OKRUHY TÉM Z PREDMETOV PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
MATEMATIKA
1. Vypočítajte :
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a) 52
b) (-5)2
c) -52
d) -(-5)2
3x − 4
1 − 2x
−2=
2
3
Riešte rovnicu v množine reálnych čísel a vykonajte skúšku :
Vypočítajte :
1 1 1 2
 − ⋅ + 
a)  2 3   4 3 
2 15 2 5
⋅ − :
b) 5 3 3 6
Vypočítajte obsah dverí v tvare obdĺžnika s rozmermi 90 cm a 1,9 m.
Bazén má dĺžku 3 m, šírku 5 m a hĺbku 2 m. Vypočítajte, koľko farby spotrebujeme na jeho natretie,
ak na 1 m2 spotrebujeme 2 kg farby.
Robotník za smenu vyrobil 315 výrobkov a tým splnil plán na 105 %. Vypočítajte, koľko výrobkov
mal vyrobiť podľa plánu.
Ak c dĺžka prepony pravouhlého trojuholníka, a, b, sú dĺžky jeho odvesien, potom podľa Pytagorovej
vety platí :
2
2
2
2
2
2
2
2
A. c = a + b
B. c = a + b C. c = a + b
D. c = a + b
E. c = a + b
8. Osemnásť turistov má zásobu potravín na 6 dní. Na koľko dní by pri rovnakej spotrebe vystačila tá
istá zásoba potravín pre 12 turistov ?
A. 9
B. 8
C. 6
D. 5
E. 4
9. 18 % z 320 kg je :
A.9kg
B. 18kg
C. 57,6kg
D. 90kg
E. 576kg
10. Rovnica 2.( x − 10) = x + 8 v množine reálnych čísel
A. má nekonečne veľa riešení
B. má jediné riešenie x = 0
C. má jediné riešenie x = 28
D. má jediné riešenie x = 14
E. nemá riešenie
11. Trojuholník ABC má strany dlhé 7cm, 8cm, a 9cm. Jeho stredné priečky sú stranami iného
trojuholníka KLM. Obvod trojuholníka KLM je :
A.8 cm
B. 12 cm
C. 24 cm
D. 36 cm
E. 48 cm
12. Ak obvod štvorca je 36 cm, potom strana a meria :
A.15 cm
B. 12 cm
C. 9 cm
D. 6 cm
E. 3 cm
13. Obvod kruhu s priemerom d je :
πd 2
πd 2
2
B. πd
C. 2πd
D. 4
E. 2
A. πd
14. Obdĺžnik s rozmermi 8 cm a 6 cm je podobný
A. s obdĺžnikom s rozmermi 18 cm a 16 cm
B. s obdĺžnikom s rozmermi 16 cm a 12 cm
C. s obdĺžnikom s rozmermi 9 cm a 7 cm
D. s obdĺžnikom s rozmermi 5 cm a 3 cm
E. s každým obdĺžnikom
15. Ktorá z uvedených jednotiek je jednotkou hmotnosti ?
A. meter
B. hektoliter
C. hektár
D. ár
E. kilogram
16. Vypočítajte: 17. Vyriešte rovnicu a urobte skúšku správnosti: 18. Za olovrant pre 30 žiakov zaplatíme 15 eur. Koľko eur zaplatíme za ten istý olovrant pre 28 žiakov?
19. Koľko % je vyfarbenej plochy?
20. Rovnoramenný trojuholník má obsah 60 cm2. Výška na základňu je 12 cm. Vypočítaj veľkosť
základne.
21. Pomocou číslic 0, 1, 3 napíšte všetky trojciferné čísla bez opakovania cifier. Koľko z takýchto
vytvorených trojciferných čísel je párnych?
22. Jana si išla do obchodu kúpiť blúzku a sveter. Predavačka jej ponúkla, že ak si kúpi oba tovary, dá jej
zľavu na blúzku 15% a na sveter 20%. Koľko zaplatila v obchode, keď na visačke blúzky bola
napísaná cena 80 Eur a na svetri cena 120 Eur?
