Môj
Katalóg
výhod
MOTIVAČNÉHO PROGRAMU
PLÁNU MEDIPARTNER
PLATNÝ OD 1. 2. 2013
Informovať sa môžete aj na pobočkách
zdravotnej poisťovne DÔVERA v Košiciach a okolí.
OBSAH
VÁŽENÝ KLIENT, VÁŽENÁ KLIENTKA PLÁNU MEDIPARTNER,
AKO
Ako čerpať výhody Plánu MEDIPARTNER 4
Ako postupovať pri generovaní poukážky
5
Ako môžete poukážku použiť
6
KATEGÓRIE VÝHOD
Zdravotné služby
9
Lekárne
14
Zdravý štýl
16
Šport & fitness
19
Relax
20
Tehotné, mamičky, deti
23
ADRESÁR
Poskytovatelia výhod
24
Kontaktné informácie
30
či už ste získali odmenu alebo disponujete bodmi na Vašom
bodovom účte klienta, oboje môžete využiť na čerpanie výhod
uvedených v tomto katalógu. Podstatnú časť ceny Vami vybraného
tovaru alebo služby za Vás totiž zaplatí Plán MEDIPARTNER
výmenou za Vaše body.
A väčšina zmluvných poskytovateľov výhod Plánu MEDIPARTNER
Vám naviac poskytne ďalšiu zľavu!
MEDIPARTNER
Plán pre Vaše zdravie
AKO ČERPAŤ VÝHODY PLÁNU MEDIPARTNER
AKO POSTUPOVAŤ PRI GENEROVANÍ POUKÁŽKY
INFORMUJTE SA O STAVE VÁŠHO
BODOVÉHO ÚČTU A ZÍSKANÝCH
ODMENÁCH
1. ZVOĽTE ZDROJ, Z KTORÉHO
=na infolinke 02/ 2051 0810
=na pobočkách Vašej zdravotnej poisťovne
Dôvera
=navštívte svoje osobné stránky na portáli
www.medipartner.sk
KARTA KLIENTA ALEBO NÁKUPNÉ
POUKÁŽKY?
=Na čerpanie výhod u praktických lekárov Plánu
MEDIPARTNER a v partnerských nemocniciach
Plánu MEDIPARTNER Vám stačí predložiť kartu
klienta.
=U ostatných zmluvných poskytovateľov výhod
Plánu MEDIPARTNER použite nákupné
poukážky.
AKO ZÍSKAŤ NÁKUPNÚ POUKÁŽKU?
Poukážku môžete získať buď v tlačenej podobe
alebo ako SMS správu do svojho mobilu.
Na SMS poukážku môžete použiť len body svojho
bodového účtu, nie odmeny!
Existujú štyri rôzne spôsoby:
CHCETE POUKÁŽKU ČERPAŤ
=Ak chcete na čerpanie výhod použiť svoju
odmenu, potom môžete poukážku využiť len na
výhody, na ktoré je odmena určená.
=Ak použijete body svojho bodového účtu,
môžete poukážku využiť na čokoľvek.
=Zavolajte na infolinku Plánu MEDIPARTNER nákupnú poukážku Vám zašleme na Váš mobil
alebo poštou.
=Požiadajte o ňu na niektorej z pobočiek zdra-
votnej poisťovne Dôvera, uvedených na konci
tohto katalógu, nákupnú poukážku Vám tam
vytlačia.
=Pošlite SMS žiadosť o vygenerovanie nákupnej
poukážky na telefónne číslo 0902 021 212
a nákupná poukážka Vám príde obratom na Váš
mobil.
=Vygenerujte si nákupnú poukážku na Vašich
osobných stránkach portálu www.medipartner.sk.
2. ZVOĽTE SI HODNOTU POUKÁŽKY
Najmenšia hodnota poukážky je 2 EUR, jej výšku si
môžete určiť ľubovoľne, obmedzuje Vás len počet
bodov, ktorými disponujete.
