Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Strana 1 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Laboratórna diagnostika je v spoločnosti synlab slovakia s.r.o. postavená na
najmodernejších technológiách od renomovaných svetových výrobcov, s použitím
certifikovaných diagnostík, zabezpečujúcich rýchle a kvalitné výsledky.
Cieľom spoločnosti synlab slovakia s.r.o. je poskytovať laboratórne služby na základe nových
trendov postavených na rýchlo meniacom sa vývoji v oblasti medicíny a laboratórnej
diagnostiky a to na základe akreditovaných postupov. Poskytuje široké spektrum vyšetrení
24 hodín denne.

poskytujeme široké spektrum
medicínskych odboroch:
klinickej mikrobiológii

poskytujeme služby so širokou regionálnou pôsobnosťou
poskytujeme kvalitné vyšetrenia na najnovších technológiách
v našej spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí tvoria kvalitný skúsený tím,
pripravený riešiť Vaše otázky a požiadavky
filozofia našej spoločnosti je postavená na osobnom individuálnom prístupe ku
klientom s promptným riešením potrieb klientov
poskytujeme online pripojenie k Vášmu ambulantnému softvéru
poskytujeme žiadanky, elektronické výsledky s možnosťou výberu typu
zasielania výsledkov, SynlabData system
organizujeme odborné semináre so špičkovými internými i externými
odborníkmi
organizujeme spoločenské podujatia pre našich klientov







laboratórnych
vyšetrení
vo
všetkých
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Strana 2 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Prevádzka Prešov – Fakultná nemocnica J.A. Reimana Prešov
synlab slovakia s.r.o.
Hollého 14
081 81 Prešov
Office:
synlab slovakia s.r.o.
Rastislavova 48
040 01 Košice
Tel.: +421 55 7287661
Fax: +421 55 6780006
E-mail: [email protected], [email protected]
Akútne laboratórium s 24-hodinovou prevádzkou:
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Laboratórium vzdušných nákaz:
+421 51 70 11 789
Laboratórium špeciálnej bakteriológie:
+421 51 70 11 780
Laboratórium črevných nákaz:
+421 51 70 11 844
Príjem materiálu:
+421 51 70 11 560
Fax:
+421 51 75 81 300
Laboratórium klinickej biochémie
Príjem materiálu:
+421 51 70 11 560
Biochémia:
+421 51 70 11 429
+421 917 555 610
Hematológia:
+421 51 70 11 495
+421 917 555 610
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Strana 3 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Imunológia a sérológia:
+421 51 70 11 456
Glykémie a močové lab.:
+421 51 70 11 476
Fax:
+421 51 75 81 300
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Strana 4 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Bakteriológické vyšetrenia laboratória Košice a Prešov
Transport
Komentár
Vyšetrenie infekcií horných ciest dýchacích
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z
hrdla, nosa , laryngu a sliznice dutiny
ústnej
odberový sterilný
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Dôkaz nosičstva Staphylococcus aureus odberový sterilný
MRSA
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
odberový sterilný
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
odberový sterilný
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
nazofaryngeálny sekrét v
sterilnej skúmavke
nazofaryngeálny sekrét v
sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
Dôkaz plesní a Candida sp.
Kultivačné vyšetrenie obsahu
paranazálnych dutín
RS vírus - rýchly dôkaz vírusového
antigénu imunochromatograficky
Adenovírus - rýchly dôkaz vírusového
antigénu imunochromatograficky
Pneumokokový antigén
- rýchly dôkaz antigénu S. pneumoniae
imunochromatograficky
Chrípka typu A, B
-rýchly dôkaz vírusového antigénu
imunochromatograficky
Kultivačné vyšetrenie endotracheálneho
aspirátu
Kultivačné vyšetrenie BAL
(bronchoalveolárna laváž)
Kultivačné vyšetrenie aspirát z bronchov
Mikroskopické vyšetrenie prítomnosti
acidorezistentných baktérií
Kultivačné vyšetrenie na prítomnosť
mykobaktérií
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
moč ! 4-6 ml, uzavretá
sterilná skúmavka
<2hod., izbová teplota
nazofaryngeálny sekrét v
sterilnej skúmavke
Legionella pneumophila 1-6
- rýchly dôkaz antigénu L. pneumophila
moč ! 4-6 ml, uzavretá
imunochromatograficky
sterilná skúmavka
Vyšetrenie infekcií dolných ciest dýchacích
Základné kultivačné vyšetrenie spútum
nutné vyznačiť na sprievodke
<2hod., izbová teplota
spútum vykašľané pod
odborným dohľadom,
uzavretá sterilná nádobka
<2hod., izbová teplota
odsatý aspirát z intubácie
alebo tracheostómie,
uzavretá sterilná nádobka
BAL - uzavretá sterilná
nádobka
aspirát bronchov- uzavretá
sterilná nádobka
<2hod., izbová teplota
u ťažkých pneumónií odoberte
súčasne hemokultúry
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota požiadavku na anaeróbnu kultiváciu
vyznačte na žiadanke
<2hod., izbová teplota mikroskopické vyšetrenie nenahrádza
vykašlané spútum, BAL
len dopl´ňa kultiváciu, pozitívne
,pleurálny výpotok, punktát
výsledky hlásime telefonicky
<2hod.,
izbová
teplota
vykašlané spútum, BAL
požiadavku na kultiváciu mykobaktérií
,pleurálny výpotok, punktát
vyznačte na
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Vyšetrenie
Vyšetrenie infekcií ucha
Strana 5 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Odber vzoriek
výter zvukovodu odberový sterilný
detoxikovaný tampón
Kultivačné vyšetrenie výteru z vonkajšieho alebo tampón v
zvukovodu
transportnom médiu (TM)
Kultivačné vyšetrenie obsahu stredného
ucha
Vyšetrenie infekcií oka
Kultivačné vyšetrenie výteru zo
spojivkového vaku
Kultivačné vyšetrenie rohovky
Kultivačné vyšetrenie vnútroočného
obsahu
Vyšetrenie infekcií tráviaceho traktu
Transport
Komentár
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
požiadavku na dôkaz plesní je nutné
vyznačiť na sprievodke
<2hod., izbová teplota
tekutý obsah po
TM - do 24 hod.
paracentéze, detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
výter spojivky -odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
odberový sterilný
detoxikovaný tampón
alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
kultivačné pôdy pre odber poskytuje
laboratórium
<2hod., izbová teplota požiadavku na dôkaz plesní a Candida sp.
aspirát, punktát v sterilnej
je nutné vyznačiť na sprievodke, u
injekčnej striekačke s ihlou
ochorení septického charakteru súčasne
zapichnutou v gumovej
odoberte hemokultúry odbery viď
zátke
vyšetrenie krvi (hemokultivácie)
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z
konečníka a stolice
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
Cielený kultivačný dôkaz Shigella sp.
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
Cielený kultivačný dôkaz Salmonella sp.
a nosičstva S.typhi
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
Kultivačný dôkaz Campylobacter sp.
sterilný tampón v
transportnom médiu
STUART (nie Amies!),
stolica 1 cm3
Cielený kultivačný dôkaz Yersinia sp.
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
Cielený kultivačný dôkaz
enteropatogénnych E. coli ( EPEC)
výter z rekta - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v
transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke a je potrebné vopred
informovať laboratórium
vyšetrenie sa vykonáva zároveň zo
izbová teplota
základným kultivačným vyšetrením výteru
TM - do 24 hod.
z rekta
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke (chladová kultivácia)
<2hod., izbová teplota
požiadavka musí byť vyznačená na
TM - do 24 hod.
