Katalóg 2008 | 2009
2008|2009
OBSAH
popis
strana
systémy
systém eurosuper/eurotop
04
systém europlus-flex
06
systém euroflex riv.
08
systém euroflex n. riv.
10
systém eurorete
12
systém euroindustry
14
systém eurobarra
16
systém euroslim
18
regulácia
regulácia na pevný bod
19
klimatické regulácie
21
elektronické jednotky
22
termostaty a hlavice
23
kazetové kolektory
kolektor elite gold-line
24
kolektor elite black-line
25
kolektor série S
26
priemyslový kolektor
27
príslušenstvo pre kolektory
28
rozvodné kazety na zamurovanie
29
rozvodné kazety závesné
29
úprava vzduchu
odvlhčovače a deuklimatizátory
31
vybavenie a príslušenstvo
32
systém eurosuper/top
min. 88 mm
4
Ideálne energetické riešenie
Tento systém zaručuje optimálne energetické výsledky, pretože maximalizuje výkon systému a zaručuje optimálnu
izoláciu smerom nadol. Zvýšená úspora aj preto, že použitá izolačná doska znižuje na minimum rozptyl smerom nadol.
Panel je tvorený vynikajúcim izolačným materiálom: polyuretán s dvojitou vrstvou hliníku. Umiestnením potrubia na
hladkú dosku sa dosiahne zredukovania jeho styčných bodov s izolačným panelom.
min. 45 mm
20 mm
23 | 33 | 46 | 55 mm
Systém je tvorený nasledujúcimi prvkami:
Izolant
λD
polyuretán
0,024 W/mK
Hrúbka mm 23 | 33 | 46 | 55
18x2 | 20x2 mm
Hadica
Odstupy cm 7,5 | 10 | 15 | 20
systém eurotop
Izolačná doska eurosuper z expanzného polyuretánu napeneného do jediného sandwiche s dvojitým hliníkovým
plátom s deklarovanou tepelnou vodivosťou o hodnote λD 0,024 W/m·K (UNI EN 13165, UNI EN 12667); panel
eurosuper je v spodnej časti opatrený plášťom z penového polyetylénu o hrúbke 2 mm a zhora je chránený vrstvou
z plastového materiálu (UNI EN 1264-4), na ktorej sú umiestené vo vzdialenosti 50 mm vodiace línie pre položenie
potrubia; v hornej časti je v polyuretánu zapustená sieť pre zavesenie svoriek pre upnutie potrubia; stranový ozub
odpor voči tlaku pri 10% deformácii 150 kPa (EN 826) .
Izolačná doska eurotop z expanzného polyuretánu napeneného do jediného sandwiche s dvojitým hliníkovým
plátom s deklarovanou tepelnou vodivosťou o hodnote λD 0,024 W/m·K (UNI EN 13165, UNI EN 12667); panel
eurotop je v spodnej časti opatrený vrstvou zmesi gumy a korku o hrúbke 3 mm a zhora je chránený vrstvou z
plastového materiálu (UNI EN 1264-4), na ktorej sú umiestené vo vzdialenosti 50 mm vodiace línie pre položenie
potrubia. V hornej časti je v polyuretánu zapustená sieť pre zavesenie svoriek pre upnutie potrubia; stranový ozub.
Zdanlivá dynamická tuhosť s’t=34 MN/m3 (UNI EN 29052-1) odpovedajúca približne 24 dB zníženia kročajového
hluku podľa UNI EN 12354-2 (B=80 Kg/m2); tepelný odpor 0,90 m2K/W; Odpor voči tlaku pri 10% deformácii 150
kPa (EN 826) hrúbka: 24 mm;
Páska na krytie spojov z polyetylénu pre zakrytie spojovacích spár izolačných dosiek;
min. 89 mm
min. 45 mm
20 mm
24 mm
Izolant
λD
polyuretán +
guma/korok
0,024 W/mK
Hrúbky mm 24 mm
ΔLw 24 dB
Akustika
Hadica
18x2 | 20x2 mm
Odstupy cm 7,5 | 10 | 15 | 20
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a
DIN 4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň
(UNI EN 1264-4 a DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patria do triedy 4 a 5 podľa ISO 10508 s prevádzkovým tlakom nad 6 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; pokladateľné za studena;
dodávané v zvitkoch príslušných metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením; na
potrubí sú uvedené mechanické vlastnosti a zvinutá metráž; Priemer 18 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN 1264-4);
Priemer 20 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN 1264-4).
Obvodový pás z penového polyetylénu so zatvorenými bunkami,hrúbka 4+2 mm , výška 140 mm ,tvorený dvojitou
vrstvou so zdvihnutelným horným lemom opatrený samolepiacou páskou na zadnej strane,
Supertekuté aditívum europlast, ktoré sa pridáva do tradičnej podkladovej vrstvy z piesku a cementu tak, aby mala
zmes vyššiu tekutosť bez nadbytku vody a neobsahovala vysoké percento vzduchu; klasifikované ako nie nebezpečné
podľa smernice 99/45/CE. Značka CE podľa EN 934-2;
Dilatačné spojky z penového polyetylénu s vysokou hustotou a zatvorenými bunkami; hrúbka 8 mm a výška 110 mm;
Izolačný plášť z penového polyetylénu o hrúbke 4 mm;
Svorky na ukotvenie potrubia z polyamidu typu tacker s uchytávacími samoupínacími hrotmi pre zaručenie optimálneho prichytenia pásu a zabránenie náhodnému poškodeniu potrubia (patentovaný systém);
PE polyetylénová fólie, hrúbka 0,2 mm (tolerancia +/- 5%);
Hrúbky odpovedajúce
UNI EN 1264-4
Prípad IV
vonkajšia teplota >=0°C
33 mm eurosuper
Prípad I
23 mm eurosuper
24 mm eurotop
Prípad IV
-5 <= vonkajšia teplota < 0°C
46 mm eurosuper
Prípad II a III
33 mm eurosuper
Prípad IV
-15 <= vonkajšia teplota < -5°C
55 mm eurosuper
5
prvky systému a cenník
položka
R m2K/W
popis
balenie | rozmer doska
2
10 m
10 m2
10 m2
8 m2
10 m2
0,90
1,30
1,80
2,20
0,90
jednotková cena
€ | m2
10005
10006
10002
10009
10051
doska eurosuper | 23 mm
doska eurosuper | 33 mm
doska eurosuper | 46 mm
doska eurosuper | 55 mm
doska eurotop | 24 mm
30108
páska na krytie spojov
1 pz
€ | pz
3,50
20053
20020
20052
20021
potrubie Midi Composite | 20 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 20 x 2
potrubie Midi Composite | 18 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 18 x 2
120 | 360 | 480 m
120 | 360 | 480 m
200 | 400 | 500 m
100 | 200 | 400 m
€|m
€|m
2,20
2,20
2,05
2,05
32001
svorky tacker
300 | 600 pz.
€ | pz
0,18
30001
dvojitá obvodová páska
25 m
€|m
1,50
30107
aditívum europlast
10 | 25 kg
€ | kg
5,30
30104
izolačný plášť
10 m
€|m
1,45
30105
dilatačná spojka
2m
€|m
3,50
30103
PE plát o hrúbke 0.2 mm
4 m2
€ | m2
1,10
30027
elektricky zvarovaná pozinkovaná sieť. 5 x 5 cm – proti
zmršťovaniu podkladovej hmoty - vlákno 2 mm
2 m2
€ | m2
3,50
1200x625 mm
1200x625 mm
1200x625 mm
1200x625 mm
1200x625 mm
25,85
28,35
30,45
32,80
€ | m2
€|m
2
€ | m2
€ | m2
€|m
€|m
Cenník m2 materiálu bez kolektora, kazety a tepelnej regulácie
Orientačné ceny na m2 s množstvom výrobkov zaokrúhleným na balenie
odstupy pokladania
7,5
eurosuper 23
€ | m2
10
15
69,19
€ | m2
eurosuper 33
2
€|m
eurosuper 46
€ | m2
eurotop 24
€|m
2
20
58,97
€ | m2
71,69
2
€|m
73,79
€ | m2
76,14
€|m
2
25
49,28
€ | m2
61,47
€|m
2
63,57
€ | m2
65,92
€|m
2
45,56
€ | m2
42,38
51,78
€|m
2
48,06
€|m
2
44,88
53,88
€ | m2
50,16
€ | m2
46,98
56,23
€|m
52,51
€|m
49,33
2
Vzorec pre výpočet množstva na m2 na základe odstupov pokladania
doska
1
1
1
1
1
hadica
13,4
10
6,7
5
4
svorky tacker
40,2
30
20,1
15
12
páska na krytie spojov
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
dvojitá obvodová páska
1
1
1
1
1
izolačný plášť
0,34
0,25
0,17
0,13
0,1
prísada europlast
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
PE plát*
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
sieť proti zmršťovaniu*
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
dilatačná spojka.
2
Druhý projekt (vnútorné dvere alebo plochy > 40 m )
POZNÁMKA: všetky množstvá je nutné zaokrúhliť na objem balenia. *nie sú zahrnuté v orientačnej cene na m2
2
systém europlus-flex
min. 92 mm
min. 45 mm
20 mm
6
Dobrý pomer medzi cenou a kvalitou
Tento systém zaručuje dobré energetické výsledky, pretože maximalizuje výkon systému a zaručuje dobrú izoláciu
smerom nadol. Umiestnením potrubia na hladkú dosku sa dosiahne zredukovania jeho styčných bodov s izolačným
panelom. Panel je tvorený izolačným materiálom z penového polystyrénu v kombinácii s polyetylénovou a hliníkovou
fóliou.