=100 bodov má hodnotu 1 EUR
Pretože môžete v rámci jedného nákupu použiť
viac nákupných poukážok súčasne, je lepšie
vygenerovať si viac nákupných poukážok v menšej
hodnote.
Nezabudnite, že hodnota poukážky, ktorú
nevyužijete k nákupu, prepadá!
SMS POUKÁŽKA
SMS žiadosť vytvoríte tak, že do správy uvediete
posledných šesť číslic Vašej klientskej karty,
oddelíte medzerou, napíšete písmeno „P“, opäť
medzeru a ďalej požadovanú hodnotu poukážky
v EUR.
SMS poukážka je zasielaná iba na číslo, ktoré ste
uvedli pri registrácii do Plánu MEDIPARTNER.
PRÍKLAD
Chcete poukážku v hodnote 4,5 EUR, a Vaša karta
končí na 123456.
Žiadosť o poukážku bude vyzerať takto:
123456 P 4,5 (123456medzeraPmedzera4,5)
Poukážka potom vyzerá takto:
Poukazka MEDIPARTNER 8201-5212-9001
Klient: 123456
PLATNA DO: 01.12.2012
HODNOTA: 4.50 EUR
TE RA Z UŽ MÔ ŽE TE V RÁ
MC I JE DN ÉH O
NÁ KU PU PO UŽ ÍVA Ť VIA C PO
UK ÁŽ OK
4
5
AKO MÔŽETE POUKÁŽKU POUŽIŤ?
Poukážka MEDIPARTNER č.
POUŽITIE JE JEDNODUCHÉ
Pokiaľ ide o poukážku na čerpanie odmeny, možno
ju použiť na čerpanie tých výhod, ktoré sú na nej
uvedené. Inak nie ste v použití poukážky nijako
obmedzení, môžete ju uplatniť u ktoréhokoľvek
poskytovateľa výhod Plánu MEDIPARTNER (u lekárov a v nemocniciach Plánu použijete priamo
svoju kartu klienta, tu poukážky nepotrebujete a
nemožno ich teda ani uplatniť).
POUKÁŽKA JE NEPRENOSNÁ
Môže ju uplatniť len klient, ktorému bola vystavená. Preto pri uplatňovaní poukážky majte vždy
pri sebe Vašu klientsku kartu!
TE XT Y V TO MT O KA TA LÓ GU NA
STR . 4 - 6 SÚ
PLA TN É OD 1. 2. 20 13 A NA HR
AD ZU JÚ (P RÍPAD NE
DO PĹŇ AJ Ú) INF OR MÁ CIE UVE
DE NÉ V BROŽ ÚR E
MÔ J SPR IEV OD CA OD DIE L 5
– BO DY A OD ME NY
6
RZ ÁL NE , MÔ ŽE TE
NÁ KU PN É PO UK ÁŽ KY SÚ UN IVE
OĽVEK ZM LUV NÉ HO
ICH TE DA PO UŽ IŤ U KT OR ÉH OK
ME DIPAR TN ER
PO SKY TO VAT EĽA VÝH OD PLÁ NU
Vystavená pre klienta:
Číslo karty:
Hodnota poukážky:
0000-0211-0002
Jan Novák
110063
6,5 €
N E Z AB U D N IT E !
H O D N O TA PO U KÁ
Ž KY, KT O R Ú
N E VY U Ž IJ E T E K
N Á KU PU , PR E PA
DÁ !
Poukážka je
Poukážka
je určená
určená pre
pre čerpanie
čerpanie výhod:
benefitov:
Zdravý štýl - Programy na chudnutie
Chudnutie
PLATNOSŤ POUKÁŽKY
Relax - Sauna
Poukážku môžete použiť jeden mesiac od dátumu,
kedy bola vystavená. Po tejto lehote už nemožno
poukážku uplatniť.
Platnosť poukážky do:
Sauna
21.02.2013
Dátum vystavenia poukážky: 21.01.2013
PLATBA POUKÁŽKOU
Poukážkou je možné zaplatiť vždy maximálne iba
určenú časť ceny čerpanej výhody (napr. max.
