Architektúra
SPRIEVODNÁ
A
TECHNICKÁ SPRÁVA
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STAVEBNÁ ČASŤ
Stavba: Rodinný dom- bungalov
Miesto: Beluša – Podhorie, parc.č. 983/31, 983/32
Investor : Ing. Pavol Horák , Slatinská 47/28 01861 Beluša
Autor návrhu: Bc. Andrej Bednár
Zodpovedný projektant: Bc. Andrej Bednár
Dátum: 1.8.2012
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Názov stavby :
Rodinný dom - bungalov
Miesto stavby :
Beluša – Podhorie, parc.č. 983/31, 983/32
Investor :
Ing. Pavol Horák , Slatinská 47/28 01861 Beluša
Zodpovedný projektant : Bc. Andrej Bednár
Vypracoval :
Bc. Andrej Bednár
Stupeň dokumentácie : Projekt pre stavebné povolenie
Stručný popis lokality
Objekt rodinného domu je situovaný v časti obce Beluša - Podhorie na pozemku investora. Terén
pozemku je rovinatý, pôvodne orná pôda. Pozemok s parcelným číslom 983/31, 983/32 patrí do katastrálneho
územia Hloža - Podhorie.
Prístup na pozemok je priamy z novovytvorenej komunikácie. Vstup do domu , ako aj na parkovacie
miesto sú riešené zo severozápadnej strany.
Prehľad súhrnných údajov:
Zastavaná plocha : ..........................................................................................
187,85 m2
Obostavaný priestor : ....................................................................................
436,02 m3
Úžitková plocha : ...........................................................................................
150,28 m2
Dispozičné a prevádzkové riešenie:
Rodinný dom je situovaný v obci Beluša- Podhorie, svojím hmotovým riešením zapadá do okolitej
zástavby a rešpektuje už danú uličnú čiaru. Je riešený ako samostatne stojaci objekt. Dom je
jednopodpodlažný, určený na bývanie 4-5 člennej rodiny. Je vhodný pre rovinatý, prípadne mierne svažitý
terén.
Objekt je situovaný na parcele s číslom 983/31 a 983/32 , ktorá je orientovaná severozápadným
smerom. Pozemok je umiestnený priamo pri cestnej komunikácii a napojený na dané existujúce inžinierske
siete.
Ku objektu vedie prístupová komunikácia, ktorá slúži aj ako odstavné miesto pre autá.
Pôdorys domu je navrhnutý do tvaru L , základné rozmery 15 500 x 13 000mm plus vonkajšie schodišťe
a terasa. Zastrešený je valbovou strechou, kde strešné roviny sú v rovnakej úrovni a ich sklon je 20 stupňov.
Z prednej severozápadnej strany bungalovu je navrhnuté schodište pre prístup na 1.NP a z južnej strany
domu je terasa prístupná z obytného priestoru bungalovu. Hlavný vstup je zo severozápadnej strany domu cez
-2-
zádverie, chodbu do kuchyne s jedálňou a následne do obývacej izby. Zo zádveria je vstup do technickej
miestnosti a WC. Z chodby sú prístupné jednotlivé izby, spálňa, sociálne zariadenia a výlez na povalu.
Z južnej strany domu je navrhnutá terasa prístupná buď z obytnej časti domu alebo navrhnutým schodišťom zo
záhrady. Prístup do priestoru podkrovia – pôjdu je riešený sklopným schodiskom cez otvor v strope
600x1100mm. Dispozícia usporiadania izieb je zrejmá z výkresovej časti projektovej dokumentácie.
Kontajnerové stojisko sa nachádza pred budovou na severozápadnej strane priamo prístupné
z cestnej komunikácie. Okolo objektu je navrhovaná okrasná výsadba zelene.
Urbanistické riešenie:
Nakoľko sa jedná o novostavbu , obmedzenia sú len v minimálnych odstupných vzdialenostiach od
ostatných existujúcich budov a od cestnej komunikácie . Samotný obytný priestor sa preto otvára smerom do
záhrady. Prístup do budovy je riešený zo severozápadu pozemku od verejnej komunikácie. Roh objektu je
umiestnený 7m od hranice verejnej komunikácie a 2 m od hranice pozemku vedľajšieho objektu.
Architektonické a výtvarné riešenie:
Objekt v budúcej zástavbe rodinných domov je umiestnený decentrálne na pozemku. Budova hmotou,
výškovo aj objemovo zapadá do okolitej zástavby. Objekt je jednopodlažný s terasou.
Okenné otvory sa nachádzajú na všetkých svetových stranách. Vyústenie komína je na južnej strane
strechy.
Objekt je koncipovaný ako celistvá hmota tvaru L s terasou ktorá dotvára jeho pôdorysný tvar na
štvorec. Zastrešenie je vytvorené valbovou strechou.
K ulici je objekt umiestnený kratšou stranou. Fasáda je tvorená bledou béžovou vonkajšou omietkou
baumit. Povrchová úprava strechy je z keramickej pálenej krytiny Tondach tmavohnedej farby. Rámy okien
a dverí sú z EURO profilov hnedej farby.
Objekt má rodinný charakter a z tejto funkcie vyplýva aj jeho stvárnenie. Stavba má podobné
stvárnenie ako okolité objekty. Spevnené komunikácie sú vyhotovené zo zámkových dlažieb premac a priamo
napojené na verejnú cestnú komunikáciu.
Výraz objektu je podčiarknutý navrhovanou okolitou zeleňou.
Konštrukčné riešenie
Konštrukčne je rodinný dom navrhnutý ako murovaný bungalov z obvodových tvárnic ytong lambda
hr.450mm. Vnútorné nosné steny tvorí ytong hr.250mm a nenosne priečky ytong hr.150mm. Konštrukcia
strechy je tvorená väzníkovým krovom. Strop - zavesený sadrokartón. Fasádu tvorí vonkajšia omietka baumit.
Sokel obložený kamenným obkladom bridlica hradná, fareb.odtieň béžovohnedá. Okná a dvere sú plastové
euro s hnedou vonkajšou časťou ramu. Vchodové dvere bezpečnostné. Strešná krytina keramická pálená
strešná krytina TONDACH, farba tmavohnedá.
-3-
TECHNICKÁ SPRÁVA
Pred začatím stavebných prác je vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia
staveniska slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie materiálu
(cement, vápno, náradie).
Ďalej je potrebné podľa pokynov Rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku
elektrickej energie (220, 380 V) s uzamykateľnou skriňou elektromeru.
Na ochranu materiálov a zariadení sa doporučuje stavenisko oplotiť a po ukončení
prác uzavrieť.
1.ZEMNÉ PRÁCE
Pred zahájením zemných prác sa objekt vytýči lavičkami. Takisto sa označí výškový bod, od
ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Je potrebné presne vytýčiť trasy jestvujúcich sietí, aby nedosšlo
k ich poškodeniu.
Pred začatím hĺbenia rýh a výkopu jamy sa odstráni vrchná vrstva humusu v potrebnej hrúbke, ktorá
sa uloží na skládku a použije sa na záverečné sadové úpravy. Výkopové práce sa odporúčajú prevádzať
strojne, tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.
Vyťažená zemina sa ponechá na stavenisku v dôsledku neskoršie nasledujúcich terénnych úprav
pozemku a spätné zásypy.
Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery podložia.
V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby.
Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutnif na únosnosť 0,25 Mpa.
2.ZÁKLADY
Základové konštrukcie - podkladné betónové pásy pod základové murivo sú navrhnuté z prostého
betónu B15 pre únosnosť zeminy 0,12 MPa v hr.300mm. Do podkladného
betónu sa vloží oceľ. sieťovina priemer 6 mm, oká 150/150 mm. V prípade nižšej únosnosti zeminy je
potrebné rozšíriť základy. Základové murivo pod hornou stavbou je zo štyroch radov šalovacích dielcov
DT 40 vystužené betonárskou oceľou O 12 mm a zaliate betónom B20. Základové murivo je zateplené
extrudovaným polystyrénom hr.100mmy, na ktorý sa pripevní nopová fólia. Obvodové základové pásy pod
základovým murivom sú šírky min. 900 mm. Hĺbka založenia je min. 1025 mm od upraveného terénu.
Pod betónové základy uložiť a zhutniť vrstvu štrku frakcie 4-16 mm, hrúbky min.100 mm. Na vrstvu štrku
uložiť hromozvod. Pozdĺž základov stavby uložiť drenážne potrubie na odvedenie prípadnej spodnej vody.
Hydroizolácia je navrhnutá z fólie FATRAFOL H 803 chránenej z oboch strán geotextíliou TATRATEX.
Ukončenie hydroizolácie sa prevedie vyvedením na steny do výšky 200 mm nad úroveň okolitého terénu
a mechanickým kotvením ku stene pod tepelnú izoláciu. Povrchová úprava sa prevedie omietnutím.
3.ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
3.1 NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Obvodové steny podlažia sú zhotovené z muriva ytong LAMBDA + P2-350 PDK, hr. 450mm murované
na tepelnoizolačnú maltu.
Vnútorné nosné murivo je zhotovené z muriva ytong – presná tvarnica P2-500, hr.150mm, spájané
tenkovrstvou lepiacou maltou.
3.1 NENOSNÉ KONŠTRUKCIE ( Priečky )
-4-
Deliace priečky sú navrhnuté z presných murovacích tvárnic YTONG - P2-500, hr.150mm z
autoklávovaného pórobetónu spájané tenkovrstvovou lepiacou maltou. Omietky na murive je nutné vystužiť
armovacou sieťkou, aby nedochádzalo k praskaniu omietky.
4. VODOROVNÉ KONŠTURKCIE
4.1NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Stropy sú zavesené sadrokartónové na drevených väzníkoch. Prievlaky sú takisto monolitické
železobetónové.
Preklady nad dverami a oknami sú vytvorené z prefabrikovaných dielcov YTONG.
4.2.1. NENOSNÉ KONŠTRUKCIE – PODLAHY
Nášľapná vrstva je navrhnutá podľa účelu miestnosti ako buď keramická dlažba, mrazovzdorná
dlažba, alebo PVC laminátová podlaha. Podlahu terasy tvorí drevený rošt, n aktorom su pripevnené
hobľované palubové dosky
Podlaha na parkovisku je navrhovaná ako zámková dlažba premac, určená na zaťaženie osobným
automobilom.
4.2.2. NENOSNÉ KONŠTRUKCIE – PODHĽADY
V hygienických miestnostiach je nutné použiť impregnovaný sadrokartón s požadovanou odolnosťou voči vode
a vlhkosti. Všetky rozvody elektroinštalácie a datakáblov sú umiestnené v lištách popri stenách.
5.PODLAHY
Výpis podláh:
Podlaha P1 :
-PVC podlaha s dreveným dekorom
12mm
-pružná penová podložka
3mm
-bet. Mazanina + vykurovcia rohož
55mm
-pe fólia, asfaltová lepenka
1mm
-tepelná a zvuk. izolácia Isover eps 100s(50+80mm)
130mm
-hydroizolácia Fatrafol 803
1mm
-podkladný betón (B15,B20), vystužený 1xsieťovinou (6)/150x(6)/150 150mm
-zhutnený štrk frakcie 16/32mm
125mm
-nasypaná zhutnená zemina
250mm
-rastlý terén
Podlaha P2 :
-keramická dlažba
12mm
-epoxidové lepidlo Ceresit CU 22
3mm
-bet. Mazanina + vykurovcia rohož
55mm
-pe fólia, asfaltová lepenka
1mm
-tepelná a zvuk. izolácia Isover eps 100s(50+80mm)
130mm
-hydroizolácia Fatrafol 803
1mm
-podkladný betón (B15,B20), vystužený 1xsieťovinou (6)/150x(6)/150 150mm
-zhutnený štrk frakcie 16/32mm
125mm
-nasypaná zhutnená zemina
250mm
-rastlý terén
-5-
Podlaha P3 :
-keramická dlažba
18mm
- epoxidové lepidlo Ceresit CU 22
2mm
-podkladný betón (B15,B20), vystužený 1xsieťovinou (6)/150x(6)/150 150mm
-zhutnený štrk frakcie 16/32mm
125mm
-nasypaná zhutnená zemina
250mm
-rastlý terén
Podlaha P4 :
-palubová drevená podlaha
26mm
-drevený rošt pre podlahu
24mm
-podkladný betón (B15,B20), vystužený 1xsieťovinou (6)/150x(6)/150 150mm
-zhutnený štrk frakcie 16/32mm
125mm
-nasypaná zhutnená zemina
250mm
-rastlý terén
6.SCHODISKO
Pred objektom sa nachádza vonkajšie vyrovnávacie schodisko, ktoré zabezpečuje vstup do objektu.
