KRESŤANSKÝ DEMOKRAT
INFORMAČNÝ BULLETIN KR a MKV KDH BRATISLAVA
Číslo 3/2010
Apríl 2010
Rada KDH
Štvrté zasadanie Rady KDH po nitrianskom sneme sa konalo 10. apríla 2010
v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Na zasadaní sa zúčastnilo 112 zo 129 členov Rady
KDH, čo je 86,8 %. Na úvod zaznelo fujarové sólo a účastníkov privítal predseda KR
Banskobystrického kraja Peter Muránsky. Rada potom schválila program rokovania a zvolila
návrhovú a mandátovú komisiu. Prvú časť rokovania Rady KDH viedol podpredseda hnutia
Daniel Lipšic a druhú časť podpredsedníčka hnutia Mária Sabolová.
Informácia o vnútropolitickej situácii
Úvodnú Informáciu o vnútropolitickej situácii predniesol predseda hnutia Ján
Figeľ. V prvej časti svojho vystúpenia sa venoval vnútropolitickej situácii, ktorá je
v predvolebnom období značne komplikovaná. Objektívne ju zhoršuje kríza, ale našou úlohou
je pomáhať ľuďom, aby rozlišovali medzi vplyvmi krízy a negatívnym pôsobením vlády.
Z vlády bol pod tlakom opozície a médií odvolaný už dvanásty minister (Štefanov). Ale
všetky tieto odvolania neprispievajú k očisteniu verejného života, korupčné škandály
pokračujú a účet za ne budú musieť zaplatiť občania. Vláda tieto škandály zastiera frázami
o sociálnom štáte a o národnoštátnych záujmoch. Čaká nás preto náročné obdobie, lebo
odhaľovanie falošnosti týchto zástupných tém je ťažké. KDH ponúka inú politiku, politiku
založenú na aplikácii osvedčených princípov kresťanskej demokracie.
Ján Figeľ opakovane pripomenul, že našou zodpovednosťou je dosiahnuť čo najlepší
volebný výsledok a mať čitateľné vzťahy so stranami na pravej strane politického spektra.
Našou snahou je vytvoriť vládu bez SMERu. Model z roku 2002 je inšpiráciou, pretože
priniesol ovocie, z ktorého žila aj dnešná vládna koalícia.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa predseda venoval vnútorným otázkam hnutia.
Kresťanský demokrat č. 3/2010
Apríl 2010
Poďakoval sa za prípravu mimoriadneho snemu KDH, ktorý bol dôstojnou oslavou 20.
výročia vzniku KDH. Teší ho, že pokračuje štafeta stretnutí k 20. výročiu hnutia na úrovni
krajov, okresov, klubov. Mimoriadny snem pokračoval ako Programová konferencia, ktorá
položila základ pre volebný program, ktorý bude schvaľovať dnešné rokovanie Rady.
V závere svojho vystúpenia Ján Figeľ pripomenul, že najbližšie rokovanie Rady KDH
bude až po voľbách do NR SR. Sme teraz na dôležitej križovatke: alebo bude pokračovať
doterajší marazmus alebo sa nám podarí presadiť zmenu. Chcel by, aby budúca Rada mohla
konštatovať úspech vo voľbách. Treba preto urobiť všetko, aktívne odovzdávať naše
posolstvo na stretnutiach a mítingoch.
Informácia o príprave kampane pre voľby do NR SR v roku 2010
Informáciu o príprave volebnej kampane predniesol člen P-KDH a predseda volebného
štábu Pavol Abrhan. KDH už začalo kampaň formou bilbordov. V prvej fáze to boli 4 typy
bilbordov, ktoré poukazovali na škandály súčasnej vlády (Sme cesta bez výbušnín / bez
garážových firiem / bez zbabraného mýta / bez tunelov). V druhej fáze, ktorá práve prebieha,
prezentuje KDH 5 typov bilbordov (Sme cesta k čistote verejného života – vizuál tohto
bilbordu je na titulnej strane tohto čísla Kresťanského demokrata; témy ďalších bilbordov sú:
Sme cesta pre mladé rodiny / pre dôstojnú starobu / pre pracovitých ľudí / k vlastenectvu).
Tretia fáza bilbordovej kampane sa v súčasnosti dopracováva. Na bilbordovú kampaň
nadväzuje inzercia v tlači (denníky, týždenníky, regionálne noviny), ktorá bude prinášať
rovnaké témy ako bilbordy, ale posolstvo bude širšie. KDH sa rozhodlo, že nevyužije kampaň
v STV ani v komerčných televíziách, ale zapojí sa do kampane v Slovenskom rozhlase.
Rozhlasové spoty budú k dispozícii aj pre využitie v miestnych rozhlasoch. Ďalšou formou
oslovenia voličov, najmä v obciach a menších mestách, budú volebné noviny s názvom Sme
cesta. Počíta sa s troma číslami, ktoré vyjdú v apríli, máji a júni. Dôležitou súčasťou kampane
budú osobné kontakty kandidátov s voličmi. Počíta sa s 3 fázami výjazdov špičkových
kandidátov po celom Slovensku (v rámci prvej fázy sa počíta s výjazdom pre náš kraj 10.
a 11. 5. 2010, na 11. 5. 2010 sa pripravuje o 16,00 míting na námestí SNP). Kampaň sa bude
viesť aj na internete a sociálnych sieťach (facebook, zoznam). Pre všetkých kandidátov je
k dispozícii volebný manuál, pomocou ktorého si môžu pripraviť vlastné materiály.
