Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Strana 1 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Laboratórna diagnostika je v spoločnosti synlab slovakia s.r.o. postavená na
najmodernejších technológiách od renomovaných svetových výrobcov, s použitím
certifikovaných diagnostík, zabezpečujúcich rýchle a kvalitné výsledky.
Cieľom spoločnosti synlab slovakia s.r.o. je poskytovať laboratórne služby na základe nových
trendov postavených na rýchlo meniacom sa vývoji v oblasti medicíny a laboratórnej
diagnostiky a to na základe akreditovaných postupov. Poskytuje široké spektrum vyšetrení
24 hodín denne.

poskytujeme široké spektrum
medicínskych odboroch:
klinickej mikrobiológii

poskytujeme služby so širokou regionálnou pôsobnosťou
poskytujeme kvalitné vyšetrenia na najnovších technológiách
v našej spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí tvoria kvalitný skúsený tím,
pripravený riešiť Vaše otázky a požiadavky
filozofia našej spoločnosti je postavená na osobnom individuálnom prístupe ku
klientom s promptným riešením potrieb klientov
poskytujeme online pripojenie k Vášmu ambulantnému softvéru
poskytujeme žiadanky, elektronické výsledky s možnosťou výberu typu
zasielania výsledkov, SynlabData system
organizujeme odborné semináre so špičkovými internými i externými
odborníkmi
organizujeme spoločenské podujatia pre našich klientov







laboratórnych
vyšetrení
vo
všetkých
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Strana 2 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Prevádzka Košice – UNLP Košice
synlab slovakia s.r.o.
Rastislavova 43
040 01 Košice
Office:
synlab slovakia s.r.o.
Rastislavova 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7287661
Fax: +421 55 6780006
E-mail: [email protected], [email protected]
Denná prevádzka:
Pondelok - piatok: (7:00-15:30)
Sobota: 7:00 – 13:00
Nedeľa: 7:00 – 12:00
Príjem biologického materiálu:
+421 55 615 2374
Laboratórium vzdušných nákaz:
+421 55 61 52 373
Laboratórium špeciálnej bakteriológie:
+421 55 61 52 376
Laboratórium črevných nákaz:
+421 55 61 52 375
Laboratórium sérologické:
+421 55 61 52 371
Laboratórium TBC :
+421 55 61 52 377
Laboratórium PCR :
+421 55 61 52 370
Príjem materiálu:
+421 55 61 52 374
Fax:
+421 55 67 71 106
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Bakteriológické vyšetrenia laboratória Košice a Prešov
Strana 3 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Transport
Komentár
Vyšetrenie infekcií horných ciest dýchacích
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z
hrdla, nosa , laryngu a sliznice dutiny
ústnej
odberový sterilný
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Dôkaz nosičstva Staphylococcus aureus odberový sterilný
MRSA
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
odberový sterilný
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
odberový sterilný
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
nazofaryngeálny sekrét v
sterilnej skúmavke
nazofaryngeálny sekrét v
sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
Dôkaz plesní a Candida sp.
Kultivačné vyšetrenie obsahu
paranazálnych dutín
RS vírus - rýchly dôkaz vírusového
antigénu imunochromatograficky
Adenovírus - rýchly dôkaz vírusového
antigénu imunochromatograficky
Pneumokokový antigén
- rýchly dôkaz antigénu S. pneumoniae
imunochromatograficky
Chrípka typu A, B
-rýchly dôkaz vírusového antigénu
imunochromatograficky
Kultivačné vyšetrenie endotracheálneho
aspirátu
Kultivačné vyšetrenie BAL
(bronchoalveolárna laváž)
Kultivačné vyšetrenie aspirát z bronchov
Mikroskopické vyšetrenie prítomnosti
acidorezistentných baktérií
Kultivačné vyšetrenie na prítomnosť
mykobaktérií
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
moč ! 4-6 ml, uzavretá
sterilná skúmavka
<2hod., izbová teplota
nazofaryngeálny sekrét v
sterilnej skúmavke
Legionella pneumophila 1-6
- rýchly dôkaz antigénu L. pneumophila
moč ! 4-6 ml, uzavretá
imunochromatograficky
sterilná skúmavka
Vyšetrenie infekcií dolných ciest dýchacích
Základné kultivačné vyšetrenie spútum
nutné vyznačiť na sprievodke
<2hod., izbová teplota
spútum vykašľané pod
odborným dohľadom,
uzavretá sterilná nádobka
<2hod., izbová teplota
odsatý aspirát z intubácie
alebo tracheostómie,
uzavretá sterilná nádobka
BAL - uzavretá sterilná
nádobka
aspirát bronchov- uzavretá
sterilná nádobka
<2hod., izbová teplota
u ťažkých pneumónií odoberte
súčasne hemokultúry
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota požiadavku na anaeróbnu kultiváciu
vyznačte na žiadanke
<2hod., izbová teplota mikroskopické vyšetrenie nenahrádza
vykašlané spútum, BAL
len dopl´ňa kultiváciu, pozitívne
,pleurálny výpotok, punktát
