CHÝRNIK
7. ročník
9. číslo
september 2010
cena 0,50 €
Novozámocký mestský internetový portál nájdete na adrese: www.izamky.sk.
– Program kultúra národnostných menšín - 2010 “
KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!
Kontakt: e-mail: [email protected], tel: 035/6422197
Namiesto úvodníka
Vážení čitatelia! A...je tu ďalší...“ber“, september. Ani sme sa nenazdali ako ten čas letí. Končí sa čas dovoleniek a prázdnin
začínajú pre väčšinu z nás povinnosti. Navyše, pribudli ďalšie starosti, najmä pre rodičov s deťmi, presnejšie so školákmi. A hoci
nami lomcuje celosvetová kríza a dotýka sa bezprostredne každého z nás či si to uvedomujeme alebo nie, nastávajúce obdobie, dni
a mesiace, by sme sa mali snažiť prežívať v nádeji, pokore a najmä v láske. A aj príroda sa nám „odvďačuje“ zlou úrodou, počasím,
živelnými pohromami. Preto my naopak, musíme sa snažiť prestať k nej správať macošsky, najmä k životnému prostrediu, ktoré
vieme každý z nás akým-takým spôsobom ovplyvňovať najmä svojim správaním. Nuž teda, v nastávajúcom čase do ktorého vstupujeme, musíme byť optimistami, čeliť depresiám, zlým myšlienkam i správam, ktoré sa na nás doslova chrlia zo všetkých strán,
najmä z médií. My, v redakcii, teda naše noviny, chceme byť na rozdiel od bulváru nie nosičmi zlých zvestí, ale naopak. Chceme
prinášať tak ako doteraz iba pozitívne informácie z oblastí všetkých sfér nášho každodenného spoločenského života a práce. Budeme prinášať príspevky bez vulgarizmov, morbídností a perverzností. Aby sme však v tom mohli pokračovať, na to potrebujeme
pomocnú ruku aj od vás, čitateľov a najmä dopisovateľov. A keďže sa začal nový školský rok, uvítali by sme príspevky aj od žiakov
a študentov zo všetkých škôl nášho regiónu. K dosiahnutiu tejto spolupráce bude predovšetkým smerovať, okrem iného aj naše ďalšie úsilie a snaženia. Nuž teda, vitaj nový školský rok!
(redakcia)
SK_september.indd 1
31. 8. 2010 20:29:36
2
CHÝRNIK
Prvá písomná zmienka je z roku 1210
S hrdosťou v srdci sa
Semerovčania skláňajú pred
históriu svojej obce
Prvá písomná zmienka o obci
Semerovo je z roku 1210. A boli
to zároveň tie najvzácnejšie hody
a slávnosti na sviatok patrónky
Obce a farnosti, Nanebovzatej Panny Márie v tomto storočí venované
800. výročiu od prvej písomnej
cesty a nový organ. Nezostali bokom ani vriaci, dobrodinci a občania, ktorí pridali nové lustre,
monštranciu a nové okná chrámu.
Toto sú najvzácnejšie dary a odkaz
pre budúcnosť, z príležitosti 800.
výročia prvej písomnej zmienky
mimo obce na zachraňovaní majetku v obciach Hul, Mojzesovo
a Černík. Nezastupiteľné miesto
mali aj počas nedávnych povodní.
S radosťou a hrdosťou možno
konštatovať, že po prvýkrát v ich
farnosti slúžil slávnostnú svätú
zmienky o obci, ktorá je zmienkou o ich kostole a bašte katolíckej
cirkvi. Keď si uvedomíme skutočnosť, že prvá správa hovorí o darovaní kostola, je jasné, že život našich predkov bol dávno pred týmto
rokom. Potvrdzuje to aj úvod knihy
o rode Szemerovcov ,,Les Szemere
descendants du conquérant Huba“,
kde sa uvádza, že kočovníci prichádzajúci z východu našli na území
obce mierumilovných, pobožných
a láskavých Slovanov, s ktorými
nadviazali dobré vzťahy. Z úcty
k tejto vzácnej historickej skutočnosti sú odvodené aj obecné symboly.
Všetko snaženie obce v tomto
jubilejnom roku smerovalo k upevneniu historického povedomia
všetkých občanov k tak významnej udalosti. Veď nebýva pravidlom, že prvá písomná zmienka je
o božom chráme o láske k ľuďom
a záväzkoch do budúcnosti. Preto
sa samospráva rozhodla napĺňať
historický odkaz prvej zmienky
a obnovila strechu kostola, pridala tri nové obrazy, obrazy krížovej
o obci. V tomto roku si Semerovčania pripomínajú ešte jedno vzácne
výročie, a to 230 rokov od prvej písomnej zmienky o školstve v obci.
Zachovali sa dokumenty potvrdzujúce, že už v roku 1780 bol ustanovený Jozet Rövid ako prvý učiteľ
v Semerove, teda iba tri roky po
vydaní dekrétu Ratio educationis
(22. 8. 1777 ) cisárovnou Máriou
Teréziou. Aj o obnovu školy sa usiluje obec. Vymenili výhrevné telesá
a cez prázdniny pribudli nové okná.
S predškolskom zariadení vymenili
novú podlahu za starú za pomoci
podnikateľov pôsobiacich v obci.
Nemožno nespomenúť ani - historickú účasť tamojších futbalistov
FC v V. lige, ale i 15 rokov účinkovania súboru Semerovčan, ďalej
vytvorenie ženského hasičského
družstva a ich úspechy na V. ročníku medzinárodnej hasičskej súťaže
v Pribete, za účasti 31 družstiev, na
ktorej obsadili fantastické 2. miesto
( muži 4. miesto). Treba podčiarknuť aj „povýšenie“ ich obecného
dobrovoľného hasičského zboru
na Záchranársky, keď sa zúčastnili
omšu J. E. Mons. Prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD. nitriansky diecézny biskup.
V prvej písomnej zmienke o obci
sa uvádza: ,,Ján, z Božej milosti arcibiskup svätej ostrihomskej cirkvi,
všetkým, ktorí nazrú do tejto listiny, pozdrav v Pánu Ježišovi, ktorý
je spásou všetkých. Je našou povinnosťou pohotovo vyhovieť zbožným želaniam prosiacich. A preto
nech všetkým tým, čo chcú počuť,
je dobre známe, že sme na prosby
a naliehanie nášho v Kristu milovaného syna, kustóda Michala, na
večné časy odovzdali a darovali
kostol svätého Michala v obci Semerovo spolu s dvomi kaplnkami,
patriacimi k tejto farnosti v obci
Nék a v obci Solad, kanonikom
nášho kostola ...“ Listinu v roku
1211 potvrdil aj pápež.
Keď zvážime, že už v roku 1210
bol na ich území kostolík s kaplnkami, život tu musel existovať roky
predtým. Potvrdzuje to aj kniha
o rode Semerovcov dobyvateľa
Hubu, že pri príchode na naše
územie našli na Hradišti po našom
SK_september.indd 2
Váraši mierumilovných Slovanov
- kresťanov – s ktorými dobre nažívali.
V 16. a 17. storočí obec a kostolík Tatári a Turci zničili a vyplienili.
Barón František Sluha priviedol
v roku 1707 do obce nových obyvateľov z Myjavy a Moravy, ktorých
doplnili ešte v 19. storočí kolonisti
nazývaný Horňáci, a možno aj preto sa zachovala slovenská identita
obyvateľov dodnes.
V roku 1712 postavili na základoch zničeného ich predkovia
nový barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol v r.
1812 upravený na súčasný vzhľad.
V roku 1976 bol opäť opravený
a opäť ožil. V roku 2000 bola postavená zvonica Veľkého Jubilea
2000, so stredným zvonom Panny
Márie, ktoré vysvätil Mons. Ján
Sokol, arcibiskup – metropolita.
V roku 2005 bola zvonica doplnená o malý zvon sv. Michala Archaniela ktorý posvätil Novozámocký
dekan Vdp. Zoltán Ďurčo a bola
obnovená čelná stena kostola. Zároveň pribudla nová Krížová cesta, Monštrancia, obrazy sv. Cyrila
a Metoda, sv. Gorazda, sv. Andreja
- Svorada a Benedikta, sochy sv.
Floriána, sv. Michala Archanjela
a oltár Piety bol premiestnený do
stredu lode, vrátane nového organu a osvetlenia ako i novej strechy
a okien.
V stene kostola zvonka sa nachádza rímska tabuľa z roku 229 po Kr.
Pred zvonicou je základný kameň
v ktorom je uložené posolstvo Semerovčanov pre generácie v 22.
a 23. storočí. Na cintoríne odpočívajú významní rímskokatolícki
kňazi – bernolákovci - zakladajúci
členovia významných slovenských
inštitúcii, Štefan Chovanec, Anton
Kršák, ďalej Ján Zaklúkal a Imrich
Adamovich.
Na námestí obce stojí zvonica
z roku 1838 postavená z milodarov veriacich a má tri zvony. V roku
2005 sa uskutočnilo vysvätenie novej sochy patrónky obce sv. Panny
Márie, ktorá stojí pred zvonicou.
Všetko snaženie obce v tomto
jubilejnom roku bolo nasmerované
k upevneniu historického povedomia všetkých občanov, pretože
nebýva pravidlom, že prvá písomná zmienka je o božom chráme,
o láske k ľuďom a záväzkoch do
budúcnosti. Z úcty k tejto vzácnej
historickej skutočnosti sú odvodené aj obecné symboly.
Spracoval -kup-
31. 8. 2010 20:29:37
3
CHÝRNIK
Slová spisovateľa Ladislava Ťažkého
Láska takmer vyschla
Všetky národy - celé ľudstvo
kráča do neznáma - do tmy, ktoré
sa nám črtajú vo vystríhajúcich
obrysoch. Ľudstvo, ako „zlé deti“,
si pomaly ale iste a vedome dusí,
zabíja (otravuje a zraňuje) svoju matku živiteľku ZEM. Svetový
pohyb (ekonomický, výroba obchod a zisk) sprevádzaný terorom,
okupačnými vojskami je negatívny.
Pažravosť, ziskuchtivosť globálneho
kapitálu nadobúda katastrofálne
parametre. Po skončení najväčšej
vojny v dejinách ľudstva (druhej
svetovej) sme si naivne mysleli, alebo chceli veriť, že ľudstvo sa potešilo,
poučilo, uskromnilo a umravnilo,
prišlo k rozumu, že sa bude snažiť
vyhnúť akejkoľvek vojne. Čo vidíme od jej skončenia po dnešné dni?
Desiatky vojen. V podstate jednu
permanentnú vojnu. Príčina je všeobecne známa a výsledok katastrofálny. Zopakujme si tiež hlavné
príčiny: Dobíjaním dobývať, vziať
SK_september.indd 3
a mať, brať a brať, samozrejme že
z cudzieho v cudzích krajinách, nič
nedať, obsadenie vyhlásiť za oslo-
Ladislav Ťažký
bodenie, diktatúru za demokraciu.
Všetkých čo to neuznávajú, čo sa
proti tomu stavajú, potlačiť, odstrá-
niť, zabiť. Na svete je hrozivo málo
lásky. V ľudstve takmer vyschla.
Namiesto srdca bijú kanóny, vybuchujú bomby. Lásku víťazne vytláča z človeka nenávisť a strach. A to
je smrteľné nebezpečenstvo ľudstva.
Bezohľadnosť je cnosťou tých čo
hýbu svetom a vládnu mu. Nič nové
pod slnkom. To každý vie. A ten,
čo by to predsa len nevedel, to cíti.
Ľudstvo by nemalo pustiť do politiky, do spravovania štátu a jeho
majetku arogantných, ctižiadostivých, nemorálnych, neľudských
tvorov, aj keď sa nazývajú „ľuďmi“,
ba navyše „lídrami“, vodcami, ktorí
sa vzájomne hanebne urážajú a sú
každodenným nebezpečenstvom
pre ľud, národ, štát. Národ nepotrebuje frajerov, ale sluhov a dôstojných predstaviteľov a správcov
svojho štátu.
Politikom (lídrom strany!) by
mala byť taká osobnosť - občan štátu, ktorý sa osvedčil a získal uzna-
nie odborníkov na inom, odbornom
úseku hospodárskeho, kultúrneho,
politického a spoločenského života.
Ideálne by bolo, keby takého občana - osobnosť prišli občania - voliči
požiadať, aby vstúpil do politiky,
do správy štátu, vlády, parlamentu,
alebo zasadol na prezidentskú stoličku. Naivné však? Áno, ale úprimné a nezištné sú tieto predkladané
kritéria.
Aj v literatúre a umení zatiaľ nič
nové, obdivuhodné. V publicistike
sú výkony skôr odpudzujúce ako
úctyhodné. Pár jednotlivcov sa prebúdza zo štrngajúceho opojenia.
Presnejšie narkózy. Uspal nás pád
starého režimu a znechutil vývoj
nového režimu. Preto aj prekvapivé
literárne diela sú zatiaľ len embryá,
ktoré k zrodu potrebujú svoj čas.
Takéto diela vznikajú a vyvíjajú
sa z urážok a porážok a predchádzajúcich nedokončených snov. Tak
nejako to je aj po štrngajúcej zamatovej „vojne“, v ktorej sa nepriateľ
vzdal bez boja. A urobil dobre.
Zostal nažive a žije si nie najhoršie.
Dokonca lepšie ako „víťaz“.
(Prevzaté z dvojtýždenníka
Slovenský rozhľad.)
31. 8. 2010 20:29:37
4
CHÝRNIK
V krajine vychádzajúceho Slnka
zomrel slovenský misionár
Otec Štefan Foltin, salezián
a misionár v Japonsku, bol hrdým
Slovákom. Narodil sa 24. septembra 1918 v obci Černík v okrese
Nové Zámky. Navštevoval gymnázium v Malackách a v Šaštíne.
Vyštudoval filozofiu v Moravskej
Ostrave a v Trnave a teológiu
v Hronskom Beňadiku. V roku
1947 ho vo Svätom Kríži nad Hrnom vysvätili za kňaza. O dva roky
nato sa začala jeho misijná služba.
Na cestu do Japonska sa vydal
v roku 1948. Trvalo mu 3 mesiace, pokým sa dostal do Yokohamy,
aby uvidel posvätnú horu Fujijamu. Absolvoval 2 000 koncertov
po celom Japonsku, aby získal
srdcia ľudí pre Krista. Dostal sa
do hlavného mesta Tokia, kde
začal vyučovať mladých Talianov
cirkevné právo a liturgiu. Postupne ďalej vyučoval náboženstvo na
gymnáziu a pôsobil aj ako kaplán na fare v Nakatsu na ostrove
Kjušú. Bol dokonca aj farárom
materskej a základnej školy.
V meste Usa založil novú misiu a tamojší kostol bol zasvätený
panny Márii sedembolestnej - patrónke Slovenska.
Štefan Foltin pôsobil aj v ďalších Japonských mestách. V Hita
a Kitsuki bol riaditeľom detskej
Štefan Foltin
školy a správcom fary. Ako pedagóg robil svoju prácu vždy
s horlivosťou, lebo pochopil, že
s evanjelizáciou ľudí treba začať od
malička. Napríklad na katolíckom
gymnáziu v Tokiu, kde chodilo 1
700 žiakov, vyše 120 prijalo sviatosť krstu. Prostredníctvom detí
sa dostával k rodičom, z ktorých
sa niektorí stali katolíkmi, ostatní
nadobúdali priateľský vzťah ku
kresťanstvu. Pokrstil aj dcéru japonského cisára.
V roku 2002 sa vrátil do Usashi ako výpomocný misionár na
faru. Potom „zakotvil“ v Saleziánskom dome v Beppu ako zástupca
riaditeľa a spovedník. Dome pre
starších misionárov tam postavil
slovenský salezián Jozef Figura
z milodarov amerických Slovákov.
Misijnú činnosť Štefana Fotlina
ocenilo aj Slovensko. V roku 1997
ho ocenil minister kultúry SR keď
mu udelil plaketu za dlhoročné
šírenie idey kresťanstva, humanizmu a za propagáciu slovenskej kultúry v Japonsku. Napriek tomu, že
takmer celý svoj život prežil Štefan Fotlin v Krajine vychádzajúceho slnka, srdcom ostal Slovákom.
Srdce Štefana Foltina navždy
dotĺklo v japonskom meste Beppu v pondelok 2. augusta vo veku
nedožitých 92 rokov. V deň jeho
pohrebu sa konala zádušná svätá
omša aj v jeho rodnej obci, v Černíku. Celebroval ju nitriansky
biskup Mons. Viliam Judák spolu
s kňazmi komjatického dekanátu.
Mgr. Jozef Hatala
jaroslav liptay
mandala
dávno som Ti to chcel povedať
nenachádzam však dosť odvahy
už dlho ľúbim cudziu ženu !
preto každú noc keď Ty zaspíš
opúšťam náš tlejúci kozub
na podlahe v strede pracovne
z popola vytváram mandalu
v ktorej slová spálených veršov
sa zoskupujú v siločiarach
určených obom mojim láskam
keď k niektorej vášeň dobliká
popol z uzavretej mandaly
nasypem na jej mýtický hrob
nuž taká je spoveď hriešnika
Časovanie podľa
vzoru Hamlet
„ Vox papulí „
My nechceme ísť nižšie,
Vy chcete ísť vyššie,
oni sú už hore.
Náš hlas nedoletí
na tie ich nebesá,
zostáva však nádej,
ktorá (vraj) neklesá.
Keď budeme voliť
byť, či nebyť,
tak sa rozhodneme:
Biť , či nebiť ?
Biť, či nebiť
hlavou o stenu,
možno hore lepšie
počuť ozvenu.
J. Liptay
-Milan, vieš kedy dievčatá
najviac spomínajú na máj,
mesiac lásky?
-Nie.
-Nuž predsa v januári.
Vtedy ich je plná pôrodnica.
Hovorí upratovačka istého finančného ústavu:
-Pán riaditeľ, nemohli by
ste mi dať kľúče od trezoru?
Pretože vždy keď ho upratujem, musím ho odomykať so
sponkou...
SK_september.indd 4
31. 8. 2010 20:29:37
5
CHÝRNIK
Pomáhali pri O Slovenskom národnom
povodniach stredisku pre ľudské práva
Počas tohoročných záplav bol
značne postihnutý aj náš južný región. Najviac napríklad obce Hul,
Maňa, ale i náš Nitriansky Hrádok. Medzi tými čo sa zúčastnili
na záchranárskych prácach boli aj
členovia občianskeho združenia
Vráťme mestu život, pod vedením JUDR. Jána Štarka. Pomáhali
spoločne odstraňovať následky
povodní, spolu s profesionálnymi zložkami, čo už -hasičov, záchranárov, alebo príslušníkov armády, či ďalších členov rôznych
spoločenských zložiek. Vrátane
pomoci pri evakuácii občanov
postihnutých touto živelnou pohromou. Je obdivuhodné ako sa
vedia ľudia spojiť a vzájomne si
pomáhať pri takýchto životných
situáciách, ako sú aj spomínané
povodne. Človeka to poteší, ak
v krízových chvíľach vieme prejaviť spolupatričnosť, podať pomocnú ruku...kiež by sa to prejavovalo
v našom každodennom živote,
najmä v medziľudských vzťahoch.
-oto-
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je nezávislá
organizácia zriadená za účelom
plnenia zákonom ustanovených
úloh v oblasti ľudských práv.
Zákon bol dvakrát novelizovaný a v súčasnosti stredisko plní
najmä tieto úlohy: monitoruje
a hodnotí dodržiavanie základných práv a slobôd vrátane práv
dieťaťa a zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona, podieľa sa na
informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie v spoločnosti, uskutočňuje výskumy
a prieskumy v oblasti ľudských
práv a pripravuje vzdelávacie
aktivity. Zabezpečuje tiež právnu pomoc obetiam diskriminácie, vydáva odborné stanoviská
vo veciach dodržiavania zásady
rovnakého zaobchádzania podľa
antidiskriminačného zákona a je
oprávnené zastupovať účastníka
v konaní vo veciach porušenia
tejto zásady. Stredisko je v tomto
smere jedinou slovenskou inšti-
túciou pre rovnoprávnosť, t. j.
pre posudzovanie dodržiavania
zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného
zákona. Zostáva už iba veriť, že
sa všetky tieto optimistické informácie čoskoro objavia a budú
realizované aj v dennej praxi
a najmä vo všetkých vekových sa
sociálnych skupinách po celom
Slovensku.
-pol-
Talenty zo ZUŠ
V Základnej umeleckej škole
Tibora Sládkoviča existuje detská dychová hudba Rosička. Tvorí ju spevácke komorné zoskupenie: Andrea Černáková-klavír,
Marek Bednárik-spev, Lukáš
Slobodník-gitara a Jozef Domehusle. Táto umelecká škola bola
založená na popud Anny Sládkovičovej, manželky bývalého
husľového umelca a virtuóza Šuranca Tibora Sládkoviča, ktoré
nesie aj jeho meno. Riaditeľkou
školy je Mgr. Helena Farkašová,
škola má tri oddelenia a navštevuje ju vyše tristo talentovaných
detí.
-št-
Darcovstvo
krvi
V Šuranoch má darcovstvo
krvi bohatú tradíciu. Čoraz viac
sa do zberových akcií zapájajú
najmä mladí ľudia, čo je potešujúci trend. Napokon, nábor
darcov patrí medzi hlavné úlohy
Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža (MS SČK). Napríklad vlani evidoval šuriansky
spolok vyše 500 darcov, z ktorých
až dvadsiatich troch ocenili Jánskeho plaketami, z nich dvoch
zlatými. Medzi najúspešnejších
a najzaslúžilejších patria napríklad Janko Fabián a Juraj Turan.
Medzi darcami sú najmä študenti zo stredných a odborných
škôl, ale i gymnázia. Organizácia
v súčasnosti eviduje približne 240
členov.
-eva-
Milá slávnosť
v kostole v Dolnom
Ohaji
V roku 2013 uplynie 1150 rokov od príchodu Byzantskej misie
na Veľkú Moravu. K ústrety tomuto veľkému jubileu sa konala
nedávno v kostole Dolného Ohaja
milá slávnosť. Pri tejto príležitosti
bola vydaná aj poštová pečiatka
SK_september.indd 5
a príležitostný lístok k sv. Cyrilovi, k sv. Metodovi a k sv. Gorazdovi. Najskôr sa konala svätá
omša, ktorú celebroval správca
Fary v Dolnom Ohaji vdp.Roman
Gallas a tiež správca Fary z Lúčnice nad Žitavou ThDr. Ernest Švec
PhD. O živote, diele a práci týchto svätcov hovoril p. R. Gallas.
Po svätej omši sa konal slávnostný akt vysvätenia pečate, ktorá
rozvíja Cyrilometodskú tradíciu
a šíri odkaz sv. Gorazda. Na pečati je znotovaný úryvok ľudovej
piesne Garázdička, garázdička,
garázda,... K slávnostnej chvíli
prispel aj Spevácky zbor Juraja
Holčeka pri MS v Dolnom Ohaji,
ktorý zaspieval duchovné piesne.
Na záver zaznela pieseň z pečate.
K Dolnoohajčanom sa prihovorili
(pokračovanie na str. 6)
31. 8. 2010 20:29:38
6
CHÝRNIK
kultúrnom lete, a na záver - Vasilisa Prekrásna. Žiaľ, toto všetko je
už históriou no krásne spomienky
a nezabudnuteľné zážitky však
pretrvávajú. Veď veľa vystúpení
končilo obrovskými ováciami,
napr. na Scénickej žatve pre veľký
záujem divákov súbor ako jediný
vystupoval dvakrát.
Toto všetko, samozrejme v inej
podobe a obsadené sa zrealizovalo ako malý darček pre bývalých
vedúcich super úspešného Slnieč-
hercami boli aj dvaja bývalí členovia, a réžiu si zobrala pod patronát
tiež bývalá členka súboru Slniečko. Hercami, teda účinkujúcimi
boli deti bývalých členov súboru,
ktorý akoby sa snažili prevziať štafetu od svojich rodičov a urobiť
im tak radosť. Bola to nádhera,
nechýbali popri spomienkach aj
slzy dojatia. Najmä spomienky sa
tlačili do očí prítomných a nedalo
sa neprejaviť ani zo strany terajšieho starostu, spoluvedúceho a spoluzakladateľa vtedajšieho súboru
Imricha Hrabovského, ktorý na
margo tohto milého predstavenia
bol schopný zmôcť sa iba na túto
jedinú vetu: - So slzami v očiach
som rozdával darčeky všetkým
čo nám (mne aj manželke) pripomenuli tieto nádherné chvíle
ka, darček v podobe divadelnej
hry NA skle maľované v podaní
ochotníkov Semerovčanov. Medzi
spred 30 rokov. Bol to darček
ako z veľkej rozprávkovej knihy.
-sz-
Semerovské Slniečko obnovilo svoju činnosť
Pekný dar starostovi
a ostatným jeho zakladateľom
Nie každému, teraz už v 21
storočí hovorí niečo detský bábkársky súbor Slniečko v Semerove, ktorý v osemdesiatich rokoch
Nebojsa, účasť na Bábkárskej
Chrudimi, Scénickej žatvy v Martine a na festivale v Budapešti.
M.A. Kováč: Gašparko - repub-
minulého storočia patril medzi
absolútnu špičku ochotníckych
divadiel u nás vôbec. Viedli ho
Vlasta a Imrich Hrabovskí v spolupráci s režisérom bábkového
divadla Jánom Hižnayom, ktorý
žiaľ už nie je medzi nami. A tiež
s Františkom Pergerom, scénografom divadla AB v Nitre.
Repertoár, účasť i úspechy to
boli skutočne obdivuhodné. Iba
chronologicky: M. Jakubiskovej
likové víťazstvo, účasť - Kaplické
divadelné leto, Scénická žatva!
L. Pergaud: Gombíková vojna celoslovenské víťazstvo, zápis do
venca víťazov Scénickej žatvy. M.
Grznárová: Kubko a Maťko, opäť
celoslovenské prvenstvo, účasť
Kremnické gagy a Scénická žatva. R. Kipling Maugli: Bábkárska
Chrudim, nasledoval Jánošík, alebo na skle maľované - natáčanie
v STV a účasť na Bratislavskom
Vydarené podujatie v Kolte Milá slávnosť...
Pred pár dňami sa v obci Kolta
konal prvý ročník vo varení gulášu. Zúčastnilo sa na ňom šesť
súťažiacich družstiev, medzi nimi
i jedno juniorské. Trojčlennú porotu tvorili: Ing. Mária Števárová,
Jozef Švaňa a pán Ruček. Keďže
sa varilo neskutočné množstvo
gulášu (asi 300 porcií), pritom
viac druhov, ako – hovädzí, srnčí, bravčový, jelení, kozí, jahňací
a miešaný bravčovo-srnčí, bolo
ho dostatok a každý kto prišiel, si
mohol si pochutnať podľa výberu. Čiže ušlo sa každému. Za toto
vydarené podujatie treba poďakovať predovšetkým obecnému
úradu a Poľovníckemu združeniu
Vrchovina Kolta. Počas súťaže
vyhrávala hudobná skupina z Levíc, na počúvanie a spríjemnenie
SK_september.indd 6
pre súťažiacich pri varení. Poradie
družstiev - 1 miesto: „Bulhari“, 2.
Fraňo Sventek, 3. Peter Sventek.
Na záver všetci súťažiaci i diváci
vyjadrili spoločné unissino: Dovidenia o rok na 2. ročníku!
-hor-, snímky archív
(dokončenie zo str. 5)
autori pečate a lístku - Dr. Jozef
Gál a Jozef Kútny, a tiež gestori
výstavy, ktorá bola v kaplnke kostola pri tejto príležitosti. Okrem
toho Slovenská pošta a.s. použije
poštovú pečiatku a príležitostný
lístok vo svojej práci a aj takýmto
spôsobom sa ponesie posolstvo
ako odkaz odkaz - sv. Gorazdu
a sv. Sávu, učeníkov Solúnskych
bratov, do celého sveta. Korenšpodenčný lístok bol vydaný aj na
počesť blahoslavenej sestry Zdenky, ktorej kaplnka stojí v Dolnom
Ohaji. Podobné podujatia pripravujú zorganizovať aj tamojší filatelisti v Jatove a Trnovci nad Váhom.
Jozef Hatala
31. 8. 2010 20:29:38
7
CHÝRNIK
Kapitalistická demokracia, alebo cirkevný štát?
Prekonajme duchovný
marazmus!
Pravdu, ktorá bola samozrejme iná,
ako ich ľudskými predstavami popretkávané učenie.
Čisté poznanie o Zákonoch Božích
však aj napriek odporu vtedajšej cirkvi
na zemi predsa len zažiarilo, avšak behom stáročí ho ľudia opäť strhli nadol
a zakalili až na nepoznanie. Všetkým
hľadajúcim Pravdu musí byť preto zvlášť zdôraznené: Učenie cirkví
a Pravda sú dve úplne rozdielne veci!
No a tomu, že cirkvi už dávno
správne nestoja v Zákonoch Božích,
tomu zodpovedá i všetko to nesprávne a zlé, čo vykonali počas svojej dlhej histórie a čo mnohokrát doslova
poburuje ľudí, ktorí si zachovali jasnú
myseľ, čisté srdce a elementárny zmysel pre spravodlivosť.
Jedným z neblahých dôsledkov
tohto všetkého je, že mnoho súčasníkov sa práve z vyššie spomínaných
dôvodov stalo ateistami, ktorí zanevreli takmer na všetko, čo i len trochu
zaváňa duchovnom.
Ich odpor môže byť v nich hlboko
zakorenený aj na základe osobných,
negatívnych prežití, ktoré zakúsili
vo svojich minulých životoch. Práve
vtedy mohli byť totiž títo samostatne
uvažujúci ľudia pre nesúhlas s vtedajšími cirkevnými praktikami neraz
osobne prenasledovaní, mohlo im byť
spôsobované utrpenie, ba dokonca
siahnuté na život. Takéto niečo sa zapíše do duše človeka tak hlboko, že pri
ďalšom pozemskom vtelení si so sebou prináša silný vnútorný odpor voči
všetkému, čo nejako súvisí s cirkvami
a duchovnom.
Je však smutné a nesprávne, že títo
ľudia spolu s cirkvou zanevreli aj na
duchovno ako také, lebo aj napriek ich
zlej osobnej skúsenosti, či už súčasnej,
alebo minulej, má život na zemi a vo
stvorení duchovný rozmer.
Celé stvorenie funguje na základe
určitých Zákonitostí, o ktorých poznanie a aplikovanie do každodenného života sa snažili všetci veľkí duchovní učitelia a nakoniec i Syn Boží.
Zo Svetla bola vždy v logickej vecnosti
prinášaná iba znalosť o spomínaných
Zákonitostiach, ktoré musia ľudia
poznať a naučiť sa ich rešpektovať, pretože iba tadiaľto vedie cesta k plnosti
a šťastiu života na zemi i mimo nej.