Správa o činnosti Predsedníctva KDH
Stalo sa už tradíciou, že ústredný tajomník predkladá Správu o rokovaniach P-KDH
písomne. V predloženej správe bolo stručne zrekapitulovaných 7 rokovaní P-KDH, ktoré sa
konali od ostatného zasadania Rady KDH 30. 1. 2010 v Bratislave.
Diskusia (k prvým trom bodom programu)
Ako prvý vystúpil v diskusii podpredseda hnutia Daniel Lipšic. Podľa jeho názoru
(vychádzajúceho z prieskumu verejnej mienky i osobnej skúsenosti) to, že KDH jednoznačne
neodmieta povolebnú spoluprácu so SMERom je riziko, ktoré môže časť voličov odradiť od
toho, aby volili KDH. Upozornil, že toto riziko by bolo potrebné zvažovať. V druhej časti
svojho vystúpenia zdôraznil, že dnes je reálna šanca prečísliť súčasnú koalíciu. Je preto
potrebné dávať ľuďom nádej a pracovať pre dosiahnutie zmeny.
Predseda Klubu poslancov KDH v NR SR Pavol Hrušovský ocenil prácu všetkých
poslancov KDH v NR SR. Pripomenul, že toto volebné obdobie bolo vnútropoliticky
i vnútrostranícky jedno z najťažších, ale poslanci KDH ho úspešne zvládli a boli jedným
z najaktívnejších klubov v NR SR. Varoval pred zostavovaním vlády pred vyhlásením
výsledkov. Našou úlohou do volieb je získať čo najlepší výsledok. Po voľbách bude zasa
2
Kresťanský demokrat č. 3/2010
Apríl 2010
najdôležitejšie udržať jednotu.
Počas diskusie informoval predseda hnutia Ján Figeľ o tragickej nehode lietadla
s poľským prezidentom Lechom Kaczynskym a ďalšími poľskými predstaviteľmi. Členovia
Rady KDH vyjadrili sústrasť minútou ticha.
V ďalšej diskusii sa viacerí diskutujúci vyjadrili k problematike spolupráce so
SMERom. Prevládali vystúpenia, ktoré pokladali súčasnú pozíciu za dostatočnú, pričom
viacerí vystupujúci poukázali na to, že KDH sa svojimi súčasnými postojmi jasne vymedzuje
proti súčasnej koalícii.
Časť diskusie sa zaoberala aj informáciou o príprave volebnej kampane. Odzneli
viaceré príspevky, ktoré oceňovali doterajšiu bilbordovú kampaň, ale zazneli aj hlasy, ktorým
sa nepáčil obsah i malý počet bilbordov. Odznel tiež návrh, aby sa pripravil tlačený materiál,
ktorý by bolo možné využiť v mestách (keďže volebné noviny sú určené najmä pre vidiek).
Člen Ústrednej volebnej komisie za KDH Peter Mach pripomenul termín delegovania do
okrskových a obvodných volebných komisií (18. 4. 2010). Pre členov okrskových komisií je
pripravený metodický materál, je treba sa s nimi stretnúť a vyškoliť ich. Pripomenul tiež
hlasovanie poštou, voličské preukazy a využitie možnosti hlasovať do prenosnej schránky.
Diskusiu uzavrel predseda hnutia Ján Figeľ, ktorý zdôraznil, že rozhodnutie
o povolebnom postupe treba prijať v pravom čase a tak, aby hnutie posilnilo. Doterajšie
vyjadrenia k povolebnému postupu boli výsledkom diskusií vo vedení hnutia a nie je dôvod sa
k nim teraz vracať. Je treba sa sústrediť na úspech vo voľbách a pracovať pre to, aby na
Slovensku dominovala biela (pripomienka Hlinkovho hesla o tom, že je potrebné pracovať na
tom, aby sa zo Slovenska červeného stalo Slovensko biele).
Návrh Volebného programu KDH pre voľby do NR SR v roku 2010
Ďalším bodom rokovania Rady KDH bol návrh Volebného programu KDH. Úvodné
slovo k návrhu predniesol predseda hnutia Ján Figeľ (jeho vystúpenie odvysielala v priamom
prenose televízia TA3). Volebný program vznikol ako výsledok práce širokého kolektívu,
ktorý vychádzal z podnetov členov, klubov a Konzília. Slovensko dnes potrebuje vykročiť
z krízy. Slovensko potrebuje cestu zodpovednosti a solidarity, dôslednej spravodlivosti
a úprimného vlastenectva. Náš program Cesta pre Slovensko sa opiera o osvedčené
kresťanské a konzervatívne hodnoty, o tradície, ale prichádza aj s inováciami. To je cesta k
uchovaniu identity a kultúry, ale aj k rozvoju v čase globalizácie a nových výziev.
Predseda hnutia potom podrobnejšie charakterizoval jednotlivé časti programu
(stručná charakteristika programu je v samostatnom príspevku). Hlavné úlohy programu vidí
v štyroch rovinách: po prvé rozvoj sociálneho a trhového hospodárstva, po druhé očista
verejného života, posilnenie zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, po tretie budovanie
Slovenska ako tvorivej a inovatívnej spoločnosti a po štvrté zahraničná politika a obrana.
Svoje vystúpenie zakončil Ján Figeľ pozvaním k spoločnej práci:
Aj dnes, dvadsať rokov od vzniku, ponúka Kresťanskodemokratické hnutie svoju
víziu, ktorú chápe ako pozvanie na cestu k spoločnému dobru pre všetkých občanov
Slovenska. Tento program Cesta pre Slovensko je postavený na osvedčených kresťanských
a konzervatívnych hodnotách, ktoré formovali slovenskú a európsku kultúru a spoločnosť.