23. Vyberte správnu premenu jednotiek:
0,72 km =
A) 72 m
B) 720 m
C) 7,2 m
D) 7200m
24. Výraz 3z2 – 2z +1 má pre z = –2 hodnotu:
A)–15
B) 17
C) 9
D) –1
25. Akú číslicu musíme doplniť za * v danom čísle 6384*4 tak, aby vzniknuté číslo bolo deliteľné tromi
A)0
B) 2
C) 1
D) 3
26. Na obrázku priamka r pretína dve rovnobežné priamky p, q . Veľkosť uhla β = 58°. Akú veľkosť
bude mať uhol α?
A. 58°
B. 122°
C. 32°
D. 180°
27. Deväť účtovníčok vykoná určitú prácu za 14 dní. Za koľko dní vykoná túto prácu 6 účtovníčok?
A)21
B) 24
C) D) 3
28. Rovnica
má v množine reálnych čísel:
A. má jediné riešenie x = –24
B. má jediné riešenie x = C. nemá riešenie
D. má jediné riešenie x = 29. Koľko percent sú 3 m zo 120 m?
A)0,25%
B) 2,5%
C) 25%
D) 40%
30. Ktoré z nasledujúcich rovnosti neplatí?
A. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
B. (a + b) . (a – b) = a2 – b2
C) a2 + b2 =(a + b) . (a + b)
D) a2 – 2ab + b2 = (a – b)2
31. V každom rovnobežníku/ obdĺžniku je súčet všetkých vnútorných uhlov
A) 180°
B) 270°
C) 90°
D) 360°
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1. Keď sa niekto vyjadrí, že rezignuje, znamená to, že
A. je podvedený.
B. sa kontroluje.
C. sa vzdáva.
2. V ktorej vete sa všetky prídavné mená skloňujú poľa vzoru páví?
A. Vrana bola ozdobená vraním a kohútím perím.
B. Bratovo slovo a kamarátove rady pôsobili na smutné srdce.
C. Malú okrúhlu tvár jej zdobil svieži úsmev.
3. Ktorá z uvedených viet je dvojčlenná úplná?
A. Na jeseň často prší.
B. Časopis budem čítať.
C. Sused je zubár.
4. V ktorej z možností sú uvedené dvojice slov opozitami (antonymá)?
A. transport – preprava
B. tyran
– utláčateľ
C. separovať – spájať
5. Ktoré umelecké prostriedky sú v úryvku podčiarknuté?
Počuješ bájne hlasy povestí?
Hovoria tie, keď čas čuší,
zázračný svet z nich on má vyviesti,
budúci svet on v nich tuší.
A. 2 personifikácie, 2 epitetá
B. metafora, prirovnanie, epiteton
C. básnická otázka, personifikácia, epiteton
6. Aký druh rýmu je použitý v ukážke v úlohe č. 5?
A. združený
B. striedavý
C. obkročný
7. V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne?
A. smed, žriebätko, peť
B. pästiar, pevný, mäta
C. opätok, obvez, svetý
8. Uvedená pranostika – Studený máj – v stodole ráj – hovorí, že
A. keď je v máji chladno, bude dobrá úroda.
B. bohatú úrodu treba skladovať v stodole.
C. v chladnom máji je dobre v teplej stodole.
9. V ktorej z možností sú tvary všetkých troch podstatných mien správne?
A. od reťaze, od ulici, od Dáše
B. od reťazi, od ulicy, od Dáše
C. od reťaze, od ulice, od Dáše
10. Ktorý z pojmov je uvedený správne?
A. gestikulácia
- pohyby tváre.
B. komunikácia
- dorozumievanie
C. autobiografia
- životopis
11. Ktorý z uvedených slovných druhov sa v danej vete nevyskytuje?
Heš, a psíček a mačička sa rozbehli do útulného prístrešku.
A. citoslovce
B. príslovka
C. predložka
12. V ktorej z možností je správne uvedený slohov útvar ukážky.
Pozývame Vás na zasadnutie Rady študentov, ktoré sa uskutoční v piatok 18. marca 2013o 13.00
hod. v budove SSOŠ Bardejov v učebni č.25.