sprievodke, u detí do veku 1 r. sa
vyšetrenie realizuje ako súčať základného
kultivačného vyšetrenia z rekta
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Vyšetrenie
Strana 6 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Odber vzoriek
Cielený kultivačný dôkaz kvasiniek v stolici
stolica, 1 cm3
uzavretá sterilná
Kultivačné vyšetrenie obsahu žalúdka
skúmavka
uzavretá sterilná
skúmavka alebo žlč v
sterilnej injekčnej
striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
Kultivačné vyšetrenie žlče
zátke
transportné médium v
Mikroskopický dôkaz Helicobacter pylori v uzavretej sterilnej
excízii - žalúdok, duodenum
skúmavke
transportné médium v
Kultivačný dôkaz Helicobacter pylori z
uzavretej sterilnej
excízie žalúdka, duodena
skúmavke
Dôkaz antigénu Helicobacter pylori v
stolici imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
Dôkaz toxínov A/B Clostridium difficile v
stolici imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
Transport
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
<2hod., izbová
teplota
Adenovírus
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo
stolice imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová
teplota
Rotavírus
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo
stolice imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová
teplota
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová
teplota
Norovírus
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo
stolice imunochromatograficky
Verotoxín E. coli O 157
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo
stolice imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
Vyšetrenie infekcií močového ústrojenstva
Základné kvalitatívne a kvantitatívne
stredný prúd moča,
kultivačné vyšetrenie moča
jednorázovo cievkovaný
Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu u žien
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z
pošvy a uretry vrátane dôkazu
Gardnerella vaginalis
Cielený kultivačný dôkaz
gonorrhoeae
Neisseria
Kultivačný dôkaz obsahu Bartholiniho žliaz
Komentár
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke
transportné odberové médium poskytuje
laboratórium,
vyšetrenie
vykonávajú iba laboratória v KE a PO
transportné odberové médium poskytuje
laboratórium,
vyšetrenie
vykonávajú iba laboratória v KE a PO
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke
požiadavka musí byť vyznačená na
sprievodke
<2hod., izbová
teplota
<24hod., izbová
teplota
odberový sterilný
<2hod., izbová
detoxikovaný tampón
teplota
TM
alebo tampón v
- do 24 hod.
transportnom médiu (TM)
výter z pošvy odoberáme
priamo na kultivačnú pôdu
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s
ihlou zapichnutou v
gumovej zátke
ihneď
pôdu pre odber N. gonorrhoeae poskytuje
laboratórium, na vyšetrenie je možné
použiť metódu PCR
<2hod., izbová
teplota
TM
- do 24 hod.
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Vyšetrenie
Strana 7 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Odber vzoriek
Kultivačné vyšetrenie intrauterinného
telieska
intrauterinné teliesko v
sterilnej odberovej nádobe
Komentár
požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a
mikroskopiu musí byť uvedená na
sprievodke
Kultivačné vyšetrenie materničného
obsahu a lochií
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke
<2hod., izbová teplota
požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a
mikroskopiu musí byť uvedená na
sprievodke
výter z pošvy odoberieme
do transportnej pôdy pre
Kultivačný dôkaz Trichomonas vaginalis trichomonády
výter z pošvy odoberáme
Kultivačný dôkaz genitálnych ureaplaziem priamo do kultivačného
a mykoplaziem + citlivosť na antibiotiká média média
Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu mužov
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z
uretry a sekrétru prostaty
Kultivačné vyšetrenie ejakulátu
sterilný tampón v
transportnom médiu (TM)
uzavretá sterilná
skúmavka
Transport
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
pôdu pre odber na trichomonády
poskytuje laboratórium, pri odbere
musí mať pôda izbovú teplotu!!!
<2hod., izbová teplota
kultivačné médium poskytuje
laboratórium, na vyšetrenie je možné
použiť metódu PCR
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
<2hod., izbová teplota
výter z uretry odoberáme
Cielený kultivačný dôkaz Neisseria
priamo na kultivačnú pôdu
gonorrhoeae
alebo na tampón v TM
ihneď
Vyšetrenie obsahov primárne sterilných a patologických dutín
pôdu pre odber N. gonorrhoeae
poskytuje laboratórium, na vyšetrenie
je možné použiť metódu PCR
Základné kultivačné vyšetrenie hnisu a
obsahu patologických dutín
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke (anaeróbna
kultivácia)
<2hod., izbová teplota
Aspirát alebo punktát preferujeme pred
sterom kvôli možnosti mikroskopického
vyšetrenia v deň dodania do
laboratória.
Kultivačné vyšetrenie pleurálnej,
peritoneálnej, perikardiálnej a synoviálnej
tekutiny
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke (anaeróbna
kultivácia)**
<2hod., izbová teplota
Požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a
mikroskopiu musí byť uvedená na
sprievodke
** môže byť použitý systém
BACTEC/BACTALERT
Aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke (anaeróbna
kultivácia)**
<2hod., izbová teplota
uzavretá sterilná
skúmavka
<2hod., izbová teplota
Požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a
mikroskopiu musí byť uvedená na
sprievodke
** môže byť použitý systém
BACTEC/BACTALERT
Kultivačné vyšetrenie ascitu, dialyzátu,
obsahu Douglasovho priestoru, plodovej
vody
Kultivačné vyšetrenie materského mlieka
Vyšetrenie infekcií kože a tkanív
Základné kultivačné vyšetrenie
povrchových lézií a kožných rán
ster z kože - odberový
sterilný detoxikovaný
tampón
kultivačné vyšetrenie povrchových rán a
hlbokých defektov, príp. aspirát
sterilný tampón v
transportnom médiu TM,
aspirát, punktát v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej
zátke
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Vyšetrenie
Kultivačné vyšetrenie tkanív
Kultivačné vyšetrenie srdcovej chlopne
Strana 8 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Odber vzoriek
excízie časti tkanív a pod.
- uzavretá sterilná
nádobka
uzavretá sterilná nádobka
- nasucho!
ster z kože - odberový
Kultivačné vyšetrenie steru z kože pred
sterilný detoxikovaný
hemokultúrou
tampón
Vyšetrenie centrálneho nervového systému
Základné kultivačné vyšetrenie
cerebrospinálnej tekutiny (CSF)
Kultivačné vyšetrenie CSF z vonkajších
drenáží
Transport
Komentár
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
<2hod., izbová teplota
Likvor z lumbálnej punkcie
v sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
tekutina v sterilnej
uzavretej skúmavke
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie CSF v
hemokultivačnom systéme
3- 5 ml likvoru
<2hod., izbová teplota
Vyšetrenie krvi (hemokultivácie) a ostatného biologického materiálu
aseptickou venepunkciou
najmenej dva časovo
oddelené odbery/
u dospelých: 10-20 ml krvi
u detí: 3 ml krvi
pozn.pred odberom
odporúčame ster z kože v do 24 hod. izbová
Kultivačné vyšetrenie krvi (hemokultivácia) mieste vpichu
teplota !!
asepticky odstrihnutá
distálna špička v uzavretej
sterilnej skúmavke alebo
sterilnej nádobke
Kultivačné vyšetrenie cievneho katétra
nasucho!!!
<2hod., izbová teplota
Súčasťou vyšetrenia je mikroskopické
vyšetrenie a dôkaz voľných antigénov
v likvore v deň doručenia do
laboratória. Zároveň doporučujeme
súčasne odobrať hemokultúry
na výsledok kultivácie plesní sa čaká
až 14 dní
(hemokultivačné systém BACTEC
alebo BACTALERT)
Frekvencia a časovanie odberov sa
riadi charakterom klinického obrazu a
teplotnej krivky. Odber krvi podlieha
prísnemu aseptickému režimu s cieľom
minimalizovať kontamináciu vzorky.
systém BACTEC:
- dospelí - 10 ml na fľašu
Bactec Plus Aerobic /F
(modrý
vrchnák)
Bactec Lytic 10 Anaerobic /F (oranžový
vrchnák)
Bactec Mycosis / F
- deti - 3 ml na fľašu
Peds Plus / F (ružový vrchnák)
systém BACTALERT :
- PF - novorodenci a deti - žltá
- SA - dospelí (ak neužíva ATB) modrá
- FA - dospelí (ak užíva ATB) -zelená
- SN - anaeróbna dospelí (ak neužíva
ATB) - fialová
- FN - anaeróbna dospelí (ak užíva
ATB)
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Vyšetrenie
Kultivačné vyšetrenie chirurgického drenu
Strana 9 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Odber vzoriek
Transport
asepticky odstrihnutá
distálna špička v uzavretej
sterilnej skúmavke alebo
sterilnej nádobke
nasucho!!!
<2hod., izbová teplota
v sterilnej gumovej rukavici
bez prístupu vzduchu vo
vhodnej nádobe s
vrchnákom
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie ortopedických
implantátov
Kultivačné vyšetrenie náhrad chlopní, ciev
častí srdcového tkaniva
v sterilnej nádobke
Komentár
Po predchádzajúcom telefonickom
dohovore s laboratóriom.