Politiku chápeme ako službu vo verejnom záujme. Dôsledne obhajujeme dôstojnosť každej
ľudskej osoby od počatia až po prirodzenú smrť. Veríme princípom sociálneho trhového
hospodárstva. Chceme, aby naša vlasť bola dôveryhodným partnerom v zahraničí
a bezpečným miestom na pokojný život.
3
Kresťanský demokrat č. 3/2010
Apríl 2010
Keď krajinu zachváti kríza, populizmus a nekompetentnosť, potrebujeme tvorivý
pokoj, rozvahu, odbornosť a tímovú prácu. KDH je dnes otvorené pre ľudí – nové tváre
a nové riešenia. V tejto otvorenosti, ale aj s vedomím zodpovednosti za ďalší vývoj krajiny,
vás všetkých pozývam k tvorivej spolupráci. Nech nám v tom Pán Boh pomáha!
Diskusia (k návrhu Volebného programu)
Ako prvý v tejto časti diskusie vystúpil predseda Konzília Andrej Ďurkovský.
Pripomenul postup pri tvorbe programu, ocenil úlohu Konzília, gestorov kapitol (ktorými boli
predseda a podpredsedovia hnutia) aj redakčného tímu (B. Staníček, V. Vlasák a M. Dilong).
Stručne potom charakterizoval návrh programu a predložil návrh niekoľkých úprav v texte.
Ďalší diskutujúci oceňovali kvalitu predloženého dokumentu a predložili tiež niekoľko
úprav na doplnenie a sprehľadnenie textu. Predseda hnutia Ján Figeľ na záver diskusie ocenil
prípravu programu a zdôraznil, že program nie je uzavretým dokumentom, ale pozvaním na
jeho ďalšie rozpracovanie (napr. aj pre potreby komunálnych volieb).
Postup prechodu KDH na štvorročné funkčné obdobie
Písomný materiál k tomuto bodu uviedol sekretár pre regióny Peter Bobula. Snem
KDH v Nitre schválil novelu Stanov KDH, podľa ktorej sa v hnutí zavedie štvorročné funkčné
obdobie pre všetky volené orgány. Prvé štvorročné funkčné obdobie začne zvolením nových
orgánov v rámci prípravy Snemu KDH, ktorý sa bude konať po voľbách do Národnej rady SR
v roku 2010.
Rada KDH na svojom prvom zasadaní po voľbách do Národnej rady SR v roku 2010
určí termín konania okresných snemov v roku 2010. Zhromaždenia klubov, ktoré budú voliť
delegátov na tieto okresné snemy, zvolia aj funkcionárov klubov už na štvorročné funkčné
obdobie. Na okresných snemoch budú na štvorročné funkčné obdobie volení funkcionári OC a
na Sneme KDH predseda a podpredsedovia hnutia, členovia Rady KDH za okresy, Kontrolná
komisia a Rozhodcovský súd. Krajské rady zvolia svojich predsedov a podpredsedov na
štvorročné funkčné obdobie na svojom prvom zasadaní po Sneme KDH.
Uznesenie a záver
V prijatom uznesení Rada KDH vzala na vedomie informáciu o vnútropolitickej
situácii, ktorú predniesol predseda hnutia Ján Figeľ, informáciu o príprave kampane pre voľby
do NR SR v roku 2010, ktorú predniesol predseda volebného štábu Pavol Abrhan, a Správu
o činnosti Predsedníctva KDH, ktorú písomne predložil ústredný tajomník hnutia Ladislav
Marenčák. Rada schválila s doplnkami návrh Volebného programu na obdobie 2010 – 2014
pod názvom Cesta pre Slovensko. Rada vyzvala všetkých členov KDH na jeho prezentáciu
a obhajobu, aby sa stal súčasťou úspechu KDH v parlamentných voľbách 12. 6. 2010. Rada
tiež schválila Postup prechodu KDH na štvorročné funkčné obdobie, ktorý písomne predložil
sekretár pre regióny Peter Bobula. Rada uložila Krajským radám, aby do konca mája 2010
určili svojich zástupcov do Komisie pre novelu Stanov KDH.
V záverečnom vystúpení predseda hnutia Ján Figeľ poďakoval za prípravu zasadania
Rady po organizačnej i obsahovej stránke. Predseda hnutia zdôraznil, že kresťanská
demokracia musí byť čitateľná v hodnotách a postojoch, ale ľudská a rešpektujúca
individuálnu ľudskú slobodu. Záleží nám na hodnotách a programe. Naše požiadavky
a očakávania sú v našom programe, ktorý je jasný, čitateľný a vážny. Prichádzajú rozhodujúce
2 mesiace pred voľbami. Je potrebné sa ešte viac usilovať o získanie čo najširšej podpory pre
hnutie vo voľbách. Záverom zdôraznil, že víťazstvo je možné, a zaželal všetkým nádej, silu,
odvahu a rozvahu.
4
Kresťanský demokrat č. 3/2010
Apríl 2010
Volebný program Cesta pre Slovensko
Volebný program má úvod, 8 kapitol a záver. Jednotlivé kapitoly a ich hlavné body sú:
1. Program hospodárskeho rozvoja (Rozpočtová striedmosť a dlhová brzda; Zníženie
odvodovo-daňového zaťaženia práce; Zlepšenie podmienok pre malé a stredné podniky;
Energetická bezpečnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov; Posilnenie turizmu
a služieb; Zotavenie stavebníctva; Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka).
2. Zodpovedná a spravodlivá sociálna politika, zamestnanosť a rodina (Zamestnanosť,
aktívna podnikateľská a sociálna politika; Medzigeneračná solidarita; Rodinná politika;
Rozvoj dlhodobo marginalizovaných skupín).
3. Silné mestá a regióny pre silné Slovensko (Infraštruktúra pre Slovensko v 21. storočí;
Regionálny rozvoj a efektívne čerpanie fondov EÚ; Cezhraničná a regionálna spolupráca).
4. Zdravotná politika a ochrana spotrebiteľa (Základné východiská zdravotnej politiky
KDH; Postavenie pracovníkov v zdravotníctve, vzdelávanie, veda a výskum;
Financovanie a organizácia zdravotníctva; Ochrana zdravia, verejné zdravotníctvo a
zdravotné poisťovníctvo; Bioetika a rozvoj biotechnológií; Ochrana spotrebiteľa).
5. Životné prostredie a lesné hospodárstvo (Vodné hospodárstvo a efektívna
protipovodňová ochrana; Environmentálny pôdny fond a reforma ochrany prírody;
Ochrana ovzdušia, zhodnocovanie odpadov a environmentálne technológie; Potenciál
lesov pre rozvoj Slovenska).
6. Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko (Poriadok a bezpečnosť; Justícia a právny
štát).
7. Kultúra, vzdelanie a občianska spoločnosť (Rozvoj kultúry; Vzdelanie; Občianska
spoločnosť).
8. Slovensko v medzinárodnom spoločenstve (Medzinárodné spoločenstvo ako solidárna
rodina; Slovensko pre Európu, Európa pre Slovensko; Slovensko a jeho susedia; Obranná
politika).
Volebný program zhrnul predseda konzília Andrej Ďurkovský na rokovaní Rady
KDH do 15 najdôležitejších bodov:
o Zastavenie zadlžovania štátu a občanov
o Začatie príprav na zrušenie zdravotných odvodov
o Upevňovanie energetickej nezávislosti Slovenska
o Zvýšenie efektívnej zamestnanosti
o Podpora mladých rodín
o Spravodlivé valorizovanie dôchodkov
o Rozvoj infraštruktúry
o Zjednodušenie prístupu regiónov k eurofondom
5
Kresťanský demokrat č. 3/2010
Apríl 2010
o Zabezpečenie rovnakej kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo všetkých
regiónoch Slovenska
o Ochrana životného prostredia
o Lepšie vzdelanie
o Dôsledná ochrana života od počatia po prirodzenú smrť
o Hájenie kresťanských hodnôt a tradícií
o Slovensko ako silný hráč v Európe
o Zastavenie korupcie a klientelizmu
Úplné znenie volebného programu Cesta pre Slovensko výjde v najbližších dňoch ako
brožúrka a bude tiež k dispozícii na internetovej stránke www.kdh.sk. Súčasne sa pripravuje
kratšia verzia programu, ktorá bude obsahovať hlavné posolstvá programu KDH pre voľby v
roku 2010.
o
POZVÁNKA
Krajské centrum KDH Bratislava Vás pozýva
na výlet do rakúskeho mestečka Eisenstadt
spojený s koncertom kanadského školského symfonického orchestra
Termín: utorok 18. 5. 2010
Miesto stretnutia: pred Domom odborov, Trnavské mýto, Bratislava o 15.00 hod.
Program výletu :
Presun do hlavného mesta Burgenlandu - Eisenstadtu
Prehliadka mesta + osobné voľno.
18.00 hod. koncert v zámku rodiny Esterhazyovcov
19.00 hod. odchod domov
Predpokladaný návrat o 20.00 hod.
Na výlet sa možno prihlásiť u regionálneto tajomníka KDH Vladimíra Margoliena
(tel. 0903 827 772 alebo e-mail [email protected])
Cena : 2 € za osobu - príspevok na sprievodcu a vodiča
Tešíme sa na Vašu účasť!
Dôležité upozornenie - účastníci zájazdu nie sú poistení, poistenie je potrebné si
zabezpečiť individuálne !
