MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
RECENZOVANÝ ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ
VEDECKEJ KONFERENCIE
GLOBALIZÁCIA A JEJ
SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ
DÔSLEDKY ´14
Rajecké Teplice 8. – 9. október 2014
ISBN 978-80-554-0927-6
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
GLOBALIZÁCIA A JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
Medzinárodná vedecká konferencia
Katedra ekonomiky, Fakulta PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Rajecké Teplice 8. – 9. október 2014
VEDECKÝ VÝBOR MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
prof. Ing. Štefan CISKO, CSc. – predseda
vedúci Katedry ekonomiky, Fakulta PEDaS,
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SR
rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina,
SR
dekanka Fakulty PEDaS, Žilinská univerzita
v Žiline, Žilina, SR
Štátna univerzita St. Peterburk, Ekonomická
fakulta, Rusko
Štátna univerzita St. Peterburk, Ekonomická
fakulta, Rusko
Ekonomická akadémia, Katovice, Poľsko
Technická univerzita Radom, Poľsko
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,
Banská Bystrica
Vysoká škola finanční a správní o.p.s.
v Prahe, Fakulta sociálních studií, Česká
republika
Štátna univerzita St. Peterburg, Ekonomická
fakulta, Rusko
prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD.
prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, CSc.
prof. Ing. Alexandr N. LYAKIN, DrSc.
doc. Ing. Victor V. DENGOV, PhD.
prof. Hab.AE Dr. Barbara KOS
prof. Zbigniew LUKASIK, DrSc. PhD.
doc. Ing. Hussam MUSA, PhD.
doc. Ing. Aleš HES, CSc.
prof. Ing. Felix F. RYBAKOV, PhD.
PROGRAMOVÝ VÝBOR MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
doc. Ing. Tomáš KLIEŠTIK, PhD. - predseda Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS,
Katedra ekonomiky, Slovenská republika
doc. Ing. Viera BARTOŠOVÁ, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS,
Katedra ekonomiky, Slovenská republika
prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD.
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,
Banská Bystrica, Slovenská republika
prof. Ing. Alena KUSÁ, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta
masmediálnej komunikácie, Trnava,
Slovenská republika
prof. Ing. Anna ZAUŠKOVÁ, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta
masmediálnej komunikácie, Trnava,
Slovenská republika
doc. Ing. Zuzana CHODASOVÁ, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Ústav manažmentu, Sloveská republika
Ing. Jana HAKALOVÁ, Ph.D.
Vysoká škola báňská, Technická univerzita
Ostrava, Ekonomická fakulta, Česká
republika
1
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
predseda:
Ing. Juraj CÚG, PhD.
členovia:
Ing. Erika SPUCHĽÁKOVÁ, PhD.
Ing. Katarina MICHALÍKOVA FRAJTOVÁ, PhD.
JUDr. Ing. Jana MAJEROVÁ, PhD.
Ing. Katarína KOČIŠOVÁ
Ing. Mária MIŠANKOVÁ
RECENZENTI PRÍSPEVKOV:
doc. Ing. Viera BARTOŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Alžbeta BIELIKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Pavel CENIGA, PhD.
prof. Ing. Štefan CISKO, CSc.
Ing. Juraj CÚG, PhD.
doc. PhDr. Viera FARKAŠOVÁ, CSc.
Ing. Martina GOGOLOVÁ, PhD.
doc. Mgr. Elena GREGOVÁ, PhD.
doc. Ing. Dagmar HRAŠKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Stanislav HREUSÍK, PhD.
doc. Ing. Darina CHLEBÍKOVÁ, PhD.
Ing. Katarína IVANKOVÁ, PhD.
Ing. Katarína JANOŠKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Helena JANOTOVÁ, CSc.
Ing. Eva KICOVÁ, PhD.
doc. Ing. Tomáš KLIEŠTIK, PhD.
Ing. Juraj KOLENČÍK, PhD.
Ing. Pavol KRÁĽ, PhD.
Ing. Katarína KRAMÁROVÁ, PhD.
prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, CSc.
Ing. Peter MAJERČÁK, PhD.
Mgr. Ing. Jana MAJEROVÁ, PhD.
Ing. Janka MRÁZIKOVÁ, PhD.
Ing. Margaréta NADÁNYIOVÁ, PhD.
Ing. Martina PALIDEROVÁ, PhD.
Ing. Oľga PONIŠČIAKOVÁ, PhD.
Ing. Emil ROVŇANÍK, PhD.
Ing. Erika SPUCHĽÁKOVÁ, PhD.
Ing. Viera ŠUKALOVÁ, PhD. EUR ING.
JUDr. Miroslav TICHÝ
Ing. Katarína ZVARÍKOVÁ, PhD.
ZBORNÍK ZOSTAVILI:
Ing. Katarína ZVARÍKOVÁ, PhD.
Ing. Katarína KOČIŠOVÁ
Ing. Mária MIŠANKOVÁ
2
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
OBSAH
ANDRISKOVÁ IVANA
APPROACHES ADOPTED TO ESTIMATE COMMERCIAL VALUE OF SPECTRUM .. 10
BERZÁKOVÁ VIERA
PROTIPOŽIARNA OCHRANA V RÁMCI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE A PRÁVA
SUBJEKTOV ........................................................................................................................... 17
BIELIKOVÁ ALŽBETA – PALIDEROVÁ MARTINA
GLOBALIZÁCIA A KVALITA SLUŽIEB V DOPRAVE .................................................... 21
BUŇO MARTIN – HRAŠKOVÁ DAGMAR
KOMPARÁCIA KVALITY PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA VYŠEHRADSKEJ
ŠTVORKY ............................................................................................................................... 27
CENIGA PAVEL
LOGISTCS IN THE GLOBALIZATION PROCESS AND THE THEORY OF
CONSTRAINTS ...................................................................................................................... 33
ĎAĎO JAROSLAV - TÁBORECKÁ – PETROVIČOVÁ JANKA - ZAJKOVÁ
DANIELA
ETNOCENTRICKÉ SPRÁVANIE SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV V ÉRE
GLOBALIZÁCIE..................................................................................................................... 40
DANECHOVÁ ZUZANA - KUSÁ ALENA
KOMUNIKOVANIE NOVÝCH OTVORENÝCH INOVÁCIÍ AKO SÚČASŤ
INTEGROVANEJ MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE ................................................... 48
DENGOV VICTOR V. - GREGOVÁ ELENA
ASYMMETRIC INFORMATION AND ITS CONSEQUENCES FOR VARIOUS TYPES
OF TRANSACTIONS ............................................................................................................. 55
ĎURAJOVÁ VIKTÓRIA – ŠARKANOVÁ BEATA
DOPADY GLOBÁLNEJ KRÍZY NA EKONOMIKU KRAJÍN PIIGS A EURÓPSKE
PROTIKRÍZOVÉ OPATRENIA ............................................................................................. 60
ĎURIŠOVÁ MÁRIA
PLÁNOVANIE VÝKONNOSTI PODNIKU .......................................................................... 76
DZIAN MICHAL
PROSTREDIE ŠÍRENIA WOM NA SLOVENSKU V RÁMCI GENERÁCIE Y................. 84
ЕГОРОВ ЮРИЙ
RAIL TARIFFS IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION: CHALLENGES AND NEW
OPPORTUNITIES FOR NATIONAL ECONOMIES ............................................................ 91
3
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
ERMAKOV YURI V. - STARONINSKAYA NADEGDA M. - CHESNOKOVA MARIA
S.
MULTICULTURAL STRATEGY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS A
FACTOR OF INCREASING ITS COMPETITIVENESS IN GLOBAL MARKETS
TECHNIQUE ......................................................................................................................... 100
GAVLAKOVÁ PETRA
MODELY ANALÝZY KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY PODNIKOV V GLOBÁLNOM
PROSTREDÍ .......................................................................................................................... 107
GOGOLOVÁ MARTINA
NEDOSTATOČNÁ PREVIAZANOSŤ MEDZI VZDELÁVACOU SÚSTAVOU
A TRHOM PRÁCE AKO JEDEN Z FAKTOROV NEZAMESTNANOSTI V REGIÓNE
ORAVA .................................................................................................................................. 112
GREGOVÁ ELENA - VIKTOR DENGOV
VÝZNAM INOVÁCIÍ Z ASPEKTU INOVAČNEJ STRATÉGIE ...................................... 120
GÚČIK MARIAN - KATARÍNA ULIČNÁ
VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ŠTRUKTÚRU HOTELOVÉHO TRHU NA SLOVENSKU
................................................................................................................................................ 127
HAKALOVÁ JANA - KRYŠKOVÁ ŠÁRKA
ANALÝZA ZMĚN V ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY V PRŮBĚHU
REFORMY ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE .................. 140
HES ALEŠ
VÝVOJOVÉ TENDENCE INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE V MODERNÍ
SPOLEČNOSTI ..................................................................................................................... 152
HREHOVÁ DANIELA - JENČOVÁ ANNA
ROZVOJ KOMPETENCIE PODNIKAVOSŤ A INICIATÍVNOSŤ VO VEDOMOSTNEJ
A GLOBALIZOVANEJ SPOLOČNOSTI ............................................................................ 159
CHODASOVÁ ZUZANA - FUKSOVÁ NADEŽDA
PROGRESÍVNY PRÍSTUP VO VZDELÁVANÍ TECHNICKY ORIENTOVANÝCH
MANAŽÉROV ...................................................................................................................... 166
JENČOVÁ ANNA – HREHOVÁ DANIELA
PRÍPRAVA ŠTUDENTOV TECHNICKÝCH UNIVERZÍT PRE POTREBY TRHU
V GLOBALIZOVANEJ SPOLOČNOSTI ............................................................................ 173
JURIŠOVÁ VLADIMÍRA
WORK-LIFE BALANCE ...................................................................................................... 180
KAJANOVÁ JANA
ÚČTOVNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY AKO PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI
PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV ................................................................................. 188
4
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
KANDEROVÁ MÁRIA - ÚRADNÍČEK VLADIMÍR
OBSOLENCIA KRÍZY VO VYBRANÝCH ODVETVIACH V SR ................................... 196
KICOVÁ EVA
BSC SYSTÉM V STRATEGICKOM RIADENÍ PODNIKOV A JEHO VYUŽÍVANIE V SR
................................................................................................................................................ 204
KLIEŠTIK TOMÁŠ - MAŤOVÁ HANA - PALUŠ HUBERT
VALUE AT RISK A TEORETICKÉ ASPEKTY KOHERENTNÝCH MIER RIZIKA ...... 210
KOČIŠOVÁ KATARÍNA - MIŠANKOVÁ MÁRIA
DETERMINATION OF CREDIT RISK IN CONTEXT OF GLOBALIZATION ............... 216
KOLLÁR BORIS - VALÁŠKOVÁ KATARÍNA
METÓDY MERANIA KREDITNÉHO RIZIKA .................................................................. 221
KONEČNÝ VLADIMÍR – MÁRIA KOSTOLNÁ
ŠTANDARDIZÁCIA DOPRAVNÝCH SLUŽIEB AKO NÁSTROJ PODPORY DOPYTU
CESTUJÚCICH PO VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVE ..................................................... 227
KORMAŇÁKOVÁ VERONIKA
GLOBALIZÁCIA AKO FAKT A JEJ PREDPOKLAD PRE ROZVOJ OUTSOURCINGU
................................................................................................................................................ 238
KOROSTYSHEVSKAYA ELENA M.
RUSSIA THROUGH REGIONAL INTEGRATION PROCESSES WITH RESPECT TO
GLOBALIZATION CONDITIONS ...................................................................................... 244
KOVALANČÍKOVÁ VLASTA - DANIELA NOVÁČKOVÁ
POZITÍVNE PRÍNOSY A NEGATÍVNE DÔSLEDKY POSKYTOVANIA INVESTIČNEJ
POMOCI ZAHRANIČNÝM INVESTOROM NA SLOVENSKU....................................... 255
KRÁĽ PAVOL - JANOŠKOVÁ KATARÍNA
BUDOVANIE ZNAČKY – ATRIBÚT ÚSPEŠNOSTI PODNIKU ..................................... 264
KRÁLIK MARIÁN - TEKULOVÁ ZUZANA
PRODUKTIVITA PRÁCE, MOŽNOSTI JEJ ZVYŠOVANIA V PRIEMYSELNOM
PODNIKU .............................................................................................................................. 272
KRAĽOVIČOVÁ DENISA
ŠPECIFIKÁ MODELU ROSSITER&PERCY (REKLAMNÁ STRATÉGIA VYSOKEJ
ŠKOLY) ................................................................................................................................. 283
KUCHARČÍKOVÁ ALŽBETA - ĽUBICA KOŇUŠÍKOVÁ METRIKY PRE MANAŽMENT ĽUDSKÉHO KAPITÁLU ............................................... 289
KUSÁ ALENA - GREŠKOVÁ PEŠKOVÁ
MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA AKO NÁSTROJ NA ZVYŠOVANIE HODNOTY
PRE ZÁKAZNÍKA ................................................................................................................ 299
5
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
KYSELICA PAVOL
ENVIRONMETÁLNA OBLASŤ – DÔLEŽITÁ SÚČASŤ SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA ..................................................................................... 310
LOUČANOVÁ ERIKA - KALAMÁROVÁ MARTINA
VÝZNAM PROJEKTOVÉHO RIADENIA INOVÁCIÍ NA GLOBÁLNOM TRHU ......... 317
LOUČANOVÁ ERIKA - ŠTOFKOVÁ KATARÍNA - PAROBEK JÁN- PALUŠ
HUBERT
SIEŤOVÉ RIADENIE KVALITY V KLASTROCH ............................................................ 322
LYAKIN ALEXANDR - LYAKINA MARIIA
"THE GREAT RECESSION" AND REASONS FOR STAGNATION IN THE RUSSIAN
ECONOMY ............................................................................................................................ 329
MAJERČÁK PETER - MAJERČÁKOVÁ EVA
HIGH INVENTORIES HOLDING BACK THE DEVELOPMENT OF FIRM LOGISTICS
................................................................................................................................................ 335
MAJERČÁKOVÁ EVA - MAJERČÁK PETER
USING SOME METHODS OF GRAPH THEORY IN SOLVING THE TRANSPORT
PROBLEMS ........................................................................................................................... 340
MAJERČÁK PETER - MAJERČÁKOVÁ EVA - WEISSOVÁ IVANA MORAVČÍKOVÁ KATARÍNA
THEORY OF CONSTRAINTS IS LOOKING FOR ITS PLACE IN ENTERPRISES ....... 345
MAJEROVÁ JANA
ZNAČKA AKO SÚČASŤ PRODUKTOVEJ POLITIKY V E-MARKETINGU................. 352
MASÁROVÁ GABRIELA
MODRÉ OCEÁNY, ICH VÝZNAM A PRINCÍPY NA GLOBÁLNOM TRHU ................ 363
MICHALÍKOVÁ FRAJTOVÁ KATARINA - SPUCHĽÁKOVÁ ERIKA
RISK REDUCTION IN TRANSPORT ENTERPRISES ...................................................... 367
MIKÁČOVÁ LENKA
WHAT MAKES BRANDS GREAT IN GLOBAL ECONOMY .......................................... 371
MIKLENČIČOVÁ RENÁTA
KREATIVITA A INOVÁCIE V PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOCH ......................... 379
MIKUŠ PAVEL
EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA SAMOSPRÁVY ................................................................... 385
MIŠANKOVÁ MÁRIA - KOČIŠOVÁ KATARÍNA
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON PLANNING METHODS ................................ 399
MORAVČÍKOVÁ KATARÍNA
6
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
ELEKTRONICKÉ OBCHODOVANIE ................................................................................ 405
NADÁNYIOVÁ MARGARÉTA
VYUŽITIE FRANCHISINGU V PODNIKOCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU ................. 411
NOSÁĽOVÁ OĽGA - VITKOVIČ MAROŠ
INTERNACIONALIZÁCIA MSP A VÝVOJ PZI V ROZVINUTÝCH A ROZVOJOVÝCH
KRAJINÁCH
PO ROKU 2007 ................................................................................. 419
NOVÁK JAROMÍR
MODERNÉ TRENDY V MANAŽMENTE PODNIKOV V PODMIENKACH
GLOBALIZÁCIE................................................................................................................... 429
NOVÁK JAROMÍR - PRUKNER VÍTĚZSLAV
BEZPEČNOST SPOLEČNOSTI A KONFLIKTY ............................................................... 440
NOVIKOV ANDREY
THE BASIC LINES OF GLOBALIZATION OF ECONOMICS ......................................... 450
ÖLVECKÁ VIERA ANALÝZA MAJETKOVEJ ŠTRUKTÚRY AKO NÁSTROJ ZABEZPEČENIA
KONKURENCIESCHOPNOSTI PODNIKU ....................................................................... 454
PAROBEK JÁN - PALUŠ HUBERT - KLIEŠTIK TOMÁŠ - MAŤOVÁ HANA
KONKURENCIESCHOPNOSŤ PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU SR ............................. 465
PASHKUS VADIM YU. – PASHKUS NATALIA A.
INFORMATION POTENTIAL OF THE ORGANISATIONS OF PUBLIC SECTOR ....... 470
PASIAR LADISLAV
ANALÝZA VÝUČBY INFORMATIKY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH
................................................................................................................................................ 478
PAŠKRTOVÁ LUCIA
PÔSOBENIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV NA SLOVENSKU V MENIACEH
SA GLOBÁLNEJ EKONOMIKE ......................................................................................... 486
PONIŠČIAKOVÁ OĽGA - TOKARČÍKOVÁ EMESE
MANAŽMENT NÁKLADOV V PROCESE GLOBALIZÁCIE ......................................... 495
PŠENKOVÁ YVETTADŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ............................. 505
REBEŤÁK MAREK - FARKAŠOVÁ VIERA
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT.... 511
RYBANSKÝ RUDOLF - MÁLIKOVÁ IVETA
VPLYV GLOBALIZÁCIE MÉDIÍ NA NÁKUPNÉ SPRÁVANIE SPOTREBITEĽOV .... 516
RYPÁKOVÁ MARTINA - KRIŽANOVÁ ANNA
7
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
THE GREEN MARKETING IN BUSINESS PROCESSES AND ITS IMPACT ................ 522
SAXUNOVÁ DARINA
ZMENY V AUDITE Z POHĽADU NOVEJ NADNÁRODNEJ LEGISLATÍVY A ICH
EKONOMICKÉ DÔSLEDKY .............................................................................................. 532
SIEKELOVÁ ANNA
INOVAČNÝ POTENCIÁL SLOVENSKÝCH PODNIKOV ............................................... 543
SHAVSHUKOV VJACHESLAV M.
EU AS THE CRADLE OF THE SECOND WAVE OF THE RECESSION ........................ 549
SOROKOVÁ TATIANA - PETRÍKOVÁ DANIELA
CHUDOBA V KONTEXTE GLOBALIZÁCIE.................................................................... 554
SPUCHĽÁKOVÁ ERIKA - MICHALÍLKOVÁ FRAJTOVÁ KATARINA - CÚG
JURAJ
THE NEW MOBILITIES PARADIGM ................................................................................ 561
STRIŠŠ JOZEF - NADÁNYIOVÁ MARGARÉTA
PRÍNOS PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ PRE ROZVOJ ŽILINSKÉHO
REGIÓNU .............................................................................................................................. 566
SULÍKOVÁ ROZÁLIA
DETERMINANTY ETICKÉHO SPRÁVANIA ................................................................... 573
ŠALAGA JAKUB
SYSTÉM FINANCOVANIA ZDRAVOTNÍCTVA ............................................................. 582
ŠÁLKOVÁ DANIELA - REGNEROVÁ MARTA
SPECIFICKÉ SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH POSTAVENÍ NA TRHU ČR ............. 586
ŠTEFÁNIKOVÁ ĽUBICA - KRAMÁROVÁ KATARÍNA
KONKURENČNÉ SPRAVODAJSTVO AKO ZDROJ KONKURENČNEJ VÝHODY
PODNIKOV ........................................................................................................................... 599
ŠUKALOVÁ VIERA
CHANGES OF A MANAGERIAL WORK IN ERA OF GLOBALIZATION .................... 603
TEKULOVÁ ZUZANA
BENCHMARKING UKAZOVATEĽOV VÝKONNOSTI ODVETVOVÉHO PROSTREDIA
................................................................................................................................................ 610
TOKARČÍKOVÁ MARTINA - ORLOVSKÁ LUCIA
GLOBALIZÁCIA A BEZPEČNOSTNÉ HROZBY ............................................................. 616
TOKARSKI ANDRZEJ
DYSFUNCTIONS OF INSOLVENCY SYSTEM MODELS IN POLAND AS ELEMENT
OF BANKRUPTCY INFRASTRUCTURE .......................................................................... 619
8
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
TOKARSKI ANDRZEJ - TOKARSKI MACIEJ
MODELS OF BANKRUPTCY SYSTEM IN POLAND- CHARACTERISTICS ............... 634
TRENČIANSKY MAREK - MARTIN LIESKOVSKÝ
GLOBALIZÁCIA V ENERGETIKE A ELIMINOVANIE JEJ NEGATÍVNYCH VPLYVOV
PROSTREDNÍCTVOM VYUŽÍVANIA BIOMASY ........................................................... 644
TRIZNOVÁ MIROSLAVA
KĽÚČOVÉ OBLASTI PRE BUDOVANIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKOM ................... 653
TULYAKOVA IRINA
RUSSIA ON THE GLOBAL ARMS MARKET ................................................................... 661
VALAŠKOVÁ KATARÍNA - KOLLÁR BORIS
MODELS ACESSING CREDIT RISK..................................................................................667
VARVAŽOVSKÁ PAVLA - TRHLÍNOVÁ ZUZANA
REGIONÁLNÍ POTRAVINA JAKO JEDEN Z PROTIPÓLŮ GLOBALIZACE ............... 678
WEISSOVÁ IVANA
FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA – NÁSTROJ PODPORY PRIJÍMANIA
MANAŽÉRSKYCH ROZHODNUTÍ ................................................................................... 688
ZAUŠKOVÁ ANNA - BEZÁKOVÁ ZUZANA
VPLYV GLOBALIZÁCIE NA EKOINOVAČNÝ PROCES ............................................... 697
ZHURALVEVA NATALYA
COST RATE IN GLOBAL TRANSPORTATION SYSTEM .............................................. 702
ZVARÍKOVÁ KATARÍNA– MAJEROVÁ JANA
ZÁKLADNÉ ČRTY PRIVÁTNEHO BANKOVNÍCTVA DOMA A VO SVETE ............. 713
9
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
APPROACHES ADOPTED TO ESTIMATE COMMERCIAL
VALUE OF SPECTRUM
Ivana Andrisková1
Key words: Spectrum Value Estimation, Value of Spectrum, Spectrum Benchmark,
Discounted Cash Flow Value of Spectrum, Mobile Communications
Abstract: Radio spectrum is a scarce and essential resource as it is required to satisfy customer
demand for telecommunications. Spectrum inclusion among the factors of production in the
process of market production, when certain combination of inputs creates outputs, leads to
necessity of setting appropriate spectrum price. The aim of this paper is to provide a general
analytical frameworks and mobile communication spectrum value estimation models that can
be utilized to estimate spectrum value.
JEL Classification: L96, L9, F47
1 INTRODUCTION
In the process of globalization the telecommunication markets are not bounded by national
borders. Mobile communications services are provided worldwide and mobile data traffic
shows great increasing trend in the last decade. Radio spectrum is essential input for mobile
operators as it is used as factor of production. [1] Without radio spectrum there would not be
possible to provide and use any wireless communication services. To be able to estimate the
value of individual factors of production is crucial when step into the commercial market. Radio
spectrum as an economic variable is very hard to quantify because of its intangible nature and
specific technological characteristics and there is a significant need to be able to estimate the
value of spectrum.
2 SPECTRUM VALUE ESTIMATION
The interest in radio spectrum has grown because of new technologies development and
great demand for mobile communication. Spectrum cannot be confined within one country
because radio waves do not respect international borders, buildings or each other. [2]
International harmonization and disquisitional spectrum management is needed for each part of
spectrum therefore. As radio spectrum or airwave is a scarce natural resource, the National
Regulatory Agencies (NRAs) in each country must assign these recourses wisely for public
safety and public service uses. [3] Each state has available range of frequencies from 10 kHz to
3000 GHz. [4]
2.1 General Principles
A few decades ago, some NRAs assigned the spectrum to Mobile Network Operators
(MNOs) for free of charge as long as MNOs utilize these spectra for the benefit of the country
Andrisková, Ivana, Ing., The University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and
Communications, Žilina, 010 26, Slovakia, Telephone number: 041/513 31 45, e-mail:
[email protected]
1
10
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
as a whole within the scope of legislation. But now with the exploding demand of spectrum
usage from mobile phones, this has prompted majority of NRAs to seek for the most optimal
approaches to utilize spectrum effectively and efficiently. This includes reviewing where
freeing up spectrum can add the most economic value as well charging for spectrum possession,
to encourage efficient use of valuable national resources, especially by preventing "free
parking" by inactive holders. [3]
Spectrum valuation is neither static nor a set science, but it is kinetic. Additional fact is that
the more demand in spectrum usage, the higher value of spectrum would be.
Now all policy-makers have the same underlying question about spectrum: how much is it
worth? In other words, how should one value spectrum? However, careful consideration must
be given in estimating spectrum value to achieve the optimal spectrum value.
In purely financial terms, one can establish the value of a discrete block of spectrum by
putting it up for sale and seeing how much anyone is willing to pay to use it. This is the broad
principle behind auctions. But the building blocks of spectrum value are as much political and
socioeconomic as they are purely financial. A government’s approach to spectrum regulation,
its market structure and its investment regulations can influence the perceived value of a
spectrum license. Add to that the demographics, physical geography and political history of the
country and you begin to get a picture of valuation that is highly situational and variable. [5]
2.2 Spectrum Value Estimation Models
Following pricing models vary from each other in the calculating difficulty and complexity
they require. It is a general models overview on a global basis.
2.2.1 Benchmark
As markets reveal the opportunity cost of resources, it might be thought that the best
approach is to use values revealed by market processes, such as the prices of other spectrum
that has been auctioned and/or traded. This is problematic, as regulators have found, because
prices vary according to:

The frequency range and the size of the blocks sold;

The technologies and services that can use the band;

The existing spectrum holdings of bidders;

Local economic, competitive and demographic circumstances.
When deriving prices from market benchmarks it is difficult to control for the impact of all
of these factors. Hence regulators have tended to use a bottom-up approach to estimating market
prices or opportunity costs by considering how operators themselves value spectrum. [6]
2.2.2 Discounted cash flow value
A rational firm can be expected to value access to spectrum based on the expected net present
value (NPV) of future cash flows where these are calculated valuing all other inputs (including
capital) at their market price – for convenience we call this the discounted cash flow value. This
is the maximum an operator would be prepared to pay for the given amount of spectrum – any
higher payment means the operator would not make a reasonable return on its investment (see
Figure 1). [6]
11
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
2010
Licence period
2030
Revenues
minus
Cost of sales
minus
Operating costs
minus
Network investment
minus
Initial value of
network
plus
Final value of
network
Cash flows
x
Discount factors
Discounted cash flows = NPV
Figure 1. Calculation process for estimating discounted cash flows
Source: PLUM, Methodologies for Valuing the Spectrum: Review of the Expert´s Report, 2011,
p.7
2.2.3 Opportunity cost approach
Opportunity cost is the value of output forgone when frequencies are used for a particular
use rather than the next best alternative. It equals the marginal value of the spectrum. The
reason for taking this approach is that in general market clearing outcomes maximize social
welfare. It is this additional cost that we seek to measure and which gives the marginal value of
spectrum. A number of ways of estimating the marginal value or opportunity cost of spectrum
have been suggested in the literature, including:

Revenue of the organisations using the spectrum resource;

Profitability of the spectrum using activity;

Cost of the next best alternative (radio or non-radio) technology, alternative service or
alternative frequency bands.
There are problems with using profits data. The first is that many spectrum using activities
comprise only a small part of the total activity of a business, meaning that the profit contribution
of the former is impossible to identify separately with any reasonable degree of accuracy. The
second is that even where spectrum is one of the essential. Inputs to the core business (e.g.
broadcasting, cellular telephony), the value of the spectrum depends on both current and future
expected profitability and the latter can be particularly difficult to estimate reliably. [7]
2.2.4 Cost Reduction Value
At a minimum incremental spectrum can be used by an operator to reduce its costs. Revenues
may be earned on top of this but these are not counted in the cost reduction approach. The value
occurs in capacity constrained areas where additional spectrum can be used instead of additional
base stations to increase capacity – this is called the cost reduction value. The steps involved in
implementing this approach include:
12
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

Determine network and technology situation to be modelled;

Determine “typical operator characteristics;

Determine spectrum increment/decrement;

Determine the number of base station sites and amount of network equipment to deliver
traffic;

Estimate number of base stations required network costs to support traffic forecasts with
and without additional spectrum;

Estimate network costs to support traffic forecasts with and without additional
spectrum;

Estimate value of spectrum increment/decrement. [6]
2.2.5 Return of assets (Vítek)
Author of this method considers the spectrum as a kind of capital. The principle of the
calculation is the difference between the value of used capital (accounting) and the theoretical
value due to the average return on capital in the national economy.
Return of assets (ROA) as the ratio of operating profit (earnings before interest and taxes)
and total capital is taken into account in the calculation of return on capital. An average ROA
of operators can be compared to ROA of national economy enterprises. In the case of mobile
operators this methods helps to reveal achieved revenues. Mobile markets revenues should have
been valued much higher than revenues in other sectors; this means that there must be some
kind of capital that is not sufficiently appreciated – radio spectrum. [8] However, this method
has not been formally applied to calculate spectrum price by any regulator yet.
2.2.6 Econometric analysis
This approach integrates mathematics, statistics, and economic theory together and applies
this towards the estimation of spectrum value. Econometric modeling approach requires the real
data occurred from the past in order to general a mathematical model for showing relationships
between dependent variables and various factors in the form of independent variables.
Moreover, this is a technique that estimates both demand and supply variables, which impact
the spectrum valuation. Econometric approach assesses spectrum value by using various factors
to create a model to estimate the spectrum value (Table 3). [5]
13
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Table 3 - Factors in assessing spectrum value using econometric approach
Type of Factors
Determining Factors
Intrinsic
Factors that relate to the spectrum itself
and cannot be changed by any
government
Physical
factors
Socioeconomic
factors
Extrinsic
Factors that utilize
differently in each
country, whether
because of
physical or
demographic
characteristics,
cultural, historical,
or legal heritage or
more significantly,
as a consequence
of national
government
policies and
regulations.

Propagation characteristics

Sharing capacity

Profusion of uses

Global and regional harmonization

International Constraints

Geography

Climate

Demographics

Population density

Income distribution

Economic growth rate

Political stability

Absence of corruption

Favorable investment and

customs laws

Independent regulatory agency

Competition policy

Infrastructure sharing

Rules of protection of the public against
electromagnetic waves
Policy and
Regulation

Open access rules

Technology neutrality

Limitation of and protection against
interference

Coverage obligations

Spectrum caps

Auction rules and bidding credits/set-asides

Transparency

Licensing framework

Dispute-resolution mechanisms
Source: ITU, Exploring the Value and Economic Valuation of Spectrum, 2012, s.11
3 RESEARCH METHODS
In this paper there are used few research methods:

Method of analysis - data analysis is the process of extracting useful information from
the given data series, that will be useful in taking important decisions;

Method of synthesis - defined as the opposite procedure of analysis, used to combine
separate elements or components in order to form a coherent whole.
14
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

Method of comparison - it sharpens our power of description, and plays a central role
in concept-formation by bringing into focus suggestive similarities and contrasts among
cases. [9]
4 DISCUSSIONS
From the variety of aforementioned modeling approaches for spectrum value estimation
combined with pros and cons of each approach, Table 2 gives a summary of strengths and
weaknesses of each one in order to find the most appropriate approach for estimation of
spectrum value.
Table 2. Strengths and weaknesses of each approach for spectrum value assessment
Weaknesses
Strengths
Model
Benchmark
Opportunity
costs
Discounted
cash flow
value
Cost
Reduction
Value
Return of Assets
(Vítek)
Econometric
analysis
Uses real
data for
analysis.
Effectively
achieve true
market value
of spectrum.
Simplifies the
information
on total
revenue and
capital
investment
costs for
whole license
period.
Does not
require
future
financial
predictions.
Understanding of
how much profit
spectrum can
generate.
Use real data
for analysis
and
estimated
model can be
tested for
reliability.
Benchmark
of spectrum
value varies
widely over
time,
geography
and type of
service as
environment
changes and
timing of
spectrum
releases
differ.
Calculation
of forecast
investment
cost.
Highly
uncertain
estimates
because it is
reliant on
forecasts of
future
revenues over
the next years
and an
uncertain
relationship
between
revenue and
network
capability.
Suitable
only for
those parts
of the
spectrum
and
services, in
capacity
constrained
areas.
Assets the value
of already
assigned
spectrum.
Require past
data of good
quality and
large
sampling
size for
creating
specification
of
relationships
among
variables.
Several
alternatives
for spectrum
usage.
Use of
business
confidential
data
Use of
business
confidential
data.
Unable to
determine the
value of
spectrum that is
not owned yet
and be first
tendered.
Source: Author
We can see, each of the pricing models have their strengths, but also weaknesses and parts
in which it can fail. Therefor there is no unified methodology that would be generally accepted
by NRAs. Spectrum as an asset (factor of production) and the spectrum market in every country
are so specific (despite the international harmonization of frequency bands and technical and
technological harmonization of radio equipment) that select one appropriate pricing model is
not practically possible. The economic view of spectrum in the times when spectrum demand
greatly exceeds the supply is more than necessary.
VEGA 1/0421/12, VEGA 1/1321/12, IV č. 3/KS/2014.
15
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
References:
[1.] ČOREJOVÁ, T. a kol.: Ekonomika sietí. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU. 2006. 49 s.
ISBN 80-8070-629-8.
[2.] LAFLIN, N., DAJKA, B.: A simple guide to radio spectrum management. EBU Technical
Journal (January 2007). online cit. 2014-12-09
Dostupné na internete:
http://www.ebu.ch/fr/technical/trev/trev_309-spectrum.pdf>
[3.] MALISUVAN, S. a kol.: Estimation of Commercial Value of Spectrum: The Approach
Adopted in Thailand. Journal of Economics, Business and Management, Vol. 2, No. 2,
May 2014
[4.] Národná tabuľka frekvenčného spektra. online cit. 2014-13-09 Dostupné na internete:
http://www.vus.sk/ntfs/php/index.php?jazyk=slov>
[5.] Telecommunication Development Sector: Exploring the value and economic valuation of
spectrum. 2012. s. 12
[6.] PLUM CONSULTING: Methodologies for Valuing Spectrum: Review of the Experts’
Report. 2011. online cit. 2014-15-09 Dostupné na internete:
http://www.plumconsulting.co.uk/pdfs/PLUM_March2011_Methodologies_for_Valui
ng_Spectrum_-_Review_of_the_Experts_Report.pdf>
[7.] Smith – NERA: Study into the use of Spectrum Pricing. For the Radiocommunications
Agency. 1996. online cit. 2014-16-09 Dostupné na internete:
http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/spectrumprice/documents/smith/smith1.htm>
[8.] VÍTEK, M.: Ocenění frekvenčního pásma jako omezeného přírodního zdroje.
Technologies & Prosperity. 2008, roč. 13, s. 7-9. ISSN 1213-7162
[9.] RUGG, G., PETRE, M.: A gentle guide to research methods. Open University Press.
2007. s 56. ISBN 0335 219276.
16
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
PROTIPOŽIARNA OCHRANA V RÁMCI MEDZINÁRODNEJ
SPOLUPRÁCE A PRÁVA SUBJEKTOV PRACOVNO –
PRÁVNYCH VZŤAHOV V SR V DANEJ OBLASTI
Viera Berzáková1
Kľúčové slová: požiar, prevencia, práva, bezpečnosť, represia
Abstrakt: V čase neústupne pokračujúcej globalizácie mnohé krajiny zvyšujú úroveň
vzájomnej kooperácie, a to v rôznych oblastiach. Problematika protipožiarnej ochrany nie je
výnimkou a rovnako si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Hlavným dôvodom výberu témy z
danej oblasti je jej aktuálnosť, zaujímavosť a predovšetkým veľký dopad na občanov
i organizácie. Významným problémom v podnikovej praxi je nedostatočná úroveň znalostí
subjektov (zamestnávateľov, zamestnancov, ale aj verejnosti ako takej) z danej oblasti,
predovšetkým právnych predpisov, ale aj svojich práv. Úlohou štátu je nájsť primeraný spôsob
ako regulovať a riadiť bezpečnosť na území Slovenskej republiky a zabezpečiť úspešnú
spoluprácu so zahraničím.
Key words: fire, prevention, rights, safety, represion
Abstract: At the time of adamantly ongoing globalization, many countries are increasing the
level of mutual cooperation, in various areas. The issue of fire protection is no exception and
requires international cooperation too. The main reason for selecting this topic is that this field
is actual, interesting and first of all has a great impact on citizens and organizations. An
important problem in corporate practice is the lack of knowledge of the entities (employers,
employees and the public itself) in the field, particularly laws, but also their own rights. Role
of the state is to find the appropriate way to regulate and manage the security of the Slovak
Republic and to ensure successful cooperation with foreign countries.
JEL Classification: F60, K32
1 ÚVOD
Problematika ochrany pred požiarmi sa dotýka každého človeka, či už si to uvedomuje alebo
nie. Požiar znamená vždy nebezpečenstvo ohrozujúce životy ľudí, zvierat i materiálne hodnoty.
Zaistenie bezpečnosti je základnou ľudskou potrebou, o ktorú je nevyhnutné usilovať sa
spoločne, vzájomnou pomocou a snahou zo strany ako fyzických, tak aj právnických osôb. Aby
to bolo možné, je nevyhnutné splniť základný predpoklad, a teda dosiahnuť dostatočnú úroveň
znalostí z oblasti protipožiarnej ochrany zo strany všetkých subjektov.
2 REGULÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI NA ÚZEMÍ SR
Znalosť príslušnej legislatívy zamestnávateľmi i zamestnancami v každom podnikateľskom
subjekte je nevyhnutnou podmienkou nielen pre splnenie zákonom určených povinností
Viera Berzáková, Ing., Katedra ekonomiky, FPEDAS, ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, +4215133227,
[email protected]
1
17
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
subjektov, ale aj pre zvýšenie všeobecnej bezpečnosti okolia, čo by malo byť pre každú
právnickú i fyzickú osobu prioritou.
Právne normy oblasti ochrany pred požiarmi boli v minulosti mnohokrát upravované
novelizáciou za účelom vytvorenia precíznejšej legislatívy v snahe zaistiť vyššiu úroveň
protipožiarnej bezpečnosti v krajine.
2.1 Právne predpisy
V rámci legislatívnej úpravy oblasti ochrany pred požiarmi možno vo všeobecnej rovine na
jednej strane hovoriť o právnych predpisoch riešiacich základné jadro danej problematiky,
určitú bázu, na druhej strane stoja ostatné právne predpisy, ktorých účelom je ďalšie nadväzné
doplnenie, prípadne rozšírenie kmeňového základu, teda primárnych právnych predpisov.
Základnou právnou normou pojednávajúcou o ochrane pred požiarmi je zákon č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred
požiarmi“).
Zákon o ochrane pred požiarmi upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických
osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej
správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní
záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.2
Danú problematiku ďalej rozširuje a doplňuje predovšetkým vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
a množstvo ďalších, ktoré sú zhrnuté na internetovej stránke Ministerstva vnútra v sekcii Hasiči
a záchranári.
2.2 Represia na úseku ochrany pred požiarmi
Na území Slovenskej republiky sú regulácia a výkon štátnej správy spojené so zaistením
bezpečnosti a riadením protipožiarnej ochrany. Za týmto účelom ustanovuje zákon o ochrane
pred požiarmi nasledujúce orgány štátnej správy (ako zložky Hasičského a záchranného zboru):
a) Ministerstvo vnútra SR – Prezídium Hasičského a záchranného zboru,
b) krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru,
c) okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.3
Všetky spomenuté orgány musia konať v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi.
2.3 Práva subjektov v pracovnoprávnych vzťahoch
Občania sa najčastejšie stretávajú s pojmom protipožiarnej ochrany na príslušných
školeniach organizovaných ich zamestnávateľmi. Diskutovanou problematikou na takýchto
školeniach v praxi bývajú predovšetkým povinnosti a prípadné obmedzenia zamestnancov, ale
aj zamestnávateľov pri zaisťovaní žiaducej úrovne bezpečnosti na pracovisku. Tie sa
nachádzajú v prehľadnej forme priamo v zákone o ochrane pred požiarmi. Na druhej strane sa
v žiadnom právnom predpise nenachádza formálny zoznam práv príslušných subjektov.
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, Prvá časť, Základné ustanovenia, § 1 Predmet úpravy
FABIÁNOVÁ, E. a kol.: Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci. Bratislava:
Príroda, 2010, s.119
2
3
18
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
2.3.1 Práva zamestnávateľov na úseku ochrany pred požiarmi
Na všetkých zamestnancov sa vzťahujú, okrem obligatórnych úloh uvedených v zákone, aj
určené práva v oblasti ochrany pred požiarmi. Patria k nim nasledovné:








právo na ochranu života,
právo na ochranu zdravia,
právo na ochranu majetku, vlastníckych práv,
právo na bezpečnosť pri výkone povolania,
právo na informácie,
právo na poskytnutie pracovných ochranných prostriedkov,
právo (zároveň ich povinnosťou) zúčastnenia sa protipožiarnych školení,
právo požadovať od zamestnávateľa plnenie jeho povinností smerujúcich k zaisteniu
protipožiarnej bezpečnosti,
 právo podávať individuálne návrhy na zlepšenia za účelom zvýšenia protipožiarnej
bezpečnosti.
Popri spomenutých právach viažucich sa k zamestnancom nemožno opomenúť aj ďalšie,
ktorými disponuje zvolený zástupca pre bezpečnosť z radov zamestnancov. K jeho právam na
úseku ochrany pred požiarmi patria:
 právo na výkon protipožiarnej kontroly pracovísk a kontrolu zachovávania zákonom
ustanovených povinností na zaručenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 právo podať podnet príslušnému inšpektorátu práce alebo orgánu štátneho požiarneho
dozoru v prípade, že bol zamestnávateľ vopred upozornený na nedostatky, ktoré
neodstránil,
 právo na získanie informácií podstatných pre determináciu dosahovanej úrovne
protipožiarnej bezpečnosti,
 právo na účasť na schôdzach, v rámci ktorých sa rokuje na tému protipožiarnej ochrany,
 právo na účasť pri výkone protipožiarnych kontrol,
 právo na získanie informácií o vykonaných protipožiarnych kontrolách a ich výsledkoch,
 právo účasti na kontrole protipožiarnej bezpečnosti zo strany príslušného orgánu.
2.3.2 Práva zamestnávateľov na úseku ochrany pred požiarmi
Zamestnávatelia okrem zákonom ustanovených povinností disponujú aj nasledovnými
právami z hľadiska požiarnej bezpečnosti
 právo vyvodzovať dôsledky plynúce z neuposlúchnutia nariadení,
 právo na vyžadovanie osobnej a vecnej pomoci pri vzniknutých požiaroch,
 právo požadovať od zamestnancov riadne používanie ochranných bezpečnostných
prostriedkov, správnu manipuláciu s horľavinami,
 právo nariadenia účasti na protipožiarnom školení, ak je to potrebné, tak na overovaní
znalostí,
 právo zosobnenia škody, v prípade, že k nej dôjde, resp. požadovanie nápravy.
Popri vyššie uvedených právach sa na zamestnávateľov vzťahujú aj ďalšie práva ustanovené
Zákonníkom práce.
2.4 Medzinárodná spolupráca
19
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Pri plnení zákonom stanovených povinností Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) aktívne
spolupracuje na účely protipožiarnej bezpečnosti so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy,
právnickými osobami, občianskymi združeniami, s fyzickými osobami, ako aj s príslušnými
orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami.
Povinnosťou HaZZ Slovenskej republiky je aj spolupráca a poskytovanie pomoci iným
štátom na základe záväzných súvisiacich medzinárodných zmlúv. Otázka bezpečnosti
a ochrany života a zdravia je predmetom viacerých medzinárodných medzivládnych dohôd,
nakoľko pri záchrane ľudských životov je potrebné maximalizovať úsilie a kooperovať bez
ohľadu na vymedzené štátne hranice. Preto v prípade výskytu mimoriadnych udalostí – buď
veľkého rozsahu alebo nachádzajúcich sa v blízkosti štátnych hraníc, je možné požadovať
na základe týchto zmlúv poskytnutie pomoci zo zahraničia. Za účelom maximalizácie
efektívnosti či už záchranárskeho alebo hasičského zásahu boli vypracované a prijaté metodické
pokyny pre spoluprácu Hasičského a záchranného zboru a hasičských jednotiek Slovenskej
republiky s hasičskými zbormi a jednotkami susedných štátov. Tento dokument predstavuje
rámec nielen pre cezhraničnú pomoc pri zásahu, ale aj pre vytvorenie ďalších foriem
medzinárodnej spolupráce.
3 ZÁVER
Tvorba jednotných právnych predpisov a noriem zo strany vlády Slovenskej republiky je
snahou o zaistenie bezpečnosti občanov a elimináciu rizika vzniku a šírenia požiarov. Možno
konštatovať, že existujúci právny rámec systému ochrany životov, zdravia
a majetkových hodnôt vytvára dostatočný priestor na zabezpečenie požadovanej úrovne
protipožiarnej ochrany. Pre všetky subjekty je potrebné poznať ho, sledovať jeho zmeny
a aplikovať do praxe.
V každom prípade však dôslednejšie plnenie ustanovených povinností zo strany občanov (aj
v pozícii zamestnanca, či zamestnávateľa) a organizácií je predpokladom zníženia požiarovosti
na Slovensku. S tým súvisí pokles materiálnych škôd spôsobených vzniknutými požiarmi, ako
aj zvýšenie ochrany ľudských životov a prírodného prostredia, čiže sledovanie záujmov celej
spoločnosti.
Literatúra:
[1.] FABIÁNOVÁ, E. 2010. Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri
práci. Bratislava : Príroda, 2010. 131 s. ISBN 978-80-07-01843-3.
[2.] SINAY, J. 2011. Teória a prax bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Košice :
Technická univerzita v Košiciach, 2011. 198 s. ISBN 9788055307916.
[3.] NEUGEBAUER, T. 2011. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce. Praha :
Wolters Kluwer, 2011. 260 s. ISBN 978-80-7357-556-4.
[4.] Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
[5.] Vyhláška MVSR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
20
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
GLOBALIZÁCIA A KVALITA SLUŽIEB V DOPRAVE
GLOBALIZATION AND QUALITY OF SERVICES IN
TRANSPORT
Alžbeta Bieliková1 - Martina Paliderová2
Kľúčové slová: železničná doprava, kvalita dopravných služieb, dopravná stratégia,
globalizácia.
Abstrakt: : Tento príspevok opisuje faktory, ktoré majú vplyv na kvalitu prepravy v globálnej
ekonomike. Kvalita prepravných služieb predstavuje mieru, v akej daná služba uspokojuje
potreby zákazníka Snahou dopravného podniku by malo byť trvalé zlepšovanie kvality
prepravných služieb, zníženie odchýlok medzi ponúkanou službou a vyhľadávanou úrovňou
kvality.
Key words: railway transport, quality of transport services, transport strategy, globalization
Abstract: This contribution describes the factors that affect the quality of transport service in
the global economy. The quality of transport services presents the degree in which the given
service meets the needs of the customer. The effort of the transport company should be the
permanent improvement of the transport services quality, reducing of discrepancies between
the offered services and searched level of quality.
JEL Classification: R48, R40
1 ÚVOD
Doprava je jedným z kľúčových faktorov rozvoja každej modernej spoločnosti, pričom sama
o sebe nie je cieľom, ale prostriedkom hospodárskeho rozvoja a významným predpokladom na
dosiahnutie sociálnej a regionálnej súdržnosti. Cieľom každej dopravnej politiky by malo byť
vytvoriť transparentné podmienky a minimalizovať riziká v rámci prístupu na dopravný trh a
dopravnú infraštruktúru a zároveň zabezpečiť narastajúce prepravné potreby spoločnosti v
požadovanom čase a v kvalite pri súčasnom znižovaní negatívnych dopadov na životné
prostredie.
2 KVALITA PREPRAVNÝCH SLUŽIEB
Služby sa v posledných rokoch stávajú dynamicky sa rozvíjajúcim činiteľom globalizácie
svetovej ekonomiky, pričom nerastie len ich podiel na celkovom medzinárodnom obchode, ale
v národných ekonomikách fungujú aj ako dôležitý zdroj tvorby hrubého domáceho produktu.
Alžbeta Bieliková, doc. Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra ekonomiky, Univerzitná
8215/1, 010 26 Žilina, tel.: +421 41 513 3223, e-mail: [email protected]
2
Ing. Martina Paliderová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS, Katedra ekonomik, Univerzitná
8215/1, 010 26 Žilina, tel.: +421 41 513 3223, e-mail: [email protected]
1
21
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Ich podiel na hrubom domácom produkte sa v hospodársky rozvinutých ekonomikách blíži až
k 70 % a má značný vplyv aj na celkový vývoj zamestnanosti. V dopravných podnikoch je
samotný hmotný výrobný proces transformovaný do poskytovania nehmotných služieb. Hlavné
zameranie procesného manažmentu v doprave je orientované na vzájomnú koordináciu oblastí,
ktoré sa podieľajú na efektívnom fungovaní dopravného podniku, a teda aj na poskytovaní
prepravných služieb na požadovanej kvalitatívnej úrovni. Zákazník neprejavuje záujem len o
prepravu ako takú, ale záleží mu aj na tom, ako a v akých podmienkach sa realizuje. Pri
poskytovaní týchto služieb dochádza vo väčšej či menšej miere ku kontaktom zákazníka
s poskytovateľmi služieb, pričom zákazníci vnímajú napr. železničnú prepravu na základe
komfortu a kvality cestovania. Jednou z možností, ako odlíšiť svoje služby od konkurenčných,
je dodávať služby vyššej kvality ako ponúka konkurencia.
Zákaznícky prístup prezentujú výroky P. B. Crosbyho „zhoda s požiadavkami“ a A.
Feigenbauma „kvalita je súhrn vlastností, v dôsledku ktorých je produkt schopný uspokojiť
potrebu, pre ktorú bol vytvorený.“
Kvalita dopravných služieb predstavuje mieru, v akej daná služba uspokojuje potreby
zákazníka. Pričom je rozdiel medzi kvalitou ponúkanou a očakávanou zákazníkom. Kvalita
požadovaná zákazníkom by mala byť cieľom, na ktorý by sa mali dopravcovia orientovať
v duchu sloganu „náš zákazník náš pán“. Kvalitu prepravy možno hodnotiť vo vzťahu
k určitému územiu alebo miestu, pričom pri takomto hodnotení ide najmä o kvalitu dopravnej
obslužnosti.
Kvalita prepravy osôb zahrňuje nedeliteľný komplex faktorov, ktoré je možné rozdeliť
nasledovne:
 Faktory dopravno-organizačnej povahy – faktory, ktoré výrazným spôsobom môže
ovplyvniť len dopravná prevádzka (bezpečnosť, spoľahlivosť, rýchlosť, ponuka
cestovných príležitostí, priemerné obsadenie dopravných prostriedkov, nadväznosť
dopravných prostriedkov).

Faktory hygienicko-dopravnej povahy – faktory, ktoré zákazník pociťuje ako
cestovné pohodlie, pričom ide o vplyvy konštrukčného riešenia, zdravotnú
nezávadnosť prostredia, fyzikálne a psychologické vplyvy (mikroklíma – teplota
vzduchu, vlhkosť vzduchu, prúdenie vzduchu, prašnosť, prítomnosť toxických
prímesí, priestor v dopravnom prostriedku, osvetlenie, kvalita jazdy, hluk
v dopravnom prostriedku, doba únavy).

Faktory prepravno-prevádzkovej povahy – zahŕňajú doplnkové služby, ktoré
ovplyvňuje prepravná prevádzka.
3 PROCESNÝ MANAŽMENT V RIADENÍ DOPRAVNÉHO PODNIKU
Úlohou procesného manažmentu v riadení dopravného podniku je analýza jednotlivých
činností prepravného procesu, zisťovanie ich nedostatkov a následná ich eliminácia. Aplikácia
procesného manažmentu musí byť v súlade s celkovou charakteristikou podniku a s jeho
strategickými cieľmi. Tak ako aj v ostatných formách manažmentu je v manažmente
dopravného podniku potrebné brať do úvahy ľudské zdroje, ktoré ich realizujú.
Neodmysliteľnou súčasťou realizácie akýchkoľvek procesov je ich spätná kontrola, ktorá môže
zistiť prípadné nedostatky a tie po vhodných úpravách procesov následne eliminovať. Stratégiu
dopravného podniku možno vo všeobecnosti chápať ako smerovanie alebo cestu, ktorá vedie
podnik k dosahovaniu stanovených cieľov.
22
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Podniková stratégia ako kritický činiteľ úspešnosti si vyžaduje :

predvídať zmeny v prostredí a tiež predvídať ich vývoj,

na základe predvídania zmien v prostredí stanovovať strategické ciele,

hodnotiť bežnú situáciu - prijímať taktické rozhodnutia z hľadiska naplňovania
strategických cieľov a vytýčenej stratégie.
Hlavné činnosti spojené s tvorbou a prípravou realizácie stratégie dopravného podnikania je
preto treba chápať ako organický celok, ktorý zahŕňa komplexné spracovanie a realizáciu
jednotlivých strategických podnikateľských aktivít. Cieľom cenovej stratégie dopravného
podniku musí byť nielen spokojnosť zákazníka, ktorý dostáva požadovanú kvalitu prepravnej
služby za primeranú cenu, ale aj spokojnosť dopravného podniku, ktorý dosiahne primeraný
zisk a súčasne získa stáleho zákazníka. V rámci marketingovej stratégie dopravného podniku
je nutné popísať a zhodnotiť najvýznamnejšie konkurenčné subjekty, ktoré pôsobia na trhu
osobnej prepravy. Kvalitatívne porovnanie železničnej osobnej dopravy s konkurenčne
najvýznamnejšími odbormi je uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka .1 - Hodnotenie vybraných kritérií jednotlivých druhov osobnej dopravy
Cestná doprava
Železničná
doprava
Letecká
doprava
hromadná
individuálna
Dostupnosť
dopravného
prostriedku




Nadväznosť
spojení




Cena za
prepravu




Kultúra
cestovania




Bezpečnosť
dopravy




Šetrnosť
k životnému
prostrediu




Hodnotiaca škála:  najvyššia,  vysoká,  stredná,  nízka,
 najnižšia.
Zdroj: Bieliková, A., 2005, s. 78
Slovenská republika sa v oblasti železničnej dopravy za posledné roky posunula vpred.
Železničné uzly, ktoré sú dôležité nielen z hľadiska osobnej, ale aj nákladnej dopravy,
nadobúdajú európsky štandard. Podobne aj železničné trate a stanice, ktoré sa roky udržiavali
v pôvodnom stave, sa postupne modernizujú aj vďaka Operačnému programu Doprava.
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) predstavuje lídra v oblasti poskytovania
služieb v osobnej železničnej doprave. Jej služby využíva viac ako 45 miliónov ľudí za rok a
denne vypravuje vyše 1300 vlakov. Spoločnosť vznikla v roku 2005 po rozdelení jednotných
23
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
železníc. Stopercentným akcionárom tejto spoločnosti je Slovenská republika, ktorá si
objednáva a platí služby osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme. Podnikanie
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. minulý rok prinieslo stratu 7,2 milióna eur, čo je o 3,5
milióna menej, ako tvrdili pôvodné odhady. Oproti roku 2012, keď prepravca prerobil 11,3
milióna eur, bola vlaňajšia strata menšia o 36,3 percenta. Minulý rok dosiahla Železničná
spoločnosť Slovensko, a. s. celkové tržby vo výške 91,2 milióna eur, čo je podľa spoločnosti
dôsledok zvyšovania prepravenej vzdialenosti cestujúcich a zmeny štruktúry tržieb. Lepší
hospodársky výsledok znamená menšie dotačné nároky na štát na dofinancovanie tejto straty.
V súčasnosti je systém dotovania železníc postavený na objednávkach ministerstva dopravy,
ktoré si objednáva služby od Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Kvalitu produktov a
služieb sleduje spoločnosť pomocou vybraných ukazovateľov – 26 strategických a ďalších
operatívnych, získaných priamo v procese realizácie pravidelným monitorovaním, meraním
charakteristík procesov a kontrolou zhody v riadení kvality. Štandardy kvality poskytovaných
služieb stanovujú požadovanú úroveň kvality poskytovaných služieb voči zákazníkom. V
súčasnej dobe vychádzajú z požiadaviek definovaných v zmluve o dopravných službách vo
verejnom záujme a z požiadaviek noriem kvality ISO 9001.
V oblasti prepravných služieb je dôležitý najmä prvý kontakt, ktorý často ovplyvňuje
zákazníka pri výbere poskytovateľa služby, a preto by mala Železničná spoločnosť Slovensko,
a. s. venovať pozornosť výberu vhodných zamestnancov na uvedené pozície. Predpokladom
zabezpečenia adekvátnej kvality prepravných služieb je aj pravidelná a systematická spätná
väzba od zákazníkov. Významnou mierou sa na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb tejto
spoločnosti podieľajú aj monitorovanie spokojnosti zákazníkov s kvalitou služieb. Výsledkom
spomínaného monitoringu je zoznam pretrvávajúcich nedostatkov, ktoré uviedli zákazníci:

nedostatočná profesionalita zamestnancov prvého kontaktu,

nevhodné podmienky vo vlakoch, na staniciach, nedodržiavanie hygienických
noriem, chýbajúce hygienické zariadenia,

nedostatočný pocit bezpečnosti vo vlakoch a na staniciach,

zlý prístup osôb so zdravotným postihnutím na nástupištia, stanice, do hygienických
zariadení, vlakov,

nezrozumiteľné alebo nejasné stanovovanie cien,

problematický prístup k informáciám,

nezohľadnenie zmeny nástupišťa pri prípojných vlakoch,

nedostatočný priestor na uloženie batožiny,

nezohľadnenie multimodálnej dopravy (ťažkosti pri preprave bicyklov,
prepojenia s inými druhmi dopravy),

rušenie alebo reorganizácia služieb a spojov bez predchádzajúcej konzultácie so
zákazníkmi, dotknutými miestnymi orgánmi (napr. zmeny cestovného poriadku,
intervalov atď.),

zlý prístup k predajnej a distribučnej infraštruktúre.
24
absencia
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Hlavné príčiny nepredvídateľných problémov:

zlé počasie: nepripravenosť na zlé počasie prostredníctvom technických úprav alebo
postupov, ktoré by umožnili skvalitniť poskytované služby,

problémy so zariadením: v dôsledku neprimeraného sledovania životnosti zariadení,
ich dlhodobého používania, boja proti ich zastaranosti a chýbajúceho plánovania
a trvalého zabezpečenia finančných prostriedkov na údržbu,

problémy spôsobené ľudským faktorom: samovraždy, problémy súvisiace
s prístupom k zraniteľným inštaláciám.
Medzi pozitívne faktory, ktoré by mohli zákazníkov presvedčiť o tom, aby využívali
služby tejto spoločnosti patrí:

vysoká úroveň bezpečnosti osôb a premávky,

potenciálny prínos železničnej dopravy k územnému plánovaniu a regionálnemu
rozvoju.
V poslednej dobe však prichádzajú na trh noví dopravcovia s novými dopravnými
prostriedkami, ktoré sa nielen vizuálne , ale aj kvalitou značne odlišujú od prostriedkov tejto
spoločnosti a zároveň poskytujú zákazníkovi služby, ktoré požaduje. Zákazník má pocit, že aj
v priebehu prepravy, sú tam pre neho. Uvedenú skutočnosť by nemala podceniť Železničná
spoločnosť Slovensko, a.s., pokiaľ nechce stratiť svoje významné postavenie na prepravnom
trhu.
4 ZÁVER
Ďalšie smerovanie marketingových činností Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. vidíme
v neustálom skvalitňovaní poskytovaných služieb a vo zvyšovaní atraktívnosti železničnej
dopravy. Úspešnosť tohto podniku je predovšetkým podmienená zmenou prístupu
zamestnancov k zákazníkom. Vo svojom obchodnom správaní musí vychádzať z prianí a
požiadaviek svojich zákazníkov a tieto priania ovplyvňovať aktívnou obchodnou politikou v
prospech železničnej dopravy. Ponuka nových vlakov by mala byť smerovaná do oblastí
nových príležitostí (veľké zahraničné investície), ako aj do oblastí vysokej hybnosti
obyvateľstva, v ktorých momentálne nie je vyhovujúca konkurenčná ponuka (prirodzené
spádové oblasti, časovo vyhovujúce priame spojenia medzi veľkými mestami v rámci regiónov
a medzi nimi).
Tento príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy MŠ SR a SAV 1/1350/12 Ekonomické
hodnotenie kvality služieb vo verejnej osobnej doprave, Katedra ekonomiky, F PEDaS, Žilinská
univerzita v Žiline, 2012-2014, zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Literatúra:
[1.] BIELIKOVÁ, A.: Podniková identita dopravného podniku. EDIS Žilina 2005, ISBN 808070-487-2 .
[2.] HORÁKOVÁ, I. A KOL.: Strategie firemní komunikace. Management Press, Praha 2000.
[3.] HRAŠKOVÁ, D.: Procesný prístup v riadení dopravného podniku. EMAS 1/2012, ISSN
1337-0839.
25
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[4.] CHLEBÍKOVÁ, D.: Flexibilné formy zamestnávania a ich vplyv na podnikovú identitu
a podnikovú kultúru. EMAS 1/2012, ISSN 1337-0839.
[5.] KUSÁ, A.: Tvorba, analýza a riadenie nástrojov marketingového mixu vo sfére služieb
a ich účinnosť na zákazníka. Zvolen 2004, ISBN 80 -228-1312-5.
[6.] ŘEZNÍČEK, B., ŠARADÍN, P.: Marketing v doprave. Praha, Grada Publishing 2001.
[7.] VYSEKALOVÁ, J.: Image a firemní identita. Grada Publishing, Praha 2009.
26
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
KOMPARÁCIA KVALITY PODNIKATEĽSKÉHO
PROSTREDIA VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY
COMPARISON OF THE QUALITY OF THE BUSINESS
ENVIRONMENT OF V4
Martin Buňo1 - Dagmar Hrašková2
Kľúčové slová: podnikateľské prostredie, konkurencia, Doing Business, The World
Competitiveness, The Global Competitiveness Report
Abstrakt: Predmetom tohto článku je základná komparácia kvality podnikateľského prostredia
vyšehradskej štvorky prostredníctvom Globálneho indexu celkovej konkurencieschopnosti,
The World Competitiveness a indexu Doing Business. Výsledky indexov poskytujú významné
informácie o vývoji a stave jednotlivých častí konkurencieschopností krajín.
Key words: business environment, competition, Doing Business, The World Competitiveness,
The Global Competitiveness Report
Abstract: The subject of this article is a basic comparison of the quality of the business
environment V4 through The Global Competitiveness Report, The World Competitiveness and
Doing Business index. Results indices provide important information on the development and
status of various parts of the country's competitiveness.
JEL Classification: D4
1 ÚVOD
Kvalitné podnikateľské prostredie kreuje podmienky na dlhodobo udržateľné dosahovanie
ekonomického rastu. Je základným predpokladom dlhodobej konkurencieschopnosti štátu na
medzinárodnom trhu. Garantuje rozvoj podnikania, životnej úrovne obyvateľov, či
ekonomickej slobody.
V posledných rokoch vzniklo v rôznych krajinách mnoho NGO a organizácii, ktoré merajú
kvalitu podnikateľského prostredia na základe rôznych kritérií. Predmetom článku je
komparácia podnikateľského prostredia krajín Vyšehradskej štvorky prostredníctvom indexu
celkovej konkurencieschopnosti od Svetového ekonomického fóra, The World
Competitiveness od švajčiarskeho inštitútu IMD a indexu Doing Business od Svetovej banky.
Martin Buňo, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra ekonomiky, Univerzitná 8215/1, 010 26
Žilina, email: [email protected]
2
Dagmar Hrašková,doc. Ing., PhD, F PEDAS, Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná
8215/1, 010 26, t. 513 3213, [email protected]
1
27
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
2 KVALITA PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
Podnikateľské prostredie v širšom ponímaní odráža kvalitu hospodárskych podmienok štátu.
Jeho postupné zlepšovanie je najlepším prostriedkom k podpore malých a stredných
podnikov. Práve ono kreuje jednu z fundamentálnych motivácii pre podnikateľskú činnosť.
Podnikateľské prostredie tvoria endogénne, ale aj exogénne politické, ekonomické, etické,
právne, technologické, ekologické a mnohé iné podmienky (Kadeřábková, 2008). Vláda by
mala vytvárať pre podnikateľov prostredie (podmienky), ktoré budú podporovať investície,
tvorbu nových pracovných miest, zvyšovanie produktivity a iné. Faktom je, že dobre (zdravo)
fungujúca ekonomika je elementárnou esenciou pre kvalitné podnikateľské prostredie.
Kvalitné podnikateľské prostredie je jednou z ciest trvalo udržateľného rastu ekonomiky.
Medzi ekonomické podmienky patrí napríklad všeobecná dostupnosť úverov, tendencie
obyvateľstva k sporeniu a míňaniu peňazí, či miera cenovej hladiny. Politické podmienky by
sme mohli diverzifikovať na podmienky legislatívne a politologické. Patrí tu napríklad
daňová sústava, anitrustová politika, zahranično-obchodné rozhodnutia a iné (Viturka, 2010).
Podnikateľské prostredie v užšom zmysle pozostáva zo subjektov, s ktorými je podnik v
bezprostrednom kontakte. Medzi hlavné piliere konkurencieschopnosti krajín môžeme zaradiť
infraštruktúru, makroekonomické a mikroekonomické prostredie, úroveň vzdelania, miera
korupcie, (ne)efektívnosť byrokracie, veľkosť, vyspelosť a efektívnosť trhu, vyspelosť
podnikových procesov, mieru inovácii a podobne (Workie Tiruneh, 2011).
2.1 Komparácia ekonomík krajín V4
Relevantná komparácia a hodnotenie kvality podnikateľského prostredia rôznych štátov je
možné v rámci kompatibilných ekonomík, teda ekonomík, ktoré sú rovnakého typu s
podobnými geopolitickými podmienkami (Belanová, 2009).
Na porovnanie si môžeme uviesť HDP na obyvateľa v krajinách Vyšehradskej štvorky (ďalej
len „V4“). Z tabuľky 1 (pozri nižšie) vidíme, že Česká a Slovenská republika má mierne vyššiu
hodnotu HDP na obyvateľa ako Poľsko a Maďarsko. Zároveň tabuľka preukazuje podobnú
cyklickosť ekonomík. Kým v roku 2012 všetkým štátom V4 klesla hodnota HDP na obyvateľa,
v roku 2013 vo všetkých krajinách V4 rástla.
Tabuľka 1 – HDP na obyvateľa v krajinách V4
Zdroj: vlastné spracovanie podľa www.data.worldbang.org
Pre lepšiu komparáciu ekonomík V4 si môžeme uviesť aj HDP na obyvateľa v parite kúpnej
sily (PPP), ktorý považujeme za lepší ukazovateľ ako HDP na obyvateľa. Ako príklad môže
slúžiť porovnanie HDP na obyvateľa a HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily Nemecka
a Švajčiarska.
28
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 2 – Komparácia HDP na obyvateľa a HDP na obyvateľa v PPP Nemecka a Švajčiarska
Zdroj – vlastné spracovanie podľa www.data.worldbang.org, www.data.worldbank.org
Rozdiel medzi HDP na obyvateľa Nemecka a Švajčiarska v roku 2013 je vo výške 35443
USD. Rozdiel medzi HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily Nemecka a Švajčiarska v roku
2013 je vo výške 10373 USD. Vyjadrenie v parite kúpnej sily aj na tomto základe považujeme
za lepší ukazovateľ.
Tabuľka 3 – HDP na obyvateľa v PPP krajín V4
Zdroj: vlastné spracovanie podľa www.data.worldbank.org
Ako sme písali v úvode kapitoly, relevantná komparácia a hodnotenie kvality
podnikateľského prostredia rôznych štátov je možné v rámci ekonomík, ktoré sú rovnakého
typu s podobnými geopolitickými podmienkami. Aj na základe údajov z tabuliek 1 a 3 sa nám
krajiny V4 javia ako jeden z najlepších a najvhodnejších príkladov.
2.2 Komparácia kvality podnikateľského prostredia
Existuje množstvo organizácii, ktoré hodnotia kvalitu podnikateľského prostredia
jednotlivých štátov. Medzi najrelevantnejšie výskumy patrí index celkovej
konkurencieschopnosti štátov od Svetového ekonomického fóra, či index Doing Business,
ktorý skúma reguláciu podnikateľského prostredia vydávaný Svetovou bankou. Zaujímavý
výskum tvorí aj americká nadácia The Heritage Foundation, či kanadský inštitút Fraser, ktorí
skúmajú index ekonomickej slobody.
Index celkovej konkurencieschopnosti reflektuje perspektívu krajiny dosahovať udržateľný
hospodársky rast v strednodobom horizonte. Skúma kvalitu vládnej politiky, stability
ekonomiky, bánk, efektivity verejných inštitúcií a iných faktorov, ktoré podmieňujú
hospodársku úroveň krajiny. Podľa výsledkov sa Slovenská republika nachádza na 78. mieste
(2012/2013 sa SR nachádzala na 71. mieste) a z krajín Európskej únie je na tom horšie len
Grécko. Maďarsko sa umiestnilo na 63. priečke, Česká republika na 46. priečke a Poľsko na
42. priečke (Klaus Schwab, s. 342, s. 168, s. 212, s. 316). Za našim prepadom o 7 miest stoja
predovšetkým zmeny v daňovo-odvodovom systéme, nízka vymožiteľnosť práva (v indexe
Doing Business sme najhoršie dopadli práve v tejto kategórii na 115. mieste),
29
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
neefektívnosť verejných inštitúcii, nízka transparentnosť a efektívnosť verejných výdavkov,
byrokracia a iné (World bank, s. 223).
Graf 1 – Najproblematickejšie faktore pre podnikanie v krajinách V4
Zdroj: vlastné spracovanie podľa www.weforum.org
Z hľadiska objektivity je významný výskum švajčiarskeho inštitútu IMD, ktorý každý rok
skúma konkurencieschopnosť cca 60 štátov v rámci projektu The World Competitiveness.
Objektivitu zaručuje nie len malý počet štátov, ale aj počet kritérií na základe ktorých je
tabuľka konkurencieschopnosti zostavovaná. Týchto kritérií je 327 a sú rozdelené do 4
oblastí: ekonomický rast, efektivita podnikov, infraštruktúra, efektivita vlády. Z grafu 2 (pozri
nižšie) vidíme, že z krajín V4 je podľa inštitútu IMD najkonkurencieschopnejšou ekonomikou
ekonomika Českej republiky. Z grafu zároveň vidíme lineárnu závislosť medzi vývojom
konkurencieschopnosti Slovenskej republiky a Maďarska s globálnou finančnou krízou v roku
2008. Prekvapujúco opačným smerom sa vyvíjala konkurencieschopnosť Poľska, ktorá aj
napriek finančnej kríze dosahovala vysoké priečky.
Graf 2 – Konkurencie schopnosť krajín V4 podľa The World Competitiveness
Zdroj: vlastné spracovanie podľa www.imd.org
Podľa indexu Doing Business 2014 sa Slovenská republika nachádza
v konkurencieschopnosti krajín na 49. mieste (rok 2013 46. miesto), v rámci krajín V4 na
druhom mieste za Poľskom. Poľsko sa nachádza v celosvetovom spektre krajín na 45. mieste
(rok 2013 55. miesto), Maďarsko na 54. mieste (rok 2013 54. miesto) a Česká republika na 75.
mieste (rok 2013 65. miesto). Za poklesom Slovenskej republiky je okrem iného zvýšenie dane
30
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
z príjmov právnických osôb z 19% na 23% (od 01.01.2014 je daň u príjmov právnických osôb
22%), zavedenie nových pravidiel pre vytvorenie spoločnosti s ručením obmedzeným a iné.
Tabuľka 4 – umiestnenie krajín V4 v hlavných oblastiach prieskumu Doing Business
Zdroj: vlastné spracovanie podľa www.doingbusiness.org
Podľa indexu Doing Business je slovenské podnikateľské prostredie druhé najvýkonnejšie
spomedzi krajín V4, pričom zaujalo v dvoch zo siedmych hlavných oblastí výskumu tohto
indexu prvé miesto. Podľa The World Competitiveness sa Slovenská republika nachádza na
treťom mieste z krajín V4. Najhoršie výsledky získalo slovenské podnikateľské prostredie
v rámci globálneho indexu celkovej konkurencieschopnosti, kde sa umiestnilo na druhom
najhoršom mieste v rámci európskej únie.
3 ZÁVER
V článku sme komparovali kvalitu podnikateľského prostredia krajín Vyšehradskej štvorky
prostredníctvom troch indexov. Umiestnenie Slovenskej republiky v rámci jednotlivých
indexov nevypovedá podrobne o kvalite podnikateľského prostredia. Predstavuje však dôležitý
ukazovateľ pre ľudí, kt. podnikateľské prostredie tvoria, či formujú. Veľké množstvo
legislatívy, (ne)kvalita legislatívy a proces jej schvaľovania, nedostatočná konzultácia
s dotknutými subjektmi, výška nákladov pre firmy, či vymožiteľnosť práva. Práve tieto aspekty
sú podľa troch skúmaných indexov (Doing Business, The World Competitiveness, The Global
Competitiveness Report) alarmujúce v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky. Ich
skvalitnenie je predpokladom k rozvoju podnikania, ekonomickej slobody, či rastu ekonomiky.
Literatúra:
[1.] BELANOVÁ, K. 2009. Teória a politika podnikateľských financií. Bratislava: Ekonóm.
134 s. ISBN 978-80-225-2714-9
[2.] http://data.worldbang.org/indicator/NY.PCAP.CD
[3.] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
[4.] http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annua
lReports/English/DB14-Full-Report.pdf
[5.] http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/wcc/WCYResults/1/scoreboard_2014.pdf
[6.] http://www.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
31
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[7.] IMD. 2013. The World Competitiveness 2014 [online]. Lausanne: IMD. 2013.
Dostupné na internete:
[8.] KADEŘÁBKOVÁ, A. a kol., 2008. Rust, stabilita a konkurenceschopnost IV. Praha:
Linde. 392 s. ISBN 80-8613-179-5
[9.] SCHWAB, K. 2013. The Global Competitiveness Report 2013-2014 [online].
Geneva: The World Economic Forum. 2013. Dostupné na internete:
[10.] THE WORLD BANK. 2013. Doing Business 2014 [online]. Washington: The World
Bank. 2013. Dostupné na internete:
[11.] VITURKA, M. 2010. Kvalita podnikatelského prostředí. Praha: Grada. 232 s. ISBN
978-80-2473-638-9
[12.] WORKIE TIRUNEH, M. 2011. Determinanty ekonomického rastu a
konkurencieschopnosti. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. 258 s. ISBN 978-80-7144187-8
32
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
LOGISTCS IN THE GLOBALIZATION PROCESS AND THE
THEORY OF CONSTRAINTS
Pavel Ceniga1
Key words: Logistics, Globalization, Theory of Constraints, Distribution
Abstract: Modern enterprise management in the time of globalization asks to use new methods
and tools to eliminate threats, risks, and constraints and also to maintain the market
competitiveness. Modern management in this era needs the application of an unconventional
approach and new managerial tools in praxis. To this change came information and
communication technology in all parts of the companies. Flexibility and the ability to respond
promptly and accurately to the changes becomes a huge competitive asset. Only those
companies that are able to fulfil given requirements have a chance to survive. The article is
focused on the current position of logistics in the globalization process and the role of the
Theory of Constraints in modern management of enterprise and its application in the
distribution system.
JEL Classification: R40
1 INTRODUCTION
Business today is in a global environment. This environment forces companies, regardless
of location or primary market base, to consider the rest of the world in their competitive strategy
analysis. Firms cannot isolate themselves from or ignore external factors such as economic
trends, competitive situations or technology innovation in other countries, if some of their
competitors are competing or are located in those countries. Companies are going truly global
with Supply-chain Management (SCM). Companies have changed the ways in which they
manage their operations and logistics activities.
Modern enterprise management in the time of globalization asks to use new methods and
tools to eliminate threats, risks, and constraints and also to maintain the market competitiveness.
The permanent conflict between theory and practice penetrates into business management every
day. Company management has to be prepared to anticipate future development and direction
of the organization in the future by using of theoretical assumptions.
Modern management in this era needs the application of an unconventional approach and
new managerial tools in praxis. To this change came information and communication
technology in all parts of the companies. Flexibility and the ability to respond promptly and
accurately to the changes become a huge competitive asset. Only those companies that are able
to fulfil given requirements have a chance to survive.
Long-term survival and success of any organization is closely associated with its strategy.
In modern times, the term strategy is used for expressing the ratio ambitions and objectives
together with a focus on achieving them. The strategy is therefore the way in which the
organization implements its mission and vision. It is based on the needs of major stakeholders
Pavel Ceniga, doc.Ing. PhD., Katedra ekonomiky, F PEDaS, ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina,
+421415133218, [email protected]
1
33
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
and supported by relevant policies (concepts), plans, objectives, intentions and processes.
Strategy can be understood as a sequence of decisions and actions carried out in the presence
of to seize the opportunities and ensuring future success. The strategy includes important
actions necessary for the implementation blown off direction of the organization. An important
method for measuring and evaluating the performance of the Theory of Constraints, which
focuses on the management of the weakest articles sensible way and resistant variability of the
business environment, machine malfunctions, human or absences inaccurate predictions. [8]
Theory of Constraints is a comprehensive managerial philosophy that offers a new approach
to the management and continuous improvement of the organization's activities. The main idea
of TOC is the relationship between cause and effect. We thought process TOC provides a
method of combining the methodology of cause and effect with our acquired experience,
knowledge and intuition to achieve knowledge. [2]
2 LOGISTICS IN THE GLOBALIZATION PROCESS
Globalization is a process in which a person, business, investment, information and market
increasingly transcend national boundaries to remove the restriction. Limitations that we have
been asked boundaries plotted on the maps. The process of globalization diminishes the
importance of the territory where it is, in all cases, whether for trading, investment or traveling.
Our abilities are rapidly increase with decreasing transaction costs, more efficient
communication technologies and releasing movement of capital. We can sell and buy products
and services for foreign producers. We can also work with another employer as a local, use the
culture of the wider world. All this frees people thinking, we want to be freer, more active.
One possible definition characterizes globalization as a process, which aims at amplifying
social interactions, which the different sites in a way that events occurring in geographically
remote areas influence the ongoing events at home. Another possibility to define globalization
is seen as a process of integration of a higher geographical level. It is predictive of the process,
both necessary and natural that occurred in the past - from local to regional, from regional to
national level. [3, 6]
Globalization characterized by the massive development of the world economy moves the
market, law and policy to levels that significantly problematic and conditional autonomy of
individual states. It is a complex process of bringing the benefits but also the need for
transformation of the founding of some structures. Globalization is perceived by different
groups of people differently, it is clear from their current state, which may be related to the
process of globalization advantageous. However, there are groups that would significantly harm
the process and thus, it is understandably worried. However, even in this case must be taken
into account complex and global results that globalization brings us.
Position of the Logistics
When evaluating our economy, we find that, with many areas that were previously largely
neglected, included the area of logistics that better use can reveal many important optimization
potentials necessary for the effective management and operation of businesses.
Problems of logistics, its implementation and usage in the enterprise are therefore currently
the subject of growing interest. Among the factors that contribute to increased effort in logistics
include globalization of world trade, the explosion of information and communication
technologies, the growing importance of the systems approach, the concept of total costs and
focus on top quality and high level of customer service provided. [1, 6]
34
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Logistics is so insignificant changes of functions to function by which an enterprise can
achieve significant cost savings, increase the level of customer service and gain a significant
competitive advantage in the long run.
Integration of the Supply Chains
Under the integration of logistics system we can generally understand connecting elements
and links of the logistics system and targeted removal:
•
Diversity
•
Logical inconsistency
•
Inadequacy of elements, links, objectives and functions of the system
•
Non-compliance in the characteristics and parameters of the system.
It is a process leading to improved durability and lasting internal cohesion logistics system.
Integrated logistics, in current practice of the leading companies, means:
a) Connection of the company with:
•
Suppliers
•
Distribution and marketing chains (partners)
•
Final customers
To the integral Supply chain expanding also reflows, claimed goods, packaging and
packaging waste destined for recycling or disposal.
In specific terms it is the horizontal dimension of integration. For integrated Supply chains
on this scale is being called the term: The Total Supply Chain. [2,7]
b) Interconnection and logistics coordination:
•
Production with development; creation of marketing strategies that means the linking
business (logistics) function from the operational level to the strategic level.
In concrete terms this represents the vertical dimension of integration.
The global Supply chains functions:
•
Implementation of transfers, transformation and transaction within the meaning of
search competence and reducing nuclear activities non added value
•
The same target businesses as entities in the chain and chain as a system (remove
bullwhip effect)
•
Participating enterprises must be managed as separate entities and as part of a string
•
Cost reduction in terms of holistic supplier processes (long chain)
•
Carrying competitiveness of enterprises in the chain
•
Movement of goods from the natural resources to the consumer and recycling, change
layout and property rights, changes in debit and credit, and others.
•
Holistic management of risks in terms of ecology [3]
35
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
3 THE THEORY OF CONSTRAINTS
The theory of constraints (TOC) has been widely known as a management philosophy that
aims to initiate and implement breakthrough improvement focusing on a constraint that
prevents a system from achieving a higher level of performance. The TOC method supposed
that every firm must have at least one constraint. A constraint can be defined as any element or
factor that limits the system from doing more of what it was designed to accomplish. The owner
of the system establishes its goal; the fundamental goal of business is to make money in present
time and also in the future. [1, 2]
The TOC comprises a set of three separate but interrelated areas – namely, logistics,
performance measurement, and logical thinking. The TOC applications to logistics include the
drum-buffer-rope scheduling method, buffer management, and VAT analysis. Measurements
are required to determine whether or not the system is accomplishing its goal of making money.
Performance measurement includes operating measures (i.e., throughput, inventory, operating
expenses) and local performance measures (i.e., throughput- dollar-days and inventory-dollardays). Logical thinking comprises the five-step-focusing process and the thinking processes.
[3]
Formal procedure: Five-step-focusing process
The first step is to identify the constraint in the supply chain that limits supply chain
profitability. The chain members must focus on the constraint as the performance of the entire
supply chain depends on it. Many types of constraints – such as raw materials, capacity,
distribution, and market – exist along the supply chain. It seems that the resource constraint is
caused by local optima rules that attempt to reduce costs in production, distribution and
marketing.
The second step is to decide how to exploit the constraint. It must be optimizing the existing
capacity at the constraint, which is frequently wasted by making and selling the wrong mix of
products and by improper rules for scheduling and controlling. The members of chain need
ensure that the identified constraint is working on the right products to maximize profits.
The third step is to subordinate all other activities to the constraint. The traditional rules
and metrics must be changed that they discourage all other activities to support decisions to
exploit the constraint. In supply chains we need collaborative decision-making as individual
parts of the chain may be able to help exploit a capacity constraint through changes to the way
they operate -i.e., being subordinated.
The forth step is to elevate the constraint. The capacity of the constraint must be increased
to a higher level. For instance, a supplier can elevate the capacity constraint by redesigning
products to allow postponement of product diversity until points in the supply chain where fast
response to changing customer needs can be achieved.
The fifth step of the focusing process is to prevent inertia from stopping the process of
continuous improvement. If the constraint is broken in step four, a new constraint may appear
somewhere else in the supply chain. This means that the chain members need to focus on the
new constraint, return to step one, and repeat the process. [4,7]
Some authors claim that the TOC approach is known as synchronous manufacture, or DrumBuffer-Rope (DBR). The DBR methodology is the basis of the TOC applied to production and
with the minimization of the inventory. DBR we can explain as follow:
Drum – with the same analogy of the drums that define the cadence of military matches.
36
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
The constrained resource is the drum, which working as a supportive tool for the third step of
TOC.
Buffer – in order to support the second step of TOC, where the systems constraint should be
highly explored. The buffer is the representation of the safety for the protection of the
constrained resource (CR) to keep the flow in constraint in case any problem happens and put
at risk the work in CR. A secondary buffer can be created during the process and it can be
defined as a passage of sold material through the productive system.
Rope – is responsible to synchronize the arrival of materials as the buffer and the admission
of raw materials in the system. [2]
4 APPLICATION OF THE TOC IN THE DISTRIBUTION LOGISTICS
With traditional distribution, goods produced by the factory are immediately shipped in large
batches to regional warehouses. Each regional warehouse in turn periodically ships smaller but
still sizable batches to retail locations. Thus, most inventory is pushed through the chain to retail
locations on the assumption that it will eventually be sold. This method is intuitively appealing,
because only retail outlets make sales to consumers. Unfortunately, variability in sales is highest
at retail locations. This has several undesirable effects.
First, some retailers may have an abundance of some products at the same time that others
have none. Second, there’s seldom an easy way to move inventory between retail locations to
reduce overstocks and cover stockouts. Finally, when stockouts occur, if the time required to
restock a retailer from the warehouse is longer than customers will wait, stockouts turn into lost
sales, not backorders.
Thus, retailers with excess inventory return it to the warehouse, while those with no
inventory lose sales while waiting for shipments. And when cross-shipments between
warehouses are needed to cover shortages, those shipments may be delayed by the desire to
ship large batches in order to save shipping costs.
Traditional manufacturing is driven by sales forecasts. Yet when products are pushed
through a traditional distribution chain, sales forecasts are notoriously inaccurate. So a vicious
cycle is at work: The bigger the batches and the less frequently they’re distributed, the longer
the horizon on sales forecasts, which in turn makes forecasts even less accurate, which calls for
bigger batches, and so forth. Therefore, the net result of inaccurate forecasting and pushing
large batches through a distribution chain is low reliability even when the chain is filled with
excess inventory. This is another example of local optimization not leading to global
optimization. [6, 7]
Replenishment
We would like to focus on the Replenishment (R) that is the TOC application for distribution.
It is usually used to manage distribution of goods, but it can be also used by service providers
who deliver goods along with their services, for example in the Accommodations and Food
Services sectors. We call Replenishment also as the TOC supply chain solution because one
enterprise’s distribution chain is often another’s supply chain and better would be networks
because they are increasingly complex networks. Where one enterprise’s distribution network
and interlocks with another enterprise’s supply network, they are essentially the same elements
viewed from different perspectives.
37
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Replenishment is connected with the specific manner in which goods are distributed or
supplied. The best way to break a sales constraint is simply to sell customers what they want,
when and where they want it, at a price that corresponds with perceived value. Focused on the
goal to get the right products in the right amounts to the right locations at the right time, the
solution has to be an alternative to sales forecasts, big batches, and infrequent shipments.
Replenishment turns traditional distribution completely on its head by eliminating sales
forecasts and shipping small orders quite frequently. [6]
Replenishment relies on aggregation to smooth demand. That is, demand at regional
warehouses is smoother than demand at retail locations because higher-than-normal demand at
some retail locations is offset by lower demand at other ones. Likewise, demand at the factory
is even smoother than demand at the regional warehouses. Therefore, goods produced by the
factory are stored in a nearby warehouse and are not shipped elsewhere until they are needed
to replenish goods actually consumed by sales. The factory warehouse may be owned by
a distributor rather than the manufacturer, but the effect is the same. Because sales occur daily,
shipments occur daily, too. And the quantities shipped are just sufficient to replace goods sold.
At first glance this might seem to increase shipping costs over what could be achieved by
shipping large batches less frequently, but the net effect on total shipping costs is that they
usually go down, not up. Stopping the shipment of obsolete goods and reshipment of
misallocated goods more than compensates for increased cost created by smaller shipments of
saleable goods. Furthermore, the ability to capture sales that would otherwise be lost due to
insufficient inventory makes Replenishment a much better alternative.
Several Replenishment outcomes are noteworthy:
• Reliability is significantly increased by replenishing goods based on actual
consumption.
•
Inventory is substantially decreased by keeping the bulk of it where demand varies
least.
•
Sales can be significantly increased by reducing delivery time and eliminating stock
outs.
•
Shipping large batches to save shipping costs is false economy. [5,7]
The best advantage of Replenishment is thus to change the distribution chain from push to
pull: Nothing gets distributed unless there’s a market for it. Market pull, the external constraint,
then optimizes distribution while minimizing inventory. These are also benefits for every
partner company.
We can say in general, when DBR unleashes latent manufacturing capacity, the enterprise’s
constraint often moves from internal to external. Conversely, when Replenishment unleashes
latent distribution capacity, if there is sufficient demand, the constraint can move back from
external to internal. The internal location may be engineering of new products rather than
manufacturing, however. This connection leads to the next TOC application.
5 CONCLUSIONS
Logistics plays a key role in economy in two significant ways. For the first, logistics is one
of the major expenditures for businesses, thereby affecting and being affected by other
economic activities. For the second, logistics supports movement and flow of many economic
transactions, it is an important activity in product as well as services sale. To understand the
role of logistics in corporation management from the systematics point of view, we must realize
38
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
the fact that logistics determines disposal of product for customers. If the product will not be
offered delivered at the right place and the right time being in a good safety, the product sale is
not possible. By affecting logistical functions, all economic activities are being influenced
within the supply chain.
Theory of constraints is a management method aimed at enhancing revenue of the entire
system. This paper describes the entire distribution system from the overall angle, uses
appropriate tools to identify and resolves the root problem hidden behind the surface in order
to enhance revenue of the entire distribution system. It believes that the maximum output of a
system is the weakest link and also bottleneck in it. Only by continuously enlarging and
eliminating these bottlenecks, revenue of the system can be enhanced. The optimization of nonbottleneck resources will only result in excessive inventory or waste of resources, but not
contribute to improvement of the entire revenue.
The paper is an output of the project: VEGA 1/0931/12 Application of Theory of Constraints
(TOC) in logistics management of the production in a company
References:
[1.] BASL, J., MAJER, P., ŠMÍRA, M. 2003. Teorie omezení v podnikové praxi, Grada
Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-969125-9-3.
[2.] COX, J.F., SENCER, M.S.1998. The Constraints Management Handbook, Lucie Press,
Boca Raton, FL.1998.
[3.] GAITHER, N., FRAZIER, G.: Production and Operations Management, Thomson
South-Western, USA,1999.
[4.] GOLDRATT, E.M.1990. GOURDIN, K.N.: Theory of Constraints. North River Press.
Croton-on-Hudson, NY, 1990.
[5.] GOLDRATT, E.M., COX, J. 1990. The Goal: A Process of Ongoing Improvement, North
River Press, Croton-on-Hudson, NY, 1990.
[6.] LAMBERT, D.M., STOCK, J.R., ELLRAM, L.M. 1998. Fundamentals of Logistics
Management, Irwin/McGrow-Hill, Boston, 1998. ISBN 0-256-14117-7.
[7.] SIMATUPANG, T. M.; WRIGHT, A. C., SRIDHARAN, R. 2004. “Applying the Theory
of Constraints to Supply Chain Collaboration“ In: Supply Chain Management: An
International Journal, Vol. 9, No. 1, 2004.
[8.] ŠUKALOVÁ, V.2013. Strategický manažment logistiky v ére globalizácie = Strategic
management in era of globalization In: Logistika - ekonomika - prax 2013, zborník z 2.
ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Žilina 26. november 2013. - ISSN 13365851.
39
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
ETNOCENTRICKÉ SPRÁVANIE SLOVENSKÝCH
SPOTREBITEĽOV V ÉRE GLOBALIZÁCIE
ETHNOCENTRIC BEHAVIOR OF SLOVAK CONSUMERS IN
GLOBALISATION
Jaroslav Ďaďo1 - Janka Táborecká – Petrovičová2 - Daniela Zajková3
Kľúčové slová: etnocentrizmus, spotrebteľ, krajina pôvodu, globalizácia
Abstrakt: V poslednom období vystupujú do popredia nové paradigmy v oblasti
spotrebiteľského správania, ktoré kladú vyššie nároky na podniky pri efektívnej obsluhe trhu.
Táto situácia súvisí najmä s rastúcou otvorenosťou trhov, väčšou ponukou a vzájomnou
prepojenosťou ekonomík. S rastom globalizácie rastie aj ponuka, v dôsledku čoho majú
spotrebitelia väčší výber. Napriek tomu existuje u mnohých spotrebiteľov tendencia k
preferencii domácej produkcie pred zahraničnými, čo sa v literatúre označuje pojmom
spotrebiteľský etnocentrizmus. Cieľom vedeckého článku je prezentovať vybrané výsledky
výskumu zameraného na spotrebiteľského etnocentrizmu u slovenských spotrebiteľov.
Key words: ethnocentrism, consumer, country of origin, globalization
Abstract: New paradigms have arisen recently forcing companies to operate on more
demanding markets. It reflects the more open markets, higher supply and mutual
interconnections among economics. As the globalization grows, consumers get wider choices
among various offers. Despite of this fact there is a tendency of many consumers towards the
preference of domestic production in comparison with the foreign one. That is in the scientific
literature called consumer ethnocentrism. The aim of the article is to present chosen results in
consumer ethnocentrism of Slovak consumers.
JEL Classification: M31
1 ÚVOD
V súčasnosti sa stáva pre spotrebiteľa takmer nevyhnutnosťou sledovať pôvod produktu,
pretože spotrebiteľ má prístup k produktom z rôznych krajín a má aj možnosť rýchlo sa
oboznamovať so zahraničnými značkami na domácom trhu. Krajinu pôvodu môžu spotrebitelia
vnímať ako jednu z vlastností produktu. Pod vplyvom silnejúcej globalizácie trhov a úmerne
tým stúpajúcej informovanosti spotrebiteľov a vyššej dostupnosti produktov je nevyhnutné, aby
sa na trh dostávali v prvom rade také produkty, ktoré splnia náročné požiadavky na kvalitu a
najmä na bezpečnosť. Oceneniami kvality produkcie, ktoré zároveň zdôrazňujú domáci pôvod
produktu, môžu byť tieto efekty dosahované synergicky. Zdôrazňovanie potreby podpory
nákupu domácej produkcie má i makroekonomické dopady. Premieta sa najmä do tvorby
Jaroslav Ďaďo, prof. Ing. Z EF UMB Banská Bystrica
Janka Táborecká – Petrovičová, doc. Ing., PhD. Z EF UMB Banská Bystrica
3
Daniela Zajková, Ing. EF, UMB Banská Bystrica
1
2
40
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
pracovných miest, čo vedie k nárastu spotreby domácností. Aj preto výskumy sledujú
uprednostňovanie domácej produkcie pred zahraničnou produkciou. Spotrebiteľský
etnocentrizmus sa môže prejaviť v strategických rozhodnutiach podniku o tvorbe poslania
podniku, o výbere cieľového segmentu, tvorbe trhovej pozície, až po tvorbu marketingového
mixu.
2 SPOTREBITEĽSKÝ ETNOCENTRIZMUS
Kotler a Armstrong (2004) rozlišujú štyri základné skupiny faktorov ovplyvňujúcich
spotrebiteľské správanie – kultúrne, spoločenské, osobné a psychologické faktory, ktoré
determinujú spotrebiteľské správanie. Pri začlenení spotrebiteľského etnocentrizmu v teórii
marketingu sa autori zhodli na tom, že spotrebiteľský etnocentrizmus patrí medzi kultúrne
faktory (Mooj, 2010), ale môže byť chápaný aj ako osobný faktor (postoj).
Pôvodne sa etnocentrizmus chápal len ako sociologický koncept, až neskôr bol do neho
včlenený aj ekonomický aspekt. Sociologický koncept etnocentrizmu (Summer, 1906) bol
vymedzený takmer pred sto rokmi. Vo svojom diele Folkways (1906) rozlišoval medzi „ingroups“, čo je skupina, s ktorou sa jedinec identifikuje a „out-groups“, čo je skupina, ktorá sa
považuje za protiklad prvej skupiny. Neskôr bol etnocentrizmus aplikovaný do
podnikateľského kontextu ako spotrebiteľský etnocentrizmus. Ako prví ho použili Berkman a
Gilson (1978) a Shimp a Sharma (1987). Títo prví formulovali marketingový koncept
etnocentrizmu. Kaynak a Kara (2000) uvádzajú, že spotrebiteľský etnocentrizmus vyjadruje
postoj k produktu z „domácej“ krajiny a označuje správanie za prijateľné alebo neprijateľné,
pokiaľ ide o nákup a spotrebu produktu podľa krajiny pôvodu. Spotrebitelia sa stotožňujú
s etnickou alebo národnostnou skupinou podľa produktov, ktoré kupujú. Etnocentrickí
spotrebitelia majú pocit, že je neetické nakupovať produkty z iných krajín, keďže chcú
podporovať domácu ekonomiku.
Etnocentrizmus sa chápe aj negatívne a často je stotožňovaný s intoleranciou, myšlienkovo
a hodnotovo uzavretým postojom. Domáce produkty (in-groups) sú považované za lepšie a
produkty iných krajín (out-groups) sa považujú za „podradné“. Etnocentrizmus sa prejavuje
ako viera vo vyššiu kvalitu produktov vlastnej krajiny. V prípade spotrebiteľského
etnocentrizmu, ide nielen o uprednostňovanie domácich produktov, ale aj značiek.
Spotrebiteľský etnocentrizmus vykazuje pozitívnu koreláciu vo vzťahu k domácim produktom
oproti zahraničným produktom (O’Cass, Lim, 2002). Miera spotrebiteľského etnocentrizmu je
ovplyvňovaná najmä faktormi ako sú: vek, pohlavie, vzdelanie, príjem a povolanie. Okrem toho
v každej krajine môžu existovať spoločné, ale aj špecifické faktory, ktoré majú na etnocentrické
správanie spotrebiteľa (na preferenčný nákup domácich produktov) kladný alebo záporný
vplyv. Uvádzame ich v tabuľke 1.
V rámci národnej populácie niektoré segmenty vykazujú vyšší stupeň spotrebiteľského
etnocentrizmu než iné. Niektoré výskumy ukazujú, že ženy a starší ľudia sú viac etnocentrickí.
V niektorých prípadoch sú kvôli politickým nezhodám odmietané výrobky z určitej krajiny, aj
napriek tomu, že vykazujú vysokú kvalitu. Etnocentrickí spotrebitelia sú hrdí na značky,
symboly a kultúru ich krajiny. Sú menej otvorení zahraničným kultúram a sú menej
kozmopolitní. Nákup zahraničných produktov sa môže javiť ako nemorálny a nepatriotický.
Väčšina štúdií skúmajúcich spotrebiteľský etnocentrizmus potvrdila, že čím vyššia je miera
etnocentrického správania, tým viac sú negatívne postoje voči zahraničným alebo dovezeným
produktom, a tým pozitívnejší je postoj k domácim produktom. Luque-Martinez a kol. (2000)
zistili, že silne etnocentrickí jedinci majú tendenciu byť netolerantní a majú predsudky voči inej
41
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
ako vlastnej kultúre. Podobne aj McIntyre a Meric (1994) dospeli k záveru, že silne
etnocentrickí spotrebitelia identifikovali miesto výroby tovaru ako veľmi dôležité kritérium v
hodnotení produktov, a v dôsledku toho radšej kupovali miestne produkty.
Tabuľka 1 - Faktory pôsobiace na etnocentrické správanie spotrebiteľov
Faktory pôsobiace na spotrebiteľské správanie
kladne
záporne
- pocit vlastenectva - patriotizmu
- nízka kvalita domácich produktov
- vysoká kvalita domácich produktov
- nedostupnosť domácich produktov
- marketingové aktivity podnikov, médií - preberanie zahraničných vzorov
a iných inštitúcií
životného štýlu a spotreby
- spoločenský tlak okolia na spotrebiteľa - móda mať dané zahraničné produkty
- zvyky a tradície
- tlak zahraničných dodávateľov
- výhodnejšie ceny domácich produktov - nákupy v zahraničí
- nedostatok alebo obmedzenie ponuky
- nižšie ceny alebo vyššia kvality
zahraničných produktov
zahraničných produktov
- uvedomenie si ekonomických dopadov - cestovanie za hranice
spotreby domácich produktov
- tlak zahraničných marketingových
- dlhodobá väzba na domáce značky
agentúr
- domáci názoroví vodcovia a vzory
- snaha napodobovať spotrebu
známych osobností
Zdroj: vlastné spracovanie
V minulosti, vzhľadom na obmedzené prenikanie zahraničných výrobkov na náš trh, boli
domáce produkty vnímané ako jediné vhodné, pretože zahraničné produkty boli menej
dostupné. S rastom globálnych trhov rastú aj tendencie v prejavovaní dôvery k zahraničným
produktom, ktoré spotrebitelia považujú za alternatívu národných produktov. Niektorí
spotrebitelia i teraz odmietajú kupovať dovážaný tovar. Tento odmietavý prístup je dokonca
považovaný za vlastenecký (Shimp, Sharma, 1987). Neetnocentrickí jedinci hodnotia
zahraničné produkty podľa ich vlastností a kvalít, bez ohľadu na ich krajinu pôvodu. Na zistenie
miery spotrebiteľského etnocentrizmu sa využíva tzv. CETscale – škála tendencií
spotrebiteľského etnocentrizmu (Shimp, Sharm, 1987). Pôvodne pozostávala škála zo 117
otázok, neskôr bol znížená na 17. Túto škálu využívajú a prispôsobujú si jednotliví výskumníci
pre svoj kultúrny kontext.
V slovenských podmienkach skúmali spotrebiteľský etnocentrizmus medzi mladými
slovenskými spotrebiteľmi – študentmi autori Sedláková a kol. (2007). Výskumu sa zúčastnilo
468 respondentov, pričom priemerná CETscale bola z odpovedí vygenerovaná v hodnote 64,47
bodov. Táto hodnota vyjadruje strednú úroveň etnocentrizmu vo vzťahu k nákupu zahraničných
produktov. Priemerná hodnota odpovedí v sedem stupňovej škále bola 3,97, čo odráža mierne
vyššiu hodnotu etnocentrických tendencií mladej generácie. Ďalšia autorka Kleinová (2008)
testovala mieru platnosti CETscale pri spotrebe potravín na Slovensku, ktorej výsledná hodnota
bola 68,49 bodov a miera etnocentizmu na Likertovej škále bola 4,03. Táto hodnota je viac ako
priemer. Kleinová potvrdila pozitívnu koreláciu medzi mierou etnocentrizmu a vekom
spotrebiteľov. Aj Gajdoš a Dziváková (2010) skúmali etnocentrické tendencie pri nákupe
zahraničných produktov podľa CETscale. Výskum bol zameraný na trh východného Slovenska.
Celková hodnota CETscale bola 54,06 a miera etnocentrizmu mala strednú hodnotu 3,21.
Veľmi komplexný výskum uskutočnili autori publikácie Imidž domácich a zahraničných
potravín na trhu SR (Kleinová, Kretter, 2011). Výberový súbor bol 1017 respondentov.
Výskum sa v samostatnej oblasti venoval aj spotrebiteľskému etnocentrizmu, ktorý autori
42
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
merali na škále CETscale. Podľa výsledkov výskumu slovenskí spotrebitelia dosahovali na
škále priemerné hodnoty. Autori výskumu dospeli k záveru, že úroveň spotrebiteľského
etnocentrizmu nie je závislá od pohlavia, ale je závislá od úrovne vzdelania a príjmov
jednotlivca.
Globalizácia a nové formy medzinárodnej kooperácie tvorí produkty, ktorých prvky
pochádzajú z rôznych krajín. Je ťažké špecifikovať jednoznačne krajinu ich pôvodu. Produkty
majú duálny alebo multinacionálny pôvod. Zvlášť môže byť problém s identifikáciou
produkcie, ak sa zahraničný produkt vyrába v licencii pod zahraničnou značkou doma.
Príkladom môže byť pivo Starobrno, ktoré sa vyrába v pivovare Heineken Slovensko v
Hurbanove. Webb (2000) vysvetľuje efekt a nutnosť informácie o pôvode daného výrobku v
štyroch bodoch. Silnejúcu globalizáciu uvádza ako prvý bod, lebo nepriamo núti spotrebiteľov
dávať pozor na to, čo kupujú. „Spotrebitelia si začínajú čoraz častejšie všímať pôvod produktov,
aby získali dodatočné informácie o produkte. Pôvod produktu je indikátor kvality pre
spotrebiteľa.“ Po druhé - pôvod produktu je využívaný ako výnimočná vlastnosť produktu.
Ďalej je možné pôvod produktov využiť pri formulovaní multinárodnej marketingovej stratégie.
Do posledného bodu zahrnul možnosť spotrebiteľského prístupu k produktom z rôznych krajín
a rýchle oboznamovanie sa so zahraničnými produktmi.
Na jednoduchšie odlíšenie domácich produktov od konkurenčných zahraničných produktov
by mali slovenskí výrobcovia eliminovať spotrebiteľom vnímané nedostatky na domácich
i zahraničných produktoch. Ide najmä o: (a) jasnejšie komunikovanie krajiny pôvodu
v marketingovej komunikácii a na obale produktu, (b) výraznejšie prezentovanie značky
produktu, (c) voľbu vhodného názvu produktu, (d) poskytnutie informácie o produkte v jazyku
slovenskom, (e) elimináciu protirečivých informácií o produkte, (f) text na obale písaný
v čitateľnej veľkosti, najmä text v jazyku slovenskom, (g) rozlíšenie, čo sú hlavné a čo sú
pomocné identifikátory krajiny pôvodu produktu, (h) diferencované umiestnenie produktu
v mieste predaja, (i) farebné riešenie a použité symboly na obale a pod.
Spotrebiteľ môže na identifikáciu krajiny pôvodu produktu používať nasledovné kritériá
(Szromnik, Wolanin-Jarosz, 2014): (a) označenie Made in... (vyrobené v ...), (b) prvé tri číslice
EAN kódu, ktoré identifikujú krajinu pôvodu, (c) názov značky, ktorá je na produkte, (d) názov
produktu, (e) grafické symboly, ktoré sú na obale alebo v jednotlivých zložkách marketingovej
komunikácie o produkte, (f) identifikácia krajiny, z ktorej značka produktu pochádza, (g) jazyk,
ktorý je použitý na opis produktu (napr. jeho vlastnosti, zloženie), (h) účel - určenie produktu,
(i) farebná symbolika obalu produktu vo vzťahu k národným farbám krajiny, (j) tvar a celkový
dizajn produktu, (k) krajina pôvodu surovín, z ktorých sa produkt skladá a pod.
Tieto isté kritériá by mali brať do úvahy aj pracovníci marketingu pri vývoji nového
výrobku, inovácii existujúceho, pri umiestňovaní produktu v mieste predaja, pri tvorbe obalu
a obsahu marketingovej komunikácie o produkte. Marketingoví pracovníci by mali pri týchto
aktivitách brať na zreteľ, že spotrebiteľ má veľkú možnosť výberu z ponuky produktov
domácich a zahraničných výrobcov, že má stále menej a menej času na nákupy, informácie o na
produkte sú nečitateľné, identifikačné znaky produktu sú nejasné a v mieste predaja spravidla
nemá možnosť obrátiť sa na obsluhujúci personál o bližšiu informáciu o produkte. A často ak
aj personál je nablízku, nevie o produkte poradiť.
43
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
3 METODOLÓGIA A VÝSLEDKY VÝSKUMU
Hlavným vedeckým cieľom bolo zistiť, aký je stupeň spotrebiteľského
etnocentrizmu slovenských spotrebiteľov a ako spotrebitelia vnímajú a identifikujú slovenské
produkty. Na verifikáciu stanoveného hlavného – vedeckého cieľa sme stanovili nasledujúcu
hypotézu: Predpokladáme, že viac ako polovica slovenských spotrebiteľov vykazuje stredne
silné až silné etnocentrické tendencie v spotrebiteľskom správaní. Vzorku tvorilo 263
respondentov. Ako základné identifikačné znaky respondentov sme v rámci výskumu používali
pohlavie, vek, sociálny status, vzdelanie, príjem, počet členov domácností, počet
nezaopatrených detí a taktiež bydlisko – kraj a štatút – mesto, dedina. Iba tri znaky, konkrétne
pohlavie, vek a bydlisko – kraj sme sledovali z hľadiska reprezentatívnosti, ostatné znaky slúžia
na dokreslenie štruktúry vzorky respondentov. Pri zebre údajov sme využili metódu opytovania,
pričom nástrojom bol dotazník zameraný na meranie spotrebiteľského etnocentrizmu
prostredníctvom škály CETscale, ktorá bola aplikovaná na slovenské podmienky a zaradili sme
aj ďalšie doplňujúce otázky.
V rámci vyhodnotenia CETscale sme sa venovali analýze odpovedí respondentov na
jednotlivé otázky. S využitím Friedmanovho testu sme zisťovali, či môžeme v odpovediach a
vyjadrenej miere súhlasu a nesúhlasu identifikovať významné štatistické rozdiely Na základe
výsledkov sme zistili, že existujú štatisticky významné rozdiely medzi súhlasom respondentov
s jednotlivými otázkami. Takže sme tento náš predpoklad podrobili hlbšej analýze (Wilcoxonov
test).
Najvyššiu mieru súhlasu vyjadrili respondenti pri výroku „Kúpou slovenských produktov,
podporíme zamestnanosť“. Taktiež vysokú mieru súhlasu vyjadrili aj s výrokmi „Slovenské
produkty predovšetkým“; „Dovážať by sa mali len tie produkty, ktoré nie sú na Slovensku
k dispozícii“; „Mali by sme kupovať slovenské produkty, namiesto toho, aby na nás bohatli
ostatné krajiny“ a s výrokom „Slováci by mali vždy kupovať slovenské produkty namiesto
zahraničných“. Naopak najnižšiu mieru súhlasu vyjadrili respondenti s výrokmi „Zahraniční
producenti by nemali mať možnosť ponúkať svoje produkty na našom trhu“, „Zahraničné
produkty by mali byť výrazne zdaňované, aby sa obmedzil ich prísun na slovenský trh“ a
„Kupovanie zahraničných produktov je neslovenské“. Z týchto zistení je vidieť, že spotrebitelia
si najviac spájajú podporu domácej produkcie s podporou zamestnanosti a celkovým
blahobytom krajiny. Sú to výroky, ktoré vyjadrujú vzťah k makroekonomickým ukazovateľom.
Naopak najvyššia miera nesúhlasu sa prejavuje u výrokov, ktoré majú direktívny charakter.
Respondenti nesúhlasia s takými postojmi, ktoré sú negatívne voči iným krajinám.
K tejto časti sa viaže hypotéza H1 (viac ako polovica spotrebiteľov vykazuje stredne silné
až silné etnocentrické tendencie), ktorá bola testovaná neparametrickým binomickým testom.
Predpoklad, ktorý sme testovali, sa potvrdil, čiže spotrebitelia vykazujú stredne silné
etnocentrické tendencie (p-hodnota 0,000 je menšia ako hladina významnosti alfa 0,05).
Viac ako polovica respondentov si myslí, že slovenské potraviny sú rovnako kvalitné ako
zahraničné. S tvrdením, že slovenské potraviny sú kvalitnejšie ako zahraničné potraviny,
súhlasí 43 % respondentov. Len 5 % respondentov si myslí, že zahraničné potraviny sú
kvalitnejšie. Vo viac ako 85 % odpovedí sme zistili, že sú to najmä ženy – matky, manželky,
partnerky, dcéry a vnučky, kto v jednotlivých domácnostiach zabezpečuje nákupy potravín. Z
odpovedí respondentov vyplynulo, že 95 % respondentov obvykle uskutočňuje nákupy potravín
iba, resp. prevažne v obchodných reťazcoch (najmä v Tescu).
Ďalej sme skúmali, aké faktory spotrebiteľov najviac ovplyvňujú výber produktu
a identifikovali sme poradie faktorov. Identifikovali sme 16 znakov, ktoré možno rozdeliť do
44
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
dvoch oblastí – subjektívne a objektívne. Subjektívne faktory sa viažu k správaniu jednotlivca
pri nákupe, na základe faktorov spotrebiteľského správania. Druhá skupina objektívnych
faktorov sa viaže k marketingovému mixu podniku. Najviac respondentov pri výbere potravín
ovplyvňujú vlastné skúsenosti a chuť produktu (miera viac ako 6 na 8-stupňovej škále).
V poradí ďalšími významnými faktormi sú cena, kvalita výroby a záručná doba, ktoré sú
hodnotené zo strany respondentov rovnako významne. Za faktory s menším vplyvom považujú
pôvod produktu, odporúčania známych, zdravú výživu, akcie a zľavy (Graf 1).
Graf 1 – Vplyv jednotlivých faktorov na nákup potravín
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Skúmali sme tiež, ktoré druhy slovenských produktov respondenti uprednostnia pred
zahraničnými produktmi. Najčastejšie uprednostnia spotrebitelia produkty kategórie
margarínov a olejov, čaje, potom pekárenské a mliečne výrobky a na treťom mieste boli mäso
a mäsové výrobky a víno. Menej často ich uprednostnia pri ovocí a zelenine, pri
nealkoholických nápojoch, káve, mrazených potravinách a cukrovinkách. Najmenej často
uprednostnia slovenské produkty pri konzervovaných potravinách a destilátoch. Pýtali sme sa,
či respondenti vidia súvislosť medzi jednoznačným označovaním produkcie a bezpečnosťou
potravín. Z výsledkov vyplynulo, že viac ako polovica respondentov jednoznačne alebo skôr
súhlasí s týmto výrokom. Spotrebitelia kriticky vnímali súčasný podiel slovenských produktov
v obchodoch a vyjadrili potrebu tento podiel zvýšiť. Slovenský produkt vnímajú spotrebitelia
cez označenie Vyrobené na Slovensku a označenie Značka kvality SK. Problém s identifikáciou
slovenského produktu robilo respondentom nejasné označenie miesta výroby, text na obale
písaný malým písmom, neprehľadný obal alebo podobnosť obalov.
Posledná otázka o podpore domácej produkcie sa týkala toho, o ktorých inštitúciách si
respondenti myslia, že robia najviac pre podporu domácich produktov a kto by mal podľa nich
robiť pre túto podporu najviac. Respondenti si myslia, že by mali robiť pre podporu domácej
produkcie najviac a taktiež uviedli, že to v skutočnosti aj robia. Naopak z hodnotenia vyšli
najhoršie štátne inštitúcie. Dôležité je tiež poznamenať, že médiá v tomto smere aj podľa
respondentov zohrávajú významnú úlohu. Rovnako si myslia, že by sa do tejto podpory mali
zapájať aj obchodné reťazce.
45
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
4 ZHRNUTIE
Z výsledkov primárneho výskumu spotrebiteľského správania vyplynulo, že väčšina
respondentov vykazuje stredne silné až silné etnocentrické spotrebiteľské tendencie. Najviac sa
respondenti stotožňovali s výrokmi, ktoré zdôrazňovali prepojenosť podpory domácej
produkcie so zamestnanosťou a blahobytom krajiny. V oblasti kvality produkcie hodnotila
väčšina respondentov potraviny za kvalitnejšie alebo rovnako kvalitné ako zahraničné
produkty. Z hľadiska faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľa pri nákupe slovenského produktu,
sú najmä vlastné skúsenosti, chuť produktu, kvalita výroby a cena produktu. Z výsledkov
výskumu vyplýva, že pre respondentov je dôležitejší faktor krajiny pôvodu produktu ako jeho
značka. Slovenský spotrebiteľ najčastejšie v obchodoch uprednostní domáce produkty
v kategóriách margaríny, oleje, čaj, mliečne a pekárenské výrobky, mäso a mäsové produkty.
Respondenti očakávajú jednoznačné označovanie produkcie výrobcami a obchodnými
reťazcami. Väčšina respondentov je presvedčená o tom, že význam označovania potravín má
priamu väzbu aj na ich bezpečnosť. Podľa respondentov sa podpore domácej produkcie venujú
najmä výrobcovia, médiá a obchodné reťazce. Viac by sa jej mali venovať štátne inštitúcie.
Príspevok prezentuje časť záverov projektu VEGA č. 1/1351/12.
Literatúra:
[1.] GAJDOŠ, J., DZIVÁKOVÁ, M. 2010. Nákupné správanie slovenských spotrebiteľov –
Celkové hodnotenie etnocentrizmu. In: Manažment v teórii a praxi. Online odborný
časopis o nových trendoch v manažmente. Roč. 6, 2010, č. 2-3. ISSN 1336-7137
[2.] KAYNAK, E., KARA, A. 2000. Consumer perceptions of foreign products. An analysis
of product country-images and ethnocentrism. European Journal of Marketing, 2000, vol.
36 No. 7/8, pp. 928-949.
[3.] KLEINOVÁ, K., KRETTER, A. 2011. Imidž domácich a zahraničných potravín na trhu
SR. Nitra: SPU. 2011. 98 s. ISBN 978-80-552-0552-6.
[4.] KOTLER, Ph., ARMSTRONG, G. 2004. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 855
s. ISBN 80-247-0513-3
[5.] LUQUE-MARTINEZ, T., IBANEZ-ZAPATA, J. A., BARRIO-GARCIA, S. 2000.
Consumer ethnocentrism measurement. European Journal of Marketing, Vol. 34 Nos
11/12, p. 1353-73
[6.] BERKMAN, H. W., GILSON, Ch. 1978. Consumer Behavior. Encino: Dickenson. 1978.
ISBN 0822101998.
[7.] McINTYRE, R., MERIC, H. 1994. Cognitive style and consumer's ethnocentrism.
Psychological Reports, Vol. 75, p.591-601
[8.] MOOJ, M. 2010. Global Marketing and Advertising. Thousand Oaks: SAGE
Publications, 2010. 325 s. ISBN 978-1-4129-7041-9
[9.] SEDLÁKOVÁ, J. a kol., 2007. Spotrebiteľské správanie sa mladých slovenských
konzumentov – Vplyv etnocentrizmu a pôvodu potravín. In Acta oeconomica et
informatica. SPU v Nitre, 2007. č. 2. ISSN 1336-9261, s. 45-48
[10.] SHIMP, T. A., SHARMA, S. 1987. Consumer Ethnocentrism: Construction and
Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24, p. 280-289
[11.] SUMNER, G. A. 1906. Folkways. New York: Ginn Custom Publishing
46
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[12.] SZROMNIK,A., WOLANIN-JAROSZ, E. 2014. „Etnocentryzm konsumencki na
zglobalizowanym rynku“. Marketing i rynek. Warszawa: PWE. r. XXI. 4/2014.str. 2-13.
ISSN 1231-7853.
[13.] WEBB, D., 2000. Country of origin and brand effects in a university setting. In: Journal
of Business Res. Vol. 6, 2000, no. 3. ISSN 0265-1335
47
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
KOMUNIKOVANIE NOVÝCH OTVORENÝCH INOVÁCIÍ
AKO SÚČASŤ INTEGROVANEJ MARKETINGOVEJ
KOMUNIKÁCIE
COMMUNICATING OF NEW OPEN INNOVATION AS A
PART OF AN INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATIONS
Zuzana Danechová1 - Alena Kusá2
Kľúčové slová: globalizácia, integrovaná marketingová komunikácia, otvorené inovácie, startup, spin-off.
Abstrakt: Globalizácia sa stáva hnacím motorom inovačných procesov, ktoré presahujú
hranice a často sú cielene vyvíjané pre cudzie krajiny. Otvorené inovácie sú príkladom toho, že
globálny trh v dôsledku globalizácie otvára spoluprácu odborníkov z celého sveta, ktorí sú
schopní za pomoci komunikačných technológií pracovať na otvorených inováciách zo svojej
domovskej krajiny. Následný výsledok je v závislosti od špecifických čŕt vo väčšine prípadov
prezentovaný rovnako celosvetovo, napríklad vo forme start-upu. Investori vstupujúci
s kapitálom na podporu inovácie vo väčšine prípadov uprednostňujú projekty, ktoré sú
uplatniteľné globálne, respektíve ich využitie nie je obmedzené regiónom, či krajinou. Preto je
neodmysliteľnou súčasťou v procese otvorených inovácií aj integrovaná marketingová
komunikácia, ktorej nástroje nie sú limitované jazykovou mutáciou. V našom príspevku sa
zaoberáme problematikou otvorených inovácií z pohľadu komunikovania novej inovácie ako
základného prvku brandingu v medzinárodnom kontexte.
Key words: globalisation, integrated marketing communication, open innovations, start-up,
spin-off.
Abstract: Globalization becomes an engine of innovation processes that transcend borders and
are often developed specifically for foreign countries. Open innovation is an example of the
global market due to globalization opens the cooperation of experts from around the world who
are able to make ICT work on open innovation from their home country. The subsequent result
is depending on the specific features presented in most cases all over the world, often in the
form of start-up. Investors entering the capital to support innovation in most cases prefer
projects that are globally applicable, or their use is not limited by region or country. Therefore
an essential part of the process of open innovation is integrated marketing communications,
where tools are not limited by the language. In our paper we describe the problems of open
innovation from the perspective of communicating new innovation as an essential element of
branding in an international context.
JEL Classification: M31
Zuzana, Danechová, Mgr., Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 0908
269 750, [email protected]
2
Alena Kusá, prof., Ing., PhD., Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
0907 527 726, [email protected]
1
48
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
1 OTVORENÉ INOVÁCIE V ČASE GLOBALIZÁCIE
Ako uvádza Lindegaard [1] „otvorená inovácia je niečo, čo by malo stáť medzi prioritami
celej organizácie, nie iba na vrchole priorít inovačného tímu. V dnešnej dobe ešte nie všetci
pochopili skutočnú hodnotu inovácií. Tí ktorí to nepochopili, to bohužiaľ zistia tým ťažším
spôsobom.“ Ako ďalej popisujú Kusá, Danechová, Rybanský [2] „okrem klasických procesov,
ktorými je možné získať nápady na inovácie v čase, keď je potrebné inovovať, neustále vznikajú
nové a nové spôsoby zbierania inovatívnych myšlienok, ktoré sa dostanú k podniku, ktorý ich
potrebuje, v čase, keď si ich vyžiada. Praktická aplikácia otvorenej inovácie prináša podniku
príležitosť vyťažiť maximum z ktorejkoľvek dobrej myšlienky či originálneho nápadu.“
Globálne trhy spôsobujú globálne problémy a príležitosti [3]. V čase globalizácie trhov sú
podniky často postavené pred úlohy, ktorých riešenie si vyžaduje určitý druh inovácie. Okrem
nevyhnutných inovácií však vznikajú inovácie vyprovokované zvedavosťou inovátorov, ktorí
sa snažia preskúmať križovatky nápadov a vyplniť prázdne alebo nefunkčné miesta. [4] Ako
v oblastiach technickej a technologickej, tak i v oblasti komunikačnej nastáva veľmi rýchly
vývoj. Pokiaľ organizácie samotné nedisponujú potenciálom, či už ľudským, alebo
technologickým, otvára to priestor na využitie otvorených inovácií.
Otvorené inovácie dokážu vyriešiť problém interdisciplinárne a oveľa efektívnejšie
a rýchlejšie. Netreba však zabúdať, že zákazníci sú konečným „sudcom“ nášho pôsobenia na
trhu a zostať s nimi v neustálom kontakte je krokom smerom k inováciám a následne k úspechu
každej spoločnosti. Preto, ak majú podniky záujem zotrvávať v kontakte so zákazníkmi,
znamená to pozorovať, aké sú ich emocionálne, či kognitívne skúsenosti s okolitým svetom
a na základe tohto pozorovania začať cestu na uspokojenie ich potrieb.
Ako vo svojej publikácií uvádzajú Zaušková, Madleňák, [5] „presadzovaním otvoreného
prístupu sa inovačné procesy stávajú čoraz interaktívnejšie vzhľadom na participáciu širokej
skupiny účastníkov s odlišnými vedomosťami. Rôznorodosť zaujímavých podnetov a
schopnosť ich multidisciplinárneho využitia predurčuje koncept otvorených inovácií za
moderný prístup budovania konštruktívnej dynamiky trhového prostredia. Nielen dynamika,
ale i komplexnosť celého procesu súbežne spôsobuje vzájomnú komplementaritu výsledkov
vedeckého bádania v závislosti od charakteru a povahy čiastkových potrieb a dostupných
riešení problémov. Východisko pre dosiahnutie maximálneho účinku vzájomnej výmeny
informácií v otvorenom inovačnom spektre predstavuje správne zadefinovanie požadovaných
cieľov, prípadne stanovenie úloh, ktoré sa majú za pomoci sprístupnených vedomostí
realizovať.“
1.1 Start-up ako výstupy otvorených inovácií
Výdobytky modernej doby a vplyv globalizácie umožňujú rýchlu komunikáciu na
medzinárodnej úrovni a to i v rovine otvorených inovácií. Prístup k databázam nápadov,
invenciám a možnosť podieľať sa na realizácii idey, ktorá má potenciál na uplatnenie, spája
odborníkov z celého sveta a ponúka priestor na vznik nových projektov – napríklad vo forme
start-up alebo spin-off spoločností.
Ako uvádzajú rôzne definície, start-up je už založená, alebo práve sa zakladajúca
spoločnosť, ktorá ešte nezačala s komerčným predajom svojich výrobkov alebo služieb a nemá
žiadny zisk. Financovanie je spojené s komercializáciou produktov vyvinutých
v predchádzajúcej fáze. [6] Chris Guillebeau [7] vo svojej publikácií uvádza, že proces
vytvárania týchto spoločností je omnoho rýchlejší lacnejší ako kedykoľvek v minulosti. Proces
od počiatočnej myšlienky po rozvoj firmy môže byť kratší ako jeden mesiac a stáť menej ako
49
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
sto dolárov. Start-up firmy technologického zamerania prežívajú svoj veľký boom
a medzinárodní giganti využívajú tieto vznikajúce spoločnosti ako prílev inovácií v moderných
technológiách. Preto každoročne investujú milióny dolárov na podporu technologických startup firiem, ktoré prinášajú inovácie na trh aplikácií, softwérových riešení, počítačových hier
a iných [8].
1.2 Spin-off ako výstup otvorených inovácií
Spin-off spoločnosť [6] sa obvykle oddelila od materskej spoločnosti alebo organizácie
a stáva sa nezávislým podnikom. Spin-off si z materskej spoločnosti obvykle odnáša duševné
vlastníctvo, technológiu, alebo existujúci výrobok a transformuje ich do nových výrobkov alebo
služieb. Zaušková a Madleňák [5] uvádzajú, že každému podniku sa naskytá možnosť vytvoriť
samostatnú dcérsku spin-off organizáciu, ktorá môže predloženú inováciu presadzovať ako
hlavný predmet svojho záujmu a činnosti podnikania. Založenie takejto spin-off spoločnosti
zvyčajne podmieňuje zámer prvotného subjektu účinne vyčleniť z portfólia ponúkanej činnosti
predmet, ktorý už nedokáže samostatne spravovať, alebo by jeho riadenie v rámci organizácie
bolo vzhľadom na jeho osobitý charakter a potenciál príliš náročné. Zriadenie spin-off podniku
predstavuje efektívny nástroj na lepšie využitie a rozvoj výsledkov výskumu a vývoja v praxi.
Materská spoločnosť sa tak môže naďalej orientovať na svoje pôvodné strategické ciele
a budovanie ucelenej identity podniku na trhu. Novozaložený spin-off podnik naopak
samostatne rozvíja predmetnú inovatívnu myšlienku a vhodne komercionalizuje pridanú
hodnotu pre potenciálneho zákazníka. Zároveň mu poskytuje zreteľný pohľad na jeho možný
trhový potenciál a využitie, ktoré sa môže výrazne líšiť od pôvodne navrhnutého účelu.
2 KOOPERÁCIA A KOMUNIKÁCIA
2.1 Kooperácia
Nie vždy je podnik schopný navrhnúť a zrealizovať inováciu sám. Inovačný proces často
zlyháva v jednej z úvodných fáz v dôsledku nedostatku zdrojov, namiesto toho, aby smeroval
k hľadaniu nových príležitostí, vytvoreniu nových scenárov, či obchodných modelov. Práve
spolupráca prostredníctvom otvorených inovácií môže byť riešením. Spolupráca však nie je
jednoduchý spôsob inovácií. Vytvorenie spolupráce s kľúčovými zdrojmi si vyžaduje odvahu.
Spolupráca si vyžaduje iný druh prístupu, ktorý presahuje naučené metódy a modely z vnútra
organizácie. Je potrebné prekročiť hranice osvedčených postupov a vzorcov. Množstvo zmien
na trhu už neumožňuje efektívne riešiť situácie podľa prípadových štúdií, či inovovať
modelovo. Mnohé spoločnosti založili interné tímy, ktoré sa snažia identifikovať významné
zmeny na trhoch, na ktorých podnik pôsobí, pretože práve tie často poukazujú na potrebu
nových obchodných modelov, či nových partnerstiev, kde práve otvorené inovácie zohrávajú
kľúčovú úlohu. Partnerstvá medzi začínajúcimi malými a strednými podnikmi môžu byť
príkladom vzniku inovatívnych riešení. Tieto tímy majú za úlohu zozbierať a spracovať veľké
množstvo informácií, ktoré majú vzhľadom na neustále zmeny na trhu často protichodné
výsledky, ktoré vedú k obmedzenému pohľadu na jednotlivé alternatívy smerujúce
k uspokojeniu potrieb zákazníka.
Kooperácia, respektíve určité spolupodieľanie sa na inovačnom procese, môže viesť
k vytvoreniu nových obchodných modelov, čo však neznamená, že musia nutne odstrániť tie
existujúce. Koexistencia obchodných modelov môže predstavovať pre malé a stredné podniky
cestu udržateľného rozvoja a rastu. [9] Ak sa však podnikateľ snaží uvádzať na trh nové
technológie, je potrebné poznamenať, že marketingová komunikácia, ktorá bude túto inováciu
50
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
sprevádzať prekračuje hranice súčasného jazyka. Tento trend vychádza z nedostatkov, ktoré
súčasná slovná zásoba ponúka, preto dochádza k vymýšľaniu doposiaľ neexistujúcich slov
a názvov.
2.2 Marketingová komunikácia a nové technológie
Komunikácia sa stáva kritickým faktorom, ktorý podopiera úspešné inovácie. Okrem toho,
že uľahčuje úspešné zavedenie nových výrobkov na trh, vytvára vzťahy so zúčastnenými
stranami a posilňuje reputáciu v dlhodobom horizonte. V dôsledku toho firmy dnes potrebujú
rozvíjať silné portfólio komunikačných nástrojov ako neoddeliteľnú súčasť svojich
strategických aktivít pre riadenie inovácií. Integrovaná marketingová komunikácia sa usiluje
o konzistentný, jednotný imidž firemného marketingu a projektov propagačných aktivít na trhu.
Integrovaná marketingová komunikácia je vnímaná ako spôsob koordinácie riadenia
marketingových komunikačných programov, zaručujúci, že zákazníkom bude odovzdaná
ucelená správa o firme alebo jej obchodných značkách. Smerovanie k integrovanej
marketingovej komunikácii taktiež odráža prispôsobenie sa marketingových pracovníkov
meniacemu sa prostrediu, konkrétne s ohľadom na zákazníkov, technológie, médiá.
Okrem toho, že vlastnosti výrobku sú veľmi dôležité, nemenej podstatné je vizuálne
znázornenie výrobku, jeho balenie, logo, webová stránka, produktový dizajn, brožúry, reklama.
Vizuálna prezentácia výrobku môže uľahčiť a posilniť pocit novosti a inovačnej sviežosti.
Okrem funkčných vlastností výrobku je teda veľmi dôležité aj jeho pomenovanie
a marketingová komunikácia. Používanie nových inovačných technológií prináša so sebou aj
priestor na vytvorenie nového komunikačného jazyka. Názov produktu, služby, alebo novej
technológie by mal čo najpresnejšie odrážať využitie produktu v reálnom svete. Skutočne
inovatívny produkt prináša jedinečné výsledky, ktoré sú buď lacnejšie, rýchlejšie, lepšie,
pohodlnejšie než čokoľvek, s čím sa mal zákazník možnosť doposiaľ stretnúť. Integrovaná
marketingová komunikácia, ktorá v sebe nesie aj vlastný „nový jazyk“ ako súčasť značky môže
pomôcť vytvárať unikátnu výhodu.
3 POMENOVANIE INOVÁCIE
Potreba posúvať hranice súčasného jazyka vyplýva zo skutočnosti, že pokiaľ podnik vytvára
niečo celkom nové, či už hovoríme o technológii, výrobku alebo službe, ktorý doteraz nebol
vymedzený nijakým konkrétnym pojmom, je potrebné daný produkt popísať. Existujúce výrazy
často nie sú dostatočne konkrétne, preto sa tvorcovia zamýšľajú nad vytvorením nového
komunikačného „jazyka,“ ktorý by zvládol charakterizovať daný produkt čo možno
najvernejšie. To však znamená, že pokiaľ vytvoríme nový jazyk pre opis technológie, je
nepravdepodobné, že bude vnímaný ako inovatívny, pretože bežný spotrebiteľ používa jazyk
ako spôsob pomenovania vecí – čiže slovná zásoba reprezentuje skutočný objekt. Nový jazyk,
či pomenovanie, vníma teda ako časť slovnej zásoby, s ktorou sa doteraz nestretol.
Ako príklad uvádzame pojmy, ktoré v minulosti neexistovali spracované podľa MaRS [4].
Sú to napríklad slová PC, e-mail, softvér, či webový prehliadač. Kým tieto slová neboli
zaužívané, bolo ťažké vysvetliť, čo skutočne znamenajú a i napriek tomu, že niektoré z nich
popisovali jednoduché kancelárske úlohy. Pojmy si užívatelia osvojili na základe skúsenosti
s technológiami a v dnešnej dobe je už nepredstaviteľné, že by tieto slová neexistovali. Vplyv
globalizácie je výrazný aj pri zostavovaní nových pomenovaní pre produkty. Pokiaľ inovácia
presahuje región, štát, či kontinent, je potrebné zohľadniť marketingový dosah používaného
pojmu z celosvetového hľadiska.
51
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Pri hľadaní vhodného pomenovania pre doteraz neznámu inováciu respektíve pre start-up,
môžeme vychádzať buď z výrazov, ktoré sú charakteristické pre iné odvetvia, alebo vymyslieť
niečo nové, čo charakterizuje a vystihuje daný produkt, službu, proces. Podľa MaRS [4] slová
ako Xerox a Google, boli neznáme, zaradené do jazyka len ako názvy produktov. Neskôr sa
z nich stali pomenovania pre činností ako googliť, či xeroxovať.
Marketingová komunikácia by mala následne opisovať, čo je jedinečné na produkte,
technológii, či službe. Nie je teda vždy podmienkou vydať sa smerom vytvárania nových
názvosloví. Rozhodujúce je nájsť správne slová, ktoré dokážu popísať kvalitu, funkčnosť,
využiteľnosť či zvláštnosť produktu. Ak sa však v rámci brandingu firma rozhodne používať
nové názvoslovie, je potrebné uvedomiť si, že nikto nebude mať vytvorenú podvedome žiadnu
asociáciu, ktorá by sa s funkčnosťou či využitím spájala, preto je potrebné správne dané
vlastnosti inovácie komunikovať.
Pokiaľ sa pozeráme na marketingovú komunikáciu inovácií, ťažko hľadáme vzor, podľa
ktorého by bolo možné nastaviť integrovanú komunikáciu globálne, resp. modelovo a funkčne
pre všetky formy novovznikajúcich spoločností vo forme start-up, či spin-off. S dôrazom na
pomenovanie produktu, služby, či inovácie a následne celkovej marketingovej komunikácie sa
spája aj ohrozenie, že v prípade názvu, ktorý nebude dostatočne odrážať funkcionalitu a
využitie, môže aj technologicky prepracovaná myšlienka stroskotať na „zle znejúcom“
pomenovaní, či copywritingu. Aj z tohto dôvodu mnohí svetoví marketéri prezentujú na
medzinárodných konferenciách „návody,“ podľa ktorých je možné pomenovať svoj start-up, či
spin-off projekt. Cezary Pietrzak [10], marketér pôsobiaci v New Yorku, ktorý momentálne
prevádzkuje hi-tech inovačný inkubátor, sa na problematiku tvorby názvu pre nové inovačné
projekty pozerá nasledovne: „Skutočnosť je taká, že neexistuje jednoduchý trik; ale správny
prístup môže výrazne zvýšiť šance na úspech. Pre väčšinu procesov je možné vytvoriť
pomenovanie na základe interakcií dvoch krokov: vytvoriť zoznam slov, ktoré súvisia s daným
produktom alebo službou, a následné vytváranie permutácie týchto slov pre určenie konečného
mena.“ Základom mena bude koreň slova, takže najlepší spôsob, ako začať brainstormingu je
generovať čo najviac z nich je to možné a to napríklad nasledovnými spôsobmi:

Rozvíjať doslovné pomenovanie. To môže zahŕňať kategóriu produktu (cestovanie,
hudba, móda), ako aj funkciu výrobku (objav, zdieľanie, sledovanie).

Rozvíjať obrazné predstavy. Prekonať zrejmé, rozšíriť svoj zoznam koreňov smerom
k názvom objektov, frázy, momenty a pocity, ktoré sú voľne súvisiace s hlavnou
činnosťou projektu. Všeobecne platí, že čím originálnejšie je pomenovanie, tým
špecifickejšiu marketingovú komunikáciu je možné vytvoriť a webové domény pre
daný projekt sú dostupnejšie.

Použitie synoným.

Oživiť koncept projektu prostredníctvom príkladov a typov, ktoré ho popisujú.

Vizuálna inšpirácia. Obrázky majú schopnosť vypovedať omnoho viac ako tisíc slov,
a to najmä vtedy, pokiaľ hovoríme o vyjadrení myšlienok. Vyhľadávanie obrázkov
podľa kľúčových slov, ktoré sa dotýkajú projektu, pre ktorý pomenovanie hľadáme,
dokáže priniesť inšpiráciu, ktorú je možné pretaviť do názvu.

Využitie cudzích slov.

Skladanie slov. Umiestňovanie jedného slova pred druhé a následné spájanie (funguje
najmä v angličtine). Kombinácia dvoch mien, podstatného a prídavného mena a pod.
52
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

Pridanie predpony a prípony, či privlastňovacieho zámena.

Zámerné použitie chybného slova. Táto obmena môže byť dosiahnutá odstránením
samohlásky alebo zmenou písmená v pravidelnom slove. Hoci to vyzerá inak, výhoda
nového slova je v tom, že znie ako originál.

Pridanie číslice, ktorá má zmysluplný vzťah s koreňom slova.

Použitie slova napísaného odzadu. Pokiaľ sa neujme nijaký iný nápad, jedným
z východiskových riešení je použiť základ slova napísaný odzadu.