<2hod., izbová teplota
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Vyšetrenie
Parazitologické vyšetrenia
Strana 10 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Odber vzoriek
Transport
Komentár
Črevné parazity
Vyšetrenie prítomnosti protozoí (cysty,
giardióza) a helmintov (vajíčka, larvy)
Vyšetrenie prítomnosti vajíčok Enterobius
vermicularis
Trichomonas vaginalis
Kultivačné vyšetrenie prítomnosti T.
vaginalis
EKTOPARAZITY
Mikroskopické a makroskopické vyšetrenie
prítomnosti ektoparazitov
stolica, 1 cm3 - 3 odbery
vždy po 2 dňoch,
duodenálna šťava
perianálny zlep, 3 odbery
vždy po 2 dňoch
<2hod., izbová teplota
mikroskopia a makroskopia
<8hod., izbová teplota
mikroskopia a makroskopia
výter z pošvy odoberieme
do transportnej pôdy pre
trichomonády, sterilným
detoxikovaným tampónom <2hod., izbová teplota
čistá uzavretá nádoba
pôdu pre odber na trichomonády
poskytuje laboratórium, pri odbere
musí mať pôda izbovú teplotu!!!
<2hod., izbová teplota
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
Názov
Strana 11 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
BIOCHÉMIA
Sérum:
ABR
Acidobázická rovnováha:
m,ž
- pH
7,36-7,44
-
- pCO2
4,65-6,00
kPa
- pO2
8,00-14,00
kPa
- BE
-2,5 až 2,5
mmol/l
- HCO3
22,0-26,0
mmol/l
- Sat.O2
0,950-0,990
-
- FiO2
20-100
%
- Tepl.
36,0-40,0
st.C
m
135,0-175,0
g/l
ž
120,0-160,0
g/l
- OXHb
94,0-98,0
%
- HHB
-
%
- COHb
0,50-1,50
%
- METHb
˂ 1,50
%
- Sodík
136-146
mmol/l
- Draslík
3,4-4,5
mmol/l
- Chloridy
98-106
mmol/l
- Glukóza
3,89-5,83
mmol/l
- Vápnik ioniz./korigovaný
1,15-1,29
mmol/l
1,111-1,249
mmol/l
m,ž
35-52
g/l
sérum
deti 0-4 d
28-44
deti 4 d-14r
38-54
deti 14-18r
32-45
m (17-150r)
ž (17-150r)
deti 0-1 d
1-5 d
5d-6mesiacov
6m-1r
1-3 r
3-6r
6-12r
m 12-17r
ž 12-17r
0,67-2,15
0,58-1,74
do 4,17
do 3,84
do 7,49
do 7,69
do 4,67
do 4,48
do 5,00
do 6,51
do 3,11
µkat/l
sérum
- Hb
- Vápnik ionizovaný
ALB S
ALP
odber kapil. krvi do
heparinizovaných kapilár,
anaeróbne zatvoriť, urýchlený
transport v chlade vo
vodorovnej polohe
Albumín
Alkalická fosfatáza
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
ALP
kostná
Názov
Alkalická fosfatáza - kostná
ALT
Alanínaminotransferáza
AMON
Amoniak
Strana 12 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
m (19-150r)
m deti 1d-3r
3-5r
5-7r
7-9r
9-11r
11-13r
13-15r
15-17r
17-19r
ž (19-150r)
ž 1d-3r
3-5r
5-7r
7-9r
9-11r
11-13r
13-15r
15-17r
17-19r
m
ž
m
Referenč. hodnota
6,00-30,00
43,40-104,80
29,70-84,80
48,80-109,00
52,60-123,00
52,30-105,40
55,70-152,30
15,50-134,00
16,60-127,90
11,00-77,60
3,00-19,00
41,90-107,00
29,50-108,50
21,90-115,40
37,10-147,90
42,00-107,60
38,60-111,20
13,70-109,80
10,20-72,60
5,90-20,00
do 0,68
do 0,55
16-60
ž
11-51
Jednotky
Materiál / Odber
sérum
µg/l
µkat/l
sérum
µmol/l
AMS S
Amyláza
m,ž
0,47-1,67
µkat/l
plazma - odber do K2EDTA
do ľadového kúpeľa,
urýchlený transport
sérum
AMSP
Amyláza pankreatická
m,ž
0,22-0,88
µkat/l
sérum
AST
Aspartátaminotransferáza
sérum
Celkový bilirubín
do 0,67
do 0,53
1,7-21,0
µkat/l
BIL-T
m
ž
m,ž (12-150r)
µmol/l
sérum
BIL-K
Konjugovaný bilirubín
m,ž
1,50-5,00
µmol/l
sérum
BIL-N
Novorodenecký bilirubín
sérum
Celkové bielkoviny
34,20-102,60
102,60-119,70
68,40-205,20
1,70-17,00
64,0-83,0
µmol/l
CB
deti 0-1 deň
1-2 d
2-5 d
5d-12r
m,ž (18-150r)
g/l
sérum
deti 0-1t
46,0-70,0
1t-1m
44,0-76,0
1m-1r
51,0-73,0
1-3r
56,0-75,0
3-18r
60,0-80,0
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
CK
Kreatínkináza
CK-MB
CK-MB aktivita
CVK
ELFO B
GLU
GMT
Názov
Strana 13 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
m
ž
deti 1-6d
6d-7m
7m-4r
4r-7r
chlapci 7r -17r
dievčatá 7r -17r
m,ž
Referenč. hodnota
do 3,20
do 2,85
do 10,9
do 4,92
do 3,8
do 2,48
do 4,5
do 2,57
0,05-0,42
Celková väzbová kapacita železa
m,ž
44,8-80,6
Elektroforéza bielkovín:
m,ž
Albumín
30-48,6
Alfa-1-globulín
1,6-3,7
Alfa-2-globulín
4,5-9,6
Beta-globulín
5-10,3
Gama-globulín
5,9-17,1
Glukóza
Gamaglutamyltransferáza
m,ž 18-60r
60-90r
90-150r
deti 0-1d
1d-1m
1m-18r
m,ž
4,1-5,9
4,6-6,4
4,2-6,7
2,2-3,3
2,8-4,4
3,3-5,6
3,3-5,6
m (18-150r)
do 1,0
ž (18-150r)
do 0,67
% Hb
Glykovaný hemoglobín
m,ž DCCT
m,ž IFCC
4,80-6,00
29-42
CHE
Cholínesteráza
m,ž (0-150r)
89-215
ž (16-40r)
71-187
m,ž
2,9-5,0
deti (0-15r)
2,1-4,3
CHOL
Cholesterol
Jednotky
Materiál / Odber
µkat/l sérum
µkat/l
sérum
µmol/l
sérum
g/l
sérum
mmol/l sérum
mmol/l kapilárna krv -do špec.
odb. skúmaviek
µkat/l sérum
%
mmol/
mol
µkat/l
odber do K2EDTA
sérum
mmol/l sérum - po 12 hod. lačnení
TGL
Triacylglyceroly
m,ž
0,10-1,7
mmol/l sérum - po 12 hod. lačnení
LDL-CH
LDL-cholesterol meraný
m,ž
0,10-2,59
mmol/l sérum - po 12 hod. lačnení
HDL-CH
HDL-cholesterol
m (0-150r)
0,90-1,45
mmol/l sérum - po 12 hod lačnení
ž (0-150r)
1,15-1,68
m
ž
m
ž
1,04-2,02
1,08-2,25
0,60-1,40
0,55-1,30
Apo A I
Apo - A I
Apo B
Apo - B
g/l
g/l
g/l
g/l
sérum - po 12 hod. lačnení
sérum - po 12 hod. lačnení
sérum - po 12 hod lačnení
sérum - po 12 hod lačnení
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
B/A1
ApoB/ApoA1
LAKT
LAKT1,2
LDH
Názov
Strana 14 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
m,ž
Referenč. hodnota
0,27-0,67
Laktát
m,ž
0,63-2,44
Laktátový test
m,ž,
0,63-2,44 bazálne
m
vzostup o 1,9
ž
vzostup o 0,6
m (15-150r)
2,25-3,75
ž (15-150r)
2,25-3,55
4-20d
3,75-10,00
2-15r
2,00-5,00
Laktátdehydrogenáza
Jednotky
Materiál / Odber
výpočet
mmol/l kapilárna krv, odber
pracovníkom laboratória
na požiadanie pri lôžku
pacienta
mmol/l odber v laboratóriu do
K2EDTA ráno nalačno a
po 5 min.po stiahnutí
ramena manžetou
za normálnu odozvu sa
považuje 3-5 násobný
vzostup laktátu po 5
min.stiahnutí ramena
µkat/l sérum
HBD
HBD
m,ž
1,20-3,03
µkat/l
sérum
Lip
Lipáza
m,ž
0,22-1,00
µkat/l
sérum
OSMO
Osmolalita v sére
m,ž - do 60 r
275-295
mmol/k sérum
g
TNT hs
NTproBNP
Na
Troponín T hs
NT-proBNP
m,ž - nad 60 r
m,ž
m,ž
280-300
< 0,014
< 125
Sodík
m,ž
135-145
mmol/l sérum
K
Draslík
m,ž (15-150r)
3,5-5,1
mmol/l sérum
deti 0-4d
3,7-5,9
4d-1r
4,1-5,3
1-15r
3,4-4,7
µg/l
ng/l
sérum
sérum
Cl
Chloridy
m,ž
95-105
mmol/l sérum
Ca
Vápnik
m,ž 18-60r
2,15-2,50
mmol/l sérum
60-90r
2,20-2,55
90-150r
2,05-2,40
deti 0-10d
1,90-2,60
10d-2r
2,25-2,75
2-12r
2,20-2,70
12-18r
2,10-2,55
Ca2+
Vápnik ionizovaný
m,ž
1,10-1,30
mmol/l sérum
CaK
Vápnik korig./albumín
m,ž
2,10-2,38
mmol/l sérum
CaSuc
Súčin CaxP
m,ž,
 4,50
-
sérum
pHS
pH séra
m,ž
7,36-7,46
arb.j
sérum
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
P
Mg
Názov
Fosfor
Horčík
Cu
Meď
Fe
Železo
Li
Lítium
UR
Močovina (urea)
KR
Kreatinín (enzym.)