27 | 44 | 60 | 74 mm
Systém je tvorený nasledujúcimi prvkami:
Izolant
penový
polystyrén.
λD
0,034 W/mK
Hrúbka v mm 27 | 44 | 60 | 74
18x2 | 20x2 mm
Hadica
Odstupy cm
7,5 | 10 | 15 | 20
Poznámka: Zvláštne hrúbky
na objednávku vďaka novej
internej výrobnej linke
Izolačný panel europlus-flex z penového polystyrénu chránený zhora mnohovrstvým pohliníkovaným plášťom 200
µm (UNI EN 1264-4) na ktorom sú umiestené vo vzdialenosti 50 mm vodiace linky pre uloženie potrubia; deklarovaná
tepelná vodivosť λD W/m·K (UNI EN 13163, UNI EN 12667); dodávaný v pohodlných cievkach, horný plášť vyčnieva
o približne 20 mm tak, aby prikryl medzery vzniklé pri spojení dosiek počas pokládky; odolnosť voči tlaku pri 10%
deformácii: 150 kPa (EN 826); reakcia na oheň: Európska trieda F (EN 13501-1) len izolant: eurotrieda E;
hrúbka: 27 mm, tepelný odpor 0,80 m2K/W;
hrúbka: 44 mm, tepelný odpor 1,30 m2K/W;
hrúbka: 60 mm, tepelný odpor 1,75 m2K/W;
hrúbka: 74 mm, tepelný odpor 2,15 m2K/W;
Páska na krytie spojov z polyetylénu pre zakrytie spojovacích spár izolačných dosiek;
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a DIN
4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň (UNI EN
1264-4 a DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patria do triedy 4 a 5 podľa ISO 10508 s prevádzkovým
tlakom nad 6 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; pokladateľné za studena; dodávané v zvitkoch príslušných metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením; na potrubí sú uvedené
mechanické vlastnosti a zvinutá metráž;
Priemer 18 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN 1264-4);
Priemer 20 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN 1264-4).
Svorky na ukotvenie potrubia z polyamidu typu tacker;
Obvodový pás z penového polyetylénu so zatvorenými bunkami; hrúbka 4+2 mm., výška 140 mm; tvorený dvojitou
vrstvou so zdvihnuteľným horným lemom opatrený samolepiacou páskou na zadnej strane;
Dilatačné spojky z penového polyetylénu s vysokou hustotou a zatvorenými bunkami; hrúbka 8 mm a výška 110 mm;
Izolačný plášť z penového polyetylénu o hrúbke 4 mm;
Supertekuté aditívum europlast, ktoré sa pridáva do tradičnej podkladovej vrstvy z piesku a cementu tak, aby mala
zmes vyššiu tekutosť bez nadbytku vody a neobsahovala vysoké percento vzduchu; klasifikované ako nie nebezpečné
podľa smernice 99/45/CE a označené CE podľa EN 934-2
PE polyetylénová fólia, hrúbka 0,2 mm;
Hrúbky odpovedajúce
UNI EN 1264-4
Prípad IV
vonkajšia teplota >=0°C
44 mm europlus-flex
Prípad I
27 mm europlus-flex
Prípad IV
-5 <= vonkajšia teplota < 0°C
60 mm / 27 + 30 mm EPS
Prípad II a III
44 mm europlus-flex
Prípad IV
-15 <= vonkajšia teplota < -5°C
74 mm / 44 + 30 mm EPS
7
prvky systému a cenník
položka
popis
R m2K/W
balenie | rozmer dosky
jednotková cena
10527
10544
10560
10574
doska europlus-flex | 27 mm
doska europlus-flex | 44 mm
doska europlus-flex | 60 mm
doska europlus-flex | 74 mm
0,80
1,30
1,75
2,15
12 m2
6 m2
4 m2
4 m2
€ | m2
30108
páska na krytie spojov
20052
20021
20053
20020
zvinutá 12 m2
doska: 2x1 m
doska: 2x1 m
doska: 2x1 m
€ | m2
14,50
18,90
21,50
25,50
1 pz
€ | pz
3,50
potrubie Midi Composite | 18 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 18 x 2
potrubie Midi Composite | 20 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 20 x 2
200 | 400 | 500 m
100 | 200 | 400 m
120 | 360 | 480 m
120 | 360 | 480 m
€|m
€|m
2,05
2,05
2,20
2,20
32001
svorky tacker
300 | 600 pz
€ | pz
0,18
30001
dvojitá obvodová páska
25 m
€|m
1,50
30107
aditívum europlast
10 | 25 kg
€ | kg
5,30
30104
izolačný plášť
10 m
€|m
1,45
30105
dilatačná spojka
2m
€|m
3,50
30103
PE plát o hrúbke 0.2 mm
4 m2
€ | m2
1,10
30027
elektricky zvarovaná pozinkovaná sieť.
5 x 5 cm – proti zmršťovaniu podkladovej hmoty
vlákno 2 mm
2 m2
€ | m2
3,50
€ | m2
€ | m2
€|m
€|m
Cenník m2 materiálu bez kolektora, kazety a tepelnej regulácie
Orientačné ceny na m2 s množstvom výrobkov zaokrúhleným na balenie
odstupy pokladania
7,5
europlus-flex 27 mm
€ | m2
10
europlus-flex 44 mm
€|m
2
15
57,84
€ | m2
62,24
€|m
2
20
47,62
€ | m2
52,02
€|m
2
25
37,93
€ | m2
42,33
€|m
2
34,21
€ | m2
31,03
38,61
€|m
35,43
2
Vzorec pre výpočet množstva na m2 na základe odstupov pokladania
doska
1
1
1
1
1
hadica
13,4
10
6,7
5
4
svorky tacker
40,2
30
20,1
15
12
páska na krytie spojov
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
dvojitá obvodová páska
1
1
1
1
1
izolačný plášť
0,34
0,25
0,17
0,13
0,1
prísada europlast
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
PE plát*
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
sieť proti zmršťovaniu*
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
dilatačná spojka
2
Druhý projekt (vnútorné dvere alebo plochy > 40 m )
POZNÁMKA: všetky množstvá je nutné zaokrúhliť na objem balenia. *nie sú zahrnuté v orientačnej cene na m2
systém euroflex riv.
8
Jednoduché riešenie
min. 93 | 105 mm
45 mm
28, 30 mm
20, 30 mm
Systém euroflex sa vyrába z klasickej prefabrikovanej dosky, ktorá garantuje jednoducho položenie potrubia a dobrú
izoláciu smerom nadol. V porovnaní so systémami s hladkou izolačnou doskou dochádza k väčšiemu kontaktu s
izolačným panelom, čím za znižuje užitočná plocha pre tepelnú výmenu. Panel je tvorený izolačným materiálom z
penového polystyrénu pokrytého ďalšou fóliou HIPS.
Systém je tvorený nasledujúcimi prvkami:
Izolant
penový
polystyrén.
λD
0,034 W/mK
Hrúbky
20/50|30/60mm
Izolačný panel euroflex riv. 7,5 z prefabrikovaného penového polystyrénu s deklarovanou tepelnou vodivosťou
λD 0,034 W/m·K (UNI EN 13163, UNI EN 12667), chránený z hora plastovóu fóliou o hrúbke 0,15 mm (UNI EN 12644) na ochranu izolantu s pravidelnými výstupkami umiestnenými tak, aby umož+ovali uloženie potrubia s krokom 7,5;
izolačný panel je zapustený, aby sa zabránilo tepelným mostom; rozostup 7,5 cm; odporňvoči tlak: 150 kPa (EN 826);
reakcia na oheň: Európska trieda F (EN 13501-1);
krok 7,5 cm
Hadica
18x2 | 20x2 mm
Odstupy cm 7,5 | 15 | 22,5
Svorky na ukotvenie potrubia z polyamidu typu euroflex; patentovaný systém ukotvenia potrubia k izolantu;
Obvodový pás z penového polyetylénu so zatvorenými bunkami,hrúbka 4+2 mm, výška 140 mm,tvorený dvojitou
vrstvou so zdvihnutelným horným lemom opatrený samolepiacou páskou na zadnej strane;
Dilatačné spojky z penového polyetylénu s vysokou hustotou a zatvorenými bunkami; hrúbka 8 mm a výška 110 mm;
Izolačný plášť z penového polyetylénu o hrúbke 4 mm;
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a DIN
4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň (UNI EN
1264-4 a DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patria do triedy 4 a 5 podľa ISO 10508 s prevádzkovým
tlakom nad 6 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; pokladateľné za studena; dodávané v zvitkoch príslušných metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením; na potrubí sú uvedené
mechanické vlastnosti a zvinutá metráž;
Priemer 18 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN 1264-4);
Priemer 20 mm a hrúbka da 2 mm (UNI EN 1264-4).