Schodisko je monolitické železobetónové. Schodisko na terasu je podľa uváženia investora.
7.STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
Zastrešenie tvorí väzníkový krov v tvare valbovej strechy so sklonom vo všetkých strešných rovinách 20
stupňov. Drevené priehradové zbíjané väzníky sa uložia na oceľobetónové stužujúce vence a ukotvia sa do
nich uhoľníkmi. Konštrukcia krovu je z ihličnatého reziva SM spájaná zbíjaním. Rezivo bude chránené
impregnačným náterom proti plesni a drevokazným hubám (napr. Krovsan). Krov bude zhotovený podľa
projektovej dokumentácie. Strešný plášť bude tvoriť keramická pálená krytina TONDACH tmavohnedej farby.
8. VÝLPNE OTVOROV
Všetky okná a balkónové dvere, dvere na terasu budú plastové euro, vonkajší ram hnedý s izolačným
dvojsklom čírym, plnené argónom.
Vstupné vchodové dvere sú riešené ako bezpečnostné.
/bezpečnostná zámka/, bližšia špecifikácia vo výpise prvkov.
Vnútorné dvere a ich príslušenstvo je typizované. Prahy sú takisto typové - podľa výberu investora.
Požiadavky Slovenských Technických Noriem („STN“)
Trieda zvukovej izolacie okien min. 1........Rw = 25-29 dB (úroveň zaťaženia hlukom do
60dB, budovy na bývanie, doporučený zvukový útlm okna Rw = 25-29 dB) podľa
STN 73 0532.
Normalizovaná odporúčaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla vonkajších otvorových
konštrukcii je Uok,N = 1,7 W/m2K podľa STN 73 0540. Normalizovaný súčiniteľ prestupu
celého okna by mal spĺňať podmienku Uok ≤ Uok,N .
9. KOMÍN, VENTILAČNÉ PRIEDUCHY
Komín je navrhnutý z tvaroviek Schiedel kombi MSTP s prieduchmi 200 mm pre krb a teplovzdušné
vykurovanie. V kuchyni je riešený ventilačný prieduch na odvod odérov a splodín z varenia. Je potrebné aby
sa zákazník včas rozhodol kde umiestní zariadenie pre odvod vzduchu (digestor).
-6-
10. KLAMPIARSKE KONŚTRUKCIE
Väčšina klampiarskych výrobkov je typová, atypické výrobky a práce budú prevedené v súlade
s príslušnými normovými požiadavkami.
Oplechovanie strešného výlezu, žľaby a zvody vrátane doplnkov sú vyrobené z medeného plechu
napr. hr. 0,7 mm.
Odkvapové žľaby sú vyhotovené zo systému RANNILA.
11. POVRCHOVÉ- ÚPRAVY
Omietky vnútorné budú vápenné hladké, štukové-hladené plsťou, maľba baumit- biela a
doplnkové farby podľa výberu, investora a interiérového zámeru.
Sanitárne priestory budú obložené keramickým obkladom podľa výberu investora. Špárovanie
na podlahe a zvislé špárovanie obkladu musí byť priebežné.
