60160
12000
5539/45
9700
4950
12086
3200
30310
12087
6100
parkovanie 5 áut
2400
parkovanie 7 áut
4637
15295
15295
6300
STL PE D1
10
6301
VŠ
PLN
PLN
RŠ
RŠ
8100
8100
VŠ
7050
3150
7000
5539/44
5540/4
parkovanie 12+2 áut
5000
7800
7800
parkovanie 5 áut
SP
5200
2400
12900
EL
Š11
5539/3/0
KANAL. STOKA DN300
LEGENDA:
STL PE D 90
hranice riešenej parcely:
hlavný vstup
vedľajší vstup
SO - 01 Dom služieb
EXISTUJÚCE SIETE:
NAVRHOVANÉ SIETE:
elekt.vedenie vzdušné VN 22 kV
elekt.vedenie káblové NN 1 kV - NAYY-J 4x240
svietidlo VO
telefónne podzemné káblové vedenie
plyn VTL DN 150
plyn STL DN 100, PN 90kPa - ocel
verejný vodovod
kanalizácia
telekomunikačné káble
STL PE plynovod
vodovodná prípojka
elektrická prípojka
kanalizačná prípojka
PLN
s
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
AUTOR:
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
VYPRACOVAL:
INVESTOR:
plynomer
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
v::p architects
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
ČÍSLO VÝKRESU:
EL
elektromer
STAVBA
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
MIERKA:
RŠ
revízna šachta splaškovej kanalizácie
PROFESIA
Architektonické a stavebné riešenie
1 : 250
VŠ
vodomerná šachta
PREDMET VÝKRESU:
Situácia
01
60160
34180
10160
1840
9700
4950
2
3200
1405
25950
30
25950
-0,320
REZ B-B
REZ C-C
2925
30
-1,300
4085
600
600 100
1800
900
600 100
600
2
K
8500
600
600
600
1730
2440
600 100
300
140
K9
K8
K10
K11
-0,320
-1,300
2400
2400
-1,300
705
K13
K12
600 100
1100
220 380 100
100 600
-1,300
220 380 100
-0,320
5450
-0,320
1
-0,320
-1,300
220 380 100
600
-0,920
-0,320
-1,300
1
K
-0,320
2
K
-0,320
1500
-1,300
2
K
600 100
2260
-0,320
3
220 380 0140
2400
220
220 380 100
4605
K14
-0,320
-0,320
-0,320
-1,300
-1,300
-1,300
220 380
600
-0,320
-0,320
7384
-1,300
-1,300
-1,300
-0,320
600
8500
600
5680
600
5600
600 30 600
5050
600
5640
600
5640
600
6620
180240180
K3
12900
1560
8100
600
180240180
6900
4365
6900
-0,920
6900
-0,920
360 240
6900
600
-0,320
6900
4275
100 380 220
K2
-0,320
11700
6900
8100
100 600
K1
220 480
5170
-0,320
-0,920
K5
180
300
K4
240
180
-0,320
-0,920
-0,320
-0,320
-1,300
-0,920
-0,320
-0,320
-1,300
-1,300
-0,320
8500
600
-0,320
-0,320
-0,320
-1,300
-0,920
-0,920
-0,920
-1,300
-0,920
-1,300
100 600
100 380 220
100 600
100 600
2
K
REZ A-A
2
K
1
140
220 380 140
-0,320
-0,320
1
K
-1,300
220
-0,320
K7
100 600
480 220
K6
-1,300
3
-0,320
2400
2
K
-0,320
-0,320
600
4016
100 380 220
600
100 380 220
100 600
1260
2
700
REZ A-A
2400
REZ B-B
2
-1,300
220
12900
-0,920
REZ C-C
2
12000
9700
12480
34180
30
25950
30
25950
60160
POZNÁMKY:
- Kótovanie vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na nezateplené stavebné konštrukcie!
- Pri realizácií projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- Všetky prípadné viditeľné inštalácie okrytovať sadokartónom
- Styky rôznych stavebných materiálov prekryť pod omietkou celoplošne maltonosnou sklotextilnou mriežkou s presahom.
- Omietané rohové styky ošetriť podomietkovými AL-lištami
- Obvodové steny ošetriť izoláciou z expandovaného polystyrénu hr.100mm, bočné ostenia okien hr. 30mm
- Nákresy jednotilvých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Použiť certifikovaný zateplovací fasádny systém a riadiť sa štandardnými detailmi výrobcu
- Pre uzavretie dilatačných špár vo fasádnom zateplovacom systéme použiť príslušné profily dodávané výrobcom
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.
- Otvory v železobetonových konštrukciách po uložení rozvodov zabetónovať a protipožiarne utesniť.
- Pre presnú polohu prierazov jednotlivými železobetónovými konštrukciami viď projekt statiky.
- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vrtať a búrať, všetky dodatočné prestupy týmito konštukciami je potrebné
konzultovať so statikom.
- Na šachty s meracími stanicami osadiť dvierka.
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné dôkladne utesniť (napr.PUR penou).
- Zvody z plochých striech prebiehajúce podlažiami izolovať minerálnou vlnou Nobasil hr.30mm a obmurovať sadrokartónom.
- Zvody z plochých striech izolovať minerálnou vlnou Nobasil v mieste prestupu strešného zvodu stropnou konštrukciou.
- Tepelnú izoláciu a hydroizoláciu balkónov, logií a terás vyviesť na balkónové dvere.
- Hrany jednotlivých omietok previesť s použitím nerezových príp.plastových omietacích rohových líšt.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatačnú alebo ukončovaciu lištu
- Dilatácie jednotlivých betonových mazanín a poterov previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyviesť 500mm nad strechu a opatriť vetracou hlavicou.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.
s
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
AUTOR:
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
VYPRACOVAL:
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
INVESTOR:
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
STAVBA
PROFESIA
PREDMET VÝKRESU:
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
Architektonické a stavebné riešenie
Výkres základov
v::p architects
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
MIERKA:
ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50
02
60160
34180
11540
4950
8100
161
40
1
SH -0,320
HH -0,170
30
K10
K11
78
148
6370
K13
K12
K14
27185
148
78
8
2400
SH -0,320
HH -0,170
27185
12900
1730
K8
40
161
K2 1447
25950
2
K
K9
K1
30
SH -0,320
HH -0,170
1
K
994
12
2510
8100
2
K
SH -0,320
HH -0,170
0
400
400
0
0
274
SH -0,320
HH -0,170
3
2
K
1790
REZ B-B
REZ C-C
SH -0,320
HH -0,170
30
25950
2370
2
3200
274
0
10160
30
K3
K5
K4
REZ A-A
REZ A-A
2
K6
K7
2
K
3
2
K
1
K
REZ B-B
2400
2
K
-
2
1
REZ C-C
2
12000
9700
12480
30
25950
60160
POZNÁMKY:
- Kótovanie vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na nezateplené stavebné konštrukcie!
- Pri realizácií projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- Všetky prípadné viditeľné inštalácie okrytovať sadokartónom
- Styky rôznych stavebných materiálov prekryť pod omietkou celoplošne maltonosnou sklotextilnou mriežkou s presahom.
