Sylaby
ku skúškam na získanie Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva



daňová oblasť
účtovné minimum
právne minimum
11/2000
zmena 2007
zmena 2014
DAŇOVÁ OBLASŤ
I.
Daň z príjmov fyzických osôb
1.1. Základné pojmy
1.2. Predmet dane
 Príjmy, ktoré sú predmetom dane
 Príjmy vylúčené z predmetu dane
1.3. Základ dane
 Zistenie základu dane
 Výdavky pred začatím výkonu činnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § 6 ZDP
 Príjmy plynúce manželom z ich bezpodielového vlastníctva
 Zahrnutie príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou do základu dane
 Zistenie základu dane u daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP
1.4. Príjmy zo závislej činnosti
 Vymedzenie príjmov
 Príjmy vylúčené z predmetu dane
 Oslobodené príjmy
 Vyčíslenie základu dane z príjmov zo závislej činnosti
 Platenie preddavkov na daň
 Vyberanie a platenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane
 Zahraničný platiteľ
1.5. Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela
a umeleckého výkonu
 Vymedzenie príjmov
 Vyčíslenie základu dane
 Výdavky percentom z príjmov
 Daňová evidencia
1.6. Príjmy z kapitálového majetku
 Vymedzenie príjmov
 Príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou
 Príjmy zahrňované do základu dane
1.7. Ostatné príjmy
 Vymedzenie príjmov
 Vyčíslenie základu dane
 Príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou
 Príjmy zahrňované do základu dane
1.8. Príjmy oslobodené od dane
1.9. Príjmy spoluvlastníka a účastníka združenia
1.10. Nezdaniteľné časti základu dane
1.11. Sadzba dane
1.12. Osobitná sadzba dane
1.13. Zisťovanie základu dane
 Dotácie
 Postúpenie a vyradenie pohľadávky
1.14. Daňové výdavky
 Výdavky v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste ako je táto pravidelne
vykonávaná
 Výdavky na PHL
 Výdavky na stravovanie podnikateľa
 Odpisovanie hmotného majetku a nehmotného majetku
1.15. Výdavky vylúčené z daňových výdavkov
Sylaby
-2-
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
 Výdavky na osobnú potrebu daňovníka
Odpočet daňovej straty
Prepočítací kurz
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Lehota na podanie daňového priznania
Zamestnanecká prémia
Daňový bonus
Zamedzenie dvojitého zdanenia
Minimálna výška dane
Registračná a oznamovacia povinnosť
Poukazovanie podielu zaplatenej dane
II. Daň z príjmov právnických osôb
2.1. Základné pojmy
2.2. Registračná povinnosť právnickej osoby
2.3. Zdaniteľné príjmy
 Príjmy, ktoré sú predmetom dane
 Príjmy vylúčené z predmetu dane
 Príjmy oslobodené od dane
2.4. Základné aspekty medzinárodného zdaňovania, zamedzenie dvojitého zdanenia
2.5. Zdaňovacie obdobie
2.6. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 Povinnosť podať daňové priznanie
 Lehota na podanie a postup pri predložení lehoty
 Účinnosť podania daňového priznania
 Druhy daňového priznania
2.7. Základ dane
 Zisťovanie základu dane
 Zisťovanie základu dane v špeciálnych prípadoch (napr. u daňovníkov, ktorí sa
zrušujú likvidáciou, v.o.s., k.s.)
 Úpravy základu dane podľa § 17 ZDP (príjmy zdanené zrážkovou daňou,
nezaplatené záväzky, opravy chýb minulých účtovných období,...)
 Vyčíslenie základu dane pri kúpe podniku, nepeňažnom vklade, zlúčení, splynutí
alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev
 Úprava základu dane zahraničných závislých osôb
2.8. Daňové výdavky a výdavky daňovo neuznané
 DPH
 Pohľadávky – opravné položky, postúpenie, odpis
2.9. Odpočet daňovej straty
2.10. Úľavy na dani
2.11. Daň z príjmov právnickej osoby
 Použitie sadzby dane
 Splatnosť dane
2.12. Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
2.13. Daň vyberaná zrážkou
2.14. Zabezpečenie dane
2.15. Daňová licencia právnickej osoby
2.16. Samostatný základ dane
2.17. Oznamovanie povinnosti právnickej osoby
2.18. Podiel zaplatenej dane na osobitné účely
 Poukazovanie podielu právnickou osobou
 Použitie podielu oprávneným prijímateľom
Odporúčaná literatúra:
 Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov
Sylaby
-3-
III. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien (č. 222/2004 Z.z.)