Vnútorné parapety okien v sociálnych zariadeniach budú riešené totožným keramickým obkladom
ako zvyšná miestnosť. V ostatných priestoroch budú parapety plastové.
Nárožia vonkajších hrán budú opatrené podomietkovou kovovou lištou, v prípade miestností s
obkladom budú riešené pomocou rohových líšt vo farbe obkladu.
Vo všetkých priestoroch bude riešený sadrokartónový podhľad.
Vonkajšie omietky hudú z malty nastavovanej opatrené povrchovou vrstvou BAUMIT v kombinácii
s kamenným obkladom na úrovni sokla.(bridlica hradná, fareb. odtieň béžovohnedá)
12. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU
- Zdravotechnika
- Ústredné vykurovanie
- Elektroinštalácia
- vypracuje každý profesista samostatne.
13. IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, STREŠNÉ.IZOLÁCIE
Pod strešnú krytinu použiť izolácia zo strešnej fólie FATRAFOL S 810. Proti zemnej vlhkosti je
navrhovaný hydroizolačný systém z PVC fólie FATRAFOL H 803 chránenej geotextíliou. . Izolácie sa natavia
na podkladný betón po celej ploche objektu. Vrchná vrstva izolácie sa vytiahne na obvodový múr v interiéri do
výšky nášľapnej vrstvy. -Z vonkajšej strany obvodových stien objektu .izoláciu vytiahnuť 200 mm nad ÚT.
V podlahách s mokrou prevádzkou ( kúpeľňa, WC ) je navrhnutá ako izolácia proti prevádzkovej vode vrstva 1x
HYDROBIT + penetračný náter, ktorú treba vytiahnuť na steny do výšky 100 mm (v mieste sprchy /vane/ do výšky 150
mm). Po obvode objektu v úrovni pod základovou doskou je vytvorená líniová drenáž z
perforovaných PE rúr obsypaných triedeným kamenivom frakcie 16/32 mm a
chránených pred zanesením geotextíliou. V plochách styku steny so zeminou je použitá
plošná drenáž z tzv. nopovej PE fólie, ktorá zároveň slúži ako ochranná vrstva tepelnej
izolácie v styku so zeminou.
14. TEPELNÉ IZOLÁCIE
Strecha- tepelnú izoláciu strechy tvorí minerálna vlna uložená medzi jednotlivými väzníkmi hr. 200-400mm.
Základové murivo- tepelnú izoláciu tvorí Styrodur 3035 CS 100 hr. 100mm, na ňom ochranná vrstva nopová
fólia.
-7-
Podlahy- tepelnú izoláciu podláh tvorí izolácia Isover eps 100s hr.130mm (50+80mm)
Betónové preklady,stužujúce vence- všetky betónové konštrukcie na rozhraní interiéru a exteriéru sú
zateplené tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu eps hr.80mm.
Likvidácia odpadu
Projektom navrhovaná výstavba je zo stavebných materiálov, ktoré neobsahujú nebezpečné látky ako
ortuť, azbest, PCB, organické rozpúšťadlá a iné.
Odvoz stavebného odpadu zabezpečí zhotoviteľ stavby na základe zmluvného vzťahu s firmou likvidujúcou
stavebný odpad.
STATICKÉ POSÚDENIE
ZÁKLADOVÉ POMERY
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o posúdenie projektu typového rodinného domu, základové
pomery nie sú vopred známe a preto sú základy navrhnuté na priemerné hodnoty únosnosti. V projekte
sa predpokladajú nasledovné základové pomery :
• pozemok je rovina s miernymi nerovnosťami, v blízkosti domu nie sú prítomné svahy ani tektonické
zlomy
• územie nie je poddolované, v susedstve sa nenachádzajú zdroje technickej seizmicity
• trieda ťažiteľnosti zeminy 2
• minimálna tabuľková únosnosť zeminy v základovej škáre Rdt = 0,2 MPa pri zohľadnení všetkých
priaznivých aj nepriaznivých činiteľov, zemina v úrovni základov je vhodná na zakladanie
(nie spraše atď.)