- Omietané rohové styky ošetriť podomietkovými AL-lištami
- Obvodové steny ošetriť izoláciou z expandovaného polystyrénu hr.100mm, bočné ostenia okien hr. 30mm
- Nákresy jednotilvých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Použiť certifikovaný zateplovací fasádny systém a riadiť sa štandardnými detailmi výrobcu
- Pre uzavretie dilatačných špár vo fasádnom zateplovacom systéme použiť príslušné profily dodávané výrobcom
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.
- Otvory v železobetonových konštrukciách po uložení rozvodov zabetónovať a protipožiarne utesniť.
- Pre presnú polohu prierazov jednotlivými železobetónovými konštrukciami viď projekt statiky.
- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vrtať a búrať, všetky dodatočné prestupy týmito konštukciami je potrebné
konzultovať so statikom.
- Na šachty s meracími stanicami osadiť dvierka.
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné dôkladne utesniť (napr.PUR penou).
- Zvody z plochých striech prebiehajúce podlažiami izolovať minerálnou vlnou Nobasil hr.30mm a obmurovať sadrokartónom.
- Zvody z plochých striech izolovať minerálnou vlnou Nobasil v mieste prestupu strešného zvodu stropnou konštrukciou.
- Tepelnú izoláciu a hydroizoláciu balkónov, logií a terás vyviesť na balkónové dvere.
- Hrany jednotlivých omietok previesť s použitím nerezových príp.plastových omietacích rohových líšt.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatačnú alebo ukončovaciu lištu
- Dilatácie jednotlivých betonových mazanín a poterov previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyviesť 500mm nad strechu a opatriť vetracou hlavicou.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.
s
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
AUTOR:
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
VYPRACOVAL:
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
INVESTOR:
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
STAVBA
PROFESIA
PREDMET VÝKRESU:
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
Architektonické a stavebné riešenie
Výkres základovej dosky
v::p architects
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
MIERKA:
ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50
03
60160
10160
100
2230
1600
1840
2900
1600
2100
1930
9700
1600
2560
900
2000
2400 (0)
2400 (0)
2100
4950
2000
2400 (0)
2000
420
750
1000
2100
2400 (0)
2400 (0)
2
REZ E-E
3200
1050
1000
2100
1110
30310
3200
1100
6655
1000
2100
3110
1000
2100
7370
1000
2100
3110
1000
2100
4965
100
2100
REZ C-C
REZ B-B
01
01
1105
300120
380 100
570
800
120
380
S
1980
2100
130
1300
240
1585
6000
ŽB stĺp
240x240mm
2020
240
6140
3475
1485
240
1485
2020
900
1.30
380 100
800
1970
3615
240
3615
1100
1485
240
6000
700
1970
1435
2020
240
900
2050
1500
4160
05
P
130
800
1970
2100
130
1100
700
1970
900
2020
5860
240
130
1.37
100
380
130
800
1970
06
L
1.36
06
L
1800
130
07
P
2840
800
1970
130
240
02
L
1.35
1.34
08
L
2840
01
P
800
1970
900
2050
380
1050
1800
1.33
05
P
700
1970
05
P
1.32
130150 900
07
P
08
L
1100
700
1970
900
2050
130
1.29
06
L
240
130
900
240
240
900
4685
480
920
2020
6000
240
7020
480
7770
530 130
1.38
1.31
1.19
1.23
5110
5110
1.14
5110
16 x 270 / 180mm
240
1100
800
1970
900
2020
240
130
130 150
900
150
2995
800
1970
06
L
02
L
1.28
800
1970
900
2050
900
130
1800
1.26
K14
8100
1360
2700
05
P
2100
1050
1050
2100
130
30
01
P
1.25
K13
1.27
5110
900
100
100
380
480
380 100
900
2050
130
240
8010
3245
240
900
2000
380
04
L
2
K
1
K
03
03
100
100
2
K
03
03
03
03
1
REZ B-B
2400
2400
100 380
100
04
L
900
2000
04
L
900
2000
K7
04
L
380
K6
04
L
480
900
2000
04
L
900
2000
04
L
1.05
900
2000
REZ A-A
380
700
1970
800
1970
240
1.24
K12
04
1920
700
1970
2620
K11
1.200
1.200
ŽB preklad
dilatácie
8940
480
100 380
130
06
L
1.200
K5 1.
03
2400
1500
1.200
5110
1245
1000
04
L
240
100 380
04
L
1880
800
2020
130
920 100
240
200
1100
16.
SDK stena
1.01
+0.000
1300
4725
800
2020
130
130
3080
4024
210
K4
1000
920
240
2365
130
1300
1.22
06
L
700
1970
130
2020
08
L
2
K
600
1100
1.21
800
1970
1.15
130
800
1970
3040
02
L
380
06
L
02
L
1.20
07
P
1280
08
L
130
K10
130
130
2600
16 x 270 / 180mm
1.17
1.200
2100
900
2050
2100
2700
16.
4236
240
2020
900
2050
1400
130
2100
240
2400
04
2400 (0)
1920
2020
05 2020
P
900
130
520
4000
1960
1.16 01
kotol
3040
1.200
K3
2400 (0)
06
K8
1200
880
900
2000
240
920
2
K
650
900
2000
4675
1.200
130
900
2020
2800
2800
380
2600
900
2050
K9
1.