V Bardejove 10.marca 2013
Predseda Rady študentov
A. protokol
B. výzva
C. pozvánka
13. Aký jazykový štýl je použitý v ukážke v úlohe č. 12?
A. hovorový
B. úradný
C. umelecký
14. Označ skupinu slov, v ktorých sa slabiky de-, te-, ne- le- vyslovujú mäkko.
A. vedec, telo, negatívny
B. dezert, pretekár, nemocnica
C. delenie, tehelňa, lenivec
15. Označ rad slov, v ktorom je synonymum k slovu voľačo.
A. niekto
B. niečo
C. čo
16. V ktorej z možností je správne vysvetlený frazeologizmus – hádzať hrach na stenu?
A. byť skvelým hráčom
B. usilovať sa o niečo
C. niečo zbytočne hovoriť
17. Ktorá veta charakterizuje rozprávku?
A. Bol raz otec s matkou a mali troch synov.
B. Kdekto by si mohol myslieť, že keď prídem domov, nemám čo robiť.
C. Našťastie mama nezbadala, že sa otec na mňa durdí.
18. Ktorá z frazeologických jednotiek vyjadrujú klamstvo?
A. robiť z komára somára B. vystrkovať rožky C. vodiť niekoho za nos
19. Ktorú z uvedených dvojíc slov možno správne doplniť na zakryté miesta v nasledujúcej vete?
V .......................prejave prezident povzbudil účastníkov ................... .
A. zahajovacom/pretekov
B. zahajovacom/pretekov
C. otváracom/pretekov
20. Štyri z nasledujúcich viet možno vhodne zoradiť tak, že vznikne krátky príbeh. Ktorú z uvedených viet
nemožno v príbehu zmysluplne využiť?
1. Namieste priznal, že ide o marihuanu.
2. Po krátkom rozhovore im dobrovoľne vydal igelitové vrecko plné sušenej rastliny.
3. Nález ešte preverí kriminalisticko-expertízny ústav.
4. Na Račianskej ulici policajti kontrolovali 20-ročného Lukáša.
5. Nemal doklady, preto sa pustil na útek, dokonca dvakrát vystrelil.
A. Vetu č. 1
B. Vetu č. 5
C. Vetu č. 3
21. Ktorá z frazeologických jednotiek vyjadrujú klamstvo?
A. robiť z komára somára
B. vystrkovať rožky C. vodiť niekoho za nos
22. Ktorú z uvedených dvojíc slov možno správne doplniť na zakryté miesta v nasledujúcej vete?
V ....................... prejave prezident povzbudil účastníkov ........................ .
A. zahajovacom/pretekov
B. zahajovacom/pretekov
C. otváracom/pretekov
23. Štyri z nasledujúcich viet možno vhodne zoradiť tak, že vznikne krátky príbeh. Ktorú z uvedených viet
nemožno v príbehu zmysluplne využiť?
1. Namieste priznal, že ide o marihuanu.
2. Po krátkom rozhovore im dobrovoľne vydal igelitové vrecko plné sušenej rastliny.
3. Nález ešte preverí kriminalisticko-expertízny ústav.
4. Na Račianskej ulici policajti kontrolovali 20-ročného Lukáša.
5. Nemal doklady, preto sa pustil na útek, dokonca dvakrát vystrelil.
A. Vetu č. 1
B. Vetu č. 5
C. Vetu č. 3
24. V ktorej z možností je správne uvedený slohový útvar ukážky.
Pozývame Vás na zasadnutie Rady študentov, ktoré sa uskutoční v piatok 18. marca 2013o 13.00 hod.
v budove SSOŠ Bardejov v učebni č.25.
V Bardejove 10.marca 2013
Predseda Rady študentov
A. protokol
B. výzva
C. pozvánka
25. Aký jazykový štýl je použitý v ukážke v úlohe č. 4?
A. hovorový
B. úradný
C. umelecký
26. Označ skupinu slov, v ktorých sa slabiky de-, te-, ne- le- vyslovujú mäkko.
A. vedec, telo, negatívny
B. dezert, pretekár, nemocnica
C. delenie, tehelňa, lenivec
27. V ktorej z možností je správne vysvetlený frazeologizmus – hádzať hrach na stenu?
A. byť skvelým hráčom
B. usilovať sa o niečo
C. Niečo zbytočne hovoriť
28. Ktorá veta charakterizuje rozprávku?
A. Bol raz otec s matkou a mali troch synov.
B. Kdekto by si mohol myslieť, že keď prídem domov, nemám čo robiť.
C. Našťastie mama nezbadala, že sa otec na mňa durdí.
29. Ktorý z pojmov je uvedený správne?
A. gestikulácia - pohyby tváre
B. komunikácia - dorozumievanie
C. autobiografia - životopis
30. Ktorý z uvedených slovných druhov sa v danej vete nevyskytuje?
Heš, a psíček a mačička sa rozbehli do útulného prístrešku.