- predmet dane a definície jednotlivých predmetov dane
- zdaniteľné osoby a vykonávanie ekonomickej činnosti (podnikanie)
- registračná povinnosť (tuzemské zdaniteľné osoby, zahraničné zdaniteľné osoby, nezdaniteľné
osoby)
- miesto dodania tovaru a služby, miesto nadobudnutia tovaru, miesto dovozu tovaru (význam
určenia miesta plnenia v rámci obchodovania na vnútornom trhu Európskej únie)
- vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru, pri dovoze tovaru
(základné pravidlá, osobitné pravidlá, opakované plnenia, čiastkové plnenia, komisionársky
predaj)
- základ dane a oprava základu dane
- sadzby dane
- oslobodenie od dane vo verejnom záujme a oslobodenie od dane komerčných transakcií
- oslobodenie od dane transakcií na vnútornom trhu Európskej únie a do tretích štátov
- oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
- vznik práva na odpočítanie dane, vecné a formálne podmienky uplatnenia odpočítania dane
- úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku
- systém refundácie dane zahraničným osobám z iných členských štátov Európskej únie
a z tretích štátov
- osobitné úpravy uplatňovania dane (cestovné kancelárie a agentúry, použitý tovar, investičné
zlato)
- osoby povinné platiť daň, prenos daňovej povinnosti, ručenie za nezaplatenú daň
- povinnosť viesť záznamy na účely dane
- fakturačné pravidlá
- zdaňovacie obdobia
- daňové priznanie a platenie dane
- súhrnný výkaz o dodávkach tovarov a služieb na vnútornom trhu Európskej únie
- zrušenie registrácie pre daň
IV. Spotrebné dane
Predmety spotrebných daní, základné pojmy pre predmety spotrebnej dane, základné daňové
subjekty, vznik daňovej povinnosti, platiteľ dane, zdaňovacie obdobie a podávanie daňového
priznania, vrátenie dane, zábezpeka na daň, uplatňovanie sadzby spotrebnej dane
Zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov
Zákon č. 104/2004 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
Zákon č. 107/2004 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
Zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení
zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
V. Zákon o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (č. 582/2004 Z.z.)
- druhy miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie automaty, daň za vjazd
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie)
- predmet dane, základ dane, sadzba dane, výpočet dane, oslobodenie od dane, vznik a zánik
daňovej povinnosti
- poplatky
Odporúčaná literatúra:
• 733/2004 Z. z., 747/2004 Z. z.
• 171/2005 Z. z., 517/2005 Z. z.
• 120/2006 Z. z.
• 460/2007 Z. z., 538/2007 Z. z.
• 465/2008 Z. z., 535/2008 Z. z.
• 467/2009 Z. z.
Sylaby
-4-
•
•
•
527/2010 Z. z.
406/2011 Z. z., 460/2011 Z. z., 548/2011 Z. z.
68/2012 Z. z., 286/2012 Z. z., 343/2012 Z. z.
VI. Zákon o správe daní (daňový poriadok) (č. 563/2009 Z.z.)
1. Pojem správa daní a rozsah pôsobnosti Daňového poriadku;
2. Základné zásady daňového konania, uplatňovanie ústavných princípov a ochrana základných
práv a slobôd v daňovom konaní a pri daňovej kontrole, možnosť aplikácie
3. Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
4. Správca dane, vecná a miestna príslušnosť, delegovanie;
5. Zastupovanie;
6. Daňové tajomstvo;
7. Podania;
8. Úkony zabezpečujúce priebeh a účel správy daní;
9. Lehoty;
10. Doručovanie;
11. Miestne zisťovanie;
12. Daňová kontrola.
13. Predbežné opatrenia, záznamová povinnosť, poskytovanie údajov;
14. Platenie daní a použitie platieb;
15. Daňové konanie;
16. Rozhodnutie a lehoty na rozhodnutie;
17. Registračné konanie;
18. Vyrubovacie konanie;
19. Odvolanie a námietka ;
20. Obnova konania;
21. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania;
22. Zánik práva vyrubiť daň, zánik daňového nedoplatku;
23. Daňové exekučné konanie.
Odporúčaná literatúra:
1. Daňovo uznateľné náklady pre obchodné spoločnosti účtujúce v podvojnom účtovníctve od A
do Z vrátane zmien v daniach pre rok …-Ing. Beata Krausová a kol., vydavateľstvo Verlag
Dashöfer, s.r.o.,
2. Daňovo uznateľné výdavky v účtovníctve podnikateľov fyzických osôb od A do Z vrátane
zmien v daniach pre rok 2007 - prof. Ing. Anna Baštincová, CSc. a kol., vydavateľstvo Verlag
Dashöfer, s.r.o.,
3. Praktický sprievodca daňami vrátane zmien v daniach pre rok 2007
4. Ing. Viliam Kupec, PhD., Ing. Ružena Straková a kolektív, vydavateľstvo Verlag Dashöfer,
s.r.o.,
5. Dane I. - Prof. Ing. Ján Petrenka, PhD., vydavateľstvo Súvaha, s.r.o.
6. Dane II. - Ing. Ján A. Oberhauser, CSc. a kolektív, vydavateľstvo Súvaha, s.r.o.
7. Dane a daňová politika – Doc.Ing. Miroslav Mečár, CSc., Ing. Božena Jurčíková
8. Aktuálne daňové zákony SR - viď. Zbierka zákonov
9. Sekundárna legislatíva EÚ/ES upravujúca daň z pridanej hodnoty v Európskej únii
(smernice, nariadenia, rozhodnutia)
10. Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom
znení
11. Smernica Rady 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotebných daní a o zrušení
smernice 92/12/EHS.
12. Smernica Rady 92/83/EHS o zosúladení struktur spotrebných daní z alkoholu a
alkoholických nápojov.
13. Smernica Rady 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebných daní z alkoholu a
alkoholických nápojov.
14. Smernica Rady 2001/64/EÚ o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových
výrobkov.
15. Smernica Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právního rámca Spoločenstva pre
zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny.
Sylaby
-5-
ÚČTOVNÉ MINIMUM
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov (č. 431/2002 Z.z.)
Základné a všeobecné ustanovenia, účtovné sústavy, účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné
knihy, účtovná závierka, register, spôsoby oceňovania, inventarizácia, účtovná dokumentácia,
osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenskej meny na euro, záverečné ustanovenia
1. Základné princípy účtovníctva
a) zákon o účtovníctve
- povinnosti podnikateľov
- inventarizácia majetku
- archivácia písomností, ktoré sú predmetom účtovníctva
b) postupy účtovania
- najdôležitejšie pojmy z úvodných ustanovení
2. Oceňovanie aktív a pasív
a)
b)
c)
d)
e)
oceňovanie nehmotného a hmotného investičného majetku
oceňovanie finančných .investícií
oceňovanie nedokončenej výroby a zákazková výroba
oceňovanie krátkodobého finančného majetku
oceňovanie pohľadávok a záväzkov
3. Účtovanie v cudzích menách
a)
b)
c)
d)
stále aktíva
obežné aktíva
pasíva
kurzové rozdiely v priebehu roku a pri uzatváraní účtovných kníh
4. Ročná účtovná závierka
a)
b)
c)
d)
vecná a časová súvislosť s účtovným obdobím
tvorba rezerv a opravných položiek
prepočet aktív a pasív v cudzej mene k termínu účtovnej závierky
dohadné účty aktív a pasív
5. Účtovníctvo ako nástoj na určenie základu dane
a)
b)
c)
d)
e)
evidencia nákladov a výnosov, ktoré sú predmetom dane
štruktúra účtovej osnovy pre účely stanovenia základu dane
evidencia nákladov, ktoré sú nákladom až po zaplatení
dohadné účty a časové rozlíšenie
oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí a vkladov
6. Vybrané okruhy účtovania
a)
b)
c)
d)
účtovanie nákladov a výnosov
účtovanie leasingu
účtovanie o cenných papieroch (zmenky, dlhopisy, krátkodobý finančný majetok)
časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Odporúčaná literatúra :
1. Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení opatrenia z 12. 12. 2006 č. MF25814/2006-74
2. Opatrenie MFSR zo 17. decembra 2002, č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom
vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné
jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú
samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie,
Sylaby
-6-
zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrenia z 30. 11.
2005 č. MF 26007/2005-74
3. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky,
pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s
cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií,
správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy a
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21832/2002-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky
zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými
papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií,
správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení
neskorších zmien a doplnkov
4. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu
poisťovňa a Národný úrad práce a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára
2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu
poisťovňu a Národný úrad práce v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a
miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné
celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti
nie je podnikanie v znení neskorších zmien a doplnkov.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach,
konsolidovaných účtovných zavierkach a súvisiacich správách určitých druhov podnikov, ktorou sa
mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS
Sylaby
-7-
PRÁVNE MINIMUM
I. Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov
1. Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach – rozsah pôsobnosti (pozitívne a negatívne vymedzenie),
konanie, opakovaná sťažnosť, sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti;
2. Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre – právna úprava protestu prokurátora a upozornenia
prokurátora, konanie o proteste prokurátora, oprávnenie prokurátora na podanie žaloby proti
nezákonnému rozhodnutiu orgánu VS;
3. Právna úprava správneho súdnictva – piata časť zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok – rozsah preskúmacej právomoci súdov, vecná a miestna príslušnosť súdov, žaloba
proti rozhodnutiu správneho orgánu, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie
o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, rozhodovanie o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov;
4. Ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky;
5. Konanie pred Súdnym dvorom EÚ o prejudiciálnych otázkach – právomoc Súdneho dvora,
normy, ktorých výklad možno požadovať, orgán oprávnený predložiť prejudiciálnu otázku,
možnosť účastníka súdneho konania iniciovať predloženie prejudiciálnej otázky vnútroštátnym
súdom Súdnemu dvoru, účinky rozsudku, možnosť účastníka konania predkladať pripomienky
Súdnemu dvoru;
Právna úprava náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným
postupom podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákon
II. Záväzkové práve vzťahy
1. Právny úkon – pojem, náležitosti, výklad, absolútna a relatívna neplatnosť právneho úkonu.
2. Pojem
záväzkové právne vzťahy – právna úprava podľa Občianskeho zákonníka
a Obchodného zákonníka, tzv. nepomenované zmluvy, právny režim zmlúv uzatvorených
v súvislosti s podnikateľskou činnosťou a upravených ako zmluvný typ v Občianskom
zákonníku, absolútne obchodné záväzkové vzťahy;
3. Vznik, zmeny a zánik záväzkových vzťahov – vybrané inštitúty, najmä postúpenie pohľadávky,
prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa, zánik záväzku
splnením, odpustenie dlhu, vzdanie sa práva, započítanie, výpoveď, odstupné;
4. Preklúzia a premlčanie – pojem, dôsledky, spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby,
premlčanie vs. zánik záväzku;
5. Odstúpenie od zmluvy a jeho právne dôsledky;
6. Vybrané zabezpečovacie prostriedky – záložné právo, zabezpečovací prevod práv, zmluvná
pokuta, ručenie, uznanie záväzku;
7. Niektoré vybrané zmluvy (základné vymedzenie vybraných zmluvných typov, odlíšenie
vybraných zmluvných typov, práva a povinnosti zmluvných strán, miesto a čas plnenia, vady
plnenia) :
- Kúpna zmluva vs. Zmluva o dielo ;
- Zmluva o sprostredkovaní, Mandátna zmluva vs. Príkazná zmluva;
- Nájomná zmluva vs. Zmluva o výpožičke;
- Zmluva o úvere vs. Zmluva o pôžičke;
- Zmluva o predaji podniku;
- Komisionárska zmluva.
III. Právna úprava podnikania a obchodných spoločností v Slovenskej republike
1. Pojem právnická osoba, podnikanie, podnikateľ. Konanie právnických osôb podľa
Občianskeho zákonníka a konanie podnikateľov podľa Obchodného zákonníka, Zastúpenie;
2. Právna úprava živnostenského podnikania –pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu živnosť,
vznik a zánik živnostenského oprávnenia, osvedčenie o ŽO, pokračovanie v živnosti po úmrtí
FO a pri premene obchodnej spoločnosti, oznamovanie zmien údajov;
Sylaby
-8-
3. Obchodná spoločnosť – pojem, založenie a vznik, konanie v mene spoločnosti pred jej
vznikom.
4. Zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti, rozdelenie spoločnosti, splynutie a zlúčenie
spoločností, zmena právnej formy, likvidácia spoločnosti;
5. Jednotlivé typy obchodných spoločností – vymedzenie, orgány spoločnosti a rozsah ich
oprávnení, dôsledky prekročenie oprávnení, účinnosť zmien v spoločnosti, zmeny v osobe
spoločníka;
6. Konkurzné konanie – pojem úpadok, začatie konkurzného konania, zastavenie konkurzného
konania, vyhlásenie konkurzu a jeho účinky, odporovateľné právne úkony, uplatnenie
pohľadávok v konkurze
Sylaby
-9-
POISTENIE
I. Sociálne poistenie v Slovenskej republike
Úvod
1. Druhy poistenia a význam jednotlivých poistení.
2. Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ.
- princípy koordinácie
- určenie uplatniteľnej legislatívy
Zamestnanci :
3. Definícia zamestnanca pre sociálne poistenie.
4. Zamestnanec s pravidelným a nepravidelným príjmom
5. Výnimky z platenia poistného týkajúce sa osoby poistenca.
6. Platenie poistného z dohôd, výnimky.
7. Uplatňovanie výnimky pri dohodách o brigádnickej práci študentov.
8. Platenie poistného u štatutárov a členov štatutárneho orgánu.
9. Ďalšie právne vzťahy v sociálnom poistení – spoločník s.r.o., príkazná zmluva, poslanci.
10. Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP – spôsob, termíny.
11. Vznik a zánik dôchodkového poistenia pri dohode o brigádnickej práci študentov, spôsob
oznamovania..
12. Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP pri súbehu zamestnaní.
13. Posudzovanie a oznamovacie povinnosti pri čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo
pri absencii zamestnanca.
14. Posudzovanie a oznamovacie povinnosti pri ospravedlnenej alebo neospravedlnenej
neprítomnosti dohodára.
15. Oznamovacie povinnosti voči SP pri práceneschopnosti a dlhodobej práceneschopnosti
zamestnanca s pravidelným príjmom, nepravidelným príjmom, nemocensky poisteného
a nemocensky nepoisteného dohodára. Oznamovacie povinnosti pri materskej dovolenke
a ošetrovaní člena rodiny.
16. Oznamovacie povinnosti pri čerpaní rodičovskej dovolenky a pri poberaní rodičovského príspevku.
17. Posudzovanie štrajku zamestnanca v sociálnom poistení.
18. Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa pre sociálne poistenie, zaokrúhľovanie,
maximálny vymeriavací základ, vymeiavací základ na dohodu o brigádnickej práci študentov, na
ktorú si študent uplatňuje výnimku.
19. Sadzby poistného a poistné zamestnanca a zamestnávateľa.
20. Vystavovanie evidenčného listu dôchodkového poistenia.
21. Mesačný výkaz poistného, spôsob vykazovania, termín podania, splatnosť poistného.
22. Príjem vyplatený počas prácenechopnosti, ošetrovania člena rodiny, poberania materského,
dôsledky, vykazovanie.
23. Výkaz poistného – prípady, v ktorých sa používa, spôsob vykazovania, termín podania, splatnosť
poistného.
24. Výpočet a vykazovanie vymeriavacieho základu a poistného u zamestnanca s nepravidelným
príjmom. Spôsob vyplnenia evidenčného listu dôchodkového poistenia.
25. Výpočet a vykazovanie vymeriavacieho základu a poistného u dohodára s nepravidelným
príjmom. Spôsob vyplnenia evidenčného listu dôchodkového poistenia.
26. Výpočet a vykazovanie vymeriavacieho základu a poistného pri poskytnutí príjmu po skončení
právneho vzťahu.
27. Výpočet a vykazovanie vymeriavacieho základu a poistného pri vyplatení náhrady pri neplatnom
skončení právneho vzťahu.
28. Príjem vyplatený počas rodičovskej dovolenky, pri skončení pracovného pomeru po rodičovskej
dovolenke. Spôsob vyplnenia evidenčného listu dôchodkového poistenia.
29. Vymeriavací základ zamestnanca pri súbehu zamestnaní, vykazovanie..
30. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – nárok, rozhodujúce obdobie, denný
vymeriavací základ, výpočet..
SZČO
31. Pojem szčo pre sociálne poistenie.
32. Vznik a zánik povinného poistenia szčo, oznamovacie povinnosti.
33. Vymeriavací základ szčo, platenie poistného do SP.
34. Oznamovacie povinnosti szčo.
35. Prerušenie živnosti, opätovné založenie živnosti – posudzovanie pre sociálne poistenie.
Sylaby
- 10 -
Nemocenské dávky
36. Druhy nemocenských dávok, výška dávok.
37. Podmienky nároku na nemocenské u zamestnancov a szčo
38. Podmienky nároku na ošetrovné.
39. Podmienky nároku na materské.
40. Podporná doba, ochranná lehota
41. Denný vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie.
II. Zdravotné poistenie v Slovenskej republike
1. Vývoj zdravotného poistenia v Slovenskej republike od roku 1993
Stručný vývoj systému zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky
 vývoj systému zdravotného poistenia od roku 1993 - stručné zhrnutie vývoja zdravotného
poistenia od vzniku Národnej poisťovne až po súčasnosť

prehľad právnej úpravy
2. Zdravotné poistenie v súčasnosti
2.1. Pojem „zdravotné poistenie“, vznik a zánik zdravotného poistenia
 Charakteristika pojmu zdravotné poistenie, povinné zdravotné poistenie, individuálne
zdravotné poistenie
 Osobný rozsah zdravotného poistenia
 Stanovenie podmienok pre vznik a zánik zdravotného poistenia
2.2. Poistenec – jeho práva a povinnosti
 Oznamovacie povinnosti – vymedzenie lehôt
 Spôsob plnenia oznamovacích povinností poistencov
2.3. Platenie poistného
 Okruh príjmov podliehajúcich zdravotným odvodom
 Platitelia poistného – vymedzenie okruhu platiteľov poistného
 Vymeriavací základ, preddavok na poistné a jeho splatnosť, sadzba poistného
 Povinnosti platiteľov poistného
2.4. Ročné zúčtovanie poistného
 Úloha ročného zúčtovania poistného
 Spôsob vykonania ročného zúčtovania
 Výsledky ročného zúčtovania
2.5. Sankcie v zdravotnom poistení
 Úroky z omeškania ( poplatky z omeškania)
 Výkazy nedoplatkov resp. platobné výmery
 Pokuty ukladané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Premlčanie v zdravotnom poistení
 Zoznam neplatičov
2.6. Zdravotné poistenie a medzinárodný prvok
 Právo EÚ a zdravotné poistenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
 Zdravotné poistenie osôb z tretích krajín ( mimo EÚ)
3. Vybrané interpretačné a aplikačné problémy právnej úpravy zdravotného poistenia -diskusia
Upozornenie :

Na skúškach sa používajú a skúšajú zákony v platnom znení.

SKDP si vyhradzuje v ďalších obdobiach právo na úpravy a prípadné rozšírenie sylabov
podľa vývoja legislatívy v daných oblastiach.
Sylaby
- 11 -
Download

1.Sylaby-zmena 2014_platné.pdf