130 530
08
L
1485
3175
1.06
480
100
1260
06
L
1.200
240
2000
1910
800
1970
1.200
1.10
REZ A-A
1
K
P
3820
700
1970
3175
6900
9605
1500
900
2020
1.39
240
2020
800
700
1970
REZ D-D 1
100
900
2000
750
1.07
50
50
1.200
2495
1.08
07
P
K2
130
130
600
1.02
KK
1600
380
950
130
K1
2100
08
L
700
1970
240
1600
750
1.12
1600
800
2020
130
800
1970
8100
2100
120300
520
380
REZ D-D
S
140
140
12900
05
P
130
2440
1.18
06
L
480
380
01
P
380
410
1000
04
L
1000
2400
1600
1.04
1.11
1.03
130
100
900
2000
140 380
500
900
2020
1.09
130
800
1970
3175
1.13
2445
800
1970
130
240
05
P
100
500
1500
2050
380
3175
380
05
250
900
2020
4485
800
1970
600
380
240
2680
100
4675
2680
480
1730
380
1500
2050
03
D
03
D
920
130
2
K
100
100 920
2880
1870
2540
450
380
300
520
140
2400
2
K
300 300
300
01
140
02
REZ C-C
REZ
2 E-E
100 500
1000
1000
2400 (0)
1000
2100
2100
1000
2400 (0)
2400
1000
2300
380
2400
01
01
01
2000
2000
2000
900
2400 (0)
2400 (0)
2400 (0)
2400 (0)
12000
02
2420
1260
2100
1000
1000
2400 (0)
2100
2400
2100
1000
2400 (0)
1000
2100
2400
9700
2100
2400 (0)
1000
1000
2100
2100
2400 (0)
2400
1000
1000
2400
2100
2100
1000
2400 (0)
1000
2400
2100
2100
2400 (0)
1000
1000
2100
100
2400
38460
60160
číslo
miestnosť
1.01 foyer
1.02 prenajimatelný priestor
1.03 prenajimatelný priestor
1.04 prenajimatelný priestor
1.05 wc
headmasters: 5
1.06 obchodný priestor 1
1.07 chodba
1.08 wc+ sprcha
1.09 sklad
obch 1: 4
1.10 obchodný priestor 2
1.11 Chodba
1.12 wc+ sprcha
1.13 sklad
obch 2: 4
1.14 obchodný priestor 3
1.16 vstup
1.17 wc
obch 3: 3
1.19 obchodný priestor 4
1.20 wc
1.21 vstup
1.22 sklad
obch 4: 4
LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP
Povrch
podlahy
plocha ozn. P
povrch steny
71.42
27.96
3.57
4.92
5.65
113.53
13.23
3.99
3.36
12.31
32.89
13.09
3.91
3.36
12.53
32.89
30.54
2.69
2.31
35.53
31.25
2.31
3.15
5.50
42.21
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
P1
P1
P1
P1
P2
gres. dlažba
gres. dlažba
gres. dlažba
gres. dlažba
keram. dlažba
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
povrch strop
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
SDK podhľad
SDK podhľad
P1
P2
P2
P2
gres. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
SDK
SDK
SDK
SDK
podhľad
podhľad
podhľad
podhľad
P1
P2
P2
P2
gres. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
SDK
SDK
SDK
SDK
podhľad
podhľad
podhľad
podhľad
P1
P2
P2
gres. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
P1
P2
P2
P2
gres. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka
omietka
omietka
omietka
STO
STO
STO
STO
Decolit
Decolit
Decolit
Decolit
číslo
miestnosť
1.23 obchodný priestor 5
1.24 sklad
1.25 vstup
1.26 wc
obch 5: 4
1.27 obchodný priestor 6
1.28 wc
1.29 vstup
1.30 sklad
obch 6: 4
1.31 obchodný priestor 7
1.32 sklad
1.33 vstup
1.34 wc
obch 7: 4
1.35 wc
1.36 vstup
1.37 sklad
1.38 obchodný priestor 8
obch 8: 4
1.15 technická miestnosť
1.18 vstup
1.39 Elekro-rozvodňa
spoločné priestory: 3
39
LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP
Povrch
podlahy
plocha ozn. P
povrch steny
29.94
5.64
3.78
2.31
41.67
30.66
2.31
3.78
5.96
42.71
30.66
5.96
3.78
2.31
42.71
2.31
3.15
8.74
35.87
50.07
5.67
7.63
3.82
17.12
451.35
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
LEGENDA MATERIÁLOV
M1
obvodová stena Termo Brik TD 380 PD P8 , hr.480 mm
povrch strop
P1
P2
P2
P2
gres. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
P1
P2
P2
P2
gres. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
obvodová stena Termo Brik TD 380PD P8, 240 x 380 x 249 mm
lepiaca stierka STO, hr. 3mm
Sto zateplovaci system: dosky z minerálnej vlny, hr. 100mm
lepiaca stierka STO + sklotextílna mriežka, hr. 3mm
silikátová omietka STO, hr. 3mm
Obvodové nosné murivo Termo Brik TD 380 PD 240x380x249 mm,
Tepená izolácia Polystyrén, hr. 100mm + tehlový obklad 40mm
Obvodové nosné murivo Termo Brik TD 380 PD 240x380x249 mm,
Tepená izolácia Polystyrén, hr. 100mm
Vnútorné nosné murivo Termo Brik TD 240 PD P12 375 x 240 x 249 mm,
P1
P2
P2
P2
gres. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
P2
P2
P2
P1
keram. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
gres. dlažba
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
SDK podhľad
omietka STO Decolit
SDK podhľad
SDK podhľad
P2
P2
P2
keram. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
Vnútorné nenosné murivo Termo Brik TD 130 PD P8 375 x 130 x 249 mm,
M3
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
obvodová stena Termo Brik TD 240PD P12, 375 x 240 x 249 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
LEGENDA ZNAČIEK:
K
kanalizačný zvod
V
vodovodná stupačka
D
odvetranie digestora
1
K
klampiarsky výrobok
- dažďový zvod
klampiarsky výrobok
- dažďový žľab
4
K
S
betónový stĺpik 300x300mm
PS 120mm, parapet ext. hliníkový
P
betónový parapet
V
železobetónový veniec
vnútorná nosná stena Termo Brik TD 240 PD P12 , hr.240 mm
M2
obvodová stena Termo Brik TD 380 PD P8 , hr.520 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
obvodová stena Termo Brik TD 380PD P8, 240 x 380 x 249 mm
lepiaca stierka STO, hr. 3mm
Sto zateplovaci system: dosky z minerálnej vlny, hr. 100mm
lepiaca stierka STO + sklotextílna mriežka, hr. 3mm
silikátová omietka STO, hr. 3mm
tehlový obklad, hr. 40mm
M4
vnútorná nenosná stena Termo Brik TD 130 PD P8, hr.130 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
obvodová stena Termo Brik TD 130PD P8, 375 x 130 x 249 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
POZNÁMKY:
- Kótovanie vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na nezateplené stavebné konštrukcie!
- Pri realizácií projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- Všetky prípadné viditeľné inštalácie okrytovať sadokartónom
- Styky rôznych stavebných materiálov prekryť pod omietkou celoplošne maltonosnou sklotextilnou mriežkou s presahom.
- Omietané rohové styky ošetriť podomietkovými AL-lištami
- Obvodové steny ošetriť izoláciou z expandovaného polystyrénu hr.100mm, bočné ostenia okien hr. 30mm
- Nákresy jednotilvých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Použiť certifikovaný zateplovací fasádny systém a riadiť sa štandardnými detailmi výrobcu
- Pre uzavretie dilatačných špár vo fasádnom zateplovacom systéme použiť príslušné profily dodávané výrobcom
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.
- Otvory v železobetonových konštrukciách po uložení rozvodov zabetónovať a protipožiarne utesniť.
- Pre presnú polohu prierazov jednotlivými železobetónovými konštrukciami viď projekt statiky.
- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vrtať a búrať, všetky dodatočné prestupy týmito konštukciami je potrebné
konzultovať so statikom.
- Na šachty s meracími stanicami osadiť dvierka.
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné dôkladne utesniť (napr.PUR penou).
- Zvody z plochých striech prebiehajúce podlažiami izolovať minerálnou vlnou Nobasil hr.30mm a obmurovať sadrokartónom.
- Zvody z plochých striech izolovať minerálnou vlnou Nobasil v mieste prestupu strešného zvodu stropnou konštrukciou.
- Tepelnú izoláciu a hydroizoláciu balkónov, logií a terás vyviesť na balkónové dvere.
