2/2012
www.alarmsecuritymagazin.sk
1,29 EUR
BezpeĀnosř je otázkou prístupu
watt - veda a technika v bezpeĀnosti
Odborná spôsobilosř v SBS
Policajti s novými puškami
2/2011
Alarm magazín
1
Výrobky značiek, ktoré chcete
od dodávateľa, ktorému veríte
ADI - Dodávateľ bezpečnostných systémov
Jednoduché riešenia pre byty, domy, kancelárie • Integrované systémy pre administratívne a priemyselné
komplexy • Dostupnosť tovaru na skladoch v SR a ČR od viac než 200 výrobcov • Technická podpora,
záručný a pozáručný servis • Systémové návrhy riešení, konzultácie, školenia, semináre
Marsyas®
®
SECURITY
Morpho
ADI Global Distribution
2
Tel.: +421 2 444 54 660
[email protected]
www.adiglobal.com/sk
2/2011
Alarm magazín
ADI je obchodnou značkou Honeywell, s.r.o. - Security Products o.z.
ALARM magazín
bodyguarding, security technology
& management, fire fighting & rescue
- vychádza 4 krát roène
ročník XIV., číslo 2/2012
Vydáva
INFODOM, s.r.o.,
¼ubovnianska 5, 851 07 Bratislava
tel./fax: 02/ 6353 3141, tel.: 0905 326684
e-mail: [email protected]
internet: www.infodom.sk
Registrácia MK SR
zo dòa 30. 6. 1999
pod èíslom EV 3003/09
ISSN 1335-504X
Redakcia
Ing. Jaroslav Oravec
Jozef Gajdoš
Ing. Štefan Kemenyik, PhD.
Odborná spolupráca:
Ing. Radko Voda
Ing. Milan Gavalier
Ing. Petra Gajdošová
Ing. Ján Ivanka
Ing. Ivan Boďa
Ing. Imrich Pružina
Rastislav Pipíš
Dipl. Ing. Ivan Dudáš
Peter Melišík
Obsah Āísla
2
3
4
6
12
16
18
19
20
26
28
2/2012
Editoriál
Stop radarom
BezpeênosČ je otázkou prístupu
Ochrana svedka v boji proti organizovanému
zloêinu
Aplikace detekêních jednotek s dvøma rotujícími
laserovými zamøĆovaêi v prĎmyslu komerêní
bezpeênosti
Správa identít v prostredí bezpeênostnej firmy
XI Strzeleckie Mistrzostwa Polski BranĔy Ochrony
Švédsky výrobca sieČových kamier sa prezentoval
v Bratislave
Aplikace terestrických laserových skenerĎ v PKB
10 dôvodov pre IP kamerové systémy
Biometria, moderný trend odhaüovania trestnej
êinnosti a nástroj marketingových transakcií
32
watt – „Generáli sa vždy pripravujú na minulú vojnu.
Vedci na tú, êo príde.“
Grafická úprava:
Lýdia VERCHOLÁKOVÁ
INFODOM, s. r. o.
tel.: 02/ 6353 3141
36
Rozširuje:
Magnet - Press Slovakia, s.r.o.
Mediaprint - Kapa Presseegrosso, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
a súkromní distribútori
37
ASIS sa stal êlenom SKSB
Nová sekcia SKSB: sekcia bezpeênostných
manažérov – SBM.
Sekcia vzdelávania Slovenskej komory súkromnej
bezpeênosti
Roèné predplatné prijíma:
- Redakcia ALARM magazín
- Magnet Press Slovakia, s.r.o.
Slovenská pošta, a.s.
38
Niektoré otázky spojené so získaním odbornej
spôsobilosti pre výkon bezpeênostnej služby
Tlaè: Kasico a.s.
Nevyžiadané rukopisy
a obrazový materiál nevraciame.
Kopírovanie a verejné rozširovanie
akejko¾vek textovej èi obrazovej èasti
je povolené iba výhradne s písomným
súhlasom redakcie a pri zachovaní
všetkých autorských práv.
Názory autorov jednotlivých èlánkov
nemusia súhlasiť s názorom redakcie.
Za obsah inzerátov zodpovedajú
jednotliví inzerenti.
www.alarmsecuritymagazin.sk
na serveri
2/2012
ALARM magazín
1
Editoriál
... Vážení priatelia,
napriek takmer permanentnej finančnej podvýžive slovenského školstva a vedy, nech je
pri moci vláda akejkoľvek farby, vďaka schopným slovenským ľudkom žijúcim v štátiku,
ktorý je počtom obyvateľov menší ako niektoré metropoly na teritóriu „našej guľatej“, sa
dozvedáme, ako napríklad nedávno v spravodajskej relácii jednej z televízii, že mladý
slovenský vedec, asistent na fakulte elektrotechniky, vymyslel unikátny prístroj, ktorý dokáže za veľmi krátky čas analyzovať ľudské tekutiny a zistiť z nich niektoré dôležité parametre pre správnu diagnostiku zdravotného stavu pacienta. Prístroj ušetrí mnoho drahocenného času, energie a samozrejme dnes toľko chýbajúcich peňazí .. alebo, že naši
vedci pracujú na svetovom projekte jadrového urýchľovača v CERN-e a tiež, že naši
vedci sa podieľajú na vesmírnom výskume, atď., atď. V tomto čísle otvárame novú tematickú rubriku veda a technika, zameranú najmä na vedeckotechnické zaujímavosti v bezpečnostnej oblasti, v ktorej radi spomenieme šikovných slovenských vedcov a vynálezcov.
Zasa pozvoľna začína obdobie dovoleniek. Už by snáď malo byť každému jasné, že
keď odchádza na dlhší čas z domu alebo bytu, nezatiahne žalúzie, dá susedovi kľúč
od poštovej schránky, aby nebola preplnená, skrátka zabezpečí si byt a urobí opatrenia,
aby tento nekričal na potenciálneho zlodeja, „nikto nie je doma, poď ma vykradnúť“.
Lenže ľudia sú ľahostajní a nepoučiteľní. Verím, že napriek všetkým možným varovaniam,
aj v tejto sezóne niektorí nepoučiteľní po návrate z dovolenky, budú mať oči pre plač.
Nie, nie som škodoradostný ani zloprajný, len mi tak napadlo, či táto ľahostajnosť a nepoučiteľnosť nie je príčinou aj niečoho vážnejšieho, súčasného krízového stavu v spoločnosti a postupného rozpadu morálnych hodnôt.
Čítal som raz kdesi na internetových stránkach, myslím, že to bolo v súvislosti
s kauzou, vraj, nezákonného odpočúvania vo vojenskom spravodajstve, že novinári sa
sťažujú, že sú odpočúvaní a sledovaní. Veď oni, mnohí z nich, robia to isté, zaoberajú sa
odpočúvaním a sledovaním a ešte niektorí aj klamú ľudí. A požadujú nedotknuteľnosť,
imunitu, podobne ako politici a ešte ochranu ich „či už dobre alebo horšie informovaných
zdrojov“. Tak, či onak, dnes sme všetci sledovaní a to dvadsaťštyri hodín denne. Väčšina
z nás mobilným telefónom a tí ostatní ešte aj GPS-kom, internetom, bankou a rôznymi
čipovými kartami, ktoré nosíme v peňaženkách... čuduj sa svete, necháme sa sledovať,
ešte si za to aj platíme.
Nechcem Vás znechutiť, pokaziť radosť z príprav a plánovania dovolenky, len tak trošku
pripomenúť, že je lepšie mať radosť aj po návrate a že trochu ostražitosti neuškodí
a nielen kvôli dovolenkám, ale po celý rok.
.. niekedy sa stávajú naozaj zaujímavé situácie. Zaujímavý podnet alebo inšpirácia
príde len tak z ničoho nič. Ako napríklad dnes mne. Je normálne bežné pracovné ráno.
Už aj hrnček od rannej kávy je umytý a niektoré bežné pracovné povinnosti sú za mnou
a len tak mimovoľne uvažujem o obsahu budúceho čísla ALARM magazínu. Do toho zazvonil telefón. Mužský hlas v telefónnom slúchadle mi znel povedome. „Dobrý deň, som
... (a ja ešte stále zamyslený nad predchádzajúcim, prepočul som jeho meno a volajúci
pokračoval) na webovej stránke Alarm magazínu som našiel citácie zaujímavých článkov od autorov ... . Je možne na nich získať kontakt?“ Dotyčnému volajúcemu som poradil webovú stránku inštitúcie, kde obaja autori, mimochodom skvelí vedci, pracujú. Dotyčný pán sa poďakoval a chcel sa rozlúčiť. Mne v ten moment napadla myšlienka, opýtať
som sa ho, či sa bezpečnostnej problematike venuje profesionálne alebo ho bezpečnosť zaujíma len okrajovo. „Mňa skôr zaujíma nebezpečnosť“, odpovedal pre mňa v ten
moment prekvapivo a pokračoval: „Pripravujem novú reláciu, do ktorej chcem oboch
autorov pozvať“. Až vtedy mi svitlo. Tento povedomý hlas predsa patrí Borisovi Filanovi.
Konečne sa mi podarilo tohto skvelého skladateľa, cestovateľa, spisovateľa a rozprávača počuť takmer naživo. Aj Vám ide film, keď pán Filan rozpráva v rozhlasovej Pálenici
svoje zážitky z ciest alebo napríklad len o drahých vajciach v slovenských hypermarketoch? Mne áno a farebný, dokonca niekedy sa mi zdá, že cítim aj vône.
Vážení čitatelia, priatelia, želám Vám nádherné a úspešné leto, krásne dovolenkové pobyty, dobrý relax a oddych, aby sme sa mohli v septembri stretnúť na zaujímavých stránkach ALARM magazínu, opäť bohatší a skúsenejší.
Jozef Gajdoš
2
2/2012
ALARM magazín
Vážení kolegovia.
Obraciame sa na vás s ponukou aktívnej účastni na kampani „STOP RADAROM v médiách“,
édiác
ch“
h“,
ktorá by mohla priniesť zvýšenie bezpečnosti na cestách.
Štatistiky ukazujú, že zranenia a smrteľné nehody sú najčastejšie v doprave na pozemných
komunikáciách. Napriek čoraz modernejším automobilom a bezpečnostným systémom sa
nám len pomaly a nie vždy darí znižovať nehodovosť a jej následky. Medzi najzávažnejšie
faktory patria alkohol a nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V tomto duchu je nelogické plošné sprostredkovávanie informácií o cestných kontrolách, a zvlášť o meraní rýchlosti
radarmi, v Slovenských, najmä rozhlasových médiách.
Upozorňovanie na kontroly marí prácu polície pri zisťovaní priestupkov a môže tiež viesť
k mareniu výkonu pri zisťovaní a predchádzaní inej trestnej činnosti. Zverejňovanie informácií o kontrolách dodržiavania rýchlostných limitov umožňuje nedisciplinovaným vodičom
vyhýbať sa odhaleniu ich priestupkov a čo je horšie, zásadným spôsobom prispievajú
k vytváraniu nesprávnych, život a bezpečnosť ohrozujúcich návykov pri vedení motorového
vozidla. Výzvy „jazdite bezpečne“ a „dajte si pozor na radary v ...“ jednoducho nejdú dohromady.
Popularita takéhoto info-servisu svedčí o tom, že vo všeobecnosti neradi dodržiavame predpisy, aj keď ich účelom je zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.
Nehody na cestách si ale zriedkakedy vyberú daň len u vinníka. Vedomá a aktívna podpora
takéhoto konania, lebo neexistuje žiadny iný logický dôvod pre zverejňovanie týchto informácií, znamená spoluúčasť na následkoch nehôd.
Médiá sú obrazom konzumentov ich programovej ponuky. Bezpečnosť však nesmie byť
otázkou demokratického hlasovania divákov a poslucháčov. O bezpečnosti majú rozhodovať
odborníci a to v našom vlastnom záujme.
Už majster Jan Werich korunoval svoj kráľovský pokus o výrobu „lívance na půl hektaru“
výrokom:
„Teď už vím, že na odbornou práci mají býti odborníci...“
Vážení kolegovia pôsobiaci v Slovenských médiách. Pripojte sa prosím k snahe o zvýšenie
bezpečnosti na našich cestách tým, že vaše médiá prestanú získavať, sústreďovať, spracovávať a sprostredkovávať informácie o cestných kontrolách najmä v rozhlase (rádiách)
a na internete.
Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážení páni ministri kultúry, dopravy
a vnútra. Prispejte váhou svojich postov k zvýšeniu bezpečnosti realizáciou legislatívnej
úpravy pre riešenie vyššie uvedeného problému.
Život nie je možné vyčísliť finančne. Určite nie pre tých, ktorí tu zostanú. Nielen v časoch
krízy by mal byť všeobecný záujem aj na minimalizácii nákladov na sanáciu následkov nehôd a na aktívnej spoluúčasti a spoluzodpovednosti všetkých účastníkov systému na zdraví
a bezpečnosti občanov a štátu. Toto je jeden strategických cieľov, ktorý si ALARM security
magazín, ako jediné odborné médium svojho druhu na Slovensku, vytýčil. Kampaň „STOP
RADAROM v médiách“ je prvou z celého radu tém, ktoré majú dopad na bezpečnosť
občanov a ktoré budú v spolupráci s odborníkmi vytvárať priestor na odbornú diskusiu
a tlak na systémové riešenia.
Vopred vám ďakujeme za podporu a spoluprácu. Nedávajte si pozor na radary a jazdite
bezpečne ;-)
Ing. Štefan Kemenyík, PhD.
analytik bezpečnostných systémov
Jozef Gajdoš
šéfredaktor, ALARM security magazín
2/2012
ALARM magazín
3
BezpeĀný život
Š. Kemenyík
BezpeĀnosř je otázkou prístupu
O bezpečnosti sa už toho veľa popísalo aj povedalo.
Nepridávajme preto ďalšie vízie o tom ako nová kamera, trezor, pištoľ alebo brzdný systém zabezpečia naše
zdravie a majetok. Veda ani žiadne nové super technológie neurobia svet bezpečnejším. To môže len človek. Vynakladáme stále väčšie prostriedky na výskum
a vývoj technológií, ktoré by nás zbavili problémov
lokálneho i globálneho charakteru, ktoré vzišli z technológií, na ktoré tiež boli, sú a budú vynakladané veľké prostriedky.
Aj keď si to neuvedomujeme, každé jedno rozhodnutie,
ktoré robíme, je viacrozmerné. Okrem toho, čo je meritom
veci, je neoddeliteľnou súčasťou rozmer bezpečnosti. Každú
jednu myšlienku je možné charakterizovať aj jej potenciálnymi dopadmi. Ak ste videli jablko padať zo stromu, nemusíte
byť génius, aby ste nevypadli z okna. Ak mám v hlave niečo,
čo spôsobí viac škody ako osohu, tak nato radšej zabudnem.
Dokonca aj zvieratá a hmyz, a podľa najnovších zistení, aj
niektoré druhy rastlín majú v sebe zakódovaný program seba-ochrany. A čo je naozaj podozrivé, správajú sa podľa
neho. Zrejme preto nepotrebuje gepard airbag. My sa môžeme uvoľniť a prenechať bezpečnosť technológiám. Človek
ako vrchol tvorstva je natoľko vyspelý, že sa takými vecami,
ako je jeho vlastná bezpečnosť, už nemusí zaoberať. Aspoň
nie do doby, kým mu nehorí pod zadkom.
Za všetky jeden aktuálny príklad z dopravy
Poznámka autora:
Ad 1) Odhliadnuc od toho, že prevažná časť teroristických
útokov, ktoré sú dnes mediálne veľmi v kurze (a určite by čitateľa zaujali viac ako nasledujúce riadky), je priamo spojená
s dopravou alebo dopravnou infraštruktúrou, pozrieme sa
na iný, oveľa triviálnejší a bežnému používateľovi dopravného
prostriedku skúsenosťou predsa len bližší príklad. Dopravu
na našich krásnych cestách.
Ad 2) Ospravedlňujem sa všetkým občanom Českej republiky bezpečne jazdiacich po slovenských cestách a aj občanom Slovenskej republiky, jazdiacich na našich cestách
vo vozidlách s českým EČV, ale následující příběh je založen
na skutečné události.
Väčšina z nás, čo sme pre získanie vodičského oprávnenia
poctivo absolvovali autoškolu, vieme, čo je to maximálna
povolená rýchlosť jazdy a aké sú jej limity. Fyzik by povedal,
že v súlade s princípom neurčitosti (môže za to Heisenberg)
nás nikto nemôže pokutovať za porušenie rýchlosti tam
a tam, lebo je predsa jasné, že nie je možné zmerať súčasne polohu a hybnosť objektu. Amatéri... Ale sadnime si
za volant a poďme na cesty. Ukáže sa, že je zásadný rozdiel
medzi teóriou a praxou. Nechajme bokom aj Bratislavu,
ktorá by možno z pokút za rýchlosť sama dokázala zaplátať diery v celom štátnom rozpočte a aj schodok z daní a
národný dlh, a kde, ak jazdíte povolenou rýchlosťou, iba
obťažujete, zdržujete premávku a zapríčiňujete nervový kolaps ostatných vystresovaných účastníkov premávky. „Čo
mám robiť? Som z malého mesta a takto ma to naučili.“ Skúsme teda niečo iné.
4
2/2012
ALARM magazín
Je 1. máj, slnko svieti, voda láka... a vy musíte ísť zajtra
do práce. Ako každý. Poznáte to. Úsek Lovinobaňa – Zvolen práve zažíva štandardné povíkendovo-sviatkové sťahovanie národov. Z rádia doznela informácia o radaroch a nasledujú správy. Dozvedáte sa, že českí piloti začínajú špeciálny tréning, nakoľko budú súčasťou vzdušnej obrany
Islandu pred Rusmi, v rámci pravidelnej rotácie leteckých
útvarov krajín NATO. Idete 90 a pre istotu mrknete na tachometer, aby ste pri pomyslení na stíhačku nepovolili uzdu
a nezaplatili výpalné do štátnej kasy. Keď tu zrazu okolo
vás v neprehľadnej zákrute, tesne nad vozovkou, preletí
český pilot, zrejme už v službe. Jeho nablýskaný GRIPEN
(Alebo je to Audi? V tej rýchlosti to ťažko rozoznáte) sa
s vervou rúti na kamión idúci v protismere. Žehlička! Stískate zadkom, tlačíte na brzdový pedál a točíte ku kraju.
Ak mu to nevydá všetci sa tu rozmázneme ako májka
na chlebíku v pionierskom tábore. Autá uhýbajú a brzdia,
až celá scéna vypadá ako súboj Toma Cruisa z Topganu
(opäť Rusi). Jediný kto si to naozaj užíva, je náš český
warrior. Celou tou skrumážou prefičí a pohodlne za sebou
zanechá vzniknutý chaos. A to je len začiatok. Blíži sa totiž
ďalší level aj s bonusmi - obec Vígľaš, kde na prechode
pre chodcov uprostred dediny už nie raz vyhasli ľudské
životy. Stíhač preletí cez dedinu takou rýchlosťou, že vám
v hlave preblesne myšlienka: „tu by som nebýval, ani keby
mi za to platili!“ Rovnaký osud stihne pravdepodobne
Zvolenskú Slatinu, ale to už nevidíte, lebo aj keď idete
vždy maximálkou, vzdialenosť medzi vedúcim pretekárom
a zvyškom pelotónu je už rádovo v kilometroch. Našťastie
od Zvolena je to už po širokej rýchlej ceste až do země
české. Čo je ale naozaj prú..r, no dobre priekak, je fakt, že
odhadom asi 80% vozidiel v danom čase a úseku prekročilo
maximálnu povolenú rýchlosť mimo obce a zhruba každý druhý vodič aj v obci (treba podotknúť, že majstrovský
kúsok českého fightera už nikto nezopakoval, aj keď tu boli
pekné pokusy kolegov z Bratislavy a jeden aj z Košíc).
Pozor! Nenavážame sa tu do polície. Aj keď by možno stálo
za zváženie, či v rizikových úsekoch nepritvrdiť v kontrolách
a merať a merať a vodičáky zberať... Uvedené symptómy
poukazujú na iný závažný fakt:
MY SI JEDNODUCHO NEŽELÁME ŽIŤ
BEZPEČNE!
Za všetko hovoriacim argumentom sú pravidelné správy
na rozhlasových frekvenciách, informujúce vodičov, kde si
dávať pozor na radary.
„Ani mňa nebaví jazdiť 90 na dobrom aute, ale tomuto
fakt nerozumiem! A to mám vysokú.“
Aký je zmysel produkcie takéhoto informačného servisu?
Upozorníme vodičov, kde treba ubrať nohu z plynu, aby ich
nenamerali. Fajn. Stíhač tu spomalí a v nasledujúcej dedine
šmahom zníži populáciu o dve babky, jedného chodca
a jeden kočík aj s obsahom. Mladá mamička to našťastie
prežila. Aj keď bude bez nohy. A bez manžela. A bez dcérky ... „toľko radary a pohľad na cesty. Jazdite bezpečne...“
doznieva sympatický hlas moderátorky z rádia v Audine.
Parkuje v obývačke, ale vďaka svojim 2 tonám, 10 aibagom a celej kope bezpečnostných prvkov, zachránila
Tým to ale nekončí. Pozorný čitateľ už zistil, že autor
trpí duševnou poruchou a vyžíva sa v problémoch. Ak vám
to aspoň trochu zapína, dostanete sa do takpovediac
existenčnej dilemy. „Byť či nebyť (v bezpečí)? To je otázka“,
ako z knižky od toho Angličana. Dôjde vám, že dodržiavaním predpisov (predpis = ten zdrap papiera ...) nielen
že obmedzujete plynulosť cestnej premávky, ale aj priamo
ohrozujete jej a svoju bezpečnosť. Ako je to možné?
Takto: Ak sa stíhač-umelec ponáhľa z Košíc do Prahy a vy
mu bránite v postupe, jednoducho šliapne na plyn a pre pol
hodinový časový benefit bez problému ohrozí život svoj,
váš a aj životy ďalších 20 ľudí v okolitých vozidlách
v oboch smeroch (uvedené predstavenie s veľkou pravdepodobnosťou zopakuje
cestou na ďalších štáciach). Keby ste šli pekne
ako sa patrí 110 a nezavadzali, problém by nevznikol. Na druhej strane
je tu malá, ale predsa
len štatisticky významná
šanca, že niekde v kríkoch
striehne hliadka, ktorá vás
namerá a vy budete musieť
zaplatiť pokutu a v horšom
prípade si nejaký čas počkáte na vodičák.
- prečo nie sú radary aj v Bratislave:?)
- prečo legislatíva neumožňuje, aby ten, čo závažným spôsobom poruší predpisy, do konca života už vodičák nedostal nazad? A prečo 3 x a dosť a nie raz? Potrebujeme
na cestách zabijakov čakateľov?
- prečo je možné, že vodič, ktorý nafúkal, dostane nazad
vodičák?
BezpeĀný život
krk šťastnému katovi. Ešte že nie sme v USA, naše samosprávy by sa nedoplatili za neustále úpravy čísiel počtu
obyvateľov na uvítacích tabuliach.
Odpoveď:
...lebo pre bezpečnosť nie je spoločenská
objednávka.
Veda ani žiadne nové super technológie neurobia
svet bezpečnejším. To môže len človek.
Opakujem sa. Áno. Ale
toto je naozaj dôležité a mali by sme sa nad
tým seriózne zamyslieť.
Aké má naša existencia
priority? Ak bezpečnosť
nebude VŽDY na prvom
mieste, nevyhnutne dostaneme obraz sveta, v ktorom žijeme. Médiá si
zgustnú na vrakoch a krížoch pri cestách, na roztrhaných telách po výbuchu samovražedného
atentátnika alebo popravou v priamom prenose,
Darwinova teória hovorí,
nad vypáleným lesom a
že prežije silnejší a ten,
deťmi plačúcimi nad stračo sa prispôsobí. Lenže
tou ocinka – hasiča atď.
v škole nám simultánne
atď. Takéto zábery okoredo hlavy masírujú aj fannené patričným komentáziu s názvom etika, ktotárom patrične skormúrá tvrdí presný opak – spráteného redaktora, ktorý
vať sa pekne, aj keď je to
si dobre nohy nedoláme,
v rozpore s našimi potreaby mal lepší záber ako
bami. Ak si mám vybrať,
konkurenčná televízia. Aj
vyberiem si, že to radtoto zvyšuje sledovanosť
šej prežijem. Radšej nech
„BYġ ýI NEBYġ? (v bezpeþí)
a ukája hlad populi
ma jeden súdi ako šiesti
TO JE OTÁZKA.“
po novinkách a drboch
nesú. Ak sú predpisy ne– najlepšie s krvavým
vhodné a nezodpovedajú dobe a podmienkam, do ktoa tragickým koncom a štandardným dovetkom o nešťastrých sú aplikované, tak ich treba zmeniť, ale nie privierať oči
nej náhode a nezmyselnosti toho, čo sa udialo. Ale vôbec
nad ich porušovaním. Systém, kde časť objektov (duševná
to tak nemusí byť. Ak platí fyzika a základný zákon vesmíru
porucha alebo strach zo sankcie) dodržiava pravidlá cest– a zatiaľ to vypadá, že platí – neexistuje nič také ako
nej premávky a väčšina ich úspešne porušuje, zákonite
nešťastná náhoda. Svet je prísne deterministický v zmysle
vedie ku vzniku kolíznych situácií. Ak vás nebudú lapať,
nevyhnutnosti reakcie na každú akciu. Ak budeme VŽDY
stane sa z tehly na pedáli zvyk a ako ľudová múdrosť hokonať so zreteľom na bezpečnosť a svoje slová a činy
vorí – zvyk je veru železná košeľa.
merať skôr ako ich zrealizujeme, bude svet vypadať úplne
Vyhnime sa kritike a položme len niekoľko otázok a tiež len inak. Bezpečnosť sa týka úplne všetkého, počínajúc ploz oblasti cestnej premávky.
dinami, ktoré pestujeme až po autá, ktorými cestujeme.
- prečo sú v rádiách a na internete povolené a zverejňované informácie o cestných kontrolách? (okrem stíhačov Ak sa rozhodneme žiť bezpečne, jednoducho to zrealito možno pomôže v úteku páchateľom trestnej činnosti, zujeme a basta. Poslali sme človeka na Mesiac a sondy
teroristom, vodičom pod vplyvom alkoholu, bez diaľnič- za hranice Slnečnej sústavy. Dokážeme zničiť planétu
ných známok, preťaženým kamiónom, polorozpadnutým na ktorej žijeme a dokážeme ju aj zachrániť. Dokážeme
vrakom... mám pokračovať?) Aj vy dávate pre potenciál- čokoľvek. Neexistuje nič také ako nedá sa. Len sa nechce.
neho zlodeja na dvere tabuľku – „teraz som doma“?
- prečo nie je meranie radarom efektívne a nevyužíva sa
Bezpečnosť je otázkou prístupu.
napríklad civilne vyzerajúci provokatér auto-radar s naozaj
Prístupu k životu.
ukrytým radarom? (maximálna povolená rýchlosť je maximálna, nie jediná)
2/2012
ALARM magazín
5
Ochrana svedka
Ochrana svedka v boji
proti organizovanému zloĀinu
Svetlana SOĽANÍKOVÁ1
Úvod
Organizovaný zločin má vyvinuté veľmi silné mechanizmy, ťažko sa odhaľuje zvonku. Spolupracujúci obvinený musí byť niekto zvnútra. V mnohých prípadoch sa korunný svedok použil.
Adamčo, kyselinári, Černák... Treba tento inštitút ešte posliniť.
Takto sa vyjadril Daniel Lipšic pri nástupe do svojej funkcie.
Čo sa zmenilo, kam sa tento inštitút ďalej posunul a aké kroky
sa pre to spravili, si objasníme v tomto príspevku.
Nebezpečnosť organizovaného zločinu
Organizovaný zločin preniká do najrôznejších sfér spoločenského, politického, právneho i ekonomického života.
Jeho všeobecným cieľom je nielen dosiahnutie zisku, ale aj získanie vplyvu vo všetkých týchto oblastiach. V tom práve vidím
dôvod, prečo ignoruje štáty, ich hranice aj zákony a vytvára si
vlastné pravidlá vnútri svojho spoločenstva, celkom nezávislé
od akýchkoľvek iných autorít. Ponúka sa teda otázka, či práve touto skutočnosťou nedochádza k narušeniu suverenity daného štátu (a poťažmo ďalších demokratických hodnôt), keď
tu existuje akýsi štát v štáte. Domnievam sa, že ak štát nie je
schopný kontrolovať najrôznejšie formy organizovaného zločinu, disponuje suverenitou iba vo formálnom zmysle a samotný pojem suverenita tak stráca na svojom pravom význame.
Organizovaný zločin málokedy napadá štát otvorene. Väčšinou sa jedná o nátlak vyvíjaný najčastejšie na politikov alebo
osoby verejného života pre následnú podporu svojich aktivít,
a to najrôznejšími spôsobmi, okrem iného napr. finančnou
podporou politických kampaní, korupciou či použitím násilia.
Asi najhorší variant, ktorý je možné si predstaviť, je symbióza
štátu a organizovaného zločinu, kedy sa štát dostáva do postavenia clony pre nelegálne aktivity a zároveň je aj jeho rukojemníkom. Na zamyslenie určite je aj skutočnosť, či pri súčasnej sile a postavení organizovaného zločinu v súčasnom svete
nehľadajú už sami politici pre vlastnú podporu pomoc práve
v týchto sférach. Výsledkom sa tak či onak v konečnom dôsledku stáva tichá podpora ilegálnych aktivít, možnosť prístupu k informáciám zo štátnych inštitúcií a ich následné zneužitie alebo aj samotná príležitosť ovplyvňovať legislatívny proces
alebo prebiehajúce súdne konanie, čím je fakticky ohrozený
aj právny systém štátu.
Nemenej dôležité sa javí aj získanie vplyvu prostredníctvom
médií. Sú to práve médiá, ktoré podstatne ovplyvňujú verejnú mienku. Preto je tu eminentný záujem zo strany organizovaného zločinu o utváranie priaznivého postoja k najrôznejším
aktivitám, ktorými sa zaoberá. V konkrétnej podobe sa tento
vplyv môže prejaviť ako spochybňovanie snáh zákonodarcov
či skrytá podpora ilegálnych praktík a ospravedlňovanie patologických javov spoločnosti.
Ďalšou citeľne zasiahnutou oblasťou sa stáva ekonomika,
a to predovšetkým vďaka zavádzaniu nelegálnych praktík
do ekonomického systému, čo má za následok celkovú desta1
6
bilizáciu systému a znehodnotenie všetkých snáh legálneho
podnikania. Vplyv sa môže prejaviť aj v potenciálnych zámeroch zahraničných investorov, pre ktorých daný štát nepredstavuje dostatok istoty. Negatívne ovplyvňuje celý systém aj
legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo
neprimerane vysoké výdavky štátu na boj proti organizovanému zločinu, ktoré zase v konečnom dôsledku oslabujú rozvoj
štátu v iných oblastiach, pretože na ne už finančné prostriedky nezostávajú.
Súhrnne môžeme teda povedať, že hlavnou snahou organizovaného zločinu sa stáva spochybnenie základných hodnôt
s vytvorením nového, opačného „hodnotového“ systému. Všetky jeho aktivity dostávajú najviac priestoru práve v tých oblastiach, kde štát zlyháva. Sám ale celú situáciu ešte viac destabilizuje. Organizovaný zločin môže byť v mnohých prípadoch
tým, kto napr. ponúka pracovné príležitosti a zlepšenie súčasnej životnej situácie či všeobecne nahrádza ústrednú autoritu, a to ako vládca, zákonodarca i sudca. Nástrojmi presadzovania jeho autority sa stávajú korupcie a zastrašovania, ktoré
neváha použiť na dosiahnutie svojich cieľov kdekoľvek a kedykoľvek.
Ohrozený je tým vo svojej podstate aj sám jednotlivec - jednoducho povedané, čím viac násilia v spoločnosti, tým menej bezpečnosti pre jednotlivca, či už v zmysle bezpečnosti
každého človeka či konkrétnej obete vydierania alebo prípadov zastrašovania svedkov. Väčšia miera rizika ale jednoznačne dopadá na osoby zastávajúce funkcie vo verejnom živote,
ktoré chce organizovaný zločin využiť vo svoj prospech.
Všetky tieto uvedené skutočnosti spolu so schopnosťou vstrebávať vymoženosti moderných technológií a schopností organizačných princípov dávajú organizovanému zločinu určitý
punc nedotknuteľnosti. Umožňujú mu naďalej nielen dosahovať značný zisk, ale udržiavať istú kontinuitu a pružnosť vlastných štruktúr najmä zapájaním ďalších osôb do nelegálnych
aktivít.
Ako existujúce príklady víťazstva organizovaného zločinu
nad reprezentantmi samotného systému trestnej justície by
mohli byť v mnohom považované Kolumbia alebo Taliansko,
kde dokázal organizovaný zločin úspešne preniknúť hlboko
do ekonomického a politického systému štátu.
Vymedzenie pojmu organizovaný zločin
a jeho znaky
Organizovaný zločin predstavuje spoločenský jav, ktorý sa
premieta do celého radu oblastí. Často býva ústredným bodom záujmu pre sociológiu, kriminológiu či právo a pod. Vďaka tomuto mnohotvárnemu poňatiu vzniká určitý problém
pri pokuse zachytiť a definovať význam tohto pojmu. Túto skutočnosť naviac ešte dokumentuje fakt, že rôzne štáty, medzinárodné organizácie definujú organizovaný zločin rôzne, čo
vypovedá o odlišnom spôsobe vnímania tejto problematiky
v nadväznosti na teritórium pôsobenia a stupeň spoločenského a ekonomického rozvoja.
JUDr. Svetlana Soľaníková, Sídl. 1.mája 69/7 Vranov nad Topľou, 093 01
2/2012
ALARM magazín
V samotnej definícii by však nemal byť opomenutý fakt, že
sa jedná o vymedzenie činnosti (procesu) alebo metód zločincov, ktoré používajú na vykonávanie nezákonných aktivít a tým
poukázať na nebezpečnosť tohto fenoménu, nie teda typ zločinca.
1. Definícia v právnych úpravách
vybraných štátov
V Spojených štátoch amerických definujú organizovaný zločin ako „nezákonné aktivity členov vysoko organizovaného
disciplinovaného spoločenstva, ktorí sa zaoberajú poskytovaním protizákonného tovaru a služieb, vrátane hazardných hier,
prostitúcie, úžery, narkotík, vymáhania poplatkov za ochranu
a iných nezákonných aktivít členov týchto organizácií.“ (Zákon 90-351, the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act,
1968) Organizovaný zločin je v nej dávaný skôr do súvislosti
s osobami, ktoré sa ho dopúšťajú, než s charakteristikou rysov
nezákonných aktivít. O týchto nezákonných aktivitách by sme
nemuseli uvažovať len v spojitosti s organizovaným zločinom.
V Nemecku definuje tento pojem Spolkový kriminálny úrad nasledovne: „Organizovaný zločin je plánované páchanie trestných činov, určených hľadiskom zisku a moci, ktoré jednotlivo
alebo ako celok sú veľmi závažné a kedy viac ako dve osoby
spolu spolupracujú po dlhú alebo neobmedzenú dobu, pričom
každá z nich má vlastné úlohy tým, že využívajú obchodné
alebo podnikateľské štruktúry alebo ovplyvňujú politické dianie, médiá, verejnú administratívu, právne a súdne orgány
alebo ekonomiku.“ Z tejto definície môžeme vypozorovať dôraz na charakter aktivít zločineckých skupín, teda na plánované a nepretržité zločinecké činnosti vykonávané niekoľkými
osobami, čo je poňatie zdôrazňujúce samotný spôsob vykonania, ale formálnu štruktúru organizácie už neupresňuje.
Z európskych štátov zaraďujem pre porovnanie ešte definíciu
z talianskeho trestného zákona, ktorého súčasťou je od roku
1982. Tá definuje ako zločin typu Mafie združenia, charakterizované určitým typickým správaním, a to „ak jeho členovia
systematicky používajú zastrašovanie a podrobenie sa osôb
z neho vyplývajúcich, k páchaniu trestnej činnosti, na získavanie kontroly nad ekonomickými aktivitami a získavania nezákonných výhod“.
Súčasná česká právna úprava obsahuje definíciu organizovanej zločineckej skupiny v § 129 trestného zákonníka, ktorú
definuje ako „spoločenstvo viacerých osôb s vnútornou organizačnou štruktúrou, s rozdelením funkcií a deľbou činností, ktorá je zameraná na sústavné páchanie úmyselnej trestnej
činnosti..“.
2. Kriminologické definície
Z veľkého množstva kriminologických definícii vyberám nasledujúcu definíciu Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu prevenciu, ktorá je podľa môjho názoru výstižne poňatá, pretože
zahŕňa jednak väčšinu znakov organizovaného zločinu, ktoré
sa objavujú aj v definíciách mnohých iných kriminológov (napr.
Gilinskij, Musil, Gehm a ďalších) a zároveň zdôrazňuje, že sa
jedná o činnosť a vymedzuje subjekt, ktorý sa jej dopúšťa:
„Organizovaný zločin je opakujúce sa (sústavné) páchanie
cieľavedome koordinovanej závažnej trestnej činnosti (a aktivít túto činnosť podporujúcich), ktorého subjektom sú zločineckej skupiny alebo organizácie (väčšinou s viacstupňovou
vertikálne organizačnou štruktúrou) a ktorého hlavným cieľom
je dosahovanie maximálnych nelegálnych ziskov pri minimalizácii rizika.„
Upresňujúcimi znakmi, ktoré musia byť vždy naplnené, sú:
• Trvajúca spolupráca viac než dvoch osôb, pri ktorej má
každá osoba stanovené presné čiastkové úlohy,
• Páchanie závažnej trestnej činnosti s úmyslom dosiahnutia
zisku či moci
• Vysoká profesionalita, dôsledná príprava a stanovené normy správania.
Ďalšími znakmi, ktoré môžu byť prítomné, sú:
• Koncentrácia moci v rukách najviac postavené osoby
s možnosťou delegácie právomocí,
• Používanie násilia ako prostriedku na zastrašovanie vnútri
skupiny i navonok,
• Využívanie kontaktov s politikmi, sudcami, médiami a pod,
• Získavanie potrebných informácií s ich následným využitím
na presadenie vlastných záujmov,
• Medzinárodné spojenie a pôsobenie ako dôsledok globalizácie v nadväznosti na hospodárske, sociálne a politické
zmeny, ktoré v súčasnom svete prebiehajú.
Z vyššie uvedeného poňatia môžeme vyvodiť, že u organizovanej kriminalite nejde len o jednu ohraničenú skutkovú podstatu trestného činu alebo o súhrn jednotlivých skutkových
podstát, ale o komplexnú formu vysoko nebezpečného správania, pri ktorom dochádza k páchaniu rôznej trestnej činnosti. Inými slovami povedané, rovnako tak ako pri zákonných činnostiach, sa aj tu, v oblasti organizovanej kriminality,
ľudia združujú preto, aby čo najjednoduchšie cestou dospeli
k svojmu cieľu - zisku. Literatúra často prirovnáva tento znak
k podnikateľskej činnosti.
Podstatným rozdielom sú ale prostriedky, ktorých sa na dosiahnutie tohto cieľa volí a niektoré ďalšie aktivity (zabezpečovacia a krycia činnosť pre nerušený priebeh jednotlivých
operácií a následná legalizácia príjmov z tejto činnosti). Organizovaný zločin nepozná zákonné hranice a typickými nástrojmi sa stáva celý rad trestných činov, ktoré bezprostredne
nadväzujú jeden na druhý. Tieto konkrétne trestné činy (vraždy, vydierania, distribúcia drog atď) sú teda len sprievodné
znaky komplexnej činnosti, ktorej hlavným zmyslom je zisk. To je
zároveň aj príčinou toho, prečo je organizovaný zločin tak
2/2012
ALARM magazín
7
Ochrana svedka
ťažko odhaliteľný a postihovaný. Tradičné vyšetrovacie postupy, účinné u individuálne trestnej činnosti, v tomto prípade
zlyhávajú a nestačia. Na mieste je potom využiť mimoriadne
zisťovacie postupy tak, aby bolo možné odhaliť organizáciu
v pozadí.
Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu ďalej pre koncepčné upresnenie vymedzil ďalšie charakteristické znaky organizovaného zločinu:
• Dokonalá príprava
• Sústavnosť
• Pôsobenie na čo najväčšom priestore
• Absolútna koncentrácia moci
• Špecifiká použitia násilia
• Rozsiahla korupcia
Kriminologické definície organizovanej kriminality sa napospol
v základných charakteristikách organizovaného zločinu zhodujú. Existuje však rozdielny prístup amerických kriminológov,
ktorí vnímajú organizovaný zločin ako doplnok fungujúceho
trhu, zatiaľ čo kriminológovia z krajín bývalého východného
bloku upozorňujú na možnosť existencie toho javu aj v podmienkach netrhového systému, kde táto forma
kriminality nahrádza nefungujúci trh a zároveň pridávajú aj
niektoré ďalšie znaky, ako napr. zapojenie neprofesionálov.
Ďalej upozorňujú na tzv. jav „victimless crime“, teda zločin
bez obete. Zatiaľ čo tradičná trestná činnosť má vždy ako cieľový objekt poškodenú obeť, ktorej sa nič neposkytuje, v prípade organizovaného zločinu je objektom klient (napr. kupec
falšovaného tovaru, konzument drog a pod), ktorému je niečo ponúkané a on danú ponuku buď sám dobrovoľne prijíma alebo sa môže jednať o zneužitie jeho ťaživej situácie. Jednou z možností je aj tzv. „racketeering“ alebo nútené poplatky
za ochranu. Záujem organizovaného zločinu na tomto fungovaní dodávateľ - odberateľ je úplne prirodzený, pretože znižuje riziko odhalenia a zabezpečuje odbyt produktov a tým
aj zisk. V žiadnom prípade to však neznamená, že by tu neexistovali obete, ale ide o akýsi „vedľajší produkt“ celej činnosti,
napr. obete lúpežných prepadnutí, vrážd, krádeží, vydierania
a pod.
3. Definícia v medzinárodných
zmluvách
Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu upustil od všeobecnej definície tohto pojmu. Rozsah aplikácie Dohovoru tak vychádza jednak z vymedzenia typovej
závažnosti činu v kombinácii s účasťou zločinecké organizácie a ďalej je Dohovor použiteľný na trestné činy priamo uvedené v článku 5, 6, 8, a 23. Definíciu skupiny organizovaného
zločinu obsahuje článok 2 a vymedzuje ju nasledovne: „Organizovaná zločinecká skupina znamená štruktúrovanú skupinu troch a viac osôb, existujúcu po určité časové obdobie
a konajúcu vo vzájomnej dohode na účely spáchania jedného alebo viacerých závažných trestných činov alebo trestných
činov stanovených v súlade s týmto dohovorom za účelom
získania priameho alebo nepriameho finančného či iného
hmotného prospechu„. Závažným trestným činom je podľa
Dohovoru ten, ktorý je postihnuteľný trestom odňatia slobody
v dĺžke 4 rokov alebo závažnejším trestom. Ďalej vymedzuje
pojem štruktúrovaná skupina, ako skupinu, ktorá nie je náhodná s cieľom bezprostredného páchania trestného činu a ktorá
nemusí mať formálnym spôsobom definované funkcie svojich
členov, nepretržitosť svojho členstva ani rozvinutú štruktúru.
Aj Európska komisia v spolupráci s Expertnou skupinou proti organizovanému zločinu Rady Európy vypracovala základné
kritériá vymedzujúce pojem organizovaný zločin.
Záväznými znakmi tak sú:
• Spolupráca dvoch a viac ľudí,
8
2/2012
ALARM magazín
• Po dlhú alebo neobmedzenú dobu,
• Podozrenie alebo usvedčenie zo spáchania závažných
trestných činov,
• S cieľom produkovať zisk alebo získať moc.
Výberovými kritériami, z ktorých aspoň dve musí vždy obsiahnuť, sú:
• Rozdelenie špecifických úloh alebo rolí každému účastníkovi,
• Vnútorná disciplína,
• Užívanie násilia, zastrašovania,
• Vplyv na politiku, médiá, verejnú administratívu, orgány
činné v trestnom konaní a pod,
• Používanie komerčných a podnikateľských štruktúr,
• Snaha legalizovať výnosy pochádzajúce z trestnej činnosti,
• Medzinárodný presah pôsobenia.
Definíciu zločineckej organizácie môžeme tiež nájsť v dokumente EÚ –tzv. Joint Action - Spoločný postup - v ktorom
článok 1 vymedzuje tento pojem ako „štruktúrované združenie dvoch alebo viacerých osôb, zriadené na dlhšiu dobu
k páchaniu trestných činov, za ktoré možno uložiť trest odňatia
slobody s hornou hranicou štyri roky alebo ťažší trest, ak takéto trestné činy spočívajú v získaní hmotného prospechu,
alebo sú prostriedkom na jeho získanie a vzhľadom na okolnosti neprípustne ovplyvňujú činnosť verejných orgánov. „Medzinárodné organizácie sa skôr snažia uchopiť celú problematiku definovaním základných charakteristických znakov
s tým, že za organizovaný zločin pokladajú všetky závažné
trestné činy páchané skupinou, ktorá existuje nielen náhodne
a má bližšie neurčenú štruktúru, s cieľom získania hmotného
prospechu. Takéto poňatie je veľmi široké a umožňuje pojať
značnú časť ekonomickej kriminality.
To vo svojom dôsledku môže viesť k väčšej účinnosti pri boji
proti rozsiahlejšie oblasti závažnej trestnej činnosti, pretože dáva príležitosť pre využitie mimoriadnych prostriedkov aj
Samotné definovanie pojmu organizovaného zločinu, ktoré
sa spätne premieta do právnych úprav, má kľúčový význam
pre postup orgánov činných v trestnom konaní, rovnako
tak ako aj pre dosiahnutie základnej zhody v charakteristike
tohto javu, ktorý patrí k jednej z najzávažnejších hrozieb súčasného sveta.
4. Korunný svedok a slovenská
právna úprava
Niektoré vysoko nebezpečné formy kriminality, najmä organizovaná trestná činnosť a terorizmus, disponujú takými silnými obrannými mechanizmami, že informácie o nich sú len
ťažko prístupné zvonku. „Málo bezúhonných ľudí je v kontakte s trestnou činnosťou mafií,“ preto je potrebné nájsť vnútorný zdroj informácií.
(Daniel Lipšic, bývalý minister spravodlivosti v SR).
Cieľom je zefektívnenie protikorupčného boja, zrýchliť súdne
konanie, odbyrokratizovať a zefektívniť výkon súdnej správy.
Korunným svedkom však nemôže byť každý. Pri rozhodovaní
o priznaní tohto statusu sa musí zvažovať, či závažnosť trestného činu, ktorý korunný svedok pomáha objasňovať, je väčšia, než pri trestnom čine, ktorý sám spáchal. Osoba spolupracujúca musí dobrovoľne spolupracovať, nesmie byť k spolupráci nútená. Pred vydaním uznesenia je nutné, aby OČTK
vykonali všetky neodkladné a neopakovateľné úkony, ako aj
všetky úkony potrebné na riadne podanie obžaloby pre prípad,
ak by sa osoba spolupracujúca v skúšobnej dobe neosvedčila, to znamená, že by voči nej bola riadne podaná obžaloba. Po tom, čo páchateľ pri objasňovaní organizovaného
zločinu dobrovoľne spolupracuje a dohodu splní, prokurátor
by mal mať tri možnosti.
Prvou je zastavenie trestného stíhania – rozhodne tak vtedy,
ak záujem spoločnosti na objasnení korupcie alebo trestného činu spáchaného organizovanou formou prevyšuje záujem
na potrestaní korunného svedka.
Druhou možnosťou je vzniesť obvinenie a trestne stíhať korunného svedka podľa miernejšieho ustanovenia Trestného
zákona.
Do úvahy prichádza aj navrhnúť súdu, aby uložil korunnému
svedkovi trest pod dolnou hranicou trestnej sadzby.
Niektorí teoretici nazývajú podmienky stanovované korunným
svedkom prokurátorskou tyraniou. Prokurátor však stanovuje
podmienky, ktoré umožnia riadne vyriešenie prípadu, na ktorej obvinený spolupracuje s prokuratúrou. Inštitút korunného svedka nie je nikde zakotvený, čiastočná úprava, ktorá je
využiteľná aj s ustanovením §218 je Zákon 256/1998 Z.z.
o ochrane svedka. Ak by sa napríklad tzv. „korunný svedok“
nepodrobil podmienkam na ochranu svedka (teda svojej
osoby) stanoveným v uznesení, tak by sa takéto konanie chápalo ako odmietnutie podieľania sa na objasnení vymedzenej
trestnej činnosti.
Podľa §1 ods. 3 písm. b Zákona 311/1999 Z.z. o registri
trestov sa v registri trestov zakladá správa o osobe, proti
ktorej bolo právoplatným rozhodnutím prokurátora alebo
právoplatným rozhodnutím súdu podmienečne zastavené
trestné stíhanie. Po uplynutí skúšobnej doby, prokurátor vydá
rozhodnutie o tom, že sa obvinený osvedčil.
Na vydanie takéhoto rozhodnutia je nutné, aby obvinený
viedol riadny život, čím sa predpokladá úplná absencia delikvencie, ktorá by predstavovala mimoriadne vybočenie.
V uznesení musí byť okrem všeobecných náležitostí uvedený popis skutku, jeho právna kvalifikácia, skúšobná doba 2 –
10 rokov a podmienky stanovené prokurátorom. Podmienky
sa stanovujú osobe spolupracujúcej aj z dôvodu, že informácie, ktoré poskytuje alebo činnosť, ktorú vykonáva v prospech
objasnenia veci ju stavajú do pozície tzv. „korunného svedka“. Ako podmienky však nemožno uložiť zákaz činnosti
alebo zákaz pobytu, čo by bolo vlastne skryté ukladanie trestu zákazu činnosti alebo pobytu, čo je neprípustné. Ak by bolo
obmedzenie stanovené iba na určitý čas v skúšobnej dobe,
musí byť výslovne určený, inak by platil po celý čas skúšobnej doby.
Ako dôvod pre zrušenie podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného sa nemôže brať
napríklad priestupok prekročenia rýchlosti a pod. Ak by však
bolo začaté trestné stíhanie pre iný trestný čin, tak by bolo
možné vydať rozhodnutie o osvedčení až po právoplatnom
oslobodení obvineného alebo po zastavení tohto druhého
trestného konania. Vydaním rozhodnutia o osvedčení sa vec
považuje za rozhodnutú a nemožno ju viac napadnúť riadnymi opravnými prostriedkami.
Domnievame sa, že zavedením inštitútu korunného svedka sa
čiastočne oslabuje prvok spravodlivosti (páchateľ nedostáva
taký trest, aký by si spravodlivo zaslúžil), ale významne napomáha k vyššej efektivite práva
Ochrana svedka
efektívnejšiu spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Z uvedeného by teda bolo možné pokladať za organizovaný zločin
aj napr. kriminalitu „bielych golierov“, ak by sa jednalo o dlhodobejšiu trestnú činnosť niekoľkých páchateľov konajúcich
v zhode alebo aj aktivity členov dnes v niektorých štátoch
(napr. USA) pomerne rozšírených motorkárskych gangov, ktorí
by sa podieľali napríklad na predaji drog.
Na záver by som sa pokúsila zhrnúť všetky podstatné rysy
organizovaného zločinu, ktoré vyplývajú z vyššie uvedených
charakteristík. Organizovaného zločinu sa dopúšťa zločinecká skupina, teda združenie dvoch a viac osôb, ktoré vzniklo
za účelom páchania sústavné závažnej trestnej činnosť, ktorej primárnym cieľom je dosiahnutie zisku. Činnosť takejto
skupiny je dlhodobá a býva založená na neurčitú dobu. Vykazuje isté podobné znaky ako legálny podnik, s tým rozdielom,
že na dosiahnutie svojich cieľov používa nezákonné prostriedky (korupcia, násilie) a niektoré ďalšie aktivity, ako zabezpečovacie a krycie funkcie alebo tzv. pranie špinavých peňazí
pre zastretie pôvodu zisku. Skupina má hierarchizovanú štruktúru (vzťahy nadriadenosti a podriadenosti) a medzi členmi existujú väzby (osobné, funkčná, pokrvné), ktoré zaisťujú
efektívnu komunikáciu a spoluprácu pri plnení úloh. Ich správanie je určované nepísanými pravidlami - kódexy správania.
Všetky aktivity sú vopred starostlivo naplánované.
Prenikajú do oficiálnych spoločenských štruktúr v snahe vplyvňovať politiku, ekonomiku i justíciu vo svoj prospech. Organizovaný zločin je veľmi prispôsobivý a neviaže sa na žiadne konkrétne spoločenské zriadenie. Je schopný adaptovať
sa v akejkoľvek spoločenskej situácii. V dôsledku globalizácie došlo k veľmi silnej prepojenosti organizovaného zločinu
na medzinárodnej úrovni.
Korunný svedok v Európskej únii
1. Česká republika a právna
úprava korunného svedka
Právny filozof Gustav Radbruch výstižne opísal zásadný hodnotový spor v modernom práve:
Právo má - zjednodušene povedané - tri ciele: právnu istotu,
spravodlivosť a efektívnosť. A nikdy týchto troch vznešených
cieľov nemožno, bohužiaľ, dosiahnuť v plnej miere zároveň.
Minister spravodlivosti chce s korupciou bojovať okrem iného presadením protikorupčného balíka, ktorý má novelizovať
trestný poriadok, trestný zákonník a daňový poriadok a ktorý
je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovaní.
Balík obsahuje návrh na zavedenie inštitútu korunného svedka a inštitút boja proti korupcii a protikorupčného agenta, taktiež návrh na nastavenie podmienok pre použitie policajných
2/2012
ALARM magazín
9
Ochrana svedka
odpočúvaní a nasadenie agenta. Právna úprava očakáva
od pripravovanej novely napríklad to, že štátny zástupca by
mohol zastaviť stíhanie korunného svedka, ktorý by sa priznal, vrátil všetko, čo trestnou činností získal, a pomohol
polícii usvedčiť väčšiu organizovanú skupinu páchateľov závažnej trestnej činnosti.
Český parlament už raz právnu úpravu korunného svedka
schválil, ale v 2005 roku nedokázal prehlasovať právo veto
prezidenta Václava Klausa. (Kolman, Petr, http://universitas.
muni.cz/200704/KS.htm)
2. Belgicko a korunný svedok
Belgické právo umožňuje vo výnimočných prípadoch znížiť
trest svedkovi, ktorý spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri vyšetrovaní a ktorý poskytne informácie o trestnej činnosti ďalších osôb. Táto právna úprava sa vzťahuje len
na úzky okruh trestnej činnosti - trestné činy súvisiace s predajom a šírením drog, resp. hormonálnych látok pre zvieratá.
Toto však v praxi príliš využívané nie je. Nie je totiž možné napríklad uzatvárať predbežnú dohodu svedka so štátnym zástupcom o výške trestu, ani nemôže byť poskytnutá záruka, že
spolupracujúcemu svedkovi skutočne bude uložený nižší trest.
V prípade ohrozenia spolupracujúceho svedka sa použijú štandardné postupy na ochranu svedka.
3. Fínsko a korunný svedok
Fínsky právny poriadok neumožňuje znížiť trest svedkovi, ktorý sám spáchal trestný čin, avšak prispel k objasneniu trestnej
činnosti ďalších osôb. Ako poľahčujúca okolnosť pri stanovení
výšky trestu uvádza trestný zákon len spoluprácu obžalovaného s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní spáchanej trestné činnosti.
4. Taliansko a korunný svedok
Korunný svedok je talianskym právom definovaný ako osoba,
ktorá je zapojená do zločineckej alebo teroristickej organizácie a poskytne relevantné dôkazy, ktoré napomôžu k vyšetrovaniu činnosti tejto organizácie. Jeho postavenie upravujú rovnaké zákony a nariadenia ako tie, ktoré sa vzťahujú na osobu
svedka.
Pokiaľ nie je korunný svedok obžalovaným alebo spoluobžalovaným v procese, v ktorom poskytne svoje svedectvo, alebo
pokiaľ je síce obžalovaným, ale v jeho prípade už bol vynesený konečný rozsudok, vzťahujú sa na neho rovnaké pravidlá,
ktoré platia pre svedkov. Ak naopak korunný svedok patrí medzi obžalovaných v príslušnom procese, má právo nevypovedať. Je však vyzvaný ku spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní výmenou za priznanie poľahčujúcich okolností či
iných výhod. Aby sa z nich mohli tešiť, musí do 180 dní od
okamžiku, kedy vysloví ochotu spolupracovať, poskytnúť svoje svedectvo, ktoré je zaznamenané v tzv. vysvetľujúcom protokole a ktoré zostáva utajené až do začatia súdneho konania.
Aj korunnému svedkovi, ktorému hrozí vážne nebezpečenstvo,
môžu byť priznané zvláštne ochranné opatrenia za podmienky,
že svedčí v prípade závažných trestných činov, predovšetkým
v prípade terorizmu, únosu, obchodovaniu s drogami, pašovanie a mafiánskej činnosti. Zároveň musí byť svedectvo korunného svedka posudzované Centrálnym výborom. (Martin Kavena, Tereza Burianová. Právní úprava ochrany svedka v rámci
trestního rízení a možnosti snížení trestu výmenou za spolupráci s orgány činnými v trestním rízení, Parlamentní institut, 2007,
s.28 zvláštna ochrana sa môže vzťahovať i na osoby blízke korunnému svedkovi.)
10
2/2012
ALARM magazín
5. Korunný svedok a USA
V USA sa rozlišujú tri odlišné postupy, ktoré majú za cieľ motivovať svedka k poskytnutiu informácii alebo výpovedi:
• use immunity (záruka, že poskytnuté informácie nebudú
použité proti svedkovi v akomkoľvek trestnom konaní),
• non-prosecution agreement (dohoda medzi štátnym zástupcom a svedkom, že štátny zástupca nezaháji trestné stíhanie
svedka pre vymedzené trestné činy výmenou za spoluprácu
svedka)
• plea bargaining (dohoda o nižšom treste výmenou za spoluprácu svedka) (Principles of Federal Prosecution, U.S. Department of Justice, dostupné z www: <http://www.usdoj.gov/
usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/27mcrm.htm#9-27.600>.)
Plea bargaining je upravený v pravidle č. 11 písm. e) bod
(1) federálneho trestného poriadku (Rule 11(e)(1), Fed. R.
Crim. P., (dostupné z www:<http://www.law.cornell.edu/rules/
frcrmp/>.)(obdobnú úpravu majú potom aj trestné poriadky na úrovni jednotlivých štátov), ktoré umožňujú štátnemu
zástupcovi uzatvárať dohody so svedkom o uložení trestu
na spodnej hranici (sentence agreement), či žalobu zo spáchania menej závažného trestného činu (charge agreement).
Non-prosecution agreements sú dohody o imunite medzi štátnym zástupcom a svedkom, že štátny zástupca nezaháji trestné stíhanie svedka pre určité trestné činy výmenou za jeho spoluprácu pri objasňovaní trestnej činnosti ďalších osôb. (Martin
Kavena, Tereza Burianová. Právní úprava ochrany svedka v rámci trestního rízení a možnosti snížení trestu výmenou za spolupráci s orgány činnými v trestním rízení, Parlamentní institut,
2007, s.28)
Záver
Organizovaný zločin patrí k jednému z najzávažnejších, najobávanejších a najnebezpečnejších fenoménov dnešnej doby,
ktorý nemožno podceňovať. Je to jav, ktorý preniká s rozdielnou intenzitou do najrôznejších oblastí spoločnosti a stáva sa
hrozbou pre práva jednotlivcov, tak pre právny štát a jeho demokratické zriadenie. Vo svojej podstate nie sú hlavným problémom materiálne škody, ktoré organizovaný zločin spôsobuje.
Nejde ani o násilie či obete, ktoré často obklopujú cestu organizovaného zločinu, ale jedná sa predovšetkým o vytváranie
stabilizovaných a efektívne fungujúcich štruktúr, ktoré sa usilujú o dosiahnutie vplyvu v ekonomike, verejnej správe, médiách, politike, stručne vyjadrené vo všetkých sférach verejného života, v dôsledku čoho oslabujú a v niektorých ohľadoch
paralyzujú úlohu a funkciu štátu. Spoločenská nebezpečnosť
tohto javu tak dosahuje úplne iné, kvalitatívne odlišné úrovne
než tomu je u kriminality „bežného“ typu. V tomto prípade nedochádza iba k porušovaniu platných zákonov, ale k narušeniu
činnosti inštitúcií, ktoré zabezpečujú riadny chod spoločnosti.
Najväčší rozmach organizovaného zločinu na území SR je
spojený najmä s obdobím po prevrate. Vďaka nedokonalej
legislatívnej úprave, pomalým zmenám justičného a správneho aparátu, ale aj podstatnej zmene hodnotového systému
bol vytvorený priestor, ktorý umožnil prenikanie medzinárodných organizovaných zločineckých skupín na naše územie.
Celej situácii konečne neprispelo ani to, že tejto problematike
bolo venované veľmi málo pozornosti. Za hlavné prvky umožňujúce či uľahčujúce jeho rozširovanie sú pokladané korupcie
vo verejnej správe, medzerovitá legislatíva, nevýrazné postavenie orgánov činných v trestnom konaní a netransparentnosť
financovania niektorých súkromných inštitúcií. Ak teda nebudú posilňované stratégie pre boj s organizovaným zločinom
hrozí jednak jeho ďalšie prenikanie do verejnej sféry (s cieľom
ovplyvňovať rozhodovacie procesy), do médií, ale aj ohrozenie
bezpečnosti majetku a obyvateľov.
Technika
Použitá literatúra
„
1. ARLACCHI, P. Italská mafie a její podnikání. Přeložila Hana
Lhotáková. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a
kultury, 2002.
2. ADAMOLI, S. Organizovaný zločin a odpověď mezinárodního společenství. Přeložil Čeněk Novotný. 1. vyd. Praha: Institutu
pro kriminologii a sociální prevenci, 1999.
3. CEJP, M. Obrana proti ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009.
4. CEJP, M. Organizovaný zločin v České republice III. 1. vyd.
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004.
5. CÍSAŘOVÁ, D.; FENYK, J.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008.
6. FENYK, J.; SVÁK, J. Europeizace trestního práva. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008.
7. HENDRYCH, D a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2009.
8. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Praha: 3. přeprac.
vyd. LINDE, 2008.
9. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha: LEGES, 2009.
10. LORENCOVÁ, J.; VEČEŘ, J. Krvavé oleje: můj přítel vrah. 1.
vyd. Brno: nakladatelství Jan Krytek, 2006.
11. LUNDE, P. Organizovaný zločin. 1. vyd. Praha: Mladá fronta.
2009.
12. MADSEN, F. G. Transnational organized crime. 1. vyd. Oxford: ROUTLEDGE, 2009.
13. NĚMEC, M. Mafie a zločinecké gangy. 1. vyd. Praha: EUROUNION, 2003.
14. NOŽINA, M. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. 1. vyd. Praha:THEMIS, 2003.
15. SAVIANO, R. Gomora. Přeložila Alice Flemrová. 1. vyd. Praha: PASEKA, 2008.
16. SCHEINOST, M. Organizovaný zločin. 1. vyd. Praha: Institut
pro kriminologii a sociální prevenci, 1993.
17. SCHEINOST, M. Organizovaný zločin v dokumentech neapolské konference a v italském právu. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996.
18. SCHEINOST, M. Závěry neapolské konference k organizovanému zločinu. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální
prevenci, 1996.
Odborné články
1. COUFALOVÁ, B. Hmotněprávní instituty pro boj s organizovaným zločinem podle nového trestního zákoníku. Bulletin advokacie. 2009. č. 10, s. 82-91.
2. PÚRY, F. Poznámky k právní úpravě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Trestněprávní revue. 2004. č. 3, s. 74-80.
3. REPÍK, B. Lidská práva a závažné formy kriminality. Trestněprávní revue. 2006, č. 10, s. 285-293.
4. STOLÁŘ, A.; PÚRY, F.; WORATSCHOVÁ, V. Posuzování policejní provokace. Trestněprávní revue. 2002, č. 11, s. 313-328.
5. TVRDÝ, J. Pár slov k novému zákonu proti praní špinavých
peněz. Právní rozhledy. 2008. č. 5, s. 11.
6. VANTUCH,P. K možnostem utajení totožnosti svědka dle
trestního řádu. Právní rozhledy. 1996, č. 10, s. 452.
7. VANTUCH,P. Nový zákon o ochraně svědka a dalších osob
a boj s organizovaným zločinem. Právní rozhledy. 2001, č. 8,
s. 359-370.
8. VANTUCH, P. K návrhu právní úpravy institutu „korunního
svědka.“ Trestněprávní revue. 2003, č. 3, s. 77.
9. ZÁVODSKÝ, O. Devatero připomínek k tzv. „náhubkovému
zákonu“. Trestněprávní revue. 2009, č. 7, s. 210.
Zdroj:
Zborník príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej konferencie
Bezpečné Slovensko a Európska únia, VŠBM Košice, november
2011, úprava redakcia, ilustračné foto internet
2/2012
ALARM magazín
11
Laserová technika
Aplikace detekĀních jednotek s dvěma rotujícími
laserovými zaměőovaĀi v prţmyslu komerĀní
bezpeĀnosti
* Ing. Ján Ivanka
** Ing. Magda Jugová
Úvod
Obecný název „Bezdotykové bezpečnostní senzory“ v sobě
zahrnují senzory světelné a laserové ochrany, která se využívá v průmyslu komerční bezpečnosti k zabezpečení majetku a osob v chráněné zóně. V uvedené oblasti můžeme
tedy senzory rozdělit na senzory světelné a senzory laserové. Světelné (optické) senzory využívané v průmyslu komerční bezpečnosti podle svého principu a konstrukce
dělíme na: (viz obr. 1) Uvedené základní rozdělení patří
do oblasti procesní analýzy, automatické identifikace čárových a 2D kódů, laserových skenerů (LMS – Laser Measurement Scanner), a detekce vozidel s PLS senzorů a splňuje
základní normy IEC 61508 (do SIL 3 – Safety Integrity Lavel),
EN 954, EN 13849-1 a IEC/EN 61496-1,2 a 3
laserovým zářením. Značná rezerva citlivosti spolu s použitou modulací přenosového kanálu umožňuje jak bezporuchový provoz za zhoršených podmínek viditelnosti (mlha,
sníh, prach, déšť atd.), tak i necitlivost přijímače na jakékoliv
cizí zdroje světla. Přerušení laserového svazku způsobené
malými objekty (hmyz, větvičky křovin, stébla trav atd.), stejně jako krátkodobé přerušení (padající pták, apod.) jsou
systémem eliminovány a nejsou vyhodnoceny jako poplachový stav. Eliminace je provedena na základě vyhodnocení doby přerušení efektivního rovnoběžného svazku. Dosah
uvedených závor je v přehledném terénu max. 1 km. Uvedený, vysoce účinný a spolehlivý systém slouží k zabezpečení cest, koridorů, dlouhých hranic objektů a jiných prostorů
proti nežádoucímu vniknutí osob nebo vozidel. Pro zvýšení pravděpodobnosti detekce narušitele lze systém používat
i jako laserovou bariéru, tj. umístění dvou nebo více závor
nad sebou.
Charakteristika laserové a IR závory
Obr. 1 RozdČlení laserových skenerĤ a lokátorĤ využívaných v PKB
Laserové závory
Jedním z moderních systémů v oblasti obvodové ochrany, principiálně shodný s infračervenou závorou, jsou laserové závory. Systém je tvořen vysílačem a přijímačem, který
vyhodnocuje a signalizuje přerušení neviditelného laserového svazku (vlnová délka 850 nm) vycházejícího z vysílače.
Výstupní výkon vysílače spolu s velkým průměrem (cca 20
mm) laserového svazku vylučuje možnost ohrožení zraku
Často se setkáváme s potřebou kontroly pohybu osob v určitém prostoru. Zpravidla se jedná o prostor mezi vraty či
dveřmi, popřípadě sledování pohybu na balkóně či podél
plotu. Jako zdroj světla závory byl použit laser. Při návrhu
Vycházeli z předpokladu potřeby kontroly větších vzdáleností, a proto pro zjednodušení napájení je umístěna vysílací,
tak přijímací část na společnou destičku. Optika laseru
koncentruje paprsek do svazku širokého jen 0,05°. Je tedy
bez problému možný příjem odrazem od zrcadla. Na dosah
má vliv kvalita odrazové plochy, jejíž znečištění způsobuje
jednak útlum, a jednak rozptyl odraženého paprsku. Protože použitý laser není určen pro trvalý provoz, pracuje v pulzním režimu s opakovacím kmitočtem 10 Hz a délkou pulzu
9 ms. Aby byl umožněn provoz i při denním světle použili
jsme modulaci paprsku a detekci obvodem 567, který potřebuje pro spolehlivé zachycení alespoň pět cyklů. Z toho
pak vyšel s velkou rezervou modulační kmitočet cca 5 kHz.
Závora pracuje v infračerveném (IR), tedy okem neviditelném pásmu. Používá modulaci 38 kHz, která značně odstraní možné zatlumení denním světlem a umožní zatížit
vysílací prvek větším proudem a tím zvýšit dosah až na 10m
bez přídavné optiky. Volí se co největší poměr mezi dobou
vysílání a nečinností. Je vidět, že vysílací prvek je zatěžován po velice krátkou dobu, což umožňuje použít větší špičkový proud, než je jmenovitý trvalý. Činnost laseru řídí dva
časovače ve společném pouzdře, na nichž první určuje
střídu vysílání. Časovací kondenzátor se nabíjí přes rezistor
a diodu a v této době je na výstupu kladný signál. Po dosažení hranice 2/3 napájecího napětí se aktivuje vybíjení
kondenzátoru v přes rezistor a výstupní impulz zmizí až
* Ing. Ján Ivanka,: Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, Zlín, Česká
republika, [email protected]
**Ing. Magda Jugová,: Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, Zlín, Česká republika,
[email protected]
12
2/2012
ALARM magazín
Laser, jeho fyzikální podstata a vlastnosti
Laser je zdrojem zvláštního druhu světla, které se v přírodě
nikde nevyskytuje. Je monochromatické a má podobu úzkého směrovaného paprsku s velmi nízkou rozbíhavostí
a díky svým jedinečným vlastnostem jej lze zaostřit na velmi malý průměr. Slovo LASER je akronymem anglického
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,
tedy zesílení světla stimulovanou emisí záření. K zesílení
světla dochází opakovanými průchody fotonů médiem se
specifickými vlastnostmi. První funkční laser byl sestrojen
v roce 1960 americkým fyzikem T. H. M. Šlo o rubínový laser
s vlnovou délkou 694,3 nm. Ve srovnání s dnešními lasery
byl velmi nedokonalý a zdaleka ne tak efektivní.
Laserová technika
do poklesu na úroveň 1/3, kdy se celý cyklus opakuje. Výstup prvního časovače je veden na nulovací vstup druhého přes jumper. Ten je ovšem určen pouze pro případ, že
by bylo nutné kontrolovat kmitočet druhého časovače propojením nulovacího vstupu. Druhý časovač pracuje v době,
kdy je na jeho nulovacím vstupu kladný impulz, zcela shodně jako první, ovšem s jinými časovými konstantami, takže
výsledná střída je 1:1 při kmitočtu cca 5 kHz. Výstup tohoto časovače řídí přes dělič spínací tranzistor. Laser je tak napájen pulzním proudem cca 25 mA, což představuje střední
proud asi 1,25 mA. Vstup přijímací části je osazen fotodiodou
s pracovním rezistorem, jehož hodnota je zvolena tak, aby
bylo dosaženo co nejvyšší citlivosti. Z podobného důvodu
není součástí ani zdroj, protože předpokládáme, že připojené signalizační nebo poplachové zařízení stejně své napájení mít musí, a pak není problém z něj odebrat potřebný
proud cca 100mA při napětí 10V. Jak již bylo uvedeno v úvodu, nosný kmitočet byl zvolen 38 kHz a je generován první polovinou. Kmitočet určuje kondenzátor, nejlépe svitkový,
který zajistí větší stabilitu. Trimrem TP1 se nastaví na přesnou hodnotu - 38 kHz, pokud nemáte v dispozici čítač, lze
toto nastavení provést až společně s přijímačem tak, aby byl
dosažen co největší dosah. Nosný kmitočet je modulován
druhou polovinou - generátorem o kmitočtu asi 330 Hz přes
diodu. Odpory spolu s určují kmitočet a střídu modulačního kmitočtu. Kondenzáto je obyčejný keramický, protože
v tomto případě na stabilitě nezáleží. Z výstupu je buzena
infra dioda. Průměrný modulační proud diodou je asi 50 mA.
Pokud bude použito k napájení stabilizované napájení, je
možné na desce vypustit stabilizátor a nahradit ho drátovou
propojkou.
Přijímačem IR záření následuje dvojnásobný časovač. První
polovina je zapojena jako monostabilní klopný obvod. Jeho
doba překlopení musí být delší než interval mezi jednotlivými skupinami modulačního kmitočtu. Modulační kmitočet je doplněn o detektor vynechání impulsu. Toto zapojení reaguje i na velmi krátké přerušení paprsku. Tranzistor je
spínán v rytmu demodulovaného kmitočtu, vybíjí kondenzátor a tím neumožní spustit modulační kmitočet. Pokud je
vynechán impuls z důvodu zaclonění paprsku, modulační
kmitočet se překlopí a nastartuje druhý modulační kmitočet,
který sepne na dobu asi 1 sekundy relé a rozsvítí indikační. Tuto dobu je možné změnit výměnou kondenzátoru C3.
Pokud bude paprsek stále zacloněn, bude blokován návrat
obou modulačních kmitočtů. Dioda indikuje svitem přítomnost nosného kmitočtu. Způsob indikace pomocí detektoru
vynechání impulsu je přesnější a má rychlejší odezvu na přerušení paprsku, než prosty RC člen používaný v jednoduchých světelných závorách. Použité jazýčkové relé je vhodné
pro spínání neindukční zátěže. Jeho kontakt může spouštět počítadlo nebo akustický měnič. Malý akustický měnič
s vestavěným oscilátorem je možné zapojit i přímo místo
relé pro jednoduchou akustickou indikaci.
Obr. 2 Komponenty laserového zaĜízení
Brzy se začaly objevovat další typy laserů. Lišily se vlnovou
délkou generovaného záření, konstrukčním uspořádáním,
a také výkonem a účinností. V současnosti se vyrábí lasery
pokrývající širokou část spektra od mikrovlnné, přes infračervenou, viditelnou a ultrafialovou až po rentgenovou.
Vlnové délky těchto laserů jsou v rozmezí od stovek mikrometrů až po jednotky nanometrů. To odpovídá širokému
okruhu jejich možného využití.
Stimulovaná emise záření
Základem každého laseru je aktivní prostředí. Jde o medium schopné zesilovat jím procházející záření díky stimulované emisi. Jde o jev, který může nastat při interakci fotonu
s atomem nebo molekulou. Obecně jsou možné tři základní typy interakcí. Uvažujme dvě energetické hladiny 1 a
2 některého atomu daného materiálu s energiemi E1 a E2
(E1 < E2). Mohou to být jeho libovolné dvě hladiny, ale
pro jednoduchost je vhodné hladinu 1 považovat za hladinu základní, tj. kvantový stav s minimální energií. Nechť
nejdříve leží atom na hladině 1. Atom má tendenci na základní hladině setrvat, dokud mu není nějakým způsobem
dodána energie. Tímto stimulem ke změně jeho energetického stavu může být dopadající elektromagnetická vlna
reprezentovaná fotony. Je-li energie jejích fotonů rovna
rozdílu E2−E1, absorbuje atom tuto energii a s konečnou
pravděpodobností přejde na hladinu 2. Tento jev je nazývá
absorpce záření. Dále předpokládejme, že se atom již nachází na hladině 2. Do tohoto stavu se mohl dostat například výše popsanou absorpcí záření. Vzhledem k tomu, že
E2 > E1, má atom tendenci přejít do energeticky výhodnějšího stavu, tj. na hladinu 1. Současně musí snížit svoji
energii o rozdíl E2 − E1. Je-li energie vyzářena v podobě
elektromagnetického záření, nazývá se tento děj spontánní
emise. Frekvence uvolněného vlnění splňuje vztah:
=E2 − E1h,
kde h je Planckova konstanta. Spontánní emise je tedy charakterizována vyzářením fotonu s energií:
h = E2 − E1.
V případě, že se atom nachází na hladině 2 a současně
na něj dopadá elektromagnetická vlna s frekvencí, tedy
frekvencí spontánně emitované vlny, existuje nenulová pravděpodobnost, že dopadající vlna donutí atom přejít do stavu
1 za současné emise záření s energií hv. Dopadající a emitované vlnění mají stejný směr, jsou ve fázi, skládají se a tím
dochází k zesílení původního vlnění. Došlo ke stimulované
2/2012
ALARM magazín
13
Laserová technika
emisi záření. Nutným předpokladem nepřetržité stimulované emise je přítomnost inverzní populace (populační inverze), tedy přebytku částic na vyšších energetických hladinách
vůči počtu částic na hladinách nižších. V opačném případě
by došlo k opětovné absorpci uvolněné energie částicemi
z nižších hladin.
Vlastnosti a kvalita laserového svazku
Jak již bylo uvedeno, laser je zdrojem záření unikátních vlastností. Stimulovaně emitované fotony (záření) mají všechny
stejnou vlnovou délku, a tím i energii. Vlnová délka záření
definuje jeho barvu. Laserové záření je proto monochromatické. Fotony laserového záření jsou navíc ve fázi a postupují
stejným směrem (koherence záření). Srovnání emise záření
běžného tepelného zdroje (žárovka, výbojka apod.) a laseru uvádí. Vysoká koherence a nízká rozbíhavost laserového
svazku umožňují jeho fokusaci (soustředění) na velmi malý
průměr, a tím dosažení vysoké hustoty výkonu laserového
záření. Důležitým parametrem při volbě laseru pro konkrétní
aplikaci je kvalita jeho svazku. Mírou kvality laserového svazku je jeho schopnost být fokusován. Pro kruhově symetrické svazky ji kvantitativně definuje veličina Beam Parameter
Product BPP.
Kromě již zmiňovaného aktivní prostředí, ve kterém dochází ke stimulované emisi jsou nezbytnými základními součástmi laserových systémů čerpací zařízení, optický rezonátor, vedení svazku, chlazení, manipulační zařízení a řídící
počítač. Čerpací (budicí) systém dodává energii aktivnímu
prostředí a zajišťuje přebytek částic ve vyšším energetickém
stavu, tedy inverzní populaci nutnou pro zajištění stimulované emise. Pro dosažení vyššího počtu stimulovaných
přechodů oproti spontánním musí být zařazen optický rezonátor. Jde o dvě zrcadla, mezi nimiž je umístěno aktivní
prostředí. Záření vystupující z aktivního prostředí se odráží
od zrcadla zpět do aktivního prostředí, kde funguje jako podnět k další stimulované emisi. Opakovanými odrazy se laserové záření zesiluje. Po dosažení požadované intenzity opouští svazek rezonátor jedním ze zrcadel, které je částečně
propustné.
Obr. 3 Základní souþásti laserového systému
Rozdělení laserových zařízení
A. Podle aktivního prostředí
a) Plynné: aktivní prostředí je v plynné fázi. Tento typ laserů
pracuje v kontinuálním a pulzním režimu. Do této kategorie
řadíme helium-neonový laser, argonový laser,měděný laser,
jódový laser, dusíkový, helium-kadmiový laser, vodíkový laser, laser a CO2 lasery. Použití v měřicí technice nachází helium-neonový laser. Pro řezání materiálů se používají hlavně
CO2 lasery. Excimerové lasery se používají na popisování,
čištění povrchů, mikroobrábění keramických materiálů, obrábění diamantu, strojních součástí i uměleckých děl a vrtání
děr velmi malých průměru (od10 μm).
14
2/2012
ALARM magazín
b) Polovodičové: aktivním prostředím je polovodičový materiál. Zásadní výhodou polovodičových laserů je jejich kompaktnost a značná účinnost (až 50 %). Polovodičový laser
buzený svazkem elektronů a injekční polovodičový laser,
kde je buzení obstarává pro změnu elektrické pole jsou
hlavními představiteli této kategorie.
c) Kapalinové: aktivním prostředí jsou roztoky organických
barviv či upravené
kapaliny dopované ionty vzácných zemin. Účinnost je řádově desítky procent. Použití kapalinových laseru je především ve spektroskopii, neboť umožňují především naladění
přesné vlnové délky.
B. Podle emise záření
Provoz laseru je možný buď v kontinuálním, nebo pulzním
režimu. Pulzní provoz umožňuje dosáhnout velké hustoty
energie pro zvýšení absorbce záření v materiálech s velkou
odrazivostí, snížení objemového ohřevu materiálu v důsledku krátké doby interakce paprsku s materiálem a provedení řady vysokorychlostních operací při schopnosti rychlého
zažíháni a zhasínání paprsku, výsledná kvalita laserovaného
materiálu je ovlivněna řadou technických a technologických
parametrů.
C. Podle vlnové délky
Vlnová délka používaná lasery se pohybuje v intervalu
0,4-10,6 μm. Díky soustředění energie do poměrně malého
průměru (0,05-0,25 mm) je hustota energie větší než 108W.
cm-2, proto je teplota v místě působení značná a dosahuje
hodnoty až 25.103 °C.
D. Podle konstrukce zařízení
Z hlediska konstrukce laserového zařízení má velmi důležitou
úlohu přenos laserového paprsku k pracovnímu stolu a také
zabezpečení vzájemného relativního pohybu mezi paprskem
a dílcem. Budeme vycházet za tří základních konstrukčních
typů laserových zařízení, zobrazených na obr. 1. 2. Přitom
výběr typu záleží na velikosti obráběného předmětu, kvalitě
a rychlosti paprsku a také na požadované přesnosti.
a) Systém pevného laseru a pohyblivého stolu, na kterém
je upnutý obrobek. Omezujícím parametrem používání je
tvar, velikost a hmotnost obrobku.
b) Pohyblivý laserový systém a nepohyblivý obrobek. Při
tomto systému se používá malá a lehká laserová hlava
s nízkým výkonem a poměrně nízkou řeznou rychlostí.
Výhodou systému je minimální omezení tvaru a hmotnosti
obrobku.
c) Systém pohyblivého paprsku, který je zabezpečen zrcadly, když laserové hlava a obrobek jsou stacionární. Tento
systém je vysoko flexibilní. Využívá se při požadavku
na vysoké řezné rychlosti a úsporu prostoru. Nevýhodou
je vysoká citlivost na vibrace a přesnost nastavení, což
může způsobovat větší rozdíl paprsku.
V současnosti jsou vyvinuté systémy řízení pohybu paprsku pomocí CNC systémů a také laserová hlava může být
součástí chapadla robota, které zabezpečí pohyb paprsku
v pěti osách. Tyto systémy se používají přednostně pro řezání a vyřezávání složitých tvarů a při svařování. Nejnověji se přenos laserového paprsku zabezpečuje optickými
vlákny. Použití optických kabelů je velmi vhodné při požadavku na rozdělení laserového paprsku a jeho odeslání
do více pracovních stanic, které můžou pracovat součastně.
E. Podle jejich použití
Oblasti použití laseru jsou velmi široké a zasahují do nejrůznějších odvětví. Dle použití můžeme lasery rámcově dělit
LASEROVÉ LOKÁTORY
Laserové lokátory – Lidary (Light Detection And Ranger)
používají pro detekci pohybu narušitele ve střeženém prostoru moderní laserovou technologii v oblasti vlnové délky
905 nm. Systém je vhodný v obecné rovině pro:
ƒ mobilní
ƒ stacionární aplikace
a s výhodou jej lze rovněž použít jako předsunutý detekční prostředek nabízející velkou detekční zónu a také funkci
tzv. „ předpoplachu“.
Základním prvkem systému je detekční jednotka s dvěma rotujícími laserovými zaměřovači. Zaměřovače vysílají
laserové modulované paprsky (výstupní průměr paprsku je
30 nm), které se po odrazu od okolních předmětů rozptýlí
a část se vrací zpět. Po zpracování odražených paprsků
je k dispozici informace o okamžité vzdálenosti těchto předmětů, která umožňuje v reálném čase mapovat situaci
v okolním systému. V průběhu prvních osmi otáček systém
zjistí pomoci pevných předmětů a následně stanoví charakteristiky odraženého signálu. Při dalším provozu je detekční
algoritmus automaticky upravován tak, aby bylo eliminová-
no ovlivňování odraženého signálu větrem, resp. pohybem
stromů, keřů, deštěm, východem nebo západem slunce
apod. Jakmile narušitel vstoupí do střeženého prostoru,
systém zjistí změnu odraženého signálu, která, pokud splní
další podmínky dané detekčním algoritmem, má za následek
vyhlášení poplachu. Detekční jednotka má vestavěn mikropočítač, jehož prostřednictvím se provádí její monitorování a ovládání. Grafické uživatelské rozhraní je realizováno
jako obrazovka radaru, na které je obsažena celá střežená
oblast. Měřítko zobrazení je možné nastavit podle skutečné
velikosti střežené plochy, grafická interpretace existujících
objektů na obrazovce potom usnadňuje orientaci pro operátora.
Laserová technika
na:
- výzkumné
- měřící
- lékařské
- technologické
- energetické
- vojenské
Závěr
V oblasti aplikačního využití laserových systémů je i možnost zobrazení části střežené oblasti, kde detekce není považována za nutnou, softwarově odstranit a přizpůsobit tak
funkci systému místním požadavkům. Na základě zjištěných údajů o pohybu narušitele je na obrazovce vykreslována i trasa jeho pohybu. Systém může být navíc propojen s přehledovou kamerou, která díky softwarovému řízení
dokáže sledovat trasu pohybu narušitele. Pro svou snadnou
a rychlou montáž, ale především pro vysokou pravděpodobnost detekce narušitele (až 95 %), vysoké rozlišení
(5 cm) a flexibilní zajištění střeženého prostoru (prostor
o poloměru 100 m) lze moderní systémy využívat pro objekty zařazené ve stupni zabezpečení 3 a 4. Jedná se o využití
např. jaderné elektrárny, věznice, letiště, lokality s potřebou
„
dočasného střežení, budovy, střechy budov apod.
2/2012
ALARM magazín
15
Identity management
Správa identít v prostredí
bezpeĀnostnej Àrmy
* Ing. Petr Navrátil, Ph.D.
** Ing. Ján Ivanka
Úvod
Medzi najčastejšie riešené problémy v informačných technológiách, ako aj využívanie uvedených technológií v súčasnej dobe v prostredí bezpečnostných firiem, je dnes mimo
znižovania nákladov, hlavne zlepšovanie služieb, ktoré nižšie uvedené technológie poskytujú. Je vyžadované rýchle
nasadzovanie nových aplikácií s dôrazom na lacné a efektívne prevádzkovanie. Zvyšovanie počtu aplikácií však so sebou prináša väčšie bezpečnostné riziká. Používateľ má prístup do viacerých aplikácií a tým aj viac prístupových účtov.
Pre podniky a organizácie potom býva problém spravovať
veľké množstvo účtov a riadenie prístupu k informáciám.
Aby mala organizácia prehľad o tom k akým aplikáciám či
dátam má daný používateľ možnosť prístupu, je potrebné
spravovať používateľské účty z jedného miesta.
Pre jednotnú správu účtov je vhodný softvér pre centralizovanú správu používateľov, nazvaný Identity Management.
Systém identity dáva manažmentu a správcom informačných
technológií nástroje potrebné na kontrolu prístupu používateľov k podnikovým dátam. Môže sa stať základom bezpečnej siete, pretože správa identít používateľov je nepostrádateľnou súčasťou kontroly prístupu.
Identity Management spĺňa požiadavky na informačné systémy v oblasti bezpečnosti prístupu k informáciám, ako sú:
• pridelenie prístupových práv používateľom v informačných systémoch,
• jednoznačnú identifikáciu a autentifikáciu používateľa,
• zaznamenávanie udalostí, ktoré ohrozili alebo narušili
bezpečnosť informačných systémov, ochranu bezpečnostných auditných záznamov modifikáciou alebo zničením a ich archiváciu,
• štatistické údaje o prístupoch k aplikáciám a dátam.
Základná charakteristika Identity
Identity Management je informačný systém, ktorý dokáže
z jedného miesta ovládať životný cyklus všetkých používateľských účtov, aby bolo možné zaistiť bezpečný prístup
k neustále rastúcemu počtu systémov a aplikácií.
Nasadenie Identity Managementu automatizuje únavný
a manuálny proces vytvárania nových účtov a hesiel, rušenie
alebo zmeny existujúcich účtov pre zamestnancov a zákazníkov podniku, ktorým by sa inak museli zaoberať administratívni pracovníci informačných technológií. Systém poskytuje administrátorom nástroj pre zmeny používateľských
úloh, zabezpečovaní dodržiavania nastavených pravidiel
a sledovanie činnosti používateľov. Riešenie je prospešné
aj pre používateľov, ktorí môžu využívať funkcie pre obno-
venie a synchronizáciu vlastných hesiel bez rokovaní s administrátorom. Šetrí čas používateľom aj v administrátorskej podpore. Softvér tiež dokáže identifikovať neoprávnené
alebo nebezpečné zmeny, ktoré by poskytli používateľom
prístup k väčšiemu množstvu aplikácií, než pre svoju prácu
potrebujú.
Odstraňuje nelegitímne prístupy a v prípade takejto udalosti upozorňuje príslušných zodpovedných pracovníkov.
Monitorovanie neoprávnených prístupov k aplikáciám a informáciám je v dnešnej dobe veľmi dôležité pre organizácie pracujúce s osobnými údajmi, úrady a správy, agentúry
bezpečnostného priemyslu a ostatné inštitúcie pracujúce
s citlivými údajmi.
Centrálna správa používateľov a ich prístupov v Identity
Managemente (ďalej len IM) je založená na jednotnom rozhraní, definovaných úlohách, politikách (prístupy, mena
a hesla) a reportingu. Z tohto dôvodu je nutné vopred nadefinovať prístupové politiky a ich prístupy k informáciám.
Pre správu identít a účtov využíva IM organizačne strom,
definované úlohy a vlastné IM úlohy. Celá správa identít je
doplnená o workflow a reporty v needitovateľnom PDF formáte.
Typický systém pre správu identít sa skladá zo štyroch častí:
• úložisko digitálnych identít (adresár osobných dát
využívaný pri definícii používateľov),
• správa prístupového životného cyklu (sada nástrojov
pre modifikáciu, pridávanie a mazanie týchto dát),
• systém pre reguláciu prístupu používateľov (prístupové práva aplikácie a bezpečnostné pravidlá),
• auditovací a reportovací systém.
V súčasnej dobe pôsobí na trhu niekoľko výrobcov softvéru pre centrálne správy používateľských prístupov a identít (identity & access Management). Medzi najvýznamnejšie
patrí IBM, Oracle, spoločnosť Novell, Ca alebo Sun Microsystems.
Architektúra Identity Managementu
Typická architektúra IM je centrálne orientovaná. Koncové
systémy sú na centrálny uzol IM napojené pomocou konektorov a adaptérov. Koncovými systémami sú v tomto prípade myslené všetky systémy a aplikácie, ktoré majú vlastné
úložisko používateľských účtov. Konektor abstrahuje spojenie ku koncovému systému a jeho úložisku používateľov.
Typy konektorov sú rôzne, podľa výrobcu IM. Dnes však
prevažuje neinvazívny spôsob komunikácie, ktorý využíva
štandardné protokoly a vrstvy ako je napríklad LDAP. Výhodou tohoto spôsobu je, že koncový systém nie je potrebné upravovať. IM dodáva potrebné dáta do koncových
* Ing. Petr Navrátil, Ph.D.,: Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů, Zlín, Česká republika, [email protected]
** Ing. Ján Ivanka,: Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, Zlín, Česká
republika, [email protected]
16
2/2012
ALARM magazín
jú sa automaticky na základe zhody s hľadanou znakovou
alebo číselnou hodnotou. Statické priradenie úlohy je v rámci riešenia IM prideľované manuálne a je k dispozícii v rámci
celej organizácie. Požívateľ môže napríklad požiadať o nový
prístup k danému zdroju.
Oprávnenie potom vyjadruje prepojenie politík s koncovou
aplikáciou pre dosiahnutie požadovanej podoby účtu, ktorý
vystihuje danú úlohu. Je to sada atribútov definujúcich prístupové práva a privilégia overeného používateľa.
Provisioning je proces tvorby identít, definovanie ich prístupových práv a zahrnutie do úložiska identít.
Provisioning politiky sú pravidlá a predpisy týkajúce sa
previazania centrálnych a zdrojových účtov.
Obr. 1. Architektúra Identity Management
Pomocou IM je možné ustráženie súladu cez proces rekonciliácie. V pravidelných intervaloch dochádza k overovaniu, či má používateľ pridelené stále len tie práva, ktoré
potrebuje na vykonávanie práce na svojej pozícii. Prípadné
nadbytočné oprávnenia sú potom automaticky odstránené.
Vzťah medzi používateľom a úlohami, ktoré mu prináležia,
je tak neustále aktualizovaný. Ak je používateľovi priradená
určitá úloha a oprávnenia prislúchajúce tejto úlohe sa
zmení, aj všetkým používateľom, ktorým je konkrétna úloha priradená ich oprávnenia sú na základe synchronizácie
automaticky zmenené.
Obr. 2. Systém Identity manager
Aktivácia jednotlivých používateľov prebieha práve prostredníctvom prideľovania skupín a členstvom v aplikačných úlohách na cieľových systémoch. V IM tohto správania
dosiahneme použitím aktivácie politík, ktoré obsahujú
nastavenie skupín na cieľovom systéme. Na úrovni úloh je
ďalej možné riadiť aj Segregation of Duties, čo sú pravidlá
exkluzivity. V praxi to znamená, že používateľ napríklad
nemôže mať do jednej aplikácie úlohu, ktorá umožňuje
vkladať dáta a zároveň úlohu kontrolnú. Potrebné exkluzivity sú nastavené v pravidlách a systém danej kombinácie
úloh automaticky nepovolí.
V čistom RBAC by sme každú úlohu museli definovať samostatne, aj keď by bola kombináciou niektorých existujúcich úloh. Uvedený prístup by v praxi viedol k produkcii
enormného množstva úloh. Na rozdiel od čistého RBAC
sa v IM využíva spájanie úloh a tým aj politík (s využitím ich
priorít). Pre dosiahnutie všetkých RBAC úloh v prostredí
zákazníka, je potom možné vykonať len kombinácie základných úloh. V praxi platí, že ak má používateľ práva v koncovom systéme riadených systémov viac úloh, je jedna
z uvedených úloh základná a ostatné sú úlohy doplnkové
(rozširujúce).
Interakcie RBAC a IM zobrazuje obrázok 2, kde:
Identity Management je stratégia zahŕňajúca rôzne postupy, procesy a informácie slúžiace na identifikáciu entity
počas jej životného cyklu. Touto entitou môže byť jedinec
aj program, jeho identita je špecifikovaná množinou príslušných atribútov (oprávnenie).
Rekonciliácia je spôsob priradenia účtov pod identity, ale
zároveň aj zdroj informácií o skupinách a úlohách na spravovanom cieľovom systéme. Pre proces overenia provisioning politiky možno existujúce pripojenie zo zdroja kedykoľvek načítať a následne s týmito definovanými pravidlami
porovnať. Proces spárovania zdrojových účtov s centrálnymi účtami je možné nastaviť automaticky alebo spúšťať manuálne. Pokiaľ bude zistená nezrovnalosť u niektorého účtu,
systém automaticky upovedomí administrátora.
Identity sú naopak k úlohám priradené statickým alebo
dynamickým prepojením. Dynamická metóda určuje príslušnosť na základe analýzy LDAP atribútu identity. Označu-
Na vyriešenie Identity Managementu slúži nástroj, tzv.
Identity manager. Hlavnými komponentmi sú:
• adresárové služby,
• správa elektronických identít - registrácia, aktivácia,
schvaľovacie workflow, delegovanie právomocí, self-service vybraných činností (používateľ si napr. smie sám
resetovať heslo a pod),
• synchronizácia údajov.
2/2012
ALARM magazín
17
Identity management
systémov na základe autoritatívnej informácie a tie si autentizáciu a autorizáciu riadia vlastnými prostriedkami proti svojmu úložisku. Väčšina produktov IM má už predpripravenú
celú škálu konektorov pre riadenie používateľských účtov,
čím sa nezvyšujú náklady na úpravu vlastných riešení.
Identity management
Identity Management centralizuje všetky potrebné údaje
o používateľoch (čiže identitách) do jedného miesta. Pomocou Identity managera možné používateľské účty ľahko
vytvoriť aj zrušiť. Požívateľské účty sú naparované na identity uložené v IM, čím prestanú v systémoch existovať účty
bez vlastníka tzn. mŕtve duše, ktoré tam zostali po predchádzajúcich zamestnancoch alebo po rôznom testovaní. Účty
bez vlastníka sú reportované, zrušené alebo priamo zmazané z koncového systému.
Životný cyklus identity
Životný cyklus identity používateľa je základným procesom identity Managementu. Cyklus spravidla začína nástupom nového zamestnanca do organizácie. Požívateľ je
zanesený do personálneho systému a založený do provisioning účtov. Následne sú mu pridelené základné prístupy,
e-mailová schránka, prístup na pracovnú stanicu a Intranetu. Priebežne je používateľovi účet modifikovaný, pridelenie
či odobratie príslušných oprávnení, zmena organizačného
zaradenia, alebo aj zmena mena. Pokiaľ používateľ pracovný pomer ukončí, sú mu účty zrušené, aby nemal možnosť
sa k účtu prihlásiť. Účet je vymazaný, ale všetky získané
oprávnenia sú zaznamenané takým spôsobom, aby boli
spätne vyhľadateľné, napríklad z dôvodu audítorských kontrol.
Identita v IM vystupuje pod názvom Person. Je to záznam,
pod ktorý budú pripojené logicky súvisiace účty. Založením identity úloha Identity managera nekončí. Súčasťou je
také webové rozhranie, cez ktoré si môže zamestnanec
povolenej operácie prevádzať sám, napr. zmenu bydliska.
Údaj je potom z webového rozhrania IM automaticky distribuovaný na všetky miesta, kam patrí. Celý systém zároveň
kontroluje integritu a správnosť dát.
Spôsob autentizácie pri SSO by mal byť bezpečnejší, než
je autentizácia k jednotlivým aplikáciám. SSO môže paradoxne bezpečnosť znížiť, pretože jediná autentizácia k systému otvára prístup ku všetkým aplikáciám. Je však zároveň nutné, aby riešenie nebolo zbytočne finančne nákladné.
Optimálne je riešenie, kde sa krivky nákladov a rizika pretínajú.
Z pohľadu autentizácie sú aplikácie dvojakého typu:
• aplikácia vie preberať autentizáciu certifikátom automaticky alebo len s menšou úpravou – tzn. kerberizovaná aplikácia,
• aplikácia má iný spôsob autentizácie a bolo by príliš
pracné alebo nevykonateľné ho preprogramovať.
V tomto prípade sa v SSO vykoná previazanie vnútornej
autentifikácie používateľa v aplikácii na autentizáciu
certifikátom používateľa.
XI Strzeleckie Mistrzostwa
Janis,
Polski Branůy Ochrony Štefan
konateľ RAVI s.r.o.
SKSB – Slovenská komora súkromnej bezpečnosti ako
člen ESBOCu (Európsky klub bezpečnostných služieb) sa
zúčastnila pretekov v streľbe z pištole – XI Strzeleckie Mistrzostwa Polski Branży Ochrony. Organizátorom pretekov
bola Polska Izba Ochrony (obdoba SKSB na Slovensku)
a Spółdzielnia UNIA w Koszalinie. Preteky sa konali dňa
26.5.2012 v krytej strelnici spoločnosti Spółdzielnia UNIA
z o.o. v meste Koszalin.
Súťaž otvoril výkonný prezident Polskej Izby Ochrony pán
Sławomir Wagner, pričom otvorenia pretekov sa zúčastnili
aj zástupcovia mesta a miestnej polície.
Pretekov sa zúčastnilo celkovo 7 družstiev z Poľska, Českej
a Slovenskej republiky. Celkovo strieľalo 39 strelcov.
SKSB reprezentovalo družstvo
v zastúpení spoločnosti RAVI
s.r.o. v zložení: Janis Štefan,
konateľ spoločnosti a zamestnanci Mgr. Orihel Miloš, Seewald František a Pintér Marian.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách. 1. kategória - „4-členné
družstvá - pištoľ“, družstvo RAVI, s.r.o. sa umiestnilo na 6. pozícii. 2. kategória „VIP jednotlivci – pištoľ“, strelci, pán Pintér z RAVI, s.r.o. si vystrieľal
1. miesto a pán Janis z RAVI,
s.r.o. 6. miesto. 3. kategória
„Zlatý Strelec, jednotlivci – pištoľ“
Záver
Identity Management pokrýva celú pyramídu od fyzickej
úrovne, cez konsolidáciu informácií, procesné riadenie až
po reguláciu prístupu na základe delegovanej zodpovednosti v rámci organizácie. Napriek tomu Identity Management zostáva kompaktným produktom, ktorý je možné ihneď
po inštalácii využívať.
V súčasnej dobe sú IT čoraz častejšie chápané ako služby s prepojením na orientáciu obchodných cieľov podniku
alebo organizácie. Trendy ďalšieho vývoja budú smerovať
k vývoju Identity Managementu na komplexnejšie systémy.
Nové trendy Identity Managementu pre organizácie sa otvárajú predovšetkým v oblastiach: Identity services, obchodne
orientovaný Identity Management, rozvoj a využívanie nových
platforiem a zariadení podporujúcich Identity Management.
„
18
2/2012
ALARM magazín
Súťaž v športovej a priateľskej atmosfére prispela k zbližovaniu jednotlivých zástupcov spoločností z oblasti bezpečnostného priemyslu. Zároveň vedie k zdokonaľovaniu
a zvyšovaniu profesionality bezpečnostných pracovníkov.
Spoločnosť RAVI s.r.o. ako zástupca SKSB pozval zástupcov bezpečnostných služieb z Poľska a Českej republiky
na II. ročník streleckej súťaže SKSB CUP 2012, ktorá sa
bude konať v krytej strelnici v Nitre. Zástupcovia oboch komôr prisľúbili svoju účasť na súťaži.
„
Prezentácia
Švédsky výrobca sieřových kamier
sa prezentoval v Bratislave
D
ňa 27.3.2012 sa uskutočnila v hoteli Crowne Plaza v Bratislave prezentácia produktov, noviniek a programov
firmy Axis Communications AB, švédskeho výrobcu kamerových systémov, ktorú zorganizovala jej novozaložená /v júli 2011/ pobočka pre ČR a SR so sídlom v Prahe v spolupráci s ATP partnerom Canex Connections, s.r.o.
Pán Jindřich Světnica
–
technický
školiteľ
pre ČR a SR bližšie
popísal produktové
novinky - dvojobjektívové
dome kamery, diskrétne
kamery, kamery do extrémne nehostinných
podmienok, skryté kamery, enkodery a softvérové aplikácie.
Na úvod pán Dalibor Smažinka – key account manager
bližšie predstavil pre prítomných firmu Axis Communiations AB, jej programy pre partnerov, projektantov a
technikov, stručne načrtol Axis projektové nástroje a informoval o možnostiach zaškolovania partnerov a technikov v rámci projektu Axis academy.
V záverečnej časti Ing. Ivan Boďa – konateľ firmy Canex Connections, spol. s r. o. prezentoval softvérové riešenia cez reálne
inštalácie dohľadových systémov v rôznych podmienkach – riešenia na štadiónoch, biometrické turnikety a pod.
Pán Miloš Kohout – sales engineer pre CEE sa vo svojom
príspevku venoval, výhodám a možnostiam využitia termovíznych kamier, predstavil typy ponúkaných kamier a
ich vlastnosti. V ďalšej časti prezentoval Lightfinder technológiu/ o ktorej sme informovali v minulom čísle Alarm
security magazíne/ a technológiu Axis camera companion,
vhodnú svojou jednoduchou inštaláciou a cenovou dostupnosťou hlavne pre malých užívateľov.
„
2/2012
ALARM magazín
19
Laser v PKB
* Ing. Ján Ivanka
** Mgr. Silvie Bělašková
Aplikace terestrických
laserových skenerţ v PKB
Základem laserových měřících systémů je laserový měřící skener. Laserový měřící skener je v podstatě bezkontaktní
měřící zařízení. Je to laserový dálkoměr, který vyhodnocuje
jednotlivé body v prostoru před ním tak, že měří jejich vzdálenost a tím přesně určuje jejich polohu v prostoru.
Měření vzdálenosti se provádí pomocí:
• polární metody,
• pomocí metody ze známé základny.
Skenery, které využívají polární metodu výpočtu polohy
bodu, pracují na principu elektronického způsobu měření
vzdálenosti a nazývají se terestrické skenery. Skenery, které
naopak používají metodu měření bodů ze známé základny,
pracují na principu optického měření vzdálenosti a jsou nazývány triangulační skenery. Dále existují laserové skenery, které pracují na principu impulzním, fázovým nebo frekvenčním. Mohou se rozdělovat podle jejich umístění:
• statické laserové skenery,
• kinematické laserové skenery.
Statické skenery jsou umístěny pevně na zemi. Oproti
tomu kinematické skenery mohou být umístěny na vozidlech,
jak můžeme znát například od firmy Google která využívá tento způsob skenování pro své navigační programy,
jako mapové podklady, nebo na letadlech. Tento způsob
umístění je v poslední době stále více využíván. Používá se
pro skenovaní velmi rozsáhlých perimetrů. Laserové skenery lze dále dělit podle skenovaného úhlu, rychlosti skenování, zorného pole, principu činnosti, dosahu nebo úhlového rozlišení. Rozdělení je celá řada, ale základní princip
činnosti skeneru je stejný. Každý laserový skener obsahuje
laserový vysílač, který emituje laserový paprsek. Ten se odráží od polopropustného hranolu, dále od rotačního zrcadla
a potom skrz průzor skeneru ven do prostoru. V tomto
prostoru vyslaný paprsek letí a odráží se od předmětů zpět
do skeneru. Každý předmět odráží laserové paprsky jinak.
Je to závislé na hustotě materiálu, ze kterého se skládá
a také na jeho barvě. Z toho plyne, že odražený paprsek
má jinou intenzitu než paprsek vyslaný.
Přijímač přijatý paprsek zpracuje a přemění na elektrické
impulzy. Elektrické impulzy jsou dále modulovány modulačním kmitočtem a odeslány přes konektory skeneru po kabelu do počítače. V počítači se již takto přijatý signál softwarově zpracuje podle způsobu použití laserového skeneru.
Výsledkem tedy může být dvourozměrný nebo trojrozměrný obraz snímaného prostoru. Pokud je skener zapojený
například jako prvek plášťové ochrany, tak je schopen velmi přesně zaznamenat narušení tohoto prostoru. U trojrozměrných skenerů je pak výsledkem zpracování signálů tak
zvané mračno bodů. Toto mračno bodů se pro lidské oko
jeví jako změť teček o různé intenzitě a je velmi nepřehledné. Proto se tedy pokrývá texturami a takto je vytvářen
zmenšený model skenovaného prostrou v tomto případě již
dobře rozlišitelný pro lidské smysly. Zpracovaný model
nebo obraz lze nadále využít jak pro střežení například
perimetru nebo rozsáhlého objektu nebo, a to především,
využije se pro navržení zabezpečovacího systému.
Terestrické laserové skenery pracují na principu elektronického způsobu měření vzdálenosti a k vyhodnocování
měřených bodů v prostoru používají polární metodu (obr. 1).
Aby bylo možné pomocí polární metody určit souřadnice
bodu P, musíme znát délku průvodiče d a úhlyI aZ, kde
průvodič představuje vzdálenost měřeného bodu P a úhly
I a Z představují odklon průvodiče od osy x a osy z.
Obr. 1 Polární metoda urþování souĜadnic prostorových bodĤ
Vzdálenost d získáme právě odečtením z laserového dálkoměru a požadované úhly určíme podle polohy zrcadel,
které rozmítají laserový paprsek. Laserový skener tímto
způsobem určuje souřadnice pro každý jednotlivý sejmutý
bod. Výsledkem je již výše zmiňované mračno bodů kde
každý bod má jedinečné a přesně dané prostorové souřadnice. Terestrický laserový skener je ve své postatě dálkoměr, který pro určení vzdálenosti d požívá elektronický
způsob měření. Rozeznáváme dvě metody měření:
* Ing. Ján Ivanka,: Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství, Zlín, Česká
republika, [email protected]
** Mgr. Silvie Bělašková; Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Applied Informatics, Department of Mathematics,
Nad Stráněmi 4511, 76005 Zlín, Czech Republic;[email protected]
20
2/2012
ALARM magazín
Z příkladu můžeme vidět, že tranzitní časy 't jsou velmi
malé. Z toho tedy plyne, že celý systém je velmi náročný
na přesnost měření tranzitního času 't. Protože právě generátor času, který má za úkol v přesném časovém okamžiku vyslat laserový impulz, tento vyšle se zpožděním nebo
s předstihem, bude pak vypočtená výsledná vzdálenost
chybná. Proto tyto přístroje musí být velmi přesně kalibrovány.
U metody fázového měření se určuje posun fáze vyslaného signálu a přijatého signálu. To znamená, že vysílač
skeneru vyšle paprsek o určité modulaci O. Ten se odrazí
od měřeného předmětu (bodu) zpět do skeneru tentokráte do přijímače, ale s určitým fázovým posunem'I. Pokud
by paprsek urazil vzdálenost od vysílače k měřenému bodu a zpět do přijímače kratší než je amplituda modulovaného signálu, tak by bylo možné z tohoto fázového posunu přímo určit vzdálenost měřeného bodu d. Takovéto skenery by pak bylo ovšem možné použít pouze na velmi malé
vzdálenosti. Z toho důvodu se vysílají modulované paprsky
dva až tři s různými modulacemi. Skener je potom schopen
určit i počet celých vlnových délek. Potom platí, že počet
celých vlnových délek n plus vypočítaná délka fázového
posunu d je rovna dvojnásobku celkové vzdálenosti s měřeného bodu, protože paprsek tuto vzdálenost urazí dvakrát. Výsledná vzdálenost je tedy polovina. Z toho tedy plyne
následující vztah:
Skenery pracující na fázovém posunu pracují s nižší
přesností, řádově v milimetrech. Používají se při měření
na větší vzdálenosti, kde vykazují dobré vlastnostmi a jsou
vhodné zejména pro snímání povrchů, které pohlcují nebo
rozptylují laserový paprsek a vykazují tak horší odrazivost.
Jedná se o vzdálenost stovek metrů až kilometrů. Při této
vzdálenosti je milimetrová přesnost zanedbatelná a dostačující. Samozřejmě že přesnost přímo úměrně klesá s rostoucí vzdáleností a na vzdálenost jeden kilometr se již
přesnost pohybuje jen v desítkách milimetrů. Naleznou tedy
široké uplatnění zejména pro snímání rozlehlejších perimetrů, terénů nebo budov. Jsou také vhodné pro kinematické laserové měřící systémy. Mohou být tedy umístěny na
vozidlech, helikoptérách nebo letadlech pro snímání zemského povrchu. Vzorkovací kmitočet triangulačních skenerů se může pohybovat až do 120 kHz. Kmitočet 120 kHz
představuje 120 000 měření za jednu sekundu. Systém
pracující na principu fázové metody se vyznačuje nepřesností ve snímání hran. Hrany snímaných předmětů jsou
zobrazeny neostře a jsou zaoblené. Zaoblení hran lze
odstranit vyšší citlivostí, ale za cenu snížení rychlosti. Proto
se musí volit kompromisní řešení.
Laser v PKB
• metoda pulzní,
• metoda fázová.
U pulzní metody měření vzdálenosti, skener využívá
k určování vzdálenosti měření tranzitního času, za jaký laserový paprsek urazí vzdálenost k měřenému bodu a zpět
To v praxi znamená, že laserový paprsek není z laserového zdroje vysílán kontinuálně ale v pulzech, protože jinak by
nebylo možné měření provádět. Zdroj laserového signálu
tedy vyšle signál a ve stejném okamžiku se spustí časový
čítač. Paprsek letí přes optiku skeneru ven směrem k měřenému objektu. Tam se odrazí od určitého bodu na tomto
objektu a vrací se zpět do skeneru, kde prochází opět optikou, ale tentokráte paprsek dopadá na přijímač dálkoměru. V tomto okamžiku se časový čítač zastaví a provede se odečtení času 't. Jelikož laserový paprsek je vlastně
koherentní světelný paprsek, šíří se tedy rychlostí světla,
která je zaokrouhleně 300 000 000 ms-1 (3.108 ms-1). Pokud
naměřená hodnota času letu paprsku k předmětu a zpět
je například 't = 0,1μs, z výše uvedeného tedy plyne, že
paprsek urazil vzdálenost 30 metrů. Měřený bod se tedy
nachází ve vzdálenosti 15 metrů, protože vzdálenost se
rovná polovině vzdálenosti času letu paprsku. Vzdálenost
jednotlivých bodů objektu je tedy přímo úměrná zpoždění
impulzu 't. Pro výše uvedené tedy platí následující vztah:
Triangulační laserový skener pracuje na optickém principu. Někdy je tento systém skenování nazýván měření
ze známé základny. Jak již název sám napovídá, systém
vyhodnocuje snímané body v prostoru zájmu na základě
triangulační tedy trojúhelníkové metody (obr. 2). Vrcholy trojúhelníka jsou tvořeny laserovým vysílačem neboli středem
otočného zrcadla, tečkou laseru, kterou je osvícen měřený
bod, a CCD přijímačem laserového signálu. Jelikož vysílač
a přijímač jsou umístěny na stejné základně, tak vzdálenost
mezi nimi je známá a tvoří tedy jednu ze stran trojúhelníka. Dále úhel, pod který je vyzařován paprsek z vysílače
je také znám a úhel pod kterým kamera snímá laserovou
tečku je také znám. Tyto tři údaje jsou dostačující pro přesné
určení polohy měřeného bodu. Velmi často se místo tečky
používá proužek. Použití laserového proužku umožňuje
snadnější zaměření CCD kamery do požadovaného směru
a tím i rychlejší snímání měřených bodů.
Obr. 2 Princip þinnosti triangulaþního skeneru
Můžeme konstatovat, že triangulační skenery mají opačné
vlastnosti jako skenery terestrické. Jsou tedy schopny snímat prostor jen do vzdálenosti několika metrů, ale na druhou stranu se vyznačují vysokou přesností. Tato se pohybuje v desítkách mikrometrů. Triangulační skenery využívají
velmi vysokou vzorkovací frekvenci, což jim umožňuje snímat předměty s vysokou rychlostí a přesností. Vzorkovací
frekvence se pohybuje u systémů s nižším rozlišením okolo
2/2012
ALARM magazín
21
Laser v PKB
10 000 vzorků za sekundu. Systémy s vysokým rozlišením
jsou naopak schopny provést až kolem 1 000 000 vzorků
za sekundu. Triangulační skenery tak nacházejí uplatnění
v interiérech, ve snímání blízkých objektů a především předmětů.
Použití otočného zrcadla je jedním ze základních způsobů
rozmítání laserového paprsku u LMS. Zrcadlo se otáčí
kolem své osy a vychyluje laserový paprsek, který na něj
dopadá ze zdroje do prostoru. Otáčí se v cyklech tak, že
se na konci cyklu (jedné otočky) se vrátí zpět do své výchozí pozice, nebo se otočí o 360°kolem své osy opět do
své výchozí pozice. Jedno takové otočení se pak označuje
jako jeden cyklus. Zrcadlo se otáčí obrovskou rychlostí, řádově v jednotkách milisekund. Jeden cyklus zrcadla ohraničuje pracovní rozsah laserového skeneru, který je ve tvaru
kruhové výseče. Vrcholový úhel této výseče pak udává pracovní rozsah skeneru. Nejběžněji používaný rozsah laserových skenerů se pohybuje mezi 170° a 190°. Zrcadlo se
neotáčí kontinuálně ale krokově. Velikostí kroku se nastavuje úhlové rozlišení laserového skeneru tj. citlivost skeneru.
Je to vzdálenost, kterou urazí zrcadlo mezi jednotlivými
laserovými impulzy. Úhlové rozlišení se zpravidla pohybuje
v hodnotách od 0,125° až do 1°. Jestliže je úhlové rozlišení velké, z toho plyne i vysoké rozlišení systému a naopak.
S větším rozlišením se ale zároveň celý systém zpomaluje,
protože je potřeba vyššího počtu kroků. V praxi se tedy musí
volit kompromisní nastavení tak, aby systém byl dostatečně rychlý, ale kvalita výsledného zobrazení byla dostatečná.
Pokud se provádí měření za účelem dalšího zpracování
výstupu v CAD programech, projektování nebo vytvoření
technické dokumentace nebo modelu objektu, tak většinou nezáleží tolik na rychlosti LMS, ale na maximálním
rozlišení. Naopak, při použití LMS jako prvku zabezpečovacího systému zdaleka tolik nezáleží na kvalitě výsledného obrazu, ale na rychlosti LMS. Nicméně jestliže LMS
jsou schopny provést nejméně 10 000 skenů za sekundu,
tak je kvalita obrazu na výstupu i tak velmi dobrá.
Použitím optických hranolů lze odstranit některé negativní vlastnosti otočných zrcadel. Každý optický hranol má
určitý počet hran. Hranol se otáčí kolem své osy pořád dokola. To znamená, že zde nedochází k žádnému vracení
se do výchozí pozice, ale jen k přechodu přes hranu hranolu a zahájení dalšího cyklu skenování (obr. 3). Další negativní vlastností zrcadel je tzv. slepnutí, tj. zrcadlo v místě
kde se odráží, laserový paprsek, začne ztrácet odrazivost
a tím se snižuje účinnost laserového skeneru. Optické hranoly tímto neduhem netrpí a udržují si stejnou odrazivost
po celou dobu své životnosti. Další princip činnosti při použití optického hranolu je stejný.
Obr. 3 Princip rozmítání laserového paprsku optickým hranolem
22
2/2012
ALARM magazín
Metoda rozmítání optickými kabely již není tak častá
jako předchozí dvě. Celý systém funguje tak, že laserový paprsek je otočným zrcadlem rozmítán do jednotlivých
optických vláken, která jsou umístěna v kruhu kolem něj.
Optická vlákna jsou na druhém konci seřazena do jedné
přímky a vzájemně od sebe odkloněna. Tento odklon udává
úhlové rozlišení. Počet vláken pak udává rozlišení. Uvedený
způsob nenachází časté použití v praxi.
U skenování menších objektů lze použít způsobu skenování, při kterém se dosahuje 3D rozměru otáčením předmětu. Je založen na principu použití 2D skeneru a otočné
plošiny, která zabezpečuje třetí rozměr. Skenovaný předmět
je pevně umístěn na otočné plošině a na této rotuje konstantní rychlostí kolem své osy. Tento způsob je typický
pro použití triangulačních skenerů. Na otáčející předmět
se rozmítá laserový paprsek, který vytváří laserový pruh
a tento je po odrazu snímán kamerou skeneru (obr. 4).
Na výstupu takového systému je po softwarovém zpracování mračno bodů, které se pokrývá texturami a lze vytvořit
identický model předmětu. Používané především u předmětové ochrany u velmi cenných předmětů.
Obr. 4 Princip rozmítání laserového paprsku optickými vlákny
Existuje další způsob skenování s použitím 2D skenerů,
kde se tentokráte třetího rozměru dosahuje pohybem skeneru a podle toho se nazývají kinematické systémy. Dopředného pohybu se dociluje upevněním laserových měřících
systémů pomocí speciálních rámů, umožňující přesné nastavení skeneru na autě, vrtulníku nebo na letadle. Kinematické systémy nacházejí využití naopak pro skenování rozlehlých perimetrů nebo i celých území.
Důležitou součástí laserového skeneru je integrovaná mikroelektronika s výkonným procesorem, zajišťující všechny
řídicí a vyhodnocovací funkce i případnou komunikaci s připojeným počítačem. Dále je to programové vybavení laserového skeneru. Všechny tyto složky tvoří mozek laserového skeneru a určují režim, v jakém skener pracuje. Každý
laserový skener je standardně vybaven počítačovým programem, který uživateli umožňuje nastavení režimu a všech
nezbytných parametrů laserového skeneru pro jeho optimální funkci a jeho přizpůsobení ke konkrétní počítačové
aplikaci. Umožňuje nastavit jednotlivá snímaná pásma
zájmu. Skenery jsou podle typu schopny skenovat oblast
až do vzdálenosti přes 1km. Jednotlivé oblasti zájmu lze
podle druhu skeneru nastavit jen jako pouhé obdélníky nebo
u pokročilejších systémů jako libovolně volitelné mnohoúhelníky. Tvar těchto mnohoúhelníků se získá na základě
Funkce laserového měřícího skeneru je přímo závislá
na odrazivosti jednotlivých objektů. Každý objekt odráží paprsky jiným způsobem. Pokud by předměty, které se
nacházejí před laserovým skenerem, neodrážely laserové
paprsky, ale naopak by je pohlcovaly, tak by přijímač laserového signálu nepřijímal žádné laserové paprsky a tím by
se stal nefunkčním. Laserový paprsek se chová stejně jako
paprsek světelný. Na základě všeobecných znalostí lomu
a odrazu světelného paprsku při přechodu světla mezi materiály o různé látkové hustotě, lze odvodit vlastnosti laserového paprsku. Aby tedy laserový měřící skener fungoval,
musí předměty nacházející se v prostoru před skenerem
laserové paprsky odrážet. Každý materiál má samozřejmě
odrazivost laserového paprsku jinou. Ta je závislá především na materiálu, ze kterého se skládá povrch snímaných
předmětů. Všeobecně platí, že čím je povrch hladší a tvrdší, tím je odrazivost lepší a naopak, čím je povrch materiálu pórovitější a měkčí, tím je odrazivost horší. A to z toho
důvodu, že u pórovitého a měkkého povrchu jsou laserové
paprsky pohlcovány. Další důležitý faktor, na kterém závisí
odrazivost materiálu, je jeho barva. Světlejší barvy odrážejí laserové paprsky lépe než odstíny tmavé. Opět zde platí,
že tmavé barevné odstíny laserové paprsky pohlcují a naopak světlé barevné odstíny paprsky odrážejí velmi dobře.
Existuje zde přímá úměrnost, že čím je barevný odstín světlejší, tím je jeho odrazivost lepší. Nejlepší odrazivosti se
potom dosahuje u zrcadlových ploch a leštěných bílých
kovů. Dosah laserového skeneru je tedy závislý na odrazivosti materiálu snímaných předmětů a udává se pro minimální potřebnou odrazivost 10%. Čím je vzdálenost větší,
tím větší odrazivost je požadována. Čistota průzoru, jak již
bylo zmíněno, kterým prochází laserový paprsek, hraje důležitou roli na síle a kvalitě laserového paprsku.
Na začátku měření vždy záleží na typu objektu a tvaru,
který je potřeba naskenovat a na požadavcích na přesnost.
Podle toho se zvolí typ skeneru. Pokud se jedná například
o budovu, nebo rozsáhlejší komplex použije se terestrický skener pracující na principu polární metody. Jak již bylo
zmíněno, jsou tyto skenery pro tento typ objektů nejvhodnější
a také nejčastěji používané. Vyhovují z hlediska rychlosti
skenování i z hlediska přesnosti měření. Pokud se jedná
o menší místnost, lze již použít triangulační skener a v pří-
padě skenování předmětů se použije výhradně triangulační
skener s otočnou základnou.
V dalším kroku se musí stanovit vhodná stanoviště pro laserový skener. Počet stanovišť je závislý na rozloze měřeného objektu. Tato část měření je velmi důležitá, protože skener je schopný snímat pouze ty části objektu, které jsou
ze zvoleného stanoviště v zorném úhlu skeneru. Pokud
by některá část objetu nebyla nasnímána, nebylo by dále
možné zpracovat úplný model objektu. Úhly pohledu ze
sousedících stanovišť se proto musí částečně překrývat,
aby bylo možné jednotlivé skeny později spojit v jeden celek.
Výsledkem každého měření je sken, který se odborně nazývá mračno bodů. V dalším kroku se provede nastavení
laserového skeneru a samotné měření objektu, postupně
z jednotlivých stanovišť. Naměřená data jsou uložena a práce v terénu tímto končí. Další zpracování dat již probíhá
v počítači.
Pro správnou funkci skeneru a práci s daty musí být skenovací systém vybaven potřebným programovým vybavením
sloužící k následujícím operacím:
•
•
•
•
Laser v PKB
počítačové simulace oblasti před skenerem. Takto získané
údaje o tvaru snímané oblasti jsou pak uloženy do paměti systému a je možné je zobrazit přímo na obrazovce připojeného počítače. Je možné přepínání režimu hlídání oblastí zájmu přímo za provozu systému. Pomocí elektroniky
lze nastavit úhlové rozlišení skeneru a tím tedy rychlost a
citlivost systému. Řídicí systém dále provádí vyhodnocení
všech dat získaných ze skeneru pomocí vhodně zvolené
počítačové aplikace. Aplikace vyhodnocuje, zda se „narušitel“ nachází vně nebo uvnitř hlídaného prostoru. Musí
být schopen rozpoznat, o jakého narušitele se jedná. Zda
je to například jen kočka nebo pes anebo neoprávněná
osoba. V případě že program vyhodnotí narušení oblasti
zájmu je schopen s vysokou přesností na toto místo zaměřit
kamerový systém (pokud je tímto vybaven) a spustit zaznamenávaní události, nebo umožňuje uživateli pozorování
místa narušení přímo na monitoru počítače. Při použití LMS
pro naskenování určitého prostou za účelem získání dat
zabezpečuje elektronika skeneru přenos získaných dat
do počítače pro další zpracování. Opět umožňuje nastavení
citlivosti, úhlového rozlišení a nastavení požadovaných
sektorů, které je potřeba naskenovat.
ovládání laserového skeneru,
spojování mračen bodů,
úpravy mračen bodů a tvorba 3D modelu,
vizualizaci.
Výsledkem skenování rozsáhlých objektů z několika stanovišť jsou mračna bodů jednotlivých částí měřeného
objektu. Tyto mračna se po provedení vstupních úprav spojují v jeden celek. Existují dvě základní metody spojování:
• metoda vlícovacích bodů,
• metoda částečných překrytů.
Metoda použití vlícovacích bodů spočívá v použití markantů na skenovaném objektu, které slouží jako pevné
identifikační značky. Těmto značkám se říká vlícovací
nebo také identické body. Jako identické body mohou být
použity přirozené body na objektu, které jsou jednoznačně
identifikovatelné. Jako například ostré rohy nebo středy
kulovitých tvarů. Většinou se ale používají umělé identické body, které jsou tvořeny plochými destičkami s vysokou
odrazivostí. Vysoká odrazivost je nutná z důvodu jednoznačné odlišitelnosti od okolí. U každého identického bodu
se běžnou geodetickou metodou určí jeho přesná poloha
ve společném souřadnicovém systému. Určení polohy
se provádí nejčastěji s pomocí totální stanice. Lze k tomu
použít i samotného skeneru, zaměření ovšem není přesné. Přesná poloha identických (vlícovacích) bodů je nutná
proto, aby bylo možné provést transformaci jednotlivých
mračen bodů do souřadnicového systému a následně
i výsledného mračna bodů celého objektu. Vlícovací body
se umísťují na objekt v místech překrytů jednotlivých skenů a slouží pro spojování dílčích mračen bodů do jednoho
celku. Je tedy nutné, aby v každém místě překrytu, byly
alespoň dva vlícovací body. Pokud je během skenování
použito pro jednotlivá měření různé hustoty mračna bodů
je použití vlícovacích bodů velmi výhodné, protože umožní
snadnější propojení těchto mračen.
Pro spojování mračen bodů z jednotlivých měření lze
použít také metody částečných překrytů. U této metody
se pro transformaci používá minimální vzdálenosti v překryvových oblastech mezi navazujícími mračny bodů. Sousedící mračna bodů se vždy musí částečně překrývat. Tento překryt musí být však dostatečný, aby bylo možné jedno-
2/2012
ALARM magazín
23
Laser v PKB
tlivé dílčí mračna bodů měřeného objektu spojit v jeden celek. Jednotlivá
mračna bodů se mohou spojovat ručně, vyhledáním společných markantů
v oblastech překrytu, nebo automaticky pomocí speciálního algoritmu. Jedná
se o algoritmus, který obsahuje většina profesionálních programů pro práci
s mračny bodů. Podobného algoritmu se využívá například při vytváření panoramatických snímků u digitálních fotografií. Metoda částečných překrytů
však vykazuje nižší přesnost při spojování dílčích mračen bodů než metoda
vlícovacích bodů. V některých případech je tato metoda tak nepřesná že je
nutné provést opakované měření, nebo ji nelze použít vůbec. Tato situace většinou nastává, pokud jsou sousedící mračna bodů naskenována s různou
hustotou bodů. Je tedy výhodnější se této metodě vyhýbat, a pokud je to
možné využívat přesnější metodu vlícovacích bodů.
V případě že se jedná o skenování objektu, který je blízký nějakému matematickému nebo předem definovanému tvaru, potom lze aplikovat metodu
aproximace objektů matematickými primitivy. Skenovaný objekt může být
například válcovitého tvaru nebo tvořit část válce, může to být rovina přestavující stěnu nebo konstrukce ve tvaru oblouku. Je také možné si předem nadefinovat různé součásti nebo tělesa, jako jsou ventily, trubky, kolena a různé profily. Předem nadefinované objekty se uloží do knihoven programu
a při zpracování mračna bodů jsou použity pro aproximaci. Uvedená metoda
je vhodná především pro skenování konstrukcí, například mostů nebo budov,
kde se geometrické tvary nacházejí a lze tedy aproximaci matematickými
primitivy aplikovat. U složitých útvarů jako jsou historické budovy, zámky, hrady,
jeskyně nebo u skenování přírodních útvarů a terénu, všude tam, kde se nacházejí nahodilé tvary, je tato metoda nepoužitelná. V těchto případech
se využívá metoda trojúhelníkových sítí.
V současné době mnoho firem využívá laserové měřící systémy za účelem
přesné dokumentace objektů. Technologie 3D laserového skenování je stále
více aplikována především pro svou rychlost a přesnost. Nabízí velkou produktivitu práce, kdy je možné získat obrovské množství přesných dat a zkrátit práci v terénu na minimum. Navíc lze provádět měření i v nepřístupném
terénu nebo prostorách. Mnohdy je použití jiných tradičních postupů technicky
tak náročné, že se technologie 3D skenování stává prakticky jedinou, kterou
je možné bez větších problémů provést měření. Získaná data lze následně
zpracovávat v komfortu kanceláře bez nutnosti provádění dodatečných měření v terénu. Využití technologie 3D laserového skenování a s tím související
využití 3D modelu naskenovaného objektu v oblasti bezpečnostního průmyslu
je v České republice bohužel prakticky nulové.
V případech, kdy se jedná o návrh jednoduchého zabezpečení, například
rodinného domu, kde zákazník požaduje pouze elementární zabezpečení,
bude použití laserového měřícího systému s ohledem na současné ceny nerentabilní a zbytečné. Jinak tomu ovšem bude při zabezpečení strategicky
důležitých objektů, nebo u objektů, kde je všeobecně vyžadováno komplexní
zabezpečení na vysoké úrovni. U objektů s těmito požadavky je také vysoká
pravděpodobnost, že laserové systémy již byly použity primárně pro potřebu
dokumentace objektu nebo stavby. Vizualizace detekčních oblastí jednotlivých detektorů umožňuje nejen jejich nastavení správnými směry, ale zároveň
ukazuje, zdali je pokryta celá zabezpečovaná oblast. Správné nastavení
detekčních oblastí detektorů je velmi důležité, protože navrhujeme zabezpečení reálného objektu, u kterého se nacházejí terénní nerovnosti, keře, stromy a jiné předměty, které způsobují mrtvé zóny. Jelikož digitální 3D model
věrně kopíruje skutečnost, jsou na něm všechny tyto prvky zobrazeny. Systém
tedy okamžitě zobrazuje dostatečnost nebo naopak redundanci zabezpečovacích prvků.
Doporučená literatura
[1] ŠTRONER, Martin., POSPÍŠIL, Jiří.: Terestrické skenovací systémy. První
vydání. Praha: ČVUT Praha 2008. Prostorová polární metoda, s. 16. ISBN 97880-01-04141-3
[2.] PAVELKA, Karel., HODAČ Jos., Fotogrammetrie 3, Digitální metody a laserové skenování. První vydání. Praha: ČVUT Praha 2008. Triangulační princip,
s. 128. ISBN 978-80-01-03978-6
[3] Práce s produkty laserového skenování - mračny bodů v prostředí Autodesku 1.část, [on line], [cit. 2012-02 08]. Dostupné z URL: <http://metal-engravings.com/metal-engraving/laser-scanner 2.html/attachment/leica-geosystems>
„
24
2/2012 ALARM magazín
Policajti budú bojovař
proti zloĀinu aj novými
puškami
Zdroj: www.minv.sk
Polícia bude môcť účinnejšie bojovať
proti zločinu. Pomôžu jej v tom nové odstreľovacie pušky, ktoré policajtom nakúpime.
Ministerstvo vnútra ukončilo verejné
obstarávanie na dodanie odstreľovacích pušiek na dlhé vzdialenosti.
Podpísali sme rámcovú zmluvu so spoločnosťou W.A.R. s.r.o. V priebehu štyroch rokov nám táto spoločnosť dodá
8 kusov súprav odstreľovacích pušiek kalibru 338 Lapua Magnum a 34
súprav odstreľovacích pušiek kalibru 308 Winchester. Zameriavací puškohľad má floridové sklá, ktoré výrazne
zlepšujú viditeľnosť na cieľ tým, že potláčajú vlnenie vzduchu. Súčasťou je aj
nočný zameriavač odolný voči vode až
30 minút.
Najdôležitejším kritériom na výber
úspešného uchádzača bola cena,
do úvahy sme však brali aj hmotnosť
pušky bez zásobníka a zaručenú životnosť hlavne vyjadrenú počtom výstrelov. Vo verejnom obstarávaní sme použili
elektronickú aukciu, na ktorej sa zúčastnili dvaja uchádzači. Pri vyhlasovaní
verejného obstarávania sme predpokladali, že nové pušky nakúpime za 600 tisíc €, aj vďaka elektronickej aukcii sa
nám však podarilo ušetriť a pušky nakúpime za 566 200 €.
Ministerstvo vnútra chce prezbrojovaním
policajného zboru efektívnejšie bojovať
proti zločinu, lepšie chrániť občanov ako
aj samotných policajtov, ktorí denne nasadzujú svoje životy a zdravie.
„
2/2012
ALARM magazín
25
Kamerové systémy
10 dôvodov pre IP kamerové systémy
Desař vecí, ktoré sa nedozviete od svojho dodávatela analógových kamier.
S
ieťové kamery sú tu už veľa rokov, prvé boli vyrobené
v roku 1996 švédskou spoločnosťou Axis Communications. V prvých rokoch svojej existencie technológia sieťových
kamier nedosahovala profesionálnu úroveň analógových
kamier. Pôvodne boli navrhnuté pre netradičnú oblasť použitia, kde hrala úlohu výhoda digitálneho obrazu, sieťového
zapojenia a prenosu cez Internet. Tieto kamery neboli
primárne používané pre tradičné bezpečnostné aplikácie.
To sa ale zmenilo. Dnes sa už sieťové kamery vyrovnali
s analógovými v technológii a spĺňajú rovnaké požiadavky
a špecifikácie. Ako uvidíme nižšie, sieťové kamery dokonca
v mnohých dôležitých oblastiach analógové prekonávajú.
V širšom kontexte prechod na IP siete obsahuje mnoho
faktorov porovnania toho, čo tieto dva typy kamier môžu
poskytnúť koncovému zákazníkovi. Sú to veci ako výkon,
otvorená platforma, flexibilita, spätná kompatibilita a vzdialená sieťová konektivita. Avšak v tomto článku sa budeme
snažiť popísať 10 najdôležitejších funkčných rozdielov medzi dnešnými sieťovými kamerami a ich staršími analógovými príbuznými a dôvody, prečo sú tieto rozdiely dôležité
pochopiť pri nákupe kamier.
1. Koniec problémov s prekladanými
riadkami. (interlaced video)
Analógové kamery pri svojom najvyššom rozlišení (4CIF)
majú vážný problém so zobrazovaním prekladaných riadkov. Dôvodom je fakt, že pri analógovom videosignáli je
obraz tvorený striedavo prekladanými riadkami. Keď je v obraze rýchlo sa pohybujúcí predmet, dochádza k rozmazaniu.
Sieťové kamery používajú tzv. technológiu progresívneho
skenovania, ktorá zobrazuje pohybujúce sa predmety ostro.
Je to dané tým, že táto technológia sníma celý obraz naraz
a preto môže poskytnúť kryštalicky čistý obraz i pri vysokom
stupni pohybu v snímanej scéne.
2. Power over Ethernet šetrí peniaze
a zvyšuje spoľahlivosť systému
Dostať napájanie k analógovej kamere je vždy jeden z najväčších problémov a predstavuje nemalé náklady. Vďaka
PoE tento problém pri sieťových kamerách odpadá. Štandart
IEEE 802.3af pre Power over Ethernet (PoE) je veľmi rozšírený práve vďaka úspore financií. Pre analógové kamery však
nie je dostupný. PoE naviac prináša ešte jednu významnú
výhodu a tou je možnosť centralizovanej zálohy napájania
zo serverovne tak, aby pri výpadku prúdu mohol kamerový systém stále bežať. Vďaka PoE môže slúžiť rovnaký sieťový kábel ako pre video, tak aj pre napájanie, čo šetrí náklady
na inštaláciu aj kabeláž. S novou normou IEEE 802.3at
(taktiež nazývanou Hi PoE) je naviac možnosť napájať zabudované vyhrievanie vonkajších kamier, ovládať otočné
PTZ kamery a iné doplnky náročné na výkon.
3. Megapixelové rozlíšenie a HDTV
Analógové kamery sú obmedzené špecifikáciami NTSC/
PAL s rozlíšením do 0,4 Mpx. Zákazníci však dnes požadu-
26
2/2012
ALARM magazín
jú omnoho vyššie rozlíšenie, na ktoré sú dnes už zvyknutí
aj zo svojich domácich digitálnych zariadení (TV, PC, foto).
Sieťové kamery týmto požiadavkám vyhovujú a poskytujú väčší detail pri omnoho väčšej zaberanej scéne. Toto
všetko znižuje nebezpečie, že zákazníkova investícia bude
zmarená z dôvodu nerozoznania tváre páchateľa, či z iného
nedostatku informácií zo snímanej scény. Kamery s vyšším
rozlišením naviac umožňujú zaujímavé funkcie ako napr.
digitálna PTZ.
4. Inteligencia priamo v kamere
V dnešnom svete je snímaných toľko videí z bezpečnostných
kamier, že začíná byť obrovským problémom stíhať monitorovať a sledovať jeho obsah. Preto veľmi narastá popularita
inteligencie v kamerách, ktoré mávajú už štandartne zabudovanú detekciu pohybu a management alarmu, takže kamera
sama rozhoduje, kedy posiela záznam, v akej kvalite a kedy
upozorní operátora alebo výstupné zariadenie na konkrétnu
udalosť. Ďalšia užitočná inteligentná funkcia je napr. tampering alarm, ktorá zariadi, že kamera automaticky pošle alarm
v prípade, že jej činnosť je obmedzená napr. násilným otočením, zastriekaním sprejom alebo iným poškodením. Dnes
sú bežné taktiež pokročilejšie inteligentné algorytmy ako
napr. rozpoznávanie registračných značiek, počítanie ľudí,
detekcia prekročenia virtuálnej hranice, sledovanie objektov
atď. Dôležitosť vykonávať inteligentnú analýzu priamo v kamere rastie priamoúmerne s rastúcim množstvom spracovávaných dát. Spracovanie na úrovni serveru zaťažuje šírku
dátového pásma a výpočetný výkon serveru, na ktorom je
inteligentná SW aplikácia vykonávaná.
5. Integrovaná funkcia PTZ a vstup/výstup
(I/O)
Pri analógových PTZ kamerách vyžaduje ovládanie pohybu
zvláštnu kabeláž oddelenú od video signálu, čo je zbytočne
nákladné. Pri sieťových kamerách sú posielané povely
pre pohyb po rovnakej IP sieti. Naviac sieťové kamery disponujú vstupmi a výstupmi pre ovládanie externých zariadení ako alarmy, osvetlenia, siréna, otváranie dvier atď.
Pričom táto komunikácia je vedená opäť po rovnakej kabeláži.
6. Integrovaný zvuk
Pri niektorých inštaláciách je vyžadovaný okrem videa tiež
zvukový prenos. Pri analógových systémoch je to možné
realizovať opäť iba cez fyzicky samostatnú audio linku.
Pri sieťových kamerách je to vyriešené integráciou priamo
do rovnakého video streamu alebo synchronizáciou s ním
opäť po jednotnej kabeláži.
10. Nižšie TCO (Total Cost of Ownership)
Pri analógových kamerách je videosignál transportovaný
koaxiálnym káblom bez akéhokoľvek šifrovania alebo autentizácie. Takto sa môže niekto na video „napichnúť“, alebo dokonca zameniť za falošné. Sieťová kamera svoj videosignál šifruje tak, aby si ho pri jeho transporte nemohl nikdo
neautorizovaný prehliadať alebo meniť. IP kamery môžu
do video streamu pridať šifrované „vodoznaky“ s údajom
o čase, mieste, užívateľoch, alarmoch atď. Naviac bežne
používa rozšírený štandard pre autentizáciu IEEE 802.1X.
Je pochopitelné, že všetky pokročilé funkcie popísané vyššie niečo stoja. Základná cena sieťovej kamery býva spravidla ozaj vyššia, ak budeme porovnávať cenu iba za kameru
ako takú. Ak však porovnávame cenu „per channel“ vrátane ceny infaštruktúry, dostaneme sa na cenu porovnateľnú
s analógovým systémom vrátane DVR. Štúdie ukazujú, že
konfigurácie s viac ako 32 kamerami sú dokonca lacnejšie
v porovnaní s analógovou formou. A to aj za predpokladu,
že v mieste inštalácie ešte neexistuje IP infraštruktúra. Ak
tam už infraštruktúra existuje, potom IP kamerový systém
vždy predstavuje nižšiu cenu.
8. Univerzálna a lacná infraštruktúra
Analógové kamery typicky používajú drahý koaxiál alebo
primeranú kabeláž – v oboch prípadoch vzdialenosť ovplyvňuje kvalitu obrazu. Keď k tomu pripočítame káble pre napájanie, vstupy/výstupy a zvuk, situácia sa ešte viac komplikuje. Digitálne systémy tieto problémy prekonávajú s omnoho menšími nákladmi a s väčšími možnosťami ako napr.
prehliadanie záberov kamier cez internet po celom svete
bez toho, aby sa znižovala kvalita obrazu v závislosti
od vzdialenosti.
9. Naozaj digitálne riešenie
CCD senzor v analógových kamerách generuje analógový signál, ktorý je najskôr digitalizovaný A/D prevodníkom,
aby mohol byť upravený digitálnym signálovým procesorom (DSP). Signál je potom prevedený späť do analógu,
aby mohol byť transportovaný cez koaxiálny kábel. Nakoniec
v digitálnom videorekordéry (DVR) je opäť digitalizovaný,
aby mohol byť zaznamenaný. To predstavuje celkom tri A/D
konverzie, pričom pri každej z nich dochádza k čiastočnej
strate kvality obrazu. Pri sieťových kamerách je obraz digitalizovaný len raz a tým nedochádza k strate kvality.
Kamerové systémy
7. Zabezpečenie komunikácie
Záver: budúcnosť patrí sieťovým kamerám…
a budúcnosť je už tu!
Po niekoľkých rokoch prudkého rozvoja reprezentujú dnes
sieťové kamery približne 25% všetkých inštalovaných kamerových systémov na svetovom trhu. IP kamerové projekty so stovkami až tisíckami kamier boli úspešne implementované v rôznych oblastiach ako obchody, doprava, školy,
mestá, podniky, banky a iné. Podľa výskumov sa predpokladá rast predaja sieťových video produktov na 35% ročne
pre najbližších päť rokov.
S rastúcimi znalosťami IP sietí u security managementu
a slabou flexibilitou a výkonom analógových bezpečnostných kamerových systémov je možné predpokladať aj
naďalej tento trend rýchlej adaptácie na sieťové kamerové
systémy so všetkými ich výhodami.
Spoločnosť Axis Communications vždy bola a je priekopníkom IP technológie v kamerových systémoch. Ako prvá
v roku 1996 vyrobila IP kameru a od tej doby má na svedomí
alebo sa aspoň podielala na všetkých významných krokoch
„
vo vývoji tejto technológie.
1/2012
2/2012
ALARM magazín
27
Biometria
Biometria, moderný trend
odhaĺovania trestnej Āinnosti a nástroj
marketingových transakcií
Peter PALKO1
Oľga LUKÁČOVÁ2
Abstrakt:
Trendom súčasnej doby je aplikácia biometrie do praxe
na báze vedeckého poznania. Biometria má jednoznačne
pred sebou veľkú budúcnosť, pretože neexistuje iná metóda takto blízko spojená s identifikáciou konkrétnej osoby.
Biometria (biometric) je vedný obor zaoberajúci sa štúdiou
a skúmaním živých organizmov (bio), predovšetkým človeka
a meraním (-metric) jeho biologických (anatomických a fyziologických) vlastností a taktiež jeho chovaním, tzv. behaviorálnych charakteristík.
Tento príspevok je spracovaný v rámci realizácie výskumného projektu s názvom „Využitie technológie LVA (vrstvená
analýza hlasu) v bezpečnostnej praxi, na prevenciu proti
podvodom u poisťovacích a finančných spoločností“ evidovaný pod číslom IP/20/VSBM/2011.
Pojem biometria je odvodený z gréckych slov „bios“ a „metron“. Prvý znamená „život“, druhý „merať, meranie“. Keby
sme sa chceli držať doslovného prekladu, znamenal by
tento pojem ako „meranie živého“. V prenesenom význame
ide predovšetkým o meranie a rozpoznávanie určitých charakteristík človeka. Biometria sa venuje štúdiu metód vedúcich k rozpoznávaniu človeka na základe jeho unikátnych
proporcií alebo vlastností.
V zahraniční je pojem biometric priamo vykladaný ako proces automatizovanej metódy rozpoznávania jedinca založený na merateľnosti biologických a behaviorálnych vlastností
(podľa NSTC – Nation Science and Technology Council – Národná rada pre vedu a technológiu USA, Výboru pre vnútroštátnu a národnú bezpečnosť).
Biometrické technológie
V bezpečnostnej praxi je mnoho metód využívaných na individuálnu identifikáciu osôb. Najznámejšie a najčastejšie
spôsoby sú nasledovné:
1) Geometria ruky
2) Geometria tváre
3) Dúhovka oka
4) Sietnica oka
5) Verifikácia podľa spôsobu pohybu očí
6) Verifikácia pomocou povrchovej topografie rohovky
7) Štruktúra žíl na zápästí
8) Verifikácia podľa tvaru článku prstov a päste
9) Verifikácia podľa vrásnenia článkov prstov
10) Behaviometrika
11) Písanie na klávesnici
12) Dynamika podpisu
13) Dynamika chôdze
14 Odtlačok prsta
15) Akustická charakteristika hlasu
1
2
Ing. Peter Palko, VŠBM Zádielska 12, 040 01 Košice,
Ing. Oľga Lukáčová, VŠBM Zádielska 12, 040 01 Košice,
28
2/2012
ALARM magazín
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Verifikácia a identifikácia podľa pachu
Verifikácia podľa DNA
Biometria ušného boltca
Verifikácia odrazom zvuku v ušnom kanáliku
Verifikácia osôb podľa tvaru a pohybu pier
Identifikácia podľa pozdĺžneho ryhovania nechtov
Identifikácia pomocou spektroskopie kože
Identifikácia užívateľa strelnej zbrane podľa dynamiky
uchytenia a stlačenia
24) Bioelektrické pole
25) Biodynamický podpis osoby
26) Verifikácia podľa biometrických vlastností zubov
27) Identifikácia osoby podľa plantogramu
Jednou z uvedených metód je technológia porovnávania
vzoriek hlasu, ktorú napríklad kriminalisti používajú už desiatky rokov, ale v civilnej praxi sa presadzuje až v súčasnosti.
Akustická charakteristika hlasu
Nezvyčajným hudobným nástrojom - hlasivkami je generovaný zvuk - hlas , ktorý má farbu, má výšku a to vďaka vnútornej činnosti hlasiviek. Tento jav má viac i menej výrazné
atribúty, dôležité pre zaznamenávanie, spracovanie a reprodukovanie.
Pre overenie identity subjektu slúžia vopred uložené vzorky
hlasu – nahovorené kľúčové vety. Výhoda overenia identity
pomocou hlasu spočíva nielen v špecifikácii ľudského hlasu, ale taktiež vo flexibilite kľúčových viet. Sebalepší imitátor bez znalosti kľúčových viet nemôže oklamať identifikačný systém.
Identifikácia analýzou hlasu, teda rozpoznania hlasu medzi
inými v reálnom prostredí je oveľa náročnejšia a v súčasnosti neexistuje dostatočne presný systém. Hlavnou výhodou verifikácie identity aplikáciou digitálnych odtlačkov hlasu
je nízka cena, pomerne vysoká spoľahlivosť a úplná neinvazívnosť technológie i široké možnosti nasadenia od telefonického bankovníctva po vzdialený prístup k informačným
systémom.
Vznik hlasu
Ľudský hlas vzniká na základe činnosti - chvením oboch hlasiviek v hrtane a rezonanciou v horných dýchacích cestách.
Hrtan sa nachádza asi v strede krku a zhora nasadá na priedušnicu /trachea/ a oddeľuje ju od horných dýchacích ciest.
V hrtane sa nachádzajú hlasivky, ktoré pozostávajú z malého svalu /musculus vocalis / obaleného sliznicou. Impulz
k pohybu hlasiviek vydáva tzv. vratný nerv /nervus recurrens/
Ak dôjde k jeho poškodeniu, napr. pri operácií štítnej žľazy,
alebo pri nádoroch hrtanu, vznikne ochrnutie hlasiviek /paréza/.
Biometria
Samozrejme tento jednoduchý model pracuje súčasne
spolu so svalmi, ktoré sú „poháňané“ nervovými impulzmi.
Obr. 1 Pohľad na svaly a nervy hrtanu (zboku)
Hlasivky sú upnuté na malé kĺby, ktoré môžu meniť postavenie a tým uzavrieť hrtan, teda vstup do priedušnice. Pri dýchaní sú hlasivky od seba, pri vzniku tónu sa uzatvárajú a sú
napäté.
Ak hlasivky kmitajú pomalšie, je vzniknutý tón hlbší, keď
rýchlejšie, je tón vyšší. Takto vzniknutý tón sa ďalej modeluje
v horných dýchacích cestách /hltan, ústna a nosová dutina/.
Normálny ľudský tón pri rozprávaní má frekvenciu u mužov
asi 125 Hz, u žien asi 250 Hz. U malých detí je táto frekvencia vyššia, asi 440 Hz. Príčina tohto rozdielu je v odlišnej
dĺžke hrtanu a veľkosti hlasiviek. Rozpätie hlasu činí 1,3 až
2,5 Oktávy. Frekvenčný rozsah hlasu je od 80 Hz do 12 kHz.
Okolo 11. až 13. roku života dochádza k mutácii hlasu
na základe zväčšenia a predĺženia hlasiviek.
Fyzikálny princíp vzniku hlasu
Za vznik hlasu je zodpovedné tzv. Bernulliho pravidlo. Fyzik Daniel Bernoulli žil v 18. storočí a vynašiel fyziku mechaniky prúdenia. Bernoulli zistil, že pri prúdení vzduchu či
tekutiny v uzavretej rúre dochádza k zrýchleniu prúdenia
v mieste zmenšenia priemeru rúry a tak k zmenšeniu tlaku
v tomto zúžení.
Obr. 2 Fyzikálny princíp vzniku hlasu
Tento princíp využívajú hlasivky v hrtane. Uzatvorené, napnuté hlasivky sa pôsobením tlaku prichádzajúceho z pľúc
otvoria a následne dôjde k rýchlej úprave tlaku. Avšak
zrýchlené prúdenie vzduchu medzi otvorenými hlasivkami
tu spôsobí podtlak a tým ich znovuuzatvorenie.
Tento dej sa počas uzatvorených hlasiviek opakuje – hlasivky
kmitajú – vytvára sa reč.
Obr. 3 Pohľad na hrtan spredu
Poruchy ľudského hlasu.
Príčiny poruchy hlasu môžu byť podmienené chorobou
alebo povolaním. K ľuďom u ktorých dôjde k poruche hlasu pri povolaní, patria najmä učitelia. Tí veľakrát netrénujú
svoj hlas, ako je to napríklad u spevákov. Porucha hlasu sa
nazýva zachrípnutie.
Zachrípnutie môže mať rôzny rozsah od dysfónie /čiastočná strata hlasu/ až po afóniu /úplná strata hlasu/. Pri poruche
hlasu dôjde na hlasivkách k zmene, najčastejšie na podklade zápalu /laryngitis/. Príčiny zápalu môžu byť vírusy, baktérie alebo huby.
Ďalšie dôvody vzniku zachrípnutia:
• zvýšená námaha hlasiviek /napr. kričanie/
• mechanické dráždenie
• opuch /Reinke-edém/
• ochrnutie hlasivkového svalstva /dôjde k poruche funkcii nervu zásobujúceho hlasivkové svaly – nervus reccurens a tiež časť nervus vagus/
• nádory nezhubné /polyp/, zhubné /karcinóm/
(http://www.orl-ambulancia.sk/)
Charakteristikou každého človeka je jedinečná DNA, jedinečný rukopis alebo nezameniteľné odtlačky prstov, má tiež
jedinečne hovoriace ústrojenstvo, v ktorom vzniká hlas, jeho
melodičnosť, akcent, dikcia, farba a množstvo ďalších vecí.
Keď tieto všetky akustické vnemy rozsekáme na čiastočky dlhé stotinu sekundy, vyjde nám z toho nepredstaviteľne
veľké množstvo čísel. V každom hlase sú iné a nikdy sa neopakujú. Pokiaľ je nahrávka dostatočne dlhá - pre predstavu
aspoň dve minúty - a bez šumu, dá sa až s deväťdesiatdeväť
percentnou istotou tvrdiť: čo hlas, to iný človek.
Ďalšie smery vo vývoji povedú k on-line zobrazovaniu emócií a sledovaniu trendu emócií tak, aby sa dal čo najlepšie
určiť okamih k podaniu napríklad ponuky pri telefónnom
predaji. Súkromné spoločnosti vyvinuli softvér, ktorý v širokom spektre môže slúžiť ako nástroj pre analýzu hlasu,
môže využívať nové vlastnosti a funkcionality.
Emočný detektor umožňuje automatické vyťažovanie informácií zo záznamov, sledovanie vývoja stanoveného para2/2012
ALARM magazín
29
Biometria
metra v čase alebo generovanie reportov pre rôzne úrovne
manažmentu. Samozrejmosťou je integrácia s ďalšími modulmi ReDat alebo informáciami z ďalších systémov ako sú:
CRM - Zaoberá sa zvládnutím všetkých vzťahov, ktoré sa
týkajú komunikácie firmy so svojím zákazníkom. Je orientovaný hlavne na udržanie existujúceho zákazníka a ponuku
produktov, ktoré budú vyhovovať práve jemu.
Na implementáciu CRM sa využívajú informačné systémy,
ktoré umožňujú zaznamenávať celý predajný proces (sales
process) od prvého kontaktu so zákazníkom až po fakturáciu tovarov a služieb.
CRM informačné systémy umožňujú zvyšovať efektivitu
predaja ako aj spokojnosť zákazníka. Pomocou CRM informačných systémov majú manažéri predajných oddelení
možnosť sledovať efektivitu práce jednotlivých pracovníkov,
ale aj problémy, ktoré vnímajú zákazníci. Umožňuje vytváranie unifikovaných postupov predaja (ktoré vytvárajú skúsení a úspešní predajcovia) pre začínajúcich predajcov, čo
urýchľuje ich zapracovanie sa.
Tým, že sú informácie o zákazníkovi uložené v databáze,
vie predajca presne a rýchlo reagovať na jeho požiadavky, sťažnosti a je takisto možné sa na základe rôznych dát
a pohľadom na tieto dáta dostať k informáciám o správaní
sa daného zákazníka.
CTI - (Computer telephony integration) je zariadenie, ktoré spojuje analógovú telefónnu a počítačovú architektúru.
V internej telefónnej sieti, teda za IP PBX (Internet Protocol
Private branch exchange) ústredňou, sa nachádza počítač,
ktorý spracováva analógové signály a ďalej ich postupuje cez LAN architektúru. CTI technológia sa využíva hlavne
vo firmách prevádzkujúcich Call centrum. Aplikácia, s ktorou
pracujú telefónni operátori, ich tak môže simultánne informovať o profile volajúceho. Dochádza tak ku prepojeniu
aplikačného softvéru a telefónneho prístroja.
Detektor plynulosti reči využíva analýzu korelácie dvoch
hlasových kanálov, pričom musí ísť o kanály oddelené. Špecifikáciou systému je charakteristika, ktorá je stanovená
pre status ticha. V situácii, že v priebehu 45 sekúnd volajúci nekomunikuje, systém to v reporte vyhodnotí ako ticho.
Systém aj v tomto prípade vyhodnocuje prípadné náhodné
aktívne zvukové impulzy.
Technológia systému detektora kľúčových slov využíva
akustické princípy a na ich podkladoch je detekcia prevádzaná. Samotné spracovanie pomocou neurónovej siete
má úspešnosť viac ako 80 percent. ReDat VoiceProcessor
už obsahuje preddefinovaný lexikón slov, ktorý sa však dá
aj doplniť, na základe individuálnych požiadaviek zákazníkov. Detektor kľúčových slov vie sledovať ako vyžadované,
tak aj zakázané slová či ich kombinácie. V rozšírenej verzii
je možné sledovať:
a) stanovené poradie slov,
b) ich výskyt v čase,
d) a ich výskyt v skupine agentov alebo kampani.
Nepochybne ďalší vývoj povedie jednoznačne k on-line
zobrazovaniu emócií a sledovaniu trendu emócií tak, aby
sa dal čo najlepšie určiť okamžik k podaniu napríklad ponuky
pri telefonickom predaji. Medzi ďalšie oblasti patrí aj identifikácia jazyka hovoreného, ďalšie rozširovanie podporovaných jazykov či identifikácia vekovej skupiny, pohlavia alebo
národnosti volajúceho. (http://scienceworld.cz/technologie/)
30
2/2012
ALARM magazín
Detektor lži (polygraf) dostupný každému
Polygraf sa využíva napríklad v lekárstve a to hlavne vo fyziológii a kardiológii na zvukový záznam činnosti srdca,
pulzových vĺn, krvného tlaku, a pod..
Jeden z detektorov lži, ktorý funguje na princípe analýzy
18 rôznych parametrov hlasu človeka, pôvodne vyvinula
izraelská firma Nemesysco pre použitie v armáde a tiež
na odhaľovanie poisťovacích podvodov. Má podobu okuliarov a výsledky analýzy signalizuje ich majiteľovi jednou
z troch farieb - červená znamená klamstvo, zelená pravdu
a žltá neistý výsledok. Zároveň však dokáže určiť aj ďalšie
parametre, napríklad to, ako dlho človek nad odpoveďou
premýšľal, alebo „SOS úroveň“ signalizujúcu, ako veľmi
o danej téme nechce hovoriť.
Doterajšie detektory lži namiesto hlasu monitorovali pulz
či vodivosť kože človeka, z čoho sa dá čiastočne usúdiť,
akému stresu je vystavený. Úspešnosť starého modelu je
približne 83 percent, analýza hlasu je podľa prvých policajných testov úspešná na 89 percent, podľa dostupných
informácií serveru EEtimes.com. Podľa výrobcu sa však
v praxi ukázalo, že schopnosť spoľahlivo rozoznať klamstvo
nie je až taká dôležitá, ako schopnosť upozorniť majiteľa,
napríklad vyšetrovateľa, na pasáž v reči človeka, s ktorou
má vypovedajúci vnútorný problém a treba sa jej viac venovať.
Tento systém sa však na rozdiel od tradičných detektorov
dá použiť aj na diaľku, napríklad pri telefonickom rozhovore
a na detekciu rôznych emocionálnych stavov. Istá americká
spoločnosť ho plánuje dodávať na trh pre širokú verejnosť.
Firma už v súčasnosti ponúka napríklad softvér „detektor
lásky“ určený pre vreckové počítače, ktorý by mal majiteľovi
prezradiť, nakoľko vrúcne city k nemu iní ľudia prechovávajú. Počítač stačí pripojiť k telefónnej linke počas rozhovoru,
keďže analýza funguje v reálnom čase, alebo mu predložiť
starší hlasový záznam.
Pripravené sú projekty na aplikáciu systému do mobilných
telefónov či dokonca hračiek, alebo k ponuke zoznamovacím službám. (http://pocitace.sme.sk/)
Obr. 4 Polygraf
Ďalšie smery analýzy foném
Systém na základe sekvencie hlások a analýzy početnosti a skladby používaných slov, chýb reči, nosoviek, pomlčiek a pod. vyhodnotí počty dvojíc a trojíc foném, čo sú
najkratšie časti zvukovej stránky reči, z ktorých softvér stanoví či je to tamilčina alebo arabčina, malajčina, bengálčina
alebo čínsky dialekt.
Aplikácia elektronickej analýzy ľudskej
reči v bežnom živote
Princíp analýzy ľudského hlasu má aj ďalšie široké uplatnenie, napr. v call-centrách obchodných firiem alebo finančných inštitúciách, ktoré obsluhujú zákazníkov po telefóne,
pri potrebe zvýšiť limit na výber zo svojej kreditnej karty
alebo nákupu veľkého balíka cenných papierov na burze
prostredníctvom obchodníka.
Software by overil či ten, kto volá a žiada nejakú službu,
je skutočným majiteľom účtu či portfólia cenných papierov.
Pri založení účtu alebo pri registrácii u brokera by záujemca musel nahovoriť minútovú nahrávku svojho hlasu. Keď
pristúpi so žiadosťou o službu, systém prepojený z telefónu
do počítača bude schopný v zlomku sekundy vyhodnotiť, či
je to skutočný majiteľ účtu. Pre overenie postačia tri - štyri
vety. Verifikácia hlasu nie je stopercentná, preto keby operátor videl, že skóre vierohodnosti je veľmi nízke, mohol by
vás potrápiť ďalšími doplňujúcimi otázkami, resp. doporučil
osobný kontakt pre vysporiadanie záujmu.
Systém môže slúžiť aj ako podporný program pre bezpečnú
transakciu, spolu s ostatnými štandardnými postupmi.
Aplikácia softwaru umožní handicapovaným osobám ovládať elektronické systémy a postihnutým osobám ľahšie komunikovať v prostredí.
Biometrické identifikátory sú pozorovateľné biologické charakteristiky jedinca, ktoré možno využiť na jeho identifikáciu.
Moderné informačno-komunikačné technológie umožňujú
identifikáciu či verifikáciu vykonať rýchlo a pohodlne, prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. Napredujúci vývoj biometrickej technológie dáva rôzne možnosti využitia a aj väčšej
úlohy v každodennom živote.
Ako identifikátory rozličného druhu - obraz dúhovky, rozoznávanie odtlačkov prstov a obrazov tváre, identifikácia hlasu - sú používané postupne pre finančné transakcie, vstup
na pracovné miesta, školy, priestory pre voľný čas a do domácností, čo by malo zaistiť ich bezpečnosť.
Ukladanie a čítanie biometrických údajov v digitálnej forme nepredstavuje v súčasnosti technologický či technický
problém. Možno ich ukladať na prenosné médium, čím sa
zaručuje ich flexibilita a využiteľnosť prakticky kdekoľvek.
Zaznamenané biometrické údaje sa používajú všade tam,
kde je treba zabezpečiť vysokú transparentnosť, bezpečnosť
a zároveň jednoduchosť a komfort vďaka efektívnosti a spoľahlivosti osvedčených technológií.
Zdroje:
http://www.orl-ambulancia.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=10
http://scienceworld.cz/technologie/Rozpoznavani-hlasu-emocni-detektor-a-klicova-slova-5016
http://pocitace.sme.sk/c/1492546/detektor-lzi-do-kazdej-rodiny.html#ixzz1fpn7Gvsr
Prevzaté zo Zborníka príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej
konferencie Bezpečné Slovensko a Európska únia, VŠBM
Košice, november 2011, úprava redakcia
„
Biometria
Systém je uplatniteľný pre ozbrojené a bezpečnostné zložky, aby sa rýchle dokázali orientovať v nepredstaviteľne
veľkom množstve najrôznejších audio nahrávok získaných
z monitorovania podozrivých osôb, ktoré rozprávajú najrôznejšími jazykmi. Nikde na svete nie je toľko ľudí s jazykovými znalosťami, ktorí by dokázali v krátkom čase rýchle
a presne vyhodnotiť klasickým počúvaním tisíce nahrávok.
Okrem rozoznávania hlasu telefonujúceho človeka ďalším
vývojom možno vyriešiť ďalšiu veľmi zaujímavú aplikáciu a
to prepis reči do písomnej formy. Nie je to žiadna nová vec,
ale len zopár vedeckých tímov vo svete dokáže prepisovať spontánne hovorenú angličtinu, češtinu alebo holandčinu. Počítač jednoducho hovorené slovo spracuje a prevedie
do prehľadnej písomnej podoby, v ktorej je možné jednoduchšie a rýchlejšie hľadať. Kriminalisti tak dostanú
na stôl prepisy hovorov vo veľmi krátkej dobe.
Využitie technológie v školstve
Prepis indexácie a vyhľadávania v prednáškach vysokoškolských učiteľov napomôže predovšetkým študentom,
ktorí sa nemohli zúčastniť niektorej z prednášok alebo aj
tým, ktorí nepochopili časť výkladu a chcú sa k nemu vrátiť
napríklad doma pri počítači. Aplikácia funguje veľmi jednoducho. Na webových stránkach brnenskej techniky nájdete stovky audiovizuálnych záznamov prednášok v jednotlivých semestroch. Keď sa chcete k niektorej z nich vrátiť, stačí
zadať kľúčové slovo a v priebehu okamžiku ste v tej časti
témy, o ktorej sa vo vybranej prednáške hovorí. Okrem toho
má študent k dispozícii aj písomnú podobu zvukového
záznamu.
Záver
Biometria je moderným trendom odhaľovania trestnej činnosti, ale aj účinným nástrojom marketingových transakcií.
Harmonizácia bezpečnostných prvkov a integrácia biometrických identifikátorov je dôležitým krokom k využívaniu
nových prvkov v perspektíve budúceho vývoja na európskej
úrovni.
2/2012
ALARM magazín
31
Veda a technika
Ing. Štefan KEMENYÍK, PhD.
editor watt
„Generáli sa vždy pripravujú na minulú vojnu.
Vedci na tú, Āo príde.“
V
ážený čitateľ. Jednotka výkonu - watt je pomenovaná po Jamesovi Wattovi za jeho prínosy k vývoju parného stroja. V rámci
sústavy SI je to odvodená jednotka a predstavuje množstvo práce vykonané za jednotku času. Nový pravidelný formát watt
v rámci ALARM security magazínu bude zameraný na výskum, vývoj, aplikácie, techniku a technológiu, a to buď priamo, alebo
potenciálne využiteľnú v bezpečnosti. Riziká boli, sú a budú všadeprítomnou a neoddeliteľnou súčasťou existencie každej bytosti. Rozoznanie rizika vedie k porozumeniu potenciálu z ktorého vyplýva. Učíme sa z minulosti ale nekompromisne sa pozeráme vpred. Preto budeme na týchto stránkach prinášať informácie naprieč celým spektrom – počínajúc základným výskumom,
cez aplikované disciplíny až po využitie v rámci tzv. safety, security, army a defence systémov. Jednotka watt má v sebe aj
časový rozmer. Chceme šetriť Váš čas a preto budú informácie o novinkách a zaujímavostiach tak stručné aby Vám ich čítanie nezabralo viac ako dve minúty. Vždy bude uvedený zdroj, kde budete môcť získať viac informácií (web-verziu tejto rubriky
s funkčnými www adresami nájdete na stránke: www.alarmsecuritymagazin.sk).
Táto rubrika je tak ako celý ALARM security magazín určená pre ľudí schopných myslieť v širších súvislostiach. Bezpečnosť
je komplexnejší pojem ako sa možno na prvý pohľad zdá. Verím, že tu uvedené informácie budú rovnako užitočné ako inšpirujúce. Vaše postrehy, reakcie, alebo tipy na zaujímavosti zo sveta vedy a techniky privítame na adrese: [email protected]
Žiadny alkohol pred jazdou na bicykli?
Most sa to pokúsi zmeniť
Bezpečnostné predpisy sú písané krvou.
Nemusí to tak byť.
Bezpilotné lietadlá všeobecne dostupné
Bezpilotné lietadlá (anglicky: UAV - unmanned aerial vehicle; tiež: drone) – spisovne lietadlá bez ľudskej posádky
– nemusia byť len lovcami teroristov. Technologická úroveň
a dostupnosť (cena) diaľkovo riadených robotov rôznych
tried dosiahli stav, kedy bude môcť týmito systémami disponovať nielen armáda, ale aj policajné, záchranné a bezpečnostné zložky a dokonca aj súkromné osoby. Prezident
USA podpísal federálny zákon, ktorý umožní, aby v budúcnosti mohli byť všeobecne použiteľné - od asistencie pri predaji nehnuteľností a ošetrovaní plodín až po monitorovanie
úniku ropy a voľne žijúcich zvierat.
http://www.nytimes.com/2012/02/18/technology/drones
-with-an-eye-on-the-public-cleared-to-fly.html?_r=2&
ref=global-home
Ilustraþné foto: Zdroj: Pravda
Poslanci strany Most-Híd plánujú predložiť novelu cestného zákona, ktorou chcú umožniť cyklistom, požívanie alkoholu pred jazdou. Ako sa vyjadril na tlačovej besede predseda poslaneckého klubu strany: „...je to téma, ktorá občanom
strpčuje život“.
Redakcia: Dokáže cyklista vážiaci 80kg na horskom bicykli vážiacom cca 13kg pri rýchlosti 25km/hod spôsobiť 4 ročnému dieťaťu zranenie nezlučiteľné so životom? Je vyššia
pravdepodobnosť spozdenej alebo neadekvátnej reakcie
na okolité podmienky alebo premávku po požití alkoholu
ako bez neho? Je dôležitejšie život ochrániť alebo ho nestrpčiť?
http://spravy.pravda.sk/ziadny-alkohol-pred-jazdou
-na-bicykli-most-sa-to-pokusi-zmenit-pbb-/sk_domace.
ap?c=A120511_101602_sk_domace_p12
32
2/2012
ALARM magazín
Ilustraþné foto, zdroj: The New York Times
ho vozidla do steny rýchlosťou 160km/h. Delo pozostáva
z dvoch koľají, medzi ktorými je elektrickým prúdom vygenerované silné magnetické pole. To vymrští projektil uchytený
v špeciálnej armatúre. foto: (c) AFP / Getty images
http://www.navy.mil/search/display.asp?story_id=57690
http://www.youtube.com/watch?v=6BfU-wMwL2U&feature
=player_embedded
Ako funguje elektromagnetické delo:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1338112/U-S
-Navys-supergun--electromagnetic-rail-gun-obliteratestargets-100miles-away.html
Veda a technika
Medzinárodný veľtrh IDEB 2012
Severná Kórea - neúspešný test
rakety dlhého doletu
Ilustraþné foto: Š. Kemenyík / ALARM security magazín
2. až 4. mája 2012 sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný veľtrh obrannej techniky. Na ploche 30 000 m2 sa predstavilo 221 vystavovateľov z 24 krajín. Hodnotenie redakcie: „Kto tam nebol o nič neprišiel“. Za zmienku stojí podnetné podujatie - medzinárodná konferencia ICMT´12, ktorú
poriadala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, a výstava historických vozidiel. Bolo možné vidieť napríklad SdKfz 2 Kettenkrad, Volkswagen Kübelwagen (foto)
a pancierové vozidlo Aligator. Inšpirujúca bola tiež expozícia odboru vedecko-technického rozvoja MV SR. Doslova
prázdnu expozíciu zachránila výstavka technickej zručnosti zločincov a ich podomácky vyrobených strelných zbraní.
MV SR buď nemá vlastnú produkciu, alebo nechce prezentovať svoju špičkovú technologickú úroveň. Klasik by možno
povedal: „Ukázali sme, že sme nič neukázali, ale vieme, že
oni vedia že my vieme že oni vedia ;-)“
http://www.ideb.sk
Test severokórejskej rakety
dlhého doletu sa skončil neúspechom, keď raketa Unha3 po niekoľkých minútach letu
spadla do mora. Raketa po približne 120-kilometrovom lete
explodovala a rozlomila na
štyri kusy. Dopadla do mora
pri západnom pobreží KórejIlustraþné foto, zdroj: SITA
ského polostrova. Podľa juhokórejského ministerstva obrany bola raketa vystrelená 13.4. 2012 o 07:39h miestneho
času (00:39SELČ) z odpaľovacieho centra na západnom
pobreží KĽDR pri hraniciach s Čínou. Raketa mala podľa
KĽDR vyniesť meteorologickú družicu, avšak v medzinárodnom meradle panovali obavy, že ide o skrytý test balistickej raketovej technológie schopnej niesť jadrové hlavice.
http://www.ta3.com/clanok/12892/severokorejska-raketadlheho-doletu-kratko-po-vypusteni-dopadla-do-mora.html
Laserové zbraňové systémy
Amerického námorníctva
Elektromagnetické delo
Ilustraþné foto, zdroj: (c) AFP / Getty images
Ilustraþné foto, zdroj: NAVSEA
Námorníctvo Spojených štátov v roku 2010 vyskúšalo vylepšené elektromagnetické delo. Strieľa projektily 5 násobnou rýchlosťou zvuku až do vzdialenosti 200km. Sila výstrelu
údajne dosiahla 33MJ čím bol prekonaný rekord z roku 2008.
Jeden MJ predstavuje energiu uvoľnenú pri náraze tonové-
V roku 2009 a 2010 Naval Surface Warfare Center Dahlgren
(USA) - úspešne otestovalo námorný laserový zbraňový systém – LaWS. Systém bol schopný zamerať a pomocou laserového lúča zničiť bezpilotný prostriedok. Okrem likvidácie
bezpilotných prostriedkov sa s jeho využitím počíta v rámci
2/2012
ALARM magazín
33
Veda a technika
protiraketovej obrany plavidiel. Výhodou oproti konvenčným
systémom využívajúcim projektily alebo rakety je rýchlosť
reakcie - kontaktu s útočníkom – zásah cieľa laserovým lúčom.
http://www.navsea.navy.mil/nswc/dahlgren/ET/DEWO/HEL_
Flyer.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vqLkpcHavZE&
feature=related
kým označením a zariadením na zber GPS dát o pohybe bol
zadržaný aj v Saúdskej Arábii.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18092775
http://eretz.cz/2012/05/turecko-podezriva-ptaka-zespionaze-pro-izrael
Nové – menšie – špionážne drony
Neúspešný test rakety a laserový protiraketový
systém vedľa seba. Recept ako vrátiť raketový
program o niekoľko rokov nazad?
Termálna neviditeľnosť – kamuflážny
systém ADAPTIVE od BAE Systems
Ilustraþné foto, zdroj: The New York Times
Ilustraþné foto, zdroj: BAE Systems
Spoločnosť BAE Systems predviedla technológiu ADAPTIVE, ktorá umožňuje účinnú ochranu bojových prostriedkov
voči termálnym zobrazovacím systémom. Systém umožňuje rýchle splynutie vozidla s pozadím a zníženie detekčného
rozsahu. Nová technológia tiež umožňuje simulovať prírodné a technické objekty a rozoznávanie svoj-cudzí pomocou
zobrazovania vzorov viditeľných len v určitej oblasti spektra
alebo v odozve na špecifický signál. Systémové rozhranie
na báze polovodičových technológií pozostáva zo šesťhranných polí ktoré dokážu rýchlo meniť svoju teplotu a adaptovať sa na parametre okolitého prostredia.
http://defense-update.com/20110905_bae-adaptiv_
camouflage.html
Špionážne vtáky, veveričky a žraloky
diverzanti
Takmer „folklórny“ nádych nesie najnovšia „kauza mŕtveho
vtáka“ (16. máj 2012). Sťahovavý operenec (Včelárik zlatý)
spôsobil poplach v obci v juhovýchodnom Turecku. Miestni
obyvatelia pojali podozrenie že
bol vybavený špionážnou technológiou, nakoľko mal jednu
Ilustraþné foto,
zdroj: http://atlas.vtaky.sk nosnú dierku väčšiu ako druhú.
Ornitologická značka s označením Izraela vydesila obyvateľov aj miestnu políciu natoľko že neváhali zainteresovať protiteroristickú jednotku.
Nejde o prvé takéto obvinenie. Izrael má na svedomí jedu
odolné krysy v Jeruzaleme, špionážne holuby a viac ako tucet veveričiek špehujúcich jadrový program v Iráne, a tiež
útočného žraloka pri brehoch Egyptského letoviska. Špionážny sup (z letky Tel-Avivskej univerzity) aj s ornitologic-
34
2/2012
ALARM magazín
Okrem relatívne veľkých prieskumných a multifunkčných
(útočných) bezpilotných prostriedkov je jednou z technologických výziev budúcnosti ich miniaturizácia a aktívna
aplikácia mimikry (vonkajšej podobnosti medzi dvomi nie-príbuznými objektmi za účelom ochrany-ukrytia). Cieľom
bude objasnenie a technologické napodobnenie správania
sa chrobákov, letu hmyzu a neskôr vtákov tak, aby tieto
prostriedky mohli napodobujúc svoje živé vzory vykonávať
prieskumnú činnosť.
http://www.nytimes.com/2011/06/20/world/20drones.html?_
r=1&pagewanted=all
ESET – ocenenie prezidenta USA
a novinky v Smart Security 5
Slovenská firma ESET obdržala v Bielom dome (za účasti
prezidenta USA Baracka Obamu) od ministerky pre vnútornú
bezpečnosť Janet Napolitanovej ocenenie za bezpečnostný
projekt eCity pre kalifornské mesto San Diego. Cieľom súťaže
bolo zozbierať inovatívne nápady z verejného a súkromného sektora pri plánovaní ochrany USA pred kybernetickými
útokmi.
http://hnonline.sk/podniky/c1-46078610-obama-ocenilslovensky-eset-za-ochranu-ameriky
ESET Smart Security 5 integruje antivírus NOD32, antispyware, inteligentný firewall, spamový filter a rodičovskú kontrolu. Nová verzia priniesla novinky v nastaveniach pravidiel
pre registre, systémové procesy a aplikácie, a tiež možnosť
nastavenia pravidiel pre vymeniteľné médiá (identifikácia
médií = ochrana informácií pred krádežou).
http://www.eset.com/sk/domacnosti/produkty/smart-security/
Bezpečnosť je otázkou prístupu.
Žiadna technológia nezaručí našu bezpečnosť ak my
sami nebudeme konať inteligentne.
Ďalší krok ku kvantovému superpočítaču
Pražskí vedci s kolegami z Max Planck Institute v Erlangenu
skúmajú jav tzv. kvantovú prechádzku. Experimentálne overili schopnosť efektívne simulovať isté aspekty kvantového
počítača, resp. niektoré jeho algoritmy. Experiment v 2D
demonštroval možnosť simulovať interakciu dvoch častíc
a vznik viazaného stavu. Kvantovú prechádzku možno popí-
stretneme s názvom Braggov zákon). Ten popisuje podmienky pre konštruktívnu interferenciu pre po sebe nasledujúce
kryštalografické roviny. Odraz röntgenových lúčov v systéme paralelných kryštalografických rovín, kde sa lúče odrážajú od rovín v paralelnom systéme a polohy dráh, ktoré sú
rozptýlené bez zmeny vlnovej dĺžky, majú rozdiel rovnajúci sa celo-číselnému násobku vlnových dĺžok. Aplikovať ho
možno aj na rozptyl elektrónov a neutrónov. Objavený bol
v roku 1913, krátko po objavení difrakcie röntgenových lúčov. Výhodou nových snímačov má byť absencia zložitej
elektroniky a pohyblivých častí.
http://czech.ruvr.ru/2012_05_17/75073875
http://en.wikipedia.org/wiki/Bragg%27s_law
Veda a technika
sať ako vlnový jav, čo uľahčuje jej aplikáciu. Okrem prehľadávania rozsiahlych databáz sa dá využiť pre sledovanie a modelovanie náhodných javov a najmä pre vývoj kvantových
počítačov. Tie by pri 250 qubitoch umožňovali simulovať viditeľný vesmír. V oblasti bezpečnosti prinesú nové možnosti
v oblasti kryptoanalýzy (lúštení šifier).
Ilustraþné foto, zdroj: http://scienceworld.cz
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-54980830-uspech-ceskych
-vedcu-by-mohl-prinest-superrychle-pocitace-a-revoluci-v
-lusteni-sifer
Viac o jave kvantová prechádzka:
http://scienceworld.cz/technologie/opilcova-prochazka-a
-kvantovy-pocitac-ze-svetla-6840
Voda zo vzduchu pomocou veternej turbíny
Ilustaþné foto, zdroj: wikipedia
LEXIKON
Strategický - má mimoriadne dôležitý až kritický dosah
a spravidla dlhodobý a vo vzťahu k predmetu riešenia všeobecný charakter.
Taktický - sleduje a rieši menej závažné problémy a má výrazne krátkodobý a konkrétny charakter vo vzťahu k riešenému problému. V oblasti bezpečnosti predstavujú stratégia
a taktika dve navzájom prepojené úrovne riešenia.
Špeciálna technika - (v zmysle technologickom) technológia
ktorá má vyššie kvalitatívne parametre ako bežne dostupná
a používaná technológia a umožňuje nasadenie v špeciálnych podmienkach (armáda, krízový manažment, bezpečnostné a záchranné systémy).
Francúzska firma Eole Water
vyvinula veternú turbínu, ktorá
dokáže denne vyrobiť 1000 litrov pitnej vody filtrovaním vzduchu a zhromažďovaním vzdušnej vlhkosti. Tieto turbíny by
mohli eliminovať jeden z potenIlustraþné foto,
ciálnych zdrojov budúcich lozdroj: EOLE WATER
kálnych ozbrojených konfliktov
– prístup k pitnej vode. Turbíny WMS1000 maximalizujú
výrobu vody, sú energeticky nezávislé a vyžadujú minimálne náklady na údržbu. Dopad na životné prostredie by
mal byť minimálny. Prvý prototyp stojí v Dubaji, kde vyrába
62 litrov vody za hodinu.
http://www.eolewater.com
Nový systém varovania pred technologickými katastrofami
V ruskom podniku Rosatom (http://www.rosatom.ru/en/)
bol údajne rozpracovaný nový systém varovania pred technologickými (nukleárnymi) katastrofami. Systém má fungovať na báze Bragg-Vul’fovho zákona (v západnej literatúre sa
Viete že...?
V doprave sa podobne ako pri svetle (vlnovo-časticový charakter svetla) môžu prejaviť vlnové efekty napriek tomu že
jednotlivé objekty (dopravný prostriedok) majú bodový charakter? To že ich nepozorujeme má na svedomí nepatrná
veľkosť vlnovej dĺžky takéhoto bežného objektu. Podľa de
Broglieho vzťahu sa vlnová dĺžka rovná podielu Planckovej
konštanty a hybnosti objektu.
Nový kvantový vesmír/Tony Hey, Patrick Walters/Vydavateľstvo: Argo, 2005
Editor
Ing. Štefan KEMENYÍK, PhD. (*1975) - analytik bezpečnostných systémov. Absolvent Technickej univerzity v Košiciach.
Autor technológie prachovej bomby na hasenie lesných
požiarov POWdER BOMB a ďalších technologických konceptov v oblasti bezpečnosti a špeciálnej techniky. Pôsobil
na TU v Košiciach, na Požiarnotechnickom a expertíznom
ústave MV SR v Bratislave a na Agentúre pre štrukturálne
fondy MŠVVaŠ SR v rámci operačného programu Výskum
a vývoj. Venuje sa transdisciplinárnej vedecko-technickej
syntéze v oblasti bezpečnosti, a výskumu a vývoju špeciálnej techniky. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a pracoviskami. Publikuje na vedeckých konferenciách, v odbor„
ných časopisoch a publikáciách.
2/2012
ALARM magazín
35
ZOMO
ASIS sa stal
Ālenom SKSB
Æ Bc. Táňa Hanusová,
viceprezidentka sekcie
občianskych združení
SKSB a prezidentka ASIS.
ASIS International je popredná organizácia
pre security profesionálov. Spoločnosť bola založená v roku 1955. ASIS sa venuje zvyšovaniu
efektivity a produktivity bezpečnostných profesionálov rozvíjaním vzdelávacích programov a materiálov, ktoré sa zaoberajú širokým spektrom
bezpečnostných záujmov, prezentovanými napríklad na ASIS seminároch a exhibíciách.
ASIS vedie k ceste k pokročilému a lepšiemu
zabezpečeniu bezpečnostných služieb tým, že
poskytuje svojim členom plný prístup k celému
spektru programov a služieb rovnako ako aj publikovaním magazínu Security Management.
Založenie: 1955
Členovia: viac ako 37 000 na celom svete
ASIS zastupuje záujmy bezpečnostného profesionálneho manažmentu pre podnikateľský sektor,
médiá, vládne subjekty a verejnosť.
ASIS spravuje tri medzinárodne akreditované
certifikačné programy.
The Certified Protection Professional (CPP)
predstavuje certifikát pre bezpečnostný manažment, ktorý je celosvetovo uznávaný ako najvyššie
označenie bezpečnostného odborníka. Ďalšie dva
špeciálne certifikáty sú k dispozícii: Professional
Certified Investigator (PCI) a Physical Security
Professional (PSP).
Výhody členstva:
- zosieťovanie bezpečnostných profesionálov
po celom svete
- ocenený mesačník Security Management
- viac ako 30 vzdelávacích programov
a výročných konferencií
- dobrovoľnícke vedenie a možnosť profesionálneho rozvoja
- prístup k bezpečnostným zdrojom svetovej
kvality (Centrum informačných zdrojov, ASIS
Security Industry Buyers Guide, knižnica,
ASIS web stránka)
- členská zľava na vzdelávacích programoch,
publikáciách a referenčných materiáloch
ASIS na Slovensku vznikol 2009, združuje viac
ako 18 členov. Je súčasťou medzinárodného
ASISu a čerpá z neho profesionálne skúsenosti.
ASIS bol 24.05.2012 prijatý za člena SKSB a je
jedným zo zakladajúcich členov sekcie občianskych združení SKSB.
36
2/2012
ALARM magazín
Nová sekcia SKSB: sekcia
bezpeĀnostných manažérov – SBM.
Æ Róbert Groman, viceprezident sekcie
bezpečnostných manažérov SKSB
b
S
Súčasný
vývoj bezpečnostného prostredia kladie čorraz väčšie požiadavky na ochranu osôb a majetku.
Bezpečnosť je jednou z najvýznamnejších úloh, ktorá
B
stojí pred celou spoločnosťou,
s
pred vládami jednotlivých krajín ale aj
pred manažmentom každej firmy. Na druhej strane je však problematika dosahovania bezpečného života cieľom každého človeka. Na základe požiadaviek spoločnosti, v rámci záujmového združenia ktoré
sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou osôb a majetku vznikla nová
sekcia, sekcia bezpečnostných manažérov. Predstavuje profesijné
združenie manažérov a špecialistov, ktorí z titulu svojej funkcie zaisťujú
pre úrady, inštitúcie, podniky a ďalšie subjekty ochranu osôb, majetku
a informácií. Sekcia bezpečnostných manažérov je súčasťou nezávislého združenia osôb pôsobiacich v sektore komerčnej bezpečnosti
- Slovenská komora súkromnej bezpečnosti. Zaisťuje činnosť v oblasti
ochrany osôb, majetku a informácií, zastupuje záujmy svojich členov,
spolupracuje so štátnymi a ďalšími subjektami v SR v odbore svojej
pôsobnosti nadväzuje i medzinárodné kontakty a spolupracuje na výmene skúsenosti so všetkými už existujúcimi organizáciami, združeniami, asociáciami v SR, Európe a vo svete. Cieľom združenia je
zvýšiť úroveň komplexnej bezpečnosti. Bude prostriedkom na analýzu
rizík ich hodnotenie a klasifikáciu. Združenie sa stáva neoddeliteľnou
súčasťou procesu zvyšovania a hodnotenia úrovne bezpečnosti a ochrany osôb a majetku. Tento proces je permanentný a musí prebiehať
kontinuálne, ruka v ruke so súkromnými bezpečnostnými službami
a vytvárať podmienky na priebežne zlepšovanie súčasného stavu.
Je potrebné podporiť konzistentný prístup v oblasti bezpečnosti
a ochrany osôb, majetku. Vyhodnocovať efektivitu, navrhnúť adekvátne
a efektívne opatrenia v oblasti:
- fyzickej a objektovej bezpečnosti,
- manažmentu,
- internej legislatívy organizácií s ohľadom na ochranu majetku a osôb.
Sekcia sa zaviazala dodržiavať tieto zásady:
1. Zásada rovnakého prístupu.
2. Zásada spolupráce.
3. Zásada objektívnosti.
Dňa 7.3.2012 sa konalo stretnutie profesionálov z oblasti bezpečnosti
a ochrany osôb, majetku vo výrobnom závode Coca-Cola HBC SR.
Stretnutie malo praktické dôvody. Išlo najmä o vzájomnú výmenu skúsenosti a praktických zručnosti z tejto oblasti.
Pevne verím, že tato sekcia bude prínosom pre celý sektor komerčnej
bezpečnosti.
ZOMO
Sekcia vzdelávania Slovenskej komory
súkromnej bezpeĀnosti
Æ prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.,
vviceprezident sekcie vzdelávania SKSB
Sekcia vzdelávania (ďalej len „sekcia“) je
odborná sekcia Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti SKSB (do 19.3.2012 ZOMO
- ďalej len „SKSB“) pre riešenie otázok
vvzdelávania a odborných otázok v privátnom bezpečnostnom priemysle.
Sekcia vznikla podľa čl. 12 Stanov SKSB, ako logické vyústenie odbornej činnosti a cieľov komory. Založená bola počas
konferencie „Analýza súčasného stavu súkromnej bezpečnosti
na Slovensku“ konanej dňa 9.11.2010 v Banskej Bystrici.
V rámci odbornej diskusie vyplynula reálna potreba zriadenia
orgánu v štruktúre SKBS, ktorý by analyzoval úroveň a obsah
vzdelávania a prípravy v sektore súkromnej bezpečnosti, vypracúval odborné vedecké - teoretické štúdie a poskytoval
východiská pre riešenie praktických problémov v oblasti poskytovania služieb súkromnej bezpečnosti. Zakladajúcimi subjektmi sekcie boli
− Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,
− DUX, spol. s r.o., Pri starom Letisku 28, 831 07 Bratislava,
Detektívna informačná služba, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 1,
010 01 Žilina.
Viceprezidentom sekcie sa stal prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
vedúci Katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
Počet členov sekcie sa postupne rozširuje najmä o vzdelávacie
inštitúcie s akreditovaným študijným odborom 8.3.1 – ochrana
osôb a majetku. Jedná sa najmä o Vysokú školu bezpečnostného manažérstva Košice, Súkromnú strednú odbornú školu Ochrany osôb a majetku Bratislava alebo aj poskytovateľov
služieb súkromnej bezpečnosti, ako je G4S Secure Solutions,
a.s., Bratislava.
Úlohou sekcie je najmä rozvoj odbornej prípravy osôb podnikajúcich v oblasti služieb súkromnej bezpečnosti a transfer nových odborne – teoretických poznatkov do praxe. Realizáciu
úloh zabezpečuje predovšetkým:
- publikačnou činnosťou v domácich i zahraničných odborných a vedeckých časopisoch,
- organizovaním odborných vedeckých podujatí aj s medzinárodnou účasťou (konferencie, workshopy a pod.),
- riešením zložitých problémov formou záverečných prác
študentov prvého, druhého, popr. tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania,
- poskytovaním konzultačnej a poradenskej činnosti,
- spoluprácou s orgánmi štátnej správy a samosprávy, podnikateľskou sférou, vzdelávacími inštitúciami a organizáciami
obdobného zamerania doma i v zahraničí.
V rámci vlastnej činnosti sekcia v roku 2011 realizovala alebo
sa spolupodieľala v
- Legislatívne - právnej oblasti – na spracúvaní návrhov zmien
a doplnkov k platným právnym predpisom upravujúcich
činnosť členov SKBS (napr. zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov) i v oblasti praktického výkonu súkromnej bezpečnosti.
- Vedecko-výskumnej oblasti:
a) Vo vedecko-výskumnej práci boli alebo sú v súčasnej dobe
riešené viaceré grantové vedeckovýskumné projekty zamerané na riešenie odborných otázok bezpečnostného
priemyslu
• Model sústavy optimalizácie integrovaného bezpečnostného systému ochrany typových objektov realizovaný
za pomoci expertného systému,
• Hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb,
• Podpora bezpečnosti osôb a majetku na miestnej úrovni,
• Modelovanie systémov ochrany majetku a hodnotenie
ich účinnosti a efektívnosti
V roku 2012 bol
• podaný návrh projektu „Model sústavy identifikátorov
personálnych kompetencií s využitím expertných systémov a matematických nástrojov rozhodovania“. Na jeho
riešení sa podieľajú aj poskytovateľa služieb súkromnej
bezpečnosti a zahraniční partneri; sú pripravované teoretické vstupy pre realizáciu projektu eCall - celoeurópskeho systému pre automobily, ktorý v prípade dopravnej
nehody automaticky privolá záchranné zložky integrovaného záchranného systému.
b) Vo vedecko-teoretickej práci bol uskutočnený vedecko
- odborný workshop s medzinárodnou účasťou na tému
„Kvalita a cena služieb v súkromnej bezpečnosti“ (17.6.2011
Stráža). Súčasne sa členovia sekcie osobne zúčastnili
a publikovali vedecko-odborné príspevky na domácich
a zahraničných vedeckých konferenciách, či časopisoch
k problematike riešenia identifikovaných problémov
v dotknutej oblasti súkromnej bezpečnosti.
c) V oblasti výchovne - vzdelávacej a publikačnej činnosti bolo
viac ako 56 záverečných diplomových alebo bakalárskych
prác zameraných na riešenie ochrany osôb a majetku
a to s využitím aj nových technológií využívajúcich umelú
inteligenciu a pod. Pri ich spracúvaní bola úzka spolupráca
s poskytovateľmi služieb súkromnej bezpečnosti. Témy
prác boli zamerané na rozvoj poznania a na riešenie stávajúcich problémov poskytovania týchto služieb.
V edičnom pláne na rok 2012 sa predpokladá vydanie dvoch
knižných publikácií zameraných na výber a riadenie ľudských
zdrojov v SBS.
Členovia sekcie sa aktívne podieľali na činnosti sektorovej rady
„Remeslá a osobné služby“ v rámci expertného tímu vypracovaním národných štandardov zamestnaní v oblasti súkromnej
bezpečnosti. Za tým účelom v mesiaci február 2012 zorganizovali aj „Panel expertov“, kde boli odsúhlasené kompetencie jednotlivých typových pozícií v súkromnej bezpečnosti.
V súčasnej dobe sú návrhy kariet zamestnancov v súkromnej bezpečnosti s konkretizovanými kompetenciami v pripomienkovom konaní. Projekt Národných štandardov zamestnaní je vypracovávaný v spolupráci so spoločnosťou TREXIMA,
s. r. o. Bratislava a pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR.
„
2/2012
ALARM magazín
37
Odborná spôsobilosř
Niektoré otázky spojené so získaním
odbornej spôsobilosti pre výkon
bezpeĀnostnej služby
Odborná spôsobilosť osoby je jednou z nutných podmienok pre výkon bezpečnostnej služby v zmysle Zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorý stanovuje spôsoby pre jej získanie. Ako vyplýva z § 16 zákona, odborná spôsobilosť má dve
zložky, a to vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a držbu
preukazu odbornej spôsobilosti.
Z hľadiska prevádzkovania bezpečnostnej služby musia
požiadavku odbornej spôsobilosti spĺňať fyzické osoby prevádzkujúce bezpečnostnú službu tiež štatutárne orgány
právnických osôb, prokuristi, vedúci organizačných zložiek
podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby. Pokiaľ ide o zamestnancov, resp. o osoby, ktoré sú poverené výkonom
bezpečnostnej služby, tak zákon stanovuje, že osoby ktoré vykonávajú fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu
a poradenstvo, sú povinní byť držiteľmi preukazu odbornej
spôsobilosti príslušného typu.
V tomto príspevku dávam do pozornosti dva problémy, ktoré
v mojom prípade skomplikovali proces nadobudnutia preukazu odbornej spôsobilosti typu P.
1. Problém s uznávaním vzdelania
Z hľadiska odbornej spôsobilosti sa požiadavka ustanoveného vzdelania vyžaduje na prevádzkovanie jednotlivých druhov
bezpečnostných služieb - § 17 zákona a pre nadobudnutie
preukazu odbornej spôsobilosti bez skúšky - § 19 ods. 3, 4.
Avšak pokiaľ v § 17 - vzdelanie ods. 2 sa uvádza, citujem:
„Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva spĺňa
osoba, ktorá
a) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo
tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb, alebo v týchto odboroch získala vedeckopedagogický titul docent alebo profesor,
b) je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky,
alebo
c) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom
študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných
služieb a získala špecializované policajné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom
zbore najmenej desať rokov,“
potom v § 19 - Skúška odbornej spôsobilosti ods. 4 je uvedené: „Skúšku typu P ani odbornú prípravu podľa tohto zákona nemusí vykonať osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti
bezpečnostných služieb alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované
policajné vzdelanie a táto osoba vykonávala najmenej desať
rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore.“
Pri porovnaní uvedených ustanovení zákona vidíme rozdiel
v požiadavkách na vzdelanie. Pokiaľ § 17 uvádza, že požiadavku vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva spĺňajú i osoby, ktoré dosiahli
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore
38
2/2012 ALARM magazín
Jozef Slezák
právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získali vedeckopedagogický titul docent alebo
profesor, potom pre potreby získania preukazu odbornej
spôsobilosti typu P bez vykonania odbornej prípravy a skúšky
tento druh vzdelania nie je uvedený a hovorí sa tu len o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa. Nie je jasné, či ide
o zámer alebo opomenutie zákonodarcu, ale táto skutočnosť
v praxi komplikuje vybavenie preukazu odbornej spôsobilosti typu P bez vykonania skúšky. Ide totiž o to, že môže nastať
prípad, kedy osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných
služieb, nemusela predtým študovať v druhom stupni v tomto študijnom odbore, teda nemá vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v študijnom odbore bezpečnostných služieb. Z toho potom vyplýva, že pri doslovnom ponímaní textu
zákona táto osoba nezíska príslušný preukaz odbornej spôsobilosti bez odbornej prípravy a skúšky, dokonca i v tom
prípade, keby mala požadovanú desaťročnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore. Oproti tomu, iná osoba s rovnakým vysokoškolským vzdelaním
druhého stupňa bez spomínaného vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa, ale so špecializovaným policajným
vzdelaním skúšku ani odbornú prípravu vykonávať nemusí.
Uvedené skutočnosti zákonite vyvolávajú otázku, či vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore
v oblasti bezpečnostných služieb v dĺžke trvania tri roky
denného alebo päť rokov externého štúdia nie je rovnocennou náhradou špecializovaného policajného vzdelania,
ktoré sa spravidla vykonáva po dobu šesť mesiacov,
resp. deväťdesiat hodinovej odbornej prípravy vykonávanej v zmysle § 19 zákona.
2. Problém s uznávaním bezpečnostnej
praxe
Druhou skutočnosťou, ktorej by som sa chcel v súvislosti
so zákonom o súkromnej bezpečnosti dotknúť, je otázka, prečo sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti
v zmysle § 8 písm. m) tohto zákona za ozbrojený zbor považuje Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Vojenská polícia a Obecná polícia, ale Vojenské
spravodajstvo toto postavenie nemá. Tento fakt spôsobuje, že služba vo Vojenskom spravodajstve nie je považovaná
za bezpečnostnú prax v zmysle § 8 písm. a) zákona, čo v súvislosti s odbornou spôsobilosťou zapríčiňuje, že veľká časť
príslušníkov Vojenského spravodajstva po odchode zo služby i po viac ako desiatich rokoch nemôže získať preukaz
odbornej spôsobilosti bez odbornej prípravy a skúšky. Bez
toho, aby som skúmal dôvody tohto stavu, môžem konštatovať, že príslušníci Vojenského spravodajstva sú oproti príslušníkom vyššie menovaných zložiek v tomto smere znevýhodnení (aj keď by sa dali použiť i expresívnejšie výrazy),
pričom podporu tohto tvrdenia možno hľadať napr. v porovnaní úloh, ktoré v rámci svojej pôsobnosti tieto inštitúcie
plnia. Pre ilustráciu uvádzam príslušné ustanovenia zo zákonov o SIS a o Vojenskom spravodajstve.
Zákon o SIS
§ 2 Úlohy informačnej služby
(1) Informačná služba v rozsahu svojej pôsobnosti získava,
sústreďuje a vyhodnocuje informácie o
a) činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť
a zvrchovanosť Slovenskej republiky,
b) činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky,
c) aktivite cudzích spravodajských služieb,
d) organizovanej trestnej činnosti a terorizme,
e) skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť
hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
f) ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa osobitného predpisu alebo medzinárodných zmlúv alebo
medzinárodných protokolov.
Zákon o Vojenskom spravodajstve
§ 2 Úlohy Vojenského spravodajstva
(1) Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti
získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité
na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky o
a) činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, zvrchovanosť,
územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky,
b) aktivitách cudzích spravodajských služieb,
c) terorizme,
d) skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
e) ohrození alebo úniku údajov obsahujúcich skutočnosti
tvoriace predmet štátneho a služobného tajomstva.
I na prvý pohľad je zrejme, že tieto inštitúcie plnia veľmi
podobné úlohy a dá sa odôvodnene predpokladať, že i metodológia ich činnosti bude analogická. Teda možno vyvodiť
záver, že keď je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti považovaná za bezpečnostnú prax služba v SIS, potom
by sa tak malo pristupovať i k službe vo Vojenskom spravodajstve.
Je mi jasné, že problémy, ktoré som tu načrtol, sa tykajú len špecifických skupín osôb a zvlášť v prvom prípade
pôjde iba o jednotlivcov, avšak mám za to, že pri najbližšej
novelizácii zákona o súkromnej bezpečnosti by sa mala
venovať pozornosť aj týmto otázkam, pretože i pár slov
pridaných do príslušných ustanovení zákona môže tento
problém vyriešiť pripadne vyjasniť vznikajúce pochybnosti.
Použité zdroje:
[1] PRÍBOJSKÝ, O; ČIŽMÁR, M. 2011. Odborná spôsobilosť
člena súkromnej bezpečnostnej služby. Bratislava. EPOS.
2011. ISBN 978-80-8057-912-8.
[2] Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
[3] Dôvodová správa k novelizácii zákona o súkromnej bezpečnosti vykonanej zákonom č. 598/2008 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon o súkromnej bezpečnosti.
[4] Vyhláška MV SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
[5] Zákon č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
[6] Zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.
[7] Zákon č. 564/1991 Z. z. o Obecnej polícii.
[8] Zákon č. 124/1992 Z. z. o Vojenskej polícii.
[9] Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
„
2/2012
ALARM magazín
39
40
2/2012
ALARM magazín
2/2011
Alarm magazín
3
4
2/2011
Alarm magazín
Download

BezpeĀnosř je otázkou prístupu watt - veda a technika v