18 CUMARTESİ 16 Ocak 2016
T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI
DOSYANO : 2015/54 SATIŞ
İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Beşiktaş, Vişnezade Mah., Ada / Parsel : 1253/6., Yüzölçüm:165,00m2., Ana Taş. Nitelik: 4 Katlı 3 Dükkan 4 Meskenli Kargir Apartman., Blok/Kat/Giriş - B.B. No: - / 2 / - (Bağ.Böl.No:6 ) Arsa Pay /
Payda: 112/672., Bağ. Böl. Nitelik: MESKEN sayılı taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda; " Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğü'nün 02.04.2015 tarihli ve 1420 sayılı yazısında;
"Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, 72 pafta, 1253 ada, 6 parsel; beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit alanı içinde ve
13.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar kapsamında, brüt
1200 Kİ/ha, çok yoğun konut alanları lejantında kalmakta olup, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra imar durumu belli olacaktır.........." Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/862. Esas 2015/704.
Karar Sayılı Kıymet Takdirine İtiraz Dava dosyasına sunulan Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; " Beşiktaş ilçesi, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi ile Refik Osman Top caddesi kesişiminde, Refik Osman Top caddesinden 2 kapı nolu bodrum + zemin + 3 normal katlı Edremit Apartmanında 2. Normal kat 6 bağımsız / 3 kapı nolu dairedir. Antre, salon, iki oda, mutfak, banyo -wc, wc ve balkondan oluşmaktadır. Yaklaşık 80 m2 nt kullanım
alanlıdır. Zeminler salon ve bir odada parke üzeri pvc, diğer odada parke, ıslak hacimlerde seramik döşelidir. Giriş kapısı ahşap görünümlü çelik, iç kapılar yağlı boyalı ahşap, pencereler çift camlı pvc doğramadır. Isınma kombi ile sağlanmaktadır." Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/862. Esas 2015/704. Karar Sayılı Kıymet Takdirine İtiraz Davası kararına göre taşınmazın değeri 550.000,00.-TL (BEŞYÜZELLİBİN TL)'
sı olduğu takdir edilmiştir. KDV % 1' dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 15/03/2016 SALI GÜNÜ saat
13.30.' dan - 13.35' a kadar, İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Odası ÇAĞLAYAN - İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle
alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar
15/04/2016 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise
elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı
15.04.2016 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıy-
metinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde
yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu:
1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2015/54 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine
teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış
bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md.
124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,%o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim
masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her
türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacaktarı,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 21.12.2015
(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın : 224552 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2011/21 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli , Çeşme İlçesi, Alaçatı köyü Köy içi Tokoğlu mahallesinde kain (eski parsel numarası 112 olan
) 426 Ada No, 6 Parsel No sunda kayıtlı bahçeli kargirev vasfında 176,79 M2 miktarında taşınmaz üzerinde tabana 100 M2 oturmuş vaziyette iki katlı 200 M2 kullanım alanına sahip bina ile birlikte toplam 958.950,00TL.sı muhammen kıymetindeki taşınmazdır.
Adresi
: Alaçatı Tokoğlu Mah. 1040 Sokak No 4 Çeşme/ İZMİR
Yüzölçümü
: 176,79 m2
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu
: Celbedilen imar durumuna göre 426 ada 6 parsel sayılı taşınmaz (eski parsel numarası
112 dir) Alaçatı Kentsel Sil Alanı Koruma amaçlı İmar planında yeralmaktadır. Taşınmaz tescilli değildir. Alaçatı
Kentsel Sit alanı Koruma İmar planı notlartnda belirtilen kullanımlar yapılabilir. Yeni yapılacak, yapılarda Çevre analizleri ve bu analizlere dayalı alternatif kitle cephe etödleri yapılarak Belediyesince değerlendirildikten sonra projie hazırlanacaktır. Karşısında 2. Grup korunması gerekli küttür varlığı olarak tescilli yapı (5175) parsel bulunduğundan İzmir I Numaralı Kültür varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmadan uygulama yapılamaz İnşaat nizamı ve nispeti TAKS = 0.60 (TABAN 93 m2 geçemez ) İzmir I nolu KTVKK nunun 31.03.2006 gün ve 1314 sayılı
kararı ve Alaçatı Belediye Meclisinin 08.05.2006 gün ve 32 sayılı kararı ile onanan Alaçatı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı imarplanı plan notlarına göre uygulama yapılacaktır.
