ROZŠÍRENÝ PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE
JK 0541708141402eSK
Peletová krbová pec, typ:
Pelletto 417.08, Toledo 32, Toledo 32-C, Almeria 17, Almeria 32-C
Návod na inštaláciu a obsluhu
! Dôležitá informácia výrobcu!
Dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:
Kvalita drevených peliet:
V závislosti od ponuky výrobcu existujú svetlé, tmavé, kratšie alebo dlhšie pelety. Aj dodávky od jedného
dodávateľa môžu obsahovať rôznu kvalitu. Normy pre drevené pelety sú stále prísnejšie, napriek tomu: Drevo
zostáva drevom a má z hľadiska popola a škvary svoje zvláštnosti.
Potreba čistenia:
Hneď ako nájdete v studenej spaľovacej komore usadeniny popola a trosky, musíte ju vyčistiť. Pozri ods. 8
Čistenie a údržba. Ak to neurobíte, bude vrstva hrubnúť a pec sa už nebude môcť sama správne zapaľovať.
V spaľovacej komore sa môžu hromadiť pelety. V krajnom prípade sa môžu pelety hromadiť až ku kĺzačke peliet.
Možným následkom by mohlo byť zapálenie a horenie v zásobníku peliet. Došlo by k poškodeniu pece, na ktoré
sa v tomto prípade nevzťahuje záruka.
Pre zabezpečenie maximálnej životnosti a bezporuchovej prevádzky:
Prečítajte si pozorne celý návod na inštaláciu a obsluhu. Odporúčame jeho uloženie pre ďalšiu potrebu.
1. Zvýšenú každodennú kontrolu podľa návodu vykonávajte pri každej novej dodávke peliet, alebo ak bola pec
dlhší čas odstavená mimo prevádzky – napr. letná sezóna.
2. Odporúčania:
Zverte prvú inštaláciu vašej novej peletovej pece a jej prvé čistenie a revíziu niektorému z našich
zmluvne zaistených odborných servisných podnikov. Ich pracovníci sú odborne vyškolení a
majú znalosti a skúsenosti potrebné pre bezchybnú inštaláciu vašej novej peletovej pece, jej
uvedenie do prevádzky a vykonávanie jej údržby. Osobne vás oboznámia s pravidlami jej
používania a údržby a predvedú vám ju v praxi.
Majte na pamäti, že v prípade vzniku akýchkoľvek porúch v dôsledku nesprávnej inštalácie, prevádzky
alebo údržby, dôjde k strate vašich nárokov zo záruky.
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
Popis
Všeobecné pokyny, bezpečnostné pokyny
Inštalácia a umiestnenie peletovej pece
Charakteristika funkcie peletovej pece
Prevádzkové stavy peletovej pece
5.1. Fáza štartu (Startphase)
5.2. Režim „Kúrenie“ (Heizen)
5.3. Test horáka
5.4. Režim „Chladnutie“ (Abkühlung)
5.5. Režim „Standby“
5.6. Režim „Bezpečnostné vypnutie“
(Abschaltung)
5.7. Režim „Porucha“ (Störung)
5.8. Vypnutie pece - Prevádzkový stav „AUS“
5.9. Výpadok prúdu (Stromausfall)
5.10. Prehriatie
5.11. Vypnutie pri nízkej teplote
6. Popis tlačidiel na ovládacej jednotke
6.1. Ovládacia jednotka
6.2. Informačné stránky
6.2.1. Informačná stránka 1 (štandardná
stránka)
6.2.2. Hlavné menu
6.2.3. Nastavenie prevádzkového režimu
6.2.4. Nastavenie dátumu a času
6.2.5. Nastavenie časov a požadovaných
priestorových teplôt pri automatickej prevádzke
6.2.6. Nastavenie požadovanej priestorovej
teploty pri vykurovacej prevádzke
6.2.7. Stránka porúch
6.3. Nastavenie jazyka
6.4. Popis - vykurovacia krivka
6.5. Popis – blokovanie tlačidiel (detská
poistka)
6.6. Popis – nastavenie jasu/kontrastu displeja
7. Prevádzka peletovej pece
7.1. Palivo
7.2. Prvé uvedenie peletovej pece do prevádzky
7.3. Voľba prevádzkového režimu
7.3.1. Prevádzkový režim „Kúrenie“ (Heizen)
7.3.2. Nastavenie priestorovej požadovanej
teploty v prevádzkovom režime „Kúrenie“
(Heizen)
7.3.3. Prevádzkový režim „Auto“ (týždenný
program)
7.3.3.1. Nastavenie dátumu a času
7.3.3.2. Prevádzkový režim „Auto“ (týždenný
program)
7.3.3.3. Nastavenie požadovanej priestorovej
teploty v prevádzkovom režime „Týždenný
program“
7.3.3.4. Príklad programovania dňa v týždni
„Pondelok“
8. Čistenie a údržba
8.1. Čistenie povrchu
8.2. Čistenie skla
8.3. Čistenie spaľovacej komory
8.4. Odstraňovanie popola z kúreniska
8.5. Čistenie zásobníka na pelety
8.6. Čistenie dymových ciest a rúr dymovodov
8.7. Čistenie plášťa nasávacieho ventilátora
2
3
3
4
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
9. Popis konštrukčných dielov
9.1. Zásobník na pelety
9.2. Závitovkový motor / závitovkový dopravník
9.3. Spaľovacia komora s klinom horáka
9.4. Elektrické zapaľovanie
9.5. Riadiaca jednotka
9.6. Ovládacia jednotka
9.6.1. Osvetlenie pozadia
9.6.2. Aktivácia osvetlenia pozadia
9.7. Nasávací (spalinový) ventilátor so spätnou
väzbou otáčok
9.8. Senzor teploty plameňa (teploty spaľovacej
komory)
9.9. Senzor teploty spalín
9.10. Senzor priestorovej teploty
9.11. STB – bezpečnostný obmedzovač teploty
9.12. Obklad kúreniska
9.13. Pripojenie dymovej rúry
9.14. Sieťový kábel a hlavný spínač
10. Technické údaje
11. Poruchy, príčiny, odstránenie
11.1. Poruchové hlásenia na displeji
11.2. Všeobecné poruchy
12. Zoznam náhradných dielov
13. Schéma zapojenia
14. Záruka a servis
14.1. Záručné podmienky
14.2. Záručný a pozáručný servis
14.3. Ako reklamovať?
14.4. Pokyny pre objednávanie náhradných
dielov
15. Balenie pece
15.1. Likvidácia obalu
15.2. Likvidácia zariadenia
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
23
23
28
34
35
36
36
36
37
37
37
37
37
2. Všeobecné pokyny, bezpečnostné pokyny
Gratulujeme! Stali ste sa majiteľom kvalitného produktu peletovej krbovej pece značky HAAS + SOHN Rukov,
s.r.o. Prečítajte si pozorne tento návod. Získate v ňom
informácie o funkcii a zaobchádzaní s vašou pecou, vďaka
ktorým sa pre vás zvýši úžitková hodnota zariadenia a
predĺži sa jeho životnosť, okrem toho môžete pri správnom
spôsobe kúrenia ušetriť palivo a šetriť životné prostredie.
Záruku na naše produkty môžeme poskytnúť iba v prípade,
že budete dodržiavať nasledujúce smernice tohto návodu
na inštaláciu a obsluhu. Pec musí byť okrem toho odborne
inštalovaná z dôvodu prevencie možných úrazov.

Pred uvedením peletovej krbovej pece do prevádzky si
dôkladne prečítajte celý návod na inštaláciu a obsluhu.

Na prepravu tohto zariadenia smú byť použité iba
schválené pomôcky na prepravu s dostatočnou
nosnosťou.

Vaše vykurovacie zariadenie nie je vhodné na použitie
ako rebrík alebo pomôcka pre výstup.

Pri inštalácii pece je nutné dodržiavať protipožiarne
predpisy príp. stavebnú vyhlášku, záväznú pre miesto
inštalácie, vrátane schválenia kompetentným okresným
kominárskym majstrom. Ten skontroluje taktiež
predpisové pripojenie zariadenia do komína.

Na vašej peletovej peci boli vykonané všetky zákonom
predpísané skúšky. Sú dodržané predpísané
parametre účinnosti vykurovania a emisií dymových
plynov ČSN EN 14785:2006.

Komínový ťah musí byť minimálne 6 Pa a mal by
byť maximálne 15 Pa.
Dobre uložte tento návod, budete sa tak môcť na začiatku
každého vykurovacieho obdobia znovu oboznámiť so
správnou obsluhou zariadenia.
Upozornenie:
Predpisy pre inštaláciu a prevádzku, ktoré sú uvedené v
tomto návode, sa môžu úplne alebo čiastočne líšiť od
úradných predpisov. V takom prípade vždy platia úradné
predpisy! Výkresy v tomto návode nie sú zhotovené v
mierke a slúžia iba na ilustráciu.
1. Popis
Peletová krbová pec je veľmi vhodná na trvalé vykurovanie
obytných a pracovných priestorov. Peletová krbová pec je z
hľadiska funkcie vybavená pre plne automatizovanú
prevádzku, pričom je možné zvoliť z dvoch prevádzkových
režimov (Kúrenie) alebo (Auto) s týždenným
programom.

!
Dvierka kúreniska smú byť otvárané iba pri čistení
a v prevádzkovom režime Vypnuté. Inak musia byť
dvierka – aj v prípade, že je pec mimo prevádzky –
zavreté.

V závislosti od teploty v miestnosti môže byť v
integrovanom zásobníku podľa príslušného modelu
uložené množstvo paliva až na 50 hodín trvalej prevádzky.
Palivo je dopravované plne automaticky pomocou
dopravnej závitovky zo zásobníka peliet do misky horáka,
pričom je množstvo paliva automaticky upravované podľa
príslušného vykurovacieho výkonu.
V miestnosti s nainštalovanou pecou musí byť zaistený
dostatočný prívod vzduchu. Peletová pec však môže
byť prostredníctvom vhodného vzduchového kanálu
priamo spojená s vonkajším vzduchom. Môže tak byť
prevádzkovaná nezávisle od vzduchu v miestnosti
(pozri kapitolu 3 Inštalácia a umiestnenie peletovej
pece).
!
Interné ovládanie reguluje fázu zakurovania, fázu kúrenia
aj fázu chladnutia a zaisťuje tak bezpečnú prevádzku
peletovej pece. Ovládacia jednotka, ktorá sa skladá z
displeja a štyroch funkčných tlačidiel, je integrovaná v kryte
zásobníka na pelety.

Používateľ si môže na informačnej stránke na displeji
prečítať prevádzkový režim, v ktorom sa pec práve
nachádza; hlásenie je zobrazené vo forme textu. Prípadné
chybové hlásenia sú na displeji zobrazované v textovej
forme s uvedením dátumu a času.

Komín musí byť vyrobený z antikorovej ocele alebo
keramiky (vnútri glazovaný) a musí byť vhodný na
mokrú prevádzku, aby nemohlo dôjsť k jeho
poškodeniu usadeninami dymu.

Peletová pec môže byť pripojená k elektrickej sieti až
po odbornom pripojení do komína.

Peletová
pec
nesmie
v odkrytých priestoroch.
Ohriatie vzduchu v miestnosti a vytvorenie útulného
prostredia v byte je docielené hlavne pomocou
konvenčného tepla. Je tak možné rýchlo vykúriť aj chladné,
dlhší čas nevykurované miestnosti. Chladný vzduch z
miestnosti vstupuje v spodnej časti plášťa do pece,
zahrieva sa a vystupuje v hornej časti lamiel späť do
miestnosti. Podiel sálavého tepla je daný vyžiareným
teplom v oblasti skla dvierok kúreniska a kovovými
plochami pece.
Pozor! Peletová pec nesmie byť pripájaná
do spoločného
vetracieho
a odvetrávacieho
zariadenia
bytov
a
nesmie
v ňom
byť
prevádzkovaná.
byť
umiestňovaná
3

!
Pozor!
Zástrčka sieťového kábla musí byť po
3. Inštalácia a umiestnenie peletovej krbovej pece
umiestnení pece voľne prístupná.

Peletová pec smie byť prevádzkovaná iba s použitím
normovaných peliet (Ø 6 mm - pozri kapitolu 7.1
Palivo).

Ochranná mriežka v zásobníku na pelety nesmie byť
odstránená.

!
Pozor! Peletová pec smie byť prevádzkovaná
iba so zavretým vekom zásobníka na pelety.

Je zakázané odkladať materiály a predmety, ktoré nie
sú odolné voči teplu, na pec alebo ich ukladať v
rozsahu predpísaných minimálnych vzdialeností od
pece. Dbajte, prosím, na to, že pec môže pri
prevádzkovom režime „Standby“ po poklese
priestorovej teploty pod požadovanú hodnotu
nečakane a bez dozoru spustiť prevádzkový režim
„Kúrenie“.

Na sprevádzkovanie
zapaľovanie tlejúcich
kvapalné palivá.

Pri horení paliva sa uvoľňuje teplo, ktorého následkom
je silné zahrievanie povrchov pece (napr. dvierok,
rukovätí dvierok a skiel priezorov, bočných stien,
prednej steny, dymovodov). Nedotýkajte sa týchto častí
bez zodpovedajúcich ochranných pomôcok (napr.
rukavíc).

Pec sa spustí v prevádzkovom režime „Standby“
samočinne. Z dôvodu zahrievania skla je nutné zaistiť,
aby sa v miestnosti, v ktorej bude peletová pec
umiestnená, nezdržiavali bez dozoru žiadne osoby,
ktoré nie sú s prevádzkou peletovej pece oboznámené.

Upozornite svoje
nebezpečenstvá!

Prípadne aj prítomný upratovací personál je obzvlášť
nutné upozorniť na možné nečakané zahriatie pece
alebo ho zaškoliť.

Odkladanie predmetov, ktoré nie sú odolné voči teplu,
na vykurovacie zariadenie alebo do jeho blízkosti (aj v
studenom stave, pretože sa pec môže samočinne
zapnúť), je zakázané!

Nesušte na peci bielizeň!