SK_september.indd 7
Avšak po odchode každého z týchto veľkých duchovných učiteľov bol
z ich osoby vytvorený kult a z ich
učenia náboženstvo, v ktorom nakoniec, pod nánosmi ľudských názorov
celkom zaniklo pôvodné vedenie.
A počas svojej dlhej histórie sa tieto
náboženstvá so svojimi nesprávnymi postojmi tak veľmi sprofanovali,
že ak dnes, v dobe relatívnej slobody
názorov začneme niektorým ľuďom
hovoriť o duchovnom rozmere bytia,
o nutnosti určitého duchovného poznania a o znalosti Zákonov Božích,
ktoré by mal pre svoj vlastný osoh
poznať a rešpektovať každý z nás, za
všetkým týmto je okamžite videná
cirkev a jej snaha o získanie moci,
vplyvu, či dokonca snaha o zriadenie
cirkevného štátu.
Áno, onen panický strach, ktorý sa
pri vyslovení pojmu „cirkevný štát“
zmocňuje všetkých ateistov je do určitej miery plne oprávnený, pretože
pramení z mnohých negatívnych historických a ako už bolo spomenuté,
snáď i osobných skúseností, kedy sa
cirkev k tejto moci blížila, alebo ju už aj
reálne vlastnila, ale žiaľ, nikdy ju správne nevyužila. Panovanie cirkví totiž
sprevádzalo rovnaké množstvo krívd,
neprávosti, biedy a nespravodlivosti,
ako vládnutie ktoréhokoľvek iného
kráľa, monarchu, alebo panovníka.
Vo všetkých cirkvách to boli vždy iba
jednotlivci, ktorí sa v bežnom živote
naozaj úprimne snažili o uplatňovanie
zásad vlastného vierovyznania.
Ale každý štát, ktorý chce reálne
fungovať, sa musí predsa len riadiť nejakými pravidlami a zákonmi. Zákonodarstvo súčasných štátov funguje
na racionálno – rozumovom a materialisticko – hmotárskom základe, bez
rešpektovania duchovného rozmeru
bytia. Tento systém je ale v zásade
nesprávny a s nezvratnou určitosťou
speje k istému zrúteniu.
Avšak ako nám história ukazuje,
rovnako nesprávnymi boli aj všetky
pokusy o nastolenie takzvaných cirkevných štátov, ktoré žiaľ, nijakým
výrazným spôsobom nevybočovali z bežného štandardu vládnutia
a v ktorých nikdy neprišla k životu realizácia základných princípov tej ktorej
cirkvi v celospoločenskom meradle.
Ideálny štát, ktorý je štátom blízkej
budúcnosti, nebude stáť na slepom,
bezduchom a tupom materializme,
ako je tomu dnes, ani na pravidlách
nejakej z mnohopočetných cirkví,
v ktorých to ľudsky – cirkevné úplne
potlačilo pôvodnú znalosť Zákonov
božích.
Ideálny štát má byť a musí byť postavený iba na čistej a vecnej znalosti
na Zákonov Božích! Rozumoví ľudia
dneška netušia, čo to znamená!
Ľudia dneška sú totiž pyšní na
výdobytky súčasnej spoločnosti, považujúc ju za vrchol všetkého, čo táto
civilizácia doteraz dosiahla. To všetko
však bolo vybudované iba za pomoci obmedzeného ľudského rozumu
a Zákonov na ňom postavených. Áno,
vskutku, takzvaný racionálny materializmus dosahuje v dnešnej dobe svojho vrcholu, za ktorým však práve pre
jeho rozumovú obmedzenosť nemôže nasledovať nič iného, ako strmhlavý
pád nadol.
Pri pozornejšom pohľade okolo
seba môže predsa každý celkom jasne vidieť tisíce príznakov poslednej
agónie tohto mravne skazeného, bezohľadnou chamtivosťou presiaknutého a ľudsky úplne zvrhlého systému.
Jedine Zákonmi Božími – dokonalými Zákonmi stvorenia sa musí riadiť
ľudská spoločnosť, ak sa má stať spoločnosťou dokonalou a ideálnou.
V prvom rade však je treba poznať
tieto Zákony v ich logike a prísnej vecnosti, presne tak, ako vo stvorení fungujú a to všetko bez viazanosti na nejakú cirkev, duchovný prúd alebo smer.
Logická jasnosť a vecná znalosť týchto
Zákonov musí byť potom aplikovaná
do pozemského zákonodarstva toho
ktorého štátu. Konkrétne do hospodárskej a ekonomickej oblasti, do
pracovno právnych a spoločenských
vzťahov, do výchovy detí, do kultúrnych a oddychových aktivít a tak ďalej.
Dnes ešte máme slobodný výber
spomedzi dvoch alternatív: Tou prvou je spoznanie a priznanie si trvalej
neudržateľnosti súčasného systému
vecí, jeho zavrhnutie a dobrovoľné
vykročenie na správnu cestu, spočívajúcu v poznaní a podriadení sa Zákonom Božím.
Ak ale zlyhá táto možnosť dobro-
voľnej zmeny, príde na rad tá druhá,
ktorá nám prinesie globálne zrútenie
na nesprávnych základoch vybudovanej spoločnosti. Potom pochopia
mnohí, aj tí, čo sa teraz ešte usmievajú,
že touto cestou sa už ďalej ísť nedá.
No a po bolestnom páde nesprávneho, bude aj tak nasledovať nevyhnutné podriadenie sa tomu, čo ešte
dnes môžeme urobiť dobrovoľne
- bude nasledovať podriadenie sa Zákonom Božím!
V skutočnosti má teda ľudstvo
iba jednu jedinú možnosť, ku ktorej
vedú dve cesty: Dobrovoľná, čiže viac
menej bezbolestná a nedobrovoľná,
plná zbytočnej bolesti, utrpenia a nevídaného strádania. Ktorú z nich si
vyberieme?
M. Šupa
Umelecká
škola
s tradíciou
Základnú umeleckú školu v Šuranoch navštevuje ročne približne dvesto žiakov hudobného a výtvarného
odboru. Po dvojmesačných prázdninách sa päť otvorili brány školy.
Okrem detí, ktoré školu navštevovali,
privítali aj nových žiakov. V hudobnom odbore sú to aj žiaci prípravného štúdia základnej umeleckej
školy. Na hodinách si žiaci pomocou
orfových nástrojov akými sú drevené
paličky, doštičky, tamburínky, malé činely a triangel cibria rytmické cítenie.
Okrem toho v triedach prespevovaním detských pesničiek tamojší pedagógovia rozvíjajú u detí intonačnomelodické schopnosti. Osvojením
si týchto základov majú žiaci lepší
predpoklad ďalej pokračovať a úspešne zvládnuť hudobné štúdium. Veľký
záujem je aj o výtvarný odbor. Ich
snahou je preto zvýšiť úroveň výučby
pomôckami ako sú napríklad - maliarske stojany, s ktorými žiaci veľmi
radi pracujú. V škole praktizujú aj
ďalšie nové výtvarné techniky, ako
je napríklad modelovanie z papiera.
A tak ako po minulé roky, aj v tomto
školskom roku plánuje tamojší kolektív učiteľov rozvíjať v rámci nového
školského zákona rôzne rôzne nové
aktivity. Obľúbené budú iste aj naďalej výchovné koncerty pre žiakov prvého stupňa základných škôl, ako aj
súťaže, či už hudobné, alebo výtvarné.
-kup-
31. 8. 2010 20:29:40
8
CHÝRNIK
Občania Radavy zažili krásne
kultúrno-spoločenské podujatie
Oslavy Dňa obce
a svätého Huberta
V prekrásnej rázovitej obci Radava,
v našom regióne sa uskutočnil nedávno, už 4. ročník Dňa obce a Deň
svätého Huberta. Začal sa dopoludnia slávnostnou svätou omšou, ktorú
celebroval opát Mons. Bronislav Ignác
Kramár, ktorý pri tejto príležitosti posvätil sochu Jána Nepomuckého.
Potom nasledoval bohatý kultúr-
no-spoločenský a športový program,
ktorý moderovala Mgr. Blažena Felvidékyová. Krátko popoludní to boli
rôzne detské hry v areáli základnej
školy, ktoré zorganizovalo Občianske
združenie Canpanula. Súťažilo sa aj
v rôznych streleckých disciplínach,
kde nad deťmi „dohliadali“ členovia
Poľovníckeho združenia Dolina. Na
nádvorí kultúrneho domu sa podávali
guláše, a to poľovnícky srnčí, poľovnícky diviačí a gazdovský guláš. Popoludní sa kultúrno-spoločenské podujatia začali odmeňovaním súťažiacich
detí.. V podvečer vystúpili členovia
speváckeho zboru Radavanka, pod
vedením Ing. Kataríny Meliškovej,
SK_september.indd 8
detská tanečná skupina Baračanka
a ženský spevácky zbor Záviš z Hlubokej nad Vltavou z ČR. Nasledovali
príhovory starostu obce Ing. Mariána
Chrenku a podpredsedu poľovníckeho združenia Tibora Kliského. Po
nich rezbár Vladimír Tinák vyhodnotil 4. ročník rezbárskeho sympózia, na
ktorom sa zúčastnil aj rezbár Miroslav
Polák. Obyvateľom Radavy pri tejto
príležitosti vyhotovili rezbári sochu
svätého Jána Nepomuckého, plastiku
bečky s hroznom a umeleckú lavičku.
Vo večerných hodinách zaujalo vystúpenie speváčky Jadranka a záverečné
disko hral DJ Noriel. Poďakovanie za
vydarené podujatie patrí, okrem obecného úradu, aj miestnemu Poľovníckemu združeniu Dolina, Farskému
úradu, Občianskemu združeniu Can-
panula a Občianskemu združeniu
Za krajšiu Radavu, ako i sponzorom
- Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Komunálnej poisťovni a novozámockej stavebnej firme HOLD s r.o.
-cký-
Pohyb je život,
život je pohyb...
„Beh posilňuje srdce, znižuje
cholesterol a spaľuje nadbytočné
kalórie. To sú známe fakty. Novinkou ale je, že má veľmi blahodarný
účinok pre pamäť a mozog. Najlepší
je pritom intervalový tréning päťkrát týždenne, upozorňuje profesor
John Ratey. Štúdie neurovedcov
z Amerického národného inštitútu
v Marylande preukázali, že behanie
alebo tzv. jogging (pomalý klus) pozitívne stimuluje mozog a posilňuje
pamäť. Pravidelné behanie párkrát
týždenne môže stimulovať stovky
tisíc nových mozgových buniek,
ktoré sú zodpovedné za našu pamäť
a spomienky. Vybavenie si spomienok bez ich zamotania a popletenia
je veľmi dôležité pre učenie a ďalšie
poznávacie úlohy. Pokiaľ zlepšíme
tieto schopnosti, môžeme tak podľa
odborníkov spomaliť mozgový úpadok, ktorý prichádza s vekom.
Behanie samo osebe samozrejme nevedie k vyššej inteligencii;
a ako vysvetľuje profesor Ratey, ani
z vás nespraví mudrcov, ale pomôže
mozgu s učením. Fyzická aktivita
totiž podporuje prietok krvi do časti
mozgu, ktorá je zodpovedná za pamäť a učenie a podporuje produkciu
nových mozgových buniek. Táto
téma zaujala už niekoľko amerických a nizozemských škôl, a tak napríklad žiaci z Napervillskej strednej
školy pri Chicagu začínajú svoj deň
hodinou telocviku. Vybavení srdečnými monitormi behajú okolo ihriska. Podľa ich učiteľov sa výsledky
skúšok zlepšili od doby, kedy s ranným cvičením začali.
V Amsterdame sa zasa rozhodli
podrobiť testu 241 ľudí vo veku 15
až 71 rokov, pričom porovnávali
fyzickú aktivitu s výsledkami poznávacích testov. Nizozemskí vedci
zdokumentovali zlepšené výsledky
u osôb, ktoré boli fyzicky aktívnejšie,
a to obzvlášť v mladších skupinách.“
-jana-
Zachovanie si
národnej kultúry
V rámci vytvorenia národných
spoločenstiev v procese európskej
integrácie sa bude čoraz väčšmi tlačiť
do popredia nutnosť zachovania si
národnej kultúry, pretože tie spoločenstvá, ktoré nedokážu zachovať si
národné kultúrne bohatstvo, stratia
postupne svoju historickú identitu
a sú odsúdené doslova na zánik. Aby
neboli pohltené týmto trendom, nemôžu sa striktne dodržiavať jednotného bruselského scenára. Pretože
kultúra, to je jedna z mála sfér možnej identity a odlišnosti od ostatných kultúr, je to oblasť zachovania
si svojbytnosti.
Žiaľ, veľmi sa tento názor verbálne pretraktuje, no málo sa preň
robí. A nie sú to iba známe folklórne
aktivity, tlač, tanečná, piesňová, či
filmová tvorba, prípadne umelecké pamiatky. Ale je to najmä tvorba
nových umeleckých hodnôt, teda
- tvorba umelecky dramatická, literárna, hudobná, výtvarná, tanečná,
architektonická.
Je to aj kultúra jazyka a reči a tiež
komplex aktivít osvetového charakteru. U nás existuje však ešte aj zopár
ochotníkov, ktorí vyvíjajú s dávkou
entuziazmu aj nekomerčnú činnosť
za tzv. vatikánsku menu - Pánboh
zaplať! Čo tiež nie je zanedbateľný
poznatok hodný aspoň povšimnutia. O tom, že existujú ľudia - autori,
ktorí vedia vytvoriť aj kus umeleckej
roboty bez nároku na odmenu, prípadne za znížené honoráre, svedčia
aj aktivity z nášho satiricko-humoristického prostredia, najmä čo sa
týka organizovania výstav a prezentácie pôvodnej slovenskej tvorby,
vrátane vydávania časopisu. A hoci
zatiaľ bez adekvátneho povšimnutia,
aj toto všetko prispieva k potenciálu
národného bohatstva, ktoré treba zachovať a ak sú možnosti i podporiť.
Veď napokon nie je človek živý iba
chlebom, a čosi treba vykonať už aj
kvôli spomínanej pohlcujúcej európskej integrácii.
J. Hulan
31. 8. 2010 20:29:40
september 2010 CHÝRNIK
Literárna príloha
ľudia nemajú ani na kašu. Sudička si napodiv nemohla nájsť miesto
v prognostickom ústave. Len čínsky bôžik psiny sa neustále veselo chichotal, i keď - ako tvrdil - nás nezachráni ani vstup do Európskej únie.
Zakikiríkal čierny kohút.
Mátohy sa rozutekali v úzkostlivej obave, aby na spiatočnej ceste nestretli človeka!
František Bučko
Kým kohút
nezaspieva
Slnko sa topí v krvavej machuli západu, rudý kolorit sa čoraz viac zatemňuje, akoby neviditeľný oponár zaťahoval žalúzie, ktoré obopínajú
oblohu. Priestor temnie, nebo je ako čierna fólia prederavená svitom
hviezd, potmehúdsky blikocú, rozlievajú svoje chladné svetlo na zem.
Nad kopcom sa skláňa hrad. Jeho sivý tieň pohltil večer, krajina unavene pozivuje, jej ťažký dych sa šíri ako tlmená ozvena v hlbokej kobke
a interferuje s tlkotom zhasínajúceho života.
Na mesačných hodinách odbíja dvanásta. V kamennej sieni hradu sa
schádzajú strašidlá na pravidelnú schôdzku, ktorá sa koná každých sto
rokov.
„Usaďte sa, prosím,“ za rečnícky pult sa postavil rytier, ktorého pred
poltisícročím otrávila žena pre podozrenie z nevery. Odvtedy mátoží
všetky vdovy nad tridsať rokov.