Kıymeti
: 958.950,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü
: 04/03/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 31/03/2016.günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA
Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/11/2015
Basın : 224807 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2010/838 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, 6127 Ada No, 4 Parsel No, Ilıca/Punta Mahalle/Mevkii,
İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii, 6127 ada parselde kayıtlı 8207 metrekare yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın tam payının borçluya ait olduğu, imar durum belgesinde; söz konusu parselin 09.08.2011 gün
ve 6216 sayılı kurul karan gereği 2.derecede doğal sit alanında kaldığı, 05.08.1986 tarih ve 19186 sayılı resmi gazetede ilan edilen Paşalimanı Turizm Merkezi sınırları içinde olduğu, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni palanı ile
1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları yapılmadan uygulamaya geçilemeyeceğinin bildirildiği görülmektedir. Taşınmazın şifne mahallesinde Çeşme-lldır karayolu olan 6000 sokağa kuzey yönünde yaklaşık 700
metre mesafede yer aldığı, taşınmazın deniz manzaralı ve Çeşme Merkeze yaklaşık 9 km mesafede olduğu, 4.
parselin denize yaklaşık 40,00 metre olduğu, taşınmazın bulunduğu zeminin topografyasının eğimi olduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, ulaşım sorunu olmadığı, 4 nolu parsel üzerinde iki adet 39 kapı numaralı 35 metrekare ve 39/1 kapı numaralı 25 metrekare alanlı tek katlı konut kullanımlı binalar bulunduğu taşınmazların imar pseli olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır. İşbu bilgiler Çeşme İcra Hukuk Mahkemesince tanzim
ettirilen kesin kıymet takdir raporundan alınmıştır.
Adresi
: Ada ve parsel numarasından bulunmuştur.
Yüzölçümü
: Özelliklerindedir.
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu
: Özelliklerindedir.
Kıymeti
: 2.979.141,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 25/02/2016 günü 11:10 - 11:20 arası 2. Satış Günü : 22/03/2016 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri
: ÇEŞME ADLİYESİ İHALE ODASI ÇEŞME-İZMİR
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-
tırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/838 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/12/2015
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı Sahipleri de dahildir.
* : Bu Örnek, bu Yönetmelikten Önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın : 224474 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANKARA 12. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/138 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Mamak İlçesi, Kıbrıs Köyü, 1377 Parsel, 3.310,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz tüm
takyidatlardan ari olarak açık artırma suretiyle satılacaktır. Satışa konu Taşınmaz tarla vasfında olup imarsızdır.
1377 parsel halihazırda boş olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde yapılaşma olmadığı gibi, parsel çevresinde de yapılaşma yoktur. Parsele cephe olan yollar açılmamıştır. Ancak yakın çevresinde
stabilize yollar bulunmaktadır. Tabi zemin haliyle durmaktadır. Her türlü yapılaşmaya müsaittir. Satışa konu 1377
parsel, Ankara'nın doğusunda, Yakupabdal Köyüne kuş uçuşu yaklaşık 3,50 Km olup, köyün doğusunda bulunmaktadır, Ankara merkeze kuş uçuşu yaklaşık 20,00 km mesafedir. Taşınmazın geniş içeriği dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi
: Kıbrıs Köyü Söbüçmen Mevkii 1377 Parsel Mamak/ANKARA
Yüzölçümü
: 3.310,00 m2
Arsa Payı
:
İmar Durumu
: İmar Yok
Kıymeti
: 99.300,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir.
1. Satış Günü
: 18/02/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 17/03/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu - Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edi-
len değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/138 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/12/2015
(İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. .
Basın : 216622 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZNİK SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN
SAYI : 2016/7 ESAS
Davacı Mustafa BALI tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Bursa İli,
İznik İlçesi, Hisardere Mahallesi, Cilt No:28, Hane No:22 ve Birey Sıra No:6'da
nüfusa kayıtlı Hasan ve Ayşe oğlu, 06/06/1952 İznik doğumlu, 26419402648
TC. kimlik numaralı KADİR BALI'nın kendisinden uzun süredir haber alınama- içinde adı geçen hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2016/7 Esas sayılı
dığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaip- dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. 07/03/2014
liğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanununun 32 ve deBasın : 224662 www.bik.gov.tr
vamı maddeleri gereğince işbu ilanın ilk kez yapıldığı tarihten itibaren altı ay
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIRA CETVELİ İLANI
DOSYA NO: 2012/44 İFLAS
Müflisin Adı : DENGE TEKNOLOJİK MODEL BANYO ÜRÜNLERİ VE ARMÜTÜRLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ
Müflisin Adresi : Aydınlı Mah. Tuzla Deri OSB 3. Yol No: K-6 Tuzla/İstanbul
Müflis masasına yapılan alacak ve istihkak iddiaları ile ilgili tahkik ve tetkik işlemleri hinden itibaren (15) gün içinde Ticaret Mahkemesine yapılması İİK.un 235. maddesi
ikmal edilmiş olup, İİK'un 206. ve 207. maddeleri uyarınca müdürlüğümüzce ek sıra gereğidir. İ.İ.K.un 232, 234, 235 ve 240. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.
cetveli düzenlenmiştir. Sıraya dair şikayetlerin ilan tarihinden itibaren (7) gün içinde İc- 12.01.2016
Basın : 224724 www.bik.gov.tr
ra Mahkemesine, alacağın esasına ve miktarına dair itiraz ve şikayetlerinde ilan tari-
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU