VESTNÍK
MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čiastka 82
Bratislava 23. decembra 2014
Ročník 2014
Obsah:
145. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na
rok 2015
146. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru na rok 2015
147. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej
služby na rok 2015
148. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2015
149. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na rok 2015
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1328
145
Oznámenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov
Policajného zboru na rok 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky a Odborový zväz polície v Slovenskej republike uzatvorili Kolektívnu zmluvu
vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2015.
Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Text kolektívnej zmluvy uverejňujeme v úplnom znení.
Č. p.: KM-OBL-4-38/2014
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1329
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené ministrom vnútra
Slovenskej republiky Robertom KALIŇÁKOM
na jednej strane
a
Odborový zväz polície v Slovenskej republike zastúpený
Miroslavom LITVOM
na druhej strane
uzatvárajú
KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUPŇA
pre príslušníkov Policajného zboru
na rok 2015
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1330
Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(1) Podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení
neskorších predpisov, zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej
stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) a zákona
č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“),
uzatvára Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na
jednej strane a Odborový zväz polície v Slovenskej republike (ďalej len „odborový
zväz“) na strane druhej (ďalej len „zmluvné strany“) Kolektívnu zmluvu vyššieho
stupňa pre príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“) na rok 2015 (ďalej
len „kolektívna zmluva“).
(2) Táto kolektívna zmluva je záväzná pre obidve zmluvné strany. Kolektívna
zmluva určuje všeobecné podmienky záväzné pre uzatvorenie kolektívnych zmlúv
na úrovni jednotlivých rozpočtových organizácií ministerstva a príspevkových
organizácií ministerstva a príslušnej odborovej organizácie, a to ako podmienky
minimálne s výnimkou v oblasti mzdových nárokov.
(3) Zmluvné strany zabezpečia zachovanie všetkých odborových práv na
útvaroch ministerstva a Policajného zboru v súlade s platnými právnymi predpismi
a medzinárodnými zmluvami so zameraním na naplnenie Rezolúcie Rady Európy
č. 690/1979 Deklarácia o polícii a Európskej sociálnej charty.
(a)
(4) Odborovým partnerom
ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), štátneho tajomníka
ministerstva a prezidenta Policajného zboru je predseda odborového zväzu,
(b)
ministra alebo ním splnomocnenej osoby v rámci sekcií, úradov a zariadení
ministerstva je predseda Rady útvarov ministerstva a prezídia Policajného
zboru,
(c)
riaditeľa krajského riaditeľstva Policajného zboru je predseda krajskej rady
odborového zväzu,
(d)
riaditeľa centra podpory je predseda krajskej rady odborového zväzu,
(e)
riaditeľa Centra podpory v Bratislave je predseda Rady útvarov ministerstva
a prezídia Policajného zboru a predseda krajskej rady odborového zväzu
v Bratislave, ak ide o vnútorné záležitosti centra podpory v Bratislave je jeho
partnerom predseda Rady útvarov ministerstva a prezídia Policajného zboru,
(f)
riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru je predseda základnej
organizácie odborového zväzu,
(g)
štatutárneho zástupcu ostatných rozpočtových organizácií ministerstva
a príspevkových organizácií ministerstva je predseda základnej organizácie
odborového zväzu pôsobiacej v tejto organizácii.
(5) Odborový partner je členom všetkých poradných orgánov subjektov
uvedených v odseku 4.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1331
(6) Minister, štátni tajomníci ministerstva, prezident Policajného zboru,
generálni riaditelia a riaditelia útvarov ministerstva a Policajného zboru majú
právo zúčastňovať sa zasadnutí orgánov odborového zväzu. Toto rovnako platí aj
pre nadriadených na nižších stupňoch riadenia.
(7) Ak všeobecne záväzný právny predpis alebo interný predpis vyžaduje
prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu, plnenie tejto povinnosti uplatňuje
nadriadený útvaru, kde nie je základná organizácia odborového zväzu u príslušnej
rady odborového zväzu.
(8) Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto kolektívnej zmluvy sa vzťahujú na
všetkých policajtov.
Čl. 2
LEGISLATÍVNA OBLASŤ
(1) Odborový
zväz
je
riadnym
účastníkom
vnútrorezortného
pripomienkového konania k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných
predpisov. Pritom je potrebné dbať, aby sa týmto postupom
nesprístupnila utajovaná skutočnosť.
(2) Návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov,
zasielané
ministerstvu na pripomienkové konanie, sa prostredníctvom kancelárie ministra
postupujú na pripomienkové konanie odborovému zväzu, pokiaľ ich obsahom sú
okruhy týkajúce sa právnych, ekonomických, sociálnych istôt a vzdelávania
policajtov.
(3) Súčasťou návrhu interného predpisu ministerstva, ktorý upravuje právne,
sociálne a ekonomické istoty policajtov a bezpečnosť a ochranu zdravia pri
výkone štátnej služby, je stanovisko odborového zväzu.
(4) Ministerstvo sa zaväzuje zosúladiť nariadenie ministra vnútra Slovenskej
republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného
zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní
služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších
predpisov s § 91 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. v nadväznosti na prerokovanie
zvýšenia osobného príplatku s odborovým zväzom. Prerokovanie zvýšenia
osobného príplatku musí byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 122/2013 Z. z.“).
(5) Ministerstvo sa zaväzuje uskutočňovať skončenia služobného pomeru
v zmysle ustanovenia § 192 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z., len po prerokovaní
s odborovým zväzom.
(6) Ministerstvo umožní odborovému zväzu vyjadrovať sa k návrhom
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v oblastiach
vymedzených v § 228 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
Čl. 3
SLUŽOBNÉ A ODBOROVÉ ORGÁNY VO VZŤAHU K POLICAJTOM
(1) Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať potrebné informácie
týkajúce sa podmienok zabezpečovania výkonu štátnej služby policajtov, ich
sociálnych a ekonomických podmienok a v súčinnosti pôsobiť na odstraňovanie
nedostatkov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1332
(2) Minister, prezident Policajného zboru alebo generálny riaditeľ sekcie
kontroly a inšpekčnej služby ministerstva sa zaväzujú na požiadanie odborového
zväzu zriadiť komisiu na objektívne prešetrenie sťažností podaných policajtmi,
občanmi alebo inými subjektmi, v ktorej bude mať zastúpenie i odborový zväz.
(3) Ministerstvo ako zriaďovateľ Centra účelových zariadení ministerstva
bude v spolupráci s odborovým zväzom organizovať výmenné zahraničné
rekreačné pobyty.
(4) Ministerstvo sa zaväzuje, že bude ustanovenie § 228 zákona č. 73/1998
Z. z. realizovať tak, že po dohode s odborovým zväzom ustanoví do poradných
orgánov a komisií aj policajtov navrhnutých odborovým zväzom.
(5) Ministerstvo sa zaväzuje návrh na udelenie disciplinárnej odmeny,
mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona
č. 73/1998 Z. z. pred jeho predložením ministrovi, prezidentovi Policajného zboru
alebo vedúcemu služobného úradu ministerstva vopred prerokovať s predsedom
odborového zväzu alebo ním poverenou osobou za dodržania ustanovení
zákona č. 122/2013 Z. z.
(6) Služobný úrad poskytne policajtovi odmenu pri dosiahnutí 50 rokov
veku1, ak za posledných 12 mesiacov neporušil služobnú disciplínu vo výške
a) 50% jeho posledného priznané mesačného služobného príjmu pri dĺžke
nepretržitého trvania služobného pomeru menej ako päť rokov,
b) 100% jeho posledného priznaného mesačného služobného príjmu pri dĺžke
nepretržitého trvania služobného pomeru najmenej päť rokov.
(7) Ministerstvo prerokuje s odborovým zväzom navrhované organizačné
zmeny najmenej 60 dní pred ich uskutočnením. Ak je zástupca odborového zväzu
členom komisie pripravujúcej organizačné zmeny, nemusí byť táto časová lehota
dodržaná.
(8) Ministerstvo sa zaväzuje, že návrh na vytvorenie novej funkcie
v tabuľke zloženia a počtov útvaru a jej zaradenie do platovej triedy prerokuje
s odborovým zväzom.
(9) Ministerstvo sa zaväzuje, že podľa § 228 zákona č. 73/1998 Z. z.
v rámci súčinnosti umožní odborovému zväzu vyjadriť sa k návrhom na
personálne obsadenie riadiacich funkcií na jednotlivých stupňoch riadenia v lehote
najviac päť dní od ich doručenia za dodržania ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z..
(10) Policajtovi, ktorý v dôsledku organizačnej zmeny bude vykonávať iný
druh štátnej služby, služobný úrad zabezpečí nevyhnutné vzdelávanie
a preškolenie.
(11) Zmluvné strany si budú pri realizovaní ustanovenia § 226 ods. 3 a 4
zákona č. 73/1998 Z. z. vychádzať v ústrety, kontrolovať ho v praxi a operatívne
zabezpečovať nápravu u tých útvarov ministerstva a Policajného zboru, kde dôjde
k nezhodám medzi nadriadeným a odborovým funkcionárom.
(12) Zmluvné strany sa dohodli, že výnimky zo zásady kariérneho postupu
podľa čl. 13 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 3/2007 o zásadách
kariérneho postupu príslušníka Policajného zboru, možno udeliť len po
predchádzajúcom prerokovaní s predsedom odborového zväzu alebo ním
poverenej osoby za dodržania ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z..
1
§102a ods. 2 písm. a) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1333
(13) Ministerstvo sa zaväzuje, že v školách rezortnej školskej sústavy vytvorí
dostatočné kapacity na poskytovanie špecializovaného policajného vzdelania na
základe potrieb výkonu štátnej služby.
(14) Ministerstvo sa zaväzuje, že k návrhu
na opätovné prijatie do
Policajného zboru sa vyjadrí predseda odborového zväzu alebo ním poverená
osoba formou odôvodneného stanoviska za dodržania ustanovení zákona
č. 122/2013 Z. z..
(15) Ministerstvo sa zaväzuje, že návrhy na vydanie personálnych rozkazov
ministra alebo disciplinárnych rozkazov ministra, ktoré si vyžadujú prerokovanie
alebo schválenie odborovým orgánom zo zákona č. 73/1998 Z. z., predloží na
stanovisko vedeniu odborového zväzu.
(16) Ministerstvo sa zaväzuje, že policajt sa pri prevedení alebo preložení
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. ustanoví do funkcie s prihliadnutím na
dosiahnuté vzdelanie a nadobudnuté praktické skúsenosti na funkcii, z ktorej je
prevádzaný alebo prekladaný. Len v odôvodnených prípadoch sa ustanoví do
funkcie s nižším kvalifikačným predpokladom vzdelania, ako bol stanovený pre
funkciu, z ktorej je prevádzaný alebo prekladaný.
(17) Ministerstvo sa zaväzuje, že zverejní na intranetovej stránke
ministerstva všetky voľné systemizované miesta do troch dní od ich uvoľnenia.
(18) Ministerstvo pri výkone práv jediného akcionára Nemocnice svätého
Michala, a.s., Bratislava vyvinie maximálne úsilie na zabezpečenie bezplatného
poskytovania potvrdenia policajtovi o vykonaní zdravotnej starostlivosti na
preukázanie dôležitej osobnej prekážky v štátnej službe podľa § 79 a 81 zákona
č. 73/1998 Z. z.
(19) Ministerstvo zriadi komisiu sociálneho partnerstva a sociálneho dialógu
tzv. malú bipartitu. Komisia bude zriadená v paritnom zastúpení sociálnych
partnerov na najvyššej úrovni. Predmetom rokovania komisie budú najmä návrhy
na zmeny v odmeňovaní a systemizácií policajtov, návrhy na zmeny v materiálnotechnickom zabezpečení policajtov, návrhy na zmeny v organizačnej štruktúre
alebo dislokácií. Zloženie, úlohy a činnosť komisie upraví interný predpis alebo
štatút komisie.
(20) Zmluvné strany sa dohodli, že ministerstvo zabezpečí od 1. januára
2015 zvýšenie funkčných platov policajtov o 1,5 % a od 1. júla 2015 o ďalšie 1 %.
(21) Zmluvné strany sa dohodli, že vypracujú kritériá pre mimoriadne
povýšenia do vyššej hodnosti podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 73/1998 Z. z.
(22) Služobný úrad poskytne policajtovi služobné voľno s nárokom na
služobný plat v rozsahu jedného dňa na bezodplatnú účasť na darovaní krvi.
(23) Zmluvné strany sa dohodli, že služobný úrad umožní policajtovi
zvolenému do funkcie v odborových orgánoch (§ 226 ods. 3 zákona) používať
služobné cestné vozidlo ministerstva po schválení jazdy príslušným nadriadeným
aj počas služobného voľna, ak je to nevyhnutné pre odborársku činnosť a na
zaistenie činnosti odborového orgánu. Policajt (volený funkcionár) môže viesť
služobné cestné vozidlo ministerstva ak je držiteľom platného povolenia na
vedenie služobného cestného vozidla ministerstva a spĺňa ďalšie podmienky na
vedenie služobného cestného vozidla ministerstva podľa interného predpisu2.
2
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 68/2010 o používaní služobných cestných
vozidiel v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1334
Čl. 4
SOCIÁLNA OBLASŤ
(1) Ministerstvo, útvary ministerstva a útvary Policajného zboru prerokujú
návrh rozpočtu a rozpis rozpočtu s odborovým zväzom a s príslušnou odborovou
organizáciou.
(2) Ministerstvo predloží na požiadanie odborovému
a potrebné podklady o čerpaní mzdových prostriedkov.
zväzu
prehľad
(3) V prípade, ak finančná situácia v oblasti rozpočtu mzdových prostriedkov
umožní tvorbu fondu odmien policajtov, jeho výška a následné použitie bude
prerokované 14 dní pred rozpísaním objemov finančných prostriedkov na odmeny
s vedením odborového zväzu.
(4) Ministerstvo v rozpise rozpočtu finančných prostriedkov stanoví
zodpovedajúcu výšku finančných prostriedkov, ktoré budú určené na liečebnopreventívnu starostlivosť v danom rozpočtovom roku.
(5) Zmluvné strany sa dohodli, že budú pravidelne raz za polrok
prehodnocované objemy finančných prostriedkov vyčlenených na osobné príplatky
na podriadených útvaroch. Prideľovanie finančných prostriedkov na osobné
príplatky pre podriadené útvary bude prerokované s odborovým partnerom.
(6) V rámci vzájomných stykov policajných zborov bude umožnené
poskytovať recipročne ubytovanie zahraničným návštevám v ubytovacích
zariadeniach ministerstva za cenu stanovenú pre policajtov.
(7) Policajtom a ich rodinným príslušníkom
bude umožnené využívať
rekreačné zariadenia ministerstva na rodinnú rekreáciu pričom cena rekreačného
poukazu bude prerokovaná komisiou, ktorej členom bude aj zástupca odborového
zväzu.
(8) Zmluvné strany sa dohodli, že policajtom bude zabezpečené stravovanie
zodpovedajúce zásadám správnej výživy vo všetkých zmenách výkonu štátnej
služby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadenia ministra
vnútra Slovenskej republiky č. 24/2013 o zabezpečovaní stravovania.
(9) Ak dĺžka zmeny pri zabezpečovaní výkonu štátnej služby bude trvať
dlhšie ako 11 hodín, poskytne sa policajtovi ďalšie hlavné jedlo za podmienok
uvedených v § 141 ods. 2 písm. i) zákona č. 73/1998 Z. z.. Ak dĺžka zmeny bude
trvať dlhšie ako 17 hodín, budú mu poskytnuté tri hlavné jedlá. Ak policajt na
základe príkazu nadriadeného bude vykonávať štátnu službu nad základný čas
služby v týždni alebo služobnú pohotovosť na pracovisku, bude mu
zabezpečované stravovanie za predpokladu, že doba ich trvania bude dlhšia ako
štyri hodiny. Ak práca nad základný čas služby v týždni alebo pracovná
pohotovosť na pracovisku bude trvať viac ako 11 hodín patrí mu ďalšie hlavné
jedlo, ak bude trvať práca nad základný čas služby v týždni alebo pracovná
pohotovosť na pracovisku viac ako 17 hodín poskytne sa policajtovi ďalšie hlavné
jedlo. Ak je policajtovi nariadená práca nad základný čas služby alebo služobná
pohotovosť na pracovisku, ktorá bezprostredne nadväzuje na plánovanú službu
a spolu s plánovanou službou trvá viac ako 11 hodín patrí policajtovi ďalšie hlavné
jedlo a ak trvá viac ako 17 hodín patrí policajtovi tretie hlavné jedlo.
a)
(10) Zmluvné strany sa dohodli, že pri praktickom využívaní:
priamej zmluvnej formy stravovania vo verejných stravovacích zariadeniach
(reštaurácie s obsluhou) bude nominálna hodnota stravného lístka od
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1335
1. januára 2015 najviac do výšky 3,20 € a od 1. februára 2015 najviac vo
výške 3,30€; to sa nebude vzťahovať na prípady stravovania
zabezpečovaného využívaním priamej zmluvnej formy v stravovacích
zariadeniach, ktoré poskytnú miesto na sedenie bez obsluhy pre vopred
vymedzený počet stravníkov (jedálne v závodoch, družstvách, úradoch alebo
iných vymedzených priestoroch). Konkrétnu nominálnu hodnotu stravného
lístka pri priamej zmluvnej forme si dohodnú v kolektívnych zmluvách sociálni
partneri na úrovni rozpočtových organizácií ministerstva a príspevkových
organizácii ministerstva.
b)
sprostredkovateľskej formy stravovania (gastrolístky) bude nominálna
hodnota od 1. januára 2015 vo výške 3,20 € a od 1. februára 2015 najviac vo
výške 3,30€,
c)
v prípade žiadosti policajta o diétne stravovanie doloženej písomným
odporúčaním odborného ošetrujúceho lekára poskytujúceho špecializovanú
zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo, gastroenterológia
a diabetológia mu bude umožnené využívanie sprostredkovateľskej formy
stravovania;
d)
v prípade, ak útvar disponuje vlastným stravovacím zariadením, ktoré
využíva na prípravu jedál, alebo na výdaj jedál zabezpečovaný
dodávateľským spôsobom, je povinný zriadiť stravovaciu komisiu, ktorej
členom bude aj zástupca odborového zväzu.
(11) Služobný úrad môže poskytnúť príspevok na stravovanie zo sociálneho
fondu aj bývalým policajtom, ktorí splnili podmienky nároku na výsluhový
dôchodok3 a zároveň dovŕšili vek 62 rokov, alebo splnili podmienky nároku na
starobný dôchodok podľa osobitného predpisu4, a to podľa konkrétnych
finančných možností.
(12) Zmluvné strany sa dohodli, že tvorba sociálneho fondu podľa
osobitného predpisu5 je od 1. januára 2015 vo výške 1,12 % zo súhrnu služobných
príjmov6 zúčtovaných policajtom na výplatu za kalendárny rok. Sociálny fond sa
tvorí v súlade s programovou štruktúrou
rozpočtu spoločne pre všetkých
policajtov zaradených podľa podprogramov 0D601,0D605, 0D606, 0D60A, 0D607
– okrem výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť a Strednej
školy požiarnej ochrany, 0D60801– okrem sekcie verejnej správy (ďalej len
„podprogramy pre PZ).
(13) Zásady pre použitie sociálneho fondu pre policajtov zaradených
v podprogramoch pre PZ sú:
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že sociálny fond pre podprogramy pre PZ bude
rozdelený nasledovne:
a) 39 % na stravovanie,
b) 5% na regeneráciu pracovných síl,
c) 10 % na dopravu do miesta výkonu štátnej služby a späť,
d) 10 % na nenávratné sociálne výpomoci,
e) 36 % na návratné sociálne výpomoci.
3
4
5
6
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 84 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru , Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení
neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1336
2.
Z vytvoreného sociálneho fondu sa 39 % vyčlení na stravovanie v priebehu
výkonu zmien. Tam, kde 39 % zo sociálneho fondu nedosahuje
a) od 1. januára 2015 výšku 0,20 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma upraví
presunom z položiek v bode 1 písm. b), c), d) do výšky 0,20 eur, a to rovnako
pri využívaní rôznych foriem stravovania.
b) od 1. februára 2015 výšku 0,26 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma
upraví presunom z položiek v bode 1 písm. b), c), d) do výšky 0,26 eur, a to
rovnako pri využívaní rôznych foriem stravovania.
3.
Z vytvoreného sociálneho fondu sa 5% vyčlení na regeneráciu pracovných
síl.
4.
Z vytvoreného sociálneho fondu sa 10 % vyčlení na dopravu do miesta
výkonu štátnej služby a späť.
5.
Príspevok na regeneráciu pracovných síl a príspevok na dopravu do miesta
výkonu štátnej služby a späť (ďalej len „príspevok“) sa poskytne bez
predloženia dokladov vo forme peňažného plnenia raz za rok policajtovi,
ktorého služobný pomer k 30. novembru príslušného kalendárneho roka trvá.
Výška príspevku sa určí podľa celkového počtu policajtov, zostatku
finančných prostriedkov sociálneho fondu vytvoreného na uvedený účel
v príslušnom kalendárnom roku a počtu kalendárnych mesiacov, počas
ktorých služobný pomer policajta v kalendárnom roku trval.
Príspevok sa neposkytne policajtovi, ktorému vznikne služobný pomer
k 1. novembru príslušného kalendárneho roka a neskôr a policajtovi, ktorý
bude k 30. novembru príslušného kalendárneho roka na materskej dovolenke
alebo rodičovskej dovolenke. Policajtovi, ktorý je služobne zaradený
v Krajskom riaditeľstve PZ v Bratislave a je mu poskytnutý počas roka 2015
príspevok zo sociálneho fondu na zvýhodnené využívanie liniek MHD
prevádzkovaných Dopravným podnikom Bratislava a.s. a zároveň spĺňa
vyššie uvedené kritériá, bude uvedený príspevok poskytnutý v polovičnej
výške z prislúchajúcej alikvotnej čiastky.
6.
Policajtovi, ktorý je služobne zaradený na Krajskom riaditeľstve PZ
v Bratislave (okrem Okresného riaditeľstva PZ v Malackách, Okresného
riaditeľstva PZ v Senci, Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku), patrí príspevok
zo sociálneho fondu na zvýhodnené využívanie liniek MHD prevádzkovaných
Dopravným podnikom Bratislava a. s. na základe Čiastkovej dohody
o rozsahu a podmienkach zvýhodneného využívania liniek MHD
prevádzkovaných Dopravným podnikom Bratislava a.s. a policajtmi
Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Uvedený príspevok sa vypláca
v štvrťročných platbách z prostriedkov určených na dopravu do miesta
výkonu štátnej služby a späť uvedených v čl. 4 ods. 13 bod 1 písm. c).
7.
Zo sociálneho fondu sa 10% vyčlení na nenávratnú sociálnu výpomoc.
Nenávratná sociálna výpomoc bude poskytovaná na základe individuálnych
žiadostí policajtov podľa stavu finančných prostriedkov sociálneho fondu.
8.
Nenávratná sociálna výpomoc sa poskytuje v týchto prípadoch:
a) úmrtie policajta; nenávratná sociálna výpomoc sa poskytne rodinnému
príslušníkovi7, ktorý zabezpečoval pohreb,
7
§ 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1337
b) dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby policajta trvajúca viac ako dva
mesiace,
c) živelná pohroma, ktorá postihla policajta,
d) iná nepredvídaná sociálna situácia značne znižujúca dovtedajší životný
štandard policajta,
e) získanie Jánskeho plakety.
