OTO ALIŞ
VEKALETNAME
Adıma dilediği özel ve tüzel kişiler den,dilediği bedel ve koşullarda gerek kati gerekse mülkiyeti muhafaza kaydı ile motorlu araç
satın almaya ,satış sözleşmelerini düzenlemeye ve imzalamaya,bedellerini ödemeye ,adıma olan bilcümle motorlu araçlarla ilgili
trafik , maliye,sigorta ile diğer dairelere adıma kayıt ve tescil ettirmeye ,yıllık geçici plakasını,yol belgesini,haftalık geçici plaka
almaya ,geçici plakasını çıkarmaya,plakasını ve motorlu araç trafik ve tescil belgesini almaya,bunlarla ilgili başvurularda
bulunmaya ,araç üzerinde bulunun rehin haciz ve tahkikatları kaldırmaya ve koymaya ,ilgili haciz,rehinleri trafiğe
koymaya,cevaplarını almaya,ilgili noterliğe yazı almaya,ruhsat yenileme işlemlerini yapmaya,adıma noterden rehin sözleşmeleri
yapmaya ,imzalamaya,gerektiğinde fesh etmeye,ibraname almaya ve ibraname sözleşmelerini imzalamaya,sigorta işlemlerini
muayene istasyonlarında araç muayene ve tespitlerini yaptırmaya,düzeltme beyannamelerini yaptırmaya ve imzalamaya,dilerse
trafik dairesine başvurarak trafikten çekmeye,çekme belgesini almaya,gerekli her türlü vergi, her türlü taahhüt ve,muvafakat ve
beyanlarda bulunmaya harç,prim ve ücretleri ödemeye,fazlalarını itiraza,geri almaya,yine sahibi bulunduğum araçları hurdaya
ayır maya ,hurda belgelerini almaya,hurdaya çıkan araçlarımın motor bloklarını satmaya,satış sözleşmelerini imzalamaya,ibralar
vermeye,adıma ticari araç ve plaka almaya,yıllık geçici plakası almaya,yıllık geçici plakayı teslim almaya,gerekli evrakları
imzalamaya,dilekçeleri vermeye,ilgili tüm belgeleri imzalamaya,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toplu Ulaşım
Müdürlüğüne müracaat ederek tahsis belgesi çıkartmaya,ikame işlemlerini yapmaya,Ticaret odasından iş makinesi ruhsatı
almaya,noterden iş makinesi satışı yapmaya,iş makinesi satışlarını imzalamaya,fes etmeye,adımıza almaya,yine sahibi
bulunduğum veya bulunacağım bilumum motorlu araçların zayii olan plaka ve ruhsatlarını,dosya zayi işlemlerini yapmaya,tescil
dosyalarını zayiinden çıkartmaya,ilişik kesmeye,adıma kayıtlı bulunan her türlü araçlara çalıntı ruhsatı çıkarmaya,teknik üniversite
ve makine mühendisleri odasından gerekli evrak ve raporları alıp vermeye,plan proje çizdirmeye,araçlarımı bağlandığı
otoparklardan almaya,teslim tesellüm belgesini almaya,oto hırsızlık masasından buluntu yazısı almaya,buluntu ruhsatlarını
çıkartmaya,istek belgelerini almaya, T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE
2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜN’DE bizi temsilen müracaat ederek iştigalimize göre almamız gereken K Türü Yetki belgeleri için elden
evrak almaya, vermeye .emniyet müdürlüklerinde araçlarımızın kayıtlarını düzelttirmeye bunlarla alakalı ruhsatlarımızın
yenilenmesi icap ederse ruhsat yenileme işlemlerini yapmaya ilgili trafik şube ve bürolarında evrak takip etmeye ve daha sonra
belgemiz ile ilgili yapılacak işlemlerde gerektiğinde adımıza dilekçelerimize imza atmaya yetkili olmak Üzere ,ilgili vergi
dairelerinde taksitlendirme yapmaya,dilekçe vermeye,mahsup ve taksit fişlerini almaya,muvafakat ve beyanlarda bulunmaya ,LPG
taktırmaya ve ruhsatlarıma işletmeye,vergi dairelerine ayrıca kambiyo mevzuatı hükümlerine göre kambiyo taahhüdünde
bulunmak suretiyle nakil vasıtaları vergi dairesi müdürlüğüne adıma özel tüketim vergisi,mtv,ogs,tpc ve bütün vergilerin