Sušiaky bielizne a pod. musia byť umiestňované v
dostatočnej vzdialenosti od vykurovacieho zariadenia hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Pri prevádzke vykurovacieho zariadenia je zakázaná
práca s ľahko horľavými alebo výbušnými látkami v
rovnakej alebo v susednej miestnosti!
4
deti
peletovej pece, príp. na
peliet, nikdy nepoužívajte
a
návštevníkov
na
tieto
Obal novej peletovej pece ju optimálnym spôsobom chráni
proti poškodeniu. Napriek tomu mohlo pri preprave dôjsť k
poškodeniu pece alebo príslušenstva. Skontrolujte preto
vašu peletovú pec po vybalení, či nie je poškodená.
Prípadné poruchy nahláste obratom predajcovi pece!
Poznámka: Voľný obklad kúreniska alebo obklad, ktorý sa
uvoľnil z ukotvenia a pod., nie sú poruchami (pozri
kapitolu 7.2. Prvé uvedenie peletovej pece do
prevádzky)
Obal peletovej pece je ekologický. Drevo obalu je bez
povrchovej úpravy. Drevo, kartón a fólie je možné bez
problémov odovzdať v zberni pre recykláciu komunálneho
odpadu.
Pre správnu prevádzku peletovej krbovej pece je dôležité,
aby bola umiestnená vo vodorovnej polohe.
Senzor priestorovej teploty, ktorý je umiestnený na zadnej
stene, je dlhý cca 1,5 m a mal by byť voľne zavesený v
zadnom priestore. Vo väčšine prípadov môže zostať
senzor na svojom mieste tak, ako bol upevnený výrobcom.
Obrázok 1: Prípojky na zadnej strane
1 = Sieťová prípojka
2 = Hlavný spínač „Zap/Vyp“
3 = STB bezpečnostný obmedzovač teploty
4 = Hrdlo dymovodu 80 mm
5 = Prípojka vonkajšieho vzduchu Ø 57 mm
6 = Senzor priestorovej teploty
7 = Zadná stena
Ochrana podlahy:
Podlahu je potrebné chrániť pred sálavým teplom v oblasti
skla (dvierka kúreniska). Okrem toho sa odporúča, z
praktických dôvodov, pri čistení umiestniť peletovú pec na
nehorľavú dosku, ktorá pec vzadu a po bokoch presahuje
minimálne o 5 cm a na prednej strane minimálne o 50
cm. V prípade potreby ju môžete objednať u vášho
predajcu pece. Najvhodnejšou alternatívou sú podlahové
dlaždice alebo kamenné dlaždice.
Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti):
Pri inštalácii peletovej pece sa musia zásadne dodržiavať
úradne nariadené ustanovenia požiarnej ochrany. Opýtajte
sa v tomto prípade svojho kominára.
Ako minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov alebo
materiálov citlivých na teplo (napr. nábytok, tapety, drevené
obklady) alebo nosné steny môžete použiť nasledujúce
vzdialenosti (pozri výkres):
A
5 cm zadná stena
B
10 cm od bočných stien
C
80 cm v oblasti sálania (najmä skla)
vybaviť tvarovkou T so zátkou zberu kondenzátu, ak toto
už nie je riešené konštrukciou komína. Dymovod musí byť
zhotovený z oceľových alebo antikorových, hermeticky
utesnených rúr. Horizontálna časť dymovodu musí mať
šikmý sklon min. 5 % (3) nahor. Je možné použiť dva kusy
90 kolien.
Ak je dymovod umiestnený na vonkajšej strane objektu,
musí byť vybavený tepelnou izoláciou. Musí byť
kontrolovateľný a čistiteľný. Musí zaisťovať tesnosť a
stabilitu.
Pripojenie pece na spaľovanie pevných palív ku komínu
musí spĺňať ustanovenia normy ČSN 73 4201:2010.
Podľa nariadenia vlády č.91/2010 Zb. Je nutné vykonať
revíziu spaľovacích ciest:
- pred uvedením spalinovej cesty do prevádzky
alebo po každej stavebnej úprave komína,
- pred výmenou alebo novou inštaláciou spotrebiča
palív.
Revíziu vykonáva odborne spôsobilá osoba v odbore
kominárstvo a je revíznym technikom komínov.
Príklady inštalácie peletovej pece ku komínu:
Obrázok 3: Pripojenie do existujúceho komína
Obrázok 2: Bezpečnostné vzdialenosti
Komín musí byť vo vyhotovení z antikorovej ocele alebo
keramiky (vnútri glazovaný), aby nemohlo dôjsť k jeho
poškodeniu usadeninami spalín. Je to nutné z dôvodu
nízkej teploty spalín peletovej pece.
Vzhľadom na to, že ako dôsledok funkcie peletovej pece
môže vzniknúť na výstupe za nasávacím ventilátorom
(spalinovým ventilátorom) pretlak, musia byť všetky časti
dymovodu až do vstupu do komína plynotesné. Je taktiež
bezpodmienečne nutné dbať na to, aby rúra dymovodu
nezasahovala do voľného prierezu komína.
1 = Hrdlo v stene komínového telesa
2 = Plynotesné potrubie
3 = Podložka
Pripojenie peletovej pece ku komínu:
Peletová pec musí byť pripojená k samostatnému komínu.
Je neprípustné odvádzať do tohto komína spaliny od iných
zariadení. Spaliny sa odvádzajú dymovodom s priemerom
80 mm pripojeným na hrdlo dymovodu pece, ktoré je
umiestnené na zadnej časti pece. Dymovod je nutné
5
Obrázok 3.2 Komín súčasťou budovy
A) Dymovod vložený do existujúceho komína. Tu je nutné
zaistiť možnosť čistenia.
B) Účinná výška komína
C) Externý prívod spaľovacieho vzduchu k peci
D) Tvarovka T so zátkou zberu kondenzátu
A
C
D
Obrázok 3.1 Komín mimo budovy
A
A) Dymovod umiestnený mimo budovy
B) Účinná výška vonkajšieho dymovodu. Dymovod musí
byť vyvedený nad úroveň strechy a vybavený tepelnou
izoláciou.
E
C
C) Externý prívod spaľovacieho vzduchu k peci
D
D) Tvarovka T so zátkou zberu kondenzátu
Obrázok 3.3 Napojenie na existujúci komín
Pec pripojená k existujúcemu komínu
A) Komínový prieduch
B) Účinná výška komína
C) Externý prívod vzduchu
D) Tvarovka T so zátkou zberu kondenzátu
E) Dymovod
Prívod externého vzduchu:
A
C
6
D
Vo vzduchotesných budovách môže dôjsť v miestnosti, v
ktorej je peletová pec umiestnená, k zníženiu obsahu
kyslíka. Je preto nevyhnutné zabezpečiť dostatočné
vetranie. Pre peletovú pec je preto k dispozícii možnosť
prevádzky nezávislej od vzduchu v miestnosti. Za týmto
účelom pripojte na nasávacie hrdlo vzduchu na zadnej
stene (Ø 57 mm) hadicu alebo podobné vhodné vedenie
(pozri obr. 10 str. 17). Koniec vzduchového vedenia sa
musí nachádzať vo voľnom priestore alebo v dobre
vetranej miestnosti vnútri budovy. Pri inštalácii peletovej
pece v spojení s kontrolovaným vetraním obytných
miestností sa nesmie koniec prívodu vzduchu nachádzať
v miestnosti, ktorá je napojená na združený systém
vetrania. Pre zabezpečenie dostatočného prívodu vzduchu
nesmie byť vedenie dlhšie než cca 3 m a nesmie mať
príliš veľa záhybov. Vedenie musí mať minimálny priemer
50 mm (alebo väčší). Ak vedenie vedie do voľného
priestoru, musí byť zahnuté o 90° smerom dole alebo
musí končiť v závetrí (pozri obr. 4).
nastavenou teplotou a aktuálnou priestorovou teplotou
(skutočnou teplotou) zvolí ovládanie modulárne výkon
alebo prevádzkový režim „Standby“. Peletová pec tak
zaistí maximálne prispôsobenie spaľovania situácii
v miestnosti, v ktorej je pec umiestnená, bez nutnosti
neustálych manuálnych úprav.
5. Prevádzkové stavy peletovej pece
Funkcia peletovej pece je charakterizovaná ôsmymi
hlavnými prevádzkovými stavmi (režimami):
Fáza štartu začína, ak aktuálna priestorová teplota
klesne o 1 °C pod nastavenú požadovanú teplotu a pec
vychladene na teplotu nižšiu než 70 °C.
5.1. Fáza štartu (Startphase)
V „Startphase“ sa naplní miska horáka automaticky presne
definovaným množstvom paliva a toto množstvo paliva sa
zapáli pomocou zabudovaného zapaľovača.
„Startphase“, ktorá je rozdelená na 10 zón, sa ukončí po
dosiahnutí presne definovanej teploty na „senzore teploty
plameňa“ a ovládanie prejde do prevádzkového režimu
„Kúrenie“.
Čas trvania „ Startphase “ môže byť rôzny, jeho dĺžka je
však obmedzená časom cca 20 minút.
Obrázok 4. Ochrana nasávacieho vedenia vzduchu
pred vetrom
Ak sa počas týchto 20 minút plameň nezapáli alebo ak na
senzore teploty nebude dosiahnutý plameň požadovanej
teploty, dôjde k bezpečnostnému vypnutiu zariadenia.
Pritom sú na základe spätnej väzby neustále merané a
kontrolované otáčky nasávacieho ventilátora.
Pre dimenzovanie nasávacieho vedenia vzduchu platí
nasledujúca tabuľka:
Priemer
nasávacej rúry*
Maximálna
dĺžka*
Max. počet kolien
90°
50 mm
0,5 m
1
70 mm
1m
1
100 mm
3m
3
*Údaje platia pre uvedený rozmer. Pri použití plochého vedenia a pod. je
nutné zvoliť zodpovedajúci prierez.
V prípade menších priemerov sa môže stať, že nebude
množstvo spaľovacieho vzduchu dostatočné. V dôsledku
toho sa bude v miske horáka vytvárať zvýšené množstvo
trosky (popola) a pec sa bude z bezpečnostných dôvodov
vypínať.
Pripojenie na elektrickú sieť.
Pripojte pec pomocou sieťového kábla (súčasť dodávky)
k zdroju el. prúdu (pozri obr. 1).
4. Charakteristika funkcie peletovej pece
Funkcia vašej peletovej pece je dimenzovaná na
udržiavanie konštantnej, príjemnej priestorovej teploty.
Vyvíjanie tepla v peci sa preto riadi automaticky podľa
požadovanej priestorovej teploty (teploty nastavenej
používateľom). V závislosti od rozdielu teplôt medzi
5.2. Režim „Kúrenie“ (Heizen)
Po úspešnom dokončení „ Startphase “ sa pec
automaticky prepne do prevádzkového režimu „Heizen“.
V prevádzkovom režime „Heizen“ bude vykurovací výkon
pece modulárne prispôsobovaný priestorovej teplote, príp.
rozdielu medzi skutočnou priestorovou teplotou a
nastavenou priestorovou teplotou.
Ak bude rozdiel medzi nastavenou priestorovou teplotou
veľký, bude pec kúriť pri zvýšenom vykurovacom výkone
(max. 8 kW).
Čím viac sa bude skutočná priestorová teplota približovať
nastavenej priestorovej teplote, tým viac sa bude
vykurovací výkon pece znižovať (minimálny vykurovací
výkon 1,8 kW).
V závislosti od požadovaného vykurovacieho výkonu bude
zodpovedajúce množstvo paliva dopravované pomocou
dopravnej závitovky v takte prostredníctvom peletového
sklzu do misky horáka.
Počas prevádzkového stavu „Heizen“ je teplota plameňov
a spaľovacej komory meraná tesne nad plameňom
pomocou špeciálneho tepelného senzora, ktorého signály
sú spracovávané riadiacim systémom a ktoré sú
podkladom pre stanovenie pomeru „obsahu energie v
miske horáka“ a množstva privádzaného spaľovacieho
vzduchu, čím je zaručené „ideálne spaľovanie“
popr. vysoký stupeň účinnosti.
Počas prevádzkového stavu „Heizen“ sú otáčky
nasávacieho ventilátora monitorované pomocou spätnej
7
väzby otáčok a neustále dochádza
nastavených a skutočných otáčok.
k vyrovnávaniu
V prípade väčšej odchýlky skutočného počtu od
nastaveného počtu otáčok dôjde k bezpečnostnému
vypnutiu a na displeji ovládacej jednotky sa objaví chybové
hlásenie.
Počas prevádzkového stavu „Heizen“ je maximálny
a minimálny vykurovací výkon obmedzovaný pomocou
bezpečnostných medzných hodnôt (maximálna a
minimálna teplota spalín), tzn., že ak dôjde pri
prevádzkovom stave „Heizen“ k prekročeniu maximálnej
teploty spalín alebo k poklesu minimálnej teploty spalín,
zariadenie sa z bezpečnostných dôvodov vypne.
5.3. Test horáka
Počas prevádzkového stavu „Heizen“ je každých 30 minút
vykonávaný test horákov.
Test horákov je vykonávaný nezávisle od fázy
vykurovacieho výkonu, v ktorej sa pec práve nachádza.
Test trvá cca 2 minúty.
5.4. Režim „Chladnutie“ (Abkühlung)
Po dosiahnutí nastavenej požadovanej priestorovej teploty,
tzn., že má skutočná a požadovaná priestorová teplota
rovnakú hodnotu, prejde ovládanie do prevádzkového
stavu „ Abkühlung “.
Prísun paliva bude ukončený, dopravná závitovka,
umiestnená v rúre, sa zastaví, otáčky nasávacieho
ventilátora sa upravia na definovaný počet, a palivo, ktoré
sa ešte nachádza v miske horáka, bude spálené.
Fáza chladenia je časovo obmedzená (čas trvania je
cca 15 minút).
Po ukončení
prevádzkového stavu „Abkühlung“
sa zariadenie prepne do prevádzkového stavu „Standby“.
5.5. Režim „Standby“
V tomto prevádzkovom stave nedochádza k spaľovaniu,
všetky súčasti nasávacieho ventilátora a závitovkového
dopravníka sa zastavia, zapaľovanie je vypnuté, zariadenie
je v čakacej polohe.
Skôr než môže byť pec opäť prepnutá z prevádzkového
stavu „Standby“ do prevádzkového stavu „Startphase“,
musia byť splnené dve podmienky pre štart:
1. Nastavená požadovaná priestorová teplota musí
klesnúť na min. 1,0 °C.
2. Teplota spalín, zmeraná tepelným senzorom
spalín, musí byť nižšia než 70 °C.
Zariadenie prepne z prevádzkového stavu „Standby“ do
prevádzkového stavu „Startphase“, až keď sú obe
podmienky splnené.
!
Pozor!
Zariadenie sa spustí v prevádzkovom režime
„Standby“ samočinne. Z dôvodu zahrievania skla je
nutné zaistiť, aby sa v miestnosti, v ktorej bude
peletová pec umiestnená, nezdržiavali bez dozoru
8
žiadne osoby, ktoré nie sú s prevádzkou peletovej pece
oboznámené.
Je zakázané odkladať materiály a predmety, ktoré nie
sú odolné voči teplu, na pec alebo ich ukladať v
rozsahu predpísaných minimálnych vzdialeností od
pece.
5.6. Režim „Bezpečnostné vypnutie“ (Abschaltung)
V prípade poruchy, bez ohľadu na prevádzkový stav a na
prevádzkový režim, dôjde k vypnutiu zariadenia z
bezpečnostných dôvodov.
Priebeh vypínania z bezpečnostných dôvodov je presne
definovaný.
Počas bezpečnostného vypínania sú jednotlivé súčasti
zopnuté nasledujúcim spôsobom:
Nasávanie ventilátora – ZAPNUTÉ „EIN“
Závitovkový dopravník – VYPNUTÉ „AUS“
Zapaľovanie – VYPNUTÉ „AUS“
Koniec vypnutia z bezpečnostných dôvodov závisí od
teploty, tzn., že bude prevádzkový stav „ Abschaltung“
zachovaný dovtedy, pokým pec nevychladne na nižšiu
teplotu spalín než 70 °C.
Po ukončení vypnutia z bezpečnostných dôvodov sa
ovládanie prepne do prevádzkového stavu „Störung“.
5.7. Režim poruchy (Störung)
Pec už nie je možné samočinne sprevádzkovať.
Používateľ si môže na displeji prečítať dôvod poruchy.
Po odbornom odstránení poruchy a potvrdení poruchového
hlásenia na ovládacej jednotke je možné pec opäť uviesť
do prevádzky.
5.8. Vypnutie pece - Prevádzkový stav (AUS)
Postup vypnutia:
Stlačte na ovládacej jednotke ľavé tlačidlo a držte stlačené,
pokým sa neobjaví stránka s informáciami.
Stlačte pravé tlačidlo (Menü), potom nastavte pomocou
oboch prostredných tlačidiel kurzor na prevádzkový režim stlačte pravé tlačidlo (Wählen) - pomocou oboch
prostredných tlačidiel nastavte kurzor na prevádzkový
režim (AUS) - stlačte pravé tlačidlo (Speichern).
Pec nastaví prevádzkový stav chladnutia a už nemôže byť
samočinne uvedená do prevádzky, ani pri nedosiahnutí
nastavenej priestorovej teploty.
Počas prevádzkového stavu „Aus“ budú ovládacia
jednotka a riadiaca jednotka ďalej napájané prúdom (cca
90 wattov/hodina).
5.9.
Výpadok prúdu (Stromausfall)
Riadiaca jednotka je vybavená záložnou batériou, takže
dáta pri výpadku prúdu zostanú uchované.
Pri výpadku prúdu rozlišujeme medzi krátkodobým a
dlhodobým výpadkom prúdu.
Krátkodobý výpadok prúdu - čas trvania výpadku je
kratší než 30 sekúnd.
Prevádzka pece bude po obnovení dodávky prúdu
pokračovať v režime, v ktorom sa nachádzala pred
výpadkom prúdu.
Dlhodobý výpadok prúdu - čas trvania výpadku je dlhší
než 30 sekúnd.
Pec sa zapne po obnovení dodávky prúdu
prevádzkového stavu bezpečnostného vypnutia.
do
V prípade výpadku prúdu môže prípadne uniknúť malé
množstvo spalín.
5.10. Prehriatie
Pri prekročení prípustnej teploty spalín dôjde k vypnutiu
zariadenia z bezpečnostných dôvodov a na displeji sa
objaví nasledujúce chybové hlásenie:
„Abschaltung Abgastemperatur Heizbetrieb zu hoch“
„Vypnutie – príliš vysoká teplota spalín počas
vykurovacej prevádzky“
Vykurovacia prevádzka pece môže opäť pokračovať až po
potvrdení chybového hlásenia a novom nastavení
požadovaného prevádzkového režimu.
V časti menu/info sú k dispozícii štyri riadky vždy s 21
znakmi pre znázornenie textu.
Na stránkach informácií prechádza obsluha pomocou
tlačidiel 2 a 3 medzi jednotlivými informačnými stránkami.
Ak sa nachádza používateľ v menu voľby, budú súčasne
zobrazené 4 body pod-menu. Pomocou tlačidiel 2 a 3 si
môže vybrať z jednotlivých bodov menu, pričom je aktuálne
zvolený bod menu na čiernom pozadí. Pri opakovanom
stlačení tlačidla 3 po voľbe 4. bodu menu sa obsluha
dostane k ďalším bodom voľby (rolovacie menu).
Obsluha môže tlačidlom 4 zvoliť určitý bod menu a dostane
sa tak do príslušného pod-menu, alebo, pri voľbe
parametra, do zodpovedajúceho okna, v ktorom je možné
zmeniť nastavenie parametra.
Body menu a informácie, ktoré nie sú aktívne:
Neaktívne body menu nie sú v menu voľby zobrazené. Ani
na informačných stránkach a v informáciách o hodnotách
nie sú v príslušnej konfigurácii neaktívne merané hodnoty
zobrazované.
5.11. Vypnutie pri nízkej teplote
Ak pec pri prevádzkovom stave „Heizen“ vychladne
pod minimálnu
teplotu,
zariadenie
sa
vypne
z
bezpečnostných dôvodov a na displeji sa objaví
nasledujúce chybové hlásenie:
„Abschaltung Abgastemperatur Heizbetrieb zu gering“
„Vypnutie – príliš nízka teplota spalín počas
vykurovacej prevádzky“
Vykurovacia prevádzka pece môže opäť pokračovať až po
potvrdení chybového hlásenia a novom nastavení
požadovaného prevádzkového režimu.
6. Popis tlačidiel na ovládacej jednotke
6.1. Ovládacia jednotka
Displej je rozdelený na päť častí, ako je zrejmé z obrázka.
Popis stránky
Číslo stránky
Prevádzkový režim
Prevádzkový stav
Priestorová teplota požad./skut.
Čas
Popis
ľavé tlačidlo
1
Popis
prostredné tlačidlo
2
Kúrenie
Standby
20/20 °C
Dátum
Popis
pravé tlačidlo
4
3
Popis stránky obsahuje názov stránky, na ktorej sa obsluha
práve nachádza. V rovnakom riadku vpravo je uvedené
číslo stránky.
9
6.2.
Funkcie tlačidiel:
Vľavo:
Uprostred hore:
Uprostred dole:
Vpravo:
Informačné stránky
6.2.1 Informačná stránka 1 (štandardná stránka)
Táto stránka je po zapnutí zobrazovaná vždy.
Zobrazenie infostránky 1
Šípky hore
Šípky dole
Vstup do zvoleného bodu menu
6.2.3 Nastavenie prevádzkového režimu
Information
1
Betriebart:
Betriebsart
Prevádz. Režim
Auto
Betriebszustand:Startphase
Raumsoll/ist: 0/28°C
15:00
Mi,23.01.2004
Menü
Informácie
1
Prevádzkový režim
Aus
Heizen <
Auto
>
Auto
Prevádzkový stav: Fáza štartu
Priest. Nast/skut: 0/28°C
15:00
Mi,23.01.2004
Menu
Zurück
>
Wählen Späť
Funkcie tlačidiel:
Vľavo:
Uprostred hore:
Uprostred dole:
Vpravo:
6.2.2 Hlavné menu
Toto menu je zobrazené ako rolovacie menu.
Hauptmenü
1
>Betriebsart
Auto<
Datum/Uhrzeit
Sprache
Deutsch
Zurück
Hlavné menu
Wählen
1
>Prev. režim
Auto<
Dátum/Čas
Jazyk
Nemecký
Späť
Voľba
Obsahuje nasledujúce záznamy:
 Prevádzkový režim (tu je možné zmeniť nastavenie
prevádzkového režimu: Vyp, Kúrenie, Automatika)
 Dátum/čas (tu je možné nastaviť dátum a čas pre
ovládaciu jednotku)
 Nastavenie zo závodu = vždy „Nemecky“
10
Voľba
Zobrazenie infostránky 1
Voľba hore
Voľba dole
Uloženie zvoleného prevádzkového
stavu do pamäte
6.2.4 Nastavenie času a dátumu
Information
Funkcie tlačidiel:
Vľavo:
Spustí kúrenie ihneď.
Uprostred
hore: Zobrazenie okna chýb v prípade
chyby, tlačidlo inak nie je aktívne
Uprostred dole:
Nastavenie
parametrov
týždenného programu alebo
požadovanej priestorovej teploty
podľa prevádzkového režimu.
Vpravo:
Zobrazenie hlavného menu
Vyp
Kúrenie <
Auto
Informácie
Uhrzeit / Datum
15:00
24.01.2005
Zurück
Čas / dátum
15:00
24.01.2005
Wählen
Funkcie tlačidiel:
Vľavo:
Uprostred hore:
Uprostred dole:
Vpravo:
Späť
Voľba
Zobrazenie infostránky 1
Voľba hore
Voľba dole
Uloženie zvoleného času do pamäte
6.2.5 Nastavenie časov a požadovaných priestorových
teplôt pri automatickej prevádzke
Wochenprogramm
Týždenný program
Mo Di Mi Do Fr Sa
1 E:12:00 A:24:00
2 E:13:00 A:24:00
3 E:14:00 A:24:00
Zurück
<>
Funkcie tlačidiel:
Vľavo:
Uprostred hore:
Uprostred dole:
Vpravo:
So
25°
26°
27°
Po Ut St Št Pi So
1 E:12:00 A:24:00
2 E:13:00 A:24:00
3 E:14:00 A:24:00
Wählen Späť
<>
Ne
25°
26°
27°
Voľba
Zobrazenie infostránky 1
Nastavenie dňa v týždni popr. času
Nastavenie dňa v týždni popr. času
Prechod medzi časmi
6.2.6 Nastavenie požadovanej priestorovej teploty
počas vykurovacej prevádzky
Raumsoll
r001
Raumsoll
Temperatur
(21)
21
[°C]
Zurück
Speich.
Priestor. nast.
r001
Priestor.nast
Teplota
(21)
21
Vo všetkých zariadeniach je zo závodu nastavený nemecký
jazyk.
Ak chcete nastaviť iný jazyk, postupujte nasledujúcim
spôsobom:
Nastavte v hlavnom menu kurzor na „Jazyk“.
Stlačte pravé tlačidlo „Voľba“
Zvoľte pomocou oboch prostredných tlačidiel požadovaný
jazyk.
Potom stlačte pravé tlačidlo „Uložiť“.
Ak chcete stránku opustiť bez uloženia, stlačte ľavé tlačidlo
„Späť“.
Po uložení vypnite a znovu zapnite hlavný spínač. Až teraz
budú texty zobrazené v novo zvolenom jazyku.
[°C]
1 Hlavné menu
Hauptmenü
Späť
Funkcie tlačidiel:
Vľavo:
Uprostred hore:
Uprostred dole:
Vpravo:
Zobrazenie infostránky 1
Zvýšiť požadovanú priestorovú
teplotu
Znížiť požadovanú priestorovú
teplotu
Uloženie zvolenej požadovanej
priestorovej teploty do pamäte
6.2.7 Stránka porúch
Fehlerseite
Thermofühler Abgas
Unterbrechung
15:00
24.01.2004
Quit
Stránka chýb
Tepelný senzor spalín
Prerušenie
15:00
24.01.2004
Potvrdenie
Funkcie tlačidiel:
Vľavo:
Uprostred hore:
Uprostred dole:
Vpravo:
1
Uložiť
Tlačidlo nie je aktívne
Tlačidlo nie je aktívne
Zobrazenie infostránky 1
Potvrdenie chyby na zobrazení
Zurück
Wählen Späť
Voľba
6.4 Popis – vykurovacia krivka (Heizkurve)
Rozsah nastavenia od 80 do 600.
Nastavenie zo závodu: 200
Nastavovaná hodnota sa riadi podľa veľkosti miestnosti,
ktorá má byť vykurovaná.
Smerné hodnoty pre veľkosť miestnosti:
 Miestnosť 20 m²
- hodnota 80
 Miestnosť 25 m²
- hodnota 200
 Miestnosť 30 m²
- hodnota 400
 Miestnosť väčšia než 30 m² - hodnota 600