Použitie medzinárodnej webovej prípony. Kreatívne zapracovanie prípony dokáže
vytvoriť dobre znejúci názov a okamžite prepojiť projekt s danou krajinou, resp. zaručiť
dostupnosť domény.
4 ZÁVER
Vďaka globalizácii, ktorá má za následok prudký rozvoj komunikačných technológií
vstupujú do procesu vytvárania otvorených inovácií subjekty z celého sveta. Medzinárodní
odborníci majú možnosť pracovať na inovácii súčasne z mnohých krajín a využívať dostupné
technológie z pohodlia vlastných laboratórií či pracovísk.
Otázkou však zostáva, akým spôsobom postupovať pri komunikovaní novovzniknutej
inovácie. V našom príspevku sme poukázali na problematiku vytvorenia samotného
pomenovania pre inováciu. Napriek tomuto náročnému procesu tvorí názov len jednu, hoci
veľmi dôležitú, časť brandingu a v rámci integrovanej marketingovej komunikácie je potrebné
vziať do úvahy využitie všetkých dostupných nástrojov marketingovej komunikácie, ktoré by
boli schopné komunikovať s odborníkmi, investormi, či konečnými užívateľmi. Pred
samotným schválením pomenovania pre finálny produkt, projekt alebo firmu, je potrebné
zamyslieť sa, či zveriť formulovanie kľúčových názvov do rúk profesionálnych reklamných
agentúr, alebo využiť brainstorming vo vnútri inovačného tímu. Netreba podceňovať spätnú
väzbu testovanú formou focus group, aby vyvíjané úsilie na inovačnom procese nestroskotalo
na nezrozumiteľnom alebo nevhodnom pomenovaní.
Tento príspevok je výstupom 3.etapy projektu VEGA č. 1/0900/12 Zvyšovanie inovačnej
výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených
inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie a vznikol na základe jeho
finančnej podpory.
Literatúra:
[1.] LINDEGARD, S. 2014. 15 Examples of Open Innovations between Big Companies and
Startups. [online] Dostupné na:
http://www.15inno.com/2014/08/12/15bigcompsstartups/, cit. 11. 9. 2014
[2.] KUSÁ, A. – DANECHOVÁ, Z. – RYBANSKÝ, R. 2013. Globalizácia ako príležitosť
na otvorené inovácie. In Globalizácia a jej sociálno- ekonomické dôsledky. ISSN 13365878
[3.] KOŠTURIAK, J. – CHAĽ, J. 2008. Inovace – vaše konkurenční výhoda! Brno: Computer
Press, 2008. ISBN 978-80-251-1929-7
53
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[4.] MaRS Discovery District. Marekting communication for new technology and products.
[online]
Dostupné
na:
http://www.marsdd.com/mars-library/marketingcommunications- for-new-technology-and-products/, cit. 12.9.2014
[5.] ZAUŠKOVÁ, A. – MADLEŇÁK, A. 2012. Otvorené inovácie teória a prax. Lódź:
KSIEZY MLYN Dom Wydawniczy Michal Kolinski Oddzial Publikacji 2012. 143 s.
ISBN 978-83-7729-188-7
[6.] Inovačný
portál
TNSK.
Slovník
pojmov.
[online]
Dostupné
na:
http://www.ratsk.sk/inovacnepodnikanie/clanok.php?idclanok=3, cit. 10.9.2014
[7.] GUILLEBEAU, CH. 2013. Startup za pakatel. Příbram: Ján Melvil Publishing, 2013.
ISBN 978-80-87270-59-2
[8.] Google vloží do európskych startupov 100 miliónov dolárov. [online] Dostupné na:
http://www.itnews.sk/spravy/startupy/2014-07-15/c164217-google-vlozi-doeuropskych-startupov-100-milionov-dolarov, cit. 11. 9. 2014
[9.] BALDAIA, J. A. Open innovation or co-creation and coexistance of business models.
[online] Dostupné na: http://crowdsourcingweek.com/open-innovation-or-co-creationand-coexistence-of-business-models/, cit. 12.9.2014
[10.] PIETRZAK, C. 16 Tips for picking the perfect start-up name. [online] Dostupné na:
http://mashable.com/2012/10/04/startup-naming/, cit. 12.9.2014
54
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
ASYMMETRIC INFORMATION AND ITS CONSEQUENCES
FOR VARIOUS TYPES OF TRANSACTIONS
Victor V. Dengov1 - Elena Gregová2
Key words: commitments, unilateral contract, specific assets, precontractual opportunism,
hidden information, moral hazard.
Abstract: The article is devoted to a serious theoretical problem - asymmetric information and
its consequences for various types of transactions. The study of this problem is an important
part of solving the problem of transition to a new economic paradigm. Before proceeding to the
solution of particular specific questions need to determine in the main basic definitions.
Economic reality gives us many examples of adverse selection, opportunistic behavior and
moral hazard, the continuing difficulties of market entities.
JEL Classification: D86
1 INTRODUCTION
The information asymmetry refers to one of the cases of so-called "market failures". The
presence of information asymmetry destroys the slender, neoclassical ideal situation of "peace."
Accounting information asymmetry is one of the most important prerequisites for
neoinstitutional behavior of market actors in the theory of contracts.
2 MAIN PART
Commitments that take up physical and legal persons in the process of interaction may or
may not have legal force. They may be taken either voluntarily or as a result of coercion.
Contracts are those commitments that are adopted by contracting parties consciously, freely
and voluntarily, and for non-fulfillment of which provides the legal responsibility.
When entering into a contractual agreement with one, at least, of the parties arise over the
ownership of the commitments assumed by the other side. An example of unilateral
commitments (unilateral contract) can serve as a "contract" with the state disabled since
childhood and had never worked in human beings on the payment of social pensions. Much
more on mutual commitments contractual agreement (bilateral contract) appear on both sides.
A. Oleinik gives a definition of the contract: "The contract - an agreement on the abolition
of entitlement and to protect them, which is the result of conscious and free choice of the
individual in a given institutional framework" [1.p.5]. Violation of the ownership of one side
1
Dengov Victor V., PhD., Ass. Professor of Economics, Saint Petersburg State University, Faculty of Economics,
Department of Economics and Economic Policy, Russia Saint Petersburg, 191194, Tchaikovskogo str. 62, а. 310;
e-mail: [email protected]
2
Elena Gregová, doc., Mgr., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Katedra ekonomiky, Univerzitná 1, 010 26 Žilina. Tel.: 421/41 5133 211, e-mail: [email protected]
55
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
of the commitments made by the other party (undergoing a violation) called opportunistic
behavior of the latter.
Economists mostly interested in contracts regulating the allocation of resources between the
parties through direct bilateral exchange committed as a result of negotiations.
Exchange can occur almost instantaneously (here and now), and at different times, and after
a delay. In the last two cases in the contract (usually written) should be prescribed order of its
execution. Contract theory deals only with such contracts as contract enforcement spot market
(spot) usually does not cause any problems and is accompanied by zero transaction costs.
Non-zero transaction costs emerging as to the conclusion, and in the implementation of
contracts providing for delay in performance, related to the economic problems such as
asymmetric awareness of the parties and the need for specific investments.
Specific investments - are investments in assets whose market value is significantly lower
than their value to the participants of contractual relations. According to the views O.
Williamson should distinguish between two types of specificity: specificity of assets as a result
of a specific location and specificity of human assets. The first relates to the possible cost
savings in the interaction with closely spaced partners (for example, proximity of sources of
raw materials to the places of its processing, the finished products - to markets, etc.). The second
- with special training (training) of staff to work in a particular company in a particular situation
in a particular team. The specificity of human capital includes the skills, experience, knowledge
bottlenecks, features workflow and decision-making procedures of the company, the specifics
of its clientele. In the transition to work in another organization the value of accumulated
knowledge is significantly reduced [2.].
In this paper, written in 1985, Williamson added two more species specificity: specificity of
physical assets that have significantly lower cost with the use of alternative methods, and trust
assets, investments are made only in anticipation of the sale of a significant number of products
a particular customer [3.p95ff]. In fact during the period between the conclusion of the contract
and its performance, there is a distribution of risk between the parties to the agreement. As a
result of the asymmetry in the distribution of information, there is a risk precontractual
opportunism. In some cases, the seller of goods or services knows much more about their
quality and other characteristics than the buyer. As a result of unfair behavior of sellers of
defective goods is displaced from the market "good" products and replacement. This
phenomenon is called adverse selection, or otherwise - to select according to the degree of
probability of losses. For example, buyers of insurance policies form a non-random sample of
the general population - a group of the population with the highest expected claims. Example,
became a classic model used car market (the market "lemons") Akerlof (1970) [4.]. Driven to
its logical conclusion the process of adverse selection can lead to complete closure of the types
of markets ("death of the market").
But there are also reverse the situation when information asymmetry is in favor of the buyer.
This occurs, for example, in the insurance market with the purchase and sale of insurance
policies and lending markets (the so-called "credit rationing"). In this case, the seller (the
insurer, the lender) is an adverse selection of the worst, "unprofitable" customers.
The risk of postcontractual opportunism in the sales contracts associated with the need for
one of the parties to the specific investment in the creation of specific assets in the absence of
her sufficiently reliable guarantee their fulfillment by the other party. As an example, the aftersales problem, including warranty, maintenance, issue of repeat sales, etc.
56
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
As a rule, in contracts for the sale of both parties are considered neutral to risk and issue
appropriate compensation one of the parties does not occur.
Information asymmetry, adverse selection and behavioral opportunism manifested not only
at the conclusion of contracts of sale, but also at the conclusion of leases of property, borrowing
and financial agreements on labor employment.
If the sale of the goods provides for its transition into the property from the seller to the
buyer, then the lease is for temporary use for a fee ("rolling" price) of another tenant of movable
and immovable property without the occurrence of his ownership of the leased object. In this
case, the lessee having the right to use (usus, lat.) During a specified period the leased object
and the right to award all or part of the result obtained from the operation of the leased property
(usus fructus, lat.)
Allocation of risk between the parties to the lease as follows. Paying a fixed fee the tenant
bears the risk associated with the yield of object used. At the same time the burden of risk of
changes in the market value of the leased asset remains with the owner. A classic example:
renting housing rentals. Apartment tenant bears the risk associated with changes in its
opportunity cost. The owner of the apartment also carries the risk of reducing the market value
of their property as a result of unfair exploitation of the tenant's property.
This example provides a sample of the possible combination of precontractual opportunism
(hidden information) with the lessor (for example, he showed the apartment to the tenant at the
weekend when located near the factory did not work) and postcontractual opportunism (hidden
action) on the part of the tenant (deterioration of the apartment and furnishings, coaches and
international phone calls, broken relationships with neighbors, etc.).
Contract-specific investments at the same time can carry out both sides. For example, the
owner makes repairs in the calculation of rent an apartment and return their money. He runs the
risk firstly, do not rent an apartment in the desired (including reimbursable expenses) price,
and, secondly, to face the deterioration and thus the market value of their property as a result
of opportunistic behavior by the tenant. To reduce moral hazard losses a lessor shall bear the
additional costs of monitoring the tenant. The tenant is at risk in the event of short-term rentals
face higher rents, which, however, will not exceed the specific costs associated with finding a
new lease object and move.
Unlike tenant borrower becomes the owner of the object of the loan and can use the acquired
assets at their discretion (irrationally spend money, give them, etc.). He must return equivalent
assets employed together with a certain percentage - fee for use of the loan.
Relatively greater freedom in the choice of the debtor of the use of borrowed money creates
a lot of information problems for the lender. Potential borrowers are much better aware of their
economic opportunities and prospects, the risks associated with the use of borrowed money.
Finally, he knows exactly what he is going to repay in the event of unsuccessful events or what
is called "go on the run."
Cost of monitoring and screening unscrupulous clients in this area are large enough (as in
the pre-contract stage and after the issuance of the loan). With ways of overcoming information
asymmetries and opportunism behavior of borrowers (such as the development of a network of
financial intermediaries, combining computer databases to unscrupulous borrowers,
differentiated menu of contracts, etc.) can be found in detail in the works of D. Diamond (1984)
[5.p.393-414], U. Schmidt-Mohr (1992) [6], E. Baltensperger (1987) [7.p.715-717].
57
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
In contrast to the above types of agreements establishing control over inanimate resources,
employment contracts lead to the control of people who can speak out against the employer,
both individually and collectively (through the labor collective, union), and even with a win
over the state (through Labour Code). These circumstances may significantly distort this
fundamental principle of freedom of contract and voluntary. For example, the ability of the
employer to get rid of unnecessary employee he can be very difficult.
As in other cases, adverse selection in the labor market is related to the precontractual
opportunism and information asymmetry. Employ workers aware of their abilities and
opportunities are much better employers. To establish a uniform salary level of average ability
can push good employees and, conversely, attract unproductive. Attempt to offer a variety of
different types of workers in terms of pay contracts actually leads to opportunistic behavior
"bad" workers who seek to pass themselves off as "good". The problem could be solved system
of reliable signals. As you know, in ancient times in Russia before hiring a worker to feed his
master, believing that someone eats well, that and a good worker.
The postcontractual opportunism in the relationship of hiring may also be associated with
information asymmetry. An employee in the performance of their duties may have information
not available to the employer and still be uninterested to share it, as it may worsen his situation.
For example, a worker may unilaterally to know how and what to do to increase the
effectiveness of their work (for example, production or product quality), but for fear of reducing
prices or unrecoverable additional cost, will not report it to the owner.
In other cases, the employer can not fully control (physically impossible or too expensive)
the actions of their employees, for example, the manager. Both in that and in another case, the
employer is faced with the problem of moral hazard.
To avoid the risk of losses associated with opportunistic behavior, the employer may try to
develop a so-called incentive contract. This contract employee offer economic incentives that
would push him to the discovery of their personal information (eg, a promise not to revise prices
for a certain period of time) or to act in good faith (for example, the co-pay for a certain level
of quality). This system of incentives ("the scheme conditional payments" or "distribution
rules") is called as incentive compatibility constraint (IC).
In a first approximation, you can use this understanding of this constraint as "a system of
incentives should be designed in such a way that the contract, signed in uncontrolled freedom
of action of a party led her to such behavior, which would satisfy the other side and was
beneficial to her. The benefit of the employee in his choice of the level of effort required by the
employer, shall not be less than the benefits it receives when another level of effort ".
There are other ways to encourage employees to put the required effort. In particular, we are
talking about models of profit-sharing and participation in the ownership of the company [8].
Another important point. Unlike contracts for the sale of goods and services model contracts
do not involve hiring of mutual neutrality parties to risk. On the contrary, it is generally believed
that only one side of the risk-neutral, while the other (usually the employee) is inclined to avoid
it. In this case, the risk opponent voluntarily transfers risk neutral side of the right of control
over their actions, or, in other words, waives the right to a free choice of strategy for their
actions in the performance of the contract. The dependence of the earnings received by
employees, from the influence of external factors (environment, "nature") is made by a certain
risk in its activities and the results of this activity. Risk aversion employee gives the right to
control over their actions the other party (the employer), not wanting to take the risk of
58
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
unintended consequences. But for that he expects to receive compensation from the person in
whose favor the transmitted control [9.p.71-72].
Since the employee usually has an alternative place of labor supply (the best of all the other
possible), to the extent the payment of his efforts, the employer should be required to give him
the expected utility of not less than the utility he could get on the alternate work site. This
condition has been called participation constraint (PC -participation constraint) or individual
rationality constraint (IR -individual rationality).
3 CONCLUSION
1. "Market failure", which include information asymmetry and parties demanded rejection of
the neo-classical picture of the world in favor of a transition to a new institutional economic
paradigm.
2. Execution of contracts are binding for one or both parties to the contract, as a rule, there is
the danger of opportunistic behavior.
3. Information asymmetry in the pre-contract period gives rise to the phenomenon of adverse
selection. In order to overcome neoinstitutional economists develop specific mechanisms to
encourage the parties to disclose their private information.
4. Enforcement of contracts in accordance with the terms of the agreement require special
transaction costs associated with investments in specific assets.
5. In addition to the design reveals the mechanism requires search for other forms of creating
interest of the parties in the strict execution of the contract.
References:
[1.]
[2.]
[3.]
[4.]
[5.]
[6.]
[7.]
[8.]
[9.]
ОЛЕЙНИК, А.Н. (2004). Институциональная экономика: Учебное пособие.- М.:
ИНФРА-М.
WILLIAMSON, O. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust
Implications. New York: Free Press.
WILLIAMSON, O. (1985). The Economic Institution of Capitalism. New York: Free
Press.
АКЕРЛОФ, ДЖ. (1994). Рынок лимонов: неопределенность качества и рыночный
механизм //THESIS. 1994. Вып. 5.
DIAMOND D. (1984) Financial Intermediation and Delegated Monitiring.//Review of
Economic Studies. 1984. Vol. 51.
SCHMIDT-MOHR,
U.
(1992).
Informationsökonomische
Theorien
der
Bankunternehmung und des Bankverhaltens. Ph.D. diss., Universität des Saarlandes,
Saarbrücken..
BALTENSPERGER, E. (1987). Credit. In: J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman, eds.,
The New Palgrave: A Dictionary of Economics. London: Macmillan. Vol. 1.
AKERLOF, G. A., J.L. YELLEN (1986) Efficiency Wage Models of the Labor Market.
Cambridge: Cambridge University Press.
COLEMAN, J. (1990). Foundation of Social Theory. Cambridge: Bolknap-Harvard
University Press.
59
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
DOPADY GLOBÁLNEJ KRÍZY NA EKONOMIKU KRAJÍN
PIIGS A EURÓPSKE PROTIKRÍZOVÉ OPATRENIA
GLOBAL CRISIS IMPACTS ON THE ECONOMY OF PIIGS
COUNTRIES AND EUROPEAN ANTICRISIS MEASURES
Viktória Ďurajová1 – Beata Šarkanová2
Kľúčové slová: kríza, PIIGS, dlhová kríza, EÚ, EMÚ
Abstrakt: Svetová finančná kríza, ktorá prepukla vo forme hypotekárnej krízy po prasknutí
bubliny na realitnom trhu v Spojených štátoch amerických sa veľmi rýchlo pretransformovala
v globálnu recesiu – svetovú ekonomickú krízu, v rámci ktorej bola zasiahnutá aj Európa.
Príspevok sa zameriava na ekonomické dopady globálnej krízy vo vybraných krajinách EMÚ
– v krajinách PIIGS (Portugalsku, Írsku, Taliansku, Grécku a Španielsku). Sústreďuje sa na 3
oblasti: (1) makroekonomický vývoj periférnych krajín EÚ, ktoré boli významne postihnuté
globálnou krízou; (2) špecifiká vybraných ekonomík (PIIGS) a príčin vzniku krízy; (3) vybrané
opatrenia k riešeniu krízy vybraných ekonomík v európskom geopriestore s potrebnou
participáciou krajín EÚ.
Key words: crisis, PIIGS, debt crisis, EU, EMU
Abstract: The global financial crisis, which was broken out as mortgages crisis after the split
of bubble on reality market in United States, has been very quickly transformed into global
economic crisis. The economic crisis has affected European countries thru the economy and
financial markets connection as the aspect of the globalization. The paper deals with economy
impact of global crises in some euro area countries – especially in PIIGS countries (Portugal,
Ireland, Italy, Greece and Spain). The paper goes through the three areas: (1) the
macroeconomic development in PIIGS countries, which were significantly affected by global
crisis; (2) the specifics of PIIGS countries and the reasons of crisis; (3) some measures for crisis
solutions in European Area with needed participation of EU member states.
JEL Classification: E44, F34, F36
1 ÚVOD
Súčasná globálna kríza, často porovnávaná aj s Veľkou hospodárskou depresiou 20. storočia,
je najhlbším prepadom globálnej ekonomiky po druhej svetovej vojne. Dôsledky svetovej
finančnej krízy, ktorá začala v USA, sa preniesli aj do Európy (pozri obrázok 1) a predstavujú
Viktória Ďurajová, Ing. PhD., BIVŠ, zahraničná vysoká škola B. Bystrica, Cesta na štadión 7, 974 01 Banská
Bystrica, MT: 0911 543 935, [email protected]
2
Beata Šarkanová, Ing. Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, MT: 0911 589 151,
[email protected]
1
60
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
doposiaľ nevyriešený problém. Veľmi významnými sa stávajú verejné dlhové problémy,
predovšetkým v krajinách Európskej únie.
Obrázok 1 – Priebeh svetovej krízy v období od roku 2007 až do polovice roku 2013
Zdroj: Štěrbová, 2013, s. 78.
Podľa Kunešovej (2006, s. 51-52) môžeme finančné krízy považovať za najvýznamnejší
negatívny dôsledok liberalizácie medzinárodného kapitálu. Po páde bretton-woodskeho
menového systému sa vo svetovom hospodárstve zvyšovala nielen frekvencia, ale taktiež sila
finančných kríz, ktoré sa v 90. rokoch objavovali zhruba v dvojročných intervaloch, nadobúdali
čoraz nákladnejší charakter a týkali sa čoraz širšieho okruhu krajín. Za príčinu je možné
považovať rastúcu globalizáciu svetového hospodárstva, ktorú sprevádza liberalizácia
kapitálových tokov a táto ponúka investorom na medzinárodných kapitálových trhoch široké
investičné možnosti, no zároveň je spätá s určitými rizikami – hlavným z nich je finančná
nestabilita. Ak v určitej krajine vypukne finančná kríza, nákaza sa šíri rýchlo ďalej. Príčinou je
liberalizácia pohybu kapitálu a rozpor medzi masovými reakciami investorov, ktorých odliv je
vyvolaný zmenou očakávaného budúceho vývoja danej krajiny či regiónu, taktiež nejednotnou
a neúčinnou reakciou na tento vývoj. Krajiny s nadhodnoteným, málo pružným alebo
fixovaným devízovým kurzom, slabým finančným systémom a zlou rozpočtovou situáciou,
zahraničným zadlžením s vysokým podielom zahraničných záväzkov patria medzi tie, ktoré sú
voči krízam a špekulatívnym útokom kapitálu najzraniteľnejšie.
Finančné krízy nepredstavujú žiaden nový fenomén, avšak krízy z posledných rokov
obsahujú nové prvky, zdrojom ktorých sú finančné inovácie a rastúca globalizácia finančných
trhov. Medzi tieto nové prvky patria nákazové šírenie (contagion) kríz z krajiny pôvodu do
ďalších ekonomík a rýchly prenos vedľajších účinkov (spillover effect) kríz z finančného
sektora do reálneho sektora (Cihelková, 2008, s. 176).
V čase vytvárania eurozóny, v rámci integračného procesu, nedošlo k predvídaniu možnosti
vzniku problémov takého rozsahu, akým čelí Európska únia a obzvlášť Európska menová únia
od obdobia vypuknutia krízy až do súčasnosti. Kríza zasiahla Európu a obzvlášť krajiny PIIGS
(Portugalsko, Taliansko, Írsko, Grécko a Španielsko) značne nepripravené, našla živnú pôdu v
existujúcich nerovnováhach štátov, či už by sme sa zmienili o vysokej zadlženosti krajín ako
Portugalsko, Grécko či Taliansko, nadmernej prepojenosti ekonomiky na sektor stavebníctva v
prípade Írska či Španielska, alebo strate konkurencieschopnosti krajín – dopady krízy sa
61
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
odrážali vo fiškálnej oblasti, bankovom sektore aj reálnej ekonomike. Jej negatívne a
sprievodné javy sú kvantifikovateľné vo všetkých týchto oblastiach.
2 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V KRAJINÁCH PIIGS
V druhej časti príspevku uvádzame vývoj vybraných makroekonomických ukazovateľov
v krajinách PIIGS a sústreďujeme sa na negatívne dopady a sprievodné javy krízy počas tohto
vývoja. Vývoj tempa rastu reálneho HDP v % v období 2007-2013 uvádzame v tabuľke 1.
Z údajov vyplýva, že v roku 2009 došlo k výraznému prepadu v raste produkcie krajín
v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. V roku 2010 dochádza k miernemu
oživeniu, odvtedy však nadobúda znova mierne klesajúci charakter.
Tabuľka 1 – Rast reálneho HDP v % (2007–2013) a priemerný rast za dané obdobie
Krajina
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3,2
3,0
5,0
3,5
3,5
1,7
2,4
0,4
0,4
-2,2
-0,2p
0,9
-1,2
0,0
-4,5
-4,4
-6,4
-3,1p
-3,8
-5,5
-2,9
2,0
2,0
-1,1
-4,9p
-0,2
1,7
1,9
1,7
1,6
2,2
-7,1p
0,1
0,4
-1,3
-0,4
-0,7
0,2
-7,0p
-1,6
-2,4
-3,2
0,1
-0,5
n
-3,9p
n
-1,9
-1,4
EÚ-27
Eurozóna
Írsko
Grécko3
Španielsko
Taliansko
Portugalsko
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 23.3.2014.
OBJEMOVÉ
INDEXY HDP PER
CAPITA
Zo zobrazenia HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily na grafe 1 vyplýva, že v porovnaní
s rokom 2008 relatívna pozícia všetkých krajín PIIGS v roku 2012 klesla, čo svedčí o poklese
životnej úrovne obyvateľov týchto ekonomík. Najlepšiu pozíciu si udržalo Írsko (29 % nad
priemerom EÚ-27), naopak najhoršiu Portugalsko (24 % pod priemerom EÚ-27).
K najvýraznejšiemu prepadu životnej úrovne došlo v Grécku.
140
120
132 129
109 108
104
104 101
100
96
93
80
78 76
75
60
EUROZÓNA
ÍRSKO
GRÉCKO
ŠPANIELSKO
TALIANSKO
PORTUGALSKO
Graf 1 – Objemové indexy HDP na obyvateľa v PPS (EÚ-27=100), 2008 a 2012
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 23.3.2014.
3
p – predbežné údaje, n – nedostupné údaje
62
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
MIERA
NEZAMESTNANOS
TI
V%
30,0
EÚ-27
Eurozóna (17 krajín)
20,0
Írsko
Grécko
10,0
Španielsko
Taliansko
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Portugalsko
Graf 2 – Miera nezamestnanosti (%) v období rokov 2007-2013
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 23.3.2014.
Pokles výkonnosti ekonomík sprevádza vývoj miery nezamestnanosti. Na grafe 2 uvádzame
vývoj miery nezamestnanosti v krajinách EÚ-27, eurozóne a krajinách PIIGS v období 20072013. Z údajov vyplýva, že v období od roku 2008 miera nezamestnanosti nadobúda rastúci
charakter. V roku 2009 nastal najvýraznejší nárast nezamestnanosti v Španielsku z 11,3%
v roku 2008 na úroveň 18% v roku 2009. Výrazný nárast nezamestnanosti je badateľný takisto
v prípade Grécka, najmä v období od roku 2010.
Dopady krízy na oblasť verejných financií štátov PIIGS popisujeme na základe vývoja salda
verejných financií a verejného dlhu v % HDP. Z údajov prezentovaných v tabuľke 2 a 3
vyplýva, že v roku 2009 došlo k zvýšeniu deficitu verejných financií, najväčší prepad však
nastal v Írsku v roku 2010, kde deficit dosiahol hodnotu -30,6% HDP. Stúpajúci charakter
nadobúdal v sledovanom období aj pomer verejného dlhu k HDP. Najvyšší verejný dlh dosiahlo
Grécko v roku 2011 (170,3%). Najnižšie hodnoty verejného dlhu počas celého obdobia
dosahovalo z krajín PIIGS Španielsko.
Tabuľka 2 – Saldo verejných financií
(% HDP)
Krajina
EÚ-27
Eurozóna
(17 krajín)
Írsko
Grécko
Španielsko
Taliansko
Portugalsko
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-0,9
-2,4
-6,9
-6,5
-4,4
-3,9
-0,7
-2,1
-6,4
-6,2
-4,2
-3,7
0,2
-7,4
-13,7
-30,6
-13,1
-8,2
-6,5
2,0
-9,8
-4,5
-15,7
-11,1
-10,7
-9,6
-9,5
-9,6
-9,0
-10,6
-1,6
-2,7
-5,5
-4,5
-3,8
-3,0
-3,1
-3,6
-10,2
-9,8
-4,3
-6,4
Tabuľka 3 – Hrubý konsolidovaný verejný dlh
(% HDP)
Krajina
EÚ-27
Eurozóna
(17 krajín)
Írsko
Grécko
Španielsko
Taliansko
Portugalsko
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov
z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/,
24.3.2014.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
58,9
62,2
74,5
80,0
82,4
85,2
66,4
70,2
80,0
85,4
87,3
90,6
24,9
44,2
64,4
91,2
104,1
117,4
107,4
36,3
112,9
40,2
129,7
54,0
148,3
61,7
170,3
70,5
156,9
86,0
103,3
106,1
116,4
119,3
120,7
127,0
68,4
71,7
83,7
94,0
108,2
124,1
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov
z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/,
24.3.2014
3 ŠPECIFIKÁ KRÍZY V KRAJINÁCH PIIGS
Tretia časť príspevku sa podrobnejšie venuje špecifikám krajín PIIGS v súvislosti s krízou.
Východiská a príčiny dlhovej krízy krajín PIIGS prezentujeme v tabuľke 4, z ktorej budeme
vychádzať pri detailnejšej analýze príčin krízy v jednotlivých štátoch.
63
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 4 – Špecifiká príčin dlhovej krízy krajín PIIGS
Krajina
Príčiny dlhovej krízy
Portugalsko
Vysoká zadlženosť domácností a štátu. Problémová štruktúra hospodárstva a nízka
konkurencieschopnosť ekonomiky.
Banková kríza spôsobená bublinou na realitnom trhu – štát prevzal na seba záväzky bánk, čo sa
výrazne premietlo do nárastu dovtedy pomerne nízkeho verejného dlhu.
Vysoká zadlženosť ekonomiky s dlhom dlhodobo nad úrovňou 100% HDP. Nestabilná politická
situácia – časté zmeny v politickej štruktúre, ktoré znemožnili realizáciu štrukturálnych
reforiem.
Vysoká zadlženosť krajiny s dlhom dlhodobo nad úrovňou 100% HDP. Nedostatočná
konkurencieschopnosť krajiny a slabá diverzifikácia hospodárstva. Prebujnený sociálny systém.
Realitná bublina. Rast zadlženosti domácností, prasknutie realitnej bubliny spôsobilo problémy
v
bankovom
sektore.
Vysoká
miera
nezamestnanosti
podmienená
slabou
konkurencieschopnosťou niektorých regiónov.
Írsko
Taliansko
Grécko
Španielsko
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Medveď – Vargová, 2012, s. 6-7.
3.1 Grécko
Grécko vstúpilo do EMÚ s dvomi slabými stránkami: (1) príliš vysoký pomer dlhu k HDP
(viac než 100%-ný), čo malo nepriaznivý vplyv na rastové vyhliadky a nastavilo vážne
obmedzenia pre fiškálnu politiku, a (2) inštitucionálny fiškálny rámec, ktorý určoval fiškálne
výstupy bol extrémne slabý (takmer žiadny) (http://www.bankofgreece.gr/, 12.4.2014).
De Grauwe uvádza, že za grécku situáciu nesú zodpovednosť minimálne traja kľúčoví hráči.
Ako prvé je možné uviesť grécke vlády a existenciu slabého politického systému, čoho
dôsledkom sa stalo kontinuálne nezvládanie riadenia domácej ekonomiky, zvyšovanie miery
vládneho dlhu, ktorého úroveň už prevyšovala 100% HDP, a ktorý bol omnoho vyšší než v
krajinách zvyšku eurozóny. Za zodpovedné je možné považovať aj finančné trhy a ratingové
agentúry, ktoré boli krátkozraké v predpovedaní hypotekárnej krízy v USA v roku 2007. Toto
zlyhanie ich v snahe odhaliť potenciálnu dlhovú krízu viedlo k prehnanej reakcii. Grécko a
ďalšie krajiny na periférii EMÚ boli pre ne prirodzeným cieľom, kvôli ich dlhodobým vysokým
rozpočtovým deficitom. Znížili rating Grécka, čo krajinu viedlo k tomu, aby sa stiahla z
medzinárodných dlhopisových trhov. Časť zodpovednosti je prikladaná aj Európskej centrálnej
banke a vládam v eurozóne za ich oneskorenú reakciu. Krajiny eurozóny (najmä Nemecko)
neposkytli trhom jasný signál o ochote poskytnúť politickú a finančnú podporu krajinám, ktoré
čelia finančným problémom. Podľa autorov Kouretasa a Vlamisa sa pod krízu v Grécku
podpísal rad faktorov. Niektoré z nich je možné zaradiť medzi endogénne, v súvislosti so
štruktúrou gréckej ekonomiky ako takej, prolongovanou makroekonomickou nerovnováhou a
problémom dôveryhodnosti makroekonomickej politiky, ktorým krajina čelí. Ďalšie faktory –
exogénne, súvisia s dôsledkami nedávnych turbulencií na finančných trhoch a načasovaním
reakcie Európy na grécku fiškálnu krízu (Kouretas, 2010, s. 393-394).
3.2 Írsko
Obrat, ktorý nastal v ekonomike Írska (taktiež nazývanej „keltským tigrom“) v posledných
rokoch je pravdepodobne najdramatickejším zo všetkých krajín eurozóny, keďže spomínaná
éra skončila prasknutím realitnej bubliny a bankovou krízou (Whelan, 2013, s. 1).
Podľa Honohana (2009 a, s. 1) patrí Írsko svojou fiškálnou krízou, bankovou krízou a krízou
konkurencieschopnosti medzi krajiny, ktoré boli postihnuté globálnou krízou najťažšie. Od
roku 1988 do 2007 sa reálny HDP v krajine zvyšoval ročne v priemere o 6%, pričom ročne
dosahoval počas obdobia 1995-2000 dvojciferné hodnoty. Rovnako ohromujúci bol pokles
64
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
miery nezamestnanosti zo 16% v roku 1994 na 4% v roku 2000, čo predstavovalo prvýkrát
v modernej histórii krajiny plnú zamestnanosť. Avšak po takmer dvoch desaťročiach rapídneho
rastu sa írska ekonomika zrútila počas súčasnej ekonomickej krízy omnoho vážnejšie než
v prípade iných krajín. Pokles reálnej ekonomiky sa odrážal vo vzniku dvojitej krízy
v bankovom sektore a verejných financiách, čo sa negatívne odrazilo v dostupnosti úverov
a zvýšenie daňových sadzieb prehĺbilo straty outputu.
Napriek vysokej produktivite práce došlo v neskorších rokoch írskeho rozmachu k
nahromadeniu nebezpečných nerovnováh, ktorých jadrom bol mimoriadny „boom“ v oblasti
bývania. Rast populácie a príjmov v krajine vytvoril predpoklady pre nárast dopytu po bývaní.
Európska menová únia umožnila írskym finančným inštitúciám poskytovať hypotekárne
financovanie pri historicky nízkych sadzbách (Whelan, 2013, s. 6). Politika jednotných
úrokových sadzieb ECB viedla k lacným úverom. Hypotekárne sadzby, ktoré sa tradične
pohybovali na úrovni 10% náhle poklesli pod úroveň 5% (pozri graf 3).
ÚROKOVÉ
SADZBY NA
NOVÉ
HYPOTEKÁRN
E ÚVERY (%)
10
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Graf 3 – Priemerné úrokové sadzby na nové hypotekárne úvery (%) v Írsku (1998-2011)
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z http://www.hypo.org/, 6.4.2014.
INDEX
NOMINÁLNYCH
CIEN
NEHNUTEľNOSTÍ
V % (2000=100)
V dôsledku týchto skutočností sa ceny nehnuteľností v období 1996-2007 výrazne zvýšili
(pozri graf 4). Reakciou na nárast dopytu po bývaní bol mimoriadny rozmach v odvetví
stavebníctva, ktoré sa stalo v írskej ekonomike dominantou. Odrazom toho sa stal aj vývoj
indikátorov ponuky nehnuteľností, ktoré uvádzame na grafe 5. Pri efektívnej ekonomike na
úrovni plnej zamestnanosti, s výrazným podielom osôb zamestnaných v tomto odvetví, osôb
prichádzajúcich z nových členských krajín EÚ a takisto vďaka vnútornej migrácii v krajine, bol
dopyt po bývaní podnietený ešte výraznejšie.
250
200
150
100
Írsko
50
Španielsko
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Graf 4 – Vývoj indexu nominálnych cien nehnuteľností v Írsku a Španielsku (2000=100)
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z http://www.hypo.org/, 6.4.2014.
Whelan (2013, s. 6) uvádza, že v roku 2007 tvorilo stavebníctvo až 13,3% zo všetkých
pracovných miest, čo bol najvyšší podiel v OECD.
65
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
100000
50000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Počet zahájených stavieb
Dokončené výstavby
Udelené stavebné povolenia
Graf 5 – Vývoj indikátorov ponuky nehnuteľností v Írsku, obdobie 1998-2012
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z http://www.hypo.org/, 6.4.2014.
Realitný rozmach by nebol možný, keby si írske banky neboli doplnili svoje zdroje
pôžičkami zo zahraničia. Avšak s rastom cien nehnuteľností nesprísňovali úverové podmienky
(Honohan, 2009 b, s. 5). Pred rokom 2003 banky postupovali tradičným spôsobom, t. zn. objem
poskytovaných úverov bol približne rovný objemu vkladov. Avšak po roku 2003 bolo
financovanie rapídnej expanzie v oblasti hypotekárnych úverov kryté predajom emitovaných
dlhopisov medzinárodným investorom. Tento finančný zdroj sa po zrútení realitného trhu
ukázal byť menej stabilným, než je tomu v prípade krytia vkladmi (Whelan, 2013, s. 11-12).
Úverová expanzia ako aj poskytovanie úverov s vysokým loan-to-value ratio (pomer výšky
úveru a hodnoty zabezpečenia – LTV), spôsobila zraniteľnosť bankového sektora v súvislosti
s poklesom na realitnom trhu. Keďže centrálna banka si uvedomovala riziko realitnej bubliny,
odporučila bankám, aby boli obozretnejšie vzhľadom na ich LTV pomery v záujme ochrany
pred následkami pádu cien nehnuteľností. V roku 2006 síce kapitálové krytie úverov s vysokým
LTV mierne narástlo, ale bolo nepostačujúce a neskoré. Banky rozširovali svoje úverové
portfóliá nevídanou rýchlosťou. Úverová expanzia ich vystavila prudkému obratu vo vývoji
cien nehnuteľností, ktorý začal v roku 2007 a vyvolal masívne straty troch významným írskych
bánk. Tieto boli umocnené averziou k riziku na medzinárodných finančných trhoch a voči
írskemu bankovému systému, ktorý mal problém s refinancovaním (OECD, 2011, s. 69).
3.3 Portugalsko
Portugalsko patrí medzi menej vyspelé ekonomiky EÚ, čo sa naplno prejavilo v súvislosti
s ekonomickou krízou v posledných rokoch. Po začatí procesu prijatia eura a smerovania
k naplneniu Maastrichtských kritérií zaznamenalo Portugalsko výrazné zníženie svojich
úrokových sadzieb, čo bolo spôsobené predchádzajúcou ekonomickou výkonnosťou a trhovým
vnímaním úspešnosti procesu prijatia eura (Ovidiu, 2011, s. 28). Rastúcu ekonomickú
výkonnosť krajiny podnietil značný objem prostriedkov zo štrukturálnych fondov, kohézneho
fondu i nefinančnej pomoci zo strany EÚ.
Koncom roku 1990 prežívala portugalská ekonomika obdobie vysokého tempa rastu,
klesajúcej nezamestnanosti a rýchleho dobiehania priemeru EÚ (Pereira, 2012, s. 8). Pokles
nominálnych aj reálnych úrokových sadzieb v spojení s liberalizáciou finančného sektora
a zvýšenou konkurenciou vyústili do nárastu objemu úverov. Tento proces vyvrcholil tesne
pred zavedením eura, kedy medziročný nárast úverov dosiahol 28,6% a krátkodobé (3mesačné) reálne úrokové sadzby boli na úrovni 0% (Ovidiu, 2011, s. 28-29). Keďže nominálne
úrokové sadzby klesali rýchlejšie ako inflácia, Portugalsko (aj ďalšie periférne krajiny EMÚ)
malo nižšie reálne úrokové sadzby ako krajiny jadra EÚ od konca 90. rokov. Dopad tejto
skutočnosti na reálny sektor ekonomiky bol ešte výraznejšie posilnený už spomínanou
liberalizáciou, inováciami a konkurenciou vo finančnom sektore. Ľahký prístup k úverom
podporil domáci dopyt domácností, predovšetkým v oblasti bývania (Abreu, 2006, s. 2).
Dôsledkom toho bol rast zadlženia domácností (pozri graf 6).
66
POMER DLHU
DOMÁCNOSTÍ K
PRíJMOM V %
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
160,00
120,00
80,00
40,00
0,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Graf 6 – Vývoj zadlženia portugalských domácností v období 1995-2012
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 2.4.2014.
Ekonomiku Portugalska ovplyvnilo nepriaznivo aj rozšírenie Európskej únie
stredovýchodným smerom, čo sa začalo prejavovať už od 2. polovice 90. rokov, kedy EÚ
uzatvárala s týmito krajinami zmluvy o pristúpení. Kvalifikovanejšia a lacnejšia pracovná sila
a strategické geografické umiestnenie sa stali dôvodom toho, že tieto krajiny sa stali
atraktívnejšie pre zahraničné investície a predstavovali pre Portugalsko konkurentov (Lourtie,
2011, s. 5). V dôsledku špecializácie obchodu na oblasť textilu, odevov a kože bola ekonomika
krajiny vystavená globalizácii omnoho viac, než v iných krajinách, pričom portugalskému
exportu konkurovali v tejto oblasti rozvíjajúce sa (najmä ázijské) trhy. Navyše, výrazné
zameranie Portugalska na automobilový priemysel spôsobilo, že krajina bola vystavená
výrazným globálnym zmenám v tomto odvetví (OECD, 2008, s. 30). Spomalenie
v medzinárodnom obchode a zníženie produktivity práce tak výrazne zhoršilo stratu
konkurencieschopnosti, ktorá je pre malé otvorené ekonomiky ako portugalská obzvlášť
dôležitá. Odrazom týchto skutočností bol pokračujúci nárast zadlženosti.
3.4 Španielsko
V Španielsku bol v období rokov 1997-2007 dlhý cyklus expanzie v oblasti bývania, ktorý
sa od ostatných cyklov odlišoval mimoriadnym objemom stavieb, ako aj výnimočne dlhým
obdobím trvania (11 rokov).
1000000
500000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Počet zahájených stavieb
Dokončené výstavby
Udelené stavebné povolenia
Graf 7 – Vývoj indikátorov ponuky nehnuteľností v Španielsku v období 1998-2012
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z http://www.hypo.org/, 6.4.2014.
Rozmach v stavebníctve bol podporený bankovými úvermi. Po vstupe Španielska do
eurozóny a zavedení jednotnej meny úrokové sadzby výrazne poklesli, čo podporilo možnosti
získania lacných úverov na bývanie, ale súčasne aj zadlžovanie obyvateľstva. Podiel úverov
poskytnutých developerom a stavebným firmám do roku 2008 dosiahol úroveň 50% HDP
krajiny (Éltetö, 2011, s. 43). Vývoj indexu nominálnych cien nehnuteľností v porovnaní
s Írskom za obdobie 1998-2011 sme už vyššie uviedli na grafe 4. Zo zobrazených údajov
vyplýva, že v porovnaní s Írskom, bol nárast nominálnych cien nehnuteľností v Španielsku
omnoho výraznejší.
V dôsledku problematickej štruktúre zamestnanosti bolo v krajine potrebné podniknúť aj
zásadné reformy na trhu práce. Špecifickou charakteristikou španielskeho trhu práce je dualita
67
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
pracovnej sily – dočasní a trvalí pracovníci. Jedným z prenesených následkov poklesu na trhu
nehnuteľností bol nárast nezamestnanosti.
Dopady krízy na španielske komerčné banky v bankovom sektore neboli natoľko výrazné,
ako v iných krajinách. Subprimárne úvery neboli populárne a rezervy vyžadované španielskou
centrálnou bankou boli vysoké. Stabilitu veľkých španielskych bánk preukázali aj stress testy
bánk, ktoré boli zverejnené v júli 2010 (Éltetö, 2011, s. 45). Zásadnú rolu v španielskom
bankovom systéme hrajú práve sporiteľne „Cajas de Ahorros“. Na rozdiel od tradičných
komerčných bánk, ich hlavným cieľom nie je maximalizácia zisku, nemajú akcionárov a neboli
verejne obchodovateľnými subjektmi. Hrajú dôležitú kultúrnu a spoločenskú úlohu (Cardénas,
2013, s. 8). Sporiteľne sú vo väčšine prípadov riadené na regionálnej úrovni a v minulosti
financovali miestne podnikanie v realitnej oblasti. Kríze boli vystavené v rôznom rozsahu,
napr. Caja Castilla-La Mancha mala najväčší problém s likviditou a jej riadenie prevzala
v marci 2009 definitívne Bank of Spain (Éltetö, 2011, s. 47).
K zvýšeniu finančnej transparentnosti a zvýšeniu dôvery investorov v španielske
bankovníctvo bolo podniknutých niekoľko krokov. Hlavné ciele reformy španielskeho
bankového systému je možné zhrnúť ako reorganizáciu, rozpoznávanie strát a kapitalizáciu.
V rámci reorganizácie došlo k fúziám a akvizíciám v bankovom sektore, k zníženiu počtu
zamestnancov a rozsahu bankovej siete (Carballo-Cruz, 2011, s. 321-322).
3.5 Taliansko
Pre taliansku ekonomiku sa od roku 1994 sa stala typickou snaha udržovať agregátny dopyt
pod kontrolou, vyhnúť sa cenovo-mzdovej špirále a udržať mieru inflácie na relatívne nízkej
úrovni. Väčším problémom sa však stával pretrvávajúci pokles produktivity. Ekonomickému
rastu Talianska v minulosti bránili aj regionálne rozdiely medzi severným, stredným a južným
Talianskom. Miera nezamestnanosti na juhu krajiny je tradične dvakrát vyššia než na severe,
podiel verejných služieb a poľnohospodárstva na HDP je tu oveľa vyšší než priemer, kým
export tvorí oveľa nižší podiel na produkte.
Ďalším zo sektorov vyžadujúcich štrukturálne reformy je trh práce. Napriek reformám z 90.
rokov 20. storočia a začiatku 21. storočia, miera zamestnanosti v Taliansku zaostáva za
väčšinou ostatných európskych krajín. Rozsah a šírka ochrany zamestnanosti v krajine sa
výrazne odlišuje pre jednotlivé skupiny pracovníkov, pričom pre niektoré kategórie
pracovníkov je viac než veľkorysá a pre iné takmer neexistujúca. Hlavné reformné snahy na
zvýšenie flexibility trhu práce a zvýšenie zamestnanosti boli reforma ministra práce Treua
v roku 1997, ktorá sa zameriavala práve aj na južnú časť Talianska, na druhej strane zaviedla
dočasné zmluvy a poskytla stimuly pre prácu na čiastočný úväzok, a Biagiho v roku 2003, ktorá
pokračovala v podpore pružnosti pracovného trhu formou deregulácie využívania atypických
pracovných úväzkov a zavedením nových foriem atypických zmlúv, napr. on-call pracovných
miest a príležitostnej práce. Oba reformné balíky prispeli k rastu celkovej zamestnanosti, ale
taktiež viedli k dualizmu na trhu práce (podobný problém v Španielsku).
Súbežne so zhoršujúcou sa dlhovou krízou sa Taliansko dostalo v druhej polovici roku 2011
aj do politickej krízy. Vláda Silvia Berlusconiho čoraz viac vykazovala známky nestability,
ktoré negatívne ovplyvnili dôveru finančných trhov a európskych lídrov. Tlak finančných trhov
na Taliansko sa dramaticky zhoršil na konci októbra a začiatkom novembra 2011. Výnosy
talianskych desaťročných dlhopisov stúpli na 7,5%, čo bolo 575 bázických bodov nad
nemeckým štandardom. Pod tlakom talianskeho prezidenta Napolitana, dňa 12. novembra 2011
Berlusconi rezignoval a tým formálne otvoril vládnu krízu. Jeho nástupcom sa stal bývalý
68
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
eurokomisár Mario Monti, ktorého reformná agenda sa zameriavala na penzijný systém,
reguláciu trhu práce a daňové úniky (Cencig, 2012, s. 13-30). Talianske plány boli ambiciózne
a konkrétnejšie sa zamerali na zvýšenie flexibility trhu práce, podporu hospodárstva pomocou
deregulácie a podpory malých firiem, znižovanie cenových taríf, podporu
konkurencieschopnosti a liberalizáciu niektorých odvetví (Frkáň, 2012, s. 5).
Taliansky bankový sektor bol krízou dotknutý oveľa menej ako v iných krajinách v dôsledku
niekoľkých faktorov, medzi ktoré môžeme zaradiť spoliehanie sa talianskych bánk na tradičný
obchodný model, ich relatívne malá expozícia voči toxickým aktívam, charakteristiky ich
zdrojov financovania a talianske domácnosti, ktoré sa na úverový trh spoliehali len obmedzene.
Dôležitú rolu pre zabezpečenie toho, aby sa bankový sektor Talianska nevystavil zvýšenému
riziku hral bankový dohľad. Obozretná regulácia a postupy dohľadu zahŕňali napr. požiadavky
na zabezpečenie hypoték (loan-to-value ratio nemal presahovať 80%), zodpovednosť bánk za
poskytovanie úverov tretími stranami (napr. museli zabezpečiť, že hypotekárny makléri
dodržiavajú pravidlá regulácie) a ďalšie (OECD, 2009, s. 44-46).
3.6 PIIGS – neistota na finančných trhoch
Spoločným dôsledkom kríz v krajinách PIIGS bola strata, resp. zníženie dôvery investorov
na kapitálovom trhu, čo možno sledovať na rozširovaní spreadov štátnych dlhopisov dlhopisov
oproti referenčným dlhopisom, čo predstavovalo výrazné predraženie finančných zdrojov
získaných emitovaním štátnych cenných papierov (pozri graf 8). Krajiny sa prostredníctvom
finančných trhov neboli schopné financovať (Kostanjevcová, 2012, s. 7). Spready začali rásť
od začiatku roku 2008 a čím intenzívnejšou sa stávala medzinárodná kríza, tým výraznejšie
rástli aj spready (predovšetkým u 10-ročných dlhopisov).
Graf 8 – Spready medzi výnosmi 10-ročných štátnych dlhopisov vybraných krajín a
nemeckými dlhopismi v bázických bodoch
Zdroj: ECB, 2014, s. 42.
4 VYBRANÉ OPATRENIA EURÓPSKEHO CHARAKTERU
Hybnou silou globalizácie je technický pokrok a integračné procesy, pričom žiaden z týchto
procesov nie je možné zastaviť – je to realita v svetovej ekonomike, z ktorej sa nie je možné
vymaniť bez následných hospodárskych či politických dôsledkov. Odrazom toho je aj vznik
plošne pôsobiacich mechanizmov riešenia súčasnej krízy (resp. problémov individuálnych
ekonomík v EÚ) v rámci integračného zoskupenia celoeurópskeho charakteru.
V dôsledku okolností v Grécku, ktorých vplyv otriasol stabilitou finančných trhov eurozóny
a s ohľadom na možný podobný vývoj v ostatných krajinách Európy predložila Európska
69
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
komisia 9. mája 2010 na mimoriadnom zasadaní ECOFINU návrh na vytvorenie stabilizačného
mechanizmu s cieľom udržať finančnú stabilitu v Európe. Výsledkom bolo schválenie
Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (European Financial Stabilisation
Mechanism, EFSM) v celkovom objeme do 500 mld. eur (na Slovensku známeho ako euroval).
Mechanizmus bol založený na čl. 122 Zmluvy o fungovaní EÚ a medzivládnych dohodách
členských štátov eurozóny, pričom finančná pomoc z rozpočtu EÚ predstavovala 60 mld. eur
a od členských krajín eurozóny 440 mld. eur. Podľa stanov fungoval do júna 2013. V rámci
neho členské štáty vytvorili Európsky finančný stabilizačný fond (European Financial Stability
Facility, EFSF), ktorý garantuje zdroje vo výške 440 mld. eur. Miera zapojenia krajín do
mechanizmu vychádza z kľúča na upisovanie kapitálu ECB (pozri tabuľku 5) a účasť krajín na
ESFS musí rešpektovať vnútroštátne požiadavky. EFSF funguje ako akciová spoločnosť
vytvorená na základe luxemburského práva od 7. júna 2010 (Jevočinová, 2010, s. 14).
Oba spomínané nástroje boli zriadené na dočasnej báze. Pri poskytnutí prostriedkov
dotknutému členskému štátu Únii nevznikajú žiadne dodatočné náklady, keďže tie sú (vrátane
úroku) platené beneficientom danej čiastky. Pred samotným získaním finančných prostriedkov
v prospech určitého štátu (teda pred schválením požiadavky Radou musela daná vláda spoločne
so zdôvodnením požiadavky predložiť aj program nápravy, t. j. spôsob akým bude negatívna
situácia vyriešená na udržateľnej báze. V prípade schválenia boli konkrétne detailné podmienky
programu uvedené v tzv. Memorande o porozumení (Memorandum of Understanding, MoU).
Zodpovedným orgánom za EFSM a požičiavanie finančných prostriedkov na finančných trhoch
a ich poskytovanie členským krajinám, príp. otváranie úverových liniek, bola Komisia
(Štěrbová, 2013, s. 212-213).
Tabuľka 5 – Ručiteľské prísľuby jednotlivých štátov a kvocient príspevku štátov do EFSF1
Krajina
Nemecká spolková republika
Francúzska republika
Talianska republika
Španielske kráľovstvo
Holandské kráľovstvo
Belgické kráľovstvo
Helénska republika
Rakúska republika
Portugalská republika
Fínska republika
Írsko
Slovenská republika
Slovinská republika
Estónska republika
Luxemburské veľkovojvodstvo
Cyperská republika
Malta
Celkom ručiteľské prísľuby
Ručiteľské prísľuby mil. €
211,045.90
158,487.53
139,267.81
92,543.56
44,446.32
27,031.99
21,897.74
21,639.19
19,507.26
13,974.03
12,378.15
7,727.57
3,664.30
1,994.86
1,946.94
1,525.68
704.33
779,783.14
Kvocient príspevku
27.0647%
20.3246%
17.8598%
11.8679%
5.6998%
3.4666%
2.8082%
2.7750%
2.5016%
1.7920%
1.5874%
0.9910%
0.4699%
0.2558%
0.2497%
0.1957%
0.0903%
100.0000%
Zdroj: http://www.rokovania.sk/, 18.4.2014.
Od dátumu nadobudnutia účinnosti zmien sa Helénska republika, Írsko a Portugalská republika stali
odstupujúcimi ručiteľmi.
1
70
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 6 – Prehľad finančnej pomoci Grécku, Portugalsku a Írsku
v mld. EUR
Írsko
Portugalsko
Grécko, z toho:
Participácia PSI
Druhý program
PSI príplatok
akumulované
úroky
celkom
rekapitalizácia
bánk
zvyšok
programu
celkom
Už vyplatené
tranže
17,7
24,8
133,6
29,7
4,9
Suma k
dispozícii
0
1,2
10,1
0
0
Celkovo
34,6
48,2
0
1,8
35,5
50
50,8
8,3
59,1
99
10,1
109,1
17,7
26
144,6
30
5,5
Zdroj: http://www.efsf.europa.eu/, 2.4.2014.
Krátko po vzniku ESFS, najmä po konzultácii s ratingovými agentúrami Fitch, Moody´s
a Standard´s & Poor´s bolo zrejmé, že efektívna úverová kapacita EFSF nedosiahne objem
pôvodne plánovaných 440 mld. eur. Bolo to spôsobené skutočnosťou, že nie všetky ručiteľské
štáty mali rating AAA, ale EFSF tento rating dosiahol (aj vďaka objemu svojho základného
imania), preto pre jeho udržanie bolo potrebné, aby mali všetky záruky poskytnuté na programy
emisií dlhopisov rovnaký rating AAA. Dosiahlo sa to navýšením objemu záruk krajín s AAA
ratingom, ale aj pomerným zvýšením záruk ostatných členov EFSF s cieľom zachovať
spravodlivé rozdelenie ručiteľských záväzkov. Tie sa po novej úprave zvýšili na 779 mld. eur
a zreálnili tak efektívnu úverovú kapacitu na pôvodne želateľných 440 mld. eur
(http://www.rokovania.sk/, 18.4.2014). Súhrnný prehľad finančnej pomoci Grécku,
Portugalsku a Írsku poskytnutej z Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu
uvádzame tabuľkovou formou v tabuľke 6.
Dňa 1. júla 2013 sa stal jediným a stálym mechanizmom pre nové programy finančnej
pomoci nástupca EFSF – Európsky stabilizačný mechanizmus (European Stability Mechanism,
ESM). EFSF však zostáva aktívny v prípade pokračujúcich programov pre Portugalsko, Írsko
a Grécko. Keď budú všetky finančné nástroje EFSF splatené v plnej výške, EFSF bude zrušený
a zlikvidovaný (http://www.efsf.europa.eu/, 17.4.2014). Koncom roka 2010 bol schválený
vznik permanentného Európskeho stabilizačného mechanizmu, ktorý od polovice roka 2013
nahradil EFSF a EFSM. Najpodstatnejšou zmenou, ktorú priniesol bolo okrem prvku stálosti
včlenenie možnosti zapojenia súkromných veriteľov do riešenia problémov. Jednalo sa
o klauzulu kolektívneho jednania, kde môžu veritelia kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť
o právne záväznej zmene podmienok splatnosti dlhových inštrumentov, napr. pozastavení
preplácania úrokov, zníženia hodnoty úrokov, predlženia splatnosti a podobne (Štěrbová, 2013,
s. 215-217). Dočasný euroval sa ukázal ako nedostatočný, preto bol trvalý euroval (t. j. ESM,
pozri obrázok 2), ktorý mal pôvodne fungovať od júla 2013, spustený už v októbri 2012
(namiesto júla 2012, bolo potrebné čakať na jeho schválenie v Nemecku).
71
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Obrázok 2 – Poslanie a rozsah aktivít EFSF a ESM
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa http://www.esm.europa.eu/, 21.4.2014.
ESM je akciová spoločnosť, ktorá je vo vlastníctve členských štátov eurozóny. Tie majú
povinnosť podieľať sa na základnom imaní vo výške určenej zmluvou. Celkový autorizovaný
kapitál ESM je vo výške 700 mld. eur, z ktorých 80 mld. eur predstavuje hotovosť a 620 mld.
eur kapitál na požiadanie a garancie (Šikulová, 2012, s. 14). Maximálna úverová kapacita ESM
je stanovená na 500 mld. eur. Pôvodne bolo ako hlavný nástroj pomoci pozorované
poskytovanie úverov krajinám, zatiaľ čo intervencie na trhoch obligácií boli výnimočné. Po
revízii však bola pridaná možnosť poskytnúť štátu úver na rekapitalizáciu finančných inštitúcií
(v prípade Španielska, pozri tabuľku 7). Ďalej je predpokladaná užšia spolupráca s MMF
a došlo k zníženiu nákladov na financovanie poskytnutých úverov. Podstatným doplnením
podmienok je aj fakt, že štáty žiadajúce o pomoc sa musia podieľať na fiškálnom kompakte, t.
zn. snažiť sa dodržiavať pravidlo vyrovnaných rozpočtov (Štěrbová, 2013, s. 217). ESM
poskytol prostriedky Španielsku a Cypru. Španielsko v decembri 2013 úspešne ukončilo
záchranný program (http://www.esm.europa.eu/, 21.4.2014).
Tabuľka 7 – Finančná pomoc na rekapitalizáciu španielskeho bankového sektora
Dátum výplaty
11.12.2012
5.2.2013
Vyplatená suma
39,468 mld. €
1,865 mld. €
Vyplatená suma
kumulatívne
39,468 mld. €
41,333 mld. €
Priemerná
splatnosť úveru
12,5 rokov
12,2 rokov
Konečná
splatnosť
11.12.2027
11.12.2025
Zdroj: http://www.esm.europa.eu/, 14.4.2014.
5 ZÁVER
Integračné procesy ako hybná sila globalizácie nesú zo sebou aj negatívne javy. Zámerom
tohto príspevku bolo poukázať na dva aspekty:
1) prenos problémov cez integrovaný finančný trh. Tento aspekt načrtávame cez
prepuknutie európskej krízy – špecificky v krajinách PIIGS.
2) potrebné riešenia problémov iba vybraných ekonomík zoskupenia môžu negatívne
ovplyvniť ostatné participujúce krajiny, alebo inými slovami inak zdravé ekonomiky
zoskupenia môžu byť nútené podieľať sa na riešení problémov. Ako príklad môžeme
uviesť participáciu členských krajín EÚ na EFSF. Ďalšími príkladmi, ktoré nie sú
72
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
rozoberané v tomto článku, sú prijatie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe
v hospodárskej a menovej únii a vytváranie bankovej únie.
Práve prepuknutie globálnej krízy v ostatných rokoch poukázalo aj na negatívnu stránku
globalizácie. Špecificky v prípade EÚ, EMÚ sa ozývajú aj kritické hlasy, ktoré zdôrazňujú, že
vytváranie Hospodárskej a menovej únie bol viac politickým než ekonomickým projektom.
Niektoré krajiny dokonca uvažujú o vystúpení z tohto zoskupenia.
Na druhej strane však chceme poukázať, že podpora integračného zoskupenia v spojení
s koncepčnými štrukturálnymi zmenami a zodpovedným prístupom môžu priniesť pozitívny
efekt – čo možno deklarovať na príklade Írska.
Cieľom príspevku nebolo podať komplexné hodnotenie výhod a nevýhod globalizácie, ale
poukázať na vybranom európskom príklade na možné negatíva (prenos problémov v rámci
medzinárodného zoskupenia, či postihy zdravých ekonomík pri riešení individuálnych zlyhaní
krajín, nakoľko by boli potenciálom šírenia problémov) i pozitívne dopady globálnych krokov
k náprave.
Literatúra:
[1.] ABREU, O. 2006. Portugal´s boom and bust: lessons for euro newcomers. In ECFIN
Country Focus [online]. 2006, Vol. 3, Issue 16 [cit. 2014-03-30]. Dostupné na internete:
<http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication1274_en.pdf>.
[2.] BOUYON, S. 2012. Hypostat 2011 [online]. European Mortage Federation, 2012, 108 s.
[cit. 2014-04-06]. Dostupné na internete:
<http://www.hypo.org/DocShareNoFrame/docs/1/GHBIEHDAJGIJPNLBHINODKLJP
DW69DBYWNTE4Q/EMF/Docs/DLS/2013-00116.pdf >.
[3.] BOUYON, S. 2013. Hypostat 2013 [online]. European Mortage Federation, 2013, 116 s.
[cit. 2014-04-06]. Dostupné na internete:
<http://www.hypo.org/DocShareNoFrame/docs/3/GHBIEHDAJGIJPNLBHINODKLJP
DW69DBYW6TE4Q/EMF/Docs/DLS/2013-00113.pdf>.
[4.] CARBALLO-CRUZ, F. 2011. Causes and Consequences of the Spanish Economic Crisis:
Why the Recovery is Taken so Long? In Panoeconomicus [online]. 2011, 3, strany 309328 [cit. 2014-04-11]. Dostupné na internete: <http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1452595X/2011/1452-595X1103309C.pdf>.
[5.] CARDÉNAS, A. 2013. The Spanish Savings Bank Crisis: History, Causes and Responses
[online]. Working Paper Series, 2013, WP 13-003, s. 309-328 [cit. 2014-04-14]. Dostupné
na internete:
<http://in3wps.uoc.edu/ojs/index.php/in3-working-paper-series/article/view/n13cardenas/n13-cardenas>. ISSN 2013-8644.
[6.] CENCIG, E. 2012. Italy´s economy in the euro zone crisis and Monti´s reform agenda
[online]. SWP Berlin: Working Paper, 2012, No. 2012/05, 54 s. [cit. 2014-04-11].
Dostupné na internete:
<http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/Italy_Economy.p
df>.
[7.] CIHELKOVÁ, E., FRAIT, J. et al. 2008. Mezinárodní ekonomie II. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2008. 258 s. ISBN 978-80-7400-054-6.
[8.] ÉLTETÖ, A. 2011. The economic crisis and its management in Spain. In Eastern Journal
of European Studies [online]. 2011, Volume 2, Issue 1, s. 41-55 [cit. 2014-04-12].
Dostupné na internete: <http://ejes.uaic.ro/articles/EJES2011_0201_ELT.pdf>.
73
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[9.] EUROSTAT Database: Statistics by theme [cit. 2014-03-24]. Dostupné na internete:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes>.
[10.] FRKÁŇ, B. 2012. Môže Španielsko a Taliansko žiadať o pomoc z eurovalu? In Biatec
[online]. NBS, 2012, č. 4, 36 s. [cit. 2014-04-07]. Dostupné na internete:
<http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2012/biatec041
2.pdf>. ISSN 1335-0900.
[11.] HONOHAN, P. 2009 a. What went wrong in Ireland [online]. Trinity College Dublin,
2009, 11 s. [cit. 2014-04-05]. Dostupné na internete:
< http://homepage.eircom.net/~phonohan/What%20went%20wrong.pdf>.
[12.] HONOHAN, P. 2009 b. Resolving Ireland´s Banking Crisis [online]. Trinity College
Dublin, 2009, 27 s. [cit. 2014-04-06]. Dostupné na internete:
<http://www.irisheconomy.ie/Crisis/HonohanCrisis.pdf >.
[13.] JEVOČINOVÁ, K., ORSZÁGHOVÁ, L. 2010. Záchranný balík pre Grécko a Európsky
finančný stabilizačný mechanizmus. In Biatec [online]. NBS, 2010, č. 7, 33 s. [cit. 201403-26]. Dostupné na internete:
<http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2010/biatec071
0.pdf>. ISSN 1335-0900.
[14.] KOSTANJEVCOVÁ, L. 2012. Vývoj na trhu štátnych dlhopisov a ich reakcia na
programy priameho nákupu aktív ECB. In Biatec [online]. NBS, 2012, č. 10, 32 s. [cit.
2014-03-26]. Dostupné na internete:
<http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2012/biatec101
2.pdf>. ISSN 1335-0900.
[15.] KOURETAS, G. P., VLAMIS, P. 2010. The Greek Crisis: Causes and Implications. In
Panoeconomicus [online]. 2010, č. 4, s. 371-404 [cit. 2014-03-26]. Dostupné na internete:
<http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1452-595X/2010/1452-595X1004391K.pdf>.
[16.] KUNEŠOVÁ, H., CIHELKOVÁ, E. 2006. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy.
2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 319 s. ISBN 80-7179-4554.
[17.] LOURTIE, P. 2011. Understanding Portugal in the Context of the Euro Crisis [online].
2011, 35 s. [cit. 2014-03-30]. Dostupné na internete:
<http://www.iie.com/publications/papers/lourtie20110913.pdf>.
[18.] MANESSIOTIS, B. 2011. The root-causes of the Greek sovereign debt crisis [online].
Bank
of
Greece,
2011
[cit.
2014-04-12].
Dostupné
na
internete:
<http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/The%20rootcauses%20of%20the%20greek%20sovereign%20debt%20crisis%2005%2005%202011(
3).pdf>.
[19.] MEDVEĎ, J., VARGOVÁ, V. 2012. Fiškálne a ekonomické dôsledky krízy v krajinách
EÚ. In Verejná správa a regionálny rozvoj. ISSN 1337-2955.
[20.] OECD. 2011. IRELAND 2011. In OECD Economic Surveys [online]. 2011, 135 s. [cit.
2014-04-06]. Dostupné na internete: <http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/economics/oecd-economic-surveys-ireland-2011_eco_surveys-irl2011-en#page76>. ISSN 1999-0324.
[21.] OECD. 2009. ITALY 2009. In OECD Economic Surveys [online]. 2009, 150 s. [cit. 201404-06]. Dostupné na internete:
<http://osservatoriocrisi.progetti.informest.it/docs/archivio/altri/OERARC46.pdf>.
ISSN 0376-6438.
[22.] OECD. 2008. PORTUGAL 2008. In OECD Economic Surveys [online]. 2008, Volume
2008/9, 144 s. [cit. 2014-03-31]. Dostupné na internete:
74
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
<http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economicsurveys-portugal-2008_eco_surveys-prt-2008-en#page1>. ISSN 0376-6438.
[23.] OVIDIU, C. S. 2011. The Risk Of a Too Quick Euro Adoption By The Eu Member States.
The Case Of Portugal. In Annals of the University of Oradea. Economic Sciences [online].
2011, No. 2, pages 25-32 [cit. 2014-03-30]. Dostupné na internete:
<http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/n2/002.pdf>.
[24.] PEREIRA, P. T., WEMANS L. 2012. Portugal and the Global Financial Crisis – shortsighted politics, deteriorating poublic finances and the bailout imperative: Working
Papers [online]. Lisbon: School of Economics and Management, Technical University of
Lisbon, 2012, 29 s. [cit. 2014-03-30]. Dostupné na internete:
<https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/4647/1/wp%20de26-12.pdf>.
ISSN
0874-4548.
[25.] ŠIKULOVÁ, I. 2012. Vybrané otázky európskej integrácie vo vzťahu k slovenskej
ekonomike. Working paper [online]. EÚ SAV, 2012, , 21 s. [cit. 2014-04-16]. Dostupné
na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/215_wp_40_ivana_sikulova_2012.pdf>. ISSN
1337-5598.
[26.] ŠTĚRBOVÁ, L. 2013. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. První vydání.
Praha: Grada Publishing, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.
[27.] WHELAN, K. 2013. Ireland´sEconomic Crisis. The Good, the Bad and the Ugly.
Working paper [online]. Dublin: Univeristy College Dublin, 2013, WP 13/06 [cit. 201404-05]. Dostupné na internete: <http://www.karlwhelan.com/Papers/WhelanIrelandPaper-June2013.pdf>.
[28.] http://www.efsf.europa.eu/ [cit. 2014-04-17]
[29.] http://www.esm.europa.eu/ [cit. 2014-04-14]
[30.] http://www.rokovania.sk/ [cit. 2014-04-18]
75
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
PLÁNOVANIE VÝKONNOSTI PODNIKU
PLANNING ENTERPRISE PERFORMANCE
Mária Ďurišová1
Kľúčové slová: plánovanie, výkonnosť podniku, plán, rozpočet, ciele podniku
Abstrakt: Podnik realizuje transformačný proces v konkrétnych podmienkach, vo vzájomnej
súčinnosti s prvkami svojho okolia. Plánovanie výkonnosti podniku zahŕňa proces stanovenia
budúcich výsledkov, ktoré zodpovedajú meniacim sa vnútorným a vonkajším podmienkam.
Výkonnosť podniku vyjadruje schopnosť dosahovať určitý výkon na relatívne stabilnej úrovni.
Vychádza z rozpracovaných cieľov podniku a konkrétne v oblasti výkonnosti. Medzi cieľmi
a spracovanými plánmi v podniku musí byť súlad. Ciele majú podobu očakávaných hodnôt
finančných a nefinančných ukazovateľov. Používajú sa rôzne druhy plánov, rozpočtov
a kalkulácií. K vytýčeným cieľom je potrebné stanoviť prostriedky na ich dosiahnutie. Proces
plánovania výkonnosti podniku sa dokončí určením rôznych variantov na dosiahnutie
stanovených cieľov.
Key words: planning, enterprise performance, plan, budget, objectives of the enterprise
Abstract: Enterprise carries out the transformation process in particular conditions with regard
to the elements of its environment. Enterprise performance management involves the process
of future result determination that correspond to changing internal and external conditions. The
enterprise performance expresses the ability to achieve certain performance at relatively stable
level. It is based on developed objectives of the enterprise; particularly in the area of its
performance. The enterprise should ensure the consistency of its objectives with its plans. The
objectives are in the form of expected values of financial and non-financial indicators. Different
types of plans, budgets and calculations are applied. It is necessary to set the means to achieve
the objectives. The enterprise performance management is completed by specifying various
options to achieve predetermined objectives.
JEL Classification: M21
1 ÚVOD
Výsledkom procesu plánovania sú zostavené plány a rozpočty, ktorých obsahom sú
informácie o budúcich ekonomických javoch na podnikovej a vnútropodnikovej úrovni. „V
období silných globalizačných tlakov i doznievajúcej ekonomickej krízy je pre celé ekonomiky
i pre jednotlivé podniky z hľadiska udržania si zákazníkov a trhov nevyhnutná orientácia na
zvyšovanie konkurencieschopnosti, a to aj prostredníctvom efektívnejšieho využívania svojich
disponibilných vstupov“ (Kucharčíková, 2012, s. 248). Plány a rozpočty kvantifikujú
hodnotové ciele jednotlivých činností podniku a podniku ako celku, vychádzajúc z ich
1
Mária Ďurišová, doc. Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra makro
a mikroekonomiky, Univerzitná 8215/1, 010 26
Žilina, t.č. +421 041 5134 400, e-mail:
[email protected]
76
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
naturálneho vyjadrenia. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia došlo k depreciácii ich významu,
čo vyplynulo z historickej tradície plánovaného hospodárstva. Koncom deväťdesiatych rokov
absentovali pre riadenie informácie o stave, ktorý sa má na konci sledovaného obdobia
dosiahnuť. Plány a rozpočty novo ponímané začínajú svoju renesanciu.
Prerod zaznamenali formy rozpočtov, súčasné tendencie smerujú k zostavovaniu
variantných rozpočtov, k rozpočtovaniu s nulovým základom (Zero Based Budgeting), ku
kĺzavým rozpočtom. Pre podnikovú prax má význam zostavovanie predovšetkým
krátkodobých rozpočtov na obdobie maximálne jedného roka, netreba však opomínať ani
strategické plány a rozpočty na dlhšie obdobia. Konkurenčnou výhodou pre podnik
z vypracovaných variantných plánov a rozpočtov je stanovenie adekvátnych cieľov
zohľadňujúcich meniace sa interné a externé podmienky. Problémom sa javí zostaviť ciele tak,
aby spĺňali podmienky merateľnosti, ovplyvniteľnosti, možnosti vyhodnotenia, prehľadnosti a
zrozumiteľnosti.
2 CIELE PODNIKU
V odbornej literatúre sa často prezentuje teoretický názor, že vrcholovým cieľom podniku
je dlhodobá maximalizácia zisku - ide o tzv. klasický prístup. V súčasnom období sa vrcholový
cieľ definuje ako dlhodobý rozvoj a rast podniku. Je cieľom rovnakým pre všetky podniky.
Takto formulovaný vrcholový cieľ sa dá presne kvantitatívne vyjadriť. Tento cieľ v sebe zahŕňa
hodnotovú, ale aj etickú stránku. Prežitie a rozvoj sú podmienené ziskom, rastom produktivity
práce, zvyšovaním podielu vlastného kapitálu, likviditou podniku, vzťah k zákazníkom,
zamestnanom, štátu, obci - zvyšovanie počtu pracovných miest, sociálne istoty, stabilita
dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Strategické ciele sú jedinečné pre daný podnik
a zameriavajú sa na náklady, čas a kvalitu. Zo strategických cieľov vychádzajú čiastkové ciele
a to ekonomické, technické a sociálne, tak ako ich dokumentuje obrázok 1.
Vytýčenie cieľov vzniká na základe kompromisu záujmových skupín podniku
(stakeholders). Cieľom pre vlastníkov je zisk a zhodnotenie vloženého kapitálu, pre manažérov
efektívne investovanie kapitálu a rozvoj podniku a pre zamestnancov dosiahnutie čo najvyššej
mzdy.
Ciele podniku v podobe budúceho želateľného stavu alebo správania, ktorý chce podnik
dosiahnuť; má 4 základné vymedzenia:
1.
Priestorová dimenzia – akého priestoru sa ciele dotýkajú (podnikové, vnútropodnikové,
regionálne, miestne, národné, medzinárodné ciele).
2.
Časová dimenzia – dokedy by sme mali ciele splniť (krátkodobé, strednodobé – do 5
rokov, dlhodobé – nad 5 rokov).
3.
Vecná dimenzia – čoho sa cieľ dotýka (výkonové, koľko budeme vyrábať; finančné
vymedzenia, aká bude rentabilita, likvidita, atď.).
4.
Úrovňová dimenzia – stanovenie úrovne kvality cieľa (ľahšie / ťažšie dosiahnuteľné).
77
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
vrcholový cieľ
Kvantitatívne vyjadrenie
- zvýšenie obratu
- zvýšenie čistého obchodného imania podniku
- zvýšenie podielu na trhu
Kvalitatívne vyjadrenie
- budovanie vzťahu k zákazníkom, zamestnancom, štátu, obci, atď.
strategické ciele
-
zvýšenie kvality produkcie
zníženie nákladov oproti konkurencii
zvýšenie rýchlosti vybavovania objednávky zákazníka
stabilizácia postavenia na trhu
zvýšenie exportu
atď.
čiastkové ciele
ekonomické
technické
likvidita
- inovácie výrobkov
zníženie nákladových druhov - substitúcia práce kapitálom
zvýšenie produktivity práce
- modernizácia výroby a
zvýšenie ekonomickej pridanej skladovej evidencie
hodnoty
- využívanie nových
- atď.
technológií
- atď.
-
sociálne
- stimulácia zamestnancov
- prepracovaný mzdový
systém
- zvyšovanie kvalifikácie
zamestnancov
- atď.
Obrázok 1 Hierarchické usporiadanie cieľov podniku
Zdroj: vlastné spracovanie
3 PROCES PLÁNOVANIA VÝKONNOSTI PODNIKU
„Cieľom systému rozpočtov nie je stanovenie úloh, ale obmedzením neurčitosti zefektívniť
rozhodovací proces,“ (Král, 2001, s128).
Manažér v procese plánovania vytyčuje ciele, vzájomné organizačné vzťahy, kvalifikačné
predpoklady zamestnancov, kvalitu ich práce, spôsoby vedenia zamestnancov a vhodný typ
kontroly. „Plány a plánovanie zahŕňa ciele, akcie, zdroje a implementáciu zameranú na
dosiahnutie lepšej výkonnosti organizácie v budúcnosti,“ (Donelly, Gibson, Ivancevič, 2002, s.
242).
Ciele v oblasti výkonnosti podniku tvorí skupina vzájomne sa ovplyvňujúcich komplexných
cieľov, čo vyplýva z rôznych záujmových skupín v podniku (vlastníci, manažéri, zamestnanci),
78
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
nielen maximalizácia zisku. Vytýčené ciele v oblasti výkonnosti podniku môžu byť
prezentované širokospektrálne prostredníctvom finančných ale aj nefinančných metrík, teda
kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov vzhľadom na ašpiráciu podniku opakovane
dosahovať určitý výkon na pomerne stabilnej úrovni. Na cieľ zvýšenie objemu tržieb sú
naviazané mnohé ďalšie ciele, ako aj na úroveň zisku.
Proces plánovania výkonnosti podniku zahŕňa vytýčenie cieľov, stanovenie prostriedkov
a určenie spôsobov na ich dosiahnutie, tak ako to dokumentuje nasledujúci obrázok 2.
-
P
R
vytýčenie cieľov
O
C
zvýšenie tržieb o ......
zvýšenie zisku o .....
udržanie podielu na trhu na úrovni
zvýšenie podielu na trhu o .......
zvýšenie produktivity práce o ........
zvýšenie ROA, ROE o ........
zvýšenie ROS o ........
zvýšenie EVA o .......
zvýšenie CFROI o .......
atď.
E
S
elementárne
- zložky dlhodobého majetku,
- zložky obežného majetku,
- výkonná práca,
dispozitívne
- riadiaca práce,
potenciálne
- finančné zdroje a ich premena na
elementárne,
- informácie,
- atď.
P
L
stanovenie prostriedkov
Á
N
O
V
-
A
N
určenie spôsobov
I
-
A
-
analýza a hodnotenie variantov
kombinácie použitia stanovených
prostriedkov (ak sa zvýši objem
pracovníkov, výkonov, ako bude
využitá výrobná kapacita),
kĺzavý, variantný rozpočet, rozpočet
s nulovým základom,
rozloženie v čase,
Obrázok 2 Proces plánovania výkonnosti podniku
Zdroj: vlastné spracovanie
4 INFORMÁCIE VYPLÝVAJÚCE Z PLÁNOVANIA VÝKONNOSTI
Výsledkom plánovania je sústava plánov (rozpočtov) a to plány čiastkové podľa primárnych
a podporných podnikových procesov (plán zásobovania, plán výroby, plán odbytu, plán
79
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
investícií, personálny plán, finančné rozpočty), podľa jednotlivých vnútroorganizačných
útvarov napríklad (rozpočty jednotlivých vnútroorganizačných útvarov), podľa formy (pevný
rozpočet, flexibilný rozpočet, ktorý vychádza z členenia nákladov na variabilné a fixné,
limitujúci a ďalšie rozpočty), podľa času (dlhodobý plán, krátkodobé - operatívne plány a
rozpočty). Zachytávajú informácie o budúcich ekonomických javoch na podnikovej a
vnútropodnikovej úrovni. Význam rozpočtov spočíva v obmedzení neurčitosti.
Obsahom rozpočtov sú obdobné údaje aké sleduje účtovníctvo (náklady, výnosy, zdroje).
Účtovníctvo však zachytáva minulé skutočnosti, rozpočty sa zaoberajú budúcimi javmi.
Rozpočty ako nástroj vnútropodnikového riadenia sa zostavujú za príslušnú oblasť podnikovej
činnosti. Na základe rozpočtov sa vo finančných ukazovateľoch určujú úlohy
vnútropodnikovým útvarom.
Zmyslom podnikových rozpočtov je predovšetkým hodnotové vymedzenie cieľov podniku.
Výsledok hospodárenia sa považuje za základné rozpočtové kritérium. Jeho základňu tvoria:
•
•
•
rozpočet jednotkových nákladov, ktorý je odvodený z rozpočtov výkonov a využíva
najmä informácie o nákladovej náročnosti výkonov,
rozpočet priamych nákladov, ktorý je odvodený z informácií rozpočtov činností,
rozpočet režijných nákladov, kde sa oddelene môže rozpočtovať ich fixná a variabilná
zložka.
Základom procesu plánovania výkonnosti podniku je zostavenie plánu výroby a predaja.
V podniku sa zostavuje na základe objemu predaja podľa minulého, porovnateľného obdobia,
analýzy trhu a predpokladaného záujmu zákazníkov, prijatých objednávok od obchodných
partnerov. Časový horizont jeho zostavenia vychádza z dĺžky výrobného cyklu, môže sa
zostavovať na týždenný, mesačný a štvrťročný časový úsek. Pre plán výroby a predaja je
charakteristickým znakom jeho zostavenie v naturálnych merných jednotkách. Môže mať
nasledujúcu podobu:
Tabuľka 1 - Forma plánu výroby a predaja
Výroba v kusoch,
druh výrobkov
Mesiac
A
B
C
September
Október
November
December
Predaj v kusoch,
druh výrobkov
A
B
C
Zmena stavu
výrobkov v kusoch
A
B
C
Na plán výroby a predaja zostaveného za daný časový úsek nadväzujú finančné plány a
rozpočty vnútroorganizačných útvarov. Je potrebné podotknúť, že plán výroby a predaja
a finančné plány sa obojstranne ovplyvňujú. Finančné plánovanie stanovuje budúcu úroveň
ukazovateľov dokumentujúcich hodnotovú stránku transformačného procesu podniku.
Dlhodobý finančný plán sa zastavuje na obdobie troch až piatich rokov a dokumentuje
zabezpečenie dlhodobých cieľov podniku finančnými zdrojmi. Obsahuje predovšetkým objem
výroby, tržieb, nákladov, zisku, stav majetku, vlastné a cudzie zdroje. Ročný rozpočet
vychádza z dlhodobého rozpočtu, jeho obsahom sú výnosy a náklady podniku alebo
jednotlivých vnútroorganizačných útvarov. Základom rozpočtovania môže byť účelové
členenie nákladov kombinované s členením nákladov podľa závislosti od objemu výkonov.
Krátkodobé rozpočty sa zostavujú za podnik ako celok alebo pre jednotlivé vnútropodnikové
80
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
útvary. Ich obsahom je výkon strediska a výška nákladov, v členení na priame a nepriame
náklady, štruktúra môže byť nasledujúca:
Tabuľka 2 - Štruktúra operatívneho rozpočtu
Položky rozpočtu
Výroba
Priame Režijné
náklady náklady
Údržba
Správa Odbyt
Rozpočet
spoločnosti
Priamy materiál
Priame mzdy
Poistené z miezd
Priame náklady spolu
Režijný materiál
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Služby
Režijné mzdy
Poistené z miezd
Odpisy dlhodob. majetku
Nepriame náklady spolu
Výrobné náklady spolu
Výkon
Vnútropodniková cena
Výsledky procesu plánovania výkonnosti podniku tvoria základ pre rozhodovacie úlohy,
pretože poskytujú informácie predovšetkým o:
a) výnosoch, variabilných a fixných nákladoch v celkovom vyjadrení, v členení podľa
druhu výroby, zákazníkov alebo ich skupín, teritórií odbytu,
b) potrebe zdrojov financovania majetku v budúcnosti, vychádzajúc z rozsahu realizácie
budúcich činností,
c) budúcich príjmoch a výdavkoch podniku pre zabezpečenie likvidity a solventnosti
podniku,
d) potrebnej výške čistého pracovného kapitálu, s ktorým môže manažment pri budúcich
aktivitách disponovať,
e) ekonomických výsledkoch variantnosti riešenia,
f)
budúcich rizikách (konkurencia, ceny, poveternostné podmienky),
g) variantoch, ktoré dlhodobo optimalizujú činnosť podniku,
h) rozsahu činností, ktoré je nevyhnutné realizovať z procesu zostavovania rozpočtu z
nulovým základom,
i)
režijných nákladoch, o rôznorodých činiteľoch pôsobiacich na ich vznik a vývoj.
Proces plánovania výkonnosti podniku je možné ilustrovať na príklade. Rast výkonnosti
podniku bude vyjadrený v cieľoch zvýšenia tržieb o 10 % a zvýšenia zisku o 5 %. Stanovenie
prostriedkov na jeho dosiahnutie bude obsahom plánu výroby a odbytu, finančného plánu aktív
a pasív (objem a štruktúra dlhodobého a obežného majetku, potrebné peňažné prostriedky),
81
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
v pláne nákladov a výnosov v následnom podrobnejšom členení v rozpočtoch
vnútroorganizačných útvarov a v personálnom pláne (počet a štruktúra zamestnancov).
Vymenované plány a rozpočty sa vypracujú vo viacerých variantoch podľa kombinácie
použitých prostriedkov.
5 ZÁVER
Záverom je možné zhrnúť, že plánovanie výkonnosti podniku vychádza zo všeobecných
princípov uplatňovaných v rámci funkcie plánovanie v manažmente. Tieto princípy sa aplikujú
a modifikujú za účelom zhodnotenia vložených zdrojov vlastníkov pri rešpektovaní záujmov
ostatných zainteresovaných skupín a to predovšetkým manažérov, zamestnancov, zákazníkov.
Zhodnotenie vložených zdrojov je vyjadrené finančnými a nefinančnými ukazovateľmi, ktoré
je potrebné naplánovať, to znamená, vytýčiť ciele, stanoviť prostriedky a určiť spôsoby na ich
dosiahnutie. Plány a rozpočty poskytujú informácie pre rozhodovacie úlohy manažmentu
podnikov. Rozpočtu podniku v agregátnej podobe i v členení podľa skupín zákazníkov, druhu
výroby, teritórií odbytu sa venuje nízka miera pozornosti. Dôvodom sa javí nevedomosť, aké
informácie rozpočet poskytuje. Relevantnosť informácií z rozpočtu spočíva v odstránení
neurčitosti výsledkov jednotlivých činností podniku, umožňuje ich riadenie systematickým,
nepretržitým spôsobom.
Systematický rozvoj cielených plánovacích činností založených na analyzovaní,
vyhodnocovaní a triedení predvídaných príležitostí prispeje k zvýšeniu výkonnosti podniku,
ako aj prostredníctvom vytvorenia štandardov. Dôležitosť plánovania podčiarkuje možnosť
znižovania rizika, to znamená, pripraviť sa na negatívne dopady možných rizík. Proces
plánovania je integrujúcim prvkom, dochádza ku koordinácii medzi čiastkovými cieľmi,
správaním jednotlivých častí organizácie a optimálnym spájaním ľudských zdrojov.
Tento článok bol vypracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0421/13 „Atribút
efektívnosti a ľudský kapitál a VEGA č. 1/0526/13 "Modelovanie multilaterálnych vzťahov
ekonomických subjektov a zvyšovanie kvality ich rozhodovacích procesov s podporou IKT“.
Literatúra:
[1.] DONELLY, J.H.,GIBSON, J. L., Ivancevich, J.M. Management. Praha: Grada
Publishing, 2002
[2.] ĎURIŠOVÁ, M., JACKOVÁ, A.: Podnikové financie. Žilina: EDIS-vydavateľstvo ŽU.
2007, ISBN 978-80-8070-661-6.
[3.] KRÁL, B., Manažérske účtovníctvo, SÚVAHA, Bratislava 2001, ISBN 80-88727-45-6
[4.] KUCHARČÍKOVÁ, A. Využitie diagnostického prístupu v oblasti efektívneho využívania
ľudského kapitálu In: Diagnostika podniku, controlling a logistika [elektronický zdroj] :
VI. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : 12.-13. apríl
2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0502-5. - CD-ROM,
s. 247-252.
[5.] SYNEK, M. a kol: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing. 2007. ISBN 80247-1992-4.
[6.] TOKARČÍKOVÁ, E.: Diagnostika aktivít podniku v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
In: Diagnostika podniku, controlling a logistika [elektronický zdroj] : VI. medzinárodná
vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : 12.-13. apríl 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0502-5, s.460 - 465
82
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[7.] ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: SPRINT. 2007.
ISBN 978-80-89085-74-1.
[8.] ŽÁK, M. a kol.: Velká ekonomická encyklopedie. Praha, LINDE 1999
83
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
PROSTREDIE ŠÍRENIA WOM NA SLOVENSKU V RÁMCI
GENERÁCIE Y
ENVIRONMENT OF DISSEMINATION OF WOM IN
SLOVAKIA WITHIN GENERATION Y
Michal Dzian1
Kľúčové slová: marketingová komunikácia, word of mouth, marketingový prieskum,
generácia Y
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na inovatívny nástroj marketingovej komunikácie word of
mouth (WOM). Prvá časť príspevku je venovaná teoretickým východiskám. Druhá empirická
časť zachytáva marketingový prieskum v oblasti WOM. Cieľom je zmapovať prostredie WOM
diskusií na Slovensku medzi generáciou Y. Zameriavame sa na analýzu prostredia v ktorom sa
WOM šíri na Slovensku. Čiastkovým cieľom je tiež poukázať na dôležitosť implemtácie WOM
do komunikácie spoločností.
Key words: marketing communication, word of mouth, marketing research, generation Y
Abstract: The paper focuses on inovative tools of marketing communication, word of mouth
(WOM). The first parth of the paper deals with theoretical issues. The second – empirical- parth
of the paper describes the WOM marketing research and result. The goal is to map the work
environment of the WOM discussions in Slovakia within the Generation Y. The paper focused
on the analysis of the enviroment in Slovakia in which the WOM spreads. It´s subgoals is to
point the importance of implementing WOM in company communication.
JEL Classification: M00, M31
1 ÚVOD
Potreba komunikovať je v ľuďoch zakorenená už od nepamäti a tvorí základ budovania
medziľudských vzťahov. Svoj osobitný význam i postavenie má komunikácia aj v
podmienkach trhového hospodárstva. Globalizácia najviac prispieva k nárastu rýchlosti,
objemu a počtu účastníkov na prenose informácií medzi ľuďmi ale aj medzi komunitami. Proces
globalizácie vytvára pre ľudstvo mnoho výhod no na druhej strane so sebou prináša aj niektoré
nežiaduce negatívne vplyvy. V tzv. „informačnej ére“ a v rámci globalizácie môžu ľudia
komunikovať medzi sebou takmer bez obmedzenia, všade, odkiaľkoľvek a to pomocou
osobných počítačov, mobilných telefónov, iPadov, iPhonov a mnohých iných elektronických
zariadení. Pritom všetci zúčastnení môžu z globalizácie ťažiť, samozrejme len v tom prípade
ak sú dobre pripravení (Orzeatha, 2013).
Michal Dzian, Ing., Technická univerzita vo Zvolene, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva, T.
G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, e-mail: [email protected]
1
84
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Bez marketingovej komunikácie sa v dnešných podmienkach nezaobíde žiadna spoločnosť.
Mnohé podniky však považujú aktivity spojené s marketingom za záležitosť, ktorá markantne
prevyšuje ich rozpočet. Objektívne musíme povedať, že pri niektorých spôsoboch propagácie
alebo podpory predaja je tomu naozaj tak. V širokej škále nástrojov marketingovej komunikácie
sa nájdu aj také, ktoré dokážu aplikovať podniky bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Jedným
z takýchto nástrojov je nástroj označovaný skratkou WOM teda word of mouth, čo môžeme
voľne preložiť ako šírenie ústnym podaním. Relatívna finančná nenáročnosť tohto nástroja a
zároveň to, že ho môžeme označiť za najúčinnejší a najdôveryhodnejší nástroj marketingovej
komunikácie (Kotler a Armstrong, 2004), obrátili aj našu pozornosť týmto smerom. Ak sa na
propagačné stratégie pozrieme z pohľadu globalizácie je potrebné ich rozvoj smerovať s
ohľadom na národnú identitu aby boli atraktívne pre miestnych spotrebiteľov. V súvislosti s
globálnou reklamnou stratégiou rastie potreba prijať zmeny v technológiách, v rozvoji nových
médií a stále viac používať techniky komunikácie akými sú virálny marketing či WOM, ktorých
základom je interakcia zo zákazníkom (Naghi a Para, 2013). Práve probleamtike nástroja
marketingovej komunikácie WOM sa venuje tento príspevok.
2 ŠÍRENIE ÚSTNYM PODANÍM
Šírenie ústnym podaním inak definované aj ako WOM teda word-of-mouth je istá forma
osobnej komunikácie, ktorej základom je výmena informácií o produkte medzi cieľovými
zákazníkmi ale aj medzi susedmi, priateľmi, príbuznými alebo kolegami. WOM môžeme
považovať za druh procesu, ktorý je najčastejšie výsledkom spokojnosti alebo nespokojnosti
spotrebiteľov s kvalitou výrobku alebo služby a tiež veľmi úzko súvisí so starostlivosťou o
zákazníka. Za zmienku stojí najmä fakt, že práve ústne podanie má omnoho väčší vplyv na
zákazníka ako ktorákoľvek iná forma marketingovej komunikácie, dokonca aj v porovnaní s
televíznou alebo tlačenou reklamou (Přikrylová a Jahodová, 2010). Túto tendenciu je najlepšie
vidieť pri tovaroch dlhodobej spotreby taktiež pri produktoch, ktoré sú finančne náročnejšie a
v neposlednej rade aj u produktov, ktoré vytvárajú imidž užívateľa. Produkt, ktorý vyvolá
negatívny WOM vo väčšine prípadov nemôže byť zachránený žiadnym nástrojom
marketingovej komunikácie (Přikrylová a Jahodová, 2010). Dôvod prečo je WOM takým
účinným nástrojom marketingovej komunikácie, spočíva v tom, že WOM dokáže budovať
dôveru spotrebiteľov ku značkám alebo produktom aj v období, kedy jednotlivé klasické
komunikačné kanály takúto možnosť už nemajú (Frey, 2011).
Proces WOM prebieha v medziľudskej komunikácií od nepamäti, najčastejšou formou
takejto komunikácie bola komunikácia „tvárou v tvár“, kedy si ľudia vymieňali dôležité
informácie a skúsenosti o výrobkoch. Rozvojom informačných technológií a internetu naberá
súčasná forma WOM komunikácie nečakané formy. WOM komunikácia je v súčasnosti
naviazaná najme na internetové prostredie, v ktorom vznikajú rozsiahle sociálne siete, diskusné
fóra, on-line chaty, blogy, zákaznícke recenzie, komunitné a osobné weby a pod.
V rámci sociálnych médií majú dominantné postavenie sociálne siete, ako sú Facebook,
Google+, či Twitter. Uvedené sociálne siete konvenčne používajú aj slovenskí užívatelia, ale
podnikateľské subjekty si nie úplne uvedomujú ich komunikačný potenciál (Majerová,
Križanová a Zvariková, 2013). V popísaných podmienkach sociálnych médií sa v podstate
každý užívateľ môže stať aj iniciátorom vzniku WOM a môže pôsobiť prostredníctvom svojich
názorov na produkt alebo značku (Svoboda, 2009). Práve na základe tejto skutočnosti by mali
podniky vnímať zákazníkov ako významné médium, ktoré môže do značnej miery pomôcť
alebo uškodiť značke alebo produktu. Ak podnik dokáže pre svojich zákazníkov pripraviť
nadštandardné plnenie ich požiadaviek je veľká pravdepodobnosť, že práve zákaznícka
85
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
skúsenosť bude spúšťačom WOM komunikácie. Pri problematike WOM môžeme hovoriť o
jeho dvoch základných formách:
 Spontánny WOM - v tomto prípade sa jedná o neformálny a nikým nepodporovaný
spôsob osobného odovzdávania informácií z človeka na človeka. Akúsi variantu
spontánneho WOM tvorí tzv. „socialshopping“, ktorý predstavuje zdieľanie názorov v
rámci sociálnych webov na produkty, značky, ceny atď. medzi užívateľmi v
internetovom prostredí (Mutter, 2010).
 Umelý WOM - tento druh WOM je vytváraný v rámci marketingových oddelení
podnikov a je cielene zameraný na podporu WOM medzi ľuďmi.(Přikrylová, a
Jahodová, 2010) Príklady umelého WOM môžeme pozorovať i na aktivitách rôznych
spoločností, napr. ZAJO ale samozrejme aj na mnohých iných podnikoch. Spoločnosť
ZAJO vyvoláva umelo komunikáciu medzi potenciálnymi zákazníkmi na sociálnej sieti
Facebook, kedy za zdieľanie príspevkov zo strany podniku, sľubuje výhru zdieľaného
produktu. Týmto spôsobom sa šíri reklama aj s komentármi na produkt v objeme od 500
až do 3000 zdieľaní.
Nasledovná časť príspevku je venovaná práve problematike spontánneho WOM a konkrétne
hodnoterniu prostredia v ktorom sa WOM optimálne šíri.
3 METODIKA PRIESKUMU ZAMERANÉHO NA ANALÝZU PROSTREDIE WOM
Problematika uvedeného prieskumu sa venuje marketingovej komunikácií, konkrétne jej
časti nazývanej word of mouth.. Vybraná téma je z pohľadu Slovenska aktuálna, no zároveň
neprebádaná oblasť. Aj vo svete sa realizujú výskumy, ktoré sú zamerané skôr na širšie
spektrum zákazníkov, nielen na úzko vyprofilovanú, či ohraničenú sociálnu skupinu. Snahou
bolo vyplniť priestor absentujúcich prieskumov v danej téme na našom území. V rámci
prieskumu budeme riešiť problematiku WOM ako nástroja marketingovej komunikácie vo
súvzťažnosti s generáciou Y v Slovenskej republike. V tomto prípade bol prieskum realizovaný
ako kvantitatívny, kde na tieto účely bolo za optimálne riešenie považované použiť metódu
dopytovania. V rámci tejto metódy bol ako nástroj získavania informácií použitý dotazník.
Dotazník, ktorý bol zostavený pre potreby prieskumu pozostával z dvadsaťjeden otázok
týkajúcich sa problematiky WOM a z dvoch otázok, ktoré spadali do kategórie identifikačných.
Z celkového počtu otázok, je 8 otázok možné definovať ako polootvorené, v ktorých mali
respondenti okrem predvolených alternatív, možnosť vyjadriť aj svoj vlastný názor. Zvyšných
13 otázok má charakter uzavretých otázok, pri ktorých mali respondenti na výber z predvolenej
škály možností. Nasledujúcim krokom, bol výber respondentov a voľba spôsobu dopytovania.
V našom prieskume sme sa zamerali na skupinu ľudí označovanú ako „generácia Y“ teda
vekovo spadajúcu do intervalu 20 až 34 rokov. Zameranie na túto kategóriu respondentov súvisí
so spôsobom dopytovania, ktorý sme zvolili. Forma prieskumu bola stanovená na internetový
prieskum aj vďaka tomu, že práve na území Slovenska či Česka sa metodológovia tejto
problematike príliš nevenujú. Podľa vyjadrení niektorých odborníkov v oblasti marketingového
výskumu je potrebné počítať s nárastom angažovanosti počítačovej techniky nielen v oblasti
spracovania, ale aj v oblasti zberu informácií (Jurík a Botek, 2011).
Pred hromadným rozoslaním dotazníku bola najskôr spustená skúšobná verzia (pilotáž
dotazníka), ktorá bola zaslaná 10 subjektom na posúdenie. Na základe vecných pripomienok
bol dotazník upravený do konečnej podoby a dňa 17.03. 2014 bol hromadne rozposlaný medzi
respondentov. Celkový súbor respondentov bol stanovený na hodnotu 100 opýtaných. Odozvu
od oslovených účastníkov prieskumu môžeme považovať za veľmi dobrú. Početnosť odpovedí
86
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
kumulovala v troch bodoch pričom každý bod predstavuje rozposlanie dotazníkov novej
skupine respondentov. Na základe toho sme mohli zber údajov ukončiť 14.04. 2014.
4 PROSTREDIE WOM DISKUSIÍ
V rámci hodnotenia prostredia WOM diskusií sme sa zamerali na analýzu nasledovných
oblastí. V prvom rade sme zisťovali aké prostredie dominuje on-line prostrediu v ktorom sa
WOM šíri. Pohľad na šírenie pozitívnych a negatívnych správ sa v odbornej literatúre líši. Na
základe spracovaných údajov však možno povedať, že prevláda názor, ktorý hovorí o tom, že
negatívne správy sú šírené omnoho intenzívnejšie, čo do množstva a rýchlosti, ako tie pozitívne.
(Přikrylová a Jahodová 2010) Prieskum, ktorý vykonala spoločnosť Outbreak (Karlíček a Kráľ,
2011) bol jedným z názorov, ktoré popierali zaužívané paradigmy v oblasti šírenia pozitívnych
a negatívnych správ. V tomto trende môžeme pokračovať aj pri vyslovení výsledku nášho
prieskumu. Z celkového počtu opýtaných sa 13 % respondentov nezaujíma o fóra alebo
diskusie, ktoré sú venované hodnoteniu produktov alebo služieb. Z aktívne sledujúcich sa až
64% opýtaných stretáva skôr s pozitívnym hodnotením a len zvyšných 36% s opačným
prípadom a teda s negatívnym šírením povedomia o produkte alebo službe.
V oblasti definovania prostredia WOM diskusií sme sa ďalej zamerali na konkrétne miesta,
kde dochádza u respondentov k šíreniu informácií o produktoch alebo službách. Podľa
predpokladu sa oslovení účastníci prieskumu najčastejšie rozprávajú doma, v škole a na
pracovisku. Pri podrobnejšom pohľade na prvé tri kategórie môžeme v niektorých prípadoch
pozorovať relatívne väčšie odlišnosti v správaní subjektov z pohľadu pohlavia.
Graf 1 - Špecifické odlišnosti pri komunikácií mužov a žien v domácom prostredí
Pri komunikácií v domácnosti a v škole sú rozdiely iba minimálne aj keď aj v tomto smere
je možné odlišnosti vidieť. Súkromné prostredie domova vyhovuje obom pohlaviam a ich
otvorenosť komunikácií je v tomto prostredí najväčšia. Ako však môžeme vidieť na grafe 1
prostredie domácnosti vyhovuje viac ženám ako mužom.
Každé konkrétne miesto, na ktoré sme sa dopytovali respondentov v predchádzajúcej otázke,
sme zastúpili konkrétnym subjektom, pričom sme škálu subjektov rozšírili aj o účastníkov online prostredia. Respondentov sme sa pýtali ako často komunikujú s uvedenými subjektmi o
produktoch alebo službách. Navzdory nášmu predpokladu sa subjekty z on-line prostredia
nenachádzali na popredných miestach. Tak ako v predchádzajúcej otázke, aj v tomto prípade
patrí dominantné postavenie práve rodine, priateľom, kolegom a spolužiakom. Túto skutočnosť
zachytáva aj nasledovný graf.
87
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Graf 2 - Mapa subjektov s najväčšou intenzitou komunikačných stretov
Pri analýze ďalšej otázky, sa z pohľadu pohlavia, stáva zaujímavým prvkom subjekt
„odborník“. V tomto prípade sa takmer 50 % mužov pravidelne alebo veľmi často, rozpráva o
produkte alebo službe s určitým odborníkom v danej oblasti. Toto zistenie znázorňuje
nasledovný obrázok. V tomto smere vidíme opäť možnosť pre podniky, ako cielene vplývať na
užívateľov a týmto spôsobom aj zintenzívňovať WOM o svojom podniku.
Graf 3 - Špecifické odlišnosti v komunikácií žien a mužov v intenzite hovorov s odborníkom
Aby závery, ktoré vyslovujeme boli čo možno najpresnejšie, tak sme okrem intenzity
komunikácie so subjektmi, sledovali aj ďalší nemenej dôležitý faktor, a to dôveryhodnosť.
V nasledovnej časti prieskumu sme sa respondentov pýtali na to, akú dôveryhodnosť pripisujú
jednotlivým subjektom. V tejto otázke sme on-line prostredie rozdelili do podrobnejších
kategórií, pretože sme predpokladali, že respondenti budú pripisovať „on-line“ komunikácii
veľkú dôveryhodnosť. Na základe predchádzajúcej otázky a tiež po vyhodnotení aktuálnej
otázky, sme došli k záveru, že on-line komunikácia nepatrí medzi preferované kanály
komunikácie o produktoch alebo službách. Tieto zistenia preto vyvracajú náš predpoklad a aj
napriek tomu, že „generácia Y“ vyrastala v prostredí počítačového boomu, stále pripisuje
väčšiu dôveryhodnosť subjektom, ktoré pozná priamo z „off-line“ prostredia.
88
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Predmetom prieskumu ďalej bolo stanoviť veľkosť skupiny v ktorej respondenti komunikujú
o produktoch a službách. V rámci výskumu vykonaného v Českej republike (Karlíček, a Král,
2011), sme predpokladali, že výsledok tejto analýzy bude totožný a optimálna veľkosť skupiny
v ktorej sa šíri WOM bez väčšieho odporu, bude skupina 3 až 4 ľudí. Výsledok však opätovne
vyvracia náš predpoklad, nakoľko optimálne množstvo ľudí je podľa nášho prieskumu nižšie
ako v podmienkach Česka. Teda šírenie informácií o produktoch alebo službách spadá do
kategórie veľmi interných rozhovorov v skupine, ktorú tvoria optimálne dvaja ľudia. Veľkosť
skupiny, v ktorej sa respondenti zväčša venujú šíreniu informácií o produktoch alebo službách
je však veľmi špecifická pri pohľade z perspektívy pohlavia. V tomto ohľade je viditeľná
výrazná odlišnosť pri komunikácií medzi mužmi a ženami. Každej skupine subjektov vyhovuje
iná veľkosť skupiny zúčastnených rozhovoru. Polovica všetkých mužov preferuje skôr
komunikáciu v skupine dvoch ľudí, pričom ďalších 27 % mužov dokáže o produktoch a
službách komunikovať v skupine do 4 ľudí. U žien platí však opačná závislosť. Za optimálne
prostredie považuje až 61 % žien skupinu ktorá sa skladá z minimálne 4 a viacerých ľudí.
Graf 4 - Optimálna veľkosť skupiny pri šírení WOM
5 ZHRNUTIE
Pri globálnom pohľade na prostredie v ktorom sa šíri WOM, v rámci generácie Y, musíme
povedať, že v mnohých prípadoch boli výsledky prieskumu prekvapujúce. Výsledky dokonca
vytvárali akýsi proti prúd s teoretickými poznatkami a paradigmami, v oblasti marketingu a
marketingovej komunikácie. Dôvod prečo pozorujem takýto odklon môže byť zapríčinený
dvoma premennými. Prvou premenou je nami zvolená metóda zberu dát. Výhodou on-line
dotazníka je jeho anonymita, ktorá zároveň predstavuje i jeho veľkú nevýhodu. Tento faktor
môže do značnej miery skresliť výsledky výstupu. Druhým dôvodom resp. premennou je
samotná zadefinovaná vzorka respondentov, ktorí sú Európania, žijúci v postkomunistickej
krajine. Ešte stále sme v období, kedy sa myšlienky demokracie etablujú. Niektorí autori
dokonca tvrdia, že prijímanie myšlienok v spoločnosti je ustálené až s výmenou minimálne
polovice predchádzajúcej generácie. Dovolíme si tvrdiť, že v našej krajine ešte stále rezonuje
ranný kapitalizmus. Prostredie v ktorom respondenti vyrastali je teda unikátne, úplne odlišné
oproti západnému svetu.
89
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0387/13 „Komplexný model
komparatívnych výhod drevospracujúceho reťazca“ týmto ďakujem agentúre VEGA MŠ SR za
finančnú podporu pri riešení projektu.
Literatúra:
[1.] FREY, P. 2011. Marketingová komunikace nové trendy 3.0. Tretie rozšírené vydanie. Praha :
Management Press, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7261-237-6.
[2.] JELAČIĆ, D., MAŤOVÁ, H., BIČANIĆ, K. 2010. Perception of corporate identity in
Croatian and Slovakian wood processing and furniture manufacturing companies. In Drvna
industrija : znanstveno stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 2010. Vol. 61, No. 2, s.
103-110. ISSN 0012-6772
[3.] JURÍK, J., BOTEK, O. 2011. Využitie online dotazníka a jeho úskalia v spoločenskovednom
výskume. Inštitút pre paradigmatické reformy. [Online] 7. október 2011. [Dátum:4.apríl
2014] http://ippr.sk/metodologia-vyskumu/105-vyuzitie-online-dotaznika-a-jeho-uskalia-vspolocenskovednom-vykume.
[4.] KARLÍČEK, M. a KRÁL, P. 2011. Marketigová komunikace-Jak komunikovat na našem
trhu. 2011.
[5.] KOTLER, P. a G, ARMSTRONG. 2004. Marketing. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. s.
856. ISBN 80-247-0513-3.
[6.] LOUČANOÁ, E., KALAMÁROVÁ, M. 2014. Inovačný manažment – návody na cvičenia.
1. vydanie. Zvolen : Vydavateľstvo TU, 2014. 120 s ISBN 978-80-228-2659-4.
[7.] MAJEROVÁ, J., KRIŽANOVÁ, A., ZVARIKOVÁ, K.:Social media marketing and
possibilities of quantifying its effectiveness in the process of brand value building and
managing In: Financial management of firms and financial institutions, 9 th international
scientific conference, Ostrava, Czech Republic 2013, Proceedings, ISSN 2336-162X, S. 476485.
[8.] MUTTER, A., 2010. PROVING NEWSPAPER AD CLOUT, ONLINE. Editor & Publisher,
07, vol. 143, no. 7, pp. 18-19 ProQuest Central. ISSN 0013094X.
[9.] NAGHI, R.I. a PARA, I. 2013. The Effects of Globalisation on Marketing. GSTF Business
Review. [Online] 2013. [Dátum: 12. september 2014.] ProQuest Central. ISSN 20104804.
[10.] ORZEATHA, M. 2013. The impact of globalization on interpersonal and
crosscommunitarian communication. International Journal of Communication Research.
[Online] 2013. [Dátum: 12. september 2014.] ProQuest central. ISSN 22469265.
[11.] PŘIKRYLOVÁ, J. a JAHODOVÁ, H. 2010. Moderní marketingová komunikace. Praha :
Grada Publishing, a.s., 2010. s. 320. ISBN 978-80-247-3622-8.
[12.] SVOBODA, V. 2009. Public relations moderně a účinně. Praha : Grada Publishing, a.s.,
2009. s. 240. ISBN 978-80-247-2866-7.
[13.] ŠUPÍN M. 2009. Megatrendy vo vývoji svetového hospodárstva a možnosti Slovenskej
republiky zmäkčiť dôsledky hospodárskej krízy. In Marketing a obchod 2009 : vplyv
hospodárkej krízy na marketing a obchod. Zvolen : Bratia Sabovci, 2009. ISBN 978-8089241-33-0. S. 5-8.
90
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРИФЫ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
RAIL TARIFFS IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION:
CHALLENGES AND NEW OPPORTUNITIES FOR NATIONAL
ECONOMIES
Юрий Егоров1
Ключевые слова: железнодорожные тарифы, глобализация, регулирование тарифов
Аннотация: Система грузовых железнодорожных тарифов и процессы глобализации в
равной степени взаимодействуют и влияют друг на друга, что обусловлено рядом
факторов, таких как снижение издержек на перевозку грузов в связи с научнотехническим прогрессом, совершенствованием логистики и другими. Важным вопросом
является уровень государственного регулирования железнодорожных тарифов на
перевозку грузов. Данный уровень объективно снижается по мере усиления процессов
глобализации в конце 20 - начале 21 века, такое снижение характерно для достаточно
отличных друг от друга национальных экономик.
Key words: rail tariffs, globalization, tariffs regulation
Abstract: System of rail freight tariffs and the processes of globalization interact and influence
each other equally, which is due to several factors such as the reduction of costs for the
transportation of goods because of scientific and technological progress, improving logistics
and others. An important issue is the level of government regulation of rail freight tariffs. This
level decreases objectively with strengthening processes of globalization in the late 20th and
early 21st century; such a decline is typical for quite different national economies.
JEL Classification: R490
1 ВВЕДЕНИЕ
Целью данного исследования является обобщение и систематизация форм
взаимодействия и взаимовлияния грузовых железнодорожных процессов и процессов
глобализации. В ряде национальных экономик влияние тарифов на перевозку грузов на
общий уровень цен в стране весьма велико: транспортная железнодорожная
составляющая является существенной в ценах товаров конечного потребления. Вместе с
тем, в настоящее время нет ни одной страны в мире, которая бы не была затронута
процессами глобализации. Логично было бы предположить, что и отдельные элементы
Юрий Егоров, к.э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта» Петербургского Государственного
Университета Путей Сообщения, 190031, Санкт-Петербург, Московский пр. 9, тел. +7-904-633-9440, e-mail
[email protected]
1
91
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
всех национальных экономик (в частности и система грузовых железнодорожных
тарифов) в той или иной степени подвержены влиянию глобализационных процессов, и,
в свою очередь, могут сами влиять на развитие глобализации. Это обуславливает
актуальность данного исследования.
Объектом данного исследования являются железнодорожные тарифы. Предметом
исследования является совокупность форм взаимодействия и взаимовлияния
глобализации и системы железнодорожных тарифов.
2 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ТАРИФЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
И
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:
Распространенной точкой зрения на взаимодейтсвие грузовых железнодорожных
тарифов и процессов глобализации является позиция, что глобализация привела к
увеличению размеров географических рынков, тем самым наложив ограничения на рост
железнодорожных тарифов. Такой точки зрения придерживаются Scott Dennis и Wayne
K Talley [1]. Эти исследователи в качестве примера приводят случай американских
железных дорог, вынужденых устанавливать тарифы на перевозку зерна с учетом
способности конечных потребителей зерна закупать его в других странах.
Вместе с тем существует и прямо противоположная точка зрения: постепенное
снижение транспортных издержек (а, соответственно, и тарифов) явилось одной их
основных причин появления и развития феномена глобализации. Об этом упоминают
Philippe Aghion и Jeffrey G. Williamson [2]. Они прямо пишут: “Глобализация, которая
началась в конце 19-го века не может иметь своей причиной более либеральную
торговую политику. Напротив, именно падающие транспортные издержкм
спровоцировали глобализацию» [2, c.133].
Следует отметить, что многие авторы откровенно негативно оценивают вызовы
глобальной экономики в части тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, в т.ч.
требуемое глобализацией снижение тарифов. Ермакова А. [3] приводит пример, что в
настоящее время расходы на первозку 1 тонны угля в США на 2,6% ниже, чем в России,
тогда как в России около 41% железнодорожных грузов приходится на уголь. При этом
перевозка угля считается убыточной для российских железнодорожников, а перевозки
всех без исключения грузов по железным дорогам США прибыльны. Паршев А. [4]
приводит пример отмены грузовых железнодорожных тарифов, для снижения
экспортной цены нефти. Такой подход равносилен оплате таких перевозок другими
потребителями или предыдущими поколениями, которые строили российские железные
дороги. Вместе с тем некоторые исследователи отмечают и позитивное влияние
глобализации на грузовые железнодорожные тарифы.
По мнению автора данного исследования, система грузовых железнодорожных
тарифов и процессы глобализации в равной степени взаимодействуют и влияют друг на
друга. Снижение издержек на перевозку грузов в связи с научно-техническим
прогрессом, совершенствованием логистики делает возможным ускорение развития
глобальной экономики. Развитие же глобализационных процессов делает необходимым
снижение
ровня
железнодорожных
грузовых
тарифов
для
повышения
конкурентоспособности транспортных компаний и целых регионов в глобальном
масштабе.
92
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
3
УРОВЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРУЗОВЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТАРИФОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Одним из важных вопросов взаимодействия железнодорожных тарифов и процессов
глобализации является вопрос каким должен быть уровень государственного
регулирования тарифов на перевозку грузов в условиях глобальной экономики.
Исследователи придерживаются различных точек зрения по данному вопросу.
Первая точка зрения сводится к тому, что глобальная экономика требует глобальной
высокоэффективной транспортной системы (т.е. системы с минимальными
транспортными издержками если говорить о тарифах). Если национальная
экономика/регион примет участие в выстраивании своего сегмента такой системы, то она
поднимет свою конкурентоспособность в глобальном масштабе. При этом минимизация
транспортных издержек может быть достигнута за счет снижения вмешательства
государства в транспортную отрасль, в т.ч. и в процесс ценообразования на услуги
перевозки грузов по железной дороге. Так, такой точки зрения придерживаются Shinji
Nauru и Sorin George Toma [5], по мнению которых приватизация европейских железных
дорог может оказаться вполне успешной историей. При этом наряду с низкими
издержками транспортировки по железной дороге европейские страны на
государственном уровне не забывают об обновлении железнодорожной
инфраструктуры, о чем упоминают Michael Renner and Gary Gardner [6].
Вторая точка зрения схожа с первой в части неоходимости выстраивания
национальными экономиками своих высококонкурентных участков глобальной
транспортной системы. Тем не менее разница заключается в том, что делается упор на
гораздо более существенне вмешательство государства в данный процесс, включая, в
частности, формирование тарифа на услуги грузового железнодорожного транспорта.
Такая позиция высказывается рядом российских исследователей, а также заявлена в
«Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года» [7]. В «Стратегии» предлагается, в частности, ввести в тариф инвестиционную
составляющую, а также установить на некоторых участках новых линий тарифы,
которые бы обеспечивали возврат вложенных инвестиций. Схожей точки зрения
придерживается Борисова Л.А. [8], при этом подчеркивая важность развития
мультимодальных перевозок и логистического подхода в развитии железнодорожной
отрасли России.
Автором данного исследования была проведена балльно-рейтинговая оценка уровня
государственного регулирования тарифов в США и России/СССР на протяжении начала
19-начала 21 вв.. Результаты такой оценки для США приведены в таблице 1.
93
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Таблица 1 – Оценка уровня государственного регулирования железнодорожных тарифов
в США по годам
Проведенная автором
оценка уровня
государственного
регулирования тарифов
Период,
Ключевые события периода по регулированию
по шкале от 0
годы
тарифов
(отсутствие
регулирования) до 100
(полное регулирование),
баллов
Железные дороги в частной собственности,
1830-1868 поддержка государством строительства железных
0
дорог, отсутствие регулирования тарифов
Законы Гренджер (штаты Иллинойс, Минессота,
Айова, Висконсин), поддерживающие фермеров:
устранение разницы в тарифах на перевозку на
1869-1886
5
большие и небольшие расстояния, максимальные
цены на услуги элеваторов, фиксация тарифов на
перевозку
Мажштатный Коммерческий Акт 1887 года,
создание Межштатной Коммерческой Комиссии
(ICC): начало регулирования тарифов на
федеральном уровне (запрет на ценовую
1887-1902
15
дискриминацию по расстоянию перевозки,
публикация тарифов железными дорогами,
мониторинг "разумных и справедливых" цен в
отрасли)
Акт Элкинса 1903 года: запрет ценовой
дискриминации на основе дифференциации
1903-1905 клиентов железных дорог, ответственность за
20
нарушение закона на железной дороге и
грузоотправителе
Акт Хепбурна 1906 года: ввод права ICC на
установление максимальных тарифов; поиск
1906-1909
25
доказательств при аппеляции тарифных исков
грузоотправителем, а не ICC
Акт Манна-Элкинса 1910 года: усиление
положений запрета на ценовую дискриминацию
1910-1912
30
по расстоянию перевозки, права ICC на
установление максимальных тарифов
Акт Срочных Дефицитов 1913 года: пересмотр
решений ICC в судах федеральных округов
1913-1920 (усиление роли ICC), 1917-1920 гг. 35
национализация железных дорог в связи с
военным временем
94
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Период,
годы
Ключевые события периода по регулированию
тарифов
Акт Транспорта 1920 года: денационализация
железных дорог, усиление роли и масштаба ICC,
планы по консолидации железных дорог,
1920-1970
ухудшение ситуации в отрасли с усилением
конкуренции со стороны автотранспорта и
водного транспорта (Big Slide)
Период дерегуляции отрасли: Создание Амтрак ,
Акт Железнодорожного Возрождения и
Регулирующих реформ 1976 года - ослабление
тарифного регулирования, ввод контрактных
тарифов при инвестициях, право ICC
освобождения от регулирования,
1970-1980
Железнодорожный Акт Стэджерса 1980 года почти полное дерегулирование тарифов,
свободное ценообразование в секторах отрасли
если ICC не доказано отсутствие конкуренции,
существенное снижение контроля ценовой
дискриминации и др.
Проведенная автором
оценка уровня
государственного
регулирования тарифов
по шкале от 0
(отсутствие
регулирования) до 100
(полное регулирование),
баллов
40
15
Повышение эффективности дерегулированной
1981-2013 железнодорожной отрасли. Упразднение ICC в
10
1995 году, передача оставшихся прав ICC Совету
Наземного Транспорта
Источники: 1) Marc Scribner, 2012; 2) Mark T. Kanazawa, 1994, p.13-54; 3) Derthick,
Martha, 1985; 4) Association of American Railroads, 2011
Для России аналогичная оценка приведена в таблице 2.
95
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Таблица 2 – Оценка уровня государственного регулирования железнодорожных тарифов
в России/СССР по годам
Проведенная автором
оценка уровня
государственного
регулирования тарифов
Период,
Ключевые события периода по регулированию
по шкале от 0
годы
тарифов
(отсутствие
регулирования) до 100
(полное регулирование),
баллов
Предельные тарифные ставки в коцессионных
уставах при заключении соглашений с частными
обществами на строительство железных дорог.
Общества не могли устанавливать тарифы выше
1837-1868 данных ставок, ниже - могли, если тариф был
5
выгоден железной дороге. Убытки железных
дорог покрывались казной, т.к. облигации и акции
ж.д. гарантировались государством, что вело к
"тарифным войнам"
Начало созыва Тарифных Съездов представителей
железных дорог: вопросы организации перевозок
в прямом грузовом и пассажирском сообщении,
установления/изменения тарифов по отдельным
1869-1888
15
видам грузов. Съезды носили совещательный
характер, железная дорога могла выйти из
Соглашения и не выполнять постановления
Съездов.
Централизация управления тарифами. Создание
Тарифного Комитета и Совета по тарифным делам
при Министерстве финансов России. Общие
Тарифные Съезды, решения Съездов должны
1889-1893 были согласовываться и утверждаться Тарифным
25
Комитетом и Советом по тарифным делам.
Достаточно демократичные процедуры
прохождения тарифных вопросов при несогласии
частных железных дорог .
Реформа хлебных тарифов, введение единой
Тарифной Номенклатуры грузов в 1893 г. и
1893-1900
30
челябинского "тарифного перелома" в 1896 г.
Выкуп железных дорог казной.
Введение общего тарифа на перевозку грузов по
Российским железным дорогам в 1901 г.,
1901-1917 ликвидация свободного тарифного творчества
35
частных железных дорог, прекращение "тарифных
войн"
96
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Период,
годы
1917-1921
1921-1930
1931-1940
1941-1945
1945-1990
1990-2002
Ключевые события периода по регулированию
тарифов
Первый этап плановой экономики,
национализация железных дорог. Прерогатива
правительства (СНК) на введение, изменение и
отмену тарифов. Новые учреждения по разработке
тарифов. Январь-август 1921 г. - отмена платы за
перевозки.
Начало НЭПа в 1921 г. и восстановление
деятельности Тарифных Съездов, Тарифный
Комитет при НКПС. Самостоятельное
установление местных тарифов железными
дорогами.
Генеральная реформа тарифов 1931 г.
Упразднение Тарифного Комитета в 1936 г.,
переход тарифных полномочий к СНК, усиление
роли Госплана в регулировании тарифов
Действует система тарифов 1939 г. Рост
себестоимости перевозок из-за условий военного
времени
1968 г., 1974 г. - двуставочная система тарифов.
Полное регулирование тарифов Госкомценом.
Научные исследования по обоснованию уровня
тарифов
Реформа тарифов 1990 г., косвенный учет мнения
грузоотправителей в установлении тарифов
Госкомценом (в период плановой экономики)
Начало частичного дерегулирования тарифов.
Структурная реформа железнодорожного
2003-2014 транспорта, построение конкурентных сегментов
в отрасли. Реформа 2003 г.: введение вагонной и
инфраструктурной частей тарифа.
Источник: Крейнин А.В, 2010, 268 с.
Проведенная автором
оценка уровня
государственного
регулирования тарифов
по шкале от 0
(отсутствие
регулирования) до 100
(полное регулирование),
баллов
80
65
80
80
100
95
55
Как видно из таблиц 1 и 2, и в США и в России/СССР в конце 20-начале 21 века (т.е.
на последнем, современном этапе развития процессов глобализации в мире) уровень
регулирования тарифов государством (и грузовых и пассажирских) достаточно снизился
по сравнению с серединой и началом 20 века. Заметим, что данная ситуация одинакова
для стран с совершенно отличными друг от друга экономиками и общественным
устройством (даже в начале 21 века после перехода России к рыночной экономике такое
97
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
отличие от США продолжает оставаться весьма существенным). Таким образом, по
мнению автора данного исследования, усиление процессов глобализации объективно
ведет к снижению уровня государственного регулирования грузовых железнодорожных
тарифов.
4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного нами исследования можно сделать следующий вывод.
Как было рассмотрено в данной работе система грузовых железнодорожных тарифов
и процессы глобализации взаимодействуют и влияют друг на друга в равной степени,
что обусловлено снижением издержек на перевозку грузов в связи с научно-техническим
прогрессом, совершенствованием логистики и делает, собственно, требованием
повышения конкурентоспособности компаний/регионов в связи с развитием
глобалаизационных процесов.
При этом важным вопросом является уровень государственного регулирования
железнодорожных тарифов на перевозку грузов. Как показывают статистические данные
данный уровень объективно снижается по мере усиления процессов глобализации в
конце 20-начале 21 века, причем такое снижение характерно для весьма отличных друг
от друга национальных экономик.
Библиографический список:
[6.] SCOTT D., WAYNE K. TALLEY (2007) Railroad Economics. Research in
transportation economics (Volume 20). – Elsevier. – 292 p.
[7.] PHILIPPE AGHION, JEFFREY G. WILLIAMSON (1998) Growth, Inequality and
Globalization: Theory: History and Policy. - Cambridge University Press. – 207 p.
[8.] ЕРМАКОВА А. (2014) Россия догоняет Америку по стоимости железнодорожных
перевозок // Известия, 13.09.2014. – [Electronic document] –
http://izvestia.ru/news/558630
[9.] ПАРШЕВ А. (2001) Глобализация – путь в небытие // Наш современник. - №7. [Electronic document] - http://nash-sovremennik.ru/p.php?y=2001&n=7&id=7
[10.] SHINJI N., SORIN G. T. (2007) Railway transport services in the age of globalization //
The AMFITEATRU ECONOMIC journal, vol. 9, issue 22, pages 121-128.
[11.] RENNER M., GARDNER G.(2010) Global Competitiveness in the Rail and Transit
Industry. Worldwatch Institute, Washington, D.C. – 36 p.
[12.] «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 года». Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. №
877-р.
[13.] БОРИСОВА Л.А. (2009) Тарифная политика на железнодорожном транспорте: от
реформирования к логистике // Вестник транспорта. - №12ю – с.13-18
[14.] SCRIBNER M.(2012) The Sad, Early History Of Railroad Regulation: From Subsidies
To Nationalization. // Economy, Features, Mobility, Regulation, September 17. –
[Electronic document] - http://www.openmarket.org/2012/09/17/the-sad-early-historyof-railroad-regulation-from-subsidies-to-nationalization
[15.] KANAZAWA M. T., NOLL R. G.(1994) The Origins of State Railroad Regulation: The
Illinois Constitution of 1870. Volume Title: The Regulated Economy: A Historical
Approach to Political Economy. University of Chicago Press, January, p.13-54
98
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[16.] DMARTHA D.; PAUL Q. J. (1985). The Politics of Deregulation. Washington, DC:
Brookings Institution. – 226 p.
[17.] Association of American Railroads, Washington, D.C. (2011). The Impact of the Staggers
Rail Act of 1980. – 26 p.
[18.] КРЕЙНИН А.В. (2010) Развитие системы железнодорожных грузовых тарифов и их
регулирование в России (1837-2007 гг.). – М.: Издательский дом Международного
университета в Москве. – 268 с.
99
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
MULTICULTURAL STRATEGY OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS AS A FACTOR OF INCREASING ITS
COMPETITIVENESS IN GLOBAL MARKETS TECHNIQUE
Yuri V. Ermakov1 - Nadegda M. Staroninskaya2 - Maria S. Chesnokova3
Key words: competitiveness of higher education institutions, Bologna process, multicultural
higher education institutions, multicultural education, higher education institution brand,
resource potential.
Abstract: Nowadays a lot is said about global competitiveness of higher education institutions,
their presence in the higher education rankings. Unfortunately, there is a good deal of higher
education institutions that have no chance to be included into global rankings. At the same time
they have got considerable competitive opportunities due to the usage of different strategies.
One of them is development of regional higher education institutions as multicultural ones. The
given article deals with the concept of higher education institutions competitiveness and
creation of higher education institutions brand as a key factor of competitiveness. The
development of these characteristics and abilities of high school based on its unique resource
complex and can thus differentiate university educational services that provide its with a key
difference from the competition, will bring a unique market niche. The authors show that
development of multicultural competences plays an important role in effective preparation of
specialists in the conditions of Bologna process.
JEL Classification: M31, I23, L19
1 INTRODUCTION
Сегодня много говорят о глобальной конкурентоспособности ВУЗов, о попадании в
мировые образовательные рейтинги (например, Рейтинг мировых университетов «Times
Higher Education» (Times Higher Education World University Rankings (THE)), рейтинг
Института высшего образования Шанхайского университета (Шанхайский рейтинг –
Academic Ranking of World Universities (ARWU)) и Рейтинг мировых университетов QS
(«QS World University Rankings»)). Вместе с тем существует большое число ВУЗов,
которые не имеют возможности претендовать на вхождение в глобальные рейтинги, но
имеют значительные конкурентные возможности за счет применяемых стратегий и
развития уникальных возможностей, которые позволяют даже не очень сильному вузу
занимать достаточно устойчивые позиции как на уровне страны, так и на уровне региона.
1
Yuriy Valerievith Ermakov, Ph.D., Ass. Professor of Economics, The State Polar Academy, Faculty of Economic
Policy and management models, Department of state, municipal and organizational management, Russia Saint
Petersburg, 192007, Rizhskij pr. 11; e-mail: [email protected]
2
Nadegda Mihailovna Starobinskaya, Ph.D., Ass. Professor of Economics, Herzen State Pedagogical
University, Department of Applied Economics, Russia Saint Petersburg, 191186, emb. Moika, 48/6, off. 4; e mail: [email protected]
3
Maria Sergeevna Chesnokova, Ph.D., Ass. Professor of Economics, Saint Petersburg State University, Faculty
of Economics, Department of Economics and Economic Policy, Russia Saint Petersburg, 191194,
Tchaikovskogo str. 62, off. 310; e-mail: [email protected]
100
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Одной из таких стратегий является развитие регионального ВУЗа как ВУЗа
мультикультурного, что позволяет ВУЗу значительно повысить свой имидж и получить
определенные конкурентные преимущества.
2
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.
ВУЗЫ
В
РОССИИ
И
ИХ
В условиях конкурентной борьбы вузы должны учитывать все свои ключевые
способности и позитивные характеристики, чтобы дифференцировать себя и свои услуги
в сознании потребителя [5, 11]. Дифференциация может осуществляться по целому
комплексу факторов, одним из которых является мультикультурность вуза. В том случае,
если мультикультурные вузы смогут обосновать перед потребителем выраженную
ценность данной характеристики вуза, отражающуюся на привлекательности его услуг,
они смогут оказаться в исключительном конкурентном положении.
Рассмотрим основные характеристики мультикультурности. Мультикультурализм
рассматривается «как одна из форм либеральной идеологии, он призван осуществлять
политику согласия и стабильности, содействовать культурному плюрализму и защищать
культурное многообразие» [8, с. 111]. В процессе образовательной деятельности
происходит взаимодействие представителей разных национальных и этнических
культур, и возможно возникновение конфликтов вследствие недопонимания причин и
мотивов поведения индивидов. В мультикультурной среде могут возникнуть конфликты
как между учащимися, так и между персоналом вуза и учащимися, и даже возможен
конфликт идеологий или конфликт системы восприятия и реализуемых вузом методов
обучения.
В условиях Болонского процесса эффективное развитие мультикультурной среды
является важной способностью вуза. Это связано с тем, что Болонский процесс возник
именно в условиях мультикультурного пространства, охватив разные страны и их
образовательные системы. Проблемы мультикультурного взаимодействия все острее
ощущаются европейскими странами, которые столкнулись с массированной миграцией
на их территории представителей различных восточных культур, что приводит к кросскультурным проблемам и реализации негативных культурных сценариев. [12]
Интеграция мигрантов в европейское общество и экономику осуществляется медленно
и достаточно трудно, следовательно, наличие дополнительных способностей вуза,
позволяющих ему квалифицированно интегрировать представителей других культур в
единое мультикультурное пространство и нивелировать конфликты в этой среде, делает
его очень привлекательным как с точки зрения реализуемой в Евросоюзе политики, так
и с точки зрения промышленной политики и перспектив социально-экономического
развития террриторий.
В России эта проблема тоже достаточно остра, интеграция представителей различных
этнических групп и их включение в единые экономические процессы представляется
высоко актуальной. Значит, в условиях Болонского процесса развитие
мультикультурности вузов по этническому признаку становится важной задачей
образовательной политики.
Существует несколько близких терминов, характеризующих образовательную
деятельность в мультикультурной среде («поликультурная образовательная среда вуза»
[10], «этнокультурная образовательная среда» [4], «поликультурное образование»,
«полиэтническое образование», «многокультурное образование» [9] и т.д.), которые в
101
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
своей совокупности отражают содержание и специфику мультикультурной
образовательной среды. Но наиболее адекватным представляется термин
«мультикультурное образование» [2], так как именно соприкосновение разных культур
и ориентация на мультикультурность способны оказать значительное влияние на
дифференциацию образовательных услуг вуза и их привлекательность для потребителя,
т.е. именно мультикультурность определяет конкурентные характеристики конкретного
вуза.
Рассмотрим основные характеристики мультикультурного образования:

при разработке и реализации образовательных программ вуза учитываются
нравственные и культурные ценности всех категорий учащихся и персонала
вуза;

образовательные методики, применяемые в вузе, адаптированы к
особенностям восприятия представителей всех категорий учащихся,
относящихся к разным национальным и этническим культурам;

при реализации программ продвижения образовательных услуг и
формировании имиджа вуза используются принципы этнического
маркетинга и кросс-культурных маркетинговых коммуникаций;

в вузе реализуются специальные программы, направленные на взаимное
изучение, взаимопонимание и взаимопроникновение постулатов и
принципов поведения различных культурных групп;

в вузе реализуются специальные мероприятия по развитию толерантности и
культурной лояльности к представителям других культурных категорий;

при реализации образовательных программ вуза осуществляется адаптация
профессиональных компетенций выпускника к работе в особой культурной
среде.
Развитие данных характеристик и способностей вуза основано на его уникальном
ресурсном комплексе и способно, таким образом, дифференцировать образовательные
услуги вуза, что обеспечит ему ключевое отличие от конкурентов, а при положительном
отношении потенциальных потребителей означает наличие выраженного конкурентного
преимущества [11]. В то же время, важно, чтобы потенциальный потребитель
образовательных услуг был способен оценить ценность этих различий, потому что
только в данном случае будет обеспечиваться его предпочтительный выбор
образовательных программ данного вуза [6, 7].
Необходимо отметить, что мультикультурность, как дифференцированная
характеристика вуза, оказывающая влияние на его конкурентоспособность, достаточно
слабо применяется в России. [3] Вузов, реально удовлетворяющих сформулированными
выше характеристиками достаточно мало. Фактически в полной мере ими обладают
только два вуза: Российский университет дружбы народов (РУДН) и Государственная
полярная академия (ГПА). Первый был ориентирован на обучение иностранных
студентов, прежде всего из африканских стран, а вторая на обучение контингента из
северных регионов России. Существуют еще несколько вузов в стране, которые имеют
профильные факультеты и подразделения (скорее с региональной направленностью),
специализирующиеся на мультикультурном обучении. Например, это факультет народов
севера РГПУ им. А.И. Герцена или центр русского языка и культуры СПбГУ. Основная
102
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
же масса вузов не поддерживает мультикультурной специализации, в силу как высоких
затрат (отметим, что учитываются все ресурсные затраты), связанных с ее реализацией,
так и сложностей с обеспечением кадрового потенциала вуза.
Ориентация на подготовку иностранных учащихся представляется более
привлекательной с точки зрения обеспечения конкурентоспособности, но, как правило,
не может быть реализована без активного содействия государства. Именно такой путь
прошел РУДН. Ориентация на конкретные этнические группы, в свою очередь, менее
привлекательна, так как сужает целевую потребительскую аудиторию до узкого
сегмента, что в условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке образовательных
услуг может обернуться потерей конкурентного преимущества. Анализ вузов и
подразделений, реализующих подобное направление специализации, показывает, что в
большинстве своем объединения, ориентированные на подготовку этнических групп,
менее успешны, чем ориентированные на подготовку иностранных учащихся, как по
привлекательности для потребителя, так и доходам от внебюджетной деятельности. Так,
центр русского языка и культуры – высокодоходная структура СПбГУ, в то время как
факультет народов севера РГПУ им. А.И. Герцена – убыточная (в том числе и с уче6том
объема привлеченного финансирования).
С другой стороны, ориентация на конкретные этнические группы позволяет в
большей степени реализовать общественную роль вуза как учреждения, формирующего
человеческий капитал российской экономики необходимого качества и
соответствующего реальным и перспективным потребностям рынка труда.
Региональные рынки труда остро нуждаются в специалистах различного профиля,
способных учесть в своей деятельности культурные особенности региона и его
населения, но сами, как правило, не способны осуществить качественную подготовку
кадров по важным профессиональным направлениям. Более того, в силу особенностей
мировосприятия представителей отдельных этносов, они не всегда способны обучаться
в классическом вузе, следовательно, этническая ориентация вуза расширяет доступность
высшего образования для представителей узких этнических групп. Следовательно,
ориентация на потребности различных этнических групп в большей степени
обеспечивает выполнение общественной и социальной роли вуза.
Таким образом, в условиях Болонского процесса повышается значимость развития
мультикультурных характеристик вуза, причем в России наиболее важным является их
формирование по этническому признаку. Развитие мультикультурных характеристик по
этническиму признаку формирует нишевую ориентацию вуза, но в то же время
значительно возрастает его общественная и социальная роль. Рассмотрим проблемы
реализации стратегии мультикультурного образования на примере одного из ВУЗов
Санкт-Петербурга – Государственной Полярной академии.
3 РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ МУЛИТИКУЛЬТУРНОСТИ.
Для успешной реализации такой нишевой стратегии вуз должен обладать рядом
специфических характеристик своего ресурсного потенциала, определяющих
способности вуза преодолевать проблемы мультикультурной ориентации и развивать
важные для региональных работодателей компетенции. Мультикультурная ориентация
этнического характера предполагает преодоление ряда проблемных моментов, к
которым относятся:
103
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

проблемы психологической адаптации учащихся из удаленных регионов и
представителей малочисленных народов;

проблемы межнациональных и межкультурных конфликтов;