yatırılabilmesi için bedeli bloke edilmiş çek tanzim ve imzaya,ibraza,sulh ve ibraya ,Özel Tüketim vergilerini yatırmaya, sehven
fazla yatanları düzeltmeye mahsup yapmaya ve iade almaya,adıma vergi kimlik numarası almaya ,TÜVTÜRK araç muayene
istasyonlarında adıma araç muayene ve muayenelerini yapmaya,gerekli belgeleri düzenlemeye,gerekli belgeleri
imzalamaya,araçları teslim almaya ve teslim etmeye, ASBİS sistemi ile şahsım veya şirketimiz adına alınan araçların ASBİS
projesi çerçevesinde tescil işlemleri yapmaya,bu işlemlerle alakalı vergi dairesi,emniyet genel müdürlüğü ve bilcümle kamu
kurum ve kuruluşlarından tarafımıza tebliğ edilmesi gereken belgeleri almaya,tebliğ tebellüğ belgelerini imzalamaya ,bu konuyla
alakalı müracaat edilmesi gereken kurum ve kuruluşlara adımıza müracaat ederek gerekli işlemleri yapmaya, ASBİS siteminden
adımıza yapılacak olan tescil işlemlerinin ruhsatlarını ilgili tüm emniyetlerden teslim almaya ve gerekli belgeleri imzalayama ,araç
tesciline ilişkin geçici belgelerimi adımıza imzalamaya,plaka basım talep belgelerini adımıza imzalamaya ,mezun ve yetkili olmak
üzere iş bu yetkilerle başkalarını da tevkil teşrik ve azle ,yetkili
HALİS GÖRKEN
T.C.18170153006
ERCAN GÖRKEN
T.C.18143153972
LEVENT GÖRKEN
T.C.18107155110
BURAK GÖRKEN
T.C.18011158320
SALİH TATAR
T.C.27920580924
AHMET TURAN
T.C.11786971842
YAŞAR GÖRKEN
T.C.18245150534
HASAN ALP
T.C.12005971780
NECDET AKTAŞ
T.C.70120027492
ŞÜKRÜ AKPINAR
T.C.48844285610
NAZİF ERCAN ERDEM
T.C.62083002012
FATİH PALANCI
T.C.40732505466
SERKAN DURMAZ
T.C.42031778428
HALUK TAŞ
T.C.17792706874
FERHAT ŞEN
T.C.59998297626
ŞAKİR AKYOL
T.C.53083511758
MEVLÜT ÖZTÜRK
T.C.37918496816
LEVENT ALÇIK
T.C.21565812280
MAYİR DOĞAN
T.C.43060385762
AYTEKİN YILMAZ
T.C.30635241172
ÜMİT TUNCER
T.C.21709095586
MUHİTTİN ÖZBAY
T.C.12270100250
ERGİN YETER
T.C.30590353200
SAVAŞ GÜLER
T.C.37271089052
ŞÜKRÜ ARSLAN
T.C.47356639980
ADEM TAŞKIRAN
T.C.18362364418
MURAT DİNGİL
T.C.10964963334
ALİ ÇAĞLAR
T.C.42970428040
ŞERAFETTİN YAŞA
T.C.30776026584
HANİFİ MURATOĞLU
T.C:41600122624
MUSTAFA SÖKÜT
T.C.13513523126
MUHARREM TEZCAN
T.C.37003680052
AYDIN ÖNER
T.C.19058251592
TUNCAY DURSUN
T.C.22748779376
ESER ÖLMEZ
T.C.21040508684
CAFER POLAT
T.C.13069028908
SERDAR YILMAZ
T.C.44137431276
RAMAZAN OKYAY
T.C.37990711760
MERT GÜRSU
T.C.12206461912
İBRAHİM ÖKSÜZOĞLU
T.C.13439874852
AHMET BOSTAN
T.C.62560211722
ve yine satış bedelinin tamamen veya kısmen alıcının Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.(VDF)'den/diğer banka
ve finans kuruluşlarından kullanacağı tüketici kredisi ile ödenecek olması halinde de finansman şirketlerinin kuruluş ve
çalışma esasları hakkındaki yönetmelik kapsamında tarafların hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla VDF/diğer
banka ve finans kuruluşları tarafından ödenecek olan kredi bedelini adıma tahsil etmeye yetkili olmak üzere REKOR
OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.'ni münferiden yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.
“Ayrıca adıma REKOR OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ.’nin banka hesaplarına para yatırmaya, REKOR OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ.ile
Arzu ADIYAMAN (34082039368 T.C.),Berna ERKUT (38797605252 T.C),Erhan ERDEM (30251347432 T.C) ‘İ yetkili olmak
üzere vekil tayin ettim.”
VEKALET VEREN:
Download

VEKALETNAME - Volkswagen Ticari Araç