Pomoc pri vypĺňaní
Je nevyhnuté, aby ste správne vyplnili nemecký formulár.
Ďakujeme!
SK
1
Registrácia vozidla
2
Vyplňte, prosím, tento formulár kompletne počítačom. Keď nemáte k
dispozícii počítač, použite písací stroj alebo píšte čitateľne tlačeným
písmom. Hodiace sa označte krížikom. Povinné údaje sú označené
hviezdičkou *.
Údaje o užívateľovi
Užívateľské číslo
(nie je potrebné pri súčasnej registrácii užívateľa)
Názov firmy, právna forma podľa zápisu v obchodnom registri
Údaje o vozidle
Označenie krajiny registrácie
Štátna poznávacia značka
Identifikačné číslo vozidla (VIN, číslo podvozku)
Toll Collect odporúča uvádzať VIN (predtým číslo podvozku) všetkých
vozidiel, aby sa uľahčila neskoršia montáž palubného prístroja OBU.
VIN je potrebné uviesť len v prípade, keď je vaše vozidlo prihlásené do
automatického systému registrácie.
Nevyplniť, keď pri registrácii ešte nieje k dispozícii VIN.
Počet osí vozidla podliehajúceho mýtnemu (len ťahač)
(Označte, prosím, krížikom minimálny počet osí vášho vozidla. Počet osí
nájdete v technickom preukaze, časť I.)
iný:
Informácie o zadelení vozidiel do emisných tried nájdete v Zákone o
mýte za užívanie diaľnic a spolkových ciest (BFStrMG). Okrem toho
môžete tieto informácie nájsť na internetovej stránke www.tollcollect.de.
Povolená celková hmotnosť vozidla podliehajúceho mýtnemu (len
ťahač), v kg
(Údaj o hmotnosti nájdete v technickom preukaze, časť I.) kg
Prehlasujem, že všetky údaje sú úplné a správne.
Toll Collect GmbH vaše údaje uloží, spracuje a využije za účelom
realizácie zmluvy.
Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Toll
Collect GmbH (Allgemeine Geschäftsbedingungen der Toll Collect GmbH,
AGB). Všeobecné obchodné podmienky (AGB) nájdete na www.tollcollect.de/agb alebo si ich môžete vyžiadať od spoločnosti Toll Collect
GmbH (Telefónne číslo v rámci Nemecka: 0800 222 2628**, Telefónne
číslo zo zahraničia: 008000 222 2628**).
Miesto, dátum
Podpis a príp. firemná pečiatka
Formulár s právoplatným podpisom a pečiatkou firmy zašlite, prosím, na
nasledovnú adresu: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03
29, 10833 Berlin, Nemecko alebo ho pošlite faxom na číslo:
+49 180 1 222628 ***.
* Políčko pre povinné údaje
** zadarmo, hovory z mobilných sieti sa odlišujú
***v Nemecku:
Cena z pevnej linky 3,9 ct/min;
ceny z mobilných sietí max. 42 ct/min
Fax
(uveďte prosím predvoľbu mesta príp. štátu)
Emisná trieda
(Označte, prosím, krížikom emisnú triedu vášho vozidla. Emisnú triedu
nájdete v technickom preukaze, časť I. Uveďte, prosím, kombináciu
emisnej triedy a triedy redukcie pevných častíc (PMK =
Partikelminderungsklasse), keď má vaše vozidlo zabudovaný filter
pevných častíc.)
Euro 2 a PMK 1
Euro 2 a PMK 2
Euro 2 a PMK 3
Euro 2 a PMK 4
Euro 3 a PMK 2
Euro 3 a PMK 3
Euro 3 a PMK 4
Euro 0/1
EEV Klasse1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
25a
25b
25c
25d
25e
25f
25g
25h
25i
Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 008, V 8.0, Stav 03/2013
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Z poverenia
Download

Pomoc pri vypĺňaní