проблемы культурных стереотипов и «сценарного» поведения.
Первая группа проблем создает препятствие для свободного обучения представителей
коренных народов и жителей удаленных регионов в вузах, не имеющих
мультикультурной ориентации. Как правило, жители удаленных регионов испытывают
шок при переезде в центральные высокотехногенные регионы. Психологический шок
связан со значительно большим количеством людей, которых студент видит на
городской улице, чем, возможно, за всю свою предыдущую жизнь. Шок вызывают
непривычные для человека виды транспорта и склонность к клаустрофобии,
порождаемой их применением, а также замкнутостью городской застройки. Шоковое
воздействие на представителей многих коренных малочисленных народов севера
оказывает и необходимость подниматься на высокие этажи зданий, и ряд других
негативных причин. Все эти факторы приводят возникновению неустойчивого
психологического состояния студента, которое при малейшем отклонении от
запланированной ситуации может привести к психологическому взрыву и даже
возникновению суицидальных склонностей.
Таким образом, мультикультурный вуз должен быть способен преодолевать
психологические проблемы своих учащихся и адаптировать их к техногенной среде.
Персонал вуза должен обладать более развитыми психологическими навыками,
понимать причины возникновения поведения, неадекватного ситуации, и уметь
компенсировать влияние негативных для психики учащихся факторов, в том числе и в
процессе обучения.
Необходимо отметить, что в ГПА практически не встречается конфликтов на
национальной почве (последний произошел в 2001 г.) и суицидальных тенденций среди
студентов из удаленных регионов. Вуз проводит активную работу по психологическому
сопровождению учащихся и адаптации их к процессу обучения, осуществляя
финансирование программ компенсирующего обучения, хотя реализуемые вузом
инвестиции в этот вид деятельности не соответствуют в полной мере существующим
потребностям [1].
По второй группе проблем мультикультурный вуз должен быть способен
реализовывать дополнительную культурную работу и мероприятия, направленные на
взаимопонимание, взаимопроникновение и взаимодействие представителей разных
культур. Необходимо также развитие у учащихся навыков и способностей к
преодолению конфликтов, в том числе и мультикультурной направленности. Наличие
способностей вуза к преодолению данных проблем позволяет ему развить важные для
межкультурных организаций навыки культурной толерантности. Кроме того, изучение
специфики других культур или системный взгляд на особенности собственной культуры
позволяет выпускникам более полно соответствовать требованиям региональных
работодателей.
Последняя группа проблем связана со стереотипизацией культурного восприятия.
Способность мультикультурного вуза к преодолению данных проблем позволяет
преодолеть барьеры культурного восприятия, выявить наиболее слабые и сильные
стороны конкретной культуры и научить студентов использовать их при реализации
104
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
своей основной трудовой деятельности. Преодоление проблем данной группы позволяет
вузу развивать у студентов коммуникационные навыки в отношении целевых
потребительских сегментов (в том числе навыков этнического маркетинга) и
партнерских структур различных типов и форм собственности в регионах проживания
выпускника. Ценность выпускников мультикультурных вузов для региональных
работодателей будет выше еще и в связи с их способностями к продвижению товаров и
компаний–работодателей на региональном рынке или налаживанию связей с партнерами
данной организации.
Необходимо отметить, что вуз имеет хорошие наработки в указанном направлении.
Эффективная система продвижения в регионах с высокой культурной дивергенцией и
сформировавшийся в этих регионах имидж вуза обеспечивают ему преимущественный
выбор. Имидж вуза в удаленных регионах уступает только ведущим вузам страны,
осуществляющим подготовку по общественно–гуманитарному профилю. В условиях
сокращения бюджетного набора на общественно–гуманитарные направления, в том
числе и за счет отказа техническим вузам в бюджетном наборе по этому профилю, ГПА
может рассчитывать на сохранение высокой доли набора абитуриентов из удаленных
регионов. Следовательно, именно сейчас реализация сформулированной выше
программы мультикультурного развития позволит вузу упрочить свое положение на
рынке и создать условия для дальнейшего роста конкурентоспособности.
4 CONCLUSION
Таким образом, мультикультурная ориентация вуза по этническому признаку может
быть использована для его нишевой специализации, обеспечивающей высокое
конкурентное преимущество вуза на выбранном целевом сегменте рынка. Сочетание
мультикультурной ориентации с правильной оценкой конъюнктуры регионального
рынка труда позволяет нишевому вузу реализовать свою выигрышную стратегию
поведения в условиях Болонского процесса.
Необходимо отметить, что мультикультурная ориентация позволяет не только
обеспечить вузу конкурентоспособность на выбранном целевом сегменте, но и будет
способствовать академической мобильности, являющейся ядром Болонского процесса.
Интеграция представителей малочисленных народов в межкультурное пространство
позволяет им продолжать свое обучение или реализовывать трудовые навыки в
межкультурном коллективе, а также способствует взаимопроникновению культур, в том
числе и повышению интереса к этим ограниченным и по распространенности культурам.
Социальная функция мультикультурного вуза (в том числе и этнического характера)
способствует реализации целей Болонского процесса.
References:
[1.] GLOTOV M.B., SPIRIDONOV V. Adaptation of Foreign Students to the Culture of St.
Petersburg. // Telescope, 2006, no 3, pp. 36 – 38.
[2.] DZHURINSKIJ A.N. Multicultural Education: the Nature and Prospects of
Development. // Pedagogy, 2002, no. 10, pp. 93 – 96.
[3.] LONSHAKOVA V.V. Multicultural Education in Russia and France (Comparative
Analysis and Use of Experience). // Humanitarian Vector, 2010, no. 2 (22), pp. 18 – 23.
[4.] LURIE L.I. Simulation of Regional educational Systems. Moscow: Gardariki Publ., 2006,
287 p.
105
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[5.] MOHNACHEV S.A. Modern Trends Of Higher School Competitiveness Management
Development. // Marketing in Russia and Abroad, 2008, no. 1, pp. 67-71.
[6.] PASHKUS N.A. Criteria for assessing the efficiency and effectiveness of innovative
reforms in the education system. // Regional Economics: Theory and Practice. 2014, no.
14, pp. 60 – 66.
[7.] PASHKUS N.A., STAROBINSKAJA N.M., BONCHUKOVA D.A. Innovation in
higher education institutions: from promotion to the strategy of innovative development.
// Universum: Bulletin of the Herzen University, 2012, no. 3, pp. 134 – 140.
[8.] POTAPOVA I. A. POTAPOVA I. A. Theoretical and Methodological Background,
Trends And Conditions of Developing Students’ Multicultural Behavior in Multicultural
Schools of the Region. // Humanitarian research, 2013, no. 1 (45), pp. 107-114.
[9.] POSHTAREVA T.V. Features of education in an ethnically diverse environment. //
Secondary Professional Education, 2008, no. 6, pp. 59-60.
[10.] PUGACHEVA E.A. Development of tolerance in the multicultural education. // BridgeMost (Language & Culture), 2007, no. 19, pp. 75 – 78
[11.] FATHUTDINOV R. Management of Higher Education Institution Competitiveness. //
Journal Higher Education in Russia, 2006 no. 9, pp. 35 – 37.
[12.] CHESNOKOVA M.S. Cross-Cultural Management: Peculiarities of Business Cultures
and Communication Problems] // Marketing MBA. Journal marketing management firms,
Vol. 5. 2012, no. 3, pp. 123 – 133.
106
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
MODELY ANALÝZY KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY
PODNIKOV V GLOBÁLNOM PROSTREDÍ
ANALYSIS MODELS OF CAPITAL STRUCTURE IN
A GLOBAL ENVIRONMENT
Petra Gavlaková1
Kľúčové slová: kapitálová štruktúra, modely kapitálovej štruktúry, vlastný kapitál, cudzí
kapitál, analýza kapitálovej štruktúry
Abstrakt: Podniky potrebujú k financovaniu svojich aktivít určitý objem zdrojov, ktoré môžu
mať podobu vlastného alebo cudzieho kapitálu. Spravidla dochádza ku kombinácii uvedených
druhov zdrojov, je však veľmi zložité určiť ich správny pomer v kapitálovej štruktúre (t. j. taký
pomer, ktorý zabezpečí minimalizáciu nákladov kapitálu). V dobe neustále prehlbujúcej sa
globalizácie, kedy sa stupňuje sila konkurencie, je pre podniky existenčne dôležité zaoberať sa
štruktúrou svojich zdrojov a ich správnou kombináciou dosahovať konkurenčnú výhodu.
Existuje viacero modelov analyzujúcich kapitálovú štruktúru podniku, ich stručný prehľad je
obsahom tohto príspevku.
Key words: capital structure, capital structure models, equity, debt, analysis of capital structure
Abstract: Each company needs capital to provide its business activities. Usually we are talking
about some kind of combination of equity and debt. It is rear, probably even impossible to fund
business using just equity or just debt. However, to define an optimal capital structure has
become a very important issue of financial management. In the time of increasing globalization
it is necessary for companies to deal with capital structure and to try to find an optimal ratio of
debt and equity so that they could get a competitive advantage. There exist number of models
that are used to analyse the corporate capital structure. The brief description of them is the aim
of this contribution.
JEL Classification: G3
1 OPTIMÁLNA KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA
Na vyčíslenie hodnoty nákladov kapitálu sa používajú najčastejšie vážené priemerné
náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital – WACC) v podobe nižšie uvedeného
vzťahu:
E
D
WACC Ke  Kd  1T 
V
V
Ke – Náklady na vlastný kapitál
Petra, Gavlaková, Ing, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra
ekonomiky, 0415133227, [email protected]
1
107
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
E–
V–
Kd –
T–
D–
Vlastný kapitál
Celkový kapitál
Náklady na cudzí kapitál
Daňová sadzba
Cudzí kapitál
Cudzí kapitál je veľmi často vnímaný, že je transparentnejší oproti vlastnému kapitálu.
Náklady vlastného kapitálu sú totiž určované hlavne na základe koncepcie alternatívnych
nákladov a použitím rôznych modelov správania sa investorov [1]. Náklady cudzieho kapitálu
vieme určiť omnoho jednoduchšie a to napr. prostredníctvom úrokových platieb či výnosov
z dlhopisov. Napriek tomu však kalkulácia nákladov cudzieho kapitálu nie je až taká
priamočiara ako by sa mohlo zdať.
Problematika kapitálovej štruktúry a jej optimalizácie vyvolala intenzívnu diskusiu v kruhu
odborníkov z oblasti finančného manažmentu približne od doby, kedy vyšla práca
Modiglianiho a Millera (1958) pod názvom „The Cost of Capital, Corporation Finance and the
Theory of Investment“ [5], objektom častých diskusií sa v odbornej literatúre stala základná
otázka, či existuje unikátna kombinácia dlhu a vlastného kapitálu, ktorá by maximalizovala
hodnotu podniku, a ak áno, tak ktoré faktory vplývajú na optimálnu kapitálovú štruktúru
podniku.
2 MODELY KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRY
Každý ekonóm a odborník prináša do analýzy kapitálovej štruktúry svoj vlastný pohľad
a vychádza z odlišných kritérií, preto i vzniklo viacero modelov, ktoré sa v určitých znakoch
odlišujú. Na obr. č. 1 je možné vidieť jedno z používaných členení modelov kapitálovej
štruktúry.
Statické modely vychádzajú pri hľadaní optimálnej kapitálovej štruktúry zo všeobecnej
ekonomickej teórie. Zaoberajú sa úvahou o optimálnej zadlženosti a hľadajú odpoveď na
otázku, či optimálna zadlženosť existuje, a ak áno, akým spôsobom je možné ju definovať [2].
Dynamické modely dávajú do popredia empirické skúmanie podniku a až následne ho
doplnia o teoretické východiská. Predstavitelia dynamických modelov tvrdia, že neexistuje
žiadna jednotná metodológia na určenie optimálnej kapitálovej štruktúry z dôvodu špecifických
podmienok každého individuálneho podniku.
108
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Obrázok 3 - Členenie základných modelov kapitálovej štruktúry [7]
Teórie môžeme klasifikovať aj na také, ktoré sa zaoberajú nákladmi kapitálu, jeden
z faktorov vplývajúcich na kapitálovú štruktúru, a na také, ktorých pôsobenie je zamerané na
vlastnícku štruktúru podniku. Nákladmi vlastného a cudzieho kapitálu a ich pôsobením na
trhovú hodnotu podniku skúmajú ekonómovia v klasickom prístupe, tradičnom prístupe resp.
teórií krivky U, v modeli M-M a kompromisnej teórií. Druhou skupinou je teória hierarchického
poriadku [7].
Model M-M
Model M-M patrí medzi najvýznamnejší model v oblasti skúmania optimalizácie kapitálovej
štruktúry. Autormi sú ekonómovia Franco Modigliani a Merton Miller, ktorí tvrdia, že na
kapitálovej štruktúre nie sú závisle celkové náklady na prevádzkový kapitál a teda ani trhová
hodnota. Vznikol v roku 1958 a je založený na nasledovných predpoklachoch.
•
Dokonalý kapitálový trh – tok informácií na trhu cenných papierov je voľný, neexistujú
žiadne bariéry ani transakčné náklady.
•
Začlenenie podnikov do viacerých skupín.
•
V jednotlivých obdobiach nemeniaci sa čistý zisk.
•
Podmienky pre získanie úveru sú rovnaké pre všetky subjekty – možnosť získania úveru
za rovnaké úrokové miery.
•
Neexistuje zdanenie - tento predpoklad možno uplatniť pri prvom tvrdení.
•
Žiadne riziko bankrotu, pretože sú nulové náklady finančných ťažkostí. [3]
Statické modely
Medzi statické teórie môžeme zaradiť model Mertona Millera a Franca Modiglaniho tzv. MM model, tradičný prístup a kompromisnú teóriu (Trade-off Model).
Tradičný pohľad
Cieľom tohto prístupu je zamyslieť sa nad tým, či existuje rovnovážny a objektívny stav
podniku medzi jeho trhovou hodnotou a kapitálovou štruktúrou. Snahou firiem by malo byť
nájsť alebo zabezpečiť takýto stav prostredníctvom konkrétnych finančných rozhodnutí. Autori
tvrdia, že reálna ziskovosť obyčajnej akcie je ovplyvňovaná regulovaním dlhu v rámci
kapitálovej štruktúry [4]. Podľa predstaviteľov dynamickej teórie má však tradičný pohľad
určité nedostatky. Jedným z nich je ťažká kvantifikovateľnosť nákladov dlhu, ale aj vlastného
kapitálu a priemerných nákladov, ďalším nedostatkom je, že orientácie iba na náklady kapitálu
spôsobuje, že vplyv ostatných faktorov na kapitálovú štruktúru neberú do úvahy. Tradičný
pohľad je znázornený na obr. 2.
Náklady kapitálu
109
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
rc
WACC
Náklady dlhu
D/E
Obrázok 2 - Tradičný pohľad z hľadiska vzťahu nákladov kapitálu [7]
Kompromisná teória
Zakladateľmi tejto teórie boli R. A. Brealey a S. C. Myers, tí vytvorili kompromisnú teóriu
spojením M-M modelu, s reálnymi podmienkami trhu, teda takými, ktoré neberú do úvahy len
vplyv daní, ale aj náklady súvisiace s finančnými ťažkosťami. Grafické znázornenie teórie
môžeme vidieť na obr. 3.
Trhová hodnota
podniku
PV nákladov finančnej tiesne
PV daňového štítu
Hodnota podniku bez dlhu
DLH
Obrázok 3 - Trade off teória z hľadiska vzťahu k trhovej hodnote podniku [7]
Z názvu teórie vyplýva, že vytvorili určitý kompromis pri voľbe kapitálovej štruktúry medzi
nákladmi finančných ťažkostí a výhodami úrokového daňového štítu. Ak rastie dlh rastie aj
hodnota úrokového štítu, pri malej zadlženosti je však pravdepodobnosť, že vzniknú finančné
ťažkostí minimálna. Je potrebné nájsť optimálne rozloženie kapitálu, aby so zvyšujúcim sa
dlhom rástla daňová podpora, ktorá vykompenzuje prírastok nákladov finančnej tiesne. Podnik
by mal teda požičiavať len do tej doby, kedy je súčasná hodnota daňových zvýhodnení ďalšieho
dlhu kompenzovaná zvyšovaním súčasnej hodnoty nákladov spojených s finančnými
problémami.
Autori teórie odporúčajú manažérom robiť všetky rozhodnutia v súvislosti s kapitálovou
štruktúrou vo vzťahu k dimenziám (dane, riziko, typ aktív, finančná voľnosť).
110
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Dynamické modely
Predstaviteľom dynamických teórií je S. Mayers, ktorý vypracoval teóriu hierarchického
poriadku. Vychádza z predpokladov, že manažéri sú informovaní o investičných príležitostiach
lepšie ako ostatní investori, druhým predpokladom je, že manažéri konajú čo možno
v najlepšom záujme súčasných akcionárov [6]. Z predpokladov vyplýva, že podniky sa budú
vyhýbať projektom, ktoré majú pozitívnu čistú súčasnú hodnotu, ak by to znamenalo
emitovanie nových akcií za cenu, ktorá by neodzrkadľovala skutočnú hodnotu jeho
investičných príležitosti. To vedie podniku k hľadaniu nevyužitých vlastných financií. V tejto
teórií nevysvetľuje optimálnu kapitálovú štruktúru ako to bolo pri iných modeloch, pretože
podľa neho takáto štruktúra kapitálu neexistuje. Východiskom S. Mayersa je členenie vlastného
imania na dva druhy a to vnútorné a vonkajšie. Pričom najskôr využívajú vnútorné zdroje a až
následne externé. Nerozdelený zisk, fondy (vnútorné financovanie) používajú podniky vtedy,
keď môžu, pokiaľ však musia použiť vonkajšie financovanie (emisia akcií) dajú prednosť dlhu.
Preto si niektoré menej ziskové podniky požičiavajú viacej, dôvodom je získanie vonkajšieho
financovania a tiež tým, že dlh nasleduje v hierarchickom poriadku po vyčerpaní všetkých
vnútorných zdrojov.
Príspevok je parciálnym výsledkom projektu VEGA 1/0656/14 – Výskum možností aplikácie
kreditných defaultných modelov v podmienkach SR ako nástroja objektívnej kvantifikácie
kreditných rizík podnikateľských subjektov.
Literatúra:
[1.] CISKO, Š., KLIEŠTIK, T. (2013). Finančný manažment podniku II. (1st ed., p. 769).
Žilina: EDIS Publishers. ISBN 978-80-554-0684-8
[2.] JANOŠOVÁ, V. Zdroje financovania podniku. Bratislava : EKONÓM, 2008. s. 132.
ISBN 978-80-225-2447-6.
[3.] KRÁĽOVIČ, J. - VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. EKONÓMIA. Bratislava :
IURA EDITION, spol. s r. o. , 2002. s. 419. ISBN 80-89047-17-3.
[4.] MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ, P.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Praha:
IOM-VŠE. 2007. 242 s. ISBN 978-80-245-1242-6.
[5.] MODIGLIANI, F. – MILLER, M. The cost of Capital, Corporation Finance and the
Theory of Investment. American Economic Review. 1958. ISSN 0002-8282.
[6.] MYERS, S. C. – The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, Vol 39, No. 3,
Papers and Proceedings, Forty-Second Annual Meeting, American Finance Association,
San Francisco, CA, December 28-30, 1983. (Jul., 1984), pp. 575-592.
[7.] RŮČKOVÁ, P. - ROUBÍČKOVÁ M. Finanční management. Praha : GRADA Publishing,
2012. s. 296. ISBN 978-80-247-4047-8.
111
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
NEDOSTATOČNÁ PREVIAZANOSŤ MEDZI VZDELÁVACOU
SÚSTAVOU A TRHOM PRÁCE AKO JEDEN Z FAKTOROV
NEZAMESTNANOSTI V REGIÓNE ORAVA
LACK OF COHERENCE BETWEEN THE EDUCATIONAL
SYSTEM AND THE LABOUR MARKET AS ONE OF THE
FACTORS OF THE UNEMPLOYMENT IN THE REGION
ORAVA
Martina Gogolová1
Kľúčové slová: nezamestnanosť, región Orava, trh práce, vzdelanie, prieskum
Abstrakt: Uvedený príspevok približuje mieru nezamestnanosti a
faktory, ktoré
nezamestnanosť v regióne Orava dlhodobo ovplyvňujú. Napriek tomu, že úroveň vzdelania
rastie, mladí ľudia sú vytlačení z trhu práce a dlhodobo nezamestnaní. Podniky v regióne Orava
hľadajú kvalifikovaných mladých ľudí s technickým zameraním, ktorých je na pracovnom trhu
nedostatok a tí študenti, ktorí majú technické zameranie, nie sú pre prax pripravení. Z dôvodu,
že práve nedostatočná príprava zo strany škôl orientovaných skôr na teóriu a nie prax je jedným
z dôvodov problémov politiky nezamestnanosti v regióne Orava, sú v príspevku uvedené
výsledky prieskumu, ktorý bol zameraný na názor študentov stredných odborných škôl
o pripravenosti v odbore a o ich predstavách uplatnenia na trhu práce v regióne Orava.
Keywords: unemployment, Orava region, labour market, education, research
Abstract: This paper deals with the unemployment rate and the factors that unemployment in
the region of Orava long-term influence. Although the level of education increases, young
people are pushed out of the labour market and they are long-term unemployed. Businesses in
the region Orava are looking for qualified young people with technical background, which is in
the labour market and the lack of those students who have a technical focus, are not ready for
practice. Due to the fact that it was the lack of preparedness on the part of schools focused more
on theory rather than practice is one of the reasons of the unemployment policy issues in the
region of Orava in this paper are the results of the survey, which focused on the view of
vocational students in the field of preparedness and their ideas in the labour market in the Orava
region.
JEL Classification: E2, J6
1 ÚVOD
V posledných rokoch je jedným z hlavných problémov regionálnej politiky na Slovensku
riešenie extrémnej regionálnej nerovnováhy na trhu práce. Regionálne disparity v miere
nezamestnanosti predstavujú výrazné sociálne rozdiely v jednotlivých regiónoch a zvýšené
úniky evidovaných nezamestnaných do tieňovej ekonomiky. Vážnym problémom je
Ing. Martina Gogolová, PhD., Katedra ekonomiky, F PEDaS, ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, tel.
+421415133206, e-mail: [email protected]
1
112
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
nezamestnanosť mladých ľudí, ktorí sú vytlačení z trhu práce a dlhodobo nezamestnaní
(Gregová, 2013, Hrašková, 2013). Slovenské regióny sa nedokážu prispôsobovať zmene
podmienok. Jedným z takýchto regiónov, ktorý vykazuje vysokú nezamestnanosť je región
Orava, ktorý sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenska v Žilinskom kraji a tvoria ho
okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.
2 NEZAMESTNANOSŤ A MIERA NEZAMESTNANOSTI
Nezamestnanosť vzniká ako nerovnováha medzi ponukou a dopytom po pracovných silách.
Pre zvýšenú ponuku pracovnej sily na trhu práce nie je dostatočný dopyt, o čom vypovedá
nedostatok voľných pracovných miest. Nezamestnanosť je podľa Bartošovej a kol. (2006)
makroekonomický problém, ktorý vyjadruje taký stav v ekonomike, kedy práceschopné osoby
v produktívnom veku, ktoré chcú pracovať, nemôžu nájsť prácu na trhu práce. Nezamestnaný
je ten, kto aktívne hľadá prácu.
Podmienky nezamestnanosti podľa Medzinárodného úradu práce:
1. Osoba je schopná práce – z hľadiska veku, zdravotného stavu, osobnej situácie....
2. Osoba má záujem pracovať – nie je zabezpečená inými príjmami, napr. výnos, renta...
3. Osoba je aj napriek snahe nájsť si zamestnanie v daný okamih bez práce. Snahou sa
myslí pravidelná návšteva úradu práce podľa platnej legislatívy.
Pri analýze trhu práce existuje päť hlavných typov nezamestnanosti (Bartošová a kol., 2006,
Hontyová a kol., 2010, Moricová, 2010):
a) Frikčná nezamestnanosť – vzniká v dôsledku migrácie pracovných síl, resp. v dôsledku
neustáleho pohybu ľudí medzi miestami či pracovnými príležitosťami. Tento typ
nezamestnanosti je na trhu práce normálnym stavom, pretože je dočasnou záležitosťou.
b) Štrukturálna nezamestnanosť – vzniká v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom
na trhu práce, tzn. že profesijná segmentácia ponuky na trhu práce nie je v súlade so
štruktúrou dopytu po práci. Príčiny tohto stavu môžeme hľadať v odlišnej dynamike vývoja
jednotlivých odvetví, kedy zmeny určitého odvetia so sebou prinášajú požiadavky na nové
schopnosti, profesie a kvalifikácie a odlišné nároky na zamestnancov. Tí sa však zmenám
prispôsobujú iným tempom a vzniká tak nezamestnanosť štrukturálna. Dôsledkom týchto
nesymetrických zmien je, že v jednom okamihu existuje veľká skupina nezamestnaných i
voľných pracovných miest, ktoré sú však navzájom nekompatibilné.
c) Sezónna nezamestnanosť – ide o prirodzené kolísanie dopytu po práci, ktoré je vyvolané
striedaním ročných období. Bežne sa prejavuje v stavebníctve, poľnohospodárstve,
cestovnom ruchu a pod.
d) Cyklická nezamestnanosť – súvisí s cyklickým kolísaním výkonu ekonomiky.
Nezamestnanosť tohto druhu je závislá od výkonu ekonomiky, kedy s jej rastom
nezamestnanosť klesá a opačne.
e) Skrytá (latentná) nezamestnanosť – skracovanie pracovného týždňa, nútené dovolenky pre
zamestnancov a pod. Neprejavuje sa v oficiálnom ukazovateli miery nezamestnanosti.
Ak uvažujeme o miere nezamestnanosti, je dôležité rozdeliť obyvateľov na (Beblavý, 2014):
a) Ekonomicky aktívne obyvateľstvo - tí, ktorí pracujú alebo aktívne hľadajú pracovné
miesto.
b) Obyvateľstvo ekonomicky neaktívne - tí, ktorí nemajú záujem o prácu, majú iné zdroje
príjmov na život než je práca.
113
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (pracovná sila) sa delí na (Bartošová a kol., 2006):
a) Osoby zamestnané - ide o ľudí, ktorí majú viac ako 15 rokov a vykonávajú akúkoľvek
platenú prácu a o ľudí, ktorí sú zamestnaní, ale dočasne nepracujú napríklad z dôvodu
choroby, štrajku alebo dovolenky.
b) Osoby nezamestnané - za nezamestnaného sa považuje každá osoba vo veku 15 – 62
rokov (Slovenská republika), ktorá síce nemá žiadnu platenú prácu, ale aktívne sa
podieľa na tom, aby si ju našla. Európsky štatistický úrad (EUROSTAT) vychádza z
definície Medzinárodnej organizácie práce (ILO), podľa ktorej nezamestnaná osoba je:
 bez práce,
 schopná začať pracovať počas nasledujúcich 14 dní,
 aktívne si hľadala zamestnanie v priebehu predchádzajúcich štyroch týždňov.
3 NEZAMESTNANOSŤ V REGIÓNE ORAVA
Miera nezamestnanosti vyjadruje pomer počtu nezamestnaných k počtu ekonomicky
aktívneho obyvateľstva (Bartošová a kol., 2006, Hontyová a kol., 2010). Miera
nezamestnanosti v regióne Orava v porovnaní s priemernou mierou nezamestnanosti na
Slovensku je výrazne vyššia. Ako je vidieť z obrázku 1, najvyššia nezamestnanosť v roku 2013
bola v okrese Námestovo. To môže znamenať na jednej strane, že okres patrí do kategórie
najvyššej nezamestnanosti, ale môže ísť o údaj neevidovanej nezamestnanosti tzv. čiernej práce
v ostatných okresoch, kedy obyvateľ nájde iný spôsob ako zabezpečiť zdroj príjmu a zároveň
nevykonávať prácu na základe pracovnej zmluvy. Najnižšiu mieru nezamestnanosti na Orave
si udržal napriek nárastu nezamestnanosti okres Tvrdošín.
Obrázok 1 – Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v regióne Orava v roku 2013
Zdroj: spracované podľa údajov ÚPSVaR NO
V priemere na Slovensku v roku 2013 na jedno neobsadené pracovné miesto pripadlo 115
evidovaných nezamestnaných. Ako je vidieť z obrázku 2, počet nezamestnaných na jedno voľné
pracovné miesto v regióne Orava predstavoval v roku 2013 až 112 uchádzačov.
114
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Obrázok 2 – Počet uchádzačov na jedno voľné pracovné miesto v regióne Orava
Zdroj: spracovanie podľa údajov ÚPSVaR NO
Región Orava sa vyznačuje nielen vyššou mierou nezamestnanosti, ale vykazuje tiež nižšiu
priemernú hrubú mesačnú mzdu oproti Žilinskému kraju a priemeru na Slovensku (viď. tabuľka
1). Najvyššiu priemernú mzdu eviduje okres Dolný Kubín, ktorý sa najviac približuje
priemernej hrubej mzde Žilinského kraja. Najnižšia priemerná hrubá mzda je v Námestove,
ktoré patrí medzi okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti a výška mzdy odzrkadľuje túto
skutočnosť. Námestovo je okresom, ktoré vykazuje 30. najvyššiu mieru nezamestnanosti na
Slovensku.
Tabuľka 1 – Porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy v regióne Orava v eurách
Rok/ Oblasť Dolný Kubín Námestovo
Tvrdošín Žilinský kraj Priemer v SR
720
661
683
762
824
2013
705
624
662
686
805
2012
Rok/ Oblasť Dolný Kubín Námestovo
Tvrdošín Žilinský kraj Priemer v SR
672
594
639
657
786
2011
574
546
590
639
769
2010
639
520
540
606
745
2009
618
525
553
593
723
2008
Zdroj: spracované podľa ÚPSVaR Námestovo
Ako je vidieť z tabuľky 2, v regióne Orava je najviac zastúpený ťažký a ľahký priemysel.
Výrobnú základňu priemyslu v Námestove tvorí odvetvie elektrotechnické (AVEX electronics,
s. r. o.) a strojárske (ZŤS strojárne, Námestovo, s. r. o.), v okrese Tvrdošín je to oblasť
elektrotechniky (Panasonic Industrial Devices Slovakia, s. r. o., Trstená). V súčasnosti je
zaznamenaná stagnácia a pokles výroby v odvetviach odevného priemyslu. V okrese
Námestovo a Tvrdošín je nízka miera podnikateľskej participácie zahraničných subjektov,
priemyselná výroba je zameraná na základné výroby s malým podielom finalizácie (najmä
drevospracujúci priemysel a výroba pre automobilový priemysel), koncentráciu priemyselnej
výroby do veľkých podnikov, čo je vnímané ako rizikový faktor z hľadiska udržania
zamestnanosti.
115
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 2 – Štruktúra podnikateľského sektora v regióne Orava
Zloženie podnikateľského prostredia
Námestovo Dolný Kubín
Poľnohospodárstvo
9,2 %
5, 4 %
Ťažký priemysel
21,2 %
53,7 %
Ľahký priemysel
15,4 %
7,9 %
Stavebníctvo
23,9 %
6,3 %
Obchod a doprava
19,2 %
17,8 %
Ostatné služby
11,1 %
9,0 %
Tvrdošín
5,0 %
25,5 %
42,4 %
4,1 %
17,7 %
5,3 %
Zdroj: http://www.regiony21.sk/vystupy/sps/sps.html
4 ÚROVEŇ VZDELANIA PRACOVNEJ SILY V REGIÓNE ORAVA
Vzhľadom k tomu, že v priebehu posledných rokov rastie vzdelanosť a postupne sa znižuje
počet ľudí so základným a stredným vzdelaním bez maturity, zvyšuje sa aj počet mladých ľudí
s maturitou
a vysokoškolským vzdelaním, čo v danej problematike zabezpečenia
kvalifikovanej pracovnej sily prináša lepšie podmienky pre podniky v regióne Orava nájsť
kvalifikovaných ľudí. V štatistikách nezamestnanosti však rezonujú čísla, ktoré nevykazujú, že
vzdelanie zohráva prvotnú úlohu pri obsadzovaní pozície kvalifikovanými ľuďmi.
Len 6 % absolventov stredných škôl v regióne Orava pracuje v odbore, ktorí vyštudovali
a takmer každý tretí je nezamestnaný (viď. obrázok 3). Jedným z dôvodov je to, že podniky
v regióne Orava hľadajú kvalifikovaných mladých ľudí s technickým zameraním a praxou,
ktorých je však na pracovnom trhu nedostatok.
Obrázok 3 – Uplatnenie absolventov stredných škôl v regióne Orava v roku 2013
Zdroj: spracovované podľa štatistických údajov ÚPSVaR NO
Na základe prieskumu záujmu zamestnávateľov (www.profesia.sk) o absolventov vyplýva,
že zamestnávatelia na Slovensku majú prevažne záujem o absolventov z odborov informatika,
stavebníctvo a ekonomika (viď. tabuľka 3). Z portálu pracovných ponúk, najväčší záujem
v roku 2013 mali zamestnávatelia konkrétne o absolventov Fakulty informatiky na Slovenskej
technickej univerzite. Podľa štatistík Ústavu informácií a prognóz školstva len 2 % zo všetkých
absolventov informatiky ostane nezamestnaných viac ako pol roka po ukončení školy. Ich
základná mzda je až o 400 EUR vyššia ako mzda ekonómov.
116
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Zo strany zamestnávateľov v regióne Orava je najväčší záujem o technicky a ekonomicky
orientované univerzity a v oblasti stredných škôl je prvotný záujem zacielený tiež na technické
zameranie absolventov, ktorí absolvovali aj praktické cvičenia vo svojom odbore.
Tabuľka 3 – Poradie najžiadanejších absolventov na Slovensku s vysokoškolským vzdelaním
Záujem zamestnávateľov o absolventov s vysokoškolským vzdelaním
Podľa zamerania fakúlt
Podľa univerzity
Index
Index
Poradie Zameranie záujmu
Poradie
Univerzita
záujmu
1.
Informatika
72,75 %
1.
Slovenská technická univerzita
115 %
2.
Stavebníctvo
45,12 %
2.
Žilinská univerzita
93,9 %
3.
Ekonomika
38,46 %
3.
Ekonomická univerzita
74,3 %
Zdroj: spracované podľa prieskumu pracovného portálu www.profesia.sk
Pri celkovej analýze zameranej na vzdelanostnú štruktúru uchádzačov o zamestnanie
v regióne Orava z obrázku 4 vidieť, že najvyšší počet evidovanej nezamestnanosti je u
absolventov stredného odborného vzdelania bez maturity (31,01 %) a stredného odborného
vzdelania s maturitou (17,53 %). Najnižšia miera nezamestnanosti je u vysokoškolsky
vzdelaných ľudí, hoci v porovnaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa je rozdiel viac
ako 5% v neprospech vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
Obrázok 4 – Nezamestnanosť v regióne Orava na základe úrovne vzdelania v %
Zdroj: spracované podľa štatistických údajov UPSVaR NO
4.1 Dotazníkový prieskum
Prieskum bol zameraný na názor študentov stredných odborných škôl v regióne Orava
o pripravenosti v odbore a o ich predstavách uplatnenia z dôvodu, že práve nedostatočná
príprava zo strany škôl orientovaných skôr na teóriu a nie prax je jedným z dôvodov problémov
politiky nezamestnanosti v regióne.
Prieskum bol zrealizovaný začiatkom roka 2014 na dvoch stredných odborných školách so
zameraním na strojárstvo z dôvodu, že v regióne sa nachádza niekoľko veľkých strojárskych
podnikov, ktoré predstavujú potenciálnych zamestnávateľov pre končiacich študentov.
Dotazníky vypĺňali študenti osobne v posledných ročníkoch na dvoch stredných odborných
117
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
školách. 40 študentov (75 % z celkového počtu študentov v končiacich ročníkoch) bolo
oslovených na strednej odbornej škole, ktorá je prepojená s praxou a umožňuje študentom
praxovať v strojárskom podniku a 38 študentov (95 % z celkového počtu študentov v končiacich
ročníkoch) bolo oslovených na strednej odbornej škole, ktorá takúto prax študentom
v podnikoch neposkytuje.
Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu (viď. tabuľka 4) sú študenti, ktorí študujú
na strednej odbornej škole s praxou aj pre prax pripravení (55 % študentov) a naopak študenti,
ktorí študujú na strednej odbornej škole bez praxe, pre prax pripravení nie sú (74 % študentov).
V obidvoch prípadoch ale študenti nemajú záujem po ukončení štúdia, zostať pracovať
v regióne Orava. Najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje výber zamestnávateľa po
skončení štúdia je výška mzdy a možnosti osobného rozvoja. Práve nedostatočné finančné
ohodnotenie je dôvodom odchodu mladých ľudí po skončení štúdia za prácou do iných regiónov
Slovenska, do krajín EÚ, aj krajín mimo EÚ.
Tabuľka 4 – Výsledky dotazníkového prieskumu
Stredná odborná škola s
Faktory
praxou
Stredná odborná
škola bez praxe
Áno
Nie
Neviem
Pripravenosť pre prax
55 %
20 %
25 %
10 % 74 %
16 %
Lojalita absolventov k štúdiu
Dostatočné finančné ohodnotenie v
regióne vo vyštudovanom odbore
73 %
14 %
13 %
34 % 55 %
11 %
23 %
37 %
40 %
16 % 60 %
24 %
Lojalita k zamestnaniu v regióne
Orava
23 %
37 %
40 %
16 % 37 %
40 %
Faktory ovplyvňujúce výber
zamestnávateľa
výška mzdy, možnosti
osobného rozvoja
Spokojnosť s praxou počas štúdia
Zdroj: vlastné spracovanie
81 %
6%
Áno
Nie
Neviem
výška mzdy, možnosti
osobného rozvoja
13 %
5 ZÁVER
Jedným z problémov dlhodobej politiky zamestnanosti a problému uplatnenia sa na trvalý
pracovný pomer absolventov škôl je nedostatočná previazanosť medzi vzdelávacou sústavou
a trhom práce. Aj napriek tomu, že rastie úroveň vzdelania, na trhu práce absentujú
kvalifikovaní mladí ľudia s technickým vzdelaním. Silnou stránkou politiky nezamestnanosti
v regióne Orava je dostatok ekonomicky aktívneho obyvateľstva a najvyšší prirodzený prírastok
obyvateľstva v porovnaní s ostatným územím Slovenska. Ohrozením politiky zamestnanosti sú
nedostatočné ponuky pracovných príležitostí v regióne, neprehľadná legislatíva, domotivujúca
daňová, odvodová a úverová politika pre začínajúce podnikateľské subjekty, negatívny vývoj
skupiny absolventov škôl pri uplatnení sa na trhu práce a migrácia ľudí s vyšším vzdelaním do
ekonomicky silnejších oblastí SR a štátov EÚ. Príležitosťami ako zlepšiť politiku
nezamestnanosti je intenzívna spolupráca školského systému a zamestnávateľskej sféry s
cieľom prispôsobiť obsah a rozsah vzdelávania požiadavkám trhu práce, prepojenie
118
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
vzdelávania s praxou, prílev zahraničných investorov do regiónu Orava a využitie finančných
zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti pracovnej sily.
Grantová podpora VEGA 1/0473/12 Integrovaný model budovania hodnoty značky ako
nástroja marketingového mixu podniku.
Literatúra:
[1.] BARTOŠOVÁ, V. a kol. 2006. Všeobecná ekonomická teória. I. časť: Makroekonómia
- 2. rozšír. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov, 2006. - ISBN 80-8070-561-5.
[2.] BEBLAVÝ, M. 2014. Sociálna
politika. Zamestnanosť, nezamestnanosť
a
pracovnoprávne vzťahy. [on line]. [s. a]. [cit. 2. 9.2014]. Dostupné na:
http://www.socialnapolitika.eu/index.php/2-zamestnanost-nezamestnanostpracovnopravne-vztahy/
[3.] GREGOVÁ, E. 2013. Súčasná mladá generácia – riziková skupina na trhu práce. – In:
„Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce“. Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Velký Meder 2013. S. 112 – 130. ISBN 978-80225-3637-0.
[4.] HONTYOVÁ, K. a kol. 2010. Základy ekonómie a ekonomiky. - 7. aktualiz. a preprac.
vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - 194 s. - ISBN 978-80-225-2943-3.
[5.] HRAŠKOVÁ, D. 2013. Možnosti riešenia nezamestnanosti (2.). In: Verejná správa :
školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové
organizácie. - ISSN 1337-0448. - Roč. 7, č. 10 (2013), s. 64-65.
[6.] MORICOVÁ, V. 2010. Hospodárska kríza a vplyv nezamestnanosti na kvalitu života
človeka. In: Hospodárska kríza očami zaineteresovaných [elektronický zdroj] : zborník
ku konferencii. - [Žilina: Žilinská univerzita, 2010]. - ISBN 978-80-554-0180-5. - [7] s.
[7.] MADZINOVÁ, M., ROCHOVSKÁ, A. 2009. Chudoba na Slovensku z pohľadu jedného
z národných indikátorov chudoby, s bližším zreteľom na región Oravy. In: Mladí vedci
2009, UKF Nitra, pp. 1042-1052.
[8.] UPSVaR NO. 2014. Analýza a prognóza vývoja trhu práce. [on line]. [s.a]. [cit. 5.9.
2014]. Dostupné na: http://www.upsvar.sk/buxus/docs//urady/NO/SZ/Analyza_a_
prognoza _vyvoja_trhu_prace_2012_UPSVR_Namestovo.pdf
[9.] International Labour Organization. About the ILO. 2014. [on line]. [s. a]. [cit. 3. 9. 2014].
Dostupné na: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang--en/index.htm
[10.] Štruktúra podnikateľského prostredia. 2014. [on line]. [s. a]. [cit. 4. 9. 2014]. Dostupné
na: http://www.regiony21.sk/vystupy/sps/sps.html
119
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
VÝZNAM INOVÁCIÍ Z ASPEKTU INOVAČNEJ STRATÉGIE
VALUE OF INNOVATIONS FROM THE ASPECT OF THE
INNOVATION STRATEGY
Elena Gregová1 - Viktor Dengov2
Kľúčové slová: inovácie, inovačná politika, inovačná stratégia, konkurencieschopnosť,
inteligentný rast
Abstrakt: Prechod ekonomiky krajiny na inovatívny spôsob rozvoja nie je možný bez
formovania globálneho konkurenčného inovačného systému. Úloha inovácií je dôležitá aj pri
definovaní pojmu národná konkurencieschopnosť ako kľúčovej schopnosti krajiny inovovať.
Inovačná aktivita v SR, v porovnaní s ekonomikami iných európskych štátov, je nižšia a
inovácie neprinášajú očakávaný pozitívny výsledok vo forme zvýšenej konkurenčnej
schopnosti slovenských podnikov. Slovenská republika má rozvinutú priemyselnú základňu, čo
môže napomôcť prechodu krajiny na znalostnú ekonomiku za predpokladu, že sa v značnej
miere budú využívať inovácie v celej štruktúre ekonomických aktivít.
Key words: innovation, innovation policy, innovation strategy, competitiveness, smart
growth
Abstract: Transition of a country’s economy to an innovative way of development is not
possible without forming a global competitive innovation system. The role of innovation is also
important in defining the concept of national competitiveness as the key country's ability to
innovate. Innovation activity in SR, compared with the ones in economies of other European
countries, is lower and innovation do not yield an expected positive outcome in the form of
increased competitiveness of Slovak enterprises. The Slovak Republic has a developed
industrial base, which can help to transform the country into a knowledge economy, provided
that innovations will be largely used throughout the entire structure of economic activities.
JEL Classification: O31, O32,
Zabezpečenie vysokého tempa rastu ekonomiky si vyžaduje vynakladanie značných
investičných zdrojov do inovačného sektoru, do rozvoja vedeckých výskumov a zrýchlenia
realizácie ich výsledkov. Dnes sa väčšina krajín snaží do inovačnej sféry investovať značné
sumy finančných prostriedkov vrátane získavania kvalitných ľudských zdrojov. Prechod
ekonomiky krajiny na inovatívny spôsob rozvoja nie je možný bez formovania globálneho
konkurenčného inovačného systému. Na jeho vytvorenie je nevyhnutné zvýšiť dopyt po
inováciách zo strany väčšiny sektorov hospodárstva, zvýšiť efektívnosť výskumu a vedy
Doc. Mgr. Elena Gregová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Katedra ekonomiky, Univerzitná 1, 010 26 Žilina. Tel.: 421/41 5133 211, e-mail: [email protected]
2
Victor V. Dengov, PhD., Ass. Professor of Economics, Saint Petersburg State University, Faculty of Economics,
Department of Economics and Economic Policy, Russia Saint Petersburg, 191194, Tchaikovskogo str. 62, а. 310;
e-mail: [email protected]
1
120
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
v prepojení na hospodárstvo, vytvoriť ucelenú inovačnú infraštruktúru. Pre rozvoj malého
inovatívneho biznisu v regiónoch by malo veľký význam nielen poskytovanie rôznych
daňových úľav, ale aj rozvoj efektívnej inovačnej infraštruktúry tvoriacej základnú súčasť
inovačného potenciálu nielen regiónu, ale aj krajiny. Pre malé podniky, ktoré bývajú
najinovatívnejšie je dôležitá a tým aj nevyhnutná spolupráca s organizáciami poskytujúcimi
informačné, úverové, marketingové, patentové a iné služby, čím sa podporuje formovanie
rozsiahleho vedeckého sektora ekonomiky a vytvára efektívny mechanizmus inovačných
aktivít.
Zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky na národnej úrovni je založené na schopnosti
inovovať. Inovačná politika Európskej únie predstavuje významný nástroj pri posilňovaní
ekonomickej výkonnosti nakoľko vplýva na štrukturálnu politiku a štrukturálne reformy. Úloha
inovácií je dôležitá aj pri definovaní pojmu národná konkurencieschopnosť ako kľúčovej
schopnosti krajiny inovovať a tým získať konkurenčnú výhodu3.
Európa čelí veľkým ekonomickým výzvam, ktoré si vyžadujú ambiciózne stratégie
hospodárskej politiky pre 21. storočie. EÚ si stanovila svoju víziu európskeho sociálneho
trhového hospodárstva v stratégii Európa 2020, ktorej cieľom je konfrontácia štrukturálnych
slabín prostredníctvom pokroku v troch vzájomne sa posilňujúcich prioritách:

inteligentný rast založený na znalostiach a inováciách,

udržateľný rast podporujúci hospodárstvo menej náročné na zdroje, ekologickejšie
a konkurencieschopnejšie,

inkluzívny rast, podpora ekonomiky s vysokou zamestnanosťou a poskytovanie
ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti.
Rozhodujúcou súčasťou reakcie EÚ na hospodársku krízu, uvedenou v stratégii Európa 2020
je odporúčanie „Investovať viac do výskumu, inovácií a podnikania“. Cieľom je strategický
a integrovaný prístup k inováciám, ktorý maximalizuje európske, národné a regionálne
programy pre potenciál výskumu a inovácií. V rámci stratégie Európa 2020 prijala EK v októbri
2010 iniciatívu „Únia inovácií“, ktorá stanovuje komplexnú inovačnú stratégiu pre Európu
zameranú na posilnenie schopnosti Európy zabezpečovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny
rast, pričom kladie dôraz na pojem inteligentná špecializácia (smart specialisation), ako spôsob
pre dosiahnutie týchto priorít. Medzi významné čiastkové iniciatívy „Únie inovácií“ patrí aj
iniciatíva Európskeho partnerstva v oblasti inovácií „Poľnohospodárska produktivita a
udržateľnosť“ (poľnohospodárske (EIP).
Európska komisia definuje inovačnú politiku ako súbor politických opatrení zameraných na
zvyšovanie množstva a efektívnosti inovačných aktivít, ktorými sú tvorba a adaptácia nových,
alebo zlepšených produktov, procesov, alebo služieb. Je to prierezová alebo horizontálna
politika, ktorá musí byť koordinovaná s tradičnými priemyselnými, výskumnými i
vzdelávacími politikami.4
Opatrenia zamerané na podporu inovačného podnikateľského prostredia zahŕňajú
predovšetkým súbor regulačných nástrojov ovplyvňujúcich správanie sa podnikateľov, ich
motiváciu a ochotu podstupovať potrebné riziko. Inovačné podnikateľské prostredie by malo
byť determinované predovšetkým stabilnou, transparentnou a dostatočne predvídateľnou
3
PORTER, M.E. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990. ISBN
9780684841472.
4
EUROPEAN COMMISSION. Innovation tomorrow (Innovation policy and the regulatory framework: Making
innovation an integral part of the broader structural agenda). Innovation papers No 28. 2002. ISBN 92-894-45491.
121
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
hospodárskou politikou vlády, priaznivým legislatívnym prostredím, ovzduším korektnej a
spravodlivej konkurencie a ústretovosťou efektívne fungujúcej štátnej a verejnej správy v danej
oblasti. Inovačná politika sa zameriava na generovanie nových poznatkov, zvyšovanie
efektívnosti investícii pre inovácie, stimulovanie podnikateľského sektoru na transformácie
poznatkov do nových výrobkov a procesov, a rozširovanie inovácii formou sieťovej spolupráce.
Nový prístup k vypracovaniu inovačnej stratégie spojenej s pojmom „inteligentná
špecializácia“ je relevantný pre všetky tri priority stratégie Európa 2020, t.j. inteligentný,
udržateľný a inkluzívny rast.
Na dosiahnutie cieľov Únie inovácií je zo strany EK navrhnutých desať konkrétnych krokov:
1.
Aj napriek úsporným opatreniam pokračovať v investíciách do vzdelávania, výskumu a
vývoja, inovácií a IKT.
2.
Skvalitnenie fungovania európskych a vnútroštátnych systémov výskumu a inovácií.
3.
Modernizácia vzdelávacích systémov na všetkých úrovniach.
4.
Dokončenie Európskeho výskumného priestoru, v rámci ktorého sa zjednoduší spolupráca
výskumníkov a inovátorov v rámci EÚ.
5.
Zjednodušenie prístupu k európskym programom.
6.
Komercionalizácia inovácií – lepšie prepojenie medzi vedcami a podnikmi.
7.
Odstránenie bariér pre uvádzanie myšlienok na trh – viac finančných prostriedkov pre
malé a stredné podniky, lepšia ochrana duševného vlastníctva, patenty EÚ a pod.
8.
Zakladanie európskych partnerstiev v oblasti inovácií, ktoré by urýchlili výskum, vývoj a
uvádzanie inovácií na trh.
9.
Lepšie inovácie vo verejnom sektore – sociálne inovácie.
10.
Spolupráca s medzinárodnými partnermi, sprístupniť im európske programy pre výskum a
vývoj.
Stav napĺňania hlavných cieľov stratégie Európa 2020 v Slovenskej republike udáva
nasledujúca tabuľka.
122
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 1 - Hlavné ciele stratégie Európa 2020
Hlavné ciele stratégie Európa
2020
Investovať 3% HDP EÚ do
výskumu a vývoja (% HDP)
Zníženie emisií skleníkových
plynov (SP) o 20% oproti
úrovniam roka 1990
20% energie musí pochádzať z
obnoviteľných zdrojov
Zvýšenie energetickej efektívnosti
o 20% (zníženie spotreby energie
o 368 Mtoe) pre EÚ 27
75% obyvateľstva vo veku 20-64
rokov by mala byť zamestnaná
Zníženie predčasného ukončenia
školskej dochádzky pod 10%
(obyvateľstvo vo veku od 18 do 24
rokov)
Aspoň 40% obyvateľstva vo veku
30-34 rokov s ukončeným
vysokoškolským
alebo
rovnocenným vzdelaním
23.4 % (2011) 40 %
Znížiť počet osôb ohrozených
chudobou alebo vylúčením v EÚ
aspoň o 20 miliónov (referenčný
rok 2008)
Súčasná situácia v SR
0,63% (2010
Národný cieľ v Národnom
programe reforiem do roku 2020
1%
-2 % (emisie projektované do roku
2020 oproti roku 2005) +0 %
(emisie roka 2010 oproti roku
2005)
9,8 % (2010)
+13 % (národný záväzný cieľ pre
sektory
mimo
systému
obchodovania s emisiami oproti
roku 2005)
14 %
Neuplatňuje sa
Zníženie o 1,6 Mtoe
65,1 % (2011)
72 %
5 % (2011)
6%
23.4 % (2011)
40 %
+ 1 000 (2011) - 170 000
- 170 000
Zdroj: Inovačná stratégia SR na roky 2014 – 2020. Dostupné na:
http://www.economy.gov.sk/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciusr/142232s
Slovenská ekonomika sa po realizovaní nevyhnutnej ekonomickej transformácie v 90.
rokoch 20. storočia vrátane uskutočnenia následných reformných krokov, ktoré zlepšovali
podnikateľské prostredie, dostala do obdobia značného ekonomického rastu sprevádzaného
zlepšovaním ostatných makroekonomických agregátov. Priaznivý ekonomický vývoj v prvej
dekáde 21. storočia, vstup Slovenska do Európskej únie, vysoký prílev priamych zahraničných
investícií, ktorý bol impulzom reštrukturalizácie priemyslu a ozdravenia finančného sektora,
nominálna konvergencia a následný vstup do eurozóny v roku 2009 zaradil slovenskú
ekonomiku medzi úspešne sa rozvíjajúce ekonomiky OECD. Na druhej strane slovenská
ekonomika dlhodobo zaostáva v niektorých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, medzi
ktoré patrí najmä nízka inovačná výkonnosť. Skúsenosti z povojnového vývoja mnohých krajín
poukazujú na skutočnosť, že menej rozvinuté ekonomiky rástli rýchlejšie ako vyspelé
ekonomiky, avšak ich rastový potenciál založený na nízkych nákladoch sa postupne vyčerpával.
Je preto dôležité, aby hospodárska politika bola zameraná na podporu rozvoja kvalitatívnych
faktorov ekonomického rastu, medzi ktoré patria predovšetkým inovácie.
Na základe Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2012 – 2013 zverejnenej Svetovým
ekonomickým fórumom (WEF), Slovensko obsadilo 71. priečku v rebríčku 144 hodnotených
krajín – stali sme sa treťou najmenej konkurencieschopnou ekonomikou Únie po Rumunsku
(78. miesto) a Grécku (96.). Podpísali sa pod to najmä naše zlé výsledky v oblasti inovácií: v
dvanástom pilieri, ktorým WEF hodnotí ich celkový stav v ekonomike, sme až na 96. pozícii.
Nízku mieru inovačnej výkonnosti vrátane inovačnej aktivity malých a stredných podnikov
(MSP) na Slovensku konštatuje aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
123
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
V správe z roku 20125 vidí príčiny najmä v slabo rozvinutých výskumných aktivitách MSP.
Výsledky výskumu a vývoja realizovaného v súkromnom sektore sú dlhodobo pod priemerom
OECD. Tomuto faktu zodpovedá aj klesajúci trend súkromných investícií do VaV, ktoré sú v
súčasnosti na úrovni 0,27 % HDP (2010). Podľa OECD sa slovenská ekonomika snaží
konkurovať skôr lacnou pracovnou silou než vyspelými technológiami (115. priečka). Zároveň,
slovenskí producenti majú slabý vplyv na medzinárodnú distribúciu (126. priečka). Negatívne
vplývajú neefektívna štruktúra verejných výdavkov (112. priečka) a nedostatočný záujem vlády
o obstarávanie technologicky najvyspelejších produktov (127. priečka). Významnými
negatívami sú slabá spolupráca medzi univerzitami a podnikmi (100. priečka), nedostatočné
výdavky podnikov na VaV (85. priečka), nízka kvalita VaV inštitúcií (90. priečka), kapacita
pre inovácie (88. priečka) a dostupnosť vedcov a výskumníkov (89. priečka). V ukazovateli
„kapacita pre inovácie“ sa hodnotí ich úroveň škálou 1 – 7. Hodnota 1 znamená, že sa v krajine
technológie obstarávajú výlučne cez licencie alebo imitovaním zahraničných spoločností, zatiaľ
čo 7 znamená, že sa technológie obstarávajú z vlastného výskumu a vývoja nových produktov
a služieb. Slovenská republika dosiahla hodnotu 2,6 (priemer OECD 3,2). K zlému stavu
prispieva zaostávanie Slovenska v oblasti rozvoja inovačných klastrov, nízka kvalita
absolventov potrebných na pozície v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou a nesúlad
ponuky kvalifikácií s požiadavkami súkromného sektora.
Oblasť výskumu a inovácií možno považovať za slabý článok slovenského hospodárskeho
systému, o čom svedčia nasledujúce dlhodobo vykazované negatívne trendy v období6 1989 –
2011:

Pokles celkových výdavkov a počtu zamestnancov výskumu, zvlášť úpadok
podnikového výskumu.

Počty zamestnancov výskumu a inovácií (VaI) klesli v období 1989 – 2011 zo 60
548 na 28 596 a výdavky na VaI ako % HDP klesli z 3,88 na 0,68.

Zvyšovanie podielu verejného financovania VaI). Podiel podnikov na celkových
výdavkoch na VaI v SR klesol zo 69 % na 34 % (1993 – 2011).

Strata cielenosti výskumu a nárast tzv. „necieleného“ všeobecného výskumu bez
jasných tematických priorít. Podiel všeobecného a necieleného výskumu stúpol z 38
% na 58 % (1993 – 2011).

Rast podielu základného výskumu na úkor aplikovaného výskumu. Podiel
základného výskumu na celkovom financovaní výskumu a vývoja stúpol z 22,6 % na
48,9 %, kým podiel aplikovaného výskumu klesol zo 49,4 % na 24,6 % (1994 –
2011).
Obdobie platnosti Národného strategického referenčného rámca SR 2007 – 2013 bolo
zamerané skôr na extenzívny rozvoj. V období 2014 – 2020 sa musí úsilie koncentrovať na
obmedzené množstvo priorít stanovené na základe silných stránok a medzinárodnej
špecializácie Slovenska s cieľom maximalizovať vynaložené zdroje verejného rozpočtu SR a
iných zdrojov pre prínos k rastu, konkurencieschopnosti, zamestnanosti a k zvýšeniu
konvergencie.
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012. OECD Publishing 2013. Dostupné na
http://www.keepeek.com/oecd/media/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook2012_sti_outlook-2012-en
6
Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Dostupné na:
http://www.economy.gov.sk/ext_dok-sk_ris3/142230c?ext=orig
5
124
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Inovačná politika je neoddeliteľnou súčasťou hospodárskej politiky vyjadrujúcej postoj
vlády k inovačnej činnosti, definuje ciele, zamerania, formy činnosti verejnej správy v oblasti
vedy, techniky a realizácii výsledkov vedy a techniky. Za jej hlavné ciele je možné považovať
nasledujúce:

vytvorenie ekonomických, právnych a organizačných podmienok pre inovačnú
činnosť,

zvýšenie efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti produkcie domácich
výrobcov prostredníctvom vytvorenia a šírenia inovácií,

podpora aktivizácie inovačnej činnosti, rozvoj trhových vzťahov a podnikania
v inovačnej sfére,

zvýšená verejná podpora inovačných aktivít, efektívnejšie využívanie verejných
zdrojov určených na rozvoj inovácií,

realizácia opatrení na podporu domácich inovatívnych produktov na medzinárodnom
trhu a na rozvoj exportného potenciálu krajiny.
Inovačná aktivita v SR, v porovnaní s ekonomikami iných európskych štátov, je nižšia a
inovácie neprinášajú očakávaný pozitívny výsledok vo forme zvýšenej konkurenčnej
schopnosti slovenských podnikov. Súčasný inovačný systém zlyháva vo svojej kľúčovej úlohe
– v procese transformovania nových poznatkov na zdokonalené materiály, výrobky, procesy,
technológie a služby. Ukazuje sa, že v slovenských podmienkach, najvážnejšie príčiny nižšej
inovačnej aktivity sú:

pretrvávajúci nedostatok kapitálu, hlavne rizikového, ktorý sa týka najmä
podnikateľskej sféry. V dôsledku neúspešných pokusov naštartovať podporu
rizikového kapitálu z verejných zdrojov, absencii kapitálového trhu a nízkeho
záujmu súkromných investorov je kapitálové financovanie na Slovensku stále málo
rozvinuté. K tomu sa pripája nízka miera financovania začínajúcich podnikov zo
strany bánk vyplývajúca z asymetrických informácií a konzervatívneho hodnotenia
rizika. Pretrvávajúce problémy s dostupnosťou vonkajšieho kapitálu naznačuje i fakt,
že podniky inovujú prevažne z vlastných finančných zdrojov, často nepostačujúcich
na dotiahnutie inovačného procesu do konečného štádia, t.j. na úroveň produktu
obchodovateľného na trhu. Ďalej ide o dlhodobú neochotu bankového sektora
poskytovať finančné prostriedky osobitne malým a stredným podnikom a nedostatok
mladých šikovných ľudí, schopných vyvíjať inovácie.

skutočnosť, že podnikateľské subjekty nevedia využívať ponúkané príležitosti,
o čom svedčí aj ich pomerne nevýrazná účasť na inovačných programoch Európskej
únie.
Vláda SR považuje za najdôležitejší cieľ svojej hospodárskej politiky vytváranie
predpokladov pre zvyšovanie životnej úrovne v krajine a rast konkurencieschopnosti pomocou
zvýšenia práve inovačnej výkonnosti ekonomiky. Cieľom vybudovania regionálnych štruktúr
je priblížiť podporné aktivity čo najviac k podnikateľom, najmä malým a stredným podnikom.
Do roku 2020 je cieľom zvýšiť inovačný potenciál hospodárstva takým spôsobom, aby sa zvýšil
podiel high-tech exportu na 14 % do roku 2020.7
Pri čoraz viac zostrujúcom sa boji za spotrebiteľa, kľúčové pozície obsadzujú podniky, ktoré
sa môžu čo v najkratšom čase prispôsobiť potrebám trhu. Vytvorenie konkurencieschopnej
Národný program reforiem SR 2011 – 2014. Štrukturálne priority NPR SR. Str. 24 Dostupné na:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_slovakia_sk.pdf
7
125
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
produkcie podporuje realizácia úloh nielen na makro ale aj na mikroúrovni. Na makroúrovni
ide o:

výber priorít strategického inovačného rozvoja,

podporu najlepších inovačných projektov pomocou štátnych dotácií,

vytváranie podmienok pre rozvoj intelektuálneho potenciálu,

zabezpečenie ochrany práv duševného vlastníctva,

podporu malých a stredných podnikov;

Na mikroúrovni je to predovšetkým:

implementácia vymožeností vedy a techniky s cieľom zníženia nákladov a zvýšenia
kvality výrobkov,

vypracovanie efektívnej inovačnej stratégie podniku,

zvýšenie kvalifikácie zamestnancov,

osvojovanie najefektívnejších metód riadenia.
Pre dosiahnutie mikroekonomických cieľov firiem a makroekonomických očakávaní štátu
je potrebné vytvárať vhodné rozvojové podmienky implementovaním inovačných nástrojov
podľa reálnych potrieb trhu, ako aj identifikovať perspektívne a vytvárajúce sa odvetvia.
Slovenská republika má rozvinutú priemyselnú základňu, čo môže napomôcť prechodu krajiny
na znalostnú ekonomiku za predpokladu, že sa v značnej miere budú využívať inovácie v celej
štruktúre ekonomických aktivít ako i v kompletnej škále hodnotového reťazca.
Literatúra:
[1.] Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho
rastu“, KOM (2010) 2020
[2.] EUROPEAN COMMISSION. Innovation tomorrow (Innovation policy and the
regulatory framework: Making innovation an integral part of the broader structural
agenda). Innovation papers No 28. 2002. ISBN 92-894-4549-1.
[3.] Inovačná
stratégia
SR
na
roky
2014
–
2020.
Dostupné
na:
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/Vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l_doc.pdf?inst
EID=1&attEID=51522&docEID=287000&matEID=5788&langEID=1&tStamp=20130
102100012757
[4.] Inovačný potenciál slovenských MSP. Dostupné na:
http://www.euractiv.sk/fileadmin/user_upload/Inovacny_potencial_MSP_FINAL.pdf
[5.] Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2011 – 2014, MFSR 2011
[6.] OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012. OECD Publishing 2013.
Dostupné
na:
http://www.keepeek.com/oecd/media/science-and-technology/oecdscience-technology-and-industry-outlook-2012_sti_outlook-2012-en
[7.] PORTER, M.E. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press,
1990. ISBN 9780684841472
[8.] Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu
SR. Dostupné na: http://www.economy.gov.sk/ext_dok-sk_ris3/142230c?ext=orig
[9.] Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020. Dostupné na:
http://www.ipdap.sk/show.php?idart=6371
126
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ŠTRUKTÚRU HOTELOVÉHO
TRHU NA SLOVENSKU
IMPACT OF GLOBALISATION ON THE STRUCTURE OF
HOTEL MARKET IN THE SLOVAKIA
Marian Gúčik1 - Katarína Uličná2
Kľúčové slová: Cestovný ruch. Globalizácia. Hotelový trh.
Abstrakt: Tradičný obraz hotelového prostredia sa počas niekoľko desaťročí výrazne zmenil.
Aj na Slovensku došlo po roku 1993 k výrazným zmenám na hotelovom trhu, ktoré ovplyvnili
jeho súčasný charakter. Cieľom state je poukázať na vplyv globalizácie na štruktúru hotelového
trhu na Slovensku. Pozornosť sme upriamili na vývoj kapacít ubytovacích zariadení hotelového
typu, ich priemernú veľkosť, vývoj počtu domácich a zahraničných hostí a počtu prenocovaní.
Key words: Globalization. Hotel industry. Tourism.
Abstract: The traditional image of hotel industry has changed during a several decades. The
current character of hotel industry in Slovakia was influenced by significant changes after the
year 1993. The aim of the paper is to point out the influence of the globalization on the structure
of the hotel industry in Slovakia. We focused on the development of hotels´capacity and their
average size, structure of the domestic and foreign visitors and number of nights.
JEL Classification: D11, L83
1 ÚVOD
Rozvoj cestovného ruchu za posledných päťdesiat rokov nadobudol masový charakter, stal
sa vážnym faktorom rozvoja ekonomicky vyspelých krajín. Krátko po druhej svetovej vojne
v roku 1950 sa medzinárodného cestovného ruchu vo svete zúčastnilo 25,3 mil. osôb. V roku
1995 to bolo 529 miliónov osôb a v roku 2013 už 1,088 miliardy osôb, t. j. rast 2,06krát. Príjmy
z medzinárodného cestovného ruchu vo svete v porovnateľnom období rástli rýchlejšie, a to
2,83krát, keď v roku 1995 dosiahli 308 mld. €, v roku 2013 873 mld. €. Najväčší objem
medzinárodného cestovného ruchu sa koncentruje v Európe, ktorá sa v roku 1995 podieľala
57,8 % na návštevnosti a 51,7 % v roku 2013, pritom počet turistov rástol 1,84krát. Ten istý
trend pozorujeme aj v príjmoch z medzinárodného cestovného ruchu v Európe (v roku 1995 bol
podiel 51,9 % a v roku 2013 42,15 % pri absolútnom raste príjmov 3,3krát). Uvedené údaje
preukazujú vysokú dynamiku tohto sektora. Je nevyhnutné, aby sme skúmali faktory
ovplyvňujúce rozvoj medzinárodného cestovného ruchu vrátane globalizácie a príčin expanzie
podnikov cestovného ruchu v globálnom meradle. Medzinárodný cestovný ruch je spojený
s pohybom osôb, ktorý je sprevádzaný pohybom tovarov a služieb, kapitálu a má účinky na
Marian Gúčik, prof. Ing. PhD, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, telefón:
048 446 22 13, e-mail: [email protected]
2
Katarína Uličná, Ing. Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, telefón: 048 446 22
19, e-mail: [email protected]
1
127
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
ekonomiku, spoločnosť a navštívené región. Tento proces sa zosilňuje v podmienkach
globalizácie. Hodnotenie ekonomických účinkov medzinárodného cestovného ruchu sa
najčastejšie spája s monokultúrou cestovného ruchu3, procesom kolonizácie4 a globalizácie
cestovného ruchu.
2 GLOBALIZÁCIA AKO FAKTOR ZMIEN NA TRHU
Na začiatku 90. rokov 20. storočia sa najvýznamnejším procesom ovplyvňujúcim zmeny
v ekonomike i spoločnosti vo svete stala globalizácia5. Nie je to však nový fenomén. Pojem
globalizácia použil americký ekonóm Th. Levitt (1985) na opis vývoja svetového hospodárstva
v 70. rokoch 20. storočia. Podľa OECD je globalizácia procesom zvyšujúcim závislosť trhov
a národných ekonomík, vyvolaným vysokou dynamikou obchodu s tovarom, kapitálom,
službami a transferom technológií a know-how. Ide o nezvratný proces zasahujúci všetky sféry
života spoločnosti. R. Kapuscinský (2001) uvádza, že globalizácia má tri roviny: (1) oficiálnu,
ktorá sa spája s voľným pohybom kapitálu, voľným prístupom k trhom, komunikáciou
nadnárodných spoločností, masovou kultúrnou, masovou produkciou a spotrebou, (2)
negatívna, ktorá je rozkladná, ale silná a ťažko kontrolovateľná, ktorá využíva slobodu
a moderné médiá a (3) mimovládnych organizácií, kedy ľudia hľadajú nové zdroje uspokojenia
potrieb, ktoré už neuspokojí štát. V podstate však účinky globalizácie na ekonomiku
a spoločnosť sú nielen pozitívne, ale aj negatívne.
V cestovnom ruchu sa globalizácia ako faktor zmien na trhu týka na jednej strane dopytu a
spotreby a na druhej strane ponuky v oblasti tvorby produktu a sektora cestovného ruchu.
Najmenší je vplyv globalizácie na primárnu ponuku ako zdroja tvorby produktov cestovného
ruchu, ktoré sa vyznačujú osobitosťami vyplývajúcimi z rôznorodosti prírodný, kultúrnych
a spoločenských osobitostí jednotlivých štátov a regiónov sveta (Nowakowska, 2006). Hlavné
faktory ponuky na globálnom trhu cestovného ruchu sú (Smeral, 1998; Gúčik, Vetráková
2013):

sprístupnenie nových cieľových miest (regiónov, stredísk cestovného ruchu),
ktorých rozvoj je podporovaný investíciami do infraštruktúry cestovného ruch
i všeobecnej infraštruktúry a spôsobuje zmeny na trhu cestovného ruchu (európsky,
východoázijský a americký trh sa 90 % podieľajú na medzinárodnom cestovnom
ruchu);
Monokultúra cestovného ruchu sa týka ekonomiky štátov, resp. regiónov, pre ktoré je typická silná závislosti od
exportu služieb cestovného ruchu, ako aj tempa a stability rozvoja medzinárodného cestovného ruchu. Meradlom
tejto závislosti je vysoký (zvyčajne vyšší ako 40 %) podiel exportu služieb cestovného ruchu na HDP. Rekordérmi
sú napr. Baleáry, Antigua a Barbuda, Barbados (podiel až 70 % exportu služieb cestovného ruchu na HDP), ale aj
Bahamy, Bermudy, Seychely, Maledivy, v Európe Cyprus a Malta. Ide zvyčajne o malé geografické územia,
výhodne lokalizované vo vzťahu k dopytovým centrám, s prírodnými zdrojmi využiteľnými prevažne
v cestovnom ruchu (atraktivity) a zvyčajne silne závislé od import. Rozvoj iných odvetví hospodárstva by u nich
nebol možný bez importu surovín a technológií.
4
Kolonizáciu cestovného ruchu spájame s prílivom investícií do regiónov, ktoré sa dosiaľ nevyužívali
v cestovnom ruchu. V dôsledku toho dochádza k zmene hospodárskej štruktúry a intenzifikácie cestovného ruchu.
Ide zvyčajne o dva procesy. Na jednej strane ide o investovanie do rozvoja zariadení cestovného ruchu v
prímestských oblastiach veľkých miest, resp. investovanie zahraničného kapitálu do výstavby zariadení
cestovného ruchu a s tým spojeným príchodom „kolonizátorov“ a na druhej strane je najčastejšie sa tento proces
spojený s investovaním v málo rozvinutých regiónoch, resp. krajinách tretieho sveta.
5
Globalizácia nie je nový proces. Jej prejavy sa pozorovali už v 14. storočí v období veľkých geografických
objavov vo svete, s rozvojom zámorskej činnosti obchodných spoločností a expanziou európskych krajín na iných
kontinentoch. Niektorí autori spájajú globalizáciu s expanzívnymi výbojmi macedónskeho kráľa Alexandra
Veľkého (336 – 323 pred Kr.), ktorý si podmanil Grécko, veľkú časť Ázie a Egypt. Jeho výboje mali nielen
spoločenské, ale aj ekonomické dôsledky a začali helenistické dejiny, v ktorých sa grécka civilizácia rozšírila do
rozsiahlych oblastí.
3
128
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

ponuka štandardizovaných a unifikovaných značkových produktov vysokej kvality
(inovácie, budovanie globálnej značky a výrazného imidžu) a silná konkurencia na
trhu cestovného ruchu má za následok pokles nákladov vytláčanie malých
a stredných podnikov z trhu;

využívanie informačných a komunikačných technológií v riadení procesov
cestovného ruchu, objavenie sa nadnárodných spoločností na globálnom trhu
cestovného ruchu, ktorí môžu uspokojiť značnú časť svetového dopytu za použitia
globálnych distribučných systémov (GDS),

vstup nadnárodných spoločností (leteckých, hotelových, turoperátorov ap.) na
domáci trh, rozšírenie podnikania aj malých podnikov za hranicami štátov
(zahraničné pobočky, investovanie v zahraničí - pohyb kapitálu) má za následok
zmeny organizačných štruktúr, vytváranie spoločných podnikov, strategických
partnerstiev, fúzií s cieľom znížiť náklady, a tak získať konkurenčnú výhodu. Týka
sa to nielen jednotlivých podnikov, ale aj cieľových miest (stredísk, regiónov);

stále väčší počet podnikov uplatňuje marketingový manažment v riadení
a vzhľadom na rastúcu konkurenciu aj techniky interaktívneho marketingu
a riadenia vzťahov so zákazníkom (koncentrácia dopytu umožňuje diferencovať
ponuku podľa cieľových skupín, a tak získať úspory z rozsahu, zníženie cien, tvorbu
produktu šitého na mieru a pripútanie zákazníka).
3 MOTÍVY A FORMY GLOBÁLNEJ EXPANZIE PODNIKOV CESTOVNÉHO
RUCHU
Rozhodujúcich motívov globálnej expanzie podnikov cestovného ruchu je viacej.
Predovšetkým je to liberalizácia pohybu osôb (návštevníkov), ktorí cestujú s turistickým
cieľom, otváranie nových trhov v postsocialistických krajinách strednej a východnej Európy,
ako aj rozvoj medzinárodných obchodných vzťahov a s tým spojený pohyb obchodne
cestujúcich. Obidve skupiny návštevníkov v cestovnom ruchu sú príčinou dynamiky rozvoja
medzinárodných hotelových spoločností. Najmä rozvoj medzinárodného obchodu je
sprevádzaný rastom obchodne cestujúcich, ktorí prejavujú dopyt po hotelových službách
vysokej kvality. Rozvoj odchodového cestovného ruchu je sprevádzaný aj cestovnými
skúsenosťami návštevníkov, ktorí sú scestovanejší, porovnávajú nielen služby, ale aj ich
kvalitu. Svoju skúsenosť a nároky na kvalitu služieb sa snažia presadzovať aj na domácom trhu.
Na tento podnet pružne reagujú jednak domáci developeri, ale najmä v 80. a 90. rokoch
dvadsiateho storočia medzinárodné hotelové spoločnosti, ktoré robili prieskum na trhoch
a postupne začali prenikať na nové trhy, kde predpokladali rast a zhodnotenie svojho kapitálu,
resp. služieb. Svoje očakávania spájali aj s rastom návštevnosti nových cieľových miest zo
zahraničia. V čase, keď na materských trhoch dochádzalo k stagnácii dopytu po hotelových
službách, zamerali svoju pozornosť na nové trhy.
Istým motívom vstupu medzinárodných hotelových spoločností na nové trhy sú aj zdroje
lacnej pracovnej sily a ceny pozemkov, ktoré sa snažia využiť na budovanie tematických
a zábavných parkov. Ponuka hotelových služieb pre návštevníkov z ekonomicky rozvinutých
krajín hotelovými spoločnosti je rentabilná. Nevyžaduje pritom veľké zásoby kapitálu, ale za
pomoci poskytovaného know-how miestni podnikatelia najmä v rozvíjajúcich sa regiónoch a
krajinách cestovného ruchu budujú nové objekty a získavajú konkurenčnú výhodu. Vzhľadom
na vzťah medzi dopytom a ponukou na hotelovom trhu, poskytujú národné a regionálne orgány
štátnej správy medzinárodným hotelovým spoločnostiam rôzne výhody (napr. daňové úľavy,
podpora novovytvorených pracovných miest). Podnikatelia dokážu zamestnať miestnu
129
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
pracovnú sila lacnejšie ako v materskej krajine, musia však prekonať problémy kultúrnych
odlišností a nižšej produktivity práce.
Čím známejšia je značka hotelovej siete (jedna hotelová spoločnosť integruje zvyčajne viac
hotelových sietí – značiek), tým ľahšia je jej expanzia. Značka sa spája nielen s charakterom
poskytovaných služieb návštevníkom, ale aj so zabezpečením prevádzky hotelov. Hlavným
motívom expanzie hotelovej siete (značky) je zvýšenie rentability a to cestou geografickej
expanzie, výhod vyplývajúcich z potenciálu služieb, logistiky, poklesu administratívnych
nákladov, a to aj centralizáciou niektorých činnosti (napr. marketingu, školenia zamestnancov,
systémov rezervovania).
Mnohé hotely a cestovné kancelárie ako typické podniky cestovného ruchu v podnikaní
prerástli hranice materských krajín. V cestovnom ruchu sa už v 50. rokoch 20. storočia ako
formy prejavu internacionalizácie podnikania začali presadzovať jednak priame zahraničné
investície (zriadenie zahraničnej pobočky, dcérskej spoločnosti alebo spoločného podniku)
alebo ako forma vstupu na zahraničný trh bez zahraničných investícií sa uplatňuje predaj
licencií, franchising alebo zmluva o manažmente (Gúčik, 2006).
Zahraničná pobočka (neviditeľný export s priamymi investíciami) je bežná forma
podnikania najmä veľkých cestovných kancelárií, ktoré budujú v zahraničí svoje zastúpenia ako
súčasť materského podniku. Vytvorenie dcérskej spoločnosti predstavuje extenzívnu formu
investovania v zahraničí. Ak sa zahraničná pobočka etablovala na medzinárodnom trhu,
stabilizovala svoju činnosť, môže sa premeniť na dcérsku spoločnosť. Táto forma
medzinárodného podnikania je spojená s vysokou potrebou kapitálu a požadovanou mierou
ziskovosti, prekovaním bariér a rizík podnikania v súvislosti s ekonomickou, politickou
a daňovou politikou hostiteľskej krajiny. Spoločný podnik (joint venture) predstavuje spojenie
kapitálu domáceho a zahraničného partnera (partnerov) a vzniká nový právny subjekt, ktorého
partneri sa delia o riziká podnikania, delením výnosov a zisku. Zmluvy o manažmente
(management contracts) sú bežné najmä v hotelierstve. Dobre riadené a prosperujúce hotelové
spoločnosti (manažérske organizácie) ponúkajú svoj know-how a garantujú priaznivé výsledky
hospodárenia hotelom. Hotelová manažérska organizácia prevezme riadenie hotela až po
špeciálnej expertíze. Zmluvy o manažmente (v slovenskom právnom poriadku ide o mandátne
zmluvy) sa uzatvárajú minimálne na 10 rokov s právom exkluzivity ponuky hotela manažérovi,
ak by ho chcel majiteľ predať. Licenčné zmluvy umožňujú za dohodnutú cenu používať duševné
a priemyselné vlastníctvo. Ich predmetom je buď patentová licencia (vynález chránený
patentovým právom) spolu s licenciami know-how (skúsenosti, postupy, receptúry ap.),
školenie personálu, pomoc pri uvedení zariadenia do prevádzky a i. Poskytovateľ licencie tak
rozširuje sféru vplyv bez investície a za poskytnutie licencie získava protihodnotu.
V cestovnom ruchu sú však bežnejšie franchisingové licencie, ktorých predmetom je odbytové
know-how a právo na používanie obchodnej značky. Bežne sa používa v hotelierstve a na
základe franchisingovej zmluvy pracujú aj cestovné kancelárie.
V hotelierstve na Slovensku sa nadnárodné hotelové spoločnosti etablovali na základe
franchisingovej zmluvy, dohody o manažmente, vytvorením spoločného podniku (podiel na
vlastníctve hotela), prenájmu hotela, resp. vstupom do dobrovoľného združenia hotelov
(konzorcia) na základe súkromného vlastníctva a nezávislej prevádzky.
4 CIEĽ A MATERIÁL
Cieľom state je poukázať na vplyv globalizácie na zmeny v štruktúre hotelového trhu na
Slovensku a faktory, ktoré to ovplyvňujú.
130
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
V skúmaní vychádzame z názorov domácich a zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú
prejavmi globalizácie v cestovnom ruchu, napr. Smeral (1998), Gúčik (1999, 2003, 2009),
Kapuscinsky (2001), Horner, Swarbrook (2003), Gúčik, Šípková (2004), Kosmák (2004),
Nowakowska (2006), Gúčik, Maráková, Šípková (2007), Nawrocka, Oparka (2007), Gúčik
(2010), Gúčik, Vetráková (2013), Gúčik, Uličná (2014). Základom empirického skúmania sú
údaje získané zo Štatistického úradu SR. Pri spracovaní údajov používame vybrané metódy
popisnej štatistiky.
5 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vývoj slovenského hotelového trhu ovplyvnili viaceré politické a hospodárske udalosti,
ktoré zmenili charakter a štruktúru ubytovacích zariadení na Slovensku. Prvým významným
medzníkom v histórii vývoja trhu cestovného ruchu na Slovensku bol rok 1989, ktorý sa okrem
iného vyznačuje postupnou privatizáciou štátneho majetku. Po roku 1989, kedy sa
Československo stalo demokratickou republikou, sa začali uplatňovať princípy trhovej
ekonomiky, otvorili sa hranice a postupne vstupovali na slovenský trh medzinárodné
spoločnosti s vyšším disponibilným kapitálom, skúsenosťami a možnosťami.
Na jednej strane slovenský hotelový trh začali objavovať zahraniční návštevníci, ktorých
uspokojenie potrieb znamenalo zvýšený príjem z cestovného ruchu. Na druhej strane
pre slovenských obyvateľov otvorenie hraníc znamenalo nové možnosti cestovania,
spoznávania krajín bývalého kapitalistického bloku, s čím súvisí odliv kapitálu do zahraničia.
Aby si poskytovatelia služieb zabezpečili stabilné miesto na trhu, bolo potrebné zvyšovať
kvalitu poskytovaných služieb, prispôsobiť sa medzinárodným štandardom a čeliť zvýšenej
konkurencii v podobe domácich a zahraničných poskytovateľov služieb cestovného ruchu.
5.1 Kapacita a štruktúra ubytovacích zariadení hotelového typu
Z politických a spoločenských zmien z roku 1989 vyplynuli okrem pozitív aj určité negatíva
na hotelovom trhu. Obyvateľstvo postupne prichádzalo o predchádzajúce sociálne istoty, ktoré
boli súčasťou bývalého režimu. Mnohí ľudia sa začali obávať o svoje zamestnanie a príjem, čo
spôsobilo zmeny v rozsahu kúpyschopného dopytu, ktorý priamo ovplyvňuje počet ubytovacích
zariadení. Okrem toho, štátne podniky sa transformovali na súkromné podniky, ktoré neboli
dotované zo štátneho rozpočtu.
V roku 1989 bolo na Slovensku 988 ubytovacích zariadení so 66 118 lôžkami a na jedno
ubytovacie zariadenie pripadlo v priemere 67 lôžok (tabuľka 1).
131
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 1 - Vývoj kapacity ubytovacích zariadení
Ukazovateľ/Rok
1989
Ubytovacie zariadenia spolu
988
- z toho hotely, motely, botely
406
Lôžka
66 118
- z toho v hoteloch, moteloch, boteloch
34 825
Zdroj: Spracované podľa údajov ŠÚSR, 2014.
1993
578
260
47 843
27 769
Index 93/89
0,59
0,64
0,73
0,80
V roku 1993 na slovenskom hotelovom trhu pôsobilo 578 ubytovacích zariadení (pokles
oproti roku 1989 o 41 %) s 47 843 lôžkami (pokles oproti roku 1989 o 27 %) a na jedno
ubytovacie zariadenie pripadlo v priemere 82 lôžok (rast oproti roku 1989 o 22 %).
Ďalším významným medzníkom vo vývoji slovenského hotelového trhu bol rok 1993, kedy
sa Československo rozdelilo na Slovenskú republiku a Českú republiku. Po roku 1993 počet
ubytovacích zariadení neustále rástol. Zatiaľ čo v roku 1993 počet ubytovacích zariadení bol
578, v roku 1998 sa tento počet zvýšil na 1816 ubytovacích zariadení (tabuľka 2), to znamená
rast o 214 %.
Tabuľka 2 - Vývoj kapacity a štruktúry ubytovacích zariadení
Ukazovateľ/Rok
1998
2003
2008
UZ
Lôžka
UZ
Lôžka
UZ
Lôžka
Ubytovacie
151
99 379 2 509 121 299 3 434
zariadenia spolu 1 816
991
- z toho hotely,
motely
- v tom
344
39 285
460
2013
UZ
Lôžka
159
3 485
857
45 042
594
58 241
647
67 091
*****, ****
9
1 360
26
2 912
***
51
10 337 117
15 150
**
146
18 041 171
15 971
*
133
9 547
146
11 009
VLK v %
31,2
30,1
Zdroj: Spracované podľa údajov ŠÚSR, 2014.
Poznámka: VLK – využitie lôžkovej kapacity v %.
75
232
146
141
10 455
24 183
13 203
10 400
26,9
133
290
120
104
20 323
27 912
11 365
7 491
22,3
Počet hotelov a motelov v roku 1998 oproti roku 1993 vzrástol o 32 % (tabuľka 3), to
znamená, že pribudlo viac ostatných ubytovacích zariadení (napr. penziónov) ako hotelov
a motelov. Tento vývoj možno vysvetliť poklesom kúpyschopnosti obyvateľstva, ktoré sa
prejavilo v preferovaní jednoduchšieho a lacnejšieho ubytovania.
132
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 3 - Rast počtu ubytovacích zariadení
Ukazovateľ/Index
1998/93
2003/98
UZ
Lôžka
UZ
Lôžka
Ubytovacie
zariadenia
3,14
2,08
1,38
1,22
spolu
- z toho
hotely, motely
1,32
1,42
1,34
1,15
- v tom
*****, ****
2,89
2,14
***
2,29
1,47
**
1,17
0,88
*
1,10
1,15
Zdroj: Spracované podľa údajov ŠÚSR, 2014.
2008/03
UZ
Lôžka
2013/08
UZ
Lôžka
1,37
1,25
1,02
1,05
1,29
1,29
1,09
1,15
2,89
1,98
0,85
0,97
3,59
1,60
0,83
0,95
1,77
1,25
0,82
0,74
1,94
1,15
0,86
0,72
Po roku 1998 sa zvýšil počet ubytovacích zariadení a lôžok hotelov vyššej triedy. Najväčší
rast zaznamenali hotely **** a *****, pritom počet hotelov triedy * klesol. To naznačuje, že
spotrebitelia začali vyhľadávať a uprednostňovať kvalitnejšie ubytovacie zariadenia pred
lacnejšími ubytovacími zariadeniami. Okrem toho, na slovenský hotelový trh postupne
prenikali medzinárodné hotelové spoločnosti, ktoré dokázali uspokojiť náročných domácich a
zahraničných hostí.
V roku 2013 na slovenskom hotelovom trhu pôsobilo 3 485 ubytovacích zariadení (rast
oproti roku 2008 o 2 %) s 159 857 lôžkami (rast oproti roku 2008 o 5 %). Jednou z príčin
stagnujúceho vývoja ubytovacích zariadení sú následky globálnej finančnej a hospodárskej
krízy z roku 2007, ktorá zasiahla takmer všetky odvetvia ekonomiky. V počte hotelov a lôžok
triedy ** a * možno pozorovať pokles ubytovacích zariadení, zatiaľ čo počet hotelov triedy
*****, **** a *** stúpol, čo naznačuje, že spotrebitelia ďalej uprednostňovali hotely vyššej
triedy na úkor jednoduchších hotelov. Viaceré hotely vyššej triedy patria k hotelovým sieťam,
ktoré dokážu pohotovo reagovať na zmeny na trhu a v čase krízy dosahovali lepšie ekonomické
výsledky. Výsledok tiež hovorí o tom, že pre menej solventných hostí sa účasť na cestovnom
ruchu stala luxusným statkom, ktorý nahradili preferovanejšími potrebami.
5.2 Priemerná veľkosť ubytovacích zariadení hotelového typu
Údaje o priemernej veľkosti ubytovacích zariadení podľa počtu lôžok naznačujú na jednej
strane rast priemerného počtu lôžok na jedno ubytovacie zariadenie vyššej triedy a na druhej
strane ich pokles na jedno ubytovacie zariadenie nižších tried (tabuľka 4).
Tabuľka 4 - Priemerná veľkosť ubytovacích zariadení podľa počtu lôžok
Ukazovateľ/Rok
1993
1998
2003
2008
Ubytovacie zariadenia
82,8
54,7
48,4
44,3
spolu
- z toho hotely, motely
106,8
114,2
97,9
98,1
- v tom
*****, ****
151,1
112,0
139,4
***
202,7
129,5
104,2
**
123,6
93,4
90,4
*
71,8
75,4
73,8
Zdroj: Spracované podľa údajov ŠÚSR, 2014.
133
2013
45,9
103,7
152,8
96,3
94,7
72,0
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Zaujímavé je, že v roku 1998 v porovnaní s rokom 1993 vzrástol v priemere počet lôžok
na jedno ubytovacie zariadenie hotelového typu o 6,9 %. Z dôvodu nedostupnosti údajov
nemôžeme určiť priemerný počet lôžok pripadajúci na hotely z hľadiska triedy.
V roku 2003 klesol priemerný počet lôžok vo všetkých triedach hotelov, okrem hotelov
triedy *, kde naopak vzrástol priemerný počet lôžok o 5 %. To znamená, že sa zvýšil počet
hotelov vyšších tried s nižším počtom lôžok a naopak vzrástol počet hotelov nižších tried s
vyšším počtom lôžok.
V roku 2008 a 2013 stúpol priemerný počet lôžok hotelov triedy *****, **** a klesol
priemerný počet lôžok hotelov triedy *** a *. Na hotely triedy ** pripadlo priemere v roku
2008 90,4 lôžok a v roku 2013 94,7 lôžok. Počet lôžok pripadajúcich na jedno ubytovacie
zariadenie od roku 1993 klesal do roku 2013, kedy možno pozorovať ich mierny rast.
5.3 Uspokojený dopyt po prechodnom ubytovaní v zaradeniach hotelového typu
"Dopyt po cestovnom ruchu ovplyvňuje rad objektívnych a subjektívnych faktorov, napr.
biologické (potreby), psychologické (motívy), ekonomické (príjmy, ceny), sociálne, kultúrne,
demografické, ekologické ap." (Gúčik, 2010, s. 103). Vývoj dopytu po prechodnom ubytovaní
na Slovensku, ovplyvnili viaceré udalosti, ako sú politické zmeny po roku 1989, vznik
samostatnej Slovenskej republiky (1993), vstup do Schengenského priestoru (2007), prijatie
eura (2009), následná inflácia a vývoj menového kurzu eura ap. Prierezový charakter
cestovného ruchu spôsobuje, že charakter tohto sektora ovplyvňujú rôzne udalosti, ktoré na
prvý pohľad nesúvisia s cestovným ruchom, ale v konečnom dôsledku ho buď priamo alebo
nepriamo ovplyvňujú.
Rôzne udalosti vplývali na vývoj dopytu po prechodnom ubytovaní pozitívne od roku 1993
až do roku 2008, kedy mal počet hostí a počet prenocovaní vzostupný charakter (tabuľka 5).
Tabuľka 5 - Pobytový cestovný ruch
Ukazovateľ/Rok
1993
1998
2003
2008
2013
Počet hostí
1 448 087 2 658 719 3 373 540 4 082 645 4 048 505
- z toho domáci
798 272
1 762 619 1 986 749 2 316 116 2 378 557
- z toho zahraniční
652 815
896 100
1 386 791 1 766 529 1 669 948
Počet prenocovaní
4 716 549 10456 689 12058 956 12464 104 11486 571
- z toho domáci
7 145 313 7 094 564 7 202 628 7 146 562
- z toho zahraniční
3 311 376 4 964 392 5 261 476 4 340 009
Priemerný počet
3,26
3,93
3,58
3,05
2,84
prenocovaní
- domáci hostia
4,05
3,57
3,11
3,01
- zahraniční hostia
3,69
3,58
2,98
2,59
Využitie ubyt. kap. v %
28,3
31,2
30,1
26,9
22,3
Zdroj: Spracované podľa údajov ŠÚSR, 2014.
V roku 2008 sa na Slovensku prejavila globálna kríza, ktorá okrem iného spôsobila pokles
počtu hostí a prenocovaní. Kým v roku 1993 bol priemerný počet prenocovaní 3,26 dňa, v roku
2013 to bolo len 2,84 dňa. Pri porovnaní priemerného počtu prenocovaní domácich a
zahraničných hostí vidíme, že domáci hostia sa v ubytovacích zariadeniach zdržiavali dlhšie
ako zahraniční hostia. Aby sa domáci a zahraniční návštevníci v cestovnom ruchu zdržali v
ubytovacích zariadeniach čo najdlhšie, je potrebné neustále inovovať a skvalitňovať služby,
osloviť cieľové skupiny hostí produktovými balíkmi, zaujať ich, ponúknuť im rôzne alternatívy
využívania voľného času ap.
134
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Kým služby cestovného ruchu na Slovensku nebudú mať zákazníkom požadovanú kvalitu
a poskytovatelia služieb v cieľových miestach nebudú koordinovane spolupracovať,
predpokladáme, že priemerný počet prenocovaní a využitie ubytovacej kapacity sa nezvýši.
K tomu treba prirátať aj primerané marketingové aktivity poskytovateľov služieb. Aj keď po
roku 1993 počet domácich a zahraničných hostí rástol, po roku 2008 má počet hostí
a prenocovaní stagnujúci až klesajúci charakter (tabuľka 6).
Tabuľka 6 - Rast počtu hostí a prenocovaní
Ukazovateľ/Index
1998/93
Počet hostí
1,84
z toho:
- domáci
2,21
-zahraniční
1,37
Počet prenocovaní
2,22
z toho:
- domáci
- zahraniční
Zdroj: Spracované podľa údajov ŠÚSR, 2014.
2003/98
1,27
2008/03
1,21
2013/08
0,99
1,13
1,55
1,15
1,17
1,27
1,03
1,03
0,95
0,92
0,99
1,50
1,02
1,06
0,99
0,83
Domáci hostia v každom roku prevyšovali zahraničných hostí v počte prenocovaní, pritom
štruktúra dopytu návštevníkov cestovného ruchu sa líšila v závislosti od triedy hotela (tabuľka
7).
Tabuľka 7 – Štruktúra prenocovaní v %
Ukazovateľ
Ubytov. hostia
domáci
UZ spolu
zahraniční
domáci
Hotely *****,
****
zahraniční
domáci
Hotely ***
zahraniční
domáci
Hotely **
zahraniční
domáci
Hotely *
zahraniční
Zdroj: Spracované podľa ŠÚSR, 2014.
1998
68,33
31,67
27,89
72,11
30,98
69,02
57,56
42,44
68,91
31,09
2003
58,83
41,17
24,66
75,34
42,44
57,56
55,85
44,15
63,32
36,68
2008
57,79
42,21
34,02
65,98
44,08
55,92
55,92
44,08
60,70
39,30
2013
62,22
37,78
55,23
44,77
55,97
44,03
70,54
29,46
72,68
27,32
Zatiaľ čo domáci návštevníci do roku 2008 preferovali jednoduchšie a lacnejšie ubytovacie
zariadenia, zahraniční návštevníci uprednostňovali kvalitnejšie ubytovacie zariadenia vyššej
triedy. Zaujímavý je vývoj v roku 2013, kedy dopyt domácich hostí prevýšil dopyt
zahraničných hostí v ubytovacích zariadeniach vyššej triedy. Tento vývoj poukazuje na fakt, že
domáci hostia začali vyhľadávať síce drahšie, ale kvalitnejšie ubytovacie zariadenia. Môžeme
to pokladať za jeden z prejavov globalizácie a jej vplyvu na spotrebiteľské správanie
návštevníkov v cestovnom ruchu. Scestovaní návštevníci majú vyššie nároky na kvalitu
poskytovaných služieb.
5.4 Prenikanie medzinárodných hotelových spoločností na slovenský hotelový trh
Pred rokom 1989 bolo cestovanie pre obyvateľov Slovenska do zahraničia regulované
a došlo k značnej izolácii od západných krajín. Až po roku 1989, kedy sa Československo stalo
demokratickou republikou, sa začali uplatňovať princípy trhovej ekonomiky a postupne
na slovenský trh vstupovali nadnárodné spoločnosti. Vo vývoji hotelových spoločností
135
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
na slovenskom trhu je zaujímavé, že v porovnaní s okolitými štátmi je ich vstup po roku 1989
pomalší.
Pred rokom 1990 boli v Československu takmer všetky aktivity cestovného ruchu
kontrolované cestovnou kanceláriou Čedok, ktorá patrila do rezortu obchodu. Cestovná
kancelária vznikla v roku 1920, mala svoje reprezentácie vo viac ako 20 metropolách sveta
a mala monopolné postavenie, keď ovládala takmer 90 % trhu (Kosmák, 2005). Vzhľadom
na rozsah činnosti spoločnosti boli potrebné ubytovacie a stravovacie kapacity, a tak v roku
1965 vznikla sieť podnikov Interhotelov, ktoré poskytovali prevažne služby návštevníkom zo
zahraničia. Cestovná kancelária Čedok spolu so sieťou podnikov Interhotel tvorili trust
podnikov cestovného ruchu Čedok.
Podniky Interhotel boli priekopníkom na hotelovom trhu a priniesli najmä vyššiu kvalitu
služieb, sformulovali zásady podnikových štandardov, zaviedli prevádzkové manuály, nové
pracovné postupy v systéme obsluhy, zlepšila sa povesť odboru, ktorý mal vlastný vzdelávací
systém spojený s vysielaním svojich zamestnancov na zahraničné stáže a osobitná pozornosť
sa venovala rozvoju riadiacich zamestnancov. Prvé znaky medzinárodnej spolupráce na
hotelovom trhu mali formu franchisingu. V Československu bolo 10 podnikov Interhotel, z toho
3 boli na Slovensku, a to Interhotel Bratislava, Interhotel Ružomberok a Interhotel Tatry so
sídlom v Starom Smokovci (InterContinental Hotels, 1989).
V roku 1989 sa slovenské Interhotely osamostatnili a v roku 1990 ich nasledovali aj české
Interhotely. Po prechode hotelov do súkromného vlastníctva sa oslabila vzájomná spolupráca
hotelov a znížila sa komplexnosť poskytovaných služieb. Privatizácia hotelov umožnila
následnú koncentráciu medzinárodných hotelových spoločností, a tak v druhej polovici 90.
rokov 20. storočia začali postupne na slovenský hotelový trh prenikať medzinárodné hotelové
spoločnosti. Boli to hotely Danube (Meydan Hotels), Holiday Inn (Holiday Inn Worldwide,
dnes InterContinental), hotel West, ktorý bol otvorený v polovici 90. rokov a od roku 1999 je
členom siete Best Western. Začiatkom nového tisícročia k nim pribudli ďalšie hotely, ako
Radisson Blu Carlton Hotel (Rezidor Hotels Group), Ibis (Accor Hotels), Marrol’s (Small
Luxury Hotels of World), Double Tree by Hilton (Hilton Hotels Corporation), Grand Hotel
Kempinski a Kempinski Hotel River Park (Kempinski Hotels) a ďalšie.
Nezávislé hotely majú neľahkú situáciu na trhu, a preto je pre nich výhodné združovať sa za
účelom získania podobných výhod ako majú sieťové hotely. Na Slovensku je v súčasnosti
približne 6 % hotelov pridružených k hotelovým sieťam (tabuľka 8).
Tabuľka 8 - Sieťové hotely na Slovensku
Kategória
2009
Počet hotelov spolu
617
z toho sieťové hotely
29
Podiel sieťových hotelov
4,7
v%
Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013.
2010
608
37
2011
613
38
2012
656
38
2013
647
39
6,09
6,2
5,79
6,03
Najviac sieťových hotelov na Slovensku je členom medzinárodných hotelových spoločností
na základe franchisingu, vďaka čomu prenikajú na zahraničné trhy rýchlejšie, s nižšími
nákladmi a dokážu si vybudovať stabilnú pozíciu na trhu (tabuľka 9).
136
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 9 - Klasifikácia sieťových hotelov na Slovensku
Rozdelenie hotelov
Kategória
z hľadiska
franchising
vlastnený hotel
manažovania
dohoda o manažmente
dobrovoľné združenie
prenájom nehnuteľnosti
**
***
triedy
****
*****
Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013.
Počet hotelov
16
12
8
2
1
4
8
21
6
Podiel v %
41
30
21
5
3
10
21
54
15
Druhou najčastejšou formou pridruženia sa k sieti je forma vlastneného hotela hotelovou
spoločnosťou. Je to z toho dôvodu, že v Piešťanoch a Smrdákoch expandovala hotelová
spoločnosť Danubius Hotels Group, ktorá má vo vlastníctve 12 hotelov. Inak by nasledovala
dohoda o manažmente, na základe ktorej funguje 8 hotelov. Prostredníctvom dobrovoľného
združenia sú pridružené dva hotely a jedine francúzska hotelová spoločnosť Accor využíva
prenájom nehnuteľnosti.
Najviac sieťových hotelov patrí do triedy **** (21 hotelov) a *** (8 hotelov), nasledujú
hotely triedy ***** (6 hotelov) a ** (4 hotely). Hotelové spoločnosti dbajú na kvalitu
poskytovaných služieb, a tak dominujú luxusné sieťové hotely. Môžeme predpokladať, že
v budúcnosti počet sieťových hotelov na Slovensku ešte vzrastie, nakoľko s prehlbujúcou
globalizáciou sa zvyšuje konkurencia na hotelovom trhu a nezávislé hotely nedokážu
konkurovať hotelovým spoločnostiam.
6 ZÁVER
Z analýzy štruktúry hotelového trhu na Slovensku vyplýva:

po vzniku samostatnej Slovenskej republiky došlo k prudkému rozvoju ubytovacích
zariadení, najmä hotelového typu (hotelov a penziónov), ako aj počtu izieb a lôžok
v hoteloch. Prírastok ubytovacích kapacít predstihol rast počtu ubytovaných hostí a
ovplyvnil nielen počet prenocovaní, ale aj priemerný počet prenocovaní domácich
a zahraničných hostí;

pozitívom je, že došlo ku kvalitatívnej zmene v štandarde poskytovaných služieb.
Vplyvom nielen novej výstavby, ale aj modernizácie došlo k prírastku hotelov s
vyšším štandardom (triedy **** a *****);

kým pred rokom 1993 bol na Slovensku len jeden hotel členom medzinárodnej
hotelovej siete (Hotel Forum, dnes Hotel Crowne Plaza v Bratislave), v súčasnosti
je na hotelovom trhu 39 sieťových hotelov 17 medzinárodných značiek;

rast konkurencie na hotelovom trhu má za následok rast inovatívnosti a podnikavosti
nezávislých hotelov s pozitívnym vplyvom na rast kvality poskytovaných služieb,
hotelov, v ktorých dochádza k uplatňovaniu súčasných výdobytkov techniky vo
vybavenosti a prevádzke, ako aj k využívaniu efektívnych koncepcií riadenia,
zvýšeniu kompetencie a efektívnemu využívaniu schopností zamestnancov.
Uvedené skutočnosti sa prejavujú aj v zlepšení pozície Slovenska na medzinárodnom trhu
cestovného ruchu. Napriek tomu je hotelový trh na Slovensku charakterizovaný nízkym
137
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
stupňom koncentrácie. Podstatnú časť hotelov tvoria nezávislé hotely, ktoré si zvykajú
na špecializáciu v rozvíjaní trhových medzier, individualizáciu regionálnych a miestnych
produktov hotelov, rozšírenie spolupráce v rámci sektora malých a stredných podnikov,
uzatváranie strategických aliancií, spoluprácu v strediskách cestovného ruchu, ktorá je
nevyhnutná pre vytváranie silnej a správnej logistiky a organizácie sektora cestovného ruchu.
Do istej miery tomuto procesu napomohlo aj uplatňovanie zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore
cestovného ruchu a vytváranie oblastných organizácií cestovného ruchu. Vo všeobecnosti
môžeme pozorovať aj zmeny v modeli fungovania hotelov, ako sú zmeny v ich organizačnej
štruktúre cez vytváranie partnerských sietí dodávateľov, zákazníkov, ktoré vytvárajú inovované
dynamické štruktúry využívajúce technologický rozvoj, najmä informačné a komunikačné
technológie, ktoré umožňujú ponúkať zákazníkom produkty na rôznych miestach, ktoré
zodpovedajú svojimi vlastnosťami.
Grantová podpora: Stať je súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA 1/0810/13
Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu
v SR, ktorý sa rieši na Ekonomickej fakulte UMB.
Literatúra:
[1.] GÚČIK, M. 1999. Globalizácia – hrozba i výzva pre slovenský cestovný ruch. In
Profesionálna príprava odborníkov pre cestovný ruch v 21. storočí. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela – Ekonomická fakulta, 1999, s. 40 – 49. ISBN 80-8055-243-6
[2.] GÚČIK, M. 2003. Stratégie prežitia slovenského hotelierstva. In Ekonomická revue
cestovného ruchu, roč. 33, 2003, č. 3, s. 139 – 148. ISSN 0139-8660.
[3.] GÚČIK, M. 2009. Vplyv globalizácie na rozvoj hotelierstva v Slovenskej republike. In
Cestovný ruch – teória a prax v podmienkach globalizácie. Zborník z konferencie (CDROM). Editor M. Gúčik. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2009. ISBN 97880-8083-744-0.
[4.] GÚČIK, M. 2010. Cestovný ruch: Úvod do štúdia. Banská Bystrica : DALI-BB, 2010.
129 s. ISBN 978-80-89090-80-8.
[5.] GÚČIK, M. a kol. 2006. Manažment cestovného ruchu. Banská Bystrica : Trian, 2006.
ISBN 80-88945-84-4.
[6.] GÚČIK, M., MARÁKOVÁ, V., ŠÍPKOVÁ, I. 2007. Strategies for small- and mediumsized hotels in the Slovak Republic. In Tourism in the new Europe. Perspectives on SME
policies and practices. Editori R. Thomas, M. Augustyn. Oxford : Elsevier, 2007, s. 147160. ISBN 0-08-044706-6.
[7.] GÚČIK, M., ŠÍPKOVÁ, I. 2004. Globalizácia a integrácia v cestovnom ruchu. Banská
Bystrica : DALI-BB, 2004. ISBN 80-969261-0-1.
[8.] GÚČIK, M., ULIČNÁ, K. 2014. Etablovanie sieťových hotelov na Slovensku. In:
Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 47, 2014, č. 2, s. 68 – 78. ISSN 0139-8660.
[9.] GÚČIK, M., VETRÁKOVÁ, M. 2013. Vplyv globalizácie na spotrebné správanie
návštevníkov v cestovnom ruchu. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky
2013. [CD-ROM ]. Editor Š. Cisko. Žilina : Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov, 2013. ISSN 1336-5878.
[10.] HORNER, S., SWARBROOKE, J. 2003. Cestovný ruch, ubytování a stravování, využití
volného času. Praha : Grada Publ., 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-9.
[11.] INTERCONTINENTAL HOTELS : GLOBAL DIRECTORY. 1989.
[12.] KAPUSCINSKY, R. 2001. Co se stalo, není správně čteno. In Hospodářské noviny, 2.
2001, príloha Víkend, s. 4 – 10.
138
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[13.] KOSMÁK, P. 2005. Hotelové podnikání a integrační procesy. 2. vyd. Praha : Vysoká
škola hotelová, 2005. 140 s. ISBN 80-86578-50-X.
[14.] NAWROCKA, E., OPARKA, S. 2007. Hotel w XXI wieku. Zarządzanie w warunkach
globalizacji. Wrocław : Wydawnictwo Edukacja WSZ, 2007. ISBN 978-83-87708-498.
[15.] NOWAKOWSKA, A. 2006. Turystyka a proces globalizacji. In Turystyka w ujęciu
podmiotowym i przestrzennym. Editor G. Gołembski. Poznań : Vydawnictwo AE, 2006.
[16.] SMERAL, E. 1998. The impact of globalization on small and medium enterprises. New
challenges for tourism policies in European Countries. In Tourism management, roč.
1998, č. 19 (4), s. 371 – 380.
139
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
ANALÝZA ZMĚN V ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ VEŘEJNÉ
SPRÁVY V PRŮBĚHU REFORMY ÚČETNICTVÍ
VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
ANALYSIS OF CHANGES IN THE ACCOUNTING OF
GOVERNMENT ENTITIES DURING THE ACCOUNTING
REFORM OF PUBLIC FINANCES IN THE CZECH
REPUBLIC
Jana Hakalová1 - Šárka Kryšková2
Klíčová slova: reforma účetnictví státu, veřejná správa, vybrané účetní jednotky, účetní
metody, účetní závěrka.
Abstrakt: Reforma účetnictví ve veřejném sektoru v České republice, která byla odstartována
před čtyřmi lety a dosud probíhá, začala logicky nejprve legislativním procesem, v rámci
kterého byla novelizována řada zákonů a právních předpisů. V roce 2014 stále proces reformy
není řádně ukončen především v legislativní oblasti a to přináší i v současnosti celou řadu dosud
nevyřešených problémů. Bohužel stále nebyly Ministerstvem financí ČR vydány kompletní
České účetní standardy, které stanovují základní postupy účtování pro uvedené subjekty.
Neexistující České účetní standardy pro určité specifické oblasti (jako např. majetek, vlastní
zdroje), mají za následek velkou míru nejistoty pro účetní veřejnost v praxi. Uvedený článek
přispívá k orientaci ve vývoji reformy účetnictví veřejných financí v ČR, v platné legislativě a
situaci v současnosti a přináší také vlastní návrhy a doporučení.
Key words: state accounting reform, public administration, selected accounting entities,
standards, accounting methods, financial statements.
Abstract: The reform in accounting of the public sector in the Czech Republic, which launched
four years ago and is still in progress, has logically started with the legislative process during
which many laws and legal regulations were amended. In 2014, the reform process has still not
been properly completed mainly in the legislation area, arising many issues that have not been
solved so far. Unfortunately, the Ministry of Finance have not yet published the complete Czech
Accounting Standards which lay down the essential accounting practices for the mentioned
entities. The lack of Czech Accounting Standards for certain areas results in a high degree of
uncertainty for the accounting public in practice. This article contributes to the overview of
development of public finances accounting reform in the Czech Republic and also provides
own proposals and recommendations under the current legislation and at the present situation.
JEL Classification: M41, M42, M48.
Jana, Hakalová, Ing., Ph.D., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Sokolská
třída 33, 701 21 Ostrava, +420597322325, [email protected]
2
Šárka, Kryšková, Ing., Ph.D., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta,
Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava, +420597322304, [email protected]
1
140
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
1 ÚVOD
Příspěvek se zabývá analýzou probíhajícího procesu vytvoření účetnictví státu v České
republice, které má zajistit správnost, úplnost a včasnost informací o majetkové a finanční
situaci státu. V rámci probíhající reformy účetnictví ve veřejném sektoru bylo třeba vytvořit
legislativní podmínky pro to, aby stát byl schopen sestavit konsolidované účetní výkazy za
Českou republiku. Vznik účetnictví státu na akruálním principu účtování byl rovněž nezbytnou
podmínkou zvýšení důvěryhodnosti účetních výkazů za Českou republiku, a to jak vůči
Evropské unii, tak i vůči mezinárodním subjektům, včetně zahraničních investorů. Hlavním
záměrem reformy účetnictví státu, která probíhá od 1. 1. 2010 je zlepšení řízení a kontroly
financí ve veřejné správě a zároveň umožnění sestavení konsolidované účetní závěrky za celý
stát. Stát se tak stane (dle aktualizovaného harmonogramu účetní reformy poprvé za účetní
období 2014) konsolidující účetní jednotkou, tzn., že všechny podřízené účetní jednotky budou
povinny zjišťovat a předávat určené účetní záznamy v nově stanovené struktuře a termínech a
také nově stanoveným způsobem. Stejný postup se předpokládá i na úrovni jednotlivých resortů
a u předávaných údajů bude nezbytné zajistit jejich agregaci a konsolidaci. Pro podřízené účetní
jednotky jsou stanoveny nové účetní principy a metody, které mají zajistit co nejvěrnější
zobrazení skutečného stavu.
Předmětem příspěvku je provést analýzu dosavadního průběhu reformy účetnictví státu v ČR
(od jejího zahájení až do současnosti v roce 2014 s výhledem do dalších let) a poskytnout
základní orientaci v legislativních předpisech upravujících účetnictví některých vybraných
účetních jednotek. Práce je doplněna přehlednými tabulkami, které usnadňují orientaci
v uvedené problematice. Hlavním cílem tohoto příspěvku je upozornit na problémy spojené
s naplněním základních cílů reformy a s uplatněním nových účetních metod v praxi, přinést
vlastní návrhy a doporučení k uvedeným problémům. Příspěvek se také zmiňuje o existenci a
fungování centrálního systému účetních informací státu, jakožto hlavního úložiště účetních dat
pro potřebu sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku. Pro dosažení
takto vytýčeného cíle byla použita metoda studia legislativních pramenů, práva EU, analýzy,
dedukce, komparace a syntézy.
2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PRŮBĚHU REFORMY ÚČETNICTVÍ STÁTU
Základním podkladem pro spuštění reformy účetnictví ve veřejné správě byla novelizace
zákona o účetnictví. Novela zákona o účetnictví č. 304/2008 Sb. definovala v § 1 odst. 3 nový
pojem „vybraná účetní jednotka“. Mezi vybrané účetní jednotky patří některé vybrané účetní
jednotky a zdravotní pojišťovny. „Některými vybranými účetními jednotkami“ se rozumí
organizační složky státu, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové
organizace, regionální rady regionu soudržnosti, státní fondy a Pozemkový fond České
republiky. Nezbytným předpokladem pro řádné fungování systému účetnictví státu od 1. 1.
2010 bylo schválení potřebných prováděcích vyhlášek, na které se novelizovaný zákon
odvolával. Jednalo se o následující vyhlášky:

vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (inventarizační vyhláška),

vyhláška o podmínkách způsobu sestavení účetních výkazů za Českou republiku
(konsolidační vyhláška),

vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické
a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška).
Vyhlášky platné pro organizace veřejného sektoru před reformou účetnictví veřejných
financí a po ní jsou uvedeny v tabulce č. 1.
141
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Další významná změna v oblasti reformy účetnictví pro vybrané účetní jednotky vyplynula
ze znění § 36 odst. 1 zákona o účetnictví:
„Pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění
vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek ministerstvo vydává České účetní standardy (dále
jen „standardy“). Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování.
Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se mohou od
standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví…“
České účetní standardy vydává Ministerstvo financí ČR, které vede registr vydaných
standardů. Cílem těchto standardů je stanovit účetním jednotkám základní postupy účtování na
účtech za účelem dosažení souladu při používání účetních metod. Přehled platných standardů
pro některé vybrané účetní jednotky je uveden v tabulce č. 2, ze které je zřejmé, že v roce 2010
bylo účetnictví některých vybraných účetních jednotek upraveno pouze 4 platnými standardy,
během roku 2011 již bylo v platnosti 8 standardů, (přičemž před reformou v roce 2009 jich
platilo celkem 22), k 1. 1. 2012 žádný nový standard nebyl vydán a od roku 2013 byly přijaty
další 2 standardy. Z toho vyplývá velká míra nejistoty některých vybraných účetních jednotek
při vedení jejich účetnictví v období probíhající reformy. Otázkou zůstává, jak postupovat při
řešení účetních případů, které nejsou v účetních předpisech vůbec upraveny. Zde by měl nastat
režim, ve kterém účetní jednotka zvolí takový postup, který podle jejího názoru povede k co
nejvěrnějšímu zobrazení daných skutečností v účetnictví, jak uvádí Schneiderová, Nejezchleb
(2012). Při hledání optimálního postupu mohou napomoci například informace zveřejňované
na stránkách Ministerstva financí ČR, metodická doporučení krajů apod.
Dle názoru autorek vyplývají z porovnání stanoveného harmonogramu postupu prací a
skutečného stavu k okamžiku nastartování reformy účetnictví státu následující skutečnosti:

ke dni zahájení reformy nebyly v platnosti všechny právní předpisy, které dle
harmonogramu měly vstoupit v platnost k 1. 1. 2010,

obě prováděcí vyhlášky (č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb.) byly vydány krátce před jejich
praktickou realizací, takže vybrané účetní jednotky neměly dostatek času připravit se na
nové změny a jejich aplikací do svého účetnictví,

k datu zahájení účetní reformy nebyly pro některé vybrané účetní jednotky vypracovány
všechny České účetní standardy, které mají stanovit bližší popis účetních metod a
postupů účtování.
142
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabulka 1 - Přehled prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky v letech 2010 – 2014
Stav k 1. 1. 2010
Stav k 1. 1. 2011
Stav k 1. 1. 2013
Stav k 1. 1. 2014
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se
Vyhláška č. 435/2010 Sb.,
Vyhláška č. 460/2012 Sb., Vyhláška č. 473/2013
provádějí některá ustanovení zákona
aktualizuje vyhlášku č. 410/2009 Sb., aktualizuje vyhlášku č.
Sb., aktualizuje vyhlášku
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění  účinnost 1. 1. 2011
410/2009 Sb.,
č. 410/2009 Sb.,
pozdějších předpisů, pro některé
 účinnost 1. 1. 2013
 účinnost 1. 1. 2014
vybrané účetní jednotky
 účinnost 1. 1. 2010
Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, Vyhláška č. 403/2010 Sb.,
Vyhláška č. 10/2013 Sb.,
termínech a rozsahu údajů předkl. pro aktualizuje vyhlášku č. 449/2009 Sb., aktualizuje vyhlášku č.
hodnocení plnění st. rozp., rozpočtů
449/2009 Sb.,
 účinnost 1. 1.2011
st. fondů…  účinnost 1. 1. 2010
 účinnost 9. 1. 2013
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních Vyhláška č. 434/2010 Sb.,
Vyhláška č. 461/2012 Sb., Vyhláška č. 472/2013
záznamech v technické formě
aktualizuje vyhlášku č. 383/2009 Sb. aktualizuje vyhlášku č.
Sb., aktualizuje vyhlášku
vybraných účetních jednotek…
383/2009 Sb.
č. 383/2009 Sb.
 účinnost 31. 12.2010
(technická vyhláška)
 účinnost 1. 1. 2013
 účinnost 1. 1. 2014
 účinnost 1. 1. 2010
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků
(inventarizační vyhláška)
 účinnost 5. 10. 2010
Vyhláška č. 220/2013
Sb., o požadavcích na
schvalování úč. závěrek
některých vybraných
účetních jednotek
 účinnost 1. 8. 2013
Zdroj: Vlastní zpracování
143
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabulka 2 - Přehled českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky v letech
2009 – 2014
Stav
Stav
Stav
Stav
k 1. 1. 2010 k 1. 1. 2011 k 1. 1. 2012
k 1. 1. 2013 a 1. 1. 2014
ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ČÚS
ČÚS
ČÚS
ČÚS
č. 701 – 704 č. 701 – 707 č. 701 – 708
č. 701 – 710
701 - Účty a zásady účtování na účtech
702 - Otevírání a uzavírání účetních knih (součástí tohoto standardu je Převodový můstek)
703 – Transfery
704 - Fondy účetní jednotky
705 - Rezervy
706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
707 - Zásoby
708 - Odpisování DM 1
709 - Vlastní kapitál
710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý
hmotný majetek
Zdroj: Vlastní zpracování
3 CENTRÁLNÍ SYSTÉM ÚČETNÍCH INFORMACÍ STÁTU
Dalším významným ustanovením zákona o účetnictví pro vybrané účetní jednotky je
doplnění § 1 o odstavce 3 a 4, které znějí:
„Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu.
Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke
shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému
účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku.“
„Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavení účetních výkazů za Českou
republiku, provádí Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), které též spravuje centrální
systém účetních informací státu“.
Zákon tedy definuje dva základní cíle existence centrálního úložiště účetních dat:
1
Zveřejněno ve Finančním zpravodaji č.3/2011 ze dne 30. 3. 2011, s účinností od 31. 12. 2011.
144
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

prostředek pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za
dílčí konsolidační celky státu,

místo, kde budou jednotlivé subjekty získávat účetní informace o vybraných účetních
jednotkách.
Proces přenosu dat do centrálního systému účetních informací státu upravuje vyhláška č.
383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a
smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška).
Termíny pro předání účetních záznamů dle této vyhlášky jsou uvedeny v tabulce č. 3. Podle
§ 5 této vyhlášky jsou některé vybrané účetní jednotky povinny předávat účetní záznamy do
centrálního systému účetních informací státu:
a) standardní přenosovou cestou (přímý přenos) mezi účetní jednotkou a centrálním systémem
účetních informací státu,
b) náhradní přenosovou cestou (přenos prostřednictvím krajského úřadu).
Termíny pro předání účetních záznamů dle této vyhlášky jsou uvedeny v tabulce č. 3.
Tabulka 3 - Přehled termínů pro předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních
informací státu
Název účetního záznamu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního
kapitálu
Četnost předávání účetního záznamu
 čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. mezitímní účetní závěrka, a to do 25. dne
následujícího měsíce a
 ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná účetní
závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku
 ročně, tj. ve stavu k 31.12. - řádná účetní
závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku
Zdroj: Vlastní zpracování
Vybrané účetní jednotky musí své účetní záznamy zasílat ve formátu XML do centrálního
systému účetních informací státu ve stanoveném rozsahu a k určitému datu dle technické
vyhlášky. Účetní záznamy vytvořené v tomto formátu zasílá „zodpovědná osoba“, kterou může
být dle § 15 odst. 1 vyhlášky č. 383/2009 Sb., pouze fyzická osoba jmenovaná vybranou účetní
jednotkou. Úlohou této zodpovědné osoby je, aby vygenerované účetní záznamy z účetního
softwaru ve formátu XML byly předány do centrálního systému účetních informací státu
v předepsaném obsahu a ve stanoveném termínu. Prostřednictvím formátu XML dochází
k urychlení komunikace mezi vybranými účetními jednotkami a datovým úložištěm, které
slouží příslušným státním institucím. Výhodou takto shromážděných informací v jednom
formátu je bezproblémové navazující zpracování dat tak, aby si každá příslušná instituce
vybrala taková data, která potřebuje pro svou činnost. V současnosti jsou účetní záznamy
formátu XML využívány institucemi, jako jsou Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad,
Nejvyšší kontrolní úřad, ostatní organizační složky státu a kraje. Do budoucnosti se plánuje
145
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
zpřístupnění účetních záznamů široké veřejnosti tak, aby si každý občan mohl zjistit finanční
situaci své místně příslušné obce či města (Hálek, Zouhar, 2011).
Novelizace technické vyhlášky č. 383/2009 Sb., jejíž účinnost nastala 1. 1. 2012, přinesla
některým vybraným účetním jednotkám další povinnost, a tou je dle § 3a předávání nově
zavedeného výkazu – Pomocného analytického přehledu do centrálního systému účetních
informací státu. Výkaz by měl sloužit k získávání podrobných informací pro účely
monitorování a řízení veřejných financí. Tento výkaz musely původně předkládat čtvrtletně
organizační složky státu, státní fondy, Pozemkový fond ČR, Regionální rady regionů
soudržnosti, kraje, obce nad 1 000 obyvatel, příspěvkové organizace ústředně řízené a
příspěvkové organizace místně řízené, jejichž aktiva celkem přesahují ve dvou bezprostředně
předcházejících účetních obdobích 10 mil. Kč.
Pro účetní období roku 2012 však platila přechodná ustanovení, dle kterých neměly
povinnost předávat pomocný analytický přehled:

obce s počtem obyvatel menším než 3 000 dle stavu k 1. 1. 2011 a

příspěvkové organizace, jejich aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. 12. 2010 nebo
k 30. 9. 2011 výši 100 000 000 Kč,
Pro účetní období roku 2013 dle přechodných ustanovení neměly mít tuto povinnost:

obce s počtem obyvatel menším než 1 500 dle stavu k 1. 1. 2012 a

příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí
a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. 12. 2012 výši 20 000 000 Kč.
Novelizací technické vyhlášky k 1. 1. 2013 došlo ke změně § 3a a zrušení přechodných
ustanovení platných pro rok 2013. V současné době tedy tento pomocný analytický přehled
musí sestavovat organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje,
obce (jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 roven nebo vyšší než 3000), Regionální rady
regionů soudržnosti a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo
dobrovolný svazek obcí, jestliže vykázaná aktiva celkem (netto) v rozvaze k 31. 12. 2011 a
zároveň k 31. 12. 2012 jsou rovna nebo vyšší než 100 milionů Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že kritéria pro podávání pomocného analytického přehledu se
mezi jednotlivými obdobími mění, což bylo nutné sledovat. Dotčené účetní jednotky zasílaly
do centrálního systému účetních informací státu poprvé údaje Pomocného analytického
přehledu za první a druhé čtvrtletí roku 2012 ve stavu k 30. 6. 2012 v termínu do 31. července
2012. Důvodem zavedení pomocného analytického přehledu jsou požadavky vyplývající z
členství České republiky v Evropské unii. Jedná se zejména o požadavky Evropského systému
národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95), evropské statistiky a aplikace
Protokolu o nadměrném rozpočtovém schodku připojeného ke Smlouvě o založení Evropského
společenství.
Povinnost sestavovat uvedený výkaz se setkala s negativní reakcí dotčených účetních
jednotek. Požadavky na analytické členění pro potřeby účetních výkazů a řízení účetní jednotky
se neshodují s požadavky na analytické členění pomocného analytického přehledu. Tato
skutečnost znamenala zásadní zásah do tvorby analytických účtů a také do informací
pořizovaných v rámci účetního zápisu. To si nutně vyžádalo úpravu účetního softwaru, jeho
odzkoušení a představení uživatelům (Kypetová, 2011). Vzhledem k tomu, že uvedená novela
byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 28. 12. 2011, tak se uvedené účetní jednotky opět dostávají
do časové tísně.
146
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
4 NOVÉ ÚČETNÍ METODY
Dle § 4 odst. 8 zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny při vedení účetnictví
dodržovat mimo jiné i účetní metody stanovené prováděcími právními předpisy pro jednotlivé
skupiny účetních jednotek. Tímto prováděcím předpisem je pro některé vybrané účetní
jednotky vyhláška č. 410/2009 Sb., která nahradila dříve platnou vyhlášku č. 505/2002 Sb. Tato
vyhláška obsahuje v třetí části některé účetní metody, které musí některé vybrané účetní
jednotky uplatňovat při vedení svého účetnictví. Příspěvkové organizace většinu těchto
účetních metod již ve svém účetnictví uplatňovaly před zahájením reformy. Ostatní některé
vybrané účetní jednotky „nové účetní metody“ postupně zaváděly dle časového harmonogramu
uvedeného v tabulce č. 4, a tedy v praxi začaly naplňovat ustanovení zákona o účetnictví o
věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Postupné
zavádění nových povinností a jejich rozložení v čase ze strany státu bylo motivováno
splnitelností těchto povinností. Účetnictví některých vybraných účetních jednotek je nyní
postaveno na tzv. akruální bázi.
Tabulka 4 - Harmonogram aplikace účetních metod v praxi některých vybraných účetních
jednotek
Vyhláška
První aplikace
Účetní metoda
č. 410/2009 Sb.,
metody v praxi
Odpisování dlouhodobého majetku
§ 66
k 31. 12. 2011
Tvorba opravných položek k majetku (s výjimkou
pohledávek)
§ 65
k 31. 12. 2011
Tvorba opravných položek k pohledávkám
§ 65
2010
Tvorba účetních rezerv
§ 67
2010
Ocenění reálnou hodnotou (např. cenné papíry)
§ 59
2010
Ocenění reálnou hodnotou – majetek určený
k prodeji, pokud k rozhodnutí o prodeji došlo do
31. 12. 2009
§ 64
31. 12. 2010
Časové rozlišení nákladů a výnosů
§ 79 odst. 4
§ 69
2010
Zdroj: Kryšková, Urbancová, 2011, s. 23
5 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za
účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto výkazy poskytují
informace o hospodaření a finanční situaci účetní jednotky za dané období, které jsou důležité
pro různé uživatele např. pro zřizovatele, zakladatele, stát, banky, investory, veřejnost, vedení
účetní jednotky, správce daně, poskytovatele dotací apod.
Z § 18 odst. 1 zákona o účetnictví vyplývá, že účetní závěrka je nedílný celek, který tvoří
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Ze znění tohoto paragrafu je zřejmé, že účetní závěrka
podnikatelských nebo nestátních neziskových organizací, může zahrnovat přehled o peněžních
tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. „S účinností od 1. 1. 2011 byly „zmírněny“
podmínky pro sestavování přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního
147
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
kapitálu. Povinnost sestavit tyto výkazy mají některé vybrané účetní jednotky, jestliže splní obě
níže uvedené podmínky současně“ jak uvádí Hakalová, Urbancová (2012, s. 34).
Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách
vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní
období splní obě následující kritéria a to aktiva celkem více než 40 mil. Kč a roční úhrn
čistého obratu více než 80 mil. Kč.
Tabulka 5 - Struktura účetní závěrky některých vybraných účetních jednotek
Stav před reformou (k 31. 12. 2009)
Stav po reformě (po 1. 1. 2010 – dosud)
Rozvaha
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Příloha
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Zdroj: Vlastní zpracování
Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje závazný vzor jednotlivých
částí účetní závěrky pro některé vybrané účetní jednotky. Termíny pro předávání účetních
záznamů do centrálního systému účetních informací státu jsou uvedeny v tabulce č. 3. Jedním
z cílů reformy účetnictví ve veřejné správě je sestavení účetních výkazů za Českou republiku.
Dle § 1 odst. 3 a 4 zákona o účetnictví je sestavováním výkazů za Českou republiku a správou
centrálního systému účetních informací státu pověřeno Ministerstvo financí. Těmito změnami
nedošlo k prohlášení České republiky za novou účetní jednotku, ale je pouze pověřen konkrétní
subjekt zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu, především výkonem činností
směřujících ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a k sestavení
účetních výkazů za Českou republiku. Pořizování primárních účetních záznamů bude
prováděno na úrovni vybraných účetních jednotek. Účetní záznamy vytvářené v souvislosti se
sestavením účetních záznamů za Českou republiku (za použití metod konsolidace) budou
vznikat na úrovni ministerstva financí (Kryšková, Urbancová 2011). Ministerstvo financí tak
bude sestavovat jednak účetní závěrku za účetní jednotku - Ministerstvo financí a dále bude
sestavovat účetní výkazy za Českou republiku, tzn., bude mít v této věci nadřazené postavení
vůči vybraným účetním jednotkám (včetně ostatních ministerstev). Uživatelem informací
obsažených v konsolidovaných účetních výkazech budou zejména orgány zákonodárné,
výkonné a soudní moci, kraje a obce, Český statistický úřad, orgány Evropské unie, tuzemské
i mezinárodní finanční instituce, odborná veřejnost (např. vysoké školy, vědecké instituce) a
v neposlední řadě také jednotliví občané České republiky. Základní povinnosti, východiska a
metody pro sestavování účetních výkazů za ČR má stanovit tzv. „konsolidační vyhláška“, která
nebyla doposud schválena. Měla by však být zpracována do 30. září 2013, jak vyplývá
z usnesení vlády ČR č. 868 ze dne 28. listopadu 2012. Samotné zveřejnění konsolidační
vyhlášky však nezajistí veškerou podporu pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů.
Vyhlášku bude doplňovat konsolidační manuál, který určí bližší pravidla konsolidace. Původně
se předpokládalo, že k první konsolidaci dojde v roce 2012 za účetní období roku 2011.
Z rozhodnutí ministerstva financí v listopadu roku 2011 však došlo k aktualizaci
harmonogramu účetní reformy, ze kterého vyplynul předpoklad prvního sestavování
konsolidované účetní závěrky až v roce 2014 za účetní období 2013. Z výše uvedeného usnesení
148
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
vlády ČR však vyplývá, že opět došlo k posunutí termínu a poprvé by se tedy měla
konsolidovaná účetní závěrka sestavovat až během roku 2015 za účetní období roku 2014.
6 DISKUSE
Jak vyplývá z výše uvedeného, největším problémem probíhající reformy účetnictví ve
veřejné správě je stav a komplexnost legislativního procesu. Vzhledem k obsáhlosti a
závažnosti obsahu reformy byly stěžejní vyhlášky (vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č.
383/2009 Sb.) schváleny a publikovány krátce před jejich praktickou realizací. Další prováděcí
vyhláška (inventarizační) byla schválena až v průběhu roku 2010 a vyhláška o konsolidaci je
v připomínkovém řízení a teprve čeká na své schválení. Rovněž české účetní standardy jsou
zveřejňovány až v průběhu reformy a k dnešnímu dni ještě nejsou zcela kompletní, což
způsobuje problémy při účetním zachycení hospodářských operací, které nejsou jednoznačně
upraveny žádným standardem, což má v praxi za následek velkou variabilitu při uplatňování
nových účetních metod s rozdílným vlivem na výsledek hospodaření. Důsledkem tohoto
neutěšeného stavu je snížení vypovídací schopnosti účetních výkazů na úrovni účetních
jednotek, a pokud nedojde ke sjednocení všech účetních postupů vybraných účetních jednotek,
tak i v budoucnosti sestavované konsolidované účetní výkazy nebudou mít pro rozhodování a
řízení na úrovni státu skoro žádný přínos. Poslední měsíce roku se pravidelně stávají pro
vybrané účetní jednotky obdobím, kdy již tradičně dochází ke zveřejňování nového
legislativního a metodického rámce účetnictví veřejné správy, kterému se musejí přizpůsobit
od ledna následujícího roku.
Vytvoření účetnictví státu má směřovat zejména k:

zavedení akruálního principu do účetnictví subjektů veřejného sektoru a to zkvalitněním
používaných účetních metod tak, aby došlo ke zlepšení vypovídací schopnosti účetních
výkazů u účetních jednotek tohoto sektoru,

vytvoření podmínek pro efektivní zajištění relevantních informací o hospodářské situaci
státu a příslušných vybraných účetních jednotek,

odstranění roztříštěnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek propojených
s veřejnými rozpočty a majetkem státu,

sestavení účetních výkazů za Českou republiku, čímž bude zvýšena kvalita informací
poskytovaných za Českou republiku a zkvalitnění vykazování na úrovni vybraných
účetních jednotek,

důsledná elektronizace a digitalizace účetních záznamů za účelem snížení
administrativní náročnosti na vedení účetnictví.2
Pro účetní jednotky veřejné správy se tak od odstartování reformy změnily dosavadní zažité
postupy a způsoby účtování. Účetnictví, které bylo založeno na peněžním principu a odráželo
především rozpočtovou činnost, se změnilo. Na místo toho se do účetnictví dostal nový akruální
princip a s ním nové účetní metody a postupy účtování. Díky akruálnímu principu jsou účetní
operace zachyceny v účetním období, se kterým věcně a časově souvisí. Výhody akruálního
účetnictví pro stát a samotné účetní jednotky jsou zřejmé a dají se shrnout do následujících
potřeb:
2
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_aktuality_50091.html
149
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

znát přesně svůj majetek, tj. co stát vlastní (jeho pohledávky), resp. co stát dluží (jeho
závazky),

vylepšit hospodaření s majetkem, tj. dlouhodobým majetkem, účastmi v institucích a
firmách, střednědobé závazky a řízení rizik,

poskytnout Parlamentu vyčerpávající finanční informace, které mu poslouží při
rozhodování. 3
Jedním z cílů reformy účetnictví státu bylo snížení požadavků na výkaznictví pro vybrané
účetní jednotky zavedením centrálního systému účetních informací státu. Státní a nadnárodní
orgány měly mít možnost a schopnost získávat z předávaných výkazů data potřebná pro další
práci. Nový požadavek na sestavování dalšího výkazu (pomocný analytický přehled) však
svědčí o opaku. Povinnost sestavování tohoto výkazu má významný dopad na finanční,
materiální i profesní zajištění. V důsledku účtování o větším počtu údajů vzrostla pracnost
s prvotními doklady. Bude muset být zavedena nová metodika účtování, školení a následného
průběžného vzdělávání. Zavedení účetní reformy není tedy záležitostí jednoho roku, ale je třeba
počítat s delším časovým horizontem pro splnění všech cílů, které se od ní očekávají. Reforma
by měla přinést přehlednější, rychlejší a průhlednější informace o hospodaření státu a také více
podkladů pro operativní řízení subjektů veřejné správy. Jednotlivé účetní jednotky by měly být
snáze porovnatelné. Použití reálné hodnoty majetku určeného k prodeji jistě přispěje ke
zviditelnění transakcí se státním majetkem.
7 ZÁVĚR
Výsledkem provedené analýzy je zhodnocení dosavadního průběhu a současného stavu
probíhající reformy účetnictví a nastínění budoucího vývoje v oblasti účetnictví subjektů
veřejné správy. Časté změny právních předpisů znamenaly a doposud znamenají pro vybrané
účetní jednotky náročnou činnost při sledování charakteru a dopadu těchto změn do zavedeného
účetního systému. Dle provedených analýz lze konstatovat, že reforma účetnictví ve veřejné
správě byla potřebná. Obsahuje v sobě racionální jádro, řadu potřebných myšlenek, postupů i
metod. Současný systém účetnictví ve veřejné správě je koncipován na akruální bázi. Ve
srovnání s účetnictvím před reformou je jednodušší a srozumitelnější. Nedostatky probíhající
reformy lze spatřovat zejména v neukončeném legislativním procesu a neprovázanosti
jednotlivých právních předpisů. Rovněž neustálé změny již přijatých právních předpisů, které
jsou zpravidla zveřejňovány koncem roku s účinností od 1. ledna následujícího roku, dostávají
vybrané účetní jednotky do časové tísně a vznikají tak velké problémy při jejich aplikaci v praxi.
Zůstává ještě mnoho nevyřešených problémů spojených s přechodem na akruální bázi, ke
kterým budou muset kompetentní orgány zaujmout své stanovisko a vyřešit je i s ohledem na
požadavky konkrétních uživatelů účetních informací státu. Kvalitní účetní informace mohou
napomoci lepšímu monitoringu finančního zdraví všech subjektů veřejné správy, a to i ve
vztahu k výkaznictví vůči EU. Z uvedených výsledků vyplývá, že reforma účetnictví veřejných
financí je dlouhodobý proces, který se bude promítat do účetní praxe vybraných účetních
jednotek i v dalších letech. Pro zdárný průběh reformy bude nutno s ohledem na účinnost včas
připravit a schválit chybějící právní předpisy. Rovněž doporučujeme zapracovat do stávajících
právních předpisů náměty a kritické připomínky, které přicházející z praxe a jejichž snahou je,
3
http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d14594v17508-nekolik-dalsich-poznamek-k-reformeucetnictvi-verejnych-financi/
150
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
aby výsledkem celého procesu byly kvalitně sestavené účetní výkazy podávající věrný a
poctivý obraz o finanční situaci nejen dotčených účetních jednotek, ale i státu.
Literatura
[1.] České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle
vyhlášky č. 410/2009 Sb. – ČÚS č. 701 – č. 708
[2.] HAKALOVÁ, J. a A. URBANCOVÁ. 2012. Účetní reforma veřejných financí v České
republice a její vliv na účetnictví, účetní závěrku, přezkoumání hospodaření a audit účetní
závěrky některých vybraných účetních jednotek. In Acta academica karviniensia. ISSN
1212-415X, 2012, roč. XII, č. 2, s. 29-42.
[3.] HÁLEK, M. a T. ZOUHAR. 2011. Využití XML pro sběr dat účetnictví státu. In Auditor.
ISSN 1210-9096, 2011, roč. 10, s. 33-35.
[4.] KRYŠKOVÁ, Š. a A. URBANCOVÁ. 2011. Účetní reforma veřejných financí v České
republice. In PRÁVO, EKONOMIKA, MANAGEMENT. ISSN 1804-3550, 2011, roč.. 2,
s. 13-25.
[5.] KYPETOVÁ, J. 2011. Účetní výkazy – budou obce donuceny k bojkotu? In Obec a
finance. ISSN 1211-4189, roč. 5, s. 14-15.
[6.] Portál Ministerstva financí České republiky. Dostupný z:
<:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc_rozfazovani_vytvoreni_ucetnictvi.html>
[7.] Portál Ministerstva financí České republiky. Dostupný z:
<:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_aktualit
y_50091.html>
[8.] Portál pro účetní a specialisty na účetní problematiku. Dostupný z:
<:http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d14594v17508-nekolik-dalsichpoznamek-k-reforme-ucetnictvi-verejnych-financi/
[9.] SCHNEIDEROVÁ, I., NEJEZCHLEB, Z. 2012. Účetní reforma 2012 pro ÚSC a jimi
zřizované PO. Praha: Nakladatelství Acha obec účtuje s.r.o., 2012. 710 s. ISBN 978-80260-2780-5.
[10.] Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o
požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška), ve
znění pozdějších předpisů
[11.] Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
[12.] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
151
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
VÝVOJOVÉ TENDENCE INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE
V MODERNÍ SPOLEČNOSTI
TRENDS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION IN
MODERN SOCIETY
Aleš Hes1
Kľúčové slová: komunikace, hodnoty, preference, společnost, člověk.
Abstrakt: Komunikace představuje základní formulační prostředek k vyjádření svých pocitů a
je důležitou součástí kvality intekulturních vztahů. V době mohutného rozvoje informačních a
komunikačních technologií se ve společnosti projevuje stále silnější význam globální
komunikace spojená se změnami v hodnotových strukturách individuálních a rozdílných entit.
Interkulturní vztahy jsou převážně založené na vyměňování vzájemných hodnot a životních
modelů, které vytvářejí vazbu mezi různými entitami, hledají způsoby koexistence odlišných
kultur s cílem podrobného vzájemného poznání a tím nezadat příčiny ke komunikačním šumům
a konfliktům. Příspěvek se proto zabývá vývojovými tendencemi v hodnotové struktuře
globalizující se společnosti ve spojitosti najít nejvhodnější formu fungujících interkulturních
vztahů mezi odlišnými entitami.
Key words: communication, values, preferences, company, person
Abstract: Communication represents not only the basic means of expression enabling us to
express our feelings but it also constitutes an element that influences the quality of intercultural
relations. Moreover, the current boom in the area of development of information and
communication technologies increases the importance of global communication that is closely
linked with the changes in value structures of individual and distinct entities. The intercultural
relations are mainly based on exchange of values and life models that create the connection
between various entities, search for the ways of coexistence of distinct cultures with the aim to
deepen mutual understanding and minimize the possibilities of communication interferences
and ensuing conflicts. The paper therefore focuses on value structure development in
globalizing society with the aim to find the most suitable form of functional intecultural
relations among distinct entities.
JEL Classification: R5, I3
1 ÚVOD
Komunikace představuje základní formulační prostředek k vyjádření svých postojů a
hodnotových struktur člověka. Komunikace je významnou součástí marketingového mixu
v oblasti promotion v rámci obchodních vztahů. V současné době se komunikace mění
v závislosti na vývojových tendencích informačních a komunikačních technologií. S tím je
Aleš Hes, doc., Ing., CSc., katedra marketingové komunikace, fakulta sociálních studií, Vysoká škola finanční
a správní o.p.s. v Praze, Estonská 500, Praha 10, 100 00, Česká republika, e mail:[email protected]
1
152
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
možné pozorovat řadu změn v hodnotovém přístupu člověka v moderní a v stále více se
globalizující společnosti. S těmito změnami souvisí i rostoucí význam interkulturality a
interkulturní komunikace. Právě s rostoucími globalizačními procesy světové populace jsou
migrační pohyby stále více příčinami vzniků komunikačních šumů, které se mohou rozrůst do
konfliktní podoby. I přes masívní využívání informačních a komunikačních technologií se
obyvatelé dostávají stále více do přímého kontaktu s příslušníky odlišných kultur. Tyto
kontakty a vztahy, ať už na úrovni verbální, neverbální nebo mediální, lze charakterizovat jako
interkulturní vztahy.
Interkulturní vztahy jsou převážně založené na vyměňování vzájemných hodnot a životních
modelů, které vytvářejí vazbu mezi různými entitami, hledají způsoby koexistence odlišných
kultur s cílem podrobného vzájemného poznání a tím nezadat příčiny ke komunikačním šumům
a k následným konfliktům. Jako příklad může posloužit Evropa, která ve svém demokratickém
přístupu vůči pronikání cizích kultur a etnik na svůj kontinent musela přistoupit k zavedení
určitých migračních pravidel a to zejména z důvodu, že Evropané jsou ve svém chování
submisivní, konzervativní, nevynakládají relevantní úsilí si udržet svoji identitu a tradiční
evropské hodnoty vůči přistěhovalcům. Na druhé straně však dávají najevo hluboko
zakořeněnou nedůvěru vůči cizincům a v některých destinacích Evropy až nenávist. Protipólem
Evropy je severoamerická společnost, která vznikla díky početným imigracím a jeví se tedy
jako interkulturní společnost. Jak lze tento stav v Evropě řešit? Možná je to důsledek v pojetí a
v přístupu k hodnotové struktuře rozdílných entit. Je možné chápat, že čím vzdělanější
společnost, tím více a lépe přijímá a chápe rozdílnost životních hodnot cizích entit, což
v případě Evropy by mělo naprosto dobře fungovat, protože Evropané patří mezi vzdělané
entity. Ale je tomu skutečně tak? Není to skutečně v rozdílném pojetí hodnot a jejich životních
preferencí?
2 VÝSLEDKY A DISKUSE
Hodnoty patří k velmi často užívaným pojmům v mnoho vědních disciplínách. Pojem se
používá v mnoha souvislostech a s mnoha výklady, přestože se má na mysli něco podstatného
pro existenci jevu či procesu, o jehož hodnotách se diskutuje. Výzkum hodnot představuje
problematiku, která je výjimečně zatížena souvislostmi a důsledky, ale i bludy a předsudky.
Proto jsou hodnoty mnohem častěji předmětem úvah a soudů než vědeckých analýz. Ale pokud
se nebudou provádět pokusy a výzkumy hodnot, rozšíří se potom pole pro všeobecné
nedorozumění. (Prudký, 2009) Hledání podob hodnot a jejich obsahů spolu s pokusy o analýzu
rozdílů mezi nimi patří mezi základní podmínky pro navázání komunikace v určitém sociálním
a kulturním prostředí. Konflikty v tomto prostředí převážně vznikají v nedostatečném
pochopení právě obsahu hodnot, protože člověk se nechová spontánně a reflexně, ale často o
svém jednání rozhoduje, spojuje s jistými záměry s určitým cílem a s tím spojeným
s očekáváním. Přichází volba rozhodování a ta je vždy volbou mezi možnými a přípustnými,
tolerovanými nebo proveditelnými alternativami, a to nejen ve smyslu volby možných cílových
orientací, ale také dostupných nebo disponibilních prostředků. (Prudký, 2009) To představuje
respektování jistých hodnot vyjádřených v podobě hodnotových výpovědí a s nimi spojených
pravidel, mezi které neodmyslitelně patří soubory právních a etických norem. Předmětem
pozornosti jsou zejména principy generování těchto norem, jejich uspořádání a možnosti a
formy kompetentní interpretace, sémantická a logická analýza těchto norem a další problémové
okruhy spojené se sociálně politickou a kulturní tématikou. (Prudký, 2009) Pokud lze hodnoty
zkoumat v ekonomickém uvažování, je nutné vycházet z chování jedinců jako účastníků
ekonomických procesů. Hodnoty v obecném vymezení jsou osvojovány jedinci v procesu
153
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
socializace ve velmi raném věku, podstatně dříve než se vyvine analytická složka myšlení,
umožňující osvojování praktických dovedností (Hofstede, 2006)
Z tohoto východiska je možné hodnoty rozdělit na hodnoty individuální a sdílené. Hodnoty
individuální jsou specifické pro jednotlivce a jsou dány individuálními zkušenostmi jednotlivců
v rámci jejich geneticky zděděných možností. Hodnoty sdílené se považují za hodnoty kulturní
a jejich podstatou jsou vztahy mezi členy společnosti, které se projevují různými způsoby
chování, přijatelnými nebo odsuzovanými pro danou společnost. Pokud se tyto hodnoty stávají
funkčními pro danou společnost, tak společnost se jeví jako bezkonfliktní a není zde prostor
pro nedorozumění. Ovšem rozdíly v hodnotách směrů (orientací) mezi společnostmi mohou být
značné a konfliktní. Co se týká hodnotové struktury člověka, v sociologických pramenech se
nejvíce objevuje model propojení individuálních a sdílených hodnot – rodina, práce, přátelé a
známí, volný čas, politika a náboženství. V rámci sociologických výzkumů jsou tyto hodnoty
zkoumány především ze směru hodnotových preferencí jedinců či skupin jednotlivců.
Hodnoty představují rozsáhlé preference jistých stavů věcí před ostatními. Tyto skutečnosti
dokázala velmi dobře využít a ovládnout nová moderní disciplína 19 a 20. st. – marketing a to
především v prostředí tržního mechanismu a volného působení nabídky a poptávky.
V ekonomické literatuře se dokonce objevuje termín pro jednotlivce Homo oeconomicus, který
se snaží maximalizovat vlastní prospěch vzhledem k omezeným zdrojům nezávisle na
ostatních. V úzkém smyslu se jedná o egoistu, který se stará jen o vlastní prospěch a má možnost
rozhodování nezávislého na ostatních. Tato charakteristika se částečně dá odstranit
v institucionální ekonomii a v teorii her, kde se analyzuje i kooperativní jednání. V sociologické
literatuře je pak možné objevit termín homo sociologicus, skupinový, společenský. Podle
Morawski (2005) homo sociologicus se ve svém jednání spíše odvolává na hodnoty než na
zájmy. Potom základní jednotkou analýzy v sociologickém uvažování je společenská skupina
nebo společenská vrstva. (Prudký, 2009)
V ekonomické sociologii se objevuje model člověka společensko-ekonomického nebo
institucionálně zakotveného. (Morawski, 2005) V tomto modelu se jedná o chování jedince
podmíněného institucionálně stanovenými pravidly – vzorci a individuálními mentálními
modely, ale přesto je zde určitý prostor pro individuální volbu. (Prudký, 2009)
Je možné, aby interkulturní komunikace mohla tento model přijmout a na základě
komunikačních vazeb je dokázaly využít ve formování pozitivního interkulturního prostředí
v určité destinaci. Jedná se samozřejmě o zpracování individuálních mentálních pravidel a najít
kompromisní prostor pro vzorce cizích entit. Z tohoto důvodu je nutné, aby se ve výzkumu
hodnotových struktur specifikovaly hodnotové preference z hlediska zaměření (zacílení)
společenských významů a to pomocí jak kvantitativního, tak kvalitativního šetření. Potvrzení
či vyvrácení hodnotových preferencí jsou součástí normy chování, kdy normy jsou chápány
jako možné postupy realizace toho, „co se má“ a „oč se má usilovat“. Současně se jedná o
indikaci pomocí přijatelnosti přestupků, kde jde o základ vytvoření přemostění od hodnot
k chování.
Jako indikátory výzkumu hodnot jsou uváděny:
154
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Skupina indikátorů
Hlavní indikace
Hlavní a doplňkové varianty
Hodnotové preference
Základní životní hodnoty
Zdroje klidu a rovnováhy
Vlivy na úspěšné manželství.
Atributy výchovy dětí.
Hodnotové orientace
Zaměření hodnot
Specifikace hodnotových orientací
Struktura tendencí
podle konkrétních situací
vývoje hodnot
(výkonnost, chudoba, úspěch,
spokojenost, ochota ke změnám)
Ochota ke změnám.
Hodnotový rámec
Smysl existence
Důvěra obecně a vůči konkrétním
aspektům života společnosti
(víra, zvláště náboženská)
Možnosti ovlivňovat průběh života
Normy chování
Přijetí či odmítání
Podoba aktivit v oblastech
přestupků
přestupků/norem
Míra nezbytnosti řádu.
Sociální a ekonomické
Členění na hlavní a doplňkové indikátory zde nepřichází úvahu,
demografické vlivy. Rozsah a pojetí – vč. kontrolních indikací,
jsou vázány na zacílení a možnosti konkrétního výzkumu.
Zdroj: Prudký 2, 2009, s. 111
Výzkum chování jednotlivců i skupin tedy představuje porovnání hodnotových zaměření
s nositeli určitých hodnotových preferencí a lokalizovat je do určitého hodnotového rámce.
V analogii na tyto teorie je možné provádět výzkumy hodnotových preferencí skupiny
jednotlivců – spotřebitelů. Lze tak navázat na výzkum G. Saada, který jednotlivce v současné
společnosti definuje jako homo consumericus - tvora nepředvídatelného a neukojitelného. Saad
používá spotřebu v širším slova smyslu a to zejména ve spojitosti s ekonomickými vlivy na
všechny lidské činnosti. Lze se tak zaměřit jak na individuální, tak sdílené hodnoty, které
vytvářejí charakteristické rysy spotřebního chování. Pro účely kvantifikace výsledků z šetření
spotřebitelů lze zjednodušit výše uvedené sociologické přístupy na hodnotové preference,
týkající se jejich rozhodování o nákupu konkrétních hmotných nebo nehmotných produktů a
lze je označit jako spotřební rozhodnutí. Spotřební rozhodnutí prochází myslí spotřebitele, který
vnímá určitý stimul svými smysly, podle svých možností si jej vykládá, může dojít
k příznivému či nepříznivému hodnocení a má k tomu své důvody. Při zkoumání spotřebního
chování v marketingu se tak zkoumají indikátory (Koudelka, 1997):
1.
vnímání spotřebitele,
2.
učení spotřebitele,
3.
postoje spotřebitele,
4.
motivace spotřebitele.
Spotřebitel si tak pomocí těchto indikátorů vytváří vlastní hodnotovou strukturu, která je
prezentována jeho chováním. Tím se vytvářejí segmenty spotřebitelů, které jsou
charakteristické tím, že mají určité stejné či podobné indikátory a vytvářejí si stejnou nebo
podobnou hodnotovou strukturu spotřebního rozhodnutí. Tak lze výběrem komunikačních
nástrojů spotřebitele ovlivnit ve směru, aby dobře vnímali signály a vše důležité zachytili
z vnějšího prostředí, aby dokázali kognitivně zpracovat vysílací informace v mysli, vytvořili si
tím svůj postoj a názor, který se stane motivací k realizaci či k odmítnutí nákupů.
155
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tyto společné znaky se nazývají segmentační proměnné a patří mezi ně např.: statistické,
postojové, vývojové, životní, environmentální, osobnostní charakteristiky a popisy chování
jednotlivých zákazníků podle jejich vztahu k produktům a k nákupnímu chování. (Kašík,
Havlíček, 2009) Segmentační proměnné se využívají jako důležité zdroje pro používání
různých podpůrných nástrojů z oblasti komunikace. Znalosti proměnných u zákazníků a
spotřebitelů přispívají k rozhodnutí v komunikaci o použití behaviorálních (akce-reakce) či
kognitivních (znalostních) přístupů ve výběru konkrétních podpůrných komunikačních
nástrojů.
Z posledních sociologických výzkumů (z r. 1995) lze rozčlenit výsledky hodnot proměnných
priorit v hodnotové struktuře jednotlivců podle explorační faktorové analýzy do pěti skupin.
Nejsilnější váha proměnných se týkala práce v soukromé firmě, na druhém místě se umístila
stabilita v pracovním a v osobním životě, třetí místo obsadilo uplatnění se v zahraničí, čtvrtá
váha se týkala významu rodiny, na posledním místě se umístila hodnota spojená se vzděláním.
Výzkum zde potvrdil hierarchii hodnot na prvním místě spojenou s dichotomií: změna –
stabilita. Zde se vysvětluje 21% variability, dichotomie zábava – zodpovědnost zaznamenala
13% variability a umístila se na druhém místě. Třetí místo obsadily hodnoty spojené s řízením
podniku (firem), čtvrté místo zaujala politika (8% variability) a na pátém místě (7% variability)
se umístila hodnota spojená s prací. (Prudký, 2009)
Shrnout vývoj sociálních hodnot a faktorů, které by je měly ovlivňovat, není jednoznačné a
jednoduché. Žebříčky hodnot od 70. let svědčí sice o určité stabilitě, pokud je ovšem
nevztahujeme ke vlivům globálního prostředí a otevřených ekonomik jednotlivých zemí, včetně
České republiky. Přestože sociologické výzkumy prokázaly na jedné straně stabilitu
v hodnotách u české populace, je jisté, že během současných ekonomických a sociálních
posunů, za kterými lze spatřovat vývoj v diverzifikaci pracovních a životních příležitostí, je
možné vidět další důležité příčiny a faktory, které českou společnost silně ovlivňují. Je proto
nutné identifikovat a formulovat nové priority hodnotových struktur vybraných subjektů tak,
aby se prokázala korelace mezi hodnotami současné moderní společnosti s prvky diglosní
kultury u vybraných subjektů v ekonomickém prostředí střední Evropy.
Výsledky a ověření této problematiky lze nalézt právě v intekulturním pojetí komunikace
mezi rozlišnými entitami. Propojení hodnotových struktur s komunikačními schopnostmi není
jednoduché. Mnozí autoři na interkulturalitu se pokoušejí definovat interkulturní komunikaci
jako proces přímé interpersonální komunikace mezi příslušníky rozdílných kultur. Výzkumy se
soustřeďují pouze na komunikační formy mezi lidmi v interpersonálním kontaktu. Výsledky
jsou prezentovány jako dialogické formy v celých oblastech verbální, neverbální a paraverbální
komunikace. Pozitivní je, že za dialogickou formou komunikace je možné vytvářet sociální
vztah. A ten lze již propojit s hodnotami a hodnotovými strukturami komunikantů, které si
navzájem sdělují a přijímají je nebo je odmítají. V rámci světové globalizace je toto zjištění
velmi důležité. Existuje zde závažná skutečnost, jakou formou příslušníci rozdílných entit
hodnotové struktury komunikačně prezentují a jakým způsobem jsou ochotni přijmout jiné. Lze
najit určité paradigma v práci C.Crouche. Crouch (1993) klasifikuje podmínky formování
vztahů mezi entitami podle dvou dimenzí:
 vzájemná vzdálenost komunikantů (od odcizenosti k plnému ztotožnění)
 míra kalkulace ve vztazích (od neexistence dohody-smlouvy ke kalkulaci ve
vztazích typu přátelství a láska k čisté smlouvě v tržních vztazích).
156
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Typy podmínek změny podle těchto dvou dimenzí pak zařazuje do šesti kategorií (Prudký
2, 2009):
1. Nepřátelský sporadický kontakt (malá míra kalkulace, velká vzájemná vzdálenost
komunikantů).
2. Konflikt podle pravidel (průměrná až velká míra kalkulace, velká vzájemná vzdálenost
komunikantů).
3. Tržní vztahy (velká míra kalkulace, průměrná vzájemná vzdálenost komunikantů).
4. Trhy s normami vzájemnosti (větší míra kalkulace, malá vzdálenost komunikantů).
5. Přátelství (menší míra kalkulace, malá vzájemná vzdálenost komunikantů).
6. Láska (neexistence smlouvy a kalkulace, malá vzájemná vzdálenost aktérů až
ztotožnění).
Uvedenou strukturalizaci kategorií je možné použít jako předlohu k řešení
pozitivní interkulturní komunikace v globálním světovém prostředí. Např. evropské státy
sdružené v Evropské unii našly k sobě cestu přes tržní vztahy a trhy s normami vzájemnosti,
ale s ostatními státy mohou v komunikaci nastat kategorie konfliktů podle pravidel až
k nepřátelskému sporadickému kontaktu.
ZÁVĚR
Je zcela logické, že na základě uvedených poznatků lze interkulturní komunikaci propojit s
vnímáním hodnotových struktur rozdílných entit. Sdělení svých hodnotových preferencí
vyžaduje určitou komunikační formu, která je ovlivněna preferencemi hodnot komunikantů.
Vztah, který se tím vytváří, je společensky konstruktivní nebo destruktivní, záleží na tom, zdali v hodnotových preferencích převažuje silný individualismus nebo kolektivismus. Vytvářet
nějaký univerzální model interkulturní komunikace je proto velmi obtížný, možná zcela
nemožný. Pro vytváření pozitivního a konstruktivního vztahu mezi rozdílnými entitami je
důležité pochopení a realizace sdílení hodnot a hodnotových preferencí, včetně hodnotových
struktur komunikantů. Např. má-li se posilovat postavení České republiky v globálním
konkurenčním prostředí, je nutné, aby její občané nebrali migrační pohyby jako hrozbu, ale
jako proces sžívání příslušníků rozličných národů s tím, že by měli zachovat a reprezentovat
vlastní identitu a hodnotové struktury prověřené historickým vývojem a uchovat je pro budoucí
generace, což může být opravdu složité a na druhé straně vnímat a pochopit i cizí kulturu a
pokusit se v ní najít svoje hodnotové uplatnění.
Jedná se o výstup projektu „Kognitivní formování postojů v interkulturní komunikaci na
českých vysokých školách“ hrazeného ze specifického výzkumu č. 7427 realizovaného v roce
2014 na VŠFS v Praze.
Literatúra:
[1.] CROUCH, C. Industrial Relations and European State Tradition. Oxford:Clarendon
Paperbacks, 1993.
[2.] HOFSTEDE, G, HOFSTEDE, G. J. Kultury a organizace, Software lidské mysli,
Praha:Linde, 2006.
157
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[3.] KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K. Marketing při utváření podnikové strategie, 2.aktual.
vyd., Praha:VŠFS Edice EUPRESS, 2012, 264 s., ISBN 978-80-7408-060-9.
[4.] KOUDELKA J. Spotřební chování a marketing, Praha:Grada Publishing, 1997, 192 s.,
ISBN 80-7169-372-3.
[5.] KUNCOVÁ B. Vývojové tendence komunikačních technik, BP, Praha:ČZU, 2014, 59 s.
[6.] MORAWSKI, W. Ekonomická sociologie, Praha:Sociologické nakladatelství, 2005.
[7.] PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J.V. Marketingová komunikace, dotisk,
Praha: Grada Publishing, 2007, 600 s., ISBN 80-247-0254-1.
[8.] PRUDKÝ, L. a kol. Inventura hodnot:výsledky sociologických výzkumů hodnot ve
společnosti České republiky, Praha:Academia, 2009, ISBN 978-80-200-1751-2.
[9.] PRUDKÝ, L. et al. Studie o hodnotách, Plzeň:Aleš Čeněk, 2009, 236 s., ISBN 978-807380-266-0.
158
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
ROZVOJ KOMPETENCIE PODNIKAVOSŤ A
INICIATÍVNOSŤ VO VEDOMOSTNEJ A GLOBALIZOVANEJ
SPOLOČNOSTI
DEVELOPMENT OF COMPETENCE ENTERPRISE AND
INITIATIVE IN KNOWLEDGE AND GLOBALIZED SOCIETY
Daniela Hrehová1 - Anna Jenčová2
Kľúčové slová: edukácia, vysoká škola, absolvent, globalizácia, trh práce, podnikateľské
zručnosti
Abstrakt: Kvalifikovaná a vhodne profesijne štruktúrovaná pracovná sila v globalizovanom
svete je základom úspechu každej firmy. Potreba neustáleho formovania nových zručností
budúcich absolventov vysokých škôl technického zamerania vyžaduje celoživotné vzdelávanie,
v rámci ktorého musia určitú mieru iniciatívy týkajúcu sa osobného rozvoja preberať samotní
absolventi, ale i vysoké školy. Článok poukazuje, že vysoké školy technického zamerania
hľadajú možnosti ako budúcich absolventov pozitívne motivovať a vlievať dôveru vo svoje
schopnosti v budúcnosti podnikať a k vyššej zodpovednosti za vlastnú existenciu a životnú
úroveň. Odporúčame zavedenie celouniverzitného predmetu, ktorý pomôže študentom pri
naštartovaní ich podnikateľského myslenia, postoja či zámeru. Článok poukazuje, že význam
podnikateľských kompetencií pre socioekonomický rozvoj a osobný rast mladých ľudí je
nespochybniteľný.
Kee words: educate, college, graduate, globalization, labor market, entrepreneurial skills
Abstract: Qualified and properly professionally structured work force in globalized world is a
basis for each company success. The need for constant shaping of new competences of future
graduates of technical professions requires long-life learning within which graduates and
universities have to be responsible for certain initiative of personal development. The article
mentions that universities search for the possibilities how to positively motivate future
graduates, trust in their own capabilities to make a business in the future and be responsible for
their own existence and standard of living. We recommend the introduction of university
subjects to help students in starting their entrepreneurial thinking, attitude and intention. Article
presents the importance of business competences for socio-economic development and personal
growth of young people is undisputable.
JEL Classification: I12, I19
Daniela Hrehová, PhDr., PhD., Katedra spoločenských vied, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice, +421 55 602
4204, [email protected]
2
Anna Jenčová, PhDr., PhD., Katedra spoločenských vied, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice, +421 55 602 4149,
[email protected]
1
159
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
1 ÚVOD
Dynamika súčasných sociokultúrnych pohybov, globalizácia svetovej ekonomiky,
modernizácia výroby, svet biznisu nenecháva nikoho na pochybách, že dochádza
k permanentným premenám požiadaviek na kompetencie absolventa 3. tisícročia. Nútia jedinca
žiť, rozmýšľať po novom, adaptovať sa na vznikajúce zmeny v prudko meniacom sa svete.
Globalizačný proces vedie k zvýšenej mobilite svetového obyvateľstva, otvoreniu trhu,
rozšíreniu poľa pracovných možností, voľnému pohybu kapitálu, hyperkonkurencii, vstupuje
do každej profesie, prináša obrovské zmeny a možnosti pre jedinca, zvyšuje nároky na
gramotnosť budúceho absolventa, zintenzívňuje sa trhový tlak na jeho osobnosť. 21. storočie
bude storočím tvorivých „výtvorov ľudí“ a ak má takým byť, kooperatívne stratégie edukácie,
ktoré v súčasnosti zaznamenávajú najväčší nástup, musia mladých ľudí na to pripraviť už dnes.
Jedným zo spôsobov, ako predísť nebezpečenstvu vytvorenia tzv. „stratenej generácie“ na trhu
práce, teda tých, ktorí upadli do dlhodobej nezamestnanosti (Euroactiv, 2009) a riešiť ich
uplatniteľnosť na globalizovanom trhu práce je opierať sa iniciatívy a odporúčania Európskej
komisie (KOM, 2007; EP, 2008). V obsahu vzdelávania 21. storočia pre trh práce sa bude
musieť aktivovať európska dimenzia vzdelávania, ktorá zahrňuje nielen výučbu cudzích
jazykov a informačných technológií, ale osobitne aj kľúčovú kompetenciu „podnikavosť
a iniciatívnosť“ (Sultana, 2011, s. 1-24) pre riadenie vlastnej kariéry, resp. vlastnej vzdelávacej
a profesijnej dráhy budúcich absolventov pre zamestnateľnosť. Európska únia prijala v roku
2007 plán podporovať podnikanie a podnikateľské vzdelávanie už v školských laviciach a
podnikateľské zručnosti boli zaradené medzi kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie
(Jakubec a kol., 2011). V európskom referenčnom rámci „Podnikanie a zmysel pre
iniciatívnosť“ jednou z kľúčových kompetencií, ktoré mladí ľudia potrebujú pre svoje osobné
naplnenie a zamestnateľnosť v znalostnej a globalizovanej spoločnosti. V intenciách vyššie
uvedeného vyvstáva otázka, ako a čím vzdelávať, ale aj vychovávať v podmienkach
vysokoškolského štúdia pre lepšiu, odbornejšiu, akčnejšiu pripravenosť absolventov na potreby
trhu práce a jeho konkurencieschopnosť.
2 PODNIKANIE A PODNIKATEĽ Z POHĽADU TEÓRIE
Napriek snahe vymedziť vedecký pohľad na podnikanie, doteraz neexistuje konsenzus
ucelenej teórie podnikania (Lukeš, Nový, 2000, s. 20). Typickí ekonómovia definujú
podnikanie buď ako výsledok alebo javu (samostatnej zárobkovej činnosti, začínajúcim) alebo
ako spôsob myslenia a konania (kreativita, inovácie, bdelosť, atď.) (Dellape, 2012). H.
Stevensonova (1983) definícia znie, že "podnikanie je proces, pri ktorom jednotlivci sledovať
príležitosti bez ohľadu na zdroje, ktoré v súčasnej dobe ovládajú“ (Gartner, Baker, 2010).
Podnikanie podľa ekonóma Theodora Schultza (Bula, 2012, s. 81-96) je definované ako
schopnosť prerozdeliť niečie prostriedky v reakcii na meniace sa okolnosti. Pre pojem
podnikanie je na Slovensku najčastejšie používaná definícia vymedzená Obchodným
zákonníkom (1991), podľa ktorého sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná
podnikateľom samostatne, vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia
zisku a s charakteristickými znakmi podnikania: samostatné konanie hospodárskych
subjektov, iniciatívnosť, ekonomická samostatnosť a právna subjektivita, tvorivý prístup
k riešeniu praktických problémov, ochota preberať a schopnosť reálne zhodnotiť podnikateľské
riziko. Strážovská a kol. (1996, s. 8) definujú podnikanie ako „cieľavedomú ľudskú činnosť
vykonávanú za účelom uspokojovania vlastných potrieb podnikateľa prostredníctvom
uspokojovania potrieb iných“. Podnikanie znamená istú pozitívnu silu v ekonomickom raste,
ktorá predstavuje most medzi aplikáciami a inováciami (Strážovská a kol. 2007, s. 79). S
160
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
ohľadom na rôzne definície Mokaya a kol. (2012, s. 8) podávajú zrňujúcu definíciu podnikania,
ako „individuálna motivácia a ochota riskovať, vytvárať a udržiavať výrobu zameranú na rast
a zisk“.
Nositeľom, subjektom podnikateľských aktivít je podnikateľ. V posledných rokoch je
badateľný trend znovuoživenia psychologických prístupov k podnikaniu. Napr. Shane
a Venkataraman (2000) doporučujú vysvetľovať podnikateľa kombináciou charakteristík
jedincov a situácie, v ktorej reálne sú. Pragmatické vymedzenie ponúka napr. Ensley a kol.
(2000), ktorý definuje podnikateľa ako pragmaticky definovaného jedinca, ktorý vlastní a vedie
podnik. Zvyčajne sa podnikateľ vymedzuje ako jedinec, inovátor, ktorý vytvára hodnotu pre
zákazníkov. Autori knihy “ Low-Risk, High-Reward: Starting and Growing Your Small
Business With Minimal Risk”, Bob Reiss a kol. (2000) predstavili komplexnú definíciu
podnikateľa: „... je to človek, ktorý dokáže rozpoznať dobrú príležitosť a bude sa usilovať o to,
či sú alebo nie sú k dispozícii prostriedky, je tiež istý, adaptabilný a rozhodný uspieť, aj keď sú
tam prekážky.“ Webster Online Dictionary (http://www.decuae.ae) hovorí, že podnikateľ je
osoba, ktorá zriaďuje a prevádzkuje obchodný podnik a prevezme riziká. Investičný slovník
(www.investopedia.com) na druhej strane venuje viac pozornosti k vlastnostiam podnikateľa,
definuje podnikateľa ako človeka, ktorý je často videný ako vodca podnikania a inovátor
nových myšlienok a obchodných procesov. Autori Penchev a Salopaju (2011, s. 6) v súvislosti
s podnikateľom stanovujú pojem celostná kompetentnosť podnikateľa, ktorá je synergickou
funkciou troch skupín charakteristík:
osobnostných vlastností, čiže sociálneho piliera
kompetentnosti, odborných vedomostí, čiže znalostného piliera kompetentnosti a praktických
schopností, ktoré tvoria zručnostný pilier kompetentnosti podnikateľa. Nie je pravda, že
podnikateľ sa narodí, alebo nenarodí s podnikateľskými vlastnosťami a schopnosťami, ktoré by
sa nedali meniť (Frank a kol., 2005). Zručnostiam sa totiž človek dokáže učiť, nadobudnúť a
rozvíjať ich, „vďaka nim“ vie uplatniť vedomosti v praxi (Beková, Grajcár, 2012, s. 9). Patton
(2005) uvádza, že v súčasnosti sa mladí ľudia nachádzajú v ére vlastného riadenia kariéry – tzv.
urob si sám, ktorá ich vyzýva k tomu, aby nadobúdali potrebné zručnosti, a tiež, aby sa
zameriavali skôr na samo/zamestnateľnosť (trvalú) ako na udržanie si pracovného miesta.
Potrebujú povzbudiť a podporiť vlastnú sebareflexiu v rámci procesu učenia sa, či pri
nadobúdaní potrebných zručností (Sultana, 2008). Výchova k podnikavosti (education for
entrepreneurship) znamená formovanie pozitívnych postojov k podnikaniu a schopností, ktoré
sú dôležité pre podnikavosť: iniciatívnosť, tvorivosť, ochota riskovať, zodpovednosť,
nezávislosť. Ale predstavuje i výcvik, ako založiť a viesť nejaký podnik (firmu) (Turek, 2005).
A to je výzva pre manažment vysokých škôl a pre nás učiteľov, ako sa k tejto naliehavej potrebe
postavíme.
3
IMPLEMENTÁCIA
KĽÚČOVEJ
KOMPETENCIE
„PODNIKAVOSŤ
A INICIATÍVNOSŤ“ DO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Dnešná vedomostná a globalizujúca sa spoločnosť nastolila potrebu výchovy k podnikavosti
a iniciatívnosti a s tým spojené kompetencie – komunikačné, interpersonálne, personálne,
ekonomické, finančné, informačné, spôsobilosti vedieť pracovať s informáciami, vedomosti
pretransformovať do praktického použitia (t.j. smerujú študentov k zvýšeniu ochoty sa
samozamestnať/začať podnikať). Požaduje poznať svet biznisu, podnikania pre udržateľnosť
konkurencieschopnosti. Prínos vysokoškolského vzdelávania v rámci podnikania
a zamestnateľnosti je možné zvýšiť pomocou úzkeho a účinného prepojenia medzi
vzdelávaním, výskumom a podnikateľským prostredím, troma stranami tzv. „znalostného
trojuholníka“ (MINEDU, 2007). To však predpokladá zladenie požiadaviek praxe s ponukou
161
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
vysokých škôl v oblasti ako odborovej štruktúry, tak i kompetenčného profilu študentov –
potencionálnych podnikateľov. Problémom Slovenska dnes nie je priveľa, ale primálo skutočne
vzdelaných ľudí. Dokázali sme s nástupom poznatkovej ekonomiky zvýšiť počty študentov
vysokých škôl, nezabezpečili sme však kvalitu ich vzdelania (Beblavý, Hudáčková, 2013).
Preto kľúčová kompetencia „podnikavosť a iniciatívnosť“ by mala mať stabilné miesto v
kompetenčnom modeli absolventov vysokých škôl (Chalupová, 2013). Hoci záujem mladých
ľudí o kariéru podnikateľa v posledných rokoch na Slovensku rastie, no napriek tomuto
zlepšeniu stále patríme na chvost krajín Európskej únie (Solík, 2013). Pozitívne je, že vyše 60
% slovenských študentov vo svojom rebríčku priorít považuje príležitosť rozvíjať sa a získať
nové zručnosti ako jednu z najdôležitejších priorít pri výbere práce (SITA, 2013). Predseda
Združenia mladých podnikateľov Slovenska Ján Solík uvádza, že podľa prieskumu na portáli
Podnikateľskýnápad.sk mladí ľudia sú odvážnejší v podnikateľských krokoch. Každý štvrtý
mladý podnikateľ štartuje svoj biznis bez prípravy. Začiatočníkov k biznisu viedol ich koníček
a začali poskytovať služby, ktoré predtým vykonávali ako zamestnanci, pri realizácii
podnikateľského nápadu im pomohli predošlé pracovné skúsenosti (ZMPS, 2012).
Podobné závery boli zistené z výsledkov výskumu realizovaného Katedrou spoločenských
vied na Technickej univerzite v Košiciach (KSV TUKE ) (september – október 2013, M=151 študenti bakalárskeho štúdia), ktorý mapoval o.i. aj skúsenosti, zámery a motiváciu pre
podnikanie študentov TUKE). Údaje uvedené v tabuľke (uvádzame len dielčie vzhľadom na
obmedzený rozsah príspevku) umožňujú sledovať sebahodnotenie respondentov - študentov
TUKE prezentovaním svojich očakávaní, plánovaní zamestnania, ako aj motivácie k budúcej
samozamestnateľnosti. Z uvádzaných ilustračných výsledkov vyplýva, že 78,9% (p=0,048)
študentov počas bakalárskeho štúdia na VŠ brigádovalo, v trvalom pracovnom procese
pracovalo 17% (p=0,466) študentov, 8,2% (p= 0,122) si založilo neziskovú organizáciu.
S podnikaním, založením vlastnej živnosti, malo skúsenosť 7,4% študentov (p= 0,285).
Študenti najvýraznejšie deklarovali záujem o podnikanie v budúcnosti - až 53,5% (p=0,101).
Početná skupina - 38,80% (p=0,217) nevie, čo bude robiť po skončení VŠ. Viac ako tretina
z nich - 37,60% (p=0,101) neuvažuje o podnikaní, Takmer rovnaký počet - 37,20% (p= 0,375)
študentov ešte nerozmýšľalo o dráhe podnikateľa, 21,8% (p=0,147) študentov uvažuje
o podnikaní po skončení štúdia. Z uvedených zistení študentov bakalárskeho štúdia TUKE má
7% skúsenosti s podnikaním počas štúdia, 21% uvažuje o podnikaní po skončení štúdia, až 53%
uvažuje o podnikaní v budúcnosti, čo je viac ako zistený slovenský priemer. V rámci
posudzovania svojich motívov k podnikaniu najvýraznejšie deklarovali (81% študentov,
p=0,219) možnosť riadiť vlastnú prácu, sebarealizácie, zlepšiť si svoje postavenie, rozhodovať
o vlastnom živote Zistenie deklaruje záujem študentov zúčastniť sa kurzu podnikateľských
zručností - 60,30% (p= 0,147).
Parciálne zistenia poskytli určitý obraz „štartovacieho stavu” študentov Technickej
univerzity v Košiciach, ktorý nám umožní pripravovať cielenejšiu prípravu pre rozvoj
podnikateľských zručností pri koncipovaní podnikateľského vzdelávania na pôde TUKE.
Vzhľadom na skutočnosť, že študenti v bakalárskom type štúdia sú na začiatku kreovania svojej
budúcej kariéry, vidíme v nich väčší potenciál pre možné ovplyvnenie ich ďalšej kariérnej
voľby. Pre študentov s ekonomickým zameraním je vzhľadom na obsah výučby väčší
predpoklad uplatnenia sa na trhu práce, alebo v privátnej sfére – v podnikaní.
V
neekonomických študijných programov, predmety zamerané na podnikateľské zručnosti sú
zastúpené v nedostatočnej miere. Preto podnikateľské vzdelávanie na vysokých školách
technického zamerania neeokonomických odborov je pedagogická reakcia učiteľov vied na
situáciu a dôsledky globalizačných tendencií, občianskych požiadaviek, ale i
162
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
zamestnávateľských. Spoločným úsilím pedagógov KSV TUKE je zlepšiť pripravenosť
absolventov vysokých škôl pre praktický život. Uvedená myšlienka je zároveň aj
východiskovou ideou riešenia čiastkovej úlohy vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA č.
015TUKE-4/2013 Základy podnikateľských kompetencií pre neekonómov na Katedre
spoločenských vied s spolupráci s Ústavom podnikania a manažmentu FBERG TU. Skúsenosti
ukazujú, že najväčšie pracovné efekty boli dosahované tam, kde sa na riešení akéhokoľvek
problému využívalo „spojenie a využívanie poznatkov z oblasti ekonomických, technických
a humanitných vied a rozdielnosť či interdisciplinarita prístupov“ (Souček, 2009, s. 87).
Nakoľko v súčasnom dynamickom svete je úspešný ten absolvent, ktorý disponuje širokými
schopnosťami a zručnosťami použiteľnými v rozličných situáciách, profesiách a
zamestnaniach.
Ambíciou manažmentu fakúlt v kooperácii s Katedrou spoločenských vied je zvýšenie
budúcej zamestnateľnosti a samozamestnateľnosti ako „pracovnej atraktivity“ absolventov, a to
prostredníctvom cielenej praktickej prípravy. To predpokladá implementovať podnikateľské
vzdelávanie pre podmienky Technickej univerzity v Košiciach, a to prostredníctvom cielenej
praktickej prípravy - vytvoriť predmet Základy podnikateľských kompetencií pre neekonómov
zameraný na tréning základných podnikateľských zručností v rámci neekonomických
študijných programov vysokoškolského vzdelávania, osobitne kľúčovú kompetenciu
„podnikavosť a inovatívnosť“. Uplatnením multidisciplinárneho prístupu obsahu predmetu sa
u študenta zvýši príťažlivosť podnikania ako príležitosti, rozvinie podnikateľské myslenie,
podporia podnikateľské postoje, posilní kreativita a inovatívny prístup, rozvinú sa prierezové
(prenositeľné, meta-) kompetencie (plánovanie podnikateľských aktivít a príprava na ich
realizáciu, komunikácia a prezentácia, riadenie vlastnej profesijnej dráhy, osobnostné rysy,
riešenie konfliktov, riešenie problémov kreatívnym spôsobom, tímová práca, zosúladenie
pracovného a rodinného života ai.). Študent získa základné informácie o spôsoboch a formách
podnikania, príprave podnikateľského plánu, založení podniku, riadení jeho funkčných oblastí,
rizikách v podnikaní, ako aj spoločenskej zodpovednosti. Študent sa zorientuje v opatreniach a
politike na podporu podnikania a v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce. Príprava
na podnikanie budúcemu absolventovi umožní zorientovať sa na trhu práce podľa aktuálnej
situácie a v praxi si vhodne vybrať formu uplatnenia sa v ekonomicko-spoločenských
podmienkach. Ku konkurencieschopnosti absolventa, vzdelávaného modernými didaktickými
postupmi, prispejú vedomosti a zručnosti získané modernými učebnými textami, metodikami,
prezentačným materiálom či netradičnými metódami práce.
4 ZÁVER
So vstupom Slovenska do Európskej únie sa otvoril európsky pracovný trh a táto skutočnosť
významne ovplyvnila edukačné systémy všetkých členských štátov. V snahe čo najefektívnejšie
a čo najkvalitnejšie pripraviť mladých ľudí na nové nároky a na schopnosť využívať nové
možnosti, ktoré prináša rastúce tempo technického pokroku, prijímajú nové ciele vzdelávacej
politiky, ktoré sú zamerané na rozvoj podnikateľských zručností vzdelávaných. Partnerstvo pre
21. storočie (2011) – národná organizácia, ktorá podporuje zručnosti študentov v línii novej
globálnej ekonomiky – odporúča: akademické predmety musia vytvoriť základ pre konverzáciu
v rôznych svetových jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, občiansku a ekologickú gramotnosť
a globálne povedomie, vrátane informačnej, mediálnej, technologickej, podnikateľskej
gramotnosti. Nielen technické univerzity musia hľadať vhodné spôsoby a metódy, praktické
aplikácie, ako podporovať podnikateľskú kompetenciu v rámci ďalšieho vzdelávania
globálnych absolventov – budúcich manažérov, obchodníkov, podnikateľov, rozvojových
163
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
pracovníkov, tzv. practitioners, ktorí sa vďaka interdisciplinárnemu zameraniu výučby budú
vedieť adekvátne uplatniť na „podnikateľskej a globálnej“ stoličke a dokážu pretransformovať
poučky z akademického prostredia do praxe. Lebo len v edukačnom procese – „povedz, ukáž
a nechaj vyskúšať“ (Sliacka, 2013), vedie k dlhodobo najstabilnejším schopnostiam zapamätať
si vedomosti a osvojiť potrebné zručnosti.
Príspevok je výsledkom riešenia čiastkovej úlohy vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA č.
015TUKE-4/2013 Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov.
Literatúra:
[1.] BEBLAVÝ, M., HUDAČKOVÁ, S. 2013. Riešenie nezamestnanosti mladých. [online].
2013 [cit. 2014-09-02].
Dostupné na internete: http://www.beblavy.sk/wpcontent/uploads/Riesenie_nezamestnanosti_mladych_TS.pdf
[2.] BULA, H.O. 2012. Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the
Kenyan Perspective. In International Journal of Business and Commerce. ISSN 14626004, 2012, vol. 1, no. 11, pp. 81-86.
[3.] DELLAPE, J. 2010. What Is Entrepreneurship? [online]. 28 september 2012 [cit. 201409-02]. Dostupné na internete: http://mises.org/daily/6203/what-is-entrepreneurship
[4.] EP. 2008. Návrh Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení Európskeho
parlamentu and Rady o kľúčových zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie. [online].
2008 [cit. 2014-09-02]. Dostupné na internete: http://www.europarl.europa.eu
[5.] EUROACTIV. 2009. Nezamestnanosť nás bude trápiť ešte dlho po kríze. [online]. 17.
semprember 2009 [cit. 2014-09-02]. Dostupné na internete: http://www.euractiv.sk
[6.] EURÓPSKA KOMISIA. 2010. Návrh Odporúčanie Európskeho Parlamentu a Rady o
kľúčových zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie. [online]. 2010 [cit. 2014-09-02].
Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_sk.pdf
[7.] FRANK, H., KORUNKA, C., LUEGER, M., & MUGLER, J. (2005). Entrepreneurial
orientation and education in Austrian secondary schools. In Journal of Small Business
and Enterprise Development, ISSN 1462-6004, 2005, vol. 12, no. 2, pp. 259-273.
[8.] GARTNER, W. B., BAKER, T. 2010. A Plausible history and exploration of Stevenson´s
definition entrepreneurship. In Frontiers of Entrepreneurship Research. ISSN 07407416, 2010, vol. 30, no. 4, Article 2, pp. 1-16.
http://www.podnikam.webnoviny.sk/manazment/ludske-zdroje-motivacia/manazermoze-zaroven-kouc/29317,
http://www.podnikam.webnoviny.sk/uctovnictvo/zamestnanci-mzdy/studentiabsolventi-chcu-cistom-priemerne/29083
[9.] CHALUPOVÁ, A. 2013. Aké kompetencie očakávajú zamestnávatelia od absolventov.
[online]. 2013 [cit. 2014-09-02]. Dostupné na internete:http://www.profesia.sk/
[10.] JAKUBEC, V. A KOL. 2011. Prieskum potrieb mladých podnikateľov a prekážok v ich
podnikaní. [online]. IUVENTA, 2011 [cit. 2014-09-02]. Dostupné na internete:
http://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat/2012/Prieskumpotrieb-mladych-podnikatelov-a-prekazok-v-ich-podnikani.alej
[11.] LUKEŠ, M., STEPHAN, U. 2004. Psychologické přístupy k podnikání. In H. Kopalová:
Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN
80-245-0739-0, s. 279-287.
[12.] MINEDU. 2007. Správa o vzdelávacej politike. [online]. MŠ SR, Bratislava, 2007 [cit.
2014-09-02]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/att/2328.pdf
164
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[13.] MOKAYA, S.O., NAMUSONGE, M., SIKALIEH, D. 2012. The Concept of
Entrepreneurship; in pursuit of a Universally Acceptable Definition. In International
Journal of Arts and Commerce. ISSN 1929-7106, 2012, vol. 1, no. 6, pp. 128-135.
[14.] OBCHODNÝ ZÁKONNÍK - č. 513/1991 Zb. - Konsolidované znenie. [online]. 1991 [cit.
2014-09-02]. Dostupné na internete: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-513
[15.] PARTNERSHIP FOR 21ST. 2011. Century Skills and and State Partners Launch
Common Core Toolkit at Institute. [online]. 15. júl 2011 [cit. 2014-09-02]. Dostupné na
internete: http://www.p21.org/
[16.] PATTON, W. 2005. A postmodern approach to career education: What does it look like?
In Perspectives in Education, ISSN 0258-2236, 2005, vol. 23, no. 2, pp. 21-28.
[17.] PENCHEV, P., SALOPAJU, A. 2011. Entrepreneurial Competencies Needed by
Managers in their Work. [online]. 2011 [cit. 2014-09-03]. Dostupné na internete:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:419847/FULLTEXT01.pdf
[18.] REISS, B., STEVENSON, H.H., CRUIKSHANK, J.L. 2000. Low-Risk, High-Reward:
Starting and Growing Your Small Business With Minimal Risk. New Yourk: R&R, 200.
340p. ISBN 978-0971384804.
[19.] SHANE, S., VENKATARAMAN, S. 2000. The promise of entrepreneur includes
personality factors ship as a field of research'. In Academy of Management Review. ISSN
0363-7425, 2000, vol. 25 , 2000, pp. 217-226.
[20.] SITA. 2013. Študenti a absolventi VŠ chcú v čistom priemerne 767 eur. [online].
10.04.2013. [cit. 2014-09-02]. Dostupné na internete:
[21.] SLIACKA, D. 2013. Manažér môže byť zároveň kouč. (3. časť) [online]. 2013. [cit. 201409-02]. Dostupné na internete:
[22.] SOLÍK, J. 2013. Nezamestnanosť mladých je problém, s ktorým bojujú všetky krajiny
Európskej únie. [online]. 12. júl 2013 [cit. 2014-09-02]. Dostupné na internete:
http://www.cas.sk
[23.] SOUČEK, Z. 2009. Firma 21. století. Praha: Professional Publishing. 2009. 268s.
ISBN 80-86419-88-6.
[24.] STRÁŽOVSKÁ, E., CIBÁKOVÁ, V., LIPIANSKA, J. 1996. Podnikateľský proces Konkurenčná oblasť. Bratislava: SOFA, 1996. 200 s. ISBN 80-85752-23-9.
[25.] STRÁŽOVSKÁ, E., STRÁŽOVSKÁ, Ľ., PAVLÍK, A. 2007. Malé a stredné podniky.
Bratislava: Sprint, 2007. 328 s. ISBN 978-80-89085-64-4.
[26.] SULTANA R. G. 2011. Learning career management skills in Europe: a critical review.
In: Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080, 2011, vol.25, no. 1, 2011, pp. 124.
[27.] SULTANA, R. G. 2008. From policy to practice. A systemic change to lifelong guidance
in Europe. [online]. Cedefop Panorama series 149. Luxembourg: Offi ce for Offi cial
Publications of the European Communities. [cit. 2014-09-02]. Dostupné na internete:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5182_en.pdf#
[28.] TUREK, I. 2005. Formovanie podnikavosti žiakov a študentov - jeden z hlavných cieľov
vzdelávacej politiky EÚ. In Pedagogické rozhľady, ISSN 1335-0404, 2005, č. 4, 2005, s.
4-5.
[29.] ZMPS. 2012. Nápad za 100 tisíc EUR. [online]. 19. apríl 2012 [cit. 2014-09-02].
Dostupné na internete:
http://www.podnikatelskynapadroka.sk/clanok/2202830476/napad-za-1
165
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
PROGRESÍVNY PRÍSTUP VO VZDELÁVANÍ TECHNICKY
ORIENTOVANÝCH MANAŽÉROV
PROGRESSIVE APPROACH IN EDUCATION TECHNICALLY
ORIENTED MANAGERS
Zuzana Chodasová1 - Nadežda Fuksová2
Kľúčové slová: prax, študenti a absolventi technických škôl, vzdelávanie
Abstrakt: Vzdelávanie je proces, počas ktorého získava a rozvíja určitá osoba nové znalosti,
zručnosti, schopnosti a postoje Od vzdelávacej jednotky sa vyžaduje rýchlo sa prispôsobiť
podmienkam na trhu. Daný článok upozorňuje na význam nielen vzdelávania technických
študentov a absolventov technických škôl v ekonomickej oblasti, ktorí budú schopní fungovať
v praxi ako kvalitní odborníci, ale aj na podnikové vzdelávanie. Príprava študentov a
absolventov technických škôl musí preto pružne reagovať na súčasné potreby praxe.
Vzdelávanie je permanentný proces, ktorý je potrebné preniesť aj do podnikového vzdelávania,
ako hlavný faktor zvyšovania produktivity práce.
Key words: practice, students and graduates of technical schools, education
Abstract: The education is a process during which a person acquires and develops new
knowledge, skills, abilities and attitudes. Therefore an educational unit shall be capable to adapt
itself to the labour market conditions promptly. The present article calls attention to the
importance of the economical education not only of the students and graduates of high technical
schools that are expected to function as quality specialists in practice, but also to the
significance of an enterprise education. The educational preparation of the technical schools
students and graduates shall flexibly respond to the current necessities of practice. As the
education is a permanent process, it is necessary to transfer it into the enterprise education
system, as the key factor in increasing labour productivity.
JEL Classification: I21, J24,I22
1 ÚVOD
Podnikateľská jednotka ak má rozvíjať svoje aktivity a posilňovať svoje postavenie na trhu,
musí na svoj core-business orientovať všetky intelektuálne, finančné aj materiálové zdroje.
Podnikateľký proces je zložitým procesom, ktorý má interdisciplinárny a dynamický
charakter, je potrebné v ňom zohľadniť rôzne aspekty ekonomické, politické, technické,
sociologické, právne a ostatné, ktoré prinášajú nemalé riziká. Na zníženie rizík v oblasti
riadenia je vhodné aby už príprava technického odborníka na vysokých školách pre prax bola
Zuzana Chodasová, doc. Ing., CSc., Ústav Manažmentu, STU v Bratislave, Vazovová 5,812 43 Bratislava,
Tel.+0918 669 140, e-mail: [email protected]
2
Nadežda Fuksová, Ing., PhD., Ústav Manažmentu, STU v Bratislave, Vazovová 5,812 43 Bratislava, Tel. +0917
669 013,e-mail: [email protected]
1
166
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
orientovaná aj na ekonomické znalosti a ich vhodný transfer z vysokých škôl a univerzít do
praxe.
Jednou zo základných potrieb podnikateľských organizácií je pružnosť, dovoľujúca rýchlu
reakciu na požiadavky trhu. Nové požiadavky znamenajú nové prístupy, ktoré umožňujú
podnikateľským subjektom úspešne konkurovať v globálnom prostredí. Takto v stále sa
meniacom podnikateľskom prostredí je potrebné, aby manažéri boli schopní prijímať
rozhodnutia v reálnom čase a to na základe pravdivých a úplných informácií. Táto rýchla zmena
podmienok už v okolí podniku kladie mimoriadne veľký dôraz na prácu aj technických
manažérov. Rozhodnutia, ktoré daní odborníci uskutočňujú, musia byť rýchle a účelné.
K správnemu rozhodnutiu, potrebuje technický odborník primerané presné a včasné aj
ekonomické informácie, ktoré môže získať od kvalifikovaného odborníka v danej oblasti,
predovšetkým controllera.
Slovensko po vstupe do EU nemôže zostať na polceste vo svojom rozvoji. Je nevyhnutné
aby si spomínané skutočnosti uvedomili aj účastníci podnikateľského procesu a svoju
manažérsku činnosť stále zdokonaľovali. V modernej, technológiami nabitej dobe je nutné, aby
si podnik udržal tempo s vývojom. Práve so spomínanými skutočnosťami je úzko spojené nielen
vzdelávanie zamestnancov, ale aj zapracovanie kvalitných absolventov vysokých škôl, ktorí sú
flexibilní a pripravení zastávať zodpovedné riadiace funkcie. Čím viac nových technológií
podnik má a zaškolených pracovníkov, ktorí s nimi sú schopní pracovať, tým lepšie postavenie
na trhu získava. Pre podnikateľskú jednotku je hodnotná akákoľvek konkurenčná výhoda,
ktorou môže disponovať, preto aj príprava študentov a absolventov technických škôl musí
pružne reagovať na súčasné potreby praxe.
2 VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV
VYSOKÝCH ŠKÔLÁCH NA CONTROLLEROV
NA
TECHNICKÝCH
V súčasnosti, keď podniky hľadajú optimálne spôsoby organizácie práce a prístupy, ktoré
by prispievali k ich kvalitnejšiemu fungovaniu, môže byť využívanie činnosti controllerov
jedným z možných spôsobov zvyšovania hospodárnosti v podniku. Preto, aby controlleri
dokázali sami efektívne pracovať a zároveň účinne prispievať svojou činnosťou k fungovaniu
informačných tokov v podniku, je potrebné, aby sa v oblasti svojho pôsobenia už pripravili
v rámci štúdijného manažérskeho programu. Takto pripravený absolvent je pre prax veľkým
prínosom, kde získané teoretické vedomosti môže rozvíjať práve už pri funkčnom zaradení v
praxi. Vzdelávanie na vysokých školách ako prvý a druhý stupeň vzdelávania, a iné formy
doplnkového podnikového vzdelávania, pomôžu vychovať vysoko erudovaného odborníka.
Prístup k vzdelávaniu, ktorý je založený na kompetenciách, je veľmi užitočný. Dôležitá sa
javí najmä jeho vysoká efektívnosť pri analyzovaní požiadaviek a potrieb rozvoja pracovníkov
podniku. Vzdelávanie, ako forma rozvoja osobnosti človeka, je proces získavania a osvojovania
si vedomostí z rôznych oblastí ľudského poznania sa stáva aj motivačným faktorom [1.]. Práve
vzdelávanie predstavuje významnú zložku činností personálneho manažmentu podniku. Je to
prostriedok zosúladenia meniacich sa nárokov na pracovné činnosti, kvalifikáciu a správanie
pracovníkov s cieľom dosiahnuť vytýčenu stratégiu podniku. Súčasne je to aj motivačný
prostriedok k dosiahnutiu vyššieho stupňa uspokojenia pracovníkov pri výkone ich činností.
Požiadavky na controllera sa odrážajú od nárokov, ktoré sú vytvárané pracovným miestom
a pracovnou náplňou. Controller je človek, ktorý má pod svojou rukou najmä plány,
účtovníctvo, výkazy, daňové otázky, podnikové zaúčtovanie – teda celý informačný tok. Aby
167
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
mohol a bol schopný controller plniť všetky svoje povinnosti musí spĺňať najmä nasledovné
predpoklady, ako zobrazuje obrázok 1- Profil controllera [4.].
Controlling v podniku je vysoko, kvalifikovaným poradenstvom manažérov, v dôsledku
spomínaných skutočností nemôžeme tieto funkcie v podniku spájať. Nároky kladené na ľudí,
ktorí v controllingu pracujú, sú vysoké [5.]. Mali by mať dobré analytické schopnosti spojené
so znalosťami plánovania, prognózovania, organizovania, spracovávania informácií a pod.
Veľkou chybou sa v podnikoch stáva, že sa niekedy zamieňa funkcia controllera a manažéra,
nakoľko každá z daných funkcií má svoje pracovné povinnosti, ktoré na seba nadväzujú.
Manažér a controller by mali spolu úzko spolupracovať, manažér by sa nemal obávať o svoju
pozíciu vo firme a nemal by brať controllera ako protivníka, ale ako partnera. V konečnom
dôsledku, ak sa pozrieme na úlohy controllingu, jeho zameranie, je potom pochopiteľné, že s
ním by sa mali zaoberať nielen pracovníci ekonomického zamerania, ale aj technicky
orientovaní odborníci. Je zrejmé, že controlling neurobí zo dňa na deň zázraky, ale ak dostane
priestor, významne podporí rozhodnutia manažérov na všetkých stupňoch riadenia, preto aj
výuka predmetu podnikový controlling má svoje opodstatnenie v štúdijných programoch
technicko manažérskeho zamerania medzi povinnými predmetmi, však v súčasnosti sa pri
zostavovaní technických štúdijných programov, prejavil práve opačný trend.
Obrázok 1- Profil controllera
Zdroj: Chodasová, Z. , Kucharčíková, A. 2009 , s.160
3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV AKO KONKURENČNÁ VÝHODA PODNIKU
Podnikové vzdelávanie je vzdelávací proces, ktorý uskutočňuje a riadi podnik. Jeho
súčasťou je vzdelávanie v podniku – interné, vnútropodnikové vzdelávanie, vzdelávanie
organizované podnikom vo vlastnom vzdelávacom zariadení alebo priamo na pracovisku.
Zároveň zahrňuje aj vzdelávanie mimo daného podniku, a to externé vzdelávanie, vzdelávanie
realizované na objednávku uskutočňované v špecializovanom vzdelávacom zariadení, prípadne
v škole [2.].
168
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
V tomto prípade ide o systematický proces týkajúci sa zmeny pracovného chovania sa,
zmeny úrovne znalostí a zručností vrátane motivácie pracovníkov organizácie, ktorým sa
znižuje rozdiel medzi subjektívnou a objektívnou kvalifikáciou. Pričom pojmom subjektívna
kvalifikácia rozumieme súbor schopností, návykov a zručností, postojov získaných počas
života s potenciálnou možnosťou využitia pre výkon určitej činnosti. Na rozdiel od objektívnej
kvalifikácie, ktorú chápeme ako kvalifikovanosť práce, to znamená požiadavky na kvalifikáciu
pracovníka. Tieto požiadavky vyplývajú z náročnosti, charakteru a odbornosti práce.
Vzdelávanie diferencuje tri oblasti vzdelávania, a to: oblasť vzdelávania, oblasť kvalifikácie
a oblasť rozvoja.
Obsahom podnikového vzdelávania je najmä:
 vzdelávanie v rámci adaptačného procesu a prípravu pracovníkov na vykonávanie
pracovnej činnosti,
 prehlbovanie kvalifikácie (doškoľovanie, pokračovanie v odbornej príprave v obore,
v ktorom človek pracuje na svojom pracovnom mieste),
 rekvalifikáciu (preškoľovanie, formovanie pracovných schopností zamestnanca,
ktoré smeruje k osvojeniu si nového povolania); profesijnú rehabilitáciu(opätovné
zaradenie osôb, ktorým ich súčasný zdravotný stav znemožňuje vykonávať doterajšiu
prácu),
 zvyšovanie kvalifikácie [3.].
Hlavným zámerom, prečo sa uskutočňuje podnikové vzdelávanie je zosúladiť kvalifikačnú
štruktúru zamestnancov s aktuálnymi požiadavkami pracovných činností. V rámci tohto
pohľadu je dané vzdelávanie jedným z rozhodujúcich strategických personálnych procesov,
ktoré je v úspešných podnikoch prepojené s procesmi plánovania ľudských zdrojov, získavania
a výberu pracovníkov, formovania a rozmiestňovania pracovníkov, hodnotením
a odmeňovaním pracovníkov a ich vonkajšou mobilitou [5.].
Manažéri majú mať dostatočný prehľad o potrebách, nedostatkoch a cieľoch organizácie,
nedokážu však predvídať komplexné svetové trendy. Preto je nutná spolupráca s inými
odborníkmi, ktorí sa špecializujú aj na iné oblasti a ľudské zdroje a pomôžu zodpovedať na
základné otázky týkajúce sa vzdelávania:
 Čo vzdelávať?
 Koho vzdelávať?
 Prečo vzdelávať?
 Kedy vzdelávať?
Samotní manažéri by mali byť zainteresovaní do vzdelávacieho procesu, pretože vedia
prepojiť lepšie teóriu s praxou a napomáhať pri aplikovaní vyučovanej látky na pracovisku.
Jedným z metodických prostriedok, ktorý pomôže v podnikateľskej jednotke zlepšiť a
sprehľadniť situáciu aj v personálnej činnosti je aj controlling, ktorý sa stáva poradenským
nástrojom manažmentu. Takto pracovníci controllingu, controlléri pomáhajú manažérom
zdokonaľovať svoje vnútorné procesy a systémy riadenia.
Systém podnikového vzdelávania je neustály cyklus, ktorý vychádza zo stratégie podniku a
prijatej podnikovej stratégie vzdelávania. Základnou úlohou systému podnikového vzdelávania
je umožniť pracovníkom podniku neustále rozširovať a inovovať rozsah a štruktúru
169
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
teoretických poznatkov, získať špecifické zručnosti pre prácu na konkrétnom pracovnom
mieste a vytvárať podmienky pre realizáciu plánov osobného rozvoja po stránke jeho potenciálu
a jeho osobnosti. Hlavným cieľom systému podnikového vzdelávania je pripraviť
zamestnancov podniku tak, aby sa zvýšila ich schopnosť efektívne dosahovať požadované ciele
(ich výkonnosť), a tým aby sa zvýšila konkurencieschopnosť, prosperita podniku a plnenie
cieľov podnikovej stratégie. Podnikové vzdelávanie nie je krátkodobá záležitosť, ale efektívne
realizované vzdelávanie predstavuje dlhodobý proces, ktorý je tvorený danými fázami [3.]:
 identifikácia a analýza potrieb a definovanie cieľov vzdelávania,
 plánovanie vzdelávania,
 realizácia vzdelávacieho procesu,
 vyhodnocovanie výsledkov vzdelávania.
Analýza potrieb vzdelávania spočíva v zhromažďovaní informácií o súčasnom stave znalostí,
schopností a zručností pracovníkov, o výkonnosti jednotlivcov, tímov a podniku a porovnávaní
zistených údajov s požadovanou úrovňou. Výsledkom analýzy je zistenie medzier výkonnosti,
ktoré je potrebné eliminovať, so zameraním sa na tie, ktoré je možné vyplniť vzdelávaním a
návrh vhodného vzdelávacieho programu. Práve tieto fázy rozhodujú o tom, aký priebeh bude
mať vlastný proces vzdelávacích aktivít a aká bude účinnosť v ďalších cykloch podnikového
vzdelávania pracovníkov.
Pre podnik má v každom prípade zmysel investovať do špecifického ľudského kapitálu, teda
do zručností a vedomostí, ktoré sú využiteľné v danom konkrétnom podniku, však je aj důležité
vyhodnotenie takto absolvovaného školenia [6.]. Vzdelávací proces sa hodnotí po absolvovaní
naplánovaných školení a skončení praktickej časti posledného školenia. Vyhodnotenie úrovne
získanej odbornej kvalifikácie je uskutočňované podľa platného pracovného postupu. Každý
pracovník, ktorý sa zúčastňuje procesu kvalifikácie je pravidelne hodnotený za účelom
sledovania priebehu kvalifikácie [5.]. Hodnotenie prebieha formou osobného rozhovoru v
trvaní 60-90 minút, pri ktorom sa hodnotí :
 Úroveň získaných odborných znalostí.
 Nadodborné schopnosti, zručnosti v škále 0-10 bodov.
 Zaznamenáva sa potenciál pre budúcu riadiacu pozíciu.
 Odporúča sa ďalšie smerovanie.
Rozhovor je vedený za účasti pracovníka a minimálne dvoch ďalších osôb, ktoré vykonávajú
hodnotenie. Hodnotenie je vykonávané objektívne a dodržujú sa zásady vecného a
konštruktívneho dialógu. Po ukončení rozhovoru prebehne vzájomná harmonizácia výsledkov
medzi zúčastnenými hodnotiteľmi. Pracovník dostane spätnú väzbu spravidla hneď po
vyhodnotení, najneskôr do 3 pracovných dní.
Získané vedomosti sú hodnotené nasledovne:
Odborné vedomosti sa hodnotia v nasledovných stupňoch:
 0% pracovník nemá a nezískal žiadne vedomosti a zručnosti z danej témy/oblasti,
 25% pracovník prejavuje nízke porozumenie pre danú problematiku, ovláda len
základné pojmy, má jednostranný pohľad na tému, nerobí žiadne
rozhodnutia,
nevyužíva voľný priestor na získanie nových vedomostí,
170
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
 50% pracovník prejavuje priemerné porozumenie pre danú problematiku, ovláda
základné a nadradené pojmy, dokáže hľadať alternatívne riešenia a navrhnúť spôsob
riešenia, robí samostatné rozhodnutia,
 75% pracovník prejavuje vysoké porozumenie pre danú problematiku, dobre sa
orientuje v pojmoch, dokáže odpovedať na náročnejšie otázky,
využíva čas
na získavanie nových poznatkov, jeho vzťah k technickým témam a pojmom je
výrazne pozorovateľný, absolvovaná kvalifikácia pre neho znamená prínos, dokáže
definovať ďalšie oblasti, v ktorých by mohlo získanú kvalifikáciu rozvíjať,
 100% pracovník je stotožnený s problematikou, ovláda pojmy, postupy, stratégie, v
získavaní nových vedomostí je vzorom pre ostatních kolegov, robí samostatné
rozhodnutia a preberá za ne zodpovednosť.
V súhrnnom riadku Hodnotiacej tabuľky sa vyráta súhrnná známka za všetky absolvované
kvalifikačné opatrenia. Súhrnná známka sa ráta metódou váženého priemeru. Každé
kvalifikačné opatrenie má priradenú váhu podľa dôležitosti. Podľa toho ak sa známka nachádza
v danom rozpätí, je pracovník zaradený nasledovne:
 0-49,99% pracovník nezískal dostatočné vedomosti a treba zvážiť jeho zotrvanie v
kvalifikačnom programe.
 50-64,99% pracovník získal požadované vedomosti pre stupeň kvalifikácie.
 65-100%
pracovník získal požadované vedomosti pre vyšší stupeň kvalifikácie.
Nápravné opatrenia sa stanovujú vtedy, ak časť z prezentovaných vedomostí nebola
dostatočne vysvetlená zo strany pracovníka a hodnotitelia sa zhodnú na tom, že opatrením sa
dá zvýšiť úroveň znalostí. Kontrola nápravných opatrení prebehne na nasledujúcom
hodnotiacom stretnutí. Pokiaľ podnik nepredpokladá ďalšie pokračovanie zamestnaneckého
vzťahu s pracovníkom, nebude nákladné investície do špecifického ľudského kapitálu vôbec
realizovať [6.]. Pracovníci, ktorí získali špecifický ľudský kapitál, budú pre daný podnik
užitočnejší ako kdekoľvek inde, je to aj jeden z motiváčných faktorov zotrvať u zamestnávateľa.
Za nezmenených iných okolností bude preto u nich existovať aj vyššia tendencia zotrvať u
momentálneho zamestnávateľa, zníži sa fluktuácia a dlhodobé zamestnanie spätne podporí rast
produktivity ľudského kapitálu špecifického pre daný podnik.
5 ZÁVER
Ľudské zdroje sú pre podnik tie najcennejšie, ale zároveň aj najdrahšie zdroje, ktoré
rozhodujú o kvalite produktov, procesov, systémov a konkurenčnej schopnosti. Súčasné
potreby praxe menia celkovo štýl pracovného života, zdôrazňujú význam vzdelávania,
tvorivosti, komunikácie a spolupráce. Sú však aj spojené s radom problémov, nakoľko si
vyžadujú vysoké náklady na výskum a vývoj a sú zaťažené rizikami. Analýza praxe ukázala,
že väčšia časť inovačných projektov je neúplných v dôsledku toho, že manažéri a projektanti
nedostatočne využívajú nové metódy a techniky riadenia inovácií, spoliehajú sa na cit namiesto
znalosti preto aj daný príspevok je zameraný na controllerov, ktorí majú pomáhať znižovať
riziko pri uskutočňovaní inovačných zmien, čo si vyžaduje nielen prax, ale už aj forma
vzdelávania na vysokých školách.
Podľa teórie ľudského kapitálu, podniky na trhu práce so všeobecným ľudským kapitálom,
uplatniteľným na akomkoľvek pracovnom mieste alebo v hociktorom podniku, nie sú
motivované investovať do ľudského kapitálu formou vzdelávania, pretože existuje riziko
171
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
odchodu pracovníka k inému zamestnávateľovi aj s vedomosťami a zručnosťami
nadobudnutými výcvikom a školením. Pre podnik sa tak investícia do všeobecného ľudského
kapitálu stáva neefektívnou, avšak podnik získava potenciálnu výhodu v tom, že pracovník
s vyššou hodnotou svojho kapitálu prináša úžitok vo forme zvýšenia produktivity svojej práce
a v konečnom dôsledku prispieva k rastu výkonnosti celého podniku. Problém je v tom, že
v prípade vykonávania duševnej práce, je takto vytvorený dodatočný prínos ťažko
kvantifikovateľný. V každom prípade, ak chce zamestnávateľ zabrániť odchodu vyškoleného
pracovníka a zabezpečiť si tak návratnosť investície, musí pracovníka motivovať k tomu, aby
zostal. Pracovník sám má dôvod realizovať investíciu na zvýšenie hodnoty svojho
všeobecného ľudského kapitálu, pretože na trhu práce sa zvyšuje jeho konkurencieschopnosť
a možnosť získať vyššiu mzdu u potenciálneho zamestnávateľa.
Príspevok bol spracovaný v rámci projektov: VEGA č. 1/1056/12., VEGA č. 1/0335/13
Literatúra:
[1.] FUKSOVÁ, N. 2011,Motivačné faktory z pohľadu pracovníkov v potravinárskom
priemysle, In:Forum Statisticum Slovacum 3/2011, ISSN 1336-7420,s.11-116
[2.] KAJANOVÁ, J. 2010, Vzdelávanie manažérov v oblasti nákladov. In: Zborník príspevkov
z interdisciplinárneho vedeckého kolokvia „Aktuálne otázky spoločenských a
humanitných vied ´09, Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010ISBN 978-80-227-3232-1, .
s. 149-154.
[3.] KUCHARČÍKOVÁ, A. 2014. Investment in Human Capital as the Source of Economic
Growth,In: Periodica Polytechnica,, Social and Management Sciences, 22 (1) 2014., pp.
77- 82.
[4.] CHODASOVÁ, Z. , KUCHARČÍKOVÁ, A. 2009 : Môže controller nahradiť prácu
manažéra firmy? Vedecký časopis MANEKO č. 2/2009, ÚM STU, Bratislava, ISSN 13379488 s. 160-168
[5.] TEKULOVÁ, Z., SOUČKOVÁ, I., 2007: Controller - jeho pozícia o firme. In:
Mechanical engineering 2007 : the 11th International Scientific Conference, November
29 - 30, Bratislava STU v Bratislave, , ISBN 978-80-227-2768-6, s. 41-45.
[6.] TEKULOVÁ, Z.,: CHODASOVÁ, Z.,2012 : Controlling the capital structure in a
company. In: Scientific proceedings 2012: Faculty of Mechanical Engineering,STU in
Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava,., ISSN-138-1954,s.189-196,
189-196s
172
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
PRÍPRAVA ŠTUDENTOV TECHNICKÝCH UNIVERZÍT
PRE POTREBY TRHU V GLOBALIZOVANEJ
SPOLOČNOSTI
PREPARATION OF STUDENTS OF TECHNICAL
UNIVERSITIES FOR NEEDS OF MARKET IN
GLOBALIZED SOCIETY
Anna Jenčová1 – Daniela Hrehová2
Kľúčové slová: kvalita vysokoškolského štúdia, rezervy v príprave, sebaskúsenostné učenie
Abstrakt: Dôraz na kvalitu, špecializáciu a aktuálnosť sú hodnoty, ktoré patria medzi prioritné
kritériá rozhodujúce nielen o kvalite vysokoškolského štúdia, ale aj uplatniteľnosti na trhu
práce v globalizovanej spoločnosti. Na rezervy v príprave na trh práce poukazuje podniková
sféra, najmä priemysel a služby. Vysoké školy nepripravujú študentov dostatočne pre potreby
praxe, preto je žiaduce skvalitniť prípravu študentov VŠ, hlavne ich pripraviť na rastúce nároky
zamestnávateľov, na požiadavky praxe a dynamiku prostredia. Potreby inovovať obsah výučby
majú rešpektovať uvedené skutočnosti tak, aby sa zvýšila pripravenosť študentov pre
zamestnateľnosť v globalizovanej spoločnosti. Príspevok obsahuje aj krátku reflexiu študentov
TU k sebaskúsenostnému učeniu.
Key words: quality of higher education, reserves of preparation, self-experential learning
Abstract: Emphasis on the quality, specialization and timeliness are values belonging among
priority criteria determining not just the university education quality, but even the applicability
at labor market in global society. Business sphere, predominantly industry and services, shows
the rests in the preparation for the labor market. Universities do not make the students ready for
practice needs sufficiently, therefore, it´s necessary to improve students´ preparation for
universities, make them ready for the environment dynamics. The needs to innovate the content
of the education itself have to respect the facts in order to increase the readiness of the students
for employability in global society. Article consists of short reflection of students of Technical
University on self-experiential learning.
JEL Classification: I12, I19
1 NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV VŠ
Uplatniteľnosť na trhu práce je už niekoľko rokov výrazne determinovaná takým globálnym
faktorom, akým je ekonomická kríza. Podľa analýz Medzinárodnej organizácie práce (2013,
Anna Jenčová, PhDr., PhD. Katedra spoločenských vied, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice, +421 55 602 4149,
[email protected]
2
Daniela Hrehová, PhDr., PhD. Katedra spoločenských vied, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice, +421 55 602
4204, [email protected]
1
173
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
s.10) v období roku 2014 sa predpokladá rast nezamestnanosti na 6% s výhľadom na ďalšie
pokračovanie tohto trendu až do roku 2017. Dôvodov, objektívnych aj subjektívnych, prečo aj
absolventi VŠ rozširujú počty nezamestnaných, je viacero. V SR v porovnaní s ostatnými
európskymi štátmi je nezamestnanosť tejto skupiny jednou z najvyšších (Srnáková, 2005, s.20).
Hodnoty tohto ukazovateľa prekračujú priemer Európskej únie - previs ponuky pracovnej sily
je limitujúcim faktorom, ktorý znižuje šance mladých ľudí zamestnať sa po skončení štúdia na
VŠ. Aj keď sa na úrovni štátnej politiky prijímajú reformné opatrenia, vedúce k stimulácii
pracovných miest, k zefektívneniu služieb zamestnanosti, k väčšej motivácii ľudí
k ekonomickej aktivite, na podporu ich úsilia zlepšiť svoju zamestnanosť, reálne hodnoty, ako
aj prognózy nezamestnaných absolventov nabádajú k hľadaniu rezerv v permanentnom
skvalitňovaní vysokoškolskej prípravy. Podľa údajov z ÚPSVaR z hľadiska študijných odborov
zo skupiny technických vied a náuk zostalo nezamestnaných 22,2% z celkového počtu
nezamestnaných absolventov. Aj keď údaje nie sú statické, platí, že na vývoj nezamestnanosti
absolventov môžu mať značný vplyv zmeny sociálnej politiky a politiky trhu, ktoré realizuje
Vláda SR. V neposlednom rade analýza postavenia vysokoškolsky vzdelanej pracovnej sily na
trhu práce môže poskytovať dôležité poznatky v oblasti vzdelávacej politiky, z úrovne rezortnej
politiky MŠVaV SR a je stálou výzvou pre inštitúcie, ktoré vzdelávanie poskytujú.
Najvýznamnejším faktorom, ktorý v ostatných piatich rokoch v globálnom meradle
ovplyvňoval situáciu na trhu práce, bola ekonomická kríza, ktorá v konečnom dôsledku kladie
nároky na to, aby VŠ pripravovali kvalitnejších a životaschopnejších absolventov, ktorí by
uspeli na trhu práce. Kľúčovou sa ukazuje otázka vzdelávania a gramotnosti mladého človeka
v kontexte jeho prípravy na život (Džupková, Roháčová, 2013), aktívneho a úspešného
spoločenského uplatnenia, kvalitného profesijného, či osobného života. Bez aktualizácie do
pedagogických a edukačných koncepcií by to nebolo možné. Toto poznanie zásadným
spôsobom ovplyvňujú edukačné koncepcie, v ktorých sa prehodnocujú obsah, metódy, princípy
a ciele výchovno-vzdelávacích procesov a programov v záujme prípravy mladého človeka pre
konkurenčný trh práce.
Inovatívne prístupy umožňujú modelovať výučbu spoločenskovedných predmetov
v podmienkach TUKE aj cez konštrukt kvality života, ktorý je dobre operacionalizovaný,
jedným z jeho indikátorov je aj vzdelanostná úroveň.
Na základe poznania a výsledkov výskumov je však potrebné zmieniť sa o tom, že to, čo
rozhodujúcim spôsobom vplýva na tvorbu a užívanie hodnôt je motivácia a sebaregulácia
človeka (Zelina, 2004, s. 47). „Dokazuje, že jedine motivačný systém osobnosti dokáže
predpoklady zmeniť na výnimočné skutočnosti.“ Pritom pod motiváciou má autor na mysli
nielen potreby, záujmy, vytrvalosť, pracovitosť ale celý motivačný systém, ako ho napr.
prezentuje A. Maslow (1954), ale aj metamotiváciu, aj citovú zaangažovanosť podľa D.
Golemana (1980) a hodnotový systém osobnosti, jej axiologické životné zameranie (V. E.
Frankl)“ ibid, s. 47.
2 OSOBNOSTNÝ POTENCIÁL VO VZDELÁVANÍ
Otázkou v našom kontexte je, ako „pracujú so svojim osobnostným potenciálom“. Už
Seneca povedal, že poznať seba samého je ťažké. Ale nie nemožné. Ak pre generáciu mladých
ľudí je samozrejmosťou ovládanie počítačov, poznanie sietí, (Hujanen, Pietikäinen, 2004), núka
sa možnosť ich využitia aj pri poznávaní a stimulovaní ich osobnostného potenciálu. Európska
únia si v tejto oblasti vytýčila tri ciele: urýchliť vstup škôl do informačnej spoločnosti ich
vybavením informačnými prostriedkami, najmä multimédiami; podporovať širokú aplikáciu
multimédií vo vyučovacom procese a vytvoriť čo najväčšie množstvo multimediálnych
174
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
programov a služieb, posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní informačnými technológiami.
Tradičné metódy a formy vyučovania už nepostačujú, preto je potrebná ich inovácia. Záujem,
ba niekedy až priľnutie k informačným prostriedkom možno u študentov podchytiť a využiť
v procese osobnostného dozrievania a v plnení ďalšej vývinovej úlohy, ktorou je zakotvenie
v profesii a v usporiadaní medziľudských vzťahov (Erikson, 1964). Výsledky výskumov
(Kurikka, 2001) ukázali, že postoje študentov k informačnej spoločnosti sú veľmi pozitívne. Je
pre nich ťažké predvídať, aké druhy zručností môžu byť pre nich prínosnejšie, ak premýšľajú
aj v kontexte budúcich pracovných príležitostí. IKT sú dnes pre mladých ľudí považované za
neoddeliteľnú súčasť pracovného života, využiteľnú v globálnej spoločnosti. Pre vysoké školy,
technické univerzity, sa vyžaduje venovať sa implementácii IKT na prípravu študentov pre
budúce povolania, budúcu zamestnateľnosť. Svet sa dnes globalizuje – jeho dynamika kladie
vysoké nároky aj na osobnostnú výbavu mladých ľudí. Dôležitou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu by malo byť aj poskytnutie priestoru aj na axiologické vyjasňovanie
zmyslu života, na nachádzanie osobného zmyslu vo svete, čo je vyšším stupňom našich snáh.
Za základnú výbavu považujeme začleniť do nového predmetu Základy podnikateľských
zručností pre neekonómov aj obsah, ktorý prispeje k objektívnemu sebapoznaniu, k hľadaniu
a nachádzaniu svojich silných stránok, k poznaniu rizikových osobnostných faktorov.
Vzhľadom na dynamiku, rýchlosť zmien, ktoré sprevádzajú človeka na každom kroku, je
potrebné budovať aj lepšiu výbavu zvládania náročných životných situácií, pozitívneho
zvládania a vyrovnávania sa so stresom. Zvlášť významné sa to ukazuje v podnikateľskom
prostredí. Z tohto dôvodu sa ďalej zameriavame na špecifiká prípravy študentov
v podnikateľskej sfére, ktorú vnímame ako jednu z príležitosti uspieť na trhu práce.
Závery výskumnej celosvetovej štúdie "Teaching Entrepreneurship second grade school
work and knowledge based on components for entrepreneurship and Information Technology"
(Tavakoli, 2013), potvrdzujú, že podnikanie má 10 komponentov, ktorých prioritou sú: aktívna
myseľ a zmysel pre participáciu; kreativita; rozhodovanie, autorita a zodpovednosť; prijatie
zmeny a nezávislosti, nájdenie príležitostí a získanie úspechu; modernizácia a nové nápady,
inovácie a prínos z predstavivosti; motivácia k vytvoreniu záujmu na získanie informácií;
duševná rovnováha; zvládanie stresu; záväzok k zodpovednosti; schopnosti vyjednávať.
Objavovať, optimalizovať tieto komponenty sa dnes javí ako nevyhnutná súčasť vzdelávania aj
formou využívania IKT v príprave na budúcu zamestnanosť, špecificky na prípravu
k podnikaniu. Možnosť osobnostného rozvoja poskytuje aj sebaskúsenostné učenie.
Reprezentatívny prieskum u študentov TUKE priniesol zistenie, že 13% študentov
bakalárskeho štúdia už podniká (N = 146) a 11,7% (N = 128) podniká v inžinierskom stupni
štúdia. Aj keď v súčasnosti záujem mladých ľudí o podnikanie sa nepribližuje úrovni napr.
v USA, alebo krajinách, kde má podnikanie dlhoročnú tradíciu, predstavuje možnosť ako
nezostať nezamestnaným. Systém vzdelávania, a najmä učebné osnovy, nie sú pre študentov
neekonomického zamerania dostatočne zamerané na podnikanie a neposkytujú základné
zručnosti, ktoré podnikatelia potrebujú (EU, 2013). Úlohy pre dnešné univerzity majú jasné
smerovanie – reflektovať na nové potreby v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Patrí
medzi ne rastúca potreba vedeckého a technického vzdelávania, nadobúdanie profesijných
a podnikateľských zručností, ale aj poskytovanie možností a príležitostí na sebaspoznávanie,
sebakreáciu, smerovanie osobnostného rozvoja. K optimalizácii prípravy študentov
v globalizovanej spoločnosti je potrebné počítať aj s priestorom, v ktorom sa mladý človek
reálne spoznáva, aby bol pre prax osobnostne zrelý a pripravený „absorbovať, alebo využívať“
nové výzvy, príležitosti, aby robil hodnotné rozhodnutia o svojom pracovnom a kariérovom
smerovaní. Len pre ilustráciu predkladáme niektoré zo zistení:
175
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Spomínaný prieskum ukázal, že schopnosť riadenia vlastnej kariéry u bakalárov ako aj u
študentov inžinierskeho štúdia sa pohybuje na hodnote 2,31 u bakalárov a 2,44 u študentov
inžinierskeho štúdia z 5 – bodovej škály. Rezervy sú aj získavaní zručností a skúseností
v tímovej práci: priemer je 3,09 u bakalárov; 2,97 u inžinierov; vo vedení ľudí sú ešte
výraznejšie rezervy – štatistická analýza nepriniesla štatisticky významné výsledky medzi
súbormi študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Aj ďalšia trénovateľná spôsobilosť
naučiť sa zvládať stres, poznať techniky zvládania stresu dosiahla u bakalárov priemer 2,97; u
inžinierov dosiahla priemer 3,17. Zaujímala nás odpoveď na otázku, či sa študenti oboch typov
štúdia pokladajú za silnú osobnosť. Štatistické výsledky porovnania dvoch skupín študentov –
na bakalárskom a inžinierskom stupni sú nevýznamné, nemôžeme teda odmietnuť nulovú
hypotézu.
Priemer odpovedí v súbore bakalárov má hodnotu 3,05 so smerodajnou odchýlkou 0,89.
Priemer odpovedí študentov v druhom stupni (magisterskom alebo inžinierskom) má
hodnotu 2,99, so smerodajnou odchýlkou 0,90. Predpokladáme, že poznanie študentov je
nedostatočné, nepodložené relevantným overením, zážitkom, ktorý by potvrdzoval pravdivosť
tohto výroku. Keďže táto otázka nebola špecifikovaná, predpokladáme, že odpoveďou sme
získali výsledný postoj jednotlivých študentov, založený na subjektívne vnímanej „kvalite
osobnosti“ a úrovni ich sebareflexie. Aj pre potreby „objektivizácie“ postojov sa javí ako
dôležitý faktor sebadotvárania sebaskúsenostné učenie, ktoré poskytuje príležitosť aj na spätnú
väzbu od rovesníkov, ktorí sú dôležitými formatívnymi osobami.
Kvalitnejšia príprava, ktorá by zohľadňovala lepšiu pripravenosť mladého človeka pre trh
práce predpokladá:
 do kurikula VŠ zaradiť aj výchovu k podnikavosti; stimulovať podnikateľské
ambície, rozvíjať podnikateľský duch, ale aj poznanie osobnostného potenciálu a
podnikateľských zručnosti potenciálnych podnikateľov,
 realizovať reformu doterajšieho edukačného procesu prechodom z klasickej formy
memorovania na aktívne formy, kde možnosti IKT sú príležitosťou pre aktivitu,
individuálnosť, samostatnosť, individuálne napredovanie,
 iniciovať, podporovať sebaskúsenostné učenie, podporovať sebapoznávanie
študentov
 učiť študentov žiť v globalizovanej spoločnosti, podporovať ich osobnostný
potenciál v intenciách pozitívnej psychológie – prispieť k budovaniu rozkvitajúcej
osobnosti, komunity.
Cieľom globálnej výchovy je vo všeobecnosti utváranie globálneho vedomia a príprava na
život v globálnom svete. Život jedinca sa takmer po celý jeho uskutočňuje v rôznych sociálnych
prostrediach. V toku života na rôznom stupni uvedomenia a aktívneho zásahu je súčasťou
vzťahov, väzieb, ktorými je formovaný, ale súčasne aj sám zároveň formuje (Škoviera,
Pukančík, Alberty, 2008, s. 120). V dnešnej dobe každý z nás „žije“ aj v prostredí mnohých
ďalších vzťahov, ktoré majú dôležitý formatívny vplyv a ovplyvňujú naše prežívanie,
správanie, hodnotový systém, rozhodovanie.
V jednotlivých etapách života má dôležitý formatívny vplyv aj spoločnosť rovesníkov, čo
sme využili v diskusiách na seminároch psychológie u študentov TUKE. Sebaskúsenostné
učenie poskytlo príležitosti pre kreáciu kvalitnej prípravy pre tvorivý život v dynamických
podmienkach tohto storočia – v globálnej spoločnosti (Jenčová, 2011, s. 10). Za kľúčový faktor
úspešnej adaptácie v dynamických podmienkach života mnohí autori považujú primerané
176
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
sebavedomie, ako ústrednú zložku Ja. Bandura (1996) hovorí o sebaúčinnosti (self efficacy),
ktorú považuje za kľúčovú zložku Ja. Jej obsahom je sebavnímaniu spôsobu, ako jedinec
funguje v danej situácii. Dôležité je vnímanie očakávania účinnosti správania. Patrí medzi
stavebné kamene rezilientného adolescenta – adolescenta zvládajúceho adaptívnym spôsobom
rôzne ťažkosti, príkoria, ktoré napriek prítomnosti záťažových podmienok, či už pochádzajú
zvonka, alebo zvnútra, umožňujú bez ujmy na duševnom zdraví dospieť v zdravého dospelého
jedinca. Vedomie účinnosti má v adolescencii zvláštny význam – rastie význam zodpovednosti
za svoj život, ktorý sa formuje v procesoch rozhodovania, v procese prijímania rôznych rolí v
kontexte istých spoločenských štandardov. Výučba psychológie v podmienkach VŠ štúdia
umožňuje aktívne pracovať a poskytovať suportívne služby aj priamo vo výučbovom procese.
Na VŠ okrem formálnej edukácie, v ktorej sa odovzdávajú teoretické poznatky a zručností,
ktoré ich pripravia na užívanie, ale aj rozvíjanie materiálnej a duchovnej kultúry, aj vlastným
formatívnym úsilím mladý dospelý smeruje k naplneniu self konceptu, ktorý vedie k
smerovaniu chcem byť, nájsť si svoje miesto v širokospektrálnych sociálnych zoskupeniach.
Aktívna adaptácia sa uskutočňuje tzv. transkontextuálnymi sociálnymi väzbami, teda spájaním
určitých obsahov zo známeho prostredia, do prostredia nového, ešte nepoznaného, s možným
presahom do priestoru globálneho. Osobnostný rast a včleňovanie do rôznych spoločenských a
sociálnych zoskupení sa odohráva v neustálom procese porozumenia sebe samému.
Spoznávanie seba, sebareflexia, spontánne výpovede mladých ľudí na seminároch psychológie
poskytuje mladým ľuďom bezpečný priestor. Toto uvedomené a moderované poznanie seba
pomáha mladým ľuďom orientovať sa v sebe, ale aj v širšom spoločenskom, či globálnom
priestore.
Semináre so študentmi, v rámci osobnostného rastu, sme orientovali aj na využitie v
globálnom priestore. Vychádzali sme z definície cieľov globálnej výchovy, ktorej obsahom je:
 získať schopnosť systémového myslenia,
 získať holistické chápanie vlastných schopností a možností - intelekt a city sa
považujú za rovnocenné zložky, ktoré sa navzájom dopĺňajú,
 uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré prijmú a činy ktoré urobia, ako jednotlivci, alebo
členovia, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,
 pochopiť, že učenie a osobnostný rozvoj je nepretržitá cesta bez určitého konečného
bodu (Zelina, 2004, s. 183).
Najväčším prínosom cvičení bola diskusia – spätné väzby, ktoré si študenti navzájom
poskytovali. Najviac oceňovali rôzne uhly pohľadu a vyjasňovanie svojich názorov, postojov,
vedúce aj k posilňovaniu svojho sebavedomia. Využili sme potenciál teórie skúsenostného či
zážitkového učenia - teórie edukácie, ktorá organizuje príležitosť na učenie sa zo skúseností
a zážitkov. Kloníme sa k názoru, že spoločnosť rovesníkov, mladých ľudí je priestorom,
v ktorom sa zážitkové učenie môže aktívne využívať aj v procese globálnej výchovy.
3 ODPORÚČANIA
Nemáme zaručený a univerzálny recept, ako vychovávať v podmienkach vysokoškolského
štúdia pre kvalitnejšiu, odbornejšiu, akčnejšiu pripravenosť absolventov na potreby trhu práce
a jeho konkurencieschopnosť v globálnej spoločnosti. Za dôležité ale pokladáme, aby sa
pozornosť venovala:
177
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
 rozvoju tzv. metazručností, ktorým transmisívne vzdelávanie nevenuje dostatočnú
pozornosť, je nevyhnutné prejsť od formálneho vzdelávania k zážitkovým formám
učenia,
 implementovaniu overených postupov, metód a foriem práce v podnikateľskom
vzdelávaní,
 rozvíjaniu podnikateľského potenciála, podnikateľským zručnostiam u študentov
TU.
Poznatky zo širokospektrálneho prieskumu u študentov TU chceme využiť cielenou
praktickou prípravou - vytvorením predmetu Základy podnikateľských kompetencií pre
neekonómov, ktorý bude zameraný na vzdelávanie a tréning základných podnikateľských
prierezových kompetencií, vrátane osobnostného rozvoja. Predpokladáme, že bude prínosom
nielen v optimalizácii osobnostného, kariérového smerovania, ale bude mať citeľný efekt aj vo
fungovaní jedinca v globalizovanej spoločnosti.
Príspevok je výsledkom riešenia čiastkovej úlohy vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA č.
015TUKE-4/2013 Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov.
Literatúra:
[1.] BANDURA, A. 1969. Principles of behavior modification. New York: Holt, Rinehart
and Winston, 1969. 667p. ISBN-10: 0030811511.
[2.] DŽUPKOVÁ, H., ROHÁČOVÁ, T. 2013. Teoretičeskij analiz putej formirovanija
predprinimateľskich kompetentnostej. In Sociaľno-polityčni, ekonomični ta humanitarni
vymiry jevropejskoji intehraciji Ukrajiny: Zbyrnyk naukovych prac Mižnarodnoji
naukovo-praktyčnoji konferencij Ukrajina - Slovensko. Vinnica: Vinnyckyj torhoveľnoekonomičnyj instytut KNTEU, 2013. ISBN 978-966-629-578-4, pp. 83-88
[3.] ERIKSON, E. H. 1963. Childhood and society. New York: Norton, 1963. 445p. ISBN13: 978-0393310689.
[4.] EURÓPSKA KOMISIA. 2013. Ako podporovať politiku v oblasti MSP zo štrukturálnych
fondov.[online]. Séria príručiek, 2013, 78s. ISBN 978-92-79-26354-5. [cit. 2014-09-09].
Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-smepolicies/documents/no.1_entrepreneurial_mindsets_sk.pdf
[5.] FRANKL, V. E. 1984. Napriek všetkému povedať životu áno. Bratislava: Slovenský
spisovateľ, 1984. 183 s. ISBN 8022009180.
[6.] GOLEMAN, D. 1997. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1984. 352 s. ISBN 807249-010- 9.
[7.] HUJANEN, J., PIETIKAINEN, S. 2004. Interactive Uses of Journalism: Crossing
Between Technological Potential and Young People’s News-Using Practices. In New
Media & Society. ISSN 1461-7315, 2004, vol. 6 no. 3, pp. 383-401.
[8.] JENČOVÁ, A. 2011. Reziliencia a školské správanie žiakov. Dizertačná práca. Nitra:
UKF, 2011. 141s.
[9.] KOLEKTÍV AUTOROV. 2008. Psychoedukácia I. Bratislava: UK v Bratislave, 2008.
343 s. ISBN 978-80-223-2556-1.
[10.] MASLOW, A. 2014. O psychologiii bytí. Praha: Portál, 2014. 320 s. ISBN 978 -80-2620618-7.
178
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[11.] PIKE, G., SELBY, D. 1994. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. 322.s. ISBN 8085623-98-6.
[12.] SRNÁKOVÁ, Ľ. 2005. Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl. [online]. Záverečná
správa, 2005. [cit. 2014-09-15]. Dostupné na internete:
http://web.uips.sk/download/vs/Nezamestnanost_2005.pdf
[13.] ŠKOVIERA, A., PUKANČÍK, M., ALBERTY, L. 2008. Širšie spoločenské prostredie.
In Psychoedukácia I. Bratislava: UK v Bratislave, 2008. 120s. ISBN 978-80-223-5561.
[14.] TAVAKOLI, A. 2013. Impact of Information Technology On the Entrepreneurship
Development. In Advances in Environmental Biology. ISSN 1995-0756, 2013, vol. 7, no.
8, 2013, pp. 1421-1426.
[15.] ZELINA, M. 2004. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004. 231 s.
ISBN 80-10-00456-1.
179
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
WORK-LIFE BALANCE
Vladimíra Jurišová1
Kľúčové slová: spoločensky zodpovedné podnikanie, rovnováha pracovného a súkromného
života, zamestnanci, sociálna oblasť.
Abstrakt: Vytváranie podmienok a firemného prostredia k tomu, aby mohli zamestnanci zladiť
pracovný a súkromný život, teda tzv. work-life balance, je jedným z moderných trendov
podnikového riadenia a dôležitým nástrojom sociálneho piliera konceptu spoločensky
zodpovedného podnikania. Príspevok sa zaoberá jednotlivými nástrojmi na podporu work-life
balance a výhodami, ktoré môžu priniesť nielen zamestnancom, ale aj firme.
Key words: corporate social responsibility, work-life balance, employees, social field.
Abstract: Creating conditions and the business environment to enable employees to combine
work with family life, so called work-life balance, is one of the modern trends in business
management and an important tool of social field of the concept of corporate social
responsibility. The paper deals with the various tools to support work-life balance and the
benefits that can bring not only to employees, but also to company.
JEL Classification: M14
1 ÚVOD
Dvojkariérne manželstvá, starostlivosť o malé deti, ale aj stranúcich rodičov na jednej strane
a zároveň zrýchľujúce sa pracovné tempo, tlak na výkon, pretlak informácií a vyspelé
technológie na strane druhej. Hrubá čiara medzi týmito dvoma svetmi – pracovným
a súkromným sa v súčasnosti čoraz viac stiera. To však neznamená, že nemožno medzi nimi
nájsť správnu rovnováhu, a to aj s pomocou firmy, ktorej záleží na spokojnosti svojich
zamestnancov. Takúto rovnováhu možno zabezpečiť prostredníctvom aktivity patriacej do
sociálnej oblasti CSR, ktorou je podpora work-life balance/rovnováhy pracovného
a súkromného/osobného života zamestnancov.
2 WORK-LIFE BALANCE – NÁSTROJE A VÝHODY
Firmy môžu na podporu rovnováhy pracovného a súkromného života využívať široké
spektrum opatrení a nástrojov. Koučka Lýdia Sirotová zo spoločnosti McROY Slovakia spolu
s kolegom Branislavom Jovankovičom zastrešovali tvorbu odporúčaní na podporu work-life
balance, ktoré vydala Nadácia Pontis pre firmy združené v Business Leaders Forum. Medzi
hlavné nástroje v oblasti podpory work-life balance zaraďujú:2
Vladimíra Jurišová, Mgr., Bc., PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, Nám.
J. Herdu 2, 917 00, Trnava, 0915/966753, [email protected]
2
SIROTOVÁ, L. – JOVANKOVIČ, B.: Odporúčania lídrov v zodpovednom podnikaní pre oblasť Zamestnanci.
Téma: Podpora Work-life balance. Bratislava : Business Leaders Forum, 2014, s.1-5.
1
180
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