9.
Nenávratná sociálna výpomoc sa podľa bodu 8 písm. a),b) a d) e)poskytuje
len tomu žiadateľovi, ktorého výška príjmu spolu s príjmom osôb trvalo s ním
žijúcich v spoločnej domácnosti neprekročí dvojnásobok priemernej
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny
rok predchádzajúci dva roky kalendárneho roka, za ktorý sa tvorí sociálny
fond, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Pre účely poskytnutia tejto výpomoci (na posúdenie bytovej situácie
a platobnej schopnosti žiadateľa) sa za osoby trvalo žijúce v spoločnej
domácnosti považuje napr. manžel, manželka, rodičia, druh, družka (alebo
iná na roveň postavená osoba) a deti, ku ktorým majú rodičia vyživovaciu
povinnosť.
10. Nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 8 písm. a) možno poskytnúť na
základe písomnej žiadosti rodinného príslušníka6) policajta, ktorý
zabezpečoval pohreb, doloženej písomnými dokladmi potvrdzujúcimi
výdavky súvisiace s pohrebom, najviac však do výšky 1000 eur.
11. Nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 8 písm. b) možno poskytnúť
policajtovi na základe písomnej žiadosti doručenej komisii najneskôr však do
30 kalendárnych dní po ukončení dočasnej neschopnosti na výkon štátnej
služby policajta. Výška nenávratnej sociálnej výpomoci sa rovná priemernej
výške straty na zárobku počas kalendárnych dní dočasnej neschopnosti na
výkon štátnej služby policajta, najviac však vo výške 165 eur za kalendárny
mesiac. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na jedno celé euro nahor.
12. Nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 8 písm. c) možno poskytnúť
policajtovi na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich výšku
škody spôsobenej živelnou pohromou do výšky 1000 eur. Ak mal žiadateľ
uzatvorenú poistnú zmluvu na poškodený majetok, je potrebné predložiť
doklady o výške náhrady škody zo strany poisťovne.
13. Nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 8 písm. d) možno poskytnúť
policajtovi na základe písomnej žiadosti a odôvodnenia do výšky 800 eur, to
neplatí, ak ide o dôvod podľa bodu 13 písm. a), kedy možno poskytnúť
výpomoc až do výšky dvojnásobku sumy určenej pre tento druh výpomoci.
Žiadosť o nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 13 písm. a) musí byť
doložená kópiou meritórneho rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní,
v ktorom je vyčíslená škoda a zároveň uvedené, že škoda bola spôsobená
v súvislosti s výkonom služobnej činnosti.
14. Za inú nepredvídanú sociálnu situáciu, ako dôvod pre poskytnutie
nenávratnej sociálnej výpomoci podľa bodu 8 písm. d), sa spravidla považuje
udalosť:
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1338
a) útok na majetok policajta vzhľadom na výkon služobnej činnosti, pokiaľ bude
preukázaný úmysel a nedošlo k plneniu (poistné plnenie, náhrada škody
a podobne); v prípadoch osobitného zreteľa, sa môže suma podľa písmena
d) navýšiť z finančných prostriedkov, ktoré zostanú nevyčerpané z iného
druhu nenávratnej sociálnej výpomoci za posudzované obdobie,
b) ak osamelý rodič starajúci sa o dieťa alebo deti viac ako tri mesiace nedostal
výživné (príspevok na výchovu a starostlivosť o dieťa); v tomto prípade treba
preukázať
vymáhanie a využitie všetkých možností podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov,
c) náhla, vážna zmena zdravotného stavu policajta,
d) náhla a vážna zmena zdravotného stavu rodinného príslušníka 6 policajta,
e) narodenie dieťaťa osamelej matke; uplatniť žiadosť v takomto prípade je
potrebné najneskôr do dvoch mesiacov od narodenia dieťaťa.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že ministerstvo vyplatí zo sociálneho fondu
nenávratnú sociálnu výpomoc podľa ods. 8 písm. e) príslušníkovi, ktorý
v roku 2015 získal :
a) bronzovú Jánskeho plaketu príspevok vo výške
40 €,
b) striebornú Jánskeho plaketu príspevok vo výške
60 €,
c) zlatú Jánskeho plaketu príspevok vo výške
80 €,
d) diamantovú Jánskeho plaketu príspevok vo výške
100 €,
e) medailu MUDr. Jána Kňazovického príspevok vo výške 130 €.
16. Komisia posudzuje žiadosť o nenávratnú sociálnu výpomoc policajta so
zreteľom na:
a) odôvodnenosť žiadosti,
b) sociálnu situáciu policajta a osôb trvalo s ním žijúcich v spoločnej
domácnosti,
c) výšku disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na poskytovanie
nenávratných sociálnych výpomocí.
17. Nenávratná sociálna výpomoc nie je nároková a nevyčerpané finančné
prostriedky určené na nenávratné sociálne výpomoci budú v príslušnom
kalendárnom roku presunuté do objemu finančných prostriedkov na
príspevok na regeneráciu pracovných síl a na dopravu do miesta výkonu
štátnej služby a späť.
18. 36 % zo sociálneho fondu sa vyčlení na návratnú sociálnu výpomoc. Zdrojom
financovania tejto výpomoci je dohodnuté percentuálne vyjadrenie z tvorby
sociálneho fondu bežného roka (t. j. dohodnutá časť z prídelu do sociálneho
fondu) a splátky z poskytnutých návratných sociálnych výpomocí. Nepoužité
finančné prostriedky vyčlenené na tento účel prechádzajú ako ich zdroj do
ďalšieho kalendárneho roka. Tieto zdroje budú analyticky sledované.
19. Ak nie je v rozpočte zabezpečená suma na uspokojenie žiadateľa, ktorý
spĺňa všetky podmienky na priznanie výpomoci, jeho žiadosť bude presunutá
na najbližšie rokovanie komisie. Žiadosť a prílohy k žiadosti zostávajú
v tomto prípade v platnosti aj pre ďalšie obdobie.
20. Doplňujúce kritériá na posudzovanie priznania výšky výpomoci alebo presun
žiadosti na neskoršie vybavenie sú:
a) čerpanie
návratnej
sociálnej
výpomoci
akéhokoľvek
druhu
v predchádzajúcom období,
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1339
b) príjem žiadateľa a s ním posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti; pre účely poskytnutia tejto výpomoci (na posúdenie bytovej
situácie a platobnej schopnosti žiadateľa) sa za osoby trvalo žijúce
v spoločnej domácnosti považuje manžel, manželka, rodičia, druh, družka
(alebo iná na roveň postavená osoba) a deti, ku ktorým majú rodičia
vyživovaciu povinnosť,
c) dĺžka trvania služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo
pracovného pomeru žiadateľa v útvaroch ministerstva,
d) ďalšie sociálne aspekty (počet detí, rodinný stav a podobne),
e) iné kritériá.
21. Návratná sociálna výpomoc je nenároková. Postup jej uplatňovania,
schvaľovania a poskytovania upravuje interný predpis8.
22. Nevyčerpané finančné prostriedky podľa ods. 13 bod 1 písm. a) a d) budú
v príslušnom kalendárnom roku presunuté do objemu finančných
prostriedkov na príspevok na regeneráciu pracovných síl a na dopravu do
miesta výkonu štátnej služby a späť.
23. Ministerstvo sa zaväzuje, že štvrťročne zverejní na intranetovej stránke
ministerstva zoznam policajtov, ktorí požiadali o poskytnutie návratnej
sociálnej výpomoci a nenávratnej sociálnej výpomoci (ďalej len „výpomoc“)
a zoznam policajtov, ktorým bola výpomoc poskytnutá. Zoznamy budú
obsahovať titul, meno, priezvisko, služobné zaradenie (centrum podpory),
druh, účel, výšku výpomoci, dátum doručenia žiadosti o výpomoc a dátum
poskytnutia výpomoci v súlade s osobitnými predpismi9.
24. Generálna riaditeľka sekcie systemizácie a mzdovej politiky ministerstva
a riaditelia krajských riaditeľstiev Policajného zboru zriadia sociálne komisie.
Sociálna komisia si v štatúte určí oprávnenia a povinnosti, ktoré musia byť
v súlade s osobitným predpisom, kolektívnou zmluvou a dobrými mravmi.
Sociálna komisia schvaľuje použitie prostriedkov sociálneho fondu.
Generálna riaditeľka sekcie systemizácie a mzdovej politiky ministerstva
a riaditelia krajských riaditeľstiev Policajného zboru môžu rozhodnutie
sociálnej komisie pozastaviť alebo zrušiť, ak je rozhodnutie sociálnej komisie
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s kolektívnou
zmluvou.
25. V sociálnej komisii bude zastúpená každá základná organizácia odborového
zväzu jedným členom. Zastúpenie organizačných jednotiek služobného
úradu je v kompetencii generálnej riaditeľky sekcie systemizácie a mzdovej
politiky ministerstva a riaditeľov krajských riaditeľstiev Policajného zboru,
pričom počet zástupcov nimi nominovaných je rovnaký ako počet zástupcov
odborového zväzu. Predsedom sociálnej komisie je zástupca odborového
zväzu, tajomníkom sociálnej komisie je zástupca služobného úradu. Po
dohode zmluvných strán nemusí mať v sociálnej komisii zastúpenie každá
základná organizácia odborového zväzu, ale paritné zastúpenie musí byť
zachované.
8
9
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 136/2014 o návratnej sociálnej výpomoci zo
sociálneho fondu.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 84/2014 Z. z.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1340
26. Sociálna komisia rozhoduje hlasovaním a o priebehu rokovania vyhotoví
tajomník sociálnej komisie zápisnicu, ktorú podpisuje predseda sociálnej
komisie a dvaja členovia sociálnej komisie, ktorí budú na začiatku zasadnutia
komisie schválení ako overovatelia zápisnice. V prípade rovnosti hlasov pri
hlasovaní má predseda sociálnej komisie dva hlasy.
27. Z dôvodu uspokojovania potrieb policajtov, po schválení sociálnou komisiou
je možné presúvať finančné prostriedky sociálneho fondu medzi jednotlivými
položkami uvedenými v ods. 13 bode 1., nečerpanými v plánovanom
rozsahu.
28. Za účelom riešenia prípadných sporov vzniknutých na základe rozhodnutí
sociálnych komisií o pridelení prostriedkov zo sociálneho fondu na jednotlivé
druhy výpomocí služobný úrad podľa potreby zriadi centrálnu rozhodcovskú
komisiu (ďalej len „rozhodcovská komisia“). Rozhodcovská komisia je
zložená z dvoch zástupcov odborového zväzu a dvoch zástupcov
služobného úradu. Predsedom rozhodcovskej komisie je zástupca
odborového zväzu. Stanovisko rozhodcovskej komisie je konečné.
29. Z príspevkov zo sociálneho fondu sa vykonáva zrážka preddavku na daň
z príjmu zo závislej činnosti a zrážka preddavku na verejné zdravotné
poistenie10.
30. Príspevok zo sociálneho fondu nepatrí policajtovi, ktorý v čase poukázania
finančných prostriedkov na účet žiadateľa, nie je v služobnom pomere,
okrem policajta, u ktorého je príspevok súčasťou jeho posledného
služobného príjmu5.
31. Policajt, ktorý je služobne zaradený na
a) krajskom riaditeľstve Policajného zboru, na centre podpory alebo jednotke
centra podpory s výnimkou Bratislavy, svoju žiadosť o poskytnutie výpomoci
zo sociálneho fondu predloží zodpovednému zamestnancovi konkrétneho
centra podpory. Táto žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej komisie,
ktorá je zriadená na konkrétnom krajskom riaditeľstve Policajného zboru.
b) Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave alebo na Centre
podpory Bratislava svoju
žiadosť o poskytnutie
výpomoci zo
sociálneho fondu predloží zodpovednému zamestnancovi na odbore
mzdovej politiky sekcie systemizácie a mzdovej politiky ministerstva. Táto
žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej komisie, ktorá je zriadená na
Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave.
c) sekcii, úrade, zariadení ministerstva, centre podpory ministerstva, prezídiu
Policajného zboru, Strednej odbornej škole Policajného zboru v Bratislave
alebo Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku svoju žiadosť
o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu predloží zodpovednému
zamestnancovi na odbore mzdovej politiky sekcie systemizácie a mzdovej
politiky ministerstva. Táto žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej
komisie, ktorá je zriadená generálnou riaditeľkou sekcie systemizácie
a mzdovej politiky ministerstva.
10
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1341
d) Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach, svoju žiadosť
o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu predloží zodpovednému
zamestnancovi na Centre podpory Košice. Táto žiadosť bude predmetom
rokovania sociálnej komisie, ktorá je zriadená na Krajskom riaditeľstve
Policajného zboru v Košiciach.
(14) Zmluvné strany sa dohodli, že predsedovia rád odborového zväzu budú
mať na odborársku prácu vyčlenené tri dni služobného voľna za mesiac
s nárokom na služobný plat.
(15) Zmluvné strany sa dohodli, že predsedovia základných organizácií
odborového zväzu, predsedovia krajských rád odborového zväzu, alebo policajti,
ktorí boli zvolení do funkcií v odborových orgánoch, budú mať na administratívnu
odborársku prácu vyčlenený jeden deň služobného voľna za mesiac v základnej
organizácii, ktorá má do 100 členov, dva dni služobného voľna za mesiac
v základnej organizácii nad 100 členov s nárokom na služobný plat. Uvedené dni
sa im v plnom rozsahu započítavajú do mesačného fondu času služby.
(16) Po zavedení informačného systému SAP HR – sociálne zabezpečenie
do plnohodnotnej prevádzky sa budú ďalej skúmať možnosti a podmienky, za
ktorých by bolo možné realizovať z dávky výsluhového zabezpečenia,
výsluhového dôchodku, platbu členských príspevkov u členov odborového zväzu.
Čl. 5
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Rozsah materiálno-technického zabezpečenia činnosti odborových orgánov
bude realizovaný podľa § 228 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Za nevyhnutné
materiálno-technické zabezpečenie pre činnosť odborového zväzu sa považuje
bezplatné poskytnutie kancelárskych priestorov vybavených nábytkom,
výpočtovou technikou a telekomunikačným spojením. Formou výpožičky budú
odborovému zväzu poskytnuté tri služobné cestné vozidlá, ktoré budú používané
podľa jeho potrieb. Zmluvu o výpožičke uzatvorí generálny riaditeľ sekcie
hnuteľného a nehnuteľného majetku ministerstva s predsedom odborového zväzu.
Iné bezplatné a nevyhnutné materiálno-technické zabezpečenie činnosti
odborových orgánov je možné iba po dohode ministra s predsedom odborového
zväzu.
Čl. 6
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Podmienky v tejto kolektívnej zmluve sú dohodnuté ako podmienky
minimálne pre uzatvorenie kolektívnych zmlúv na úrovni jednotlivých rozpočtových
organizácií ministerstva a príspevkových organizácií ministerstva a príslušnej
odborovej organizácie. Tieto podmienky možno na základe kolektívneho
vyjednávania rozpracovať na vlastné podmienky podľa tejto kolektívnej zmluvy
a zákona č. 73/1998 Z. z.
(2) Zmluvné strany môžu písomne predložiť návrhy na riešenie sporov
vyplývajúcich z plnenia tejto kolektívnej zmluvy a sporov pri uzatváraní
kolektívnych zmlúv na úrovni rozpočtových organizácií ministerstva
a príspevkových organizácií ministerstva. Na tento účel vytvorí minister po dohode
s odborovým zväzom do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy 6 člennú
komisiu v paritnom zastúpení oboch strán. Závery prijaté na spoločných
rokovaniach sú záväzné pre obidve zmluvné strany.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 145/2014
Strana 1342
(3) Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmenách,
neplnení alebo doplnení tejto zmluvy. O návrhu sú povinné zmluvné strany
rokovať do 15 dní od doručenia návrhu.
(4) Zmeny a dodatky tejto kolektívnej zmluvy sa prijímajú iba v písomnej
forme a schvaľujú sa rovnako ako kolektívna zmluva.
(5) Zmluvné strany sa zaväzujú, že jedenkrát za štvrťrok spoločne
vykonajú vyhodnotenie plnenia kolektívnej zmluvy, o ktorom vyhotovia písomný
zápis.
(6) Ministerstvo sa zaväzuje, že uverejní kolektívnu zmluvu vo Vestníku
ministerstva a na internetovej stránke do 15 dní od jej podpísania.
(7) Kolektívna zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho pre
ministerstvo dva rovnopisy a jeden rovnopis pre odborový zväz.
(8)
Kolektívna zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami.
(9) Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.
Kolektívnu zmluvu zverejní ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.
(10) Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. decembra 2015.
V Bratislave dňa 19.12.2014
________________________
Robert KALIŇÁK v. r.
minister vnútra
Slovenskej republiky
_________________________
Miroslav LITVA v. r.
predseda Odborového zväzu
polície v Slovenskej republike
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1343
146
Oznámenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru na rok 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že Odborový zväz hasičov, Slovenský
odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz Kovo a Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky uzatvorili Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru na rok 2015.
Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Text kolektívnej zmluvy uverejňujeme v úplnom znení.
Č. p.: KM-OBL-4-39/2014
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1344
KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA
pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
uzatvorená medzi
ODBOROVÝM ZVÄZOM HASIČOV
a
SLOVENSKÝM ODBOROVÝM ZVÄZOM
VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY
a
ODBOROVÝM ZVÄZOM KOVO
a
MINISTERSTVOM VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA ROK 2015
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1345
Odborový zväz hasičov
zastúpený prezidentom Petrom Šagátom
a
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry
zastúpený predsedníčkou Máriou M a y e r o v o u
a
Odborový zväz KOVO
zastúpený podpredsedom Rady Monikou Benedekovou
(ďalej len „odborový zväz“)
na strane jednej
a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
zastúpené podpredsedom vlády a ministrom vnútra Slovenskej republiky
JUDr. Robertom Kaliňákom (ďalej len „ministerstvo“)
na strane druhej
uzatvárajú
podľa zákona č. 315/2001 Z. z.
o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
a
podľa zákona č. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru
(ďalej len „príslušník“), na zlepšenie podmienok vykonávania štátnej služby, ako aj
zdravotných,
sociálnych a kultúrnych podmienok na vykonávanie štátnej služby vrátane podmienok
na využívanie voľného času túto
kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na rok 2015
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1346
Článok 1.
Všeobecné ustanovenia
(1) Účelom tejto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (ďalej len „kolektívna zmluva“) je
zabezpečiť oprávnené záujmy a potreby príslušníkov, zlepšiť podmienky vykonávania štátnej
služby, ako aj zdravotné, sociálne a kultúrne podmienky výkonu ich štátnej služby vrátane
podmienok na využívanie voľného času.
(2) Kolektívna zmluva je záväzná pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„služobný úrad“)1) na strane jednej a pre odborový zväz na strane druhej, ak nie je ďalej
dohodnuté inak.
(3) Kolektívna zmluva upravuje individuálne vzťahy a kolektívne vzťahy medzi služobným
úradom a príslušníkmi a práva a povinnosti zmluvných strán.
(4) Podmienky vykonávania štátnej služby dohodnuté v tejto kolektívnej zmluve a povinnosti
z nej vyplývajúce plní služobný úrad a ten odborový orgán, ktorému oprávnenie vyplýva zo
stanov príslušného odborového zväzu.
(5) Zmluvné strany zabezpečia plnenie tejto kolektívnej zmluvy tak, aby sa práva a povinnosti
z nej vyplývajúce vzťahovali na všetkých príslušníkov.
(6) Nároky, ktoré vyplývajú z tejto kolektívnej zmluvy príslušníkom, sa uplatňujú ako nároky
zo služobného pomeru.
(7) Odborovým partnerom
a) ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), štátneho tajomníka
ministerstva a prezidenta Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „prezident“) je prezident
odborového zväzu a predsedovia odborových zväzov
b) prezídia Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „prezídium“) je I. viceprezident
odborového zväzu a predsedovia odborových zväzov, kde členovia sú príslušníkmi
zaradenými na prezídiu,
c) riaditeľa krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru je príslušný viceprezident
Odborového zväzu hasičov,
d) riaditeľa okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru je príslušný predseda
základnej organizácie odborového zväzu.
(8) Príslušný odborový partner je členom všetkých poradných orgánov subjektov uvedených
v odseku 7.
Článok 2.
Legislatívna oblasť
(1) Odborový zväz je riadnym účastníkom vnútrorezortného pripomienkového konania
k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov; pritom je
potrebné dbať, aby sa týmto postupom nesprístupnila utajovaná skutočnosť.
1)
§ 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1347
(2) Návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, zasielané ministerstvu
na pripomienkové konanie sa prostredníctvom kancelárie ministra vnútra postupujú
na pripomienkové konanie odborovému zväzu, pokiaľ ich obsahom sú okruhy týkajúce
sa právnych, ekonomických, sociálnych istôt a vzdelávania príslušníkov.
(3) Súčasťou návrhu interného predpisu ministerstva, ktorý upravuje právne, sociálne
a ekonomické istoty príslušníkov a bezpečnosť a ochranu zdravia pri výkone štátnej služby,
je stanovisko odborového zväzu.
(4) Riaditeľ krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru po dohode s príslušnou
krajskou odborovou organizáciou vydá interný predpis, ktorým sa upravia podmienky výkonu
štátnej služby a bezpečnosť a ochrana zdravia pri výkone štátnej služby.
(5) Ministerstvo sa zaväzuje, že skončenie služobného pomeru v zmysle ustanovenia § 60
ods. 2 zákona 315/2001 Z. z. bude uskutočňovať len po prerokovaní s odborovým zväzom.
Článok 3.
Služobné orgány a odborové orgány vo vzťahu k príslušníkom
(1) Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať potrebné informácie týkajúce sa podmienok
zabezpečovania výkonu štátnej služby príslušníkov, ich sociálnych a ekonomických
podmienok a v súčinnosti pôsobiť na odstraňovanie nedostatkov.
(2) Minister, prezident alebo generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby
ministerstva sa zaväzujú na požiadanie odborového zväzu zriadiť’ komisiu na objektívne
prešetrenie sťažnosti podaných na príslušníkov od občanov alebo iných subjektov, v ktorej
bude mať zastúpenie i odborový zväz.
(3) Ministerstvo prerokuje s odborovým zväzom organizačné zmeny najmenej 15 dní pred ich
uskutočnením. Ak je zástupca odborového zväzu členom komisie pripravujúcej organizačné
zmeny, nemusí byť táto časová lehota dodržaná.
(4) Ministerstvo sa zaväzuje, že návrhy na vytvorenie nových systemizovaných miest
v tabuľkách zloženia a počtov a ich zaradenia do platových tried prerokuje s odborovým
zväzom.
(5) Príslušníkovi, ktorý v dôsledku organizačnej zmeny bude vykonávať iný druh
vykonávania štátnej služby, služobný úrad zabezpečí nevyhnutné vzdelávanie a preškolenie.
(6) Ministerstvo zabezpečí úhradu členských príspevkov formou zrážky vo výške 1 %
z čistého služobného príjmu členom odborov na základe ich predchádzajúceho individuálneho
písomného súhlasu. Takto získané členské príspevky od členov Odborového zväzu hasičov
ministerstvo poukáže 50 % na účet príslušnej základnej organizácie Odborového zväzu
hasičova 50 % na účet Odborového zväzu hasičov.