V prípade starších komínoch by mala byť taktiež
nastavená vyššia hodnota (vyššia než 400) - zabráni sa
tak tvorbe kondenzátu v komíne.
Hodnota vykurovacej krivky sa nastavuje nasledujúcim
spôsobom:
a. Nastavte v hlavnom menu kurzor na „Heizkurve“.
b. Stlačte pravé tlačidlo „Wählen“.
c. Zmeňte hodnotu pomocou oboch prostredných tlačidiel.
d. Potom stlačte pravé tlačidlo „Speichern“.
e. Ak chcete stránku opustiť bez uloženia, stlačte ľavé
tlačidlo „Zurück“.
6.5 Popis – blokovanie tlačidiel (detská poistka)
Information
Betriebart:
6.3 Nastavenie jazyka
Dátum/Čas
Jazyk
Nemecký
>Vykurovacia krivka<
Datum/Uhrzeit
Sprache
Deutsch
>Heizkurve<
1
Auto
Betriebszustand:Standby
Hauptmenü
1
Betriebsart
Auto
Datum/Uhrzeit
>Sprache
Deutsch<
Raumsoll/ist: 0/28°C
15:00
Mi,23.01.2004
Menü
Informácie
Zurück
Hlavné menu
Wählen
1
>Prev. režim
Auto<
Dátum/Čas
Jazyk
Nemecký
Späť
Voľba
Prev. režim:
1
Auto
Prevádzkový stav:Standby
Priest. Nast/Skut: 0/28°C
15:00
Mi,23.01.2004
Menu
11
Na informačnej stránke 1 je možné aktivovať blokovanie
tlačidiel.
Aktivácia blokovania tlačidiel:
 Držte tlačidlo menu cca 10 sekúnd stlačené,
pokým sa na displeji neobjaví text „Tastensperre
aktiviert“
Deaktivácia blokovania tlačidiel:
 Držte tlačidlo menu cca 10 sekúnd stlačené,
pokým z displeja nezmizne text „ Tastensperre
aktiviert“
nízkej kvality vedie k skracovaniu intervalov čistenia a k
zvýšeniu spotreby paliva, je teda taktiež nutné častejšie
doplňovať zásobník peliet.
Drevené pelety sú balené v plastových alebo papierových
vreciach. Pre zabezpečenie bezproblémového spaľovania
drevených peliet je nutné prepravovať a skladovať palivo
suché, na suchom mieste a bez nečistôt. Pri styku s
vlhkosťou pelety silno napučia.
Pri plnení drevených peliet do zásobníka dbajte na to, aby
vrecia s peletami neboli v styku s horúcim povrchom pece.
6.6 Popis – nastavenie jasu/kontrastu displeja
Tlačidlo vľavo: držte tlačidlo cca 10 sekúnd stlačené,
pokým sa na displeji neobjaví text „Kontrast Mode“.
Teraz ľavé tlačidlo uvoľnite a pomocou oboch prostredných
tlačidiel nastavte požadovaný jas alebo kontrast.
Dva kilogramy drevených peliet majú zhruba rovnaký
energetický obsah ako jeden liter „extra ľahkého
vykurovacieho oleja“. Z hľadiska priestoru zodpovedajú 3
m3 drevených peliet cca 1000 litrom vykurovacieho oleja.
Rôzny vykurovací výkon peletovej pece nie je spôsobený
iba kvalitou peliet, ale taktiež surovinou (druhom dreva).
7. Prevádzka peletovej pece
7.2. Prvé uvedenie peletovej pece do prevádzky
Materiály peletovej krbovej pece sa musia pomaly
prispôsobiť teplu. Pri opatrnom vykurovaní zabránite vzniku
trhlín v doskách obkladu kúreniska, poškodeniu laku a
poškodeniu materiálu. Nenastavujte preto na ovládacom
paneli príliš vysokú teplotu (cca o 1,5 °C až 2 °C vyššiu,
než je aktuálna priestorová teplota).
Peletovú krbovú pec smú prevádzkovať iba dospelé osoby.
Dbajte na to, aby sa deti v blízkosti peletovej krbovej pece
nikdy nezdržiavali sami (nenechávajte pec nikdy dlhší čas
bez dozoru). Peletová krbová pec smie byť využívaná iba
podľa tohto návodu na obsluhu.
Rešpektujte, prosím, bezpečnostné pokyny uvedené v
kapitole 2.
7.1. Palivo
Peletová pec smie byť prevádzkovaná výlučne s palivom
„pelety“. Pri použití tohto paliva ste sa rozhodli pre
ekologické vykurovanie.
Pelety sú vyrábané zo zvyškov dreva z píl a výrobní
hobľovaného reziva, vrátane polomového dreva z
lesníckych závodov. Tieto základné suroviny majú 100 %
prírodný pôvod a sú drvené, sušené a lisované do podoby
malých valčekov - peletiek.
 Pred prvým uvedením do prevádzky je popr. potrebné