„Zišli sme sa, aby sme zhodnotili svoje účinkovanie za uplynulé obdobie.“
Virvar organizovane utíchol. Len vlkolak, ktorý sa špecializuje na
priekupníctvo s drogami, usedavo zavyl, aby na seba upozornil nymfu
sediacu neďaleko. Vodník v kúte si chvatne potiahol z fajky a ako druhý
prehovoril. Sťažoval sa na rapídne zvýšenie ceny porcelánu, ktorý tak
nevyhnutne potrebuje na uskladnenie dušičiek. Ostatní neotáľali a zápalisto sa pripojili k debate.
Zmok sa ponosoval, že odvtedy, čo sa všeobecne zaviedlo ústredné
kúrenie, nemôže sa skrývať za pecou. Víly poukazovali na neokrôchaných kupliarov, ktorí ich za miernu úplatu chcú nalákať do hotelových
služieb. Dedko vševedko sa priznal, že už vôbec ničomu nerozumie
a preto prestal čítať noviny. Baba Jaga preklínala neznámu bandu zlodejov, ktorí jej vykradli domček na stračej nôžke. Strigy sa zjednotili
v názore, že cez deň lietať neradno, pretože ich škodoradostne zostreľujú
nevychovaní výrastkovia zo sídlisk. Malá morská panna ronila slzy, že sa
ju opití námorníci už niekoľko ráz snažili pripraviť o poctivosť a drak podotkol, že načo mu je deväť hláv, keď programy v televízií nestoja za fajku
dymu. Prízraky sa odmietajú zviditeľniť, pretože by štát na ne okamžite
uvalil dane a Zlatá rybka má jediné prianie, aby ju radšej zjedli, ako by
mala naďalej žiť v prechemizovanej vode.
Deva zo siedmich matiek splodená zúfala nad beznádejným finančným stavom detských domovov a Laktibrada už nemá koho obrať, lebo
M. Kamenský
literarna_priloha_september.indd 1
Janko s Marienkou idú po dlhočiznej lúke. Ona má o neho záujem
a bola by rada ak by ju pomiloval. On sa ale nemal k ničomu.
A tak sa ho Marienka snažila na to navodiť. Prišlo jej vhod, keď
neďaleko na lúke uvideli, ako mladý bujačik skáče na kravičku. A tak
Jankovi položila otázku: -Janíčko, nevieš ako to ten bujak vie, kedy tá
krava chce?
Janka otázka nezaskočila a tak trocha aj zamudroval: -Vieš, Marienka, ten bujačik to vycíti?
A ona mu na to:- Janko a čo ty máš nádchu?...
Glaciálny relikt
Uprostred našej dediny, tam
kde sa dolný koniec s horným
stretá, stojí snehuliak. Na tom
by nebolo nič zvláštne, veď je
zima. Lenže, tento, náš, tu stojí
už štvrtú zimu. Stále ten istý.
V dobrej kondícii už štvrtý rok
prežíva všetky ročné obdobia.
Ani dážď, ani letná horúčava
ho nezmôže. Už sa tu okolo
neho všelijakí mudrci motali,
hlavami neveriacky krútili, ale
nič múdreho nevyhútali. Vraj –
glaciálny relikt.
My však vieme svoje. Ak
pôjde všetko podľa doterajších
predpokladov, bude tu ešte najmenej štyri ďalšie roky bez úhony mátať.
M. Kamenský
ČRIEPKY
Tí, ktorí na pohrebe najviac plačú, sú obyčajne nebožtíkovi veritelia
Paradox: Ak čaká nebožtík v mrazničke na spálenie.
Svorka potrebuje vodcu, stádo honelníka.
Tých, ktorí sú verní zásadám, spravidla spoznáte podľa kyslých
ksichtov.
Životná úroveň: Ach bože, ako hlboko som klesla !
Niektorí štátni úradníci by nemali prisahať na ústavu, ale na
trestný zákonník.
Kat pomocníkovi: Tak a teraz dajme hlavy dohromady!
Zbytočná otázka, keď sa zima opýta tehotnej, čo robila v lete.
Svedomie, ktoré šteká, nehryzie!
Postup:Z tieňa podozrenia do chládku obvinenia.
Trhliny vo vedomostiach sa zvyknú vypĺňať destilátom.
Niektoré ženy majú také ambície, že sa im ledva vtrepú do podprsenky.
J. Heinrich
31. 8. 2010 20:32:10
LITERÁRNA PRÍLOHA
2
Ktorý z nás
je tieň?
Hviezdy sa rozhoreli. Mesto zhltla tma. Zurčalo pokojom. Kráčal som po uliciach, nado mnou sliepňali výbojky pouličných svetiel.
Chodníky, ktoré len nedávno skropil dážď, sa striebrili ako zrkadlo. Naokolo nebolo nikoho. Cítil som sa nekonečne sám ako kozmonaut na
cudzej planéte, ešte aj samota sa na mňa rozkričala. Ani okná s ťažkými
závesmi neprezrádzali, že dnu v izbách je život. V krajnom pocite skľúčenosti som sa prihovoril svojmu tieňu, ktorý sa za mnou poslušne kĺzal:
„Tieň môj milený, povedz mi čo i len slovko, je mi tak clivo!“
Zdalo sa mi, že sa predĺžil, potom opäť scvrkol, akoby váhal, či má
porušiť svoj večný sľub mlčanlivosti. Napokon na moje veľké prekvapenie prehovoril zvučným barytónom:
„Už dlho ťa sprevádzam bez jediného nároku na dovolenku.“
Sprvoti som sa zľakol. Jeho hlas však znel pokojne, miestami až
chlácholivo. Uznal som, že aj v podmienkach krutého kapitalizmu by sa
stal zaslúžilým pracovníkom.
„Máš za to moje plné sympatie,“ odpovedal som. Veď nie každý
má hovoriaci tieň. „Môžeme sa spolu stať vrcholným číslom televíznych
estrád a peniažky sa budú len tak sypať!“
Zrazu narástol. Kráčal vedľa mňa ako postava z hororových príbehov.
„Priateľko, ako to bude s podielmi?“ spýtal sa.
„Budeš dostávať povedzme... dvadsať percent.“
Náhle sa rozšíril, bol o hlavu väčší než ja. I keď netrpím komplexom
menejcennosti, dostal som strach. Oboril sa na mňa:
„Nie ja, ale ty si môj tieň!“
Zastal som. Pohol som sa vľavo a so mnou aj on. Alebo ja s ním?
Obliala ma horúčosť. Rozbehol som sa po ulici a on za mnou. Alebo ja
za ním? Zastal som. Zastal aj on. Alebo zastal som aj ja?
A takto to už chodí sedem rokov. Raz mám v parlamente väčšinu
ja a raz on.
Raz vládnem ja, raz on. Som totiž politik a zo skúseností viem, že ide
o financie. Tak rád by som sa ho zbavil a zhrabol všetko sám. Bez tieňového kabinetu!
J. Žilinský
Ľ. Kotrha
M. Kamenský
Nový bača sa zamestnal na odľahlom salaši.
-Chlapi, a ako je to tu u vás s intímnym životom? Veď tu široko ďaleko nieto žiadnej ženy?
- Nuž ako? Keď to po dlhšom čase na niekoho z nás príde, nuž
máme naporúdzi ovečku...
Bača sa s odpoveďou upokojil a keď to po čase prišlo na neho,
začal naháňať jednu z nich. Všetci sa mu začali rehotať.
-Čože sa smejete, veď ste mi vraveli, že aj vy to tak robíte?!
-Dobre, ibaže, to si si musel vybrať tú najškaredšiu...
Malý Janko, ktorý je na kúpalisku s rodičmi, postrehol, že niektorí ujovia majú v plavkách toho viacej, iní menej. Nuž a tak pribehol k mamičke a pýta sa jej: -Mami, prečo niektorí ujovia toho
majú v plavkách viac, a iní menej?
-Vieš Janko, tí čo tam toho majú viac, sú múdrejší-vynašla sa pohotovo matka.
Po chvíli Janko opäť dobehne celý zadychčaný za mamičkou a
už z diaľky kričí: Mami, mami, oco sa rozpráva s jednou peknou
tetou a stále je múdrejší a múdrejší...
Takmer večné pravdy
~ Nepodceňujte hlupákov! Všade majú svojich ľudí...
~ Nehrb sa ! – vraví výkričník otázniku.
~ Vrchol opatrnosti je vízový styk s ochranou.
~ Militantné kukučky znášajú vajcia do guľometných hniezd.
~ Kam by došli včely, keby boli verné jedinému kvietku.
~ Hoďte topiacemu záchranné koleso, aj tak sa slamky chytí !
literarna_priloha_september.indd 2
31. 8. 2010 20:32:11
LITERÁRNA PRÍLOHA
3
Vrece snov
M. Kamenský
S batohom som sa vybral do veľkoskladu. Na pleci sa mi rytmicky
hompáľal, do kroku som si veselo pohvizdoval evergreenovú melódiu,
ktorá sa v rannom mrazivom tichu rozliehala a svojou prenikavosťou
konkurovala zvukom zobúdzajúceho sa mesta. Naprieč osvetlenou križovatkou, potom doľava a napokon som trielil pozdĺž stromoradia cez
park na miesto určenia.
„Prosím za vrece snov.“
Skladník na chvíľu odbehol do zadného oddelenia, okamih sa prehrabával v tovare a nakoniec mi na vysokozdvižnom vozíku priviezol len
tak ledabolo poukladané škatule, spočítal kusy a vystavil faktúru. Bez
meškania som vyrovnal vykalkulovanú položku. Potom som zašiel na
trh.
Kúpte si sny! Erotické i nevinné! Zbohatnutie! Miliónové dedičstvo! Cesta okolo sveta za jedinú noc. Slovensko na výslní dejín!
Záujemcovia sa zhrčili okolo stánku, za ktorý som predtým zaplatil
povinný paušál.
„Milostné dobrodružstvo,“ ozval sa starší pán, pristúpil k pultu a ja
som mu ochotne podal balíček. Potuteľne som sa usmial a dodal som:
„Ani ochranu nebudete potrebovať.“
Muž sa chápavo uškrnul a ponáhľal sa so vzácnym nákladom domov.
„Niečo o šťastnom manželstve,“ požiadala žena a s nádejou sa na
mňa pozerala.
„Nebojte sa, aj to príde,“ povedal som. Bola mi vďačná, prívetivo
sa zatvárila.
Cítil som sa ako nebeský dobrodinec.
Pôžičku bez úroku. Bratislava pupkom sveta. Revalvácia o sto percent. Parlament sa zaoberá ekonomikou. Superman v Tatrách. Bezdomovci v hoteli Astória. Pivo v povodí Váhu.
Ľudia sa išli potrhať. Škatule láskyplne vkladali do nákupných tašiek. Zaujímali sa, či prídem aj zajtra.
Rozpredal som všetko. Určite sa opäť vrátim a naďalej budem rozvíjať svoju kvitnúcu živnosť. Veru, aj bez predvolebnej kortešačky sa pre
mňa nájde výnosné miestečko v parlamente!
Gabriel Hocman
M. Kamenský
V sobotu ráno som si privstal, potichu sa obliekol, urobil si obed
a pomaly odišiel do garáže. Za svoj Jeep som zahákol príves s člnom a tešil som sa na rybačku. Keď som však otvoril dvere garáže,
zistil som že vonku fúka vietor o rýchlosti 90 km/h. Zapol som si
rádio a zistil som, že takéto zlé počasie má byť po celý deň. Išiel
som teda naspäť do domu, v tichosti som sa prezliekol a znova som
vliezol do postele. Objal som ženu od zadu a tichým hláskom som
jej pošepkal: „Dnes je vonku príšerné počasie drahá, skoro ma odfúklo“ Moja žena, s ktorou som mimochodom ženatý 2 mesiace, na
to odpovedala: „A si predstav, že ten môj blbý manžel sa vybral
v takomto počasí na ryby!!!!!!!
Rus, Američan a Angličan sa hádajú, kto skôr dopestuje zemiaky.
Američan: - My dopestujeme zemiaky za pol roka. Použijeme pesticídy, modernú technológiu, ošetrenie a môžeme po dvanástich mesiacoch
zemiaky vyberať zo zeme a konzumovať.
Japonec na to:-To my dokážeme tiež a za kratší čas. Použijeme tú istú
metódu a o dva mesiace môžeme zemiaky vykopávať.
Rus im na to: -To, čo vy páni tu tvrdíte, to my dokážeme zo dňa na
deň. Jeden deň zemiaky zasadíme a na druhý deň ich vykopávame.
-To nie je možné, žasnú Američan s Japoncom.
-Ale, je! Vy neviete čo je to hlad...
literarna_priloha_september.indd 3
Radovánky
Zmena
Korčule, puk, lyže, sánky
to sú zimné radovánky
ponáhľaj sa kalendár
už aby tu bola jar.
Keď je snehu vyše pása
utešuje sa jak prasa
nastáva chvíľa škoda slov
vymení koryto za válov.
31. 8. 2010 20:32:11
LITERÁRNA PRÍLOHA
4
európskych štruktúr. Okolité štáty na nás kašlú ako na ploský kameň.
Minister životného prostredia predostrel návrh, aby sa potkany
a púpavy zaradili medzi chránené rastlinné a živočíšne druhy. Odporúčal používať vodu z našich riek ako účinné a spoľahlivé chemické rozpúšťadlo.
Naostatok sa ku „kecpultu“ dokotúľal ministerský predseda. Pochválil činnosť vlády a hrdo konštatoval, že sa jej do bodky darí dodržiavať volebný program - dosiahnuť liberálnu rovnosť medzi ľuďmi.
Naozaj! Väčšina občanov si je chudobou rovná…
M. Lechan
Sentencie
Ľ. Kotrha
Otváram dnešné
zasadnutie
V zasadačke to šumí, zúčastnení znudene postávajú, pofajčievajú,
v poslaneckých kluboch sa popíja vodka a spievajú oplzlé pesničky. Začína sa rokovanie. K mikrofónu pristúpil predseda parlamentu, ospalo
zívol a prehovoril:
„Otváram dnešnú schôdzku.“
Zhromaždenie rumázga, v predných radoch lúštia krížovky,
uprostred koluje fľaška rumu a vzadu to vyzerá ako v ležadlovom vozni.
„Ekonomika je zruinovaná, oceliarsky priemysel už nevyrába ani
špendlíkové hlavičky, s úspechom sa darí likvidovať posledné súkromné
manufaktúry,“ povedal minister hospodárstva.
Prejav rozhorčene prerušila ministerka sociálnych vecí:
„V obchodoch, bohužiaľ, ešte kde-tu niečo dostať, čierny trh sa plne
rozvíja, daňové úniky dosahujú astronomickú čiastku.“ Navrhla zaviesť
opatrenia proti poctivým daňovým poplatníkom.
Členovia vlády, zodpovední za svoje rezorty, pokračovali:
Ministerka financií s hrdosťou vyhlásila, že štátna pokladnica je
úplne prázdna. Ospravedlňovala sa za malú čiastku, ktorá je v rezerve na
desiate poslancov.
Minister dopravy a spojov podotkol, že sa likvidujú posledné poštové holuby. Koľajnice štátnych dráh sú už dávno rozobraté v zberných
surovinách a medzi Žilinou a Bratislavou sa prerušilo posledné spojenie
ohňovými znameniami.
Minister obchodu sa pýšil, že cestovný ruch úplne ustal, turisti sa
vyhýbajú našim hraniciam na sto honov a jediný návštevník z minulého
roka zdesene ušiel, keď zbadal na kosť vyhladovaného colného úradníka.