30 % ceny nákupu v lekárni).
Podrobnosti nájdete v tomto katalógu.
Poukážka MEDIPARTNER je neprenosná a nie je možné ju uplatniť opakovane.
Pri uplatnení poukážky u poskytovateľov tovarov a služieb motivačného programu MEDIPARTNER je nutné preukázať sa kartou klienta.
Hodnota poukážky nevyužitá v rámci jedného nákupu prepadá.
U
M O CN IC IA CH PL ÁN
U LE KÁ RO V A V NE
KY PO UŽ IT E SV O JU
NA M IE ST O PO UK ÁŽ
KA R TU KL IE NTA
7
ZDRAVOTNÉ SLUŽBY
úhrada za body Plánu MEDIPARTNER až 40 % ceny
Výhoda
Orientačná cena
AKUPUNKTÚRA A HOMEOPATIA
Poskytovateľ
Akupunktúrne vyšetrenie
10 – 45 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Homeopatické konzultácie
10 – 25 €
MUDr. Rusenova Iveta
MUDr. Rusenov Marin
Klasická celotelová akupunktúra
7€
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
DIAGNOSTICKÉ SLUŽBY NA ŽELANIE KLIENTA
8
CRP vyšetrenie
5€
MUDr. Líšková Mária
MUDr. Stašová Janka
Celotelová denzitometria
60 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
EKG + popis
5 – 13 €
MUDr. Líšková Mária
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Komplexné vyšetrenie ORL
25 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Laryngoskopické vyšetrenie
20 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
RTG hrudníka + popis
8€
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Spirometrické vyšetrenie
5€
MUDr. Líšková Mária
Ultrasonografia, Mamografia
6 – 20 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Ultrasonografické vyšetrenie dolných
končatín
30 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Vyšetrenie sluchu, Audiometria
10 – 15 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
9
Výhoda
Orientačná cena
Poskytovateľ
FYZIKÁLNA LIEČBA
Výhoda
Orientačná cena
Poskytovateľ
Tejpovanie
(spevnenie, znecitlivenie) kĺbov – veĺký
kĺb (vrátane použitého materiálu)
10 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Aplikácia kúpeľa CO2
4 € / 15 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Balneoterapia (Parafango)
5 € / 20 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Terapia metódou orthokine – bolesti
chrbta nebo velkých kĺbov
1200 – 1600 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Bankovanie (20 min), masáž bankou
(60 min)
5 – 15 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Vodoliečba – vírivka HK alebo DK,
hydromasáž, celotelový vírivý kúpel
3–5€
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Elektroliečba DD prúdy, IP prúdy
3 € / 10 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Fototerapia – liečba IR – A žiarenie,
biolampa
2 € / 8 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Fyziatricko-rehabilitačné vyšetr.
2–5€
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Hyperbarická oxygenoterapia
30 – 150 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Kyslíková terapia
15 € / 5 aplikácií
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Laseroterapia prístrojom HIRO 3
23 € / sedenie
Liečebná kúra bio lampou
NADŠTANDARDNÉ ZDRAVOTNÉ SLUŽBY
Karta klienta
Nemocnice s poliklinikou Košice-Šaca
100 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Nadštandardné lôžko
Príplatok za pobyt v apartmáne
60 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Očkovania – HP-V, TWINRIX, Meningococc., Kliešť. encef.