A.citoslovce
B. príslovka
C. predložka
31. Označ rad slov, v ktorom je synonymum k slovu voľačo.
A. niekto
B. niečo
C. čo
32. Keď sa niekto vyjadrí, že rezignuje, znamená to, že
A. je podvedený.
B. sa kontroluje.
C. sa vzdáva.
33. V ktorej vete sa všetky prídavné mená skloňujú poľa vzoru páví?
A. Vrana bola ozdobená vraním a kohútím perím.
B. Bratovo slovo a kamarátove rady pôsobili na smutné srdce.
C. Malú okrúhlu tvár jej zdobil svieži úsmev.
34. Uvedená pranostika – Studený máj – v stodole ráj – hovorí, že
A. keď je v máji chladno, bude dobrá úroda.
B. bohatú úrodu treba skladovať v stodole.
C. v chladnom máji je dobre v teplej stodole.
35. V ktorej z možností sú tvary všetkých troch podstatných mien správne?
A. od reťaze, od ulici, od Dáše
B. od reťazi, od ulicy, od Dáše
C. od reťaze, od ulice, od Dáše
36. Ktorá z uvedených viet je dvojčlenná úplná?
A. Na jeseň často prší.
B. Časopis budem čítať.
C. Sused je zubár.
37. V ktorej z možností sú uvedené dvojice slov opozitami (antonymá)?
A. transport
– preprava
B. tyran
– utláčateľ
C. separovať
– spájať
38. Ktoré umelecké prostriedky sú v úryvku podčiarknuté?
Počuješ bájne hlasy povestí?
Hovoria tie, keď čas čuší,
zázračný svet z nich on má vyviesti,
budúci svet on v nich tuší.
A. 2 personifikácie, 2 epitetá
B. metafora, prirovnanie, epiteton
C. básnická otázka, personifikácia, epiteton
39. Aký druh rýmu je použitý v ukážke v úlohe č. 18?
A. združený
B. striedavý
C. obkročný
40. V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne?
A. smed, žriebätko, peť
B. pästiar, pevný, mäta
C. nastaviťopätok, pbvez, svetý
41. Vyber skupinu slov, v ktorej majú všetky slová rovnaký skloňovací vzor:
A. vŕba, húsa, sudca B. step, lev, kôl
C. miesto, okno, gesto
42. Vyber možnosť, v ktorej sú všetky podstatné mená životné:
A. rozhodca, brat, sirup
B. Jožko, brat, lekár C. sudca, sud, tesár
43. K prídavnému menu veselý priraď prídavné meno opačného významu:
A. smutný
B. usilovný C. dobrý
44. Prídeme do školy včas? Urč, o aký typ vety podľa obsahu ide:
A. opytovacia
B. oznamovacia
C. rozkazovacia
45. Vyber tú možnosť, v ktorej sú len ohybné slová:
A. spievam, dievča, prvý
B. už, včera, nákup C. moderný, práve, že
46. Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno lavica?
A. dlaň
B. kosť
C. ulica
47. Urč osobu, číslo a čas slovesa spievali:
A. 3.osoba, množné číslo, minulý čas
B. 2.osoba, množné číslo, minulý čas
C. 3.osoba, množné číslo, prítomný čas
48. V ktorej z možností nemajú všetky slová podobný význam?
A. milý, dobrý, úctivý
B. chudobný, biedny, nemajetný
C. pekný, pôvabný, švárny
49. V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne?
A. peň, päta, bábätko B. zmeknúť, večer, päsť
C. mäso, uvednúť, pekný
50. Čo znamená slovné spojenie: jeden o koze, druhý o voze?
A. chcú zapriahnuť kozu do voza
B. dvaja sa nemôžu dohodnúť
C. budú navzájom spolupracovať
51. Utvor zveličené slovo od slova kopa:
A. kopisko B. kôpka
C. kôpička
52. Ktorá z viet nie je jednoduchou vetou?
A. Dievčatá a chlapci spievali.
B. Dievčatá spievali a chlapci tancovali.
C. Dievčatá a chlapci veselo tancovali.
53. V ktorej z možností sú slabikotvorné spoluhlásky:
A. hrtan, vŕba, krk B. láska, vĺča, hltan C. vrana, pravda, lúka
54. Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. Čím je uvedený výrok?