- Hrany jednotlivých omietok previesť s použitím nerezových príp.plastových omietacích rohových líšt.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatačnú alebo ukončovaciu lištu
- Dilatácie jednotlivých betonových mazanín a poterov previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyviesť 500mm nad strechu a opatriť vetracou hlavicou.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.
s
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
AUTOR:
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
VYPRACOVAL:
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
INVESTOR:
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
STAVBA
PROFESIA
PREDMET VÝKRESU:
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
Architektonické a stavebné riešenie
Pôdorys 1.NP
v::p architects
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
MIERKA:
ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50
04
22360
2400
2400
790
1600
1000
600
1500 (900)
3980
600
1200 (1200)
250
2000
1640
380
2240 (160)
2.09
05
P
16
1
K
1980
08
L
700
1970
130
130
3400
800
1970
1130
2020
1000
2020
150
06
L
800
130
130
750
06
L
2.16
130
D3
K7
130
3600
380 140
REZ A-A
520
11
11
2.860
10
2400
10
1500
4100
2270
6000
1600
240
2.20
1600
2270
130
800
600
D2
240
8100
1000
1000
800
1970
380
2.860
4900
3110
2.18
1220
130
1220
1
K
380
570
900
2020
2.880
600
600
3190
2840
2.17
1980
3750
16x270/180mm
2.10
2.15
130
140 380
2.07
800
2020
130 560
2.19
1200
3600
380 140
380
380
3400
05
P
800
1970
1300
2700
1000
1500
240
REZ B-B
1260
2100
6100
2100
920
140
2100
920
140
2
K
140
140
S
520
140
140
05
P
900
2020
50
130
130
870
1480
1700
16.
2.11
130
100
1330
2.14
6000
stĺpik
140
750
2020
200
460
3250
3910
240
09
2910
910
1300
K6
08
L
2.08
240
2.12
800
800
1970
4100
130
K5
700
1970
17
700
1970
130
08
L
800
2020
1100
1000
990
130
REZ A-A
12
4.080
K10
50
2.05
2.06
700
1970
4060
16x270/180mm
90
600
130
08
L
2020
80130
150
240
07
P
1500
2630
1800
800
2020
1700
2.13
16.
2040
1330
440
10700
D1
1%
13
K9
K8
560 130
3110
0
130
130
1100
700
1970
130
12900
800
2840
800
1970
260
1100
1100
5680
6190
240
2.04
4.080
1600
4.080
2.01
2.880
05
P 08
L
2.03
600 (1800)
3400
1980
350
1240
240
700
1970
1680
2180
900
2020
590
KK
130
1460
210
4770
K4
14
1980
240
1920
6000
900
2020
1680
1210
380
S2
1%
12
520
130
380 100
480
3
K
520
2
K
1%
800
1970
3.040
180
15
100 380
1000
2240 (160)
820
250
2070
2240 (160)
520
4725
2390
2000
15
140
140
250
380 140
520
2000
1820
1820
2200
120300
1310
1500 (900)
3.490
2.02
1720
420 120
140
140
300120
3.830
P
1600
REZ B-B
REZ C-C
S
1000
1200 (1200)
140
920
12900
6560
12480
2400
6920
380
560
140
REZ C-C
07
140
2290
140
2000
130
2290
07
08
07
2000
900
2000
380
1260
2100
7330
140
9700
miestnosť
2.03 obytný priestor
2.04 vstup
2.05 wc
2.06 kúpeľňa
2.07 izba
2.08 izba
2.09 terasa
byt A: 7
2.11 vstup
2.12 kúpeľňa
2.13 spálňa
2.14 obytný priestor
2.15 kuchyňa
byt B: 5
2.16 vstup
2.17 kúpeľňa
2.18 spálňa
2.19 obytný priestor
2.20 kuchyňa
byt C: 5
2.01 chodba
2.02 sklad
2.10 chodba
spoločné priestory: 3
Grand total: 20
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
1500 (900)
2100
12560
1000
1000
1500 (900)
2400 (0)
P4
P3
P3
P3
P4
P4
P7
laminat. podlaha
keram. dlažba
keram. dlažba
keram. dlažba
laminat. podlaha
laminat. podlaha
keram. dlažba
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
povrch strop
LEGENDA ZNAČIEK:
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
SDK podhľad
K
kanalizačný zvod
V
vodovodná stupačka
D
odvetranie digestora
1
K
klampiarsky výrobok
- dažďový zvod
klampiarsky výrobok
- dažďový žľab
4
K
S
P3
P3
P4
P4
P4
keram. dlažba
keram. dlažba
laminat. podlaha
laminat. podlaha
laminat. podlaha
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
SDK
SDK
SDK
SDK
SDK
podhľad
podhľad
podhľad
podhľad
podhľad
P3
P3
P4
P4
P4
keram. dlažba
keram. dlažba
laminat. podlaha
laminat. podlaha
laminat. podlaha
omietka STO Decolit
ker. obklad v. 2,0m
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
omietka STO Decolit
SDK
SDK
SDK
SDK
SDK
podhľad
podhľad
podhľad
podhľad
podhľad
P3
keram. dlažba
P3
keram. dlažba
keram. keram. dlažba
dlažba
19.08 m²
183.19 m²
LEGENDA MATERIÁLOV
Obvodové nosné murivo Termo Brik TD 380 PD 240x380x249 mm,
Tepená izolácia Polystyrén, hr. 100mm + tehlový obklad 40mm
Obvodové nosné murivo Termo Brik TD 380 PD 240x380x249 mm,
Tepená izolácia Polystyrén, hr. 100mm
omietka STO Decolit SDK podhľad
omietka STO Decolit SDK podhľad
omietka STO Decolit SDK podhľad
M1
betónový stĺpik 300x300mm
PS 120mm, parapet ext. hliníkový
P
betónový parapet
V
železobetónový veniec
obvodová stena Termo Brik TD 380 PD P8 , hr.480 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
obvodová stena Termo Brik TD 380PD P8, 240 x 380 x 249 mm
lepiaca stierka STO, hr. 3mm
Sto zateplovaci system: dosky z minerálnej vlny, hr. 100mm
lepiaca stierka STO + sklotextílna mriežka, hr. 3mm
silikátová omietka STO, hr. 3mm
M2
140
obvodová stena Termo Brik TD 380 PD P8 , hr.520 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
obvodová stena Termo Brik TD 380PD P8, 240 x 380 x 249 mm
lepiaca stierka STO, hr. 3mm
Sto zateplovaci system: dosky z minerálnej vlny, hr. 100mm
lepiaca stierka STO + sklotextílna mriežka, hr. 3mm
silikátová omietka STO, hr. 3mm
tehlový obklad, hr. 40mm
M3
vnútorná nosná stena Termo Brik TD 240 PD P12 , hr.240 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
obvodová stena Termo Brik TD 240PD P12, 375 x 240 x 249 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
M4
vnútorná nenosná stena Termo Brik TD 130 PD P8, hr.130 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
obvodová stena Termo Brik TD 130PD P8, 375 x 130 x 249 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10 mm
POZNÁMKY:
- Kótovanie vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na nezateplené stavebné konštrukcie!
- Pri realizácií projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- Všetky prípadné viditeľné inštalácie okrytovať sadokartónom
- Styky rôznych stavebných materiálov prekryť pod omietkou celoplošne maltonosnou sklotextilnou mriežkou s presahom.
- Omietané rohové styky ošetriť podomietkovými AL-lištami
- Obvodové steny ošetriť izoláciou z expandovaného polystyrénu hr.100mm, bočné ostenia okien hr. 30mm
- Nákresy jednotilvých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Použiť certifikovaný zateplovací fasádny systém a riadiť sa štandardnými detailmi výrobcu
- Pre uzavretie dilatačných špár vo fasádnom zateplovacom systéme použiť príslušné profily dodávané výrobcom
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.
- Otvory v železobetonových konštrukciách po uložení rozvodov zabetónovať a protipožiarne utesniť.
