2011
00
OBSAH / CONTENTS
VÝROČNÁ SPRÁVA
ANNUAL REPORT
1
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
/ 00
OBSAH
CONTENTS
1
Úvodné slovo predsedu predstavenstva / Preamble of the Chairman of the Board of Directors ......... 3
1. Všeobecné údaje o spoločnosti / Company general data .............................................................. 5
1.1. Identifikačné údaje spoločnosti / Identification data on the company .......................................... 5
1.2. Predmet činnosti spoločnosti / Line of business of the company ................................................ 5
1.3. Poslanie a ciele spoločnosti / Mission and objectives of the company ....................................... 6
1.4. Certifikáty a oprávnenia spoločnosti / Certificates and authorization of the company ................ 8
1.5. Členstvo v organizáciách / Membership in organizations ........................................................... 9
1.6. Kontakty / Contacts ...................................................................................................................... 9
2. Hodnotenie uplynulého obdobia / Evaluation of the previous period ........................................ 11
2.1. Výroba a obchod / Production and trade .................................................................................... 11
2.1.1 Trh a štruktúra zákazníkov / Market and structure of customers ..................................... 13
2.1.2 Rozhodujúce zákazky / Key orders ................................................................................. 15
2.1.3 Významní odberatelia / Key customers ........................................................................... 16
2.1.4 Významní dodávatelia / Key suppliers ............................................................................. 17
2.2. Technický rozvoj a kvalita / Technical development and quality ................................................ 17
2.3. Personálna s sociálna oblasť / Personnel and social policy ...................................................... 18
2.4. Odborné a verejné aktivity / Professional and public activities ................................................. 20
2.5. Filantropia a sponzoring / Philanthropy and sponsoring ........................................................... 22
2.6. Vzťah k životnému prostrediu / Attitude towards environment .................................................. 22
2.7. Informácie o spoločnosti v médiách / Information on the company in media ............................ 23
3. Predpoklady budúceho vývoja spoločnosti / Anticipation of the company´s
future development ............................................................................................................................ 25
- Manažment spoločnosti / Management of the company ................................................................... 28
5. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia / Economic indicators and financial situation . 29
5.1. Súvaha / Balance sheet ............................................................................................................. 29
5.2. Výkaz ziskov a strát / Profit and loss statement ........................................................................ 32
5.3. Štruktúra kapitálu / Capital structure ......................................................................................... 33
5.4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky / Independent auditor report
OBSAH / CONTENTS
4. Organizačná štruktúra spoločnosti / Organizational structure of the company ...................... 27
on approval of the statement of finances ................................................................................ 34
5.5. Stanovisko Dozornej rady k účtovnej závierke a k podnikateľskej činnosti a k realizácii
hospodárskej stratégie spoločnosti v roku 2011 / Standpoint of the Supervisory Board
to statement of finances and business activities and to the realization of the economic
strategy of the company in 2011 ............................................................................................... 35
2
ÚVODNÉ SLOVO
PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA
PREAMBLE
OF THE CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS
Dear shareholders, dear business partners, dear
colleagues,
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
Vážení akcionári, vážení obchodní partneri, vážené
kolegyne a kolegovia!
Rok 2011 sa na Slovensku niesol v znamení nestability vlády a prehlbujúcej sa hospodárskej krízy, ktorá
výraznejšie ako po minulé roky zasiahla oblasť stavebníctva. Výrazne skomplikovala už nastúpenú stratégiu
rozvoja a budovania dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Bez dôkladnejších analýz a overovacích štúdií,
z titulu hlavného a jediného kritéria - šetrenie verejných
financií, sa zmenila koncepcia a spomalilo budovanie
diaľnic, spochybňovala sa potreba a ekonomické opodstatnenie modernej európskej železnice u nás na Slovensku. Navyše séria dampingových cien pri verejnom
obstarávaní výstavby diaľnic i modernizácie železníc
môže mať za následok nekvalitu stavieb, nedokončenie
stavieb a likvidáciu koncových malých slovenských
stavebných firiem.
Napriek tejto recesii REMING CONSULT a.s.
dosiahol v roku 2011 výnosy, ktoré oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 5,6 %. Spoločnosť zaznamenala prijateľné výsledky vo väčšine ekonomických
ukazovateľoch a zisk po zdanení dosiahol 2,9 % z
výnosov. Kapacity výroby boli po celý rok plne využité
a rovnako sa podarilo zabezpečiť bezproblémové financovanie.
V roku 2011 pokračovala snaha posilniť stabilitu firmy aktivitami v zahraničí. Bulharská dcérska
spoločnosť REMING CONSULT BULGARIA, Ltd., so
sídlom v Sofii zaznamenala prvé úspechy na trhu a
podarilo sa jej pozitívne prezentovať odborné kvality,
najmä v oblasti železničnej dopravnej infraštruktúry.
Technický rozvoj a vzdelávanie zamestnancov prebiehali aj v uplynulom roku systémovo a kontinuálne. Nábor nových pracovníkov posilnil personálny
rozvoj, pri ktorom boli samozrejme hlavnými kritériami
3
The year of 2011 was marked by the instability of the
government and deepening economic crises which
reached the area of construction industry in Slovakia
more than in the previous years. It significantly complicated the started strategy of development and building
of transport infrastructure in Slovakia. Without further
analysis and verification studies, from the perspective
of the main and the only criteria – saving of the public
finances, the conception changed and the construction
of highways slowed down, the need and economic justification of modern European railways in our country of
Slovakia was doubted. More over the series of dumping
prices in public procurement process of highway construction and modernization of railways can result in
low quality of the services, unfinished construction and
elimination of the end-scale small Slovak construction
companies
Despite the recession REMING CONSULT a.s. reached
in 2011 revenue that grew by 5.6 % in comparison with
the previous period. The company registered acceptable results in most of the economic indicators and the
profit after tax reached 2.9 % of the revenue. The production capacities were fully used all through the year
and trouble-free financing was provided.
The attempt to strengthen the stability of the company
by activities abroad continued in 2011. The Bulgarian
daughter company REMING CONSULT BULGARIAN,
Ltd., with its seat in Sofia registered its first achievements on the marker and it managed to represent the
professional quality mainly in the area of railway transport infrastructure in a positive way.
Technical development and education of the employees were ongoing in the last year in a systematic and
continual manner. The recruitment of the new employees strengthened the personal development, where the
main criteria were, naturally, expert knowledge, professional approach and serious attitude. The system of
the quality management works in a standard manner
and it is being improved.
A great deal of attention was dedicated to the research
and development and to cooperation with technical
universities. In the frame of activities of the company
PSKD, we intensively acted in the area of strategy of
railway and urban rail transport development and on the
integration of public passenger transport in Slovakia in
a form of discussion clubs and workshops. The company dedicated not small financial resources despite the
lasting recession in 2011 for these activities.
Veľká pozornosť sa venovala výskumu a
vývoju a spolupráci s technickými univerzitami. Formou diskusných klubov a workshopov v rámci aktivít
Spoločnosti PSKD sme intenzívne pôsobili na stratégiu rozvoja železničnej a mestskej koľajovej dopravy a
na integráciu verejnej osobnej dopravy na Slovensku.
Spoločnosť v roku 2011 vyčlenila na tieto aktivity nemalé finančné prostriedky napriek pokračujúcej recesii.
Vysoká odborná úroveň a komplexnosť našich služieb,
koncepčné a systémové metódy technického riešenia,
inžinierskej činnosti, účasť na príprave novelizácie noriem, predpisov a inej legislatívy, trvalo upevňujú pozíciu
REMING CONSULT a.s. v popredí Slovenského
stavebného trhu.
V centre záujmu našej spoločnosti je budovanie firemnej
kultúry, kvalitných sociálnych podmienok pre zamestnancov a ich rodiny a filantropia. Firemná kultúra bola,
je a bude v našej spoločnosti rozhodujúcim základom!
Vo viacerých prípadoch sme boli sponzorom humanitárnych, kultúrnych i športových projektov.
REMING CONSULT a.s. bol aj v roku 2011 hlavným
garantom a sponzorom medzinárodnej konferencie
Fórum koľajovej dopravy. V spolupráci so Spoločnosťou
PSKD a Železnicami Slovenskej republiky sa podarilo
zorganizovať veľmi úspešný 7.ročník tejto konferencie
so širokou medzinárodnou účasťou. Súčasťou bolo aj
vyhlasovanie prvého ročníka prestížneho ocenenia
„Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na
Slovensku pre rok 2011“.
Vážení obchodní partneri,
vážime si Vašu dôveru a vďačíme aj Vám za dosiahnuté úspechy v roku 2011. Sú výsledkom našej dobrej
spolupráce.
Vážené kolegyne a kolegovia,
poďakovanie patrí rovnako Vám našim zamestnancom
za ochotu, lojálnosť k firme a za Vašu kvalitnú prácu.
REMING CONSULT a.s. je aj po roku 2011
opäť vo veľmi dobrej kondícii a vo vnútornej pohode.
Pre našich zákazníkov a odborných partnerov sme pripravení poskytovať služby a partnerstvo vo vysokom
štandarde kvality, vždy včas a v súlade s technickými,
legislatívnymi, ekologickými a etickými normami podnikania.
The high professional level and complexity of our services, conceptual and systematic methods of the technical solution, engineering activities, participation the
preparing process of the norms, guidelines and other
legislation amendments durably enhance the position
of REMING CONSULT a.s. in the leading position on
the Slovak construction market.
In the focus of our company interest is the building of
company culture, high-quality social conditions for employees and their families and philanthropy. The company culture has been and will be the significant foundation in our company! In more cases we sponsored
humanitarian, cultural and sport projects.
REMING CONSULT a.s. was also in 2011 the main
guarantor and sponsor of the international conference
Rail Transport Forum. In cooperation with the PSKD
company and the Railways of the Slovak Republic we
managed to organize a very successful 7th year of the
conference with international participation. A part of the
Conference was announcement of the first year of a
prestigious award „Personality of railway and urban rail
transport in Slovakia in 2011“:
Dear business partners,
we appreciate your trust and we thank you for the
achievements reached in 2011. The success is the result of our good cooperation.
Dear colleagues,
my thanks equally belongs to our employees for their
willingness, loyalty to the firm and your high-quality
work.
Also after 2011 REMING CONSULT a.s. is in a very
good condition and inner ease. For our clients and professional partners we are prepared to provide services
and partnership in a high standard of quality, always in
time and in accordance with technical, legislative, ecological and ethical business norms.
We appreciate every serious partner, employee and we
want to be always correct but also respected and successful!
„Everybody has the past, but only some have
the future!“
ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA / PREAMBLE OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
odbornosť, profesionalita a serióznosť. V spoločnosti
štandardne funguje a je zdokonaľovaný systém riadenia kvality.
Vážime si každého seriózneho partnera, zamestnanca
a chceme byť vždy korektní, ale aj uznávaní a úspešní!
„Minulosť má každý, budúcnosť len niektorí!“
Ing. Slavomír Podmanický
predseda Predstavenstva
Chairman of the Board of Directors
4
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
/ 01
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
O SPOLOČNOSTI
COMPANY GENERAL
DATA
1.1. Identifikačné údaje spoločnosti:
1.1. Identification data of the company:
Obchodný názov: REMING CONSULT a.s.
Sídlo spoločnosti: Trnavská cesta 27,
831 04 Bratislava 3
Právna forma:
akciová spoločnosť
Business name
REMING CONSULT a.s.
Seat of the company: Trnavská cesta 27,
831 04 Bratislava 3
Legal form:
joint stock company
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 1532/B
Certificate of incorporation: District Court Bratislava I,
Section Sa, insertion No. 1532/B
Štatutárny orgán:
Deň zápisu:
IČO:
IČ DPH:
Statutory body
Board of Directors of the company
Date of Registration
9th October 1997
Identification Number
35729023
VAT identification number SK2020250958
Predstavenstvo spoločnosti
9.októbra 1997
35729023
SK2020250958
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:
6616131006/1111
IBAN:
SK54 1111 0000 0066 1613 1006
BIC (SWIFT):
UNCRSKBX
Bank correspondent:
Bank account number
IBAN
BIC (SWIFT)
1.2. Predmet činnosti
1.2. Line of business of the company
• projektovanie stavieb dopravných – koľajová doprava v komplexnej profesijnej skladbe,
• design of transport constructions – railway transport in complex profession structure
• projektovanie stavieb dopravných – pozemné komunikácie,
• design of transport constructions – ground communications
• projektovanie stavieb pozemných,
• design of ground constructions
• projektovanie
stavieb
stavieb
–
technické
vybavenie
• (vykurovanie a zdroj tepla, vzduchotechnika,
zdravotechnika, technologické zariadenia, zariadenia na distribúciu technických plynov, elektrické
silové zariadenia a rozvody NN, bleskozvody,
elektroinštalácie silové a slaboprúdové, elektrické
oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia a
rozvody),
• statické výpočty nosných konštrukcií stavieb,
• konzultačná činnosť v stavebníctve – technická
asistencia,
• spracovanie štúdií (technické
realizovateľnosti atď.),
štúdie,
štúdie
• posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2005 Z.z.,
• inžinierska činnosť:
1. zabezpečenie výberov stavenísk a vstupných
5
UniCredit Bank Slovakia a.s.
6616131006/1111
SK54 1111 0000 0066 1613 1006
UNCRSKBX
• design of constructions – technical equipment of
constructions (heating and source of heat, airconditioning equipment, sanitary equipment, technological equipment, equipment for distribution of
technical gases, electrical power and low-voltage
conveyance, lightning conductors,, electric installation, communication and safeguard equipment and
wiring)
• static calculations of the load bearing structures of
constructions
• consulting activities in construction sector – technical assistance
• elaboration of studies (technical studies, feasibility
studies etc.)
• assessment of environmental impact of constructions in accordance with Act number 24/2005 Col.
• Engineering activities:
1. provision of selection process of building sitesand initial basic documents
2. survey of engineering networks
2. prieskum inžinierskych sietí,
3. provision of all kinds of surveys
3. zabezpečenie všetkých druhov prieskumov,
4. provision of complex activities leading to issue
of decisions in accordance with the Construction Act (including special Construction Offices
Road, Water Management, Railway Transport
Regulation Office etc.)
4. zabezpečenie komplexnej činnosti smerujúcej
k vydaniu rozhodnutí v zmysle stavebného
zákona (vrátane špeciálnych stavebných úradov
cestný, vodohospodársky, Úrad pre reguláciu
železničnej dopravy a iné),
• majetkovoprávne vysporiadanie (vrátane geometrických plánov),
• geodetické a kartografické práce,
• výkon činnosti autorského dohľadu,
• výkon činnosti stavebného dohľadu,
• verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006
Z.z., v znení neskorších predpisov,
• obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v
stavebníctve,
• organizovanie kultúrnych a iných spoločenských
podujatí,
• vykonávane mimoškolskej činnosti
1.3. Poslanie a ciele spoločnosti
Poslanie spoločnosti
• settlement of activities referring the rights of the
property (including plat maps)
• land-survey and cartographic works
• performance of author supervision activities
• performance of construction supervision activities
• public procurement according to Act number
25/2006 Col. as amended
• procurement and intermediation activities in civil
engineering
• organization of cultural and other social events
• performance of extracurricular activities
1.3. Mission and objectives
of the company
Mission of the company
REMING CONSULT a.s. has in its long-term strategy
the ambition to be one of the leaders in the area of
transport infrastructure development and creation of
transport policy in our country, Slovakia, as well as to
participate in the long-term plans of transport development in Europe and in the world.
Rozvoj spoločnosti REMING CONSULT a.s. je postavený na princípoch fungujúceho systému riadenia
kvality, na spoľahlivosti, odbornosti, kreatívnosti, ekologickej disciplíne a na etike podnikania.
The development of the company REMING CONSULT
a.s. is based on the principles of working system of
quality management, reliability, professional approach,
creativity, ecological discipline and business ethics.
01
REMING CONSULT a.s. má v dlhodobej stratégii ambíciu byť jedným z lídrov v oblasti rozvoja dopravnej
infraštruktúry a tvorby dopravnej politiky u nás na Slovensku a rovnako byť účastný na dlhodobých plánoch
rozvoja dopravy v Európe a vo svete.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI / COMPANY GENERAL DATA
podkladov,
Modernizovaná železničná trať
ŽST. KOSTOLNÁ - ZÁRIEČIE
6
Vieme, že pre napĺňanie takéhoto poslania a takýchto ambícií, musí mať spoločnosť vybudovanú firemnú
kultúru na vysokej úrovni. Od každého zamestnanca
sa preto vyžaduje vysoká odbornosť, čistota riešení,
bezpodmienečná akceptácia ochrany životného prostredia, dodržiavania platných noriem, predpisov,
zákonov, kultúra vystupovania a správania sa, morálka.
Výsledkom musí byť v každom prípade spokojný zákazník, stabilne dobrá pozícia a uznanie v odborných
kruhoch, rešpekt u konkurencie a renomé na verejnosti.
We are aware that in order to complete such a mission
and these ambitions, the company must have established company culture on a high level. Every employee
is therefore required to provide high expertise, clean solutions, unconditional acceptance of the environmental
protection, respect of the valid norms, regulations, laws,
culture of presenting skills, behaviour and morales.
The result must be in any case the satisfied costumer,
stable good position and appreciation in professional
environment, respect with competitors and good name
with the public.
Ciele spoločnosti
Objectives of the company
• Komplexnosť služieb - optimalizovať štruktúru a
skladbu profesií podľa požiadaviek trhu.
• Zdokonaľovať riadenie výrobných procesov a riadenie kvality služieb.
• Zvyšovať efektívnosti vlastných výkonov.
• Zabezpečiť trvalý ekonomický rast a dosahovanie
primeraného zisku.
• V personálnej oblasti zabezpečiť vysokú kvalitu,
vedomostný rast a stabilitu kádrov.
• Trvalo budovať firemnú kultúru.
• Vytvárať kvalitné pracovné a sociálne podmienky
pre zamestnancov a ich rodiny.
• Upevňovať pozíciu na Slovenskom trhu a rozširovať
ju na zahraničie.
• Zabezpečovať kontinuálny technický rozvoj .
• Podporovať rozvoj školstva a prípravy budúcich
kádrov, podieľať sa na rozvoji vedy a výskumu.
• improvement of production processes and service
quality management
• increase he efficiency of own performance
• provide durable economic growth and reaching of
adequate profit
• in human resources area provide high quality,
knowledge growth and stability of the staff
• durably build the company culture
• creation of high-quality working and social conditions for employees and their families
• dedicate adequate attention to philanthropy and
sponsoring
• strengthening the position on Slovak market and
spread it abroad
• provision of continual technical development
• support development of school education system
and preparation of the future staff, participation in
the development of science and research.
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
• Venovať primeranú pozornosť filantropii a sponzoringu.
• complexity of services – to optimize the structure
and composition of professions according to the
market requirements
ŽST. LEOPOLDOV
7
Okrem certifikátov o spôsobilosti na vykonávanie
činností uvedených v predmete podnikania podľa Obchodného registra, vyplývajúcich z platnej legislatívy
v Slovenskej republiky, spoločnosť má od roku 2002
zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001:2009. Od
roku 2010 má spoločnosť zavedený a udržiavaný aj systém environmentálneho manažérstva zodpovedajúci
požiadavkám STN EN ISO 14001:2005.
REMING CONSULT a.s. je vedená na Ministerstve
životného prostredia Slovenskej republiky v zozname
odborne spôsobilých právnických osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore činnosti 2
g doprava.
REMING CONSULT a.s. holds a number of certificates
and licences.
Beside certificates on authorization for provision of activities stated in the line of business according to the
Companies Register resulting from the valid legislation
in the Slovak Republic, the company introduced in 2002
and maintains the system of quality management respecting the requirements of STN EN ISO 9001:2009.
Since 2010 the company has introduced and maintained
also the system of environmental management respecting the requirements of STN EN ISO 14001:2005.
REMING CONSULT a.s. is registered at the Ministry of
Environment of the Slovak Republic in the list of technically authorized legal entities for the assessment
of environmental impact in the sector of activities 2 g
transport.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI / COMPANY GENERAL DATA
REMING CONSULT a.s. je vlastníkom viacerých certifikátov a oprávnení.
1.4. Certificates and authorisation
of the company
01
1.4. Certifikáty a oprávnenia
8
1.5. Členstvo v organizáciách
1.5. Membership in organizations
REMING CONSULT a.s. pôsobí a je členom vo viacerých profesijných a stavovských organizáciách :
REMING CONSULT a.s. is active and is a member of
several professional and vocational organizations:
• Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej
dopravy,
• Company PSKD – Operation and construction of
Rail Transport
• Slovenská
(SACE),
• Slovak Association
(SACE)
asociácia
konzultačných
inžinierov
• Slovak Tunnelling Association
• Slovak branch of International Geo-Synthetic Society
• Dunajský vedomostný klaster,
• Danube Knowledge Cluster
• Zväz strojárenského priemyslu Slovenskej republiky,
• Union of Machinery Sector of the Slovak Industry
• v Slovenskej komore stavebných inžinierov,
• v Slovenskej komore architektov,
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
Engineers
• Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej
spoločnosti,
má svoje zastúpenie :
2011
Consulting
• Slovenská tunelárska asociácia,
• Asociácia PPP,
9
of
• PPP Association
and is represented in:
• Slovak Chamber of Civil Engineers
• Slovak Chamber of Architects
• v Komore geodetov a kartografov,
• Chamber of Geodetic Engineers and Cartographers
• v Asociácii stavebných cenárov,
• Association of Construction Price Makers
• vo Vedeckej rade Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,
• Scientific Board of the Civil Engineering Faculty of
the Žilina University in Žilina
• v Priemyselnej rade Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave,
• Industrial Board of the Civil Engineering Faculty of
the Slovak Technical University in Bratislava
• v Priemyselnej rade Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
• Industrial Board of the Civil Engineering Faculty of
the Žilina University in Žilina.
1.6. Kontakty
1.6. Contacts
Sídlo a strediská v Bratislave
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
Seats and divisions in Bratislava
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
Slovak Republic
E-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Tel.: 00 421 2 / 55 56 61 61, 55 56 61 66
Fax: 00 421 2 / 55 56 61 44
tel.: 00 421 2 / 55 56 61 61, 55 56 61 66
fax: 00 421 2 / 55 56 61 44
Tel. ŽSR: 920 / 2220
Fax ŽSR: 920 / 2522
tel. Railways of the Slovak Republic: 920/2220
fax. Railways of the Slovak Republic: 920/2522
Strediská v Žiline
Farská ulička 6, 010 01 Žilina
Slovenská republika
E-mail: [email protected]
Divisions in Žilina
Farská ulička 6, 010 01 Žilina
Slovak Republic
e-mail: [email protected]
Tel.: 00 421 41 / 701 07 10, 701 07 11
Fax: 00 421 41 / 701 07 12
tel.: 00 421 41 / 701 07 10, 701 07 11
fax: 00 421 41 / 701 07 12
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI / COMPANY GENERAL DATA
Nový cestný most nad poľnou cestou a nad potokom v CHKO Prepadlisko na
preložke št.c. III/06128 a cestný most nad železničnou traťou a cestou 1. triedy
01
Modernizovaná trať v úseku MELČICE - ZLATOVCE
10
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
/ 02
11
HODNOTENIE UPLYNULÉHO
OBDOBIA
EVALUATION
OF THE PREVIOUS PERIOD
V súčasnom období recesie sa stali výraznými a
charakteristickými rysmi pre spoločnosť REMING CONSULT a.s. stabilita a kontinuálny rast. Spoločnosť
dosiahla porovnateľné výsledky s predchádzajúcimi
obdobiami. Napriek nepriaznivým podmienkam na trhu
zaznamenala medziročný nárast tržieb o 5,6%. Hospodárska recesia sa prejavila len na niektorých ekonomických ukazovateľoch. Zisk po zdanení medziročne
klesol o 71%, rovnako vlastné imanie sa medziročne
znížilo o 14%. Ostatné ukazovatele v roku 2011 dosiahli
prijateľnú úroveň, o čom svedčí hodnotenie Dozornej
rady k plneniu hospodárskych úloh a k napĺňaniu stratégie spoločnosti v roku 2011.
Stability and continual growth have become significant and characteristic features for the company REMING CONSULT a.s. in the current period of recession.
The company reached comparable results with the previous periods. Despite the unfavourable conditions in the
market the company reached annual growth in revenues
by 5.6 %. The economic recession was reflected only
in some economic indicators. The profit after taxation
annually decreased by 71 %, equally the own property
was decreased by 14 %. The other indicators reached
acceptable level in 2011. This is seen in the evaluation
of the Supervisory Board to fulfilment of economic tasks
and meeting of the company strategy in 2011.
REMING CONSULT a.s. zvládla ďalší krízový rok bez
výraznejších problémov. Kapacita výroby bola po celý
rok naplnená. Technický rozvoj a vzdelávanie pracovníkov nezaznamenalo žiaden pokles, pokračovalo systematicky a kontinuálne. Rovnako sociálne a mzdové
podmienky pre zamestnancov boli bez akéhokoľvek
obmedzenia.
REMING CONSULT a.s. managed another critical year
without any significant problems. The production capacity was fulfilled all year around. Technical development and education of employees did not register any
decrease, it carried on in a systematic and continual
manner. The social and salary conditions of workers remained equally without any restrictions.
REMING CONSULT a.s. v roku 2011úspešne rozšírila
svoje pôsobenie v zahraničí, s cieľom územnou diverzifikáciou znížiť riziko podnikania. Dcérska spoločnosť
so sídlom v Sofii zaznamenala prvé úspechy na trhu v
Bulharsku.
In 2011 REMING CONSULT successfully enlarged its
activities abroad, aiming to decrease the business risk
by geographical diversification. The daughter company
with its seat in Sofia registered first achievements on
the market in Bulgaria.
2.1. Výroba a obchod
2.1.
V roku 2011 prebehla na výrobnom úseku optimalizácia
štruktúry. Výroba sa realizovala celkovo až na piatich
strediskách, z čoho štyri strediská svojou profesijnou
štruktúrou a veľkosťou sa stali samostatnými a schopnými v plnom rozsahu zabezpečiť a riadiť väčšie projekty.
Jedno stredisko v Bratislave je špecializované a poskytuje na jednotlivé zákazky servis v oblasti geodetických
prác, inžinierskej a majetkovoprávnej činnosti. Dosiahnutý priaznivý hospodársky výsledok v roku 2011 bol v
rozhodujúcej miere výsledkom plynulej a rovnomernej
výroby počas celého roka. U zamestnancov to vytváralo
pocit istoty a pozitívnu pracovnú atmosféru.
In 2011 the production section underwent changes in order
to optimize of its structure. Production was realized totally
in five divisions. Four of them became, due to their professional structure and size, independent and able to provide
and manage larger projects. A division in Bratislava is specialized and provides service in the area of geodetic works,
engineering and ownership relations settlement activities
for individual projects. The reached favourable economic
result in 2011 was in a significant manner the result of continual and balanced production during the all year. It created a feeling of security and positive working atmosphere
for the employees.
Výsledky obchodnej činnosti v roku 2011 boli adekvátne
hospodárskej kríze. Nedostatok príležitosti a recesia v
stavebníctve spôsobili na Slovenskom trhu všeobecne,
teda aj v oblasti projektových, inžinierskych a
konzultačných služieb stagnáciu, až úpadok. Pokračoval
negatívny trend nízkych až dampingových cien, ktoré sa
The results of business activities in 2011 were adequate
to the economic crises. The lack of opportunities and recession in the construction sector,i.e. also in the area of
design, engineering and consulting services, caused
stagnation, even downfall. The negative trend of low and
even dumping prices, which were significantly reflected in
Production and trade
REMING CONSULT a.s. sa v roku 2011 podieľal na
projektovej a inžinierskej príprave a na realizácii nasledovných stavieb modernizácie železničných koridorov :
• Na koridore V.a v úseku Nové Mesto nad Váhom
– Púchov o celkovej dĺžke 59 km bola komplexne
ukončená projektová príprava ešte v predchádzajúcom období. V roku 2011 pokračovala už len
inžinierska a majetkovoprávna činnosť pre 3. a
6.etapu stavby.
• 1., 2., 4. a 5.etapa stavby Nové Mesto nad Váhom
– Púchov je v treťom roku výstavby, kde ako generálny projektant sme vykonávali autorský dohľad.
• Na ďalšom úseku koridoru V.a Púchov – Žilina dlhom 39 km bola v roku 2011 ukončená projektová
príprava, vrátane tendrovej dokumentácie a v plnej
intenzite prebiehala inžinierska a majetkovoprávna
činnosť.
• Na úseku koridoru V.a Liptovský Mikuláš – Poprad
dĺžky 59 km sa v roku 2011 spracovávala dokumentácia pre stavebné povolenie pre 2. až 4.etapu
stavby.
• Financovanie projektovej prípravy stavby koridoru
V.a v úseku Krompachy – Kysak v dĺžke 29 km
nebolo žiaľ ani v roku 2011 potvrdené. Tento úsek
modernizácie má ešte z roku 2008 schválenú dokumentácia pre územné rozhodnutie, vydanú štátnu
expertízu a právoplatné územné rozhodnutia.
• Na koridore číslo VI v úseku Krásno nad Kysucou – Čadca – štátna hranica s Českom bola v
roku 2011 vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a na osobitnú časť stavby (ETCS
a GSM-R) boli vypracované aj dokumentácie pre
stavebné povolenie a pre výber zhotoviteľa.
The most important business partner, as well as in the
previous years, was in 2011 the Railways of the Slovak
Republic, Bratislava. The significant volume of provided
services was in the preparation of constructions Modernization of railway corridors number V.A and VI. REMING
CONSULT a.s. is the general designer in several sections
of these corridors for all stages of project documentation.
It provides all complex of related survey works, property
ownership relations settlement and engineering activities
and provision of author and construction supervision.
In 2011 REMING CONSULT a.s. participated in project
and engineering preparation and realization of the following constructions of modernizing of railway corridors:
• in corridor V.a. in the section Nové Mesto nad Váhom
– Púchov in the total length of 59 kilometres, the project preparation was completed in the previous period
in a complex manner. In 2011 only the engineering
and property ownership relations settlement activities
continued for the 3rd and 6th stage
• 1st, 2nd, 4th and 5th stage of the construction Nové Mesto nad Váhom – Púchov is in the third year of construction, where we carried out the author´s supervision as the general designer
• in the next section of corridor V.a Púchov – Žilina,
39 km long, project preparation, including the tender
documentation was completed and in the engineering and property ownership relations settlement were
ongoing in full intensity
• In the section of the corridor V.a Liptovský Mikuláš –
Poprad 59 km long, the documentation for building
permit for 2nd and 4th stage of the construction was
elaborated
• financing of project preparation for the construction
of corridor V.a in the section Krompachy – Kysak, in
length 29 km was not confirmed neither in 2011. This
section of modernization has approved documentation for zoning decision, issued state expert´s opinion
and valid zoning decision from 2008.
• In corridor number VI in section Krásno nad Kysucou
– Čadca – the state border with the Czech Republic –
documentation for zoning decision was elaborated in
2011 and for specific part of the construction (ETCS
and GSM-R) also documentation for building permit and selection of the contractor
HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA / EVALUATION OF THE PREVIOUS PERIOD
Našim najdôležitejším obchodným partnerom tak ako
po uplynulé roky, tak aj v roku 2011 boli Železnice Slovenskej republiky, Bratislava. Rozhodujúci objem poskytovaných služieb bol na príprave stavieb Modernizácie
železničných koridorov číslo V.a a VI. REMING CONSULT a.s. je generálnym projektantom na viacerých
úsekoch týchto koridorov, a to pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Zabezpečuje zároveň celý komplex súvisiacich prieskumných prác, majetkovoprávnej a
inžinierskej činnosti a výkonu autorského a stavebného
dohľadu.
tenders for construction realisation but also in tenders for
design preparation of high-ways, express communications
and modernization of railway infrastructure continued.
Moreover a new phenomenon appeared! Even the entities calling on public competitions were artificially lowering
the estimated costs claiming saving of public finances and
already by opening the tender triggered the tendency of
dumping prices. Quality, successful completion of work,
reaching of long-term quality without the need for repairs
and reconstruction were getting on the last place among
the evaluated criteria. However, the quality was discussed,
but only in a formal manner. The strategy of the state and
the transport area in particular took in 2011 a dangerous
direction towards restrictions, lowering of demands for
quality and comfort of transport till the suspension of development of modernization of transport infrastructure in
Slovakia.
02
prejavili výrazne v tendroch na realizáciu stavieb, ale už
aj v tendroch na projektovú prípravu diaľnic, rýchlostných
komunikácií a modernizáciu železničnej infraštruktúry.
Objavil sa navyše nový fenomén! Samotní obstarávatelia pri vypisovaní verejných súťaží z titulu šetrenia verejných financií umelo znižovali predpokladané náklady a
už vypísaním tendra spustili tendenciu dampingových
cien. Kvalita, úspešné dokončenie diela, dosiahnutie
dlhodobej kvality bez potreby opráv a rekonštrukcií, sa
dostávali na posledné miesto medzi kritériami hodnotenia. O kvalite sa síce hovorilo, ale len formálne. Stratégia
štátu a osobitne rezortu dopravy sa v roku 2011 uberala
nebezpečným smerom obmedzení, znižovania nárokov
na kvalitu a komfort dopravy, až k zastaveniu rozvoja
modernizácie dopravnej infraštruktúry na Slovensku.
12
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
2011
13
Vo výrobe v roku 2011 zaujímal významnú pozíciu aj
projekt integrovanej verejnej osobnej dopravy : „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor –
Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. a 2.časť“. Po dlhých rokovaniach a na základe širokého konsenzu boli
konečne zahájené práce na dokumentácii pre územné
rozhodnutie aj pre 2.časť stavby. Rok 2011 bol pre tento
projekt zároveň rokom analýz, štúdií, alternatívnych
riešení, hľadania koncepcie a najmä spôsobu financovania, na čom sa naša spoločnosť výrazne podieľala.
The project of integrated public passenger transport:
„Bearing system of public transport, operation section
Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie in Bratislava, 1st and
2nd part“ played an important role in production in 2011. After long negotiations and based on wide consensus the
works on documentation for zoning decision for the second
part of the construction started. 2011 was at the same time
the year of analysis, studies, alternative solutions, looking
for conceptions and in particular the way of financing. Our
company significantly participated in this process.
REMING CONSULT a.s. sa projekčne a inžiniersky
podieľal na príprave veľa ďalších projektov v oblasti
železničnej a mestskej koľajovej dopravy, cestnej dopravy, inžinierskych a pozemných stavieb. V rámci ostaných činností, ktoré REMING CONSULT a.s. poskytuje svojim zákazníkom a ktoré boli vykonávané v roku
2011, je možno pre komplexnosť spektra služieb uviesť
napríklad výkon stavebného dohľadu na stavbe „Žilina
Teplička, zriaďovacia stanica“.
REMING CONSULT a.s. participated in design and engineering area in the preparation of many other projects in
the area of railway and urban rail transport, road transport,
engineering and ground constructions. In the frame of
other activities provided by REMING CONSULT a.s. for its
costumers and which were carried out in 2011, the example
of building supervision performance on the construction
„Žilina Teplička – installing station“ could be named in order to introduce the complexity of the spectrum of services.
2.1.1. Trh a štruktúra zákazníkov
2.1.1. Market and customer structure
Trh projektových prác, inžinierskych a konzultačných
služieb v krajinách Európskej únie je nasýtený.
Umiestniť sa na zahraničnom trhu je veľmi náročné a
komplikované. Situáciu zásadne a dlhodobo zhoršuje
pretrvávajúca hospodárska kríza a s tým súvisiaca recesia v stavebníctve. Väčšina krajín Európskej únie sa
pre zahraničné firmy snaží uzavrieť svoj trh, napriek
proklamovanej zásade jeho otvorenosti.
The market of design works, engineering and consulting
services in the countries of the European Union is saturated. To place a company on the international market is
very difficult and complicated. The situation is principally
and from long-term strategy worsened by the persisting
economic crises and related recession in the construction sector. Most of the countries in the European Union
try to close their markets to foreign companies despite
the promoted principle of its openness.
Na Slovensku je tomu naopak! Za posledné roky sa
na Slovenskom trhu stihlo umiestniť veľké množstvo
menších i významných zahraničných stavebných, projektových a konzultačných spoločností. Konkurencia sa
zvýšila neúmerne k veľkosti nášho trhu a pre niektoré
slovenské firmy to má likvidačný charakter. Dnes je
problém uspieť nielen v zahraničí, ale aj v domácich
verejných súťažiach.
Prioritným trendom vlády Slovenskej republiky v do-
In Slovakia it is the opposite! In the last years a great
number of smaller and important, design and consulting
construction companies managed to place their activities on Slovak market. The competition has increased in
a non-proportional manner given the size of our market and for some Slovak companies it has an eliminating character. Today it is a problem to succeed not only
abroad but also in domestic public competitions.
The priority trend of the government of the Slovak Republic
Sledujeme samozrejme investičné zámery aj v ostatných spoločnostiach zaoberajúcich sa prepravou
po železnici, alebo využívajúce železničnú dopravnú
infraštruktúru, mestskú koľajovú dopravu a dopravu
vôbec. V spektre nášho záujmu sú mestské a obecné
samosprávy, vyššie územné celky, dopravné podniky v
Bratislave a v Košiciach, niektorí domáci i zahraniční
investori, alebo developeri. REMING CONSULT a.s.
zvažuje v budúcnosti vstup na trh cestnej a diaľničnej
dopravnej infraštruktúry na Slovensku i v zahraničí.
The year of 2011 registered a general decrease in the
number and size of called tenders for preparing of new investments including development projects. The search of
new markets is very demanding. REMING CONSULT a.s.
durably focuses mainly on the market of railway transport
infrastructure, where it holds an important position. The
Railways of the Slovak Republic, Bratislava were our key
costumer also in 2011.
Of course, we monitor the investment intentions also in
other companies dealing with the railway transport or using railway transport infrastructure, urban railway transport
and transport in general. Urban and municipal local governments, higher territorial entities, transport companies in
Bratislava and Košice, some domestic and foreign investors or developers are in the spectre of our interest. For the
future REMING CONSULT a.s. is considering its entry to
the market of road and high-way transport infrastructure in
Slovakia and abroad.
HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA / EVALUATION OF THE PREVIOUS PERIOD
V roku 2011 sa zaznamenal všeobecný pokles počtu
a veľkosti vypisovaných tendrov na prípravu nových
investícií, vrátane developerských projektov. Hľadanie
nových trhov je veľmi náročné. REMING CONSULT a.s.
sa trvalo sústreďuje najmä na trh železničnej dopravnej
infraštruktúry, kde má na Slovensku popredné postavenie. Našim rozhodujúcim zákazníkom boli aj v roku
2011 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.
in the area of transport is to finish the construction of highway networks and network of express communications
towards the east part of the country. We hope and we are
convinced that along slow, but still ongoing modernization
of railway corridors, the department of transport will decide
to dedicate more significant attention to the modernization of railway infrastructure in the following planning period. In accordance with the Transport Policy, the EU will
inevitably intensively prepare and subsequently realize
corridor tracks, priority placed into the European network
with the aim to provide their interoperability. It is railway corridor number V.a VI and IV. The space for development
of domestic companies concentrated on design and engineering preparation of such transport companies will be
renewed. Meanwhile, due to recession and infiltration of a
great number of foreign companies in Slovak market, the
loss of value caused by dumping prices, poor quality, nonrespecting of deadlines etc. occur. Domestic Slovak companies that are in comparison with foreign companies at
least at the same level of quality, far more operative, more
flexible and for the success of the construction more stable
and responsible, do not have to „live up“ to this development period.
02
prave je dobudovať diaľničnú sieť a sieť rýchlostných komunikácií smerom na východ. Dúfame a sme
presvedčení, že popri pomalej, ale predsa prebiehajúcej modernizácii železničných koridorov sa rezort
dopravy rozhodne výraznejšie venovať modernizácii
železničnej infraštruktúry už v nasledovnom plánovacom období. V súlade s Dopravnou politikou EÚ
bude nevyhnutné intenzívne pripravovať a následne
realizovať koridorové trate, prioritne zaradené do európskej siete, s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu.
Je to železničný koridor číslo V.a, VI a IV. Obnoví sa
tak priestor pre rozvoj domácich firiem zameraných na
projektovú a inžiniersku prípravu takýchto dopravných
stavieb. Zatiaľ, z titulu recesie a infiltrácie veľkého počtu
zahraničných firiem na Slovenský trh, však dochádza k
jeho znehodnoteniu dampingovými cenami, nekvalitou,
nedodržiavaním termínov a pod. Domáce Slovenské
firmy, ktoré sú v porovnaní so zahraničnými firmami
minimálne rovnako kvalitné, ďaleko operatívnejšie,
flexibilnejšie a pre úspešnosť stavby stabilnejšie a
zodpovednejšie, sa však nemusia „dožiť“ tohto rozvojového obdobia.
Železničný tunel TURECKÝ VRCH
14
2.1.2. Rozhodujúce zákazky v roku 2011 / 2.1.2. Key Orders in 2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
Modernizácia železničných tratí na paneurópskych koridoroch / Modernization of railway tracks in Pan-European Corridors
109
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov, žkm 100,5 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/
hod
• inžinierska činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie pre
2., 3., 4. a 6. etapu stavby
• autorský dohľad na 1., 2., 4. a 5. etape stavby
• dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavvby pre 6. etapu
stavby
Modernization of railway track Nové Mesto nad Váhom – Púchov,
railway km 100,5 – 159,100 for track speed up to 160 km per hour
• engineering activities and ownership relations settlement for
2nd, 3rd, 4th and 6th stage of the construction
• authors´ supervision on 1st, 2nd, 4th and 5th stage of the
construction
• documentation for the selection process of the constructor for
the 6th stage of the construction
501
Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina
• inžinierska činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie na
oboch etapách
• dokumentácia pre realizovanie stavby pre 1. etapu
stavby
• dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby pre 2. etapu
stavby
Modernization of the railway track Púchov - Žilina
• engineering activities and ownership relations settlement in
both stages
• documentation for realization of the construction for 1st stage
of the construction
• documentation for the selection process of the constructor for
the 2nd stage of the construction
608
Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo)
• dokumentácia pre stavebné povolenie pre 1. a 3. etapu,
vrátane prieskumov
• inžinierska činnosť pre 1. a 3. etapu stavby
• dokumentácia pre realizovanie stavby pre 1.etapu stavby
Modernization of the railway track Žilina – Košice, section of the
track Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (outside)
• documentation for building permit for 1st and 3rd stage, including surveys
• engineering activities for 1st and 3rd stage of the construction
• documentation for realization of the construction for the first
stage of the construction
915
ŽSR, Žilina Teplička, zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa”
• výkon stavebného dozora
Railways of the Slovak Republic, Žilina Teplička, Installing station,
2nd construction, 2nd stage
• performance of building supervision
918
1006
1010
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov žel. km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160
km/hod – I., II. etapa, IV. ,V. etapa
• dokumentácie skutočného zrealizovania stavby
Modernization of railway track Nové Mesto nad Váhom – Púchov,
railway km 100,5 – 159,100 for track speed up to 160 km per hour –
I., II. Stage, IV and V stage
• documentation of actual realization of the construction
1004
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať
• inžinierska činnosť , zámer pre posúdenie vplyvov na
životné prostredie
• dokumentácia stavebného zámeru, dokumentácia pre
územné rozhodnutie
• dokumentácia pre územné rozhodnutie, vr. inžinierskej
činnosti, dokumentácia stavebného zámeru, dokumentácia pre stavebné povolenie pre stavbu ETCS
• dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia
stavebného zámeru, dokumentácia pre stavebné povolenie pre stavbu GSM-R
• prieskumy
Railways of the Slovak Republic, Modernization of the corridor, state
border Czech Republic and Slovak Republic – Krásno nad Kysucou
(outside), railway track
• engineering activities, intent for environmental impact assesment
• documentation for building intent, documentation for zoning
decision
• documentation for zoning decision, including engineering
activities, documentation for building permit for the ETCS
construction
• documentation for zoning decision, documentation for construction intent, documentation for building permit for GSM-R
construction
• surveys
Ostatné železničné a koľajové stavby / Other railway and rail constructions
1001
ŽSR, žst. Bratislava,hlavná stanica - rekonštrukcia V.
nástupišťa
Railways of the Slovak Republic, The Main Railway Station
– reconstruction of V platform
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor
- Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova
ulica - Janíkov dvor
Bearing system of urban public transport, operation section
Janíkov dvor – Šafárikovo námestie in Bratislava, 2nd part
Bosákova street – Janíkov dvor
1101
Oprava mosta na Sliačskej ul. V Bratislave
Repair of the bridge in Sliačska street in Bratislava
1106
Žst. Čierna nad Tisou, prekládkový komplex - východ
Railway station Čierna nad Tisou, transloading complex –
east
• autorský dohľad
• dokumentácia skutočbého realizovania stavby pre 5.
nástupište
820
2011
• dokumentácia stavebného zámeru
1108
• dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach
pre realizáciu stavby
• dokumentácia stavebného zámeru, dokumentácia pre
územné rozhodnutie, vrátane prieskumov
ŽSR, Komplexná rekonštrukcia mosta Devínska Nová
Ves - Štúrovo, km 145,912 - sanácia klembového
mosta pod koľajou č.3
• prieskumy a geodetické zameranie
• dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach
pre realizáciu stavby
15
• authors´ supervision
• documentation of actual realization of the construction for 5th
platform
• documentation of building intent
• documentation for building permit in details for the construction
realization
• documentation of building intent, documentation for zoning
decision, including surveys
Railways of the Slovak Republic, Complex reconstruction of
bridge Devínska Nová Ves – Štúrovo, km 145.912 – reconstruction of the vaulted bridge under the track number 3.
• surveys and geodetical measurements
• documentation for building permit in details for the realization of
the construction
1109
Žst. Vrútky - zastrešenie nástupišťa č.1 výpravnej
budovy
Railway station Vrútky – roofing of the platform 1 of the
dispatch building
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto
Railways of the Slovak Republic, Terminal of integrated
passanger transport Moldava nad Bodvou town
• aktualizácia dokumentácie pre realizovanie stavby
• inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
• dokumentácia skutočného realizovania stavby
1112
• up-dating of the documentation for the realization of the
construction
• engineering activities for building permit
• documentation of actual realization of the construction
• dokumentácia pre posúdenie vplyvov na životné prostredie _ EIA a súvisiaca inžinierska činnosť
• documentation for assesment of impacts on environment – EIA
and related engineering activities
Analýza a komplexné posúdenie stredísk pre výkon
technicko-hygienickej údržby železničných koľajových
vozidiel financovaných z fondov EÚ
Analysis and complex assesment of divisions for the performance of technical and hygienic maintenance of railway
track vehicles financed from the EU funds
1110
Rozšírenie registratúr a sklad pneumatík v areáli
Allianz SP na Račianskej ulici v Bratislave
Enlargement of filling registry and storage of tires in the
premises of Allianz SP in Račianska street, Bratislava
• dokumentácia pre stavebné povolenie
• inžinierska činnosť po vydanie stavebného povolenia
• documentation for building permit
• engineering activities to the building permit issue
Technologické stavby / Technological constructions
1102
Technická štúdia prekládky sypkých substrátov v
Prístave Bratislava (rotačný výklopník)
Technical study of transloading of loose soil in the Bratislava Port (rotary plonk)
Konzultácie a poradenstvo / Consulting and advisory activities
1014
Historická lesná úvraťová železnica v Novej Bystrici
- Vychylovke, stavebné úpravy železničného telesa konzultácie
Historic forrest valley railway in Nová Bystrica – Vychylovka,
construction adjustment of the railway body – consulting
1015
Malá vodná elektráreň Liptovský Ján - konzultácie
Small scale hydro-power station Liptovský Ján – consulting
activities
2.1.3. Významní odberatelia ( v abecednom poradí) / Key customers (in alphabethical order)
Názov spoločnosti / Name of the company
Sídlo spoločnosti / Seat of the company
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
ALAS Slovakia, s.r.o.
Polianky 23, 841 01 Bratislava
COWI A/S
2, Parallelvej, DK 2800 Kongens Lyngby, DK
ENERMONT, s.r.o.
Hraničná 14, 827 14 Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Metro Bratislava, a.s.
Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava
Miestny úrad, MČ Bratisava - Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Národná spoločnosť železničnej infraštruktúry
Maria Luiza 110, 1233 Sofia, BG
OHL ŽS, a.s., organizačná zložka
Furmanská 8, 841 03 Bratislava
SGS Czech Republic, s.r.o.
k Hájum 1233/2, 155 00 Praha 5, ČR
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, 815 24 Bratislava
Slovenské tunely, a.s.
Lamačská cesta 99, 841 03 Bratislava
STRABAG, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
SUDOP Košice a. s.
Žriedlova 1, 040 01 Košice
SUDOP Praha a.s.
Olšanská 1/a, Praha, ČR
TEXO PARTNER, a.s.
Votrubova 28, 821 09 Bratislava
TECHNIK SLOVAKIA, s.r.o.
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
02
1008
HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA / EVALUATION OF THE PREVIOUS PERIOD
Pozemné stavby / Ground constructions
16
2.1.4 Významní dodávatelia ( v abecednom poradí) / 2.1.4 Key suppliers (in alphabetical order)
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
Názov spoločnosti / Name of the company
17
Sídlo spoločnosti / Seat of the company
ABB, s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
AM Sudop, spol. s r. o.
Strečnianska 5, 851 05 Bratislava
Archeologický ústav SAV
Akademická 2, 949 21 Nitra
Basler & Hofmann Slovakia s. r. o.
Panenská 13, 811 03 Bratislava
BETONING, s. r. o.
Mozartova 2/A, 811 02 Bratislava
CAD-ECO a.s.
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
CEMOS, s.r.o.
Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
DELTES
Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava
ECS engineering s. r. o.
Gagarinova 30, 018 51 Nová Dubnica
ELCONT - Ing. Ľubomír Šimlovič
Riazanská 68, 831 02 Bratislava
ELHYCO, s.r.o.
Tabakova 1, 811 07 Bratislava
Geodet - Real, s. r. o.
Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina
GEOFOS, s. r. o.
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL
Majerníkova 1, 841 05 Bratislava
GEOSYS, s.r.o.
Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava
GLOBSTAV, s. r. o.
Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava
Hydrotechnika STU, s.r.o.
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
Ing. Oľga Horňáková - EKOPRO
Adamovské Kochanovce 16, 913 05 Adamovské Kochanovce
INFOS PROJEKT s.r.o.
Bajzova 13, 821 08 Bratislava
ITELSYS, s.r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
KAPSCH, s.r.o.
Plynárenská 1, 831 09 Bratislava
Jaroslav Koňuch
Skala 599/29, 019 01 _Ilava
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P.Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Česká republika
PRODEX, spol. s r. o.
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
PROJEKT SIGNAL, s.r.io.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
REAL AUDIT
Námestie Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
SUDOP Košice a. s.
Žriedlová 1, 040 01 Košice
SUDOP PRAHA a. s.
Olšanská 1/a, 130 80 Praha 3, Česká republika
SUDOP Trade, s.r.o.
Krivá 23, Košice
STRUCTING, s.r.o.
Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto
TAROSI c.c., s.r.o.
Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
TECHNIK SLOVAKIA s.r.o.
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
Ing. Boris Timkanič - TIBO
Moyzesova 43, 010 01 Žilina
VV Projekt, s.r.o.
Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 5215/1, 010 26 Žilina
2.2. Technický rozvoj a kvalita
2.2. Technical development and quality
Technický rozvoj spoločnosti v roku 2011 prebiehal
systematicky a bez obmedzenia. Investície boli sústredené najmä do oblasti SW a HW vybavenia, do
reprografických zariadení, do počítačových sietí a do
kapacity prenosových systémov. Pracovníci spoločnosti
v obore geodézie sú vybavení špičkovými meracími
zariadeniami a SW produktmi, ktoré sú pravidelne upgradované. V roku 2011 bol v spoločnosti zavedený
a sprevádzkovaný nový systém správy dát ProjectWise. Formou brainstormingu prebiehala v pravidelných intervaloch analýza vnútorných potrieb, sledovanie najnovších trendov, s úlohou udržať kvalitu na čo
najvyššej úrovni.
Technical development of the company continued in a
systematic manner without restrictions in 2011. The investment was focused mainly in the area of software
and hardware equipment, reproduction equipment,
computer network and in the capacity of transmission
systems. The employees of the company in the area
of land-surveying are equipped with high-end measurement devices and soft-ware products that are regularly
upgraded. In 2011 a new system of data administration
Project-Wise was introduced and commissioned. The
analysis of internal needs, monitoring of the latests
trends aiming to maintain the quality at the highest possible level was carried out in the form of brainstorming.
V nevyhnutnom rozsahu prebehla v roku 2011 aj obnova
vozového parku, ktorý je v rámci systému bezpečnosti
prepravy, ochrany pred odcudzením a pre zefektívnenie
prevádzky monitorovaný.
The car fleet renewal was carried out in the necessary
scale in 2011. The fleet is monitored in the frame of system of transport safety, protection from theft and in order to make the operation more efficient.
V spoločnosti spoľahlivo funguje už vyše 10 rokov systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2009. V
The system of the quality management according to
STN EN ISO 9001:2009 has been working in the com-
Od roku 2010 REMING CONSULT a.s. vlastní Certifikát, ktorý potvrdzuje zavedenie a udržiavanie systému
environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO
14001:2005.
Since 2010 REMING CONSULT a.s. has hold the Certificate proving the introduction and maintenance of the
of environmental management according to STN EN
ISO 14001:2005.
2.3. Personálna a sociálna politika
2.3. Personnel and social policy
Personálne obsadenie
K 31.decembru 2011 pracovalo v spoločnosti celkom 84
zamestnancov, z toho na pracoviskách v Bratislave 49
,na pracovisku v Žiline 35 zamestnancov. Z celkového
počtu zamestnancov tvoria režijní pracovníci 11,9 %.
V priebehu roku 2011 celkom nastúpilo 10 nových pracovníkov a 2 zamestnankyne sa vrátili po rodičovskej
dovolenke . Počas roka 2011 boli ukončené dva trvalé
pracovné pomery a tri zamestnankyne odišli na materskú dovolenku. Na materskej a rodičovskej dovolenke
bolo 8 žien.
Personnel structure
As to 31st December 2011 the company employed 84
employees, out of them 49 employees in the workplaces in Bratislava, 35 employees in Žilina. Administrative workers represent 11.9 % of the total number
of employees. Ten new employees were recruited and
two employees returned from maternal leave in 2011.
Two permanent contracts were terminated and three
employees started their maternal leave in 2011. Eight
women were taking maternal and parental leave.
Vzdelanostná skladba: 76 zamestnancov je s vysokoškolským vzdelaním (90,5%) a 8 zamestnancov so
stredoškolským vzdelaním (9,5%).
Pomer mužov a žien: Spoločnosť zamestnávala 49
mužov a 35 žien, v pomere 58%:42%. Ženy sú obsadzované vo vedúcich pozíciách, pri celkovom počte
vedúcich funkcií 13, je aktuálny pomer 9:4 v prospech
mužov.
Odborná spôsobilosť: Z celkového počtu zamestnancov je 56% autorizovaných inžinierov, resp. s
osvedčeniami na vykonávanie ďalších odborných
činností.
Education structure: 76 employees have a university
degree (90.5 %) and 8 employees have high-school
education (9.5 %).
Gender structure: The company employed 49 men
and 35 women, in the rate 58 % to 42 percent. Women
are employed at managerial positions, with the total
number of managerial p osts of 13, is the current rate
9:4 in favour of men.
Professional competence: 56 % of total head count
are authorized engineers or engineers with certificates
for execution of different professional activities.
Aj napriek kríze bol vo vývoji základných miezd v
spoločnosti zaznamenaný mierny rast 2,82%, v po-
HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA / EVALUATION OF THE PREVIOUS PERIOD
pany for more than ten years. No official complaint for
provided services was raised in 2010.
02
roku 2011 nebola vznesená žiadna oficiálna reklamácia
na poskytnuté služby.
Despite the crises a slight growth of 2.82 % in basic
salaries, in comparison with 2010, was registered. The
adjustment – increase of salaries was not global, the
18
rovnaní s rokom 2010. Úprava – zvýšenie miezd nebolo
celoplošné, mzdy boli zvýšené výhradne kvalitným,
perspektívnym a mladým zamestnancom.
Prémiový systém fungoval stanoveným spôsobom, na
základe ekonomických výsledkov jednotlivých stredísk
a celej firmy.
Od 1.júla 2011 bola zvýšená pohyblivá zložka mzdy
– prémie o 10% (z pôvodných 25% na 35%). Vedenie spoločnosti sa tak rozhodlo napriek negatívnej
ekonomickej a hospodárskej prognóze na Slovensku, s cieľom motivovať pracovníkov ku kvalitnejším,
koordinovanejším, vyšším a efektívnejším výkonom,
ktoré môžu v konečnom súčte zabezpečiť trvalý rast
firmy.
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
Hospodárske výsledky umožnili vyplatiť zamestnancom
13.plat a plánované prémie.
19
salaries were raised exclusively for high-quality, perspective and young employees.
The bonus system operated in the given manner, based
on economic results of individual divisions and all the
company.
As of 1st July 2011 the moveable part of the salary was
raised – bonus of 10 % (from original 25 % to 35 %).
The management of the company made this decision
despite the negative economic prognosis in Slovakia.
The aim was to motive the employees to improved,
more coordinated, higher and more efficient performance that can in the total sum provide durable growth
of the company.
The economic results enabled to provide the employees with 13th salary and planned bonuses.
Sociálna oblasť
Social area
Sociálne podmienky vo firme sú sledované, vyhodnocované a niekoľkokrát v roku sa ich kvalitou a obsahom zaoberá Predstavenstvo spoločnosti. Mzdová a
sociálna politika spoločnosti má jasný cieľ – spokojnosť
zamestnancov a sociálna pohoda v ich rodinách.
Social conditions in the company are monitored, evaluated and the Board of Directors deals with their quality
and contents. The salary and social politics of the company has a clear objective – satisfaction of employees
and social well-being in their families.
Systém bonusov bol v roku 2011 prehodnotený, s
cieľom spravodlivejšie a rovnomernejšie poskytovať
výhody zamestnancom a ich rodinám, hľadať nové
formy a neefektívne, málo využívané bonusy zrušiť. V
rámci sociálneho fondu spoločnosť pokračuje v systéme
finančnej podpory mladých zamestnancov, na bývanie
a na cestovné pre dochádzajúcich z mimo Bratislavy i
v prispievaní do doplnkového dôchodkového sporenia
zamestnancov. V roku 2011 bol zamestnancom opäť
ponúknutý bonus - relaxačné víkendové pobyty vo vybranom hotelovom zariadení.
System of bonuses was re-evaluated, with the aim to
provide the benefits for employees and their families in a
fairer and more balanced manner and to search for new
forms of benefits and to cancel the inefficient and rarely
used bonuses. In the frame of social fund the company
continues in the system of financial support of young employees for living and transport fees for commuters who
live out of Bratislava and in the contribution to the supplementary retirement saving of employees. In 2011 the
bonus – wellness weekend stays in chosen hotel was
offered the employees again.
Spoločnosť naďalej podporuje športové a kultúrne
aktivity zamestnancov. Jedenkrát v týždni sú rezervované telocvične na futbal, alebo volejbal, kurty na
bedminton, squash, tenis. Spoločnosť podporuje účasť
The company further supports sport and cultural activities for employees. Gymnastic halls for football or volleyball, courts for badminton, squash and tennis are booked
once a week. The company supports the participation of
zamestnancov na vlastných firemných alebo na inými
firmami organizovaných športových podujatiach. Medzi najobľúbenejšie podujatia našich zamestnancov
stále patria Narodeniny REMING Consult, Deň detí
zamestnancov a Vianočný večierok.
employees in the company sport events or in the events
organized by other companies. Among the most popular
events of our employees still belong REMING CONSULT
Birthday, Employees´ Children´s Day and Christmas
Party.
Kvalita pracovného prostredia je hodnotená v rámci
pravidelných brainstromingov o rozvoji firmy, kde sa
diskutuje o potrebách a možnostiach jeho vylepšenia.
The quality of working environment is evaluated in the
frame of regular brainstorming sessions dealing with the
development of the company, where the needs and possibilities of its improvement are discussed.
Vzdelávanie a odborný rast zamestnancov
Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
prebieha v spoločnosti dlhodobo a plánovane. Plán
vzdelávania je operatívne prispôsobovaný záujmu a
požiadavkám zamestnancov, odporučeniam vedúcich
pracovníkov a priebežným ponukám organizátorov
školení, seminárov, konferencií a exkurzií. Systém
jazykového vzdelávania prebieha kontinuálne a na
rôznych znalostných úrovniach.
Education and improvement of employees´ qualifications is organized by the company in long-term perspective and in planned manner. The education plan
is operatively adjusted to the interest and requirements
of employees, recommendations of managers and according to current offers of trainings, seminars, conferences and excursions providers. The system of language education is working continually and at different
knowledge levels.
In 2011 several foreign excursions and working meetings took place. 2011 was extraordinary rich in articles
published in professional magazines and lectures in
conferences and seminars. This positive result in the
area of professional activities is necessary to high-light.
02
V roku 2011 sa uskutočnilo viacero zahraničných
exkurzií a pracovných stretnutí. Za pozitívny výsledok
v oblasti odborných aktivít je nutné vyzdvihnúť mimoriadne bohatý rok 2011 na články uverejnené v odborných časopisoch a na vystúpenia na konferenciách
a seminároch
Education and professional growth of employees
HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA / EVALUATION OF THE PREVIOUS PERIOD
14. narodeniny spoločnosti trávili zamestnanci na
Zochovej chate a v okolí
2.4. Odborné a verejné aktivity
2.4. Professional and public activities
REMING CONSULT a.s. svoje skúsenosti z praxe,
svoje odborné názory na výskum, vývoj a vzdelávanie,
názory na potrebné zmeny v legislatíve, v predpisoch
a normách, prezentuje, formuje a presadzuje na pôde
viacerých inštitúcií. Patria k nim najmä Vedecká rada
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Priemyselná rada Stavebnej fakulty STU Bratislava a Priemyselná rada Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v
Žiline, stavovské komory, asociácie a profesijné zväzy.
REMING CONSULT a.s. presents, forms and promotes
its professional experience from practice, its professional
opinions in research, development and education, opinion
about necessary changes in legislation, regulations and
norms in several institutions. Among them are The Scientific Board of the Civil Engineering Faculty in the Žilina
University in Žilina, Industrial Board of the Civil Engineering
Faculty of STU Bratislava and Industrial Board of Civil Engineering Faculty of Žilina University in Žilina, professional
20
Medzinárodná konferencia
7. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY (marec 2011)
Najvýraznejšie výsledky odborných aktivít a úspešnosť
v ich presadení do praxe sa darí dosiahnuť už tradične
na pôde Spoločnosti PSKD.
Samozrejme dôležitou formou odborných a verejných
aktivít spoločnosti sú aj odborné prednášky pracovníkov spoločnosti na domácich a zahraničných konferenciách a ich príspevky do odborných časopisov.
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
Spoločnosť PSKD – Prevádzka stavby koľajovej
dopravy
21
Tvorbu stratégie a koncepcie rozvoja železničnej a
mestskej koľajovej dopravy na Slovensku, riešenie technických problémov, presadenie nových a progresívnych
riešení, ale aj celkovú osvetu pre tento druh dopravy,
presadzuje už vyše 10 rokov REMING CONSULT a.s.
cestou tejto neziskovej a nezávislej spoločnosti. REMING CONSULT a.s. je jej zakladateľom, hlavným garantom a organizátorom. Spoločnosť PSKD - Prevádzka a
stavby koľajovej dopravy združuje odborný potenciál z
technických univerzít v Bratislave, v Žiline, v Košiciach,
v Braunschweigu, zo železničných spoločností a z
mestských dopravných podnikov Bratislava a Košice.
Spoločnosť PSKD je už desať rokov úspešnou platformou pre spoluprácu odborníkov a pre rozvoj koľajovej
dopravy a dopravy vôbec na Slovensku, pre spájanie
teórie s praxou. Z množstva podujatí, ktoré v roku 2011
Spoločnosť PSKD a REMING CONSULT a.s. spoločne
zorganizovali (Diskusné kluby, Workshopy a pod.), je
potrebné vyzdvihnúť najmä medzinárodnú konferenciu.
chambers, associations and unions. The most significant
results of professional activities and success in their introduction into practice are traditionally reached in the company PSKD.
Of course the important form of professional and public activities of the company are technical lectures of the employees of the company in national and international conferences and their contributions to professional magazines.
The company PSKD – Operation of Rail Transport
Construction
The creation of strategy and concept of railway and urban
rail transport development in Slovakia, solution of technical problems, promotion of new and progressive solutions,
as well as global awareness for this kind of transport, have
been promoted by REMING CONSUT a.s. through this
non-profit independent company. REMING CONSULT
a.s. is its founder, main sponsor and organizer. The company PSKD – Operation of rail transport construction associates professional potential from technical universities
in Bratislava, Žilina, Košice, Braunschweigu, from railway
companies and urban transport companies of Bratislava
and Košice. For ten years the company PSKD has been
a successful platform for cooperation of professionals and
for development of rail transport and transport in general in
Slovakia, for bringing theory and practice together. Out of
many events organized by the company PSKD and REMING CONSULT a.s. together in 2011 (discussion clubs,
workshops etc.), it is necessary to particularly highlight the
international conference.
7. Fórum koľajovej dopravy
7th Rail Transport Forum
15. a 16. marca 2011 sa konala medzinárodná konferencia 7. Fórom koľajovej dopravy v Hoteli Radisson
Blue Carlton v Bratislave, pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, rektorov technických univerzít v Žiline, v Bratislave a v Košiciach.
Hlavným organizátorom bola Spoločnosť PSKD v
spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava a so spoločnosťou REMING Consult a.s., ktorá
On 15th and 16th March 2011 the international conference
7th Rail Transport Forum took place in the Radisson Blue
Carlton Hotel in Bratislava, under the auspices of the Minister of Transport, Construction and Regional Development
of the Slovak Republic, rectors of technical universities in
Žilina, Bratislava and Košice. The main organizer was the
company PSKD in cooperation with the Railways of the
Slovak Republic, Bratislava and with the company REM-
REMING Consult a.s. aj v roku 2011 venoval nemalé
finančné prostriedky na podporu školstva, kultúry a
športu a viacerých neziskových organizácií. Filantropia
a sponzoring dotvárajú charakter spoločnosti a výrazne
posilňujú firemnú kultúru.
Podpora odborných aktivít:
• podpora vydania vysokoškolskej učebnice „Aplikácie programového systému MATLAB pri riešení
úloh dynamiky stavebných konštrukcií“, Melcer J.,
Lajčáková G.
• podpora workshopu „DESIGN OF CONCRETE
STRUCTURES AND BRIDGES USING EUROCODES“ pre STU Bratislava
• celoročné uverejňovanie odborných článkov do
časopisu Inžinierske stavby
• organizovanie medzinárodnej konferencie 7. Fórum
koľajovej dopravy v Bratislave
Sponzoring:
• podpora Plesu Medzinárodného klubu SR a aktivít
klubu,
• podpora letných hudobných festivalov,
• podpora Futbalového klubu železničiarov na turnaji
Challenge Mastronardi Gillingham/Kent 2011,
• podpora športových aktivít na Slovak Sailing Season 2011,
• venovanie 1,5 % z daní za rok 2011 Športovému
klubu Závažná Poruba,
• organizovanie Vianočných trhov v spolupráci s
Domovom sociálnych služieb na Sibírskej ulici v
Bratislave,
• podpora 11. medzinárodnej výstavy výrobkov a
služieb pre železnice a dopravu vo Vrútkach,
• podpora aktivít Cyrilo-metodských dní v obci Horný
Hričov.
2.5.
Philanthropy and sponsoring
REMING Consult a.s. dedicated not small financial resources to the support of education, culture, sport and several non-profit organizations. Philanthropy and sponsoring
help to create the character of the company and significantly strengthen the company culture.
Support of professional activities:
• support of publishing in university text book „Application of program system MATLAB in solution of
building constructions dynamics tasks“, Melcer J.,
Lajčáková G.
• Support of workshop „DESIGN OF CONCRETE
STRUCTURES AND BRIDGES USING EUROCODES“ for STU Bratislava
• publishing of professional articles in the magazine Inžinierske stavby (Engineering constructions)
throughout the year
• organizing of international conference 7th Rail Transport Forum in Bratislava
Sponsoring:
• support of the International Club SR Ball and activities of the club
• support of summer music festivals
• support of Football Club of Railway Transport Workers
in the tournament Challenge Mastronardi Gillingha/
Kent 2011
• support of sport activities in Slovak Sailing Season
2011
• dedication of 1.5 % of tax for 2011 to Sport Club
Závažná Poruba
• organizing of Christmas market in cooperation with
the Home of Social Services in Sibírska Street in
Bratislava,
• support of 11th international exhibition of products and
services for railway and transport in Vrútky
• support of the Cyril and Metod days in the village of
Horný Hričov.
2.6. Vzťah k životnému prostrediu
2.6.
Ochrana životného prostredia je súčasťou politiky kvality spoločnosti REMING CONSULT a.s. Spoločnosť
vlastní certifikát o zavedení a udržiavaní systému environmentálneho manažérstva, zodpovedajúcemu
požiadavkám STN EN ISO 14001:2005.
The protection of environment is a part of quality policy
of the company REMING CONSULT a.s. The company
holds a certificate of introduction and maintenance of
the environmental management system, respecting the
requirements of STN EN ISO 14001:2005.
Vedeniu spoločnosti mimoriadne záleží na firemnej
The management of the company particularly cares
HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA / EVALUATION OF THE PREVIOUS PERIOD
2.5. Filantropia a sponzoring
ING CONSULT a.s.. The company REMING CONSULT
was at the same time the guarantor of the event. 240
participants from eight EU countries and from Slovakia, a
number of high-quality contributions and ceremonial evening with consigning of prestigious award „Personality of
railway and urban rail transport in Slovakia for 2011“
provided this conference with a clear touch of quality and
importance on the international level. The Rail Transport
Forum has been doing positive awareness in rail transport
for a long time. The great advantages and positive aspects
of this transport are little known and preferred in the society. The raising of awareness also deals with the need of
its integration and development in the frame of Transport
Policy in Slovakia.
02
bola zárveň garantom celého podujatia. 240 účastníkov
z ôsmych krajín EÚ a zo Slovenska, množstvo kvalitných príspevkov a slávnostný Galavečer s odovzdávaním prestížneho ocenenia „Osobnosť železničnej
a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok
2011“ dali tejto konferencii jednoznačný punc kvality
a dôležitosti na medzinárodnej úrovni. Fórum koľajovej
dopravy robí dlhodobo pozitívnu osvetu koľajovej doprave, ktorej obrovské prednosti a pozitíva sú málo
známe a v spoločnosti stále málo preferované a rovnako potrebe jej integrácii a rozvoja v rámci Dopravnej
politiky na Slovensku.
Attitude towards environment
22
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
2011
23
kultúre a trvalo sa snaží o jej skvalitnenie. Firemnú
kultúru predstavujú nielen výborné výsledky, kvalitné
služby, serióznosť a etika v podnikaní, dobré vzťahy a
komunikácia, ale aj tvorba a ochrana životného prostredia a krajiny, vzťah k estetickým a etickým hodnotám života. Spoločnosť REMING CONSULT a.s.
dbá na komplexnosť kvality svojich služieb, na úzky
kontakt a diskusiu o možnostiach a alternatívnych
riešeniach. Chrániť životné prostredie je aj vnútornou
úlohou spoločnosti pri samotnej činnosti, a to napríklad
triedením odpadu, bezpečným odvozom nebezpečného
odpadu a podobne.
for the company culture and strives for its improvement. The company culture is represented not only by
the excellent results, high-quality services, serious attitude and ethics in business, good relationships and
communication, but also the creation and protection of
environment and country, relationship to aesthetic and
ethical values of life. The REMING CONSULT a.s. is
particular about the complexity of the services quality,
close contact and discussion about the possibilities and
alternative solutions. Protection of environment is also
an internal task of the company in its activities, it is carried out for example through waste separation, safe removal and transport of dangerous waste etc.
2.7. Informácie o spoločnosti v médiách
2.7. Information on the company in media
REMING CONSULT a.s., jej hospodárske výsledky, ale
najmä progresívne a zaujímavé technické riešenia boli
prezentované vo viacerých odborných časopisoch, a
to najmä v súvislosti s prípravou a realizáciou modernizácie železničných koridorov na Slovensku. Odborné
články, názory, diskusie, boli v roku 2011 mimoriadne
plodné.
REMING CONSULT a.s. and its economic results, but
mainly the progressive and interesting technical solutions were presented in several professional magazines, mainly in connection and preparing and realization of modernization of railway corridors in Slovakia.
Professional articles, opinions, discussions were extraordinarily rich in 2011.
Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2011 tak
ako každý rok boli vyhodnotené v rámci TOP rebríčka
projektových spoločností v časopisoch TREND a
EUROSTAV. Pevná pozícia v popredí projektových,
inžinierskych a konzultačných spoločností je jasným
dôkazom transparentnosti, serióznosti a kvality.
The economic results of the company in 2011, as well
as every year, were evaluated in the frame TOP chart
of design companies in the magazines TREND and
EUROSTAV. The strong position in the leading places
among design, engineering and consulting companies
are a clear proof of transparency, seriousness and quality.
Najvýraznejšia prezentácia a reklama spoločnosti je
každoročne spojená s organizáciou medzinárodnej
konferencie Fórum koľajovej dopravy v Bratislave.
Prezentácie odborných príspevkov:
• 7. Fórum koľajovej dopravy organizované spoločnosťou PSKD za spoluúčasti REMING CONSULT a. s. dňa 15. - 16.3.2011, na ktorom vystúpil
a po odbornej stránke prispel: Ing. Ján Kušnír
príspevkom – Liptovské tunely
• Na konferencii Geotechnické problémy líniových
stavieb, ktorá sa konala dňa 30. – 31.5.2011 vystúpil Ing. Ján Boltvan s príspevkom – Oporné
múry v traťových úsekoch Štrba – Východná a
Žst. Východná – koncepcia návrhu a jej výhody.
• Na konferencii EUROKOMBI – INTERMODALl
2011, ktorá sa konala 6.6. – 7.6.2011 vystúpil Ing.
Eduard Prochác s príspevkom – Terminál intermodálnej prepravy Žilina
The most significant presentation and advertisement of
the company is annually connected with the organization of the international conference Rail Transport Forum in Bratislava.
Presentation of professional contributions:
• 7th Rail Transport Forum organized by the company
PSKD in participation with REMING CONSULT a.s.
on 15th and 16th March 2011 wher Ing. Ján Kušnír
with his contribution – Tunnels in Liptov region had
a lecture and he contributed professionally
• at the conference Geo-technical problems of line
constructions which took place on 30th and 31st May
2011 Ing. Ján Boltvan with his contribution – Support walls in track sections Štrba – Východná and
Railway station Východná – conception of its proposal and its benefits addressed the audience
• at the conference EUROKOMBI – INTERMODALI
2011 which took place on 6th and 7th June 2011 where
Ing. Eduard Prochác with his contribution – Terminal
of intermodal transport in Žilina addressed the audience.
Príspevky v odborných časopisoch
Contributions in professional magazines
Inžinierske stavby 01/2011 článok s názvom
„Železničné tunely na modernizovanom úseku trate
Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo) (2.časť)“
autor Ing. Kušnír Ján.
Inžinierske stavby 01/2011 the article entitled „Railway
tunnels in modernized section of the track Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (outside) (2nd part)“,
author Ing. Kušnír Ján
Inžinierske stavby 02/2011 článok s názvom
„Železničné tunely na movdernizovanom úseku
trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo)
(3.časť)“ autor Ing. Kušnír Ján.
Inžinierske stavby 02/2011 the article entitled „Railway
tunnels in modernized section of the track Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (outside) (3rd part)“,
author Ing. Kušnír Ján
Haló Bratislava 2/2011 „Električka do Petržalky: Aké
sú jej výhody a nevýhody?“ - odpovedá Ing. Podmanický Slavomír
Haló Bratislava 2/2011 „Tramway to Petržalka: What
are the advantages and disadvantages?“ - answers
by Ing. Podmanický Slavomír
Inžinierske stavby 03/2011 článok s názvom „Oporné
múry v traťových úsekoch Štrba – Východná a
železničnej stanice Východná“ autor Ing. Boltvan Ján
Parlamentný kuriér č. CXCIV. – CXCV./2011 článok s
názvom „Pozdvihnime železnice na úroveň EÚ“ autor
Ing. Podmanický Slavomír
Inžinierske stavby 03/2011 the article entitled „Support
walls in track sections Štrba – Východná and railway station Východná“, author Ing. Bolvan Ján
Inžinierske stavby 05/2011, the article entitled „Antibarrier measures for people with sight handicap
(2nd part)“, author Ing. Prochác Eduard
Tunel č.2/2011 – článok o 7. Fóre koľajovej dopravy z
pohľadu odborných tunelárskych prednášok – autor Ing. Kušnír Ján
Tunel number 2/2011 – the article about 7th Rail Transport Forum from the perspective of professional
tunnelling lectures – author Ing. Kušnír Ján
Ocenenia , poďakovania:
Awards, appraisals
• Poďakovanie účastníkov 7.FKD za organizáciu
konferencie a jej prínos odbornej spoločnosti
• Ocenenie Best Employers Slovensko rok
2010/2011 za piate miesto v kategórii malé a stredné spoločnosti
Reklama v odborných časopisoch a médiách
•
•
•
•
•
Inžinierske stavby 01/2011 – 06/2011
Hospodárske noviny č. HN05057 – Stavebníctvo
EUROSTAV 06/2011 s vyhodnotením TOP 100
Parlamentný kuriér č. CXCIV. – CXCV./2011
Parlamentný kuriér č. CCI. – CVII./2011
Exkurzia na stavbe železničného tunela TURECKÝ VRCH
• appraisal by participants of the 7th Rail Transport
Forum for organization of the conference and its
contribution to the professional society
• award Best Employers Slovensko 2010/2011 for
the fifth place in the small and medium company
category
Advertisement in professional magazines and media
• Inžinierske stavby 01/2011 – 06/2011
• Hospodárske noviny number HN05057 – Construction sector
• EUROSTAV 06/2011 with the TOP 100 evaluation
• Parlamentný kuriér CXCIV – CXCV/2011
• Parlamentný kuriér CCI – CVII/2011
HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA / EVALUATION OF THE PREVIOUS PERIOD
Inžinierske stavby 05/2011 článok s názvom
„Debarierizačné opatrenia pre ľudí so zrakovým
postihnutím (2.časť)“ autor Ing. Prochác Eduard.
Inžinierske stavby 04/2011 the article entitled „Antibarrier measures for people with sight handicap
(1st part)“, author Inf. Prochác Eduard
02
Inžinierske stavby 04/2011 článok s názvom
„Debarierizačné opatrenia pre ľudí so zrakovým
postihnutím (1.časť)“ autor Ing. Prochác Eduard.
Parlamentný kuriér number CXCIV – CXCV/2011 the
article entitled „Let´s lift up the railways to the EU
level“, author Ing. Podmanický Slavomír
24
PREDPOKLADY BUDÚCEHO
VÝVOJA SPOLOČNOSTI
ANTICIPATION OF THE COMPANY
FUTURE DEVELOPMENT
REMING CONSULT a.s. dosiahla v roku 2011 napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze a stagnácii v
stavebníctve prijateľné hospodárske výsledky a vo
väčšine ukazovateľoch zaznamenala mierny vzostup.
Je to výborný základ pre ďalší ekonomický rast a pre
reálnosť pozitívnych očakávaní v rozvoji v najbližších
rokoch. Spoločnosť má kvalitný a stabilizovaný káder
pracovníkov, ktorý má vytvorené podmienky pre odborné
napredovanie, systematické vzdelávanie a ktorý je kontinuálne dopĺňaný novými skúsenými i mladými kádrami.
Spoločnosť pravidelnými investíciami aj do budúcnosti
garantuje kvalitu technického vybavenia všetkých pracovísk na čo najvyššej úrovni. Má prepracované metódy
riadenia projektov, vysoký progres a kvalitu technického riešenia, skúsenosti a vysokú znalosť problematiky
a legislatívy v inžinierskych a konzultačných službách,
osobitne v príprave stavieb železničnej dopravnej
infraštruktúry. Má kvalitné referencie a u rozhodujúcich
zákazníkov, ako aj u odbornej verejnosti požíva uznanie
a rešpekt.
In 2011 REMING CONSULT a.s. reached, despite the persisting economic crises and stagnation in construction sector, acceptable economic results, in most of the indicators it
registered a slight increase. It is an excellent foundation for
further economic growth and feasibility of positive expectations in the development in nearest years. The company
has high-quality and stable team of employees. Conditions for professional development, systematic education
are established. The team is continually enriched with new
experienced as well as young employees. The company
guarantees quality of technical equipment in all workplaces
at the highest possible level by the means of regular investment. It has elaborated methods of project management,
high progress and high-quality of technical solutions, experience and high knowledge of the issues and legislation
in engineering and consulting services, in particular in the
preparing of railway transport infrastructure. It has highquality references and it enjoys the respect and appreciation with key costumers as well as with professional public.
Stav svetovej ekonomiky a pretrvávajúca hospodárska
kríza samozrejme vnáša neistotu a ďalší rozvoj firmy
je treba pripravovať o to obozretnejšie. V segmente dopravnej infraštruktúry, cestnej, ale najmä železničnej sa
však dá v budúcich rokoch očakávať pokračovanie budovania a modernizácie, aj keď možno v pomalšom tempe.
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
/ 03
Vizualizácia ŽST. ŠTRBA
25
The state of the global economy and persisting economic
crisis naturally brings in the insecurity and further development of the company must be carefully prepared. In the
segment of transport infrastructure, road infrastructure but
mainly in the railway infrastructure it is possible to anticipate the continual building and modernization, possibly at
slower pace in the future years.
REMING CONSULT a.s. je už vyše 14 rokov stabilnou
a trvalo sa rozvíjajúcou spoločnosťou. Má výbornú technicko-ekonomickú a personálnu základňu, dlhoročné
skúsenosti, odborné referencie, nadštandardné vzťahy
s technickými univerzitami, s vedeckými inštitúciami
a vždy etické a seriózne partnerské vzťahy. Má všetky
predpoklady naďalej sa rozvíjať a byť lídrom na trhu
projektových, inžinierskych a konzultačných činností na
Slovensku i v zahraničí.
The management of the company directs the existing
strategy towards the risk distribution and towards search
for new business possibilities and positions out of the Slovak market, in the European Union countries as well as in
the world. The business activities of the company therefore
concentrate on the market research abroad, marketing and
presentation of the complexity and quality of the offered
services, on strengthening the authority and by the means
of cooperation with science and research. The quality and
progress of our offer have been and will be one of the main
ways how to address new and existing costumers.
REMING CONSULT a.s has been a stable and durably
developing company for more than 14 years. It has an
excellent technical, economic and personal base, longyear experience, professional references, extraordinary
relationship with technical universities, scientific institutions
and always ethical and serious relationships with the partners. It has all the requirements for further development
and leadership in the market of design, engineering and
consulting activities in Slovakia and abroad.
PREDPOKLADY BUDÚCEHO VÝVOJA SPOLOČNOSTI / ANTICIPATION OF THE COMPANY FUTURE DEVELOPMENT
Doterajšiu stratégiu vedenie spoločnosti smeruje k
rozloženiu rizík a k hľadaniu nových obchodných
možností a pozícii mimo Slovenského trhu, v krajinách
Európskej únie, ale i vo svete. Obchodné aktivity firmy
sa preto sústreďujú na prieskumu trhu v zahraničí, na
marketing a na prezentáciu komplexnosti a kvality ponúkaných služieb, na posilnenie autority, aj cestou spolupráce s vedou a výskumom. Kvalita a progres našej ponuky sú a budú jedným z hlavných spôsobov ako osloviť
nových i starých zákazníkov.
03
Vizualizácia Nosný systém
MHD BRATISLAVA – JANÍKOV DVOR
26
/ 04
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
ORGANISATION STRUCTURE
Valné zhromaždenie
General assembly
Dozorná rada
Supervisory Board
Predstavenstvo
Board of Directors
Company office
10
Generálny riaditel
General Director
12
Manažér kvality
Quality manager
21
Úsek ekonomického riaditela
Section of Economic Director
31
Úsek výrobného riaditela
Section of Production Director
41
Úsek obchodného riaditela
Section of Business Director
51
Úsek technického riaditela
Section of Technical Director
22
Oddelenie ekonomiky,
personalistiky a marketingu
Department of economics,
Human resources and Marketing
32
Stredisko Bratislava 1
Centre Bratislava 1
42
Oddelenie obchodu, prípravy a cien
Department of Business and Tendering
Department of Studies and Consultancy
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
11
27
33
Stredisko Žilina
Centre Žilina 1
23
Oddelenie hospodárskej správy
a technického rozvoja
Department of Assets Administration
and Technical Development
34
Stredisko Bratislava 2
Centre Bratislava 2
43
Oddelenie technickej kontroly a štatistiky
Department of Technical Control
and Statistics
Metrológ
Metrologist
52
43
Oddelenie technického rozvoja
Department of Technical Development
35
Stredisko Bratislava 3
Centre Bratislava 3
36
Stredisko Žilina 2
Predstavenstvo
Board of Directors
Dozorná rada
Supervisory Board
Ing. Slavomír Podmanický
predseda
chairman
Ing. Josef Fidler
predseda
chairman
Ing. Ondrej Podolec
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Predstavenstvo
member
Ing. Slavomír Podmanický, ml.
member
member
Ing. Branislav Hudák
member
Ing. Slavomír Podmanický, st. - predseda
Predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ondrej Podolec - člen Predstavenstva
Ing. Slavomír Podmanický, ml. - člen Predstavenstva
Ing. Slavomír Podmanický, senior - member of the Board
of Directors and General Director
Ing. Ondrej Podolec - member of the Board of Directors
Ing. Slavomír Podmanický, junior - member of the Board
of Directors
Ekonomický úsek
Ing. Slavomír Podmanický, ml. - ekonomický riaditeľ
Mgr. Viera Bednáriková - vedúca oddelenia ekonomiky,
personalistiky a marketingu
Economic Section
Ing. Slavomír Podmanický, jr. - Economic Director
Mgr. Viera Bednáriková - Head of Economic, Human Resources and Marketing Department
Obchodný úsek
Ing. Branislav Hudák - obchodný riaditeľ
Nataša Lužáková - vedúca oddelenia obchodu a prípravy
Ing. Marta Turanská - vedúca oddelenia technickej kontroly a štatistiky
Trade Section
Ing. Branislav Hudák - Business Director
Nataša Lužáková - Head of Business and Tendering Department
Ing. Marta Turanská - Head of Technical Control and Statistics Department
Výrobný úsek
Ing. Ján Špánik - výrobný riaditeľ
Ing. Jozef Nižňan - vedúci Strediska Bratislava 1
Ing. Zuzana Vaškovičová - vedúca Strediska Bratislava 2
Ing. Ján Kušnír - vedúci Strediska Bratislava 3
Ing. Karol Dobosz - vedúci Strediska Žilina 1
Ing. Roman Balaj - vedúci Strediska Žilina 2
Production Section
Ing. Ján Špánik - Production Director
Ing. Jozef Nižňan - Head of Division Bratislava 1
Ing. Zuzana Vaškovičová - Head of Division Bratislava 2
Ing. Ján Kušnír - Head of Division Bratislava 3
Ing. Karol Dobosz - Head of Division Žilina 1
Ing. Roman Balaj - Head of Division Žilina 2
Technický úsek
Ing. Ondrej Podolec - technický riaditeľ
Technical Section
Ing. Ondrej Podolec - Technical Director
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA / ORGANISATION STRUCTURE
Management of the company for 2012
04
Manažment spoločnosti pre rok 2012
28
/ 05
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
A FINANČNÁ SITUÁCIA
ECONOMIC INDICATORS
AND FINANCIAL SITUATION
5.1. Súvaha / Balance sheet
(v tis. EUR / in
thous. €)
Súvaha / Balance sheet
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
Spolu majetok / Total sum of assets (001)
(v tis. EUR / in
thous. €)
(v tis. EUR / in
thous. €)
2007
2008
2008
2009
2010
2011
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
224 020
186 702
6 197
7 631
9 198
9 457
A.
Neobežný majetok / Total sum of long-term assets (002)
78 750
61 389
2 038
2 509
1 393
1 431
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet / Total sum of long-term
intangible assets (003)
15 440
11 555
384
235
127
72
A.I.1.
Zriaďovacie náklady / First costs (004)
0
0
0
0
0
0
2.
Aktivované náklady na vývoj / Activated costs for
development (005)
0
0
0
0
0
0
3.
Softvér / Software (006)
2 203
2 192
73
53
74
72
4.
Oceniteľné práva / Rateable rights (007)
0
0
0
0
0
0
5.
Goodwill (008)
13 237
9 363
311
182
53
0
6.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok / Other long-term
intangible assets (009)
0
0
0
0
0
0
7.