Supertekuté aditívum europlast, ktoré sa pridáva do tradičnej podkladovej vrstvy z piesku a cementu tak, aby mala
zmes vyššiu tekutosť bez nadbytku vody a neobsahovala vysoké percento vzduchu; klasifikované ako nie nebezpečné
podľa smernice 99/45/CE a označené CE podľa EN 934-2;
PE polyetylénová fólia, hrúbka 0,2 mm;
Hrúbky odpovedajúce
UNI EN 1264-4
Prípad IV
vonkajšia teplota >=0°C
30/58 o 30/60 mm + 20 EPS
Prípad I
30/58 o 30/60 mm
Prípad IV
-5 <= vonkajšia teplota < 0°C
30/58 o 30/60 + 30 EPS
Prípad II a III
30/58 o 30/60 mm +
20 EPS
Prípad IV
-15 <= vonkajšia teplota < -5°C
30/58 o 30/60 + 40 EPS
9
prvky systému a cenník
položka
popis
R m2K/W
balenie | rozmer dosky
jednotková cena
10026
10030
doska euroflex riv. 20/50 mm | krok 7,5 cm
doska euroflex riv. 30/60 mm | krok 7,5 cm
0,55
0,85
17 m2
13 m
€ | m2
20052
20021
20053
20020
potrubie Midi Composite | 18 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 18 x 2
potrubie Midi Composite | 20 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 20 x 2
200 | 400 | 500 m
100 | 200 | 400 m
120 | 360 | 480 m
120 | 360 | 480 m
€|m
€|m
2,05
2,05
2,20
2,20
32004
svorky euroflex
100 pz
€ | pz
0,18
30003
obvodová páska euroflex
25 m
€|m
1,40
30107
aditívum europlast
10 | 25 kg
€ | kg
5,30
30104
izolačný plášť
10 m
€|m
1,45
30105
dilatačná spojka
2m
€|m
3,50
30103
PE plát o hrúbke 0.2 mm
4 m2
€ | m2
1,10
30027
elektricky zvarovaná pozinkovaná sieť:
5 x 5 cm – proti zmršťovaniu podkladovej hmoty
vlákno 2 mm
2 m2
€ | m2
3,50
1350x750 mm
1350x750 mm
13,40
15,40
€|m
2
€|m
€|m
Cenník m2 materiálu bez kolektora, kazety a tepelnej regulácie
Orientačné ceny na m2 s množstvom výrobkov zaokrúhleným na balenie
odstupy pokladania
7,5
10
euroflex riv. 20/50 mm - int. 7,5 cm
€|m
2
euroflex riv. 30/60 mm - int. 7,5 cm
€ | m2
15
20
48,85
2
€|m
50,85
€ | m2
22,5
25
30
32,54
€|m
2
27,17
€ | m2
24,39
34,54
€ | m2
29,17
€ | m2
26,39
Vzorec pre výpočet množstva na m2 na základe odstupov pokladania
doska
1
1
1
1
1
1
1
hadica
13,4
10
6,7
5
4,5
4
3,4
svorky euroflex
1
1
1
1
1
1
1
dvojitá obvodová páska
1
1
1
1
1
1
1
izolačný plášť
0,34
0,25
0,17
0,13
0,11
0,1
0,08
prísada europlast
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
PE plát*
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
sieť proti zmršťovaniu*
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
dilatačná spojka
Druhý projekt (vnútorné dvere alebo plochy> 40 m2)
POZNÁMKA: všetky množstvá je nutné zaokrúhliť na objem balenia. *nie sú zahrnuté v orientačnej cene na m2
systém euroflex n. riv.
10
Praktické a ekonomické riešenie
min. 95 mm
45 mm
30 mm
Tento systém sa vyrába z klasickej prefabrikovanej dosky, ktorá garantuje jednoduché položenie potrubia a dobrú
izoláciu smerom nadol. V porovnaní so systémami s hladkou izolačnou doskou sa pokladá na viac strán izolačného
panelu, čím sa znižuje užitočná plocha pre tepelnú výmenu. Panel je tvorený izolačným materiálom, ktorý ma v
stavebnom priemysle dlhú tradíciu a nie len tam: penovým polystyrénon.
20|30 mm
Systém je tvorený nasledujúcimi prvkami:
Izolant
penový
polystyrén.
λD
0,034 W/mK
Hrúbky
20/50|30/60mm
rozteč 7,5 cm
Hadica
18x2 | 20x2 mm
Odstupy cm 7,5 | 15 | 22,5
Izolačný panel euroflex n. riv. 7,5 z predtvarovaného penového polystyrénu s deklarovanou tepelnou vodivosťou
λD 0,034 W/m·K (UNI EN 13163, UNI EN 12667); izolačný panel je zapustený, aby sa predišlo tepelným mostom;
rozostupy rozteče pokladania sú 7,5 cm; odolnosť voči tlaku pri 10 % deformácii: 150 kPa (EN 826); reakcia na oheň:
Európska trieda E (EN 13501-1); Hrúbka: 20/50 mm, celkový tepelný odpor (vrátane bosovania) 0,85 m2K/W, tepelný odpor bez bosovania 0,55 m2K/W; Hrúbka: 30/60 mm, celkový tepelný odpor (vrátane bosovania) 1,15 m2K/W,
tepelný odpor bez bosovania 0,85 m2K/W;
Obvodový pás z penového polyetylénu so zatvorenými bunkami,hrúbka 4+2 mm , výška 140 mm ,tvorený dvojitou
vrstvou so zdvihnutelným horným lemom opatrený samolepiacou páskou na zadnej strane;
Svorky na ukotvenie potrubia z polyamidu typu euroflex; patentovaný systém ukotvenia potrubia k izolantu;
Dilatačné spojky z penového polyetylénu s vysokou hustotou a zatvorenými bunkami; hrúbka 8 mm a výška 110
mm;
Izolačný plášť z penového polyetylénu o hrúbke 4 mm;
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a DIN
4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň (UNI EN
1264-4 e DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patria do triedy 4 a 5 podľa ISO 10508 s prevádzkovým
tlakom nad 6 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; pokladateľné za studena; dodávané v zvitkoch príslušných metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením; na potrubí sú uvedené
mechanické vlastnosti a zvinutá metráž;
Priemer 18 mma hrúbka 2 mm (UNI EN 1264-4);
Priemer 20 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN 1264-4).
Supertekuté aditívum europlast, ktoré sa pridáva do tradičnej podkladovej vrstvy z piesku a cementu tak, aby mala
zmes vyššiu tekutosť bez nadbytku vody a neobsahovala vysoké percento vzduchu; klasifikované ako nie nebezpečné
podľa smernice 99/45/CE a označené CE podľa EN 934-2;
PE polyetylénová fólia, hrúbka 0,2 mm;
V prípade rezidenčnej aplikácie podľa UNI EN
1264-4 odkazujeme na obkládaný systém euroflex
11
prvky systému a cenník
položka
popis
R m2K/W
balenie | rozmer dosky
jednotková cena
10021
10022
doska euroflex n. riv. | 20/50 mm rozteč 7,5 cm
doska euroflex n. riv. | 30/60 mm rozteč 7,5 cm
0,55
0,85
18 m2
14 m2
€ | m2
20052
20021
20053
20020
potrubie Midi Composite | 18 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 18 x 2
potrubie Midi Composite | 20 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 20 x 2
200 | 400 | 500 m
100 | 200 | 400 m
120 | 360 | 480 m
120 | 360 | 480 m
€|m
€|m
2,05
2,05
2,20
2,20
32004
svorky euroflex
100 pz
€ | pz
0,18
30003
30005
obvodová páska euroflex | h 140 mm
obvodová páska euroflex | h 200 mm
25 m
25 m
€|m
€|m
1,40
1,50
30107
aditívum europlast
10 | 25 kg
€ | kg
5,30
30104
izolačný plášť
10 m
€|m
1,45
30105
dilatačná spojka
2m
€|m
3,50
30103
PE fólia o hrúbke 0.2 mm
4 m2
€ | m2
1,10
30027
elektricky zvarovaná pozinkovaná sieť:
5 x 5 cm – proti zmršťovaniu podkladovej hmoty
vlákno 2 mm
2 m2
€ | m2
3,50
1350x750 mm
1350x750 mm
€ | m2
€|m
€|m
9,35
11,10
Cenník m2 materiálu bez kolektora, kazety a tepelnej regulácie
Orientačné ceny na m2 s množstvom výrobkov zaokrúhleným na balenie
odstupy pokladania
7,5
15
nevystužený euroflex | 20/50 mm
2
€|m
nevystužený non rivestito | 30/60 mm
€ | m2
22,5
44,53
€|m
2
46,28
€ | m2
30
28,40
€|m
2
23,12
€ | m2
20,34
30,15
€ | m2
24,87
€ | m2
22,09
Vzorec pre výpočet množstva na m2 na základe odstupov pokladania
doska
1
1
1
1
potrubie
13,4
6,7
4,5
3,4
svorky euroflex
1
1
1
1
dvojitá obvodová páska
1
1
1
1
izolačný plášť
0,34
0,17
0,11
0,08
prísada europlast
0,2
0,2
0,2
0,2
PE plát*
1,1
1,1
1,1
1,1
sieť proti zmršťovaniu*
1,1
1,1
1,1
1,1
dilatačná spojka
Druhý projekt (vnútorné dvere alebo plochy > 40 m2)
POZNÁMKA: všetky množstvá je nutné zaokrúhliť na objem balenia. *nie sú zahrnuté v orientačnej cene na m2
systém eurorete
12
Flexibilita pri výberu izolantu
min. 85 mm
S týmto systémom je možné previesť pokládku podlahových okruhov s akoukoľvek podkladovou izoláciou. Potrubie
sa ukotví pomocou svoriek k vláknom elektricky zvarených sietí. To umožňuje menšiu flexibilitu pri pokládke systému,
65 mm
20/30/40 mm
Izolant
ale ukazuje sa byť ideálnym u veľkých plôch pravidelných tvarov, ako napríklad haly a hangáre.