3–5€
MUDr. Stašová Janka
1–4€/
aplikácia
MUDr. Líšková Mária
MUDr. Marušiak Dobroslav
Návšteva pacienta po pracovnej dobe
na jeho žiadosť prac. deň, víkend
10 – 30 €
MUDr. Stašová Janka
Liečba ultrazvukom
2 € / 5 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
70 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Magnetoterapia
5 € / 20 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Príplatok za anestéziu pri CT vyšetrení, kolonoskópii a gastroskópii
Magnetoterapia prístrojom Salus
7 € / sedenie
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Mobilizačné techniky, PIR, PIT, AGR
10 € / 20 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Ozónoterapia bolestí chrbta
100 € / aplikácia
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
15 €
Express Optik
Walter Optik
Parafín (Povrchová aplikácia tepla)
2 € / 15 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Škótske streky
4 € / 10 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Tejpovanie
(spevnenie, znecitlivenie) kĺbov – malý
kĺb (vrátane použitého materiálu)
7€
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
10
OČNÉ, OPTIKA
Meranie zraku
Express Optik
Major optik
Walter Optik
Slnečné a dioptrické okuliare
Očné HRT
(Heidelbergská retinálna tomografia)
vyšetrenie pre samoplatcov
20 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
11
Výhoda
Orientačná cena
Poskytovateľ
OSTATNÉ ZDRAVOTNÉ SLUŽBY
2–5€
MUDr. Líšková Mária
Služby dentálnej hygieny
20 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Výplach uší
2€
MUDr. Líšková Mária
MUDr. Marušiak Dobroslav
Zapožičanie infra lampy/tlakomera na
domáce použitie
4 – 7 € / týždeň
MUDr. Líšková Mária
PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIA,
ESTETICKÉ ZDRAVOTNÉ SLUŽBY
Estetické riešenie kŕčových žíl podľa
rozsahu a náročnosti laserom
330 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Odstraňovanie kŕčových žíl pomocou
Aetoxysklerolu
66 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Odstránenie ložiska na tele podľa
náročnosti a technológie
40 – 55 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Pichanie botulotoxínu
MUDr. Lukáčová Adriena
17 – 24 €
Pichanie kmeňových buniek do tváre,
dekoltu, krku ako omladzovací proces
Poskytovateľ
5 – 15 €
MUDr. Líšková Mária
MUDr. Marušiak Dobroslav
5 – 16,60 €
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Líšková Mária
Lukáčová Adriena
Makovníková Vlasta
Marušiak Dobroslav
Telepovský Ján
10 – 23,80 €
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Lengyelová Mária
Líšková Mária
Lukáčová Adriena
Makovníková Vlasta
Marušiak Dobroslav
Telepovský Ján
10 – 30 €
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Lengyelová Mária
Líšková Mária
Lukáčová Adriena
Marušiak Dobroslav
Vyšetrenie pre Zdravotný preukaz
5 – 17 €
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Líšková Mária
Lukáčová Adriena
Makovníková Vlasta
Marušiak Dobroslav
Vypísanie Tlačiva 400
2–7€
MUDr. Líšková Mária
MUDr. Marušiak Dobroslav
Administratívne úkony
Posudok o zdravotnej spôsobilosti,
na prácu a štúdium SŠ a VŠ
Vyšetrenie pre Vodičský preukaz
Vyšetrenie pre Zbrojný pas
MUDr. Lukáčová Adriena
MUDr. Lukáčová Adriena
Pichanie kmeňových buniek do vlasatej časti hlavy pri stratách
80 € / ampulka
72 €
MUDr. Lukáčová Adriena
Výplne kyselinou hyalúronovou ako
omladzovací proces
80 € / ampulka
72 €
MUDr. Lukáčová Adriena
12
Orientačná cena
POSUDKY, VYŠETRENIA, ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
Injekčná aplikácia
Injekčná lipolýza
Výhoda
U LEK ÁROV A V NE MO CN ICI AC
H PLÁ NU NA MIE STO
PO UK ÁŽ KY PO UŽ ITE SVO JU KA
RT U KLI EN TA
13
LEKÁRNE
úhrada za body Plánu MEDIPARTNER až 30 % ceny
Výhoda
Orientačná cena
Celý sortiment lekárne
Poskytovateľ
Lekárne
Lekáreň
Lekáreň
Lekáreň
Dr. Max – Košice a Moldava nad Bodvou
V nemocnici
FERRUM
VAŽEC
ŽE TE
UN IV ER ZÁ LN E, M Ô
SÚ
KY
ÁŽ
UK
PO