výsledky hlásime telefonicky
<2hod.,
izbová
teplota
vykašlané spútum, BAL
požiadavku na kultiváciu mykobaktérií
,pleurálny výpotok, punktát
vyznačte na
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Vyšetrenie
Vyšetrenie infekcií ucha
Odber vzoriek
výter zvukovodu odberový sterilný
detoxikovaný tampón
Kultivačné vyšetrenie výteru z vonkajšieho alebo tampón v
zvukovodu
transportnom médiu (TM)
Kultivačné vyšetrenie obsahu stredného
ucha
Vyšetrenie infekcií oka
Kultivačné vyšetrenie výteru zo
spojivkového vaku
Kultivačné vyšetrenie rohovky
Strana 4 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Transport
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
požiadavku na dôkaz plesní je nutné
vyznačiť na sprievodke
<2hod., izbová teplota
tekutý obsah po
TM - do 24 hod.
paracentéze, detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
výter spojivky -odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
odberový sterilný
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie vnútroočného
obsahu
Vyšetrenie infekcií tráviaceho traktu
Komentár
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z
konečníka a stolice
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
Cielený kultivačný dôkaz Shigella sp.
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
Cielený kultivačný dôkaz Salmonella sp.
a nosičstva S.typhi
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
Kultivačný dôkaz Campylobacter sp.
sterilný tampón v
transportnom médiu
STUART (nie Amies!),
stolica 1 cm3
Cielený kultivačný dôkaz Yersinia sp.
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
Cielený kultivačný dôkaz
enteropatogénnych E. coli ( EPEC)
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
kultivačné pôdy pre odber poskytuje
laboratórium
požiadavku na dôkaz plesní a Candida
sp. je nutné vyznačiť na sprievodke, u
ochorení septického charakteru
súčasne odoberte hemokultúry odbery
viď vyšetrenie krvi (hemokultivácie)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke a je potrebné vopred
informovať laboratórium
vyšetrenie sa vykonáva zároveň zo
základným kultivačným vyšetrením
výteru z rekta
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke (chladová kultivácia)
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke, u detí do veku 1 r. sa
vyšetrenie realizuje ako súčať
základného kultivačného vyšetrenia z
rekta
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Cielený kultivačný dôkaz kvasiniek v stolici
Kultivačné vyšetrenie obsahu žalúdka
Kultivačné vyšetrenie žlče
stolica, 1 cm3
uzavretá sterilná
skúmavka
uzavretá sterilná
skúmavka alebo žlč v
sterilnej injekčnej
striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke
transportné médium v
Mikroskopický dôkaz Helicobacter pylori v uzavretej sterilnej
excízii - žalúdok, duodenum
skúmavke
Kultivačný dôkaz Helicobacter pylori z
excízie žalúdka, duodena
Dôkaz antigénu Helicobacter pylori v
stolici imunochromatograficky
Dôkaz toxínov A/B Clostridium difficile v
stolici imunochromatograficky
transportné médium v
uzavretej sterilnej
skúmavke
Strana 5 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Transport
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
Adenovírus
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo
stolice imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová
teplota
Rotavírus
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo
stolice imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová
teplota
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová
teplota
Norovírus
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo
stolice imunochromatograficky
Verotoxín E. coli O 157
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo
stolice imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
stolica, 1 cm3
Vyšetrenie infekcií močového ústrojenstva
Základné kvalitatívne a kvantitatívne
stredný prúd moča,
kultivačné vyšetrenie moča
jednorázovo cievkovaný
Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu u žien
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z
pošvy a uretry vrátane dôkazu
Gardnerella vaginalis
Cielený kultivačný dôkaz
gonorrhoeae
Neisseria
Kultivačný dôkaz obsahu Bartholiniho žliaz
Komentár
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke
transportné odberové médium
poskytuje laboratórium,
vyšetrenie vykonávajú iba laboratória v
KE a PO
transportné odberové médium
poskytuje laboratórium,
vyšetrenie vykonávajú iba laboratória v
KE a PO
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke
<2hod., izbová
teplota
<24hod., izbová
teplota
odberový sterilný
<2hod., izbová
detoxikovaný tampón
teplota
TM
alebo tampón v
- do 24 hod.
