www.boren.gov.tr
2014
Performans Programı
1
2
www.boren.gov.tr
B
ilim ve teknoloji, tüm dünyada
ülkelerin refahını ve rekabet
gücünü artırmak, bilgi toplumu
oluşumunu sağlamak ve bunu
sürekli kılmak için en temel
alan olarak kabul edilmektedir.
Türkiye, dünyanın en zengin bor
rezervlerine sahip olup buna paralel
olarak dünyada en yüksek bor üretimini
gerçekleştiren ülkedir. Bor, farklı özellikleri
nedeni ile geniş bir uygulama alanında
kullanılmaktadır. Ayrıca yeni ürün ve
kullanım alanlarına yönelik buluş süreci
de halen aktif olarak devam etmektedir. Bu
iki unsur değerlendirildiğinde, Ulusal Bor
Araştırma Enstitüsü’nün konumu daha net
ortaya çıkmaktadır.
Enstitümüz, kurulduğu 2003 yılından bu
yana yurtiçi ve yurtdışında bor konusunda
politikaların
oluşturulmasına
katkı
sağlayan; üniversite, kamu ve özel sektör
kuruluşları tarafından yürütülen bilimsel
araştırmalara ve bilim insanlarına destek
sağlayan bir kamu kurumudur.
4865
sayılı
Kuruluş
Kanunumuz,
Enstitümüze bor madeni konusunda
üç ana alanda faaliyet öngörmektedir.
Bunlar; ürün ve teknoloji geliştirmeye
yönelik Ar-Ge faaliyetleri, işbirliklerinin
geliştirilmesi ve yönetimi, bilgi yönetimi
olarak özetlenebilir.
Ar-Ge faaliyetlerinde etkinliği ekonomik
katkı potansiyeli çerçevesinde sağlamak,
bor Ar-Ge alanına ilişkin kapasite ve
yetkinliği geliştirmek, paydaşlarımızla
BOREN
hedefleri
doğrultusunda
işbirliğini geliştirerek sektörel gelişime
katkı sağlamak ve bor alanında bilgi
yönetimine katkı sağlamak BOREN 20132017 Stratejik Planının temel unsurlarını
oluşturmaktadır.
Türkiye’nin bor alanında sahip olduğu
kaynaklara uyumlu bir şekilde, bora
dayalı ürün ve teknolojiyi geliştirmiş
olmak vizyonumuzun bir parçasıdır. Bu
vizyona ulaşmak için Stratejik Planımızda
tanımlanan amaç ve hedeflere ulaşacak
şekilde
performans
hedeflerinin
belirlenmesi önemlidir.
“2013–2017 Stratejik Plan”ı temel alınarak
hazırlanan
Enstitümüz
2014
yılı
Performans Programının hazırlanmasında
emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür
eder, şükranlarımı sunarım.
Dr. Şükrü ÖZTÜRK
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı
3
4
www.boren.gov.tr
I- GENEL BİLGİLER.................................................................................................................................... 7
A- MİSYON VE VİZYON .......................................................................................................................................................................8
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....................................................................................................................9
C- TEŞKİLAT YAPISI................................................................................................................................................................................10
D- FİZİKSEL KAYNAKLAR ...............................................................................................................................................................12
E- İNSAN KAYNAKLARI .....................................................................................................................................................................14
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ............................................................................................................... 17
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ............................................................................................................................ 18
B- AMAÇ VE HEDEFLER ....................................................................................................................................................................19
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI ......................................31
D- FAALİYET-PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ............................................63
E- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ ............................................75
III- MALİ BİLGİLER ................................................................................................................................... 77
IV- EKLER ...................................................................................................................................................... 85
5
6
www.boren.gov.tr
I - GENEL BİLGİLER
7
A - MİSYON ve VİZYON
MİSYONUMUZ
Bora dayalı teknoloji değeri, rekabet avantajı olușturan teknolojik
çözümler geliștirmeye ve bor tüketim potansiyelini artırmaya
odaklanarak; Yeni bor ürünleri geliștirmek, yeni kullanım alanları
ortaya çıkarmak, ekonomik ve sektörel gelișime katkı noktasında
bu ürünlerin ülkemizde üretilmesini sağlamak.
VİZYONUMUZ
Bor ürün ve teknolojilerinin gelișiminde
ve sektörel uygulamalarda küresel aktör olmak
8
www.boren.gov.tr
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
T
ürkiye’de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin
geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin
üretimini ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile
değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için
gerekli bilimsel ortamı oluşturmak, bor ve ürünlerini
kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel
hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar
yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı
sağlamak amacıyla, 04.06.2003 tarih ve 4865 sayılı Kanun ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilişkili kuruluşu olarak
kurulmuş olan Enstitümüz, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari
ve mali özerkliğe sahiptir. Enstitümüzün kısa adı “BOREN” ve
merkezi Ankara’dır.
Enstitümüzün görevleri;
Türkiye’nin, bor kimyasalları konusunda dünya pazarında sahip
olduğu cevher zenginliğine koşut bir konuma gelebilmesi için
kısa, orta ve uzun dönem bor ürünleri pazar ve teknolojilerine
ilişkin politika ve strateji kararlarını almaya ışık tutacak bilgileri
oluşturmak,
Bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürün ve
teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla temel ve
uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak, yapmayı özendirmek,
değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel
ortamı ve alt yapıyı sağlamak, bunun için laboratuvarlar kurmak,
laboratuvarların kurulmasına destek vermek, mevcut ve/veya
kurulacak laboratuvarları ilgili araç-gereç ile teçhiz etmek, Eti
Maden İşletmeleri ve bağlı ortakları ile bor konusunda araştırma
altyapısı olan üniversitelerde araştırma merkezleri kurmak,
kurulmasına destek olmak, bor ürünlerini kullanan ve bu alanda
araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği
yaparak koordinasyonu sağlamak,
Bor ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin
üretimi ve geliştirilmesi alanındaki bilimsel araştırmaların
teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için yöntemler
geliştirmek, bu alandaki teknolojilerin yurt dışından transferi
için gerekli çalışmaları yürütmek, özel sektörün bor ve
ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara katılımlarını
sağlayacak programlar yapmak, sanayi sektörünün Enstitü ile
işbirliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek, mevcut ve
geliştirilecek yeni bor ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerine
etkilerini saptayıp, anlaşılmasına yönelik araştırmalar yapmak,
yaptırmak ve işbirliğini verimli kılacak ortamı oluşturmak,
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile gerçek ve tüzel
kişilerin bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni
bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi hakkında araştırma
isteklerini değerlendirmek, ARGE sonuçlarını piyasaya sunmak,
bu konularda araştırma yapan gerçek ve tüzel kişileri finansman,
personel ve teçhizat ile desteklemek,
Türkiye’nin taraf olacağı bor ürünleri ile ilgili ARGE işbirliği
anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresinde Eti Maden
İşletmeleri ile birlikte Hükümete yardımcı olmak ve anlaşmaların
izlenmesinde ve uygulanmasında 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanun ile 05.05.1969 tarih ve 1173 sayılı Kanun çerçevesinde
görev almak,
Eti Maden İşletmeleri’nin talep edeceği ARGE projelerini
öncelikle ve ücretsiz olarak gerçekleştirmek,
Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre,
seminer gibi bilimsel toplantılara bilimsel ve maddi katkı
sağlamak, desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak,
Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı
dillerde kitap ve periyodik yayınlarda bulunmak ve bu tür
yayınları desteklemek,
Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv
gibi bilimsel destek hizmetleri sunmak, ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmaktır.
9
C - TEŞKİLAT YAPISI
Yönetim Kurulu
Enstitü Bașkanı
Araștırma ve Geliștirme
Koordinatörlüğü
Endüstriyel İlișkiler
Koordinatörlüğü
Bilgi Toplama, İdari ve
Mali İșler Koordinatörlüğü
Yönetim Kurulu
Enstitünün en üst karar organıdır. Yönetim Kurulu, Başbakan
tarafından atanmakta olup Enstitü Başkanı ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığınca önerilen üç üye (bu üyelerden biri, Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından
önerilmektedir.), Bilim, teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca önerilen
bir üye, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun
10
(TÜBİTAK) Bilim Kurulu tarafından önerilen bir üye, Yüksek
Öğretim Kurulunca (YÖK) üniversite öğretim üyeleri arasından
önerilen bir üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulunca önerilen bir üye ve Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliğince (TMMOB) önerilen bir üye olmak üzere, dokuz
üyeden oluşur.
www.boren.gov.tr
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri;
•
•
•
•
•
Enstitünün kuruluş amacına uygun çalışmalar ile
hükümet programı, kalkınma planı ve yıllık programlarla
belirlenecek hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda AR-GE
çalışmalarının yapılmasını sağlamak,
kısmının Başkanın teklifi ile dağıtımına karar vermek,
•
Enstitünün yaptıracağı veya katkıda bulunacağı
araştırmaların bütçe ve programlarını Başkanın teklifi
üzerine onaylamak,
•
Enstitünün ihtiyaçları için taşınır ve taşınmaz malların,
yazılım ve diğer ürünlerin satın alınmasına, satılmasına
veya kiralanmasına karar vermek,
•
Enstitünün yıllık çalışma programını görüşüp karara
bağlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek, yılsonu
faaliyet raporunu hazırlamak ve bütçe taslağını onaylamak,
Enstitü personelinin atanması ve diğer işlemleri hususunda
karar almak,
•
Enstitünün vereceği hizmetler ve ücretlerin belirlenmesi ile
Enstitünün sürekli ve süreli personeli tarafından yürütülen
araştırma projeleri gelirlerinin masraflar dışında kalan
Enstitünün çalışma alanı ile ilgili olarak en az üçer yıllık
stratejik ve birer yıllık performans planı hazırlamak ve
yayınlamak,
•
Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitünün idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve
etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak
ve ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girmesini sağlamak,
Enstitünün personel politikasını oluşturmak,
Başkanlık
Başkanlık, Enstitü başkanı ve üç grup koordinatöründen oluşur.
Başkanın görev ve yetkileri;
•
Enstitünün işlevlerinin yerine getirilmesi için gerekli
taslak çalışma programını ve bütçeyi hazırlamak, Yönetim
Kuruluna sunmak, onaylandıktan sonra uygulamak,
•
Enstitünün gelir gider kesin hesabını ve yıllık faaliyet
raporunu Yönetim Kuruluna sunmak ve Enstitü bütçesinin
uygulamasını, gelirlerinin toplanmasını, harcamaların
yapılmasını ve denetimini sağlamak,
•
Enstitü personelinin atama ve diğer işlemleri için Yönetim
Kuruluna teklifte bulunmak,
•
Yönetim Kurulu kararına istinaden Araştırma ve Geliştirme
Koordinatörlüğü altında Enstitü temel çalışmaları ve
piyasadan gelen talepler için Enstitü bünyesinden ya da
dışından yerli ve yabancı danışman ve uzmanlardan oluşan
AR-GE grupları kurmak, kaldırmak ve Enstitünün sürekli ve
süreli personeli tarafından yapılan proje gelirlerinin dağıtımı
hakkında önerilerde bulunmak,
•
Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli
biçimde çalışmasını temin etmek, Yönetim Kurulu ile hizmet
birimleri arasındaki organizasyonu ve koordinasyonu
sağlamak,
•
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, gününü ve
saatini belirlemek ve toplantılara katılmak, raportörlüğünü
yapmak, Yönetim Kurulu kararlarının gereğinin yerine
getirilmesini sağlamak ve bu kararların uygulamasını
izlemek,
•
Enstitüyü resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmektir.
BOREN Hizmet Birimleri
Enstitümüz, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü,
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü ve Bilgi Toplama, İdari
ve Mali İşler Koordinatörlüğü olmak üzere koordinatörlükler
şeklinde teşkilatlanmış hizmet birimlerinden oluşur. Her hizmet
biriminin başında Grup Koordinatörü bulunur.
11
D- FİZİKLER KAYNAKLAR
Enstitümüz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) ait ana hizmet binasının
10 uncu katında faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam 650 m2
kapalı kullanım alanına sahip olan katta, bir adet toplantı salonu
ve 14 adet çalışma ofisi bulunmaktadır. Ayrıca, YEGM’e ait büyük
atölye binasının 377 m2’lik kısmı “BOREN Ar-Ge Yetkinlik Merkezi”
olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Bu bölümde, araştırma
ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.
Tablo 1. A) Hizmet alanının fiziki durumu
Taşınmaz Dağılımı
Adı
Hzmet Brm
12
Mülkyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)
Kurum
Hazne
Dğer
650+377
Toplam (m2)
Açıklama
1027
YEGM ana hzmet bnasının 10. katı
ve büyük atölyede 377 m2 Ar-Ge
Merkez
www.boren.gov.tr
Enstitümüz Bilgi İşlem Birimi, 2008–2013 yılları içerisinde rutin
olarak internet ve e-posta iletişiminin kesintisiz sağlanması,
veri tabanı ve sistem dosyalarının yedeklerinin alınması,
sistem altyapısındaki değişikliklerin takibi, virüs kontrol
programlarının güncellenmesi, kişisel bilgisayar ve yazıcıların
paylaşım tanımlarının yapılması, modem, wireless, router ve
firewall gibi aktif iletişim cihazlarının ayarlarının yapılması,
telefon bağlantılarının sağlanması, yazılımlarda güncelleme ve
değişikliklerin yapılması gibi hizmetlerin sunulmasında destek
olmuştur.
EİE ana hizmet binasında bulunan fiber optik kablo altyapısı ile
İnternet hızımız 30Mbps’a ulaşmıştır. Internet hattına herhangi
bir aksama olması durumunda Telekom DSL yedek bağlantısı
devrededir.
Veri tabanı sunucumuzda bulunan Proje takip, insan kaynakları,
taşınır, elektronik belge yönetim ve tahakkuk sistemi
uygulamaları ile kayıtlar kontrollü bir şekilde tutulmakta ve takip
edilmektedir.
Ar-Ge Merkezimizde, Kesintisiz güç kaynağı, Sunucu, Storage
ve aktif ve Pasif cihazlarla ayrı bir sistem odası kurulmuş,
Enstitümüzden Ar-Ge Merkezine fiber data ve telefon hattı
çektirilmiştir. Arge-Merkezimizdeki tüm kullanıcıların data,
telefon, elektrik bağlantıları tamamlanmıştır. Ayrıca burada
bulunan sunucu yapılandırmaları ile Enstitümüzdeki
sunucuların replikasyon ve yedekleri tutulmaya başlanmıştır.
Tüm Fiziksel Sunucuların işletim sistemleri yenilenmiş,
bu sunucular altında sanal sunucular yaratılarak gerekli
tanımlamalar yapılmıştır.
Kapı geçiş güvenlik sistemi ile tüm geçişler kayıt altında
tutulmakta olup kontrol için İnsan kaynakları ile entegre hale
getirilmiştir. Aynı şekilde Enstitümüz 7/24 olarak harekete duyarlı
kameralarla kayıt ve kontrol altında tutulmaktadır.
Anti-Virüs ve Windows güncellemeleri kullanıcılara otomatik
olarak yüklenerek güvenlikleri sağlanmaktadır.
2014 yılından itibaren Maliye Bakanlığı muhasebat programının
mevcut ağımızdan giriş yapabilmesi için gerekli hazırlıklar ve
kullanıcı tanımlamaları yapılmıştır.
Kurumsal kimliğimizin yenilenmesiyle birlikte İnternet
sayfamız içerik ve tasarım açısından yenilenmiştir. Türkçe
olarak yayınlanan internet sayfamızın İngilizce versiyonu
da yenilenerek 2014 yılında kullanıma açılacaktır. İnternet
sayfamızda bor ve Boren ile ilgili en güncel haber ve bilgilere yer
verilmiştir.
32
Sunucu
Notebook
Tablet
Tarayıcı
13
Projeksiyon Cihazı
Faks
8
PC
Thin Client
5
1
2
2
3
2
Yazıcı
3
1
KGK
Fotokopi
13
E - İNSAN KAYNAKLARI
Kuruluş Kanunumuzun 12 nci maddesine istinaden; Enstitümüz
bünyesinde üç ayrı statüde personel istihdam edilmektedir.
Enstitümüzde çalıştırılacak personelin sözleşme usul ve esasları
ile mali hakları, 04.11.2006 tarihli ve 26336 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde
yürütülmektedir.
1. Sürekl Personel
Enstitünün asli ve sürekli hizmetleri idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen sürekli personel eliyle yürütülmektedir.
2. Sürel Personel
Enstitü tarafından yürütülen veya desteklenen proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip proje ve araştırma süresi ile
sınırlı olarak sözleşme ile süreli personel istihdam edilmektedir.
3. Yabancı Danışman ve Uzman
Enstitüde, asli ve sürekli görevler dışındaki uzmanlık gerektiren görevlerde sözleşme ile yabancı personel istihdam
edilebilmektedir.
Tablo 2. Enstitü pozisyon unvanları ve sayısı
Unvanlar
Sayı
Dolu
Başkan
1
1
Grup Koordnatörü
3
2
Uzman
13
12
Laborant
2
1
Teknker/Teknsyen
2
1
Savunma Uzmanı
1
1
Sekreter
2
2
Büro Görevls
2
2
Şoför
2
2
Toplam
28
24
24
3
Süreli Personel
Sürekli Personel
Enstitümüzde halen 24 adet sürekli, 3 adet süreli personel çalışmaktadır.
Şekil 3. Enstitü Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı
14
www.boren.gov.tr
10
7
3
Doktora
Y. Lisans
Lisans
1
2
1
Önlisans
Lise
İlkokul
Şekil 4. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
9
15
Kadın
Erkek
Şekil 5. Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı
7
41-50
14
31-40
1
21-30
2
51-60
Şekil 6. Personelin Yaş Dilimine Göre Dağılımı
15
16
www.boren.gov.tr
II - PERFORMANS
BİLGİLERİ
17
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Temel Politikalar
•
18
Bor kimyasallarının yoğun kullanım potansiyeli
olan alanların belirlenmesi ve bu alanlarda projeler
tasarlanması,
çalışma
grupları
kurulması
ve
desteklenmesi,
•
Uzun vadede bor kullanımını artırıcı etki yapacak
teknoloji geliştirme projeleri tasarlanması ve destek
sağlanması,
•
Enstitü desteğiyle yürütülüp sonuçlanan proje çıktılarının
değerlendirilerek bir sonraki aşamayla ilgili projelendirme
veya üretim programının geliştirilmesi,
•
Üniversite, araştırma kuruluşları ve endüstriyel kuruluşlar
arasında koordinasyon sağlayarak araştırma ve geliştirme
sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesinin
sağlanması,
•
Araştırma ve geliştirme projeleri sonucunda ortaya çıkan
ürün, metot ve faydalı modellerin patentinin alınması
suretiyle, Enstitünün ve buluş sahiplerinin fikri mülkiyet
•
haklarının koruma altına alınması,
Enstitünün görev alanına giren konularda, yabancı
ülkelerde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının
takip edilerek ülkeye kazandırılması,
•
Bor kullanımı konusunda destek talep eden kuruluşlara
danışmanlık yapılması,
•
Bor konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların
düzenlenmesi veya katkı sağlanması,
•
Kimyasalların sınıflandırılması çerçevesinde bor
kimyasallarına getirilen ticari kısıtlamaların aşılması
konusunda bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve/veya
yürütülen çalışmalara destek olunması,
•
Sürekli personelden oluşan çekirdek bir kadro üzerine
projeler kapsamında görevlendirilen süreli personel
ile büyüyüp-küçülen insan kaynakları sisteminin
sürdürülmesi.
www.boren.gov.tr
B. AMAÇ VE HEDEFLER
Ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü
artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara,
araştırmacılara ve akademisyenlere çağdaş
alt yapı–üst yapı olanakları sağlamak amacı
ile üniversite sanayi işbirliğini artırarak sinerji
doğmasına katkı sağlayan Enstitümüzün amaçları,
2013–2017 yıllarını kapsayan “Stratejik Plan” da
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme
çalışmaları yapmak
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini
ve iletişimi güçlendirmek
Bor alanında, bilgiyi ortaya çıkaran,
geliştiren ve sunan bir kurum olmak
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite
gelişimini sağlama
19
Bu amaçlar çerçevesinde belirlenen hedefler, uygulanacak stratejiler ve 2014 yılı performans hedefleri şu şekilde belirlenmiştir.
AMAÇ 1
ETKİN ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI YAPMAK
Sonuç odaklı çalıșmak, etkin süreç yönetimi yapmak, ilgili süreçleri
yeniden yapılandırmak veya güçlendirmek, Projeleri kamu-özel
sektör-üniversite ișbirliği içinde yürütmek, Borun çevre ve insan
sağlığı üzerindeki etkilerini tanımlamak amaçlanmaktadır.
HEDEF 1.1
Plan dönemi sonu itibari ile BOREN faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir
100 Milyon TL potansiyel ekonomik katkıya ulaşmak.
Bu hedef çerçevesinde;
Hesaplanan potansiyel ekonomik katkının, plan dönemi sonunda 100 Milyon TL
olması planlanmaktadır.
Proje başvuru şartlarının gerekçelendirme bölümünde “teorem gerçekleştiğinde
sektöre kazandıracak taslak ekonomik katma değer” analizinin yer alması zorunlu
hale getirilmiş olup, proje başvuru izleme ve değerlendirme sürecinde ekonomik
katkı potansiyelinin de değerlendirilmesi ve raporlanması yapılacaktır.
Sektörel fırsat ve ihtiyaçların analizi ile sektörel işbirliğine dayalı Ar-Ge
faaliyetlerinin teknoloji transferi yolu ile ticarileşmenin desteklenmesi
öngörülecek, Bor ürünlerinin sektörel üretimine ve kullanımına yönelik teşvik
mekanizmalarının harekete geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
girişimlerde bulunulacaktır.
HEDEF 1.2
Plan dönemi sonu itibari ile BOREN adına ve/veya BOREN proje
ve faaliyetleri kapsamında 50 patent, fikri mülkiyet başvurusuna
ulaşmış olmak.
Bu hedef çerçevesinde;
Proje ve faaliyetleri fikri mülkiyet potansiyeline göre önceliklendirme, Patent alma
karar sürecini gözden geçirerek yenilemiş olma, Patent süreci içerisinde pazara
uyarlama ve ön fizibilite analizi yapma veya yaptırma faaliyetleri ile plan dönemi
içerisinde rakamsal patent sayısına ulaşılması ve bütçe kullanımının dengeli bir
biçimde yönetilmesi çalışmaları yapılacaktır.
20
www.boren.gov.tr
HEDEF 1.3
BOREN faaliyetlerinde odaklanılacak öncelikli alanları belirlemek ve
Teknoloji Planını plan dönemi içerisinde en az iki kez güncellemek.
Bu hedef çerçevesinde;
2011 yılında hazırlanan mevcut teknoloji planı yeniden gözden geçirilerek plan
sonucu elde edilen çıktılar ortaya konulacak, planda odaklanılan alanların 20132018 stratejik planda belirlenen öncelikli alan ve faaliyetlerle ilişkisi tespit edilerek,
güncellenmesi/ilave edilmesi gereken alanlar belirlenecek, çalışma sonuçları ise
bir rapor haline getirilerek BOREN personeli ile paylaşılacak ve katkı yapmaları
sağlanacaktır.
Hazırlanacak rapor neticesinde elde edilecek bulgular ışığında 2014 yılında
raporun güncellenmesine yönelik BOREN uzmanlarının katılımıyla, danışmanlık
hizmeti alınması, toplantı/çalıştaylar düzenlenmesi v.b. faaliyetler yürütülecektir.
HEDEF 1.4
Borun çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri kapsamında,
toksikoloji ve insan vücuduna yararlılığını araştıran, planlanan
dönem boyunca en az iki proje geliştirmek, desteklemek.
Bu hedef çerçevesinde;
Bir yetkinlik merkezinde, borun insan vücuduna yararlılığı ve toksikoloji etkileri
konularına odaklanılması, ticari faaliyetlere de katkı sağlayacak olan borun
“toksisite mekanizmaları” ile ilgili bilgi alanının genişletilmesi, sağlık alanında bor
ürünlerinin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyecek bilginin üretilmesine
yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
HEDEF 1.5
Yüksek ticarileşme/ekonomik katkı potansiyeli taşıyan projeleri
öncelikli BOREN destekleri kapsamında ele alınarak, her yıl en az iki
projeye destek vermek.
Bu hedef çerçevesinde;
Proje değerlendirme sisteminde, ekonomik katkı ve ticarileşme potansiyelinin
ve fizibilitesinin dikkate alınması, Projelerin kamu-özel sektör-üniversite işbirliği
içinde yürütülmesinin teşvik edilmesi konusunda belirlenmiş iki ana faaliyet
yürütülecektir.
21
HEDEF 1.6
Plan dönemi sonu itibari ile BOREN faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir
100 Milyon TL potansiyel ekonomik katkıya ulaşmak.
Bu hedef çerçevesinde;
Enstitü bünyesinde oluşturulan BOREN Ar-Ge Merkezinde “pilot ölçekte yüksek
saflıkta 10B izotopu zenginleştirilmesi” ve “bor katkılı ileri metal alaşımları
elde edilmesi” konularında halihazırda yürütülmekte olan 2 adet projenin
desteklenmesine 2014 yılında devam edilecektirgirişimlerde bulunulacaktır.
HEDEF 1.7
Plan dönemi sonuna kadar, BOREN Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan yıllık
bütçenin en az 20 milyon TL büyüklüğe ulaşmasını sağlamak
Bu hedef çerçevesinde;
BOREN Ar-Ge bütçesinin daha da arttırılması adına araştırma ve girişimlerde
bulunulması ile Ar-Ge bütçe kaynak tahsisatının, plan dönemi içerisinde yıllık
olarak süreklilik gösterecek şekilde arttırılması girişimlerinde bulunulacaktır.
AMAÇ 2
AR-GE VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİKLERİNİ VE
İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK
Kapsamlı araștırma yaparak altyapısı iyi olușturulmuș ișbirlikleri
kurmak , İșbirliklerinde süreklilik sağlamak hedeflenmiştir.
HEDEF 2.1
Plan dönemi sonuna kadar, eşgüdümlü proje destekleri bağlamında,
BOREN bütçesi dışında ulusal veya uluslararası kaynaklardan
yapılacak toplam tahsisatta en az 20 milyon TL büyüklüğe ulaşmak.
Bu hedef çerçevesinde;
Yeni kaynak arayışlarının artırılması ile Ulusal veya uluslararası kaynaklardan
daha fazla faydalanabilme imkânlarının araştırılması faaliyetlendirilmiştir.
22
www.boren.gov.tr
HEDEF 2.2
Ar-Ge desteği sağlayan kurum ve kuruluşlarla öngörülebilir
ticarileşme potansiyeli olan projeleri desteklemek üzere her yıl en az
bir ortak çağrı organize etmek.
Bu hedef çerçevesinde;
Ar-Ge desteği sağlayan kurum ve kuruluşların çağrı kapsamlarına bor
araştırmalarını dâhil ettirmekle ilgili çalışmalar yapmak ve ortak çağrılarda
sürekliliği sağlama çalışmaları yapılacaktır.
HEDEF 2.3
Plan dönemi sonuna kadar, uluslararası işbirliği ile en az iki araştırma
projesi gerçekleştirmek veya desteklemek.
Bu hedef çerçevesinde;
Uluslararası işbirliği yapılabilecek kişi, kurum ve kuruluşları tespit etme
çalışmaları yapılacaktır.
HEDEF 2.4
Plan dönemi sonuna kadar, en az iki uluslararası işbirliği yaparak
teknoloji transferi ve ulusal uygulama projesi geliştirmek.
Bu hedef çerçevesinde;
Uluslararası Ar-Ge projesi ve işbirliği konusunda yasal mevzuatın
tamamlanmasının sağlanması ve konusu ile alakalı ise, ilgili yetkinlik merkezinin
sürece dâhil edilmesi çalışmalarının yapılması gerçekleştirilecektir.
HEDEF 2.5
Ar-Ge'si gelişmiş, bor ürün ve teknolojileri alanında katkı
sağlayabilecek en az dört şirketle stratejik işbirliği oluşturmak.
Bu hedef çerçevesinde;
Özel sektör kuruluşlarının kendi alanındaki Ar-Ge çalışmasında, borun alternatif
çözüm etkisi olarak ele alınmasına yönelik iş birliği çalışmaları yapılacaktır.
23
HEDEF 2.6
Bor değer zincirinde yer alabilecek tarafları belirlemek ve bor değer
zincirini geliştirmek.
Bu hedef çerçevesinde;
Değer zincirinin, Bor kümelenme yapısını oluşturmaya katkı sağlayacak şekilde
tanımlanması ve plan dönemi sonuna kadar en az bir uygulama (proje, işbirliği
vb.) başlatılması, planlanmış ve birbiri ile ilişkili kamu, Ar-Ge, üretim sektörleri,
kullanım ve tüketim zincirini dikkate alma yönünde faaliyetlerde bulunulacaktır.
HEDEF 2.7
Planlanan dönem içerisinde, birden fazla projeye ihtiyaç duyulan
alanlarda, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sektör odaklı en az bir
program geliştirmek ve yürütmek.
Bu hedef çerçevesinde;
Ülkemiz tarım sektöründe borun yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak katma
değerin arttırılması amacıyla “Tarım Bor Araştırma ve Uygulama Programı”
başlatılmıştır. Program kapsamında 3 adet proje çağrısı düzenlenmiş olup halen
13 adet projeye destek sağlanmaktadır.
2014 yılında devam eden projelere ilave olarak, 4 farklı tarım ürünü için yeni
çağrıların düzenlenmesi planlanmaktadır.
Ayrıca 2014 yılında içerisinde Teknoloji Planı ve Stratejik Planda yer alan
önceliklere göre belirlenecek bir alanla ilgili program geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütülecektir.
24
www.boren.gov.tr
AMAÇ 3
BOR ALANINDA, BİLGİYİ ORTAYA ÇIKARAN,
GELİŞTİREN VE SUNAN BİR KURUM OLMAK
BOREN’ i ve bor alanlarındaki
araștırmacılara, araștırmacı
adaylarına, Ar-Ge Merkezi ve Ar-Ge kurulușlarına, sektöre, yatırımcı
ve girișimcilere, kamuoyuna tanıtmak.Araștırmacıların BOREN’ i ve
yetkinlik merkezlerini bir bilgi kaynağı ve danıșman gibi görmesini
sağlamak.
Etkinlik ve çalıștayları, gerçekleștirilecek faaliyetleri, Stratejik Amaç 1
ve Stratejik Amaç 2’ye hizmet edecek șekilde gerçekleștirmek.
HEDEF 3.1
Plan dönemi sonuna kadar bor alanında en az iki uluslararası etkinliğe
(kongre, sempozyum vb.) ev sahipliği yapmak veya desteklemek
Bu hedef çerçevesinde;
Bor Sempozyumuna ilgili alanlardan, kurum ve kuruluşlardan yüksek sayıda
katılımın sağlanması ve özel sektörün bor kimyasalı uygulamaları ile ilgili sunum
yapmasını sağlamaya yönelik girişimlerde bulunulacaktır.
Enstitümüz ile stratejik iş ortaklarının Türkiye ve Dünya’da tanınırlığını sağlamak,
Dünya çapında bor ürün ve teknolojileri ile ilgili yeniliklerin, uzmanlığın ve
deneyimlerin paylaşılmasına zemin oluşturmak amacıyla, 2015 yılı içerisinde
Ankara’da, uluslararası “Dünya Bor Kongresi” düzenlenmesi planlanmaktadır.
Bu doğrultuda, Enstitümüz söz konusu etkinliğin düzenlenebilmesi için gerekli
hazırlık çalışmalarında bulunacaktır.
HEDEF 3.2
Plan dönemi sonuna kadar yurt içinde en az iki adet Bor Sempozyumu
(kongre, sempozyum vb.) düzenlemek.
Bu hedef çerçevesinde;
Bor Sempozyumuna ilgili alanlardan, kurum ve kuruluşlardan yüksek sayıda
katılımın sağlanması ve hazırlanacak sempozyum sonuç raporu ile bilgilerin
sonraki araştırmalar için kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarda
bulunulacaktır.
25
HEDEF 3.3
Her yıl en az iki etkinlikte (kongre, sempozyum vb.) bor konulu
oturumu planlayarak desteklemek.
Bu hedef çerçevesinde;
Farklı disiplinlerde düzenlenen bilimsel etkinliklerde bor oturumlarının
düzenlenmesi için girişimlerde bulunma ve etkinliğe katılanlara kurumsal
tanıtımı yapmış olmaya yönelik faaliyetler planlanmıştır.
HEDEF 3.4
Teknolojik değerlendirme, fırsat analizi ve ticarileşme konularında
kazanımlar sağlamak amacıyla her yıl en az iki çalıştay/toplantı
düzenlemek
Bu hedef çerçevesinde;
Belirlenmiş sektörlerde, Ar-Ge çalışması güçlü özel sektör kuruluşlarını da dâhil
ederek çalışmalar yapmak planlanmıştır.
HEDEF 3.5
Plan dönemi sonuna kadar, her yetkinlik merkezinin alanına uygun
en az iki çalıştay düzenlemek
Bu hedef çerçevesinde;
BOREN tarafından kurulan tüm yetkinlik merkezleri bünyesinde çalıştay
düzenlenmesine yönelik olarak planlama çalışmaları yapılmaktadır. Halihazırda
BOREN-TÜBİTAK MAM işbirliğinde TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü bünyesinde
kurulan “Bor ve Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik Merkezi”nde, 2014 yılı içerisinde
yakıt pilleri konusunda çalıştay düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
Ayrıca, BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezinde yürütülen çalışmaların ilgili
sektör temsilcilerinin ve araştırmacıların katılımıyla değerlendirilmesine yönelik
yine 2014 yılında bir çalıştay düzenlenecektir.
HEDEF 3.6
BOREN'in bilgiye ulaşma, bilgiyi elde etme yöntemlerini belirlemek,
ilgili uygulamaları yerine getirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.
Bu hedef çerçevesinde;
2014 yılında Kurumumuzun görev alanları kapsamında bilgiye ulaşma, bilgiyi
elde etme yöntemlerini belirlemek amacı ile bilgi yönetim sistemi gelişmesine
yönelik analiz ve hazırlık çalışması projelendirilerek yapılacaktır.
26
www.boren.gov.tr
HEDEF 3.7
Bilgi yönetim yetkinliğini geliştirmeyi sağlayacak şekilde her yıl en az
bir proje gerçekleştirmek ve/veya projeyi desteklemek.
Bu hedef çerçevesinde;
2014 yılı içerisinde bilgi yönetim yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik sistemin
veya organizasyonun temelini oluşturan fiziki unsurlar, kurumsal düzenlemeler,
yazılım ve bilgi işlem alt yapısı vb. alanlarını oluşturmaya yönelik bir çalışma
projelendirilecektir. Önümüzdeki yıllar içerisinde bilgi yönetim sistemi içerik
oluşturmaya yönelik projeler uygulamaya geçirilecektir.
HEDEF 3.8
Kurumsal tanıtım ve iletişim planını 2013 yılı sonuna kadar
hazırlamak ve dönem içerisinde uygulamak.
Bu hedef çerçevesinde;
Kurumsal tanıtım ve iletişim planı 2013 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2014 yılı
için öncelikli faaliyet alanları belirlenmiş olup, uygulamaya konulacaktır.
AMAÇ 4
AR-GE YETKİNLİĞİ VE KURUMSAL KAPASİTE
GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK
Bor konusunda yapılan çalışmaların endüstriye aktarılarak yurt
içi katma değer yaratacak, pazar payı yüksek ve kullanım alanı
geniş ürünlere dönüştürülmesi Enstitümüzün en önemli amaçları
arasında yer almaktadır. Fiziki altyapı, insan kaynağı altyapısı,
mevzuat altyapısını bir arada ele alarak kapasite gelișimini sağlama,
Yetkinlik merkezlerini BOREN etrafında sektörel odaklanmayı
dikkate alan ve bu doğrultuda ișbirliklerini harekete geçiren bir
yapı etrafında destekleyerek genișletmek amacı gerçekleştirmeye
yönelik yapılacak en önemli stratejilerdir.
Bu amaçlar aşağıdaki hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
HEDEF 4.1
Kuruma ait bir araştırma laboratuvarı kurmak, bunun için gerekli ArGe altyapısı ihtiyacını karşılamak.
Bu hedef çerçevesinde;
Paydaşların da katılımı ile öncelikli hizmet ve ihtiyaçların belirlenmesi ve
planlanması ile planlama çalışmalarında cihaz ve insan kaynağı ihtiyacı da
değerlendirilerek belirlenen ihtiyaçların temin edilmiş olması ve BOREN ’e ait
laboratuvarın 2016 yılı sonunda tamamlanmış olması planlanmaktadır.
27
HEDEF 4.2
Laboratuvar araştırması sonrasında ara kademe pilot ölçekli çalışma
için gerekli pilot tesis altyapısını oluşturmak, böylece yeni bor
ürününün ticari ölçekte üretime geçişini kolaylaştırmak.
Bu hedef çerçevesinde;
Pilot ölçekli çalışmaların yürütüleceği pilot tesis kurulması, bu tesiste hangi
konularda çalışmalar yapılacağının planlanması ve pilot çalışmalar için cihaz ve
insan kaynağının temin edilmesine yönelik çalışmalar planlanmaktadır.
HEDEF 4.3
Kuruma ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet binasına plan dönem
sonuna kadar sahip olmak.
Bu hedef çerçevesinde;
Hizmet binasında Ar-Ge laboratuvarı, pilot tesis ve ürün geliştirme laboratuvarını
kurmuş olma, hizmet binası için arsa tahsisinin sağlanması, gerekli planlama
ve tahsisat çalışmalarının yapılması, gerekli ödenek tahsisatının sağlanması ve
hizmet binasının yapımı için görevli kuruluşlarla işbirliği yapılmasına yönelik
faaliyetler planlanmaktadır.
HEDEF 4.4
2014 yılı sonuna kadar, gelişen kuruluş ihtiyaçlarına göre Kuruluş
Kanunu’nu revize etmek
Bu hedef çerçevesinde;
Enstitünün 10 yıllık tecrübesi ve yeni stratejik plan hedefleri ışığında kuruluş
kanunundaki revizyon ihtiyacının belirlenmesi ve değişikliklerin yapılabilmesi
için gerekli girişimlerde bulunulması, hazırlık sürecinde ilgili kuruluşlar ile
koordineli çalışılması planlanmıştır.
28
www.boren.gov.tr
HEDEF 4.5
2014 yılı sonuna karar, Enstitü ikincil mevzuatı gözden geçirerek
eksiklikleri tamamlamak
Bu hedef çerçevesinde;
Değişen gelişen şartlar ve fırsatlar karşısında, Kuruluş Kanununda yapılacak
revizyona paralel olarak Enstitü imkânlarının geliştirilmesi, işleyiş ve
uygulamalarına daha sistematik ve kurumsal bir yapı kazandırılması amacıyla;
öncelikle mevcut Proje Destekleme Yönetmeliği, akabinde mevcut Ar-Ge
İhale Esasları revize edilecek, Yetkinlik Merkezlerinin kuruluş ve çalışma
usul ve esaslarına yönelik Yönerge hazırlanacaktır. Ayrıca, mevcut Personel
Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ve 13.04.2011
tarihinde ETKB’ye gönderilerek ilgili kurumların görüşleri alınan, ancak 666 sayılı
KHK ile getirilen düzenlemeler karşısında mevcut haliyle sürdürülebilmesine
imkân kalmayan “BOREN Teşkilat ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği Taslağı”
yeniden düzenlenecektir.
HEDEF 4.6
2014 yılı sonuna karar, Enstitü ikincil mevzuatı gözden geçirerek
eksiklikleri tamamlamak
Bu hedef çerçevesinde;
Bor konusunda etkin araştırma ve geliştirme yapan/yapacak olan araştırmacı
sayısının daha da arttırılmasına yönelik ve yürütülen projelerde tam zamanlı
araştırmacı istihdam desteklemesine yönelik önlemlerin alınması ile proje
kapsamında araştırmalara katılan lisansüstü öğrencilerin proje konusunda tez
hazırlamasının sağlanmasına yönelik faaliyetler planlanmaktadır.
29
HEDEF 4.7
Plan dönemi sonu itibari ile öncelikli beş alanda yeni yetkinlik
merkezi kurmak
Bu hedef çerçevesinde;
Optimum kapasite kullanımı, farklı uzmanlık alanlarının gerekli olduğu
durumlarda kullanımda sürekliliğin sağlanması, yetkinlik merkezi etrafında
sektörel işbirliklerini harekete geçirerek teknolojinin ticarileşmesinin
sağlanması, belirli sektörel alanlara odaklanma, her yetkinlik merkezi için
her yıl en az bir teknoloji geliştirme/ ticarileştirme projesinin başlatılması, bir
yetkinlik merkezinde bor ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerinin
araştırılmasının sağlanması, yetkinlik merkezlerine, bor Ar-Ge ve teknolojileri
alanında BOREN adına danışma merkezi olma işlevin kazandırılması, yetkinlik
merkezlerine belirlenmiş konularda eğitim aldırılması /eğitim vermesinin
sağlanması konularında girişimlerde bulunulacaktır.
Yetkinlik merkezlerinde yürütülen projelerin desteklenmesine 2014 yılında da
devam edilecektir.
Ayrıca 2014 yılı içerisinde, Teknoloji Planı ve Stratejik Planda yer alan öncelikli
alanlar dikkate alınarak işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar değerlendirilecek
ve potansiyel alanlarda yeni yetkinlik merkezi kurulması için ön çalışmalar
yapılacaktır.
HEDEF 4.8
Plan dönemi içerisinde her yıl, kurum personelinin eğitim ihtiyacını
belirleyerek, her personelin yıl içerisinde en az bir adet eğitim almasını
sağlayacak, stratejik amaç ve hedeflere uygun enstitü çalışanlarına
yönelik eğitim planını oluşturmak ve uygulamak.
Bu hedef çerçevesinde;
Kurum çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak eğitim planı
ve alınacak eğitimlerin takibi için bir personelin görevlendirilmesi, kurum dışında
eğitime/etkinliğe katılan personelin hizmet içi eğitim ile bilgi ve kazanımlarının
diğer kurum personeli ile paylaşımı, kurum içerisinde yılde üç kez olmak üzere
önceden belirlenmiş konularda atölye çalışmaları gerçekleştirilmesi şeklinde
faaliyetler planlanmıştır.
30
www.boren.gov.tr
C. PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI
•
Enstitünün 2003–2017 yıllarını kapsayan stratejik
planında yer alan amaç ve hedefler çerçevesinde
belirlenen 2014 yılı performans hedefleri şunlardır;
•
Plan dönemi sonu itibari ile BOREN adına ve/veya
BOREN proje ve faaliyetleri kapsamında 50 patent,
fikri mülkiyet başvurusuna ulaşmış olmak.
•
BOREN faaliyetlerinde odaklanılacak öncelikli
alanları belirlemek ve Teknoloji Planını plan dönemi
içerisinde en az iki kez güncellemek.
•
Borun çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri
kapsamında toksikoloji ve insan vücuduna
yararlılığını araştıran en az iki projeyi planlanan
dönem boyunca geliştirmek, desteklemek
•
Yüksek ticarileşme/ekonomik katkı potansiyeli
taşıyan projeleri öncelikli BOREN destekleri
kapsamında ele alarak, her yıl en az iki projeye
destek vermek.
•
Plan dönemi sonuna kadar, kurum Ar-Ge
laboratuvarlarında en az iki proje yürütmek.
•
Ar-Ge desteği sağlayan kurum ve kurulușlarla
öngörülebilir ticarileșme potansiyeli olan projeleri
desteklemek üzere her yıl en az bir ortak çağrı
organize etmek.
•
Ar-Ge'si gelișmiș, bor ürün ve teknolojileri alanında
katkı sağlayabilecek en az dört șirketle stratejik
ișbirliği oluşturmak
•
Bor değer zincirinde yer alabilecek tarafları
belirlemek ve bor değer zincirini geliştirmek.
•
•
Planlanan dönem içerisinde, birden fazla projeye
ihtiyaç duyulan alanlarda, ilgili kurumlarla işbirliği
yaparak sektör odaklı en az bir program geliştirmek
ve yürütmek.
Plan dönemi sonuna kadar bor alanında en az iki
uluslararası etkinliğe (kongre, sempozyum vb.) ev
sahipliği yapmak veya desteklemek.
•
Her yıl en az iki etkinlikte (kongre, sempozyum vb.)
bor konulu oturumu planlayarak desteklemek.
•
Teknolojik değerlendirme, fırsat analizi ve
ticarileșme konularında kazanımlar sağlamak
amacıyla her yıl en az iki çalıștay/toplantı
düzenlemek.
•
Plan dönemi sonuna kadar, her yetkinlik merkezinin
alanına uygun en az iki çalıştay düzenlemek.
•
BOREN' in bilgiye ulașma, bilgiyi elde etme
yöntemlerini belirlemek, ilgili uygulamaları yerine
getirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.
•
Bilgi yönetim yetkinliğini geliștirmeyi sağlayacak
șekilde her yıl en az bir proje gerçekleștirmek ve/
veya projeyi desteklemek.
•
Kurumsal tanıtım ve iletişim planını 2013 yılı sonuna
kadar hazırlamak ve dönem içerisinde uygulamak.
•
2014 yılı sonuna kadar, gelișen kuruluș ihtiyaçlarına
göre Kuruluș Kanunu’nu revize etmek.
•
2014 yılı sonuna kadar, Enstitü ikincil mevzuatı
gözden geçirerek eksiklikleri tamamlamak.
•
Plan dönemi sonunda Bor projelerinde çalışan en
az 100 adet lisansüstü öğrenci veya doktora sonrası
araştırmacıya burs sağlamak.
•
Plan dönemi sonu itibari ile öncelikli beş alanda
yeni yetkinlik merkezi kurmak, her bir yetkinlik
merkezi için her yıl en az bir teknoloji geliştirme/
ticarileştirme projesinin başlatılması.
•
Plan dönemi içerisinde her yıl, kurum personelinin
eğitim ihtiyacını belirleyerek, her personelin yıl
içerisinde en az bir adet eğitim almasını sağlayacak,
stratejik ama
31
Stratejik amaçlar ve kaynak ihtiyacı
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak
Plan dönemi sonu itibari ile BOREN faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir 100
Milyon TL potansiyel ekonomik katkıya ulaşmak.
Amaçlar
KAYNAKLAR
1
2
3
4
3.542.928
¨
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini ve iletişimi güçlendirmek
4.300.000
¨
Bor alanında, bilgiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve sunan bir kurum olmak
1.620.000
¨
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
2.276.072
¨
Toplam
11.739.000
¨
Bütçe Ödeneği
11.739.000
¨
11.739.000
¨
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Toplam
32
2014
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi I.I
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak
Plan dönemi sonu itibari ile BOREN faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir 100
Milyon TL potansiyel ekonomik katkıya ulaşmak.
Performans Hedefi
Hedef
2014
Hesaplanan potansiyel ekonomik katkının, plan dönemi sonunda 100 Milyon TL olması
Proje başvuru şartlarının gerekçelendirme bölümünde “teorem gerçekleştiğinde sektöre kazandırılacak
taslak ekonomik katma değer” analizinin yer almasının zorunlu hale getirilmiş olması
Proje başvuru izleme ve değerlendirme sürecinde ekonomik katkı potansiyelinin de değerlendirilmesi ve
raporlanması
Sektörel fırsat ve ihtiyaçların analizi ile sektörel işbirliğine dayalı Ar-Ge faaliyetlerinin teknoloji transferi
yolu ile ticarileşmesinin desteklenmesi
Bor ürünlerinin sektörel üretimine ve kullanımına yönelik teşvik mekanizmalarının harekete geçirilmesi
için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması
Açıklama
B
orlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip ürün ve teknoloji
geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen çağrı çerçevesinde 6 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 2014 yılında
başlatılan söz konusu projeler kapsamında yıllık yaklaşık 45 Milyon TL ekonomik katkı potansiyelinin olumlu proje sonuçlarıyla
birlikte harekete geçirilmesi öngörülmektedir.
Ülkemiz tarım sektöründe borun yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak tarım sektöründe katma değerin arttırılması amacıyla
başlatılan “Tarım Bor Araştırma ve Uygulama Programı” çerçevesinde 3 adet proje çağrısı düzenlenmiş ve 13 adet projeye destek
sağlanmıştır. Program kapsamında desteklenen projelerin olumlu sonuçlarıyla birlikte 130 Milyon TL ekonomik katkı potansiyelinin
harekete geçirilebileceği tahmin edilmektedir.
2014 yılında düzenlenecek yeni çağrılar kapsamında desteklenecek yeni projelerle en az 20 Milyon TL ekonomik katkı potansiyelinin
harekete geçirilmesi öngörülmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Proje sonuçlarıyla harekete geçirilmesi hedeflenen ekonomik katkı potansiyeli
İlgili Harcama Birimleri
1
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
2
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
3
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
2014
20 Milyon ¨
2014
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
33
İdare Performans Hedefi I.2
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak
Plan dönemi sonu itibari ile BOREN adına ve/veya BOREN proje ve faaliyetleri
kapsamında 50 patent, fikri mülkiyet başvurusuna ulaşmış olmak.
Performans Hedefi
Hedef
2014
Proje ve faaliyetlerinin fikri mülkiyet potansiyeline göre önceliklendirilmesi
Patent alma karar sürecinin gözden geçirilerek yenilemesi
19.400 ¨
Patent süreci içerisinde pazara uyarlama ve ön fizibilite analizi yapma veya yaptırma
Plan dönemi içerisinde rakamsal patent sayısına ulaşılması ve
bütçe kullanımının dengeli bir biçimde yönetilmesi
Açıklama
Bu çerçevede, 2013 yılı sonu itibari ile patent başvuru sayısı 21 adet olarak gerçekleşmiş, bunlardan 9 adedinin patent belgesi
alınmıştır. 2013 yılı sonu itibari ile 5 adet buluşun başvuru çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde devam edecek olan 5
adet patent başvurusuna ilave olarak 6 adet yeni buluş için patent/fikri mülkiyet başvurusu planlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
1
Patent, fikri mülkiyet başvuru sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
2014
11
2014
15.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
4.400 ¨
Genel Toplam
19.400 ¨
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
34
19.400 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi I.3
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak
BOREN faaliyetlerinde odaklanılacak öncelikli alanları belirlemek ve
Teknoloji Planını plan dönemi içerisinde en az iki kez güncellemek.
Performans Hedefi
Proje desteklerinde odaklanılacak sektörleri belirleme, proje çağrılarında
önceliklendirme alanlarının oluşturulması
Güncellenmiş teknoloji planını etkin Ar-Ge sonuçları elde etmek üzere aktif olarak kullanmaya yönelik
faaliyetlerin yapılması
Açıklama
Hedef
2014
45.000 ¨
2011 yılında hazırlanan mevcut teknoloji planı yeniden gözden geçirilerek plan sonucu elde edilen çıktılar ortaya konacak, planda
odaklanılan alanların 2013-2018 stratejik planda belirlenen öncelikli alan ve faaliyetlerle ilişkisi tespit edilerek, güncellenmesi/
ilave edilmesi gereken alanlar belirlenecek. Çalışma sonuçları bir rapor haline getirilerek BOREN personeli ile paylaşılacak ve katkı
yapmaları sağlanacak.
Hazırlanacak rapor neticesinde elde edilecek bulgular ışığında 2014 yılında raporun güncellenmesine yönelik BOREN uzmanlarının
katılımıyla, danışmanlık hizmeti alınması, toplantı/çalıştaylar düzenlenmesi v.b. faaliyetler yürütülecek.
Performans Göstergeleri
1
Teknoloji Planının plan dönemi içinde güncellenme sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
2014
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
2014
35.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
10.000 ¨
Genel Toplam
45.000 ¨
45.000 ¨
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
45.000 ¨
35
İdare Performans Hedefi I.4
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak
Borun çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri kapsamında, toksikoloji ve
insan vücuduna yararlılığını araştıran, planlanan dönem boyunca en az iki
proje geliştirmek, desteklemek.
Performans Hedefi
Hedef
2014
Bir yetkinlik merkezinde, borun insan vücuduna yararlılığı ve toksikoloji etkileri konularına
odaklanılması
Ticari faaliyetlere de katkı sağlayacak olan “borun toksisite mekanizmaları” ile ilgili bilgi alanının
genişletilmesi
257.700 ¨
Sağlık alanında bor ürünlerinin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyecek bilginin üretilmesi
Açıklama
Borun insan sağlığı ve çevre üzerine etkilerinin incelenmesi kapsamında; bor nanopartiküllerinin solunum yolu hücrelerine etkisinin
ve borun embryo gelişimi üzerine etkisinin araştırılmasını amaçlayan 2 farklı proje başlatılmıştır. Projelerin desteklenmesine 2014
yılında da devam edilecektir.
Ayrıca, borun toksikolojik moleküler mekanizmalarının hücre ve sistem düzeyinde araştırılmasına yönelik proje geliştirilmesi
öngörülmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Borun çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri kapsamında, toksikoloji ve insan vücuduna yararlılığının
araştırılması konusunda desteklenen proje sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
2014
2
2014
207.700 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
50.000 ¨
Genel Toplam
257.700 ¨
257.700 ¨
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
36
257.700 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi I.5
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak
Yüksek ticarileşme/ekonomik katkı potansiyeli taşıyan projeleri öncelikli
BOREN destekleri kapsamında ele alarak, her yıl en az iki projeye destek vermek.
Performans Hedefi
Proje değerlendirme sisteminde, ekonomik katkı ve ticarileşme potansiyelinin ve fizibilitesinin dikkate
alınması
Hedef
2014
2.536.828 ¨
Projelerin kamu-özel sektör-üniversite işbirliği içinde yürütülmesinin teşvik edilmesi
Açıklama
Düşük tenörlü bor cevherinin zenginleştirilip ekonomiye kazandırılması için milli imkanlarla özgün sistem tasarımı üretilmesine
yönelik cevher zenginleştirme makinesi geliştirilmesi konusunda bir proje başlatılmış olup proje çalışmalarının 2014 yılı içerisinde
tamamlanması ve ticarileşme faaliyetleri yürütülerek proje çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi beklenmektedir.
Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip ürün ve teknoloji
geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen çağrı çerçevesinde 6 adet projenin desteklenmesine karar verilmiş olup projeler 2014 yılında
başlatılmıştır.
Performans Göstergeleri
1
Yüksek ticarileşme/ekonomik katkı potansiyeline sahip proje desteği sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
2
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
2014
4
2014
80.000 ¨
1.756.828 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
700.000 ¨
Genel Toplam
2.536.828 ¨
2.536.828 ¨
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
2.536.828 ¨
37
İdare Performans Hedefi I.6
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak
Plan dönemi sonuna kadar, kurum Ar-Ge laboratuvarlarında en az iki proje
yürütmek.
Performans Hedefi
Ar-Ge projelerinin ticarileşmesi sürecindeki pilot tesis vb. ara çalışmaların kurum Ar-Ge alt
yapısında gerçekleştirilmesi
Kilit doğurgan teknoloji olarak nitelendirilebilecek, farklı uygulama alanlarında ürün geliştirilmesine olanak
sağlayacak ve yeni alt yapı oluşturulmasına ihtiyaç duyulan alanlarda, BOREN alt yapı bünyesinde proje
geliştirilmesi
Açıklama
Plan dönemi sonuna kadar kurum Ar-Ge laboratuvarlarında yürütülen proje sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
2014
684.000 ¨
Enstitü bünyesinde oluşturulan BOREN Ar-Ge Merkezinde “pilot ölçekte yüksek saflıkta 10B izotopu zenginleştirilmesi” ve “bor
katkılı ileri metal alaşımları elde edilmesi” konularında hali hazırda yürütülmekte olan 2 adet projenin desteklenmesine 2014 yılında
devam edilecektir
Performans Göstergeleri
1
Hedef
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
2014
2
2014
534.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
150.000 ¨
Genel Toplam
684.000 ¨
684.000 ¨
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
38
684.000 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi I.7
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Etkin araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak
Plan dönemi sonuna kadar, BOREN Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan yıllık
bütçenin en az 20 milyon TL büyüklüğe ulaşmasını sağlamak
Performans Hedefi
Hedef
2014
BOREN Ar-Ge bütçesinin arttırılmasına yönelik araştırma ve girişimlerde bulunma
Ar-Ge bütçe kaynak tahsisatının, plan dönemi içerisinde yıllık olarak süreklilik gösterecek şekilde
arttırılması
Açıklama
Stratejik planda yer alan faaliyetlerle uyumlu olarak 2014 yılı için 16.650.000,00 TL bütçe talep edilmiş ancak 11.739.000,00 TL
bütçe tahsis edilmiştir. Verilen bütçe çerçevesinde stratejik planda yer alan faaliyet ve öngörüler revize edilmekte olup 2015 Ar-Ge
faaliyetlerine ayrılan bütçenin artırılması amacıyla çalışma yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2.536.828 ¨
2014
Plan dönemi sonuna kadar, BOREN Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan yıllık bütçe miktarı
İlgili Harcama Birimleri
2014
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
39
İdare Performans Hedefi 2.1
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini ve iletişimi güçlendirmek
Plan dönemi sonuna kadar, eşgüdümlü proje destekleri bağlamında, BOREN
bütçesi dışında ulusal veya uluslararası kaynaklardan yapılacak toplam
tahsisatta en az 20 milyon TL büyüklüğe ulaşmak.
Performans Hedefi
Hedef
2014
Yeni kaynak arayışlarının artırılması
Ulusal veya uluslararası kaynaklardan daha fazla faydalanabilme imkânlarının araştırılması
Açıklama
Mevcut ve yeni bor ürünleri için pazar imkânı geniş yeni kullanım alanlarının bulunması hedeflerini içeren ve öngörülebilir
ticarileşme potansiyeli olan araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla TUBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde
halen toplam 4 milyon TL dış kaynak sağlanmıştır.
2014 yılı için ilave 2 milyon TL dış kaynak sağlanacaktır.
Cevher zenginleştirme makinesi geliştirilmesi konusunda başlatılan projede yürütücü firma tarafından projeye 2013 yılında
BOREN’in sağladığı kaynak dışında 500.000 TL kaynak sağlanmış olup, 2014 yılında da 500.000 TL kaynak sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
BOREN bütçesi dışında ulusal veya uluslararası kaynaklardan yapılacak toplam tahsisat miktarı
İlgili Harcama Birimleri
1
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
40
2014
2.500.000 ¨
2014
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 2.2
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini ve iletişimi güçlendirmek
Ar-Ge desteği sağlayan kurum ve kuruluşlarla öngörülebilir ticarileşme
potansiyeli olan projeleri desteklemek üzere her yıl en az bir ortak çağrı
organize etmek.
Performans Hedefi
Ar-Ge desteği sağlayan kurum ve kuruluşların çağrı kapsamlarına, bor araştırmalarını dâhil ettirmekle
ilgili çalışmaların yapılması
Hedef
2014
2.500.000 ¨
Ortak çağrılarda sürekliliğin sağlanması
Açıklama
Mevcut ve yeni bor ürünleri için pazar imkânı geniş yeni kullanım alanlarının bulunması hedeflerini içeren ve öngörülebilir
ticarileşme potansiyeli olan araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik olarak TUBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü
çerçevesinde ilk çağrıda 9 adet proje desteklenmiş, ikinci çağrıda 7 adet proje için destek kararı alınmıştır. 2014 yılında yapılacak
üçüncü çağrı kapsamında desteklenecek projelere ise BOREN tarafından 2.000.000-TL kaynak sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Yıllık düzenlenen ortak proje çağrısı sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
2014
1
2014
2.000.000 ¨
500.000 ¨
2.500.000 ¨
2.500.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
2.500.000 ¨
41
İdare Performans Hedefi 2.3
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini ve iletişimi güçlendirmek
Plan dönemi sonuna kadar, uluslararası işbirliği ile en az iki araştırma projesi
gerçekleştirmek veya desteklemek.
Performans Hedefi
2014
¨Hedef Hedef 2014
Uluslararası işbirliği yapılacak kişi, kurum ve kuruluşları tespit etmeye yönelik çalışmaların yapılması
Açıklama
Uluslararası işbirliği çerçevesinde, bor katkılı ileri metal alaşımları elde edilmesi konusunda BOREN-Amerika Washington Eyalet
Üniversitesi ortaklığında bir proje başlatılmıştır. Kurum Ar-Ge Laboratuarında yürütülen projenin çalışmaları 2014 yılında da devam
edecektir.
Performans Göstergeleri
1
Plan dönemi sonuna kadar uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilen veya desteklenen araştırma projesi
sayısı
2014
1
Bu hedef çerçevesinde yürütülen proje bütçesi Hedef I.VI ile ilişkilendirilmiştir.