É
NÁ KU PN
VN ÉH O
R ÉH O KO ĽV EK ZM LU
O
KT
U
IŤ
UŽ
PO
IC H TE DA
AR TN ER
HO D PL ÁN U M ED IP
VÝ
ĽA
TE
VA
O
YT
SK
PO
14
15
ZDRAVÝ ŠTÝL
H PLÁ NU NA MIE STO
U LEK ÁROV A V NE MO CN ICI AC
RT U KLI EN TA
PO UK ÁŽ KY PO UŽ ITE SVO JU KA
úhrada za body Plánu MEDIPARTNER až 40 % ceny
Výhoda
Orientačná cena
Poskytovateľ
ODVYKANIE FAJČENIA
Quit 1 – nefajčiarsky program
91 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Quit 2 – nefajčiarsky program
26,80 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Poradenstvo pri odvykaní od fajčenia
23,50 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
PREVENTÍVNE PROGRAMY
Muži do 45 rokov
189 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Muži nad 45 rokov
213 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Muži nad 50 rokov
249 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Ženy do 40 rokov
233 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Ženy nad 40 rokov do 45 rokov
275 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Ženy nad 45 rokov
297 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Ženy nad 50 rokov
321 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Exkluzivita pre mužov
390 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Exkluzivita pre ženy
452 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Exkluzivita Extra pre mužov
447 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Exkluzivita Extra pre ženy
510 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
16
Výhoda
Orientačná cena
Poskytovateľ
Extravagancia pre mužov
608 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Extravagancia pre ženy
691 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Komplexný pre mužov
285 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Komplexný pre ženy
342 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
PROGRAMY NA CHUDNUTIE
300 – 960 €
Kompliment – Inštitút redukcie a prevencie
nadváhy
Alternatívna liečba prírodnými
preparátmi
Zdarma
MUDr. Bachledová Stanka
Sociálne poradenstvo a pomoc
pri vybavovani soc. zaležitostí
10 €
MUDr. Czikk Juraj
Programy na chudnutie
OSTATNÉ
Výživové doplnky
Výživové poradenstvo a predaj
produktov zdravej výživy
SAN VAN
14 €
MUDr. Czikk Juraj
17
ŠPORT & FITNESS
úhrada za body Plánu MEDIPARTNER až 40 % ceny
Výhoda
Orientačná cena
Poskytovateľ
Fitness
2,50 – 99 €
Contours
Fitnesscentrum 7 DAYS GYM
FORMA club
SAN VAN
Cvičenie podľa Pilatesa
4€
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Fitness centrum, telocvičňa
2 € / 60 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
fyziatricko-rehabilitačné oddelenia
Individuálny telocvik v bazéne
3,50 € / 20 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
fyziatricko-rehabilitačné oddelenia
Plávanie – protiprúdna vlna
3,50 € / 30 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
fyziatricko-rehabilitačné oddelenia
Skupinové pilates cvičenie
2 € / 30 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
fyziatricko-rehabilitačné oddelenia
Skupinový telocvik v bazéne
2 € / 30 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
fyziatricko-rehabilitačné oddelenia
Skupinový telocvik – telocvičňa
2 € / 40 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
fyziatricko-rehabilitačné oddelenia
3,40 €
Baldi Squash klub
FITNESS
ŠPORT
Squash
18
19
RELAX
úhrada za body Plánu MEDIPARTNER až 40 % ceny
Výhoda
Orientačná cena
Poskytovateľ
Výhoda
Orientačná cena
Poskytovateľ
15,20 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Vánok Cosmetics
Program II.
parafín (20 min.), celotelová vírivka
(30 min.), masáž chrbtice (20 min.), bazén
(60 min.), nealkoholický nápoj
Program III.
škótske streky (20 min.), parafín (20 min.),
phyaction (15 min.), masáž chrbtice
(30 min.), bazén (60 min.), nealkoholický
nápoj, zapožičaný župan
23,20 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Program IV.