Dôležité: Vaša peletová krbová pec HAAS+SOHN



Peletová pec smie byť prevádzkovaná iba s normovanými
peletami s priemerom 6 mm.

!
Drevené pelety v dobrej kvalite je možné opticky rozoznať
podľa: hladkého, lesklého povrchu, rovnomernej dĺžky,
nízkeho podielu prachu. Drevené pelety v nižšej kvalite sa
vyznačujú: pozdĺžnymi a priečnymi trhlinami, vysokým
podielom prachu, rôznymi dĺžkami. Presné kvalitatívne
znaky je však možné zistiť iba pomocou vhodných
technických analytických prístrojov.
Jednoduchý test kvality: Vložte niekoľko drevených peliet
do pohára s vodou:
Dobrá kvalita:
Pelety klesnú ku dnu
Horšia kvalita:
Pelety budú plávať.
Používanie nekvalitného alebo neprípustného paliva
zhoršuje funkciu vašej peletovej pece a môže mať okrem
toho za následok zánik záruky a s tým spojenej
zodpovednosti za produkt. Neprípustným palivom sú napr.
taktiež štiepky, slama alebo kukurica. Spaľovanie peliet
12
odstrániť nálepky a vybrať z popolníka alebo z
priestoru kúreniska diely príslušenstva, to platí taktiež
pre prípadné prepravné poistky.
Skontrolujte, či je obloženie kúreniska uložené v
ukotvení (obloženie sa mohlo pri preprave alebo pri
inštalácii pece posunúť).
Skontrolujte, či je horák peliet umiestnený presne v
uchytení.
Zatvorte dvierka kúreniska.
Naplňte zásobník normovanými drevenými peletami
(Ø 6 mm).
Pripojte sieťový kábel
Nastavte kolískový spínač ZAP/VYP do polohy „1“.
Po nastavení kolískového spínača na „ZAP“ spustí
ovládanie inicializáciu. Táto operácia trvá niekoľko
sekúnd.
Po inicializácii sa objaví informačná stránka - stlačte
pravé tlačidlo „Menü“ - nastavte kurzor na Prevádzkový
režim - stlačte pravé tlačidlo „Wählen“ - zvoľte
pomocou kurzora požadovaný prevádzkový režim stlačte pravé tlačidlo „Speichern“.
POZOR!!
Iba pri prvom uvádzaní do prevádzky vložte
cca 30 kusov peliet priamo do horáka. Urýchli to
štart.
Všeobecne:
Ak nebolo možné úspešne ukončiť fázu štartu, tzn. nebol
zapálený plameň alebo na tepelnom senzore nebola
dosiahnutá potrebná teplota, vykoná sa bezpečnostné
vypnutie zariadenia a objaví sa poruchové hlásenie
„Startphase Solltemp. Abgas nicht erreicht – Brenner
kontrollieren – Datum und Uhrzeit“
Odstránenie poruchy:
Po vychladnutí pece je nutné vyprázdniť a v prípade
potreby vyčistiť horák. Pozor! V popole môžu byť žeravé
zvyšky! Potom na ovládacej jednotke stlačte ľavé tlačidlo
toľkokrát, pokým sa neobjaví poruchové hlásenie - potom
stlačte na ovládacej jednotke pravé tlačidlo „Quitt“ - teraz
sa objaví informačná stránka - stlačte pravé tlačidlo nastavte kurzor na prevádzkový režim a stlačte pravé
tlačidlo „Wöhlen“ - objaví sa stránka, v ktorej je možné
zvoliť prevádzkový režim - zvoľte pomocou kurzora
požadovaný prevádzkový režim a stlačte pravé tlačidlo
„Speichern“ – pec začne opäť štartovaciu fázu.
Upozornenie: Prípadný zápach v dôsledku dodatočného
vypaľovania laku zakrátko zmizne. Miestnosť, v ktorej je
pec inštalovaná, dobre vyvetrajte. Lak neobsahuje žiadne
jedovaté výpary.
7.3.
Voľba prevádzkového režimu
Ovládací
systém
umožňuje
jednoduchú
voľbu
prevádzkových režimov „Heizen“ a „Auto“ (týždenný
program).
7.3.1 Prevádzkový režim „Kúrenie“ (Heizen)
Funkcie tlačidiel ovládacej jednotky sú vysvetlené
v kapitole č. 6.
V tomto prevádzkovom režime môže pomocou štyroch
ovládacích tlačidiel na ovládacej jednotke obsluha nastaviť
požadovanú priestorovú teplotu (medzi 10 °C a 30 °C).
Pec zahreje vzduch v miestnosti na požadovanú
priestorovú teplotu a po dosiahnutí tejto teploty a po
prebehnutí
programu
chladnutia
sa prepne
do
prevádzkového stavu „standby“.
Zatiaľ čo je pec prevádzkovaná v tomto prevádzkovom
režime, bude miestnosť neustále vykurovaná na nastavenú
priestorovú teplotu, počas dňa aj v noci, tzn. pri tomto
prevádzkovom režime nie je z hľadiska požadovanej
priestorovej teploty rozlišované medzi dňom a nocou alebo
inými časmi.
7.3.2
Nastavenie priestorovej požadovanej teploty
v prevádzkovom režime „Kúrenie“ (Heizen)
Stláčajte ľavé tlačidlo tak často, pokým sa neobjaví
informačná stránka.
Potom stlačte prostredné dolné tlačidlo
Teraz sa otvorí programovacie okno, v ktorom sa
nastavuje
požadovaná
priestorová
teplota.
Vysvetlivky k tlačidlám a ich funkciám sú
zobrazené v dolnom riadku tohto programovacieho
okna.
Pomocou horného prostredného tlačidla sa
požadovaná priestorová teplota zvyšuje vždy v
krokoch o 1 °C. Pomocou dolného prostredného
tlačidla sa požadovaná priestorová teplota znižuje
vždy v krokoch o 1 °C.
Pomocou ľavého tlačidla sa programovacie okno
zatvára bez uloženia novej
požadovanej
priestorovej teploty.
Pomocou pravého tlačidla sa toto programovacie
okno zatvára a novo zadaná požadovaná
priestorová teplota sa uloží do pamäte.
7.3.3 Prevádzkový režim „Auto“ (týždenný program)
V tomto prevádzkovom režime môže používateľ zvoliť
podľa vlastného výberu na každý deň (24 hodín), 7 dní v
týždni vždy 3 časy zapnutia a vypnutia, vrátane príslušných
požadovaných
priestorových
teplôt,
zvolených
používateľom (medzi 10 °C a 30 °C).
7.3.3.1 Nastavenie dátumu a času
Pred začatím prevádzky s týždenným programom je nutné
nastaviť dátum a čas.
Postup:
Stláčajte ľavé tlačidlo na ovládacej jednotke tak
často, pokým sa neobjaví informačná stránka.
Stlačte na informačnej stránke pravé tlačidlo
„Menü“
Teraz sa objaví hlavné menu
V hlavnom menu nastavte pomocou oboch
prostredných tlačidiel kurzor na „Dátum/Uhrzeit“
Stlačte pravé tlačidlo „Wählen“
Teraz sa objaví programovacie okno pre dátum a
čas
Stlačte v programovacom okne pravé tlačidlo
„Ändern“
Teraz je programovanie aktivované - pravým
tlačidlom (šípkou) zvoľte pole, ktoré má byť
zmenené
Pomocou oboch prostredných tlačidiel (+ / -)
zadajte zmenu
Pomocou pravého tlačidla (šípka) preklikajte
programovacie okno smerom dole, pokým sa v
dolnom textovom riadku neobjaví funkcia „Uložiť“.
Stlačte pravé tlačidlo „Speichern“ - zmena bude
uložená
Stlačte ľavé tlačidlo - objaví sa hlavné menu.
7.3.3.2 Prevádzkový režim „Auto“ (týždenný program)
V tomto prevádzkovom režime musí byť programovanie
vykonávané každý deň.
Pec zahreje vzduch v miestnosti na požadovanú
priestorovú teplotu a po dosiahnutí tejto teploty a po
prebehnutí
programu
chladnutia
sa prepne
do
prevádzkového stavu „Standby“.
Tento
prevádzkový
režim
umožňuje
prispôsobiť
požadovanú priestorovú teplotu osobným potrebám.
7.3.3.3 Nastavenie požadovanej priestorovej teploty v
prevádzkovom režime „Týždenný program“
Stláčajte ľavé tlačidlo tak často, pokým sa neobjaví
informačná stránka.
Potom stlačte prostredné dolné tlačidlo.
Teraz sa otvorí programovacie okno, v ktorom
môžete zvoliť dni v týždni.
13
Pomocou oboch prostredných tlačidiel je možné v
druhom riadku zvoliť kurzorom deň v týždni (zvoleným
dňom je každý deň, ktorý je podložený kurzorom).
Po zadaní voľby kurzorom stlačte pravé tlačidlo
„Ändern“.
Teraz sa objaví programovacie okno pre zvolený deň.
V prvom stĺpci sú uvedené čísla položiek 1, 2 a 3.
V druhom stĺpci sa pomocou oboch prostredných
tlačidiel programujú v 15-minútových krokoch časy
zapínania (sú označené písmenom E).
Pravým tlačidlom (šípka) je možné prechádzať zo
stĺpca do stĺpca zľava doprava.
V treťom stĺpci sa pomocou oboch prostredných
tlačidiel programujú v 15-minútových krokoch časy
vypínania (sú označené písmenom A).
V štvrtom stĺpci sa časovému obdobiu, medzi
príslušným časom zapnutia a vypnutia, priradzuje
požadovaná priestorová teplota.
Po úplnom naprogramovaní určitého dňa v týždni je
možné stlačením ľavého tlačidla „Zurück“ obsah
programovacieho okna na tento deň v týždni uložiť a
okno opustiť.
Rovnakým spôsobom je nutné naprogramovať taktiež
ostatné dni v týždni.
7.3.3.4 Príklad programovania dňa v týždni „Pondelok“
Stláčajte ľavé tlačidlo tak často, pokým sa neobjaví
informačná stránka.
Potom stlačte prostredné dolné tlačidlo.
Teraz sa otvorí stránka, na ktorej môžete zvoliť dni v
týždni.
Pomocou oboch prostredných tlačidiel umiestnite
kurzor tak, aby bolo pole MO (skratka pre Montag nemecky pondelok) podložené kurzorom.
Potom stlačte pravé tlačidlo „Ändern“.
Teraz sa otvorí programovacie okno pre „Montag“.
V prvom stĺpci sú uvedené čísla položiek 1, 2 a 3.
V druhom stĺpci sa pomocou oboch prostredných
tlačidiel programujú v 15-minútových krokoch časy
zapínania (sú označené písmenom E).
Pravým tlačidlom (šípka) je možné prechádzať zo
stĺpca do stĺpca zľava doprava.
V treťom stĺpci sa pomocou oboch prostredných
tlačidiel programujú v 15-minútových krokoch časy
vypínania (sú označené písmenom A).
V štvrtom stĺpci sa časovému obdobiu, medzi
príslušným časom zapnutia a vypnutia, priradzuje
požadovaná priestorová teplota.
Po úplnom naprogramovaní určitého dňa v týždni je
možné stlačením ľavého tlačidla „Zurück“ obsah
programovacieho okna na tento deň v týždni uložiť a
okno opustiť.
8. Čistenie a údržba
Správna funkcia pece rozhodujúcim spôsobom závisí od
odbornej a pravidelnej údržby. V súvislosti s tvorbou popola
pri spaľovaní peliet musí byť vykonávané pravidelné
čistenie a pravidelná údržba, čím je možné dosiahnuť
bezporuchovú prevádzku.
Frekvencia údržby potom rozhodujúcim spôsobom závisí
od kvality peliet (obsah popola). Kvalitné pelety majú nízky
obsah popola, cca 0,2 – 0,3 %. Pri vyššom obsahu popola
(0,5 % a viac) sa interval údržby skracuje a tvorba popola
sa zvyšuje 2- až 3-krát. Výsledkom je nižší vykurovací
výkon a zvýšený počet otáčok ventilátora.
14
Odporúčame preto, najneskôr po spotrebovaní 1000 kg
peliet, skontrolovať a vyčistiť taktiež dymovody (pozri
obr. 8 a+d).
!
Pozor!
Pece, na ktorých nie je vykonávaná údržba podľa
našich údajov, nesmú byť prevádzkované. Pri
nerešpektovaní týchto pokynov zanikajú všetky nároky
zo záruky.
Hneď ako nájdete v studenej spaľovacej komore zvyšky
popola a trosky, musíte ju vyčistiť (pozri obr. 5 + 6). Ak to
neurobíte, bude troska pribúdať. Zariadenie tak už nebude
môcť správne zapaľovať. V spaľovacej komore sa môžu
hromadiť pelety. V krajnom prípade sa môžu pelety
hromadiť až ku kĺzačke peliet. Možným následkom by
mohlo byť zapálenie v nádobe na pelety a tlejúce horenie v
zásobníku na pelety.
Došlo by k poškodeniu pece, na ktoré sa nevzťahuje
záruka.
!
Pozor!
Pred začatím čistenia musí byť pec studená, kolískový
spínač Zap/Vyp musí byť v polohe „0“ a sieťový kábel
musí byť vytiahnutý.
Po dokončení čistenia musí byť obnovený riadny
prevádzkový stav zariadenia: Horák peliet je nutné
správne nasadiť a dvierka kúreniska uzavrieť.
8.1 Čistenie povrchu
Znečistenie povrchu pece je možné vyčistiť vlhkou utierkou
alebo v prípade potreby pomocou slabého mydlového
roztoku. Neodporúča sa používať agresívne čistiace
prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie povrchov.
8.2 Čistenie skla
Pre vyčistenie skleneného priezoru je nutné najprv otvoriť
dvierka kúreniska. Znečistenie skla je možné odstrániť
pomocou čistiaceho prostriedku na sklo.
Čistenie skla sa smie vykonávať iba vtedy, keď je pec
studená a v prevádzkovom režime „Aus“.
8.3 Čistenie spaľovacej komory
Počas prevádzky sa môžu v spaľovacej komore vytvárať
usadeniny. Ako rýchlo sa bude spaľovacia komora
zanášať, závisí iba a jedine od kvality paliva. Usadeniny,
popr. zarastanie, je nutné z času na čas odstrániť.
Čistenie skla sa smie vykonávať iba vtedy, keď je pec
studená a v prevádzkovom režime „AUS“, v opačnom
prípade hrozí nebezpečenstvo popálenia.
Pre tento účel je nutné horák peliet vybrať z pece. Po
vybratí horáka peliet je taktiež možné odstrániť prípadné
zvyšky popola, ktoré sa nachádzajú pod horákom.
Po vyčistení je nutné horák peliet opäť nasadiť do pôvodnej
polohy. Skontrolujte znova správnu polohu horáka aj z
pohľadu prípadných netesností.
Používateľ
musí
vykonávať
optickú
kontrolu
znečistenia horáka a zvyškov spálených peliet v
priestore kúreniska!!!
8.5 Čistenie zásobníka na pelety
Kúrte v peletovej peci dovtedy, kým nebude zásobník na
pelety úplne prázdny. Potom smie byť zo zásobníka na
pelety odstránená ochranná mriežka. Vyčistite zásobník a
vstup do závitovkového dopravníka, najlepšie vysávačom.
Po vyčistení musí byť ochranná mriežka v každom prípade
opäť namontovaná. Dbajte pritom na to, aby do zásobníka
na pelety nespadol žiaden cudzí predmet, aby nedošlo k
následnému poškodeniu závitovkového dopravníka.
Obrázok 5: Znečistený horák
Obrázok 7: Zásobník na pelety
1 = veko zásobníka na pelety
2 = ochranná mriežka
Obrázok 6: Čistý horák
Intervaly čistenia spaľovacej komory a skla závisia priamo
od kvality drevených peliet (vysoký obsah popola) a môžu
trvať niekoľko hodín kúrenia až niekoľko dní.
8.4 Odstraňovanie popola z kúreniska
Pre dôkladné čistenie a odstraňovanie popola zo
spaľovacej komory a z kúreniska musí byť peletová krbová
pec studená a v prevádzkovom režime „AUS“.
Postup:
Stláčajte ľavé tlačidlo ovládacej jednotky toľkokrát, pokým
sa neobjaví informačná stránka - potom stlačte pravé
tlačidlo „Menü“ - pomocou oboch prostredných tlačidiel
nastavte kurzor na prevádzkové režimy - stlačte pravé
tlačidlo „Wählen“ - pomocou oboch prostredných tlačidiel
nastavte kurzor na „AUS“ - stlačte pravé tlačidlo
„Speichern“ - pec začne chladnúť.
Po úplnom vychladnutí pece môžete začať s čistením.
Pozor!
Program chladnutia pece bude po cca 15 minútach
ukončený, pec môže byť po ukončení fázy chladnutia
ešte stále horúca.
Začnite pec čistiť až po úplnom vychladnutí!
„Nebezpečenstvo popálenia!“
Dĺžka intervalu vyberania popola závisí priamo od kvality
používaných drevených peliet. Odporúčame povysávať
kúrenisko vysávačom na popol.
8.6 Čistenie dymových ciest a rúr dymovodov
V normálnom prípade stačí, keď sa dymové cesty a rúry
dymovodov čistia raz ročne. Pre jednoduchšie čistenie si
odsuňte najprv pec od steny, aby za pecou vznikol
dostatočný pracovný priestor. Pri čistení ťahových ciest
postupujte nasledovne:
Deflektor (1) nadvihnite a
vysaďte z vedenia, pričom
pravé
obloženie
(2)
vysuňte z držiaka smerom
dole. Obloženie postavte
dole do komory. Potom je
možné deflektor vybrať a
vyčistiť
hornú
časť
spaľovacej komory (pozri
obrázok 8a).
Obrázok 8a: Demontáž deflektora (clony)
15
Demontáž bočnej steny Pelletto/Toledo:
Následne demontujte pravú bočnú stenu. Táto je vzadu
pripevnená pomocou skrutiek (1) a v prednej časti
zafixovaná pomocou 3 zásuvných spojení. Odstráňte
vzadu skrutky a vytiahnite (vycviknite) bočnú stenu smerom
nabok (pozri obr. 8b).
Obrázok 8c: Čistiace viečka uzatvorené
Obrázok 8b: Demontáž bočnej steny Pelletto/Toledo
Demontáž bočnej steny Almeria:
Následne demontujte pravú bočnú stenu. Táto je vzadu
pripevnená pomocou skrutiek (1) a v prednej časti
zafixovaná pomocou 3 zásuvných spojení. Odstráňte
vzadu skrutky a vytiahnite (vycviknite) bočnú stenu smerom
nabok (pozri obr. 8c).
Obrázok 8d: Čistiace viečka otvorené
8.7 Čistenie plášťa nasávacieho (spalinového)
ventilátora
Plášť na čistenie sprístupníte povolením 4 matíc,
zobrazených na obr. 9 (pozri šípky).
Motor nasávacieho ventilátora demontujete tak, že ho
stiahnete. Teraz pomocou vysávača alebo vhodnej
metličky vyčistite teleso nasávacieho ventilátora a
spalinovú cestu.
Následne jednotlivé diely v opačnom poradí opäť zostavte.
Dajte si záležať na tom, aby ste tesnenie nasadili späť na
správne miesto.
Poškodené tesnenia je nutné
bezpodmienečne vymeniť.
Dbajte na elektrické prípojky motora ventilátora a ich
správne uloženie.
Obrázok 8c: Demontáž bočnej steny Almeria
Pre vyčistenie ťahovej cesty výmenníka tepla uvoľnite
skrutky a odstráňte obe viečka čistiacich otvorov. Teraz
môžete uvoľnené vnútorné priestory ťahovej cesty vyčistiť
(pozri obr. 8 c+d).
Po dokončení čistenia dbajte na to, aby pri montáži
viečka boli tesnenia na správnych miestach.
Poškodené tesnenia je nutné bezpodmienečne
vymeniť.
Obrázok 9: Nasávací (spalinový) ventilátor
16
9. Popis konštrukčných dielov
9.1 Zásobník na pelety
Do zásobníka sa podľa typu vojde až 32 kg peliet. Toto
množstvo umožňuje priebežnú prevádzku počas až 50
hodín.
9.2 Závitovkový motor/závitovkový dopravník
Závitovkový motor poháňa dopravnú závitovku. Drevené
pelety sú tak dopravované zo zásobníka do kúreniska
(spaľovacej komory). Závitovkový motor je vybavený
reguláciou otáčok, potrebné dopravované množstvo je tak
regulované podľa modulárneho vykurovacieho výkonu (1,8
kW až 8 kW).
Obrázok 10: Závitovkový motor
1 = Závitovkový motor
2 = Kondenzátor
3 = Teplotný senzor spalín
4 = Ventilátor spalín
5 = STB
6 = Hlavný spínač
7 = Sieťová prípojka
8 = Tepelný výmenník
9 = Prípojka vonkajšieho (externého) vzduchu
9.4 Elektrické zapaľovanie
Integrované elektrické zapaľovanie je vyrobené z
ušľachtilej ocele (pozri obr. 12 + +13) a produkuje
dostatočnú teplotu na zapálenie drevených peliet. Čas
aktivácie zapaľovania závisí od toho, ako rýchlo je
dosiahnutá potrebná teplota plameňa pre prechod z fázy
štartu do fázy kúrenia. Priemerný čas žeravenia
zapaľovania je 10 až 12 minút (v závislosti od kvality
peliet). Fáza štartu je obmedzená max. na 20 minút a na
základe toho je taktiež obmedzený max. čas žeravenia
zapaľovania na 20 minút.
Podľa kvality paliva by sa plamene mali vytvoriť za 3 až
7 minút.
Obrázok 12: Elektrické súčasti I
1 = Zásobník na pelety
2 = Senzor teploty plameňa
3 = Závitovkový motor
4 = Teplotný senzor spodný
5 = Zapaľovanie
6 = Riadiaca jednotka
7 = Rezervné batérie
9.3 Peletový horák s klinom horáka
Horák je vyrobený z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele.
Vďaka jeho špeciálnej konštrukcii je zaručené veľmi
efektívne a čisté spaľovanie drevených peliet.
Obrázok 13: Zapaľovanie z ušľachtilej ocele
Obrázok 11: Správne nasadený horák peliet
17
9.5 Riadiaca jednotka
Bezpečnú a automatickú prevádzku peletovej pece
zabezpečuje mikroprocesorové ovládanie. Riadiaci systém
reguluje koordináciu súčastí, ako napr. nasávacieho
ventilátora, závitovkového motora, senzora teploty
plameňa, senzora priestorovej teploty atď.
Elektrické poistky peletovej pece sú integrované do
riadiacej jednotky.
Pre výmenu týchto poistiek je nutné odstrániť ľavú bočnú
stenu.




Naprogramovať v prevádzkovom režime „Auto“
týždenný program s nastavením požadovanej
priestorovej teploty a príslušných časov zapínania
a vypínania.
Odčítať zodpovedajúci prevádzkový režim a
prevádzkový stav, v ktorom sa pec práve
nachádza, dátum a čas.
Odčítať každé poruchové hlásenie, ktoré je
znázornené ako text alebo číslo.
Zvoliť jazyk pre menu na ovládacej jednotke.
Obrázok 15: Ovládacia jednotka
Obrázok 14: Elektrické súčasti II
1= Závitovkový motor
2= Poistka
3= Poistky T 3,15A
4= Poistka T 0,315A
5= Záložná batéria
6= Kondenzátor závitovkového motora
9.6 Ovládacia jednotka
Ovládacia jednotka je integrovaná vo veku zásobníka peliet
takým spôsobom, aby bol displej so štyrmi funkčnými
tlačidlami ľahko prístupný a ovládateľný.
Pomocou tejto ovládacej jednotky je možné nastaviť všetky
parametre potrebné pre funkciu pece.
Prístup k parametrom je rozdelený na dve úrovne.
Prvá úroveň je určená pre používateľa pece.
Druhá úroveň je určená pre zákaznícky servis a je možné
na ňu prejsť po zadaní špeciálneho prístupového kódu.
Popis prvej úrovne - určenej pre používateľa:
Používateľ môže na ovládacej jednotke zadávať
nasledujúce nastavenia, popr. čítať z displeja nasledujúce
informácie:
 Pec naštartovať, príp. odstaviť z prevádzky.
 Nastaviť požadovanú priestorovú teplotu (pri
prevádzkovom režime „Heizen“).
 Voliť medzi prevádzkovými režimami „Heizen“ a
„Auto“
18
9.6.1 Osvetlenie pozadia
Osvetlenie pozadia displeja sa vypne 5 minút po
poslednom použití ovládacej jednotky.
9.6.2 Aktivácia osvetlenia pozadia
Osvetlenie pozadia sa zapne po stlačení ľubovoľného
tlačidla. Funkčné tlačidlá budú aktívne až po aktivácii
osvetlenia pozadia displeja.
Osvetlenie pozadia sa aktivuje taktiež pri vydaní
poruchového hlásenia.
9.7 Nasávací (spalinový) ventilátor so spätnou väzbou
otáčok
Nasávací (spalinový) ventilátor vytvára podtlak v
spaľovacej komore a dopravuje tak množstvo vzduchu,
potrebné na spaľovanie, do kúreniska, popr. do spaľovacej
komory.
Nasávací ventilátor má spätnú väzbu otáčok. Prípadná
odchýlka medzi požadovaným a skutočným prevádzkovým
stavom tak môže byť zodpovedajúcim spôsobom
korigovaná, alebo v prípade väčších odchýlok môže byť
pec vypnutá (bezpečnostné vypnutie).
9.8 Senzor teploty plameňa (teploty spaľovacej
komory)
V prevádzkovom režime „Heizen“ sa meria teplota
plameňa.
Zmeraná teplota plameňa je indikátorom pre obsah energie
v miske horáka a je tak podkladom pre určenie množstva
vzduchu potrebného na spaľovanie energetického obsahu
paliva v miske horáka.
V spojení s procesorovým riadením je tak vykonávané
porovnanie SKUTOČNEJ a NASTAVENEJ teploty plameňa
a pomocou nasávacieho ventilátora je privádzané potrebné
množstvo vzduchu pre spálenie paliva v miske horáka.
9.9 Senzor teploty spalín
Senzor teploty spalín je umiestnený na plášti nasávacieho
ventilátora (ventilátora spalín) a vyčnieva naprieč k smeru
prúdenia spalín do kanála dymových plynov (spalín), v
ktorom je omývaný dymovými plynmi a tak sníma ich
teplotu (pozri obr. 10).
Pomocou teplotného senzora je možné priamo merať
teplotu spalín a jej priebeh (s presnosťou na cca 2 °C).
9.10 Senzor priestorovej teploty
Senzor priestorovej teploty meria SKUTOČNÚ priestorovú
teplotu v oblasti pece.
Senzor priestorovej teploty je prostriedkom na
porovnávanie POŽADOVANEJ (nastavenej používateľom)
a SKUTOČNEJ priestorovej teploty a je tak podkladom
pre určenie potrebného vykurovacieho výkonu pece.
Obrázok 17: Priestor kúreniska
1 = Obloženie kúreniska ľavé
2 = Obloženie kúreniska zadné
3 = Obloženie kúreniska pravé
4 = Senzor teploty plameňa
5 = Teplotný senzor spodný
6 = Horák peliet
7 = Klin horáka
8 = Sklz peliet
9 = Spínač kontaktu dvierok
9.13 Pripojenie dymovej rúry
Priemer hrdla dymovej rúry je 80 mm. Dymová rúra musí
byť pripojená do komína podľa úradných smerníc. Obráťte
sa v tomto prípade na svojho kominára. V dôsledku funkcie
peletovej pece môže vzniknúť na výstupnom hrdle spalín
pretlak. To znamená, že dymovody musia byť až do
komína v plynotesnom vyhotovení.
Obrázok 16:
1 = Sieťová prípojka
2 = Hlavný spínač Zap/Vyp
3 = STB bezpečnostný obmedzovač teploty
4 = Hrdlo dymovodu 80 mm
5 = Prípojka vonkajšieho vzduchu 57 mm
6 = Senzor priestorovej teploty
7 = Zadná stena
9.14 Sieťový kábel a hlavný spínač
Dôležité! K peletovej peci musí byť zabezpečený neustály
prívod el. prúdu! Pred sieťovým káblom pece nesmú byť
inštalované žiadne časové spínacie hodiny alebo iné
elektrické spínače. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu pece. Hlavný spínač peletovej pece sa
nachádza vedľa prípojky sieťového kábla.
9.11 STB – bezpečnostný obmedzovač teploty
Senzor bezpečnostného obmedzovača teploty je
umiestnený na rúre závitovky. Pri dosiahnutí určitej teploty
(cca 100 °C) STB sa zopne nezávisle od prevádzkového
režimu (nastavenie pece) a odpojí pec od napájania el.
prúdom. Je to tepelná ochrana pred poškodením.
Obrázok 18: Hlavný spínač
9.12 Obklad kúreniska
Kúrenisko je na troch stranách plášťa (ľavá bočná stena,
pravá bočná stena a zadná stena) obložené izolačným
materiálom (Vermikulit).
1 = Hlavný spínač
2 = STB (bezpečnostný obmedzovač teploty)
3 = Prípojka sieťového kábla
4 = Senzor priestorovej teploty (výstup)
19
10. Technické údaje
Pelletto 417.08
Toledo 32
Toledo 32-C
1,8 – 8,1 kW
8,0 kW
1177 mm
525 mm
497mm
94/112 kg
80 mm
160°C
6 Pa
-/6,0
0,1/0,007
90,4/97,2%
87,5/125 mg/m³
- /146 mg/m³
5,8/3,1 mg/m³
-/5 mg/ m³
cca 32 kg
Almeria 17
Almeria 32-C
Rozsah tepelného výkonu:
1,8 – 8,1 kW
1,8 – 8,1 kW
1,8 – 8,1 kW
Menovitý tepelný výkon:
8,0 kW
8,0 kW
8,0 kW
Výška:
986 mm
1001 mm
1192 mm
Šírka:
525 mm
557 mm
557 mm
Hĺbka:
498 mm
540 mm
541 mm
Hmotnosť:
86kg
88 kg
122 kg
Priemer hrdla na odvod dymových plynov:
80 mm
80 mm
80 mm
Teplota dymových plynov:
160°C
160°C
160°C
Minimálny dopravný tlak (ťah komína):
6 Pa
6 Pa
6 Pa
Hmotnostný prúd dymových plynov v g/s:
-/6,0
-/6,0
-/6,0
Obsah CO v spalinách (%) (min/max.):
0,1/0,007
0,1/0,007
0,1/0,007
Účinnosť:
90,4/97,2%
90,4/97,2%
90,4/97,2%
Obsah CO v spalinách:
87,5/125 mg/m³
87,5/125 mg/m³
87,5/125 mg/m³
Obsah NOx v spalinách:
- /146 mg/m³
- /146 mg/m³
- /146 mg/m³
Obsah OGC v spalinách:
5,8/3,1 mg/m³
5,8/3,1 mg/m³
5,8/3,1 mg/m³
Podiel prachu v spalinách:
-/5 mg/ m³
-/5 mg/ m³
-/5 mg/ m³
Obsah zásobníka (nádrže na pelety):
cca 17 kg
cca 17 kg
cca 32 kg
Čas spaľovania s jednou nádržou
cca 10 h / 30 h
cca 25 h / 50 h
cca 10 h / 30 h
cca 25 h / 50 h
(min./max.):
Prípustné palivo: Drevené pelety s nízkym
Priemer: 6 mm,
Priemer: 6 mm,
Priemer: 6 mm,
Priemer: 6 mm,
podielom prachu podľa Ö-Norm M 7135,
Dĺžka: max. 30 mm Dĺžka: max. 30 mm Dĺžka: max. 30 mm Dĺžka: max. 30 mm
DIN 51731, EN 14961-2:
Schopnosť vykurovania miestnosti podľa Ö3
3
3
3
Norm
max. 230 m
max. 230 m
max. 230 m
max. 230 m
M 7521:
Schopnosť vykurovania miestnosti podľa
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
250m /145m /98m 250m /145m /98m 250m /145m /98m 250m /145m /98m
DIN 18893, trvalé vykurovanie:
Schopnosť vykurovania miestnosti podľa
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
165m /95m /65m
165m /95m /65m 165m /95m /65m
165m /95m /65m
DIN 18893, časové vykurovanie:
Napájanie prúdom:
230 V (50 Hz)
230 V (50 Hz)
230 V (50 Hz)
230 V (50 Hz)
Elektrický príkon (min./max.) pri bežnej
30 až 50 W
30 až 50 W
30 až 50 W
30 až 50 W
prevádzke: Elektrické zapaľovanie (počas
400 W
400 W
400 W
400 W
max. 15 minút pri štarte):
Istenie elektroniky: (F3)
T 0,315 A, 250 V
T 0,315 A, 250 V
T 0,315 A, 250 V
T 0,315 A, 250 V
Istenie zapaľovania, závitovkového motora,
T 3,12 A, 250 V
T 3,12 A, 250 V
T 3,12 A, 250 V
T 3,12 A, 250 V
nasávacieho ventilátora (F1); (F2 - rezerva)
Hodnota akustického tlaku: LpA
39,3 ± 3,2 dB
Obrázok 19: Rozmery modelu Pelletto 417.08
20
525
544
261
90
Obrázok 20: Rozmery modelu TOLEDO 32
557
540
276
115
Obrázok 21: Rozmery modelu ALMERIA 17
21
557
541
276
106
Obrázok 22: Rozmery modelu ALMERIA 32-C
525
544
Obrázok 23: Rozmery modelu TOLEDO 32-C
22
261
90
11. Poruchy, príčiny, odstránenie
Jednoduché poruchy prevádzky môžete pomocou nasledujúceho návodu odstrániť sami. Pre
ďalšie informácie sa obráťte na vášho špecializovaného predajcu alebo servisnú organizáciu.
! Pozor! Všetky zariadenia sú vybavené dostatočnými bezpečnostnými prvkami. Ak sa
vyskytne porucha, bude zobrazená na displeji. V prípade poruchy nevyťahujte sieťovú
zástrčku, aby vždy mohli prebehnúť kompletné bezpečnostné funkcie. Sieťovú zástrčku
vytiahnite až pred začatím práce na vychladnutej peci.
11.1 Poruchové hlásenia na displeji
1.
STB ausgelöst
(Fehlernummer 1)
Brenner kontrollieren
„STB sa zopol, kontrola horáka (chyba 1)“
Príčina:
 STB sa zopol z dôvodu prehriatia.
 Chybná poistka (F1) v centrálnej jednotke.
Odstránenie:
Stlačte červený spínač STB.
Vymeňte poistku (F1).
Obráťte sa na servisného technika.
2. Startphase Solltemp. Abgas nicht erreicht
(Fehler 2) Brenner kontrollieren
„Vo fáze štartu nebola
požadovaná teplota spalín
kontrola horáka“
dosiahnutá
(chyba 2)
Príčina:
 Nebola dosiahnutá prechodová teplota
medzi
fázou
štartu
a vykurovacím
režimom.
Odstránenie:
Skontrolujte zásobu peliet (pozri kapitolu
7.2).
Skontrolujte voľný prechod v sklze medzi
horákom a závitovkou.
Obráťte sa na servisného technika.
3.
Abschaltung Materialkorrektur (3) Brenner
kontrollieren
„Vypnutie korekcie materiálu (3) kontrola
horáka“
Príčina:
 Pri automatickej redukcii paliva bolo
inicializované bezpečnostné vypnutie
 Priestorový senzor leží na zemi alebo sa
dotýka priamo steny.
Odstránenie:
Vykurovaciu krivku „Heizkurve“ nastavte
podľa kapitoly 6.4.
Číslo priestorovej teploty umiestnite
správne
Obráťte sa na servisného technika.
4. Abschaltung Abgastemp. Heizbetrieb (5)
„Vypnutie, teplota spalín v režime „Kúrenie“
(5)“
Príčina:
 Teplota spalín
sa
začína napriek
maximálnemu vykurovaciemu výkonu dlhší
čas výrazne znižovať.
Môže
to
byť
spôsobené
nasledujúcimi
okolnosťami:
 Žiadne pelety v zásobníku.
 Závitovka sa netočí, je zablokovaná,
závitovkový motor je chybný alebo sklz na
pelety nemá voľný prechod.
 Chýba potrebný prívod spaľovacieho
vzduchu do pece, napr. v dôsledku činnosti
odsávača pár inštalovaného v blízkosti
pece.
 Znečistený horák.
 Príliš vzduchotesná miestnosť - do
miestnosti
nemôže
prúdiť
potrebný
spaľovací vzduch.
 Netesnosti v peletovej peci (dvierka,
tesnenie).
 Chybný senzor teploty plameňa.
 Chybný senzor teploty spalín.
Odstránenie:
Skontrolujte zásobu peliet.
Skontrolujte voľný prechod v sklze medzi
zásobníkom peliet a horákom.
Vyčistite horák.
Skontrolujte, či sa nachádza v blízkosti
odsávač pár a či je v prevádzke.
Zaistite dostatočný prívod spaľovacieho
vzduchu, napr. otvorte priezor okna.
Obráťte sa na servisného technika.
23
5.
Abschaltung Abgastemp. im Heizbetrieb zu
gering (21)
7.
Môže to byť spôsobené nasledujúcimi
okolnosťami:
 Žiadne pelety v zásobníku.
 Závitovka sa netočí, je zablokovaná,
závitovkový motor je chybný alebo sklz na
pelety nemá voľný prechod.
 Chýba potrebný prívod spaľovacieho
vzduchu do pece, napr. v dôsledku činnosti
odsávača pár inštalovaného v blízkosti
pece.
 Príliš vzduchotesná miestnosť - do
miestnosti
nemôže
prúdiť
potrebný
spaľovací vzduch.
 Znečistený horák.
 Netesnosti v peletovej peci (dvierka,
tesnenie).
 Chybný senzor teploty plameňa.
 Chybný senzor teploty spalín.
Odstránenie:
Skontrolujte zásobu peliet.
Skontrolujte voľný prechod v sklze medzi
zásobníkom peliet a horákom.
Skontrolujte, či sa nachádza v blízkosti
odsávač pár a či je v prevádzke.
Zaistite dostatočný prívod spaľovacieho
vzduchu, napr. otvorte priezor okna.
Obráťte sa na servisného technika.
6.
Abschaltung Abgastemp. im Heizbetrieb zu
hoch (22)
„Vypnutie, príliš vysoká teplota spalín v
režime Kúrenie (22)“
Príčina:
 Bola prekročená
teplota spalín.
(6)
„Vypnutie, otvorené dvierka kúreniska (6)
alebo (9)“
„Vypnutie, príliš nízka teplota spalín pri
režime Kúrenie (21)“
Príčina:
 Nebola dosiahnutá minimálna teplota v
prevádzkovom stave „Heizen“.
Abschaltung, Brennraumtüre offen
oder (9)
Príčina:
 Dvierka boli počas prevádzky otvorené
dlhšie než 1 minútu.
 Poškodený kábel elektrického vedenia k
spínaču dverného kontaktu.
 Vytiahnutá zástrčka dverného kontaktu
alebo centrálnej jednotky.
Odstránenie:
Zatvorte dvierka.
Upravte nastavovací pliešok na spodnej
strane dvierok do správnej polohy, aby sa
spínač pri zavretých dvierkach zopol.
Skontrolujte spínač dverného kontaktu,
kábel a zástrčky.
8.
Fühler Abgas Unterbrechung (7)
„Senzor spalín, prerušenie (7)“
Príčina:
 Senzor teploty spalín je chybný alebo nie je
pripojený.
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
9.
Fühler Abgas Kurzschluss (8)
„Senzor spalín, skrat (8)“
Príčina:
 Chybný senzor teploty spalín.
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
10. Fühler
(11)
Raumtemperatur
Unterbrechung
prípustná
„Senzor priestorovej teploty, prerušenie
(11)“
Môže
to
byť
spôsobené
nasledujúcimi
okolnosťami:
 Príliš vysoká dodávka paliva do horáka.
 Chybný senzor teploty spalín.
Príčina:
 Senzor priestorovej teploty je chybný alebo
nie je pripojený.
najvyššia
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
24
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
11. Fühler Raumtemperatur Kurzschluss (12)
Príčina:
 Chybný senzor priestorovej teploty.
Odstránenie:
Skontrolujte, či je spojovací kábel pripojený
k obom jednotkám – k centrálnej aj
ovládacej jednotke.
Obráťte sa na servisného technika.
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
15. Abschaltung nach Stromausfall (18)
„Senzor priestorovej teploty, skrat (12)“
„Vypnutie po výpadku prúdu (18)“
12. Fühler Flammentemp. Unterbrechung (23)
„Senzor teploty plameňa, prerušenie (23)“
Príčina:
 Senzor teploty plameňa je chybný alebo
nie je pripojený.
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
13. Saugzuggebläse kann Solldrehzahl nicht
erreichen (15)
„Nasávací ventilátor nemôže dosiahnuť
požadovaný počet otáčok (15)“
Príčina:
 Nasávací ventilátor nemá správne otáčky.
Môže
to
byť
spôsobené
nasledujúcimi
okolnosťami:
Nasávací ventilátor je chybný.
Prerušený spojovací kábel od snímača
otáčok (Hallov senzor) alebo zlý kontakt
zástrčky tohto vedenia.
Prerušený prívod prúdu do motora.
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
14. Keine Verbindung zu Kesselplatine – Kabel
prüfen (17)
„Žiadne spojenie so základnou doskou
kotla - kontrola kábla (17)“
Príčina:
 Prerušené spojenie medzi centrálnou
riadiacou jednotkou a ovládacou jednotkou.
Môže
to
byť
spôsobené
nasledujúcimi
okolnosťami:
 Spojovací kábel nie je pripojený k
ovládacej jednotke alebo k centrálnej
jednotke
 Poškodený spojovací kábel
Príčina:
 Pri výpadku prúdu došlo k vypnutiu z
bezpečnostných dôvodov.
Odstránenie:
Potvrďte chybu na ovládacej jednotke a
prístroj znovu naštartujte.
16. Fühler Flammentemp. 2 unten
Unterbrechung (24)
„Senzor teploty plameňa 2. spodný,
prerušenie (24)“
Príčina:
 Senzor teploty plameňa dole je chybný
alebo nie je pripojený.
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
17. Sicherheitsabschalt. Toleranzabweichung
Flammentemperatur (26)
„Bezpečnostné vypnutie, odchýlka od
tolerancie teploty plameňa (26)“
Príčina:
 Znečistený horák, príliš nízka výhrevnosť
peliet.
Odstránenie:
Vyčistite horák, popr. použite iný druh
peliet.
Doplňte zásobník peliet.
18. Flammentemperatur TFL max unten
überschritten (27)
„Teplota plameňa
prekročená (27)“
TFL
max.
spodná
Príčina:
 Znečistený horák.
Odstránenie:
Vyčistite horák.
25
19. Funktion-Aufforderung
reinigen“
„Brennraum
„Funkcia
Požiadavka
„Vyčistiť
kúrenisko““
Text na displeji ovládacej jednotky začne blikať
(osvetlenie pozadia zopne Vyp/Zap a objaví sa výzva
„Brennraum reinigen“).
Výzva na vyčistenie kúreniska sa nevzťahuje iba na
vyčistenie horáka, ale aj na vyčistenie celého
priestoru kúreniska pomocou vysávača na popol.
Funkcia „Brennraum reinigen“ (Vyčistiť kúrenisko)
vyzerá nasledovne:
Celý priestor kúreniska je nutné čistiť periodicky
maximálne po 50 prevádzkových hodinách,
najlepšie pomocou vysávača na popol.
Systém pri prevádzkovom režime „Heizen“ (kúrenie)
meria počet prevádzkových hodín. Po uplynutí 50
prevádzkových hodín začne displej ovládacej
jednotky blikať. Toto blikanie je výzvou na vyčistenie
kúreniska najneskôr do tohto termínu. Táto výzva na
vyčistenie priestoru kúreniska (blikanie displeja) však
nebude mať pri prevádzkovom režime „Heizen“ za
následok vydanie poruchového hlásenia. Ak sa však
pec po tom, čo displej začne blikať, prepne späť do
režimu „Standby“, nie je už možné pec automaticky
naštartovať, pokým nebude priestor kúreniska
vyčistený.
Pri čistení priestoru kúreniska musí byť pec prepnutá
do prevádzkového stavu „Aus"- vypnuté.
Ak teraz priestor kúreniska vyčistíte, bude chybové
hlásenie
„Brennraum
reinigen“
automaticky
zrušené. Predpokladom pre automatické zrušenie
tohto chybového hlásenia je, aby boli dvierka
kúreniska v prevádzkovom stave „Aus“ otvorené
dlhšie než 60 sekúnd. Tento čas je pokladaný za
potrebný na dôkladné vyčistenie kúreniska.
Ak sú dvierka v prevádzkovom stave „Aus“ otvorené
dlhšie než 60 sekúnd, bude počítadlo prevádzkových
hodín, ktoré iniciuje výzvu (Vyčistiť kúrenisko),
automaticky opäť vynulované.
Počítadlo prevádzkových hodín bude vynulované aj v
prípade, že je čistenie priestoru kúreniska
vykonávané pred dosiahnutím 50 prevádzkových
hodín, za predpokladu, že bude pec pri čistení
v prevádzkovom stave „Aus“ a dvierka kúreniska
budú otvorené dlhšie než 60 sekúnd.
20. Fehler in Parametern Werkseinstellungen
wurden geladen – Fehler wurde quittiert
(60)
„Chyba v parametroch, nastavených v
závode - chyba bola potvrdená (60)“
Príčina:
 Programová chyba.
 Chybný konštrukčný diel ovládacej
jednotky.
26
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
21. Bufferbatterie leer
„Záložná batéria je vybitá“
Príčina:
 Prázdna záložná batéria centrálnej
jednotky.
 Záložná batéria nie je pripojená.
Odstránenie:
Skontrolujte pripojenie.
Vymeňte záložnú batériu.
Obráťte sa na servisného technika.
22. Fehler – Datenübertragung IO19 (D3) Kabel
prüfen (6000)
„Chyba – prenos dát IO19 (D3), kontrola
kábla (6000)“
Príčina:
 Žiadne
spojenie
medzi
ovládacou
jednotkou a centrálnou jednotkou.
 Chyba súčiastky centrálnej jednotky.
Odstránenie:
Skontrolujte spojovacie vedenie medzi
ovládacou
jednotkou
a
centrálnou
jednotkou.
Obráťte sa na servisného technika.
23. Fehler – Datenübertragung IO19 (D5) Kabel
prüfen (6001)
„Chyba – prenos dát IO19 (D5), kontrola
kábla (6001)“
Príčina:
 Žiadne
spojenie
medzi
ovládacou
jednotkou a centrálnou jednotkou.
 Chyba súčiastky centrálnej jednotky.
Odstránenie:
Skontrolujte spojovacie vedenie medzi
ovládacou
jednotkou
a
centrálnou
jednotkou.
Obráťte sa na servisného technika.
24. Fehler – Datenübertragung IO19 ( D6 )
Kabel prüfen (6002)
„Chyba – prenos dát IO19 ( D6), kontrola
kábla (6002)“
Príčina:
 Žiadne
spojenie
medzi
ovládacou
jednotkou a centrálnou jednotkou
 Chyba súčiastky centrálnej jednotky
Odstránenie:
Skontrolujte spojovacie vedenie medzi
ovládacou
jednotkou
a
centrálnou
jednotkou.
Obráťte sa na servisného technika.
25. Fehler Amtelversion (D3) (6100)
„Chyba verzie Amtel (D3) (6100)“
Príčina:
 Chyba súčiastky centrálnej jednotky.
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
26. Fehler Amtelversion (D5) (6101)
„Chyba verzie Amtel (D5) (6101)“
Príčina:
 Chyba súčiastky centrálnej jednotky.
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
27. Fehler Amtelversion (D6) (6102)
„Chyba verzie Amtel (D6) (6102)“
Príčina:
 Chyba súčiastky centrálnej jednotky.
Odstránenie:
Obráťte sa na servisného technika.
27
11.2 Všeobecné poruchy
Porucha:
Peletová pec
sa nenaštartuje
(sa nespustí)
Príčina:
1. Nastavená požadovaná priestorová Zvýšte požadovanú teplotu.
teplota je nižšia než momentálna
priestorová teplota (skutočná teplota);
na displeji sa zobrazuje symbol
„Standby“
2. Zásobník je prázdny
Doplňte zásobník peliet.
3. V komínovom systéme je pretlak
Otvorte komínovú klapku, vyčistite komín alebo
rúru dymovodu.
4. Elektrické zapaľovanie je chybné
Vymeňte poistku zapaľovania (v ovládacej
jednotke), zavolajte servisného technika
5. Prerušené napájanie prúdom
Zapojte sieťový kábel, skontrolujte poistku v
ovládacej jednotke (pozri obr. 14), skontrolujte
poistku v rozvodnej skrini.
6. Chybové hlásenie „STB ausgelöst, Vymeňte poistku F1 v ovládacej jednotke (T3,
Brenner kontrollieren“
15A).
Displej je bez zobrazenia 1. Poškodená poistka
2. Voľný alebo poškodený spojovací
kábel medzi ovládacou jednotkou a
riadením
Horák horí dlhým, žltým
plameňom;
drevené
pelety
sa
hromadia v spaľovacej
komore a/alebo na skle
sa nadmerne
usadzujú
sadze
1. Prívod spaľovacieho vzduchu do
horáka peliet je zablokovaný
usadeným popolom.
2. Horák peliet nie je správne usadený
3. Nízka kvalita paliva
4. Tesnenia dvierok kúreniska alebo
čistiacich viečok sú chybné.
5. Dymovody alebo rúry dymovodov
sú zanesené popolom
Oheň zhasína
Odstránenie:
1. Zásobník je prázdny
2. Prívod spaľovacieho vzduchu v
spaľovacej komore je zablokovaný
usadeným popolom.
3. V zásobníku peliet je príliš mnoho
jemných prachových častíc
4. Dopravná závitovka sa zablokovala
5. Chybný nasávací (spalinový)
ventilátor
Vymeňte poistku F3 v ovládacej jednotke.
(T0,315 A)
Skontrolujte kontakty zástrčky, príp. sa obráťte na
servisného technika.
Pec odstavte a nechajte vychladnúť.
Vyberte horák peliet z držiaka a vyčistite
vzduchové otvory.
Presvedčte sa, že je horák peliet správne
nasadený.
Používajte iba normované pelety. Dbajte na to,
aby bolo palivo suché a pri skladovaní nemohlo
absorbovať vlhkosť.
Zavolajte servisného technika.
Vyčistite dymovody a rúry dymovodov.
Doplňte zásobník.
Vyčistite horák.
Vyprázdnite zásobník peliet a vyčistite kanál
závitovky vysávačom.
Vyprázdnite zásobník peliet a vyčistite kanál
dopravnej závitovky vysávačom, prípadne
zavolajte servisného technika.
Obráťte sa na servisného technika.
Peletová krbová pec sa
po cca 30 minútach
vypne
1. Spaliny nedosiahli prevádzkovú
teplotu
2. Zanesený horák
Skontrolujte, či je v spaľovacej komore dostatok
peliet. Stlačte znovu tlačidlo Start.
Vyčistite horák.
Uniká dym
1. Výpadok prúdu
2. Rúry dymovodu alebo komín sú
silne zanesené
Vyvetrajte miestnosť
Vyčistite rúry dymovodu alebo komín
28
Obrázky 24: Náhradné diely 417.08
29
4
28
30
34
10
29
27
12
21
5
32
6
38
39
25
33
26
36
24
37
23
22
3
11
32
8
1
20
21
9
2
17 18 19
4
31
15
35
Obrázky 25: Náhradné diely TOLEDO 32
30
6
4
28 28
30 30
34
29
27
10
7
27
21
12
6
5
38
32
39
5
25
33
40
26
22
36
24
37
23
3
8
11
32
1
42
9
21
20
41
2
7
4
31
17 18 19
15
35
Obrázky 26: Náhradné diely ALMERIA 17
31
6
6
28
30
34
4
29
7a
27
10
21
32
12
38
5
39
25
5
33
40
26
36
24
22
37
23
3
8
11
32
1
21
42
9
20
41
2
7b
4
31
15
35
Obrázky 27: Náhradné diely ALMERIA 32-C
32
17 18 19
4
28
30
34
10
29
27
12
21
7a
32
7b
38
39
25
33
26
36
24
37
23
22
3
11
32
8
1
6a
20
21
9
6b
2
17 18 19
4
31
15
35
Obrázky 28: Náhradné diely TOLEDO 32-C
33
12.
Zoznam náhradných dielov
Názov dielu
Čelná doska sivá liatina
Čelná doska antracit
Dvierka kúreniska kompl. sivá liatina
Dvierka kúreniska kompl. čierna
Dvierka kúreniska kompl. antracit
Záves dvierok
Sklo
Tesniaci kábel skla 10×4
Tesniaci kábel dvierok kúreniska
Veko zásobníka sivá liatina
Veko zásobníka antracit
Kolíky závesov veka
Tesnenie veka zásobníka 1,2 m
Bočná stena vľavo sivá liatina
Bočná stena vpravo sivá liatina
Bočná stena vľavo antracit
Bočná stena vpravo antracit
Bočná stena predná L+P antracit
Bočná stena zadná L+P antracit
Bočná stena stredná L+P čierna
Bočná stena vľavo antracit
Bočná stena vpravo antracit
Bočný keramický obklad čierny L
Bočný keramický obklad čierny P
Bočný keramický obklad biely L
Bočný keramický obklad biely P
Bočný keramický obklad lesklý čierny L
Bočný keramický obklad lesklý čierny P
Bočný keramický obklad ahorn L
Bočný keramický obklad ahorn P
Ochranná mriežka
Kryt spodný
Veko horné
Veko spodné
Spaľovacia komora - ušľachtilá oceľ
Obklad kúreniska vľavo
Obklad kúreniska vpravo
Obklad kúreniska vzadu
Sklz peliet
Doska presmerovania ťahu
Kľúč s vnútorným šesťhranom 6 mm
Noha
Sieťový kábel
Prístrojová zástrčka s hlavným spínačom
Káblový set závitovkového motora
Zapaľovanie 350 W
STB
Nasávacie dúchadlo
Závitovkový motor
Dopravná závitovka
Dolné ložisko dopravnej závitovky
Doska motora
Teplotný senzor dole
Teplotný senzor plameňa
Teplotný senzor spalín
Snímač priestorovej teploty
Spínač dverného kontaktu
Ovládanie kompletné
Ovládacia jednotka
Set tesnení kompletný
Set tesnení pre čistiaci otvory
Záložná batéria
Tepelný výmenník
Zadná stena
34
4
4
10
10
10
11
12
1
1
9
3
5
6
5
6
5
6
7
6a
6b
7a
7b
7a
7b
7a
7b
7a
7b
2
40
41
42
15
17
19
18
20
21
22
23
25
24
26
27
28
30
29
31
32
33
34
35
36
8
37
38
39
Pelletto 417.08
Toledo 32
Almeria 17
Almeria 32-C
Toledo 32-C
0561008046120
0561008006120
0561008045300
0561008005300
0561008005400
0561008005301
0040210040005
0040014140005
0561008046190
0561008016190
0030110500181
0089000410005
0561008006150
0561008006145
0561008046150
0561008046145
-
0543208006120
0561008005300
0561008005400
0561008005301
0040210040005
0040014140005
0561008016190
0030110500181
0561008006197
0543208006150
0543208006140
-
0551708016200
0551708005300
0561008005400
0561008005301
0040210040005
0041012120005
0551708016190
0030110500181
0561008006197
0551708016300
0551708016500
0551708016400
0553208106200
0551708015300
0561008005400
0561008005301
0040210040005
0041012120005
0551708016190
0030110500181
0561008006197
0553208026300
0553208027500
-
0543208006120
0561008005300
0561008005400
0561008005301
0040210040005
0040014140005
-
-
-
0553208026186
0553208026185
0553208126186
0553208126185
0561008005931
0561008006733
0561008005040
0561008005039
0561008005041
0561008007401
0561008005701
9001700060005
0561008006941
0089500380005
0089500110005
0089500620005
0561008005202
0089500080005
0561008005807
0089500000006
0561008007090
0561008007047
0561008007081
0561008005543
0561008005541
0561008005540
0089500390005
0561008006510
0561008005560
0561008005510
0561008006030
0561008006041
CR2032
0561008007072
0561008006109
0561008005931
0561008006733
0561008005040
0561008005039
0561008005041
0561008007401
0561008005701
9001700060005
0561008006941
0089500380005
0089500110005
0089500620005
0561008005202
0089500080005
0561008005807
0089500000006
0561008007090
0561008007047
0561008007081
0561008005543
0561008005541
0561008005540
0089500390005
0561008006510
0561008005560
0561008005510
0561008006030
0561008006041
CR2032
0561008007072
0543208006109
0561008005931
0551708016205
0551708016160
0551708016151
0561008006733
0561008005040
0561008005039
0561008005041
0561008007401
0561008005701
9001700060005
0561008006941
0089500380005
0089500110005
0089500620006
0561008005202
0089500080005
0561008005807
0089500000006
0561008007090
0561008007047
0561008007081
0561008005543
0561008005541
0561008005540
0089500390005
0561008006510
0561008005560
0561008005510
0561008006030
0561008006041
CR2032
0561008007072
0551708006109
0561008005931
0553208006205
0553208026160
0553208026151
0561008006733
0561008005040
0561008005039
0561008005041
0561008007401
0561008005701
9001700060005
0561008006941
0089500380005
0089500110005
0089500620006
0561008005202
0089500080005
0561008005807
0089500000006
0561008007090
0561008007047
0561008007081
0561008005543
0561008005541
0561008005540
0089500390005
0561008006510
0561008005560
0561008005510
0561008006030
0561008006041
CR2032
0561008007072
0543208006109
0561008016190
0030110500181
0561008006197
0543208716240
0543208716140
0543208736186
0543208736185
0543208726186
0543208726185
0561008005931
0561008006733
0561008005040
0561008005039
0561008005041
0561008007401
0561008005701
9001700060005
0561008006941
0089500380005
0089500110005
0089500620005
0561008005202
0089500080005
0561008005807
0089500000006
0561008007090
0561008007047
0561008007081
0561008005543
0561008005541
0561008005540
0089500390005
0561008006510
0561008005560
0561008005510
0561008006030
0561008006041
CR2032
0561008007072
0543208006109
Číslo/Značka
Názov káblového zväzku
3
Sieťová zástrčka/ Sieťový filter
5
Elektrické zapaľovanie
6
Závitovkový motor
7
Nasávací ventilátor
8/9
STB
35/36
Senzor teploty spalín
37/38
Senzor teploty plameňa
39/40
Senzor priestorovej teploty
41/42
Senzor teploty plameňa dole
43/44
Spínač dverného kontaktu
48-50
Otáčky ventilátora spalín
F1
Poistka T 3,15A (zapaľovanie, nasávacie dúchadlo, závitovkový motor)
F2
Poistka T 3,15A (rezerva)
F3
Poistka T 0,315A (ovládacia jednotka)
Teplota spalín (prepól.)
Teplota plameňa hore
- biela
+ zelená.
Priestorová teplota
Sieť
Teplota plameňa dole
- biela,
+ zelená.
Rozširovaci
a doštička
(tlačené
spoje)
Spínač dverného
kontaktu
STB
Konvenčný
ventilátor
Sig. počtu otáčok
GND konvenčný
ventilátor
5 V DC
Počet otáčok
nasávacieho ťahu biela, čierna, červená
Závitovka
Rezerva
vstup 230 V
AC
Zapaľovaci
a jednotka
Uvoľnené: 12.10.2010
Rezerva
relé 230 V
AC
Schéma zapojenia peletovej
pece
Sig
GND senzor prúdenia
12 V DC
Schéma zapojenia
Nasávací ťah
čierna/(modrá
žltá/zelená
modrá
13.
35
Záruka a servis
14.
Pri dodržaní všetkých pravidiel inštalácie, obsluhy a údržby, uvedených v tomto návode na obsluhu, ručí výrobca
(dodávateľ), firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o., 24 mesiacov od prevzatia používateľom za to, že výrobok bude mať
počas celej lehoty záruky vlastnosti stanovené technickými normami, týmto návodom a údajmi na výrobnom štítku.
14.1. Záručné podmienky
Záruka sa vzťahuje na bezplatnú opravu pece, respektíve reklamovaných dielov či častí, ktoré vznikli príčinou chybného
materiálu alebo chybou v dielenskom spracovaní.
14.2. Záručný a pozáručný servis
Záručný a pozáručný servis v Českej republike zaisťuje výrobca - firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o. pomocou svojho
servisného oddelenia a zmluvných servisných organizácií:
KZP s.r.o.
Považské Podhradie 417
Považská Bystrica
017 04
Slovenská republika
e-mail [email protected]
tel.: +421 424 320 535
fax.: +421 424 320 530
mob.: +421 908 762 018
www.kzp.eu
ZEMPLÍN s.r.o.
Jasenovská 1019/31
Humenné
066 01
Slovenská republika
e-mail: [email protected]
tel.: +421 577 721 386
fax.: +421 577 784 185
mob.: +421 907 970 733, +421 903 490 517
www.zemplin.sk
RB Business Slovakia, s.r.o.
Šupkova 43/3
Podbrezová
976 81
Slovenská republika
e-mail: [email protected]
tel.: +421 944 363 421
Milan Poľaško – PLYNS
Vodárenská 636/11
Košice
040 01
Slovenská republika
e-mail [email protected]
mob. +421 915 120 519 (p. Poľaško)
Ostatné štáty:
Záručné a pozáručné servisné služby zabezpečujú dovozcovia, popr. zmluvne poverené servisné organizácie.
Skutočnosti pre neuznanie reklamačného nároku:
HAAS + SOHN Rukov s.r.o. nepreberá záruku za škody a chyby zariadenia, alebo jeho častí, ktoré boli spôsobené:










36
vonkajším chemickým alebo fyzikálnym pôsobením pri doprave, nevhodným skladovaním, nesprávnou
inštaláciou a prevádzkovaním zariadenia (napr. ochladením vodou, znečistením od vykypených jedál, vodného
kondenzátu),
nesprávnou voľbou výkonu pece pre daný priestor (prílišné vykurovanie alebo nedostatočné vykurovanie
priestoru),
nedodržaním príslušných platných stavebno-právnych predpisov,
chybnou inštaláciou a napojením zariadenia,
nedostatočným alebo príliš silným ťahom komína (pripojenie musí byť podľa platných noriem),
vykonanými úpravami alebo inými, najmä dodatočnými zmenami ohniska alebo odvodu spalín,
- pri zásahu alebo zmenách na zariadení, spôsobených osobami, ktoré na to nie sú výrobcom splnomocnené
nedodržaním pokynov v návode na obsluhu,
pri dodatočnom zabudovaní náhradných dielov a doplnkov, ktoré nie sú výrobkom firmy HAAS + SOHN Rukov
s.r.o.,
použitím nevhodných palív,
nesprávnou obsluhou,
neodbornou manipuláciou, násilným mechanickým poškodením,
nedostatočnou starostlivosťou či použitím nevhodných čistiacich prostriedkov,
neodvratnou udalosťou (povodne atď.).
 Zo záruky sú vyňaté fyzikálne zvuky vzniknuté rozpínaním pri kúrení.