- Pre presnú polohu prierazov jednotlivými železobetónovými konštrukciami viď projekt statiky.
- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vrtať a búrať, všetky dodatočné prestupy týmito konštukciami je potrebné
konzultovať so statikom.
- Na šachty s meracími stanicami osadiť dvierka.
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné dôkladne utesniť (napr.PUR penou).
- Zvody z plochých striech prebiehajúce podlažiami izolovať minerálnou vlnou Nobasil hr.30mm a obmurovať sadrokartónom.
- Zvody z plochých striech izolovať minerálnou vlnou Nobasil v mieste prestupu strešného zvodu stropnou konštrukciou.
- Tepelnú izoláciu a hydroizoláciu balkónov, logií a terás vyviesť na balkónové dvere.
- Hrany jednotlivých omietok previesť s použitím nerezových príp.plastových omietacích rohových líšt.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatačnú alebo ukončovaciu lištu
- Dilatácie jednotlivých betonových mazanín a poterov previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyviesť 500mm nad strechu a opatriť vetracou hlavicou.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.
s
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
AUTOR:
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
VYPRACOVAL:
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
INVESTOR:
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
Vnútorné nosné murivo Termo Brik TD 240 PD P12 375 x 240 x 249 mm,
Vnútorné nenosné murivo Termo Brik TD 130 PD P8 375 x 130 x 249 mm,
140
140
22180
LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP
plocha ozn. P povrch podlaha
povrch steny
36.11
2.54
2.00
3.06
14.70
16.15
12.21
86.75
4.40
3.37
10.50
14.76
5.66
38.68
4.40
3.37
10.50
14.76
5.66
38.68
9.57
3.39
6.11
1000
12480
140
číslo
1000
2400 (0)
STAVBA
PROFESIA
PREDMET VÝKRESU:
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
Architektonické a stavebné riešenie
Pôdorys 2.NP
v::p architects
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
MIERKA:
ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50
05
62200
12700
920
10340
11780
12260
10160
180
2
REZ E-E
26900
11780
520
25940
920
REZ C-C
3
REZ F-F
220
REZ D-D 1
5170
920
1510
1110
900
900
11860
140
9260
140
140x50mm
12190
520
25610
140
900
4370
900
900
900
1110
5070
140
5070
1090
4
K
140x50mm
900
140x50mm
900
4
K
K9
140x50mm
140
3
K
4
K
1
K
140 410
900
1110
9260
140
5170
140 410
900
4
K
390 140
960
920
4
K
REZ B-B
900
16150
A
820
10140
7640
10140
A
7640
900
7640
1000
8300
5970
900
140x50mm
A
A
A
A
900
900
900
900
900
A
900
4370
A
900
5070
140x50mm
5070
4260
900
900
900
900
1800
900
900
900
900
900
900
900
REZ A-A
Rez
A-A
190
900
900
REZ A-A
Rez
A-A
140x50mm
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
140
140x50mm
150
1
K
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
610
900
1110
900
900
960
1110
140
410 140
900
980
140x50mm
900
140x50mm
920
900
610
4
K
REZ B-B
900
10140
900
900
140x50mm
4
K
11780
12700
4
K
REZ D-D
REZ
2 E-E
920
1
4
K
REZ F-F
3
REZ C-C
10340
11780
10340
11780
26460
480
920
26875
62175
LEGENDA ZNAČIEK:
K
kanalizačný zvod
V
vodovodná stupačka
D
odvetranie digestora
1
K
klampiarsky výrobok
- dažďový zvod
klampiarsky výrobok
- dažďový žľab
4
K
S
betónový stĺpik 300x300mm
PS 120mm, parapet ext. hliníkový
P
betónový parapet
V
železobetónový veniec
POZNÁMKY:
- Kótovanie vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na nezateplené stavebné konštrukcie!
- Pri realizácií projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- Všetky prípadné viditeľné inštalácie okrytovať sadokartónom
- Styky rôznych stavebných materiálov prekryť pod omietkou celoplošne maltonosnou sklotextilnou mriežkou s presahom.
- Omietané rohové styky ošetriť podomietkovými AL-lištami
- Obvodové steny ošetriť izoláciou z expandovaného polystyrénu hr.100mm, bočné ostenia okien hr. 30mm
- Nákresy jednotilvých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Použiť certifikovaný zateplovací fasádny systém a riadiť sa štandardnými detailmi výrobcu
- Pre uzavretie dilatačných špár vo fasádnom zateplovacom systéme použiť príslušné profily dodávané výrobcom
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.
- Otvory v železobetonových konštrukciách po uložení rozvodov zabetónovať a protipožiarne utesniť.
- Pre presnú polohu prierazov jednotlivými železobetónovými konštrukciami viď projekt statiky.
- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vrtať a búrať, všetky dodatočné prestupy týmito konštukciami je potrebné
konzultovať so statikom.
- Na šachty s meracími stanicami osadiť dvierka.
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné dôkladne utesniť (napr.PUR penou).
- Zvody z plochých striech prebiehajúce podlažiami izolovať minerálnou vlnou Nobasil hr.30mm a obmurovať sadrokartónom.
- Zvody z plochých striech izolovať minerálnou vlnou Nobasil v mieste prestupu strešného zvodu stropnou konštrukciou.
- Tepelnú izoláciu a hydroizoláciu balkónov, logií a terás vyviesť na balkónové dvere.
- Hrany jednotlivých omietok previesť s použitím nerezových príp.plastových omietacích rohových líšt.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatačnú alebo ukončovaciu lištu
- Dilatácie jednotlivých betonových mazanín a poterov previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyviesť 500mm nad strechu a opatriť vetracou hlavicou.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.
s
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
AUTOR:
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
VYPRACOVAL:
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
INVESTOR:
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
STAVBA
PROFESIA
PREDMET VÝKRESU:
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
Architektonické a stavebné riešenie
Výkres krovu
v::p architects
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
MIERKA:
ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50
06
12680
1060
10460
11620
380
9700
380
REZ E-E
2
11720
520
11720
520
REZ C-C
26860
25840
1020
REZ B-B
REZ3F-F
0,5%
0,5%
0,5%
250
4725
250
4
K
2
K
2245
0,5%
240
4
K
1020
1
K
0,5%
0,5%
K9
0,5%
2
K
0,5%
4
K
2400
REZ D-D
2
K
1000
1520
520
1
0,5%
380
0,5%
2500
7.859
KK
3
K
2940
K10
K11
K12
K13
K14
20°
K8
15°
0,5%
4430
15°
4
K
0,5%
20°
5230
800
16150
0,5%
15°
K2
8100
8860
20°
8100
15°
K1
0,5%
K3
K5
20°
4430
4
K
15°
0,5%
D1
D2
15°
D3
REZ A-A
20°
REZ A-A
1
K
2
K
0,5%
4
K
0,5%
2
K
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
1020
380
2
K
0,5%
1000
10140
7.568
4
K
0,5%
0,5%
0,5%
4
K
3
REZ D-D
REZ B-B
1
REZ F-F
REZ E-E
2
1060
11620
12680
380
REZ C-C
9700
10460
380
11720
520
11720
520
25840
1020
26860
POZNÁMKY:
LEGENDA ZNAČIEK:
K
kanalizačný zvod
V
vodovodná stupačka
D
odvetranie digestora
1
K
klampiarsky výrobok
- dažďový zvod
klampiarsky výrobok
- dažďový žľab
4
K
S
betónový stĺpik 300x300mm
PS 120mm, parapet ext. hliníkový
P
betónový parapet
V
železobetónový veniec
- Kótovanie vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na nezateplené stavebné konštrukcie!