škótske streky (20 min.), vírivka (30 min.),
parafín (20 min.), phyaction (30 min.),
fitness (45 min.), masáž chrbtice (30 min.),
bazén (60 min.), sauna (60 min.), preventívna individuálna rehabilitácia (45 min.),
nealkoholický nápoj, zapožičaný župan
33,30 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Individuálne rehabilitačné cvičenie
5 € / 60 min.
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
fyziatricko-rehabilitačné oddelenia
KOZMETIKA
Kozmetika
10 – 90 €
MASÁŽE
Masáže
Podvodná masáž v bazéne
4 – 15 €
3,50 € / 30 min.
Centrum relaxu Amija
SAN VAN
Vánok Cosmetics
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
SAUNA
Sauna
7 – 15 €
JaM CLUB
SAN VAN
Fínska sauna, bazén – cena na 1 osobu
pri obsadení 4 osobami (60-120 min.)
4,50 – 8,50 €
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
fyziatricko-rehabilitačné oddelenia
REHABILITAČNÉ PROGRAMY
Rehabilitácia
Program I.
masáž chrbice (10 min.), sauna alebo
beachcomber (60 min.), bazén (30 min.)
20
Rehabilitačné cvičenia – skupinové, individuálne, v bazéne, SM – systém, Pilates
a iné
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
fyziatricko-rehabilitačné oddelenia
Bioinštitút
8,40 €
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
10 0 B O DO V M Á HO
DN O TU 1 EU R
21
TEHOTNÉ, MAMIČKY, DETI
úhrada za body Plánu MEDIPARTNER až 50 % ceny
Výhoda
Orientačná cena
Poskytovateľ
Hydrokineziterapia dojčiat
6 € / 1 hod.
Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca
Predpôrodná príprava
35 €
Stonožka – rodinné centrum
Program plávania pre deti
50 €
Bublinka – plavecké jasličky
Z M LU VN Í PO SK YT
O VA T E LI A VÝ H O
D PL Á N U M E D IP
SÚ PR IP R AVE N
ARTNER
Í PO SK YT N Ú Ť VÁ
M ĎA LŠ IE Z ĽAVY
KT O R É N E PO T R
, NA
E B U J E T E Ž IA D
N E B O D Y. O R IE
IN F O R M Á C IE Z
N TA Č N É
ÍS KA T E V T O M T
O
KA
TA
LÓ
G U , PO D RO B N O
Ž IA DA J T E U O B
ST I
C H O D N ÍK A
22
23
POSKYTOVATELIA VÝHOD
VŠEOBECNÍ LEKÁRI PLÁNU MEDIPARTNER
VŠEOBECNÍ LEKÁRI PLÁNU MEDIPARTNER
MUDr. Bachledová Stanislava
MUDr. Lukáčová Adriena
MUDr. Rusenov Marin
MUDr. Stašová Janka
=
=
=
=
|
zľava až 100 %
|
zľava až 10 %
|
zľava až 29 %
|
zľava až 17 – 67 %
Trieda SNP 1, Košice
tel.: 055/ 6402 710
[email protected]
Kováčska 37, Košice
tel.: 055/ 6225 788
[email protected]
Československej armády 18, Košice
tel.: 055/ 6253 296
[email protected]
Československej armády 18, Košice
tel.: 055/ 6258 007
[email protected]
MUDr. Czikk Juraj
MUDr. Makovníková Vlasta
MUDr. Rusenova Iveta
MUDr. Telepovský Ján
=
=
=
=
|
zľava až 50 %
|
zľava až 16 – 31 %
Krivá 23, Košice
tel.: 055/ 3812 551
[email protected]
MUDr. Lengyelová Mária
MUDr. Marušiak Dobroslav
=
=
zľava až 17 – 25 %
|
zľava až 29 – 53 %
Československej armády 18, Košice
tel.: 055/ 6256 570
[email protected]
Československej armády 18, Košice
tel.: 055/ 6254 346
[email protected]
|
|
zľava až 10 – 50 %
|
zľava až 10 – 25 %
Mojmírova 12, Košice
tel.: 055/ 6220 712
[email protected]
NEMOCNICE PLÁNU MEDIPARTNER
Československej armády 18, Košice
tel.: 055/ 6253 309
[email protected]
Karpatská 56, Bidovce
tel.: 055/ 6965 291
[email protected]
Nemocnica Košice-Šaca a.s.