Systém je tvorený nasledujúcimi prvkami:
EPS
XPS
Izolačný panel z penového polystyrénu, deklarovaná tepelná vodivosť λD 0,034 W/m·K (UNI EN 13163,
UNI EN 12667); odolnosť voči tlaku pri 10% deformácii: 200 kPa (EN 826); reakcia na oheň: Eurotrieda E
(EN 13501-1);
λD
0,034 W/mK
Hrúbky
20 | 30 | 40 mm
Izolačný panel z vytlačovaného polystyrénu XPS, deklarovaná tepelná vodivosť λD 0,034 W/m·K (UNI EN
13164, UNI EN 12667); odolnosť voči tlaku pri 10% deformácie: 300 kPa (EN 826); reakcia na oheň: Európska
trieda E (EN 13501-1);
Hadica
18x2 | 20x2 mm
10 | 20 | 30 cm
Obvodový pás jednotlivý, z penového polystyrénu s uzavretými bunkami; hrúbka 6 mm, výška 150 mm; alebo
hrúbka 10 mm, výška 250 mm
Odstupy
Svorky na upnutie potrubia sieťového typu k upnutiu na oceľový drôt elektricky zvarovanej siete o priemere 4 mm;
Elektricky zvarená sieť z oceľového drôtu 4mm, ktorá sa položí na izolačný panel, čím ponúkne podporu pre
zaháknutie svoriek pre upnutie potrubia; veľkosť oka da 10 x 10 cm;
Elektricky zvarená sieť z oceľového drôtu 4mm, ktorá sa položí na izolačný panel, čím ponúkne podporu pre
zaháknutie svoriek pre upnutie potrubia; veľkosť oka da 20 x 20 cm;
Dilatačné spojky z penového polyetylénu s vysokou hustotou a zatvorenými bunkami; hrúbka 8 mm a výška 110 mm;
Izolačný plášť z penového polyetylénu o hrúbke 4 mm;
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a DIN
4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň (UNI EN
1264-4 e DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patria do triedy 4 a 5 podľa ISO 10508 s prevádzkovým
tlakom nad 6 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; priemer 20 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN
1264-4); pokladateľné za studena; dodávané v zvitkoch príslušných metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením; na potrubí sú uvedené mechanické vlastnosti a zvinutá metráž;
Supertekuté aditívum europlast, ktoré sa pridáva do tradičnej podkladovej vrstvy z piesku a cementu tak, aby mala
zmes vyššiu tekutosť bez nadbytku vody a neobsahovala vysoké percento vzduchu; klasifikované ako nie nebezpečné
podľa smernice 99/45/CE a označené CE podľa EN 934-2;
PE polyetylénová fólia, hrúbka 0,2 mm;
Hrúbky odpovedajúce
UNI EN 1264-4
Prípad IV
vonkajšia teplota >=0°C
30 + 20 mm
Prípad I
30 mm
Prípad IV
-5 <= vonkajšia teplota < 0°C
30 + 30 mm
Prípad II a III
30 + 20 mm
Prípad IV
-15 <= vonkajšia teplota < -5°C
40 + 40 mm
13
prvky systému a cenník
položka
popis
R m2K/W
balenie | rozmer dosky
jednotková cena
10040
10041
10044
10060
10062
10063
EPS penový | 20 mm
EPS penový | 30 mm
EPS penový | 40 mm
XPS vytlačovaný | 20 mm
XPS vytlačovaný | 30 mm
XPS vytlačovaný | 40 mm
0,55
0,85
1,15
0,55
0,85
1,15
30 m2
20 m2
15 m2
15 m2
11,25 m2
7,5 m2
€ | m2
20052
20021
20053
20020
potrubie Midi Composite | 18 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 18 x 2
potrubie Midi Composite | 20 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 20 x 2
200 | 400 | 500 m
100 | 200 | 400 m
120 | 360 | 480 m
120 | 360 | 480 m
32020
32021
elektricky zvarená sieť 10 x 10 | drôt 4 mm
elektricky zvarená sieť 20 x 20 | drôt 4 mm
panel 2 x 3 m
32002
svorky siete
30002
30004
1000x1000 mm
1000x1000 mm
1000x1000 mm
1250x0600 mm
1250x0600 mm
1250x0600 mm
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€|m
€|m
€|m
€|m
€ | m2
5,40
7,90
10,75
6,10
8,90
14,20
2,05
2,05
2,20
2,20
€ | m2
6,10
3,70
200 | 1000 pz
€ | pz
0,23
obvodová páska jednoduchá | h 150 mm
obvodová páska jednoduchá | h 250 mm
25 m
25 m
€|m
€|m
1,40
2,30
30107
aditívum europlast
10 | 25 kg
€ | kg
5,30
30104
izolačný plášť
10 m
€|m
1,45
30105
dilatačná spojka
2m
€|m
3,50
30103
PE fólia o hrúbke 0.2 mm
4 m2
€ | m2
1,10
30101-1m
30102-1m
PE plášť o hrúbke: 3 mm
PE plášť o hrúbke: 5 mm
50 m2
50 m2
€ | m2
€ | m2
1,80
6,45
30027
elektricky zvarovaná zink.
sieť. 5 x 5 cm – proti zmršťovaniu podkladovej hmoty
vlákno 2 mm
2 m2
€ | m2
3,50
Cenník m2 materiálu bez kolektora, kazety a tepelnej regulácie
Orientačné ceny na m2 s množstvom výrobkov zaokrúhleným na balenie
odstupy pokladania
10
sieťový systém penového | vytlačovaného XPS - 20 mm
€ | m2
20
30
€ | m2
sieťový systém penového | vytlačovaného XPS - 30 mm € | m 48,97 | 49,97
2
€|m
sieťový systém penového | vytlačovaného XPS - 40 mm € | m2 51,82 | 55,27
€ | m2
2
€ | m2
20-rete 20x20
33,00 | 33,70
46,47 | 47,17
26,20 | 26,90
€ | m2
30,60 | 31,30
35,50 | 36,50
2
€|m
28,70 | 29,70
2
€|m
33,10 | 34,10
38,35 | 41,80
€ | m2
31,55 | 35,00
€ | m2
35,95 | 39,40
Vzorec pre výpočet množstva na m2 na základe odstupov pokladania
doska
potrubie
svorky siete
elektricky zváraná sieť
jednoduchá páska
izolačný plášť
prísada europlast
PE fólia
sieť proti zmršťovaniu*
dilatačná spojka
1
1
1
10
5
3,4
25
12,5
8,5
1,1
1,1
1,1
1
1
1
0,25
0,13
0,09
0,2
0,2
0,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Druhý projekt (vnútorné dvere alebo plochy > 40 m2)
POZNÁMKA: všetky množstvá je nutné zaokrúhliť na objem balenia. *nie je zahrnuté v orientačnej cene na m2
1
5
12,5
1,1
1
0,13
0,2
1,1
1,1
systém euroindustry
14
Maximálna odolnosť podlahy
80 mm
200 mm
25 mm
95 mm
Podlahové vykurovanie je najefektívnejším a energeticky najúčinnejším sposobom vykurovania hál a hangárov o
veľkých výškach. Priemyslový systém spočíva v dvíhaní potrubia systému a jeho zavesovaním pomocou svoriek na
elektricky zverenú sieť položenú na pripravenú konštrukciu. Týmto spôsobom sa potrubie umiesti vyššie, čím sa zníži
tepelný odpor nad potrubím a vďaka zvýšenej odolnosti voči zaťaženiu odolá v prípade použitia ťažkej techniky a
pohybu veľkých prostriedkov.