A. porekadlom
B. hádankou C. pranostikou
55. Ako sa volá literárny útvar, v ktorom vždy zvíťazí dobro nad zlom?
A. poviedka B. balada
C. rozprávka
56. Hviezdy sa usmievali a on stál ako stĺp.Vo vete sa nachádza:
A. personifikácia a prirovnanie
B. dve prirovnania C. dve personifikácie
57. Verš je:
A. jeden riadok básne
B. mesto v Taliansku C. rovnaký začiatok slov v riadku
58. Aký druh rýmu použil autor v ukážke?
„ Po prstoch sa kradne dáždik tichý.
Súka nebo tenko pradivá.
Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy
ošumela jeseň márnivá.“ / M. Rúfus : Márnivá jeseň/
A. striedavý B. združený C. obkročný
59. K akému literárnemu druhu patrí ukážka?
A. lyrika
B. epika
C. dráma
60. V ktorej z uvedených možností patria všetky literárne žánre k tomu istému literárnemu druhu?
A. tragédia, bájka, rozprávka
B. román, poviedka , novela
C. komédia, balada, povesť
61. Večer si zaspievame pri táboráku. Vyber možnosť, v ktorej sú všetky gramatické kategórie slovesa
správne:
A. 1.osoba, množné číslo, budúci čas
B. 1.osoba, množné číslo, minulý čas
C. 3.osoba, množné číslo, budúci čas
62. Ktorý tvar je napísaný so správnou predložkou?
A. z otcom B. so mnou C. s koňa
63. V ktorej z možností nemajú všetky slová podobný význam?
A. mlčanlivo, málovravne, zamĺknuto
B. nahnevaný, rozčúlený, uveličený
C. úžas, podivenie, prekvapenie
64. Ktoré prídavné mená sú napísané správne?
A. hrochová koža, orľov zrakB. hrošia koža, orlí zrak
C. hrošacia koža, orlí zrak
65. Vyber skupinu slov, ktoré nepatria medzi zdrobnené:
A. vločka, práčka
B. vodička, básnička C. chvostík, vetrík
66. Slovo zdravie skloňujeme podľa vzoru:
A. dievča
B. vysvedčenie
C. srdce
67. K slovu tvrdý napíš slovo opačného významu:
A. sladký
B. mäkký
C. silný
68. V ktorej z možností je predpona vz-?
A. vzorný
B. vzadu
C. vzniesť sa
69. Vyber možnosť, v ktorej sú len životné podstatné mená:
A. učebnica, učiteľ B. účtovník, učiteľka C. učebňa, učiteľ
70. Videli ju bystro zmiznúť. Akým slovným druhom je podčiarknuté slovo?
A. príslovka B. prídavné meno
C. podstatné meno
71. Čo patrí medzi neohybné slovné druhy?
A. predložky, spojky B. podstatné mená, prídavné mená C. slovesá, zámená
72. Na rozkvitnutom konári čerešne sedia vtáčiky. Urč vo vete podmet:
A. sedia
B. vtáčiky
C. čerešne
73. Seď ticho! Veta je:
A. otázkou B. oznámením C. rozkazom
74. Ktorá z nasledujúcich ľudových múdrostí je pranostikou?
A. Keď je pekne na Romana, bude žatva požehnaná.
B. Komu sa nelení, tomu sa zelení.
C. Aká matka, taká Katka.
75. V ktorej z možností je správne uvedená výslovnosť?
A. všetko, ťašký
B. fšetko, ťažký
C. fšetko, ťašký
„Povedz mi, čo je báseň.
76. Urč rým v ukážke:
Poďakovanie za sen?“
„Neklaď mi takto otázku.
Báseň je vďačnosť za lásku.“ / M. Rúfus: Kratučký rozhovor/
A. združený B. striedavý C. prerývaný
77. K akému jazykovému štýlu môžeme zaradiť predchádzajúcu ukážku?
A. odborný B. umelecký C. administratívny
78. Uvedenú ukážku môžeme zaradiť k :
A. epike
B. ľudovej slovesnosti C. lyrike
79. Umelecký prostriedok prchavé leto je:
A. epiteton B. prirovnanie C. metafora
80. Ako sa nazýva krátky príbeh, v ktorom sú nositeľmi ľudských vlastností zvieratá a vyplýva z neho
ponaučenie?