transportnom médiu (TM)
výter z pošvy odoberáme
priamo na kultivačnú pôdu
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s
ihlou zapichnutou v
gumovej zátke
ihneď
pôdu pre odber N. gonorrhoeae
poskytuje laboratórium, na vyšetrenie je
možné použiť metódu PCR
<2hod., izbová
teplota
TM
- do 24 hod.
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Strana 6 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Kultivačné vyšetrenie intrauterinného
telieska
intrauterinné teliesko v
sterilnej odberovej nádobe
Komentár
požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a
mikroskopiu musí byť uvedená na
sprievodke
Kultivačné vyšetrenie materničného
obsahu a lochií
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke
<2hod., izbová teplota
požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a
mikroskopiu musí byť uvedená na
sprievodke
výter z pošvy odoberieme
do transportnej pôdy pre
Kultivačný dôkaz Trichomonas vaginalis trichomonády
Kultivačný dôkaz genitálnych ureaplaziem výter z pošvy odoberáme
a mykoplaziem + citlivosť na
priamo do kultivačného
antibiotiká
média média
Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu mužov
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z
uretry a sekrétru prostaty
Kultivačné vyšetrenie ejakulátu
sterilný tampón v
transportnom médiu (TM)
uzavretá sterilná
skúmavka
Transport
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
pôdu pre odber na trichomonády
poskytuje laboratórium, pri odbere
musí mať pôda izbovú teplotu!!!
<2hod., izbová teplota
kultivačné médium poskytuje
laboratórium, na vyšetrenie je možné
použiť metódu PCR
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
výter z uretry odoberáme
Cielený kultivačný dôkaz Neisseria
priamo na kultivačnú pôdu
gonorrhoeae
alebo na tampón v TM
ihneď
Vyšetrenie obsahov primárne sterilných a patologických dutín
pôdu pre odber N. gonorrhoeae
poskytuje laboratórium, na vyšetrenie
je možné použiť metódu PCR
Základné kultivačné vyšetrenie hnisu a
obsahu patologických dutín
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke (anaeróbna
kultivácia)
<2hod., izbová teplota
Aspirát alebo punktát preferujeme pred
sterom kvôli možnosti mikroskopického
vyšetrenia v deň dodania do
laboratória.
Kultivačné vyšetrenie pleurálnej,
peritoneálnej, perikardiálnej a synoviálnej
tekutiny
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke (anaeróbna
kultivácia)**
<2hod., izbová teplota
Požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a
mikroskopiu musí byť uvedená na
sprievodke
** môže byť použitý systém
BACTEC/BACTALERT
Aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke (anaeróbna
kultivácia)**
<2hod., izbová teplota
uzavretá sterilná
skúmavka
<2hod., izbová teplota
Požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a
mikroskopiu musí byť uvedená na
sprievodke
** môže byť použitý systém
BACTEC/BACTALERT
Kultivačné vyšetrenie ascitu, dialyzátu,
obsahu Douglasovho priestoru, plodovej
vody
Kultivačné vyšetrenie materského mlieka
Vyšetrenie infekcií kože a tkanív
Základné kultivačné vyšetrenie
povrchových lézií a kožných rán
ster z kože - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón
kultivačné vyšetrenie povrchových rán a
hlbokých defektov, príp. aspirát
sterilný tampón v
transportnom médiu TM,
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Vyšetrenie
Kultivačné vyšetrenie tkanív
Kultivačné vyšetrenie srdcovej chlopne
Odber vzoriek
excízie časti tkanív a pod.