Strana 15 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
m,ž (18-150r)
Referenč. hodnota
0,81-1,45
Jednotky
Materiál / Odber
mmol/l sérum
deti m 0-1m
1,25-2,25
m 1m-1r
1,15-2,15
m 1-3r
1,00-1,95
m 3-6r
1,05-1,80
m 6-9r
0,95-1,75
m 9-12r
1,05-1,85
m 12-15r
0,95-1,65
m 15-18r
0,85-1,60
deti ž 0-1m
1,40-2,50
ž 1m-1r
1,20-2,10
ž 1-3r
1,10-1,95
ž 3-6r
1,05-1,80
ž 6-9r
1,00-1,80
ž 9-12r
1,05-1,70
ž 12-15r
0,90-1,55
ž 15-18r
0,80-1,55
m,ž (20-60r)
0,70-0,91
m,ž (60-90r)
0,66-0,99
m,ž (90-150r)
0,70-0,95
deti 0-5m
0,62-0,91
5m-6r
0,70-0,95
m
ž
m
ž
ž,m
11,0-22,0
12,6-24,4
10,6-28,3
6,6-26,0
0,60-1,20
mmol/l sérum
m,ž (0-65r)
do 8,30
mmol/l sérum
m,ž (65-150r)
do 11,90
m (15-150r)
ž (15-150r)
deti 0-1m
59-104
45-84
27-77
1m-1r
14-34
1-3r
15-31
3-5r
23-37
5-7r
25-42
7-9r
30-47
9-11r
29-56
11-13r
39-60
13-15r
40-68
mmol/l sérum
µmol/l
sérum
µmol/l
sérum
µmol/l
sérum
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
KM
Názov
Kyselina močová
Strana 16 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
m
ž
Referenč. hodnota
202-416
142-339
Jednotky
Materiál / Odber
µmol/l sérum
m,ž
0,9-2,00
g/l
sérum
m
0,15-0,30
g/l
sérum
ž
0,16-0,45
m,ž (15-50r)
do 5,0
mg/l
sérum
deti 0-3t
do 4,1
3t-15r
do 2,8
Špecifické proteíny:
A1AT
Alfa-1-antitrypsín
CPL
Ceruloplazmín
CRP
C-reaktívny proteín
C3
Komplement C3
m,ž
0,9-1,8
g/l
sérum
C4
Komplement C4
m,ž
0,1-0,4
g/l
sérum
FER
Ferritín
sérum
Transferín
30-400
13-150
2,0-3,6
µg/l
TRF
m
ž
m,ž
g/l
sérum
SatFe
Saturácia transfer.Fe
m,ž
30,0-50,0
%
HPT
Haptoglobín
m,ž
0,3-2,0
g/l
sérum
IgG
Imunoglobulín G
m,ž (19-150r)
0-1r
1-3r
3-7r
7-10r
10-12r
12-14r
14-16r
16-19r
7,00-16,00
2,32-14,11
4,53-9,16
5,04-14,65
5,72-14,74
6,98-15,60
7,59-15,50
7,16-17,11
5,49-15,84
g/l
sérum
IgA
Imunoglobulín A
m,ž (19-150r)
0-1r
1-3r
3-7r
7-10r
10-12r
12-14r
14-16r
16-19r
0,70-4,00
0-0,83
0,20-1,00
0,27-1,95
0,34-3,05
0,53-2,04
0,58-3,58
0,47-2,49
0,61-3,48
g/l
sérum
IgM
Imunoglobulín M
m,ž
0-1 m
1-3 m
3m-1 r
1-3r
3-7r
0,48-3,12
0-0,43
0-1,01
0,41-1,37
0,29-1,36
0,74-2,18
g/l
sérum
7-11r
1,00-2,36
11-16r
0,38-2,54
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
IgE
Strana 17 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Názov
Imunoglobulín E
Vek, pohlavie
m,ž
0-1 m
1m-1 r
1-6r
6-10r
10-15r
nad 16 r
m,ž
Referenč. hodnota
0-100
0-1,5
0-15
0-60
0-90
0-200
0-100
kvalit. hodnotenie
I ELFOFIX
KAPFS
Imunoelektroforéza séra - imunofixácia
Voľné kappa ľahké reťazce
m,ž
LAMFS
Voľné lambda ľahké reťazce
MYOGL
Myoglobín
Jednotky
Materiál / Odber
IU/ml sérum
-
sérum
3,30-19,40
mg/l
sérum
m,ž
5,71-26,30
mg/l
sérum
m
28-72
µg/l
sérum
ž
25-58
OROS
Orosomukoid (alfa-1-kyslý glykoproteín)
m,ž
0,5-1,2
g/l
sérum
PRE A
Prealbumín
m,ž
0,2-0,4
g/l
sérum
S TFR
Solubilný transferínový receptor
m,ž (18-150r)
0,77-2,00
mg/l
sérum
0-6m
1,26-3,17
6m-12m
1,12-2,91
12m-18m
1,37-2,52
18m-2r
1,33-2,93
2-3r
0,98-2,91
3-4r
1,08-2,55
4-6r
1,10-2,74
6-9r
0,93-2,63
9-12r
0,81-2,67
12-18r
0,91-1,91
m,ž
0,38-1,54
-
sérum
m,ž, gravidné
do 5,6 (nalačno)
m,ž,
do 7,8 (po 2.hod).
gravidné
do 7,7 (po 2.hod.)
m,ž (12-150r)
1,67-3,86
deti (1-12r)
1,33-3,80
m,ž
˂ 33,0
m,ž
zvýšenie o 1,4 mmol/l
INDTFR
Index TFR/log(FERR)
Záťažové testy:
oGTT
XYL
LAKT
Orálny glukózo-tolerančný test
Xylózový test
Laktózový test
mmol/l krv
mmol/l krv
mmol/5 moč
hod.
mmol/l krv; fyziolog.odpoveďou
je zvýšenie glukózy v
sledovanom období o
viac než 1,4 mmol/l
oproti hodnote nalačno
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
Moč:
Názov
GLU U
Glykozúria
AMS U
Amyláza
Strana 18 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž
do 0,83
mmol/l
ranný moč
m
0,27-8,20
µkat/l
ranný moč
ž
0,35-7,46
UR U
Močovina v moči
m,ž
150-500
mmol/l
ranný moč
KM U
Kys.močová v moči
m,ž
2,20-5,48
mmol/l
ranný moč
CB U
Celk.bielkoviny v moči
m,ž
˂ 0,150
g/l
ranný moč
Na U
Sodík v moči
m,ž
54,0-190,0
mmol/l ranný moč
KU
Draslík v moči
m,ž
20,0-80,0
mmol/l
ranný moč
Cl U
Chloridy v moči
m,ž
46-168
mmol/l
ranný moč
Ca U
Vápnik v moči
m,ž
1,25-2,50
mmol/l
ranný moč
Mg U
Horčík v moči
m,ž
1,67-4,10
mmol/l
ranný moč
PU
Fosfor v moči
m,ž
13,0-44,0
mmol/l
ranný moč
ACR U
U_Mikroalbumín/U_Kreatinín
m
do 2,50
ž
do 3,50
mg/mmo ranný moč
l
CA/KRE
U
OSM U
U_Vápnik/U_Kreatinín
m,ž
do 0,60
U_Osmolalita
m,ž
40-1400
I ELFOFIX U
ELFO U
Imunoelektroforéza - imunofixácia
m,ž
kvalit.hodnotenie
-
moč
Elektroforéza bielkovín
m,ž
kvalit. hodnotenie
-
moč
MOČ CH
Moč chemicky:
-
ranný moč
SED M
mmol/m ranný moč
mol
mmol/kg ranný moč
hustota
m,ž
1,000-1,030
-
pH
m,ž
5,0-7,0
-
krv
m,ž
negat. ( 0,3)
mg/l
proteíny
m,ž
negat. (< 0,15)
g/l
glukóza
m,ž
negat. ( 3,00)
mmol/l
ketolátky
m,ž
negat. ( 0,50)
mmol/l
bilirubín
m,ž
negat. (
mol/l
urobilinogén
m,ž
negat. ( 35)
mol/l
nitrity
m,ž
negat.