A. balada
B. bájka
C. povesť
DEJEPIS
1. Ako sa volalo prvé slovanské písmo?
A. hlaholika
B. azbuka
C. latinka
2. Čo patrí medzi obrazové pramene?
A. kostoly a hrady
B. keramika a bižutéria
C. maľby a fotografie
3. Ako sa nazývali vládcovia v starovekom Egypte?
A. faraóni
B. cisári
C. králi
4. Aké písmo vzniklo v starovekom Egypte?
A. klinové písmo
B. latinka
C. hieroglyfy
5. Ktoré boli 2 najvýznamnejšie staroveké grécke mestské štáty?
A. Atény a Sparta
B. Mykény a Korint
C. Trója a Sparta
6. Za vlády ktorého rímskeho cisára prenikli rímske légie na Slovensko?
A. za Augusta
B. za Caligulu
C. za Marca Aurelia
7. Ako vznikla Veľká Morava?
A. spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva
B. spojením Franskej ríše a Moravského kniežatstva
C. spojením Franskej ríše a Nitrianskeho kniežatstva
8. Kto stál pri vzniku Veľkej Moravy?
A. moravské knieža Mojmír
B. nitrianske knieža Pribina
C. franský kupec Samo
9. Kto je zakladateľom prvej panovníckej dynastie v Uhorsku?
A. Ondrej II.
B. Štefan I.
C. Mária Terézia
10. Ktorý panovník založil prvú univerzitu v Uhorsku- Academiu Istropolitanu?
A. Jozef II.
B. Karol Róbert
C. Matej Korvín
11. Kto objavil Ameriku?
A. Krištof Kolumbus
B. Vasco de Gama
C. Henrich Moreplavec
12. Ktorú udalosť považujeme za začiatok Veľkej francúzskej revolúcie?
A. zvolanie generálnych stavov
B. útok na Bastilu
C. poprava Ľudovíta XVI.
13. Kde sa odohrala bitka troch cisárov ?
A. pri Slavkove
B. pri Bratislave
C. pri Viedni
14. Kto bol prvým americkým prezidentom?
A. Thomas Jefferson
B. George Washington
C. Abraham Lincoln
15. Kto bol prvým kodifikátorom prvého slovenského spisovného jazyka?
A. Martin Hattala
B. Ľudovít Štúr
C. Anton Bernolák
16. V ktorom roku bolo zrušené poddanstvo v Uhorsku?
A. 1918
B. 1848
C. 1492
17. V ktorých mestách vznikli prvé tri slovenské gymnáziá?
A. Martin, Revúca, Kláštor pod Znievom
B. Bratislava, Košice, Martin
C. Prešov, Levoča, Trnava
18. V ktorom roku začala prvá svetová vojna?
A. 1918
B. 1920
C. 1914
19. Kto sa stal nemeckým kancelárom roku 1933?
A. Joseph Goebbels
B. Adolf Hitler
C. Wilhelm II.
20. Kto stál na čele Slovenského štátu v rokoch 1939- 1945?
A. Vojtech Tuka
B. Emil Hácha
C. Jozef Tiso
21. Kde sú uchované písomné pramene?
A. v múzeách
B. v archívoch
C. v galériách
22. Za vlády ktorého panovníka dosiahla Veľká Morava najväčší územný rozsah?
A. za Svätopluka
B. za Mojmíra
C. za Rastislava
23. V ktorom roku bola objavená Amerika?
A. 1241
B. 1492
C. 476
24. Ako nazývame vojenské výpravy kresťanov proti moslimom?
A. kráľovské výpravy
B. cisárske výpravy
C. križiacke výpravy
25. Kto bol zakladateľom anglikánskej cirkvi?
A. Martin Luther
B. Henrich VIII.
C. Ján Hus
26. Ktorí habsburskí panovníci vládli v duchu osvietenských myšlienok?
A. Mária Terézia a Jozef II.
B. Štefan I. a Ondrej II.
C. Matej Korvín a Karol Róbert
27. Ako sa volal patent Jozefa II., ktorý prispel k náboženskému zrovnoprávneniu obyvateľov?
A. Náboženský patent
B. Katolícky patent
C. Tolerančný patent
28. V roku 1804 sa Napoleon Bonaparte vyhlásil za:
A. cisára
B. kancelára
C. prezidenta
29. Čo bolo úlohou Slovenského učeného tovarišstva?
