T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ FORMU
Form 10
I - ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
Kayıtlı
Olunan
TC Kimlik No
:
Üniversite
Cep Telefonu
:
Fakülte/Yüksekokul
e-posta
:
Bölüm
Yerleşme Puanı
:
Öğretim Türü
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Bölüme DGS (dikey geçiş sınavı) ile yerleştim.
Başarı Ortalaması :
Evet
Hayır
II – BAŞVURU BİLGİLERİ
Fakülte/Yüksekokul
Başvurulan
Bölüm
Sınıf
Öğretim Türü
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
III – İSTEK ve BEYAN
YÖK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleriyle belirlenen başvuru şartlarını bildiğimi ve bu
şartları taşıdığımı, başvuru sırasında sunmuş olduğum belgelerin tam ve gerçeğe uygun olduğunu, aksinin tespiti halinde
hiçbir hak iddia etmeyeceğimi ve başvurumun geçersiz olacağını ayrıca hakkımda yasal işlem başlatılabileceğini
bildiğimi kabul ve taahhüt ediyorum.
Bilgilerinize arz ederim.
Adres :
Tarih
..../..../......
İmza
EKLER: (Kontrol Üniversite Yetkililerince Yapılacaktır.)
1. Öğrenci belgesi
2. Onaylı not durum belgesi (Transkript)
3. Onaylı müfredat ve ders içerikleri
4. Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
5. ÖSYS sınav sonuç belgesi
6. Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
Değerlendirme Raporu (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır)
Var
Yok
Download

yatay geçiş başvuru formu - Öğrenci İşleri