-
leukocyty
m,ž
negat. ( 25)
Leu/l
Močový sediment mikroskopicky:
m,ž
erytrocyty
negat.: do 1
leukocyty
negat.: do 2
valce
negat.: 0
epitélie
negat.
baktérie
negat.
počet ranný moč, spracovať do 1
element hodiny
ov na 1
zorné
pole
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
SED A
Názov
Močový sediment automaticky:
Strana 19 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
m,ž
erytrocyty
0-5
leukocyty
0-10
valce
0-1
epitélie ploché
0-20
epitélie guľaté
0-1
baktérie
Addis
Hamb
Referenč. hodnota
Addisov sediment:
0
m,ž
erytrocyty
negat.: do 1 mil
leukocyty
valce
negat.: do 3 mil
Hamburgerov sediment:
m,ž
erytrocyty
do 35
leukocyty
do 70
valce
do 1
Vápnik v zber.moči
m,ž
2,5-8,0
Cl dU
Chloridy v zber.moči
m,ž
110-250
K dU
Draslík v zber.moči
m,ž
25-125
KM dU
Kyselina močová v zber.moči
m,ž
1,2-5,9
KR dU
Kreatinín v zber.moči
m
9,0-19,0
ž
6,0-13,0
Mg dU
Horčík v zber.moči
m,ž
2,5-8,5
Na dU
Sodík v zber.moči
m,ž
40-220
P dU
Fosfor v zber.moči
m,ž
13-42
UR dU
Močovina (urea) v zber.moči
m,ž
do 580
AMS dU
Amyláza v zber.moči
m,ž
do 8,35
Cu dU
Meď v zber.moči
m,ž
0,24-0,80
GLU dU
Glukóza v zber.moči
m,ž
VMA dU
Kys.vanilmandľová
m,ž
 68,6
HIA dU
Kys.hydroxyindoloctová
m,ž
2,0-6,0
OH dU
17-hydroxykortikosteroidy
m
8,3-27,7
ž
5,5-22,2
m
35-87
ž
21-49
17-ketosteroidy
počet moč - hustota nad 1010,
elem./1 pH pod 7
zberné
2 hod obdobie - 12 hod.
negat.: 100 tis.
Ca dU
KS dU
Jednotky
Materiál / Odber
počet ranný moč, spracovať do 1
elemen hodiny
tov na
1 µl
počet moč - hustota nad 1010,
elem./s pH pod 7
zberné obdobie - 3 hod.
množstvo moču - min 100
ml
mmol/d
eň
mmol/d
eň
mmol/d
eň
mmol/d
eň
mmol/d
eň
zber.moč
mmol/d
eň
mmol/d
eň
mmol/d
eň
mmol/d
eň
ukat/de
ň
mmol/d
eň
mmol/d
eň
mol/d
eň
mg/deň
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
zber.moč
mol/d zber.moč
eň zber.moč
mol/d zber.moč
eň zber.moč
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Názov
Strana 20 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Skratka
CPRFU
Koproporfyríny
URPFU
Uroporfyríny
m,ž
 30
nmol/l
PBGU
Porfobilinogén
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
SALIU
Salicyláty
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatítvne
FENOU
Fenotiazíny
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
m,ž 15-150r
22,-109,0
0-1r
 13,6
1-2r

2-4r

4-7r
1,1-55,0
7-10r
2,7-76,0
10-15r
2,7-109,0
m,ž 15-150r
136-620
0-1r

ADRE dU Adrenalín
NOR dU
DOP dU
MN dU
NMN dU
BJ
Noradrenalín
Dopamín
Metanefrín
Normetanefrín
Bence-Jonesova bielkovina
Vek, pohlavie
m,ž
Referenč. hodnota
 245
Jednotky
Materiál / Odber
nmol/l zber.moč
zber.moč
nmol/d moč
eň
nmol/d moč
eň
1-2r

2-4r
24-171
4-7r
47-266
7-10r
77-384
10-15r
87-473
m,ž 15-150r
1237-2930
0-1r
 555
1-2r
65-914
2-4r
261-1697
4-15r
424-2611
m (0-150r)
200-1900
ž (0-150r)
300-1400
m (0-40r)
570-3600
m (40-60r)
570-4250
m (60-150r)
570-4500
ž (0-40r)
570-3000
ž (40-60r)
570-3450
ž (60-150r)
570-3650
m,ž
negat.
-
ranný moč
m,ž
m,ž
m,ž
m,ž
3,54-24,60
1,100-2,380
0,99-2,68
98,00-99,80
mmol/l
ml/s
ml/s
%
moč
moč, sérum
výpočet
výpočet
nmol/d moč
eň
nmol/d moč
eň
nmol/d moč
eň
Kreatinín klírens:
KR U
CLRM
TUBR
PREZ
Kreatinín v moči
Klírens meraný
Tubulárna rezorpcia
Pomerná rezorpcia
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
Názov
Klírens elektrolytový:
CLELE
Klírens elektrolytový
Klírens osmolárny:
CLOSM
Klírens osmolárny
MDRD:
MDRD1
eGF (Kr,Ur,Alb)
MDRD3
eGF (Kr)
Schwartzov klírens:
SCHWA Schwartzov klírens
Strana 21 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž
0,010-0,030
ml/s
moč, sérum
m,ž
< 0,050
ml/s
moč, sérum
m,ž
> 1,50
m,ž
> 1,50
0-1r
1-15r
0,583-1,520
1,230-2,370
ml/s
ml/s/1,7 sérum
3 m2
ml/s/1,7 sérum
3 m2
sérum
Frakčné exkrécie:
FE Na
Frakčná exkrécia Na
m,ž
0,20-1,20
%
-
FE K
Frakčná exkrécia K
m,ž
IV.19
%
-
FE Ca
Frakčná exkrécia Ca
m,ž
0-5
%
-
FE Cl
Frakčná exkrécia Cl
m,ž
0-2
%
-
FE P
Frakčná exkrécia P
m,ž
0-20
%
-
FE Mg
Frakčná exkrécia Mg
m,ž
2.VIII
%
-
FE AMS
Frakčná exkrécia AMS
m,ž
0-5
%
-
FE KM
Frakčná exkrécia KM
m,ž
0-15
%
-
Chloridy
m,ž
˂60
Pot:
SwCl
mmol/l pot získaný po stimulácii
pilokarpínom
Vyšetrenia stolice:
OK
Krv v stolici - okultné krvácanie
m,ž
negat.
-
HPYLA
Helicobacter pylori (antigén)
m,ž,
negat.
-
diétne opatrenia nie sú
potrebné stolica veľkosti
hrášku odobratá z
viacerých miest odber
vzorky stolice jednorazový
alebo počas 3
nasledujúcich dní
stolica veľkosti hrášku
E1P
Elastáza pankreatická
m,ž,
 200 gE1/g
ZVYŠKY
Nestrávené zvyšky v stolici:
-
nie je vhodná vodnatá
stolica
odber po Schmidtovej diéte
tuky
m,ž
negat.
svalové vlákna
m,ž
negat.
škrob
m,ž
negat.