A. vydávať české knihy
B. vydávať knihy v bernolákovčine
C. vydávať slovenské a české knihy
30. Ktoré nárečie bolo základom pre Štúrovu kodifikáciu slovenského jazyka?
A. západoslovenské
B. východoslovenské
C. stredoslovenské
31. Kto je autorom slovenskej hymny?
A. Ľudovít Štúr
B. Janko Matúška
C. Jozef Miloslav Hurban
32. V ktorom roku vznikla Matica slovenská?
A. 1863
B. 1848
C. 1843
33. Ktoré štáty patrili do Trojspolku?
A. Nemecko, Veľká Británia, Rusko
B. Nemecko, Rakúsko- Uhorsko, Taliansko
C. Francúzsko, Rusko, Taliansko
34. Ktorá udalosť sa stala zámienkou pre rozpútanie prvej svetovej vojny?
A. atentát na habsburského následníka trónu
B. vpád nemeckého vojska do Francúzska
C. vypuknutie revolúcie v Rusku
35. Kto bol prvý československý prezident?
A. Milan Rastislav Štefánik
B. Edvard Beneš
C. Tomáš Garrigue Masaryk
36. Ktorým dokumentom sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi?
A. Clevelandská dohoda
B. Martinská deklarácia
C. Washingtonská deklarácia
37. Ako nazývame nové usporiadanie Európy po skončení prvej svetovej vojny?
A. versaillský mierový systém
B. európsky mierový systém
C. svetový mierový systém
38. Kto stál na čele fašistickej strany v Taliansku?
A. Adolf Hitler
B. Benito Mussolini
C. Heinrich Himmler
39. Čo znamenala pre Slovensko Viedenská arbitráž?
A. odstúpenie južného Slovenska Maďarsku
B. odstúpenie východného Slovenska Poľsku
C. odstúpenie západného Slovenska Rakúsku
40. V ktorom roku sa v Československu dostali k moci komunisti?
A. 1918
B. 1938
C. 1948
41. Čo skúma archeológia?
A. najstaršie pamiatky
B. písmo
C. keramiku
42. Čo sú pyramídy?
A. hrobky panovníkov
B. kostoly
C. paláce
43. Ako sa nazýva najväčšie povstanie otrokov?
A. Augustovo povstanie
B. Spartakovo povstanie
C. Kleisténovo povstanie
44. Ktoré veľkomoravské knieža sa zaslúžilo o príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu?
A. Mojmír
B. Pribina
C. Rastislav
45. O čo sa snažil Martin Luther?
A. o nápravu cirkvi
B. o nápravu školstva
C. o nápravu šľachty
46. Ktoré boli najvýznamnejšie reformy Márie Terézie?
A. zrovnoprávnenie cirkvi, zrušenie poddanstva
B. vydanie urbára, zavedenie povinnej školskej dochádzky
C. zrušenie kláštorov, zrovnoprávnenie cirkvi
47. Ako sa skončilo Napoleonovo ťaženie do Ruska?
A. bolo úspešné
B. bolo neúspešné
C. skončilo nerozhodne
48. Ako sa nazýva kongres, v ktorom sa rokovalo o novom usporiadaní pomerov po páde Napoleona?
A. Viedenský kongres
B. Bratislavský kongres
C. Moskovský kongres
49. Čo je podstatou myšlienky slovanskej vzájomnosti?
