Zhrnutie zmien v dátovom rozhraní, spôsobu vykazovania OHV výkonov na lôžkových oddeleniach ako aj
na ambulanciách jednodňovej ZS a s tým spojené vyhodnocovanie chýb k riadkom dávky 901.
1) Dátové rozhranie pre dávku 901 sa mení od 1.7.2011, preto aj všetko nové v ňom je potrebne vykazovať až
od tohto dátumu.
2) Do dávky 901 boli doplnené nové riadiace znaky (ďalej RZ) k H a S:
O - pre vykazovanie výkonov OHV k hospitalizácii
J - pre vykazovanie výkonov JAS
3) Zoznam výkonov OHV v zmluve zahŕňa lôžkovú starostlivosť (vykonanie výkonu OHV počas hospitalizácie) ako
aj jednodňovú ambulantnú starostlivosť. Podľa toho, kde je plánované poskytnutie ZS, ako aj jej uskutočnenie
sa vykazuje J alebo O. Pokiaľ bude plánovaná JZS (RZ „J“), riadok s uskutočnením bude spracovaný, len ak
bude rovnako s RZ „J“, obdobne pre OHV.
4) Riadky s RZ „J“ sa zasielajú na ambulanciách s kódom N12345OOO4ZZ.
5) Riadky s RZ „H, O, S“ sa zasielajú na oddeleniach s kódom N12345OOO1ZZ (je možné aby kód obsahoval Y=3,
ak takýto kód vydal UDZS na lôžkovú starostlivosť)
6) Ku každému výkonu OHV musí existovať aj hospitalizácia. Teda v prípade zaslania OHV (riadok s RZ „O“)
musel byť v tej istej dávke alebo dávkach predtým zaslaný riadok o hospitalizácii na daného poistenca. Zhoda
medzi riadkom s RZ „H“ a „O“ musí byt v RČ, kóde oddelenia a diagnóze“, aby sa výkon OHV priradil
k hospitalizácií.
a) Plánovanie OHV (typ hospitalizácie N) je možné zaslať k hospitalizáciám v stavoch E a R, teda ešte
k neschváleným. Pokiaľ bude plánovanie OHV zaslané na iný stav hospitalizácie ( teda S - schválená, B bežiaca, U - ukončená), daný riadok neprejde s chybou „HCP05 - K nahlásenému OHV/ŠZM neexistuje
hospitalizácia“.
b) Uskutočnenie OHV (typ hospitalizácie U) je možné zaslať k hospitalizáciám v stavoch B a U (teda po
zaslaní začiatku alebo konca hospitalizácie, ktorý bol spracovaný bez chyby), pričom položka „18 - Dátum
použitia/vykonania ŠZM, OHV, JZS“ musí byt v intervale dátumov začiatku a konca hospitalizácie. Ak bude
uskutočnenie OHV zaslané na iné stavy hospitalizácií (teda E,R,S) alebo dátum jeho uskutočnenia bude
mimo platnosť hospitalizácie, riadok nebude spracovaný a vyhlási sa na ňom chyba HCP05. Uskutočnenie
OHV prejde aj na hospitalizácií, kde nebol plánovaný výkon OHV, prípadne bol plánovaný iný OHV výkon
(kód) , no k jednej hospitalizácií, môže byť uskutočnený maximálne jeden (ak je k hospitalizácii priradené
uskutočnenie už jedného OHV, druhé neprejde). V tomto prípade sa berie ohľad na stav schválenia
hospitalizácie a jej dátumu možného nástupu, teda aj krátenie úhrady podľa zmluvy závisí od stavu
schválenia hospitalizácie a dodržania dátumu možného nástupu.
c) Chyba HCP05 sa pre riadky s OHV vyhlási okrem prípadov v bode a) a b) aj keď sa nenájde k OHV
hospitalizácia na základe kritérií zo začiatku tohto bodu.
7) K riadiacim znakom J, O a S je možné zasielať len naplánovania a uskutočnenia, teda typy hospitalizácie N a U
8) Pre riadky s riadiacim znakom H nie je možné zasielať typ hospitalizácie U.
9) Pokiaľ budú v dávke riadky s riadiacim znakom J, O, S (položka 2) s iným typom hospitalizácie (položka 6) ako
N alebo U (položka 6), nebude celá dávka spracovaná. Dávka nebude spracovaná aj v prípade výskytu riadku
s riadiacim znakom H a typom hospitalizácie U alebo riadku s iným riadiacim znakom ako H, O, J, S alebo riadku
s iným typom hospitalizácie ako N, A, P, K, O, B, C, D a U.
10) Položka 10 „Dátum a čas“ dávky 901 je pre riadiace znaky O a S dobrovoľná
1. V prípade, že zašlete v nasledujúcom riadku za hospitalizáciou v dávke výkon OHV, môžete nechať v tejto
položke rovnaký údaj ako pre hospitalizáciu alebo ho uviesť prázdny, OHV sa v oboch prípadoch spáruje
s danou hospitalizáciou.
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
2. Ak budete zasielať OHV k hospitalizácii neskôr ako samotnú hospitalizáciu, teda v inej dávke, táto položka
nemusí byt vyplnená, ak bude vyplnená, nemusí byť uvedený presne zhodný údaj ako bol pri hospitalizácii).
Pre riadiaci znak J sa nevypĺňa. Pre riadiaci znak H a typ hospitalizácie N, v prípade plánovania hospitalizácie
v rámci čakacích listín je tato položka povinná.
Položky 15, 16, 17, 18 (kód, predpokladaná cena, množstvo, dátum) dávky 901 sú pre RZ „J, O a S“ povinné
vždy.
Položka 15 (kód) pre RZ „H“ a typ hospitalizácie N je povinná v prípade plánovania hospitalizácie spadajúcej
do čakacích listín. Uvádza sa do nej kód plánovaného výkonu v tvare WL**** podľa prílohy novely 151/2011
vyhlášky 412/2009 platnej od 1.7.2011. Pokiaľ nebude výkon WL**** zaslaný s naplánovaním hospitalizácie,
nebude daná hospitalizácia zaradená do čakacích listín, teda bude v Hospicome ako obyčajná hospitalizácia
nezaradená do čakacích listín .
Položka 16 (predpokladaná cena) pre RZ „H“ s typ hospitalizácie N v prípade plánovania hospitalizácie
v rámci čakacích listín je povinná.
Položka 19 (poznámka) pre RZ „H“ a typ hospitalizácie C je povinná a obsahuje dôvod, pre ktorý nemôže
zariadenie prijať pacienta. Toto sa týka len hospitalizácii zaradených do čakacích listín, nakoľko odklad sa hlási
len pre ne.
Do dátového rozhrania bola doplnená položka „21 - Dátum zaradenia poistenca na ČL v predchádzajúcej ZP“
na základe novely 151/2011 vyhlášky 412/2009 platnej od 1.7.2011. Do tejto položky sa zadáva dátum a čas
doručenia návrhu.
Ak uvediete neexistujúci kód OHV (JAS) výkonu alebo ŠZM, riadok bude odmietnutý s chybou „HCC03 Nesprávny produkt PZS“ (daný kód sa v číselníkoch zdravotnej poisťovne vôbec nenachádza), „HCC06 Nesprávny kód ŠZM“ (zaslaný kód nie je kód ŠZM), „HCC07 - Nesprávny kód OHV alebo JZS“ (zaslaný kód nie
kód OHV (JAS) výkonu) alebo „HCC08 - Neplatný kód vykázanej položky“ (daný kód sa v číselníkoch nachádza
ale v súčasnosti nie je platný).
Ak nemáte v IS zdravotnej poisťovni príznak, že mate zmluvne dohodnuté vykazovanie do Hospicomu
hospitalizácii, OHV výkonov, JAS výkonov, SZM, nebudú príslušné riadky spracované a budú mat priradenú
chybu HCL20 (Vykazovanie danej položky nie je zmluvne dohodnuté). Pokiaľ máte podľa zmluvy nahlasovať do
Hospicomu hospitalizácie (OHV a JAS výkony, ŠZM) a k riadkom Vám dáva túto chybu, kontaktuje príslušného
riaditeľa krajskej pobočky alebo sa obráťte na [email protected]
Dátové rozhranie pre dávku Hospicom (dávka 901) vo verzii 2.3 platnej od
1.7.2011
Popis rozhrania
Typ dávky: 901,
Smer toku: poskytovateľ ZS -> ZP,
Početnosť: priebežne,
Formát prenosu dát: textový súbor,
Kódová stránka: Windows-1250,
Názvoslovie dávky: P99999_RRRRMMDD_NNN.901, kde:
• P99999 – kód zariadenia,
• RRRRMMDD – dátum vytvorenia dávky,
• NNN – poradové číslo dávky v rámci príslušného kalendárneho roka.
Oddeľovač položiek riadku: “|” (CHR(124)).
Každý riadok začína hodnotou prvej položky a končí oddeľovacím znakom za poslednou položkou (počet
oddeľovacích znakov v riadku je rovný počtu položiek).
Oddeľovač riadkov dávky: kombinácia znakov CR+LF (CHR(13)+(CHR(10)).
Dávka začína hodnotou prvej položky prvého riadku a končí oddeľovacím znakom medzi riadkami (počet
oddeľovacích znakov v dávke je rovný počtu riadkov dávky).
Obsah dávky je tvorený 2 typmi riadkov:
1. Identifikačný riadok je prvý riadok dávky a je v dávke uvedený práve raz. Obsahuje údaje potrebné
pre identifikáciu typu a obsahu dávky, odosielateľa a príjemcu.
2. Riadky tela dávky. Začínajú druhým riadkom dávky a ich počet nie je obmedzený.
Červeným písmom sú zvýraznené zmeny oproti predchádzajúcej verzii dávky 901.
Obsah dávky
Identifkácia dávky – riadok č. 1
1
Názov položky
Dátový typ
Popis
Povinný
Charakter dávky
CHAR(1)
povolené hodnoty sú –
• N (nová)
• A (aditívna)
• X (storno)
Typ dávky, hodnota je konštanta 901
Áno
2
Typ dávky
CHAR(3)
3
Dátum odoslania
/ vytvorenia
dávky
INT
v tvare YYYYMMDD. Obsahuje dátum, kedy (za
ktorý deň) je dávka vytvorená. Odoslať dávku je
možné aj na ďalší deň
Áno
4
Kód poisťovne
CHAR(2)
v tvare XX, kde XX je kód poisťovne
Áno
5
Kód PZS
CHAR(6)
v tvare P99999, kde
Áno
P - je označenie zariadenia a nadobúda jednu z
hodnôt
N, O, P, R, S, U
99999 - je päťmiestne číslo pridelené ÚDZS
6
Poradové číslo
dávky
INT
Poradové číslo dávky v rámci príslušného
kalendárneho roka
Áno
7
Počet riadkov v
dávke
INT
Počet riadkov v rozpise dávky
Áno
Telo dávky
Počnúc druhým riadkom dávky začína telo dávky, ktoré je štrukturalizované.
Štruktúra tela dávky je tvorená riadkami nasledovných typov:
•
•
•
•
Riadky typu H – údaje o nahlasovanej hospitalizácii,
Riadky typu S – údaje o nahlasovanom ŠZM,
Riadky typu O – údaje o nahlasovanom OHV,
Riadky typu J – údaje o nahlasovanej JZS.
Druhá položka každého riadku v tele dávky je riadiaci znak. Nadobúda jednu z nasledovných hodnôt H, S,
O, J. Na základe riadiaceho znaku je určená štruktúra riadku.
Štruktúra riadku tela dávky
1
Názov položky
Dátový
typ
Poradové číslo riadku
INT
Popis
Povinný
Áno
2
Riadiaci znak
CHAR(1)
H, S, O, J
Áno
3
Kód
oddelenia/ambulancie
CHAR(6)
V tvare XXXYZZ, kde:
Áno
•
XXX je trojmiestny kód
pre odbornosť,
• Y je typ oddelenia
a nadobúda:
o 1 – oddelenie,
o 2 – ambulancia,
o 3 – pracovisko,
o 4 – JAS (pre
riadiaci znak J),
o 5 – SVLZ,
o 6 – stacionár,
o 8 – ÚPS,
• ZZ je poradové číslo
odborného útvaru.
Rodne číslo bez znaku „/“. Ak
má rodné číslo 9 znakov,
nedopĺňať ho zľava ani sprava
nulou.
4
Číslo poistenca
CHAR(910)
5
Meno poistenca
CHAR(30)
Doplnkový údaj k číslu
poistenca.
Nie
6
Typ hospitalizácie
CHAR(1-2)
Povolené hodnoty sú:
Áno
Áno
•
•
7
Typ odosielateľa
CHAR(1)
A (akútna),
N (naplánovať
hospitalizáciu, OHV,
ŠZM, JZS),
• P (plánovaná
hospitalizácia),
• K (ukončenie bežné),
• O (ukončenie, operácia
počas hospitalizácie),
• B (poistenec nenastúpil
na hospitalizáciiu
z vlastného dôvodu; §5,
bod 2, Vyhláška
412/2009 Z.z.),
• C (ak PZS oznamuje, že
nemôže poskytnúť ZS;
§5, bod 3 a 4, Vyhláška
412/2009 Z.z.),
• D (ak PZS oznamuje, že
pominuli dôvody
odkladu),
• U (uskutočnenie OHV,
JZS, použitie ŠZM).
Povolené hodnoty sú:
• L (lekár),
• O (oddelenie).
Vypĺňa sa iba pri hospitalizácii
typu A.
Pre riadiace znaky J, O, S
sú povolené iba hodnoty
N, U.
Pre riadiaci znak H nie je
povolená hodnota U.
Nie
8
Kód odosielateľa
CHAR(12)
V tvare L99999XXX ak je typ
odosielateľa L, kde:
Nie
•
L je typ lekára
a nadobúda hodnoty A,
B, C, D, E, F, G, I, N,
• 99999 je päťmiestne
číslo pridelené ÚDZS,
• XXX je odbornosť
lekára.
V tvare P99999XXXYZZZ ak je
typ odosielateľa O, kde:
•
P - je označenie
zariadenia a nadobúda
jednu z hodnôt N, O, P,
R, S, U,
• 99999 - je päťmiestne
číslo pridelené ÚDZS,
• XXX je trojmiestny kód
pre odbornosť,
• Y je typ oddelenia
a nadobúda:
o 1 – oddelenie,
o 2 – ambulancia,
o 3 – pracovisko,
o 4 – JAS,
o 5 – SVLZ,
o 6 – stacionár,
o 8 – ÚPS.
• ZZ je poradové číslo
odborného útvaru.
Vypĺňa sa iba pri hospitalizácii
typu A.
9
Diagnóza
CHAR(4)
V tvare XYYY, podľa MKCH-10
bez interpunkčných
znamienok.
10
Dátum a čas
hospitalizácie
CHAR(13)
V tvare RRRRMMDD HHmm.
Ak je hospitalizácia typu
A alebo P je to dátum a čas
nástupu.
Ak je hospitalizácia typu K,
O je to dátum a čas ukončenia.
Ak je hospitalizácia typu N je
to dátum a čas plánovaného
prijatia zo strany PZS, pri
tomto type nemusí byť
vyplnený, no len v prípade, že
nejde o plánovanie v rámci
čakacích listín.
Áno
Pre riadiaci znak H
povinne pre Typ
hospitalizácie: A, P, K, O
vždy a pre Typ
hospitalizácie N len ak
ide o hospitalizáciu
v rámci čakacích listín;
Pre riadiace znaky O, S
voliteľne;
Pre riadiaci znak J sa
nepoužíva (NULL)
11
Dôvod ukončenia
hospitalizácie
CHAR(4)
V tvare XYYY, kde:
•
X je typ zariadenia,
kam odišiel pacient
a nadobúda hodnoty:
N - do inej
nemocnice,
R - Iné oddelenie
tej istej nemocnice,
O - odchod do
OLÚ,
Áno, pre riadiaci znak
H, ak je hospitalizácia
typu K, O.
Nepovinne pre ostatné
prípady.
Pre riadiaci znak J sa
nepoužíva (NULL).
I - prepustenie do
ŠAS alebo PAS,
Z – prepustenie na
vlastnú žiadosť,
E - úmrtie (E00,
E29),
S - do ústavu
sociálnej starostlivosti,
P - priepustka
(používa sa odbornosť 00),
•
YYY je odbornosť
v danom zariadení.
Štát u poistencov EÚ. Povinné
pre poistencov z EÚ, ktorí
nemajú dohodu s našou
poisťovňou.
12
Štát poistenca EÚ
CHAR(1-3)
13
ID poistenca EÚ
CHAR(920)
ID poistenca EÚ z EKZP alebo z
formulára E111. Povinné pre
poistencov z EÚ, ktorí nemajú
dohdou s našou poisťovňou.
Nie vždy.
14
Pohlavie poistenca EÚ
CHAR(1)
Pohlavie poistenca EÚ.
Povinné pre poistencov z EÚ,
ktorí nemajú dohodu s našou
poisťovňou.
Nie vždy.
Nie vždy.
15
Kód ŠZM, OHV, JZS,
Operačný výkon pre ČL
CHAR(10)
Kód ŠZM, OHV, JZS podľa
prílohy zmluvy pre riadiace
znaky S, O, J.
Kód plánovaného výkonu pre
čakacie listiny v tvare WL****
pre riadiaci znak H a Typ
hospitalizácie N.*
Áno, ak je riadiaci znak
S, O, J.
Áno, pre riadiaci znak H
a typ hospitalizácie N a
ide o hospitalizáciu
zaradenú do čakacej
listiny.*
Pre riadiaci znak H a typy
hospitalizácii A, P, K, O,
B, C ,D neuvádzať nič
(NULL).
16
Predpokladaná cena
hospitalizácie / Cena
ŠZM, OHV, JZS
FLOAT(15,
2)
Ak je riadiaci znak H a typ
hospitalizácie N ide o
predpokladané náklady na
hospitalizáciu (hospitalizácia,
SVLZ, lieky, ZM a ďalšie
náklady počas hospitalizácie).
Je nutné ju vypĺňať pre
hospitalizácie zaradené do
čakacích listín podľa prílohy
vyhlášky 412/2009.
Áno, ak je riadiaci znak
S, J, O.
Áno, ak je riadiaci znak
H, typ hospitalizácie N a
ide o hospitalizáciu
zaradenú do čakacej
listiny.
Ak je riadiaci znak S, O, J ide o
jednotkovú cenu
ŠZM/OHV/JZS a je nutné ju
vypĺňať.
17
Množstvo
požadovaného ŠZM,
OHV, JZS
NUMBER(5,
0)
Počet jednotiek ŠZM, OHV,
JZS, ktoré PZS požaduje.
Áno, ak je riadiaci znak
S, O, J.
18
Dátum
použitia/vykonania
ŠZM, OHV, JZS
CHAR(8)
V tvare RRRRMMDD.
Áno, ak je riadiaci znak
S, O, J.
19
Poznámka / Dôvod
žiadosti
CHAR(250)
Ak je riadiaci znak H, zapisuje
sa poznámka k hospitalizácii.
V prípade, že je typ
hospitalizácie C, obsahuje
dôvod, pre ktorý nemôže
zariadenie prijať pacienta.
Ak je riadiaci znak S, zapisuje
sa dôvod žiadosti o ŠZM.
Ak je riadiaci znak O, môže sa
zapísať poznámka pre OHV.
Ak je riadiaci znak J, môže sa
zapísať poznámka pre JZS.
Áno, ak je riadiaci znak S
(pre riadiace znaky H, O,
J nepovinne), Áno, ak je
riadiaci znak H a typ
hospitalizácie je C.
20
Doplňujúci príznak
poistenca
INT
Príznak vyjadruje buď
"Príznak darcu krvi" alebo
"Príznak novorodenca"
nasledovne:
Príznak darcu krvi:
v prípade, že je Typ
hospitalizácie N a ide o
naplánovanie hospitalizácie
zaradenej do čakacích listín
podľa prílohy vyhlášky
412/2009, bude sa uvádzať
príznak darcu krvi. Príznak
darcu krvi nie je povinná
položka. Ak bude uvedený ,
uvádza sa hodnota:
•
•
1 ak je darca krvi s
bronzovou alebo
striebornou Jánskeho
plaketou;
2 ak je darca krvi so
zlatou alebo
diamantovou Jánskeho
plaketou alebo
Kňazovického
medailou.
Príznak novorodenca:
ak sa jedna o novorodenca
vykázaného na rodné číslo
matky, tak sa uvedú
nasledovné hodnoty:
•
•
•
•
•
•
•
10 ak je samostatný
novorodenec,
11 ak je prvý novorodenec
z viacerých novorodencov
(dvojčiat, trojčiat, a pod.),
12 ak je druhý
novorodenec z viacerých
novorodencov (dvojčiat,
trojčiat, a pod.),
13 ak je tretí novorodenec
z viacerých novorodencov
(trojčiat, štvorčiat a pod.),
14 ak je štvrtý
novorodenec z viacerých
novorodencov (štvorčiat
pätorčiat a pod.),
15 ak je piaty novorodenec
z viacerých novorodencov,
16 ak je šiesty
novorodenec z viacerých
novorodencov.
Nie
21
Dátum zaradenia
poistenca na CL
v predchádzajúcej ZP
CHAR(13)
V tvare RRRRMMDD HHmm.
Je povinný, ak je riadiaci
znak H a ide o nového
poistenca, ktorý bol
zaradený na čakaciu
listinu v predchádzajúcej
poisťovni.
* Úplná funkcionalita ohľadom čakacích listín bude na strane ZP dopracovaná najskôr v termíne 11.7.2011. Tento
termín nie je na 100% konečný, preto prosím očakávajte jeho potvrdenie. Aj napriek tomu už od 1.7.2011 zasielate
kódy WL**** ako je uvedené vyššie, až do nasadenia úplnej funkcionality budú zaradený do čakacích listín
poistenci ako pred 1.7.2011, po nasadení to bude zmenene len na tých, ktorý boli zaslaný s výkonom WL****.
V danom období Vám zároveň pošleme zoznam hospitalizácii, ktoré evidujme v čakacích listinách, aby ste k nim
priradili kódy WL****. Tie hospitalizácie, pre ktoré nám neoznámite WL**** kódy, budú vyradene z čakacích
listín, no v Hospicome budú naďalej figurovať ako ostatné plánované hospitalizácie nespadajúce pod čakacie
listiny.
Download

Zhrnutie zmien v dátovom rozhraní, spôsobu vykazovania OHV