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Strana 22 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Skratka
Názov
Mozgovo-miechový mok (Csf):
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
GLUL
m,ž (15-50r)
2,22-3,89
m,ž (0-15r)
3,33-4,44
Glukóza
Jednotky
Materiál / Odber
mmol/l Csf
CBL
Celkové bielkoviny
m,ž
0,15-0,45
g/l
Csf
CLL
Chloridy
m,ž
109,0-133,0
ERYL
Erytrocyty
m,ž
 3
Mpt/3
Csf
LEL
Leukocyty
m,ž
 3
Mpt/3
Csf
LYML
Lymfocyty
m,ž
 3
Mpt/3
Csf
ALBL
Albumín
m,ž (4-150r)
100-300
mg/l
Csf
m,ž (0-4r)
 450
Csf
mmol/l Csf
IGGL
IgG
m,ž
10,0-30,0
mg/l
IGGL/S
Index IgG Csf/sérum
m,ž
0,3-0,7
-
Csf/sérum
ALBL/S
Index albumín Csf/sérum
m,ž
 9,0
-
Csf/sérum
Q1
Index IgG/index albumín
m,ž
 0,27
-
Csf
Q2
Q IgG/Q Alb rozšírený
m,ž
 1,24
-
Csf
ELFOL
ELFO bielkovín
m,ž
kvalitat.hodnotenie
-
Csf
SPEFOL
Spektrofotometria
m,ž
kvalitat.hodnotenie
-
Csf
Peritoneálny dialyzát (PD):
PDERY
Erytrocyty
m,ž
arb.j.
PD
PDLE
Leukocyty
m,ž
arb.j.
PD
PDBAK
Baktérie
m,ž
-
PD
PDALB
Albumín
m,ž
g/l
PD
PDAMS
Amyláza
m,ž
kat/l PD
PDCA
Vápnik
m,ž
mmol/l PD
PDP
Fosfor
m,ž
mmol/l PD
PDCB
Celk.bielkoviny
m,ž
PDCL
Chloridy
m,ž
mmol/l PD
PDGLU
Glukóza
m,ž
mmol/l PD
PDK
Draslík
m,ž
mmol/l PD
PDKR
Kreatinín
m,ž
mol/l PD
PGMG
Horčík
m,ž
mmol/l PD
PDURE
Močovina
m,ž
mmol/l PD
PDNA
Sodík
m,ž
mmol/l PD
g/l
PD
Extravaskulárna tekutina (FLU):
FLALB
Albumín
m,ž
g/l
FLU
FLAMS
Amyláza
m,ž
kat/l FLU
FLAMSP
Amyláza pankreat.
m,ž
kat/l FLU
FLAST
AST
m,ž
kat/l FLU
FLBIL
Bilirubín
m,ž
mol/l FLU
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Názov
Strana 23 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Skratka
FLCA
Vek, pohlavie
m,ž
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
mmol/l FLU
Vápnik
FLCHOL
Cholesterol
m,ž
FLCB
Celk.bielkoviny
m,ž
FLCL
Chloridy
m,ž
FLCRP
CRP
m,ž
mg/l
FLU
FLELFO
ELFO bielkovín
m,ž
-
FLU
FLGLU
Glukóza
m,ž
mmol/l FLU
FLKM
Kys.močová
m,ž
mol/l FLU
FLK
Draslík
m,ž
mmol/l FLU
FLKR
Kreatinín
m,ž
mol/l FLU
FLLD
FLNA
LD
Sodík
m,ž
m,ž
kat/l FLU
mmol/l FLU
FLPH
pH
m,ž
-
FLU
FLRF
Reumatoidný faktor
m,ž
IU/ml
FLU
FLTAG
Triacylglyceroly
m,ž
mmol/l FLU
FLURE
Močovina
m,ž
mmol/l FLU
FLP
Fosfor
m,ž
mmol/l FLU
mmol/l FLU
g/l
FLU
mmol/l FLU
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
HORMÓNY
Názov
Strana 24 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž
0-6d
6d-3m
3m-1r
1-6r
6-11r
11-20r
tehotenstvo:
3,13-6,76
2,65-9,68
3,00-9,28
3,30-8,95
3,69-8,46
3,88-8,02
3,93-7,70
pmol/l
sérum
I. trimester
3,78-5,97
II. trimester
3,21-5,45
III. trimester
3,09-5,03
m,ž
0-6d
6d-3m
3m-1r
1-6r
6-11r
11-20r
tehotenstvo:
12,0-22,0
11,0-32,0
11,5-28,3
11,9-25,6
12,3-22,8
12,5-21,5
12,6-21,0
pmol/l
sérum
I. trimester
12,10-19,6
II. trimester
9,63-17,0
III. trimester
8,39-15,6
m,ž
0-6d
6d-3m
3m-1r
1-6r
6-11r
11-20r
tehotenstvo:
0,27-4,20
0,70-15,20
0,72-11,00
0,73-8,35
0,70-5,97
0,60-4,84
0,51-4,30
mIU/l
sérum
I. trimester
0,33-4,59
II. trimester
0,35-4,10
III. trimester
0,21-3,15
m,ž
do 1,75
IU/l
sérum
Hormóny štítnej žľazy:
FT3
FT4
TSH
aTSH
Voľný trijódtyronín
Voľný tyroxín
Tyreotropný hormón
Protilátky proti TSH
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
aTPO
Strana 25 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Názov
Protilátky proti tyreoidálnej peroxidáze
Vek, pohlavie
m,ž
Referenč. hodnota
do 34
0-6d
do 117
6d-3m
do 47
3m-1r
do 32
1-6r
do 13
6-11r
do 18
11-20r
do 26
Jednotky
Materiál / Odber
IU/ml sérum
tehotenstvo:
aTG
Anti-tyreoglobulín
I. trimester
do 64
II. trimester
do 51
III. trimester
do 123
m,ž
do 115
0-6d
do 134
6d-3m
do 146
3m-1r
do 130
1-6r
do 38
6-11r
do 37
11-20r
do 64
IU/ml
sérum
tehotenstvo:
TG
Tyreoglobulín
I. trimester
do 454
II. trimester
do 166
III. trimester
do 177
m,ž
0,2-70,0
ng/ml
sérum
muži:
ženy:
< 2,0
< 1,0
IU/l
sérum
m
do 40 r
40-50
50-60
60-70
nad 70 r
m
< 1,4
< 1,4
< 2,0
< 3,1
< 4,1
< 4,4
< 0,5
ng/ml
sérum
ng/ml
sérum
m
25-100
%
sérum
Tumorové markery:
HCG+b
Choriový gonadotropín + beta podjednotka
PSA
Prostatický špecifický antigén
fPSA
Voľný prostatický špecifický antigén
fPSA/PSA Výpočet free PSA/PSA
CA 125
CA 125
m,ž
< 35
IU/ml
sérum
CA 15-3
CA 15-3
m,ž
< 25
IU/ml
sérum
CA 19-9
CA 19-9
m,ž
< 34
IU/ml
sérum
CA 72-4
CA 72-4
m,ž
< 6,9
IU/ml
sérum
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
CEA
Názov
CEA-karcinoembryonálny antigén
Strana 26 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
m,ž
Referenč. hodnota
do 40r
< 4,7
nad 40r
< 5,2
Jednotky
Materiál / Odber
ng/ml sérum
nefajčiari:
20-40r
< 3,8
nad 40r
< 5,0
fajčiari:
20-40r
< 5,5
nad 40r
< 6,5
CYFRA
21-1
S100B
CYFRA 21-1
m,ž
< 3,3
ng/ml
sérum
Proteín S100B
m,ž
0,005-0,105
µg/l
sérum
TK
Tymidíkináza
m,ž
2,0-7,5
U/l
sérum
HE4
HE4 (Ľudský epididymálny proteín 4)
ž
< 60,5
pmol/l
sérum
Výpočet ROMA index premenop.
ž
< 11,4
%
sérum
Výpočet ROMA index postmenop.
ž
< 29,9
%
sérum
m,ž
< 18,3
ng/ml
ž
tehotenstvo:
3.gest.t.
4.gest.t.
5.gest.t.
6.gest.t.
7.gest.t.
8.gest.t.
9.gest.t.
10.gest.t.
12.gest.t.
14.gest.t.
15.gest.t.
16.gest.t.
17.gest.t.
18.gest.t.
m,ž:7:00-10:00
h.
m,ž:16:0020:00 h.
v moči m,ž
 1,0

5,4-72
10,2-708
217-8245
152-32177
4059-153767
31366-149094
59109-135901
44186-170409
27107-201615
24302-93646
12540-69747
8904-55332
8240-51793
9649-55271
171-536
NSE
Neurón špecifická enoláza
sérum oddeliť do 1 hod od
odberu
Iné hormóny:
HCG
Choriový gonadotropín
KORT
Kortizol
mIU/ml sérum
nmol/l
sérum, uviesť čas odberu
64-327
100-379
PTH
Parathormón
m,ž
15-65
VITD
Vitamín D celk.
m,ž
75,0-175,0
nmol/2 moč/24 hod.
4h
pg/ml K2EDTA plazma
nmol/l
sérum
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
CPEP
Názov
C-peptid
PCT
Prokalcitonín
Strana 27 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
m,ž,
Referenč. hodnota
0,370-1,470
m,ž
negat: do 0,5
Jednotky
Materiál / Odber
nmol/l sérum
ng/ml
sérum
šedá zóna: 0,5-2,0
pozit: nad 2,0
IL6
Interleukín-6
m,ž
 7,0
pg/ml
sérum
m
12,0- 52,1
ng/ml
ž
(premenopauz
a, nad 20r)
ž
(postmenopau
za)
m (18-50r)
6,5-42,3
sérum; po odbere vložiť
skúmavku do chladenej
nádoby a zabezpečiť
urýchlený transport
ng/ml
sérum
m (50-70r)
 0,704
m (70-150r)
 0,854
ž
(premenopauz
a)
ž
(postmenopau
za)
< 0,573
Kostný metabolizmus:
OSTE
bCTx
Osteokalcín
Beta-CrossLaps
5,4-59,1
 0,584
< 1,008
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
TOXIKOLÓGIA
Názov
Strana 28 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
Intoxikácie:
BZD
Benzodiazepíny
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
BARB
Barbituráty
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
TCA
Tricyklické antidepresíva
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
OPI
Opiáty
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
CAN
Kanabinoidy
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
AMPH
Amfetamíny
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
COC
Kokaín
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
MTD
Metadon
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
MDMA
Extáza
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
MAPH
Metamfetamín
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
SDRG
Skríning na drogy (DROG10)
m,ž
negat.
-
moč, kvalitatívne
ETA
Etanol
m,ž
˂ 0,10
‰
sérum, moč
HIP
Kyselina hippurová
m,ž
˂ 1500
mg/l
COHb
Karbonylhemoglobín
m,ž
0,50-1,50
%
MetHb
Methemoglobín
m,ž
˂ 1,50
%
DIGO
Digoxín
m,ž
1,2-2,6
nmol/l
sérum
VPA
Kys.valproová (Valproát)
m,ž
346-693
µmol/l
sérum
B 12
Vitamín B 12
m,ž
145-637
pmol/l
sérum
kLIS
Kyselina listová
m,ž
10,4-42,4
nmol/l
sérum
m,ž
˂ 15,0
µmol/l
plazma - odber do
skúmavky s K3EDTA,
uskladniť a doručiť na ľade
moč
odber kapil. krvi do
heparinizovaných kapilár,
anaeróbne zatvoriť,
urýchlený transport (viď
ABR)
odber kapil. krvi do
heparinizovaných kapilár,
anaeróbne zatvoriť,
urýchlený transport (viď
ABR)
TDM:
Aminokyseliny v sére:
HCY
Homocysteín
Pracovné lekárstvo:
FEN
Fenol
m,ž
 20
mg/l
moč
ALAdU
Kys.deltaaminolevulová
m,ž
 10
md/d
moč
MANDLU
Kys.mandľová
m,ž,
 300
mg/l
moč
TPRFU
Celkové porfyríny
m,ž
 300
nmol/l
moč
TCHEU
Trichlóretanol
m,ž
 200
mg/l
moč
TCHU
Kys.trichlóroctová
m,ž
 100
mg/l
moč
m,ž
kvalit.hodnotenie
Analýza konkrementu:
CALCU
Močové kamene
moč.konkrement
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
HEMATOLÓGIA
Názov
Strana 29 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
m
3,8-10,6
x 109/l
109/l
Materiál / Odber
Hematologické parametre:
WBC
NEUT
LYMPH
MONO
EO
Počet leukocytov
Absolútny počet neutrofilov
Absolútny počet lymfocytov
Absolútny počet monocytov
Absolútny počet eozinofilov
K2EDTA
ž
3,6-11,0
x
m
2,0-7,7
x 109/l
ž
1,6-8,0
x 109/l
m
0,7-4,7
x 109/l
ž
0,7-4,9
109/l
m,ž
0,10-0,70
x 109/l
K2EDTA
0,00-0,30
x
109/l
K2EDTA
x
109/l
K2EDTA
m,ž
x
K2EDTA
K2EDTA
BASO
Absolútny počet bazofilov
m,ž
0,00-0,10
NEUT%
Relatívny počet neutrofilov
m,ž
45,00-73,00
%
K2EDTA
LYMPH% Relatívny počet lymfocytov
m,ž
18,00-45,00
%
K2EDTA
MONO%
Relatívny počet monocytov
m,ž
2,00-9,00
%
K2EDTA
EO%
Relatívny počet eozinofilov
m,ž
0,00-4,00
%
K2EDTA
BASO
Relatívny počet bazofilov
m,ž
0,00-1,00
%
K2EDTA
RBC
Počet erytrocytov
K2EDTA
Hemoglobín
g/l
K2EDTA
HCT
Hematokrit
-
K2EDTA
MCV
Stredný objem erytrocytov
4,4-5,9
3,8-5,2
130-180
120-160
0,40-0,52
0,36-0,47
80-100
x l012/l
HGB
m
ž
m
ž
m
ž
m,ž
fl
K2EDTA
MCH
Stredná koncentrácia Hb v erytrocyte
m,ž
26-34
pg
K2EDTA
MCHC
Stredná farebná koncentrácia Hb v
erytrocytoch
m,ž
320-360
g/l
K2EDTA
PLT
Počet trombocytov
m,ž
150-400
x l09/l
K2EDTA
PDW
Šírka distribučnej krivky trombocytov
m,ž
12-18
%
K2EDTA
MPV
Stredný objem trombocytov
m,ž
7-13
fl
K2EDTA
RET
Retikulocyty
m,ž
0,5-1,5
%
K2EDTA
109/l
K2EDTA
%
K2EDTA
109/l
kapilárna krv - štandardný
vpich
kapilárna krv - štandardný
vpich
RETA
Retikulocyty absolútny počet
m,ž
25-75
LUC %
LUC % (atyp.Ly)
m,ž
˂ 4,0
Tr
Trombocyty z kapilárnej krvi
m,ž
150-400
Le
Leukocyty z kapilárnej krvi
m
ž
3,80-10,60
3,6-11,00
x
x
x 109/l
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
Koagulačné parametre:
Strana 30 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
PT
Quickov test
m,ž
70-130
%
plazma -citrát sodný
INR
Quickov test-INR
m,ž
0,8-1,2
-
plazma -citrát sodný
APTT
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas
APTT
m,ž
25-39
s
plazma -citrát sodný
FBG
Fibrinogén
m,ž
1,8-3,9
g/l
plazma -citrát sodný
AT III
Antitrombin III
m,ž
75-125
%
plazma -citrát sodný
TT
Trombínový čas
m,ž
14-21
s
plazma -citrát sodný
D-Dimer
kvant.
D-Diméry kvantitatívne
m,ž
0-0,50
mg/l
plazma -citrát sodný
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
SÉROLÓGIA
Strana 31 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
Diagnostika vírusových hepatitíd:
HBsAg
Povrchový /s/ antigén hepatitídy B
m,ž
a- HBs
Protilátky proti HBsAg
m,ž
a- HBc
Protilátky proti core /c/ antigénu hepatitídy B
m,ž
a- HBc
IgM
Protilátky IgM proti core /c/ antigénu hepatitídy
B
m,ž
HBeAg
Solubilný /e/ antigén hepatitídy B
m,ž
a- HBe
Protilátky proti solubilnému antigénu hepatitídy
B
m,ž
a- HAV
IgM
a- HAV
total
Protilátky IgM proti hepatitíde A
m,ž
Protilátky proti hepatitíde A Total (IgM,IgG)
m,ž
a- HCV
Protilátky proti hepatitíde C
m,ž
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.<10 pozit.≥10
kvantitat. hodnotenie
-
sérum
IU/l
sérum
-
sérum
-
sérum
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
-
sérum
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat. kvalitat.hodnotenie
-
sérum
-
sérum
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.
kvalitat.
hodnotenie
Bakteriologická sérologia I.:
a- Bor.b.
IgM
Dôkaz protilátok triedy IgM proti B.burgdorferi
m,ž
negat.<0,9
šedá
zóna: 0,9-1,1 pozit.>1,1
semikvantitat. hod.
index
sérum, Csf
a- Bor.b.
IgG
Dôkaz protilátok triedy IgG proti B.burgdorferi
m,ž
negat.<10,0
šedá
zóna: 10,0-15,0
pozit.>15,0
kvantitat.
hodnot.
AU/ml
sérum
a- Bor.b.
IgG
Dôkaz protilátok triedy IgG proti B.burgdorferi
m,ž
negat.<4,5
šedá
zóna: 4,5-5,5 pozit.>5,5
kvantitat.hodnot.
AU/ml
Csf
WBB IgM
Imunoblot/Westernblot - konfirmačný test pre
špecifickú analýzu protilátkovej odpovede na
boréliový antigén IgM
m,ž
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
WBB IgG
Imunoblot/Westernblot - konfirmačný test pre
špecifickú analýzu protilátkovej odpovede na
boréliový antigén IgG
m,ž
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
ASLO
ASLO - test na dôkaz antistreptolyzínu O
m,ž 15-150r
˂ 200
IU/ml
sérum
deti 1-15r
˂ 150
a- HP IgA Protilátky IgA proti Helicobacter pylori
m,ž
˂ 20
U/ml
sérum
a- HP IgG Protilátky IgG proti Helicobacter pylori
m,ž
˂ 20
U/ml
sérum
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Strana 32 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Skratka
Názov
Vek, pohlavie
Bakteriologická sérologia II - dg.chlamýdií a mykoplaziem:
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
a-M.pn.
IgM
Protilátky IgM proti Mycoplasma pneumoniae
m,ž
negat.<0,5
šedá zóna: 0,5-1,1
pozit.>1,1
kvantitat.
hodnotenie
U
sérum
a- M.pn.
IgA
Protilátky IgA proti Mycoplasma pneumoniae
m,ž
negat.<8,0
šedá zóna: 8,0-12,0
pozit.>12,0
kvantitat.
hodnotenie
U
sérum
a- M.pn.
IgG
Protilátky IgG proti Mycoplasma pneumoniae
m,ž
negat.<30,0
šedá zóna: 30,0-45,0
pozit.>45,0
kvantitat.
hodnot.
U
sérum
a-Ch.pn.
IgM
Protilátky IgM proti Chlamydia pneumoniae
m,ž
negat.<0,5
šedá zóna: 0,5-1,1
pozit.>1,1
kvantitat.
hodnotenie
U
sérum
a-Ch.pn.
IgA
Protilátky IgA proti Chlamydia pneumoniae
m,ž
negat.<8,0
šedá zóna: 8,0-12,0
pozit.>12,0
kvantitat.
hodnotenie
U
sérum
a-Ch.pn.
IgG
Protilátky IgG proti Chlamydia pneumoniae
m,ž
negat.<30,0
šedá zóna: 30,0-45,0
pozit.>45,0
kvantitat.
hodnotenie
U
sérum
a-Ch.tr.
IgG
Protilátky IgG proti Chlamydia trachomatis
m,ž
negat.<1,0
šedá
zóna: 1,0-1,4
pozit.>1,4
semikvantitat. hodnot.
-
sérum
a-Ch.tr.
IgA
Protilátky IgA proti Chlamydia trachomatis
m,ž
negat.<1,0
šedá
zóna: 1,0-1,4
pozit.>1,4
semikvantitat. hodnot.
-
sérum
a-HIV p24 Protilátky proti HIV + p24 antigén
Ag
a-CMV
Protilátky IgM proti cytomegalovírusu
IgM
m,ž
negat.
kvalitat. hodnotenie
negat.<15
šedá
zóna: 15-30
pozit.>30
kvantitat.hodnotenie
-
sérum
AU/ml
sérum
a-CMV
IgG
m,ž
IU/ml
sérum
Virologická sérologia:
Protilátky IgG proti cytomegalovírusu
m,ž
negat.<0,4
šedá zóna: 0,4-0,6
pozit.>0,6
kvantitat.hodnotenie
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
CMVA
Názov
Index avidity CMV IgG
a-EBV
VCA IgM
Strana 33 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
m,ž
Referenč. hodnota
nízka <0,2
stredná 0,2-0,3
vysoká>0,3
semikvantitat.hodnot.
Jednotky
Materiál / Odber
index sérum
Protilátky triedy IgM proti kapsidovému
antigénu vírusu Epstein-Barrovej
m,ž
negat.<20
šedá
zóna: 20-40
pozit.>40
kvantitat.hodnotenie
U/ml
sérum
a-EBV
VCA IgG
Protilátky triedy IgG proti kapsidovému
antigénu vírusu Epstein-Barrovej
m,ž
negat.<20
pozit.>20
kvantitat.hodnotenie
U/ml
sérum
a-EBNA
IgG
Protilátky triedy IgG proti nukleárnemu
antigénu vírusu Epstein-Barrovej
m,ž
negat.<5
šedá
zóna: 5-20
pozit.>20
kvantitat.hodnotenie
U/ml
sérum
a-EA IgG
Protilátky triedy IgG proti včasnému difúznemu
antigénu vírusu Epstein-Barrovej
m,ž
negat.<10
šedá
zóna:10-40
pozit.>40
kvantitat.hodnotenie
U/ml
sérum
a-HSV1
IgG
Protilátky IgG proti vírusu Herpes simplex 1
m,ž
negat.<0,6
šedá zóna: 0,6-1,0
pozit.>1,0
semikvantitat.hod.
index
sérum
a-HSV2
IgG
Protilátky IgG proti vírusu Herpes simplex 2
m,ž
negat.<0,51
šedá zóna: 0,51-1,0
pozit.>1,0
semikvantitat.hod.
index
sérum
a-TBE
IgM
Protilátky IgM proti vírusu stredoeurópskej
kliešťovej encefalitídy
m,ž
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
a-TBE
IgG
Protilátky IgG proti vírusu stredoeurópskej
kliešťovej encefalitídy
m,ž
negat.< 63
šedá
zóna: 63-126
pozit.>126
kvantit.
hodnotenie
U/ml
sérum
a-Rub
IgM
Protilátky IgM proti vírusu rubeoly
m,ž
negat.<0,8
šedá zóna: 0,8-1,0
pozit.>1,0
semikvantitat.hod.
-
sérum
a-Rub IgG Protilátky IgG proti vírusu rubeoly
m,ž
negat.<10,0
pozit.≥10,0
kvantitat.hodnotenie
IU/ml
sérum
Diagnostika lues:
RRR,
RPR
Rýchla reagínová reakcia - nešpecifické
protilátky na lues
m,ž
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
TPPA
Špecifické protilátky proti Treponema pallidum
/lues/
m,ž
negat.<0,9
šedá zóna: 0,9-1,1
pozit.>1,1
semikvantitat.hod.
index
sérum
F-009-4/12
Vypracoval: MVDr. Nataša Šályová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
Skratka
Diagnostika toxoplazmózy:
Názov
Strana 34 z 34
Vydanie: 1
Zoznam vyšetrení Prešov
Výtlačok č.: 1/3
Zmena strany: 0/2012
Schválil, dňa: MUDr. Oto Űrge, 15.6.2012
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
a- Toxo
IgM
Protilátky IgM proti T.gondii
m,ž
negat.<6
šedá
zóna: 6-8
pozit.>8
semikvantitat.hodnot.
index
sérum
a- Toxo
IgG
Protilátky IgG proti T.gondii
m,ž
negat.<7,2
šedá zóna:7,2-8,8
pozit.>8,8
kvantitat.hodnotenie
IU/ml
sérum
TOXA
Index avidity TOXO IgG
m,ž,
nízka <0,30
stredná 0,30-0,40
vysoká>0,40
semikvantitat.hodnot.
index
sérum
Autoimunita:
RF
Reumatoidný faktor
m,ž
˂ 14,0
IU/ml
sérum
CCP
Cyklický citrulínový peptid IgG
m,ž
˂ 17,0
U/ml
sérum
Anti-GAD
Antifosfolipidové protilátky
m,ž
˂ 5,0
U/ml
sérum
ACLG
Kardiolipín IgG
m,ž
negat.< 20
GPL/ml sérum
ACLM
Kardiolipín IgM
m,ž
negat.< 13
MPL/ml sérum
AGAD
F-009-4/12
Download

Laboratórna diagnostika je v spoločnosti synlab slovakia s