(7) Služobný úrad prednostne zaradí príslušníka na vykonávanie štátnej služby pri skončení
jeho zaradenia mimo činnej štátnej služby, v pôvodnom mieste vykonávania štátnej služby, ak
sú voľné funkčné miesta.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1348
(8) Ministerstvo zriadi komisiu sociálneho partnerstva a sociálneho dialógu tzv. malú
bipartitu. Komisia bude zriadená v paritnom zastúpení sociálnych partnerov na najvyššej
úrovni. Predmetom rokovania komisie budú najmä návrhy na zmeny v odmeňovaní
a systemizácií príslušníkov, návrhy na zmeny v materiálno-technickom zabezpečení
príslušníkov, návrhy na zmeny v organizačnej štruktúre alebo dislokácií. Zloženie, úlohy
a činnosť komisie upraví interný predpis alebo štatút komisie.
Článok 4.
Sociálna oblasť
(1) Ministerstvo predloží na požiadanie odborovému zväzu prehľad a potrebné podklady
o čerpaní mzdových prostriedkov.
(2) V prípade, ak finančná situácia v oblasti rozpočtu mzdových prostriedkov umožní tvorbu
fondu odmien príslušníkov, jeho následné použitie bude prerokované päť dní pred rozpísaním
objemov finančných prostriedkov na odmeny s vedením odborového zväzu
(3) Príslušníkovi vykonávajúcemu štátnu službu s nerovnomerne rozvrhnutým služobným
časom, ktorá trvá najmenej 11 hodín patria 2 stravné lístky.
(4) Príslušníkovi vykonávajúcemu štátnu službu s nerovnomerne rozvrhnutým služobným
časom, ktorý trvá najmenej 17 hodín patria 3 stravné lístky, ak nebola bezplatne poskytnutá
strava, pričom k výkonu štátnej služby sa pripočítava aj čas štátnej služby nadčas počas
určenej služobnej pohotovosti.
(5) Príslušníkovi, ktorému je nariadená štátna služba nadčas mimo mesačného rozvrhu
služobného času alebo nariadená služobná pohotovosť v mieste vykonávania štátnej služby
v trvaní 4 hodín a viac, patrí stravný lístok, ak nebola bezplatne poskytnutá strava. 2)
(6) Zmluvné strany sa dohodli, že pri sprostredkovateľskej forme stravovania (gastrolístky)
bude nominálna hodnota lístka v sume 3,20 € a od 1. februára 2015 v sume 3,30 €.
(7) V prípade žiadosti príslušníka o diétne stravovanie doloženej písomným odporúčaním
ošetrujúceho lekára poskytujúceho špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné
lekárstvo,
gastroenterológia
a diabetológia
mu
bude
umožnené
využívanie
sprostredkovateľskej formy stravovania; to platí rovnako v prípadoch nutnosti dodržiavania
diétneho stravovania.
(8) Príslušníkom a ich rodinným príslušníkom bude umožnené využívať rekreačné zariadenia
ministerstva na rodinnú rekreáciu, pričom cena rekreačného poukazu bude prerokovaná
komisiou, ktorej čelnom bude aj zástupca odborového zväzu.
(9) Prídel do sociálneho fondu spolu je 1,12 % zo súhrnu služobných príjmov, ktoré boli
zúčtované príslušníkom na výplatu za kalendárny rok.
(10) Ministerstvo zabezpečí očkovanie vybraných skupín príslušníkov, ktoré určí orgán
verejného zdravotníctva proti
2)
§ 100 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1349
a) infekčnej hepatitíde typu „A“,
b) infekčnej hepatitíde typu „B“,
c) encefalitíde.
(11) Ministerstvo vyplatí príslušníkovi, ktorý v roku 2015 získal:
a) bronzovú Jánskeho plaketu sumu 30 €
b) striebornú Jánskeho plaketu sumu 50 €
c) zlatú Jánskeho plaketu sumu 70 €
d) diamantovú Jánskeho plaketu sumu 90 €
e) medailu MUDr. Jána Kňazovického sumu 120 €
(12) Zmluvné strany sa dohodli, že ministerstvo umožní príslušníkovi a zamestnancovi
zvolenému do funkcie v odborových orgánoch ( ďalej len ,,funkcionár zväzu“ ) používať
služobné motorové vozidlo ministerstva po schválení jazdy príslušným nadriadeným, ak je to
nevyhnutné pre odborársku prácu a na zaistenie činnosti odborového zväzu. Funkcionár zväzu
má oprávnenie podľa prvej vety, ak je držiteľom povolenia na vedenie služobného vozidla
ministerstva a spĺňa ďalšie podmienky na vedenie služobného vozidla ministerstva podľa
interného predpisu.
(13) Zásady pre použitie sociálneho fondu pre príslušníkov sú:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že sociálny fond bude rozdelený takto:
a) 40 % na stravovanie,
b) 25% na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o príslušníkov,
c) 10 % na dopravu do miesta vykonávania štátnej služby a späť,
d) 5% na nenávratné sociálne výpomoci,
e) 20 % na návratné sociálne výpomoci
2. 40 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na stravovanie v priebehu výkonu
zmien. Tam, kde 40 % zo sociálneho fondu nedosahuje
a) od 1. januára 2015 sumu 0,15 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma upraví presunom
z položiek uvedených v bode 1 písm. b) a d) do sumy 0,15 eur, a to rovnako pri využívaní
rôznych foriem stravovania,
b) od 1. februára 2015 sumu 0,26 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma upraví presunom
z položiek uvedených v bode 1 písm. b) a d) do sumy 0,26 eur, a to rovnako pri využívaní
rôznych foriem stravovania
3. Ďalšou realizáciou sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o príslušníkov je najmä
príspevok:
a) za darovanie krvi podľa čl. 4. ods. 11,
b) pri narodení dieťaťa do 500 € za každé jedno dieťa,
c) pri životnom jubileu,
d) na poistenie kritických chorôb,
e) príspevok pri vykonávaní štátnej služby bude dňa 24. decembra v sume 6 eur.
4. Príspevok na dopravu do miesta výkonu štátnej služby a späť (ďalej len „príspevok na
dopravu“) sa poskytne bez predloženia dokladov vo forme peňažného plnenia raz za rok
príslušníkovi, ktorého služobný pomer k 30. novembru príslušného kalendárneho roka trvá.
Výška príspevku na dopravu sa určí podľa celkového počtu príslušníkov, zostatku finančných
prostriedkov sociálneho fondu vytvoreného na uvedený účel v príslušnom kalendárnom roku
a počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých služobný pomer príslušníka v kalendárnom
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1350
roku trval. Príspevok na dopravu sa neposkytne príslušníkovi, ktorému vznikne služobný
pomer k 1. novembru príslušného kalendárneho roka a neskôr a príslušníkovi, ktorý bude
k 30. novembru príslušného kalendárneho roka na materskej dovolenke alebo rodičovskej
dovolenke.
5. Na nenávratnú sociálnu výpomoc sa vyčlení zo sociálneho fondu 5 %. Nenávratná
sociálna výpomoc bude poskytovaná na základe individuálnych žiadostí príslušníkov podľa
stavu finančných prostriedkov sociálneho fondu.
6. Nenávratná sociálna výpomoc sa poskytuje v týchto prípadoch:
a) úmrtie príslušníka; nenávratná sociálna výpomoc sa poskytne rodinnému príslušníkovi,
ktorý zabezpečoval pohreb,3)
b) dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby príslušníka trvajúca viac ako dva mesiace,
c) živelná pohroma, ktorá postihla príslušníka,
d) iná nepredvídaná sociálna situácia značne znižujúca dovtedajší životný štandard
príslušníka.
7. Nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 6 písm. a) možno poskytnúť na základe
písomnej žiadosti rodinného príslušníka doloženej písomnými dokladmi potvrdzujúcimi
výdavky súvisiace s pohrebom, najviac však do sumy 800 eur.
8. Nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 6 písm. b) možno poskytnúť
príslušníkovi na základe písomnej žiadosti doručenej komisií najneskôr však do 30
kalendárnych dní po ukončení dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby. Výška
nenávratnej sociálnej výpomoci sa rovná priemernej výške straty na zárobku počas
kalendárnych dní dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby príslušníka, najviac však v sume
100 eur za kalendárny mesiac. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na jedno celé euro nahor.
9. Nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 6 písm. c) možno poskytnúť
príslušníkovi na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich škodu spôsobenú
živelnou pohromou do sumy 2 000 eur. Ak mal žiadateľ uzatvorenú poistnú zmluvu na
poškodený majetok, je potrebné predložiť doklady o výške náhrady škody zo strany
poisťovne.
10. Nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 6 písm. d) možno poskytnúť
príslušníkovi na základe písomnej žiadosti a odôvodnenia do sumy 800 eur; to neplatí, ak ide
o dôvod podľa bodu 11 písm. a), kedy možno poskytnúť výpomoc až do výšky dvojnásobku
určenej sumy. Žiadosť o nenávratnú sociálnu výpomoc podľa bodu 11 písm. a) musí byť
doložená kópiou meritórneho rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní, v ktorom je
vyčíslená škoda a zároveň uvedené, že škoda bola spôsobená v súvislosti s výkonom
služobnej činnosti.
11. Za inú nepredvídanú sociálnu situáciu, ako dôvod pre poskytnutie nenávratnej
sociálnej výpomoci podľa bodu 6 písm. d) sa spravidla považuje udalosť:
a) útok na majetok príslušníka vzhľadom na výkon služobnej činnosti pokiaľ bude
preukázaný úmysel a nedošlo k plneniu (poistné plnenie, náhrada škody a podobne);
v prípadoch osobitného zreteľa, sa môže suma podľa bodu 6 písm. d) navýšiť z finančných
3)
§ 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov.
Čiastka 82
b)
c)
d)
e)
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1351
prostriedkov, ktoré zostanú nevyčerpané z iného druhu nenávratnej sociálnej výpomoci za
posudzované obdobie,
ak osamelý rodič starajúci sa o dieťa alebo deti viac ako tri mesiace nedostal výživné
(príspevok na výchovu a starostlivosť o dieťa); v tomto prípade treba preukázať vymáhanie
a využitie všetkých možností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
náhla a vážna zmena zdravotného stavu príslušníka nevyžadujúca dočasnú neschopnosť na
výkon štátnej služby príslušníka,
náhla a vážna zmena zdravotného stavu rodinného príslušníka vrátene jeho úmrtia4),
narodenie dieťaťa osamelej matke; uplatniť žiadosť v takomto prípade je potrebné
najneskôr do dvoch mesiacov od narodenia dieťaťa.
12. Nenávratná sociálna výpomoc sa podľa bodu 6 písm. d) poskytuje len tomu
príslušníkovi, ktorého výška príjmu spolu s príjmom osôb trvalo s ním žijúcich
v spoločnej domácnosti neprekročí dvojnásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom
Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárneho roka, za
ktorý sa tvorí sociálny fond, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pre účely poskytnutia tejto
výpomoci (na posúdenie bytovej situácie a platobnej schopnosti žiadateľa) sa za osoby
trvalo žijúce v spoločnej domácnosti považuje napr. manžel, manželka, rodič, druh,
družka (alebo iná na roveň postavená osoba) a deti, ku ktorým majú rodičia vyživovaciu
povinnosť.
13. Komisia posudzuje žiadosť príslušníka o nenávratnú sociálnu výpomoc
a o príspevok v rámci ďalšej realizácie sociálnej politiky individuálne so zreteľom na
a) odôvodnenosť žiadosti,
b) sociálnu situáciu príslušníka a osôb trvalo s ním žijúcim v spoločnej domácnosti,
c) výšku disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na poskytovanie nenávratných
sociálnych výpomocí.
14. Príspevok zo sociálneho fondu podľa bodu 1 je nenárokový. Príspevok zo
sociálneho fondu nepatrí príslušníkovi, ktorý v čase poukázania finančných prostriedkov na
účet žiadateľa, nie je v služobnom pomere so služobným úradom, okrem príslušníka,
u ktorého príspevok je súčasťou jeho posledného služobného príjmu od služobného úradu.5)
15. Žiadosť o príspevok podľa bodu 3 písm. a) a b) je príslušník povinný podať
najneskôr do troch mesiacov, po mesiaci v ktorom splnil podmienky podľa bodu 3 písm. a) a b).
16. Nevyčerpané finančné prostriedky podľa bodu 1 písm. a), b) a d) budú
v príslušnom kalendárnom roku presunuté do objemu finančných prostriedkov na dopravu do
miesta vykonávania štátnej služby a späť.
17. Prezident a riaditelia krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru
zriadia sociálne komisie. Sociálna komisia si v štatúte určí oprávnenia a povinnosti, ktoré
musia byť v súlade s osobitným predpisom, kolektívnou zmluvou a dobrými mravmi.
Sociálna komisia schvaľuje použitie prostriedkov sociálneho fondu. Vedúci príslušník, ktorý
zriadil sociálnu komisiu môže jej rozhodnutie pozastaviť alebo zrušiť, ak je rozhodnutie
4)
5)
§ 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach
z príjmov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1352
sociálnej komisie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s kolektívnou
zmluvou.
18. V sociálnej komisii bude zastúpená každá základná organizácia odborového zväzu
jedným členom. Zastúpenie organizačných jednotiek ministerstva je v kompetencii prezidenta
a riaditeľov krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, pričom počet zástupcov
nimi nominovaných zástupcov je rovnaký ako počet zástupcov odborového zväzu. Predsedom
sociálnej komisie je zástupca odborového zväzu, tajomníkom sociálnej komisie je zástupca
zamestnávateľa. Po dohode zmluvných strán nemusí mať v sociálnej komisii zastúpenie každá
základná organizácia odborového zväzu, ale paritné zastúpenie musí byť zachované.
19. Sociálna komisia rozhoduje hlasovaním a o priebehu rokovania vyhotoví tajomník
sociálnej komisie zápisnicu, ktorú podpisuje predseda sociálnej komisie a dvaja členovia
sociálnej komisie, ktorí budú na začiatku zasadnutia komisie schválení ako overovatelia
zápisnice. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má predseda sociálnej komisie dva hlasy.
20. Z dôvodu uspokojovania potrieb príslušníkov, po schválení sociálnou komisiou je
možné presúvať finančné prostriedky sociálneho fondu medzi jednotlivými položkami
uvedenými v bode 1 písm. a) až d) nečerpanými v plánovanom rozsahu.
21. Z príspevkov zo sociálneho fondu sa vykonáva zrážka preddavku na daň z príjmu
zo závislej činnosti, zrážka preddavku na verejné zdravotné poistenie.6)
22. Návratná sociálna výpomoc sa poskytuje podľa osobitného predpisu.
a)
b)
c)
d)
6)
23. Príslušník, ktorý je služobne zaradený
na prezídiu, Požiarnotechnickom a expertíznom ústave ministerstva, na výcvikovom centre
Hasičského a záchranného zboru Lešť, na Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného
zboru v Malackách, na Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Žiline a na
Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Humennom svoju žiadosť
o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu predloží zodpovednému príslušníkovi
prezídia; táto žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej komisie, ktorá je zriadená
prezidentom,
na útvaroch ministerstva, okrem útvarov uvedených v bode 23 písm. a), centre podpory
ministerstva, svoju žiadosť o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu predloží
zodpovednému pracovníkovi odboru mzdovej politiky sekcie systemizácie a mzdovej
politiky ministerstva; táto žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej komisie, ktorá je
zriadená generálnou riaditeľkou sekcie systemizácie a mzdovej politiky ministerstva,
v Strednej škole požiarnej ochrany ministerstva v Žiline svoju žiadosť predloží
zodpovednému príslušníkovi Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Žiline; táto žiadosť bude predmetom rokovania komisie, ktorá je zriadená na Krajskom
riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Žiline,
na krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru, svoju žiadosť o poskytnutie
výpomoci zo sociálneho fondu predloží zodpovednému príslušníkovi krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru; táto žiadosť bude predmetom rokovania
sociálnej komisie, ktorá je zriadená na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského
a záchranného zboru,
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1353
e) na krajskom centre podpory, svoju žiadosť o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu
predloží zodpovednému zamestnancovi príslušného krajského centra podpory; táto žiadosť
bude predmetom rokovania komisie, ktorá je zriadená na príslušnom krajskom riaditeľstve
Policajného zboru.
Článok 5.
Platové náležitosti
Zmluvné strany sa dohodli, že ministerstvo zabezpečí od 1. januára 2015 zvýšenie
platových taríf príslušníkov o 1,5 % a od 1. júla 2015 o ďalšie 1 %.
Článok 6.
Dovolenka
(1) Dovolenka príslušníka sa zvyšuje o jeden týždeň nad rozsah ustanovený v osobitnom
predpise.7)
(2) Dovolenka u príslušníka s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom pri16-hodinovej
dĺžke služobného času v jednotlivých služobných dňoch
a) vo výmere 5 týždňov sa zaokrúhľuje na 12 zmien,
b) vo výmere 6 týždňov sa zaokrúhľuje na 14 zmien,
c) dodatková dovolenka v dĺžke 1 týždňa sa zaokrúhľuje na 2,5 zmeny.
(3) Dovolenka u príslušníka s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom pri
12-hodinovej dĺžke služobného času v jednotlivých služobných dňoch
a) vo výmere 5 týždňov sa zaokrúhľuje na 16 zmien,
b) vo výmere 6 týždňov sa zaokrúhľuje na 19 zmien,
c) dodatková dovolenka v dĺžke 1 týždňa sa zaokrúhľuje na 3 zmeny.
(4) Ak príslušník čerpá dovolenku vo sviatok, ktorý pripadol na jeho inak obvyklý služobný
deň, nezapočítava sa do čerpania dovolenky.
Článok 7.
Odmena pri životnom jubileu
Služobný úrad poskytne príslušníkovi odmenu pri dosiahnutí 50 roku veku8), ak za
posledných 12 mesiacov neporušil služobnú disciplínu vo výške
a) 50 % jeho posledne priznaného mesačného služobného platu pri dĺžke nepretržitého
trvania služobného pomeru menej ako päť rokov,
b) 100 % jeho posledne priznaného mesačného služobného platu pri dĺžke nepretržitého
trvania služobného pomeru najmenej päť rokov.
(2) Služobný plat bude príslušníkovi vyplatený najneskôr v desiatom dni nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
7)
8
§ 93 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 120 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2001 Z .z. v znení neskorších predpisov
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1354
Článok 8.
Služobný čas
(1) Služobný čas príslušníka je 37, 5 hodín týždenne.
(2) Príslušnou časťou služobného platu pri 37,5 hodinovom týždennom služobnom čase je
1/165služobného platu.
(3) Pre príslušníkov vykonávajúcich štátnu službu s nerovnomerne rozvrhnutým služobným
časom je služobný čas rozvrhnutý spravidla na 16 hodín vykonávania štátnej služby a časť
služobnej pohotovosti, ktorá bezprostredne nadväzuje na vykonávanie štátnej služby v mieste
vykonávania štátnej služby, v trvaní 8 hodín v jednej 24-hodinovej zmene.
(4) Pre príslušníkov vykonávajúcich štátnu službu s nerovnomerne rozvrhnutým služobným
časom pri12-hodinovej dĺžke služobného času sa vykonávanie štátnej služby začína spravidla
o 07.00 h a končí o 19.00 h; druhá zmena začína o 19.00 h a končí o 07.00 h nasledujúceho
dňa.
(5) Vykonávanie služobných činností príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným
časom sa rozvrhuje spravidla na obdobie jedného mesiaca. S plánovaným rozvrhom
služobného času musí byť príslušník oboznámený najneskôr tri dni pred začiatkom
kalendárneho mesiaca. Vo výnimočných prípadoch môže nadriadený určiť nástup na
vykonávanie štátnej služby aj v čase kratšom ako tri dni pred plánovaným nástupom na
vykonávanie štátnej služby. Štátnou službou nadčas je štátna služba vykonávaná nad rámec
určeného služobného času, a služba aj vo výnimočných prípadoch, ktorú príslušník vykonáva
počas určenej služobnej pohotovosti. Práca nadčas je práca vykonávaná na príkaz
nadriadeného alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný služobný čas.
(6) Za výnimočné prípady na účely tohto dojednania nemožno považovať napríklad
a) požiare, pri ktorých zasahuje menej ako šesť hasičských družstiev9),
b) povodne, pri ktorých zasahuje menej ako šesť hasičských družstiev,
c) hromadné nešťastia, priemyselné havárie a iné mimoriadne udalosti,10) pri ktorých je
potrebné dočasne zvýšiť akcieschopnosť zboru o menej ako 50 % plánovaných početných
stavov v slúžiacej zmene,
d) nenastúpenie menej ako jednej tretiny príslušníkov na vykonávanie plánovanej služby
v slúžiacej zmene,
e) vzdelávacie aktivity príslušníkov, ktoré sú súčasťou čerpania prostriedkov zahraničnej
pomoci.
(7) Pružný služobný čas na pracovisku možno zaviesť, ak to umožnia prevádzkové
podmienky a väčšina príslušníkov na jednom pracovisku o to prejaví záujem. O zavedení
pružného služobného času na pracovisku rozhodne interným predpisom prezident, riaditeľ
odboru sekcie ministerstva, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru
a riaditeľ krajského centra podpory. Základný služobný čas môže začať medzi 8.00 h
a 9.00 h a končiť medzi 14.00 h a 15.00 h. a voliteľný služobný čas môže byť od 6.00 h do
začiatku základného služobného času a od skončenia základného služobného času do 18.00 h.
9)
10)
Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 35/2012 o vnútornej organizácii Hasičského a záchranného zboru
na operatívno-technickom úseku.
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1355
(8) Ak príslušník vykonáva štátnu službu vo sviatok,11) patrí mu za túto štátnu službu voľno
s náhradou služobného platu v rozsahu vykonanej štátnej služby; takto vzniknuté voľno
príslušník vyčerpá vcelku najneskôr do šesťdesiatich dní od skončenia tejto služby.
(9) Služobný úrad poskytne príslušníkovi služobné voľno s nárokom na služobný plat
v rozsahu jeho služobného dňa na bezodplatnú účasť na darovaní krvi.
(10) Služobný úrad sa zaväzuje, že pre príslušníkov zaradených do odborných služieb
zúčastňujúcich sa na praktickom zdokonaľovacom výcviku mimo svojho pracoviska, ako aj
pre príslušníkov vykonávajúcich odborný výcvik, ktorý je zameraný na zdolávanie požiarov
a na vykonávanie záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách, nehodách a iných
mimoriadnych udalostiach, na obsluhu hasičskej techniky a na činnosti súvisiace s výkonom
služby bude takýto výcvik organizovaný prednostne v rámci rozpisu ich riadneho služobného
času.
Článok 9.
Ďalšie záväzky služobného úradu
(1) Ministerstvo sa zaväzuje
a) prizývať povereného zástupcu príslušného odborového zväzu na porady s riaditeľmi
krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, riaditeľmi okresných riaditeľstiev
Hasičského a záchranného zboru a s veliteľmi záchranných brigád Hasičského
a záchranného zboru organizované ministerstvom, ktorých predmetom budú podmienky
vykonávania štátnej služby príslušníka a otázky s tým súvisiace,
b) vymenovať do poradných orgánov a pracovných skupín prezidenta na prípravu návrhov
všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov týkajúcich sa
služobného pomeru12) zástupcov navrhnutých odborovým zväzom,
c) uskutočniť raz za polrok spoločnú poradu riaditeľov krajských riaditeľstiev Hasičského
a záchranného zboru a poverených zástupcov odborového zväzu za účasti štátneho
tajomníka za účelom vyhodnotenia plnenia kolektívnej zmluvy,
d) zabezpečiť materiálno-technické vybavenie na činnosť Odborového zväzu hasičov
poskytnutím vybavených kancelárskych priestorov a zapožičaním služobného cestného
vozidla pre potreby Odborového zväzu hasičov; podmienky zapožičania služobného
cestného vozidla budú predmetom osobitnej dohody,
e) že umožní dohodnúť podmienky použitia prostriedkov sociálneho fondu na zabezpečenie
skupinového poistenia s kritickými chorobami príslušníkov.