- uzavretá sterilná
nádobka
uzavretá sterilná nádobka
- nasucho!
ster z kože - odberový
Kultivačné vyšetrenie steru z kože pred
sterilný detoxikovaný
hemokultúrou
tampón
Vyšetrenie centrálneho nervového systému
Základné kultivačné vyšetrenie
cerebrospinálnej tekutiny (CSF)
Kultivačné vyšetrenie CSF z vonkajších
drenáží
Strana 7 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Transport
Komentár
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
Likvor z lumbálnej punkcie
v sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
tekutina v sterilnej
uzavretej skúmavke
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie CSF v
hemokultivačnom systéme
3- 5 ml likvoru
<2hod., izbová teplota
Vyšetrenie krvi (hemokultivácie) a ostatného biologického materiálu
aseptickou venepunkciou
najmenej dva časovo
oddelené odbery/
u dospelých: 10-20 ml krvi
u detí: 3 ml krvi
pozn.pred odberom
odporúčame ster z kože v do 24 hod. izbová
Kultivačné vyšetrenie krvi (hemokultivácia) mieste vpichu
teplota !!
asepticky odstrihnutá
distálna špička v uzavretej
sterilnej skúmavke alebo
sterilnej nádobke
Kultivačné vyšetrenie cievneho katétra
nasucho!!!
<2hod., izbová teplota
Súčasťou vyšetrenia je mikroskopické
vyšetrenie a dôkaz voľných antigénov
v likvore v deň doručenia do
laboratória. Zároveň doporučujeme
súčasne odobrať hemokultúry
na výsledok kultivácie plesní sa čaká
až 14 dní
(hemokultivačné systém BACTEC
alebo BACTALERT)
Frekvencia a časovanie odberov sa
riadi charakterom klinického obrazu a
teplotnej krivky. Odber krvi podlieha
prísnemu aseptickému režimu s cieľom
minimalizovať kontamináciu vzorky.
systém BACTEC:
- dospelí - 10 ml na fľašu
Bactec Plus Aerobic /F
(modrý
vrchnák)
Bactec Lytic 10 Anaerobic /F (oranžový
vrchnák)
Bactec Mycosis / F
- deti - 3 ml na fľašu
Peds Plus / F (ružový vrchnák)
systém BACTALERT :
- PF - novorodenci a deti - žltá
- SA - dospelí (ak neužíva ATB) modrá
- FA - dospelí (ak užíva ATB) -zelená
- SN - anaeróbna dospelí (ak neužíva
ATB) - fialová
- FN - anaeróbna dospelí (ak užíva
ATB)
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Vyšetrenie
Kultivačné vyšetrenie chirurgického drenu
Strana 8 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Odber vzoriek
Transport
asepticky odstrihnutá
distálna špička v uzavretej
sterilnej skúmavke alebo
sterilnej nádobke
nasucho!!!
<2hod., izbová teplota
v sterilnej gumovej rukavici
bez prístupu vzduchu vo
vhodnej nádobe s
vrchnákom
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie ortopedických
implantátov
Kultivačné vyšetrenie náhrad chlopní, ciev
častí srdcového tkaniva
v sterilnej nádobke
Komentár
Po predchádzajúcom telefonickom
dohovore s laboratóriom.
<2hod., izbová teplota
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Vyšetrenie
Parazitologické vyšetrenia
Odber vzoriek
Strana 9 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Transport
Komentár
Črevné parazity
Vyšetrenie prítomnosti protozoí (cysty,
giardióza) a helmintov (vajíčka, larvy)
Vyšetrenie prítomnosti vajíčok Enterobius
vermicularis
Trichomonas vaginalis
Kultivačné vyšetrenie prítomnosti T.
vaginalis
EKTOPARAZITY
Mikroskopické a makroskopické vyšetrenie
prítomnosti ektoparazitov
stolica, 1 cm3 - 3 odbery
vždy po 2 dňoch,
duodenálna šťava
perianálny zlep, 3 odbery
vždy po 2 dňoch
<2hod., izbová teplota
mikroskopia a makroskopia
<8hod., izbová teplota
mikroskopia a makroskopia
výter z pošvy odoberieme
do transportnej pôdy pre
trichomonády, sterilným
detoxikovaným tampónom <2hod., izbová teplota
čistá uzavretá nádoba
pôdu pre odber na trichomonády
poskytuje laboratórium, pri odbere
musí mať pôda izbovú teplotu!!!