Základy
Základové konštrukcie - podkladné betónové pásy pod základové murivo sú navrhnuté z prostého betónu
B15 pre únosnosť zeminy 0,12 MPa v hr.300mm. Do podkladného
betónu sa vloží oceľ. sieťovina priemer 6 mm, oká 150/150 mm. V prípade nižšej únosnosti zeminy je
potrebné rozšíriť základy. Základové murivo pod hornou stavbou je zo štyroch radov šalovacích dielcov
DT 40 vystužené betonárskou oceľou O 12 mm a zaliate betónom B20. Základové murivo je zateplené
extrudovaným polystyrénom hr.100mmy, na ktorý sa pripevní nopová fólia. Obvodové základové pásy pod
základovým murivom sú šírky min. 900 mm. Hĺbka založenia je min. 1025 mm od upraveného terénu.
Pod betónové základy uložiť a zhutniť vrstvu štrku frakcie 4-16 mm, hrúbky min.100 mm. Nesmie sa
zabudnúť na vynechanie prípadných prestupov pre zdravotechnické rozvody.
Zvislé nosné konštrukcie
Murované obvodové steny domu sú navrhované z tvárnic Ytong Lambda+P2 PDK, hr. 450 mm na
tepelnpizolačnú maltu pevnosti 2,5 Mpa, vnútorné nosné steny sú navrhované z tvárnic Ytong – presná
tvárnica P2-500, hr.250mm murované na tenkovrstvú maltu pevnosti 2,5 Mpa.
Konštrukčné rozmery čo najviac rešpektujú skladobné rozmery tvárnic. V rámci zhotovovania týchto
konštrukcií je nutné dodržiavať pokyny výrobcov materiálov. Stĺpy pri vstupe sú navrhnuté z debniacich tvárnic
DT 30 , vystužené betonárskou oceľou o 12mm a zaliate betónom triedy B20. Stĺp nesúci časť zastrešenia
terasy je navrhnutý z DT 40 vystužený betonárskou oceľou o 12mm a zaliaty betónom triedy B20.
-8-
Vence a preklady
Vence a preklady nad dverami a oknami sú vytvorené z prefabrikovaných dielcov YTONG , vystužené
betonárskou oceľou a zaliate betónom B20.
Konštrukcia zastrešenia
Krov je navrhnutý ako väzníkový priehradový s hrúbkou horného a dolného pásu 120/200 mm. Zavetrenie je
120/120. Osová vzdialenosť väzníkov je od 1000-1200 mm. Väzníky je nutné kotviť do žb. venca uholníkmi.
Sklon strešných rovín je 20 stupňov. Všetky prvky krovu sú navrhnuté z hraneného reziva triedy SI a musia
byť ošetrené náterom prosti hnilobám a drevokaznému hmyzu a protipožiarnym náterom
Stuženie objektu
Stuženie objektu vo zvislých rovinách je zabezpečené nosnými stenami. Stuženie vo vodorovnej rovine je
zabezpečené konštrukciou strechy a stužujúcimi vencami.
ZÁVER POSUDKU
Vzhľadom na skutočnosť, že nie sú známe základové pomery (typový projekt) je pred započatím
realizácie potrebné preveriť základové pomery, zvlášť kvalitu podzákladia. Na základe získaných
poznatkov sa prípadne prehodnotí spôsob zakladania.
Ak by sa rodinný dom realizoval v oblasti s väčším klimatickým zaťažením ako je uvažované v
tomto statickom posudku, je nutné vykonať zvláštne posúdenie.
Počas realizácie stavby je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky platné normy a technologické
predpisy súvisiace so stavebnými prácami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie. Taktiež
je nevyhnutné dodržiavať aj všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky.
Akékoľvek zmeny dotýkajúce sa nosných konštrukcií je nutné vopred konzultovať so statikom.
Stavba je staticky jednoduchá
Beluša 8/2012
Vypracoval: ..........................................
Bc. Andrej Bednár
-9-
Download

SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA