TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR TAM TEMİNATLI OPSİYON (DCD) ALIM-SATIM İŞLEMLERİ
ÖZEL RİSK BİLDİRİM FORMU
Tam Teminatlı Opsiyon (DCD)
1. Müşterinin bankaya sattığı ve karşılığında prim aldığı bir opsiyon işlemi ile bu opsiyona konu olan
anaparanın aynı vade için vadeli mevduata bağlanarak mevduat getirisi de sağladığı yapılandırılmış
bir mevduat ürünüdür.
2. Getirisi, standart mevduat faizinden yüksektir ve alacağınız riske paralel olarak değişkenlik gösterir.
3. Belirlemiş olduğunuz herhangi bir para birimini, belirli bir vadede belirli bir fiyattan alma veya satma
hakkını bankaya satarak, karşılığında opsiyon primi ve mevduat getirisi kazanırsınız.
4. Tam teminatlı opsiyon (DCD) işlemleri, merkezi bir pazar yeri olmayan işlemlerdir, standart (belli bir
şekle bağlı) olmayıp, Tarafların iradeleri doğrultusunda serbestçe düzenlenebilmektedir.
5. Tam teminatlı opsiyon (DCD) sözleşmeleri, üçüncü kişilere devredilemez. Bu nedenle, sözleşmelerin
iptal edilmesi de Tarafların mutabık kalmalarıyla mümkündür. Ayrıca, sözleşmelerin takas edilmeleri
de söz konusu değildir.
6. Tam teminatlı opsiyon (DCD) sözleşmelerinin standart olmaması, bu kontratların tedavülünü
sınırlamaktadır. Bu sebeple tam teminatlı opsiyon (DCD) sözleşmeleri için organize bir ikincil piyasa
oluşamamaktadır.
7. Tam teminatlı opsiyon (DCD) işlemi yapıldığında, işleme konu döviz miktarının tamamı banka
Tarafından teminata alınır ve bloke edilir, dolayısı ile vadeden önce mevduat çekilemez.
8. Ortaya çıkabilecek riskler konusunda, hesap durumu, kar zarar durumu, nakit durumu ve anlık
teminat durumu gibi bilgiler, Müşterilerin talep etmeleri halinde sağlanmaktadır.
9. Tam teminatlı opsiyon (DCD) işlemlerden herhangi maktu bir ücret, komisyon alınmamaktadır.
10. Tezgahüstü türev ürünlere ilişkin işlemlerin Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve BSMV yönünden
vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1 Seri No’lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 282 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 6802
Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 89 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile yapılmıştır.
11. Mevduat faiz gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda
hareket edilmektedir.
Uyarı:
İşbu “Tezgahüstü Piyasalar Tam Teminatlı Opsiyon (DCD) Alım-Satım İşlemleri Özel Risk Bildirim
Formu”, yatırımcıları genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, farklı
ihtiyaçlara göre değişik şekillerde yapılandırılabilen bu tür türev işlem sözleşmelerinin alım-satımından
ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla bu tip yatırımlarda
bulunmadan önce gerekli araştırmanın yapılması ve profesyonel yardım alınması tavsiye olunur.
MÜŞTERİ’NİN;
ADI SOYADI/UNVANI :
HESAP NUMARASI
:
TARİH
:
İMZA
:
Download

TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR TAM TEMİNATLI OPSİYON (DCD) ALIM