6
Kresťanský demokrat č. 3/2010
Apríl 2010
Kandidátna listina KDH vo voľbách do NR SR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Ján Figeľ, Ing., 50 r., predseda KDH, Bratislava
Pavol Hrušovský, JUDr., 58 r., poslanec NR SR, Nitra
Daniel Lipšic, JUDr., 36 r., poslanec NR SR, Bratislava
Július Brocka, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Križovany nad Dudváhom
Mária Sabolová, Ing., 53 r., poslankyňa NR SR, Košice
Jana Žitňanská, Mgr., 36 r., podpredsedníčka KDH, Bratislava
Anton Marcinčin, Ing., Ph.D., 41 r., ekonóm, Bratislava
Ivan Uhliarik, MUDr., 42 r., lekár, Skalica
Pavol Abrhan, Ing., 50 r., poslanec NR SR, Nové Zámky
Martin Fronc, doc., Mgr., PhD., 62 r., poslanec NR SR, Divina
Ján Hudacký, Ing., 51 r., manažér, Prešov
Peter Muránsky, Ing., Mgr., 36 r., manažér spoločnosti, Nemce
Andrej Ďurkovský, Ing., 51 r., primátor hl. m. SR Bratislavy, Bratislava
Alojz Přidal, Mgr., 54 r., manažér bezpečnosti, Kátlovce
Július Stanko, MVDr., 44 r., veterinárny lekár, Čečehov
Marián Kvasnička, PhDr., 54 r., pedagóg, Trenčín
Monika Gibalová, PhDr., Mgr., PhD., 50 r., poslankyňa NR SR, Svit
Marián Radošovský, Ing., 49 r., poľnohospodársky inžinier, Mojmírovce
Mária Hlucháňová, Mgr., 46 r., novinárka, Chorvátsky Grob
Radoslav Procházka, doc., JUDr., Ph.D., 38 r., právnik, Bratislava
Pavol Tarcala, Ing., 44 r., technický inžinier, Bardejov
Peter Bobula, Ing., Mgr., 43 r., stavbár, právnik, Urmince
Stanislav Bella, PaedDr., 54 r., riaditeľ gymnázia Sv. Andreja, Ružomberok
Ján Dečo, Ing., 48 r., riaditeľ, Košice
Štefan Bošnák, Ing., 62 r., primátor mesta Trnava, Trnava
Anton Stanko, Ing., 49 r., strojný inžinier, Veľký Klíž
Pavel Kravec, Mgr., 52 r., manažér, Trnavá Hora
Ferdinand Turinič, Bc., 42 r., živnostník, Chorvátsky Grob
Valéria Lakatošová, Mgr., 33 r., pedagogička, Michalovce
Anna Neumannová, doc., Ing., CSc., 49 r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava
Stanislav Kahanec, Ing., 55 r., poslanec NR SR, Prešov
Ľubomír Šteiniger, Mgr., 44 r., živnostník, Kysucké Nové Mesto
Iveta Sokolová, PhDr., 50 r., manažérka, Slivník
Karol Jasenovský, Ing., 51 r., konateľ, Veľké Kostoľany
Juraj Čabák, Ing., 50 r., zástupca primátora, Banská Štiavnica
Ján Vančo, PhDr., PhD., 35 r., pedagóg, podpredseda NSK, Nitra
Ján Gabčo, Ing., 49 r., živnostník, Púchov
Bystrík Hollý, Ing., 60 r., ekonóm, Bratislava
Pavol Baxa, Ing., 51 r., štatistik, Bratislava
Martin Krajčovič, Mgr., Bc., 27 r., hovorca KDH, Trnava
Jozef Šimko, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Stropkov
Marianna Kianičková, Ing., 54 r., prednostka obecného úradu, Oravská Lesná
Róbert Korec, Mgr., 39 r., hlavný štátny radca, Pata
Pavol Kossey, Ing., Mgr., 53 r., odborník na zahraničné vzťahy, Bratislava
Richard Dlhý, Ing., 37 r., ekonóm, Košice
Jaroslav Ivan, Ing., 53 r., riaditeľ, Krškany
Ondrej Binder, 40 r., živnostník, Svätý Anton
Roman Paul, Ing., 50 r., ekonóm, Bánovce nad Bebravou
7
Kresťanský demokrat č. 3/2010
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Apríl 2010
Anton Letko, Ing., 62 r., strojný inžinier, Nitra
Jozef Mikloško, doc., RNDr., DrSc., 71 r., predseda kresťanských seniorov, Bratislava
František Orlovský, MUDr., 47 r., lekár, Stará Ľubovňa
Peter Belica, Ing., 58 r., riaditeľ detského domova, Sučany
Ľudmila Tollarovičová, Bc., 44 r., diplomovaná všeobecná sestra, Ružindol
Milan Bereš, MUDr., PhD., 38 r., lekár, Košice
Dagmar Valuchová, JUDr., 51 r., advokátka, Bratislava
Marian Šuplata, PhDr., PhD., 33 r., ekonóm, Brezová pod Bradlom
Pavol Ružanský, Ing., Mgr., 61 r., riadiaci pracovník, Šaľa
Ján Václavik, 57 r., administratívny pracovník, Zvolen
Viera Lehoczká, PhDr., PhD., 46 r., univerzitná pedagogička, Bratislava
Ján Porubský, doc., MUDr., Ph.D., 62 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
Marián Babej, PaedDr., 46 r., pedagóg, Vranov nad Topľou
Vladimír Šiška, Ing., 48 r., starosta obce, Zuberec
Jozef Klokner, Ing., 55 r., manažér, Trnava
Marián Hudák, MUDr., 59 r., samostatne pracujúci lekár, Gelnica
Vladimír Margolien, 47 r., živnostník, Bratislava
Gabriel Šimko, MUDr., MPH, 56 r., lekár - hygienik, Prievidza
Peter Lakomčík, Ing., 50 r., starosta obce, Slovenská Ľupča
Ján Zachar, Ing., 50 r., úradník, Bratislava
Milan Majerský, PaedDr., 39 r., pedagóg, Levoča
Ľubomír Bažík, MUDr., 58 r., lekár, Žilina
Jozef Hladík, MVDr., 61 r., veterinárny lekár, Kúty
Jozef Bobík, Ing., 58 r., projektový manažér, Michalovce
Peter Lenč, Ing., 46 r., stavebný inžinier, Bratislava
Jozef Kobela, Ing., Mgr., 48 r., učiteľ, Prievidza
Jozef Caban, 27 r., živnostník, Selce