<2hod., izbová teplota
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Skratka
Názov
SÉROLÓGIA - Košice
Diagnostika vírusových hepatitíd:
HBsAg
Povrchový /s/ antigén hepatitídy B
a- HBs
Protilátky proti HBsAg
a- HBc
Protilátky proti cor /c/ antigénu hepatitídy B
a- HBc IgM
HBeAg
Protilátky IgM proti cor /c/ antigénu
hepatitídy B
/e/ antigén hepatitídy B
a- HBe
Protilátky proti antigénu /e/ hepatitídy B
a- HAV IgM
Protilátky IgM proti hepatitíde A
a- HAV total
Protilátky proti hepatitíde A Total (IgM,IgG)
a- HCV
Protilátky proti hepatitíde C
Bakteriologická sérologia :
a- Bor.b. IgM
Dôkaz protilátok triedy IgM proti
B.burgdorferi
a- Bor.b. IgG
Strana 10 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.<10
pozit.≥10
kvantitat. hodnotenie
index
sérum
IU/l
sérum
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.
kvalitat. hodnotenie
pozit ≥ 20
kvantitat. hodnotenie
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
-
sérum
-
sérum
-
sérum
-
sérum
IU/l
sérum
-
sérum
negat.<0,9
hran. hod.: 0,9-1,1
pozit.>1,1
semikvantitat. hod.
index
sérum, likvor. punkát
kvantitat. hodnotenie
IU/l
sérum, likvor, punktát
0-200
kvantitat. hodnotenie
negat < 0,8
hran. hod.: 0,8-1,1
pozit > 1,1
semikvantitat. hod.
IU/ml
sérum
index
sérum
negat.<16
hran.hod.: 16-22
pozit.>22
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
ASLO
Dôkaz protilátok triedy IgG proti
B.burgdorferi
ASLO - test na dôkaz antistreptolyzínu O
a- HP IgA
Protilátky IgA proti Helicobacter pylori
a- HP IgG
Protilátky IgG proti Helicobacter pylori
a- Yersinia e.
Protilátky proti Y.enterocolitica (IgA)
negat < 0,8
hran. hod.: 0,8-1,1
pozit > 1,1
semikvantitat. hod.
index
sérum
a- Yersinia e.
Protilátky proti Y.enterocolitica (IgG)
negat.<16
hran.hod.: 16-22
pozit.>22
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
Widal
Protlátky proti S. typhi a S. paratyphi B
kvantitat. hodnotenie
titer
sérum
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Strana 11 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Skratka
Názov
Bakteriologická sérologia chlamýdií a mykoplaziem:
Referenč. hodnota
Jednotky
a-M.pn. IgM
Protilátky IgM proti Mycoplasma pneumoniae
negat.<0,9
hran. hod.: 0,9-1,1
pozit.>1,1
semikvantitat.
hodnotenie
index
sérum
a- M.pn. IgA
Protilátky IgA proti Mycoplasma pneumoniae
negat.<0,9
hran. hod.: 0,9-1,1
pozit.>1,1
semikvantitat.
hodnotenie
index
sérum
a- M.pn. IgG
Protilátky IgG proti Mycoplasma pneumoniae
negat.<0,9
hran. hod.: 0,9-1,1
pozit.>1,1
semikvantitat.
hodnotenie
index
sérum
a-Ch.pn. IgM
Protilátky IgM proti Chlamydia pneumoniae
U
sérum
a-Ch.pn. IgA
Protilátky IgA proti Chlamydia pneumoniae
U
sérum
a-Ch.pn. IgG
Protilátky IgG proti Chlamydia pneumoniae
U
sérum
a-Ch.tr. IgG
Protilátky IgG proti Chlamydia trachomatis
U
sérum
a-Ch.tr. IgA
Protilátky IgA proti Chlamydia trachomatis
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat.
hodnotenie
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat.
hodnotenie
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat.
hodnotenie
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat.
hodnotenie
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat.
hodnotenie
U
sérum
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.<1,0
kvalitat.hod.
nízka, hraničná,
vysoká
-
sérum
-
sérum
index
sérum
%
sérum
Virologická sérologia:
a-HIV p24 Ag Protilátky proti HIV 1/2 + Ag p24
a-CMV IgM
Protilátky IgM proti cytomegalovírusu
a-CMV IgG
Protilátky IgG proti cytomegalovírusu
CMV AV
Index avidity u CMV
Materiál / Odber
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Strana 12 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Skratka
a-EBV VCA
IgM
Názov
Protilátky triedy IgM proti VCA EBV
Referenč. hodnota
negat.<0,12
hran. hod.: 0,120,19
pozit.>0,19
kvalitat.hod.