(2) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru sa zaväzuje
a) prizývať povereného zástupcu odborového zväzu na porady s riaditeľmi okresných
riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru organizované krajským riaditeľstvom
Hasičského a záchranného zboru,
b) prizývať povereného zástupcu odborového zväzu na porady organizované okresným
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru,
c) uskutočniť raz za polrok spoločnú poradu riaditeľov okresných riaditeľstiev Hasičského
a záchranného zboru a povereného zástupcu odborového zväzu,
d) prerokovať návrh rozpočtu a rozpis rozpočtu s odborovým zväzom,
11)
12)
§ 1 a § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Zb. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja
a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
§ 159 ods. 1 písm. a) zákona č. 315/2001 Z .z. v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1356
e) že umožní používať služobné cestné vozidlá funkcionárom Odborového zväzu hasičov na
plnenie úloh, ktoré súvisia so spoločným plnením úloh služobného úradu a Odborového
zväzu hasičov,
f) že umožní dohodnúť podmienky použitia prostriedkov sociálneho fondu na zabezpečenie
skupinového poistenia s kritickými chorobami príslušníkov.
(3) Služobný úrad poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat členom odborových
organizácií, ktorí boli zvolení do funkcií v odborových orgánoch na administratívnu
odborársku prácu jeden deň voľna za mesiac, ktorá má do 100 členov, dva dni služobného
voľna s nárokom na služobný plat nad 100 členov. Uvedené dni sa im v plnom rozsahu
započítavajú do mesačného fondu služobného času.
(4) Služobné voľno podľa odseku 3 poskytne služobný úrad len za podmienky, ak odborové
vzdelávanie alebo vykonávanie funkcie v odborových orgánoch nie je možné uskutočniť
mimo služobného času a ak tým nebude narušené plnenie služobných úloh alebo
akcieschopnosť organizačnej jednotky Hasičského a záchranného zboru.
Článok 10.
Záväzky odborového zväzu
Odborový zväz sa zaväzuje
a) dodržiavať sociálny zmier,
b) prizývať prezidenta na rokovania príslušných odborových orgánov odborového zväzu,
c) prizývať príslušného riaditeľa krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru na
rokovania príslušných odborových orgánov odborového zväzu,
d) prizývať príslušného riaditeľa okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru na
rokovanie príslušného odborového orgánu odborového zväzu,
e) rokovať o možných alebo vzniknutých problémoch pri vykonávaní štátnej služby
s príslušným služobným úradom,
f) vplývať na svojich členov, aby zodpovedne plnili služobné úlohy a dodržiavali dohodnuté
záväzky odborového zväzu.
Článok 11.
Záverečné ustanovenia
(1) Plnenie kolektívnej zmluvy bude hodnotené raz za rok na úrovni štátneho tajomníka
ministerstva a zástupcov odborového zväzu za účasti prezidenta.
(2) Zmluvné strany si budú pri plnení kolektívnej zmluvy vychádzať v ústrety, kontrolovať jej
uplatnenie a operatívne zabezpečovať plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich.
(3) Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmenách, neplnení alebo
doplnení tejto zmluvy. O návrhu sú povinné zmluvné strany rokovať do 15 dní od doručenia
návrhu.
(4) Zmeny a dodatky tejto kolektívnej zmluvy sa prijímajú iba v písomnej forme a schvaľujú
sa rovnako ako kolektívna zmluva.
(5) Ministerstvo sa zaväzuje, že uverejní kolektívnu zmluvu vo Vestníku ministerstva a na
internetovej stránke do 15 dní od jej podpísania.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2014
Strana 1357
(6) Kolektívna zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami.
(7) Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015. Kolektívnu zmluvu zverejní
ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.
(8) Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. decembra 2015.
(9) Kolektívna zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dostane ministerstvo
dva rovnopisy a každý odborový zväz jeden rovnopis.
V Bratislave dňa 19.12.2014
Za
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:
Za
Odborový zväz hasičov:
Robert K a l i ň á k v. r.
podpredseda vlády
a minister vnútra Slovenskej republiky
Peter Š a g á t
prezident
v. r.
Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry:
Mária M a y e r o v á v. r.
predsedníčka
Odborový zväz KOVO:
Monika B e n e d e k o v á
podpredseda Rady
v. r.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 147/2014
Strana 1358
147
Oznámenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov
Horskej záchrannej služby na rok 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky a Odborový zväz polície v Slovenskej republike uzatvorili Kolektívnu zmluvu
vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2015.
Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Text kolektívnej zmluvy uverejňujeme v úplnom znení.
Č. p.: KM-OBL-4-40/2014
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 147/2014
Strana 1359
V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby
príslušníkmi Horskej záchrannej služby na rok 2015
zmluvné strany
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zastúpené
podpredsedom vlády a ministrom vnútra Slovenskej republiky
Robertom KALIŇÁKOM (ďalej len „ministerstvo“)
a
ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
zastúpený
predsedom Miroslavom LITVOM
uzatvárajú
podľa § 189, § 190 a § 193a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení neskorších predpisov a (ďalej len „zákon“)
a
podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUPŇA
PRE PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
NA ROK 2015
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 147/2014
Strana 1360
Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(1) Cieľom tejto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (ďalej len „kolektívna zmluva“)
je udržať sociálny zmier, preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov
prednostne využívať prostriedky kolektívneho vyjednávania. Táto kolektívna zmluva sa
vzťahuje na všetkých príslušníkov Horskej záchrannej služby (ďalej len „príslušník“). Horská
záchranná služba (ďalej len „služobný úrad“) nebude diskriminovať členov a funkcionárov
odborového zväzu za ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu
z odborovej funkcie.
(2) Vymedzuje práva a povinnosti služobného úradu a príslušníkov najmä v oblasti
zamestnanosti, miezd, sociálnych a právnych istôt a ďalších nárokov príslušníkov vrátane
ochrany zdravia pri práci.
Čl. 2
VZÁJOMNÉ VZŤAHY ZMLUVNÝCH STRÁN
(1) Služobný úrad uznáva Odborový zväz polície Slovenskej republiky (ďalej len
„odborový zväz“) a jeho orgány za oprávnených predstaviteľov príslušníkov pri kolektívnom
vyjednávaní a uznáva práva odborov vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov
a tejto kolektívnej zmluvy.
(2) Odborovým partnerom riaditeľa služobného úradu je predseda Odborového zväzu
pracovníkov Horskej záchrannej služby (ďalej len „odborový zväz pracovníkov“).
(3) Služobný úrad, zabezpečí na základe žiadosti príslušného odborového orgánu
bezplatne výber členských príspevkov členov odborovej organizácie formou zrážky zo
služobného príjmu a v pravidelných intervaloch ich odvedie na účet odborovej organizácie za
predpokladu, že odborová organizácia poskytne služobnému úradu písomný súhlas
príslušníka - člena odborovej organizácie na takúto formu platenia členských príspevkov.
(4) Služobný úrad poskytne príslušníkovi platené služobné voľno na vykonávanie
funkcie v odborovom orgáne a na účasť na odborovom vzdelávaní v rozsahu ustanovenom
v § 240 Zákonníka práce. Za čas služobného voľna patrí príslušníkovi služobný plat.
(5) Služobný úrad umožní účasť povereného zástupcu odborového zväzu ako
prísediaceho s poradným hlasom v poradných orgánoch zriaďovaných vedúcim služobného
úradu, ak prerokúva veci týkajúce sa služobného pomeru, vrátane prijímacieho konania.
Čl. 3
PODMIENKY VÝKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY
(1) Služobný čas príslušníka s rovnomerne rozvrhnutým služobným časom je 40 hodín
týždenne.
(2) Príslušnou časťou služobného platu pri 40-hodinovom týždennom služobnom čase
je 1/175 služobného platu.
(3) Na zabezpečenie zvýšenia efektívnosti plnenia služobných povinností a lepšieho
zabezpečenia potrieb príslušníka, ktorého služobný čas je rozvrhnutý rovnomerne, sa zavádza
pružný služobný čas. Základný služobný čas sa určuje od 8.30 do 14.30 hod. a voliteľný
služobný čas sa určuje v čase od 6.30 do 8.30 hod. a od 14.30 do 16.30 hod. Služobný čas
v jednotlivých dňoch nesmie presiahnuť 9 hodín. Doba prekračujúca mesačný fond
služobného času sa nezohľadňuje, okrem času za prácu nadčas, ktorú príslušník vykonáva na
príkaz bezprostredne nadriadeného alebo s jeho súhlasom.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 147/2014
Strana 1361
(4) Dňami služobného pokoja u príslušníkov s rovnomerne rozvrhnutým služobným
časom sú sviatky a dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok v týždni.
(5) Služobný čas príslušníka s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom je 38
hodín týždenne.
(6) Príslušnou časťou služobného platu pri 38 hodinovom týždennom služobnom čase
je 1/165 služobného času.
(7) Dňami služobného pokoja u príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným
časom sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok v týždni.
(8) Dovolenka príslušníka sa zvyšuje o jeden týždeň nad rozsah ustanovený v § 93
zákona.
(9) Výška náhrady pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného
služobného platu príslušníka a fondu služobného času v mesiaci, v ktorom vzniklo čerpanie
dovolenky.
(10) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zvýšenia počtu funkčných miest
príslušníkov v tabuľke zloženia a počtov Horskej záchrannej služby budú tieto
prisystemizované nasledovne: 2 miesta pre oblastné stredisko Západné Tatry, 2 miesta pre
oblastné stredisko Malá Fatra, 1 miesto pre oblastné stredisko Veľká Fatra, 2 miesta pre
oblastné stredisko Slovenský raj, 1 miesto pre stredisko lavínovej prevencie a 2 miesta pre
školiace stredisko.
(11) Ministerstvo sa zaväzuje začať do 1. júna 2015 legislatívne konanie vo veci novely
zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
a súvisiacich právnych noriem a to najmä v oblasti uhrádzania nákladov spojených so
záchrannou činnosťou v horských oblastiach a podmienok výkonu záchrannej činnosti
dobrovoľných záchranárov.
(12) Ministerstvo sa zaväzuje do 1. júna 2015 vytvoriť pracovnú komisiu pre prípravu
novelizácie zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, s cieľom definovať
podmienky poskytovania preventívnej rehabilitácie u príslušníkov Horskej záchrannej služby
a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
(13) Služobný úrad zabezpečí vystrojenie novoprijatých príslušníkov nevyhnutnými
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami pred ich zaradením do výkonu štátnej
služby.
(14) Služobný úrad vydá interný predpis o zabezpečovaní pitného režimu pre
príslušníkov, ktorí vykonávajú štátnu službu v sťažených podmienkach pri záchranárskej
činnosti a v súvislosti s ňou.
(15) Služobný úrad vydá interný predpis na účely overovania fyzickej zdatnosti
príslušníkov.
Čl. 4
PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI
(1) Služobný úrad vyplatí príslušníkovi služobný príjem najneskôr v 10. deň
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(2) Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a na miestach
s ohrozením života a zdravia podľa § 118 zákona patrí príslušníkovi za každú hodinu tejto
činnosti, pričom sa skutočné časy vykonávania tejto činnosti na konci kalendárneho mesiaca
sčítajú a zaokrúhlia na celé hodiny nadol; zvyšné časy (zostatok) sa presúvajú
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 147/2014
Strana 1362
do nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Na konci kalendárneho roka a pri skončení
služobného pomeru sa zvyšné časy (zostatky) zaokrúhlia na celé hodiny nahor.
(3) Vykonaním činnosti podľa bodu 2, okrem § 118 ods. 1 zákona, je aj výcvik
príslušníka a špecializovaná príprava organizovaná alebo určená Školiacim strediskom
služobného úradu.
(4) Zmluvné strany sa dohodli, že ministerstvo zabezpečí od 1. januára 2015 zvýšenie
platových taríf príslušníkov o 1,5 % a od 1. júla 2015 o ďalšie 1 %.
(5) Zmluvné strany sa dohodli, že ministerstvo zabezpečí od 1. januára 2015 úpravu
príplatku za zmennosť na úroveň 22 % v zmysle § 117 zákona.
Čl. 5
SOCIÁLNA OBLASŤ
(1) Služobný úrad prerokuje návrh rozpočtu a rozpis rozpočtu s odborovým zväzom.
(2) Služobný úrad predloží na požiadanie odborovému zväzu prehľad a potrebné
podklady o čerpaní mzdových prostriedkov.
(3) V prípade, ak finančná situácia v oblasti rozpočtu mzdových prostriedkov umožní
tvorbu fondu odmien príslušníkov, jeho výška a následné použitie bude prerokované 14 dní
pred rozpísaním objemov finančných prostriedkov na odmeny s vedením odborového zväzu.
(4) Služobný úrad v rozpise rozpočtu finančných prostriedkov stanoví zodpovedajúcu
výšku finančných prostriedkov, ktoré budú určené na rekondičný pobyt v danom
rozpočtovom roku.
(5) Zmluvné strany sa dohodli, že budú pravidelne raz za polrok prehodnocované
objemy osobných príplatkov. Prideľovanie finančných prostriedkov na osobné príplatky bude
prerokované s odborovým partnerom.
(6) Služobný úrad umožní odborovému zväzu vyjadrovať sa k návrhom všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných predpisov v oblastiach vymedzených v § 159
ods. 1 zákona.
(7) Príslušníkom a ich rodinným príslušníkom bude umožnené využívať rekreačné
zariadenia ministerstva na rodinnú rekreáciu, pričom cena rekreačného poukazu bude
prerokovaná komisiou, ktorej členom bude aj zástupca odborového zväzu.
(8) Služobný úrad zriadi sociálnu komisiu. Sociálna komisia si v štatúte určí
oprávnenia a povinnosti, ktoré musia byť v súlade s osobitným predpisom, kolektívnou
zmluvou a dobrými mravmi. Sociálna komisia schvaľuje použitie prostriedkov sociálneho
fondu. Služobný úrad môže rozhodnutie sociálnej komisie pozastaviť alebo zrušiť, ak je
rozhodnutie sociálnej komisie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
s kolektívnou zmluvou.
(9) V sociálnej komisii bude mať odborový zväz pracovníkov troch členov a služobný
úrad tiež troch členov. Predsedom sociálnej komisie je zástupca odborového zväzu,
tajomníkom sociálnej komisie je zástupca služobného úradu.
(10) Sociálna komisia rozhoduje hlasovaním a o priebehu rokovania vyhotoví tajomník
sociálnej komisie zápisnicu, ktorú podpisuje predseda sociálnej komisie a dvaja členovia
sociálnej komisie, ktorí budú na začiatku zasadnutia komisie schválení ako overovatelia
zápisnice. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má predseda sociálnej komisie dva hlasy.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 147/2014
Strana 1363
(11) Z dôvodu uspokojovania potrieb príslušníkov a zamestnancov, po schválení
sociálnou komisiou je možné presúvať finančné prostriedky sociálneho fondu medzi
jednotlivými položkami nečerpanými v plánovanom rozsahu.
(12) Zmluvné strany sa dohodli, že tvorba sociálneho fondu podľa osobitného predpisu1)
je od 1. januára 2015 vo výške 1,12 % zo súhrnu služobných príjmov 2) zúčtovaných
príslušníkom na výplatu za kalendárny rok.
(13) Zmluvné strany sa dohodli, že sociálny fond bude rozdelený nasledovne:
a) 50 % na stravovanie,
b) 38 % na príspevok na regeneráciu pracovných síl a na dopravu do miesta výkonu štátnej
služby a späť,
c) 1 % na nenávratnú sociálnu výpomoc,
d) 9 % na príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
e) 2 % na príspevok pri narodení dieťaťa.
(14) Zmluvné strany sa dohodli, že príslušníkom bude zabezpečené stravovanie
zodpovedajúce zásadám správnej výživy vo všetkých zmenách výkonu štátnej služby podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky
č. 24/2013 o zabezpečovaní stravovania.
(15) Služobný úrad je povinný poskytnúť príslušníkovi jednu stravovaciu poukážku,
ak vykonáva štátnu službu viac ako štyri hodiny. Ak príslušník vykonáva štátnu službu viac
ako 11 hodín, služobný úrad mu poskytne dve stravovacie poukážky. Pri služobnej
pohotovosti určenej v mieste vykonávania štátnej služby v trvaní viac ako štyri hodiny
poskytne služobný úrad príslušníkovi jednu stravovaciu poukážku. Ak služobná pohotovosť
trvá viac ako 11 hodín, služobný úrad poskytne príslušníkovi dve stravovacie poukážky. Za
vykonávanie štátnej služby a na ňu bezprostredne nadväzujúcej určenej pohotovosti v mieste
vykonávania štátnej služby v celkovej dĺžke do 24 hodín poskytne služobný úrad
príslušníkovi max. 2 stravovacie poukážky.
(16) Zmluvné strany sa dohodli na sprostredkovateľskej forme stravovania
poskytovaním stravovacích poukážok. Nominálna hodnota stravovacej poukážky je vo výške
3,20 € a od 1. februára 2015 vo výške 3,30 €.
(17) Služobný úrad môže poskytnúť príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu aj
bývalým príslušníkom, ktorí splnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok3) a zároveň
dovŕšili vek 62 rokov, alebo splnili podmienky nároku na starobný dôchodok podľa
osobitného predpisu,4) a to podľa konkrétnych finančných možností.
(18) Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí peňažného príspevku zo sociálneho fondu
príslušníkom pri narodení dieťaťa vo výške 35 €. Peňažný príspevok bude poskytnutý
príslušníkom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.
(19) Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí nenávratnej sociálnej výpomoci
v závažných prípadoch. O výške výpomoci rozhodne na základe písomnej žiadosti (dôvod
žiadosti o sociálnu výpomoc, finančná situácia žiadateľa) príslušníka sociálna komisia.
Celková čiastka sociálnej výpomoci v jednom roku pre jedného žiadateľa nesmie prekročiť
200 €.
1)
2)
3)
4)
Zákon Národnej rady SR č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
o dianiach z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 103 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 147/2014
Strana 1364
(20) Príspevok na regeneráciu pracovných síl a na dopravu do miesta výkonu štátnej
služby a späť sa poskytne bez predloženia dokladov vo forme peňažného plnenia raz za rok
príslušníkovi, ktorého služobný pomer k 30. novembru príslušného kalendárneho roka trvá
a ktorý sa podieľa na tvorbe sociálneho fondu najmenej 9 mesiacov v bežnom roku. Pri
kratšom služobnom čase bude príspevok krátený. Príspevok bude vyplatený spolu s platom za
mesiac november 2015.
(21) Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí príspevku na doplnkové dôchodkové
sporenie príslušníkov vo výške 5 € na mesiac. Príspevok bude odvedený príslušnej
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na základe účastníckej zmluvy, ktorú príslušník predloží
personálno-sociálnemu oddeleniu služobného úradu.
(22) Z príspevkov zo sociálneho fondu sa vykonáva zrážka preddavku na daň z príjmu
zo závislej činnosti a zrážka preddavku na verejné zdravotné poistenie.5)
(23) Príspevok zo sociálneho fondu nepatrí príslušníkovi, ktorý v čase poukázania
finančných prostriedkov na účet žiadateľa, nie je v služobnom pomere, okrem príslušníka,
u ktorého je príspevok súčasťou jeho posledného služobného platu.
(24) Služobný úrad poskytne príslušníkovi platené služobné voľno v rozsahu jedného
služobného dňa na bezodplatnú účasť na darovaní krvi.
Čl. 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmenách, neplnení
alebo doplnení tejto zmluvy. O návrhu sú povinné zmluvné strany rokovať do 15 dní od
doručenia návrhu.
(2) Zmeny a dodatky tejto kolektívnej zmluvy sa prijímajú iba v písomnej forme
a schvaľujú sa rovnako ako kolektívna zmluva.
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie kolektívnej zmluvy bude kontrolované raz
ročne.
(4) Služobný úrad sa zaväzuje, že uverejní kolektívnu zmluvu vo Vestníku ministerstva
a na internetovej stránke do 15 dní od jej podpísania.
(5) Kolektívna zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami.
(6) Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015. Kolektívnu zmluvu
zverejní ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.
(7) Kolektívna zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom ministerstvo dostane
dva rovnopisy a odborový zväz jeden rovnopis.
(8) Kolektívna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2015.
V Bratislave dňa 19.12.2014
____________________________
Robert KALIŇÁK v. r.
podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
5)
___________________________
Miroslav LITVA v. r.
predseda Odborového zväzu polície
v Slovenskej republike
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014
Strana 1365
148
Oznámenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Odborový zväz polície v Slovenskej republike, Slovenský odborový zväz verejnej
správy a kultúry, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Všeobecný
slobodný odborový zväz uzatvorili Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov v štátnej službe na
rok 2015.
Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Text kolektívnej zmluvy uverejňujeme v úplnom znení.
Č. p.: KM-OBL-4-41/2014
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014
Strana 1366
V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej
služby štátnymi zamestnancami na rok 2015
zmluvné strany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené vedúcou služobného
úradu Denisou SAKOVOU
a
Odborový zväz polície v Slovenskej republike zastúpený predsedom
Miroslavom Litvom
a
Slovenský odborový zväz verejnej
predsedníčkou Máriou Mayerovou
správy
a kultúry
zastúpený
a
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zastúpený
predsedom Pavlom Ondekom
a
Všeobecný slobodný odborový zväz zastúpený prezidentom Pavlom
Sabom
uzatvárajú
podľa ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov
KOLEKTÍVNU ZMLUVU PRE ZAMESTNANCOV V ŠTÁTNEJ SLUŽBE
NA ROK 2015
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1367
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Táto podniková kolektívna zmluva (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa
uzatvára v súlade s § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom
vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom
vyjednávaní“) a § 119 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej
len „zákon o štátnej službe“) medzi služobným úradom Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len „služobný úrad“) a Odborovým zväzom polície
v Slovenskej republike, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy
a kultúry, Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
a Všeobecným slobodným odborovým zväzom (ďalej len „odborový zväz“).
(2) Kolektívna zmluva je záväzná pre služobný úrad a odborový zväz
a upravuje priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby v služobnom
úrade.
(3) Kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých štátnych zamestnancov
služobného úradu v štátnozamestnaneckom pomere. Na bývalých štátnych
zamestnancov – nepracujúcich dôchodcov, ktorí odišli do dôchodku zo
služobného úradu, platia ustanovenia kolektívnej zmluvy v rozsahu určenom
v príslušných článkoch.
(4) Cieľom kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier, odborový zväz bude
neodkladne a objektívne informovať služobný úrad o vzniku sociálneho
napätia, jeho príčinách a spolupôsobiť pri ich riešení.
(5) Odborový zväz je riadnym účastníkom vnútorného rezortného
pripomienkového konania k návrhom všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov.