14.3. Ako reklamovať?
Reklamáciu uplatňujte u vášho odborného predajcu alebo priamo u výrobcu a pritom uvádzajte typ pece, rok výroby a
sériové výrobné číslo výrobku. Tieto údaje nájdete na typovom štítku na zadnej strane pece. Odporúčame tieto údaje
preniesť z typového štítka pece do nižšie uvedených políčok, všetky dôležité údaje budete mať stále po ruke.
HAAS+SOHN Rukov s.r.o, SNP 474, 408 01 RUMBURK, CZ
PELETOVÁ PEC TYP:
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO:
ROK VÝROBY:
VÝKON:
Pri reklamácii je nutné uviesť svoju presnú adresu, telefónne číslo a popísať poruchu. Pri nákupe si vo vlastnom záujme
vyžiadajte čitateľne vyplnený záručný list. O spôsobe a mieste opravy bude po posúdení poruchy rozhodnuté
v servisnom oddelení a ďalej budú navrhnuté opatrenia konzultované s majiteľom pece. Pre výmenu pece alebo
zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a reklamačného poriadku.
Pre zjednodušenie a urýchlenie vybavenia reklamácie sa odporúča predloženie potvrdeného záručného listu alebo
predajného paragónu.
14.4. Pokyny pre objednávanie náhradných dielov
Pri objednávaní náhradných dielov uvádzajte typ pece, rok výroby a sériové výrobné číslo výrobku. Identifikáciu
náhradného dielu vykonajte pomocou technického listu, uveďte názov dielu, prípadne jeho číslo alebo pozíciu podľa
schémy. Objednávku posielajte písomne, poprípade faxom alebo e-mailom. Náhradné diely a príslušenstvo je možné
objednať u predajcu alebo priamo u výrobcu podľa technického listu pre príslušný typ pece.
15.
Balenie pece
Peletová pec je dodávaná na drevenej transportnej podlahe a je vybavená dreveným latovaním. Pec je proti
poveternostným vplyvom chránená LDPE fóliou. Stabilizácia a súdržnosť celého obalu na skladovanie a dopravu
je zaručená použitím pásky PP.
15.1. Likvidácia obalu
Drevenú transportnú podlahu a latovanie je možné odložiť do komunálneho odpadu. Ochrannú LDPE fóliu a PP viazaciu
pásku je možné recyklovať.
15.2. Likvidácia zariadenia
V prípade likvidácie peletovej pece odovzdajte pec na určené miesto v obci pre riadenú likvidáciu. Kontaktné miesto vám
oznámi predajca.
Miesto pre typové a výrobné číslo:
Typové číslo:
Výrobné číslo:
37
Download

Návod na inštaláciu a obsluhu ! Dôležitá informácia