- Pri realizácií projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- Všetky prípadné viditeľné inštalácie okrytovať sadokartónom
- Styky rôznych stavebných materiálov prekryť pod omietkou celoplošne maltonosnou sklotextilnou mriežkou s presahom.
- Omietané rohové styky ošetriť podomietkovými AL-lištami
- Obvodové steny ošetriť izoláciou z expandovaného polystyrénu hr.100mm, bočné ostenia okien hr. 30mm
- Nákresy jednotilvých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Použiť certifikovaný zateplovací fasádny systém a riadiť sa štandardnými detailmi výrobcu
- Pre uzavretie dilatačných špár vo fasádnom zateplovacom systéme použiť príslušné profily dodávané výrobcom
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.
- Otvory v železobetonových konštrukciách po uložení rozvodov zabetónovať a protipožiarne utesniť.
- Pre presnú polohu prierazov jednotlivými železobetónovými konštrukciami viď projekt statiky.
- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vrtať a búrať, všetky dodatočné prestupy týmito konštukciami je potrebné
konzultovať so statikom.
- Na šachty s meracími stanicami osadiť dvierka.
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné dôkladne utesniť (napr.PUR penou).
- Zvody z plochých striech prebiehajúce podlažiami izolovať minerálnou vlnou Nobasil hr.30mm a obmurovať sadrokartónom.
- Zvody z plochých striech izolovať minerálnou vlnou Nobasil v mieste prestupu strešného zvodu stropnou konštrukciou.
- Tepelnú izoláciu a hydroizoláciu balkónov, logií a terás vyviesť na balkónové dvere.
- Hrany jednotlivých omietok previesť s použitím nerezových príp.plastových omietacích rohových líšt.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatačnú alebo ukončovaciu lištu
- Dilatácie jednotlivých betonových mazanín a poterov previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyviesť 500mm nad strechu a opatriť vetracou hlavicou.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.
s
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
AUTOR:
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
VYPRACOVAL:
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
INVESTOR:
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
STAVBA
PROFESIA
PREDMET VÝKRESU:
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
Architektonické a stavebné riešenie
Výkres strechy
v::p architects
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
MIERKA:
ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50
07
7.860
20.00°
7.568
S1
5.630
V
V
P4
P4
2600
P4
P4
3.055
2.580
V
2.580
425
2.755
50
920
2.730
50
V
500
2.580
P6
100
25
300
180120
300
2.880
2.880
2.760
280
P3
180
180
460
100
2600
2595
2770
2770
300
25
2.630
P4
50
960
P6
250
100
50 25
6256
300
P4
2725
V
2.580
V
V
V
2.580
V
P1
-1.300
-1.400
-0.300
980
150
-0.170
100
-0.320
830 150 150
150
170
-0.170
170
P1
150
470
2875
2580
M3
2155
2580
P1
100 450
550
-1.020
P1
100
-1.020
100
-0.320
-0.470
550
470
-0.920
-0.320
-0.470
0.000
170
-0.170
170
470
550 150150
830
-1.300
100 450 150150
-0.920
-0.320
-0.470
550
470
550 150 150
170
-0.170
P1
P1
0.000
100 220 230 300
P1
0.000
-0.170
-0.170
2580
2580
2580
2930
2750
2580
P2
P1
P1
0.000
-0.300
2580
M3
2455
2580
M1
V
M1
5.480
2440
M4
100 300
50 25
300
100
50 25
V
M3
300
125
250
300
100
25
P5
-1.400
Rez A-A
1 : 50
LEGENDA MATERIÁLOV
P1
Obvodové nosné murivo Termo Brik TD 380 PD P8 240x380x249 mm,
Tepená izolácia mineralna vlna, hr. 100mm
kamenný obklad, hr. 40mm
gresová dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3 mm
tekutá fólia - Elastogum, v soc. zariad. min. 150mm nad podlahu
betónový poter, hr. 77 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
polystyrén pse 20 - hr.80 mm
hydroizolácia a izolácia proti radónu:
typ a hrúbku zvoliť po odbornom prieskume radónového rizika!
základová betónová doska, hr. 150 mm
štrkové lôžko, hr. 150 mm
Obvodové nosné murivo Termo Brik TD 380 PD P8 240x380x249 mm,
Tepená izolácia mineralna vlna, hr. 100mm
Vnútorné nosné murivo Termo Brik TD 240 PD P12 375 x 240 x 249 mm,
Vnútorné nenosné murivo Termo Brik TD 130 PD P8 375 x 130 x 249 mm,
7.568
7.660
186
186
7.568
Železobetón
Prostý betón
S1
1577
200
2600
2850
180 120
180
300
0m
m
P7
Rez C-C
1 : 50
1 : 50
170
470
830
-0.470
-0.920
100
100
100
830
830
980
100
100
100
REZ B-B
V
vodovodná stupačka
D
odvetranie digestora
1
K
klampiarsky výrobok
- dažďový zvod
klampiarsky výrobok
- dažďový žľab
4
K
S
betónový stĺpik 300x300mm
PS 120mm, parapet ext. hliníkový
P
betónový parapet
V
železobetónový veniec
P4
P8
keramická podlaha na loggii 2.NP, hr. 460mm
keramická dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3mm
podkladný betón v spáde 1,5%, hr. 40 - 70mm, hr. 70mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
tepelná izolácia minerálna vlna, hr. 200 mm
železobetónová doska, hr. 180 mm
sádrová omietka, hr. 10mm
S1
strešná krytina Bramac v spáde 20°, hr. 325mm
stešná krytina Bramac, hr. 63 mm
laťovanie horizoltálne 30/50, hr. 30 mm
kontralaťovanie 50/50, hr. 50 mm
poistná fólia Bramac Universal, hr. 3mm
plné debnenie, hr. 25mm
väzníkový krov - väzník 50/150, hr. 150 mm
drevené krovy z priehradových väzníkov
tepelná izolácia z minerálnej vlny, hr. 300mm
OSB doska, hr. 25mm
vzduchová vrstva, hr.100mm
zavesený hliníkový CD- profil, hr. 40mm
SDK podhľadové dosky, hr. 12,5mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10mm
laminátová podlaha na strope, hr. 300mm
laminátová podlaha, hr. 10 mm
podložka pod laminátovú podlahu, hr. 3 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
betónový poter, hr. 47 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
polystyrén pse-20, hr. 40 mm
železobetónová doska, hr. 200 mm
sádrová omietka, hr. 10 mm
P5
keramická podlaha na balkónoch 2.NP, hr. 330mm
keramická dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3mm
podkladný betón v spáde 1%, hr. 40 - 70mm, hr. 70mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
extrudovaný polystyrén, hr. 50 mm
železobetónová doska, hr. 150 mm
extrudovaný polystyrén, hr. 50mm
lepiaca stierka STO + sklotextílna mriežka, hr. 3mm
silikónová omietka STO, hr. 3mm
keramická dlažba na strope, hr. 300mm
keramická dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3 mm
tekutá fólia - Elastogum, v kúpeľni min. 150mm nad podlahu
betónový poter, hr. 57 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
polystyrén pse-20 hr.50mm
železobetónová doska, hr. 180 mm
sádrová omietka, hr.10mm
P1
1.