flexibilné pracovné prostredie,

udržiavanie vzťahu so zamestnancom na materskej alebo rodičovskej dovolenke,

benefity a aktivity podporujúce rodinný život,

podpora v ťažkých životných situáciách/chorobe,

podpora osobného rozvoja,

komunikácia so zamestnancami,

poradensko-asistenčné služby.
Podpora rovnováhy pracovného a osobného života prináša mnohé výhody jednak
zamestnancom a jednak samotným firmám. Medzi hlavné výhody, ktoré prináša podpora worklife balance zamestnancom patria vyššia kvalita podmienok výkonu práce, redukcia stresu,
vyššia spokojnosť zamestnancov, zvýšenie kvality ich osobného života.3 Dlhodobá strategická
firemná podpora work-life balance môže firmám priniesť výhody ako udržanie si kvalitnej
pracovnej sily a zníženie fluktuácie zamestnancov, zvýšenie motivácie a efektivity pracovného
procesu, zníženie nákladov, väčšie možnosti pri získavaní a výbere kvalitných zamestnancov.4
3 FLEXIBILNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE
V tomto ponímaní „flexibilita neznamená, že zamestnanci pracujú menej, ale znamená, že
pracujú inak. Pri tomto druhu nastavenia práce manažéri kladú dôraz na výsledky práce, nie na
miesto a čas, v rámci ktorého zamestnanci na svojich projektoch pracujú.“5 V rámci
flexibilného pracovného prostredia môžu firmy zamestnancom ponúknuť nasledovné:
a) Skrátené/čiastočné pracovné úväzky – ide o takú formu pracovnej doby, v rámci
ktorej zamestnanec odpracuje kratší úväzok ako 40 hodín týždenne, teda pracovná
doba je kratšia ako pri plnom pracovnom úväzku. Práca môže byť rozložená
v priebehu týždňa rovnomerne alebo nerovnomerne. Formu skrátených pracovných
úväzkov využívajú podstatne viac ženy ako muži. Využívajú ju najmä ženy, ktoré sa
vracajú do zamestnania z materskej alebo rodičovskej dovolenky, matky malých detí,
študenti, seniori, zdravotne postihnutí a osoby starajúce sa o na nich odkázaných
príbuzných.
b) Pohyblivá/pružná pracovná doba – ide o najčastejšie používanú formu flexibility,
ktorá umožňuje zamestnancom prichádzať a odchádzať do práce tak, ako im to
s ohľadom na ich osobné potreby vyhovuje. Zamestnanec teda pracuje na plný
úväzok, ale zamestnávateľ mu umožňuje flexibilnú pracovnú dobu na základe zmeny
začiatku a konca pracovného dňa. Pevne sú stanovené len určité hodiny, kedy musia
byť v práci všetci zamestnanci, pričom začiatok a koniec pracovnej doby sú pružné,
ŠIPIKAL, M. a kol.: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie (osvedčené
príklady z praxe). Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB BB, 2007, s.6.
4
KUNZ, V. – KAŠPAROVÁ, K.: Moderní přístupy k společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha:
Grada Publishing, 2013, s.77.
5
HARTMANN, D.: Flexibilita v práci? Nič nestojí a prináša lepšie výsledky. Dostupné na internete:
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/flexibilita-v-praci-nic-nestoji-a-prinasa-lepsie-vysledky/639 [cit. 1.9.2014].
3
181
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
zamestnanec si ich volí sám.6 Pružná pracovná doba sa využíva najčastejšie pri
administratívnych profesiách.
c) Možnosť pracovať z domu (home office)/teleworking – umožňuje zamestnancovi
dlhodobo a produktívne pracovať doma alebo na inom mieste a iba v dohodnutom
čase byť prítomný na pracovisku. Mnohé administratívne práce je možné vykonávať
doma práve vďaka rozšíreniu informačných technológií do domácností. Túto formu
využívajú napríklad programátori, grafici, účtovníci.
d) Zdieľanie pracovného miesta (job sharing) – v tomto prípade sa o jedno pracovné
miesto delí viac zamestnancov (prevažne dvaja), ktorí pracujú na čiastočný úväzok.
Využívajú ju najmä osoby, ktoré čerpajú dovolenku za účelom vzdelávania,
zamestnanci, ktorí postupne odchádzajú do dôchodku, zdravotne postihnutí, matky
na materskej dovolenke alebo vracajúce sa z materskej dovolenky a osoby, ktoré ich
nahrádzajú.
e) Job Splitting (work sharing) – je podobný job sharingu, len rozdiel spočíva v tom,
že pracovné úlohy v rámci jedného pracovného miesta sa delia medzi dvoch ľudí tak,
že každý z nich je zodpovedný len za jemu pridelené úlohy.
f)
Stlačený pracovný týždeň (compressed workweek) – ide o skrátenie pracovného
týždňa počtom dní na jednej strane a predĺženie pracovnej doby v hodinách v rámci
jedného dňa na strane druhej, pričom je zachovaný štandardný napr. 40 hodinový
pracovný týždeň.7
Flexibilné pracovné prostredie má výrazný vplyv na zníženie fluktuácie zamestnancov, a
tým aj na zníženie nákladov na nábor nových zamestnancov. Podľa prieskumu spoločnosti
Regus, ktorá je globálnym poskytovateľom pracovných miest, až 65% respondentov
(respondentami boli riaditelia a majitelia firiem) označilo flexibilnú prácu ako výhodu, ktorá
priláka do firmy najväčšie talenty. Prieskum okrem iného dokázal aj ďalšie skutočnosti, ktoré
môžu prinášať pre fimy prínosy:

74% respondentov tvrdí, že zamestnanci, ktorí dostanú možnosť flexibilnej práce, sú
lojálnejší,

58% zamestnancov by naozaj odmietlo pracovnú ponuku, ktorá vylučuje flexibilnú
prácu,

54% opýtaných sa vyjadrilo, že na svojej predošlej pozícii by zostali určite dlšiu
dobu, ak by im firma poskytovala flexibilné pracovné prostredie.8
Iný prieskum ukázal, že až 72% ľudí vo firmách je presvedčených, že ich produktivita závisí
priamo od toho, nakoľko môžu byť vo svojej práci flexibilní.9 Vytvorením flexibilného
ŠIPIKAL, M. a kol.: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie (osvedčené
príklady z praxe). Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB BB, 2007, s.8.
7
KUNZ, V. – KAŠPAROVÁ, K.: Moderní přístupy k společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha:
Grada Publishing, 2013, s.78.
8
NADÁCIA PONTIS: Flexibilita v práci láka špičkových pracovníkov. Dostupné na internete:
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/flexibilita-v-praci-laka-spickovych-pracovnikov/804 [cit. 1.9. 2014].
9
BLF: Vyvážený súkromný a pracovný čas by mal byť pre firmy prioritou. Dostupné na internete:
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/clanok/vyvazeny-pracovny-a-sukromny-cas-zamestnancov-by-mal-bytpre-firmy-prioritou/1045 [cit. 1.9.2014].
6
182
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
pracovného prostredia zamestnávatelia získajú okrem kvalitných zamestnancov aj mnohé
ďalšie výhody ako sú napríklad:

vyššia spokojnosť a lojalita zamestnancov,

vyššia produktivita práce (štúdia Texaskej univerzity v Austine poukázala na to, že
ľudia pracujúci z domova (home office) dokážu pracovať o 5 až 7 hodín týždenne
dlhšie než ľudia, ktorí pracujú v kanceláriách, a to vďaka tomu, že nepotrebujú
cestovať do vzdialenej kancelárie)10,

zvýšená efektivita práce z dôvodu maximálneho sústredenia sa na pracovný výkon
počas pracovnej doby,

pre firmu väčšia šanca udržať si kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov,

znížená fluktuácia, zníženie nákladov na vzdelávanie nových zamestnancov,

zníženie využívania práceneschopnosti, zlepšenie morálky, zníženie absencie,

pružné organizovanie pracovného procesu a eliminácia pobytu zamestnanca na
pracovisku bez reálnej pracovnej náplne,

nižšie personálne náklady,

disponovanie dvoma zamestnancami, ktorí sa v prípade potreby vedia rýchlo bez
školenia zastúpiť,

kontrola kvality práce a nie iba odpracovaných hodín.
4 UDRŽIAVANIE VZŤAHU SO ZAMESTNANCOM NA MATERSKEJ ALEBO
RODIČOVSKEJ DOVOLENKE A PRORODINNÉ BENEFITY A AKTIVITY
Udržiavanie vzťahu so zamestnancom na materskej alebo rodičovskej dovolenke
Zodpovedné firmy sa snažia týmto spôsobom podporiť zamestnankyne/matky na materskej
dovolenke a zabezpečiť im ľahší návrat späť do pracovného tímu. Pre firmy je to výhodnejšie
a menej nákladné ako hľadať a školiť nových zamestnancov. Na udržanie kontaktu
zamestnankyne/zamestnanca s firemným životom počas dočasnej neprítomnosti môžu firmy
urobiť nasledovné:

pravidelne zasielať novinky z práce,

umožniť naďalej využívať firemný laptop a mať prístup na firemný e-mail,

umožniť využívanie voľno-časových firemných benefitov pre rodičov,

umožniť účasť na spoločných podujatiach či dobrovoľníckych aktivitách,

ponúknuť možnosť teleworkingu alebo tréningy a školenia na uľahčenie návratu do
pracovného procesu, či soft skills školenia pre osobný rozvoj.11
NADÁCIA PONTIS: Koniec home office v Yahoo. Dostupné na internete:
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/koniec-home-office-v-yahoo/566 [cit. 7.9.2014].
11
SIROTOVÁ, L. – JOVANKOVIČ, B.: Odporúčania lídrov v zodpovednom podnikaní pre oblasť Zamestnanci.
Téma: Podpora Work-life balance. Bratislava : Business Leaders Forum, 2014, s.3.
10
183
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Benefity a aktivity podporujúce rodinný život
Prorodinné benefity by nemali byť zamerané len na ženy s malými deťmi, ale pre všetkých
zamestnancov, teda aj slobodných, bezdetných a starších. Medzi takéto benefity možno zaradiť:

kultúrno-spoločenské, športové či iné voľnočasové benefity nielen pre samotných
zamestnancov, ale aj pre ich rodinných príslušníkov (napr. lístky do divadla, kina,
fitness a welness centier),

finančné príspevky pri príležitosti svadby, narodenia alebo osvojenia si dieťaťa,

tvorba programu pre deti počas prázdnin,

detské kútiky, detské jasle,

možnosť využiť opatrovateľské služby pre deti alebo pre staršieho či zdravotne
znevýhodneného člena rodiny,

organizácia tzv. family days.12
Okrem vyššie spomínaných môžu firmy poskytovať zamestnancom celú škálu rozmanitých
služieb ako upratovacie služby ako benefit pre zamestnancov, nákup potravín na večeru či
podporiť aktívne otcovstvo (poskytnutie voľna pri narodení dieťaťa, možnosť pracovať z domu,
keď je dieťa choré).13
5 PODPORA V ŤAŽKÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH/CHOROBE A PODPORA
OSOBNÉHO ROZVOJA
Podpora v ťažkých životných situáciách/chorobe
Firmy, ktoré uplatňujú filozofiu spoločensky zodpovedného podnikania vedia, že ľudia nie
sú stroje, ktoré dokážu striktne oddeliť prácu od súkromia. Ak zamestnanci čelia problémom
v súkromnom živote, firmy podporujúce work-life balance, sa im snažia podať pomocnú ruku
v krízových životných situáciách. Firmy využívajú v týchto prípadoch rôzne nástroje, ako
napríklad:

možnosť čerpať tzv. sick days, t.j. voľné dni na zotavenie sa v prípade choroby bez
potreby dodania potvrdenia od lekára (vo Philip Morris Slovakia poskytujú sick days
4 dni v roku, pričom ich môžu zamestnanci využiť nielen v prípade vlastnej choroby,
ale aj v prípade, že majú choré dieťa, navyše zamestnancom kompenzujú rozdiel
medzi mzdou a nemocenskou dávkou či OČR do výšky 70% mzdy do doby 43 dní
v roku),

poskytovanie anonymných psychologicko-koučingových konzultácií v ťažkých či
traumatických životných situáciách, napr. pri rozvodoch,

možnosť využiť v krízových rodinných situáciách zdarma služby právneho zástupcu,

poskytovanie pôžičiek pre prípad zložitej životnej situácie (Eset).
SIROTOVÁ, L. – JOVANKOVIČ, B.: Odporúčania lídrov v zodpovednom podnikaní pre oblasť Zamestnanci.
Téma: Podpora Work-life balance. Bratislava : Business Leaders Forum, 2014, s.3.
13
BLF: Vyvážený súkromný a pracovný čas by mal byť pre firmy prioritou. Dostupné na internete:
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/clanok/vyvazeny-pracovny-a-sukromny-cas-zamestnancov-by-mal-bytpre-firmy-prioritou/1045 [cit. 1.9.2014].
12
184
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Podpora osobného rozvoja
Dôležitým nástrojom na uplatňovanie work-life balance je aj podpora osobného rozvoja
zamestnancov. V tejto oblasti má firma na výber širšie spektrum možností ako podporiť svojich
zamestnancov v osobnom raste. V prvom rade ich môže podpodriť vo vzdelávaní,
v absolvovaní jazykových kurzov, prípadne kurzov komunikácie či asertivity. Takáto podpora
zamestnancov sa potom odzrkadlí aj na samotnej výkonnosti a rozvoji firmy.
Zaujímavým príkladom na podporu osobného rozvoja zamestnancov a predchádzaniu ich
vyhorenia je program work-life balance voľno v Tatra banke, kde manažéri majú napríklad po
piatich odpracovaných rokoch nárok na jeden mesiac a po desiatich rokoch až na tri mesiace
50%-ného plateného voľna. Tzv. Sabbatical zamestannci využívajú na jazykové kurzy,
poznávanie sveta, či dobrovoľnú prácu v rozvojových krajinách.
6 KOMUNIKÁCIA
O work-life balance by mala firma komunikovať jednak so svojimi zamestnancami a jednak
aj navonok do externého prostredia. Vzájomná komunikácia je veľmi dôležitá. Zamestnanci
firmy oceňujú otvorenú komunikáciu zo strany spoločnosti, v ktorej pracujú. Firmy by im preto
mali dať možnosť vyjadriť svoje názory a nápady a môžu na to využiť rozmanité nástroje
vnútrofiremnej komunikácie na zistenie ich spokojnosti, aby mohli na základe zistení následne
zaviesť opatrenia na podporu rovnováhy pracovného a súkromného života. Medzi takéto
nástroje patria:

e-mailový prieskum spokojnosti,

tímové stretnutia,

focusové diskusie,

zdieľanie nápadov prostredníctvom intranetu alebo schránky podnetov.14
VÚB banka napríklad reaguje na potreby žien zamestnankýň v prieskume s názvom
„Kolegynka, na slovíčko“, ktorý uskutočňuje vo viacerých pobočkách banky na Slovensku
Výsledkom prieskumu bolo prijatie a zavedenie viacerých opatrení na podporu work-life
balance (napr. možnosť skráteného úväzku počas prvých troch mesiacov po návrate z materskej
dovolenky, dni voľna naviac pre aktívne starnúcich zamestnancov, skorší odchod z pracoviska
deň pred Vianocami, skrátenie pracovného času o hodinu v piatky).15
Nemenej dôležité je komunikovať povedomie o programoch work-life balance aj navonok.
Existuje niekoľko spôsobov a prostriedkov, akými by mohli firmy komunikovať svoje
programy verejnosti:

internet (webová stránka, firemný blog, fan page na sociálnych sieťach),

brožúry o firme,

webové stránky,
SIROTOVÁ, L. – JOVANKOVIČ, B.: Odporúčania lídrov v zodpovednom podnikaní pre oblasť Zamestnanci.
Téma: Podpora Work-life balance. Bratislava : Business Leaders Forum, 2014, s.3.
15
BLF: Vyvážený súkromný a pracovný čas by mal byť pre firmy prioritou. Dostupné na internete:
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/clanok/vyvazeny-pracovny-a-sukromny-cas-zamestnancov-by-mal-bytpre-firmy-prioritou/1045 [cit. 1.9.2014].
14
185
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

výročné správy,

tlačové správy a konferencie.
7 ZÁVER
V príspevku sme sa venovali problematike work-life balance, rozobrali sme jednotlivé
nástroje, ktorými môžu firmy podporovať svojich zamestnancov pri udržiavaní rovnováhy
medzi pracovným a osobným životom. Každá zodpovedná firma by mala reagovať na potreby
svojich zamestnancov a snažiť sa im vyjsť v ústrety tak, aby boli v práci spokojní. Vtedy budú
pre ňu najväčším prínosom. Firmy by v rámci podpory work-life balance zo širokej palety
vyššie spomínaných nástrojov mali vybrať také, ktoré ich zamestnanci najviac potrebujú a ktoré
im najviac vyhovujú. Získajú tak lojálnych a produktívnych ľudí, ktorí budú prispievať k vyššej
výkonnosti a rozvoju firmy.
Tento príspevok je súčasťou riešenia projektu FPPV-05-2014: Vnímanie spoločenskej
zodpovednosti firiem.
Literatúra:
[1.] BLF: Vyvážený súkromný a pracovný čas by mal byť pre firmy prioritou. Dostupné na
internete:
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/clanok/vyvazeny-pracovny-a-sukromny-caszamestnancov-by-mal-byt-pre-firmy-prioritou/1045 [cit. 1.9.2014].
[2.] CARNEY, B.M. – GETZ, I.: Svoboda v práci. Praha : PeopleComm, 2011. ISBN 97880-904890-1-1
[3.] HARTMANN, D.: Flexibilita v práci? Nič nestojí a prináša lepšie výsledky. Dostupné na
internete: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/flexibilita-v-praci-nic-nestoji-a-prinasalepsie-vysledky/639 [cit. 1.9.2014].
[4.] HSIEH, T.: Štěstí doručeno. Praha : PeopleComm, 2011. ISBN 978-80-904-890-2-8
[5.] KOLLÁROVÁ, D.: Marketing a spoločnosť II. Trnava : FMK UCM, 2013. 132s. ISBN
978-80-8105-506-5
[6.] KULDOVÁ, L.: Nový pohled na společenskou odpovědnost firem – Strategická CSR.
Plzeň : NAVA, 2012, 176s. ISBN 978-80-7211-408-5
[7.] KUNZ, V.: Společenská odpovědnost firem. Praha : Grada Publishing, 2012, 208s. ISBN
978-80-247-3983-0
[8.] KUNZ, V. – KAŠPAROVÁ, K.: Moderní přístupy k společenské odpovědnosti firem
a CSR reportování. Praha : Grada Publishing, 2013, 160s. ISBN 978-80-247-4480-3
[9.] MATÚŠ, J. – ĎURKOVÁ, K. – ČÁBYOVÁ, Ľ. Moderný marketing. 1. vyd. Łódź:
Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński, 2012. 272s. ISBN 978-83-7729-184-9
[10.] NADÁCIA PONTIS: Flexibilita v práci láka špičkových pracovníkov. Dostupné na
internete:
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/flexibilita-v-praci-laka-spickovychpracovnikov/804 [cit. 1.9. 2014].
[11.] NADÁCIA PONTIS: Koniec home office v Yahoo. Dostupné na internete:
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/koniec-home-office-v-yahoo/566 [cit. 7.9.2014].
[12.] NADÁCIA PONTIS: Mamy v práci. Dostupné na internete:
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/mamy-v-praci/779 [cit. 5.9.2012].
186
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[13.] PAVLÍK M. – BĚLČÍK, M. a kol.: Společenská odpovědnost a organizace – CSR v praxi
a jak s ním dál. Praha : Grada Publishing, 2010, 176s. ISBN 978-80-247-3157-5
[14.] PISÁR, P. a kol.: Rovnosť príležitostí na trhu práce. Banská Bystrica : Ústav vedy a
výskum UMB BB, 2008, 140s. ISBN 978-80-8083-434-0
[15.] SIROTOVÁ, L. – JOVANKOVIČ, B.: Odporúčania lídrov v zodpovednom podnikaní pre
oblasť Zamestnanci. Téma: Podpora Work-life balance. Bratislava : Business Leaders
Forum, 2014, 5s.
[16.] ŠIPIKAL, M. a kol.: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách
Európskej únie (osvedčené príklady z praxe). Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu
UMB BB, 2007, 109s. ISBN 978-80-8083-433-3
187
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
ÚČTOVNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY AKO PODPORA
KONKURENCIESCHOPNOSTI PODNIKATEĽSKÝCH
SUBJEKTOV
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS AS A SUPPORT
OF COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS
Jana Kajanová1
Kľúčové slová: účtovný informačný systém, podnikateľské subjekty, konkurencieschopnosť,
globalizácia
Abstrakt: V súčasnosti podnikateľské subjekty využívajú mnoho spôsobov ako podporiť svoju
konkurencieschopnosť. Cieľom tohto príspevku je prezentovať výsledky výskumu, ktorý bol
orientovaný na využitie moderných účtovníckych informačných systémov a analýzu ich vplyvu
na celkovú výkonnosť podnikov. Dlhodobé dosahovanie pozitívnych výsledkov, zabezpečenie
požadovanej rentability a finančnej stability vytvárajú tlak na implementácie informačných
systémov a špeciálne účtovných informačných systémov, ktoré sú využívané pri riadení
a rozhodovaní malých a stredných podnikov. Príspevok prezentuje aktuálne poznatky
a odporúčania pre podnikateľské subjekty, ktoré umožňujú zvýšiť ich konkurencieschopnosť a
výkonnosť.
Key words: accounting information system, entrepreneurial subjects, competitiveness,
globalization
Abstract: At the present time entrepreneurial subjects utilize many ways how to support their
competitiveness. The contribution deals with research results oriented on the utilization of
modern accounting information systems and analysis of their impact on the company
performance. To achieve positive economic results from the long term period, to ensure the
required profitability and financial stability putting pressure on implementation of information
systems and especially accounting information systems, which are being used during the
decision making processes in small and medium sized enterprises. The paper presents up-todate new knowledge and suggestions for the entrepreneurial subjects, allowing them increase
their competitiveness and performance.
JEL Classification: M41
1 ÚVOD
Informácie, informačný systém, kvalita informácií a možnosti ich využívania vytvárajú
priestor na otázky týkajúce sa zodpovedného riadenia podnikateľských subjektov, finančnej
1
Jana Kajanová, doc. Ing. PhD., Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10,
Katedra ekonómie a financií, P. O. Box 95, 820 05, Bratislava, tel. +421 907 279 213, e-mail:
[email protected]
188
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
stability podniku, udržania konkurencieschopnosti, zabezpečenia požadovanej likvidity,
regulácie rizika, optimálneho stavu zásob, správnej a zodpovednej účtovnej evidencie, výberu,
zaškolenia a vzdelávania personálu, systémov kvality, inovačného potenciálu ako aj mnohých
ďalších.
Súčasný moderný informačný systém poskytuje dostatočné množstvo relevantných
informácií pre kvalitné rozhodovacie procesy, je schopný okamžite poskytnúť kompletný
manažérsky prehľad v reálnom čase, orientuje sa na rast podniku, efektívne mení procesy
v podniku v závislosti od potrieb a želaní spotrebiteľa či zvyšuje produktivitu zamestnancov.
Dynamické a turbulentné zmeny v podnikateľskom prostredí vedú k tomu, že vznikajú neustále
nové požiadavky na informačné systémy. Pri pomerne nižšej flexibilite súčasného
programového vybavenia musí informačný systém podniku reagovať a uspokojovať tieto
neustále sa meniace informačné potreby (Kajanová, 2011).
Kvalita informačného systému podniku patrí medzi strategické faktory jeho prosperity
a konkurencieschopnosti. Slovenské podniky význam informácií a informačného systému
doceňujú len postupne. Je to spôsobené hlavne tým, že k zmenám v riadení podnikov v procese
transformácie dochádza pomalším tempom, než akým sa rozvíja informatika. Je potrebné
zdôrazniť, že žiadny informačný systém nevyrieši jej vnútorné problémy, nedostatky v riadení
ani automaticky nezvýši jej konkurencieschopnosť. Manažéri sa musia naučiť s informáciami
pracovať, teda nielen ich získavať, ale tiež ich odovzdávať, spracovávať a vyhodnocovať tak,
aby firme prinášali odpovedajúci efekt.
Dostatok kvalitných informácií je v podnikoch potrebný predovšetkým pre možnosť
prijímania kvalifikovanejších rozhodnutí na všetkých úrovniach riadenia. Informácie
napomáhajú zvyšovaniu hodnoty podnikových výkonov a zároveň sa stávajú aj ich súčasťou.
Správne informácie v kombinácii so zlepšenými podnikovými procesmi a vhodnou podnikovou
kultúrou sú zdrojom skvalitnenia a vyššej efektívnosti podnikových činností. To len zdôrazňuje
potrebu a nutnosť zaoberať sa problematikou riadenia a využívania informácií alebo samotným
podnikových informačným systémom, ktorého prirodzenou súčasťou je aj účtovný informačný
systém.
Správne spracované a využité informácie môžu mať pozitívny vplyv na množstvo aktivít
podniku, napríklad zníženie, prípadne odstránenie nadbytočných skladových zásob,
odhaľovanie časových rezerv, zrýchlenie komunikácie medzi podnikom a jeho klientmi,
spracovávanie a distribúciu aktuálnych ponúk, elektronické burzy, stanovenie ceny
podnikových výkonov, znižovanie nákladov v jednotlivých oblastiach podnikových činností,
množstvo realizovaných podnikových výkonov, stanovenie a kontrolu working kapitálu,
vytváranie konkurenčných výhod podniku, reklamu a podporu predaja podnikových výkonov,
získanie nových zákazníkov a podobne.
2 ÚČTOVNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY
Účtovné informačné systémy ako súčasti podnikových informačných systémov majú
nezastupiteľnú a dôležitú úlohu pri dosahovaní pozitívnych podnikových výsledkov, pri
napĺňaní poslania podnikateľských subjektov, či zabezpečovaní ich konkurencieschopnosti
a úspešnosti. Práve vyžívanie účtovných informačných systémov v podnikoch a ich prepojenie
na konkurencieschopnosť sa stali súčasťou výskumu, ktorý sme uskutočnili na vzorke 450
subjektov (oslovených) predstavujúcich zástupcov malých a stredných podnikov na Slovensku.
189
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Vo všeobecnosti sú chápané účtovné informačné systémy podnikateľmi ako prostriedky
zhromažďovania, triedenia, usporiadania a využívania potrebných informácií, ktoré manažéri
využívajú pri svojich rozhodnutiach. Predstavujú relatívne komplexnú sústavu údajov a dát
zachytávajúcich aktivity, procesy a dianie v podnikateľských subjektoch. Ich využiteľnosť
a význam sa však hodnotí a prezentuje rôzne. Naším cieľom bolo potvrdiť, resp. vyvrátiť
hypotézy vychádzajúce z poznatkov pojednávajúcich o využívaní účtovných informačných
systémov, vplyvoch na rentabilitu podniku, dopadoch na podnikové náklady, možnostiach
využívania databáz pre opakované rozhodnutia manažérov a podobne. Klasický model
účtovného informačného systému predstavuje obrázok 1.
ÚČTOVNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Finančné účtovníctvo
Manažérske účtovníctvo
- vnútroorganizačné účtovníctvo
- kalkulácie
- rozpočtovníctvo
Obrázok 1 – Účtovný informačný systém
Zdroj: vlastné spracovanie
Podľa Šlosárovej účtovný informačný systém zahŕňa finančné účtovníctvo a manažérske
účtovníctvo, pričom manažérske účtovníctvo zahŕňa nákladové účtovníctvo a kalkulácie ako aj
podnikové plánovanie a rozpočtovanie (Šlosárová a kol., 2011, s. 18).
V súčasnosti existuje mnoho softvérových riešení, ktoré podnikateľským subjektom
zabezpečujú kvalitnú evidenciu, uchovávanie, triedenie a možnosti využívania informácií
zabezpečujúcich dosahovanie svojich cieľov. Komparácia prínosov jednotlivých programov,
resp. systémov má niekoľko dôležitých faktorov: dostupnosť, spoľahlivosť, výška nákladov,
zabezpečený servis (údržba), efektívnosť, komplexnosť.
Využitie podnikového informačného systému, resp. účtovného informačného systému,
výška nákladov na jeho zabezpečenie a údržbu, zhodnotenie vplyvu využívania účtovného
informačného systému na celkové výsledky podnikateľských subjektov na základe
vyhodnotenia odpovedí respondentov sú zachytené v časti „Výsledky“.
3 METÓDY
V rámci spracovania príspevku boli využité základné vedecké metódy (kvalitatívne aj
kvantitatívne), napr. analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, dotazníková metóda, štatistické
a matematické metódy. Na základe analýzy súčasného stavu využívania účtovných
informačných systémov vo vybraných podnikateľských subjektoch bol vytvorený dotazník,
ktorý bol rozoslaný 450 subjektom (vybrané malé a stredné podniky). Respondenti odpovedali
na otázky zamerané na využitie informačného systému, účtovného informačného systému
(ďalej len „ÚIS“), nákladov na účtovný informačný systém, jeho využitie v riadení
a rozhodovaní, vytváranie databáz a opakované využívanie informácií z ÚIS. Odpovede boli
190
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
vyhodnotené, analyzované, následne boli vytvorené závery a odporúčania, ktoré sú
prezentované v tomto príspevku.
4 VÝSLEDKY
Situácia podnikateľských subjektov je závislá nielen od samotného podnikateľského
a konkurenčného prostredia, ekonomických, politických, legislatívnych, kultúrnych
a spoločenských vplyvov, ale stále viac sa sústreďuje na využitie ľudského potenciálu, znalostí
a skúseností, informačných a komunikačných technológií. Zabezpečenie trvalého rastu,
udržanie konkurencieschopnosti, využitie inovácií a moderných metód riadenia sa stávajú pod
tlakom globalizácie dôležitým nástrojom získania a udržania plánovanej trhovej pozície. Práve
využívanie informačných systémov, konkrétne účtovníckych informačných systémov, sa
podieľa vo vyššej miere na výkonnosti a úspešnosti malých a stredných podnikov.
V rámci výskumu sme rozoslali dotazník 450 subjektom (vybrané malé a stredné podniky).
Návratnosť dotazníka vyplneného podľa našich požiadaviek bola 41,6% (187 dotazníkov).
Vybrané podniky boli:
a) výrobné (48%),
b) obchodné (37%),
c) podniky poskytujúce služby (15%).
Skonštatovali sme, že zameranie podniku, resp. typ podniku nemali významný vplyv na
výsledky výskumu. Respondenti odpovedali na otázky zamerané na využitie informačného
systému, účtovného informačného systému (ďalej len „ÚIS“), nákladov na účtovný informačný
systém, jeho využitie v riadení a rozhodovaní, vytváranie databáz a opakované využívanie
informácií z ÚIS.
V rámci otázky, či podnikatelia registrujú priamu súvislosť medzi využívaním účtovného
informačného systému a dosahovaním vyšších hodnôt rentability (rentability aktív, vlastného
kapitálu, nákladov) sme dosiahli nasledujúce výsledky: rozhodne súhlasilo 44%, súhlasilo 27%,
nesúhlasilo 16%, rozhodne nesúhlasilo 6%, nevedelo odpovedať 7%. Výsledky sú
zaznamenané v tabuľke 1.
Tabuľka 1 – Vyhodnotenie súvislosti medzi využívaním ÚIS a dosahovaním vyšších hodnôt
rentability
ODPOVEĎ RESPONDENTA POČET ODPOVEDÍ
PERCENTUÁLNY PODIEL
rozhodne áno
82
44 %
áno
50
27 %
nie
30
16 %
rozhodne nie
11
6%
neviem
13
7%
187
100 %
Zdroj: vlastné spracovanie
V rámci testovania hypotézy, ktorá pojednávala o vzťahu medzi informačným systémom a
výsledkami hospodárenia podnikateľských subjektov, sme skonštatovali, že podnikateľské
subjekty potvrdili vplyv zavedenia, resp. využívania účtovných informačných systémov na
dosahovaný výsledok hospodárenia.
191
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Respondenti v rámci dotazníka hodnotili aj prínos implementácie moderných informačných
systémov k zvýšeniu výkonnosti podniku. Na základe vývoja rentability aktív, rentability
nákladov a hodnoty výsledkov hospodárenia až 73% opýtaných (137 respondentov) uviedlo, že
využívanie účtovného informačného systém podniku rozhodne zabezpečilo vyššiu výkonnosť
podnikateľského subjektu. Subjekty hodnotili posledné tri za sebou idúce účtovné obdobia.
Odpovede respondentov sú zaznamenané na obrázku 2.
140
137
120
rozhodne áno
100
áno
80
nie
60
rozhodne nie
40
14
20
13
17
neviem
6
0
Obrázok 2 – Vplyv využívania účtovného informačného systému na výkonnosť podniku
Zdroj: vlastné spracovanie
Na otázku, či využívanie účtovných informačných systémov znížilo rizikovosť
podnikateľskej činnosti, odpovedalo 66% respondentov odpoveďou rozhodne áno. Ako ďalšie
benefity účtových informačných systémov boli deklarované:

dostupnosť k potrebným informáciám,

jednoduchý spôsob reportingu,

možnosť štatistických hodnotení a predikcií,

jednoduchšie riadenie záväzkov a pohľadávok,

efektívnejšia práca so zásobami,

využiteľnosť pri finančnom rozhodovaní a iné.
Odpovede respondentov sú zaznamenané na obrázku 3.
140
123
120
rozhodne áno
100
áno
80
60
nie
39
rozhodne nie
40
20
6
8
11
neviem
0
Obrázok 3 – Vplyv využívania účtovného informačného systému na rizikovosť podnikateľskej
činnosti
Zdroj: vlastné spracovanie
V rámci výskumu bola potvrdená hypotéza, že viac ako 75% podnikateľov si myslí, že
účtovný informačný systém poskytuje kvalitnejšie a zodpovednejšie podklady pre
192
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
rozhodovanie manažmentu malých a stredných podnikov. Konkrétne 81% respondentov
uviedlo, odpoveď rozhodne áno, 8% uviedlo odpoveď áno, 4% odpoveď nie, 6% odpoveď
rozhodne nie a 1% respondentov uviedlo odpoveď neviem. Výsledky sú zaznamenané
v tabuľke 2.
Tabuľka 2 – Vyhodnotenie hypotézy „Viac ako 75% podnikateľov si myslí, že účtovný
informačný systém poskytuje kvalitnejšie a zodpovednejšie podklady pre rozhodovanie
manažmentu malých a stredných podnikov“.
ODPOVEĎ RESPONDENTA POČET ODPOVEDÍ
PERCENTUÁLNY PODIEL
rozhodne áno
152
81 %
áno
15
8%
nie
7
4%
rozhodne nie
9
5%
neviem
4
2%
187
100 %
Zdroj: vlastné spracovanie
Na základe vyhodnotenia dotazníkov a uskutočneného výskumu sme riešili problémy
využívania účtovníckych informačných systémov a ich prínos k zabezpečeniu úspešnosti
a konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov. K hlavným odporúčaniam patrí:

podporiť využívanie manažérskych a účtovníckych informačných systémov,

využiť inovácie v smere rozširovania informačných a komunikačných a technológií,

analyzovať príležitosti a hrozby vyplývajúce z globálneho podnikateľského
a konkurenčného prostredia,

zamerať investičné rozhodnutia na nízkorizikové projekty minimálne do obdobia
stabilizácie ekonomík po hospodárskej a finančnej kríze,

pozitívne korigovať opatrenia smerujúce k zvyšovaniu výkonnosti podnikateľských
subjektov na základe kvalitných a zodpovedných rozhodnutí manažmentu,

vytvárať databázy v podnikových informačných systémoch, ktoré budú využiteľné
pre rozhodovanie podniku v budúcnosti.
5 DISKUSIA
Využívanie účtovných informačných systémov sa v podnikateľských subjektoch stáva
bežným javom. Mnoho podnikateľov oceňuje rýchlosť, komplexnosť a systematickosť
informácií, ktoré im tento systém ponúka. Využívanie účtovných informačných systémov je
vhodným prostriedkom na zabezpečenie kvalitného, hospodárneho a efektívneho riadenia.
Pracovať s informáciami, vhodne ich vyhodnocovať a používať na riadenie zásob, peňažných
prostriedkov, záväzkov, optimalizovať náklady, zhodnotiť investičné možnosti podniku,
predikovať možný vývoj, využiť existujúce databázy na správne a zodpovedné rozhodnutia
manažérov sú len výberom oblastí, ktoré možno prostredníctvom účtovného informačného
systému ovplyvňovať, riadiť, korigovať a zefektívňovať.
V istej miere je to súčasne záležitosť investície do tohto systému, ktorý môže byť finančne
nákladný, predovšetkým pre mikropodniky a malé podniky, ktoré nevyužívajú vo väčšej miere
cudzie zdroje a ich vlastné zdroje sú zväčša obmedzené. Výsledky výskumu však potvrdzujú,
že prínos účtovného informačného systému je pre podnikateľov zrejmý, umožňuje lepšie,
193
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
rýchlejšie a adekvátnejšie reagovať na situácie, ktoré sa v rámci podnikateľskej činnosti
vyskytnú, ktoré umožňujú upevniť trhové pozície, naplniť podnikové ciele, posilniť
konkurencieschopnosť a orientovať sa na trvalo udržateľný rozvoj svojich podnikov.
6 ZÁVERY
K hlavným úlohám účtovných informačných systémov patrí zabezpečovanie, triedenie a
uloženie informácií, ktoré sú potrebné pre rozhodovacie procesy. Tento pohľad sa však viaže
prevažne na prepojenie informačného systému a podniku ako takého. Ak vnímame využívanie
účtovných informačných systémov a ich prepojenie na externé faktory prostredia, vnímame
využívanie informácií v smere rozširovania trhovej pozície, akceptácie trhom a konkurentmi,
v smere zvyšovania konkurencieschopnosti. Tu vzniká priestor na nové pozičné pôsobenie
účtovných informačných systémov, a to v zmysle určitého indikátora, ktorý reaguje na externé
prostredie a umožňuje riadenie podnikateľských subjektov v smere znižovania rizika,
vyhodnotenia potenciálnych príležitostí a hrozieb, optimalizácie nákladov, spôsobov
skladovania alebo zabezpečovania finančných zdrojov.
K výsledkom uskutočneného výskumu patrí predovšetkým:

prezentácia priamej závislosti medzi využívaním účtovného informačného systému
a dosahovaním vyšších hodnôt rentability (rentability aktív, vlastného kapitálu,
nákladov),

potvrdenie skutočnosti, že informačný systém podniku má významný podiel na
výsledkoch hospodárenia malých a stredných podnikov,

73 % respondentov uvádza, že implementácia moderných informačných systémov
zabezpečí zvýšenie výkonnosti podniku,

66% respondentov uvádza, že využívanie účtovných informačných systémov znížilo
rizikovosť podnikateľskej činnosti,

81% respondentov uvádza, že účtovný informačný systém poskytuje kvalitnejšie
a zodpovednejšie podklady pre rozhodovanie manažmentu malých a stredných
podnikov,
 identifikácia priestoru a možných vzťahov vzhľadom na prepojenie s externým
prostredím.
Príspevok je čiastkovým výstupom v rámci výskumnej úlohy VEGA 1/1109/12 „Indikátory
hodnotenia majetkovej, finančnej a dôchodkovej situácie podnikateľských subjektov v
podmienkach globalizácie“.
Literatúra:
[1.] CHODASOVÁ, Z. 2012. Podnikový controlling. Nástroj manažmentu. Bratislava: Statis,
162 s., 2012 ISBN 978-80-85659-70-2
[2.] KAJANOVÁ, J. 2011. Dopady hospodárskej krízy na výkonnosť výrobných podnikov.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Akademické pohledy do znalostní
ekonomiky“, Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2011. s. 116 – 121. ISBN
978-80-904477-8-3
194
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[3.] KAJANOVÁ, J. 2012. Tendencie v rozhodovaní malých a stredných podnikov
v aktuálnych podmienkach podnikateľského prostredia. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´12. (vydané ako
mimoriadne číslo elektronického časopisu) In: Podniková ekonomika a manažment,
Žilina, 2012, s. 311 – 318, ISSN 1336-5878
[4.] ÖLVECKÁ, V. 2010. Náklady vo finančnom riadení. Bratislava: KARTPRINT, 112 s.,
2010 ISBN 978-80-88870-92-0
[5.] SAXUNOVÁ, D. 2008. Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky.
Bratislava: Iura Edition, 210 s. 2008 ISBN 978-80-8078-189-7
[6.] ŠLOSÁROVÁ, A. a kol. 2011. Účtovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 290 s. 2011 ISBN
978-80-8078-418-8
195
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
OBSOLENCIA KRÍZY VO VYBRANÝCH ODVETVIACH V SR
OBSOLESCENCE OF CRISIS IN SELECTED SECTORS IN
SLOVAK REPUBLIC
Mária Kanderová1 - Vladimír Úradníček2
Kľúčové slová: kríza, priemyselné odvetvia, vybrané finančné ukazovatele, komparácia,
Wilcoxonov test pre závislé výbery
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá reakciou vybraných odvetví národného hospodárstva
Slovenska – ťažobného priemyslu, stavebníctva, sieťových odvetví, strojárskeho
a automobilového priemyslu – na postupný vznik a prenikanie globálnej hospodárskej krízy do
nášho relatívne rýchle sa meniaceho ekonomického prostredia a na základe komparácie
s dátami za rok 2012 skúma otázku obsolencie krízy v sledovaných odvetviach. Pozornosť sa
koncentruje len na zvolené absolútne finančné ukazovatele – tržby, pridanú hodnotu a výsledok
hospodárenia po zdanení. Prvotná analýza, ktorej výsledky sú obsahom tohto príspevku,
predstavuje grafickú vizualizáciu, konštruovanú na báze agregátnych hodnôt sledovaných
ukazovateľov za vybrané sektory slovenského priemyslu, doplnenú závermi z
neparametrických Wilcoxonových testov pre závislé výbery.
Key words: the crisis, industrial sectors, selected financial indicators, comparison, the
Wilcoxon test for dependent samples
Abstract: The contribution evaluates the reaction of selected industrial sectors of the Slovak
economy – mining industry, building industry, utilities industry, engineering industry as well
as automotive industry – upon the gradual inception and penetration of the global economic
crisis into the Slovak relatively fast changing economic environment and, based on a
comparison with 2012 data, it investigates a question of obsolence of the crisis in selected
industries. Attention is given only to a set of chosen financial indicators – sales, value added
and after-tax profit. The initial analysis is presented in the contribution and consists in a
graphical visualization of the considered indicators evaluated on an aggregated basis for the
selected industrial sectors of the Slovak economy. It further includes findings achieved via an
application of the Wilcoxon test for dependent samples.
JEL Classification: C14, O16
1 ÚVOD
Dynamické metamorfózy ekonomického prostredia v súčasnom globalizovanom svete,
v kombinácii s nedávnou pomerne silnou nestabilitou svetového finančného systému, vytvárajú
oprávnené pochybnosti o stabilite podnikateľského prostredia aj vo vyspelých ekonomikách.
Mária Kanderová, Ing., PhD., KKMaIS Ekonomická fakulta UMB, +421484466618, [email protected]
Vladimír Úradníček, doc. Ing., Ph.D., KKMaIS Ekonomická fakulta UMB, +421484466616,
[email protected]
1
2
196
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Každá otvorená ekonomika – a v tejto súvislosti slovenská ekonomika osobitne – je
v rozhodujúcej miere závislá od pozitívneho vývoja, stability a udržateľnosti ekonomického
rastu ekonomík krajín, na ktoré je priamo alebo nepriamo, prípadne latentne naviazaná.
Príspevok sa zaoberá reakciou vybraných odvetví národného hospodárstva Slovenska –
ťažobného priemyslu, stavebníctva, sieťových odvetví, strojárskeho a automobilového
priemyslu – na postupný vznik a prenikanie globálnej hospodárskej krízy v rokoch 2008 – 2011
do nášho relatívne rýchle sa meniaceho ekonomického prostredia a na základe komparácie
s dátami za rok 2012 skúma otázku obsolencie krízy v sledovaných odvetviach. Pozornosť sa
pritom koncentruje len na vnútropodnikové indikátory.
Vývoj ekonomického prostredia v súčasnom globalizovanom svete, nevynímajúc vyspelé
ekonomiky a rýchlo rastúce a perspektívne trhy, naznačuje, že súčasné podnikateľské prostredie
je oveľa citlivejšie a náchylnejšie na rôzne kolapsy ako tomu bolo v minulosti.
Tabuľka 1 vyjadruje vývoj ukazovateľa reálneho HDP na obyvateľa vo vybraných krajinách
Európskej únie za roky 2008 až 2013 a pre zaujímavosť aj jeho hodnotu v roku 1995. Údaje sú
spracované podľa Databázy Eurostatu dostupnej na
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pco
de=tsdec100.
Tabuľka 1 – Reálny HDP na obyvateľa (v EUR) v rokoch 1995 a 2008 až 2013
1995
2008
2009
2010
2011
2012
EÚ (28 krajín)
18200
23700
22600
23000
23300
23200
Eurozóna (18 krajín)
21200
26300
25000
25400
25800
25600
Česká republika
7600
11700
11100
11400
11600
11500
Maďarsko
6100
9300
8700
8800
8900
8800
Nemecko
24100
29300
27900
29100
30000
30200
Poľsko
4200
7600
7800
8000
8300
8500
Slovensko
4800
9000
8600
8900
9200
9400
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu
2013
23200
25400
11300
9000
30200
8700
9500
Tabuľka 2 predstavuje prepočet údajov z Tabuľky 1 na vyjadrenie v percentách priemeru 18
krajín Eurozóny.
Tabuľka 2 – Reálny HDP na obyvateľa (v percentách priemeru Eurozóny) v rokoch 1995
a 2008 až 2013
1995
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Eurozóna (18 krajín) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Česká republika
35.85% 44.49% 44.40% 44.88% 44.96% 44.92% 44.49%
Maďarsko
28.77% 35.36% 34.80% 34.65% 34.50% 34.38% 35.43%
Nemecko
113.68% 111.41% 111.60% 114.57% 116.28% 117.97% 118.90%
Poľsko
19.81% 28.90% 31.20% 31.50% 32.17% 33.20% 34.25%
Slovensko
22.64% 34.22% 34.40% 35.04% 35.66% 36.72% 37.40%
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu
Ako vyplýva z údajov v tabuľkách 1 a 2, súčasná výkonnosť slovenskej ekonomiky
reprezentovaná ukazovateľom reálneho HDP na obyvateľa, dosiahla v roku 2013 hodnotu 9 500
Eur, čo predstavovalo zhruba 37,4 % priemeru eurozóny v danom ukazovateli. Z výsledkov je
zrejmé, že kým Slovensko dosahovalo v roku 1995 len 22,64 % priemeru Eurozóny, čím patrilo
spomedzi krajín V4 na tretie miesto (za Českou republikou a Maďarskom). V súčasnom období
197
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
sa umiestnenie Slovenska v tomto ukazovateli zlepšilo a dosiahnutá hodnota ho umiestňuje
v roku 2013 na druhé miesto v rámci krajín V4 a vidíme ďalšie približovanie sa k úrovni Česka
v tomto ukazovateli. Z oboch tabuliek môžeme tiež vyvodzovať domnienku, že zavedenie
spoločnej európskej meny v Slovenskej republike malo pozitívny efekt na vývoj v oblasti, ktorú
hodnoty daného ukazovateľa reprezentujú. V uvedených tabuľkách sú publikované aj výsledky
za Nemecko, ktoré predstavuje nielen najsilnejšiu ekonomiku Eurozóny a Európskej únie
vôbec, ale aj hlavného obchodného partnera Slovenska. V odborných kruhoch asi málokto by
nezastával názor, že vývoj slovenskej ekonomiky v rozhodujúcej miere závisí práve od vývoja
ekonomiky Nemecka.
Ekonomická teória učí a ekonomická prax potvrdzuje, že krajina sa stáva
konkurencieschopnou, keď je v nej vysoká produktivita práce sprevádzaná
zavádzaním zlomových inovácii. Pri skúmaní akéhokoľvek ekonomického problému je
potrebné koncentrovať svoju pozornosť ako na jeho makroekonomické, tak aj
mikroekonomické dôsledky. Je potrebné si uvedomiť, že jadro ekonomického zázraku na
Slovensku netvorili slovenské podniky. Zo štátnej štatistiky vyplýva, že išlo približne o
dvadsiatku nadnárodných spoločností a ich afilácii, ktoré na Slovensku rozhodujúcim
spôsobom vytvárali a vytvárajú účtovný a ekonomický zisk, majú absolútny podiel na výške
nášho exportu a zabezpečujú zamestnanosť. Príkladom v tomto zmysle môžu byť podniky ako
Volkswagen, Sony, Kia, Peugeot, Samsung, US Steel a p., ktoré tvoria 91 % účtovného zisku
vytvoreného na Slovensku v podnikateľskej sfére a zabezpečujú 96 %-ný podiel na exporte
(www.statistics.sk). Iba pár slovenských podnikateľských subjektov – napríklad Železiarne
Podbrezová – je schopných participovať v približne rovnakej miere na zvyšovaní slovenskej
ekonomiky. Je zrejmé, že ide o veľké podniky. Rozvoj týchto podnikov však vytvára jeden
z významných predpokladov pre úspešné pôsobenie aj malých a stredných podnikov na
slovenskom trhu.
2 DÁTOVÁ ZÁKLADŇA A METODIKA
Dátovú základňu tvorili časové rady, ktoré boli publikované v databáze Slovstat
Štatistického úradu SR, v databázach Eurostatu a v databáze Univerzálneho registra spoločnosti
CRIF – SCB, s.r.o. Bratislava, ako aj časové rady publikované jednotlivými analyzovanými
spoločnosťami a v prílohach časopisu Trend. Išlo o časové rady za roky 2008 až 2012.
Prvotná analýza, ktorej výsledky sú obsahom tohto príspevku, predstavuje grafickú
vizualizáciu, konštruovanú na báze agregátnych hodnôt sledovaných ukazovateľov za vybrané
sektory slovenského priemyslu, doplnenú závermi z neparametrických Wilcoxonových testov
pre závislé výbery.
Analýza bola realizovaná pomocou softvérových produktov IBM SPSS Statistics 19 a MS
Excel. Za účelom zachovania kompatibility a rozšírenia výsledkov z analýzy, ktorú uskutočnili
autori tohto príspevku už v minulosti a ktorej výsledky boli publikované napríklad v 7. sa aj
táto analýza uskutočnila primárne na nasledovných podnikových indikátoroch:
1) Tržby;
2) Pridaná hodnota;
3) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení.
Použitá trojica indikátorov bola zvolená v súlade s odporúčaním Chajdiaka (2011) tak, aby
odzrkadľovala základné verzie výstupu interného ekonomického prostredia a jeho efektov.
198
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
3 EMPIRICKÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA
Takmer všetky priemyselné odvetvia hospodárstva SR od recesie, ktorú zaznamenali v roku
2009 sa nachádzajú v neistote medzi fázou oživenia a hrozbou návratu do recesie. Od polovice
roku 2011 zosilneli očakávania návratu fázy recesie slovenskej ekonomiky, a tým pádom aj
slovenského priemyslu. Realita ukázala, že druhé recesné dno globálnej hospodárskej krízy,
ktoré môžeme identifikovať v roku 2012 u väčšiny európskych ekonomík sa v slovenskom
hospodárstve prejavilo len v relatívne výraznom spomalení hospodárskeho rastu. Autori
príspevku, ktorí sú názoru, že slovenský priemysel by mohol aj v blízkej budúcnosti odolať
prepadu, napriek súčasnému vývoju v okolitom geopolitickom priestore.
Vývoj agregovaných ukazovateľov za odvetvie priemyslu SR za roky 2008 až 2012 je
znázornený na Obrázku 1.
Slovenský priemysel
80000
70000
60000
2008
50000
2009
40000
2010
2011
30000
2012
20000
10000
0
Tržby
Pridaná hodnota
Zisk po zdanení
Obrázok 1 – Vývoj vybraných agregovaných ukazovateľov slovenského priemyslu (v mil.€)
Zdroj: Vlastné spracovanie
Ako je vidieť z Obrázku 1, sledované ukazovatele v rokoch 2009 a 2010 nedosiahli úroveň
predkrízového roku 2008. Za celé odvetvie priemyslu sa krízový rok 2009 prejavil
najvýraznejšie pri účtovnom výsledku hospodárenia po zdanení, ktorého hodnota poklesla
v roku 2009 oproti roku 2008 takmer o 40 %. V rokoch 2011 a 2012 úroveň tohto ukazovateľa
postupne dosiahla hodnoty z predkrízového obdobia. Hodnota tržieb sa oproti predkrízovému
roku 2008 znížila v roku 2009 o 20%. Už v roku 2011 vzrástli tržby o 7 % oproti roku 2008,
kým v roku 2012 prekročil objem tržieb ich hodnotu z roku 2008 až o 15 %. V ukazovateli
Pridaná hodnota bol v roku 2009 zaznamenaný menej výrazný pokles v porovnaní s vývojom
predchádzajúcich dvoch indikátorov. V posledných dvoch nami analyzovaných rokoch
môžeme vidieť, že hodnota tohto ukazovateľa je tesne nad úrovňou roku 2008.
Reakciu vybraných odvetví národného hospodárstva Slovenska – ťažobného priemyslu,
stavebníctva, sieťových odvetví, strojárskeho a automobilového priemyslu – na postupný
vznik, prenikanie a doznievanie globálnej hospodárskej krízy v relatívne dynamicky sa
meniacom prostredí slovenskej ekonomiky znázorňuje vývoj zvolených podnikových
indikátorov na Obrázku 2.
199
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Ťažobný priemysel
Výroba stavív
600
500
400
2008
300
2009
2010
200
2011
100
0
Tržby
Pridaná
hodnota
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
Tržby
Zisk po zdanení
Pridaná
hodnota
Zisk po zdanení
Strojársvo
Sieťové odvetvia
25000
14000
12000
20000
10000
2008
8000
2009
6000
2010
4000
2011
2000
2012
2008
15000
2009
10000
2010
2011
5000
2012
0
0
Tržby
Pridaná
hodnota
Tržby
Zisk po
zdanení
-5000
Pridaná
hodnota
Zisk po
zdanení
Obrázok 2 – Vývoj agregovaných ukazovateľov za vybrané priemyselné odvetvia (v mil.€)
Zdroj: Vlastné spracovanie
V odvetví ťažobného priemyslu v roku 2009 a 2010 pokračoval pokles tržieb a pridanej
hodnoty. V roku 2011 tržby a pridaná hodnota rástli, naďalej však zostali pod úrovňou
krízových hodnôt. Ukazovateľ zisku po zdanení poklesol na 90% úroveň roku 2008,
ale v nasledujúcich rokoch 2010 a 2011 rástol rýchlejším tempom ako tržby a v obidvoch
sledovaných rokoch prekročil hodnotu z roku 2008. Dopad krízy sa najvýraznejšie prejavil vo
všetkých sledovaných ukazovateľoch v odvetví výroby stavebných materiálov, kde v roku 2009
oproti roku 2008 tržby poklesli takmer o 29%, pridaná hodnota o 31% a zisk po zdanení až
o 87%. Pokles tržieb a pridanej hodnoty pokračoval aj v roku 2010. V nasledujúcich dvoch
rokoch tržby a pridaná hodnota mierne stúpali, avšak stále nedosiahli predkrízovú úroveň.
Tržby v roku 2012 boli na úrovni 74% roku 2008 a pridaná hodnota v roku 2012 bola na úrovni
64% roku 2008. Najmenej výrazný dopad mal kríza na sieťový priemysel, kde v roku 2009
došlo k poklesu iba v tržbách (5 %), v pridanej hodnote došlo k miernemu nárastu (4,6%) a zisk
vzrástol o 20 %. Rastúci trend v tržbách pokračoval aj v nasledujúcich rokoch, pridaná hodnota
okrem roku 2010 zaostáva za predkrízovou úrovňou. V roku 2011 a 2012 v tomto odvetví zisk
po zdanení presiahol úroveň z predkrízového roku, pričom najvýraznejší nárast bol v roku 2011,
kedy v porovnaní s rokom 2008 vzrástol takmer o 50%. Strojársky priemysel je hnacou silou
slovenského priemyslu, ako aj celej ekonomiky Slovenska. V strojárskom sektore tržby v roku
200
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
2009 v porovnaní s rokom 2008 prepadli o 28%, pridaná hodnota klesla o 16% a za celé
odvetvie bola dosiahnutá účtovná strata. V nasledujúcich rokoch rástli hodnoty všetkých
sledovaných ukazovateľov, pričom v roku 2012 sa napríklad tržby zvýšili o 20% oproti roku
2008. Pri takomto raste tržieb pridaná hodnota rástla pomalším tempom, ale taktiež prekročila
svoju predkrízovú hodnotu o 10%, čo ukazuje, že podniky v tomto odvetví produkujú
efektívnejšie ako pred krízou. Od roku 2009 sa v danom sektore postupne zvyšoval aj zisk po
zdanení, ale nemalé investície strojárov, najmä automobilových, mali podiel na tom, že zisk
rástol o niečo pomalšie ako tržby a pridaná hodnota. Výsledky z agregovaných hodnôt daných
ukazovateľov sme overovali na vybraných podnikoch z každého odvetvia pomocou
neparametrického Wilcoxonovho testu pre závislé výbery, kde sme testovali zhodu mediánov
v predkrízovom roku oproti rokom 2009 až 2012. Rozhodnutia boli robené na hladine
významnosti 0,05. Výsledky sú v tabuľke 3.
Tabuľka 3 – Výsledky Wilcoxonovho testu pre závislé výbery
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výsledky testov sú vo väčšine prípadov v súlade s očakávaniami, ktoré vyplývajú
z agregátnych ukazovateľov za jednotlivé odvetvia. V sektore ťažbobného priemyslu
zamietame nulovú hypotézu o zhode mediánov tržieb roku 2008 s mediánom tržieb v rokoch
2009 a 2011, kde na základe kladnej hodnoty testovacej štatistiky sa ukazuje, že medián tržieb
v sledovaných rokoch je nižší ako v predkrízovom roku. Na základe výberových dát nepodarilo
zamietnuť hypotézu o zhode mediánov tržieb v roku 2008 oproti roku 2012, z čoho môžeme
usudzovať, že tržby v roku 2012 sa dostali na predkrízovú úroveň (aj keď nezamietnutie
nulovej hypotézy môže byť spôsobené nízkym počtom pozorovaní). Podobné výsledky testov
boli dosiahnuté aj pre ukazovateľ pridanej hodnoty v ťažobnom priemysle. Čo sa týka výsledku
hospodárenia v tomto sektore sa nepreukázal štatisticky významný rozdiel mediánov v rokoch
2009 až 2011, záporné znamienko testovacej štatistiky pre test o zhode mediánov v roku 2008
a 2012 indikuje, že hodnota ukazovateľa zisk po zdanení prekročila úroveň z roku 2008.
V odvetví výroby stavebných materiálov zamietame nulovú hypotézu vo všetkých prípadoch,
čo je v súlade s konštatovaním, že na tento sektor mala kríza najvýraznejší dopad. V sieťových
odvetviach sa nepreukázal štatisticky významný rozdiel pri porovnávaní mediánov pri všetkých
finančných ukazovateľoch, okrem ukazovateľa pridaná hodnota, kde sa preukázal štatisticky
významný rozdiel mediánov v sledovaných rokoch oproti predkrízovému roku a výsledky
201
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
testov indikujú, že hodnota ukazovateľa pridaná hodnota je v rokoch 2009 až 2012 vyššia ako
v roku 2008. V strojárskom priemysle sa potvrdila hypotéza o štatisticky významnom rozdiele
medzi mediánmi tržieb v predkrízovom roku a v roku 2009 ako aj pri porovnávaní úrovne
v roku 2010 s rokom 2008, kde úroveň tržieb v rokoch 2009 a 2010 nižšia ako v roku 2008,
naopak v rokoch 2011 a 2012 výsledky testov naznačujú, že úroveň tržieb v strojárskom
priemysle prekročila úroveň z predkrízového roku. Pre ukazovateľ pridaná hodnota sa
nepodarilo zamietnuť nulovú hypotézu o zhode mediánov pre všetky roky okrem roku 2012,
kde výsledok testu ukazuje na dosiahnutie vyššej úrovne tohto ukazovateľa v porovnaní
s predkrízovým rokom. V roku 2009 oproti roku 2008 sa hospodárenie v strojárskom priemysle
prepadalo do červených čísel, čo potvrdil aj výsledok nášho testu, naopak v roku 2011 a 2012
úroveň zisku po zdanení bola vyššia ako v roku 2008. Je potrebné poznamenať, že
nezamietnutie nulovej hypotézy v týchto testoch môže byť spôsobené aj nízkym počtom
pozorovaní.
4 ZÁVER
Výsledky, ku ktorým sme uskutočnením našej analýzy dospeli, predstavujú ďalší postup
v skúmaní priebehu vývoja dopadov krízy z rokov 2008 a 2009 na vybrané priemyselné
odvetvia hospodárstva SR. V nasledovnom období koncentrujeme našu pozornosť na
prolongáciu časových radov na roky 2013 a 2014. Za účelom zobjektivizovania výsledkov je
ambíciou autorov doplniť do analýzy ďalšie vybrané nielen absolútne, ale aj relatívne finančnoekonomické indikátory (vrátane vývoja v oblasti zahraničného obchodu) a aplikovať ďalšie
metódy, ktoré budú relevantným spôsobom charakterizovať reakciu slovenskej ekonomiky na
možné ekonomické zmeny v ďalšom fungovaní finančno-ekonomických mechanizmov nielen
v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie vo všeobecnosti a v rámci eurozóny osobitne.
V tejto súvislosti bude potrebné zohľadniť tiež najnovší vývoj v blízkom geopolitickom
priestore (osobitne vo vzťahu k Ukrajine). Sme názoru, že je potrebné sa stotožniť so slovami
prof. E. Kislingerovej, ktorá vo svojej publikácii [8.] na s. 50 zdôrazňuje, že „v žiadnom
prípade nie je dobré predpovedať obrat v krízovom vývoji len na základe krátkeho časového
radu, vždy je potrebné sledovať celkový vývoj – a to aj v prípade, keď už nové čísla môžu
naznačovať zlepšovanie situácie. Len pohľad na dlhší vývojový trend totiž ukazuje charakter
krízy. Je potrebné posúdiť, nakoľko sa kríza správa ako štandardné obdobie recesie, teda
prirodzená súčasť ekonomického cyklu, a nakoľko má charakter krízy, ktorá vznikla zo
štrukturálnej nerovnováhy trhu.“ Autori príspevku sú v tomto zmysle optimistami a zastávajú
názor, že ak nedôjde k náhlym neočakávaným turbulenciám v ekonomikách, na ktoré je
slovenská ekonomika rozhodujúcim spôsobom naviazaná, máme šancu v najbližšom časovom
horizonte na síce mierny, ale pozitívny ďalší hospodársky rast.
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektov vedeckej grantovej agentúry VEGA
1/0765/12 – „Výskum možností a perspektív použitia tradičných a alternatívnych prístupov vo
finančnom riadení a finančnom rozhodovaní v meniacom sa ekonomickom prostredí“ a VEGA
1/0647/14 – „Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov dynamického
ekonomického prostredia“.
Literatúra:
[1.] Databáza Eurostatu [online] [cit. 2014-09-05].:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
202
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[2.] Databáza Štatistického úradu SR – Slovstat:
http://www.statistics.sk/pls/elisw/metainfo.explorer [online] [cit. 2012-06-15].
[3.] Databáza Univerzálneho registra SR: http://www.cribis.sk/ [online] [cit. 2014-09-05].
www.etrend.sk [online] [cit. 2014-09-05].
[4.] CHAJDIAK, J. 2011. Ekonomika firmy. Bratislava: Statis, 2011. 224 s. ISBN 978-8085659-64-1.
[5.] KRUGMAN, P. 2012. Skoncovat s krizí. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o., 2012. 200 s. ISBN
978-80-7429-294-1.
[6.] KANDEROVÁ, M. – ÚRADNÍČEK, V. Dopad krízy na vývoj vybraných finančných
ukazovateľov v zvolených priemyselných odvetviach v SR. In Forum Statisticum
Slovacum. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 5, s. 60-65.
[7.] KISLINGEROVÁ, E. 2010. Podnik v časech krize. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010.
208 s. ISBN:978-80-247-3136-0.
203
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
BSC SYSTÉM V STRATEGICKOM RIADENÍ PODNIKOV
A JEHO VYUŽÍVANIE V SR
BSC SYSTEM IN STRATEGIC MANAGEMENT OF
COMPANIES AND ITS USE IN SLOVAK REPUBLIC
Eva Kicová1
Kľúčové slová: stratégia, BSC systém, strategický manažment
Abstrakt: Balanced Scorecard je jedným z nástrojov strategického riadenia podniku. Najväčší
prínos BSC systému je zvýšenie úrovne riadenia a komunikácie pre podnik. BSC systém
zvyšuje povedomie všetkých zamestnancov o podnikovej stratégii pričom zlepšuje využívanie
IT technológií v podniku. BSC systém sa skladá zo štyroch perspektív - finančnej, zákazníckej,
učenia sa a perspektívy rastu, ktoré používajú mnoho ukazovateľov. Pri zavedení BSC systému
v podniku je potrebné rešpektovať tieto pohľady. Cieľom tohto článku je vysvetliť podstatu a
význam systému BSC, prínosy jeho zavedenia, a poukázať na úroveň použitia BSC systému v
praxi v slovenských podnikoch a vo svete.
Key words: strategy, BSC system, strategic management
Abstract: Balanced Scorecard is one of the tools of the strategic management. The greatest
benefit from implementation of BSC system is increasing the level of control and
communication in the enterprise. The BSC system increases the awareness of the all employees
of the company strategy and improving the use of IT technology in the enterprise. The BSC
system consists of four perspectives - financial, customer, business and learning and growth
perspective, which use a lot of indicators. When the enterprise is introducing the BSC system,
it should be respected those perspectives. The aim of this article is to explain the methodology
of the BSC system, benefits of implementing this system, and determined the level of use BSC
system in practise in Slovak enterprises and in the world.
JEL Classification: O32
1 PODSTATA A VÝZNAM BSC SYSTÉMU V STRATEGICKOM RIADENÍ
Súčasný vývoj trhovej ekonomiky je charakterizovaný predovšetkým jeho nestálosťou.
Zvyšujú sa nároky na riadenie a organizáciu práce, zvyšuje sa tlak na konkurencieschopnosti
podnikov v konkrétnom hospodárskom odvetví. BSC v strategickom riadení podniku
transformuje poslanie a stratégiu podniku do zrozumiteľného súboru ukazovateľov výkonnosti,
ktoré poskytujú rámec pre posudzovanie jeho stratégie a systému riadenia z rôznych hľadísk,
tzv. perspektív. Kladie dôraz na dosiahnutie finančných výsledkov, avšak zahŕňa aj „hybné
sily“, ktoré umožnia tieto výsledky dosiahnuť. BSC poskytuje rámec pre komunikáciu stratégie
Eva Kicová, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Katedra ekonomiky, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, email: [email protected]
1
204
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
jednotným a pochopiteľným spôsobom, ponúka meradlo pre hodnotenie potenciálnych
investícií, nahrádza rozpočet ako centrum procesu riadenia a stáva sa operačným systémom
nového strategického riadiaceho procesu. Predstavuje teda komplexnú metódu, ktorá rieši
proces strategického riadenia podniku od formulovania vízie a poslania až po implementáciu
stratégie na najnižšej úrovni podniku.
Veľkou prednosťou BSC je jej jasnosť a zreteľnosť pre riadiacich pracovníkov rôzneho
profesijného zamerania. Spolu so strategickou mapou, ktorá je grafickým zobrazením stratégie
podniku, vytvárajú kvalitný základ pre komunikáciu stratégie. Metóda BSC teda nachádza
uplatnenie v širokom spektre podnikových aplikácií. BSC však neslúži len pre potreby
manažmentu podniku, naopak zdôrazňuje, že finančné a nefinančné ukazovatele musia byť
súčasťou informačného systému dostupného pre zamestnancov na všetkých podnikových
úrovniach.
2 DÔVODY PRE IMPLEMENTÁCIU BSC V PRAXI
Zavedenie koncepcie BSC do strategického riadenia podnikov prináša predovšetkým
odstránenie nedostatkov klasických systémov ukazovateľov – zohľadnenie vplyvu inflácie,
faktorov rizika a času, náklady obetovanej príležitosti a zabezpečenie riadenia na základe
neskresleného výsledku hospodárenia, zaistenie významnej pozície pre stratégiu podniku,
podporu najmä pri jej formulovaní a realizácii v podmienkach neustále sa meniaceho
vonkajšieho prostredia a rastúcich konkurenčných síl, podporu využívania nefinančných
informácií vhodných pre riadenie podniku, zaistenie dopĺňania dát z dominantného finančného
účtovníctva o dáta z účtovníctva nefinančného, skvalitnenie reportingu v podniku, urýchlenie
a zjednodušenie procesu plánovania a transparentnosť procesov v podniku zavedením systému
včasného varovania a riadenia v oblasti rizika.
BSC systém dokáže premeniť víziu, poslanie a stratégiu podniku do čiastkových
podnikových plánov a pomocou fungujúcej spätnej väzby kontroluje a riadi ich naplnenie.
Výsledkom zavedenia konceptu BSC je kvalitatívne nový druh organizácie, a to organizácia
zameraná na stratégiu, nielen organizácia s existujúcou stratégiou, pričom stratégia sa stáva
centrom riadiaceho procesu.
3 PERSPEKTÍVY BSC SYSTÉMU
Podstatnými piliermi metódy BSC sú perspektívy, teda hľadiská posudzovania a riadenia
výkonnosti podniku. Každá z perspektív BSC je definovaná stanovením strategických cieľov
v danej oblasti. Pre tieto strategické ciele sú zvolené meradlá ako východiská pre kvantitatívnu
kontrolu, cieľové hodnoty a ďalej strategické akcie, prostredníctvom ktorých má podnik
k vytýčeným cieľom dospieť. Všetky uvedené položky, teda strategické ciele, meradlá, cieľové
hodnoty a strategické akcie, sú vzájomne prepojené väzbami, ktoré fungujú na princípe príčina
– následok.
Odborná literatúra uvádza štyri základné perspektívy BSC, a to finančnú perspektívu,
zákaznícku perspektívu, perspektívu interných procesov a perspektívu učenia sa a rastu
(uvádzaná aj ako perspektíva potenciálov). Podstatnou úlohou týchto perspektív je podpora
rovnováhy medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi podniku a medzi očakávanými výkonmi
a ich hybnými silami. Finančná a zákaznícka perspektíva definujú žiadané výsledky, no
nevysvetľujú spôsob, ako ich dosiahnuť. Túto problematiku rozvíjajú ďalšie dve perspektívy,
teda perspektíva interných podnikových procesov a perspektíva učenia sa a rastu. Hierarchia
205
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
metódy BSC teda logicky postupuje zhora dolu a potvrdzuje významnú vlastnosť BSC, ktorou
sú príčinné súvislosti. Rast odborných a inovačných schopností pracovníkov umožňuje rast
kvality a efektívnosti interných procesov, ktoré sú zas podmienkou pre rastúcu spokojnosť
zákazníkov a zvyšovanie trhového podielu, čo v konečnom dôsledku vedie k zlepšujúcim sa
finančným výsledkom.
Medzi jednotlivými perspektívami prebieha neustály kolobeh ich vzájomného vyvažovania,
t.j. každá zmena v jednej perspektíve sa premietne aj do ostatných perspektív. Je potrebné
podotknúť, že uvedené štyri perspektívy BSC nie sú striktne dané a podnik by si mal ich počet
a štruktúru prispôsobovať podľa svojich potrieb za účelom ich maximálneho využitia. V zásade
však platí, že podnik by nemal pracovať s viac ako šiestimi perspektívami, v opačnom prípade
môže dôjsť k priveľkej zložitosti, neprehľadnosti a nezrozumiteľnosti konceptu.
4 VYUŽÍVANIE BSC SYSTÉMU V STRATEGICKOM RIADENÍ V SR
Metóda Balanced Scorecard sa teší medzi podnikmi vo svete čoraz väčšej obľube. Podľa
prieskumu spoločnosti Bain & Company, ktorá každoročne vyhodnocuje používanie a
efektívnosť manažérskych nástrojov medzi organizáciami celého sveta, sa systém BSC
prepracoval v roku 2012 na 5. priečku v hodnotení desiatich najpoužívanejších manažérskych
nástrojov. [5]
V súvislosti s týmto zistením súvisí, aká je aktuálna pozícia systému BSC na Slovensku.
Prieskum bol realizovaný v septembri až novembri 2013 s cieľom objasniť využitie a vôbec
poznanie tohto významného manažérskeho nástroja medzi organizáciami vo vybranom regióne
SR. Štatistickým súborom, ktorý je vymedzený cieľom prieskumu a pre ktorý vyvodzujeme
závery, boli podnikateľské subjekty pôsobiace na území Žilinského kraja. Prieskum bol
realizovaný prostredníctvom dotazníka zaslaného respondentom v súlade s podmienkami
náhodného výberu.
Dotazník bol určený pre manažment podniku a obsahoval 9 uzatvorených otázok
s možnosťou 1 alebo viacerých odpovedí, pričom niektoré otázky dovoľovali pod možnosťou
„iné“ uviesť vlastný komentár k problematike. Respondenti boli kontaktovaní prostredníctvom
telefónu, alebo prostredníctvom e-mailu obsahujúceho internetový odkaz na stránku
www.thesistools.com, kde respondent mohol pohodlne vyplniť a odoslať krátky dotazník
zameraný na využívanie manažérskych nástrojov v praxi. Kontakty na organizácie boli získané
dôkladným, no v princípe jednoduchým vyhľadávaním na internete. Oslovených bolo 62
subjektov a miera návratnosti dosiahla úroveň 77%.
Prvé tri otázky dotazníka boli zamerané na identifikáciu respondentov. Tieto otázky boli
zamerané na zistenie aktuálneho počtu zamestnancov osloveného podniku, výška ich ročného
obratu a sektor národného hospodárstva, v ktorom daná organizácia pôsobí. Z hľadiska kritéria
počtu zamestnancov sa prieskumu zúčastnilo 21 malých podnikov s počtom zamestnancov do
50, 15 stredných podnikov s počtom zamestnancov od 51 do 250 a 12 veľkých podnikov s viac
ako 250 zamestnancami. Podľa veľkosti ročného obratu tvorili najväčšiu časť (44%) podniky
s ročným obratom od 10 do 50 mil. € a po 28% dosiahli podniky s ročným obratom do 10 mil.
€ a podniky s ročným obratom nad 50 mil. €. Z hľadiska druhu vykonávanej činnosti
zastupovalo primárny sektor 6 organizácií, sekundárny sektor 21 organizácií, terciárny sektor
19 a 2 organizácie pochádzali z kvarciárneho sektora národného hospodárstva.
Štvrtá otázka dotazníka bola zameraná na manažérske nástroje, resp. metódy používajú.
Východiskom pre ich zadanie bola správa spoločnosti Bain & Company uverejnená 8. mája
206
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
2013 pod názvom „Management Tools and Trends 2013“, ktorá každoročne hodnotí používanie
a spokojnosť s 25 populárnymi manažérskymi metódami po celom svete. V súčasnosti
spoločnosť disponuje s viac ako 12 000 kontaktmi na respondentov, čo jej umožňuje
systematicky zisťovať efektívnosť celosvetovo využívaných manažérskych nástrojov. Pre
účely nášho prieskumu sme respondentom dali na výber 10 najpoužívanejších manažérskych
nástrojov v roku 2012 podľa vyššie uvedenej správy, a to: Balanced Scorecard, Benchmarking,
Change Management Programs, Core Competencies, CRM, Employee Engagement Surveys,
Formulácia misie a vízie podniku, Outsourcing, Strategické plánovanie a Supply Chain
Management. K uvedeným sme doplnili ďalšie, podľa nášho názoru významné, nástroje,
ktorými sú Reinžiniering procesov, Segmentácia zákazníkov, Open Innovation, TQM
a respondenti mohli uviesť ďalšie nimi využívané manažérske nástroje pod možnosťou „iné“.
Z výsledkov dotazníka možno konštatovať, že malé podniky v žilinskom kraji využívajú
v priemere 3,2 manažérskych nástrojov na podnik, stredné podniky 3,5 nástroja a manažérom
veľkých podnikov pri riadení pomáha v priemere 8,2 nástrojov. Organizácie v Žilinskom kraji
najviac využívajú Outsourcing (73%), CRM (69%) a Strategické plánovanie (64%), najmenej
sú z uvedených nástrojov používané Change Management Programs (0%), Balanced Scorecard
(4%) a Reinžiniering procesov (4%). V možnosti „iné“ neuviedli respondenti žiadny ďalší
nástroj. Kompletné poradie využívania manažérskych nástrojov je uvedené v nasledujúcej
tabuľke:
Tabuľka č. 1 - Prehľad používania manažérskych nástrojov v SR
Miesto
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
12
14
Manažérsky nástroj
Outsourcing
Customer Relationship Management
Strategické plánovanie
Total Quality Management
Segmentácia zákazníkov
Formulácia misie a vízie podniku
Benchmarking
Open Innovation
Supply Chain Management
Employee Engagement Surveys
Core Competencies
Balanced Scorecard
Reinžiniering procesov (BPR)
Change Management Programs
Počet podnikov
Percentuálny podiel
35
33
31
23
21
19
13
11
11
10
4
2
2
0
73%
69%
64%
48%
44%
40%
27%
23%
23%
21%
8%
4%
4%
0%
Zdroj: vlastné spracovanie
Obrázok 1 znázorňuje porovnanie používania manažérskych nástrojov na základe nami
realizovaného prieskumu a prieskumu spoločnosti Bain & Company. Z uvedeného obrázku je
vidieť, že systém Balanced Scorecard, ktorý je hlavným predmetom nášho prieskumu, je
celosvetovo využívaný až 38% podnikov a obsadil 5. priečku po najpoužívanejších nástrojoch
Strategické plánovanie, CRM, Employee Engagement Surveys a Benchmarking, kým medzi
organizáciami Žilinského kraja je až 12- tym využívaným nástrojom so svojím 4%-ným
podielom.
207
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
80%
69%
60%
38%
40%
20%
0%
40%
35% 36%
73%
43%
64%
43%
40% 33%
27%
4%
0%
8%
21%
36%
43%
34%
23%
v SR
vo svete
Obrázok 1 - Prehľad používania manažérskych nástrojov v SR a vo svete
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Bain & Co.: Management Toos and Trends 2013
Piatou a šiestou otázkou nášho dotazníka sme zisťovali, či si podniky stanovujú dlhodobé
ciele, ak áno, v akej oblasti a či majú stratégiu na ich dosiahnutie. Siedma až deviata otázka sa
týkala priamo systému Balanced Scorecard, jeho využívania, resp. nevyužívania.
Z prieskumu vyplynulo, že 88% respondentov si stanovuje dlhodobé ciele, avšak len 20%
respondentov má aj stanovenú stratégiu na ich dosiahnutie. Až 72% podnikov prehlásilo, že si
stratégiu nestanovuje a 8% účastníkov prieskumu využilo možnosť „neviem“. Smutný je fakt,
že napriek tomu, že až 48% podnikov si stanovuje dlhodobé ciele vo finančných aj
nefinančných oblastiach, systém Balanced Scorecard využívajú len 4% z nich, čo vzhľadom na
veľkosť našej skúmanej vzorky predstavuje 2 organizácie. Od nich sme na otázku „V čom vidíte
najväčšie ťažkosti pri realizácii BSC“ dostali odpoveď, že najväčšie ťažkosti mali s vyjasnením
stratégie, strategických cieľov, objektívnych ukazovateľov a akcií (1 respondent)
a s implementáciou systému v rámci celého podniku (1 respondent). Ostatní respondenti ako
dôvod nevyužívania systému BSC uviedli spokojnosť s aktuálnym systémom riadenia, ktorý
neplánujú meniť (36%), vysoká finančná, organizačná a časová náročnosť (32%) a 24%
respondentov sa priznalo, že tento systém nepozná.
Zvolená vzorka prieskumu je síce relatívne malá v porovnaní s veľkosťou základného súboru
a 77% návratnosť dotazníka sa síce dá považovať za uspokojivé číslo, avšak z hľadiska využitia
teórie pravdepodobnosti je nepostačujúca. Cieľom nášho prieskumu však nebolo detailné
poznanie problematiky Balanced Scorecard v podmienkach SR, ale zistenie, do akej miery
systém BSC manažéri organizácií poznajú, resp. ho využívajú. Z výsledkov prieskumu možno
konštatovať, že znalosť systému BSC v podmienkach SR je na pomerne nízkej úrovni. Na
druhej strane takmer polovica respondentov (z manažmentu podniku) si uvedomuje dôležitosť
nielen finančných, ale aj nefinančných cieľov a ukazovateľov, takmer štvrtina opýtaných
o systéme BSC nikdy nepočula, teda nedokáže posúdiť a využiť výhody, ktoré tento
celosvetovo uznávaný manažérsky nástroj ponúka.
BSC systém sa vo svete teší čoraz väčšej obľube. Vlastníci, manažéri, ale aj samotní výkonní
pracovníci mnohých podnikov oceňujú jeho prínos k prosperite podniku a napĺňaniu cieľov
208
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
nielen podniku ako celku, ale aj osobných cieľov samotných zamestnancov. Myslenie
z hľadiska jednotlivých perspektív systému BSC, dôraz aj na nefinančné aspekty činnosti
podniku a logický postup v zmysle akceptácie vzťahov príčin a následkov vo fungovaní
podniku nasmeruje podnik k úspešnému dosiahnutiu svojho poslania a vízie. Naším
prieskumom vo vybranom regióne SR sme zistili, že nielen používanie, ale aj samotná znalosť
tohto významného manažérskeho nástroja je v slovenských podnikoch v porovnaní s ostatnými
krajinami na veľmi nízkej úrovni, a to aj napriek tomu, že takmer polovica respondentov si
uvedomuje popri význame finančných cieľov aj dôležitosť cieľov nefinančných.
Literatúra:
[1.] BIRNEROVÁ, E. – KRÁĽ. P. 2010. Strategický marketing. 1.vyd. Žilina : EDIS
vydavateľstvo ŽU v Žiline, 2010. 249s. ISBN 978-80-554-0220-8.
[2.] FUSKOVÁ, L.: Využitie metodiky BSC systému v strategickom riadení vybraného
podniku, diplomová práca, Žilina 2014,
[3.] HORVÁTH & PARTNERS. 2002. Balanced Scorecard v praxi. 1.vyd. Praha : Profess
Consulting s.r.o., 2002. 386s. ISBN 80-7259-018-9
[4.] KAPLAN, R. – NORTON, D. 2010. Efektivní systém řízení strategie. 1.vyd. Praha :
Management Press, 2010. 325s. ISBN 978-80-7261-203-1
[5.] Management tools and trends 2013 [online]. Dostupné na internete:
<http://www.bain.com/publications/articles/management-tools-and-trends-2013.aspx>
[6.] SLÁVIK, Š. 2009. Strategický manažment. 2.vyd. Bratislava : Sprint dva, 2009. 403s.
ISBN 978-80-89393-08-4
209
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
VALUE AT RISK A TEORETICKÉ ASPEKTY
KOHERENTNÝCH MIER RIZIKA
VALUE AT RISK AND THEORETICAL ASPECTS OF
COHERENT LEVEL OF RISK
Tomáš Klieštik1 - Hana Maťová2 - Hubert Paluš3
Kľúčové slová: hodnota v riziku, neistota, pravdepodobnosť
Abstrakt: Riziko v najširšom poňatí predstavuje možnosť vzniku určitej udalosti s výsledkom
odchyľujúcim sa od očakávaného negatívnym smerom s určitou pravdepodobnosťou. Ide teda
o kvantitatívnu veličinu spojenú s pojmom neistota. Value at Risk je takou metrikou rizika,
ktorá kvantifikuje neistotu v určitej kombinácii. VaR bol bez pochyby istou revolúciou v oblasti
riadenia rizík. Odkedy sa tato miera rizika začala používať, sa ukázalo, že ma množstvo
užitočných vlastnosti, ktoré niektorým dovtedy používaným nástrojom chýbali. Medzi tieto
výhody patri napríklad jeho univerzálnosť, všeobecnosť kedy zachycuje na rozdiel od durácie
viacero druhov rizík, jednoduchosť alebo merná jednotka. Počas obdobia jeho využívania však
bolo odhalených množstvo nedostatkov, ktoré však boli prostredníctvom ďalších mier rizika
postupne odstraňovane. Medzi základné nedostatky patrí porušenie princípu subaditívnosti.
Danou problematikou sa bude zaoberať predkladaný článok.
Key words: Value at Risk, uncertainty, probability
Abstract: Risk, in its widest meaning, represents the possibility of occurrence of a certain
event, with a certain probability, and the result of which differs from expectations in a negative
way. It is therefore a quantitative variable associated with the concept of uncertainty. Value at
Risk is a risk measure quantifying uncertainty in a certain combination. Value at Risk is
understood as a revolution in risk management. Since this risk measure came to use, multiple
useful properties, which were missing in some of the tools used before, emerged. One of these
advantages is e.g. its universality (where unlike duration, it evaluates multiple types of risks),
simplicity or measurement unit. Yet, during its employment many imperfections have been
discovered; which were, however, progressively eliminated by other risk measures. One of the
fundamental shortcomings of Value at Risk is the subadditive principle violation. The article is
dedicated to the outlined issues.
JEL Classification: C01,C02
doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Katedra ekonomiky, FPEDAS ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina,
[email protected]
2
Hana Maťová, Ing. PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Katedra marketingu, obchodu a svetového
lesníctva, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, e-mail: [email protected], priezvisko autora, tituly, adresa
pracoviska, telefón, e-mail (Name, surname, titles, job address, phone number, email)
3
Hubert Paluš, doc. Ing. PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Katedra marketingu, obchodu a svetového
lesníctva, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, e-mail: [email protected]
1
210
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
1 ÚVOD
Funkcia hustoty – zisk/strata
1% pravdepodobnosť
Manažment rizika prešiel počas niekoľkých minulých rokov významnou revolúciou. Táto
revolúcia bola odštartovaná metódou Value at Risk, novou metódou na meranie rizika
finančného trhu, ktorá bola vyvinutá ako odpoveď na finančné pohromy zo začiatku 90-tych
rokov. Zjednodušene povedané VaR sumarizuje najhoršiu možnú stratu, ktorá neprekoná
určenú úroveň pravdepodobnosti. Na základe VaR môže subjekt vystavený riziku povedať, že
denné VaR ich obchodovaného portfólia je 50 miliónov dolárov s 99 percentnou
pravdepodobnosťou. Inak povedané je iba jedna šanca zo sto, že sa prihodí strata väčšia ako 50
miliónov dolárov. Toto jedno číslo vyjadruje vystavenie subjektu trhovému riziku, rovnako ako
aj možnosti nepriaznivého pohybu. Daná skutočnosť je znázornená na nasledujúcom obrázku,
kde maximálna možná denná strata je vyšrafovaná časť funkcie hustoty.
VAR 0,99
Zisk/strata
Obrázok 1 – Grafické znázornenie maximálnej straty podľa koncepcie VaR
Akcionári a manažéri sa môžu potom rozhodnúť či sa cítia „bezpečne“ s takouto úrovňou
rizika. Ak odpoveď znie nie, potom je možné použiť postup výpočtu VaR na rozhodnutie, kde
treba znížiť riziko.
Pri kvantifikácii trhového rizika sa používajú vývoj cien sledovaných aktív v čase, t.j.
aproximujeme ceny na mieru výnosnosti:
Rt 
Pt  Pt1
Pt1
(1)
kde, Pt je cena aktíva v čase t a Pt-1 je jeho cena v bezprostredne predchádzajúcom období.
Čas medzi dvoma obdobiami musí byť vždy rovnaký. Vývoj cien aktív je náhodný, podľa teórie
efektívnych trhov sa pohybuje podľa tzv. náhodnej prechádzky [1]. Existuje niekoľko prístupov
ku kvantifikácii rizika, my budeme chápať riziko ako negatívnu odchýlku, t.j. budeme
potrebovať poznať pravdepodobnostné rozdelenie straty [3]:
L R
kde L je strata a R je miera výnosnosti.
211
(2)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
2 KOHERENTÉ MIERY RIZIKA
Tato trieda mier rizika bola špecifikovaná vlastnosťami, ktoré zachytávajú v praxi
elementárne a viac-menej intuitívne vzťahy, no napriek tomu u mnohých pomerne často
používaných mier rizika často absentujú. Ak chceme fundovane kvantifikovať rizikovosť
finančných nástrojov (mieru rizika r) musí náhodná funkcia výnosnosti ale najmä straty spĺňať
päť podmienok koherentnosti:
1. Monotónnosť,
2. subaditivitu,
3. pozitívnu homogenitu,
4. translačnú invarianciu,
5. relevanciu.
Monotónnosť
Uvedená vlastnosť rizika nám vyjadruje skutočnosť, že čím nižšia je čistá budúca hodnota
pozície, tým vyššie riziko ako investor podstupujeme. Pokiaľ aktívum L1 nadobúda nižšie
hodnoty ako aktívum L2, potom riziko aktíva L1 musí byť vyššie ako riziko aktíva L2.
L1  L2  r  L1   r  L2 
(3)
Subaditivita
Význam požiadavky subaditivity je intuitívny. Riziko investície realizované súčasne vo
viacerých pozíciách nemôže byť vyššie než súčet jednotlivých rizík. Na základe danej
skutočnosti sme potom schopní vykonať horný odhad rizika z viacerých rizikových pozícii.
r(L1  L2 )  r  L1   r  L2 
(4)
Ak by neexistovala subaditivita (5) mohla by nastať situácia, kedy celkové riziko dvoch
investorov investujúcich do aktív L1 a L2 by bolo nižšie ako riziko ktorému by bol vystavený
individuálny investor alokujúci svoje finančné zdroje do aktív L1 a L2 súčasne.
r(L1  L2 )  r  L1   r  L2 
(5)
Čo je v samozrejme v rozpore s realitou, kedy investori diverzifikujú svoje riziko, jeho
rozložením na viacero aktív.
Pozitívna homogenita
Zmena veľkosti pozície priamoúmerne závisí od veľkosti rizika, t.j. zvyšovanie/znižovanie
pozície v aktíve L1 znamená zvyšovanie/znižovanie rizika tejto pozície, a to v rovnakom
pomere. Číslo α predstavuje škálovací faktor miery rizika.
r(  L1)    r  L1 ,   0
(6)
Translačná invariancia
Je vyjadrením skutočnosti, že riziko portfólia tvoreného bezrizikovým aktívom do ktorého
sme investovali čiastku α a aktívom s výnosom závislým od veľkosti strát L1, je ovplyvnené
len náhodnou veličinou L1.
212
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
r(  L1)  r  L1  ,   0
(7)
Z danej skutočnosti vyplýva, že ak investujeme celý investičný rozpočet r(L1) do
referenčného, bezrizikového inštrumentu, potom je riziko celej investície rovné nule, pretože
musí platiť:
r  L1  r  L1   r  L1   r  L1   0
(8)
Relevancia
Od miery rizika požadujeme, aby stratová pozícia mala kladné riziko. Pretože ak
investujeme určitú čiastku do aktíva, ktorého čistá budúca hodnota je záporná, dostaneme sa
mimo prípustnú investičnú množinu.
r  L1   0
(9)
Ako už bolo spomínané VaR predstavuje maximálnu možnú stratu z investície do
finančného aktíva na určitej hladine spoľahlivosti za určité časové obdobie [X,Y,Z].

