SLOVENSKÁ GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA SPOLOČNOSŤ
SEKCIA PERINATÁLNEJ MEDICÍNY SGPS
NEONATOLOGICKÁ SEKCIA SPS SLS
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ
V dňoch 20.-21.6.2014 sa uskutoční na Orave, hotel Arman, Nižná
Celoslovenský rozbor perinatálnej morbidity a mortality
a materskej mortality za rok 2013 s medzinárodnou účasťou
Posielame Vám prvú informáciu a žiadame:
1. potvrdiť účasť do 15.5.2014
2. uviesť požiadavky na ubytovanie
3. konferenčný poplatok:
členovia SGPS, NS, SPS
1 deň 30,- EUR; 2 dni 50,- EUR
nečlenovia SGPS, NS, SPS 1 deň 40,- EUR; 2 dni 60,- EUR
lekári do 30 rokov, sestry
1 deň 20,- EUR; 2 dni 35,- EUR
(platba v hotovosti pri registrácii)
4. kontakt – primár MUDr. Marian Tholt:
[email protected]
č.t.: 0903 502 156
043/5307 245
5. pozvánka s odborným a spoločenským programom bude včas zaslaná v tlačenej
forme všetkým členom SGPS.
Doc. MUDr. M. Korbeľ, CSc.
Prof. MUDr. J. Danko, CSc.
predseda Sekcie perinatálnej
medicíny SGPS
prezident SGPG
Doc. MUDr. D. Chovancová, CSc.
Doc. MUDr. M. Redecha, CSc.
predsedníčka NSSPS
vedecký sekretár SGPS
Ing. Eleonóra Kadlečíková
Prim. MUDr. M. Tholt
poverená vykonávaním
funkcie riaditeľky HNsP Trstená
Gyn.-pôr. odd. HNsP Trstená
koordinátor
Download

(Pozvánka rozb.2014) - Slovenská genekologicko