-1.020
-1.400
-1.400
kanalizačný zvod
P3
2580
2930
2750
2580
180 180
180
2400
2400
2940
170
170
100 600
270
/18
-1.300
-1.020
-1.400
16.
P1
-0.320
-1.300
2.880
16
x
-0.170
150
150
980
-0.920
P4
K
2.580
0.000
470
1.
170
830 150 150
-1.300
-0.470
2.760
P2
0.000
-0.320
M1
2940
P1
930
2750
2580
M1
x27
0/1
80m
m
P3
120
400
2.890
2400
2750
2.940
16
2595
200
P3
200
16.
180
300
180 120
2600
2140
3.490
150
150150170
M3
2895
2475
3.340
3.140
S2
2.580
-0.170
250
50 150
150
125
100 25
50
2600
2700
LEGENDA ZNAČIEK:
2.880
2.760
hydroizolácia Fatrafol
strop pod väzníkovým krovom, hr.541,5 mm
tepelná izolácia minerálna vlna - hr. 300mm
+konštrukcia väzníkového krovu- hr. 150mm
OSB dosky, hr. 25mm
vzduchová vrstva, hr. 100mm
zavesený hlinníkový CD profil, hr. 40mm
sadrokartón, brúsený maľovaný, hr. 12,5mm
5.480
5.480
P4
2.860
tepelná izolácia
5.530
5.655
1
K
P7
zemina nasypaná
P6
4
K
5.805
5168
1727
P5
P6
keramická dlažba na teréne, hr. 470mm
keramická dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3 mm
tekutá fólia - Elastogum, v soc. zariad. min. 150mm nad podlahu
betónový poter, hr. 77 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
polystyrén pse 20 - hr.80 mm
hydroizolácia a izolácia proti radónu:
typ a hrúbku zvoliť po odbornom prieskume radónového rizika!
základová betónová doska, hr. 150 mm
štrkové lôžko, hr. 150 mm
zemina pôvodná
4
K
240
P2
Štrk
S1
1
K
gresová dlažba na teréne, hr. 470mm
strop nad 2.NP, hr.627,5 mm
S2
tepelná izolácia minerálna vlna - hr. 300mm
+konštrukcia väzníkového krovu- hr. 150mm
OSB dosky, hr. 25mm
vzduchová vrstva, hr. 100mm
zavesený hlinníkový CD profil, hr. 40mm
sadrokartón, brúsený maľovaný, hr. 12,5mm
strieška nad vstupom , hr. 350 mm
štrkový zásyp dosypaný do roviny
v závislosti od sklonu, hr. 75-100 mm
Flagon PVC SV, strešná fólia, hr.1,5mm
separačná vrstva - geotextília
tepelná izolácia Nobasil v spáde, hr. 250-275mm
parotesná PE fólia
separačná vrstva - geotextília
železobetónová doska, hr. 200 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr.10mm
POZNÁMKY:
- Kótovanie vonkajších rozmerov objektu sa vzťahuje na nezateplené stavebné konštrukcie!
- Pri realizácií projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- Všetky prípadné viditeľné inštalácie okrytovať sadokartónom
- Styky rôznych stavebných materiálov prekryť pod omietkou celoplošne maltonosnou sklotextilnou mriežkou s presahom.
- Omietané rohové styky ošetriť podomietkovými AL-lištami
- Obvodové steny ošetriť izoláciou z expandovaného polystyrénu hr.100mm, bočné ostenia okien hr. 30mm
- Nákresy jednotilvých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Použiť certifikovaný zateplovací fasádny systém a riadiť sa štandardnými detailmi výrobcu
- Pre uzavretie dilatačných špár vo fasádnom zateplovacom systéme použiť príslušné profily dodávané výrobcom
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.
- Otvory v železobetonových konštrukciách po uložení rozvodov zabetónovať a protipožiarne utesniť.
- Pre presnú polohu prierazov jednotlivými železobetónovými konštrukciami viď projekt statiky.
- Železobetónové nosné konštrukcie sa nesmú vrtať a búrať, všetky dodatočné prestupy týmito konštukciami je potrebné
konzultovať so statikom.
- Na šachty s meracími stanicami osadiť dvierka.
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné dôkladne utesniť (napr.PUR penou).
- Zvody z plochých striech prebiehajúce podlažiami izolovať minerálnou vlnou Nobasil hr.30mm a obmurovať sadrokartónom.
- Zvody z plochých striech izolovať minerálnou vlnou Nobasil v mieste prestupu strešného zvodu stropnou konštrukciou.
- Tepelnú izoláciu a hydroizoláciu balkónov, logií a terás vyviesť na balkónové dvere.
- Hrany jednotlivých omietok previesť s použitím nerezových príp.plastových omietacích rohových líšt.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatačnú alebo ukončovaciu lištu
- Dilatácie jednotlivých betonových mazanín a poterov previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyviesť 500mm nad strechu a opatriť vetracou hlavicou.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.
s
AUTOR:
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
VYPRACOVAL:
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
INVESTOR:
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
STAVBA
PROFESIA
PREDMET VÝKRESU:
v::p architects
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
Architektonické a stavebné riešenie
Rez A-A, B-B, C-C
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
MIERKA:
ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50
08
2539
2409
S1
100
400
50
5.080
330
330
P6
P6
2.760
2180
2.880
180
180
50 125
305
2600
1,5%
280
2.705
P4
3.040
2.580
P4
2.760
500
P8
180 300
1566
3.780
2520
2240
181
S1
2.580
2400
2580
2750
2400
2580
2875
2400
2705
920
P1
-0.000
-0.050
170
150 150
470
150
980
100
-0.320
830
-0.470
-1.300
100
930
-1.300
830 150 150 170
-0.470
-0.170
100
470
0.000
P2
-0.320
930
980
100
150
830
100
300 170
-0.170
P1
-1.400
-1.400
REZ D-D
REZ E-E
1 : 50
1 : 50
P2
LEGENDA MATERIÁLOV
keramická dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3 mm
tekutá fólia - Elastogum, v soc. zariad. min. 150mm nad podlahu
betónový poter, hr. 77 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
polystyrén pse 20 - hr.80 mm
hydroizolácia a izolácia proti radónu:
typ a hrúbku zvoliť po odbornom prieskume radónového rizika!