Miloš Moravčík, Ing., 26 r., riaditeľ organizácie, ekonóm, Bánov
Ladislav Vančo, akademický maliar, 61 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
Mária Kulanová, Ing., 44 r., starostka obce, Zbudské Dlhé
Andrej Sočuvka, Ing., 60 r., riaditeľ, Žilina
Bohumil Chmelík, prof., MUDr., PhD., 71 r., vysokoškolský pedagóg, Trnava
Anna Kopecká, Ing., Mgr., 41 r., riaditeľka kat. ped. a katech. centra, Spišská Nová Ves
Ferdinand Galko, Ing., 61 r., štátny zamestnanec, Horné Srnie
Ján Adamec, Ing., 47 r., technik, Zlaté Moravce
Marek Turanský, Ing., 37 r., vývojový pracovník, Zvolen
Michal Kapusta, MVDr., 36 r., prednosta MsÚ, Spišské Podhradie
Jana Brázdilová, Ing., Mgr., 57 r., pedagogička, Banská Bystrica
Ján Soliar, Ing., 56 r., riaditeľ, Kežmarok
Jana Dzuríková, Mgr., 41 r., pedagogička, Liptovský Hrádok
Ján Michalica, 57 r., technik, Rybky
Miroslav Hurajt, Mgr., 56 r., pedagóg, Pača
Miroslav Vetrík, Mgr., 34 r., podnikateľ, Bratislava
Miroslav Libič, Mgr., 37 r., učiteľ, Bánovce nad Bebravou
Lýdia Pilková, Mgr., 39 r., živnostníčka, Golianovo
Peter Ivic, Ing., 54 r., obchodný manažér, Brusno
Katarína Smiešková, Ing., 51 r., ekonómka, Kráľová pri Senci
Anna Gőblová, Ing., 44 r., učiteľka, Bardejov
Marcela Machilová, PhDr., 60 r., pedagogička, Turčianske Teplice
Jana Chrenková, Mgr., 40 r., obchodná manažérka, Skalica
Ján Čuchran, Ing., 54 r., starosta obce, Kaluža
8
Kresťanský demokrat č. 3/2010
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
Apríl 2010
Viera Kimerlingová, Ing., 55 r., zástupkyňa starostu Petržalky, Bratislava
Andrej Bezák, Ing., 57 r., obchodný zástupca, Partizánske
Miroslav Kráľ, Bc., 36 r., podnikateľ, Červený Hrádok
Radovan Junas, MUDr., 38 r., lekár, Kremnica
Peter Stanko, Ing., 43 r., environmentalista, Chorvátsky Grob
Juraj Pavelek, Ing., 62 r., logistik, Svätý Jur
Juraj Putirka, Ing., 29 r., špecialista nákupu, Bytča
Peter Štuller, MUDr., 55 r., lekár, Dunajská Streda
Miroslava Szitová, Mgr., 35 r., vysokoškolská pedagogička, Smižany
Anna Dyttertová, 58 r., námestníčka primátora Bratislavy, Bratislava
Vladimír Čamaj, Ing., PhD., 58 r., technik, Lehota pod Vtáčnikom
Ján Fekiač, Ing., 53 r., regionálny manažér, Sabinov
Peter Madleňák, 35 r., manažér, Komjatice
Karol Mičko, MUDr., 54 r., lekár, Lučenec
Martin Dilong, JUDr., M.I.L., 36 r., právnik, Chorvátsky Grob
Anna Kováčová, Ing., 58 r., ekonómka, Veľká Hradná
Andrej Senaj, Ing., 49 r., krajský tajomník KDH, Stropkov
Marek Dudiak, PaedDr., 33 r., riaditeľ spoločnosti, Oščadnica
Martin Hladký, PhDr., 33 r., okresný tajomník KDH, Piešťany
Ján Paľovčík, MUDr., 37 r., lekár - ortopéd, Michalovce
Gabriel Kosnáč, Ing., 50 r., manažér miestneho úradu, Bratislava
Vojtech Šovčík, Ing., 48 r., technik, Lazany
Miroslav Papay, 51 r., majster, Koplotovce
Lucia Mihoková, Mgr., 29 r., historička a žurnalistka, Sabinov
Agnesa Hadrabová, Ing., 59 r., živnostníčka, Turzovka
Ján Dzurjuv, Ing., 54 r., vedúci odboru PSK, Kračúnovce
Jozef Bača, Mgr., 55 r., primátor mesta, Spišské Podhradie
Jozef Kováč, Ing., 40 r., hlavný inšpektor, Turčianske Teplice
Igor Bartošík, Ing., 35 r., riaditeľ logistiky, Holíč
Mária Mulíková, 56 r., ženská sestra, Prakovce
Michal Novota, Mgr., 27 r., živnostník, Bratislava
Viera Čelková, 47 r., bezpečnostná pracovníčka, Prečín
Gustav Schnierer, Ing., 63 r., marketingový manažér, Bojnice
Ludmila Kováčová, RNDr., 45 r., technička, Žarnovica
Marcela Dobešová, RNDr., Ing., 53 r., ekonómka, analytička, Rajecké Teplice
Mária Bačíková, Ing., 44 r., účtovníčka - ekonómka, Veľká Lomnica
Ján Čop, Ing., 46 r., zástupca primátora, Snina
Peter Drozd, Ing., 60 r., živnostník, Dolný Kubín
Rudolf Mikuláš, 60 r., spojový mechanik, Hlohovec
Štefan Ondáš, Ing., 46 r., technický pracovník, Krompachy
Zuzana Bábovková, Bc., 22 r., tajomníčka PK KDH v NR SR, Bratislava
Jana Makvová, 48 r., SZČO, Partizánske
Pavol Strečok, Ing., 42 r., manažér, Selce
František Krippel, Ing., 51 r., manažér bezpečnosti, Trnava
Roman Šimoník, Ing., Mgr., 41 r., obchodný manažér, Zohor
Rastislav Mráz, Mgr., 32 r., právnik, Trnava
Pavol Olejník, Ing., 42 r., projektový manažér, Košice
Ján Vároš, Ing., 36 r., elektrotechnický inžinier, Štiavnik
Valéria Drobňáková, 52 r., ekonómka, Prešov
Peter Janiga, Ing., 51 r., lesný inžinier - technológ, Smolenice
Ján Oparty, doc., ArtD., 61 r., pedagóg - režisér, Bratislava
9
Kresťanský demokrat č. 3/2010
Apríl 2010
Krajská rada
V marci zasadala Krajská rada KDH (KR) 17. 3. 2010. Prvým bodom rokovania bola
kontrola úloh. Krajská rada sa v tomto bode krátko vrátila k príprave celokrajského stretnutia
k 20. výročiu vzniku KDH.