Jednotky
index
sérum
a-EBV VCA
IgG
Protilátky triedy IgG proti EBNA EBV
negat.<0,1
hran. hod.: 0,1-0,21
pozit.>0,21
kvalitat.hod.
index
sérum
a-HSV1 IgM
Protilátky IgM proti vírusu Herpes simplex 1
negat.<0,85
hran. hod.: 0,851,15
pozit.>1.15
kvalitat. hodnotenie
index
sérum, likvor
a-HSV1 IgG
Protilátky IgG proti vírusu Herpes simplex 1
negat.<0,85
hran. hod.: 0,851,15
pozit.>1.15
kvalitat. hodnotenie
index
sérum, likvor
a-HSV2 IgM
Protilátky IgM proti vírusu Herpes simplex 2
negat.<0,85
hran. hod.: 0,851,15
pozit.>1.15
kvalitat. hodnotenie
index
sérum, likvor
a-HSV2 IgG
Protilátky IgG proti vírusu Herpes simplex 2
negat.<0,85
hran. hod.: 0,851,15
pozit.>1.15
kvalitat. hodnotenie
index
sérum, likvor
a-Rub IgM
Protilátky IgM proti vírusu rubeoly
index
sérum
a-Rub IgG
Protilátky IgG proti vírusu rubeoly
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.<15,0
pozit.≥15,0
kvalitat.hodnotenie
index
sérum
Rub AV
Index avidity u rubeoly
nízka, hraničná,
vysoká
%
sérum
kvalitat.
hodnotenie
-
Diagnostika lues:
ELISA
Špecifické protilátky proti Treponema
pallidum /lues/
Materiál / Odber
sérum
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Skratka
Názov
Diagnostika toxoplazmózy:
a- Toxo IgM
Protilátky IgM proti Toxoplasma gondii
Strana 13 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.<1,0
hran.hod.:1,0-35,0
pozit.>35,0
kvantitat.hodnotenie
-
sérum
IU/ml
sérum
a- Toxo IgG
Protilátky IgG proti Toxoplasma gondii
a- Toxo IgA
Protilátky IgA proti Toxoplasma gondii
negat.<0,9
hran.hod.0,9 - 1,1
pozit.>1,1
semikvantitat.hodno
tenie
index
sérum
Toxo AV
Index avidity u Toxoplasma gondii
%
sérum
a -TC IgG
Protilátky IgG proti Toxocara canis
nízka, hraničná,
vysoká
negat.<0,9
hran.hod.0,9 - 1,1
pozit.>1,1
semikvantitat.hodno
tenie
index
sérum
TC AV
Index avidity u Toxocara canis
%
sérum
RF
Reumatoidný faktor
IU/ml
sérum
PER IgA
Protlátky IgA proti Bordetella pertussis
U/ml
sérum
PER IgM
Protlátky IgM proti Bordetella pertussis
U/ml
sérum
PER IgG
Protlátky IgG proti Bordetella pertussis
U/ml
sérum
PAR agl.
Agl. protilátky proti Bordetella parapertussis
titer
sérum
BRU
Protilátky proti Brucela abortus
-
sérum
INF A IgA
Protilátky IgA proti chrípke typu A
index
sérum
nízka, hraničná,
vysoká
pozit.>16
kvantitat.
hodnotenie
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat.
hodnotenie
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat.
hodnotenie
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat.
hodnotenie
titer - pozit,
negat.
Kvantitat.
hodnotenie
pozit., negat.
Kvaliat. hodnotenie
negat < 0,8
hran. hod.: 0,8-1,1
pozit > 1,1
semikvantitat. hod.
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Strana 14 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Skratka
INF A IgM
Názov
Protilátky IgM proti chrípke typu A
Referenč. hodnota
negat < 0,8
hran. hod.: 0,8-1,1
pozit > 1,1
semikvantitat. hod.
Jednotky
index
sérum
INF A IgG
Protilátky IgG proti chrípke typu A
negat.<16
hran.hod.: 16-22
pozit.>22
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
RSV IgA
Protiláky IgA proti RS vírusu
negat < 0,8
hran. hod.: 0,8-1,1
pozit > 1,1
semikvantitat. hod.
index
sérum
RSV IgM
Protiláky IgM proti RS vírusu
negat < 0,8
hran. hod.: 0,8-1,1
pozit > 1,1
semikvantitat. hod.
index
sérum
RSV IgG
Protiláky IgG proti RS vírusu
negat.<16
hran.hod.: 16-22
pozit.>22
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
TUL adl.