VaR (X ) inf x FX (x)   FX1(), 0   1
(10)
3 KRITIKA VAR
Najvýraznejšou výhodou VaR je možnosť jej aplikácie na akýkoľvek finančný inštrument.
Okrem toho navyše algoritmom metodiky VaR získame výsledok v rovnakých jednotkách.
Avšak priamym výberom kvantilu strácame pomerne veľké množstvo informácii vo zvyšku
pravdepodobnostného rozdelenia, ktoré môže vykazovať ťažké alebo zvlnené konce.
Kľúčovou vlastnosťou koherentných mier rizika je subaditivita, pretože má zásadný vplyv
na možnosť agregácie, alokácie a diverzifikácie rizika. Tato vlastnosť vyjadruje prirodzene
a logické očakávanie, že riziko diverzifikovaného portfólia nie je väčšie ako súčet rizík
jednotlivých aktív alokovaných v portfóliu, t.j. pokiaľ rozdelíme určitú čiastku medzi viacero
finančných aktív, tak logicky nevzniká, resp. by nemalo vznikať ďalšie riziko. A pravé tuto
vlastnosť všeobecne nespĺňa metodológia VaR. Použijeme ilustračný príklad od autora Zagsta
[2].
Máme dve nezávislé náhodné premenné X1 a X2 definované ako:
1, probability 0,1
X1   X2   
1, probability 0,8
 1, probability 0,1

Ak stanovíme hladinu významnosti α = 0,12. Pre dané náhodné veličiny potom platí
VaR0,12 (X1) VaR0,12 (X2 )  0
A pre súčet X1 + X2 platí
213
(11)
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
2,
1,

 X1  X2    0,
 1,

 2,
probability 0,01
probability 0,16
probability 0,66
probability 0,16
probability 0,01
Odkiaľ dostávame

(12)

VaR0,12  X1  X2   inf x FX1X2 (x)  0,12
 (1) 1
 VaR0,12  X1  VaR0,12  X2   0
(13)
Na základe čoho je jasné, že VaR nie je subaditívna.
4 ZÁVER
Oponenti [2,4]VaR argumentujú najmä nesplnenými predpokladmi, ktoré sú pri výpočte
nutné. Dokonca niektorí kritici tvrdia, že na výpočet VaR sa použili matematické a štatistické
modely z „prírodného“ sveta, v ktorom dobre fungujú, avšak použitie týchto modelov na
sociologický resp. ekonomický systém často zlyháva. Autori sa empirickými prácami snažia
dokázať irelevantnosť odhadov VaR a poukazujú na možný opačný následok použitia VaR, čo
je rovnako nebezpečné ako keď pilot používa pokazený výškomer a dôveruje mu. Tento pilot
pravdepodobne havaruje skôr, ako pilot, ktorý vie že sa musí zaobísť bez výškomeru. Situácia
s aplikáciou VaR sa rapídne zmenila po vypuknutí finančnej krízy. Nedostatok VaR v podobe
možnosti priradenia vyššieho rizika diverzifikovanému portfóliu bol spočiatku vnímaný ako
čisto akademicky bez podstatných praktických dôsledkov, no dnes je aj v praxi považovaný za
veľmi dôležitý. Pri výpočte VaR v parametrických modeloch sa často predpokladá normalita
výnosov aktív, no tento predpoklad bol obzvlášť v obdobiach neistoty na finančných trhoch
spochybnený. Zatiaľ čo zmena parametrov normálneho rozdelenia indukuje aspoň posun
kvantilu, pri empirických odhadoch VaR nereaguje na zmenu chvostu rozdelenia, a prirodzená
výčitka, že celu svoju informáciu zakladá na jedinej hodnote a nehovorí nič o strate ktorá VaR
prekročí, je ešte o to opodstatnenejšia. V dôsledku týchto nedostatkov bolo počas prvotnej fázy
finančnej krízy nameraných podstatne viac hodnôt prekračujúcich VaR, než indikoval zvolený
konfidenčný interval.
Na odstránenie daných nedostatkov sa používajú určité modifikácie základnej Value at Risk.
Patria sem metódy:

Conditional Value at Risk – CVaR,

Average Value at Risk – AVaR,

Weighted Average Value at Risk – WAVaR,

Median Value at Risk – MVaR,

Quantile Value at Risk – QvaR.

a iné.
214
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tento príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy: KLIEŠTIK, T.: Projekt VEGA 1/0656/14Výskum možností aplikácie kreditných defaultných modelov v podmienkach SR ako nástroja
objektívnej kvantifikácie kreditných rizík podnikateľských subjektov.
Tento článok vznikol v nadväznosti na riešený projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
s názvom „Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej
spoločnosti na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ITMS 26110230083.“
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Literatúra:
[1.] ARTZNER, P., DELBAEN, F., EBER, J. M., HEATH, D. 1999. Coherent Measures of
Risk, Mathematical Finance, 1999, roč. 3, s. 203-228.
[2.] ZAGST, R., 2002. Interest Rate Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New
York 2002, Inc., s. 253-266.
[3.] EMBRECHTS, P., 2000. Extreme value theory: Potential and limitations as an integrated
risk management tool. Derivatives Use, Trading and Regulation, 2000, roč. 6, s. 449–456.
[4.] ACERBI, C., 2002. Spectral measures of risk: A coherent representation of subjective
risk aversion. Journal of Banking and Finance, 2002, roč. 26, s. 1505–1518.
215
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
DETERMINATION OF CREDIT RISK IN CONTEXT OF
GLOBALIZATION
Katarína Kočišová1 - Mária Mišanková2
Key words: Credit risk, company, assets, liabilities, measurement
Abstract: Companies are exposed during their activities to many types of risks. Main are
market, operational and credit risk. In last fifteen – twenty years the need to model and quantify
of credit risk has become more urgent because of rapid growth of provided loans and credits,
and also because of bankruptcy of any big companies. In present, we can talk about two groups
of models which can estimated credit risk: structural and reduced form model. Structural models
are 20 years older than reduced form models. It begins to discovered third group of model,
hybrid model, because of increasing competitive between structural and reduced form model.
Hybrid models contains elements of structural and reduced form models. This article is focused
on the determination of credit risk by the use of various models.
JEL Classification: G10
1 INTRODUCTION
Risk express uncertainty associated with expected yield. Credit risk makes, that the issuer of
bond may be not able to repay his debt and interests. It express credibility, reliability, the ability
of issuers of securities to meet their commitments. Measure of credit risk is assessment of
specialized agencies that allocate specific rating to each company.
Today´s financial markets are independent at each other, it means that crisis on Asian market
also affects European and American market. Basel Committee recommends banks to use more
sophisticated measurement techniques of credit risk. The main reason is the create safer world,
avoiding financial crises and collapse of society. To ensure of previous things are used
developed models of credit risk.
2 STRUCTURAL MODELS
There are two main types of credit risk models. The first are structural models which attempt
to determine the time of default by the use of structural variables of the company such as value
of corporate assets and liabilities. It creates explicit assumptions about dynamics of company´s
variables and about situation which is starting gear of default events.
The basis for the first generation of structural models was Merton´s work (1974) whose
model is based on traditional analysis of accounting company´s information. It is general known
that the financial analysis can presented incorrect picture about real financial condition and
future prosperity of company because accounting principles are mainly oriented backward and
Katarína, Kočišová, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Katedra ekonomiky, 0415133227, [email protected]
2
Mária, Mišanková, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Katedra ekonomiky, 0415133227, [email protected]
1
216
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
information which are necessary to predict future dynamics of corporate values are contained
in the last development.
Merton´s theory is built on the theory of option pricing under the Black and Scholes (1973).
Altman, Brady, Resti and Stironi (2001) are deal with this model. Assumption of this model is
perfect market, it means there are not exist any transaction costs or taxes, borrowing and lending
are going in the same level of interest rate. Approach to selling shares is unlimited and there is
no indivisibility of assets. In this model occurs the time of inability to repay debt if the value of
company´s assets decrease below the value of liabilities and all important components of credit
risk (outstanding and rate return) in case of inability to repay the debt are the function of
structural characteristics of company.
Probability of default and expected rate of return are depend inversely. If the value of the
firm increases, the probability of default is decreasing while height rate of return is increasing.
In this model is assumed that commitments are consisted only from one debt (zero-coupon bond
and face-value x) and the interest rate is constant. Equity value of the company is modeled as
call option.
Profit of buyer of the call option (call option seller loss) is defined as:
Z  max(0,VA  X )  c
(1)
where c is the price of call option.
Buyer profit from put option (put option seller loss) is defined:
Z  max(0, X VA )  p
(2)
where p is the price of put option.
Table 1 – Refund the debt at the maturity day
Assets
Default
Non default
VA  X
VA  X
Bond
Property
X
VA  X
VA
0
Source: Klieštik, 2009, p. 38.
2 REDUCED MODELS
Reduced models were created by Robert Jarrow and Stuart Turnbull (1995) and its formation
was the reaction for lacks of structural models. Reduced form of models of credit risk are not
used as inputs full information which is attached to the structure of company´s assets and
liabilities but incomplete information, it means information that is mediated by market. Unlike
the previous forms, it can be exactly predicted the moment company falls into default and
become unable to repay its obligations. This form therefore much better describes reality when
the market never has complete information and its knowledge is limited. Therefore this group
includes especially models which are used commercially.
In these models default is not modeled by using actual state of company and the value of its
assets but there are explicit assumptions for dynamics of default and rate of return. The rate of
return is constant stochastic variable given exogenous and independent on the probability of
default. Both variables are modeled independently of structural characteristics of the company
217
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
and are modeled using a random process. Probability of default is not predictable in this model
and rate of return can be stochastically changed in the case of default (Valášková, 2014, 135).
Reduced models assume that the probability of default in any time interval is nonzero and
are distributed according to the ways of parameterization of rate of return. The rate of return is
conditioned by seniority, ensuring of bond, industry specifics and macroeconomic indicators.
Models which are continuous in the time show that the price of whatever claim can be calculated
as conditional mathematical expectation with modified discount factor.
2.1 CreditMetrics (Credit Migration Analysis)
Measurement model of credit risk CreditMetrics, which was first published in 1997 and
created by J. P. Morgan, is available to evaluation of a portfolio of bonds and belongs into the
category “mark-to-markt mode” (which are based on rating systems). These types of models
are based on contention that at the end of the risk horizon debtor can be located in whichever
of n defined rating grades. Rating degree changes in the time when it occurs the change of the
probability of debtor default. Changes of portfolio value are caused only by possible changes
in credibility of the debtor which are expressed by rating category.
Analysis of credit risk is in this model based on ratings and transitions between individual
rating degrees. The first step is an individual assessment of each debtor and their consecutive
combination into portfolios by using correlations. Changes in portfolio value are exclusively
associated with eventual migration in credit quality of each obligor, it means with the failure of
the debtor. Credit risk reacts to changes in the credit quality of to debtor expressed by relevant
rating degree. Portfolio approach to credit risk allow to measure the exposure rate to credit risk
on the portfolio at all but also on many other levels such as industry or rating category (Klieštik,
2009).
The basics of CreditMetrics are based on Merton´s work. Merton mode was however
extended on the assumption that yields from company´s assets determine not only the
probability of default but also the probability of migration into other rating degree. It is assumed
that yields are normally distributed therefore the change in credit quality of company is occurred
in the case that yields fall to certain level in the normal distribution. Model uses the distribution
the present value of assets which consider all possible transitions of asset rating from one rating
category to another rating category in the given risk horizon.
This method at first assigns by rating pair the probability in which occurs and then determine
for every rating pair current portfolio value. For example when occurs migration of portfolio
rating from AAA to BBB will be present value greater than in the case of migration of rating
from AAA to CC. Compared are migration variances and probabilities in which they can occur.
It means that the larger is variance of present value of portfolio the portfolio is more risky and
it is assigned by a lower rating.
2.2 CreditRisk+
Method CreditRisk+ was developed by company Credi Suisse Financial Products and
belongs into groups “default-mode” models. The main feature is the assignment of probability
to asset default in the portfolio. Assets with equal probability are then sorted into different
classes and overall exposure against risk is given by expected loss amounts of all classes.
218
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
In the model CreditRisk+ is not specified any assumptions about the causes of default. Each
debtor can be situated in only two possible states at the end of risk period (Spuchľaková, Cúg,
2014):
1. default,
2. non-default.
Essential inputs into the model are exposures of financial institutions towards individual
borrowers and probability of borrowers default. In the CreditRisk+ model is the rate of return
exogenous constant parameter which is independent of market risk and risk of downgrade.
It is assumed that (Bartošová, 2008, 56):
1. for the loan is the probability the same in given time horizon of default like in the same
arbitrary time horizon ,
2. for a large number of borrowers, the probability of default of individual debtor is low
and count of defaults that are appeared in given is independent of the amount of default
in the past time horizons.
3 CONCLUSION
The structural model is particularly useful for practitioners in the credit portfolio and credit
risk management fields. The intuitive economic interpretation of the model facilitates consistent
discussion regarding variety of credit risk exposures. Analysis of corporate transaction is also
possible with the structural model. If an analyst wants to understand the impact on credit quality
of increased borrowing, share repurchases, or the acquisition´s implications. The ability to
diagnose the input and output of the structural model in terms of understandable economic
variables (market leverage, asset volatility as a proxy for business risk) facilitates better
communication among loan originators, credit analysts, and credit portfolio managers.
Structural models are important because (Cisko, Klieštik, 2013), (Búc, Križanová, Klieštik,
2013):
1. Pricing debt, equity and other corporate securities – essential for investors, other
companies and advisors.
2. Estimating default probabilities – useful for investors and policymakers.
3. Determining optimal capital structure decision – essential for firms.
4. Analyzing most corporate decision that affects cash flow – determines value-maximizing
decision.
5. Determining the impact of policy changes on firm´s values and decisions.
The contribution is an output of the science project VEGA 1/0656/14- Research of Possibilities
of Credit Default Models Application in Conditions of the SR as a Tool for Objective
Quantification of Businesses Credit Risks
219
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
References:
[1.] ALTMAN, E.; BRADY, B.; RESTI, A.; SIRONI, A. 2001. Analyzing and Explaining
Default Recovery Rates. In ISDA Research Report. 2001. www.isda.org.
[2.] BARTOŠOVÁ, V. 2008. Financial analysis and planning. Žilina: University of Žilina,
2008. 82 p. ISBN 978-80-554-0001-3.
[3.] BLACK, F.; SCHOLES. M. 1973. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. In
Journal of Political Economy. 1973. vol. 81, pp. 637-654.
[4.] BÚC, D.; KRIŽANOVÁ, A.; KLIEŠTIK, T. 2013. Description and quantification of the
risks of Intelligent Transport Systems. In Transport Means. 2013. pp. 181-184.
[5.] CISKO, Š.; KLIEŠTIK, T. 2013. Finančný manažment podniku II. Žilina: University of
Žilina, 2013. 775 p. ISBN 978-80-554-0684-8.
[6.] JARROW, R.; TURNBULL, S. 1995. Pricing Derivates on Financial Securities Subjects
to Credit Risk. In Journal of Finance. 1995. vol. 50, pp. 53-85.
[7.] KLIEŠTIK, T. Quantification Effectivness Activities Traffic Company by the Rules of
Data Envelopment Analysis. In Economics and management. 2009. vol. 12, pp. 133-145.
[8.] MERTON, R. 1974. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest
Rates. In Journal of Finance. 1974. vol. 29, p. 449-470.
[9.] SPUCHĽAKOVÁ, E.; CÚG, J. 2014. Lost Given Default and the Credit Risk. In
Internation Conference on Management, Education, Business and Information Science.
2014. pp. 12-15.
[10.] VALÁŠKOVÁ, K. 2014. Quantification on Applied Social Science. In Infomration
Engineering Research Institute USA. 2014. pp. 133-138.
220
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
METÓDY MERANIA KREDITNÉHO RIZIKA
METHODS OF CREDIT RISK MEASUREMENT
Boris Kollár1 - Katarína Valášková2
Kľúčové slová: kreditné riziko, default, predikcia, model
Abstrakt: Presná a včasná kvantifikácia kreditného rizika naberá v podmienkach globalizácie
na význame. Cieľom tohto článku je predstaviť niekoľko z najpoužívanejších prístupov
k meraniu kreditného rizika. Tieto systémy sa odlišujú z hľadiska komplikovanosti výpočtov,
účelu, na ktorý boli vytvorené, ako aj úspešnosti pri predpovedaní možných problémov
týkajúcich sa kreditného rizika.
Key words: credi risk, default, prediction, model
Abstract: Accurate and early quantification of credit risk is gaining importance under the
conditions of globalization. The aim of this article is to present some of the most popular
approaches to measuring credit risk. These systems differ in terms of calculations complexity,
their purpose for which they were created, as well as success in potential problems prediciton
related to credit risk.
JEL Classification: F60, G17
1 KLASICKÁ KREDITNÁ ANALÝZA
Klasická analýza má aj v súčasnosti v oblasti kreditného rizika významné postavenie,
pretože z nej vychádzajú metódy stanovenia ratingu. Klasická kreditná analýza je expertný
systém založený hodnotení skúsených profesionálov. Táto metóda je subjektívna, pretože
neexistuje unifikovaný postup stanovenia ratingu. V tejto analýze experti analyzujú veľké
množstvo detailných informácií, na základe ktorých vytvárajú celkový obraz o spoločnosti
a o tom, či spoločnosť bude schopná plniť svoje záväzky. Podľa toho je spoločnosti pridelený
príslušný rating. Proces klasickej kreditnej analýzy sa skladá z analýzy personálnych vzťahov
(vlastníkov firmy, dozornej rady, vrcholového manažmentu) na jednej strane a z analýzy
účtovných údajov a finančných ukazovateľov na strane druhej.
Problémom tejto metódy je neexistencia jednotného objektívneho algoritmu priradzovania
ratingu a tiež vysoké náklady spojené s udržiavaním kvalitného tímu expertov. V dôsledku
tohto nemá väčšina subjektov svojich vlastných úverových analytikov, ale spoliehajú sa na
hodnotenia a ratingy profesionálnych ratingových agentúr, ktoré využívajú úsporu z rozsahu
svojej činnosti. Ratingových agentúr je viacero, no medzi najvýznamnejšie patrí Standard &
Poor's, Moody's alebo Fitch IBCA.
1
2
Ing. Boris Kollár, Fakulta PEDaS, Katedra ekonomiky, Žilina, [email protected]
Ing. Katarína Valášková PhD., Fakulta PEDaS, Katedra ekonomiky, Žilina,
[email protected]
221
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Je dôležité rating chápať ako platenú službu, ktorú si hodnotená spoločnosť kupuje.
Výnimkou je však nevyžiadaný rating, ktorý je vytváraný ratingovými agentúrami na ich
vlastné náklady.
Tabuľka 1 – Komparácia ratingov spoločností Moody's a Standard & Poor's
Standard & Poor's
Popis
Najvyššia kvalita, úrokové platby sú
AAA
Moody's
Aaa
kryte veľkou alebo stabilnou rezervou
AA+
Vysoká kvalita, úrokové platby sú kryté
Aa1
AA
menšou rezervou ako u top ratingu
Aa2
AA-
Aa3
Úrokové platby sú kryté adekvátnymi
A+
A1
A
prostriedkami, úroveň bezpečnosti záväzkov
A2
A-
je naďalej vysoká
A3
Úroveň bezpečnosti záväzkov, v reálnom
Baa1
BBB
čase adekvátne krytie úrokových platieb, ale
Baa2
BBB-
v budúcnosti môžu nastať problémy
Baa3
BBB+
BB+
BB
Špekulatívna úroveň bezpečnosti
záväzkov, zaistenie je len mierne.
BBB+
Ba1
Ba2
Ba3
Pochybná úroveň zabezpečovať záväzkov
B1
B
B2
B-
B3
CCC+
Caa1
CCC
Caa2
CCC-
Caa3
CC
C alebo D
Vysoko špekulatívna investícia
Ca
Najnižšia trieda záväzkov
C
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Moody's a Standard & Poor's
2 MOŽNOSŤ VYUŽITIA VaR
Pri hodnotení ostatných finančných rizík je častým nástrojom metóda Value at Risk. Táto
metóda pracuje s náhodnou veličinou popisujúcou stratu z danej expozície. Hodnota VaR je
potom maximálna možná strata pri danej hladine významnosti počas určitého časového
intervalu.
222
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Graf/Obrázok 1 – Hodnota VaR pri normálnom rozdelení
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Cisko Š., Klieštik T.,: Finančný manažment II, EDIS
Publishers, University of Žilina, Žilina 2013, str. 523
Obrázok 2 – Hodnota VaR pri Beta rozdelení
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Cisko Š., Klieštik T.,: Finančný manažment II, EDIS
Publishers, University of Žilina, Žilina 2013, str. 513
Formálne je možné vyjadriť VaR ako hornú hranicu integrálu distribučnej funkcie
náhodného rozdelenia veličiny L, ktorá sa rovná hladine významnosti (hľadáme hodnotu
kvantilu):

∫−∞ (()) = ,
kde:
(()) reprezentuje distribučnú funkciu náhodného rozdelenia veličiny L.
Kľúčový pre použitie tejto metódy je popis pravdepodobnostného rozdelenia veličiny L
v budúcnosti. Za týmto účelom sa využívajú vektory trhových faktorov, ktoré považujeme za
kľúčové pri determinovaní cien nášho aktíva, pri ktorom chceme VaR počítať. Pre samotný
výpočet sa používajú 3 základné metódy:

Metóda historickej simulácie – tá predpokladá, že návratnosť aktív v budúcnosti
bude mať rovnaké pravdepodobnostné rozdelenie ako v minulosti (vychádza z
historických dát).
223
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

Variančno-kovariančná metóda – predpokladá , že návratnosti rizikových
faktorov majú vždy združené normálne rozdelenie, a že zmeny v hodnote portfólia
sú lineárne závislé na návratnosti týchto rizikových faktorov.

Monte Carlo metóda – využíva generátor náhodných čísel za účelom stanovenia
budúcej návratnosti aktív.
V tejto práci nebudeme tieto metódy opisovať podrobnejšie, keďže to nie je cieľom
predkladanej práce.
Problém pri aplikácii tejto metódy na kreditné riziko je v tom, že rozdelenie náhodnej
veličiny má v sebe znaky výrazného zošikmenia vpravo, čo nie je obvyklé pri rozdelení iných
finančných rizík. Tento asymetrický profil je spôsobený tým, že možné výnosy aktív sú zhora
ohraničené, ale strata môže byť až 100 %. Z tohto dôvodu namiesto určenia iba prvých dvoch
momentov – strednej hodnoty a rozptylu, je potrebné ešte určenie špicatosti a šikmosti
pravdepodobnostného rozdelenia, čo prináša do výpočtu ďalšie komplikácie. Napriek tejto
nevýhode je táto metóda výpočtu kreditného rizika relatívne často používaná, napr. v modeli
CreditRisk+. Tento model je používaný v bankovej praxi najmä na stanovenie limitov pôžičiek
pre jednotlivé subjekty žiadajúce o pôžičku.
3 SCORINGOVÉ MODELY
Tieto modely sú využívané najmä na kvantifikáciu kreditného rizika jednotlivcov alebo
malých podnikateľských subjektov. Používajú štatistické metódy na skúmanie vzťahu defaultu
predmetného subjektu a rôznych možných indikátorov rizika ako sú ukazovatele finančnej
analýzy, príjem jednotlivca atď.
Altmanove Z-score3 je jedným z predstaviteľov rozsiahlej skupiny scoringových modelov.
Je postavený na predpoklade, že firmy je možné rozdeliť na bankrotujúce a zdravé na základe
určitých ukazovateľov, ktoré sa u týchto dvoch skupín výrazne odlišujú. Na základe
diskriminačnej analýzy aplikovanej v USA, Altman vybral 5 ukazovateľov, ktoré sa ukázali
ako najvýznamnejšie. Následne im priradil váhy a zostrojil základnú funkciu tzv. Z-score:
 = 1,21 + 1,42 + 3,33 + 0,64 + 0,9995
Kde:
1 – predstavuje podiel kapitálu a celkových aktív
2 – predstavuje podiel nerozdeleného zisku a celkových aktív
3 – predstavuje podiel EBITu a celkových aktív
4 – predstavuje podiel trhovej hodnoty podniku a jeho záväzkov
5 – predstavuje podiel výnosov a celkových aktív
Následne Altman určil kritické hodnoty pre Z-score firiem. Firma je hodnotená ako ohrozená
bankrotom ak jej výsledné skóre je pod hodnotou 1,81 a naopak je považovaná za zdravú pri
skóre nad 2,99. Tento konkrétny tvar Z-score je v súčasnosti už neaplikovateľný ako v USA
tak aj v našich podmienkach. Vo všeobecnosti môžeme Altmanovo Z-score popísať kritickými
hodnotami D a H a scoringovou funkciou:
ALTMAN, E. I. – Corporate Financial Distress and Bankruptcy, WILEY Publishing, New York, 2006, ISBN
0-471-69789-5.
3
224
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
 = ∑
=1 
kde:
 – sú váhy kritéria 
 je počet kritérií 
Výhodou tohto prístupu je jeho jednoduchá aplikácia v praxi. Nevýhodou je však, že v tomto
modeli absentuje ekonomické zdôvodnenie a je iba výsledkom štatistickej analýzy. Medzi
ďalšie nevýhody patrí aj to, že model musí byť prispôsobovaný reálnym podmienkam v praxi
a to ako v prípade váh koeficientov, tak aj výberom koeficientov samotných.
4 DEFAULTNÉ MODELY
Defaultné modely sa na rozdiel od scoringových modelov zameriavajú predovšetkým na
veľké firmy, o ktorých je dostatok informácií na trhoch. Sú zamerané priamo na modelovanie
procesu defaultu pomocou trhových informácií. Tento fakt je možné označiť zároveň za ich
silnú aj slabú stránku. O slabej stránke hovoríme v prípade firiem, ktoré nemajú voľne
obchodovateľné akcie a ani neemitujú žiadne dlhopisy.
Prvá skupina týchto modelov je založená na hodnote firmy (firm-value based). Tieto modely
sa tiež nazývajú aj štrukturálne, pretože skúmajú štruktúru kapitálu firmy.
Hlavným dôvodom vytvorenia skupiny štrukturálnych kreditných modelov je snaha o
objektívnu kvantifikáciu kreditného rizika, keďže tento proces nie je individuálnym
rozhodnutím jednotlivca alebo skupiny. Naopak odhad tohto rizika je výstupom modelu, ktorý
sa snaží popísať kauzalitu medzi jednotlivými atribútmi konkrétnej firmy, ktorá je žiadateľom
alebo už príjemcom úveru a potenciálnou hrozbou defaultu takejto firmy. Pod atribútmi firmy
rozumieme predovšetkým trhovú cenu jej aktív4.
Táto kauzalita vo výsledku neznamená len empirickú analýzu opierajúcu sa o veľké
množstvo dát a spočívajúcu v identifikácii premenných , ktoré sú vhodné pre daný súbor
informácií. Korelácia totiž ešte nemusí znamenať kauzalitu a predikčnú schopnosť. Preto by
malo byť cieľom podchytiť vzťah medzi firemnými fundamentami a pravdepodobnosťou
defaultu z hľadiska časového na základe aktuálnych trhových informácií. Model následne môže
poskytnúť varovanie o rastúcom kreditnom riziku alebo rastúcej pravdepodobnosti defaultu na
základe zmien firemných základných ukazovateľov. Práve daná skutočnosť vystihuje základný
a zároveň najdôležitejší rozdiel medzi štrukturálnymi modelmi kreditného rizika a
konkurenčnými o dvadsať rokov mladšími modelmi s redukovanou formou.
5 ZÁVER
V tomto článku sme predstavili niekoľko z hlavných prístupov k modelovaniu kreditného
rizika. Potreba včasnej a presnej kvantifikácie hrala vždy podstatnú úlohu z podnikového, ale
aj bankového hľadiska. Posledná finančná kríza ešte zvýraznila potrebu presnej a včasnej
predikcie. Zároveň poodhalila slabiny a nedostatky metód spomenutých v tomto článku
a odhalila aj slabiny hodnotení vydávaných profesionálnymi ratingovými agentúrami.
BIELICKI, T.R., RUTKOWSKI, M. – Credit Risk – Modelling, Valuation and Hedging, Springer-Verlag, New
York, 2002
4
225
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
The contribution is an output of the science project VEGA 1/0656/14- Research of Possibilities
of Credit Default Models Application in Conditions of the SR as a Tool for Objective
Quantification of Businesses Credit Risks.
Literatúra:
[1.] ALTMAN, E. I. – Corporate Financial Distress and Bankruptcy, WILEY Publishing,
New York, 2006, ISBN 0-471-69789-5.
[2.] BIELICKI, T.R., RUTKOWSKI, M. – Credit Risk – Modelling, Valuation and Hedging,
Springer-Verlag, New York, 2002.
[3.] MERTON, R.C. - On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates.
Journal of Finance, 1974, vol. 29, s. 449-470, ISSN 0022-1082.
[4.] CISKO, Š., KLIEŠTIK, T. – Finančný manažment II, EDIS, ŽU v Žiline, 2013.
[5.] BLACK, F., SCHOLES, M. – The Pricing of options and corporate liabilities, Journal of
political economy, 1973.
[6.] BIELIK,L.–GAHÉR,F.: Pojmy predikcie a jej modely.[on line]. Bratislava, 2011, ISBN
978-80-223-3099-2.
[7.] SAUNDERS, A., ALLEN, L.- Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at
Risk and Other Paradigms. Wiley, New York (2nd edition).2002.
[8.] KLIEŠTIK T. - Investment management - tangible investments. EDIS Publishers,
University of Žilina, 132 p., 2008.
[9.] HULL J.C.: Options, futures and other derivatives, 5th edition, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, 2003.
[10.] CISKO, Š., KLIEŠTIK, T. – Finančný manažment I, EDIS, ŽU v Žiline, 2009.
226
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
ŠTANDARDIZÁCIA DOPRAVNÝCH SLUŽIEB AKO
NÁSTROJ PODPORY DOPYTU CESTUJÚCICH PO
VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVE
STANDARDIZATION OF TRANSPORT SERVICES AS A TOOL
TO SUPPORT DEMAND OF PASSENGERS FOR PUBLIC
PASSENGER TRANSPORT
Vladimír Konečný1 – Mária Kostolná2
Kľúčové slová: kvalita, verejná osobná doprava, dopyt, norma, štandard
Abstrakt: Podpora kvality dopravných služieb predstavuje nástroj udržateľnosti dopytu
cestujúcich po verejnej osobnej doprave (VOD). Potreba štandardizácie úrovne kvality
dopravných služieb je dôležitá jednak pri obstarávaní dopravnej obslužnosti a uzatváraní zmlúv
o dopravných službách, ako aj pri meraní kvality zo strany objednávateľa dopravných služieb.
Príspevok sa zaoberá analyzovaním predpisov súvisiacich s kvalitou dopravných služieb v SR,
EÚ a USA. Zahŕňa i možné prístupy a spôsoby stanovenia štandardnej úrovne kvality
dopravných služieb v autobusovej doprave podložené výsledkami skutočných meraní
v podmienkach SR. Problematika príspevku súvisí aj s prioritami a opatreniami aktuálne
vydaného dokumentu Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR „Stratégia
rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020“.
Key words: quality, public passenger transport, demand, norm, standard
Abstract: Supporting quality of services is a tool of sustainability passenger demand for public
passenger transport. The need to standardize the quality level of services is important both for
the procurement of transport services and contracting of services, as well as in measuring
quality from the public authority. The paper deals with analyzing legislation related to the
quality of services in the Slovak Republic, European Union and USA. It includes the possible
approaches and methods for determining the standard level of quality services in the bus
transport supported by the results of actual measurements in Slovakia. The issue of paper is also
related to the priorities and measures of the current document issued by the Ministry of
Transport, Construction and Regional Development „Strategy of development of public
passenger transport and non-motorized transport of Slovakia 2020“.
JEL Classification: R41, R49.
Vladimír Konečný, doc. Ing. PhD., Žilinská univerzita V Žiline, FPEDAS, KCMD,
[email protected]
2
Mária Kostolná, Ing., Žilinská univerzita V Žiline, FPEDAS, KCMD, [email protected]
1
227
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
1 ÚVOD
V súčasnosti v Slovenskej republike je trendom klesanie počtu prepravených cestujúcich
verejnou osobnou dopravou. Opodstatnenosť problematiky riešenia kvality vo verejnej osobnej
doprave potvrdzujú práve jej prognózy vývoja. Čo sa týka Slovenskej republiky, výkony vo
verejnej osobnej doprave by mali neustále narastať. Prudký nárast sa predpokladá do roku 2030,
potom by mal byť tento nárast spomalený. Výkonnosť verejnej osobnej dopravy (VOD) by sa
tesne pred rokom 2050 mala dostať zhruba na tú istú úroveň ako v roku 2000, od kedy začala
až do roku 2010 klesať. Treba poznamenať, že táto prognóza predstavuje veľmi optimistický
scenár bez akýchkoľvek dostupných zdôvodnení (v porovnaní s už minulým prepravným
výkonom). Čo sa týka Európskej únie, výkony by pravdepodobne mali narastať (podobne ako
pri Slovenskej republike). Tento nárast by mal byť pomerne rovnomerný v priebehu
nastávajúcich období.
Jednou z možností ako stimulovať dopyt cestujúcich po verejnej osobnej doprave je
garantovanie úrovne kvality poskytovaných prepravných služieb. Potreba štandardizácie
úrovne kvality dopravných služieb je dôležitá jednak pri obstarávaní dopravnej obslužnosti a
uzatváraní zmlúv o dopravných službách, ako aj pri meraní kvality zo strany objednávateľa
dopravných služieb. Pri štandardizácii úrovne kvality je vhodné inšpirovať sa i skúsenosťami
zo zahraničia. Úroveň kvality ovplyvňujú i požiadavky cestujúcich, ktoré sú však
konfrontované právnymi, politickými, finančnými a inými obmedzeniami. Cieľom
štandardizácie je stanoviť minimálnu úroveň štandardu, ktorá by sa garantovala cestujúcim.
Tento štandard predstavuje počet uplatňovaných kritérií kvality a ich úroveň plnenia. Aby bolo
možné štandardizovať, je preto potrebné poznať aj prislúchajúcu legislatívu.
2 LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY
2.1 Legislatíva týkajúca sa kvality verejnej osobnej dopravy v Slovenskej republike
Problematike kvality v autobusovej doprave sa venuje Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo
verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (prevzaté z európskeho práva) a dve
európske normy, ktoré majú globály charakter na území EÚ: STN EN 13816 Preprava.
Logistika a služby. Verejná osobná doprava. Definícia, ciele a meranie kvality služby a STN
EN 15140 Verejná osobná doprava. Základné požiadavky a odporúčania na systémy na meranie
poskytovanej kvality služieb.
2.1.1 Kvalitatívne požiadavky v Zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
Paragraf 21 tohto zákona (Zmluva o službách) hovorí, že cieľom zmluvy o službách je
zabezpečiť verejnosti dopravné služby, ktoré budú bezpečné, efektívne a kvalitné, budú za
stanovené základné cestovné a v primeranej výkonnosti na základe potrieb dopravnej
obslužnosti územia. Pri tomto je potrebné prihliadať ešte na sociálne a environmentálne faktory
a ciele regionálneho rozvoja. Tieto dopravné služby sú poskytované vtedy, ak nie sú
zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe. Zmluva o službách je
uzatváraná medzi objednávateľom a dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby,
ktoré by dopravca hlavne kvôli ich ekonomickej nevýhodnosti neposkytoval vôbec alebo
neposkytoval v stanovenom rozsahu či kvalite, alebo za určené základné cestovné. Uzatvára sa
však preto, pretože dané dopravné služby sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti
územia.
228
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Ako popisuje paragraf 9, súčasťou zmluvy sú i požiadavky na normy kvality a bezpečnosti
pravidelnej dopravy vo verejnom záujme, ako aj technické normy týkajúce sa prepravy
cestujúcich so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou, a taktiež požiadavky na
vek, vybavenie a technickú úroveň autobusov.
2.1.2 Kvalitatívne požiadavky z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave
Predmetom daného nariadenia je stanoviť postup, ako môžu konať príslušné orgány v oblasti
verejnej osobnej dopravy (samozrejme v súlade s pravidlami práva Spoločenstva), aby dokázali
zabezpečiť poskytovanie služieb všeobecného záujmu. Tieto služby by mali byť okrem iného
početnejšie, bezpečnejšie, kvalitnejšie alebo poskytované pri nižších nákladoch ako tie služby,
ktorých poskytovanie by umožnilo samotné fungovanie trhu.
Z tohto dôvodu Nariadenie 1370 definuje podmienky, na základe ktorých príslušné orgány
pri ukladaní alebo zmluvnom uzatváraní záväzkov, ktoré vyplývajú zo služieb vo verejnom
záujme, poskytujú poskytovateľom služieb vo verejnom záujme úhradu za vynaložené náklady
a/alebo priznávajú výlučné práva výmenou za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo
verejnom záujme.
2.1.3 STN EN 13816. Preprava. Logistika a služby. Verejná osobná doprava. Definícia,
ciele a meranie kvality služby
Kvalitu poskytovanej služby možno opísať kritériami dosahujúcimi určitú úroveň, tzn. určiť
kvalitatívne hranice, v ktorých rozmedzí sa má daná verejná služba poskytovať. Celková kvalita
verejnej dopravy osôb zahŕňa veľký počet kritérií, ktoré reprezentujú stanovisko zákazníka voči
poskytovanej službe. Norma STN EN 13816 rozdelila jednotlivé kritériá kvality do týchto
ôsmich kategórií:

dostupnosť – rozsah ponúkanej služby z hľadiska geografie (vzdialenosť na
zastávku, pokrytá oblasť), času (prevádzková doba), frekvencie a faktora obsadenia
dopravného prostriedku;

prístupnosť– prístup k systému verejnej osobnej dopravy, vrátane prepojenia s inými
druhmi dopráv (či už ako vonkajšie alebo vnútorné prepojenie);

informácie – systematické poskytovanie poznatkov o systéme verejnej osobnej
dopravy, ktoré majú pomôcť pri plánovaní a uskutočňovaní ciest;

čas – aspekty času dôležité pre plánovanie a uskutočňovanie ciest (t. j. čas trvania
cesty, dodržiavanie cestovného poriadku);

starostlivosť o zákazníka – prvky služby zavedené za účelom uskutočnenia čo
možno najlepšej zhody medzi štandardom a požiadavkami individuálneho
zákazníka;

komfort – prvky služby zavedené preto, aby cesty verejnej dopravy osôb boli
pohodlné a príjemné;

bezpečnosť – pocit osobnej ochrany pociťovaný zákazníkmi, ktorý plynie zo
skutočne zavedených opatrení a z činnosti určenej k tomu, aby sa zaistilo, že
zákazníci sú si týchto opatrení vedomí;

dopad na životné prostredie – vplyv na životné prostredie, ktorý je výsledkom
poskytovania služby verejnej osobnej dopravy.
229
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
2.1.4 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky do roku
2020
Strategickým dokumentom, ktorý sa zaoberá problematikou kvality VOD v Slovenskej
republike je Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky do roku
2020 vydaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) v júni
2014. Cieľom tohto plánu je dosiahnuť vyšší podiel VOD a nemotorovej dopravy v deľbe
prepravnej práce. Aby bol daný cieľ splnený, je potrebné k tomu zabezpečiť kvalitnú
legislatívu, primerané rozpočtové zdroje, zlepšiť stav infraštruktúry a zabezpečiť efektívnu
organizáciu a integráciu VOD. Tieto jednotlivé čiastkové ciele sú v dokumente bližšie
špecifikované prostredníctvom priorít a opatrení, ktoré by mali napomôcť dosiahnuť stanovenú
métu. Nikde však nie je stanovené ako konkrétne a na akej úrovni budú tieto požiadavky
vyžadované. Návrh metodiky štandardizovanej úrovne kvality v prímestskej autobusovej
doprave môže napomôcť dosiahnuť ciele a priority tohto dokumentu.
Pre potreby tohto článku sú bližšie popísané nasledovné čiastkové ciele:

SD1: Zabezpečenie kvalitnej legislatívy, technických noriem a strategických
dokumentov na podporu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy
V rámci danej stratégie je stanovená priorita „Objednávka dopravy definovaná
podľa potrieb cestujúcich a štandardov kvality a s cieľom zabezpečenia
konkurencieschopnosti voči automobilovej doprave“. To, ako ju dosiahnuť
stanovuje Opatrenie 18, ktoré má za úlohu zlepšiť činnosť účastníkov dopravy,
zaviesť požiadavku kvality do ich rozhodovania, taktiež stanoviť minimálne
štandardy kvality, pretože tie buď nie sú stanovené alebo nie sú kontrolované.
Taktiež je formulovaný systém odmeňovania, ktorý má podporiť zavádzanie
a zvyšovanie kvality služieb.
-

SD2: Zabezpečenie atraktívnej ponuky verejnej dopravy vrátane kvalitných a
dostupných dopravných informácií
-
Tento cieľ je zameraný na prevádzkové aspekty, ktoré sa týkajú zvýšenia, resp.
udržania počtu prepravených osôb VOD a poskytovania kvalitných a dostupných
dopravných informácií. Realizačnú fázu predstavujú tieto priority:

SD2.1: Definovanie štandardov dopravnej obsluhy verejnou dopravou a
kvality dopravných služieb a záväzok objednávateľov na ich dodržiavanie.
Prostredníctvom Opatrenia 20 sa má zabezpečiť kontrola dodržiavania
štandardov kvality či už realizátorov dopravných služieb, ako aj samotných
objednávateľov týchto služieb.

SD2.2: Skvalitňovanie verejnej osobnej dopravy jej integráciou, zlepšeným
plánovaním a implementáciou štandardov kvality, aby bola bezpečná,
ekologická a konkurencieschopná voči IAD. Prostredníctvom Opatrenia 22,
ktoré predstavuje ponúknutie doplnkových služieb, je snaha prilákať
cestujúcich, ktorí v súčasnosti využívajú práve IAD.

SD2.4: Zabezpečenie dostupnosti informácií o prevádzke verejnej osobnej
dopravy pre cestujúcich. Prostredníctvom Opatrení 28 a 29 je snaha zvýšiť
informovanosť prostredníctvom off-line a on-line informácií, ako aj
zabezpečiť informačný systém pre osoby zrakovo či sluchovo postihnuté.
230
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky


SD2.5: Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských
systémov. Cieľom je podpora IDS či využívanie nových foriem predaja
cestovných lístkov.
SD3: Zvýšenie kvality vozidlového parku verejnej dopravy a infraštruktúry verejnej
a nemotorovej dopravy
-
Ako vyplýva z názvu, daná stratégia sa zameriava na zvýšenie ekologickosti,
energetickej efektívnosti a prístupnosti vozidiel VOD a na zabezpečenie kvalitnej
infraštruktúry VOD a nemotorovej dopravy. Priorita SD3.1 má za úlohu
zabezpečiť nízkopodlažný alebo low-entry vozidlový park, ktorý bude v
zodpovedajúcej kvalite, zabezpečí vysoký komfort pre cestujúcich a bude mať
vysokú energetickú efektívnosť a nízke emisie.
2.2 Legislatíva týkajúca sa kvality verejnej osobnej dopravy v zahraničí
V Spojených štátoch amerických, na rozdiel od Slovenskej republiky, nie sú vydané záväzné
normy v oblasti merania a hodnotenia kvality služieb. Platia tu tri špecifické dopravnokooperačné výskumné programy (TCRP- Transport Cooperative Research Programs), ktoré
bližšie popisujú jednotlivé oblasti kvality. Sú to príručky, ktoré majú odporúčací charakter. Sú
určené samotným poskytovateľom prepravných služieb. Ide o:

TCRP 88. A Guidebook for Developing a Transit Performance Measurement System
- Príručka pre rozvoj systému merania výkonnosti;

TCRP 47. A Handbook for Measuring Customer Satisfaction and Service Quality Príručka pre meranie spokojnosti zákazníkov a kvality služieb;

TCRP 100. Transit Capacity and Quality of Service - Prepravná kapacita a kvalita
služieb.
V oblasti vodnej dopravy bola zavedená ešte Príručka pre komfort cestujúcich na lodiach.
2.2.1 TCRP 47. Príručka pre meranie spokojnosti zákazníkov a kvality služieb
Pri meraní a hodnotení kvality služieb sa využíva týchto desať kategórií:

spoľahlivosť - súlad výkonu a spoľahlivosti prevádzky;

prístupnosť - ochota a flexibilita zamestnancov pri poskytovaní služby (zahŕňa to
i včasnosť poskytovania služby);

spôsobilosť – schopnosť disponovať vyžadovanými zručnosťami a vedomosťami
k uskutočneniu služby;

dosiahnuteľnosť – jednoduchosť a prístupnosť kontaktu;

zdvorilosť – základy slušného správania pri komunikácii so zákazníkmi;

komunikácia - informovanie zákazníkov v jazyku, ktorému rozumejú a chápu, vrátane
prispôsobenia komunikácie vzdelanostnej úrovni zákazníka;

dôveryhodnosť – inak povedané úprimnosť a vierohodnosť;

bezpečnosť – ochrana pred nebezpečenstvom či rizikom;

porozumenie/poznanie zákazníka – snaha porozumieť potrebám zákazníka;
231
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

hmatateľnosť, ktorá zahŕňa fyzické prostredie a prezentáciu služieb.
2.2.2 TCRP 100. Prepravná kapacita a kvalita služieb
Táto príručka poskytuje návod na meranie dostupnosti a kvality prepravných služieb
z pohľadu zákazníka. K popisu jednotlivých hľadísk služieb verejnej osobnej dopravy možno
použiť mnoho prostriedkov na meranie výkonnosti. Jednotlivé opatrenia je možné zatriediť do
samostatných kategórií. Tieto kategórie neovplyvňujú cestujúcich v rovnakej miere, niektoré
ich ovplyvňujú viac, iné menej. Samotné kategórie môžu byť merané aj z viacerých hľadísk.
Nasledovná tabuľka prehľadnou formou popisuje rozdelenie jednotlivých kritérií
výkonnostných opatrení.
poskytodopr.
prostriedok
vateľ
/ vodič
služby
cestujúci (kvalita služby)
Tabuľka 1 - Kategórie prepravných výkonnostných meraní
čas jazdy
dostupnosť
poskytovanie
služieb
bezpečnosť
údržba a
realizácia
hospodárnosť
vplyv prepravy
kapacita
doba jazdy
príklady výkonnostných meraní
čas jazdy pri preprave
prepravný čas
osobným automobilom
podpora služby
frekvencia
odmietnutie služby
prevádzková doba
spoľahlivosť
prostredie cestujúceho
pohodlie
spokojnosť zákazníka
nehodovosť vozidiel
kriminalita
% vozidiel s bezpečnostným
nehodovosť cestujúcich
zariadením
„žltí anjeli“
súčiniteľ opravného stavu
čistenie
vplyv realizácie
počet cestujúcich
náklady efektívnosti
vykonanie údržby
náklady účinnosti
verejný ekonomický vplyv
dopad na životné prostredie
vplyv zamestnanosti
mobilita
kapacita dopr. prostriedku
kapacita dopravnej infraštruktúry
pomer objemu ku kapacite
meškanie
rýchlosť systému
Zdroj: spracovanie autormi na základe TCRP 100
2.2.3 TCRP 88. Príručka pre rozvoj systému merania výkonnosti
Dopravno-kooperačný výskumný program TCRP 88 dáva pokyny ako konať pri stanovení
systému merania výkonnosti v doprave. Riadenie merania výkonnosti obsahuje nasledovné
položky: monitorovanie služieb, hodnotenie ekonomickej výkonnosti, riadiace funkcie, internú
komunikáciu, stanovenie štandardov služieb, komunikáciu o úspechoch a zložitých
problémoch, zistenie výhod komunity. To, ako budú jednotlivé dopravné služby poskytované
a plnené, závisí od hľadiska, z ktorého sú dané služby hodnotené. Toto hľadisko tvorí verejnosť,
poskytovateľ služby, zákazník a dopravný prostriedok / vodič.
2.2.4 Príručka pre komfort cestujúcich na lodiach
Táto príručka, vydaná Americkým úradom vodnej dopravy (ABS), bola zavedená v USA
pre oblasť vodnej dopravy. Účelom tejto príručky bolo určiť kritériá, ktoré môžu napomôcť
k zvýšeniu pohodlia a spokojnosti cestujúcich na palube osobných lodí. Niektoré prístupy v nej
použité môžu byť využité a modifikované pri návrhu metodiky definovania štandardov kvality
v prímestskej autobusovej doprave.
Príručka je určená pre nové i existujúce osobné lode, ktoré prepravujú viac než dvanásť
cestujúcich deliacich sa na dve skupiny podľa splnenia kritérií pohodlia, či už Komfort (KOMF)
alebo Komfort Plus (KOMF +). Kritériá pohodlia predstavujú meradlom prijateľnosti
232
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
ubytovania pre cestujúcich a ich súvisiaceho prostredia pri zohľadnení environmentálnych
kritérií. Tieto kritériá sa týkajú osobných lodí používaných na také účely, ako je pravidelné
denné dochádzanie do práce alebo cestovanie za dovolenkami či rekreáciou. Taktiež plavidlá
typu výletné lode a trajekty, či už konvenčné alebo ako vysokorýchlostné plavidlá.
Tabuľka 2 - Rozdiely v požiadavkách medzi KOMF a KOMF+
štandard
KOMF
KOMF+
okolité prostredie
ubytovanie
vibrácie
hluk
úroveň vibrácií musí byť
stanovená tak, aby bola
musia byť
plavba pohodlná
splnené kritériá
pre ubytovanie, úroveň vibrácií musí byť
žiadny rozdiel
stanovená tak, aby bola
medzi KOMF plavba pohodlná a aby sa u
a KOMF+
cestujúcich neprejavili
príznaky kinetózy
vnútorná klíma
osvetlenie
musia byť
musia byť
musia byť
splnené
splnené
splnené kritériá
kritériá pre
kritériá pre
pre vnútornú
hluk, žiadny
osvetlenie,
klímu, žiadny
rozdiel medzi
žiadny rozdiel
rozdiel medzi
KOMF a
medzi KOMF
KOMF a KOMF+
KOMF+
a KOMF+
Zdroj: spracovanie autormi na základe [12]
3 POROVNANIE KRITÉRIÍ KVALITY UPLATŇOVANÝCH V ANALYZOVANÝCH
PREDPISOCH
Kritériá kvality zavedené v jednotlivých krajinách, ktoré boli skúmané a popísané vyššie sú
v tejto časti porovnávané. Nejde tu o určenie „normy“, ktorou by sa malo riadiť, ale ide skôr
o poukázanie na rozdielnosť uplatňovaných kritérií kvality v rôznych častiach sveta.
233
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 3 - Porovnanie kritérií kvality v analyzovaných predpisoch
STN EN
13816
TCRP 88
TCRP 47
dostupnosť
x
dostupnosť, kapacita,
poskytovanie služieb,
konštrukcia a údržba,
vplyv prepravy
spoľahlivosť
prístupnosť
informácie
čas
x
x
x
starostlivosť o
zákazníka
dosiahnuteľnosť
komunikácia
čas jazdy
pochopenie (poznanie)
zákazníka, prístupnosť,
kompetencia, zdvorilosť,
dôveryhodnosť, komunikácia
x
x
poskytovanie služieb
bezpečnosť
x
bezpečnosť a
ochrana, konštrukcia
a údržba, vplyv
prepravy
dopad na ŽP
x
vplyv prepravy
komfort
ekonomika
dlhodobý
hmotný
majetok
Príručka pre komfort
cestujúcich na lodiach
ubytovanie a okolité
prostredie (vnútorná
klíma, vibrácie, hluk,
osvetlenie)
bezpečnosť
okolité prostredie
x
x
Zdroj: spracovanie autormi
Pozn.: symbol „x“ znamená, že dané kritérium má rovnaký názov v stanovenom predpise.
Predpis TCRP 100 sa v porovnaní nevyskytuje, pretože kritériá v tomto predpise sú rovnaké
ako v predpise TCRP 47.
Tabuľka zobrazuje ako veľmi sa jednotlivé kritériá kvality navzájom prelínajú. Môžeme
vidieť, že jednotlivé predpisy obsahujú veľa spoločných aspektov. Kritérium, ktoré obsahujú
všetky predpisy je komfort, čiže prvky zavedené pre pocit príjemnosti a pohodlia cestujúcich.
Kritériá zastúpené v takmer všetkých analyzovaných predpisoch sú dostupnosť, bezpečnosť
a dopad na životné prostredie. Kritériá, ktoré sa týkajú jednak rozsahu ponúkanej služby, no
zároveň pri tom nezabúdajú na osobnú ochranu cestujúcich, či ochranu životného prostredia.
4 MOŽNOSTI ŠTANDARDIZÁCIE ÚROVNE KVALITY Z POHĽADU ZÁKAZNÍKA
Dôvodom pre stanovenie štandardu kritérií kvality dopravnej služby je požiadavka pri
verejnom obstarávaní vo verejnej osobnej doprave. Dôležité je tiež garantovanie úrovne
zmluvne stanovených kvalitatívnych požiadaviek medzi objednávateľom dopravných služieb
a dopravcom počas celej doby trvania zmluvy.
Pre každé kritérium kvality zaradené do systému merania a hodnotenia kvality musia
hodnotiace strany (objednávateľ dopravných služieb a dopravca) definovať štandardizované
parametre jeho hodnotenia. Výsledky štandardizácie sú nevyhnutným podkladom samotného
merania a hodnotenia úrovne kvality. Štruktúru parametrov a ich vzťahy znázorňuje dolu
popísaný obrázok.
234
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Obrázok 1 - Štandardizácia úrovne kritéria kvality
Zdroj: [14]
Popis obrázka č.1:
Úroveň očakávanej/cieľovej kvality - norma EN 15140 odporúča, aby súbor meraných
a hodnotených kritérií kvality vychádzal z očakávaní zákazníkov. Očakávanú/cieľovú kvalitu
možno definovať ako strednú hodnotu vypočítanú na základe štatisticky významnej vzorky
výpovedí cestujúcich, ktoré boli získané prieskumom skutočných cestujúcich (ide o červenú
čiaru v obrázku).
Definovanie tolerovaných odchýlok od priemernej očakávanej kvality - z hľadiska opisnej
štatistiky je možné pre definovanie tolerovaných odchýlok očakávanej kvality využiť
smerodajnú odchýlku (ide o žlté pole v obrázku).
Stanovenie úrovne vnímanej kvality - vychádza z prieskumu vnímania kritérií kvality
cestujúcimi, ich splnenia zo strany dopravcu. Vnímanú kvalitu možno definovať ako strednú
hodnotu vypočítanú na základe štatisticky významnej vzorky výpovedí cestujúcich, ktoré boli
získané prieskumom vnímania kvality cestujúcimi (ide o zelené pole v obrázku).
Výpočet spokojnosti cestujúcich s plnením kritérií kvality - hodnotenie vzťahu medzi
vnímanou a očakávanou kvalitou. V prípade spokojného cestujúceho vnímanie dosahuje vyššiu
hodnotu ako je úroveň očakávania, resp. vnímaná kvalita je vyššia ako minimálna hodnota
tolerančného poľa. Porovnávajú sa červené a zelené polia obrázku, resp. v prípade, že tolerancia nie
je nulová, ide o porovnanie zeleného a žltého poľa. V tomto prípade musia byť definované tolerančné
medze.Štandardizácia úrovne kvality z pohľadu zákazníka v praktických podmienkach podľa
druhu dopravy
235
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Obrázok 2 - Štandardizované parametre vybraných kritérií kvality podľa druhu dopravy v
regióne a meste Žilina
Zdroj: spracovanie autormi
Pozn.: UTL- horná tolerančná medza, LTL- dolná tolerančná medza, QE- kvalita očakávaná
zákazníkom, QP- spokojnosť vnímaná zákazníkom
Štandardizované parametre boli vypočítané na základe výskumu očakávanej a vnímanej
kvality cestujúcich vo verejnej osobnej doprave v regióne a meste Žilina. Obrázok znázorňuje
normalizované hodnoty očakávanej kvality, vnímanej kvality a tolerančné odchýlky pre
vybrané kritériá kvality. Hodnoty očakávanej a vnímanej kvality dosiahnuté výskumom boli
prevedené z bodovej škály (0-5 bodov) na body (od 0 do 100 bodov alebo v percentách).
236
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
5 ZÁVER
Cieľom stanovenia štandardu je určiť typického cestujúceho, zistiť jeho požiadavky na
kvalitu a danú kvalitu mu ponúknuť (pri zohľadnení už spomínaných právnych, politických,
finančných a iných obmedzení). Štandardizácia sa vykonáva aj za účelom naplnenia cieľov
dokumentu schváleného MDVRR SR „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry
Slovenskej republiky do roku 2020“. Je dôležité poznamenať, že nastavenie úrovne štandardu
môže byť nástrojom pre kontrolu zmluvne stanovených kvalitatívnych požiadaviek medzi
objednávateľom a dopravcom, ako aj pre podporu udržateľnosti dopytu po VOD.
Príspevok bol spracovaný s podporou: MŠVVŠ SR - VEGA č. 1/0320/14 POLIAK, M.:
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy prostredníctvom podpory hromadnej prepravy
cestujúcich.
Literatúra:
[1.] EBOLI, L., MAZZULLA, G.: A Stated Preference Experiment for Measuring Service
Quality in Public Transport. In.: Transportation Planning and Technology, Rotledge
publisher, member of the Taylor and Francis Group, Vol. 31, No. 5, 2008, ISSN 03081060, pp.509-523.
[2.] FRIMAN, M., FELLESSON, M.: Service Supply and Customer Satisfaction in Public
Transportation: The Quality Paradox, In.: Journal of Public Transportation, Vol. 12, No.
4, University of South Florida, 2009, ISSN 1077-291X, pp.57-69.
[3.] KONEČNÝ, V.: Nástroje a metódy manažérstva kvality. Návody na cvičenia z predmetu
manažment kvality. 1. vyd., Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0601-5.
[4.] KRÁLOVENSKÝ, J. – GNAP, J. – POLIAK, M. – KONEČNÝ, V.: Ekonomika cestnej
a mestskej dopravy 1. Vydala ŽU v Žiline, 2008. ISBN 978–80 –8070 –831 -3.
[5.] STN EN 13816. Preprava. Logistika a služby. Verejná osobná doprava. Definícia, ciele a
meranie kvality služby.
[6.] STN EN 15140. Verejná osobná doprava. Základné požiadavky a odporúčania na systémy
na meranie poskytovanej kvality služieb.
[7.] Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
[8.] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom
záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.
[9.] TCRP 100. Príručka prepravnej kapacity a kvality služieb.
[10.] TCRP 88. Sprievodca rozvoja systému merania výkonu vo verejnej osobnej doprave.
[11.] TCRP 47. Príručka pre meranie spokojnosti zákazníkov a kvalita služby.
[12.] Príručka pre komfort cestujúcich na lodiach.
[13.] Strategický plán rozvoja dopravy. Dostupné na internete:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=75682.
[14.] Implementácia EN 13816 spoločnosťou DB Regio. Dostupné na internete:
http://www.ebn.din.de/sixcms_upload/media/1356/bruemmer.pdf.
237
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
GLOBALIZÁCIA AKO FAKT A JEJ PREDPOKLAD PRE
ROZVOJ OUTSOURCINGU
GLOBALIZATION AS A FACT AND ITS ASSUMPTION FOR
DEVELOPMENT OF OUTSOURCING
Veronika Kormaňáková1
Kľúčové slová: globalizácia, outsourcing, riziko, výnos
Abstrakt: Tento príspevok uvádza vzťah globalizácie a outsourcingu. V prvej časti je
definovaný pojem globalizácia. Následne je tu popísaný vývoj globalizácie, ktorý nadväzuje na
internacionalizáciu. V druhej časti sú opísané základné línie globalizácie a ich vzťah
k outsourcingu. Posledné dve kapitoly sú zamerané na outsourcing, v stručnosti
charakterizované jeho riziká. Sú tu spomenuté výsledky štúdie zameranej na tento proces,
výnosy globálneho outsourcigového trhu a odhady na vývoj trhu do budúcna.
Key words: globalization, outsourcing, revenue, risks
Abstract: This article shows the relationship of globalization and outsourcing. The first part
defines the concept of globalization. Consequently, there is described the development of
globalization which is based on internationalization. The second section describes the basic
lines of globalization and their relation to outsourcing. The last two chapters are focused on
outsourcing and briefly define its risks. There are mentioned the results of the study based on
outsourcing process, global market outsourcing revenues and development of outsourcing in
the future.
JEL Classification: M55
1 GLOBALIZÁCIA A JEJ VÝVOJ
Globalizácia je jav, ktorý sa dotýka každého z nás. Je to proces, ktorý je nezvratne zahájený,
nie je možné ho zastaviť. Preto je nutné prijať ju ako fakt, aj so všetkými výhodami
a nevýhodami, ktoré prináša. V literatúre možno nájsť množstvo definícií, ktoré globalizáciu
charakterizujú. „Za jednu z najvýstižnejších definícií globalizácie možno považovať definíciu,
ktorá determinuje globalizáciu ako rozvoj globálnych finančných trhov, rast nadnárodných
korporácií a ich čoraz väčšiu vládu nad národnými ekonomikami“. [8] Ďalšia definícia hovorí
o nej ako o: „ marginalizácií národnostných, hospodárskych a rasových individualít
jednotlivých suverénnych štátov na úkor ich vzájomného zbližovania sa a spoločného
smerovania. Charakteristickým pri tom je po hospodársko-ekonomickej stránke snaha o
prebudenie a rast ekonomiky u hospodársky slabších krajín a ich prispôsobenie svetovému
štandardu, udávanému hospodársky silnými a rozvinutými štátmi. Po spoločenskej stránke je
Veronika, Kormaňáková, Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26
[email protected]
1
238
Žilina,
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
zasa charakteristické obmedzovanie protekcionárskych snáh jednotlivých štátov, ich
zbližovanie a snaha o čo najintenzívnejšie vzájomné priateľstvo a spoluprácu“. [3]
Vývoj globalizácie sa viaže s vývojom internacionalizácie. Začala sa rozvíjať v období po
druhej svetovej vojne. Prejavovala sa rôzne, ako v komunistických, tak aj ekonomicky
vyspelých krajinách. Rozvoj ťažkého priemyslu a medzinárodného obchodu možno badať v
komunistických krajinách išlo. V ekonomicky vyspelých krajinách objem priemyselnej
produkcie prevažoval objem poľnohospodárskej produkcie. Oblasť priemyselnú prevyšuje
oblasť služieb. Medzinárodný obchod a podnikanie nadobúdajú rozmery, pri ktorých je vhodné
preniknúť na zahraničné trhy, avšak trhy komunistických krajín začínajú byť problém. Nové
podmienky začínajú vytvárať priestor pre proces globalizácie. Je pokračovaním procesu
internacionalizácie. Obidva prípady sa vyznačujú orientáciou na zahraničné trhy
a umiestňovaním časti alebo celej produkcie na nich. Globalizácia je proces prepojenia na
medzinárodnej úrovni vo všetkých sférach života, nielen ekonomike, ale aj politike, kultúre,
životnom prostredí atď. Autorom tohto pojmu je Teodor Levitton – profesor z Harwardskej
univerzity. Prvý krát bol použitý v roku 1983. Nevyhnutou podmienkou pre fungovanie tohto
procesu je turbokapitalizmus. Vďaka nemu dochádza k stieraniu lokálnych rozdielov a tradícií
a dochádza k vytváraniu jednotnej homogenizovanej svetovej kultúry. Činnosť predstaviteľov
tohto procesu je zameraná na usmerňovanie reforiem politického a hospodárskeho charakteru
v menej rozvinutých krajinách s cieľom znižovať chudobu a nastoliť dodržiavanie základných
ľudských práv. Ide o organizácie politického či ekonomického typu, rôzne nadnárodné
spoločenstvá a združenia. Existuje viacero foriem globalizácie, podľa toho, v akej oblasti ku
nej dochádza. Globalizácia ekonomiky prebieha väčšinou na základe rovnakého alebo
podobného modelu. Vyspelejšie a skúsenejšie štáty odovzdávajú svoje znalosti a skúsenosti
menej vyspelým štátom. Vzhľadom na fakt, že v rôznych krajinách s rôznym ekonomickým
pozadím je použitý ten istý model globalizácie, nemusí byť tento postup vždy správny
vzhľadom na špecifiká daných krajín. Podniky operujúce na globálnom trhu využívajú suroviny
z lacnejších zdrojov, využívajú najlacnejšiu pracovnú silu, využívajú skúsenosti
medzinárodných manažérov. V porovnaní s domácou konkurenciou sú úspešnejšie a preto
predstavujú hrozbu pre domácich podnikateľov. Štáty, v ktorých je výrazný podiel
hospodárstva tvorený príjmom zahraničných investícií sa stávajú závislé od investorov.
Dochádza k problémom s udržaním politickej aj ekonomickej rovnováhy, prehlbovaniu
rozdielov medzi vyspelým a menej vyspelým svetom a k zániku domácej konkurencie. [5]
2 VÝVOJOVÉ LÍNIE GLOBALIZÁCIE
Vývoj globalizácie je charakterizovaný niekoľkými vývojovými líniami. Mnohokrát sú
rozporuplné. Sú odlišne hodnotené aj z pohľadu praktických a teoretických názorov. Podľa
Daňa, F. existuje niekoľko významných globalizačných línií. [2]
Prvou je mimoriadne sa zvyšujúca úloha nadnárodných korporácií, ktoré zohrávajú v
jednotlivých odvetviach stále významnejšiu úlohu. Nadnárodné korporácie dnes operujú buď v
globálnom alebo planetárnom rozmere. Ich veľkou úlohou je hlavne tvorba pracovných miest
a vťahovanie národných ekonomík do globálnych finančných a vecných procesov. Ich vplyv
možno badať aj na základe vzniku fúzií a akvizícií, ktoré ktorý má rastúcu tendenciu.
Druhou líniou je vyhrotenie konkurencie medzi jednotlivými firmami, medzi jednotlivými
obchodnými zoskupeniami, ale aj medzi jednotlivými štátmi. Narastajúci konkurenčný boj
vedie až k vzniku „super konkurencie“. Tá sa od konkurencie existujúcej v minulosti líši v tom,
že jej cieľom je zničiť protivníka a nie jeho prebratie.
239
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Treťou líniou je narastajúci boj o zahraničné investície. Národné vlády často rezignujú v
oblasti vytvárania nových pracovných miest a radšej sa pokúšajú získať zahraničných
investorov. Ich predpokladaný prínos je práve v tvorbe nových pracovných miest. Zamlčuje sa
však fakt, že pravdepodobne v dôsledku príchodu zahraničného investora zaniknú niektoré
pracovné miesta, napríklad v oblasti maloobchodu. Boj o investora vyúsťuje do investičných
stimulov, v ktorých jednotlivé vlády ponúkajú investičné stimuly ako daňové prázdniny,
poskytnuté finančné prostriedky na pracovné miesta, financovanie dopravy zamestnancov do
daného podniku, či zvyšovanie kvalifikácie týchto zamestnancov na účet hostiteľskej krajiny.
Štvrtou líniou je koncepcia trvalo udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu. V súčasnosti
je jedným z rizikových procesov aj nekonečné čerpanie zdrojov, materiálov, ľudského
potenciálu a rozvíjanie produkcie neberúc do úvahy ekologické následky. O vznik
hospodárskych a materiálnych škôd sa zapríčiňuje aj urýchľovanie procesov klimatických
zmien, ktoré má dopad na státisíce ľudí. Ustupuje sa od neobmedzeného hospodárskeho rastu,
nahrádza ho predstava hospodárskeho rastu, ktorý je nižší, avšak je ekologicky prijateľný,
nevytvára veľké nároky na životné prostredie a umožňuje udržať minimálne súčasný a príjmový
status obyvateľstva.
Piatou líniou je globalizácia kapitálových tokov a nadnárodných finančných inštitúcií. Ich
význam sa zvyšuje vzhľadom na skutočnosť, že rastie ich význam pri financovaní podnikov a
v stále väčšej miere je činnosť podnikov, ich expanzia a technologická prestavba úverovaná cez
emitovanie akcií na svetových kapitálových trhoch. Začínajú sa objavovať nové investorské
skupiny, nové typy poistení proti rizikám, objavujú sa nové finančné produkty v rámci
finančných hypermarketov, vytvárajú sa rôzne konglomeráty poskytujúce komplexnú paletu
finančných služieb. Celá stratégia týkajúca sa globalizácie procesov v oblasti kapitálových
trhov, vyplýva z nárastu ich úlohy, zväčšením objemu kapitálu nachádzajúceho sa na
kapitálových trhoch, zvýšeným rizikom na týchto trhoch, a to nielen z hľadiska zavádzania a
publikovania nesprávnych údajov o podnikovej sfére, ale aj z hľadiska vzniku a negatívnych
dopadov finančnej krízy.
Šiestou líniou je zmena úlohy národných štátov. Snahy prijímať legislatívne opatrenia
týkajúce sa nadnárodných korporácií na úrovni národných štátov sa stávajú kontraproduktívne,
pretože tie začnú prenášať svoje činnosti a aktivity mimo národné krajiny. Národné vlády
dokážu mať vplyv iba v malej časti podnikateľského prostredia. Globalizácia teda potláča ich
úlohu, respektíve redukuje ju do vybraných segmentov. Zároveň sa začínajú vyskytovať nové
paradigmy, ktoré majú vplyv nielen na súčasný, ale aj budúci vývoj, a to informačná revolúcia
a skutočnosť, že dnes nie je možné definovať odvetvie, ktoré by v budúcnosti dlhodobo
generovalo dostatočný počet pracovných miest, ktoré by kompenzovali zaniknuté pracovné
miesta. Výsledkom je hľadanie teritórií s nízkymi nákladmi na pracovnú silu. Zahraničné
krajiny reagujú na nedostatok pracovných miest tým, že vytvárajú delené pracovné miesta,
skracujú pracovnú dobu alebo sa snažia o dohodnutie so zamestnancami na nižších mzdách pri
kratšej pracovnej dobe. Tieto nasledovné aspekty – nárast nezamestnanosti, rast zadlženosti
obyvateľstva, nedostatočná vzdelanostná a profesijná flexibilita. K tomu prispievajú aj stratégie
korporácií, ktoré v rámci outsourcingu a offshoringu presúvajú pracovné miesta do teritórií,
kde kvalifikácia je na rovnakej úrovni ako v materskej krajine, ale mzdové náklady sú podstatne
nižšie.
Pre siedmu líniu je charakteristický outsourcing a offshoring. Základný rozdiel medzi
outsourcingom a offshoringom spočíva v tom, že kým outsourcing znamená presun určitých
činností z materskej firmy na externú, offshoring predstavuje presun pracovných miest do
240
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
rozvojových krajín v oblasti služieb. Ako outsourcing, tak aj offshoring vytvárajú priestor a
šancu pre rozvojové krajiny, hoci rozsah efektov z outsourcovaných pracovísk je pre rozvojové
krajiny neporovnateľne menší. Ak dôjde k spojeniu outsourcingu a offshoringu s rastom
produktivity práce, nárastom rýchlosti inovačných zmien, podstatným zlepšením komunikácie
so zákazníkmi, rozšírením individualizácie poskytovaných služieb a výrobkov, stávajú sa
hlavným nástrojom rastu konkurencieschopnosti, ale aj predpokladom pre rozvoj tzv. kreatívnej
ekonomiky, na ktorej začínajú stavať svoj rozvoj americké, ale čiastočne aj európske podniky.
Vzniká otázka, či outsourcing a offshoring sú fenoménmi, ktoré určujú len súčasnú fázu
globalizácie, alebo či sa stanú fenoménmi ovplyvňujúce ďalší vývoj budúcnosti. Výsledkom
outsourcingu je predovšetkým rast ziskovosti nadnárodných firiem, zoštíhlenie celkového
počtu zamestnancov, významné priblíženie sa potrebám zákazníkom.
Ôsmou líniou je rast šedej a čiernej ekonomiky, ktoré deformujú pohľad na národnú
konkurencieschopnosť. Riešenie hlavného globalizačného problému sa stáva prerozdeľovanie
nadobudnutého bohatstva. Väčšina je prerozdeľovaná pre úzku skupinu obyvateľstva. Väčšina
pracovníkov nič nezíska, a preto je nútená presúvať sa za prácou. Vo všeobecnosti sa hovorí,
že únik pracovných miest z vyspelých krajín do rozvojových krajín spôsobuje nárast
nezamestnanosti vo vyspelých krajinách. Ak sa hodnotia celkové dopady outsourcingu, treba
konštatovať, že najhlavnejším dôsledkom je zánik pracovných miest v dôsledku presunu síl do
zahraničia, dochádza k vzniku nových pracovných pozícií, avšak poväčšine s nižším mzdovým
ohodnotením a nižším časovým rámcom práce ako pracovné pozície, ktoré zanikli. Taktiež
obdobie počas ktorého sa prepustení zamestnanci usilujú získať nové zamestnanie je
charakteristické poklesom príjmov zamestnancov aj domácností.
3 OUTSOURCING A JEHO POPULARITA VO SVETE
Outsourcing je dlhodobý proces. Slovenský jazyk nepozná jednoznačný jednoslovný preklad
pre tento termín. Lednický, V. definuje outsourcing ako: „systém úmyselného a cieľavedomého
vyčleňovania a odovzdávania (delegovania) činností externému partnerovi, čo má za následok
nákup tovaru či služieb od cudzích podnikov namiesto vykonávania týchto činností vo vlastnej
réžií. Jedná sa o vyčleňovanie skôr vykonávaných činností, ktoré majú charakter doplnkový
a v prevažnej väčšine netvoria pridanú hodnotu, ale pritom sú nevyhnutné. Outsourcing je taký
stav, keď vstup, ktorý by inak podnik získal z vlastných zdrojov, kúpi od iného podnikateľského
subjektu ako službu, prípadne ako výrobok“. [6] „Outsourcing je dlhodobý zmluvný vzťah
s niekým mimo vlastnej organizácie na poskytovanie služieb v jednej alebo viacerých
oblastiach jej činnosti“. [7]
Realizácia outsourcingového procesu prináša ako výhody, tak aj množstvo negatív. Medzi
jeho nedostatky patrí napríklad nízka operabilita, nedostupnosť v požadovanom čase, strata
kontroly na procesom, závislosť na dodávateľoch, vyššie náklady prípadnej zmeny, nutnosť
riadenia zmeny, riziko krachu poskytovateľa, možnosť vzniku právnych a sociálnych
problémov, nesplnenie pôvodných očakávaní v oblasti zníženia nákladov (zákazník nesprávne
odhadne všetky pôvodné interné náklady) alebo riziko vyplývajúce z nevýhodne postavenej
zmluvy o dodávke služieb.
Outsourcing, aj napriek mnohým rizikám, ktoré vyplývajú z jeho realizácie, je veľmi
obľúbený. Do tohto procesu sa zapája stále viac a viac firiem po celom svete. Dôkazom toho
sú aj výsledky rôznych zahraničných štúdií a analýz, ktoré sa zaoberajú outsourcingom.
Krajinou, ktorá najviac realizuje proces outsourcingu, a teda sa v nej vytvárajú aj najvyššie
výnosy, je USA. Štatistický prieskum zameraný na offshore outsourcing vykonaný ku dňu 1.1.
241
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
2014 spoločnosťou Sourcing Line Computer Economics ukázal, že USA v roku 2013
outsourcovalo do zahraničia až 2 637 239 pracovných miest. Najčastejšie spoločnosti
outsourcovali činnosti týkajúce sa výroby, najmenej call a help centrá. Source Line Computer
Economics zostavila tabuľku s najvhodnejšími krajinami pre outsourcing. V danom rebríčku je
na prvom mieste India, nasleduje Indonézia a Čína. Slovensko sa v tomto rebríčku nenachádza,
nám z blízkych krajín tu je Česká Republika (16. miesto) a Poľsko (15.miesto). Maďarsko sa
nachádza na 14 pozícií. [9,4]
Graf 1 – Celkové výnosy z outsourcingu
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa The Statics Portal, 2014
4 BUDÚCNOSŤ OUTSOURCINGU
Podľa analytikov bude popularita outsourcingu naberať na sile. Okrem populárnej Indie,
očakáva sa vznik nových destinácií pre outsourcing v Amerike, hlavne ide o latinskú Ameriku,
aj keď sa pripúšťajú ako hlavné miesta pre outsourcing dokonca mestá v USA. Nové destinácie
sa majú objavovať aj v Európe – hovorí sa o Poľsku. Čína má tiež outsourcingové predpoklady,
avšak obavy budia zvyšovanie výrobných nákladov, starnutie populácie a politická situácia. Na
celosvetový outsourcing tiež môže mať v budúcnosti vplyv USA a Veľká Británia, kde stále
viac silnejú hlasy za uprednostňovanie domáceho trhu s prácou. [1]
Literatúra:
[1.] Čína má obrovský potenciál v outsourcingu služieb. 2013. [on line]. [cit. 2014-09-10].
Dostupné na: https://deluxtrade.com/monitoring/ceske-media/6142-cina-ma-obrovskypotencial-v-outsourcingu-sluzeb
[2.] DAŇO, F., HANULÁKOVÁ E. 2005. Poradenstvo a outsourcing v marketingu.
Bratislava: Ekonóm, 2005. 161 s. ISBN: 8022521094
[3.] Globalizácia. 2004. [on line]. [cit. 2014-09-05]. Dostupné na: http://global-info.szm.com
[4.] Job Outsourcing Statistics. 2014. [on line]. [cit. 2014-09-05]. Dostupné na:
http://www.statisticbrain.com/outsourcing-statistics-by-country/
242
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[5.] KRIŽANOVÁ, A. a kol. 2010. Medzinárodný marketing. Žilina: Georg, 2010. 264s s.
ISBN 9788089401130
[6.] LEDNICKÝ, V. 2004. Outsourcing a jeho aktuálni podoby požívané v súčasnej době. In:
Sborník výzkumných prací Ústavu malého a stredného podnikání. Karviná: Slezská
univerzita v Opavě, 2004. 66 s. ISBN 8072482742
[7.] RYDVALOVÁ, P., RYDVAL J.: Outsourcing ve firme. Brno: Computer Press, a. s.,
2007. 112 s. ISBN 9788025118078
[8.] SOROS, G. 2002. O globalizácií. Kalligram, 2002. 128 s. ISBN 8071494909
[9.] The Statistics Portal. 2014. [on line]. [cit. 2014-09-11]. Dostupné na:
http://www.statista.com/
243
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
RUSSIA THROUGH REGIONAL INTEGRATION
PROCESSES WITH RESPECT TO GLOBALIZATION
CONDITIONS
Elena M. Korostyshevskaya1
Key words: globalization, regionalization, economic integration, innovative processes,
international scientific and technical cooperation
Abstract: The article reveals one of the basic forms of manifestation of globalization in
innovation sphere – regional economic integration. Necessity and possibility of mutually
beneficial collaboration between the Far East and countries of the Asia-Pacific region, including
cooperation with China in innovation sphere and its main focus, is shown.
JEL Classification: R
1 INTRODUCTION
Economic integration, including regional level, is one of the major forms of manifestation
of globalization within innovation sector in the present context. Activation of economic activity
within regional economic integration appears to be an extremely pressing issue for Russia, since
our country, along with the other developing countries, is able to defy competition in the world
market only on the basis of mutually beneficial cooperation within diverse integration group
alignments.
2 MAIN PART
Participation of Russia in whichever integration formations, including those on cooperation
basis has a great significance for its early change over to innovation-based development,
particularly from the model of catching-up development to the model of advance development.
Moreover, this course is of critical importance from a perspective of decrease of negative
processes, related to globalization, in cases where they are being corrected to the benefit of
most powerful economical players of global processes, from one side, and when Russia is being
assigned to the role of just a supplier of natural resources, from the other side. Last aspect holds
some objective validity, considering that economy of our commodity regions did not experience
any substantial transformations towards diversification on innovation basis, though it has
related to resources conditions for this. For example, Siberia is the main donor for federal
budget. Siberian Federal District (SFD) is notable for riches of explored reserves of natural
resources. Export of natural resources from SFD provides more than 2/3 of national inflow of
foreign currency. This region forms a part of global spread, its natural resources, primarily,
carbohydrates are included in process flow of international economy. On the basis of Siberian
1
Korostyshevskaya Elena M., Professor of economic theory and economic politics faculty of Saint-Petersburg
State University, Doctor of Economics. Department of Economics and Economic Policy, Russia Saint Petersburg,
191194, Tchaikovskogo str. 62, а. 310; e-mail: [email protected]
244
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
raw materials four globally-oriented Russian regions were formed out of two, in particular:
macro region North-west (“Baltic direction”) and “East direction”.
For example, North-west macro region is focused on leading countries of northern part of
EU. Key reference points of the “front line” are port facilities of Saint-Petersburg and Leningrad
region, as well as of Murmansk and Arkhangelsk. Frontier of rear zone spreads through West
Siberia, Tyumen region, Kuzbass and this region is focused on supply of carbohydrates, and to
a lesser degree to supply of timber, metal, fertilizer, coal.
Macro region «East direction» provides supply of carbohydrates, timber, metals, crude ore
to the countries of Asian-Pacific region. Rear zone still passes through Tyumen region,
Kuzbass, Krasnoyarsk territory and Irkutsk region. “Front line” is formed by port facilities of
Primorsk and Khabarovsk Territories and Sakhalin Region.
However, Siberian Federal District is one of problematic districts. Table 1 outlines detailed
view on dynamics of its key highlights for over ten years period.
Table 1 - Description of processes in Siberia with regards to key highlights
Highlight
Processes in Siberia
Comments
1 Gross
regional Strong trend – decrease of Decrease of input from Siberia into
product
economic importance of national gross output for the last 14
Siberia
for
Russian years equals to 2,8%, starting from
Federation
13,4% in 1998 and down to 10,6% in
2009.
2 Exported
Strong trend – decrease of Decrease of input from Siberia into
products
input from Siberia into Russian export for the last 13 years
Russian export
equals to 2,3%, starting from 11,8%
in 1998 and down to 9,5% in 2010
3 Population
Slight decline of the part of Number of Siberians among
Siberians in the total population of Russia for the last 20
number of population of years decreased on 0,51%, starting
Russia
from 14,3% in 1990 down to 13,8%
in 2009. At the same time population
growth is being recorded in
Novosibirsk and Tomsk regions.
4 Index of actual Index of economic growth Rate of growth of economics of
volume of Gross of Siberia during 1997- Siberia was behind average Russian
Regional Product 2008 were lower than rate for the average of 2-6%,
(GRP)
average Russian index
approximated in 2007-2008 and got
ahead only in 2009.
5. Amount
of Decrease of the share of Share of Russian investments in
investments
investments in economy of economy of Siberia for the last 20
Siberia out of the total years decreased by one and a half,
amount of investments in starting from 14,8% in 1990 and
Russia
down to 9,7% in 2010.
6 Internal costs for Decrease of science funding Share of science funding in Siberia
research
and proportion in Siberia out of from the total amount of Russian
development
total amount of Russian research and development expenses
research and development for the last 15 years decreased on
expenses
245
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
7
Income level per Decrease of income level
head
of per head of population in
population
Siberia in comparison with
revenue of typical resident
of Russia
8
Share
of Share
of
financially
population with struggling in Siberia is
substandard
above average Russian
income
index. At the same time,
common trend for decrease
of the share of financially
struggling people continues
in Russian Federation and
in Siberia.
9
Death rate for
social
reasons
(suicides,
temulence)
Growth of death rate of
Siberians for social causes,
in comparison with average
Russian index.
1,8%, starting from 8,3% in 1994
down to 6,5% in 2010.
During the last 15 years, there is a
decrease of income level of Siberians
in comparison with revenue of
typical resident of Russia: in 1995
income of SFD were 4,3% less than
average Russian, and in 2010 they
were already 20% less.
During the last 15 years, there has
been a decrease of financially
struggling people in Russia and
Siberia. However, the share of poor
people was always above average
Russian index: in 2000 the level of
poverty in Siberia was equal to
41,6%, and in Russia – 29%. In 2010
the share of financially struggling
people in Siberia exceeded for 1,4
times the share of poor people in
Russia.
Social disaster. During the last 20
years there has been a growth of
death rate in Siberia for social
reasons. In 1990 it exceeded average
Russian rate on 18%, and by 2010 it
was already equal to 60%
Share of people with higher
education, involved in economy, in
Siberia during the last 18 years equals
to 90% of the average index in
Russia.
10 Share
of Share of people, involved in
population with economy, with higher
higher education education continues to be
among
those low, which is much lower
involved
in than the average in Russian
economy
Federation
11 Crime rate – Crime rate in Siberia Crime rate in Siberia for the last 20
number of crimes continues to be much higher years exceeds average Russian index
per 10 thousand than the average in Russia. by 15-30%.
of population
Source: Future of Siberia continent: development issues. Expert discourse: collection of
articles / edited by V.S. Efimova. – Krasnoyarsk: SFU, 2012. p.83-84.
Table 1. outlines the «input» of SFD in essential macroeconomic indicators of Russia, and
also demonstrates the situation in Siberia from the point of view of human assets, industrial,
investment and innovation driven growth, and competitive performance. Negative trend,
manifested in decrease of economic strength of Siberia and competitive performance of its
output, insufficient rates of economic growth, poor science and technological development, as
well as decrease of the level and quality of living of its population, is evident. As a result, the
246
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
development of SFD and national economy on the whole is being slowed down, and the country
is being pushed into the periphery of global development.
However, state defined a progressive development of Siberian region as a priority
(Regulation of Government of Russian Federation № 15-10 dated December 19, 1998 approved
Federal special-purpose programme “Major directions of social and economic development of
Siberia for the period until 2005”), but in practice, these plans remain unrealized. None of the
planned activities received at least the minimum funding within the scope of this programme.
Quite pessimistic forecast may be done regarding social and economic development of SFD for
the short-term, to the extent that the structure of economics does not change. Otherwise, Russia
will continue to establish itself as a mere supplier of raw materials for international economy.
In that context increase of rates of growth of economics of SFD is impossible without
reconstruction of multidivisional structure of manufacturing industry, economy reorientation
from production to processing industries, high technologies and service sector.
This problem deserves focused attention, due to the fact that we are actually proposed a
specific type of economic globalization policy, based on involvement of natural resources in
economical circulation, capable to provide prompt and significant output and leading to “focal”
one-way economic growth of new territories and degradation of traditional old industrial
regions [1. p. 126].
On one side, competitive performance of the country depends on speeded up innovationdriven growth of high-technology economy sector. For the point of view of materialization of
national interests of Russia it is suggested to perform competitive recovery of high-technology
processing industries, including rocket and space, aviation and electronic industries, radio
industry, shipbuilding industry, communication industry, as well as weapons, ammunition and
special chemical means industry
In the meantime, there was a significant decrease of their volumes and range in the last years.
In the report of United Nations Industrial Development organization related to the index of
competitive performance of industrial production it was stated that for the last 10 years there
was almost twofold decrease of exportation of high-technology products from Russia: from
40% to 23%. Share of such production in manufacturing industry nowadays equals to 17%
instead of 22% 10 years ago. Director of Development Policy, Statistics and Research
Department of United Nations Industrial Development organization, Ludovico Alcorta
mentioned that Russia – is the only BRICS country, where structure of industry became less
high-technological than it was there before. In comparison with mature economies of the world
ranking of Russian Federation looks very weak (table 2).
247
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Graph 1 - High-technological exportation (current USD) among countries
Statistics of table 2. outlines that: China has the leading position, USA is takes second place,
however since 2009 the trend is changing and Germany surpasses USA. In comparison with
other countries position of Russian Federation is constantly low and has no dynamics being
situated right on the axis of abscises.
Within considered option, it is essential to enhance ranking of Russia in global innovation
spread, above all on the basis of enhancement of active integration groups (EurAzeS, Customs
Union, Eurasian Union, BRICS).
In the meanwhile, innovation breakthrough scenario of radical transformation of world
economy with consideration of globalization may only be performed through development and
consecutive implementation of long-term strategy for establishment of integrated economic
system based on clusters of epochal and primary innovations and concepts of civilizations
partnership.
Strategy of technological partnership of civilizations includes achievement of the following
major targets:

integrating of efforts of countries and civilizations for the purpose of throughout the
globe performance of the strategy of innovation breakthrough, ensuring large-scale
mastery and expansion of sixth wave of innovation;

-overcoming existing technologic polarization with regards to development of the
countries and civilizations on the basis of integration of efforts and development of the
mechanism of transfer of high-technologies from Avant-garde countries to developing
countries,

-elaboration of global regulation of technological development mechanism,
implementation of innovation breakthrough strategy, limitation of domination of
transnational corporations throughout this area;
248
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky

-clear scientifically proven very long-term forecast of innovative-technological
development on a global basis, choice of breakthrough priorities system, cooperative
programs for implementation of these projects and organization of resource provision
mechanism for their implementation [2. p. 228-229].
In that context, it is significant that architecture of national innovation spread largely implies
participation of the country in international innovation process, its position in global division
of labor, mechanisms of international science-based innovation cooperation. Among supreme
directions of the specified influence, we may mention:

-opportunities for formation of local poles of innovation development of global
competitive performance and worldwide significance;

-attraction of foreign investments, corresponding to national and regional interests, for
the purposes of acceleration of development of technologically underperformed
territories;

-direct positioning of regions as separate entities of international science-based
innovation cooperation;

-use of best international practices of local organization of innovative processes;

-unionization of science-based innovative potentials of border territories [3.p.25].
Global experience suggests that within the frames of diverse regional international groups
cooperation related to scientific and innovative cooperation flows in the foremost favorable
manner.
At the same time, integration of Russia into the global spread on the basis of different
regional formations should be performed with consideration of national interests of the country,
which are noticeable in:

-elaboration of such courses of global science, where Russian science already appears
to be or is capable to become able to meet competition in the next few years;

-maintenance of military and industrial safety;

-utmost effective use of geographic position of Russian Federation;

-use of eco-economic advantages of Russian Federation in front of other regions of the
planet;

-stimulation of processes of demographic growth and increase in life expectancy of
Russians [4. p. 23].
Furthermore, full participation of Russian in international innovation processes supposes
participation in maximum number of regional integration associations, particularly in such
centers of cooperation as Allied state, EurAzeS, Customs Union, Eurasian Union, BRICS, EU;
Asia-Pacific Region (Asia-Pacific Economic Cooperation).
In connection with the events in Ukraine innovation cooperation of Russian Federation with
the countries of former Soviet Union reduces. Maximum potential is noticeable within the
frames of cooperation with Allied state.
At this period, prime tool of scientific and technological cooperation of Russian Federation
and Belarus appears to be allied programs, which are being financed on the level of research
and development and on the level of implementation. A range of programs in the area of radio
249
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
electronics was already accomplished: «Functional microwave electronics – 2» and
«Foundation» (development and exploitation of IC family and semiconductor devices based on
existing technological base) etc. Realization of «Electronmask» programme (development and
formation of technological equipment for production of Electronic Component Base products
and radio electronics with performance period during 2009-2013 and amount of financing of
Russian share equal to over 5 billion of rubles and «Pramen» (development of
nanoheterostructures and quantum electronics products and microwave technics on their basis
with the amount financing of Russian share equal to about 500 million rubles).
Scientific constituent of russian-belorussian cooperation is noticeable in extension of
bilateral scientific and technological cooperation of Russian Academy of Sciences and National
Academy of Sciences of Belarus in association with other interested organizations in the area
of space exploration, informatics and development of sophisticated technologies, including
nanoscopic materials and nanotechnology. Since 1999 cooperation with Federal Space Agency
of Russia was in a reasonably good progress and during these years three joint programs were
implemented; [5. p. 29] in 2009 as part of Allied state a «Nanotechnologies-SG» programme
was developed, which performance started since 2009.
Key traditional direction in consolidation of innovation interrelation as part of Allied state
is military technical cooperation.
In 2012, a programme for cooperation of defense complexes of Belarus and Russia till 2015
was approved in Minsk, improving positions of both countries in global high-technology area.
In autumn of 2012, a programme for cooperation of defense complexes of Belarus and Russia
until 2015 was adopted in Minsk, which opens equal access of belorussians to Russian Defense
Procurement and Acquisition and upraises cooperation ties between countries on a higher level.
Russian military-industrial complex is the major buyer of microelectronics of Minsk «Integral»
(70% of entire production) [6. p. 3].
These years prospects of development of regional economic integration in innovation field
on former Soviet union area were connected with activation of international scientific and
technological cooperation within the confines of Eurasian union. Fundamental results of this
cooperation were related to implementation of a wide range of activities targeting activation of
innovation development. Eurasian Development Bank (EDB), performing financial support of
innovative activities, targeting extension of integration processes in Eurasian area, was
established. For these purposes, a Fund of technical cooperation was set up in EDB, and top
priority goals of the bank are projects related to materials processing industry. Among them
development of new type of passenger airplanes Dry Jet 100.
Beyond that, in 2009 for the purposes of activation of the process of innovation
implementation in EurAzES a High-technology Center was established in the form of
international venture capital fund and focused on facilitation of development and
implementation of agreed innovative policy of the countries – members of the Center;
coordination of activities related to organization of Eurasian innovation system and
development of infrastructure of scientific and technological and innovation activities of the
countries – members of the Center; contribution in development of mechanisms of funding of
innovation programs and projects and arrangement of conditions for attraction of investments
in innovation field.
With regards to development of innovations in priority areas of science and economy in 2010
as part of High-technology Center activities an Interstate programme of EurAzEs «Innovative
biotechnology» was adopted, and it was meant for 5 years – since 2011 until 2015 for the
250
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
purpose of development and implementation of new biotechnologies, biological drugs, etc. In
implementation of this programme state authorities, academic institutions, enterprises,
organizations and business-structures of Russian Federation, Kirghizia, Kazakhstan, Belarus
and Tadzhikistan take part. Where at it is planned to invest during 5 years period 926,6 million
of rubles, of which from Belarus – 30%, Kazakhstan – 30%, Russian Federation - 30%,
Kirghizia – 5%, Tadzhikistan – 5% [7. p. 139]. As we can see, there is a trend outlined on
former Soviet Union territories, based on activation of innovation processes in new areas.
In terms of expansion and extension of integration processes in the world, it is essential for
Russia to spread international scientific and technological cooperation of various vector, not
only in former Soviet Union territories, but also with EU, and countries of Asian-Pacific and
BRICS. Besides, in connection with situation in Ukraine, scientific and technological
cooperation of Russian Federation with EU may be suspended. In this regard, it makes sense to
cross over to cooperation in eastern direction.
Asian vector of scientific and technological cooperation is perceptible through mutually
beneficial relations with China, due to several points. First of all, at this stage countries have to
solve similar problems, on their way to comprehensive modernization, and in the second
instance, joint russian-chinese undertakings may acquire strong positions on the third-countries
market [8. p. 25].
At this point a discrete experience of two-sided cooperation was accumulated. Russia and
China step by step progress from short-term, segmented, small projects towards performance
of medium and long-term large-scale projects. On November 6, 2007, as part of 12th regular
meeting of the heads of the government of China and Russia held in Moscow, parties signed a
« Memorandum of cooperation with regard to performance of joint projects related to priority
areas of development of science, technology and technics between ministry of research and
technology Republic of China and Federal Science and Innovation Agency of Russian
Federation». Currently, more than ten such joint large projects were performed, for example,
construction of the first highvoltage electric line in China - «Expertly-exemplary construction
of highvoltage electric line - 1000 kilovolt – Shanxi – Nanyang - Jinmeng», and development
of first fast neutron reactor - «Chinese experimental fast neutron reactor» (CEFR) [9].
In accordance with expert estimation, annual rate of increase of trading with this products
by 2010 was equal to 70-90% [10. p. 4].
Chinese-Russian cooperation in the area of commercialization of high technologies is
likewise extremely challenging and may develop on the basis of economic zoning in the area
of high technologies. In PR China there are 88 special zones functioning for industrialization
of high technologies of nationwide standing, whereat high-technology production is being
performed (by the end of 2012 there will be more that 100 of this zones). Gross product value
of abovementioned special zones in 2011 for the first time surpassed the amount of 13 million
of chinese yuan. In addition, in both countries there were already established several new
centers for scientific and technological cooperation and implementation of technologies. On the
territory of China – chinese-russian base of industrialization of new and high technologies in
Yantai, chinese-russian science park «Juihua» in the province of Zhejiang, chinese-russian
science park in Changchun, and scientific and technological cooperation and implementation
center in the province of Heilungkiang. On the territory of Russia in Moscow was established
russian-chinese science part «Druzhba», [11] in Sverdlovsk Region and Yekaterinburg
construction of several science parks with participation of Chinese businesspeople is expected
[12. p. 178].
251
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Obviously, this events are very important for activation of innovation processes in the area
of high technologies between Russian Federation and PR China. However, for the moment it is
not enough. In accordance with statistics in sectoral structure accumulated chinese Foreign
Direct Investments in Russia constitute their major share in real estate industry (32%); timber
and woodworking industry, fish and agricultural industries (24,6%); materials processing
industry (12,2%); raw materials industry (10,1%) [12. p. 180].
In that contexts in is indicative that in autumn of 2009 an agreement related to cooperation
during 2010-2018 was signed and all 205 joint projects are focused on increase of exportation
of raw materials from Russia [13. p. 10].
Experts express an opinion that, in virtue of objective reasons, Russian industrial assets are
unable to compete with Chinese partners with regards to value of final output, therefore it is
possible to use China as implementation and manufacturing base for Russian research and
technology developments [14. p. 2].
However, peculiar to PR China industrial espionage and «intellectual piracy» is not taken
herein into account.
In addition, considering abovementioned, in the conditions of development of innovation
spread it is required to change actual layout and significantly enhance element of innovation in
relationships between Russia and PR China on a mutually beneficial basis. One of the variants,
considering insufficiency of research field and developments in China, as well as selected
course towards expansion of fundamental constituent of science, PR China shall be interested
in cooperation with international community, particularly in 2006 Chinese government drafted
«Fundamental concepts of national plan for medium and long-term development of science and
technology during 2006-2020», whereunder by 2020 the share of expenses for research and
development should reach 2,5% of Gross domestic product, and contribution of national
technological progress in economic growth should constitute 60% [15. p. 79].
Key direction of scientific, technological and innovative cooperation for Russia is European.
Starting from 2000 in the context of strategic partnership of Russia and EU, takes place
expansion and extension of internationalization of scientific activity, targeting integration of
Russian Federation in European Research Area. Main instrument of cooperation are Framework
Programs (FP) of EU related to science and technological development. Nowadays, 7 FP are
being developed, and in 2014 a startup of Framework Programme Horizon 2020 is expected.
As part of current, Seventh framework programme related to science and technological
development (2007-2013), there are projects in the area of biotechnologies and
nanotechnologies, non-nuclear power engineering and human health which are being financed
conjointly. Among them a joint project PLAPROVA related to process development of
products of vaccinal proteins in plants. Three year work within the scope of this project should
result new technologies of products of more effective vaccines against such currently important
for Russia and EU diseases, as bird influenza, “blue tongue”, aphtous fever, etc. European
Commission gives around 2 million of Euro for the support of european participants of the
project. Russia gives an equivalent sum in rubles for support of russian participants of the
project, in particular, “Biomedical engineering” Center of Russian Academy of Sciences,
Biological faculty of Moscow State University, Epidemic institute of Russian Academy of
Medical Sciences and Federal Animal Healthcare Center [16].
Another currently important direction of growing cooperation between Russia and EU in
scientific and innovative field is related to EU Programs with regards to competitive
252
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
performance and innovations, wherein Europe Enterprise network interacts with the network of
national connection points in Russia [17. p. 30-35].
Other key element of strategic partnership is bilateral initiative of Russia and EU «Partnership for modernization» programme, targeting economic and technological
modernization of Russian Federation. With regards to the field we are interested in were
specified the following priority areas of cooperation:

-investment in key industries, promoting growth and innovations;

-assistance in aligning of technical regulations and standards, as well as high level of
intellectual property rights protection;

-strengthening of cooperation in the areas of innovation, research and development,
and space [18. p. 231-232].
During recent years Russia started to master new prospective mechanisms of coordination
of its research and innovation programs with EU for the purpose of development of equal share
and parity of cooperation.
In the first instance, coordinated contests were launched for jointly financed research
programs related to healthcare, biotechnology, nanotechnology, information technology, power
engineering and aeronautics.
In the second place, organization of multidirectional contests, within ERA-NET scheme,
pilot approbation of which is used in ERA. Net RUS project. In 2011 as a part of it, two
multidirectional contests were organized – international contest of innovative projects and
contest of scientific and technological projects; upon completion of the contest 11 russianeuropean innovation projects, which demonstrated high potential for commercialization and
which conform with priorities of Russian Federation in the area of science and innovations,
were supported [19. p. 32, 34].
3 CONCLUSION
Definitive, in general, progressive dynamics, achieved in the area of science and innovation
cooperation of Russia and EU may change considering new circumstances, which will raise a
concern regarding extension of cooperation with Asia-Pacific countries and, first of all, PR
China. A closer attention should also be focused on extension of cooperation within the borders
of BRICS.
References:
[1.] МЕЖЕВИЧ, Н.М. (2007). Экономический анализ региона. – СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та.
[2.] ЯКОВЕЦ, Ю.В. (2011). Глобальные экономические трансформации ХХ1 века. –
М: Экономика.
[3.] ВАСИН В.А., МИНДЕЛИ Л.Э. (2011). Пространственные аспекты формирования
и развития национальной инновационной системы //Инновации. 2011. № 11.
[4.] (2010). Экономика и социология в ХХ1 веке: научные парадигмы развития
//Инновации. 2010. № 10.
[5.] ЕВСЕЕВ В.В. (2011). Политические аспекты научно-технического сотрудничества
России, Украины и Беларуси //Инновации. 2011. № 12.
253
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[6.] Ракеты наши, колеса ваши. Российская газета. 7 февраля 2013.
[7.] ХАЛЕВИНСКАЯ, Е.Д. (2012). Интеграция, сотрудничество и развитие на
постсоветском пространстве: монография. – М.: Магистр: ИНФРА-М.
[8.] СЫРЯМКИН, В.И. , ЯНЬ, Б., ВАГАНОВА Е.В. (2011). Обзор российскокитайского сотрудничества в сфере научно-технической и инновационной
деятельности //Инновации. 2011. № 6.
[9.] http://ru.china-embassy.org/rus/kjhz/hzgk/t970437.htm 11.01.2013 г.
[10.] Российская газета. 2010. 24 ноября
[11.] http://ru.china-embassy.org/rus/kjhz/hzgk/t970437.htm 11.01.2013г.
[12.] ПОПОВА, Л.В. (2012). Внешнеэкономическая стратегия Китая. Проблемы
формирования и реализации. – СПб.: Издательский дом С-Петербургского
университета, 2012.
[13.] ТРУШИН, А. (2009). Всплытие покажет //Прямые инвестиции. 2009. № 11.
[14.] Коммерсантъ. 2011. 25 ноября.
[15.] ИЗОТОВ, Д.А. (2013). Опыт интеграции науки и образования в странах СевероВосточной Азии //Инновации. 2013. № 1.
[16.] http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=28280 11.01.13.
[17.] СМИРНОВА, Ж.Ю. (2012) Исследование возможностей развития сотрудничества
Европейской сети поддержки предпринимательства и сети национальных
контактных точек в России //Инновации. 2012. № 6.
[18.] ЯРОВОЙ, Г.О., БЕЛОКУРОВА, Е.В. (2012). Европейский Союз для регионов: что
можно и нужно знать российским регионам о ЕС. – СПб.: Норма, 2012.
[19.] ЛУКША, О.П. (2012). Развитие многостороннего сотрудничества РФ со странами
ЕС в сфере исследований и инноваций: новые тенденции и перспективы
//Инновации. 2012. № 10.
254
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
POZITÍVNE PRÍNOSY A NEGATÍVNE DÔSLEDKY
POSKYTOVANIA INVESTIČNEJ POMOCI ZAHRANIČNÝM
INVESTOROM NA SLOVENSKU
POSITIVE BENEFITS AND NEGATIVE CONSEQUENCES OF
PROVIDING THE INVESTMENT AID TO FOREIGN
INVESTORS IN THE SLOVAKIA
Vlasta Kovalančíková 1 - Daniela Nováčková 2
Kľúčové slová: zahraničné investície, štátna pomoc, právny rámec, investičná dohoda
Abstrakt: V dôsledku globalizačných procesov a v dôsledku členstva Slovenskej republiky
v Európskej únii sa mení podnikateľské prostredie na Slovensku, najmä so zreteľom na
medzinárodný pohyb kapitálu. Investičná politika na Slovensku je realizovaná v súlade so
záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných
organizáciách. Miera atraktivity Slovenska pre zahraničných investorov je podmieňovaná
makroekonomickou stabilitou, stabilitou politického prostredia, právnym rámcom
a uplatňovaním medzinárodných pravidiel pri riešení investičných sporov. Zámerom
vedeckého skúmania je analyzovať pozitívne prínosy a negatívne dôsledky poskytovania
investičnej pomoci v podmienkach Slovenskej republiky.
Key words: foreign investments, state aid, legal framework, investment treaty
Abstract: As the consequence of globalization processes and the membership of Slovakia in
European Union, the business environment is changing in Slovakia, regarding the international
movement of capital. The investment policy in Slovakia is implemented in conformity with the
duties resulting from international treaties and from the memberships in international
organizations. The degree of atractiveness of Slovakia for foreign investors is conditioned by
the macroeconomic stability, the stability of political environment, legal restrictions
and international rules application at solving investment disputes. The aim of scientific
research is to analyze positive benefits and negative consequences of providing the investment
aid in the conditions in Slovakia.
JEL Classification: F21
1 PODMIENKY POSKYTOVANIA INVESTIČNEJ POMOCI
Pri poskytovaní investičnej pomoci je v širších súvislostiach kladený dôraz na rešpektovanie
medzinárodného právneho rámca ochrany a podpory investícií, t.j. bilaterálne dohody o
Vlasta Kovalančíková, Doc. JUDr. CSc., Katolícka Univerzita Ružomberok, Hrabovská cesta 1A, 034
01 Ružomberok, [email protected]
2
Daniela Nováčková, Doc. JUDr. PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Odbojárov
10, 820 06 Bratislava, daniela.novackova @fm.uniba.sk.
1
255
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
ochrane a podpore investícií , ktorými je Slovenská republika viazaná. Medzinárodné
investičné dohody upravujú inštitút spravodlivého zaobchádzania s investíciami
investora, zákaz diskriminácie, ochranu pred vyvlastnením bez náhrad a voľný transfer
investícií a ziskov. Inštitút spravodlivého zaobchádzania je základom pre rozvoj vzájomných
investičných vzťahov a uplatňuje sa aj na úrovni Európskej únie. Uvedené dohody napomáhajú
rozvoju investičných vzťahov a podporujú prílev zahraničných investícií na územie iných
štátov. Z hľadiska teórie o medzinárodnom zmluvnom práve bilaterálne dohody o vzájomnej
ochrane a podpore investícií sú podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy SR zmluvami, ktoré majú charakter
prezidentskej zmluvy. 3 Zmluvné strany sa zároveň v bilaterálnych investičných dohodách
zaväzujú, že voči zahraničným investorom nebudú zavádzať žiadne diskriminačné opatrenia.
Štáty sa v týchto zmluvách zaväzujú, že investori zmluvných strán nebudú diskriminovaní pri
rozvoji svojich podnikateľských aktivít a budú môcť voľne nakladať s investíciami. Bilaterálne
investičné dohody ukladajú povinnosť hostiteľskému štátu, že má zabezpečiť úplnú ochranu
a bezpečnosť investície investora.
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa Zmluva o fungovaní Európskej únie
(ďalej len „ ZFEÚ“) stala súčasťou slovenského právneho poriadku. Predmetná medzinárodná
zmluva upravuje ustanovenia o poskytovaní štátnej pomoci. Článok 107 a nasledujúce články
ZFEÚ týkajúce sa štátnej pomoci sa uplatňujú rovnako na súkromné aj verejné podniky.
Vyplýva to z článku 345 ZFEÚ, ktorý stanovuje zásadu neutrality, pokiaľ ide o úpravu
vlastníckych vzťahov, ako aj z judikatúry súdov EÚ, ktoré takisto uznali zásadu rovnosti medzi
verejnými a súkromnými podnikmi. Podľa ustanovenia článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie je štátna pomoc v rámci Európskej únie zakázaná, ak nie je zlučiteľná
s vnútorným trhom.4 Zlučiteľnosť štátnej pomoci s vnútorným trhom je možná iba vtedy, ak
je garantovaná rovnováha medzi výsledným narušením hospodárskej súťaže a výhodami
vyplývajúcimi zo štátnej pomoci. Zmluva o fungovaní Európskej únie v ustanoveniach článkov
107 ods. ods. 2 a 3 upravuje výnimky, na základe ktorých možno štátnu pomoc považovať za
zlučiteľnú s vnútorným trhom EÚ . Podľa ustanovenia článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o
fungovaní Európskej únie možno pomoc považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom, ak
podporuje hospodársky rozvoj oblastí, v ktorých je životná úroveň mimoriadne nízka, alebo
v ktorých existuje mimoriadne vysoká nezamestnanosť. V súlade s článkom 107 ods. 3 písm.
c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie možno pomoc považovať za zlučiteľnú s vnútorným
trhom, ak podporuje rozvoj určitých hospodárskych aktivít alebo oblastí, za predpokladu, že
táto pomoc nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so
spoločným záujmom EÚ. V zásade ide o regióny s vysokou mierou nezamestnanosti, v ktorých
HDP je nižší ako 75% priemeru EÚ. Pri posudzovaní regionálneho prínosu investičného zámeru
sú analyzované viaceré faktory (faktor nezamestnanosti, kapitálu/pracovných síl, vplyv na
región, vplyv odvetvia na hospodárstvo), vrátane posúdenia rizika a predvídateľného vplyvu na
príslušný sektor. Investičná pomoc nemôže byť považovaná za dotáciu na náklady na projekt,
ktoré by podniku vznikli v každom prípade, a nesmie slúžiť na kompenzáciu bežného
podnikateľského rizika hospodárskej činnosti. Investičná pomoc sa
považuje za
proporcionálnu iba vtedy, ak by sa rovnaký výsledok nemohol dosiahnuť s nižšou pomocou.
Okrem medzinárodných zmlúv aj slovenská právna úprava upravuje problematiku
investičných stimulov. Na jednej strane je to zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení
neskorších predpisov a na druhej strane je to zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci
v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia článku 2 zákona o investičnej pomoci
3
4
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, Ú. v. EÚ C 83 z 30.3.2010.
256
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
investičná pomoc je štátna pomoc na podporu počiatočnej investície a vytvárania pracovných
miest . Pričom štátnou pomocou sa podľa zákona o štátnej pomoci rozumie každá pomoc v
akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo
alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov
. V zásade jednou z foriem štátnej pomoci je investičná pomoc – stimul. V meritórnom rozsahu
investičná pomoc znamená výhodu pre príjemcu pomoci z verejných zdrojov. Daná výhoda
zvýhodňuje príjemcu pomoci – podnikateľa, pretože investičná pomoc umožňuje prijímateľovi
investičnej pomoci znížiť finančné náklady na realizáciu investičného zámeru, ktoré by musel
hradiť zo svojich vlastných finančných zdrojov, čím je mu poskytnutá konkurenčná výhoda
na úkor iných konkurentov. Niektorí autori dokonca porovnávajú efekty investičných stimulov
k tarifom a kvótam.5
Podľa platnej právnej úpravy je možné poskytovať investičnú pomoc na :

dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku,( výška takejto dotácie je závislá od prostriedkov štátneho rozpočtu)

úľavy na dani z príjmu podľa osobitného predpisu

príspevok na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu.
V súlade so zákonom č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci subjektami oprávnenými
poskytovať investičné stimuly sú orgány štátnej správy alebo miestnej správy a samosprávy :

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom vecne príslušného správcu
dane ( daňové úrady)

Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Vlastník alebo správca nehnuteľnosti vo vecnej pôsobnosti orgánov verejnej správy,
alebo Slovenský pozemkový fond, (poskytovateľom investičnej pomoci môže byť aj
obec, vyšší územný celok, alebo organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.)
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky upravuje podmienky poskytovania nenávratných finančných zdrojov.
Predmetný zákon upravuje podmienky získania nenávratných finančných zdrojov z rozpočtovej
kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok. Na základe tohto zákona môže byť
poskytnutá investičná pomoc na :

podporu baníctva, tradície a histórie banských činností,

rozvoj malého a stredného podnikania,

využívanie biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla,

ochranu spotrebiteľa,

rozvoja priemyselnej výroby a služieb,

výskum, vývoj a inovácie.
5
BOND, E.W., GUISINGER,S.E.: Investment Incentives as Tariff Substitutes: A Comprehensive Measure of
Protection, 1985
257
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Žiadateľ je povinný splniť požadované kritériá a dodržať stanovený postup. Okrem
uvedených právnych predpisov žiadateľ pomoci musí pri realizácii svojho investičného zámeru
dodržať aj ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Významným právnym
rámcom pri poskytovaní investičnej pomoci je aj Nariadenie vlády SR č. 481/2011 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci
podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých
regiónov Slovenskej republiky. Predmetné nariadenie bolo pozmenené v roku 2014
v nadväznosti na prijatie novej Regionálnej mapy štátnej pomoci na roky 2014- 20206 .
Investičná pomoc môže byť poskytnutá v slovenských regiónoch NUTS 2: východné
Slovensko, stredné Slovensko a západné Slovensko. Určitým kritériom pre poskytnutie
investičnej pomoci je evidovaná miera nezamestnanosti v danom regióne. V prevažnej miere
môže byť investičná pomoc poskytovaná vo forme úľavy na dani z príjmov, čo sa môže
negatívne prejaviť v príjmovej zložke štátneho rozpočtu.
2 POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI ZAHRANIČNÝM INVESTOROM
Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo financií SR vypracovávajú pravidelne určité
štatistické prehľady o poskytnutí štátnej pomoci, ktoré sú zverejňované a dostupné na
internetových portáloch uvedených orgánov štátnej správy. Vláda SR formou uznesenia
schvaľuje návrhy – žiadosti zahraničných investorov o poskytnutie investičnej pomoci. Na
základe nášho skúmania sme zistili, že v období rokov 2006 až 2013 bola poskytnutá investičná
pomoc 123 zahraničným investorom v celkovom objeme 946 328 769 EUR, pričom zahraniční
investori vytvorili 34 643 nových pracovných miest. V roku 2013 bola poskytnutá štátna pomoc
zahraničným investorom z Belgicka, Holandska, Kórejskej republiky, Talianska a USA na
znižovanie nezamestnanosti vo výške 1,89 mil. eur. Pomoc bola poskytnutá na vytvorenie 97
nových pracovných miest udržaných na obdobie 1 roka a na 432 pracovných miest udržaných
na obdobie 2 rokov. Suma 0, 03 mil. eur bola použitá na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov
vykonávajúcich pracovnú činnosť u zahraničných investorov.7 Z hľadiska porovnávania
určitých faktov považujeme za vhodné poukázať na skutočnosť, že v roku 2013 bola pomoc
poskytnutá zahraničným investorom na zamestnanosť a vzdelávanie znížená o 61,03 % v
v porovnaní s rokom 2012.
6
7
Ú. v. EÚ C 209, 23. 7. 2013.
Správa o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2013, www.finance.gov.sk, dostupné z 6.6.2014.
258
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Tabuľka 1 - Poskytnutá investičná pomoc v období rokov 2006 -2013 zahraničným investorom
Počet
Výška objemu
Počet nových
Obdobie
schválených IS
IS z verejných
pracovných
zdrojov (EUR)
miest
2006
48
357 887 436
15 214
2007
16
190 038 092
6 113
2008
5
42 667 673
2 199
2 976
2009
8
75 270 583
2010
11
39 067 024
1 350
2011
10
64 930 195
2 120
2012
10
121 191 498
2 412
55 276 268
2013
15
2259
Celkom
123
946 328 769
Zdroj : vlastné spracovanie na základe vlada. gov.sk
34 643
Na Slovensku pôsobí viacero zahraničných investorov. Často sú považovaní za najväčších
investorov investori z Holandska, Nemecka alebo z USA. V našom príspevku sme sa zamerali
na skúmanie investorov pochádzajúcich z Kórejskej republiky, ktorí preinvestovali v rokoch
2005-2008 investície v objeme 755 mil. USD. V rokoch 2009-2011 kórejské obchodné
spoločnosti preinvestovali investície v objeme 94,5 mil. USD. Kórejské spoločnosti patria na
Slovensku k subjektom, ktoré aj vytvárajú pracovné príležitosti, napríklad obchodná
spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o. vytvorila cca 4 000 pracovných miest, Samsung
vytvoril 5 300 pracovných miest.8
Tabuľka 2 - Významné kórejské obchodné spoločnosti vykonávajúce hospodársku činnosť na
území Slovenskej republiky
Názov subjektu
Sídlo
Predmet činnosti
Kia Motors Slovakia s.r.o.
Teplička nad výroba osobných motorových vozidiel
Váhom
SAMSUNG Electronics
Galanta
montáž elektrotechnických výrobkov
Slovakia s.r.o.
Samsung Electronics LCD Voderady
výroba el. komponentov a LCD modulov
Slovakia s.r.o., Slovakia
Mobis Slovakia s.r.o.
Žilina
výroba komponentov pre automobily pre
závod Kia Slovakia s.r.o
Dong Jin Precision Slovakia, Dolná Streda
výroba tovarov z plastu a tvarovanie kovov
s.r.o.
za studena
Hanil E-Hwa Automotive Dubnica nad výroba automobilových komponentov
s.r.o.
Váhom
z platov z gumy
Zdroj: Obchodný register SR
8
http://www.foreign.gov.sk, dostupné z 6.6.2014.
259
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Spomedzi 80 kórejských obchodných spoločností vykonávajúce hospodársku činnosť na
Slovensku k významným spoločnostiam patria uvedené spoločnosti vyššie v Tabuľke č. 2, ktoré
sa značnou mierou podieľajú na slovenskom exporte.
3 POZITÍVNE PRÍNOSY
Hlavným merateľným ukazovateľom na vyhodnotenie efektívnosti investičnej pomoci je
počet skutočne vytvorených nových pracovných miest. Vytváranie nových pracovných má
dopady na zníženie vyplácania dávok v nezamestnanosti, odvody poistného na dôchodkové
zabezpečenie, nemocenské a zdravotné poistenie, zdaňovanie príjmov fyzických osôb.
Pozitívny vplyv prílevu zahraničných investorov možno badať aj na hospodárskom rozvoji
jednotlivých regiónov a to : v raste vytvoreného a použitého HDP vo väzbe na rast osobnej
spotreby a na rast životnej úrovne v regióne. Uhrádzanie dane z príjmov zo závislej činnosti
zahraničnými investormi je tiež pozitívnou stránkou. Na dani zo závislej činnosti zahraniční
investori odviedli 70,4 mil. eur v roku 2012 a 75,8 mil. eur v roku 2013. Ďaľším pozitívnym
prínosom je vytváranie subdodávateľských vzťahov so slovenskými obchodnými
spoločnosťami.
Za pozitívny prínos sa považuje aj prísun nových, moderných a vysoko efektívnych
technologických zariadení, čo má pozitívny vplyv na obchodnú bilanciu Slovenskej republiky,
pretože výrobky sú určené väčšinou na export. Najväčší podiel z hľadiska komoditnej štruktúry
predstavuje automobilový priemysel a elektrotechnický priemysel. V roku 2012 výška exportu
automobilov bola 10,3 mld. eur ,v roku 2013 výška exportu bola 11,1 mld. Eur.
Ministerstvo financií SR vypracováva v súčinnosti s inými orgánmi štátnej správa
pravidelné Správy o štátnej pomoci za kalendárny rok tie predkladá Európskej komisii. Správa
o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2013 bola aj predmetom rokovania vlády SR. ( uznesenie).
Z predmetnej správy vyplýva, že: „ v percentuálnom vyjadrení podiel štátnej pomoci
poskytnutej zahraničným investorom na celkovej štátnej pomoci poskytnutej v roku 2013 je vo
výške 96,50 %.“9 Uvedené fakty jednoznačne potvrdzujú, že príjemcom akejkoľvek pomoci vo
väčšine prípadov sú zahraniční investori.
4 NEGATÍVNE DÔSLEDKY
Ak budeme zohľadňovať všeobecnú ekonomickú teóriu, že každá životaschopná investícia
by mala byť zaplatená z vlastných budúcich výnosov, ak to nedokáže a potrebuje ku svojej
existencii určitú ekonomickú podporu, nie je to efektívny a prínosný projekt. Z hľadiska
štatistík všetky fungujúce projekty a prosperujúce investície fungujú s podporou štátnych
zdrojov. Z hľadiska štatistík poskytovanie investičnej pomoci má klesajúcu tendenciu. Celková
výška štátnej pomoci poskytnutá v roku 2013 sa v porovnaní s rokom 2012 znížila o 5,06 mil.
eur, čo predstavuje pokles o 1,71 %. Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej na Slovensku
v roku 2013 predstavuje sumu 290,74 mil. eur, z toho 195,10 mil. eur bolo poskytnutých z
národných zdrojov a 95,64 mil. eur predstavovali prostriedky z fondov EÚ.10
Správa o poskytnutej štátnej pomoci za rok2013
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9680 (6.8.2014).
10
Správa o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2013,
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9680 ( 6.8.2014).
9
260
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
V záujme objasnenia dopadov pri poskytovaní štátnej pomoci na verejné financie uvádzame
nasledujúcu tabuľku.
Tabuľka 3 - Podiely poskytnutej štátnej pomoci v SR v roku 2013
Podiel poskytnutej štátnej pomoci
Rok
z HDP (v
%)
na obyvateľa
v eurách
na zamestnanca
v eurách
z výdavkov štátneho
rozpočtu
(v %)
0,54
53,69
124,82
2013
Zdroj : Správa o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2013 (finance.gov.sk)
1,94
Z uvedeného je zrejmé, že štátna pomoc poskytovaná vybraným subjektom ide na ťarchu
štátneho rozpočtu a v zásade aj zamestnané osoby vo výške 124,82 eur prispeli na pomoc pre
zahraničných investorov za účelom realizácie investičného zámeru.
Investičná pomoc je iba dočasným nástrojom podpory podnikania preto že je poskytovaná
na určité obdobie a má dopady na zdravé konkurenčné prostredie. Zhoršovanie konkurenčného
prostredia má konkrétne negatívne dopady na domácich podnikateľov a najmä na malých
a stredných podnikateľov. Slovenské výrobky sú potom aj ťažko konkurencieschopné a ťažko
sa vyrovnávajú so silným tlakom podporovanej konkurencie.
Pri odchode zahraničného investora zo Slovenska sa kumulujú negatívne dôsledky. Tak ako
už bolo vyššie uvedené priame zahraničné investície majú pozitívny dopad na slovenský export,
ale zároveň po odchode zahraničného investora sa prejavia negatívne dôsledky proexportnej
politiky.
5 RIEŠENIE INVESTIČNÝCH SPOROV
V rámci medzinárodných ekonomických a obchodných vzťahov medzi ekonomicky
činnými subjektami vznikajú aj spory. Medzinárodné investičné spory vznikajú v dôsledku
porušenia bilaterálnych dohôd o podpore a ochrane investícií, ktoré obsahujú tzv. arbitrážnu
doložku - súhlas zmluvných strán s predložením prípadného sporu na rozhodnutie pred
medzinárodným arbitrážnym tribunálom. Spory, ktorých predmetom sú investície môžu byť
riešené Medzinárodným strediskom pre riešenie investičných sporov (ďalej len „ ICSID).
Medzinárodné stredisko pre riešenie investičných sporov rieši spory medzi zmluvnými štátmi
a súkromnými osobami (akákoľvek fyzická alebo právnická osoba). Investičné spory môžu byť
riešené aj vytvoreným arbitrážnym tribunálom ad hoc, kde sa aplikujú pravidlá Komisie OSN
pre medzinárodné obchodné právo UNCITRAL. Ministerstvo financií SR podľa zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov je gestorom bilaterálnych dohôd o podpore a vzájomnej ochrane
investícií a zároveň zodpovedá aj za ich vykonávanie. Prvým investičným sporom bol spor
medzi Československou obchodnou bankou, a.s. a Slovenskou republikou. Podľa rozhodnutia
arbitrážneho tribunálu (2004) Slovenská republika musela uhradiť ČSOB, a.s. sumu vo výške
24 796 381 842 SKK a aj úhradu nákladov spojených s právnymi službami vo výške 10
miliónov USD.11 V súčasnosti Slovenská republika čelí viacerým medzinárodným arbitrážnym
konaniam. Najviac je sledovaný spor holandskej obchodnej spoločnosti ACHMEA/EUREKO.
NOVÁČKOVÁ, D. a MILOŠOVIČOVÁ, P.: Medzinárodné ekonomické právo, Eurounion 2011, Bratislava,
ISBN 978-80-89374-12-0,196 s.
11
261
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
6 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Bez ohľadu na pozitívne účinky globalizácie na rast, zamestnanosť, prosperitu a na potrebu
ďalej posilňovať európsku konkurencieschopnosť prostredníctvom ekonomických nástrojov
štátu, na základe analyzovaných faktov a skutočností, nie je možné nájsť presvedčivé dôkazy,
iba o pozitívnom vplyve zahraničných investícií na slovenskú ekonomiku. Opatrenia
zavádzané na úrovni štátu z verejných zdrojov oprávneným subjektom sú vzájomne prepojené
a zlučiteľné s inými politikami Únie. Slovenská republika je v plnej miere zodpovedná za
poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov, ako aj za ich kontrolu. Za účelom
posilnenia slovenskej ekonomiky a za účelom zvýšenia aj spoločenskej zodpovednosti za
nakladanie s verejnými financiami odporúčame :

modernizáciu pravidiel poskytovania investičných stimulov

(so zreteľom na posilnenie ekonomického prínosu)

zavedenie nižších sadzieb daní pre všetkých rovnako a neposkytovanie daňových
stimulov

progresívne zníženie odvodov pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov, t.j. s nižšími
odvodmi za vyššiu zamestnanosť

zameranie podpory exportu na subjekty so slovenským kapitálom ( v súčasnosti je
vysoký podiel zahraničných spoločností na slovenskom exporte - 87,78 % ).
Možné reformy politiky investičných stimulov by mali byť zamerané na to, aby bola
posilnená konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Kľúčovým meradlom efektívnosti
investičných stimulov by mali byť náklady na vytvorené pracovné miesto a regionálny
ekonomický rozvoj.
7 ZÁVER
Globalizácia ako svetový proces v značnom rozsahu ovplyvňuje hospodárske a obchodné
vzťahy medzi štátmi. Za indikátory globalizácie v súčasnosti možno považovať :
medzinárodný pohyb kapitálu (priame a nepriame investície) a služieb. Kľúčovým zdrojom
ekonomického rastu ako aj rastu inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky sú najmä priame
zahraničné investície. Ekonomické nástroje štátu – investičná pomoc a štátna pomoc sú
významné determinanty pre prílev zahraničných investícií. Štátna pomoc poskytovaná vo
forme investičných stimulov nemá iba pozitívnu stránku, ale má aj negatívnu stránku vo väzbe
na verejné financie. V dôsledku uvedených skutočností možno konštatovať, že ak je
zabezpečená vyváženosť medzi pozitívnymi prínosmi a negatívnymi dôsledkami pri
poskytovaní investičnej pomoci nie je ohrozené správne fungovanie vnútorného trhu EÚ.
Akékoľvek poskytovanie investičnej pomoci musí byť legálne a legitímne, pričom však na
investičný stimul nie je právny nárok. V záujme plnenia nových záväzkov vyplývajúcich
z medzinárodnej zmluvy o fiškálnej a menovej stabilite Slovenská republika bude musieť
postupovať obozretne pri poskytovaní štátnej pomoci vo forme investičných stimulov
zahraničným investorom, aby neohrozila menovú stabilitu krajín eurozóny.12 Prostredníctvom
tejto zmluvy sa posilňuje koordinácia hospodárskych politík členských štátov. Súčasná prax
Zmluva o stabilite, koordinácii a správe hospodárskej a menovej únie (2013).
www.europeancouncil.europa.eu/media/.../19_-_tscg.sk.12.pdf
12
262
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
nasvedčuje tomu, že zahraniční investori čerpajú väčšie objemy investičnej pomoci ako
slovenské podnikateľské subjekty a preto sa domnievame, že tento trend by sa mal zmeniť.
Literatúra:
[1.] MINISTERSTVO FINANCIÍ SR: Správa o poskytnutí štátnej pomoci za rok 2013,
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9680.
[2.] MINISTERSTVO FINANCIÍ SR: Správa o poskytnutí štátnej pomoci za rok 2012,
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8981.
[3.] NOVÁČKOVÁ, D. a MILOŠOVIČOVÁ, P.2011. Medzinárodné ekonomické právo.
Bratislava Eurounion. 2011, Bratislava, ISBN 978-80-89374-12-0, 196 s.
[4.] SOLOMA,A.: Kryteria wyboru banku preferowane prez wtašcicieli mikro i malych
przedsiebiorstw na Warmii i Mazurach, Torun 2010, ISBN 978-83-7285-532-9.
[5.] URBANOVÁ, G.2013: Lotyšsko ďalší štát eurozóny. In Horizonty podnikateľského
prostredia II. Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-2233498-3, 2013, 279-285, s. 276-285.
[6.] Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
[7.] Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci v znení neskorších predpisov.
[8.] Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky.
[9.] Zmluva o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ C 83 z 30.3.2010.
[10.] Zmluva o stabilite, koordinácii a správe hospodárskej a menovej únie, www.europeancouncil.europa.eu/media/.../19_-_tscg.sk.12.pdf.
263
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
BUDOVANIE ZNAČKY – ATRIBÚT ÚSPEŠNOSTI PODNIKU
BRAND BUILDING – ATTRIBUTE OF BUSINESS SUCCESS
Pavol Kráľ1 - Katarína Janošková2
Kľúčové slová: značka, hodnota značky, spotrebiteľ, oceňovanie značky
Abstrakt: Príspevok poukazuje na význam budovania a udržiavania značky v súčasných
trhových podmienkach ako nezastupiteľného nástroja uplatňovaného v konkurenčnom boji a pri
ovplyvňovaní nákupného rozhodovania zákazníka. Vymedzuje prínosy z používania značiek
pre subjekty na strane ponuky a dopytu, charakterizuje základné kategórie, ktoré tvoria hodnotu
značky, špecifikuje atribúty úspešnej značky. Rovnako je pozornosť venovaná nástrojom na
diagnostiku značky a prístupom uplatňovaným pri jej oceňovaní.
Key words: brand, brand value, consumer, brand valuation
Abstract: The paper deals with the importance of building and maintaining the brand in current
market conditions. Brand is an irreplaceable tool that is applied in the competition and to
influencing customer purchasing decisions. The paper defines the benefits of the use of brands
for the actors on the supply and demand side . It characterizes basic categories that make up the
brand value and specifies the attributes of a successful brand. Attention is paid to tools for
diagnostic of brand and approaches for the valuation.
JEL Classification: M31, M37
1 ÚVOD
Budovanie a posilňovanie postavenia značky na trhu je jednou zo základných priorít
súčasného marketingu. Zanedbávanie značky najmä v jej nedostatočnej podpore a inovácii
produktov môže vyvolať efekt známy ako „komoditná kĺzačka“. Jednou z hlavných príčin
vzniku tohto efektu je horšia rozpoznateľnosť a jednoduchšia napodobiteľnosť produktu.
Zákazník sa vtedy rozhoduje o kúpe produktu na základe ceny, dostupnosti produktu a nie na
základe značky. Značky sú nepochybne akcelerátorom obchodu, pretože sú nositeľom
nadhodnoty, ktorú zákazník preferuje.
Silná značka umožňuje podnikom udržať vysoké ceny aj v prípade menej priaznivého vývoja
na trhu. Značka odzrkadľuje koľko sú zákazníci ochotní zaplatiť navyše, za identický produkt,
ktorý ponúka aj konkurencia, len kvôli danej značke. Predstavuje významný determinant
vernosti zákazníkov, aj keď konkurencia ponúka na trhu identický produkt pri výhodnejších
cenových podmienkach. Na obrázku 1 je znázornený postupný úpadok značky a jej
Pavol Kráľ, Ing., PhD., Katedra ekonomiky, Fakulta PEDAS, ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, email: [email protected], tel.: +421 41 513 32 32
2
Katarína Janošková, Ing., PhD., Katedra ekonomiky, Fakulta PEDAS, ŽU v Žiline, Univerzitná 1, 010 26
Žilina, e-mail: [email protected], tel.: +421 41 513 32 33
1
264
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
transformáciu na komoditu, kde sa hodnota značky znižuje a klesá jej schopnosť predaja za
vyššiu cenu.
Vysoký
Trh značiek
Cenový rozdiel
Komoditný trh
Nízky
Vysoké
Nízke
Rozlíšenie produktu / imidž
Obrázok 1 - Komoditná kĺzačka
Zdroj: McDonald, 2012, s. 167
Úspešné budovanie značky pomáha ziskovosti tak, že pridáva hodnoty, ktoré lákajú
zákazníkov k nákupu. Tieto hodnoty poskytujú pevný základ pri zlepšovaní produktov,
zvádzaní variantov, pridávaní služieb, pri expanzii do nových štátov atď. Rovnako chránia
spoločnosť pred rastúcim vplyvom sprostredkovateľov. A v neposlednom rade taktiež
pomáhajú spoločnosti transformovať sa z bezmennej byrokratickej spoločnosti na takú, ktorá
bude atraktívnou pre spoluprácu a obchod (McDonald, 2012, s. 168).
2 PRÍNOSY POUŽÍVANIA ZNAČIEK
Používanie značiek je prínosom pre kupujúceho v týchto oblastiach:
 Značky do určitej miery vypovedajú o kvalite produktu. Zákazníci kupujúci stále
rovnakú značku vedia, že pri každom nákupe dostanú rovnakú kvalitu.
 Značky taktiež zvyšujú efektivitu nákupov a zjednodušujú výber.
 Značky upozorňujú zákazníkov na nové produkty, ktoré im môžu byť prospešné. Na
značke je možné postaviť celý príbeh o jedinečných vlastnostiach nového produktu.
Pre dodávateľov značky ponúkajú nasledovné výhody:
 Vďaka značkám je pre dodávateľov jednoduchšie riešiť objednávky a sledovať prípadné
problémy až k zdroju.
 Ochranná známka a značka dodávateľom zaisťuje právnu ochranu jedinečných funkcií
produktu, ktoré by inak mohla skopírovať konkurencia.
 Použitie značiek umožňuje firme získať lojálnu a výnosnú klientelu.
265
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
 Značky pomáhajú dodávateľom segmentovať trhy.
Okrem uvedeného značky prinášajú hodnotu spotrebiteľom a spoločnosti:
 Zástancovia značiek tvrdia, že ich použitie vedie k vyššej a konzistentnejšej kvalite
produktov.
 Značky zvyšujú mieru inovácií, keď umožňujú výrobcom hľadať nové funkcie, ktoré
nebude môcť imitovať konkurencia. Týmto spôsobom použitie značiek rozširuje
sortiment a ponúka spotrebiteľovi väčšie možnosti výberu.
 Značky pomáhajú pri nákupoch, pretože ponúkajú viac informácií o produktoch a o tom,
kde sú dostupné (Kotler, 2007, s. 628).
Každý spotrebiteľ si už od útleho veku v mysli vytvára databázu značiek. Tým, že
spotrebitelia značku poznajú a majú o nej informácie, nemusia viac premýšľať a hľadať
informácie, aby sa správne rozhodli. Z ekonomického pohľadu značka pomáha znižovať
spotrebiteľom „náklady na hľadanie“. Značky môžu významnou mierou prispieť k znižovaniu
rizika pri rozhodovaní o obstaraní produktu, a to tým, že si zakúpia značku známu, tú, s ktorou
majú pozitívne skúsenosti z minulosti alebo na ňu prijali kladné ohlasy zo svojho okolia.
(Kicová, 2013, s. 31).
3 HODNOTA ZNAČKY
Určiť skutočnú trhovú hodnotu značky je pomerne zložité. Existuje viacero metód výpočtu,
ktorých výsledky sa často odlišujú. Metóda ekonomického úžitku kombinuje finančný a
marketingový prístup k oceneniu značky a vychádza z diskontovanej hodnoty budúceho výnosu
značky. Metóda je najčastejšie používanou v európskych podmienkach.
Podľa Kellera hodnota značky rastie vtedy, ak má spotrebiteľ o značke povedomie a súčasne
vníma pozitívny imidž značky, t. j. má v mysli dobré a jedinečné asociácie so značkou. V
niektorých prípadoch nie je potrebné, aby boli pre rast hodnoty značky prítomné oba faktory.
Pri rozhodovaní o nákupe napr. spotrebného tovaru, ktorý sa vyznačuje nízkou mierou
angažovanosti, stačí, aby bolo splnené kritérium povedomia o značke. Zákazník si vtedy vyberá
zo súboru jemu známych značiek (Keller, 2007).
Hodnotu značky tvorí súbor aktív a pasív spojených s menom a symbolom značky, ktorý
zvyšuje alebo znižuje hodnotu, ktorú produkt prináša podniku a/alebo zákazníkovi. Z
finančného hľadiska predstavuje hodnota značky pre podnik majetok.
Hlavnými kategóriami tejto hodnoty sú:
 poznanie značky,
 vernosť značke,
 vnímaná kvalita,
 asociácie spojené so značkou.
3.1 Poznanie značky
Poznanie značky vyjadruje prítomnosť značky v mysli spotrebiteľa. Môže vyjadrovať
skutočnosť, že ju spotrebiteľ už videl, počul o nej, pamätá si ju, spomenie si na ňu ako prvú
a pod. Najvyššiu úroveň poznania značky predstavuje dominantnosť, keď si zákazník pamätá
266
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
len na jedinú značku v určitej kategórii produktu. Poznanie značky možno vyjadriť ako
popularitu v piatich stupňoch:
 odmietanie – potenciálni zákazníci nechcú danú značku kupovať,
 nerozoznávanie značky – zákazníci značku vôbec nerozoznávajú,
 rozoznávanie – zákazníci si značku pamätajú,
 preferencia – zákazníci dávajú značke prednosť,
 trvanie na danej značke – zákazníci trvajú na výrobku danej značky a sú
ochotní ju vyhľadávať.
Stupeň popularity značky je užitočné rozlišovať nielen v súvislosti so samotnou značkou,
ale aj v súvislosti s prípravou ostatných nástrojov marketingového mixu. Odmietanie značky
môže byť signálom, aby sa zmenil produkt, prípadne jeho imidž. Ak zákazník nerozoznáva
značku, treba pripraviť a implementovať vhodnú marketingovú komunikáciu.
3.2 Vernosť značke
Vernosť má významný podiel na hodnote značky. Verní zákazníci tvoria predvídateľný
objem predaja a zisku. Vernosť zákazníkov je tiež bariérou proti konkurentom, nakoľko
náklady na získanie zákazníkov a zmenu ich vernosti sú často príliš vysoké. Pre podporu
vernosti môžu podniky uplatňovať rôzne vernostné programy, zákaznícke kluby, databázový
marketing a pod.
3.3 Vnímaná kvalita
Vnímaná kvalita produktu sa môže odlišovať od skutočnej kvality, preto podniku nestačí
vytvoriť kvalitný produkt, ale musí sa snažiť aj o budovanie kvality vnímanej zákazníkom.
Dôležité je, aby podnik rozumel zákazníkom a identifikoval základné atribúty a spôsob
posúdenia kvality z pohľadu zákazníkov.
3.4 Asociácie spojené so značkou
Hodnotu značky podporujú aj asociácie, ktoré si zákazník so značkou spája. Medzi tieto
asociácie môžu patriť vlastnosti produktu, symboly, spojenie so slávnou osobou a iné. Čím viac
sa zákazník zamýšľa nad informáciami o produkte a priraďuje si ich k existujúcim znalostiam o
značke, tým sú asociácie so značkou silnejšie.
4 ATRIBÚTY ÚSPEŠNEJ ZNAČKY
Úspešná značka je taká, ktorú si chce zákazník kúpiť a predajcovia predávať – dosahuje tak
vysoký podiel na trhu a zisk. Existuje niekoľko kľúčových atribútov, bez ktorých je len veľmi
ťažké vybudovať úspešnú značku:
 Silný genetický kód – môže byť spojený so zakladateľom značky, geografickým
pôvodom, zmenou snov na skutočnosť, čo vytvára platformu vernosti a dôvery.
 Know-how - patenty, recepty, výrobné tajomstvá, pokrok technológie atď., ktoré sú
znakom priekopníctva, reprezentujú svoj reálny príspevok pre obchodný svet a blaho
zákazníka.
267
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
 Rozlišovacie znaky – odlíšenie od generických produktov a konkurenčnej značkovej
ponuky.
 Reč – udržiavanie dialógu so zamestnancami podniku, distribučnou sieťou a najmä
zákazníkmi prostredníctvom uplatňovania nástrojov komunikačného mixu.3
 Nositeľ trhu – značka musí sledovať vývoj potrieb zákazníkov, aby ich mohla
uspokojiť, poznanie súčasného stavu bez predikcie budúceho vývoja je nedostatočné.
 Sieť rozšírenia – zákazník spravidla nie je ochotný vynaložiť úsilie na nájdenie svojej
značky, preferuje nákup prostredníctvom elektronických médií pred miestami
tradičného predaja, čo vyvoláva vzťah kupujúci/značka.
 Povaha zákazníka – zákazník chce dnes za svoje peniaze viac ako inokedy a ani
samotná značka mu nestačí, dôležitý je vzťah kvalita/cena.
 Charizma – najcitlivejší a nevyhnutný element na dosiahnutie najlepšej povesti značky,
ide o subjektívny dojem, vytvorený z tajomstva, výnimočných osobností, legiend,
slávnych miest, stretnutí s históriou atď.
Pri väčšine rozhodnutí o kúpe predstavuje značka akúsi skratku, pretože či už kúpime
značku A alebo značku B, nie je to otázka života či smrti, je to kúpa z rozmaru alebo zo zvyku.
Z tohto pohľadu nemôžu byť „pseudoznačky“ nikdy zamieňané so skutočnými, pretože
skutočné značky poskytujú pridanú hodnotu. Zákazník verí, že produkt bude spoľahlivý,
najlepší, bude vyhovovať viac, než produkt X a je navrhnutý podľa jeho predstav (McDonald,
2012, s. 168).
5 DIAGNOSTIKA ZNAČKY
Pri definovaní pozície značky sa využíva viacero prístupov. Typickým príkladom je analýza,
ktorá vychádza z kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu. V rámci kvalitatívnej časti sa
hľadajú pre značku tie najtypickejšie vlastnosti, ktorými sa dá opísať. Realizuje sa prvotná
analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb značky vo vzťahu k relevantným
konkurentom. Následne v druhej fáze sa na dostatočne výdatnej vzorke otestujú definované
charakteristiky. Výsledkom je kvantifikácia imidžových atribútov prislúchajúcich danej
značke. Výsledky analýzy odhaľujú, akými hodnotami značka disponuje a akú má pozíciu v
rámci konkurencie v segmente. To ale nepostačuje na to, aby sme vedeli značku úspešne riadiť
aj v strednodobom horizonte. Na to potrebujeme poznať jej príležitosti, ktoré jej trh ponúka.
Preto sa v ďalšej etape diagnostiky zisťuje aj potenciál značky, ktorý vychádza z jej
momentálnej úrovne atraktivity.
Medzi hlavné oblasti analýz značky patria:
 Dôvera k značke – značke zákazník dôveruje, ak je presvedčený, že mu v prípade kúpy
poskytne produkt, ktorého hodnota bude v súlade s jeho očakávaniami. Vyššiu úroveň
dôvery majú dlhšie zavedené značky, ktoré majú stabilnú trhovú pozíciu.
 Sympatia so značkou – sympatie si vie značka získať pomerne rýchlo a to najmä
atraktívnou komunikáciou, ktorá vyvolá medzi ľuďmi pozitívne emócie. Keď disponuje
značka veľkou mierou sympatie, má veľkú šancu pritiahnuť pozornosť zákazníka, ktorý
ju pravdepodobne aj vyskúša.
3
Často sa môžeme stretnúť s výrokom: „Značka, ktorá mlčí, je značka, ktorá umiera.“
268
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
 Ochota odporúčať danú značku – v súčasnosti majú odporúčania približne 35 %
podiel v rámci rozhodovacieho procesu pred nákupom. Mení sa to, samozrejme, od
segmentu k segmentu. Nielen pozitívna predchádzajúca skúsenosť, ale aj prvotný názor
po zhliadnutí reklamy vie rozbehnúť známy princíp „word of mouth“.
 Kvalita – vnímaná kvalita začína byť stále viac a viac dôležitá pri rozhodovaní o kúpe
tovaru alebo služby. Zákazník sa aj u nás stáva čoraz náročnejší a očakáva za ponúkanú
cenu aj adekvátnu kvalitu.
 Jedinečnosť – povedomie o jedinečnosti ponúka značke obrovské možnosti na úspech,
pretože je pre ňu príznačná schopnosť odlíšiť sa pozitívne od konkurentov. Tým sa daná
značka dostáva v rámci užšieho uvažovaného výberu značiek na popredné priečky.
 Identifikácia so značkou – ak má zákazník kúpiť daný produkt, ktorý sa predáva pod
určitou značkou, musí sa s ňou plne identifikovať a stotožniť. Značná časť
marketingovej komunikácie je neadresná a tým posolstvo, kreatívne stvárnenie alebo
produkt idú mimo akceptačnej roviny potenciálneho zákazníka. Otázka budovania
vzťahu so zákazníkom od momentu jeho vzniku pri prvom nákupe je dnes v marketingu
kľúčová. Index vernosti zákazníkov je jedným z hlavných ukazovateľov výkonnosti.
6 OCEŇOVANIE ZNAČKY
Obchodná značka je súčasťou duševného vlastníctva podniku. Z finančného hľadiska
predstavuje hodnota značky pre podnik majetok. Prejavuje sa napríklad vo väčšom obrate, v
možnosti určovania vyšších cien, či v ziskoch prameniacich z predaja licenčných práv.
Vyčíslenie hodnoty značky je nevyhnutné najmä pri predaji a kúpe podnikov vlastniacich
značky a pri kalkulácii cien licencií na používanie etablovaných značiek. V prípadoch
značkového pirátstva slúži finančná hodnota ako základný údaj pri výpočte prípadného
odškodného. V USA je cena značky v bilanciách podnikov už takmer samozrejmosťou.
Dôvodom zdržanlivosti pri oceňovaní značiek u nás je to, že na rozdiel od iných druhov aktív
sa ich presná hodnota prakticky nedá určiť. Oceňovanie značky sa stalo vo svete diskutovanou
témou najmä koncom 80. rokov 20. storočia. Dokonalý model oceňovania značky však dodnes
neexistuje. Neexistujú exaktné a všeobecne prijaté hodnotiace kritériá a postupy výpočtu.
Nejednotnosť modelov výpočtu vedie k odlišným výsledkom.
Spravidla možno uplatniť pre oceňovanie značky tieto prístupy:
 Oceňovanie založené na nákladoch – oceňovanie sa vykoná na základe nákladov
vynaložených na jej tvorbu alebo teoretických nákladov jej prípadnej obnovy – tieto
náklady však môžu byť od súčasnej hodnoty značky značne vzdialené.
 Oceňovanie na základe trhu – ak sú k dispozícii informácie o trhových transakciách
týkajúcich sa porovnateľných značiek, možno odhadnúť hodnotu jednej značky na
základe porovnania s inou značkou. Tieto informácie sú však ťažko dostupné, navyše
každá značka je jedinečná a použitie tejto metódy má preto len informatívny charakter.
 Metóda „oslobodenia“ od licenčného poplatku – je založená na predpoklade, že v
prípade získania licencie na značku od jej majiteľa bude za toto právo používania značky
účtovaný určitý licenčný poplatok podľa dosahovaného obratu.
 Metóda ekonomického úžitku – metóda sa zaoberá ekonomickou hodnotou, akú pri
súčasnom použití značka pre svojho súčasného majiteľa má. Ide o najčastejšie
269
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
uplatňovanú metódu. Berie do úvahy viaceré aspekty: prepočet percentuálnej hodnoty
príjmov dosahovaných používaním značky, nehmotné vlastníctvo, ako sú napr. patenty,
riziká, resp. príležitosti vyplývajúce z pozície na trhu, zo stability podniku, schopnosť
prekročiť geografické hranice. Čistý výnos značky predstavuje ročná suma tzv. extra
peňazí, ktoré spoločnosť utŕži navyše, teda suma očistená od výnosov, ktoré by firma
získala ak by jej produkt bol neznačkový.
7 ZÁVER
Značka patrí k významným nástrojom konkurenčného boja a atribútom nákupného
rozhodovania zákazníka už od jej historického vzniku. Jej význam je dôležitý pre producenta
ako aj zákazníka. Zákazník považuje značku za významnú súčasť produktu a často vyhľadáva
overenú značku, bez toho aby hodnotil konkurenčnú ponuku. Ide teda o atribút, ktorý vplýva
na formovanie preferencií zákazníka.
Aj napriek tomu, že značka je významným marketingovým a predajným prostriedkom,
nedisponujú ňou všetky podniky. Jej uvedenie a riadenie si vyžaduje dodatočné finančné
prostriedky a čas, ktoré pri anonymných produktoch nie sú vynakladané. Pokiaľ podnik
nedokáže pripraviť ponuku štandardnej kvalitatívnej úrovne a trhové podmienky si nevyžadujú
diferenciáciu funkčných a emocionálnych hodnôt produktu prostredníctvom značky, potom
rozhodnutia o jej tvorbe sú neopodstatnené.
Tento príspevok je čiastkovým výsledkom projektu Vega č. 1/0473/12 Integrovaný model
budovania hodnoty značky ako nástroja marketingového mixu podniku.
Tento článok vznikol v nadväznosti na riešený projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
s názvom „Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej
spoločnosti na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ITMS 26110230083.“
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Literatúra:
[1.] KELLER, K. L.: Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 796 s.
ISBN 978-80-247-1481-3.
[2.] KICOVÁ, E. – KRAMÁROVÁ, E.: Význam a dôležitosť značky pre podnik. In: Grant
journal. Vol. 2, iss. 2 (2013). ISSN 1805-062X s. 29-34.
[3.] KOTLER, P. et al.: Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s.
ISBN 978-80-247-1545-2.
[4.] KOTLER, PH.: Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 719 s.
ISBN 80-247-0016-6.
270
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
[5.] KRÁĽ, P.: Význam a úlohy stratégie značky. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické
dôsledky '12 Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice 10.-11.
október 2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISSN 1336-5878. - s. 383-386.
[6.] MCDONALD, M. – WILSON, H.: Marketingový Plán. Příprava a úspěšná realizace. 1.
vyd. Praha: Albatrs Media 2012. ISBN 978-80-265-0014-8.
271
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
GLOBALIZÁCIA JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ´14
PRODUKTIVITA PRÁCE, MOŽNOSTI JEJ ZVYŠOVANIA V
PRIEMYSELNOM PODNIKU
LABOUR PRODUCTIVITY, POSSIBILITIES OF ITS
IMPROVEMENT IN INDUSTRIAL COMPANIES
Marián Králik1 - Zuzana Tekulová2
Kľúčové slová: produktivita, výpočet produktivity, analýza produktivity,
Abstrakt: Produktivita práce je účinnosť vynaloženej práce, ktorá sa vyjadruje pomerom medzi
objemom vyrobenej produkcie a spotrebou času. Čím viac výrobkov sa vyrobí za určitú časovú
jednotku, alebo čím menej času sa spotrebuje na výrobu jedného výrobku, tým vyššia bude
produktivita práce. Na vyjadrenie produktivity práce môžeme využiť viacero prístupov,
v závislosti od jednotiek vstupov a výstupov. Zvyšovanie produktivity práce sa stalo
každodenným cieľom vo väčšine firiem. Cieľom je nájsť rezervy v súčasnom systéme a
samotnej optimalizácii výrobných a podporných procesov. Produktivita je však priamo aj
nepriamo ovplyvňovaná množstvom faktorov a činiteľov, pôsobiacich ako zvonku tak aj
zvnútra podniku–napr. pracovnými postupmi a metódami, kvalitou strojného zariadenia,
využívaním kapitálu, schopnosťou pracovnej sily, či systémom hodnotenia a odmeňovania.
Príspevok bol vypracovaný za podpory projektu VEGA 1/1056/12.
Key words: productivity, productivity calculation, productivity analysis
Abstract: Labour productivity is the efficiency of labor input, Which expresses in- the ratio
between the volume of produced output and time consuming. The more products are produced
for a Certain time unit, or the less time is spent on the production of one product, the higher the
productivity of labor. To express labor productivity we can use several approaches, Depending
on the units of inputs and outputs. Increasing labor productivity has become an everyday
objective in most companies. The aim is to find reserves in the current system and optimize
production and support processes. However, productivity is directly and indirectly affected by
many factors and agents, acting as both outside and inside the company-eg. operations and
methods, quality machinery, use of capital, workforce skills, and evaluation and pay systems.
This work was supported by project VEGA 1/1056/12.
JEL Classification: L25
Marián Králik, doc., Ing., PhD., STU-Strojnícka fakulta, Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky
a manažérstva kvality, Námestie slobody 17, 81243 Bratislava, email: [email protected]
2
Zuzana Tekulová, Ing., Mgr., PhD, STU-Strojnícka fakulta, Ústav výrobných systémov, environmentálnej
techniky a manažérstva kvality, Námestie slobody 17, 81243 Bratislava, email: [email protected]
1
272
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
1 ÚVOD
Najdôležitejšou a v praxi naviac používanou parciálnou produktivitou je produktivita práce.
Rovnako ako v prípade všeobecného výpočtu produktivity, je produktivita práce vyjadrovaná
ako podiel medzi výstupmi a vstupmi, pričom vstupy tvorí živá práca.
Pre analýzu produktivity práce je potrebné vymedziť:
1. Ukazovatele a jednotky vyjadrujúce objem produkcie.
2. Časový úsek, za ktorý sa produktivita zisťuje (ročná, mesačná, denná, hodinová).
3. Počet a kategóriu pracovníkov, ktorých produktivitu zisťujeme.
Ako uvádza M. Synek (7), môžeme konštruovať viacero rôznych vzorcov v závislosti na
tom, aké jednotky používame pre vstupy a výstupy. Výstupy môžeme merať v naturálnych
jednotkách (kg, m, t, l, atď.), pracovných jednotkách ( podiel normohodín na odpracované
hodiny), alebo v peňažných jednotkách, ktorú musíme očisť o cenové vplyvy. Vstupy
najčastejšie meriame ako hodinovú, dennú, mesačnú alebo ročnú produktivitu práce.
Produktivitu práce (PPP) vyjadrujeme nasledovným podielom:
 =
ý

Výstup : v odborných publikáciách sú v čitateli zadefinované ukazovatele: pridaná hodnota,
výnosy, príjmy, výsledok hospodárenia, zisk, úžitok. Vstup : pod vstupmi je všeobecne
zadefinovaný priemerný počet zamestnancov, počet odpracovaných hodín (presnejší
ukazovateľ), náklady. Každé meranie produktivity v podnikovej sfére hovorí o tom, ako sa
vstupy premietnu do výstupov.
Každé meranie produktivity sa musí orientovať na uspokojenie dopytu zo strany zákazníka.
Meranie vychádza z dostupných údajov. Miery musia byť logicky zdôvodnené a pochopené
osobou, ktorá meranie uskutočňuje. Namerané hodnoty následne manažment analyzuje podľa
svojich preferencií tak, aby bol zabezpečený udržateľný rast nameranej produktivity.
Produktivita sa zvýši v tom prípade, ak:

dosiahneme s nižšími vstupmi rovnaké výstupy,

vyššie výstupy s rovnakými vstupmi,

nižšie vstupy a vyššie výstupy,

znížia sa výstupy, ale vstupy poklesnú proporcionálne viac,

zvýšia sa výstupy aj vstupy, ale vstupy sa zvýšia proporcionálne menej.
Častejšie ako ukazovatele jednofaktorovej produktivity práce sa používajú nasledovné
ukazovatele: Ukazovatele produktivita práce podniku (PPP) a produktivita práce
vnútropodnikového útvaru (PPvnU). (4)
 =
á ℎ
í (ℎ č č ýℎ ℎí)
273
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
 =
čá (. á ℎ )
í (ℎ č č ýℎ ℎí)
Pridaná hodnota sa rovná rozdielu medzi hodnotou produkcie a medzispotrebou, pričom za
hodnotu produkcie považujeme tržby (alebo výnosy podniku) a za medzispotrebu všetky
spotrebované nákupy materiálov, surovín, energie a služieb podniku. Pridaná hodnota je
výnosom podniku.
á ℎ = ℎ − 
Pridanú hodnotu môžeme taktiež vyjadriť ako :
á ℎ = + á á + čý 
kde:

hodnota produkcie = výnosy za produkciu (tržby),

medzispotreba = náklady za suroviny, materiál a služby,

operačný prebytok = odpisy + / - zisk pred zaplatením úrokov, daní a pod..
Úlohou analýzy produktivity práce je zistiť faktory, ktoré rozhodujúcou mierou pôsobia na
jej úroveň. Produktivitu práce ovplyvňujú všetky tri výrobné činitele :

živá práca

pracovné prostriedky

pracovné predmety
Úroveň produktivity práce závisí od pôsobenia všetkých troch činiteľov reprodukčného
procesu. Preto je syntetický ukazovateľ produktivity práce rozkladaný na analytické
ukazovatele, ktoré umožňujú charakterizovať produktivitu práce z určitého zvoleného hľadiska:
z hľadiska využitia strojov a zariadení (SaZ), využitia materiálu (SM), plnenia výkonových
noriem a pod. Vplyv všetkých troch činiteľov vyjadruje model:

 
=
∗
∗
  
kde:

V- Objem výroby

P- pracovníci

SM- Spotreba materiálu

SaZ-Stroje a zariadenia
Zo vzťahu vyplýva, že produktivitu pracovníka môže teda ovplyvniť :

Využitie materiálu ( materiálová účinnosť V/SM)

Využitie strojov a zariadení ( SM/SaZ)

Vybavenosť pracovníkov ( SaZ/P)
Celkové zameranie analýzy produktivity práce môžeme rozdeliť na jednotlivé oblasti, ktoré
navzájom súvisia ( nie je však možné striktne oddeliť jednotlivé oblasti, v postupe analýzy
274
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
existuje určitá analógia). Vzhľadom k javu, že úroveň ukazovateľov závisí od účinnosti
nasadenia pracovnej sily v transformačnom procese, ukazovateľ produktivity práce budeme
brať ako intenzívnu stránku tohto výrobného činiteľa.
2 MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA PRODUKTIVITY PRÁCE
Produktivita všetkých faktorov je váženým vyjadrením usporiadania, rozvíjania a riadenia
všetkých faktorov pri spievajúcich k rozvoju produktivity (práca, kapitál, zdroje, atď.). Teda
produktivita práce nemeria špecifický prínos práce ako jediného faktora výroby. Skôr reflektuje
spolupôsobenie mnohých vplyvov, vrátane nových technológií, kapitálových investícií,
využitie kapacity, energií a manažérskych znalostí, aj kvalifikáciu a úsilie pracovnej sily.
Zvýšenie produktivity všeobecne môžeme dosiahnuť zvýšením objemu výstupu, resp. znížením
objemu vstupu :

zvýšiť objem predaja bez zvýšenia počtu pracovníkov,

znížiť počet pracovníkov (resp. hodín) pri rovnakom objeme predaja,

odstrániť neefektívne organizačné zložky firmy).
Zvyšovanie produktivity práce sa stalo každodenným cieľom vo väčšine firiem. Mnohí si
však s týmto pojmom spájajú rôzne veci. Niekto si pod tým predstavuje kúpu nového, často
drahého zariadenia3, iný zas zvýšenie pracovného tempa u svojich zamestnancov. Cieľom je
nájsť rezervy v súčasnom systéme a samotnej optimalizácii výrobných a podporných procesov.
Produktivita je však priamo aj nepriamo ovplyvňovaná množstvom faktorov a činiteľov,
pôsobiacich ako zvonku tak aj zvnútra podniku–napr. pracovnými postupmi a metódami,
kvalitou strojného zariadenia, využívaním kapitálu, schopnosťou pracovnej sily, či systémom
hodnotenia a odmeňovania. V skutočnosti existuje ešte veľké množstvo vplyvov, ktoré je
možné rozdeliť do dvoch hlavných skupín: fyzikálne (technologické a materiálové aspekty
procesov, využívanie času či kapitálu a pod.) a psychologické (modely správania sa
zamestnancov ovplyvňujúce produktivitu rovnako veľkou mierou ako faktory fyzikálne).
Medzi základné faktory ovplyvňujúce produktivitu práce patrí (1):
 Prácnosť produkcie – vzťah medzi prácnosťou a produktivitou je nepriamo úmerný - ak
prácnosť klesá tak produktivita stúpa. Prácnosť produkcie je možné znížiť zavádzaním
nových moderných technológií, automatizáciou a mechanizáciou práce.
 Zmena sortimentu výroby – výrobky nesúce menší podiel na živej práci.
 Dokonalé využitie pracovného času – napr. predlžovaním účastí ľudí vo výrobnom
procese v medziach pracovného času, znižovaním počtu absencií, chorobnosti a
úrazovosti. Zdokonalenie organizácie práce – odstránenie časových strát.
Podľa výskumov Solowa, Kendricka a Denisona (50. – 60. roky 20. stor.) celková produktivita výrobných
faktorov v 20. stor. vzrástla vďaka technologickému pokroku, vyššej úrovni vzdelania a kvalifikácie pracovníkov.
Priemerné tempo rastu celkovej produktivity bolo takmer 1,5 % ročne Zásoba kapitálu rástla rýchlejšie ako počet
pracovných hodín. V dôsledku toho pracovná sila pracovala s väčším množstvom kapitálu (tzn. produktivita a
mzdy zvyčajne rástli rýchlejšie ako o 1,5 % ročne). Pozn.: produktivita všetkých faktorov je váženým vyjadrením
usporiadania, rozvíjania a riadenia všetkých faktorov prispievajúcich k rozvoju produktivity (práca, kapitál, zdroje,
atď.). Teda produktivita práce nemeria špecifický prínos práce ako jediného faktora výroby. Skôr reflektuje
spolupôsobenie mnohých vplyvov, vrátane nových technológií, kapitálových investícií, využitie kapacity, energií
a manažérskych znalostí, aj kvalifikáciu a úsilie pracovnej sily.
3
275
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
 Zlepšovanie kvalitatívnej štruktúry pracovníkov – zvyšovanie kvalifikácie, zavedenie
vhodného systému motivácie pre pracovníkov, zlepšenie pracovných podmienok.
 Zlepšovanie funkčnej štruktúry investičného majetku – používanie dokonalejšej
techniky a technológie.
 Zlepšovanie kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky využitia materiálu – odstraňovanie
rezerv v hospodárení so surovinami a materiálom.
 Zvyšovanie kvality vyrábanej produkcie –uplatnenie na trhu, zvýšenie celkového
výkonu podniku.
 Prístup vlastníkov a kvalita manažérov – majú možnosť uvedené faktory ovplyvňovať
(pozitívnym smerom).
V súčasnosti sa neprestajne zvyšuje technická úroveň a požiadavky na kvalitu a kvantitu
výroby rastú súčasne s požiadavkami na organizáciu výroby a na jej riadenie. Ak teda podniky
hľadajú cesty, vedúce k zvyšovaniu produktivity práce, je to technika, organizácia a
pracovníci.Vráťme sa späť k globálnemu prístupu analýze produktivity práce, kde
charakterizujeme vplyv všetkých troch výrobných činiteľov:

 
=
∗
∗
  
kde:

V-objem výroby

P-pracovníci

SM-spotreba materiálu

SaZ-stroje a zariadenia
Vplyv dlhodobého majetku ( strojov a zariadení) vyjadruje model:=
∗
. =
∗
∗
 

 

kde:

DLHM-dlhodobý majetok
Z uvedených vzťahov vyplýva, že produktivitu práce pracovníka zo strany techniky možno
ovplyvniť:

Zvyšovaním účinnosti dlhodobého majetku resp. strojov a zariadení, t.j. kvalitatívnou
stránkou vybavenosti živej práce.

Zvyšovaním vybavenosti pracovníka dlhodobým majetkom, t.j. kvantitatívnou
stránkou vybavenosti živej práce (DLHM/P).

Zlepšením štruktúry dlhodobého majetku (SaZ/DLHM).
Zvyšovanie úrovne techniky je spravidla najúčinnejšie. Závisí však, podobne ako
organizácia, od činnosti ľudí. Pri hodnotení vplyvu dlhodobého majetku na produktivitu práce
musíme vymedziť aj vplyv údržby na celkovú pripravenosť dlhodobého majetku či strojov
276
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
a zariadení. Cieľom údržby je stále udržiavanie dlhodobého majetku v prevádzkyschopnom
stave. Ide najmä o to, aby sa (2):

zachovali zariadenia s ich pôvodným určením,

zabránilo nepredvídaným poruchám prevádzky a výpadkom výroby,

zlepšila bezpečnosť práce, kvality a ochrany životného prostredia.
Organizácia, či systém riadenia je druhým výrazným faktorov vplyvu na produktivitu práce.
Ako vidno z obrázku č. 1 (3), ktorý vychádza z dotazníkové prieskumu spoločností,
zaoberajúcich sa prevažne výrobou komponentov pre bielu techniku a pôsobiacich v košickom
a prešovskom kraji, hlavnou prekážkou zvyšovania produktivity práce títo výrobcovia uvádzajú
nedostatočné organizačné zabezpečenie.
Obrázok 1 - Prekážky zvyšovania produktivity práce v %.
Odstraňovanie alebo redukovanie zbytočných a neproduktívnych činností ako napr.
nadmerné manipulácie, vysoké zásoby, rôzne druhy čakania a hľadania. Možnosti zvyšovania
produktivity závisia od komplexnosti prístupu zmeny systému riadenia.
Na zlepšenie systému riadenia môžeme využiť metódu Petersa a Watermana 7 S:

stratégia ( Strategy)

štruktúra ( Strukture) organizačná a dokonalé využitie prac. času, napr. predlžovaním
účasti ľudí vo výrobnom procese v medziach zákonnej pracovnej doby, znižovanie
neospravedlnených absencií, chorobnosti, úrazovosti, zdokonaľovanie organizácie
výroby, čím sa dosiahne zníženie podielu prestojov v rámci prac. smeny:

systémy (Systems)

štýl riadenia (Style)

spoločné hodnoty (Shared values)

schopnosti (Skills) zamestnancov (kompetentnosť, znalosti, zručnosti)

zamestnanci (Staff)
Základným ponímaním metódy 7 S je, že manažment, štruktúra, a stratégia spoločnosti sú
prepojené pomocou komplexnej siete ostatných faktorov, z ktorých je každý dôležitý z pohľadu
neho samotného, ako aj jeho vplyvu na zvyšok štruktúry. zároveň je nemožné napredovať
277
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
významnou mierou v niektorej z označených oblastí bez toho, aby sme napredovali aj v
ostatných.
V podstate platí, že zvyšovanie produktivity práce môžeme zabezpečiť identifikáciou
faktorov, ktoré ju znižujú. Príčinami nedostatočnej produktivity práce môžu byť (4):

Nedokonalá synchronizácia pracovného procesu,

nesúlady v riadení zásob, duplicita práce,

nedostatočné využívanie strojov a zariadení,

nízka flexibilita práce,

nesprávne riadenie nákladov,

chyby manažmentu
Odstraňovaním týchto nedostatkov sa venuje napr. E. M. Goldratt v teórii obmedzení (1).
Základným predpokladom tejto teórie je, že každý systém ma určité obmedzenie, ktoré bráni
dosahovaniu vyššieho výkonu. Odstránenie tohto obmedzenia môže zásadným spôsobom
zvýšiť výkonnosť celého systému. Efektívne riadenie systému je v týchto hlavných krokoch:

identifikácia obmedzenia systému,

rozhodnutie, ako obmedzenie obísť, odstrániť či využiť rozhodnutí,

všetky kroky zamerať na rozhodnutie ohľadom obmedzenia,

odstránenie obmedzenia,

návrat na začiatok.
Teória obmedzení je iba jednou z nových manažérskych metód riadenia, ďalšími sú napr. :

Just- in Time management,

Total Quality Management,

Lean production ,

Lean management – tzn. štíhly management kladúci dôraz na tímovú prácu,

Redukcia nákladov využitím outsourcingu, štandardizácie a pod.,

Zvyšovanie kvality , zavádzanie ISO 9000, implementácia komplexných systémov
riadenia kvality ako TQM (Total Quality Management).
Úmerne s rastúcimi požiadavkami na organizáciu výroby a na jej riadenie rastú aj nároky na
úroveň pracovníkov, preto by sa mali podniky zamerať na jej všestranné zvyšovanie. Úroveň
produktivity práce je preto priamo a najviac závislá od pracovníkov, ktorých má výroba k
dispozícií. Významným nástrojom zvyšovania produktivity práce je ergonómia práce vo
finálnych procesoch, ktorá eliminuje neproduktívny čas pracoviska. Ergonómia komplexne
projektuje pracovné a životné prostredie, navrhuje pracovné nástroje, konštrukciu strojov a
ochranu zdravia so zámerom znižovania námahy človeka pri zvyšovaní výkonnosti a
efektívnosti práce. Prínosy sú preukázateľné a to v podobe príjemného pocitu z práce v prostredí
výrobných prevádzok, práce na ľahko ovládateľných strojoch, zvýšenia pracovných výkonov,
či zníženia množstva chýb.
278
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
Zníženie záťaže na človeka v pracovnom procese, spôsobenej jeho interakciou s pracovnými
prostriedkami a pracoviskom samotným, môže účelným uplatnením poznatkov ergonómie
prinášať:
Pre výrobnú organizáciu:

zníženie práceneschopnosti zamestnancov a chorôb z povolania,

zvýšenie pracovného výkonu,

zníženie chybovosti a zmätkovitosti,

zlepšenie psychického stavu pracovníka.
Pre pracovníka:

zlepšenie fyzického a psychického stavu pracovníka,

minimalizáciu prejavov psychickej a fyzickej únavy,

prínosy v sociálnej oblasti – zlepšená sebarealizácia, tímová práca, motivácia k
lepším výkonom.
Výsledok uplatnenia ergonomických poznatkov sa prejaví v kvalitnejšom pracovnom
prostredí, vyššou produktivitou práce, kvalitnejšou prácou človeka, zvýšenou výkonnosťou,
spokojnosťou, pracovnou aj mimopracovnou pohodou, v lepších parametroch efektívnosti,
kvality, bezpečnosti, ekologickosti a spoľahlivosti výroby.
Navrhovanie výrobných systémov pomocou ergonomických zásad je potrebné zvážiť z
niekoľkých hľadísk, aby návrh bol komplexný a slúžil svojmu účelu.
Požiadavky na pracovné priestory:
 Pracovné priestory sa majú čo najlepšie prispôsobiť vykonávanej pracovnej činnosti.
Pracovný priestor má byť prehľadný, pohodlný a esteticky príjemný, bezpečný a
hygienicky neškodný, aby sa v ňom pracovník cítil dobre. Pracovníkovi treba umožniť
pohodlný a bezpeč-ný prístup aj odchod z pracoviska. V ceste nemajú byť žiadne
prekážky, ktoré by sťažovali pohyblivosť pracovníka alebo zbytočne predlžovali cestu
na pracovisko.
 Pracovisko má byť priestorovo a rozmerovo účelne usporiadané tak, aby pracovníkovi
zabezpečovalo dobrú pracovnú pohodu s možnosťou optimálneho pracovného výkonu
pri malej fyzickej námahe a malo priamy vplyv na väčšiu bezpečnosť práce i zdravia
pracovníkov. Na zabezpečenie určitého stupňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
slúžia štátne normy a hygienické predpisy, ktoré stanovujú zásady alebo hygienické
minimá.
 Pracovné priestory majú svojou rozlohou a rozdelením miestností splniť požiadavky na
vhodné rozmiestnenie vnútorného zariadenia a strojov, majú byť dobre osvetlené,
vetrané a klimatizované. Má sa pamätať aj na sociálne zariadenia (záchody, umyvárne,
sprchy, šatne, jedálne a pod.) a na zdroj pitnej vody.
 Rozmery pracovných priestorov majú podliehať predpokladanej výrobnej kapacite,
druhu výroby, plánovanému počtu pracovníkov, ako aj vnútornému vybaveniu
prevádzok. Pri plánovaní technologických proce-sov a pri rozmiestňovaní strojového
technologického zariadenia treba brať do úvahy najväčšie rozmery stroja a zároveň
zohľadňovať veľkosť nevyhnutného pracovného a bezpečnostného pásma.
279
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV
Katedra ekonomiky
 Únikové cesty a núdzové východy musia zostať voľné a musia viesť čo najkratšou
cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. V prípade nebezpečenstva
musia mať zamestn