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok / Acquired
long-term intangible assets (010)
0
0
0
0
0
0
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok / Provided advanced payment for long-term intangible assets (011)
0
0
0
0
0
0
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok / Long-term tangible assets (012)
19 458
19 428
645
1 376
376
480
A.II.1.
Pozemky / Land (013)
741
741
25
897
24
24
2.
Stavby / Constructions (014)
7 032
6 576
218
213
197
182
3.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí / Independently movable assets and sets of movable assets (015)
11 441
12 085
401
265
154
274
4.
Pestovateľské celky trvalých porastov / Growing units
of permanent greenery (016)
0
0
0
0
0
0
5.
Základné stádo a ťažné zvieratá / Base herd and draft animals
(017)
0
0
0
0
0
0
6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok / Other long-term tangible
assets (018)
0
0
0
0
0
0
7.
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok / Acquired long-term
tangible assets (019)
0
0
0
0
0
0
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok / Provided
advanced payments for long-term tangible assets (020)
244
26
1
0
0
0
9.
Opravná položka k nadobudnutému majetku / Adjusting entry
for acquired assets (021)
0
0
0
0
0
0
A.III.
Dlhodobý finančný majetok / Long-term financial assets (022)
43 852
30 406
1 009
897
889
877
A.III.1.
Podielové cenné papiera a podiely v dcérskej účtovnej
jednotke / Allotment stocks and bonds and shares in
daughter accounting unit (023)
0
30 406
1 009
897
878
877
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným
vplyvom / Allotment stocks and bonds and shares in company
with significant influence (024)
0
0
0
0
0
0
3.
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely / Other long-term
stocks and shares (025)
0
0
0
0
0
0
4.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku / Loans in
accounting unit in consolidated entity (026)
0
0
0
0
0
0
5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok / Other long-term financial
assets (027)
0
0
0
0
0
0
6.
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok / Loans with
payment period no longer than one year (028)
0
0
0
0
0
0
7.
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok / Acquired long-term
financial assets (029)
0
0
0
0
10
0
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok / Provided
advanced payments for long-term financial assets (030)
B.
Obežný majetok / Short-term assets (031)
B.I.
B.I.1.
2.
29
(v tis. EUR / in
thous. €)
0
0
0
0
0
0
133 383
111 274
3 694
4 474
6 896
7 744
487
Zásoby / Stock (032)
0
0
0
0
0
Materiál / Material (033)
0
0
0
0
0
0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby / Unfinished
production and semi-finished products of own production (034)
0
0
0
0
0
487
(v tis. EUR / in
thous. €)
(v tis. EUR / in
thous. €)
2007
2008
2008
2009
2010
2011
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
3.
Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou
ako jeden rok / Customized production with estimated finishing
time longer than one year (035)
0
0
0
0
0
0
4.
Výrobky / Products (036)
0
0
0
0
0
0
5.
Zvieratá / Animals (037)
0
0
0
0
0
0
6.
Tovar / Goods (038)
0
0
0
0
0
0
7.
Poskytnuté preddavky na zásoby / Provided advanced
payments for stocks (039)
0
0
0
0
0
0
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet / Total sum of long- term
accounts payable (040)
17
0
0
28
26
24
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku / Accounts payable from
business contact (041)
0
0
0
28
26
24
2.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke / Accounts payable to daughter accounting
unit and mother accounting unit (042)
0
0
0
0
0
0
3.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku / Other
accounts payable in the frame of consolidated entity (043)
0
0
0
0
0
0
4.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu / Accounts
payable to partners, members and association (044)
0
0
0
0
0
0
5.
Iné pohľadávky / Other accounts payable (045)
0
0
0
0
0
0
6.
Odložená daňová pohľadávka / Postponed tax account
payable (046)
17
0
0
0
0
0
Krátkodobé pohľadávky súčet / Total sum of short-term
account payables (047)
37 096
16 470
547
762
6 745
4 608
Pohľadávky z obchodného styku / Account payables from
business contact (048)
B.III.
37 078
14 195
471
572
6 612
4 408
2.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke / Accounts payable to daughter accounting
unit and mother accounting unit (049)
0
0
0
0
0
0
3.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku / Other
account payables in the frame of consolidated entity (050)
0
0
0
0
0
0
4.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu / Accounts
payable to partners, members and association (051)
0
0
0
0
0
0
5.
Sociálne poistenie / Social insurance (052)
0
0
0
0
0
0
6.
Daňové pohľadávky a dotácie / Tax account payable and
subventions (053)
0
2 264
75
87
0
196
7.
Iné pohľadávky / Other accounts payable (054)
B.III.1.
B.IV.
Finančné účty súčet / Total sum of financial accounts (055)
B.IV.1.
Peniaze / Cash (056)
18
11
0
103
133
32
96 270
94 804
3 147
3 683
124
2 623
704
773
26
36
99
25
95 428
93 768
3 113
3 641
21
2 584
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok / Bank
accounts with fixed period longer than one year (058)
0
0
0
3 641
21
0
4.
Krátkodobý finančný majetok / Short-term financial assets (059)
0
0
0
0
0
0
5.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok / Acquired short-term
financial assets (060)
0
0
0
4
3
13
2.
Účty v bankách / Bank accounts (057)
3.
C.
Časové rozlíšenie súčet / Total sum of time resolutiont (061)
11 887
14 039
466
646
908
281
C.1.
Náklady budúcich období dlhodobé / Future periods costs –
long-term (062)
785
1 955
65
0
0
0
39
310
281
0
0
0
607
598
0
2.
Náklady budúcich období krátkodobé / Future periods costs –
short-term (063)
3.
Príjmy budúcich období dlhodobé / Future periods income –
long-term (064)
4.
Príjmy budúcich období krátkodobé / Future periods income –
short-term (065)
11 102
12 084
401
Spolu vlastné imanie a záväzky / Total lsum of own substance
and liabilities (066)
224 020
186 702
6 197
7 631
9 198
9 457
A.
Vlastné imanie / Own substance (067)
116 912
144 674
4 802
4 507
4 840
4 177
A.I.
Základné imanie / Base substance (068)
3 000
3 000
100
100
100
100
A.I.1.
Základné imanie / Base substance (069)
3 000
3 000
100
100
100
100
2.
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely / Own shares and
own business shares (070)
0
0
0
0
0
0
3.
Zmena základného imania / Change of base substance (071)
0
0
0
0
0
0
4.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie / Accounts payable for
subscribed own substance (072)
0
0
0
0
0
0
A.II.
Kapitálové fondy súčet / Total sum of capital funds (073)
33 399
19 953
662
550
531
520
A.II.1.
Emisné ážio / Capital surplus (074)
0
0
0
0
0
0
2.
Ostatné kapitálové fondy / Other capital funds (075)
0
0
0
0
0
0
3.
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov (076) / Legal reserve fund (non-separable fund) from
capital deposits
0
0
0
0
0
0
4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov /
Evaluation differences from re-evaluation of property and
liabilities (077)
33 399
19 953
662
550
531
520
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA / ECONOMIC INDICATORS AND FINANCIAL SITUATION
Súvaha / Balance sheet
(v tis. EUR / in
thous. €)
05
(v tis. EUR / in
thous. €)
30
(v tis. EUR / in
thous. €)
Súvaha / Balance sheet
2007
2008
2008
2009
2010
2011
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
0
0
0
0
0
0
6.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a
rozdelení / Evaluation differences from re-evaluation in merge,
take-over and separation (079)
0
0
0
0
0
0
A.III.
Fondy zo zisku súčet / Total sum of funds from profit (080)
608
608
20
20
20
20
A.III.1.
Zákonný rezervný fond / Legal reserve fund (081)
608
608
20
20
20
20
2.
Nedeliteľný fond / Non-separable fund (082)
0
0
0
0
0
0
3.
Štatutárne fondy a ostatné fondy / Statutary funds and other
funds (083)
0
0
0
0
0
0
A.IV.
Výsledok hospodárenia minulých rokov / Result from the
previous years (084)
56 640
58 905
1 955
2 728
3 094
3 189
A.IV.1.
Nerozdelený zisk minulých rokov / Non-divided profit from
previous years (085)
56 640
58 905
1 955
2 728
3 094
3 189
Neuhradená strata minulých rokov / Unpaid loss from previous
years (086)
0
0
0
0
0
0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /
Economic result after taxation (087)
23 265
62 208
2 065
1 108
1 095
347
B.
Záväzky / Liabilities (088)
107 108
42 028
1 395
3 123
4 361
5 280
B.I.
Rezervy súčet / Reserves total sumt (089)
7 488
5 106
169
203
185
198
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé / Legal reserves long-term (090)
2.
Rezervy zákonné krátkodobé / Legal reserves short-terms (091)
3.
4.
0
0
185
198
7 488
5 106
169
205
Ostatné dlhodobé rezervy / Other long-term reserves (092)
0
0
0
-1 779
0
0
Ostatné krátkodobé rezervy / Other short-term reserves (093)
0
0
0
0
0
0
1 888
3 300
110
81
122
109
Dlhodobé záväzky z obchodného styku / Long-term liabilities
from business contact (095)
0
0
0
0
0
0
2.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky / Long-term supplies
without invoices (096)
0
0
0
0
0
0
3.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke / Long-term liabilities to daughter accounting
unit and mother accounting unit (097)
0
0
0
0
0
0
4.
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku /
Other long-term liabilities in frame of consolidated entity (098)
0
0
0
0
0
0
5.
Dlhodobé prijaté preddavky / Long-term accepted advanced
payments (099)
0
0
0
0
0
0
6.
Dlhodobé zmenky na úhradu / Long-term bills payable (100)
0
0
0
0
0
0
7.
Vydané dlhopisy / Issued bonds (101)
0
0
0
0
0
0
8.
Záväzky zo sociálneho fondu / Liabilities from social funds (102)
569
1 078
36
38
87
63
B.II.
B.II.1.
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
(v tis. EUR / in
thous. €)
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín / Evaluation
differences from capital shares (078)
A.V.
2011
(v tis. EUR / in
thous. €)
5.
2.
Dlhodobé záväzky súčet / Long-term liabilities in total (094)
9.
Ostatné dlhodobé záväzky / Other long-term liabilities (103)
1 037
1 941
64
34
21
40
10.
Odložený daňový záväzok / Postponed tax liability (104)
282
281
9
8
14
4
B.III.
Krátkodobé záväzky súčet / Total sum of short-term
liabilitie (105)
97 732
33 622
1 116
2 838
4 053
4 972
Záväzky z obchodného styku / Liabilities from business contact
(106)
86 208
30 051
998
2 151
3 460
4 396
193
70
2
12
3
16
B.III.1.
2.
Nevyfakturované dodávky / Supplies without invoices (107)
3.
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke / Liabilities to daughter accounting unit and mother
accounting unit (108)
0
0
0
0
0
0
4.
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku / Other liabilities in frame of consolidated entity (109)
0
0
0
0
0
0
5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu / Liabilities to partners
and association (110)
0
0
0
0
0
0
6.
Záväzky voči zamestnancom / Liabilities to employees (111)
55
0
0
268
331
342
7.
Záväzky zo sociálneho poistenia / Liabilities to social insurence
(112)
1 788
23
1
77
89
97
8.
Daňové záväzky a dotácie / Tax liabilities and subventions (113)
9 488
3 478
115
328
168
120
Ostatné záväzky / Other liabilities (114)
0
0
0
0
0
0
B.IV.
Krátkodobé finančné výpomoci / Long-term financial
assistance (115)
0
0
0
0
0
0
B.V.
Bankové úvery / Bank loans (116)
0
0
0
0
0
0
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé / Bank loans long-term (117)
0
0
0
0
0
0
2.
Bežné bankové úvery / Common bank loans (118)
0
0
0
0
0
0
C.
Časové rozlíšenie súčet / Total sum of time resolution (119)
0
0
0
0
-3
0
Výdavky budúcich období dlhodobé / Expenses of future
periods long-term (120)
0
0
0
0
-3
0
2.
Výdavky budúcich období krátkodobé / Expenses of future
periods short-term (121)
0
0
0
0
0
0
3.
Výnosy budúcich období dlhodobé / Revenues of future periods
long-term (122)
0
0
4.
Výnosy budúcich období krátkodobé / Revenues of future
periods short-term (123)
0
0
9.
C.1.