Aglutinačné protilátky proti Franciscella
tularensis
titer
sérum
PV IgM
Protilátky IgM proti Parvovírus B 19
index
sérum
PV IgG
Protilátky IgG proti Parvovírus B 19
index
sérum
CRP
C - reaktívny proteín
-
sérum
CAN Ag
Dôkaz kandidového antigénu (manan)
titer - pozit,
negat.
Kvantitat.
hodnotenie
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
pozit. >6
Kvantitat.
hodnotenie
pozit.
negat.
Kvalitat.hodnotenie
index
sérum
ASP Ag
Dôkaz aspergilového antigénu
(galaktomanan)
index
sérum
pozit.
negat.
Kvalitat.hodnotenie
Materiál / Odber
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Skratka
Názov
Molekulárna diagnostika - hybridizácia
hc2
Vysokorizikové papiloma vírusy
Molekulárna diagnostika - PCR
CHTPCR*
Dôkaz DNA Chlamydia trachomatis
Strana 15 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
-
výter z cervixu
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
výter z cervixu,uretra, moč,
oko / ster sa odoberá
dakrónovým tampónom,
tampón ponoríme do
transportného média a
vytrepeme, transportné
médium dodáva laboratórium
(tampón vyhodte)
výter z cervixu, uretra / ster sa
odoberá dakrónovým
tampónom, tampón ponoríme
do transportného média a
vytrepeme, transportné
médium dodáva laboratórium
(tampón vyhodte)
výter z cervixu / ster sa
odoberá dakrónovým
tampónom, tampón ponoríme
do transportného média a
vytrepeme, transportné
médium dodáva laboratórium
(tampón vyhodte)
výter z cervixu, uretra, oko /
ster sa odoberá dakrónovým
tampónom, tampón ponoríme
do transportného média a
vytrepeme, transportné
médium dodáva laboratórium
(tampón vyhodte)
výter z cervixu, uretra / ster sa
odoberá dakrónovým
tampónom, tampón ponoríme
do transportného média a
vytrepeme, transportné
médium dodáva laboratórium
(tampón vyhodte)
likvor
MPPCR*
Dôkaz DNA Mycoplasma sp. (M. genitalium,
M.hominis, M. pneumoniae, M.fermentans,
M.penetrans)
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
UPCR*
Dôkaz DNA Ureaplasma urealyticum a parvum
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
NGPCR*
Dôkaz DNA Neisseria gonnorhoeae
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
HPVPCR*
Dôkaz DNA ľudský papilomavírus "h.r."
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
BSPCR
Dôkaz DNA Borelia burgdorferi + afzelii + garinii
-
CMVPCR
Kvalitatívny dôkaz DNA - cytomegalovírus
CKPCR
Kvantitatívny dôkaz DNA - cytomegalovírus
EBVPCR
Dôkaz DNA Epstein-Barr vírusu
PCPCR
Dôkaz DNA pneumocystis jiroveci (carinii)
BPPCR
Dôkaz DNA Bordetella pertussis
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
počet kópií
Kvantitat.hodnotenie
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
kópie DNA/ml
krvnej plazmy
-
krv s EDTA, likvor,moč,
polodová voda
krv s EDTA
krv s EDTA
-
BAL
-
aspirát, BAL, sekrét, výter
nazofaryngu
F-009-4/12
Zoznam vyšetrení
Vypracoval: MVDr. Katarína Domaracká
Skratka
PCPCR
Názov
Dôkaz DNA Polioma virus BKV, JCV, SV40
PCPCR*
Dôkaz DNA Herpes simplex 1/2
Strana 16 z 16
Vydanie: 1/21.5.2012
Košice
Výtlačok č.: 1/2
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Iveta Fandáková, 21.5.2012
Referenč. hodnota
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
Jednotky
-
Materiál / Odber
krv s EDTA, moč
likvor, urogenitálne stery / ster
sa odoberá dakrónovým
tampónom, tampón ponoríme
do transportného média a
vytrepeme, transportné
médium dodáva laboratórium
(tampón vyhodte)
* Na vyšetrenie všetkých 6 uvedených patogénov naraz stačí jedna odberová skúmavka, dakrónový tampón po odbere
vytrepať do média a vyhodiť.
F-009-4/12
Download

Laboratórna diagnostika je v spoločnosti synlab slovakia s