(6) Ak má byť všeobecne záväzný právny predpis alebo interný predpis,
prerokovaný odborovým orgánom alebo si vyžaduje súhlas odborového
orgánu, služobný úrad je povinný obrátiť sa s touto požiadavkou na príslušný
orgán odborového zväzu.
(7) Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo kolektívna zmluva vyžaduje
prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu podľa ustanovení § 232 ods. 1
Zákonníka práce, služobný úrad bude konať podľa § 232 ods. 1 Zákonníka
práce za štátnych zamestnancov s odborovým orgánom odborového zväzu,
ktorý kolektívnu zmluvu uzatváral, príslušným podľa programovej štruktúry
rozpočtu a to za podprogram 0D601, 0D605, 0D606, 0D60A, 0D607– okrem
výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť a Strednej školy
požiarnej ochrany, 0D60801 – okrem sekcie verejnej správy (ďalej len
„podprogramy pre PZ“) s Odborovým zväzom polície Slovenskej republiky
alebo za podprogram 0D603, 0D604, 0D60801 – len sekcia verejnej správy
(ďalej len „podprogramy pre okresné úrady“) so Slovenským odborovým
zväzom verejnej správy a kultúry.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1368
Čl. 2
Vzájomné vzťahy zmluvných strán
(1) Služobný úrad uznáva odborový zväz, jeho odborové orgány a odborové
organizácie za oprávnených zástupcov štátnych zamestnancov pri
kolektívnom vyjednávaní.
(2) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi platené služobné voľno
na čas nevyhnutne potrebný na výkon funkcie v odborovom orgáne, účasť na
odborárskych
schôdzach,
konferenciách,
kongresoch
a podujatiach
odborárskej výchovy.
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že predsedovia odborových organizácií,
predsedovia rád odborového zväzu, ktorí boli zvolení do funkcií v odborových
orgánoch, budú mať na administratívnu odborársku prácu vyčlenený jeden
deň plateného služobného voľna mesačne v odborovej organizácii, ktorá má
do 100 členov a dva dni plateného služobného voľna mesačne v odborovej
organizácii nad 100 členov. Uvedené dni sa im v plnom rozsahu započítavajú
do mesačného fondu služobného času.
(4) Služobný úrad poskytne na prevádzkovú činnosť odborovej organizácii
bezplatne miestnosť s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené
s ich údržbou a technickou prevádzkou a umožní používanie prostriedkov
elektronickej a telefonickej komunikácie v nevyhnutnej miere.
(5) Služobný úrad nebude diskriminovať funkcionárov odborového zväzu za
ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z odborovej
funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať ich právnu ochranu podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.
(6) Služobný úrad na základe žiadosti odborovej organizácie bezplatne
zabezpečí výber členských príspevkov členov odborových organizácií formou
zrážky z platu a v pravidelných intervaloch ich odvedie na účet odborovej
organizácie. Odborová organizácia predloží služobnému úradu písomný
súhlas štátneho zamestnanca (člena odborovej organizácie) s takouto formou
platenia členských príspevkov.
Čl. 3
Štátnozamestnanecké vzťahy
(1) Služobný úrad prerokuje s odborovým zväzom navrhované organizačné
zmeny najmenej 60 dní pred ich uskutočnením. Ak je zástupca odborového
zväzu členom komisie pripravujúcej organizačné zmeny, nemusí byť táto
lehota dodržaná.
(2) Služobný čas štátneho zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne. Štátny
zamestnanec, ktorý má služobný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva
štátnu službu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má
služobný čas 36 a ¼ hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej
prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má služobný čas 35 hodín týždenne.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1369
(3) Ustanovený denný služobný čas je od 7,30 h do 15,30 h. V tomto čase je
zahrnutá aj prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, ktorá sa
nezapočítava do služobného času.
(4) Služobný úrad zavedie na pracovisku služobného úradu pružný služobný
čas, ak o to požiada odborová organizácia a prevádzkové podmienky to
dovolia. O zavedení pružného služobného času na pracovisku rozhodne po
dohode s odborovou organizáciou interným predpisom vedúci zamestnanec
odboru služobného úradu, odboru sekcie služobného úradu, úradu sekcie
služobného úradu alebo iného na ich úroveň postaveného organizačného
celku, prednosta okresného úradu, riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného
zboru, riaditeľ krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, riaditeľ
krajského centra podpory. Vedúci zamestnanec
môže po dohode
s odborovou organizáciou pre jednotlivé pracoviská organizačného celku
zaviesť pružný služobný čas s rôznym režimom. Základný pracovný čas môže
začať medzi 8,00 h a 9,00 h a končiť medzi 14,00 h a 15,00 h. Voliteľný
pracovný čas bude od 6,00 h do začiatku základného pracovného času a od
skončenia základného pracovného času do 18,00 h. Pružný služobný čas sa
vykonáva v pružnom pracovnom období, ktoré sa uplatní ako obdobie
príslušného kalendárneho mesiaca.
(5) Dovolenka štátneho zamestnanca sa zvyšuje o jeden týždeň nad rozsah
ustanovený v § 67 ods. 1 zákona o štátnej službe.
(6) Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní
nároku na predčasný starobný dôchodok, na starobný dôchodok alebo
invalidný dôchodok, patrí štátnemu zamestnancovi nad rozsah ustanovený
v § 54 ods. 1 zákona o štátnej službe a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
v štátnej službe na príslušný kalendárny rok, zvýšenie odchodného v sume
jeho jedného posledne priznaného funkčného platu.
(7) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi pri prvom skončení
štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný
starobný dôchodok, na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok odmenu,
ak za posledných 12 mesiacov neporušil služobnú disciplínu v sume
a) jedného posledne priznaného funkčného platu štátneho zamestnanca,
ktorého pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer k Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) trval nepretržite menej
ako desať rokov,
b) dvoch posledne priznaných funkčných platov štátneho zamestnanca,
ktorého pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer k ministerstvu trval
nepretržite najmenej desať rokov a menej ako pätnásť rokov,
c) troch posledne priznaných funkčných platov štátneho zamestnanca, ktorého
pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer k ministerstvu trval
nepretržite najmenej pätnásť rokov.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1370
(8) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi pri skončení
štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodov, ktoré ustanovuje zákon o štátnej
službe a na základe ktorých vzniká nárok na odstupné, zvýšenie odstupného
nad rozsah ustanovený v § 53 zákona o štátnej službe a kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa v štátnej službe na príslušný kalendárny rok, v sume jeho
jedného posledne priznaného funkčného platu.
(9) Služobný úrad pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou
alebo dohodou z dôvodov, že štátny zamestnanec nesmie vykonávať prácu
pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou,
alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú
rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, poskytne štátnemu
zamestnancovi odstupné vo výške dvanásťnásobku jeho posledne priznaného
funkčného platu, okrem prípadov uvedených za bodkočiarkou v § 76 ods. 3
Zákonníka práce.
(10) Štátnemu zamestnancovi patrí platené služobné voľno pri starostlivosti
o invalidné dieťa bez obmedzenia jeho veku, ktoré nemá v trvalej domácej
opatere, v rozsahu piatich pracovných dní v kalendárnom roku.
(11) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi platené služobné
voľno v rozsahu jedného pracovného dňa na bezodplatnú účasť na darovaní
krvi.
(12) Štátnemu zamestnancovi patrí neplatené služobné voľno pri
starostlivosti
a) o zdravotne postihnuté dieťa alebo invalidné dieťa bez obmedzenia jeho
veku, ktoré má v trvalej domácej opatere, v rozsahu najviac troch mesiacov
v kalendárnom roku,
b) o chorého manžela, druha, družku, rodiča štátneho zamestnanca, ako aj
rodiča jeho manžela alebo druha a o choré dieťa štátneho zamestnanca,
pokiaľ sú tieto osoby v pooperačnom alebo vážnom zdravotnom stave,
vyžadujúcom si osobitnú opateru preukázanú potvrdením ošetrujúceho
lekára, v rozsahu najviac päť pracovných dní v každom jednotlivom prípade
ochorenia; služobné voľno z uvedených dôvodov sa poskytne len jednému
z rodinných príslušníkov, ak sú obidvaja štátnymi zamestnancami
v služobnom úrade.
(13) Služobný úrad môže pre štátnych zamestnancov organizovať brannošportové aktivity za účelom regenerácie pracovných síl, najviac jeden krát
v priebehu kalendárneho roka, ak to prevádzkové podmienky pracoviska
umožnia.
(14) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi koordinačného
strediska integrovaného záchranného systému služobné voľno na nevyhnutne
potrebný čas, najviac na jeden pracovný deň, na absolvovanie povinnej
lekárskej prehliadky, ktoré sa mu započítava do fondu služobného času.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1371
Čl. 4
Odmeňovanie
(1) Služobný úrad prerokuje návrh rozpočtu a rozpis rozpočtu mzdových
prostriedkov s odborovým zväzom.
(2) Služobný úrad predloží odborovému zväzu prehľad a potrebné podklady
o čerpaní mzdových prostriedkov.
(3) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi odmenu pri dosiahnutí
50 rokov veku, ak za posledných 12 mesiacov neporušil služobnú disciplínu vo
výške
a) 50 % jeho posledne priznaného funkčného platu pri dĺžke nepretržitého
trvania služobného pomeru, pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého
pomeru k ministerstvu menej ako päť rokov,
b) 100 % jeho posledne priznaného funkčného platu pri dĺžke nepretržitého
trvania služobného pomeru, pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého
pomeru k ministerstvu najmenej päť rokov.
(4) Plat bude štátnemu zamestnancovi vyplatený najneskôr v desiatom dni
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Čl. 5
Sociálny fond a sociálna oblasť
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že tvorba sociálneho fondu podľa osobitného
predpisu1) je vo výške 1, 12 % zo súhrnu hrubých miezd a platov zúčtovaných
štátnym zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Sociálny fond sa tvorí
v súlade s platnou programovou štruktúrou rozpočtu
a) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramov pre
PZ,
b) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramov pre
okresné úrady.
(2) Služobný úrad zabezpečí štátnym zamestnancom stravovanie
zodpovedajúce zásadám správnej výživy vo všetkých zmenách podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadenia ministra vnútra
Slovenskej republiky č. 24/2013 o zabezpečovaní stravovania. Formy
stravovania budú s prihliadnutím na miestne podmienky a zdravotný stav
štátnych zamestnancov dohodnuté s príslušným odborovým orgánom. Pri
využívaní
a) priamej zmluvnej formy stravovania vo verejných stravovacích zariadeniach
s obsluhou( reštaurácie ) bude nominálna hodnota stravného lístka najviac
do výšky 3, 20 eur a od 1. februára 2015 najviac do výšky 3,30 eur; to sa
nevzťahuje
na
prípady
stravovania
zabezpečovaného
u iných
zamestnávateľov využívaním priamej zmluvnej formy v stravovacích
zariadeniach, ktoré poskytnú miesto na sedenie bez obsluhy pre vopred
vymedzený počet stravníkov (jedálne v závodoch, družstvách, úradoch
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene
a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1372
alebo iných vymedzených priestoroch); konkrétnu nominálnu hodnotu
stravného lístka pri priamej zmluvnej forme dohodne služobný úrad
s príslušnou odborovou organizáciou,
b) sprostredkovateľskej formy stravovania (gastrolístky) bude nominálna
hodnota stravného lístka vo výške 3, 20 eur a od 1. februára 2015 vo výške
3,30 eur.
(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý požiada služobný úrad o diétne
stravovanie a svoju žiadosť doloží odporúčaním ošetrujúceho lekára
poskytujúceho špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné
lekárstvo, gastroenterológia a diabetológia, bude stravovanie zabezpečované
sprostredkovateľskou formou.
(4) Ak služobná zmena štátneho zamestnanca bude trvať viac ako 11 hodín,
služobný úrad mu zabezpečí poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.
(5) Služobný úrad môže poskytnúť vo vlastných alebo zmluvných
stravovacích zariadeniach stravovanie aj bývalým štátnym zamestnancom –
nepracujúcim dôchodcom, ktorí do odchodu do starobného alebo invalidného
dôchodku boli v štátnozamestnaneckom pomere k služobnému úradu.
(6) Príspevok na jedlo zo sociálneho fondu môže služobný úrad poskytnúť
nepracujúcim dôchodcom, ktorí do odchodu do starobného alebo invalidného
dôchodku boli v štátnozamestnaneckom pomere k služobnému úradu podľa
finančných možností a schváleného rozpočtu sociálneho fondu na príslušný
kalendárny rok.
(7) Služobný úrad poskytne štátnym zamestnancom príspevok na doplnkové
dôchodkové sporenie podľa zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej s DDS vo
výške 19,92 eur mesačne na jedného štátneho zamestnanca na plný úväzok.
Štátnemu zamestnancovi na skrátený úväzok je výška príspevku alikvotne
prepočítaná podľa úväzku. Ak štátny zamestnanec nemá v danom
kalendárnom mesiaci vymeriavací základ, nie je možné mu poskytnúť
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Štátnemu zamestnancovi
s neospravedlnenou neprítomnosťou v práci sa príspevok kráti rovnakým
spôsobom ako plat.
(8) Výška náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti na
vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz štátneho zamestnanca je
prvých sedem dní 70% denného vymeriavacieho základu a od ôsmeho do
desiateho dňa 55% denného vymeriavacieho základu.
(9) Ministerstvo pri výkone práv jediného akcionára Nemocnice svätého
Michala, a.s., Bratislava zabezpečí bezplatné poskytnutie potvrdenia štátnemu
zamestnancovi o vykonaní zdravotnej starostlivosti na preukázanie dôležitej
osobnej prekážky v práci podľa § 141 Zákonníka práce v spojení s § 120
zákona o štátnej službe.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1373
(10) Zmluvné strany sa dohodli, že vytvorený sociálny fond bude rozdelený
v súlade s platnou programovou štruktúrou rozpočtu
a) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramov pre
PZ,
b) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramov pre
okresné úrady.
(11) Príspevok zo sociálneho fondu nepatrí štátnemu zamestnancovi, ktorý
v čase poukázania finančných prostriedkov na účet žiadateľa nie je štátnym
zamestnancom služobného úradu v štátnozamestnaneckom pomere, okrem
štátneho zamestnanca, u ktorého je príspevok súčasťou jeho posledného
priznaného platu poskytnutého služobným úradom.1)
(12) Zásady pre použitie sociálneho fondu pre štátnych zamestnancov
zaradených v podprogramoch pre PZ,
a) zmluvné strany sa dohodli, že sociálny fond pre podprogramy pre PZ, bude
rozdelený nasledovne:
1. 39 % na stravovanie,
2. 5% na regeneráciu pracovných síl,
3. 10% na dopravu do miesta výkonu štátnej služby a späť,
4. 10% na nenávratné sociálne výpomoci,
5. 36 % na návratné sociálne výpomoci,
b) 39 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na stravovanie v priebehu
výkonu zmien. Tam, kde 39 % zo sociálneho fondu nedosahuje
1. od 1. januára 2015 výšku 0,20 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma
upraví presunom z položiek v písm. a) bod 2., 3. a 4. do výšky 0,20 eur,
a to rovnako pri využívaní rôznych foriem stravovania,
2. od 1. februára 2015 výšku 0,26 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma
upraví presunom z položiek v písm. a) bod 2., 3. a 4. do výšky 0,26 eur,
a to rovnako pri využívaní rôznych foriem stravovania,
c) 5% z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na regeneráciu pracovných
síl,
d) 10 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na dopravu štátnych
zamestnancov do miesta výkonu štátnej služby a späť,
e) príspevok na regeneráciu pracovných síl a príspevok na dopravu do miesta
vykonávania štátnej služby a späť (ďalej len „príspevok“) sa poskytne bez
predloženia dokladov vo forme peňažného plnenia raz za rok štátnemu
zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký pomer k 30. novembru
príslušného kalendárneho roka trvá. Výška príspevku sa určí podľa
celkového počtu zamestnancov, zostatku finančných prostriedkov
sociálneho fondu vytvoreného na uvedený účel v príslušnom kalendárnom
roku [po odpočítaní finančných prostriedkov vynaložených na príspevok na
dopravu do miesta vykonávania štátnej služby a späť podľa písm. f)]
a počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých štátnozamestnanecký
pomer štátneho zamestnanca v kalendárnom roku trval. Príspevok sa
neposkytne
štátnemu
zamestnancovi,
ktorému
vznikne
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1374
štátnozamestnanecký pomer k 1. novembru príslušného kalendárneho roka
a neskôr a štátnemu zamestnancovi, ktorý bude k 30. novembru
príslušného kalendárneho roka na materskej dovolenke alebo rodičovskej
dovolenke,
f) ďalší príspevok na dopravu do miesta vykonávania štátnej služby a späť2)
sa poskytne štátnemu zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania
verejnou dopravou a ktorého priemerný mesačný zárobok3) nepresahuje
50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za
kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa
tvorí sociálny fond. U štátneho zamestnanca so štátnozamestnaneckým
pomerom na kratší služobný čas sa pri výpočte priemerného mesačného
zárobku vychádza z ustanoveného týždenného služobného času na
pracovisku,
g) nárok na príspevok podľa písm. f) musí štátny zamestnanec uplatniť do
konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci v ktorom nárok
vznikol. Po preukázaní nároku na príspevok podľa písm. f) bude príspevok
poskytnutý štátnemu zamestnancovi v termíne určenom na výplatu mzdy
alebo platu v najbližšom termíne,
h) príspevok podľa písm. f) sa rovná skutočne vynaloženým výdavkom na
dopravu do miesta vykonávania štátnej služby a späť na základe žiadosti
a predložených cestovných dokladov autobusovej dopravy alebo
železničnej osobnej dopravy s výnimkou mestskej hromadnej dopravy.
Príspevok sa poskytuje štátnemu zamestnancovi po uplynutí troch
mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,
i) 10% zo sociálneho fondu sa vyčlení na nenávratnú sociálnu výpomoc.
Nenávratná sociálna výpomoc bude poskytovaná na základe individuálnych
žiadostí štátnych zamestnancov podľa stavu finančných prostriedkov
sociálneho fondu,
j) nenávratná sociálna výpomoc sa poskytuje v týchto prípadoch
1. úmrtie štátneho zamestnanca; nenávratná sociálna výpomoc sa
poskytne rodinnému príslušníkovi,4) ktorý zabezpečoval pohreb,
2. dočasná pracovná neschopnosť štátneho zamestnanca trvajúca viac ako
jeden mesiac,
3. živelná pohroma, ktorá postihla štátneho zamestnanca,
4. iná nepredvídaná sociálna situácia značne znižujúca dovtedajší životný
štandard štátneho zamestnanca,
2)
3)
4)
§ 7 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
§ 134 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
§ 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1375
k) nenávratná sociálna výpomoc sa podľa písm. j) bodu 1., 2., 4. poskytuje len
tomu žiadateľovi, ktorého výška príjmu spolu s príjmom osôb trvalo s ním
žijúcich v spoločnej domácnosti neprekročí dvojnásobok priemernej
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny
rok predchádzajúci dva roky kalendárneho roka, za ktorý sa tvorí sociálny
fond, ak ďalej nie je ustanovené inak. U štátneho zamestnanca so
štátnozamestnaneckým pomerom na kratší služobný čas sa pri výpočte
priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného
služobného času. Pre účely poskytnutia tejto výpomoci (na posúdenie
bytovej situácie a platobnej schopnosti žiadateľa) sa za osoby trvalo žijúce
v spoločnej domácnosti považuje napríklad manžel, manželka, rodič, druh,
družka (alebo iná na roveň postavená osoba) a deti, ku ktorým majú rodičia
vyživovaciu povinnosť),
l) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. j) bod 1. možno poskytnúť na
základe písomnej žiadosti rodinného príslušníka4) štátneho zamestnanca,
ktorý zabezpečoval pohreb, doloženej písomnými dokladmi potvrdzujúcimi
výdavky súvisiace s pohrebom, najviac však do výšky 1 000 eur,
m)nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. j) bod 2. možno poskytnúť
štátnemu zamestnancovi na základe písomnej žiadosti doručenej komisii
najneskôr však do 30 kalendárnych dní po ukončení dočasnej pracovnej
neschopnosti štátneho zamestnanca. Výška nenávratnej sociálnej
výpomoci sa rovná priemernej výške straty na zárobku počas kalendárnych
dní dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca, najviac však
vo výške 165 eur za kalendárny mesiac. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na
jedno celé euro nahor,
n) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. j) bod 3. možno poskytnúť
štátnemu zamestnancovi na základe písomnej žiadosti a dokladov
preukazujúcich výšku škody spôsobenú živelnou pohromou do výšky 1 000
eur. Ak mal žiadateľ uzatvorenú poistnú zmluvu na poškodený majetok, je
potrebné predložiť doklady o výške náhrady škody zo strany poisťovne,
o) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. j) bod 4. možno poskytnúť
štátnemu zamestnancovi na základe písomnej žiadosti a odôvodnenia do
výšky 800 eur, to neplatí, ak ide o dôvod podľa písm. p) bod 1., kedy možno
poskytnúť výpomoc až do výšky dvojnásobku sumy určenej pre tento druh
výpomoci. Žiadosť o nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. p) bod 1.
musí byť doložená kópiou meritórneho rozhodnutia orgánu činného v
trestnom konaní, v ktorom je vyčíslená škoda a zároveň uvedené, že škoda
bola spôsobená v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti,
p) za inú nepredvídanú sociálnu situáciu, ako dôvod pre poskytnutie
nenávratnej sociálnej výpomoci podľa písm. j) bod 4., sa spravidla považuje
udalosť
1. útok na majetok štátneho zamestnanca vzhľadom na výkon služobnej
činnosti, pokiaľ bude preukázaný úmysel a nedošlo k plneniu (poistné
plnenie, náhrada škody a podobne); v prípadoch osobitného zreteľa, sa
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1376
2.
3.
4.
5.
môže suma podľa písm. j) bod 4. navýšiť z finančných prostriedkov, ktoré
zostanú nevyčerpané z iného druhu nenávratnej sociálnej výpomoci za
posudzované obdobie,
ak osamelý rodič starajúci sa o dieťa alebo deti viac ako tri mesiace
nedostal výživné (príspevok na výchovu a starostlivosť o dieťa); v tomto
prípade treba preukázať vymáhanie a využitie všetkých možností podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov,
náhla a vážna zmena zdravotného stavu štátneho zamestnanca,
náhla a vážna zmena zdravotného stavu rodinného príslušníka 4)
štátneho zamestnanca,
narodenie dieťaťa osamelej matke; uplatniť žiadosť v takomto prípade je
potrebné najneskôr do dvoch mesiacov od narodenia dieťaťa,
q) komisia posudzuje žiadosť o nenávratnú sociálnu výpomoc štátneho
zamestnanca individuálne so zreteľom na
1. odôvodnenosť žiadosti,
2. sociálnu situáciu štátneho zamestnanca a osôb trvalo s ním žijúcim
v spoločnej domácnosti,
3. výšku disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na poskytovanie
nenávratných sociálnych výpomocí,
r) nenávratná sociálna výpomoc nie je nároková a nevyčerpané finančné
prostriedky určené na nenávratné sociálne výpomoci budú v príslušnom
kalendárnom roku presunuté do objemu finančných prostriedkov na
príspevok na regeneráciu pracovných síl a na dopravu do zamestnania
a späť,
s) 36 % zo sociálneho fondu sa vyčlení na návratnú sociálnu výpomoc.
Zdrojom financovania tejto výpomoci je dohodnuté percentuálne vyjadrenie
z tvorby sociálneho fondu bežného roka (t. j. dohodnutá časť z prídelu do
sociálneho fondu) a splátky z poskytnutých návratných sociálnych
výpomocí. Nepoužité finančné prostriedky vyčlenené na tento účel
prechádzajú ako ich zdroj do ďalšieho kalendárneho roka. Tieto zdroje budú
analyticky sledované,
t) ak nie je v rozpočte zabezpečená suma na uspokojenie žiadateľa, ktorý
spĺňa všetky podmienky na priznanie výpomoci, jeho žiadosť bude
presunutá na najbližšie rokovanie komisie. Žiadosť a prílohy k žiadosti
zostávajú v tomto prípade v platnosti aj pre ďalšie obdobie,
u) doplňujúce kritériá na posudzovanie priznania výšky výpomoci alebo presun
žiadosti na neskoršie vybavenie sú
1. čerpanie
návratnej
sociálnej
výpomoci
akéhokoľvek
druhu
v predchádzajúcom období,
2. príjem žiadateľa a s ním posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti; pre účely poskytnutia tejto výpomoci (na posúdenie bytovej
situácie a platobnej schopnosti žiadateľa) sa za osoby trvalo žijúce
v spoločnej domácnosti považuje napríklad manžel, manželka, rodič,
druh, družka (alebo iná na roveň postavená osoba) a deti, ku ktorým
majú rodičia vyživovaciu povinnosť),
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1377
3. dĺžka trvania služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo
pracovného pomeru žiadateľa v útvaroch služobného úradu,
4. ďalšie sociálne aspekty (počet detí, rodinný stav a podobne),
5. iné kritéria,
v) návratná sociálna výpomoc je nenároková. Postup jej uplatňovania,
schvaľovania a poskytovania upravuje interný predpis,5)
w) nevyčerpané finančné prostriedky podľa písm. a) bod 1. a 4. budú
v príslušnom kalendárnom roku presunuté do objemu finančných
prostriedkov na príspevok na regeneráciu pracovných síl a na dopravu do
miesta vykonávania štátnej služby a späť,
x) služobný úrad sa zaväzuje, že štvrťročne zverejní na intranetovej stránke
služobného úradu zoznam štátnych zamestnancov, ktorí požiadali
o poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci a nenávratnej sociálnej
výpomoci (ďalej len „výpomoc“) a zoznam štátnych zamestnancov, ktorým
bola výpomoc poskytnutá. Zoznamy budú obsahovať
titul, meno,
priezvisko, služobné zaradenie (centrum podpory), druh, účel, výšku
výpomoci, dátum doručenia žiadosti o výpomoc a dátum poskytnutia
výpomoci v súlade s osobitnými predpismi,6)
y) generálna riaditeľka sekcie systemizácie a mzdovej politiky služobného
úradu a riaditelia krajských riaditeľstiev Policajného zboru zriadia sociálne
komisie. Sociálna komisia si v štatúte určí oprávnenia a povinnosti, ktoré
musia byť v súlade s osobitným predpisom, kolektívnou zmluvou a dobrými
mravmi. Sociálna komisia schvaľuje použitie prostriedkov sociálneho fondu.
Generálna riaditeľka sekcie systemizácie a mzdovej politiky služobného
úradu a riaditelia krajských riaditeľstiev Policajného zboru môžu rozhodnutie
sociálnej komisie pozastaviť alebo zrušiť, ak je rozhodnutie sociálnej
komisie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
s kolektívnou zmluvou,
z) v sociálnej komisii
bude zastúpená každá základná organizácia
odborového zväzu jedným členom. Zastúpenie organizačných jednotiek
služobného úradu je v kompetencii generálnej riaditeľky sekcie
systemizácie a mzdovej politiky služobného úradu a riaditeľov krajských
riaditeľstiev Policajného zboru, pričom počet zástupcov nimi nominovaných
je rovnaký ako počet zástupcov odborového zväzu. Predsedom sociálnej
komisie je zástupca odborového zväzu, tajomníkom sociálnej komisie je
zástupca služobného úradu. Po dohode zmluvných strán nemusí mať
v sociálnej komisii zastúpenie každá základná organizácia odborového
zväzu, ale paritné zastúpenie musí byť zachované,
5)
6)
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 136/2014 o návratnej sociálnej
výpomoci zo sociálneho fondu.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1378
aa) sociálna komisia rozhoduje hlasovaním a o priebehu rokovania vyhotoví
tajomník sociálnej komisie zápisnicu, ktorú podpisuje predseda sociálnej
komisie a dvaja členovia sociálnej komisie, ktorí budú na začiatku
zasadnutia komisie schválení ako overovatelia zápisnice. V prípade
rovnosti hlasov pri hlasovaní má predseda sociálnej komisie dva hlasy,
bb) z dôvodu uspokojovania potrieb štátnych zamestnancov, po schválení
sociálnou komisiou je možné presúvať finančné prostriedky sociálneho
fondu medzi jednotlivými položkami uvedenými v písm. a), nečerpanými
v plánovanom rozsahu,
cc) Za účelom riešenia prípadných sporov vzniknutých na základe rozhodnutí
sociálnych komisií o pridelení prostriedkov zo sociálneho fondu na
jednotlivé druhy výpomocí služobný úrad podľa potreby zriadi centrálnu
rozhodcovskú komisiu (ďalej len „rozhodcovská komisia“). Rozhodcovská
komisia je zložená z dvoch zástupcov odborového zväzu a dvoch
zástupcov služobného úradu. Predsedom rozhodcovskej komisie je
zástupca odborového zväzu. Stanovisko rozhodcovskej komisie je konečné,
dd) z príspevkov zo sociálneho fondu sa vykonáva zrážka preddavku na daň
z príjmu zo závislej činnosti, zrážka preddavku na verejné zdravotné
poistenie a zrážka poistného na sociálne poistenie podľa osobitných
predpisov,7)
ee) štátny zamestnanec, ktorý je služobne zaradený v
1. krajskom riaditeľstve Policajného zboru, v centre podpory alebo jednotke
centra podpory s výnimkou Bratislavy, svoju žiadosť o poskytnutie
výpomoci zo sociálneho fondu predloží zodpovednému zamestnancovi
konkrétneho centra podpory. Táto žiadosť bude predmetom rokovania
sociálnej komisie, ktorá je zriadená na konkrétnom krajskom riaditeľstve
Policajného zboru,
2. Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave alebo v Centre
podpory Bratislava svoju žiadosť o poskytnutie výpomoci zo sociálneho
fondu predloží zodpovednému zamestnancovi na odbore mzdovej
politiky sekcie systemizácie a mzdovej politiky služobného úradu. Táto
žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej komisie, ktorá je zriadená
na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave,
3. sekcii, úrade, centre podpory ministerstva, prezídiu Policajného zboru
(okrem sekcie verejnej správy, Slovenského národného archívu, Archívu
hlavného mesta Slovenskej republiky, Štátneho ústredného banského
archívu Banská Štiavnica a štátnych archívov), Strednej odbornej škole
Policajného zboru v Bratislave, Strednej odbornej škole Policajného
zboru v Pezinku alebo Migračnom úrade, svoju žiadosť o poskytnutie
výpomoci zo sociálneho fondu predloží zodpovednému zamestnancovi
odboru mzdovej politiky sekcie systemizácie a mzdovej politiky
služobného úradu. Táto žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej
7)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1379
komisie, ktorá je zriadená generálnou riaditeľkou sekcie systemizácie
a mzdovej politiky služobného úradu,
4. Strednej odbornej škole Policajného zboru v Košiciach, svoju žiadosť
o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu predloží zodpovednému
zamestnancovi Centra podpory Košice. Táto žiadosť bude predmetom
rokovania sociálnej komisie, ktorá je zriadená na Krajskom riaditeľstve
Policajného zboru v Košiciach.
(13) Zásady pre použitie sociálneho fondu pre štátnych zamestnancov
zaradených v podprogramoch pre okresné úrady
a) zmluvné strany sa dohodli, že sociálny fond pre podprogramy pre okresné
úrady bude rozdelený nasledovne:
1. 82 % na stravovanie,
2. 8 % na regeneráciu pracovnej sily,
3. 5 % na dopravu do zamestnania a späť,
4. 5 % na nenávratnú sociálnu výpomoc,
b) 82 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na stravovanie v priebehu
služobných zmien. Ak uvedený podiel 82 % nepostačuje na poskytnutie
príspevku
1. od 1. januára 2015 vo výške najmenej 0,35 eur na jedno teplé hlavné
jedlo, vykoná sa presun prostriedkov z položiek v písm. a) bod. 2. až 4.
tak, aby bol zabezpečený príspevok na jedno teplé hlavné jedlo najmenej
vo výške 0,35 eur vo všetkých formách stravovania,
2. od 1. februára 2015 vo výške najmenej 0,39 eur na jedno teplé hlavné
jedlo, vykoná sa presun prostriedkov z položiek v písm. a) bod. 2. až 4.
tak, aby bol zabezpečený príspevok na jedno teplé hlavné jedlo najmenej
vo výške 0,39 eur vo všetkých formách stravovania,
c) príspevok na regeneráciu pracovnej sily a príspevok na dopravu do
zamestnania a späť (ďalej len „príspevok“) sa poskytne bez predloženia
dokladov vo forme peňažného plnenia raz za rok štátnemu zamestnancovi,
ktorý
je
k
30.
novembru
príslušného
kalendárneho
roka
v štátnozamestnaneckom pomere a odpracoval viac ako jeden mesiac.
Výška príspevku sa určí podľa objemu finančných prostriedkov sociálneho
fondu rozpočtovaného na uvedené účely v príslušnom kalendárnom roku,
podľa počtu oprávnených štátnych zamestnancov a počtu kalendárnych
mesiacov
odpracovaných
jednotlivými
oprávnenými
štátnymi
zamestnancami,
d) sociálna výpomoc sa poskytuje ako nenávratná (ďalej len „sociálna
výpomoc“) najmä v týchto prípadoch:
1. úmrtie štátneho zamestnanca,
2. úmrtie rodinného príslušníka4) štátneho zamestnanca, ktorý žil so
štátnym zamestnancom v spoločnej domácnosti,
3. dočasná pracovná neschopnosť štátneho zamestnanca trvajúca dlhšie
ako tri mesiace,
4. živelná pohroma, ktorá postihla štátneho zamestnanca,
5. iná nepredvídaná sociálna situácia značne znižujúca dovtedajší životný
štandard štátneho zamestnanca na základe posúdenia sociálnej komisie,
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1380
e) sociálnu výpomoc možno poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti
štátneho zamestnanca alebo rodinného príslušníka zosnulého štátneho
zamestnanca a dokladov ako je upravené ďalej, doručených sociálnej
komisii,
f) sociálnu výpomoc podľa písm. d) možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorého
príjem spolu s príjmom osôb trvalo s ním žijúcich v spoločnej domácnosti
neprekročí dvojnásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým
úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku,
za ktorý sa tvorí sociálny fond. U štátneho zamestnanca
v štátnozamestnaneckom pomere na kratší služobný čas sa pri výpočte
priemerného mesačného príjmu vychádza z ustanoveného týždenného
služobného času,
g) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 1. možno poskytnúť rodinnému
príslušníkovi4), ktorý
zabezpečoval pohreb zosnulého štátneho
zamestnanca na základe písomnej žiadosti doloženej dokladmi
o výdavkoch na pohreb, do výšky 166 eur,
h) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 2. možno poskytnúť štátnemu
zamestnancovi, ktorý zabezpečoval pohreb svojho rodinného príslušníka na
základe písomnej žiadosti doloženej dokladmi o výdavkoch na pohreb, do
výšky 166 eur,
i) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 3. možno poskytnúť štátnemu
zamestnancovi, ktorý bol dočasne práceneschopný viac ako 93 dní na
základe žiadosti predloženej sociálnej komisii najneskôr do 30
kalendárnych dní po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, a to:
- pri dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej viac ako 93 dní vo výške
66 eur,
- pri dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej viac ako 155 dní vo výške
100 eur,
- pri dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej viac ako 217 dní vo výške
133 eur,
- pri dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej viac ako 310 dní vo výške
166 eur,
j) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 4. možno poskytnúť štátnemu
zamestnancovi na základe písomnej žiadosti doloženej dokladmi o výške
škody spôsobenej živelnou pohromou a dokladmi o výške náhrady škody úhrade poistnej udalosti zo strany poisťovne v prípade poistenia majetku, a to:
- pri škode do 664 eur vo výške 33 eur,
- pri škode od 665 eur do 1 328 eur vo výške 66 eur,
- pri škode od 1 329 eur do 1 656 eur vo výške 100 eur,
- pri škode od 1 657 eur do 1992 eur vo výške 133 eur,
- pri škode vyššej ako 1992 eur vo výške 166 eur,
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1381
k) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 5. možno poskytnúť štátnemu
zamestnancovi na základe písomnej žiadosti doloženej dokladmi
o okolnostiach, ktoré spôsobili sociálnu situáciu značne znižujúcu dovtedajší
životný štandard štátneho zamestnanca, do výšky 166 eur,
l) o použití sociálneho fondu, poskytnutí príspevkov a sociálnej výpomoci
a o presune finančných prostriedkov sociálneho fondu medzi jednotlivými
položkami uvedenými v písm. a) v prípade ich nečerpania v plánovanej výške,
rozhoduje sociálna komisia,
m)sociálnu komisiu pre štátnych zamestnancov sekcie verejnej správy a štátnych
archívov zriaďuje generálny riaditeľ sekcie verejnej správy služobného úradu,
sociálnu komisiu pre štátnych zamestnancov okresných úradov spadajúcich
pod okresný úrad v sídle kraja zriaďuje prednosta okresného úradu v sídle
kraja,
n) sociálna
komisia
je zložená zo zástupcov štátnych zamestnancov
a zástupcov služobného úradu, pričom ich počet je rovnaký. Predsedom
sociálnej komisie je zástupca odborových organizácií okresných úradov
pôsobiacich na území kraja po dohode príslušných odborových organizácií
a tajomníkom sociálnej komisie je zástupca služobného úradu,
o) sociálna komisia vykonáva svoju činnosť podľa schváleného štatútu, v rozsahu
oprávnení a povinností upravených v súlade s osobitným predpisom, platnou
kolektívnou zmluvou a dobrými mravmi. Sociálna komisia rozhoduje
hlasovaním; v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má predseda sociálnej
komisie dva hlasy,
p) ak je rozhodnutie sociálnej komisie v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi alebo s platnou kolektívnou zmluvou, vedúci
zamestnanec, ktorý zriadil sociálnu komisiu, môže rozhodnutie sociálnej
komisie pozastaviť alebo zrušiť,
r) o priebehu rokovania sociálnej komisie vyhotoví tajomník sociálnej komisie
zápisnicu, ktorú podpisuje predseda sociálnej komisie a dvaja členovia
sociálnej komisie, schválení na začiatku zasadnutia za overovateľov zápisnice.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými
stranami.
(2) Zmluvné strany môžu navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto
kolektívnej zmluvy; o predloženom písomnom návrhu je druhá strana povinná
rokovať najneskoršie do 15 dní od jeho doručenia.
(3) Zmeny a dodatky tejto kolektívnej zmluvy sa prijímajú iba v písomnej
forme a schvaľujú sa rovnako ako kolektívna zmluva.
Čiastka 82 Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 148/2014 Strana 1382
(4) Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015. Kolektívnu
zmluvu zverejní služobný úrad v Centrálnom registri zmlúv.
(5) Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. decembra 2015. Jej
platnosť a účinnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka,
ak pred ukončením doby jej platnosti a účinnosti ktorákoľvek zo zmluvných
strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy; táto kolektívna zmluva
stráca platnosť a účinnosť dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
(6) Služobný úrad sa zaväzuje, že zverejní kolektívnu zmluvu vo Vestníku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na intranetovej stránke služobného
úradu do 15 dní od jej podpísania.
(7) Kolektívna zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho pre
služobný úrad dva rovnopisy a po jednom rovnopise pre ostatných zástupcov
zmluvných strán, ktoré zmluvu podpisovali.
(8) Uzatvorením tejto kolektívnej zmluvy končí platnosť a účinnosť všetkých
kolektívnych zmlúv pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom
pomere, platných a účinných v služobnom úrade ku dňu nadobudnutia jej
účinnosti.
..........................................................
Denisa Saková v. r.
vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
..........................................................
Miroslav Litva v. r.
predseda
Odborového zväzu polície
v Slovenskej republike
.......................................................
Mária Mayerová v. r.
predsedníčka
Slovenského odborového
zväzu verejnej správy a kultúry
......................................................
Pavol Ondek v. r.
predseda
Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku
......................................................
Pavol Sabo v. r.
prezident
Všeobecného slobodného
odborového zväzu
V Bratislave dňa 19.12.2014
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1383
149
Oznámenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o uzatvorení
Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Odborový zväz polície v Slovenskej republike, Slovenský odborový zväz verejnej
správy a kultúry, Odborový zväz hasičov, Odborový zväz KOVO, Odborový zväz
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Všeobecný slobodný odborový zväz uzatvorili
Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2015.
Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť 1. januára. 2015.
Text kolektívnej zmluvy uverejňujeme v úplnom znení.
Č. p.: KM-OBL-4-42/2014
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1384
V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok zamestnávania
zamestnancov na rok 2015
zmluvné strany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom
zastúpené
podpredsedom vlády
a
Odborový zväz polície
Miroslavom Litvom
v Slovenskej
republike
zastúpený
predsedom
a
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry zastúpený predsedníčkou
Máriou Mayerovou
a
Odborový zväz hasičov zastúpený prezidentom Petrom Šagátom
a
Odborový zväz
Benedekovou
KOVO
zastúpený
podpredsedníčkou
Rady
Monikou
a
Odborový zväz pracovníkov školstva
predsedom Pavlom Ondekom
a vedy na Slovensku zastúpený
a
Všeobecný slobodný odborový zväz zastúpený prezidentom Pavlom Sabom
uzatvárajú
podľa ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov
KOLEKTÍVNU ZMLUVU
PRE ZAMESTNANCOV ODMEŇOVANÝCH PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003
Z. Z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE
PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH
ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
NA ROK 2015
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1385
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Táto podniková kolektívna zmluva (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa uzatvára
v súlade s § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej
len „zamestnávateľ“) a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike,
Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom
hasičov, Odborovým zväzom KOVO, Odborovým zväzom pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku a Všeobecným slobodným odborovým zväzom (ďalej len
„odborový zväz“).
(2) Kolektívna zmluva je záväzná pre zamestnávateľa a odborový zväz a upravuje
priaznivejšie podmienky vykonávania pracovného pomeru u zamestnávateľa.
Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorí sú odmeňovaní podľa
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) a na zamestnancov, ktorí sú
odmeňovaní na základe vnútorného mzdového predpisu vydaného podľa § 4 ods. 8
zákona č. 553/2003 Z. z. a na základe Zákonníka práce (ďalej len „zamestnanec“).
(3) Na bývalých zamestnancov – nepracujúcich dôchodcov, ktorí odišli do
dôchodku od zamestnávateľa, platia ustanovenia kolektívnej zmluvy v rozsahu
určenom v príslušných článkoch.
(4) Cieľom kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier; odborový zväz bude
neodkladne a objektívne informovať zamestnávateľa o vzniku sociálneho napätia,
jeho príčinách a spolupôsobiť pri ich riešení.
(5) Odborový zväz je riadnym účastníkom vnútorného rezortného pripomienkového
konania k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
(6) Ak má byť všeobecne záväzný právny predpis alebo interný predpis,
prerokovaný odborovým orgánom alebo si vyžaduje súhlas odborového orgánu,
zamestnávateľ je povinný obrátiť sa s touto požiadavkou na príslušné orgány
odborového zväzu.
(7) Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo kolektívna zmluva vyžaduje
prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu podľa ustanovení § 232 ods. 1
Zákonníka práce, zamestnávateľ bude konať podľa § 232 ods. 1 Zákonníka práce za
zamestnancov s odborovým orgánom odborového zväzu, ktorý kolektívnu zmluvu
uzatváral, príslušným podľa programovej štruktúry rozpočtu a to za podprogramy
0D601, 0D605, 0D606, 0D60A, 0D607 – okrem výcvikového centra Hasičského
a záchranného zboru Lešť a Strednej školy požiarnej ochrany, 0D60801 – okrem
sekcie verejnej správy (ďalej len „podprogramy pre PZ“) s Odborovým zväzom polície
Slovenskej republiky alebo za podprogramy 0D603, 0D604, 0D60801 – len sekcia
verejnej správy (ďalej len „podprogramy pre okresné úrady“) so Slovenským
odborovým zväzom verejnej správy a kultúry alebo za podprogram 0D602, 0D607 –
len výcvikové centrum Hasičského a záchranného zboru Lešť a Stredná škola
požiarnej ochrany (ďalej len „podprogram pre HaZZ“) s Odborovým zväzom hasičov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1386
Čl. 2
Vzájomné vzťahy zmluvných strán
(1) Zamestnávateľ uznáva odborový zväz, jeho odborové orgány a odborové
organizácie za oprávnených zástupcov zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní.
(2) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na
čas nevyhnutne potrebný na výkon funkcie v odborovom orgáne, účasť na
odborárskych schôdzach, konferenciách, kongresoch a podujatiach odborárskej
výchovy.
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že
predsedovia odborových organizácií,
predsedovia rád odborového zväzu, ktorí boli zvolení do funkcií v odborových
orgánoch, budú mať na administratívnu odborársku prácu vyčlenený jeden deň
pracovného voľna s náhradou mzdy za mesiac v odborovej organizácii, ktorá má do
100 členov, dva dni pracovného voľna s náhradou mzdy za mesiac v odborovej
organizácii nad 100 členov. Uvedené dni sa im v plnom rozsahu započítavajú do
mesačného fondu pracovného času.
(4) Zamestnávateľ nebude diskriminovať funkcionárov odborového zväzu
zastupujúcich zamestnancov za ich námety a kritické pripomienky a zároveň bude
plne rešpektovať ich právnu ochranu v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov.
(5) Zamestnávateľ na základe žiadosti odborovej organizácie bezplatne zabezpečí
výber členských príspevkov členov odborových organizácií formou zrážky
z platu/mzdy a v pravidelných intervaloch ich odvedie na účet odborovej organizácie,
ak odborová organizácia predloží zamestnávateľovi písomný súhlas zamestnanca
(člena odborovej organizácie), s takouto formou platenia členských príspevkov.
(6) Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnosť odborovej organizácii
bezplatne miestnosť s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich
údržbou a technickou prevádzkou a umožní používanie prostriedkov elektronickej
a telefonickej komunikácie v nevyhnutnej miere.
Čl. 3
Pracovnoprávne vzťahy
(1) Zamestnávateľ prerokuje s odborovým zväzom
navrhované organizačné
zmeny najmenej 60 dní pred ich uskutočnením. Ak je zástupca odborového zväzu
členom komisie pripravujúcej organizačné zmeny, nemusí byť táto lehota dodržaná.
(2) Zamestnancovi, ktorý v dôsledku organizačnej zmeny bude vykonávať iný druh
práce, zamestnávateľ zabezpečí nevyhnutné vzdelávanie a preškolenie.