Minister obrany vyhlásil, že naše vojsko je absolútne neschopné
boja. Na vojenskom cvičení v Karpatoch sa úspešne nacvičuje streľba
mimo cieľa.
Minister palív a energetiky povedal, že posledná žiarovka na Slovensku zhasla pred polrokom. Ľudia svietia svätojánskymi muškami. Na
vedeniach nízkeho napätia sušia usilovné gazdinky bielizeň.
Minister poľnohospodárstva a výživy oznámil, že žírne lány na juhu
Slovenska pripomínajú maďarskú pustu, čím sa vyriešil národnostný
problém, pretože Maďari sa tu cítia ako doma. Na stromy sa už nemôžeme vrátiť, pretože na Kysuciach vyrúbali už aj posledný les.
Minister vnútra vyhlásil, že na ulici si nikto nie je istý životom. Ľudia sa navzájom oberajú aj o lesk v očiach. Bezpečnostné zložky sa riadia
heslom čo neukradneš - nemáš.
Minister kultúry sa chválil, že posledný slobodný umelec sa vzdal
svojho povolania a teraz žije s kamzíkmi na úbočiach tatranských štítov.
Ministrovi zahraničných vecí sa podarilo vymaniť Slovensko z područia
literarna_priloha_september.indd 4
• Reformy v zdravotníctve občanovi pomôžu asi tak, ako hluchému
biela palička.
• Zlé jazyky tvrdia, že parlament je zákonopredajné zhromaždenie.
• Ozaj, okolo čoho sa točil svet pred vynájdením peňazí?
• Všetci ľudia budú bratia! Možno až po klonovaní.
• Inovované slovenské príslovie: Oko za oko, zub za 200 eur!
• Najlepšia medecína na staré kolená sú vraj mladé kolienka.
• Láska ide cez žalúdok. A možno aj preto neraz končí tam, kde aj
ostatná potrava.
• Zaujímavé, v najstaršom remesle sa používa aj dnes pôvodné náradie.
J. Žilinsky
Odrobinky
• Rada: Nedopustíme, aby nám životná úroveň prerástla cez hlavu.
• Hovorí sa: O čo má lož kratšie nohy, o to má dlhšie prsty.
• Vyznanie: Drahý, buď ku mne vždy tak nežný, ako bola kedysi tá
naša nežná revolúcia!
• Zaujímavé, šľak nás triafa aj bez zamierenia.
• Netaktnosť je pýtať sa bezdomovca na adresu a rodné číslo.
(heno)
Ľ. Kotrha
31. 8. 2010 20:32:11
LITERÁRNA PRÍLOHA
V tieni
Grázel zlodejovi vraví,
vraj nastal čas pravý,
vo veľkom a žiadne strachy,
nahonobiť ťažké prachy.
S drzosťou a bez masky,
schmatnúť štátne zákazky,
banky, kasy, pokladne,
kradnúť treba nenápadne,
bez mihnutia oka, odkrágľovať soka.
Bez rizika, profit hojný,
prepečie sa v tieni vojny,
svet má predsa starosť inú,
toť mandát na zlodejinu!
-heno-
5
HOMO
POLITIKUS
V politike, v kšefte vari,
takému sa iba darí,
čo sa mení, obráti...
Mutanti, degeneráti.
Červená, či hnedá,
pomýliť sa nedá,
pri výbere trikolór,
chemeleón - jeho vzor,
má aj niečo z vtáka:
kradne ako straka,
ako doma v blate, špine,
prasačie to gény svine,
mutácie tiež za to môžu,
na sebe má hrošiu kožu,
prachy hrabe, budí hnus:
Homo politikus!
jano heinrich
Aforizmy
• Od hladu po vedomostiach a smädu po živote ešte nikto neumrel
• Milé gazdinky. V dnešnej relácii „ Čo navariť “ vám poradí šéfkuchár hlad.
• Neopierajte sa o argumenty! Sú čerstvo prefarbené.
• Keby tak volebné lístky boli zlosovateľné..
• Keď nebude z čoho financovať školy, vznikne konečne beztriedna
spoločnosť.
• Bosému do topánok nenatečie
• Žltá ponorka : Ach bože, ako hlboko som klesla!
• Hlúposť a smradľavé nohy naveky neutajíš!
• Čo majú spoločné kominár a pasák? Živia ich štetky!
• Dôvody k optimizmu sa udávajú v promile.
• Škola života žiadne dotácie nepotrebuje.
• Aj žobrácka palica má dva konce.
• Mladým patrí budúcnosť. Tak im treba, zasranom nevďačným!
• Pedant sa vyzuje aj vtedy, kým do seba vstúpi.
-j.H.-
Ľ. Kotrha
-Jano, čím, sa živíš?
-Nuž, každé ráno keď vstanem, prezriem si na internete
zoznam päťdesiatich najbohatších ľudí v Európe a keď
nie som medzi nimi, idem do
roboty!
Ľ. Kotrha
Vraví lekár pacientke:
-Napísal som vám výborný
recept.
Pacientka sa ho nechápavo
pýta:
-Pán doktor, a čo aj vy varíte?
V krčme:
-Pán hlavný, čo môžem
u vás dostať najrýchlejšie?
-Po papuli, -vraví pohotovo
krčmár.
-Pán policajt, stratila sa mi
manželka. Nemohli by ste mi
ju pomôcť nájsť?
-A kedy sa vám stratila?
-Asi pred piatimi rokmi.
-A prečo ju hľadáte až teraz?
-Viete, možno mi neuveríte,
ale doteraz som tomu nechcel
uveriť.
Hovorí lekár pacientovi:
-Pán Krupička, nemajte
obavy, onedlho vás pustíme.
-A kedy to bude?
-Akonáhle príde pohrebná
služba.
literarna_priloha_september.indd 5
31. 8. 2010 20:32:12
LITERÁRNA PRÍLOHA
6
Ľ. Kotrha
Zákon zachovania
hmoty a energie
Už dávno som si chcel vyskúšať, ako je to s tým čerpaním energie od
stromov. Myslím na ten rituál objímania kmeňov s údajne uzdravujúcimi účinkami na ľudský organizmus. Počul som veľa vrelých odporúčaní,
aj som sa prizeral, ale – zatiaľ som nevyskúšal.
Až toť, nedávno, vravím si, zájdem do lesa, sám na sebe ten zázrak
podstúpim. Vyhliadnem si smrek, taký s hladkou kôrou a kmeňom akurátnym, primeraným k mojej postave. Opriem sa oň, ruky za kmeňom
spojím a čakám. To, čo nasledovalo... Ale posúďte sami!
Začali sa diať veci, mierne povedané, nie s kostolným poriadkom. Napriek tomu, že je zima treskúca, konáriky stromu začali na vidom oči
pukať a o malú chvíľu už boli kvetmi obsypané. Aj so mnou to robilo
zázraky. Ale napodiv, opačné, ako som očakával. Telo mi slabosť oblievala, kolená sa mi podlamovali a ruky sa únavou triasli. Ledva som sa
domov doterigal.
A tam – opäť prekvapenie. Celého ma horúčava zaplavuje. Pozriem
do zrkadla, lebo nad čelom ma niečo posvrbieva. Netrvá dlho a už sa aj
parohy von derú.
Tak predsa to len funguje.
M. Kenda
Poľovníci sa usadili v noci v lese, s úmyslom poľovať na tigre.
Noc však bola tmavá, zradná a tak sa rozhodli nevychádzať vôbec
von a dali sa popíjať rum. Onedlho však jeden z podgurážených
a potrundžených poľovníkov dostal odvahu, a snažil sa presvedčiť
ostatných, že on sa vraj nebojí a že on sa na to podujme. Darmo
ho ostatní odhovárali a bránili mu v tom, on vybehol von a dal sa
na cestu nebezpečia. Lenže...v skutočnosti aj on mal strach, a dostal
ho najmä potom, čo ho začal skutočne prenasledovať tiger a on sa
dal na útek smerom do chaty. Pritom reval na ratu. Keď poľovníci
začuli podozrivý rev, otvorili chatu a tiger doskočil medzi nich. Vystrašený, prenasledovaný poľovník však nestratil duchaprítomnosť
a vraví: -Tak, tu ho máte, zabite ho a oderte, idem po ďalšieho...
literarna_priloha_september.indd 6
• Dnes sa za všetko
platí. Okrem poctivej
práce.
• Aká je hodnota
ľudského života? To
záleží na výške úplatku ošetrujúcemu lekárovi.
•
Najrýchlejšie
možno pohltiť jednotlivca v konzumnej spoločnosti.
• Ako spoznáte najväčšiu sviňu? Podľa
slušného obleku.
• Chips? Názorná
ukážka ako možno
jeden zemiak speňažiť
za jeden dolár.
M. Palko
Do prievanu...
 Politická krátkozrakosť je korigovaná raz za štyri roky.
 Tým politikom, ktorým sa nečiaha po päty, ide sa po krku.
 Udržať pokope vládnu koalíciu bude oveľa ťažšie ako rozdeliť Siamské dvojčatá.
 Naša budúcnosť je vlastne minulosť v predstihu.
 Zbohatlíci - top spoločnosť, chudoba - trop spoločnosť.
 KDH už splnila svoj volebný program. Ekonomika je na kolenách.
 Naši politici ťažko odstupujú. Skôr odskočia - od riešenia problémov.
 Súčasnú vládu sme volili z čistej lásky. Určite nie s rozumu.
 V demokracii sa môžeš zhlboka a pokojne nadýchnuť. Hoci aj toluénu.
 Škoda, že so sladkými rečami našich politikov sa nedá aspoň osladiť
káva.
 Skúsenosť: Aby ste si mohli vyhodiť z kopýtka, musí sa vám čertovsky
dariť.
 Ni je pravda, že všetci naši politici sú zlí. Niektorí sú aj horší.
 Zle je, ak nám chodí mráz už aj po rebrách domácich radiátorov.
 Mnohých poslancov nezaujíma za koho v parlamente bojujú, ale za
koľko.
M. Janega
Starec a starenka sedia na lavičke v parku a spomínajú:
-Dedo, mohli by sme sa teraz na starosť úprimne pozhovárať.
Koľko razy si ma v živote oklamal?
Dedo sa okúňa, veľmi sa mu na túto tému nechce hovoriť, no napokon privolil a vyšiel s farbou von. Rozhodol si však priznať iba
jeden prehrešok.
-Iba raz? -osopí sa na neho starká a dá mu silnú facku:
-Vidíš, ty starý somár, ako by sa nám to teraz zišlo!
Do výskumného jazykového ústavu prišiel list s otázkou:
-Prosím vás, vysvetlite mi význam slova „vatórium?!“
Z ústavu, keďže neporozumeli otázke, žiadali bližšie vysvetlenie.
Občan poslal obratom list, v ktorom píše:
Prečítal som si na neďalekej budove nápis OBSERVATÓRIUM.
Viem čo je obser, ale neviem čo je to vatórium.
31. 8. 2010 20:32:12
LITERÁRNA PRÍLOHA
Nádej
Do Paláca nádej mieri
vrátia sa tam pionieri.
Móres
Nový „ móres“ majú
vo zvieracej ríši
mačky sa báť začínajú
obyčajných myší.
Efektne
Tí, čo majú na rováši
klamú, až sa od úst práši.
7
• Naši politici budujú krajinu. Stavajú
si vily.
• Mäso je pre našinca zakázané ovocie.
• Na politikov sa
obyčajne lepia peniaze, na občanov smola.
• Uverili ste sladkým rečiam?a Nedivte
sa potom, že namáte
ani na slanú vodu.
M. Palko
Ako som
vypadol z úlohy
Pohybovať sa na politickej scéne je záležitosť neľahká. Kto neokúsil, nepochopí. Divadlo je proti
tomu šuvix. Číry amaterizmus. To
u nás platia presné a neúprosné
pravidlá. Každému pridelia úlohu, šitú na jeho mieru. Povedané
obrazne aj prakticky. Musí vám
sedieť po každej stránke. Tak, aby
Veľmi sa nečudujem, veď hráme
už x – tú reprízu tej istej, kedysi
úspešnej komédie. Dej rovnaký,
zápletka, gagy aj rozuzlenie bez
zmeny. Ľudí to pochopiteľne nebaví.
Skúsili sme teda inovovať. Možno je to v kostýmoch. Sú nemoderné, ošúchané. Niektorí z nás
Poistenie
- istota
Dedko do starenky hučí
ešte som ja veru rúči
buďme babka buďme svoji
kým nám pilier pevne stojí.
Duté hlavy
Stará pravda takto vraví :
Nepotopíš duté hlavy!
-Tak sme sa konečne
dočkali slobody! Môžeme
podnikať, pašovať, kradnúť, vraždiť...
-To je pekné, - komentuje tieto slová iný človek.Lenže kedy budú mať takúto slobodu ako zločinci
aj slušní ľudia?...
-Jožko, od nového roku
všetko zdraží a tak budeš
musieť viac šetriť!
-Ako a čím mám prosím
ťa ešte šetriť?
-Napríklad, vždy keď
otvoríš chladničku, tak sa
v nej svieti...
Sťažuje sa starý ženáč
mladému:
-Moje žena mi stále
odporuje. Prvý raz a naposledy so mnou súhlasila, keď som ju požiadal
o ruku.
-Anča, vieš čo je najusilovnejšie na svete?
literarna_priloha_september.indd 7
Ľ. Kotrha
-Kurie oko. Po celý čas,
vo dne i v noci je na nohách.
Turisti sa zvedavo pýtajú baču na salaši či vie aj
to, aké bude zajtra počasie. Keď im ho bača povie,
s údivom sa ho pýtajú, ako
to tak presne vie.
-Dnes ráno to hlásili
v rozhlase,-odpovie lakonicky bača.
-Marienka, čoho sa viac
obávaš, AIDS-u, alebo rakoviny?
-To záleží od toho, čo
práve fajčím...
sa politik mohol pohybovať voľne
a nenútene. A cítiť sa pohodlne a
bezpečne. Na to slúži už osvedčená podšívka z materiálu, odborne
zvaného imunita.
Takto vystrojený som sa aj vrhol
do onoho víru. Spočiatku šlo všetko ako po masle. Slávil som úspechy a zožínal potlesky na otvorenej scéne. Publikum ma milovalo,
kolegovia a kolegyne uznávali.
Ale čas, to nemilosrdné a neúprosné zrkadlo, funguje všade. V
našom prípade je ním obecenstvo.
Návštevnosť nám začína klesať.
viditeľne pribrali. Odev na nich
praská, zohnúť sa je riziko. Čo – to
sa poprešívalo, poplátalo, prionáčilo.
Chvíľu to zaberalo. Osobitnou
kapitolou som však ja. Na rozdiel
od ostatných, začal som sa v tej
mojej úlohe akosi scvrkávať. Úloha sa na mne plantala, začali sme
si zavadzať navzájom. Až som nakoniec úplne z tej úlohy vypadol.
Krajčír rozhodol, že sa na mňa už
šiť neoplatí. A režisér ma vyškrtol
z deja.
M. Kenda
Slovenčina, joj!
Heureka
z tej našej slovenčiny
chodím ako zbitý...
Už nejem potraviny,
ale-komodity!
Napadlo mi to raz
- tuším vo vani Že pôjdem na doraz,
v prikyvovaní!
L. Bednár
V. Haring
31. 8. 2010 20:32:12
LITERÁRNA PRÍLOHA
8
Cesta za hranice
ľudských možností
Odjakživa ma zaujímala otázka : Kde sú hranice ľudských možností? Kde – kto ich spomína v rôznych
súvislostiach, ale, dajme si ruku na srdce, stál niekto na ich prahu, dotkol sa ich, alebo ich čo i len zazrel.