Druhým bodom programu bola informácia z rokovaní Predsedníctva KDH, ktorú
ústne uviedol člen KR Peter Mach. Predsedníctvo sa zaoberalo aktuálnou vnútropolitickou
situáciou, prípravou volieb do NR SR (volebná kampaň, volebný program) a začalo už aj
diskusiu o príprave komunálnych volieb, ktoré budú v novembri. Peter Mach informoval aj o
zásadách, ktoré Predsedníctvo KDH schválilo pre udeľovanie medaily pri príležitosti 20.
výročia vzniku KDH. Predsedníctva okresných centier môžu na ocenenie medailou navrhnúť
členov hnutia, ktorí sa výrazne a obetavo zaslúžili o hnutie a jeho rozvoj. Podmienkou je, že
navrhovaní už nie sú aktívnymi funkcionármi hnutia na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni.
Predsedníctvo KDH rozhodne o udelení ocenenia na základe návrhov Predsedníctiev
okresných centier hnutia, pričom počet návrhov z každého okresu je limitovaný počtom
členov (pre okresy pod 200 členov sú to 2 návrhy).
V treťom bode sa KR zaoberala prípravou volieb do NR SR. Predseda KR Dušan
Pekár upozornil na dôležité termíny pri príprave volieb, najmä nahlásenie zástupcov do
okrskových a obvodných volebných komisií (18. 4. 2010). Peter Mach prisľúbil vypracovanie
odporúčaní pre prácu členov okrskových volebných komisií.
V ďalšom bode informovali o situácii hnutia v jednotlivých okresoch predsedovia OC.
Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Martin Berta informoval o situácii
na BSK.
Najbližší termín rokovania KR bol dohodnutý na 14. apríla 2010.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
Druhé pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
sa uskutočnilo 26. februára 2010 v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho
kraja v Bratislave. V úvode rokovania bola prednesená správa o výsledkoch kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra za II. polrok 2009, správa o kontrole vybavovania
sťažností a petícií na Úrade BSK za II. polrok 2009 a zastupiteľstvo schválilo návrh plánu
kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK na rok 2010.
V ďalšom bode programu zastupiteľstvo schválilo Partnerskú dohodu projektu
Centrope Capacity. Tento projekt bol iniciovaný 26. 11. 2007 v Bratislave, kde sa
predstavitelia 16 regiónov a miest zhodli na potrebe postupného inštitucionalizovania
stredoeurópskeho priestoru a zaviazali sa k vytvoreniu spoločných štruktúr a k partnerstvu na
vypracovaní spoločného projektu „Centrope Capacity“, ktorý by mal pomôcť k rovnocennej
participácii všetkých partnerov na cezhraničnej spolupráci. Vedúcim partnerom projektu je
mesto Viedeň. Na aktivity BSK bolo v rámci projektu vyčlenených 202 537 € na obdobie
rokov 2009 – 2012. V zmysle pravidiel Európskej únie je spolufinancovanie projektu BSK vo
výške 15 %. Pred podpisom zmluvy o čerpaní prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja je nevyhnutné, aby bola podpísaná aj Partnerská dohoda medzi jednotlivými
partnermi projektu.
10
Kresťanský demokrat č. 3/2010
Apríl 2010
Ďalej poslanci prerokovali informáciu o vydaných cenových výmeroch BSK v roku
2009. BSK vydalo v roku 2009 cenový výmer č. 1/2009, ktorý bol zverejnený aj vo
Finančnom spravodajcovi MF SR. Táto povinnosť prerokovania informácie vyplýva z VZN
BSK č. 15/2007 a uznesenia č. 34/2007 o cenovej regulácii a vydaných cenových výmerov
v pôsobnosti BSK, kde sa ustanovuje regulácia cien vymedzeného druhu tovaru formou
cenového výmeru. Týmto cenovým výmerom bolo vydané rozhodnutie na určenie maximálnej
ceny na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu osôb, ak vzdialenosť od východiskovej
zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km.
V ďalšom bode sa zastupiteľstvo zaoberalo správou o plnení úloh na úseku
krízového riadenia v pôsobnosti Úradu BSK za rok 2009. Pôsobnosť BSK v tejto oblasti je
vymedzená zákonom č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky. Zastupiteľstvo konštatovalo, že v súlade so
zákonom sú úlohy a opatrenia v oblasti krízového riadenia vykonávané smerom
k organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (školstvo, zdravotníctvo, kultúra, sociálne
zariadenia, doprava) a zamestnancom Úradu BSK. Úlohy boli plnené Oddelením krízového
riadenia na úseku civilnej ochrany, zabezpečenia krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, obrany štátu a utajovaných skutočností.
Ďalej bola prerokovaná informácia o poskytnutých finančných príspevkoch
v zmysle VZN č. 8/2005 o poskytovaní dotácií k 31. decembru 2009. Plánovaný rozpočet na
rok 2009 bol 136 095 €. Vzhľadom na dopady finančnej krízy bolo maximálne obmedzené
poskytovanie finančných príspevkov.
Dôležitým bodom rokovania bol návrh na vstup Bratislavského samosprávneho
kraja do projektu „CYCLOMOST II. – realizácia premostenia rieky Morava Devínska
Nová Ves – Schlosshof“. Zastupiteľstvo schválilo vstup BSK ako partnera do tohto projektu
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013. Partnermi
projektu sú Bratislavský samosprávny kraj – vedúci partner projektu, Dolné Rakúsko,
Devínska Nová Ves a hlavné mesto SR Bratislava. Cyklomost by mal byť v zmysle
„Vyhlásenia o zámere realizovať most pre chodcov a cyklistov cez Moravu medzi
Schlosshofom (obec Engelhartstetten) a Devínskou Novou Vsou“ ukončený do marca 2011.
Na návrh poslancov Ondreja Dostála, Olivera Solgu a René Bílika bola do rokovania
zaradená informácia o súčasnom stave v kauze Pezinská skládka odpadov a možnosť
vstupu BSK do riešenia tejto kauzy. Poslanci nakoniec schválili vstup BSK ako účastníka do
konania o preskúmaní rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratislave č.
A/2007/1095/KIZ o umiestnení skládky v Pezinku zo dňa 7. mája 2007 mimo odvolacieho
konania a splnomocnili predsedu BSK, aby informoval Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, že Bratislavský samosprávny kraj sa v súlade so zákonom o
správnom konaní stáva účastníkom konania o preskúmaní rozhodnutia Krajského stavebného
úradu v Bratislave o umiestnení skládky v Pezinku mimo odvolacieho konania. Poslanci ďalej
vyzvali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, aby preskúmalo
rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Bratislave o umiestnení skládky v Pezinku zo dňa
7. mája 2007 mimo odvolacieho konania a rozhodlo o ňom najneskôr do 14. mája 2010, kedy
uplynie zákonom stanovená trojročná lehota od právoplatnosti rozhodnutia, počas ktorej
možno rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.
Martin Berta
podpredseda BSK
11
Kresťanský demokrat č. 3/2010
Apríl 2010
Voľba poštou a voličské preukazy
Voliči, ktorí budú v deň volieb do NR SR (t. j. 12. 6. 2010), v zahraničí, majú
možnosť požiadať o hlasovanie poštou. Túto možnosť môžu využiť občania:
• ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú
mimo jej územia,
• ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Ak sa občan Slovenskej republiky rozhodne pre voľbu poštou zo zahraničia, musí
požiadať o voľbu poštou tak, aby žiadosť bola doručená (POZOR, nie odoslaná, ale
doručená!) najneskôr 50 dní pred dňom volieb, t. j. 23. 4. 2010. Písomnú žiadosť o voľbu
poštou musí občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky zaslať na adresu
obecného (mestského, miestneho) úradu v mieste svojho trvalého pobytu, a občan, ktorý nemá
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky zaslať na adresu Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Petržalka, oddelenie organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5.
Vzory žiadostí sú na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR (www.minv.sk/?volbapostou).
Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky musia
k žiadosti priložiť čestné vyhlásenie, že nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
(v slovenskom jazyku) a fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s
osobnými údajmi alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Občania, ktorí požiadajú o voľbu poštou, dostanú na adresu, uvedenú v žiadosti,
najneskôr 35 dní pred dňom volieb (t. j. 8. 5. 2010) hlasovacie lístky, obálku s odtlačkom
úradnej pečiatky obce, poučenie o spôsobe hlasovania a návratnú obálku označenú heslom
„VOĽBA POŠTOU“ s adresou obecného (mestského, miestneho) úradu ako adresáta a
s adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.
Občan hlasuje poštou tak, že vyberie hlasovací lístok tej strany, ktorú chce voliť,
a vloží ho do obálky s úradnou pečiatkou obce. Na hlasovacom lístku môže vyznačiť aj
prednostné hlasy (zakrúžkovať najviac 4 poradové čísla pred menami kandidátov, ktorým
dáva prednostný hlas) a potom obálku zalepí. Zalepenú obálku vloží volič do návratnej obálky
(označenej heslom „VOĽBA POŠTOU“) a túto odošle poštou tak, aby bola doručená
najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami, t.j. 11. 6. 2010. Na návratnej obálke musí
byť uvedená aj adresa odosielateľa.
Ak sa volič nebude zdržiavať v deň volieb v mieste svojho trvalého bydliska, ale bude
na území Slovenska, môže hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe
voličského preukazu. Voličské preukazy vydáva obecný (mestský, miestny) úrad v mieste
trvalého bydliska počas svojich úradných hodín najskôr 30 dní pred voľbami (t.j. 13. 5. 2010)
a najneskôr 2 dni pred voľbami (t.j. 10. 6. 2010).
Toto číslo Kresťanského demokrata vyšlo 12. 4. 2010. Najbližšie číslo vyjde v máji 2010,
príspevky môžete odovzdať v krajskej kancelárii KDH do 25. 4. 2010.
Pre vnútornú potrebu vydáva:
Krajská rada KDH Bratislava a
Mestský koordinačný výbor KDH
Súťažná 18, 821 08 Bratislava
tel. 5564 0811
e-mail: [email protected]
12
Download

KRESŤANSKÝ DEMOKRAT