(3) Zamestnávateľ vykoná akékoľvek zmeny
s predchádzajúcim súhlasom odborového zväzu.
pracovného
poriadku
len
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1387
(4) Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne. Zamestnanec, ktorý má
pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch
zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas 36 a ¼ hodiny týždenne a vo
všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo nepretržitej prevádzke má
pracovný čas 35 hodín týždenne.
(5) Ustanovený denný pracovný čas je od 7,30 h do 15,30 h. V tomto čase je
zahrnutá aj prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, ktorá sa
nezapočítava do pracovného času.
(6) Zamestnávateľ zavedie na pracovisku pružný pracovný čas, ak o to požiada
odborová organizácia a prevádzkové podmienky to dovolia. O zavedení pružného
pracovného času na pracovisku rozhodne po dohode s odborovou organizáciou
interným predpisom vedúci zamestnanec odboru zamestnávateľa, odboru sekcie
zamestnávateľa, úradu sekcie zamestnávateľa
alebo iného na ich úroveň
postaveného organizačného celku, prednosta okresného úradu, riaditeľ krajského
riaditeľstva Policajného zboru, riaditeľ krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru, riaditeľ krajského centra podpory. Vedúci zamestnanec môže
po dohode s odborovou organizáciou zaviesť pre jednotlivé pracoviská pružný
pracovný čas s rôznym režimom. Základný pracovný čas môže začať medzi 8,00 h
a 9,00 h a končiť medzi 14,00 h a 15,00 h. Voliteľný pracovný čas bude od 6,00 h do
začiatku základného pracovného času a od skončenia základného pracovného času
do 18,00 h. Pružný pracovný čas sa vykonáva v pružnom pracovnom období, ktoré
sa uplatní ako obdobie príslušného kalendárneho mesiaca.
(7) Dovolenka zamestnanca sa zvyšuje o jeden týždeň nad rozsah ustanovený
v § 103 Zákonníka práce.
(8) Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný
starobný dôchodok, na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, zamestnávateľ poskytne
zamestnancovi nad rozsah ustanovený v § 76a Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok, zvýšenie odchodného v sume jedného
funkčného platu/priemerného mesačného zárobku.
(9) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nad rozsah ustanovený v § 76 ods. 1,
2 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok
zvýšenie odstupného pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou
z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce v sume
jedného jeho funkčného platu/priemerného mesačného zárobku.
(10) Zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou
z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu
z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol
najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného
zdravotníctva, poskytne zamestnancovi odstupné vo výške dvanásťnásobku jeho
priemerného mesačného zárobku (§ 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.), okrem
prípadov uvedených za bodkočiarkou v § 76 ods. 3 Zákonníka práce.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1388
(11) Zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou mzdy pri starostlivosti
o invalidné dieťa bez obmedzenia jeho veku, ktoré nemá v trvalej domácej opatere,
v rozsahu piatich pracovných dní v kalendárnom roku.
(12) Zamestnancovi patrí pracovné voľno bez náhrady mzdy pri starostlivosti
a) o zdravotne postihnuté dieťa alebo invalidné dieťa bez obmedzenia jeho veku,
ktoré má v trvalej domácej opatere, v rozsahu najviac troch mesiacov
v kalendárnom roku,
b) o chorého manžela, druha, družku, rodiča zamestnanca, ako aj rodiča jeho
manžela alebo druha a o choré dieťa zamestnanca, pokiaľ sú tieto osoby
v pooperačnom alebo vážnom zdravotnom stave, vyžadujúcom si osobitnú
opateru preukázanú potvrdením ošetrujúceho lekára, v rozsahu najviac päť
pracovných dní v každom jednotlivom prípade ochorenia; pracovné voľno
z uvedených dôvodov sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov, ak sú
obidvaja zamestnancami zamestnávateľa.
(13) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi platené pracovné voľno v rozsahu
jedného pracovného dňa na bezodplatnú účasť na darovaní krvi.
(14) Zamestnávateľ môže pre zamestnancov organizovať branno-športové aktivity
za účelom regenerácie pracovných síl, najviac jeden krát v priebehu kalendárneho
roka, ak to prevádzkové podmienky pracoviska umožnia.
(15) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že
zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku
dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu je
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu
doručenia výpovede trval menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia
výpovede trval najmenej päť rokov.
(16) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako
podľa § 62 ods.3 Zákonníka práce je dva mesiace.
(17) Ak výpoveď dáva zamestnanec, výpovedná doba je dva mesiace.
(18) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca, ktorý vykonáva pracovné činnosti
remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce
vo verejnom záujme do 12. platového stupňa nezávisle od dĺžky započítanej praxe.
Čl. 4
Odmeňovanie
(1) Zamestnávateľ prerokuje návrh
prostriedkov s odborovým zväzom.
rozpočtu
a rozpis
rozpočtu
mzdových
(2) Zamestnávateľ predloží na požiadanie odborového zväzu prehľad a potrebné
podklady o čerpaní mzdových prostriedkov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1389
(3) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri
dosiahnutí 50 rokov veku, ak za posledných 12 mesiacov neporušil pracovnú
disciplínu vo výške
a) 50 % jeho funkčného platu/priemernej mzdy pri trvaní pracovného pomeru
v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky menej ako päť rokov,
b) 100 % jeho funkčného platu/priemernej mzdy pri trvaní pracovného pomeru
v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky najmenej päť rokov.
(4) Plat/mzda bude zamestnancovi
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
vyplatený/á
najneskôr
v desiatom
dni
Čl. 5
Sociálny fond a sociálna oblasť
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že tvorba sociálneho fondu podľa osobitného
predpisu1) je vo výške 1,12 % zo súhrnu hrubých miezd a platov zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Sociálny fond sa tvorí v súlade
s platnou programovou štruktúrou rozpočtu
a) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramov pre PZ,
b) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramov pre
okresné úrady,
c) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramu pre HaZZ.
(2) Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám
správnej výživy vo všetkých zmenách podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov a nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 24/2013
o zabezpečovaní stravovania. Formy stravovania budú s prihliadnutím na miestne
podmienky a zdravotný stav zamestnancov dohodnuté s príslušným odborovým
orgánom. Pri využívaní
a) priamej zmluvnej formy stravovania vo verejných stravovacích zariadeniach
s obsluhou ( reštaurácie) bude nominálna hodnota stravného lístka najviac do
výšky 3,20 eur a od 1. februára 2015 najviac do výšky 3,30 eur; to sa nevzťahuje
na prípady stravovania zabezpečovaného využívaním priamej zmluvnej formy
v stravovacích zariadeniach iných zamestnávateľov, ktoré poskytnú miesto na
sedenie bez obsluhy pre vopred vymedzený počet stravníkov (jedálne v závodoch,
družstvách, úradoch alebo iných vymedzených priestoroch); konkrétnu nominálnu
hodnotu stravného lístka pri priamej zmluvnej forme dohodne zamestnávateľ
s príslušnou odborovou organizáciou,
b) sprostredkovateľskej formy stravovania (gastrolístky) bude nominálna hodnota
stravného lístka vo výške 3,20 eur a od 1. februára 2015 vo výške 3,30 eur.
(3) Zamestnancovi, ktorý požiada zamestnávateľa o diétne stravovanie a svoju
žiadosť doloží odporúčaním ošetrujúceho lekára poskytujúceho špecializovanú
zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo, gastroenterológia a diabetológia,
bude stravovanie zabezpečované sprostredkovateľskou formou.
(4) Ak pracovná zmena zamestnanca bude trvať viac ako 11 hodín, zamestnávateľ
mu zabezpečí poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene
a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1390
(5) Zamestnávateľ môže poskytnúť vo vlastných alebo zmluvných stravovacích
zariadeniach stravovanie aj bývalým zamestnancom – nepracujúcim dôchodcom,
ktorí do odchodu do starobného alebo invalidného dôchodku pracovali
u zamestnávateľa.
(6) Príspevok na jedlo zo sociálneho fondu zamestnávateľ môže poskytnúť
nepracujúcim dôchodcom, ktorí do odchodu do starobného alebo invalidného
dôchodku pracovali u zamestnávateľa, podľa finančných možností a schváleného
rozpočtu sociálneho fondu na príslušný kalendárny rok.
(7) Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové
sporenie podľa zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej s DDS vo výške 19,92 eur
mesačne na jedného zamestnanca na plný úväzok. Zamestnancovi na skrátený
úväzok je výška príspevku alikvotne prepočítaná úväzku. Ak zamestnanec nemá
v danom kalendárnom mesiaci vymeriavací základ, nie je možné mu poskytnúť
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Zamestnancovi s neospravedlnenou
neprítomnosťou v práci sa príspevok kráti rovnakým spôsobom ako plat/mzda.
(8) Výška náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie
práce pre chorobu alebo úraz zamestnanca je prvých sedem dní 70% denného
vymeriavacieho základu a od ôsmeho do desiateho dňa 55% denného
vymeriavacieho základu.
(9) Zamestnávateľ pri výkone práv jediného akcionára Nemocnice svätého Michala,
a.s., Bratislava zabezpečí bezplatné poskytnutie potvrdenia zamestnancovi
o vykonaní zdravotnej starostlivosti na preukázanie dôležitej osobnej prekážky
v práci podľa § 141 Zákonníka práce.
(10) Zmluvné strany sa dohodli, že vytvorený sociálny fond bude rozdelený v súlade
s platnou programovou štruktúrou rozpočtu
a) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramov pre PZ,
b) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramov pre
okresné úrady,
c) spoločne pre všetkých zamestnancov zaradených podľa podprogramu pre HaZZ.
(11) Príspevok zo sociálneho fondu nepatrí zamestnancovi, ktorý v čase poukázania
finančných prostriedkov na účet žiadateľa, nie je v pracovnom pomere so
zamestnávateľom, okrem zamestnanca, u ktorého je príspevok súčasťou jeho
poslednej mzdy od zamestnávateľa.1)
(12) Zásady pre použitie sociálneho fondu pre zamestnancov zaradených
v podprograme pre PZ
a) zmluvné strany sa dohodli, že sociálny fond pre podprogramy pre PZ bude
rozdelený nasledovne:
1. 39 % na stravovanie,
2. 5% na regeneráciu pracovných síl,
3. 10% na dopravu do zamestnania a späť,
4. 10% na nenávratné sociálne výpomoci,
5. 36 % na návratné sociálne výpomoci,
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1391
b) zmluvné strany sa dohodli, že zo sociálneho fondu sa bude prispievať
zamestnancom pri výkone prác vo verejnom záujme na stravovanie v sume, ktorá
tvorí rozdiel objemu finančných prostriedkov potrebných na zvýšenie z 55% na
65% príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov,
c) 39 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na stravovanie v priebehu výkonu
zmien. Tam, kde 39 % zo sociálneho fondu nedosahuje
1. od 1. januára 2015 výšku 0,20 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma upraví
presunom z položiek v písm. a) bod 2., 3. a 4. do výšky 0,20 eur, a to rovnako
pri využívaní rôznych foriem stravovania,
2. od 1. februára 2015 výšku 0,26 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma upraví
presunom z položiek v písm. a) bod 2., 3. a 4. do výšky 0,26 eur, a to rovnako
pri využívaní rôznych foriem stravovania,
d) 5% z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na regeneráciu pracovných síl,
e) 10 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na dopravu zamestnancov do
zamestnania a späť,
f) príspevok na regeneráciu pracovných síl a príspevok na dopravu do miesta
výkonu práce a späť (ďalej len „príspevok“) sa poskytne bez predloženia dokladov
vo forme peňažného plnenia raz za rok zamestnancovi, ktorého pracovný pomer
k 30. novembru príslušného kalendárneho roka trvá. Výška príspevku sa určí
podľa celkového počtu zamestnancov, zostatku finančných prostriedkov
sociálneho fondu vytvoreného na uvedený účel v príslušnom kalendárnom roku
[po odpočítaní finančných prostriedkov vynaložených na príspevok na dopravu do
zamestnania podľa písm. g)] a počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých
pracovný pomer zamestnanca v kalendárnom roku trval. Príspevok sa neposkytne
zamestnancovi, ktorému vznikne pracovný pomer k 1. novembru príslušného
kalendárneho roka a neskôr a zamestnancovi, ktorý bude k 30. novembru
príslušného kalendárneho roka na materskej dovolenke alebo rodičovskej
dovolenke,
g) ďalší príspevok na dopravu do zamestnania a späť2) sa poskytne zamestnancovi,
ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou a ktorého priemerný mesačný
zárobok3) nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej
republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý
sa tvorí sociálny fond. U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný
čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného
týždenného pracovného času na pracovisku,
h) nárok na príspevok podľa písm. g) musí zamestnanec uplatniť do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci v ktorom nárok vznikol. Po
preukázaní nároku na príspevok podľa písm. g) bude príspevok poskytnutý
zamestnancovi v termíne určenom na výplatu mzdy alebo platu v najbližšom
termíne,
2)
3)
§ 7 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
§ 134 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1392
i) príspevok podľa písm. g) sa rovná skutočne vynaloženým výdavkom na dopravu
do zamestnania a späť na základe žiadosti a predložených cestovných dokladov
autobusovej dopravy alebo železničnej osobnej dopravy s výnimkou mestskej
hromadnej dopravy. Príspevok sa poskytuje zamestnancovi po uplynutí troch
mesiacov od vzniku pracovného pomeru,
j) 10% zo sociálneho fondu sa vyčlení na nenávratnú sociálnu výpomoc. Nenávratná
sociálna výpomoc bude poskytovaná na základe individuálnych žiadostí
zamestnancov podľa stavu finančných prostriedkov sociálneho fondu,
k) nenávratná sociálna výpomoc sa poskytuje v týchto prípadoch
1. úmrtie zamestnanca; nenávratná sociálna výpomoc sa poskytne rodinnému
príslušníkovi,4) ktorý zabezpečoval pohreb,
2. dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako jeden mesiac,
3. živelná pohroma, ktorá postihla zamestnanca,
4. iná nepredvídaná sociálna situácia značne znižujúca dovtedajší životný
štandard zamestnanca,
l) nenávratná sociálna výpomoc sa podľa písm. k) bodu 1., 2., 4. poskytuje len tomu
žiadateľovi, ktorého výška príjmu spolu s príjmom osôb trvalo s ním žijúcich
v spoločnej domácnosti neprekročí dvojnásobok priemernej nominálnej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým
úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky
kalendárneho roka, za ktorý sa tvorí sociálny fond, ak ďalej nie je ustanovené inak.
U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa pri výpočte
priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného
pracovného času. Pre účely poskytnutia tejto výpomoci (na posúdenie bytovej
situácie a platobnej schopnosti žiadateľa) sa za osoby trvalo žijúce v spoločnej
domácnosti považuje napríklad manžel, manželka, rodič, druh, družka (alebo iná
na roveň postavená osoba) a deti, ku ktorým majú rodičia vyživovaciu povinnosť,
m)nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. k) bod 1. možno poskytnúť na základe
písomnej žiadosti rodinného príslušníka4) zamestnanca, ktorý zabezpečoval
pohreb, doloženej písomnými dokladmi potvrdzujúcimi výdavky súvisiace
s pohrebom, najviac však do výšky 1 000 eur,
n) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. k) bod 2. možno poskytnúť
zamestnancovi na základe písomnej žiadosti doručenej komisii najneskôr však do
30 kalendárnych dní po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
Výška nenávratnej sociálnej výpomoci sa rovná priemernej výške straty na
zárobku počas kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
najviac však vo výške 165 eur za kalendárny mesiac. Výsledná suma sa
zaokrúhľuje na jedno celé euro nahor,
o) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. k) bod 3. možno poskytnúť
zamestnancovi na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich výšku
škody spôsobenej živelnou pohromou do výšky 1 000 eur. Ak mal žiadateľ
4)
§ 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1393
uzatvorenú poistnú zmluvu na poškodený majetok, je potrebné predložiť doklady
o výške náhrady škody zo strany poisťovne,
p) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. k) bod 4. možno poskytnúť
zamestnancovi na základe písomnej žiadosti a odôvodnenia do výšky 800 eur, to
neplatí, ak ide o dôvod podľa písm. q) bod 1., kedy možno poskytnúť výpomoc až
do výšky dvojnásobku sumy určenej pre tento druh výpomoci. Žiadosť
o nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. q) bod 1. musí byť doložená kópiou
meritórneho rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní, v ktorom je vyčíslená
škoda a zároveň uvedené, že škoda bola spôsobená v súvislosti s výkonom
pracovnej činnosti,
q) za inú nepredvídanú sociálnu situáciu, ako dôvod pre poskytnutie nenávratnej
sociálnej výpomoci podľa písm. k) bod 4., sa spravidla považuje udalosť
1. útok na majetok zamestnanca vzhľadom na výkon pracovnej činnosti, pokiaľ
bude preukázaný úmysel a nedošlo k plneniu (poistné plnenie, náhrada škody
a podobne); v prípadoch osobitného zreteľa, sa môže suma podľa písm. k)
bod 4. navýšiť z finančných prostriedkov, ktoré zostanú nevyčerpané z iného
druhu nenávratnej sociálnej výpomoci za posudzované obdobie,
2. ak osamelý rodič starajúci sa o dieťa alebo deti viac ako tri mesiace nedostal
výživné (príspevok na výchovu a starostlivosť o dieťa); v tomto prípade treba
preukázať
vymáhanie a využitie všetkých možností podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov,
3. náhla a vážna zmena zdravotného stavu zamestnanca,
4. náhla a vážna zmena zdravotného stavu rodinného príslušníka 4) zamestnanca,
5. narodenie dieťaťa osamelej matke; uplatniť žiadosť v takomto prípade je
potrebné najneskôr do dvoch mesiacov od narodenia dieťaťa,
r) komisia posudzuje žiadosť o nenávratnú sociálnu výpomoc zamestnanca
individuálne so zreteľom na
1. odôvodnenosť žiadosti,
2. sociálnu situáciu zamestnanca a osôb trvalo s ním žijúcim v spoločnej
domácnosti,
3. výšku disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na poskytovanie
nenávratných sociálnych výpomocí,
s) nenávratná sociálna výpomoc nie je nároková a nevyčerpané finančné prostriedky
určené na nenávratné sociálne výpomoci budú v príslušnom kalendárnom roku
presunuté do objemu finančných prostriedkov na príspevok na regeneráciu
pracovných síl a na dopravu do zamestnania a späť,
t) 36 % zo sociálneho fondu sa vyčlení na návratnú sociálnu výpomoc. Zdrojom
financovania tejto výpomoci je dohodnuté percentuálne vyjadrenie z tvorby
sociálneho fondu bežného roka (t. j. dohodnutá časť z prídelu do sociálneho
fondu) a splátky z poskytnutých návratných sociálnych výpomocí. Nepoužité
finančné prostriedky vyčlenené na tento účel prechádzajú ako ich zdroj do
ďalšieho kalendárneho roka. Tieto zdroje budú analyticky sledované,
u) ak nie je v rozpočte zabezpečená suma na uspokojenie žiadateľa, ktorý spĺňa
všetky podmienky na priznanie výpomoci, jeho žiadosť bude presunutá na
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1394
najbližšie rokovanie komisie. Žiadosť a prílohy k žiadosti zostávajú v tomto prípade
v platnosti aj pre ďalšie obdobie,
v) doplňujúce kritériá na posudzovanie priznania výšky výpomoci alebo presun
žiadosti na neskoršie vybavenie sú
1. čerpanie návratnej sociálnej výpomoci akéhokoľvek druhu v predchádzajúcom
období,
2. príjem žiadateľa a s ním posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti; pre
účely poskytnutia tejto výpomoci (na posúdenie bytovej situácie a platobnej
schopnosti žiadateľa) sa za osoby trvalo žijúce v spoločnej domácnosti považuje
napríklad manžel, manželka, rodič, druh, družka (alebo iná na roveň postavená
osoba) a deti, ku ktorým majú rodičia vyživovaciu povinnosť,
3. dĺžka trvania služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo
pracovného pomeru žiadateľa v útvaroch zamestnávateľa,
4. ďalšie sociálne aspekty (počet detí, rodinný stav a podobne),
5. iné kritéria,
w) návratná sociálna výpomoc je nenároková. Postup jej uplatňovania, schvaľovania
a poskytovania upravuje interný predpis5),
x) nevyčerpané finančné prostriedky podľa ods. 12 písm. a) bod 1. a 4. budú
v príslušnom kalendárnom roku presunuté do objemu finančných prostriedkov na
príspevok na regeneráciu pracovných síl a na dopravu do zamestnania a späť,
y) zamestnávateľ sa zaväzuje, že štvrťročne zverejní na svojej intranetovej stránke
zoznam zamestnancov, ktorí požiadali o poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci
a nenávratnej sociálnej výpomoci (ďalej len „výpomoc“) a zoznam zamestnancov,
ktorým bola výpomoc poskytnutá. Zoznamy budú obsahovať
titul, meno,
priezvisko, pracovné zaradenie (centrum podpory), druh, účel, výšku výpomoci,
dátum doručenia žiadosti o výpomoc a dátum poskytnutia výpomoci v súlade
s osobitnými predpismi,6)
z) generálna riaditeľka sekcie systemizácie a mzdovej politiky zamestnávateľa
a riaditelia krajských riaditeľstiev Policajného zboru zriadia sociálne komisie.
Sociálna komisia si v štatúte určí oprávnenia a povinnosti, ktoré musia byť
v súlade s osobitným predpisom, kolektívnou zmluvou a dobrými mravmi. Sociálna
komisia schvaľuje použitie prostriedkov sociálneho fondu. Generálna riaditeľka
sekcie systemizácie a mzdovej politiky zamestnávateľa a riaditelia krajských
riaditeľstiev Policajného zboru môžu rozhodnutie sociálnej komisie pozastaviť
alebo zrušiť, ak je rozhodnutie sociálnej komisie v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi alebo s kolektívnou zmluvou,
5)
6)
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.136/2014 o návratnej sociálnej výpomoci zo
sociálneho fondu.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1395
aa) v sociálnej komisii bude zastúpená každá základná organizácia odborového zväzu
jedným členom. Zastúpenie organizačných jednotiek zamestnávateľa je
v kompetencii generálnej riaditeľky sekcie systemizácie a mzdovej politiky
zamestnávateľa a riaditeľov krajských riaditeľstiev Policajného zboru, pričom počet
zástupcov nimi nominovaných je rovnaký ako počet zástupcov odborového zväzu.
Predsedom sociálnej komisie je zástupca odborového zväzu, tajomníkom
sociálnej komisie je zástupca zamestnávateľa. Po dohode zmluvných strán
nemusí mať v sociálnej komisii zastúpenie každá základná organizácia
odborového zväzu, ale paritné zastúpenie musí byť zachované,
bb) sociálna komisia rozhoduje hlasovaním a o priebehu rokovania vyhotoví tajomník
sociálnej komisie zápisnicu, ktorú podpisuje predseda sociálnej komisie a dvaja
členovia sociálnej komisie, ktorí budú na začiatku zasadnutia komisie schválení
ako overovatelia zápisnice. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má predseda
sociálnej komisie dva hlasy,
cc) z dôvodu uspokojovania potrieb zamestnancov, po schválení sociálnou komisiou
je možné presúvať finančné prostriedky sociálneho fondu medzi jednotlivými
položkami uvedenými v písm. a), nečerpanými v plánovanom rozsahu,
dd) za účelom riešenia prípadných sporov vzniknutých na základe rozhodnutí
sociálnych komisií o pridelení prostriedkov zo sociálneho fondu na jednotlivé druhy
výpomocí služobný úrad podľa potreby zriadi centrálnu rozhodcovskú komisiu
(ďalej len „rozhodcovská komisia“). Rozhodcovská komisia je zložená z dvoch
zástupcov odborového zväzu a dvoch zástupcov služobného úradu. Predsedom
rozhodcovskej komisie je zástupca odborového zväzu. Stanovisko rozhodcovskej
komisie je konečné,
ee) z príspevkov zo sociálneho fondu sa vykonáva zrážka preddavku na daň z príjmu
zo závislej činnosti, zrážka preddavku na verejné zdravotné poistenie a zrážka
poistného na sociálne poistenie podľa osobitných predpisov,7)
ff) zamestnanec, ktorý je pracovne zaradený v
1. krajskom riaditeľstve Policajného zboru, centre podpory alebo jednotke centra
podpory s výnimkou Bratislavy, svoju žiadosť o poskytnutie výpomoci zo
sociálneho fondu predloží zodpovednému zamestnancovi konkrétneho centra
podpory. Táto žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej komisie, ktorá je
zriadená na konkrétnom krajskom riaditeľstve Policajného zboru,
2. Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave alebo Centre podpory
Bratislava svoju žiadosť o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu predloží
zodpovednému zamestnancovi na odbore mzdovej politiky sekcie systemizácie
a mzdovej politiky zamestnávateľa. Táto žiadosť bude predmetom rokovania
7)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1396
sociálnej komisie, ktorá je zriadená na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru
v Bratislave,
3. sekcii, úrade, centre podpory zamestnávateľa, prezídiu policajného zboru
(okrem sekcie verejnej správy, Slovenského národného archívu, Archívu
hlavného mesta Slovenskej republiky, Štátneho ústredného banského archívu
Banská Štiavnica a štátnych archívov), Strednej odbornej škole Policajného
zboru v Bratislave, Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku alebo
Migračnom úrade svoju žiadosť o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu
predloží zodpovednému zamestnancovi odboru mzdovej politiky sekcie
systemizácie a mzdovej politiky zamestnávateľa. Táto žiadosť bude predmetom
rokovania sociálnej komisie, ktorá je zriadená generálnou riaditeľkou sekcie
systemizácie a mzdovej politiky zamestnávateľa,
4. Strednej odbornej škole Policajného zboru v Košiciach, svoju žiadosť
o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu predloží zodpovednému
zamestnancovi Centra podpory Košice. Táto žiadosť bude predmetom
rokovania sociálnej komisie, ktorá je zriadená na Krajskom riaditeľstve
Policajného zboru v Košiciach.
(13) Zásady pre použitie sociálneho fondu pre zamestnancov zaradených
v podprogramoch pre okresné úrady,
a) zmluvné strany sa dohodli, že sociálny fond pre podprogramy pre okresné úrady
bude rozdelený nasledovne:
1. 82 % na stravovanie,
2. 8 % na regeneráciu pracovnej sily,
3. 5 % na dopravu do zamestnania a späť,
4. 5 % na nenávratnú sociálnu výpomoc,
b) 82 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na stravovanie v priebehu
pracovných zmien. Ak uvedený podiel 82 % nepostačuje na poskytnutie príspevku
1. od 1. januára 2015 vo výške najmenej 0,66 eur na jedno teplé hlavné jedlo,
vykoná sa presun prostriedkov z položiek v písm. a) bod. 2. až 4. tak, aby bol
zabezpečený príspevok na jedno teplé hlavné jedlo najmenej vo výške 0,66 eur
vo všetkých formách stravovania,
2. od 1. februára 2015 vo výške najmenej 0,72 eur na jedno teplé hlavné jedlo,
vykoná sa presun prostriedkov z položiek v písm. a) bod. 2. až 4. tak, aby bol
zabezpečený príspevok na jedno teplé hlavné jedlo najmenej vo výške 0,72 eur
vo všetkých formách stravovania,
c) príspevok na regeneráciu pracovnej sily a príspevok na dopravu do zamestnania a
späť (ďalej len „príspevok“) sa poskytne bez predloženia dokladov vo forme
peňažného plnenia raz za rok zamestnancovi, ktorý je k 30. novembru príslušného
kalendárneho roka v pracovnom pomere k zamestnávateľovi a odpracoval viac
ako jeden mesiac. Výška príspevku sa určí podľa objemu finančných prostriedkov
sociálneho fondu rozpočtovaného na uvedené účely v príslušnom kalendárnom
roku, podľa počtu oprávnených zamestnancov a počtu kalendárnych mesiacov
odpracovaných jednotlivými oprávnenými zamestnancami,
d) sociálna výpomoc sa poskytuje ako nenávratná (ďalej len „sociálna výpomoc“)
najmä v týchto prípadoch:
1. úmrtie zamestnanca,
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1397
2. úmrtie rodinného príslušníka4) zamestnanca, ktorý žil so zamestnancom
v spoločnej domácnosti,
3. dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca dlhšie ako tri mesiace,
4. živelná pohroma, ktorá postihla zamestnanca,
5. iná nepredvídaná sociálna situácia značne znižujúca dovtedajší životný
štandard zamestnanca na základe posúdenia sociálnej komisie,
e) sociálnu výpomoc možno poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti
zamestnanca alebo rodinného príslušníka4) zosnulého zamestnanca a dokladov
ako je upravené ďalej, doručených sociálnej komisii okresného úradu v sídle kraja,
v územnom obvode ktorého zamestnanec je alebo bol v pracovnom pomere,
f) sociálnu výpomoc podľa písm. d) možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorého príjem
spolu s príjmom osôb trvalo s ním žijúcich v spoločnej domácnosti neprekročí
dvojnásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok
predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí sociálny fond.
U zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa pri výpočte
priemerného mesačného príjmu vychádza z ustanoveného týždenného
pracovného času,
g) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 1. možno poskytnúť rodinnému
príslušníkovi4), ktorý zabezpečoval pohreb zosnulého zamestnanca na základe
písomnej žiadosti doloženej dokladmi o výdavkoch na pohreb, do výšky 166 eur,
h) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 2. možno poskytnúť zamestnancovi, ktorý
zabezpečoval pohreb svojho rodinného príslušníka4) na základe písomnej žiadosti
doloženej dokladmi o výdavkoch na pohreb, do výšky 166 eur,
i) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 3. možno poskytnúť zamestnancovi, ktorý
bol dočasne práceneschopný viac ako 93 dní na základe žiadosti predloženej
sociálnej komisii najneskôr do 30 kalendárnych dní po ukončení dočasnej
pracovnej neschopnosti, a to:
- pri dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej viac 93 dní vo výške 66 eur,
- pri dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej viac ako 155 dní vo výške 100 eur,
- pri dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej viac ako 217 dní vo výške 133 eur,
- pri dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej viac ako 310 dní vo výške 166 eur,
j) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 4. možno poskytnúť zamestnancovi na
základe písomnej žiadosti doloženej dokladmi o výške škody spôsobenej živelnou
pohromou a o výške náhrady škody - úhrade poistnej udalosti zo strany poisťovne
v prípade poistenia majetku
- pri škode do 664 eur vo výške 33 eur,
- pri škode od 665 eur do 1 328 eur vo výške 66 eur,
- pri škode od 1 329 eur do 1 656 eur vo výške 100 eur,
- pri škode od 1 657 eur do 1992 eur vo výške 133 eur,
- pri škode vyššej ako 1992 eur vo výške 166 eur,
k) sociálnu výpomoc podľa písm. d) bod 5. možno poskytnúť zamestnancovi na
základe písomnej žiadosti doloženej dokladmi o okolnostiach, ktoré spôsobili
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1398
sociálnu situáciu značne znižujúcu dovtedajší životný štandard zamestnanca, do
výšky 166 eur,
l) o použití sociálneho fondu, poskytnutí príspevkov a sociálnej výpomoci
a o presune finančných prostriedkov sociálneho fondu medzi jednotlivými
položkami uvedenými v písm. a) v prípade ich nečerpania v plánovanej výške,
rozhoduje sociálna komisia,
m)sociálnu komisiu pre zamestnancov sekcie verejnej správy a štátnych archívov
zriaďuje generálny riaditeľ sekcie verejnej správy zamestnávateľa, sociálnu
komisiu pre zamestnancov okresných úradov spadajúcich pod okresný úrad
v sídle kraja zriaďuje prednosta okresného úradu v sídle kraja,
n) sociálna komisia je zložená zo zástupcov zamestnancov a zástupcov
zamestnávateľa, pričom ich počet je rovnaký. Predsedom sociálnej komisie je
zástupca odborových organizácií okresných úradov pôsobiacich na území kraja po
dohode príslušných odborových organizácií a tajomníkom sociálnej komisie je
zástupca zamestnávateľa,
o) sociálna komisia vykonáva svoju činnosť podľa schváleného štatútu, v rozsahu
oprávnení a povinností upravených v súlade s osobitným predpisom, platnou
kolektívnou zmluvou a dobrými mravmi. Sociálna komisia rozhoduje hlasovaním;
v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má predseda sociálnej komisie dva hlasy,
p) ak je rozhodnutie sociálnej komisie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo s platnou kolektívnou zmluvou, vedúci zamestnanec, ktorý zriadil
sociálnu komisiu, môže rozhodnutie sociálnej komisie pozastaviť alebo zrušiť,
r) o priebehu rokovania sociálnej komisie vyhotoví tajomník sociálnej komisie
zápisnicu, ktorú podpisuje predseda sociálnej komisie a dvaja členovia sociálnej
komisie, schválení na začiatku zasadnutia za overovateľov zápisnice.
(14) Zásady pre použitie sociálneho fondu pre zamestnancov zaradených
v podprograme pre HaZZ
a) zmluvné strany sa dohodli že sociálny fond pre podprogram pre HaZZ bude
rozdelený nasledovne:
1. 40 % na stravovanie,
2. 25% na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti
o zamestnancov,
3. 10 % na dopravu do zamestnania a späť,
4. 5% na nenávratnú sociálnu výpomoc,
5. 20 % na návratnú sociálnu výpomoc,
b) zmluvné strany sa dohodli, že zo sociálneho fondu sa bude prispievať
zamestnancom pri výkone prác vo verejnom záujme na stravovanie v sume, ktorá
sa bude rovnať objemu finančných prostriedkov potrebnému na zvýšenie z 55%
na 65% príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov,
c) 40 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyčlení na stravovanie v priebehu výkonu
zmien. Tam, kde 40 % zo sociálneho fondu nedosahuje
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1399
1. od 1. januára 2015 výšku 0,15 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma upraví
presunom z položiek uvedených v písm. a) bod 2., 3., 4. do výšky 0,15 eur,
a to rovnako pri využívaní rôznych foriem stravovania,
2. od 1. februára 2015 výšku 0,26 eur na jedno hlavné jedlo, sa táto suma upraví
presunom z položiek uvedených v písm. a) bod 2., 3., 4. do výšky 0,26 eur,
a to rovnako pri využívaní rôznych foriem stravovania,
d) ďalšou realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov je najmä
príspevok:
1) za darovanie krvi zamestnancovi, ktorý v roku 2015 získal:
 bronzovú Jánskeho plaketu vo výške 30 eur,
 striebornú Jánskeho plaketu vo výške 50 eur,
 zlatú Jánskeho plaketu vo výške 70 eur,
 diamantovú Jánskeho plaketu vo výške 90 eur,
 medailu MUDr. Jána Kňazovického vo výške 120 eur.
2) pri narodení dieťaťa do 500 eur za každé jedno dieťa,
3) pri životnom jubileu zamestnanca pri dosiahnutí 50 rokov veku podľa počtu
odpracovaných rokov nepretržitého trvania pracovného pomeru:
a) do 5 rokov vo výške najmenej 25 % jeho mesačného funkčného platu,
b) nad 5 rokov do 10 rokov vo výške najmenej 50 % jeho mesačného
funkčného platu,
c) nad 10 rokov do 20 rokov vo výške najmenej 75 % jeho mesačného
funkčného platu,
d) nad 20 rokov v sume 100 % jeho mesačného funkčného platu.
4) na poistenie kritických chorôb,
e) príspevok na dopravu do miesta výkonu práce a späť (ďalej len „príspevok“) sa
poskytne bez predloženia dokladov vo forme peňažného plnenia raz za rok
zamestnancovi, ktorého pracovný pomer k 30. novembru príslušného
kalendárneho roka trvá. Výška príspevku sa určí podľa celkového počtu
zamestnancov, zostatku finančných prostriedkov sociálneho fondu vytvoreného na
uvedený účel v príslušnom kalendárnom roku [po odpočítaní finančných
prostriedkov vynaložených na príspevok na dopravu do zamestnania podľa
písm. g)] a počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých pracovný pomer
zamestnanca v kalendárnom roku trval. Príspevok sa neposkytne zamestnancovi,
ktorému vznikne pracovný pomer k 1. novembru príslušného kalendárneho roka
a neskôr a zamestnancovi, ktorý bude k 30. novembru príslušného kalendárneho
roka na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke,
f) na nenávratnú sociálnu výpomoc sa vyčlení zo sociálneho fondu 5 %. Nenávratná
sociálna výpomoc bude poskytovaná na základe individuálnych žiadostí
zamestnancov podľa stavu finančných prostriedkov sociálneho fondu,
g) nenávratná sociálna výpomoc sa poskytuje v týchto prípadoch:
1. úmrtie zamestnanca; nenávratná sociálna výpomoc sa poskytne rodinnému
príslušníkovi,4) ktorý zabezpečoval pohreb,
2. dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako mesiac,
3. živelná pohroma, ktorá postihla zamestnanca,
4. iná nepredvídaná sociálna situácia značne znižujúca dovtedajší životný
štandard zamestnanca,
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1400
h) nenávratná sociálna výpomoc sa podľa písm. g) bod 4. sa poskytuje len tomu
žiadateľovi, ktorého výška príjmu spolu s príjmom osôb trvalo s ním žijúcich
v spoločnej domácnosti neprekročí dvojnásobok priemernej nominálnej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým
úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky
kalendárneho roka, za ktorý sa tvorí sociálny fond, ak ďalej nie je ustanovené inak,
i) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. g) bod 1. možno poskytnúť na základe
písomnej žiadosti rodinného príslušníka4) zamestnanca, ktorý zabezpečoval
pohreb, doloženej písomnými dokladmi potvrdzujúcimi výdavky súvisiace
s pohrebom, najviac však do výšky 500 eur,
j) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. g) bod 2. možno poskytnúť
zamestnancovi na základe písomnej žiadosti doručenej komisii najneskôr však do
30 kalendárnych dní po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti. Výška
nenávratnej sociálnej výpomoci sa rovná priemernej výške straty na zárobku
počas kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, najviac
však vo výške 100 eur za kalendárny mesiac. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na
jedno celé euro nahor,
k) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. g) bod 3. možno poskytnúť
zamestnancovi na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich škodu
spôsobenú živelnou pohromou do výšky 2 000 eur. Ak mal žiadateľ uzatvorenú
poistnú zmluvu na poškodený majetok, je potrebné predložiť doklady o výške
náhrady škody zo strany poisťovne,
l) nenávratnú sociálnu výpomoc podľa písm. g) bod 4. možno poskytnúť
zamestnancovi na základe písomnej žiadosti a odôvodnenia do výšky 800 eur; to
neplatí, ak ide o dôvod podľa písm. m) bod 1., kedy možno poskytnúť výpomoc až
do výšky dvojnásobku určenej sumy. Žiadosť o nenávratnú sociálnu výpomoc
podľa písm. m) bod 1. musí byť doložená kópiou meritórneho rozhodnutia orgánu
činného v trestnom konaní, v ktorom je vyčíslená škoda a zároveň uvedené, že
škoda bola spôsobená v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti,
m)za inú nepredvídanú sociálnu situáciu, ako dôvod pre poskytnutie nenávratnej
sociálnej výpomoci podľa písm. g) bod 4. sa spravidla považuje udalosť:
1. útok na majetok zamestnanca vzhľadom na výkon pracovnej činnosti pokiaľ
bude preukázaný úmysel a nedošlo k plneniu (poistné plnenie, náhrada škody a
podobne); v prípadoch osobitného zreteľa, sa môže suma podľa písm. g) bod
4.navýšiť z finančných prostriedkov, ktoré zostanú nevyčerpané z iného druhu
nenávratnej sociálnej výpomoci za posudzované obdobie,
2. ak osamelý rodič starajúci sa o dieťa alebo deti viac ako tri mesiace nedostal
výživné (príspevok na výchovu a starostlivosť o dieťa); v tomto prípade treba
preukázať vymáhanie a využitie všetkých možností podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov,
3. náhla a vážna zmena zdravotného stavu zamestnanca nevyžadujúca dočasnú
pracovnú neschopnosť zamestnanca,
4. náhla a vážna zmena zdravotného stavu rodinného príslušníka4) zamestnanca
vrátene jeho úmrtia,
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1401
5. narodenie dieťaťa osamelej matke; uplatniť žiadosť v takomto prípade je
potrebné najneskôr do dvoch mesiacov od narodenia dieťaťa,
n) komisia posudzuje žiadosť zamestnanca o nenávratnú sociálnu výpomoc
a o príspevok v rámci ďalšej realizácie sociálnej politiky individuálne so zreteľom
na
1. odôvodnenosť žiadosti,
2. sociálnu situáciu zamestnanca a osôb trvalo s ním žijúcim v spoločnej
domácnosti,
3. výšku disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na poskytovanie
nenávratných sociálnych výpomocí,
o) príspevok zo sociálneho fondu podľa ods. 14 písm. a) je nenárokový,
p) nenávratná sociálna výpomoc nie je nároková
a nevyčerpané finančné
prostriedky podľa ods. 14 písm. a) bod 1., 2., a 4. budú v príslušnom kalendárnom
roku presunuté do objemu finančných prostriedkov na dopravu do zamestnania
a späť,
q) prezident Hasičského a záchranného zboru a riaditelia krajských riaditeľstiev
Hasičského a záchranného zboru zriadia sociálne komisie. Sociálna komisia si
v štatúte určí oprávnenia a povinnosti, ktoré musia byť v súlade s osobitným
predpisom, kolektívnou zmluvou a dobrými mravmi. Sociálna komisia schvaľuje
použitie prostriedkov sociálneho fondu. Vedúci zamestnanec, ktorý zriadil komisiu
môže rozhodnutie sociálnej komisie pozastaviť alebo zrušiť, ak je rozhodnutie
sociálnej komisie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
s kolektívnou zmluvou,
r) v sociálnej komisii bude zastúpená každá základná organizácia odborového zväzu
jedným členom. Zastúpenie organizačných jednotiek zamestnávateľa je
v kompetencii prezidenta Hasičského a záchranného zboru a riaditeľov krajských
riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, pričom počet nimi nominovaných
zástupcov je rovnaký ako počet zástupcov odborového zväzu. Predsedom
sociálnej komisie je zástupca odborového zväzu, tajomníkom sociálnej komisie je
zástupca zamestnávateľa. Po dohode zmluvných strán nemusí mať v sociálnej
komisii zastúpenie každá základná organizácia odborového zväzu, ale paritné
zastúpenie musí byť zachované,
s) sociálna komisia rozhoduje hlasovaním a o priebehu rokovania vyhotoví tajomník
sociálnej komisie zápisnicu, ktorú podpisuje predseda sociálnej komisie a dvaja
členovia sociálnej komisie, ktorí budú na začiatku zasadnutia komisie schválení
ako overovatelia zápisnice. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má predseda
sociálnej komisie dva hlasy,
t) z dôvodu uspokojovania potrieb zamestnancov, po schválení sociálnou komisiou
je možné presúvať finančné prostriedky sociálneho fondu medzi jednotlivými
položkami uvedenými v ods. 14 písm. a) bod 1. až 4. nečerpanými v plánovanom
rozsahu,
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1402
u) z príspevkov zo sociálneho fondu sa vykonáva zrážka preddavku na daň z príjmu
zo závislej činnosti, zrážka preddavku na verejné zdravotné poistenie a zrážka
poistného na sociálne poistenie podľa osobitných predpisov, 7)
v) návratná sociálna výpomoc sa poskytuje podľa osobitného predpisu,
x) zamestnanec, ktorý je pracovne zaradený na:
1) na prezídiu Hasičského a záchranného zboru, Požiarnotechnickom
a expertíznom ústave Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na výcvikovom
centre Hasičského a záchranného zboru Lešť, Záchrannej brigáde Hasičského
a záchranného zboru Malacky, Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného
zboru Humenné, Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru Žilina,
svoju žiadosť o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu predloží
zodpovednému zamestnancovi prezídia Hasičského a záchranného zboru. Táto
žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej komisie, ktorá je zriadená
prezidentom Hasičského a záchranného zboru,
2) krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru, svoju žiadosť
o poskytnutie výpomoci zo sociálneho fondu predloží zodpovednému
zamestnancovi krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Táto
žiadosť bude predmetom rokovania sociálnej komisie, ktorá je zriadená
v konkrétnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.
3) Strednej odbornej škole požiarnej ochrany Žilina svoju žiadosť predloží
zodpovednému
zamestnancovi
Krajského
riaditeľstva
Hasičského
a záchranného zboru Žilina. Táto žiadosť bude predmetom rokovania komisie,
ktorá je zriadená na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru
Žilina.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1)
Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
(2) Zmluvné strany môžu navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto
kolektívnej zmluvy; o predloženom písomnom návrhu je druhá strana povinná
rokovať do 15 dní od jeho doručenia.
(3) Zmeny a dodatky tejto kolektívnej zmluvy sa prijímajú iba v písomnej forme
a schvaľujú sa rovnako ako kolektívna zmluva.
(4) Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015. Kolektívnu
zmluvu zverejní zamestnávateľ v Centrálnom registri zmlúv.
(5) Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31.decembra 2015. Jej platnosť
a účinnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred
ukončením doby jej platnosti a účinnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá
návrh na uzatvorenie novej zmluvy; táto kolektívna zmluvy stráca platnosť
a účinnosť dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
Čiastka 82
Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 149/2014
Strana 1403
(6) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zverejní kolektívnu zmluvu vo Vestníku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na intranetovej stránke zamestnávateľa do
15 dní od jej podpísania.
(7) Kolektívna zmluva je vyhotovená v ôsmych rovnopisoch, z toho pre
zamestnávateľa dva rovnopisy a po jednom rovnopise pre ostatných zástupcov
zmluvných strán, ktoré zmluvu podpisovali.
(8) Uzatvorením tejto kolektívnej zmluvy končí platnosť a účinnosť všetkých
kolektívnych zmlúv pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
a odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a Zákonníka práce, platných
a účinných u zamestnávateľa ku dňu nadobudnutia jej účinnosti.
.................................................
Robert Kaliňák v. r.
podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
.................................................
Miroslav Litva v. r.
predseda
Odborového zväzu polície
v Slovenskej republike
..................................................
Mária Mayerová v. r.
predsedníčka
Slovenského odborového
zväzu verejnej správy a kultúry
.......................................................
Peter Šagát v. r.
prezident
Odborového zväzu hasičov
.........................................................
Monika Benedeková v. r.
podpredsedníčka
Rady odborového zväzu KOVO
.......................................................
Pavol Ondek v. r.
predseda
Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku
.........................................................
Pavol Sabo v. r.
prezident
Všeobecného slobodného odborového
zväzu
V Bratislave dňa 19.12.2014
Download

145. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o