Pochybujem. Všetko si to ľudia iba nahovárajú, vyťahujú sa sami pred sebou. Lebo človek, to je vystatovačné
plemä. A nekritické.
Rozhodol som sa pre experiment. Vyskúšam celý ten problém sám na sebe.
Keďže, ako je už dávno známe, oné hranice nás obkolesujú všetkými smermi, pobral som sa, kam ma zmysly
viedli. Najskôr voľným krokom, neskôr rezkým, nasledoval poklus, beh, až som prešiel do šprintu. Lapám po
dychu, kŕče ma zmáhajú, tmí sa mi pred očami. Ale nevzdávam sa. Zrazu – bdiem, či blúznim. Predo mnou
moja méta. Áno, je to ona, hranica ľudských možností. Už-už sa mi zdá, že sa jej dotknem. Ale čo to? Ona sa
posúva. Je nedostižná?
Zbieram posledné zostatky svojich síl. Vyrážam vpred a – som za ňou.
Ovládol ma pocit doteraz nepoznaný, priam nadľudský. Jasné. Veď už nie som človek.
E. Petro
Prečo v tretej osobe
Známi sa ma často krát pýtajú, prečo tieto svoje drobnosti píšem zásadne v prvej osobe. Nuž, má to viacero
dôvodov. Jednak som si na to zvykol, aj sa mi to pozdáva, ale hlavne, som presvedčený, že nikoho týmto spôsobom neurazím. Lebo samotný námet dielka je, vlastne snaží sa byť veselý, či humorný. Aj pointa by mala
byť úderná, triafať do čierneho. Zasiahnuť, zosmiešniť tú či onú neresť, alebo neduh. A do koho zabŕdnuť, keď
nie sám do seba. Lebo, len veľkí duchom si dokážu robiť vtipy sami zo seba. A tak prichádzam o množstvo
námetov a tém. Lebo neviem byť chvastúň.
M. Hozál
M. Kamenský
literarna_priloha_september.indd 8
Kanály
Niektoré
kanály plavci preplávajú,
v iných bezdomovci
prespávajú.
M.M.
Predvolebné i
povolebné heslá
SDKÚ: Plňte vínom
plná čaše,
vládne kreslá sú už
naše.
OPOZÍCIA: Zavrite
si prázdne huby,
radšej plňte predvolebné sľuby!
M. Mojžita
M. Kamenský
31. 8. 2010 20:32:12
HÍRNÖK
8
Milyen bor illik
a vacsorához?
Nem tudja, mely borok valók
az egyes ételfajtákhoz? Összeállításunk segít az ügyes társításban!
Előételhez könnyű bor ajánlott
Hideg előételekhez, mint
amilyen például a sonkatekercs,
könnyű rozé vagy száraz fehérbor
illik. A főtt húsos és tojásos előételekhez vagy a húsos mártásokkal tálalt tésztafélékhez ellenben
könnyű vörös- és rozé borokat
kínáljon. A magas savtartalmú
sajtok, mint amilyen a kecskesajt, csodálatosan harmonizálnak a savas borokkal, így a fiatal
sauvignon blanc-nal.
Sertéshez jó lehet a zamatos
Világos húsokhoz, szárnyasokhoz és fiatal állatok húsaihoz
száraz és fél száraz fehérbor illik.
A chardonnay remek választás
lehet csirkéhez, pulykához vagy
libához. A vadhúsokhoz azonban erős, testes vörösbor való.
Kacsához is kínálhat vöröset, de
figyeljen arra, hogy könnyű legyen (pl. oportó). Sertéshús mellé egyformán illik a zamatokban
gazdag fehér-, valamint a vörösbor is. Mindez attól függ, hogy
hogyan készíti el a húst.
Gombához elegánsat!
Faszénen grillezett sertésszeletekhez chardonnay, sertéspörkölthöz inkább kadarka, a rablóhúshoz pedig kékfrankos dukál.
Marha- és bárányhúsokhoz álta-
HU_september.indd 8
lában bársonyos, zamatos, nemes
vörösborokat fogyasztanak (pl.
pinot noir, merlot, cabernet).
Gombához remek választás lehet
az elegáns, fűszeres ízű hárslevelű. Csiperkéhez azonban könnyű
vöröset, például oportót is tölthet.
Halhoz sem kell mindig fehér
A fehérbor jól megy a halakhoz. De nem kell mindig ragaszkodni ehhez a szabályhoz, noha
általánosságban tényleg igaz,
hogy a fehérborok minden tengeri herkentyűhöz remekül paszszolnak. Egészben sütött halak,
valamint szardínia mellé azonban
ihat rozét is. Édességhez, süteményhez félédes, édes vagy úgynevezett desszertborokat szolgáljon fel!
Kisokos a jó hőmérséklethez
Az sem mindegy, hogy milyen
a nemes nedű hőmérséklete, e tekintetben kövesse az alábbi táblázatot:
a fehérbor 8–12°C-os, a rozé
14–18°C-os, a vörösbor 14–18°Cos, a fajsúlyosabb vörösborok 18–
20°C-os, a pezsgők bukéja pedig
6–9°C fokos hőmérsékleten a legideálisabb.
Fontos! Szobahőmérsékleten
tárolva a borok hamar elveszítik jó tulajdonságaikat. Érdemes
ezért egyenletes hőfokon tartani
a palackot, mert az ingadozások
nem tesznek jót a bornak. -str-
Sült gombás tészta
Viszonylag gyorsan elkészíthető fogás, amelynek a lényeg az egyszerűségben és a kiváló alapanyagokban rejlik. Szerencsés vagyok
a szüleim vidéken élnek, ha Budapesten járnak mindig meglepnek
valami finomsággal legutóbb 5 darab frissen szedett vargányát
kaptam. Nem akartam a finom illatos vadgombát túlcifrázni ezért
egy szimpla gombás tésztát készítettem.
Hozzávalók:
- 3 db közepes vargánya gomba,
- 10-15 dkg tészta (2 marok házilag gyúrt széles metélt),
- 2 közepes fej salotta vagy vöröshagyma,
- 2-3 ek növény olaj,
- 1 ek olíva olaj,
- 3 dkg vaj,
- 3 csomag petrezselyem,
- só, bors,
Elkészítés: Először is a tésztának tettem fel vizet forrni (minimum
háromszoros mennyiséget). A gombákat megtisztítottam majd vékony szeletekre vágtam, a vastag falú serpenyőmet felforrósítottam
majd kevés olajon elkezdtem a gombaszeletek mindkét oldalát arany
barnára sütni. Fontos, hogy egyszerre csak kevés szelet legyen a serpenyőben, különben főni fog nem sülni. Amikor egy adag elkészült
kiraktam egy külön tányérra, ott sóztam, borsoztam, a serpenyőben
pedig szükség esetén pótoltam az olajt.
Amikor az összes gombaszelet megsült, a felkarikázott salotta
hagymát 3-5 percig sütöttem nagyjából ugyanúgy mint a gombát,
majd amint a hagyma is arany barna kezdett lenni, a már elkészült
gombákat visszahelyeztem a serpenyőbe egy nagy adag vaj valamint
a felaprított petrezselyem társaságában. Sóztam, borsoztam majd
alaposan a serpenyőben alaposan összeforgattam az időközben kifőtt, leszűrt tésztával. Tálaláskor meglocsoltam egy kevés extra szűz
olíva olajjal
CHÝRNIK – HÍRNÖK. Vydáva vydavateľstvo H+S. Vychádza ako mesačník v obciach a mestách novozámockého regiónu. Povolené: OVS OÚ, reg. č. 265/2003. Redakčná rada: Mgr. Jozef Hatala, šéfredaktor, Mgr. Jana Slobodníková, Ing. Vít Drgoň, Ján Nagy,
Milan Kupecký, Zoltán Komlósi. Adresa: Redakcia CHÝRNIK – HÍRNÖK, Várdayho č.
21, 940 01 Nové Zámky. E-mail: [email protected] Tel.: 0915/667 036 , 0907/905
537. Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia, ani ich nehonoruje. Tlač: Necarte Komárno. Grafická úprava: Finding.
CHÝRNIK – HÍRNÖK. Kiadja a H+S kiadó. Havi lapként jelenik meg az érsekújvári
régió falvaiban és városaiban. Engedélyezve: OVS OÚ, 265/2003 reg. szám alatt. Szerkesztőség: Mgr. Jozef Hatala, főszerkesztő, Mgr. Jana Slobodníková, Ing. Vít Drgoň, Ján
Nagy, Milan Kupecký, Zoltán Komlósi. Cím: Chýrnik – Hírnök szerkesztősége, Várdayho
21, 940 01 Érsekújvár. E-mail: [email protected] Telefonszám: 0915/667 036,
0907/905 537. A nem igényelt írásokat a szerkesztőség nem küldi vissza és nem honorálja.
Nyomda: Necarte Komárom. Grafikai megjelenítés: Finding.
31. 8. 2010 20:31:09
HÍRNÖK
7
Ismerjük meg a gyógyfüveket!
Hazánkban a természet gazdagon kínálja kincseit.
Ma már alig néhányan ismerik
a gyógynövényeket, s kevesen
tudják, vajon melyik mire is használható. Kőszeghegyalján például korábban sokak megélhetését
biztosította a gyűjtésük, mára
viszont, mivel a régi tudásnak
csak kevesen vannak birtokában,
a természet kincsei szinte teljesen
kihasználatlanok – mondta Bakos György, az Írottkő Natúrpark
Egyesület elnöke.
– Szeretnénk azonban, ha ez
megváltozna – folytatta az elnök.
– Kőszegen egy gyógynövénykert
és egy virágudvar is rendelkezésére áll azoknak, akik szívesen
szereznének részletes ismereteket
a témában, s alaposabban megismernék a gyógynövényeket. Reményeink szerint így ismét egyre
többeknek lesz lehetősége arra,
hogy a szabadban is biztonsággal
felismerjék, gyűjtsék és szükség
szerint egész évben használják
ezeket az egészségük megóvására.
juk az „anyanövényt”, s hacsak
nem a gyökérzetre van szükségünk, természetesen ne is tépjük
ki tövestül.
- A szárításkor kiteríthetjük
a növényeket egy nagy vásznon,
vagy laza, nem túl nagy csokorba
kötve, „fejjel lefelé” lógatva felakaszthatjuk egy meleg, száraz,
sötét, jól szellőző helyen. Napon
sose szárítsunk.
- Miután „zörgősre” száradtak
a növényeink, morzsolva vagy
vágva aprítsuk fel, s tüllel lezárt
üvegben vagy papírzacskóban,
száraz, hűvös helyen tároljuk felhasználásig.
- A gyógynövényeket zölden
is használhatjuk, ám ilyenkor jóval nagyobb mennyiséget adjunk
Mire használjuk? A benne lévő
kovasav – amely miatt régen
edények tisztítására is használták, ezért kannamosó fűnek is
nevezték – sok szilíciumot tartalmaz, ezért például hajhullás
ellen, a gyenge, töredező körmök
megerősítésében is hatásos lehet.
Kitűnő vértisztító, vizelethajtó és
vérzéscsillapító. Jól használható
húgyúti fertőzéseknél, hólyagbántalmaknál,
vesemedencegyulladásnál, fokozza a szervezet
ellenálló képességét, enyhíti a torokgyulladást, a köhögést.
Cickafark
Szeptemberig gyűjthető, elsősorban legelőkön, réteken, utak
mentén gyakori, de a kertekben
HU_september.indd 7
(folytatás az 6. oldalról)
szocializmus megálmodója, az
egyik legnagyobb magyar író,
akinek a nevét, mondjuk a discó
sztárnő Madonna, vagy Donna
Summer mellbőségének paraméterivel ellentétben a legtöbb
agyonhülyített, diszkós, narkós,
pszichopata Kelet-európai fiatal
már nem is ismeri?!
„Aljas zenével itatni egy nép lelkét olyan merénylet, mintha a testét tífuszos vízzel itatnák”
Elég volt a merényletekből! Az
ateista parázna zenei züllesztésből!
Szlovákiában és Magyarországon is új, a Kultúrát, az erkölcsöt
és művészeteket pártoló Kormányok alakultak.
Új média-törvényekre lesz
szükség, a Kereskedelmi rádiókra
is vonatkozó új média-politikára.
-zoll-
ébredés
sok-sok évet átaludtam
felébredni nem akartam
tudtam álom amit élek
szebb volt mint az éber-élet
belőle a teához. Amiből például
szárazon 1 teáskanál szükséges
egy csészényi vízhez, abból frissen 6-10 kanálnyira is szükségünk
lehet.
Most gyűjthető
Zsurló
Fiatal hajtásai augusztus vé-
sem ritka. A virágzó növény föld
feletti részeit szedjük le a vastag
szárrészek nélkül.
Mire használjuk? Étvágytalanság, görcsös gyomor-, bél- és epefájdalmak, gyomorhurut, vénás
keringési zavarok (pl. lábszárfekély, aranyér), visszérproblémák,
húgyúti betegségek ellen. Íny- és
szív ha dobbant - láb ha lépett
alvó lelkem fel nem ébredt
nem volt szép és nem volt való
susogott hamis altató
ringattak hazug énekek
átaludtam fél életet
szikra pattant - láng fellobbant
szívem hatalmasat dobbant
Jó tanácsok
- Fontos, hogy csak olyan
gyógynövényeket gyűjtsünk és
fogyasszunk, amelyeket biztonsággal felismerünk, illetve felhasználásuk módját pontosan
tudjuk!
- Az utaktól távol eső helyeken
szedjük csak a növényeket, ahol
nem szennyezi őket a forgalom.
- A növényeket mindig száraz
időben gyűjtsük, azokat, amelyeknek virágát is szedjük, lehetőleg a legnapfényesebb órákban,
mivel ekkor a legtöbb bennük
a hatóanyag.
- Használjunk éles kést vagy ollót, hogy minél kevésbé roncsol-
Kereskedelmi...
belerenget szép világom
nyílni kezdett én-virágom
nyújtózik felébredt lelkem
most már végre Ember lettem
valóság lesz minden álom
önmagamat megtalálom
hátra van még sok-sok évem
felébredni nem is féltem
géig gyűjthetők. Vizes, nyirkos
erdők, rétek, árokpartok mentén
találkozhatunk vele, virágtalan
növény.
szemgyulladásnál, vérzéscsillapításra, sebgyógyításra is alkalmazható.
-str-
érzem minden helyre kerül
új világom elcsendesül
31. 8. 2010 20:40:53
HÍRNÖK
6
A szórakozásra
időt kell szánni
Jól tudta ezt Pató Pál úr, és példája nyomán a szőgyéniek is
A Pató Pál Napokon csak
a szervezőknek nem lehetett elege a rohanásból. Ment is minden
mint a karikacsapás. Pénteken
és szombat délelőtt ezoterikus
előadásokat hallgathattak az érdeklődők Fiala Ildikó háziorvos,
a helyi Menta Klub vezetőjének
szervezésében.
Én Izsák József Ép testben ép
lélek című előadását hallgattam
élevezettel, mely őseink bölcsességére alapozva vezetett az
egészséges életmódhoz. Közben
folyt a gyógyítás is kézrátétellel,
masszázzsal, a négy elem segítségével, piramissal, antioxidánsok
mérésével, csodaszerek árusításával. Aki itt nem gyógyult meg,
azon már csak az orvos segíthet.
A kánikulára való tekintettel
a Szőgyén Nagyberki öregfiúk
találkozóját reggel 8-kor kezdték volna, de nehezen gyűlt öszsze a csapat, hiszen előző estét
már a baráti családoknál töltötték, nem csak beszélgetéssel.
Szőgyén 6 : 4 arányban bizonyult
jobbnak (kipihentebbnek).
A program a tájháznál folytatódott a nemzetek találkozójával. Ők Smídt Róbert és Czuczor
András képviselők segítségével
betekintést kaptak Szőgyén történelmébe,
megismerkedtek
régészeti leleteinkkel és szakrális emlékeinkkel. A tájháznál
bemutatkozott a magyarországi
HU_september.indd 6
Bergengócia Óvoda – prezentációval, egészséges ételek kínálatával a legkisebbek számára.
Az egyes helyszíneket kisvonat
kötötte össze, amely mindig zsú-
foltan közlekedett. Sajnos volt
olyan gyerek (sőt felnőtt!), aki
egész délután ki se szállt a vonatból, akadályozva ezzel mások
utazását.
A főtéren már délután megalapozta a hangulatot Kosáry Judit
nótaénekes és Pepes Sándor zenekara. Őket követte a szőgyéni
Iglice, a tatai Pötörke és a komáromi Dunaj Néptáncegyüttes,
majd jazz zene szólt a népes
esztergomi SoundGixer zenekar előadásában. Vadkerti Imre,
a magyar televízió Társulat c.
műsorából jól ismert előadó is
fellépett Zsapka Attila és Emmer
Péter közreműködésével. Őket
fél 11-kor a nap sztárvendége
Bach Szilvia énekes, paradista
követte.
Közben folyt a sör, sült a kolbász, a pecsenye és az ízletes
gulyás. A budapesti Magyar
Pipaklub Egyesület tagjai békésen pöfékeltek – aki akarta
csatlakozhatott hozzájuk, Kádár
Ferenc vándorfotográfus pedig
fotográfiái segítségével a fiumei tengerpartra, disznóölésre,
kecskefejésre varázsolt minket.
Ha valaki a pózolás alatt megéhezett, kalácsot vehetett Mézes
Mannitól. A Pató Pál Párt tagjai
hozták formájukat – végtelen
vidámságukból semmi se tudta
őket kizökkenteni.
Az utcabálon a kitűnő Friends
zenekar szórakoztatta a mulatni
tudó közönséget, akik még Pató
Pál úr figyelő szemei előtt se
tudtak annyira ellustulni, hogy
álomra hajtsák a fejüket. Ki is
tartottak hajnalig.
-koml-
Kereskedelmi
rádiók: A népzene
indexen?
Szögezzünk le valamit: Még
a legvadabbnak tartott Kommunista időkben sem hallgattatták
el egy- két hétnél hosszabb időre
Koncz Zsuzsát, a „Nemzet Énekesnőjét”, vagy Illés együttest,
a magyar rock zene megteremtőjét. Se Magyarországon se Szlovákiában.
Ami Joszip Viszárionovics
elvtárséknak
(alias:
Sztalin
et.) Rákosi, Révai, Kádár és
Acélelvtárséknak nem sikerült,
azt megvalósította egy Tatabánya
térségbe, Győrbe, Komáromba
és Esztergom környékére is su-
gárzó kereskedelmi rádió, mely
Dél Szlovákia több településén is
Párkányban, Révkomáromban és
Zselízen is fogható.
(Egyébként ennek a rádiónak
a központja eredetileg Esztergom
volt, de mint mindent a Bazilika
kivételével, így ezt is a provinciális
szennycsatornát is az ex – komcsi,
jelenleg FIDESZES vezetésű egykori bányászvárosba helyezték.
No de térjünk csak vissza a mi
rádiónkra. Az ő jelmondatuk,
ahogy piár- főnökük, P. Lajos elvtárs megfogalmazta:
„A rádió – ami összeköt”. De-
könyörgöm: mit, kit, kiket köt
össze?
Netán Tetübányát a Demszky
féle judapesti négyes metró romjaival? , vagy Esztergom – Alvóvárost New York központjával? Netán – uram bocsá – a jeruzsálemi
siratófallal? / Ki tudja. P. Lajos
biztos.
Nem lehet véletlen, hogy ő
a Főnök, a Főideológus.
Félre az iróniával! Szóval „Rózsaszín” Rádió csinovnyik lelkű műsorvezetőitől hiába kérsz
Koncz Zsuzsa, vagy uram bocsá,
Illés, Tolcsvay számot.
Azt mondják nincs. Pedig meg
van nekik a felvétel, csak nem
játszhatják be! Mivel főnökük
P. Lajos, Tetübányáról, vagy titkos, és igazi, nagyfőnök ki tudja
honnan, talán éppen Tel Avivból
(megtiltja nekik. A hivatalos verzió szerint( Forrás: P. Lajos, programigazgató) Konczék népszerűségi indexe annyira alacsony, hogy
egyszerűen nem férnek be a rádió
„műsor-struktúrájába”.
Érdekes módon a Konczékkal
egyidős Mick Jagger, vagy a szintén a hatvanas, hetvenes éveiben
regnáló Máté Péter, Ihász Gábor,
Korál, Omega, Presszer, Demjén
mehetnek.
Na, ja! Az ő „indexük” (származásuk) megüti, sőt talán meg is haladja a játszási küszöböt.
De nem csak Konczot, meg
Illést tették indexre P. Lajosék,
hanem cakum - pakli az egész magyar autentikus népzenét is.
(Nesze Neked Táncház-mozgalom, a magad mintegy fél milliós
táborával)
Na és persze a világhírű magyar
operett Simándival, Gregorral,
a magyar opera, és természetesen
még a roma – zene is hiánycikk
a kereskedelmi rádiók többségénél.
Csakúgy, mint a szlovák zene,
pedig ezek a magyar rádiók Szlovákiában is foghatók.
Javaslom: nézzünk körül „merüljünk be” a kereskedelmi rádiók
zavaros vizébe is. A budapesti
székhelyű Sláger Rádió, meg a Danubius megszüntetése nem is volt
olyan rossz ötlet.
De folytatni kell a sort. Itt van
például ez a bizonyos „rózsaszín
rádió”.
Hogyan is írta Németh László
tanár úr, mesterünk, a „harmadik utas” minőségi Keresztény
(folytatás a 7. oldalon)
31. 8. 2010 20:31:09
HÍRNÖK
5
Egyre ritkábbak
az alkotótáborok
... mondta el a tábor képeiből
nyílt kiállításon Kántor János táborvezető. Annál is inkább becsülendő, hogy ez a szőgyéni alkotó-
műhely jelentős művészteleppé
nőtte ki magát. A tábor a kortárs
alkotókat összefogja és a nemzetköziség szellemében folyik itt a kiváló alkotómunka
Kocsis Ernő a tábor másik vezetője megköszönte a befogadást
a község vezetőségének, akik e nehéz gazdasági helyzetben is igyekeznek a tábort életben tartani.
– Igyekszünk ezt meghálálni olyan
alkotásokkal, melyeket elfogadna
bármelyik galéria – hangsúlyozta
Kocsis úr.
Az idén egy kicsit kevesebben
voltak a táborban, mint az előző
években, de egy régi ismerőst Z.
Babucsik Annát most viszontláthattuk és teljesen új tagja is volt
a tábornak Németh Valika. Ő egészen csodás módon 64 éves korában jött rá arra, hogy tud portrét
festeni. „Egy evangélikus pap
megtért börtönlakóval beszélgetett az esti tévéműsorban január
harmadikán. Az elítélt megbánása
őszintének hatott, és a lelkem mélyéig megérintett. Bár azelőtt szinte semmit sem rajzoltam, azonnal
ceruzát kellett ragadnom, hogy
HU_september.indd 5
a napközis Alkotó Tábort, ahol 6
– 15 éves gyerekek ismerték meg
vagy csiszolták a kézműves mesterség fortélyait. Az előző évektől
eltérően mindössze csak 3 helyi
kisdiák volt, a többi Esztergom-
és a textil lovacska mind a kisebbeknek, mind a nagyobbaknak
kedvenc emléktárgya marad a táborból.
Idén a fafaragás alapjaival, az
agyagozással, a csuhéból készült
ból, Párkányból és Pozsonyból
jött az egyhetes táborba. Volt, aki
itt kezdett elsős korában, s most is
itt volt már nagydiákként. Az egy
hét alatt most is a kedvelt foglalkozások egyike volt a szövés, talán
azért is, mert ezzel a mesterséggel
tájainkon esetleg csak egy-egy
tájházban találkozhatunk. Nánára
évente a szálkai szövőasszonyok,
Vinkler Júlia és Tóth Ilonka néni
jönnek el, hogy megtanítsák a szövés alapjaira az érdeklődő kisdiákokat.
A budapesti Millenáris Parkban
tevékenykedő Csiribiri kézműves csoport tagjai is visszajárnak
figurákkal, nemezeléssel, gyertyakészítéssel ismerkedtek a gyerekek.
S első alkalommal volt színpadi
alkotás is, mert a záró programra
a nagyobb diákok egy maguk rendezte színpadi „művel” lepték meg
a nagy létszámú közönséget.
A zárónapon a kiértékelésen
kívül minden résztvevő bemutatta alkotásait, mely sok szülőnek
kellemes meglepetést jelentett.
S talán a legnagyobb meglepetés
az volt mind a szülők, mind a szervezők számára, hogy az egy hétig
tartó, napi 7- 8 órás foglalkozás
annyira lekötötte a gyermekek fi-
Nánára, és mindig hoznak valami
újat: a tűzzománc ékszerek, a nádból fonott kosarak, a rongybaba
gyelmét, hogy szinte hangot sem
lehetett hallani a kultúrház falai
között.
-int-
megörökítsem ezt a feledhetetlen
arcot. Hirtelenjében csak régi levélpapírt találtam, arra róttam fel
a vonásait” – mesélni Valika rajz-
készségének felbukkanását.
Ferenczi Gábor Agárdi Kovács
Attilával dolgozott együtt. Nagyon
kreatív párost alkotnak - feldobnak
egy témát és mindketten megfestik. Egészen különleges alkotások
születnek, melyek egymás mellé
téve még elgondolkodtatóbbak.
Nagyon szimpatikus művésze a telepnek K. Paulusz Györgyi ikonfestő, aki szinte minden éven részt
vesz a táborban. A tőle megszokott
precizitással festi a szebbnél-szebb
szentképeket, persze az ikonfestészet szigorú szabályai szerint.
Bugyács Sándor egyedi hangulatú
„pisaccós” képei mindig megállásra késztetik a látogatót, Nagy
László porkrétával készült alkotásain pedig időtlen melankóliát
fedezzük fel.
VIII. Nánai
Alkotótábor
A Csemadok Nánai Alapszervezete július utolsó hetében nyolcadik alkalommal rendezte meg
31. 8. 2010 20:31:08
HÍRNÖK
4
fennállásának csaknem 1 éve alatt
rengeteg látogató megfordult annak épületében és környékén. Er-
érdeklődő is található köztük,
Magyarországról, Csehországból, Németországból és Európa
több országából. Ezenkívül a tájház több rendezvénynek, gyermekfoglalkozásnak és rendhagyó
tanórának adott eddig otthont.
Továbbra is várunk minden érdeklődőt, aki szeretne körülnézni
tájházunkban, és elmerülni egy
kicsit a múltban. Információk
ről tanúskodik a sok-sok aláírás és
elismerő szó a vendégkönyvben.
Külön öröm, hogy sok külföldi
a szabadidőközpontban és a községi hivatalban.
-koml-
Tardoskedd :
Tovább szépül a tájház
2010-ben tovább szépül és újul
a tavaly búcsúkor átadott tájház.
Ezúttal a hátsó helyiségek lettek
kívül és belül átalakítva, ill. fafaragóink jóvoltából díszes fából
faragott kapura és kerítésre lett
kicserélve az eddigi régi bejárat.
A 3 hátsó helyiség felújítása
a Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumába benyújtott a „Tardoskeddi Tájház
vendégszobájának rekonstrukciója” nevű sikeres pályázatunknak köszönhetően valósulhatott
meg. Az említett Alap 800.000
HUF azaz 3.010,01 EUR pénzösszeggel támogatta a felújítást.
A kőműves munkálatok februártól áprilisig tartottak, és Nagy
István helyi vállalkozó végezte
el őket. A felújítás során bontási
munkálatokra, falak bepucolására és szigetelésére, külső és belő
vakolatra, valamint a külső és
belső falak lekenésére és festésére
volt szükség. Néhány hónappal
később - július első hétvégéjén
ismét munkálatoktól volt hangos a tájház környéke. Ekkor és
itt került ugyanis megrendezésre
a VI. Kistérségi fafaragók találkozója, amelyet az Élő Hagyományok Polgári Társulás szervezett
Tardoskedd község támogatásával. A találkozó során a résztvevő
hazai és környékbeli fafaragók új
fakerítést készítettek a tájház elé,
s azt eredeti tardoskeddi faragott
kapuk mintázatával díszítették.
A virágmotívumokat ábrázoló
minták elsősorban a palóc kul-
HU_september.indd 4
túrát jelképezik. A faragott kaput
Thain János érsekújvári tanár,
néprajzgyűjtő és múzeumalapító gyűjtése alapján készítették el a fafaragók: Illés Béla és
Izsák Dezső – Szímőről, Vitálos
Bertalan – Zonctoronyról, Bu-
ják Vince, Szabó Ferdinánd,
Bencze Róbert és Csányi Gyula
– Tardoskeddről. Nagyon szépen
köszönjük mindenkinek, akik
segítették a tardoskeddi tájház
eddig felújítását, s ezzel nagyban
hozzájárultak elődeink hagyományainak felidézéséhez, megőrzéséhez. Ugyancsak köszönet illeti
Balogh Rozáliát, Csányi Máriát
és Bencze Annát, akik szívükön
viselik a tájház működését, törődnek vele, csinosítják, újabb és
újabb tárgyakkal bővítik ki, hogy
korhűen idézze a múltat.
Nincs olyan hét, hogy ne lennének ott, és nagyon szívesen és
készségesen fogadnak minden
látogatót. Azt, hogy érdeklődünk
községünk egykori lakosainak
élete iránt, mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy a tájház
31. 8. 2010 20:31:08
HÍRNÖK
3
Danubius Szlovákiában
- internetes formában
Nem a Magyarországon
hosszú éveken át nagy hallgatottságnak örvendő Danubius
kel életre újra, hanem a Fun
Radio ezen a néven internetes
slágerrádiót indít, melynek kínálatában elsősorban magyar
slágerek lesznek.
A Fun Rádió Szlovákia legnépszerűbb kereskedelmi rádiói közé tartozik. A marketingosztályon úgy gondolták,
a szlovákiai magyarok körében
próbálnak újabb hallgatókat
toborozni. A Danubius így egy
olyan marketinglépés lenne,
mely a magyar dalok mellett
népszerűsítené az „anyarádiót”, a Fun Rádiót is.
Magyarországon a közelmúltban beszüntette adását
a korábbi két leghallgatottabb
kereskedelmi rádió, a Slágerrádió és a Danubius. Szlovákiából is sokan hallgattak őket.
Nem levédett márkanevekről
van szó, így a Fun Rádió megpróbálja kihasználni a már jól
befutott nevek egyikét.
A Fun Rádió honlapján
(www.funradio.sk) az új internetes-csatornát, a Danubiust
-a legtöbb magyar zene szlogennel népszerűsítik.
-zoll-
Hosszabb út
A részeg később ér haza,
mint általában. A felesége rá
is szól:
- Na mi van, távolabbra költöztették a kocsmát?
- Nem, csak az utat szélesítették meg egy kicsit.
- Petőfi Sándor -
Szöveggyűjtemény
SZEPTEMBER VÉGÉN
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyül már,
A tél dere már megüté fejemet.
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?
Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
(Koltó, 1847. szeptember.)
Pekáre Juraj Oremus, spol. s r. o.