A. rozvíjanie vzťahov medzi všetkými Slovanmi
B. nerozvíjanie vzťahov medzi Slovanmi
C. rozvíjanie spolupráce len s Ruskom
50. Ako označujeme stúpencov Ľudovíta Štúra?
A. štúrovci
B. matúškovci
C. kráľovci
51. V ktorom roku kodifikoval Ľudovít Štúr spisovnú slovenčinu?
A. 1914
B. 1843
C. 1918
52. Ktoré štáty patrili k Dohode?
A. Taliansko, Nemecko, Rakúsko- Uhorsko
B. Veľká Británia, Francúzsko, Rusko
C. Japonsko, Rusko, Taliansko
53. V ktorom roku skončila prvá svetová vojna?
A. 1920
B. 1918
C. 1939
54. Kto sa zaslúžil o vznik česko- slovenských légií?
A. Edvard Beneš
B. Milan Rastislav Štefánik
C. Karel Kramář
55. Kto stál na čele Októbrovej revolúcie v Rusku?
A. V.I. Lenin
B. J.V.Stalin
C. L.Trockij
56. Ktorá univerzita vznikla roku 1919 v Bratislave?
A. Univerzita Komenského
B. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
C. Technická univerzita
57. Kto tvoril najpočetnejšiu národnostnú menšinu na Slovensku v Československej republike?
A. Česi
B. Nemci
C. Maďari
58. Čo bolo výsledkom Mníchovskej dohody?
A. odstúpenie Slovenska Nemecku
B. odstúpenie pohraničných oblastí Československa Nemecku
C. odstúpenie pohraničných oblastí Československa Rakúsku
59. V ktorom roku skončila druhá svetová vojna?
A. 1939
B. 1918
C. 1945
60. Aký význam malo Slovenské národné povstanie?
A. Slováci sa postavili na stranu protihitlerovskej koalície
B. Slováci sa postavili na stranu hitlerovskej koalície
C. Slováci sa postavili za vznik Československej republiky
61. Ako sa nazýva náboženstvo, ktoré založil arabský kupec Mohamed?
A. katolícke
B. evanjelické
C. islam
62. Ktoré štáty bojovali proti sebe v storočnej vojne?
A. Francúzsko a Anglicko
B. Dánsko a Nórsko
C. Rusko a Slovensko
63. Ktorý uhorský panovník podporoval šírenie myšlienok humanizmu a renesancie?
A. Matúš Čák
B. Matej Korvín
C. Ondrej II.
64. Kto vynašiel kníhtlač?
A. Martin Luther
B. Krištof Kolumbus
C. Johann Gutenberg
65. V ktorej bitke utrpel definitívnu porážku Napoleon?
A. v bitke pri Waterloo
B. v bitke pri Slavkove
C. v bitke pri Lipsku
66. Čo bolo výsledkom občianskej vojny v USA?
A. zrušenie otroctva
B. ponechanie otroctva
C. náboženskú slobodu
67. Za aké mesto sa stal poslancom Ľudovít Štúr na uhorskom sneme?
A. za Bratislavu
B. za Bardejov
C. za Zvolen
68. Ako sa nazývala habsburská monarchia od roku 1867?
A. Rakúsko
B. Rakúsko- Uhorsko
C. Uhorsko
69. V ktorom meste mala sídlo Matica slovenská?
A. Martin
B. Bratislava
C. Prešov
70. Ktorý štát rozpútal prvú a druhú svetovú vojnu?
A. Rakúsko
B. Rusko
C. Nemecko
71. Ktorá mierová zmluva určila definitívne hranicu medzi Maďarskom a Československom?
A. versaillská
B. trianonská
C. maďarská
72. Kto bol prvým ministrom vojny?
A. Milan Rastislav Štefánik
B. Edvard Beneš
C. Tomáš G. Masaryk
73. Ako začala druhá svetová vojna?
A. prepadnutím Poľska
B. rozdelením Československa
C. pripojením Rakúska
74. Kde deportovali Nemci Židov?
A. do koncentračných táborov
B. do Izraela
C. do vojenských táborov
75. Čo znamená holokaust?
A. vyvraždenie nemeckého národa
B. vyvraždenie židovského obyvateľstva
C. vyvraždenie Slovákov
76. Čo bolo príčinou vstupu USA do druhej svetovej vojny?
A. útok na Washington
B. útok na Kanadu
C. útok na Pearl Harbor
77. V ktorom roku sa začalo Slovenské národné povstanie?
A. 1939
B. 1940
C. 1944
78. Na ktoré japonské mestá boli zhodené atómové bomby?
D. Hirošima a Nagasaki
E. Tokio a Hirošima
F. Tokio a Nagasaki
79. Čo je hlavnou úlohou OSN?
G. zabrániť budúcim vojnovým konfliktom
H. nezabrániť budúcim vojnovým konfliktom
I. nemá žiadne úlohy
80. Ako nazývame rozdelenie sveta po skončení druhej svetovej vojny ?
J. teplá vojna
K. kyslá vojna
L. studená vojna
Download

dπ dπ2 dπ dπ