Systém je tvorený nasledujúcimi prvkami:
Izolant
λD
PSN LD | HD
0,035 W/mK
Hrúbky
30 | 40 | 50 mm
Hadica
20x2 | 25x2,3
mm
Izolačný panel PSN LD z penového polystyrénu, deklarovaná tepelná vodivosť λD 0,035 W/m·K (UNI EN 13163,
UNI EN 12667); odolnosť voči tlaku pri 10 % deformácii 200 kPa (EN 826), reakcia na oheň Eurotrieda E (EN 135011);
hrúbka: 30 mm, tepelný odpor 0,85 m2K/W;
hrúbka: 40 mm, tepelný odpor 1,15 m2K/W;
hrúbka: 50 mm, tepelný odpor 1,45 m2K/W;
Izolačný panel PSN HD z penového polystyrénu, deklarovaná tepelná vodivosť λD 0,035 W/m·K (UNI EN 13163,
UNI EN 12667); odolnosť voči tlaku pri 10 % deformácii 300 kPa (EN 826), reakcia na oheň Eurotrieda E (EN 135011);
hrúbka: 30 mm, tepelný odpor 0,85 m2K/W;
hrúbka: 40 mm, tepelný odpor 1,15 m2K/W;
hrúbka: 50 mm, tepelný odpor 1,45 m2K/W;
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a DIN
4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň (UNI EN
1264-4 e DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patrí podľa ISO 10508 do triedy 4 s prevádzkovým tlakom
nad 6 bar, triedy 5 s prevádzkovým tlakom prekračujúcim 4 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; priemer 25 mm a hrúbka 2,3 mm (UNI EN 1264-4); pokladateľné za studena; dodávané v zvitkoch príslušných
metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením; na potrubí sú uvedené mechanické
vlastnosti a zvinutá metráž;
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a DIN
4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň (UNI EN
1264-4 e DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patria do triedy 4 a 5 podľa ISO 10508 s prevádzkovým
tlakom nad 6 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; priemer 20 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN
1264-4); pokladateľné za studena; dodávané v zvitkoch príslušných metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením; na potrubí sú uvedené mechanické vlastnosti a zvinutá metráž;
Izolačný plášť z penového polyetylénu o hrúbke 4 mm;
Elektricky zvarená sieť z drotu o priemere 8 mm, ktorá slúži pre záves svoriek na upínanie potrubia; veľkosť oka
20 x 20 cm;
Obvodový pás jednotlivý, z penového polystyrénu s uzavretými bunkami; hrúbka 10 mm, výška 250 mm;
U-profily; Profil potrubnej svorky z plastu s odstupom 50 mm vrátane obojstranne lepiacej pásky a otvorov d=8 mm
pre upnutie profilu k povrchu;
Svorka na upnutie, patentovaná, priemyslového typu, k upnutiu na oceľový drôt elektricky zvarovanej siete o priemere 8 mm;
PE polyetylénová fólia, hrúbka 0,2 mm;
15
prvky systému a cenník
položka
popis
R m2K/W
balenie | rozmer dosky
jednotková cena
10202
10203
10204
10207
10208
10209
polystyrénová doska PSN LD 30 mm
polystyrénová doska PSN LD 40 mm
polystyrénová doska PSN LD 50 mm
polystyrénová doska PSN HD 30 mm
polystyrénová doska PSN HD 40 mm
polystyrénová doska PSN HD 50 mm
0,85
1,15
1,45
0,85
1,15
1,45
11,25 m2
9 m2
7,5 m2
11,25 m2
9 m2
7,5 m2
€ | m2
20053
20020
20054
20032
potrubie Midi Composite | 20 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 20 x 2
potrubie Midi Composite | 25 x 2,3
potrubie PE-Xa b.oss. | 25 x 2,3
120 | 360 | 480 m
120 | 360 m
180 m
180 m
€|m
€|m
2,20
2,20
3,10
3,10
32014
priemyslové svorky
200 | 1000 pz
€ | pz
0,23
30004
obvodová páska jednoduchá | h: 250 mm
25 m
€|m
2,30
30115
PE plášť
10 m
€|m
1,45
30103
PE fólia o hrúbke 0.2 mm
4 m2
€ | m2
1,10
32020
32031
elektricky zvarená sieť 10 x 10 drôt 4 mm
elektricky zvarená sieť 20 x 20 drôt 5 mm
6 m2
6 m2
€ | m2
€ | m2
6,10
4,10
32030
elektricky zvarená sieť 20 x 20 drôt 8 mm
6 m2
€ | m2
9,95
32019
32018
nosná výsztuž h 12,5
nosná výsztuž h 8
4m
2m
€|m
3,50
2,10
32013
32008
32009
U-profil na upevnenie hadice DN 18
U-profil na upevnenie hadice DN 20
U-profil na upevnenie hadice DN 25
3m
3m
3m
€|m
1000x500 mm
1000x500 mm
1000x500 mm
1250x600 mm
1250x600 mm
1250x600 mm
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€|m
€|m
€|m
€|m
€|m
8,95
11,95
14,95
10,90
14,50
18,10
3,30
3,30
4,95
systém eurobarra
Izolant
EPS
16
Ekonomické riešenie
XPS
λD
0,034 W/mK
Hrúbky
20 | 30 | 40 mm
Hadica
20x2 | 25x2,3
mm
Systém eurobarra je podlahový vykurovací systém pre haly, pre podkladovú vrstvu ktorej konštruktér nenavrhol
špeciálne armatúry; systém spočíva v potrubiu zavesenom v U-profiloch položených na základne priemyslovej
podkladovej vrstvy; potrubie je položené v odpovedajúcich odstupoch podľa tepelných potrieb haly. V systéme eurobar
je potrubie vložené do príslušných profilov pre upnutie potrubia hadovite s odstupom navrhnutým projektantom.
Systém je tvorený nasledujúcimi prvkami:
Izolačný panel z penového polystyrénu, deklarovaná tepelná vodivosť λD 0,034 W/m·K (UNI EN 13163,
UNI EN 12667); odolnosť voči tlaku pri 10% deformácii: 200 kPa (EN 826); reakcia na oheň: Eurotrieda E
(EN 13501-1);
Izolačný panel z vytlačovaného polystyrénu XPS, deklarovaná tepelná vodivosť λD 0,034 W/m·K (UNI EN
13164, UNI EN 12667); odolnosť voči tlaku pri 10% deformácie: 300 kPa (EN 826); reakcia na oheň: Európska
trieda E (EN 13501-1);
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a DIN
4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň (UNI EN
1264-4 e DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patrí podľa ISO 10508 do triedy 4 s prevádzkovým tlakom
nad 6 bar, triedy 5 s prevádzkovým tlakom prekračujúcim 4 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; priemer 25 mm a hrúbka 2,3 mm (UNI EN 1264-4); pokladateľné za studena; dodávané v zvitkoch príslušných
metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením; na potrubí sú uvedené mechanické
vlastnosti a zvinutá metráž;
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a DIN
4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň (UNI EN
1264-4 e DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patria do triedy 4 a 5 podľa ISO 10508 s prevádzkovým
tlakom nad 6 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; priemer 20 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN
1264-4); pokladateľné za studena; dodávané v zvitkoch príslušných metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením; na potrubí sú uvedené mechanické vlastnosti a zvinutá metráž;
Izolačný plášť z penového polyetylénu o hrúbke 4 mm;
Obvodový pás jednotlivý, z penového polystyrénu s uzavretými bunkami; hrúbka 10 mm, výška 250 mm;
U-profily; Profil potrubnej svorky z plastu s odstupom 50 mm vrátane obojstranne lepiacej pásky a otvorov d=8 mm
pre upnutie profilu k povrchu;
PE polyetylénová fólia, hrúbka 0,2 mm;
17
prvky systému a cenník
položka
popis
R m2K/W
balenie
10040
10041
10044
10060
10062
10063
EPS penový | 20 mm
EPS penový | 30 mm
EPS penový | 40 mm
XPS vytlačovaný | 20 mm
XPS vytlačovaný | 30 mm
XPS vytlačovaný | 40 mm
0,55
0,85
1,15
0,55
0,85
1,15
30 m2
20 m2
15 m2
15 m2
11,25 m2
7,5 m2
20053
20020
20054
20032
potrubie Midi Composite | 20 x 2
potrubie PE-Xa b.oss. | 20 x 2
potrubie Midi Composite | 25 x 2,3
potrubie PE-Xa b.oss. | 25 x 2,3
120 | 360 | 480 m
120 | 360 m
180 m
180 m
€|m
€|m
2,20
2,20
3,10
3,10
30004
obvodová páska jednoduchá | h: 250 mm
25 m
€|m
2,30
30115
PE plášť
10 m
€|m
1,45
30103
PE fólia o hrúbke 0.2 mm
4 m2
€ | m2
1,10
32008
32009
profil na upevnenie hadice do U DN 20
profil na upevnenie hadice do U DN 25
3m
3m
€|m
3,30
4,95
jednotková cena
1000x1000 mm
1000x1000 mm
1000x1000 mm
1250x0600 mm
1250x0600 mm
1250x0600 mm
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€ | m2
€|m
€|m
€|m
5,40
7,90
10,75
6,10
8,90
14,20
systém euroslim
Izolant
λD
penový polystyrén
0,033 W/mK
Hrúbky
25 mm
Hadica
14x2 mm
Vyvinuté pre rekonštrukcie
Tento systém bol navrhnutý práve pre rekonštrukcie alebo podobné zásahy, kde nie je možnosť prispôsobenia
požadovaným výškam a kde je nutnosť položiť suchú podkladovú vrstvu, aby sa skrátila nezbytná doba. Špeciálne
lamely z pozinkovanej ocele umožňujú prenos tepla z potrubia na povrch.
Systém je tvorený nasledujúcimi prvkami:
Izolačná doska suchého systému o hrúbke 25 mm z tvarovaného penového polystyrénu s deklarovanou tepelnou
vodivosťou 0,033 W/m·K; izolačný panel je zapustený, aby sa predišlo tepelným mostom; rozteče pokladania sú 12,5
cm; odolnosť voči tlaku pri 10% deformácii: 200 kPa; hrúbka: 11/25 mm, tepelná odolnosť podľa EN 1264-3 je0,36
m2K/W v kroku po 12,5 cm, tepelná odolnosť podľa EN 1264-3 je 0,33 m2K/W na vzdialenosť 25 cm;
Prvok pre rozptýlenie tepla umiestený pozdĺž priamych úsekov pod potrubím o hrúbke 0,5 mm, vybavený praktickými bodmi zlomu každých 100 mm; dĺžka je 750 mm
Prvok pre rozptýlenie tepla umiestnený v blízkosti ohybov potrubia o 180°;
Potrubie z kopolymérového tmavého polyetylénu PEOC/PE-RT typu Midi Composite (DIN 16833 a DIN
4721) s kyslíkovou bariérou v hrúbke potrubia a priechodnosťou kyslíka o hodnote pod 0,01 g/m3 za deň (UNI EN
1264-4 a DIN 4726), mechanická odolnosť, vďaka ktorej patrí do triedy 4 s prevádzkovým tlakom nad 6 bar a predpokladanou životnosťou prevyšujúcou 50 rokov; priemer 14 mm a hrúbka 2 mm (UNI EN 1264-4); pokladateľné za
studena; dodávané v zvitkoch príslušných metráží uložených tak, aby bolo potrubie chránené pred slnečným žiarením;
na potrubí sú uvedené mechanické vlastnosti a zvinutá metráž;
Obvodový pás z penového polyetylénu so zatvorenými bunkami; hrúbka 6 mm, výška 140 mm; tvorený dvojitou
vrstvou s hornou PE fóliou, 20 cm, snímateľný a opatrený samolepiacou páskou na zadnej strane;
Izolačný plášť z penového polyetylénu o hrúbke 4 mm;
Dilatačné spojky z penového polyetylénu s vysokou hustotou a zatvorenými bunkami; hrúbka 8 mm a výška 110
mm;
položka
popis
balenie | rozmer dosky
jednotková cena
10090
Izolačná doska suchého systému v EPS D30 - 25 mm
13,125 m2
€ | m2
10,70
20014
potrubie Midi Composite 14 x 2
140/210 m
€|m
1,70
30090
pozinkované teleso pre rozvod tepla, dĺžka 750 mm
750 mm | 1 pz
€ | pz
4,30
30091
pozinkovaný 180° ohyb pre rozvod tepla
1 pz
€ | pz
5,50
30103
PE fólia o hrúbke 0.2 mm
4 m2
€ | m2
1,10
30003
obvodová páska euroflex
25 m
€|m
1,40
1000x625 mm
19
TEPELNÁ REGULÁCIA
pevná regulácia
položka
popis
jednotková cena
50055 S
Command Duo S
€ | pz
529,40
€ | pz
529,40
€ | pz
210,00
Poznámka: kolektory nie sú zahrnuté.