31
(v tis. EUR / in
thous. €)
5.2. Výkaz ziskov a strát / Profit and loss statement
(v tis. EUR / in
thous. €)
(v tis. EUR / in
thous. €)
2007
2008
2008
2009
2010
2011
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
Tržby za predaj tovaru / Revenue for sale of goods (01)
0
0
0
0
0
0
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru / Costs spent on
provision of sold goods (02)
0
0
0
0
0
0
Obchodná marža / Trade margin (03)
0
0
0
0
0
0
Výroba / Production (04)
260 003
343 698
11 409
9 129
10 401
10 986
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb / Revenue from sale of own
products and services (05)
260 003
343 698
11 409
9 129
10 401
10 986
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob / Changes of state in company
stock (06)
0
0
0
0
0
0
Výkaz ziskov a strát / Balance sheet
0
0
0
0
0
0
157 690
208 937
6 935
5 152
6 623
7 726
2 930
3 314
110
123
134
132
Služby / Services (10)
154 787
205 623
6 825
5 028
6 489
7 593
Pridaná hodnota / Added value (11)
102 313
134 761
4 473
3 977
3 778
3 259
Osobné náklady / Personal costs (12)
59 729
71 093
2 360
2 348
2 409
2 560
Mzdové náklady / Salarial costs (13)
Aktivácia / Activation (07)
Výrobná spotreba / Production Consumption (08)
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok /
Consumption of material, energy and other non-storable supplies (09)
44 363
54 249
1 801
1 711
1 778
1 868
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva / Bonuses to members
of the company bodies and cooperative (14)
1 850
2 400
80
78
80
96
Náklady na sociálne poistenie / Costs for social insurance (15)
12 609
13 409
445
520
512
556
907
1 035
34
37
38
40
2 515
4 582
152
129
48
113
10 394
10 762
357
360
332
207
1 588
18
1 258
2
1
1
Sociálne náklady / Social costs (16)
Dane a poplatky / Taxes and fees (17)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému majetku / Depreciation and adjusting entries to
long-term non-tangible assets and long-term tangible assets (18)
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu / Revenues from sale of
long-term property and material (19)
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu /
Residue price of sold long-term property and matrial (20)
0
195
6
0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam / Creation and
accounting for adjusting entry to accounts payable (21)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti / Other revenues from economic
activities (22)
153
486
16
2
16
6
Ostatné náklady na hospodársku činnosť / Other costs for economic
activity (23)
747
992
33
47
28
32
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti / Transfer of revenues from
economic activity (24)
0
0
0
0
0
0
Prevod nákladov na hospodársku činnosť / Transfer of costs on economic
activity (25)
0
0
0
0
0
0
48 763
1 619
1 092
1 304
365
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti / Economic result
from economic activity (26)
Tržby z predaja cenných papierov a podielov / Revenue from sale of
bonds and shares (27)
0
0
0
0
0
0
Predané cenné papiere a podiely / Sold bonds and shares (28)
0
0
0
0
0
0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku / Revenues from longterm financial property (29)
2 000
25 035
831
300
150
120
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v
spoločnosti s podstatným vplyvom / Revenues from bonds and shares in
daughter accounting unit and in company with significant influence (30)
0
0
0
0
0
0
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov / Revenues
from other long-term stocks and shares (31)
0
0
0
0
0
0
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku / Revenues from
other long-term financial property (32)
2 000
25 035
831
300
150
120
Výnosy z krátkodobého finančného majetku / Revenues from short-term
financial property (33)
0
0
0
0
0
0
Náklady na krátkodobý finančný majetok / Costs on short-term financial
property (34)
0
0
0
0
0
0
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
/ Revenues from re-evaluation of bonds and revenues from derivate
operations (35)
0
0
0
0
0
0
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové
operácie / Costs for re-evaluation of bonds and costs for derivate operations (36)
0
0
0
0
0
0
0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku / Creation
and accounting for adjustment entries for financial property (37)
0
0
0
0
0
Výnosové úroky / Revenue interests (38)
172
499
17
14
13
6
Nákladové úroky / Cost interests (39)
720
276
9
12
20
13
Kurzové zisky / Exchange rate profits (40)
Kurzové straty / Exchange rate loss (41)
Ostatné výnosy z finančnej činnosti / Other revenues from financial
activities (42)
1
14
0
0
0
0
77
114
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA / ECONOMIC INDICATORS AND FINANCIAL SITUATION
(v tis. EUR / in
thous. €)
05
(v tis. EUR / in
thous. €)
32
(v tis. EUR / in
thous. €)
(v tis. EUR / in
thous. €)
2007
2008
2008
2009
2010
2011
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
auditované /
audited
1 001
1 783
59
47
68
87
Prevod finančných výnosov / Transfer of financial revenues (44)
0
0
0
0
0
0
Prevod finančných nákladov / Transfer of financial costs (45)
0
0
0
0
0
0
375
23 375
776
255
74
25
1 346
1 378
391
Ostatné náklady na finančnú činnosť / Other costs for economic activity
(43)
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti / Economic result from
financial activities (46)
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením / Economic
result from common activities before taxation (47)
Daň z príjmov z bežnej činnosti / Income tax from common activity (48)
6 731
9 930
330
238
283
71
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná / Income tax from common
activity – payable (49)
6 404
9 914
329
239
277
80
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená / Income tax from common
activity – postponed (50)
327
16
1
-1
5
-9
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení / Economic
result from common activity after tax (51)
23 265
62 208
2 065
1 108
1 095
319
Mimoriadne výnosy / Extraordinary revenues (52)
0
0
0
0
0
0
Mimoriadne náklady / Extra ordinary costs (53)
0
0
0
0
0
0
0
0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením /
Economic results from extraordinary activity before tax (54)
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti / Income tax from extraordinary
activities (55)
0
0
0
0
0
0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná / Income tax from extraordinary activities – payable (56)
0
0
0
0
0
0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená / Income tax from
extraordinary activities – postponed (57)
0
0
0
0
0
0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení / Economic result from extraordinary activities after tax (58)
0
0
0
0
0
0
1 347
1 378
391
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením / Economic result for accounting period before tax (59)
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom / Transfer of
shares in economic result to partners (60)
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení / Economic
result for accounting period after tax (61)
2011
(v tis. EUR / in
thous. €)
auditované /
audited
Výkaz ziskov a strát / Balance sheet
33
(v tis. EUR / in
thous. €)
0
0
0
0
0
0
23 265
62 208
2 065
1 108
1 095
319
5.3. Štruktúra kapitálu / Capital structure
05
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA / ECONOMIC INDICATORS AND FINANCIAL SITUATION
5.4. Správa nezávislého audítora / Independent auditor´s report
34
5.5. Stanovisko Dozornej rady k účtovnej závierke / Standpoint of the Supervisory Board
to the statement of finances
Stanovisko
Standpoint
k podnikateľskej činnosti a k realizácii hospodárskej stratégie spoločnosti v roku 2011.
to business activities and realization of economic strategy
of the company in 2011.
REMING Consult a.s. si v roku 2011 udržala a posilnila
pozíciu lídra na trhu projektových prác, inžinierskych
a konzultačných činností v oblasti stavieb železničnej
dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Vzhľadom na
všeobecnú hospodársku krízu dosiahla spoločnosť
v roku 2011 prijateľné ekonomické výsledky. Kvalita
služieb, ktoré sa vo výraznej miere darí obhájiť aj počas
realizácie stavieb, presadzovanie nových koncepcií,
technológii, technických riešení a seriózna obchodná
politika, vzbudzuje u zákazníkov a u konkurencie rešpekt,
uznanie a zvýrazňuje prestíž v odborných kruhoch.
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT
Nezisková organizácia Spoločnosť PSKD, ktorú REMING Consult a.s. významne podporuje, dosiahla viacero
úspechov. Výsledky jej aktivít, vysoká úroveň a široká
akceptácia odbornej a spoločenskej úrovne medzinárodnej konferencie FKD, sú jedinečnou prezentáciou a
výborným marketingom nielen pre spoločnosť REMING
Consult a.s., ale aj pre celé odvetvie koľajovej dopravy
na Slovensku. Spoločnosti PSKD a REMING Consultu
sa dostáva vďaka tomu vysoké odborné i spoločenské
uznanie nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
Stratégia spoločnosti presadiť sa aj na zahraničných
trhoch, zaznamenala v roku 2011 prvé úspechy v Bulharsku, a to v oblasti projektových služieb a v oblasti konzultácií a školení o TSI a Eurokódoch.
Podnikateľská činnosť v roku 2011 bola plne v súlade
s dlhodobou stratégiou spoločnosti, s dôrazom na
zvyšovanie kvality služieb, firemnej kultúry, etiky v podnikaní a seriózneho marketingu. Dozorná rada hodnotí
rok 2011 z pohľadu podnikateľskej činnosti a napĺňania
jej stratégie za veľmi dobrý.
K jednotlivým oblastiam :
1. Výroba. Výnosy z vlastnej činnosti v roku 2011 zaznamenali medziročný nárast 5,62% a dosiahli výšku 10,986
mil.Euro. Hospodársky plán výnosov bol prekročený o
3,6%. Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred
zdanením bol napriek tomu splnený iba na 36% a dosiahol výšku iba 0,391 mil.Euro. Vlastné imanie spoločnosti
k 31.12.2011 bolo 4,177 mil.Euro, pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu je 13,7 %.
2. Finančná stabilita spoločnosti a cashflow, bola po
celý rok 2011 priaznivá, bez problémov. Z titulu potreby vystavenia bankových záruk vyžadovaných ŽSR v
rámci súťaží bol opäť kontokorentný úver vo financujúcej pobočke UniCreditBanka Slovakia a.s. po celý rok
aktívny. Úhrady záväzkov prebiehali bez výraznejších
meškaní, v závislosti na úhrady faktúr odberateľov.
3. Medzi rozhodujúce činnosti v roku 2011 opäť patrili služby v súvislosti s projektovou a inžinierskou
35
In 2011 REMING CONSULT a.s. maintained and strengthened its position of a leader in the market of design works,
engineering and consulting activities in the area of railway
transport infrastructure in Slovakia. Taking into consideration the general economic crisis, the company reached
acceptable economic results in 2011. The high-quality of
services that is significantly respected in the process of
construction realization, promotion of new conceptions,
technologies, technical solutions and serious business
policy creates respect, appreciation with customers and
competitors and highlights the prestige in professional environment.
Non-profit organization the PSKD Company, highly supported by REMING CONSULT a.s. reached several
achievements. The results of its activities, high level and
wide acceptance of professional and social level of the international conference Rail Transport Forum, represent a
unique presentation with excellent marketing not only for
the company REMING Consult a.s. but for all sector of rail
transport in Slovakia. The company PSKD and REMING
CONSULT therefore enjoy high professional and social appreciation not only in Slovakia, but also abroad.
Strategy of company to find a just place also in foreign markets reached its first achievements in Bulgaria in the area
of design services and in the area of consulting and TSI
and Eurocodes trainings and consultations.
Business activity was definitely in accordance with longterm strategy of the company aiming to improve the quality
of services, company culture, business ethics and serious
marketing in 2011.The Supervisory Board evaluates the
year of 2011 from the perspective of business activities and
fulfilment of its strategy as a very good year.
To the individual areas:
1. Production
Revenues from own activities registered an annual growth
of 5.2 % and reached 10.986 € in 2011. The economic plan
of revenues was exceeded by 3.6 %. The economic result
from common activities before tax was despite these facts
fulfilled only on 36 % and reached only 0.391 million €. The
total assets of the company as to 31st December 2011were
4.177 €, decrease in comparison with last year is 13.7%
2. Financial stability of the company and cash-flow were
favourable all through 2011, without any problems. Due
to the need of providing bank guaranties required by the
Railways of the Slovak Republic in the frame of competitions, the running account again in financing branch of
UniCreditBanka Slovakia a.s. was active all year through.
Payment of liabilities was carried out without significant delay, depending on payment of invoices by our customers
.
3. Among the key activities in 2011 were again services
related to design and engineering preparation of modernization of railway corridors. The most significant and largest
from the production volume activities could be considered:
• DVZ for 6th stage of the construction “Modernization of railway track Nové Mesto nad Váhom –
4. V oblasti technického rozvoja bol v roku 2011 zavedený nový systém správy dát ProjectWise. Kontinuálne
pokračovali nákupy nových SW a HW, resp. upgrade
jestvujúcich, a to na základe zavedenému systému
pravidelných polročných brainstormingov.
4. In 2011 a new system of data administration ProjectWise
was introduced in the area of technical development. The
purchase of new software and hardware continued and
upgrade of the existing ones was provided based on the
introduced system of regular 6-month brainstorming sessions.
5. V personálnej oblasti nedošlo k vyraznejším zmenám.
6. Vzdelávanie a odborný rast pokračoval zavedeným
systémom.
7. V spoločnosti je zavedený a udržiavaný a auditom
potvrdený systém manažérstva kvality podľa STN EN
9001:2001 a systém environmentálneho manažérstva
podľa STN EN 14001:2005.
Dozorná rada hodnotí prácu a výsledky vrcholového
manažmentu v roku 2011 za veľmi dobré. REMING Consult a.s. bol hlavným garantom a spolu so Spoločnosťou
PSKD a Železnicami Slovenskej republiky aj organizátorom medzinárodnej konferencie 7.Fórum koľajovej
dopravy, ktorá sa konala pod záštitou ministra dopravy,
rektorky Žilinskej univerzity a rektorov STU Bratislava a
TU Košice, s vyše 250 účastníkmi.
Dozorná rada zasadala v roku 2011 dvakrát. Predmetom
kontroly a jej hodnotenia boli:
• plnenie hospodárskeho plánu a hlavných úloh pre
rok 2011
• efektívnosť nákladov a investícií
• hodnotenie kvality projektových prác, inžinierskej a
konzultačnej činnosti
• hodnotenie výkonnosti členov predstavenstva a
vrcholového manažmentu
• napĺňanie stratégie spoločnosti.
Záver :
Dozorná rada doporučuje Valnému zhromaždeniu
schváliť Výročnú správu za rok 2011.
V Bratislave 17.04.2012.
Za Dozornú radu :
5. There were no significant changes in the area of human
resources.
6. Education and professional growth continued in the
frame of the introduced system.
7. System of quality management according to STN EN
9001:2011 was introduced, maintained and approved by
an auditor, as well as the system of environmental management according to STN EN 14001:2005.
The Supervisory Board evaluates work and results of the
senior management in 2011 as very good.
REMING Consult a.s. was the main sponsor and together
with the company PSKD and Railways of the Slovak Republic also an organizer of the international conference
7th Rail Transport Forum held under the auspices of the
Minister of Transport, the rector of Žilina university and rectors of the STU Bratislava and TU Košice. More than 250
participants attended the conference.
The Supervisory Board had its session twice in 2011. The
object of the control and evaluation were:
• fulfilment of the economic plan and main tasks for
2011
• efficiency of costs and investment
• evaluation of design work, engineering and consulting activities quality
• evaluation of performance of the members of the
Board and senior management
• fulfilment of the company´s strategy.
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA / ECONOMIC INDICATORS AND FINANCIAL SITUATION
Púchov”
• engineering activities and MPV for 2nd, 3rd, 4th,
5th and 6th stage of the construction “Modernization of railway track Nové Mesto nad Váhom –
Púchov”
• DRS for the 1st stage and DVZ for the 2nd stage of
the construction “Modernization of the railway track
Púchov – Žilina”
• MPV and engineering activities for the 2nd stage of
the construction “Modernization of the railway track
Púchov – Žilina”
• DRS for the 1st stage and DSP for the 2nd, 3rd and
4th stage of the construction “Modernization of the
railway track – Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry”
• DUR for the construction “Modernization of the railway track Krásno nad Kysucou – Čadca – state
border” and DSPRS in its ETCS and GSMR part,
including engineering activities and MPV.
• DSP for the 1st part and DSZ for the second part
of “Bearing sytem of public transport Bratislava,
Šafárikovo námestie – Janíkov dvor”.
05
prípravou modernizácie železničných koridorov. Za
najvýznamnejšie a objemom výroby najväčšie akcie je
možné považovať :
• DVZ na 6.etapu stavby „Modernizácia žel.trate
Nové Mesto n/V - Púchov“
• IČ a MPV na 2., 3., 4., 5 a 6.etapu stavby „Modernizácia žel.trate Nové Mesto n/V – Púchov“
• DRS na 1.etapu a DVZ na 2.etapu stavby „Modernizácia žel.trate Púchov – Žilina“
• MPV a IČ na 2.etapu stavby „Modernizácia žel.
trate Púchov – Žilina“
• DRS na 1.etapu a DSP na 2., 3. a 4.etapu stavby
„Modernizácia žel.trate L.Mikuláš – Poprad Tatry“
• DUR na stavbu “Modernizácia žel.trate Krásno n/K
– Čadca – št.hranica“ a DSPRS na jej časti ETCS
a GSMR, vrátane IČ a MPV.
• DSP na 1.časť a DSZ na 2.časť stavby „NS MHD
Bratislava, Šafárikovo nám. – Janíkov Dvor“.
Conclusion:
The Supervisory Board recommends the General Assembly to approve the Annual Report for 2011.
In Bratislava, 17th April 2012
Ing. Josef Fidler, predseda
Ing. Jaroslav Vosáhlo, člen
Ing. Branislav Hudák, člen
On behalf of the Supervisory Board:
Ing. Josef Fidler, Chairman
Ing. Jaroslav Vosáhlo, member
Ing. Branislav Hudák, member
36
REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 27
831 08 Bratislava
Slovenská republika
tel.: + 421 2 555 66161
fax: + 421 2 555 66144
email: [email protected]
www.reming.sk
Download

Výročná správa za rok 2011