Pri skladoch 1, Nové Zámky, tel./fax: 035/642 60 25, exp.: 035/642 60 13
Pekáre Juraj Oremus, spol. s r.o. vznikla v septembri roku 2000. Do okresu Nitra
za ala svoje výrobky dováža v januári 2001. Zo za iatku zásobovala iba nieko ko predajní obchodnej siete Nitrazdroj. Dopyt po výrobkoch sa však stále zvyšoval, a preto
pribudli aj v iacerí súkromní o dberatelia a obchodná s ie B illa. Pekáre v o svojich
za iatkoch v yrábala približne 10 druhov c hleba
a 30 druhov rôzneho slaného a sladkého pe iva.
V sú asnej dobe sa však výroba rozšírila už na 25
rôznych druhov chleba, z ktorých pšeni no-ražný
bol k oncom r oka 2004 ocenený z latou medailou
Slovak G old ako p rvý pekárenský výrobok na
Slovensku. Tento chlieb dostal tiež zna ku kampane zdravie – ervené srdce, ktorá sa nachádza
na etiketách. Ocenenie Slovak G old zaväzuje
vyrába chlieb vo vysokej kvalite zd havou tradi nou t echnológiou, k torá zaru uje kvalitu chleba
s výživovými vlastnos ami a organoleptickými
znakmi. alej s a v pekárni vyrába v iac ako 20
druhov slaného a 40 druhov sladkého pe iva. Neustále rastúci dopyt po výrobkoch pekárne iba potvrdzuje slová
prezidenta Nadácie Slovak Gold o všeobecnom trende konzumácie potravín, ktoré neobsahujú rôzne prídavné
konzerva né látky a stabilizátory, farbivá a prísady. V pekárni Juraja Oremusa sa pe ú výrobky, ktoré sp ajú
tieto požiadavky a sú ve mi chutné.
HU_september.indd 3
31. 8. 2010 20:31:07
HÍRNÖK
2
Rúbaň – Fűr
A falu határa már régóta lakott
hely volt, hiszen 8.századi szlávavar csontvázas temetkezőhely
nyomaira bukkantak itt. De valószínűleg régebbi település is volt
a tájon, ennek bizonyítása a régészeti kutatásokra vár. A községet először Fyur néven említik
1268-ban Komárom vármegye
határainak leírásában. A korabeli krónikák szerint a tatárok
által elpusztított falvak lakossága
a Szent Benedek-rend tagjaival
együtt a Cigléd völgyében talált
menedékre. Az esztergomi érsekséghez tartozó települést 1270ben a komáromi várbirtokhoz
csatolták.
A 14. szd. első negyedében Fűr
felől támadták Csák Máté hadai
a várat, s a községtől délre ütköztek meg Róbert Károly király
seregével. Csák Máté halála után
1321-ben a trencséni várbirtokhoz került a falu, majd később
ismét királyi birtok lett. 1397ben Fyr alias denominatione
Fymonya névvel jelölik a falut.
Az 1440-51 -es években a községen robogtak át Jan Jiskra seregei,
amikor a Léva és Losonc környéki bányavárosokat támadták.
1505-ben Balogh János a község földesura, aki a komáromi
megyegyűlésnek is követe volt.
A község neve ebben az időben
Fywr alakban fordul elő.
A 16. szd. első évtizedeiben
elérik a falut a reformáció hullámai, 1530-ban itt működik
Plechner Márton és Pleininger
János, mindkettő híres prédikátor
volt. A református vallás azonban
a lakosság között nem terjedt el.
Megalakult ugyan a komjáti egyházmegyéhez tartozó református
egyház, de a 17. sz. végén meg
is szűnt. Baloghék 1538-ban eladják az itteni birtokrészüket Senye Gáspárnak és Boldizsárnak,
de ezek a birtokuk egy részét
elzálogosítják Csúzy Andrásnak, Boldizsárnak és Tamásnak.
1549-ben Palásthy Jánost említik
itteni földesúrként, aki birtokrészét Nagyvárthy Mártonnak adja
zálogba. 1562-ben az Újfalussy
család kap új adománylevelet az
egész falura.
Fűr sokat szenvedett a török
időkben, 1552-ben elpusztult,
csupán 12 lakható ház maradt itt.
Később a falu éledni kezdett, de
HU_september.indd 2
1669-ben ismét a törökök által
elpusztított falvak között emlegetik. 1962-ben Akács Imre kap rá
nádori adománylevelet a törökök
elleni harcban szerzett érdemeiért. Ő szlovákokat telepített be
a faluba a Hegyhátról, így Fűr ismét katolikus község lett. Később
birtokrészt szerzett itt Szluha
Ferenc báró is. 1704 és 1710
között több összecsapás zajlott
le a község határában a kurucok
és a labancok közt. Bél Mátyás
a 18. szd. elején mint földbirtokost említi itt Sigrai János grófot,
Szluha Ferenc örököseit, Csupor
Imrét, Kirlát István özvegyét és
Luby Lászlót. Az 1734. évben
már új földbirtokosok is vannak
később számos földbirtokos kezében volt, ezek közül a következőket említjük meg: Bolya,
Komár, Pócs, Tóth, Katona, Vas,
Vígh, Nagy, Jankovich, Pálfy,
Szalay, Ordódy. Az 1809., 1831.
és 1855. évben pestisjárvány
pusztított a községben. 1849-ben
kisebb csatározások zajlottak le
Fűr közelében a császári katonaság és a felkelők között. A 19. sz.
közepétől Steiger Gyula és a Vargha család voltak a község legnagyobb birtokosai. Az ő örököseik
birtokolták a falut 1945-ig.
A községnek már 1840-ben
volt postahivatala, rá nemsokára vasútállomása és távirdája is.
Jegyzőséget is szerveztek itt, később (1925-ben) azonban a kürti
közjegyzőséghez csatolták Fűrt.
1924-ben itt is lezajlott a földreform, a földet a hely lakosoknak
alapon új óvodát, postát, húsboltot építenek, és nyugdíjasklubot
létesítenek. 1992-93-ban bevezetik a gázt a faluba. 1869-ben 750
lakosa volt a községnek 1900ra 1048-ra emelkedett a számuk, 1930-ban 1301, 1940-ben
1227, 1948-ban 1205, 1970-ben
1403 volt a lakosság létszáma.
Pusztafűr tulajdonképpen emléke a falunak, a török portyázás
idején a fűri lakosok a mostani
pusztafűri határban rejtőzködtek. Pusztafűr helyén először
egy erdészlak volt, ezen a helyen
alakult később, az erdőirtás után
a Fűripuszta (Pusztafűr) gazdasági major. Csupán a fűri uradalom
tulajdonában levő major (legutóbb a Wesz és Zichy családé)
volt. Igavonó állatokat tartottak,
és juhokat tenyésztettek. Cselédlakások és istállók alkották a majort. 1951-től a helyi szövetkezet
használatában volt, jelenleg elhagyatott hely.
Természet:
itt: Fekete György, Csúzy Imre
és Király Mihály. Ezek a vagyonukat a kurucok elleni harccal
szerezték. Újabb birtokosok lettek 1750-ben a Ramocsaházyak,
de az ő vagyonukat megszerezte
hozományként Csery Sándor.
A Király családba 1754-ben benősültek Hunyadyak, de az ő
birtokrészükre Ocskay Julianna,
Balogh Pál felesége is igényt tartott. 1755-ben Zsembery Gábor
örökösei megegyeztek Zmeskal
Jóbbal a zálogperükben. 1778ban földbirtokosok lettek itt
a Disznósi Horváthok is, akik
Hont megyéből újabb telepeseket hoztak a faluba.
A 18. szd. végén francia katonák vonultak át a községen, de
nagyobb károkat nem okoztak.
A Horváth család könnyelműen eltékozolta a vagyonát, ezért
a 19. sz. elején kénytelen volt
eladni a fűri birtokát. A község
osztották ki. A két világháború
sok áldozatot követelt a község
lakosai közül. 1938 és 1945 között Magyarországhoz tartozott
a falu. 1946-ban megkezdődött
a nagybirtokok felosztása. 1948ban Rúbaň lett a község neve.
Megalakult a Sokol sportegyesület, a tűzoltószövetség (a régi
tűzoltótestület hagyományaira
alapozva). 1950-ben létrejön
a helyi nemzeti bizottság. Változni kezd a község arculata:
megjavítják az utcákat, megindul
a megánépítkezés. 1950-ben villamosítják a községet, felépül az
óvoda és a vendéglő. 1951-ben
megalakult a helyi mezőgazdasági szövetkezet. 1959-ben kiépítik
a helyi hangosbemondó hálózatát, rendezik a járdákat. 1963-ban
aszfaltozzák az utcákat, kiépítik
a telefonhálózatot. Később szabályozzák a Páris patakot. 1983-ban
új temetőt nyitnak, önsegélyes
A község határa a Garam
dombvidékének a nyugati részén,
a Páris patak felső folyásánál
fekszik 129-267 méteres tengerszint feletti magasságban. A határ
nyugati teraszos részét fövény és
futóhomok borítja, a keleti része
dombos táj, amelyet harmadkori
kiemelkedések tagolnak. A határ nagy része már erdőtlenített,
csupán a meredekebb lejtőkön
találhatók még tölgyesek és kisebb akácerdők. A talajt rétségi,
valamint fekete- és barnaföld alkotja. Kürt község felőli részen,
a halastó mellett megmaradt egy
fűzfaliget a maga romantikus
zugaival. A kastély mellett eredeti terjedelmében (5,77hektár)
szintén fennmaradt a tájkertszerű
park, amelyet a Steiger család létesített 1887-ben. A parkban még
ma is található 12 egzotikus, védett fafajta.
Személyiségek:
Lévárdi Ferenc (1885. jan.1.
– 1916. jún.22.) római katolikus
lelkész volt
Štefan Petic (Bajmóclazán,
1897 aug. 28. – Fűr, 1972. júl. 9.)
a Jézus-társaság tagja volt. Mint
amatőr festő nem csupán képeket
festett, hanem templomok díszítésével is foglalkozott. Az itteni
szeretetházban élt annak megnyitása (1960) óta. Szívélyes,
közkedvelt ember volt. Szülőfalujában temették el.
-pollak-
31. 8. 2010 20:31:07
AZ ÉRSEKÚJVÁRI JÁRÁS LAKÓINAK ÚJSÁGJA
VÁSÁROLJA TERMÉKEINKET !
HÍRNÖK
7. évfojam
9. szám
2010 szeptember
ára 0,50 €
TERJESZTVE A ZSITVAKÖZ, NYITRAVIDÉK ÉS A DUNATÁJI RÉGIÓKBAN
Lapunkat támogatja a Szlovák kulturális minisztérium a „nemzeti kissebség kultúrája – 2010“ programjával.
Kétszáz éve született Erkel Ferenc
A magyar nemzeti opera megteremtője 1810. november 07-én
született Gyulán.
Zenei kiképzése Pozsonyban,
Klein Henriknél kezdődött. Első
karmesteri megbízatást Kolozsváron kapott.
28 évesen már a fővárosban volt
a Nemzeti Színház karmestere,
1840-ben 30 évesen komponálta a Báthory Anna című nemzeti
operát
Ezt követte 1844-ben a máig
műsoron lévő opera, a Hunyadi
László – Egressy Béni szövegére.
A La Grange Anna francia
énekesnőnek 1850-es budapesti
fellépése alkalmából írt ária csak
később került betétként a Hunyadi Lászlóba.
A nagy sikereket arató énekesnő magyarul tanulta meg az opera
szövegét, és külföldön is így énekelte.
Nagy dolog volt ez, mert a magyar operákat a nemzetközi versenyben csak hazai énekesek tudták eredeti nyelven énekelni.
1844-ben komponálta Kölcsey
Himnuszának zenéjét, és elnyerte
vele a Bartay András által kitűzött
pályadíjat.
Erkelre súlyos terheket rótt az
1848-as forradalom.
Nem vett ugyan részt a harcokban, de zenéje gyújtó szimbólum
volt.
A Nemzeti Színház szerepe
a ’48-as eseményekben közismert.
Március 15-én este a Két anya
gyermeke című vígjáték szerepelt
a műsoron, de már dél felé kiderült, hogy aznap a közönség csak
magyar művet kíván hallani, ezért
elővették Katona József Bánk bánját, de az előadást nem tudták végigjátszani, mert a közönség a Rákóczi indulót követelte, a Hunyadi
Lászlót és a Himnuszt.
Az ezt követő hónapokban kevés operát játszottak, majd miután
HU_september.indd 1
1849. január 5-én Windisch-Grätz
tábornagy elfoglalta a fővárost, elrendelték semleges mondanivalójú művek színrevitelét.
Erkelnek nagy gondot okozott,
hogy a színészek és az énekesek
nagy része elmenekült.
Miután Aulich tábornok április
24-én visszafoglalta Pestet, ismét
a Hunyadi László és más nemzeti
érzelmű művek kerültek a repertoárra.
Erkel művei közül csak a népszínmű-zenék maradtak műsoron,
„rebellis” operáit nem volt szabad
játszani.
Erkel azonban ezeket is lassan, óvatosan visszacsempészte
a Nemzeti Színház műsorára.
Először a Himnusz hangzott el
ének- és zenekarral, 1850. március 26-án, a pesti gyermekkórház
javára rendezett hangverseny záró
számaként.
zsef drámájára írt és élete főműveként tekintett Bánk bán az 1850-es
évekből származik.
Bemutatására csak 1861-ben,
a politikai nyomás enyhülése után
kerülhetett sor.
Erkel legjellegzetesebb stílusa
a nagyoperába beleszőtt verbunkos elemek – talán itt érvényesül
a legszebben.
Erkel utolsó operája, az Operaház megnyitására írt István király,
már Wagner nyomdokain halad,
de levegője, dallamvilága magyar.
Jelentős volt a karmesteri pályája is.
A Nemzeti Színház megnyitásától kezdve öt éven át volt karmestere, de vezényelt még az Opera
házában is.
Az ő nevéhez fűződik a Filharmóniai Társaság megalapítása, ő
volt a filharmóniai hangversenyek
első karmestere.
1875-től 89-ig pedig a Zeneakadémia igazgatója.
Erkel, mint zeneszerző a magyar zenetörténetben azt a helyet
tölti be, mint az orosz (nemzeti)
zenében Glinka, a lengyelben
Moniuszko, vagy a cseh muzsikában Dvorák és Smetana.
vitéz Ifj. Szilas László,
Esztergom
Bölcsességek
A hadiszerencse fordultával
azonban – miután Haynau tábornok júliusban visszafoglalta a várost – ismét a semleges mondanivalójú művek kerültek elő.
Erkel munkáját nehezítette
még, hogy a színházban helyet
kellett biztosítson a Német Színház társulatának is, amelynek otthona Pest ágyúzásakor leégett.
A szabadságharc elbukása után
A várt retorzió elmaradt.
A Hunyadi László visszakerülésére Anne La Grange neves
francia szoprán vendégjátéka
adott alkalmat, aki nagy sikerrel
énekelt A sevillai borbélyban és
a Lammermori Luciában, de a közönség magyar szerepben kívánta
látni
A máig legmagasabb színvonalú
történelmi operánk, a Katona Jó-
"Ha valakirõl azt hiszed,
hogy a tenyeredbõl eszik, nem
árt, ha megszámolod az ujjaidat."
(Martin Baxbaum)
"Ha vitába szállsz a kísértéssel, a legjobb úton vagy ahhoz,
hogy erõt vegyen rajtad."
(Miguel de Unamudo)
"Vannak dolgok, amelyeket
nemcsak véghezvinni, de túlzásba vinni is érdemes."
(David Letterman)
31. 8. 2010 20:31:07
Download

chýrnik - izamky.sk