základová betónová doska, hr. 150 mm
štrkové lôžko, hr. 150 mm
Obvodové nosné murivo Termo Brik TD 380 PD P8 240x380x249 mm,
Tepená izolácia mineralna vlna, hr. 100mm
kamenný obklad, hr. 40mm
Obvodové nosné murivo Termo Brik TD 380 PD P8 240x380x249 mm,
Tepená izolácia mineralna vlna, hr. 100mm
Vnútorné nosné murivo Termo Brik TD 240 PD P12 375 x 240 x 249 mm,
Vnútorné nenosné murivo Termo Brik TD 130 PD P8 375 x 130 x 249 mm,
P7
keramická dlažba na teréne, hr. 470mm
keramická dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3mm
podkladný betón v spáde 1%, hr. 40 - 70mm, hr. 70mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
extrudovaný polystyrén, hr. 50 mm
železobetónová doska, hr. 150 mm
extrudovaný polystyrén, hr. 50mm
lepiaca stierka STO + sklotextílna mriežka, hr. 3mm
silikónová omietka STO, hr. 3mm
P8
P3
Železobetón
Štrk
zemina pôvodná
zemina nasypaná
keramická dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3mm
podkladný betón v spáde 1,5%, hr. 40 - 70mm, hr. 70mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
tepelná izolácia minerálna vlna, hr. 200 mm
železobetónová doska, hr. 180 mm
sádrová omietka, hr. 10mm
S1
tepelná izolácia
P4
180
1566
P6
K
kanalizačný zvod
V
vodovodná stupačka
D
odvetranie digestora
1
K
klampiarsky výrobok
- dažďový zvod
klampiarsky výrobok
- dažďový žľab
250
2580
2875
2455
920
0.000
470
150
930
980
-0.320
100
150 150
170
-0.170
830
betónový stĺpik 300x300mm
PS 120mm, parapet ext. hliníkový
P
betónový parapet
V
železobetónový veniec
P1
P2
100
S
50
125
4
K
-0.470
-1.300
P1
gresová dlažba na teréne, hr. 470mm
gresová dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3 mm
tekutá fólia - Elastogum, v soc. zariad. min. 150mm nad podlahu
betónový poter, hr. 77 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
polystyrén pse 20 - hr.80 mm
hydroizolácia a izolácia proti radónu:
typ a hrúbku zvoliť po odbornom prieskume radónového rizika!
základová betónová doska, hr. 150 mm
štrkové lôžko, hr. 150 mm
stešná krytina Bramac, hr. 63 mm
laťovanie horizoltálne 30/50, hr. 30 mm
kontralaťovanie 50/50, hr. 50 mm
poistná fólia Bramac Universal, hr. 3mm
plné debnenie, hr. 25mm
väzníkový krov - väzník 50/150, hr. 150 mm
drevené krovy z priehradových väzníkov
tepelná izolácia z minerálnej vlny, hr. 300mm
OSB doska, hr. 25mm
vzduchová vrstva, hr.100mm
zavesený hliníkový CD- profil, hr. 40mm
SDK podhľadové dosky, hr. 12,5mm
interiérová omietka StoDecolit, hr. 10mm
laminátová podlaha, hr. 10 mm
podložka pod laminátovú podlahu, hr. 3 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
betónový poter, hr. 47 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
polystyrén pse-20, hr. 40 mm
železobetónová doska, hr. 200 mm
sádrová omietka, hr. 10 mm
LEGENDA ZNAČIEK:
P5
strop nad 2.NP, hr.627,5 mm
tepelná izolácia minerálna vlna - hr. 300mm
+konštrukcia väzníkového krovu- hr. 150mm
OSB dosky, hr. 25mm
vzduchová vrstva, hr. 100mm
zavesený hlinníkový CD profil, hr. 40mm
sadrokartón, brúsený maľovaný, hr. 12,5mm
P6
strešná krytina Bramac v spáde 20°, hr. 325mm
laminátová podlaha na strope, hr. 300mm
hydroizolácia Fatrafol
S1
keramická podlaha na loggii 2.NP, hr. 460mm
keramická dlažba na strope, hr. 300mm
keramická dlažba, hr. 10 mm
lepidlo, hr. 3 mm
tekutá fólia - Elastogum, v kúpeľni min. 150mm nad podlahu
betónový poter, hr. 57 mm
pe fólia, hr. 0,16 mm
polystyrén pse-20 hr.50mm
železobetónová doska, hr. 180 mm
sádrová omietka, hr.10mm
Prostý betón
keramická podlaha na balkónoch 2.NP, hr. 330mm
strop pod väzníkovým krovom, hr.541,5 mm
tepelná izolácia minerálna vlna - hr. 300mm
+konštrukcia väzníkového krovu- hr. 150mm
OSB dosky, hr. 25mm
vzduchová vrstva, hr. 100mm
zavesený hlinníkový CD profil, hr. 40mm
sadrokartón, brúsený maľovaný, hr. 12,5mm
S2
strieška nad vstupom , hr. 350 mm
štrkový zásyp dosypaný do roviny
v závislosti od sklonu, hr. 75-100 mm
Flagon PVC SV, strešná fólia, hr.1,5mm
separačná vrstva - geotextília
tepelná izolácia Nobasil v spáde, hr. 250-275mm
parotesná PE fólia
separačná vrstva - geotextília
železobetónová doska, hr. 200 mm
interiérová omietka StoDecolit, hr.10mm
-1.400
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
REZ F-F
AUTOR:
1 : 50
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
VYPRACOVAL:
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
INVESTOR:
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
STAVBA
PROFESIA
PREDMET VÝKRESU:
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
Architektonické a stavebné riešenie
Rez D-D, E-E, F-F
v::p architects
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
MIERKA:
ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50
09
8.020
7.660
7.568
E
C
D
B
D
5.080
5038
6.147
4.452
A
B
C
C
330 900
2.860
3.780
D
4.452
2.400
D
2830
A
A
0.000
-0.050
A
-0.050
-0.300
-0.300
2830
2.530
-0.300
8.020
7.661
7.568
1777
E
C
D
D
B
5.080
6.147
4.452
3261
B
3.490
A
C
C
600
D
1300
4.452
A
D
3.780
2.890
-0.050
F
4080
3790
A
2830
A
3060
2.530
-0.050
-0.050
-0.300
130
-0.300
A
Pohľad juho-východný
1 : 100
7.934
7.660
E
E
C
E
6.154
D
6.168
C
6.160
D
B
E
D
5.080
5.080
A
A
B
4.397
3.780
3.780
3.340
C
C
D
2.830
F
2.500
A
-0.300
-0.170
A
zateplenie polystyrén hr. 100mm, fasádna omietka, farba sneho - biela
B
tehlový obklad
C
strešná krytina - škridla, bridlicovo-čierna
D
drevené obitie väzníkov, lakované
E
klampiarske výrobvky, titánzinok, šedá farba
F
zateplenie polystyrén, hr. 100mm, fasádna omietka, šedá farba
2.890
A
A
-0.170
D
Legenda materiálov:
-0.050
-0.300
-0.300
-0.170
Pohľad juho-západný
Pohľad severo-východný
1 : 100
1 : 100
+-0,000 = 131,45 m.n.m.
AUTOR:
Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.
VYPRACOVAL:
Ing. arch. P. Švorc, Ing. arch. V. Torda, Ing. arch. M.Čajová
INVESTOR:
Igor Podmanický, Čerešňová 1, 903 01 Senec
SO - 01 Dom služieb
v::p architects
FORMÁT:
DÁTUM:
jún 2010
STUPEŇ:
PSP
Obytná zóna - Malý Biel, Senec, parc. č. 5539/44, 5540/4
MIERKA:
ČÍSLO VÝKRESU:
Architektonické a stavebné riešenie
As
indicated
10
STAVBA
PROFESIA
PREDMET VÝKRESU:
Pohlady
Download

2012-05-02