50056
00346
Vertikálny pevný bod
Cenové zvýšenie u čerpadla s premennou rýchlosťou
(s Command Duo S hĺbka 15 cm, s vertikálnym pevným bodom , hlúbka 14 cm)
00347
00348
Súprava na úpravu kolektoru elite (vysoká a nízka)
Súprava na úpravu kolektoru elite (nízka)
€ | pz
€ | pz
90,00
80,00
00638
00639
Pretlaková prípojka pre kolektor rady S
Pretlaková prípojka pre Command Duo S
€ | pz
€ | pz
120,00
120,00
Poznámka: Prvé zapnutie všetkých termoregulačných systémov Eurotherm spa je spoplatnené. Obráťte sa na autorizované asistenčné centrá
klimatické regulácie
položka
popis
jednotková cena
50017
50036
50018
50037
Compamat R
Compamat R radiofrekvenčný
Compamat TOP
Compamat TOP radiofrekvenčný
€ | pz
€ | pz
€ | pz
€ | pz
1.850,00
2.100,00
2.050,00
2.300,00
50059
Command Duo S Clima (len vykurovanie)
€ | pz
945,00
€ | pz
€ | pz
1.150,00
1.400,00
Poznámka: kolektory nie sú zahrnuté.
50051
50053
Command Duo Leto/Zima
Command Duo Leto/Zima radiofrekvenčný
Poznámka: kolektory nie sú zahrnuté. Možno dodať len s kolektormi elite black-line
20
TEPELNÁ REGULÁCIA
položka
popis
jednotková cena
50009
50014
Mini Compamat
Mini Compamat radiofrekvenčný
€ | pz
€ | pz
1.390,00
1.640,00
00634 N
Mini Compamat bez elektroniky
€ | pz
900,00
50205
izolačná miska pre Mini Compamat
€ | pz
58,00
Poznámka: regulácia nie je zahrnutá. Hĺbka: L= 225 mm
50019
50020
Compac R
Compac TOP
€ | pz
€ | pz
860,00
990,00
50024
50025
Compac R so servomotorom
Compac TOP so servomotorom
€ | pz
€ | pz
1.302,00
1.670,00
50081
Motormat
€ | pz
990,00
00421
Pripojovacia súprava Mini Compamat vertikálne so st. 2° kolektor
poznámka: regulácia a kolektory nie sú súčasťou
€ | pz
178,65
00347
00348
Súprava na úpravu kolektoru elite (vysoká a nízka)
Súprava na úpravu kolektoru elite (nízka)
€ | pz
€ | pz
90,00
80,00
50204
Izolácia Command Duo Leto/Zima a montáž do kazety
€ | pz
50,00
netto
Poznámka: Prvé zapnutie všetkých termoregulačných systémov Eurotherm spa je spoplatnené. Obráťte sa na autorizované asistenčné centrá.
Poznámka: Skontrolujte kompatibilitu regulácie a počtu okruhov v podmienkach projektu (výkon a prietok). Viď regulačné schéma.
21
TEPELNÁ REGULÁCIA
Montáž Command Duo s kolektorom rady S
počet okruhov
(nízka + vysoká)
regulačný rozsah
(bez guľového
ventilu) [mm]
vnútorná šírka
kazety [mm]
vôľa medzi kazetou
a reguláciou [mm]
4
500
690
190
mod 3 - položka
43003
5
550
840
290
mod 4 - položka
43004
6
600
840
240
mod 4 - položka
43004
7
650
840
190
mod 4 - položka
43004
8
700
1040
340
mod 5 - položka
43005
9
750
1040
290
mod 5 - položka
43005
model kazety COM
Montáž Command Duo s kolektorom elite
počet okruhov
(nízka + vysoká)
regulačný rozsah
(bez guľového
ventilu) [mm]
vnútorná šírka
kazety [mm]
vôľa medzi kazetou
a reguláciou [mm]
3
584
840
256
mod 4 - položka
43004
4
640
840
200
mod 4 - položka
43004
5
696
1040
344
mod 5 - položka
43005
6
752
1040
288
mod 5 - položka
43005
7
808
1040
232
mod 5 - položka
43005
8
864
1150
286
mod 6 - položka
43006
9
920
1150
230
mod 6 - položka
43006
10
976
1390
414
mod 7 - položka
43007
model kazety COM
Poznámka: V prípade použitia regulácie Command Duo s kolektormi elite a výhradne pri nízkej teplote existuje
tolerancia jednej ďalšej prípojky.
22
ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY
položka
popis
jednotková cena
00900
klimatický regulátor RVS 46.530
€ | pz
350,00
00901
svorková súprava pre RVS 46.530
€ | pz
38,00
00905
vonkajšia sonda QAC 34
€ | pz
51,00
00906
dotyková sonda QAD 36
€ | pz
51,00
00920
ponorová sonda na výstupe QAZ 36
€ | pz
30,00
00902
pokojová sonda QAA 55
€ | pz
128,00
00907
pokojová a programovacia jednotka QAA 75
€ | pz
268,00
00903
prídavný modul AVS 75
€ | pz
168,00
00904
svorková súprava pre AVS 75
€ | pz
38,00
00908
HMI s plastovým krytom RVS 46.530
€ | pz
194,00
00910
pripojovací kábel pre HMI
€ | pz
7,00
00911
pokojová sonda wireless + cooling QAA 78
€ | pz
296,00
00912
rádiový modul pro RVS 46.530
€ | pz
100,00
00914
vonkajšia sonda wireless + sender
€ | pz
152,00
00913
radio repeater (zosilovač signálu)
€ | pz
228,00
00915
vonkajšia sonda
€ | pz
140,00
23
ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY | TERMOSTATY
položka
popis
jednotková cena
00919
sonda relatívnej vlhkosti QFA 2000 - 24 V
poznámka: len s pokojovou sondou QAA 55 / QAA 75
€ | pz
270,00
00918
transformátor 230/24
€ | pz
48,00
00916
merač na kondenzát QXA 2001, 24 V
€ | pz
175,00
00917
zosilovač výkonu pre QXA 2001
€ | pz
80,00
70408
vlhkomer
€ | pz
137,00
00502
elektronická jednotka S (solo riscaldamento)
€ | pz
250,00
TERMOSTATY A HLAVICE
položka
50048
popis
modulační termostat na zabudovanie evo
jednotková cena
€ | pz
63,00
Poznámka: Dodáva sa s čelom v dvoch farbách: sivá antracitová a biela
50064
termostat-humidostat
€ | pz
165,00
50049
rádio termostat
€ | pz
138,00
00627
00628
diaľkový akčný člen 1 kanál/pokoj
diaľkový akčný člen 4 kanál/pokoj
€ | pz
€ | pz
125,00
250,00
47000
47001
elektrotermická hlavica 230 V - 2,5 W
elektrotermická hlavica 24 V - 2,5 W
€ | pz
€ | pz
43,00
43,00
00451
00441
dvojcestný zónový ventil - 1“ FF
dvojcestný zónový ventil - 1“ 1/4 FF
€ | pz
€ | pz
62,00
82,00
00488
elektrotermický akčný člen s dvoma polohami pre zónové ventily
€ | pz
122,00
24
KOLEKTORY
kompletný kolektor elite gold-line 1“1/4
adaptéry nie sú zahrnuté
v cene
položka
popis
L [mm]
jednotková cena
45002
kolektor elite gold-line 02+02
231
€ | pz
236,00
45003
kolektor elite gold-line 03+03
287
€ | pz
274,00
45004
kolektor elite gold-line 04+04
343
€ | pz
335,00
45005
kolektor elite gold-line 05+05
399
€ | pz
366,00
45006
kolektor elite gold-line 06+06
455
€ | pz
397,00
45007
kolektor elite gold-line 07+07
511
€ | pz
451,00
45008
kolektor elite gold-line 08+08
567
€ | pz
486,50
45009
kolektor elite gold-line 09+09
623
€ | pz
522,00
45010
kolektor elite gold-line 10+10
679
€ | pz
582,00
45011
kolektor elite gold-line 11+11
735
€ | pz
630,00
45012
kolektor elite gold-line 12+12
791
€ | pz
666,00
45013
kolektor elite gold-line 13+13
847
€ | pz
726,00
45014
kolektor elite gold-line 14+14
903
€ | pz
762,00
45015
kolektor elite gold-line 15+15
959
€ | pz
797,00
počet okruhov
šírka kolektoru [mm]
kolektor elite gold-line v kazete
hĺbka:
83 mm s teplomerom
79 mm bez tepomeru
úchyt na potrubie:
1“ 1/4 GAS
02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12
13+13
14+14
15+15
231
287
343
399
455
511
567
623
679
735
791
847
903
959
vnútorná šírka
kazety [mm]
460
540
540
690
690
840
840
840
1040
1040
1040
1150
1150
1150
vôľa medzi kazetou
a kolektorom [mm]
229
253
197
291
235
329
273
217
361
305
249
303
247
191
model kazety
mod 1
mod 2
mod 2
mod 3
mod 3
mod 4
mod 4
mod 4
mod 5
mod 5
mod 5
mod 6
mod 6
mod 6
kolektor elite gold-line, základ 1“1/4
adaptéry nie sú zahrnuté
v cene
položka
popis
L [mm]
jednotková cena
45302
základný kolektor elite gold-line 02+02
112
€ | pz
166,00
45303
základný kolektor elite gold-line 03+03