1. súkromná nemocnica
Železničná nemocnica
s poliklinikou Košice
=====
===
MUDr. Líšková Mária
MUDr. Polláková Jitka
=
=
Lúčna 57, Košice-Šaca
tel.: 055/ 7234 111, 055/ 7234 333
www.nemocnicasaca.sk
|
zľava až 10 – 50 %
Zámočnícka 83, Kecerovce
tel.: 055/ 6990 229
[email protected]
24
|
zľava 5 %
poplatkov za výkony,
ktoré nehradi pojisťovňa
Staničná 19, Kostoľany nad Hornádom
tel.: 055/ 6981 016
[email protected]
|
zľava až 10 – 20 %
|
zľava až 10 %
Masarykova 9, Košice
tel.: 055/2295 818, 055/ 6224 601
www.zzke.sk
U LEKÁROV A V NEMOCNICIACH POUŽITE PRE ČERPANIE VÝHOD SVOJU KARTU KLIENTA!
=zdravotné služby |=lekárne |=zdravý štýl |=šport & fitness |=relax |=tehotné, mamičky, deti
25
POSKYTOVATELIA VÝHOD
LEKÁRNE
ĎALŠÍ PARTNERI PLÁNU MEDIPARTNER
Lekárne Dr. Max
Lekáreň V nemocnici
Baldi Squash klub
Centrum relaxu Amija
=
=
=
=
Boženy Nemcovej 28, Košice
Lúčna 57, Košice-Šaca
tel.: 055/ 7234 529
[email protected]
Jedlíkova 7, Košice (internáty Technickej univerzity)
tel.: 055/ 6430 478
[email protected]
www.baldi.sk
Gemerská 3, Košice
tel.: 055/ 6426 789
[email protected]
www.amija.sk
Bioinštitút
Contours
=
=
Hlavná 115, Košice
Letná 40, Košice
Masarykova 9, Košice
Murgašova 1, Košice
OC OPTIMA, Moldavská cesta 32, Košice
OD BILLA, Trieda KVP 1, 040 23 Košice
OD KAUFLAND, Popradská 92, Košice
Staničné námestie 9, Košice
Školská 24, Moldava nad Bodvou
Štúrova 2, Košice
26
Lekáreň FERRUM
=
Vstupný areál U.S.Steel, Košice
tel.: 055/ 6841 373
[email protected]
|
|
zľava až 10 %
zľava až 10 %
|
zľava až 10 %
– fitness pre ženy v 30 minútach
Žriedlova 16, Košice
tel.: 055/ 5501 771, +421 (0) 918 475 640
[email protected]
www.bioinstitut.sk
Trieda SNP 61, Košice
tel.: +421 (0) 908 035 888
[email protected]
www.contours.sk
=
Bublinka – plavecké jasličky
Express Optik
Važecká 8, Košice – Nad Jazerom
tel.: 055/ 6789 012
[email protected]
=
=
Lekáreň VAŽEC
|
zľava až 10 %
Petzvalova 45, Košice
tel.: +421 (0) 905 128 761
[email protected]
www.bublinkake.sk
|
10 – 50 %
Hlavná 115, Košice (vychod z Továrenskej 5)
tel.: 055/ 6854 337, +421 (0) 903 350 157
[email protected]
www.expresoptik.sk
=zdravotné služby |=lekárne |=zdravý štýl |=šport & fitness |=relax |=tehotné, mamičky, deti
27
POSKYTOVATELIA VÝHOD
ĎALŠÍ PARTNERI PLÁNU MEDIPARTNER
Fitnesscentrum 7 DAYS GYM
=
|
10 %
Kompliment
ĎALŠÍ PARTNERI PLÁNU MEDIPARTNER
– Inštitút redukcie a pre-
vencie nadváhy
=
|
10 %
SAN VAN
===
Vánok Cosmetics
|
zľava až 10 %
Fitness: Čsl. armády 11, Košice
tel.: 055/ 6255 645, 055/ 6827 118
www.sanvan.sk
Južná trieda 115, Košice
tel.: 055/ 6788 406, +421 (0) 918 733 102
[email protected]
www.7daysgym.sk
Tajovského 2, Košice
tel.: 055/ 6234 590, +421 (0) 903 445 915
[email protected]
www.kompliment.sk
FORMA club
Major Optik
Walter optik
=
=
=
Žriedlova 11, Košice (Cassovar Business Center)
tel.: +421 (0) 910 130 330, +421 (0) 901 747 444
[email protected]
www.formaclub.sk
Hlavná 79, Košice
tel.: 055/ 728 7336, +421 (0) 918 627 678
[email protected]
www.majoroptik.sk
JaM CLUB
Rodinné centrum Stonožka
=
=
|
10 %
Hviezdoslavova 18, Moldava nad Bodvou
tel.: +421 (0) 915 904 760
|
|
zľava až 15 %
zľava až 10 %
Milosrdenstva 4, Košice-Juh
tel.: +421 (0) 908 383 844
[email protected]
www.mcstonozka.sk
Sauna: Hviezdoslavova 7, Košice – Staré Město
|
=
|
zľava až 12 %
Skladná 28, Košice
tel.: 055/ 6443 333, +421 (0) 903 898 333
[email protected]
www.vanok.sk
Aupark Košice
10 – 50 %
Hviezdoslavova 282/14, Moldava nad Bodvou
tel.: 055/ 4602 773
[email protected]
Z M LU VN Í PO SK YT
O VA T E LI A VÝ H O
D PL Á N U M E D IP
SÚ PR IP R AVE N
ARTNER
Í PO SK YT N Ú Ť VÁ
M ĎA LŠ IE Z ĽAVY
KT O R É N E PO T R
, NA
E B U J E T E Ž IA D
N
E
B
O
D
Y.
IN F O R M Á C IE Z
O R IE N TA Č N É
ÍS KA T E V T O M T
O
KA
TA
LÓ
G U , PO D RO B N O
Ž IA DA J T E U O B
ST I
C H O D N ÍK A
Hviezdoslavova 7, Košice – Staré Mesto
28
=zdravotné služby |=lekárne |=zdravý štýl |=šport & fitness |=relax |=tehotné, mamičky, deti
29
VAŠE OTÁZKY VÁM ZODPOVIEME
na infolinke 02/ 2051 0810
POBOČKY ZDRAVOTNEJ POISTOVNE DÔVERA
V KOŠICIACH A OKOLÍ
Hovory sú spoplatnené tarifou hovoru na pevnú linku podľa podmienok
Moldavská 8/A, Košice 11
vybraného operátora.
Vstupný areál US Steel, Poliklinika 1, Košice – Železiarne
mailom na [email protected]
Mojmírova 8, Košice 1
v pobočkách zdravotnej poisťovne DÔVERA v Košiciach a okolí
Československej armády 35, Moldava nad Bodvou
na portáli www.medipartner.sk
ADRESA
Plán MEDIPARTNER
P. O. BOX H20, 040 01 KOŠICE
ADMINISTRÁTOR
KLIENT PRO SK, s. r. o.
Prokopova 15, 851 01 Bratislava
e-mail: [email protected]
30
31
PLÁN PRINÁŠA
PARTNERI
Katalóg výhod je platný od 1. 2. 2013.
W W W. M E D I PA R T N E R . S K
Download

Môj Katalóg výhod