sAY tN
Uvruniuize ouvuRu
iunnn itcil-i oe6isirtirlrn
l-Tek bafrmsrz btiltim otup, 50 m2 yi agmayan 9ar9l igindeki igyerlerinde
asanstir yapma zorunlulufu belediye imar Komisyonunca kaldrrrlmrgtlr.
2-Qatr efiimi sagak ucundan baglayrp maksimum%33 olarak hesaplanacak ve
ister sagak ucuna slflr oluklu gekilde, istenirse sagaktan bir miktar dtgarr
tagabilecektir. Parapet duvarl iistfine konamayacak yatay dere
yapllamayacak ve gatrsrz proje gizilmeyecektir. Parapet duvarl sadece bir
klsml gatr bir klsmt teras olan proielerde emniyet amagh yaprlacaktlr.
3-Asansiir yaprlmas;r zorunlu olmayan 3 kath binalarda engelli ranpasl
mecburiyeti de yoktur.( Bodrum, konut veya igyeri olarak kullanrlmryorsa.)
-Merdiven sahanhklart mtinimum 1.20 metre - maksimum 1.50 metre
otacak, 1.50 metrenin iizeri yiizdeye dahil olacakttr.
5-Kombi ile lsrtrlan binalarda kombinin yeri projede belirtilecektir.
6-Krsmt ruhsat verrne uygulamast devam edecektir.
Ydruerinn KURULU
oi.01.20 16 rnnlHtr'{Dn ToPLANAN
lruen gqrulsvoN lurRARr
:
4Undem l0;
yaprlarda
ig aranr srnrrr igerisinde kaiqn
notra'na,Merkqzi
plan
irnar
uygulama
1iI000 .lgekli
asansor yeri
50 m2' elkadat olnn pusellerde
maksimum
olugan
ibdlilmden
teL ba[rmsrz
maddesi nin eklerunosi
buakrlmasr gartr aranmaz''
Komisyonumuzca lJygun G0rtilm0ptiir'
o5,rll.z0l6 ll'ARlrrlnuE T0PLANAX
lruln
KoMt$YCIN I(ARARI:
C0ndenr 8;
sadece gatt
yaprlacal5' inpaatlarda parepet duvart
y0netmeli[ine'Yeni
ek
qBtr.arasr
ve
Qarr
parapet duvarr
yaprlacaktrr, Terasrolnrayan gatrrarda
terasr 0nrlne g0veurik anlacryla
yaprImayacakttr.' Macldtlsinin eklenmesi'
Kun ityonumuzca Uygun C0r0lrn0$tur'
-
Download

İmar Komisyonu Toplantısı