168
€ | pz
204,00
45304
základný kolektor elite gold-line 04+04
224
€ | pz
265,00
45305
základný kolektor elite gold-line 05+05
280
€ | pz
296,00
45306
základný kolektor elite gold-line 06+06
336
€ | pz
327,00
45307
základný kolektor elite gold-line 07+07
392
€ | pz
381,00
45308
základný kolektor elite gold-line 08+08
448
€ | pz
417,00
45309
základný kolektor elite gold-line 09+09
504
€ | pz
452,00
45310
základný kolektor elite gold-line 10+10
560
€ | pz
512,00
45311
základný kolektor elite gold-line 11+11
616
€ | pz
560,00
45312
základný kolektor elite gold-line 12+12
672
€ | pz
596,00
45313
základný kolektor elite gold-line 13+13
728
€ | pz
656,00
25
KOLEKTORY
kompletný kolektor elite black-line 1“1/4
adaptéry nie sú zahrnuté
v cene
položka
popis
L [mm]
jednotková cena
45102
kolektor elite black-line 02+02
240
€ | pz
222,00
45103
kolektor elite black-line 03+03
296
€ | pz
246,00
45104
kolektor elite black-line 04+04
352
€ | pz
282,00
45105
kolektor elite black-line 05+05
408
€ | pz
313,00
45106
kolektor elite black-line 06+06
464
€ | pz
344,00
45107
kolektor elite black-line 07+07
520
€ | pz
384,00
45108
kolektor elite black-line 08+08
576
€ | pz
410,00
45109
kolektor elite black-line 09+09
632
€ | pz
435,00
45110
kolektor elite black-line 10+10
688
€ | pz
469,00
45111
kolektor elite black-line 11+11
744
€ | pz
508,00
45112
kolektor elite black-line 12+12
800
€ | pz
533,00
45113
kolektor elite black-line 13+13
856
€ | pz
568,00
45114
kolektor elite black-line 14+14
912
€ | pz
593,00
45115
kolektor elite black-line 15+15
968
€ | pz
619,00
počet okruhov
šírka kolektoru [mm]
kolektor elite black-line v kazete
hĺbka:
83 mm s teplomerom
79 mm bez tepomeru
úchyt na potrubie:
1“ 1/4 GAS
02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12
13+13
14+14
15+15
240
296
352
408
464
520
576
632
688
744
800
856
912
968
vnútorná šírka
kazety [mm]
460
540
540
690
690
840
840
840
1040
1040
1040
1150
1150
1150
vôľa medzi kazetou
a kolektorom [mm]
220
244
188
282
226
320
264
208
352
296
240
294
238
182
model kazety
mod 1
mod 2
mod 2
mod 3
mod 3
mod 4
mod 4
mod 4
mod 5
mod 5
mod 5
mod 6
mod 6
mod 6
základný kolektor elite black-line 1“1/4
adaptéry nie sú zahrnuté
v cene
položka
45401
45402
45403
45404
45405
45406
45407
45408
45409
45410
45411
45412
45413
popis
základný kolektor elite black-line 01+01
základný kolektor elite black-line 02+02
základný kolektor elite black-line 03+03
základný kolektor elite black-line 04+04
základný kolektor elite black-line 05+05
základný kolektor elite black-line 06+06
základný kolektor elite black-line 07+07
základný kolektor elite black-line 08+08
základný kolektor elite black-line 09+09
základný kolektor elite black-line 10+10
základný kolektor elite black-line 11+11
základný kolektor elite black-line 12+12
základný kolektor elite black-line 13+13
L [mm]
65
121
177
233
289
345
401
457
513
569
625
681
737
jednotková cena
€ | pz
122,00
€ | pz
152,00
€ | pz
176,00
€ | pz
212,00
€ | pz
243,00
€ | pz
274,00
€ | pz
314,00
€ | pz
340,00
€ | pz
365,00
€ | pz
399,00
€ | pz
438,00
€ | pz
463,00
€ | pz
498,00
26
KOLEKTORY
collettore serie S completo 1“
adaptéry nie sú zahrnuté
v cene
položka
popis
L [mm]
jednotková cena
42002
kolektor série S 02+02
160
€ | pz
115,00
42003
kolektor série S 03+03
210
€ | pz
143,00
42004
kolektor série S 04+04
260
€ | pz
170,00
42005
kolektor série S 05+05
310
€ | pz
198,00
42006
kolektor série S 06+06
360
€ | pz
228,00
42007
kolektor série S 07+07
410
€ | pz
257,00
42008
kolektor série S 08+08
460
€ | pz
284,00
42009
kolektor série S 09+09
510
€ | pz
313,00
42010
kolektor série S 10+10
560
€ | pz
340,00
42011
kolektor série S 11+11
610
€ | pz
368,00
42012
kolektor série S 12+12
660
€ | pz
396,00
42013
kolektor série S 13+13
710
€ | pz
415,00
Kolektory série S obsahujúce: koncovky, výpustný ventil/odvzdušňovací ventil a konzoly
kolektor série S v kazete
počet okruhov
hĺbka:
75 mm
úchyt na potrubie:
1“ GAS
šírka kolektoru [mm]
vnútorná šírka
kazety [mm]
vôľa medzi kazetou
a kolektorom [mm]
model kazety
02+02
160
460
300
mod 1
03+03
210
460
250
mod 1
04+04
260
460
200
mod 1
05+05
310
540
230
mod 2
06+06
360
690
330
mod 3
07+07
410
690
280
mod 3
08+08
460
690
230
mod 3
09+09
510
840
330
mod 4
10+10
560
840
280
mod 4
11+11
610
840
230
mod 4
12+12
660
1040
380
mod 5
13+13
710
1040
330
mod 5
základný kolektor série S 1“
adaptéry nie sú zahrnuté
v cene
položka
popis
L [mm]
jednotková cena
100001
základný kolektor série S 01+01
60
€ | pz
53,00
100002
základný kolektor série S 02+02
110
€ | pz
70,00
100003
základný kolektor série S 03+03
160
€ | pz
98,00
100004
základný kolektor série S 04+04
210
€ | pz
125,00
100005
základný kolektor série S 05+05
260
€ | pz
153,00
100006
základný kolektor série S 06+06
310
€ | pz
183,00
100007
základný kolektor série S 07+07
360
€ | pz
212,00
100008
základný kolektor série S 08+08
410
€ | pz
239,00
100009
základný kolektor série S 09+09
460
€ | pz
268,00
100010
základný kolektor série S 10+10
510
€ | pz
295,00
100011
základný kolektor série S 11+11
560
€ | pz
323,00
100012
základný kolektor série S 12+12
610
€ | pz
351,00
100013
základný kolektor série S 13+13
660
€ | pz
370,00
34002
upínacia konzola
€ | pz
7,50
27
KOLEKTORY
priemyslový kolektor 1“1/2 | 2“
položka
popis
L [mm]
jednotková cena
Kompletný priemyslový kolektor 1“ 1/2
40102
priemyslový kolektor 02+02
240
€ | pz
290,00
40103
priemyslový kolektor 03+03
310
€ | pz
375,00
40104
priemyslový kolektor 04+04
380
€ | pz
460,00
40105
priemyslový kolektor 05+05
450
€ | pz
545,00
40106
priemyslový kolektor 06+06
520
€ | pz
630,00
40107
priemyslový kolektor 07+07
590
€ | pz
715,00
40108
priemyslový kolektor 08+08
660
€ | pz
800,00
40109
priemyslový kolektor 09+09
730
€ | pz
885,00
40110
priemyslový kolektor 10+10
800
€ | pz
970,00
Kompletný priemyslový kolektor 2“
40111
priemyslový kolektor 11+11
870
€ | pz
1.055,00
40112
priemyslový kolektor 12+12
940
€ | pz
1.140,00
40113
priemyslový kolektor 13+13
1010
€ | pz
1.225,00
40114
priemyslový kolektor 14+14
1080
€ | pz
1.310,00
40115
priemyslový kolektor 15+15
1150
€ | pz
1.395,00
40116
priemyslový kolektor 16+16
1220
€ | pz
1.480,00
40117
priemyslový kolektor 17+17
1290
€ | pz
1.565,00
40118
priemyslový kolektor 18+18
1360
€ | pz
1.650,00
priemyslové kolektory z nerezovej ocele obsahujúce: výpustný ventil/odvzdušňovací ventil, konzoly, adaptéry 25 x 2,3 mm
priemyslový kolektor v kazete
počet okruhov
hĺbka:
105 mm (1“1/2 GAS)
115 mm (2“ GAS)
šírka kolektoru [mm]
vnútorná šírka
kazety [mm]
vôľa medzi kazetou
a kolektorom [mm]
model kazety
02+02
240
540
300
mod 2
03+03
310
690
380
mod 3
04+04
380
690
310
mod 3
05+05
450
840
390
mod 4
06+06
520
840
320
mod 4
07+07
590
1040
450
mod 5
08+08
660
1040
380
mod 5
09+09
730
1040
310
mod 5
10+10
800
1150
350
mod 6
11+11
870
1150
280
mod 6
12+12
940
1390
450
mod 7
13+13
1010
1390
380
mod 7
14+14
1080
1390
310
mod 7
15+15
1150
1670
520
mod 8
16+16
1220
1670
450
mod 8
17+17
1290
1670
380
mod 8
18+18
1360
1670
310
mod 8
28
KOLEKTORY
položka
popis
jednotková cena
44009
44002
44003
44004
adaptér pre potrubie 14 x 2
adaptér pre potrubie 16 x 2
adaptér pre potrubie 18 x 2
adaptér pre potrubie 20 x 2
€ | pz
€ | pz
€ | pz
€ | pz
4,00
4,00
4,00
4,00
44112
44114
44116
44118
adaptér pre medenný 12 x 1
adaptér pre medenný 14 x 1
adaptér pre medenný 16 x 1
adaptér pre medenný 18 x 1
€ | pz
€ | pz
€ | pz
€ | pz
11,00
11,00
11,00
11,00
44011
44012
44013
44014
44027
prípojka dn 12
prípojka dn 16
prípojka dn 18
prípojka dn 20
prípojka dn 25
€ | pz
€ | pz
€ | pz
€ | pz
€ | pz
11,50
11,50
11,50
11,50
15,50
44021
44023
44024
4013425
prípojka dn 12 x 1/2” zástrčná
prípojka dn 18 x 1/2” zástrčná
prípojka dn 20 x 1/2” zástrčná
prípojka dn 25 x 3/4” zástrčná
€ | pz
€ | pz
€ | pz
€ | pz
5,10
5,10
5,10
6,10
00426
00427
00425
00423
00424
dvojica guľových ventilov
rovný kus M-F 1”-1” s objímkami - L 110 mm
rovný kus M-F 3/4”-3/4” s objímkami - L 80 mm
rovný kus M-F 1 1/4”-1 1/4” s objímkami - L 110 mm
pravouhlý kus M-F 1”-1” s objímkami - L 103 mm
pravouhlý kus M-F 1”-3/4” s objímkami - L 165 mm
€ | pz
€ | pz
€ | pz
€ | pz
€ | pz
48,00
40,00
62,00
54,00
48,00
00428
dvojica guľových ventilov rovná 1” vrátane teplomerov
L 130 mm
€ | pz
52,00
46000
46002
46003
vodiacy ohyb 90° pre potrubie do priemeru ø 10-14 mm
vodiacy ohyb 90° pre potrubie do priemeru ø 18 mm
vodiacy ohyb 90° pre potrubie do priemeru ø 29 mm
€ | pz
€ | pz
€ | pz
1,40
1,90
3,60
46004
vodiacy ohyb 90° pre potrubie do priemeru ø 20 mm
€ | pz
2,30
29
KAZETY
rozvodné kazety na zamurovanie
Kód COM
Kód HOM
Kód SOM
P = 110 mm
P = 110 mm
P = 80 mm
H1 = 700 - 790
H1 = 845 - 935
H1 = 700 - 790
H2 = 468,5 - 494,5
H2 = 613,5 - 639,5
H2 = 468,5 - 494,5
Model
L1
L2 (dvierka)
položka
jednotková cena
položka
jednotková cena
položka
jednotková cena
Mod. 1
460 mm
543 mm
položka 43001
€ | pz 118,40
položka 43201
€ | pz 153,60
položka 43101
€ | pz 118,40
Mod. 2
540 mm
623 mm
položka 43002
€ | pz 129,50
položka 43202
€ | pz 167,90
položka 43102
€ | pz 129,50
Mod. 3
690 mm
773 mm
položka 43003
€ | pz 148,00
položka 43203
€ | pz 194,40
položka 43103
€ | pz 148,00
Mod. 4
840 mm
923 mm
položka 43004
€ | pz 173,90
položka 43204
€ | pz 226,60
položka 43104
€ | pz 173,90
Mod. 5
1040 mm
1123 mm
položka 43005
€ | pz 181,30
položka 43205
€ | pz 235,45
položka 43105
€ | pz 181,30
Mod. 6
1150 mm
1233 mm
položka 43006
€ | pz 185,00
položka 43206
€ | pz 240,60
položka 43106
€ | pz 185,00
Mod. 7
1390 mm
1473 mm
položka 43007
€ | pz 225,00
položka 43207
€ | pz 260,00
položka 43107
€ | pz 225,00
Mod. 8
1670 mm
1753 mm
položka 43008
€ | pz 250,00
položka 43208
€ | pz 280,00
položka 43108
€ | pz 250,00
100
H1
H2
P
L1
L2
kazety rozvodu z vonku
Šírka L1
Šírka L2
Model
vnútorný rozmer kazety
(užitočný rozmer) [mm]
vonkajší rozmer kazety
[mm]
položka
jednotková cena
Mod. 1
460
540
položka 45021
€ | pz 125,80
Mod. 2
540
620
položka 45022
€ | pz 140,60
Mod. 3
690
770
položka 45023
€ | pz 159,10
Mod. 4
840
920
položka 45024
€ | pz 192,40
Mod. 5
1040
1120
položka 45025
€ | pz 203,50
Mod. 6
1150
1230
položka 45026
€ | pz 210,90
Mod. 7
1390
1470
položka 45028
€ | pz 235,00
Mod. 8
1670
1670
položka 45029
€ | pz 250,00
30
KAZETY
L1
96
670
442
130
L2
POZNÁMKA: Všetky kazety sú z pozinkovaného plechu s lakovanou konštrukciou a dvierkami, nastaviteľnými
nôžkami a čelom.
kazeta na zamurovanie pre nastavenie Vertikálneho Pevného Bodu
položka
popis
dimensione utile
jednotková cena
položka 43301
položka 43302
Model 1
Model 2
582 x 355 mm
750 x 355 mm
€ | pz
€ | pz
110,00
120,00
Hĺbka: 14,3 cm | Model 2 – Možnosť uloženia koll. max. 3 prípojok
Predlžovačka pre kazetu
položka
popis
jednotková cena
470011
pre kazetu COM - Mod. 1
€ | pz
20,00
470012
pre kazetu COM - Mod. 2
€ | pz
20,00
470013
pre kazetu COM - Mod. 3
€ | pz
20,00
470014
pre kazetu COM - Mod. 4
€ | pz
20,00
470015
pre kazetu COM - Mod. 5
€ | pz
20,00
470016
pre kazetu COM - Mod. 6
€ | pz
20,00
470611
pre kazetu HOM - Mod. 1
€ | pz
20,00
470612
pre kazetu HOM - Mod. 2
€ | pz
20,00
470613
pre kazetu HOM - Mod. 3
€ | pz
20,00
470614
pre kazetu HOM - Mod. 4
€ | pz
20,00
470615
pre kazetu HOM - Mod. 5
€ | pz
20,00
470616
pre kazetu HOM - Mod. 6
€ | pz
20,00
Hĺbka: 10 cm
31
ÚPRAVA VZDUCHU
položka
popis
jednotková cena
70503 D
70511
70518
zabudovateľný odvlhčovač mod. 320 (mimo konštrukciu)
drevená lakované mreža pre položka 70503 D
len konštrukcia na zamurovanie pre položka 70503 D
€ | pz
€ | pz
€ | pz
1.200,00
228,00
228,00
70509
70508
deu-klimatizátor pre falošný strop mod. 581 DCC
Odvlhčovač pre falošný strop mod. 581 DC
€ | pz
€ | pz
2.340,00
1.800,00
70507 D
70506 D
deu-klimatizátor na zabudovanie mod. 581 DCI (mimo konštrukciu)
zabudovateľný odvlhčovač s humidostatom mod. 581 DI (mimo
konštrukciu)
€ | pz
€ | pz
2.150,00
1.630,00
70520
drevená lakované mreža pre položka 70507 D/ 70506 D
€ | pz
340,00
70519
len konštrukcia na zamurovanie pre položka 70507 D/ 70506 D
€ | pz
245,00
VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO
položka
popis
jednotková cena
30111-1
30111-20
Sentinell X100 inhibitor | fľaša o obsahu 1 liter
Sentinell X100 inhibitor | kanister o obsahu 20 litrov
€ | pz
€ | pz
68,00
1.020,00
30112-1
30112-20
Sentinell X400 odstraňovač kalu | fľaša o obsahu 1 liter
Sentinell X400 odstraňovač kalu | kanister o obsahu 20 litrov
€ | pz
€ | pz
65,00
978,00
30113
X100 testovacia súprava na meranie koncentrácie X100 v zariadení
€ | pz
13,50
31010
nemrznúca kvapalina
€|l
10,50
Poznámka: Úprava vody v domácich vykurovacích systémoch je v súlade so zákonom 46/90 čl. 7 a vyžadovaná normami UNI-CTI 8065/89, UNI-CTI 8364/84 a UNI-CTI 9317/89
32
VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO
položka
popis
jednotková cena
61020
61001
61002
61003
61004
degazačné zariadenie spirovent 1/2” s vnútorným závitom
degazačné spirovent jun. 3/4”
degazačné spirovent jun. 1”
degazačné spirovent jun. 1” 1/4”
degazačné spirovent jun. 1” 1/2”
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
€/pz
položka
popis
jednotková cena
90001
tacker pre svorky na upnutie potrubia
€/pz
180,00
90002
otočný segment pre odvíjanie potrubia
€/pz
109,00
90003
90004
zošívačka na skoby
skoby do zošívacky (balenie 1000 ks)
€/pz
€/pz
89,00
4,50
90005
nožnice na potrubie
€/pz
34,60
90012
rezátko
€/pz
16,00
00140
00141
00142
00143
pracovná kombinéza - rozmer M
pracovná kombinéza - rozmer L
pracovná kombinéza - rozmer XL
pracovná kombinéza - rozmer XXL
€/pz
26,00
90040
S.O.S. mobilný kotol
denný prenájem
€/pz
€/gg
1.690,00
20,00
Poznámka: všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH.
107,00
135,00
145,00
200,00
235,00
33
34
35
09.2008
Eurotherm CS s.r.o.
Námestie SNP, 7
91101 Trencˇín
T 00421 (0)32 7433147
F 00421 (0)32 7433147
[email protected]
Download

Katalóg 2008 | 2009