İlgili Harcama Birimleri
1
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
42
2014 2014
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 2.4
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini ve iletişimi güçlendirmek
Plan dönemi sonuna kadar, en az iki uluslararası işbirliği yaparak teknoloji
transferi ve ulusal uygulama projesi geliştirmek.
Performans Hedefi
Hedef
2014
Uluslararası Ar-Ge projesi ve işbirliği konusunda yasal mevzuatın tamamlanması
Konusu ile alakalı ise, ilgili yetkinlik merkezini de sürece dâhil etme
Açıklama
Uluslararası işbirliği çerçevesinde, bor katkılı ileri metal alaşımları elde edilmesi konusunda BOREN-Amerika Washington Eyalet
Üniversitesi ortaklığında bir proje başlatılmıştır. Kurum Ar-Ge Laboratuarında yürütülen projenin çalışmaları 2014 yılında da devam
edecektir.
Performans Göstergeleri
1
Plan dönemi sonuna kadar yapılacak uluslararası işbirliği sayısı
2014
1
Bu hedef çerçevesinde yürütülen proje bütçesi Hedef I.VI ile ilişkilendirilmiştir.
İlgili Harcama Birimleri
1
2014
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
43
İdare Performans Hedefi 2.5
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini ve iletişimi güçlendirmek
Ar-Ge’si gelişmiş, bor ürün ve teknolojileri alanında katkı sağlayabilecek en az
dört şirketle stratejik işbirliği oluşturmak.
Performans Hedefi
Özel sektör kuruluşlarının kendi alanındaki Ar-Ge çalışmasında, borun alternatif çözüm etkisi
olarak ele alınmasına yönelik işbirliği çalışması
Açıklama
2014
¨Hedef Hedef 2014
400.000 ¨
Borun çeşitli mühendislik plastiklerine katılarak malzemenin alev geciktiricilik gibi özelliklerinin incelenmesi ve bor bileşiklerinin
plastik sanayinde yaygın ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik olarak plastikler konusunda bileşik/formül geliştiren bir firma
ile işbirliği projesi başlatılmıştır.
BOREN projesi kapsamında geliştirilerek ticarileştirilen nano bor nitrür içerikli ürünün enerji tasarrufuna yönelik olarak redüktör ve
benzeri ekipmanda kullanımı amacıyla bir firmayla işbirliği oluşturulmuştur.
AISI çeliğinin borlanması konusunda BOREN tarafından desteklenerek 2013’te tamamlanan bir proje kapsamında elde edilen
sonuçlara ilişkin patent başvurusuna konu “Bir Borlama Yöntemi” başlıklı buluşun endüstriyel uygulamaya uygunluğunun
araştırılması ve ticarileştirilmesi amacıyla bir firma ve Ostim Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile 2014 yılında işbirliği
yapılacaktır.
Bunlara ilave olarak 2014 yılı içerisinde yeni firmalarla yeni işbirlikleri oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
1
Ar-Ge’si gelişmiş, bor ürün ve teknolojileri alanında katkı sağlayabilecek nitelikte şirketlerle yapılan
stratejik işbirliği sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
2
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
2014
4
2014
200.000 ¨
100.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
100.000 ¨
Genel Toplam
400.000 ¨
400.000 ¨
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
44
400.000 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 2.6
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini ve iletişimi güçlendirmek
Bor değer zincirinde yer alabilecek tarafları belirlemek ve bor değer
zincirini geliştirmek.
Performans Hedefi
Değer zincirinin, Bor kümelenme yapısını oluşturmaya katkı sağlayacak şekilde tanımlanması ve plan
dönemi sonuna kadar en az bir uygulama (proje, işbirliği vb.) başlatılması
Hedef
2014
300.000 ¨
Birbiri ile ilişkili kamu, Ar-Ge, üretim sektörleri, kullanım ve tüketim zincirinin dikkate alınması
Açıklama
Bor konusunda katkı sağlayacak firmaların kurum kuruluşların tespiti ve ilgili envanterin çıkarılmasına yönelik olarak Enstitü
bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulacak ve ilgili Kurum/Kuruluşlar ile görüşülecektir. Bu kapsamda toplantılar, çalıştaylar
düzenlenecek işbirlikleri oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2014
Uygulama projesi sayısı
İlgili Harcama Birimleri
2014
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
200.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
100.000 ¨
Genel Toplam
300.000 ¨
300.000 ¨
1
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
300.000 ¨
45
İdare Performans Hedefi 2.7
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini ve iletişimi güçlendirmek
Planlanan dönem içerisinde, birden fazla projeye ihtiyaç duyulan alanlarda,
ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sektör odaklı en az bir program geliştirmek
ve yürütmek.
Performans Hedefi
Programın kamu-özel sektör-üniversite işbirliği içinde yürütülmesi
Açıklama
2014
¨Hedef Hedef 2014
1.100.000 ¨
Ülkemiz tarım sektöründe borun yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak katma değerin arttırılması amacıyla “Tarım Bor Araştırma
ve Uygulama Programı” başlatılmıştır. Program kapsamında 3 adet proje çağrısı düzenlenmiş olup halen 13 adet projeye destek
sağlanmaktadır.
2014 yılında devam eden projelere ilave olarak, 4 farklı tarım ürünü için yeni çağrıların düzenlenmesi planlanmaktadır.
Ayrıca 2014 yılında içerisinde Teknoloji Planı ve Stratejik Planda yer alan önceliklere göre belirlenecek bir alanla ilgili program
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
1
Sektör odaklı geliştirilen program sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
2014
1
2014
900.000 ¨
200.000 ¨
1.100.000 ¨
1.100.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
46
1.100.000 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 3.1
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge ve teknoloji alanında işbirliklerini ve iletişimi güçlendirmek
Plan dönemi sonuna kadar bor alanında en az iki uluslararası etkinliğe
(kongre, sempozyum vb.) ev sahipliği yapmak veya desteklemek.
Performans Hedefi
Katılımcıların, ilgili alanlardan kişi, kurum ve kuruluşlardan olacak şekilde ve yüksek sayıda olmasının
sağlanması
Organizasyonuna dâhil olunan her bor sempozyumunda özel sektörün bor kimyasalı uygulamaları ile ilgili
sunum yapmasını sağlama
Açıklama
Hedef
2014
241.000 ¨
Kurumumuz 2013 yılı içinde;
Tarımda bor kullanımına ilişkin Uluslararası Bilimsel Bor Toplantısı BORON 2013 (Boron Satellite Meeting), XVII. Uluslararası
Bitki Besleme Kongresine Enstitümüz ana sponsor olarak destek sağlamıştır. Söz konusu Bor Özel Toplantısında Bor elementinin
bitkilerdeki mekanizmasının, yarar ve zarar etkilerinin tartışıldığı, 66 ülkeden 80 araştırmacı katılmış olup, toplantıda 25 adet sözlü,
24 adet poster bildiri sunulmuştur. Bildiriler Soil Science and Plant Nutrition dergisinde özel sayı olarak yayımlanacaktır.”
Enstitümüz ile stratejik iş ortaklarının Türkiye ve Dünya’da tanınırlığını sağlamak, Dünya çapında bor ürün ve teknolojileri ile ilgili
yeniliklerin, uzmanlığın ve deneyimlerin paylaşılmasına zemin oluşturmak amacıyla, 2015 yılı içerisinde Ankara’da, uluslararası
“Dünya Bor Kongresi” düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, Enstitümüz söz konusu etkinliğin düzenlenebilmesi için
gerekli hazırlık çalışmalarını bu yıl içerisinde yapacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Uluslararası Kongre/sempozyum/fuar destek sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
2014
1
2014
200.000 ¨
41.000 ¨
241.000 ¨
241.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
241.000 ¨
47
İdare Performans Hedefi 3.2
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Bor alanında, bilgiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve sunan bir kurum olmak
Plan dönemi sonuna kadar yurt içinde en az iki adet Bor Sempozyumu
(kongre, sempozyum vb.) düzenlemek.
Performans Hedefi
2014
¨Hedef Hedef 2014
Katılımcıların, ilgili alanlardan kişi, kurum ve kuruluşlardan olacak şekilde ve yüksek sayıda
olmasının sağlanması
Açıklama
Gerçekleştirilmesi planlanan Bor Sempozyumu için gerekli ön hazırlık çalışmalarının yapılması, kurum ve kuruluşlardan yüksek
sayıda katılımın sağlanması.
Performans Göstergeleri
1
Sektör odaklı geliştirilen program sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
İdari ve Mal, İşler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
48
2014
1
2014
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 3.3
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Bor alanında, bilgiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve sunan bir kurum olmak
Her yıl en az iki etkinlikte (kongre, sempozyum vb.) bor konulu oturumu
planlayarak desteklemek.
Performans Hedefi
Farklı disiplinlerde düzenlenen bilimsel etkinliklerde bor oturumlarının düzenlenmesi için gerekli
girişimlerde bulunulması
Hedef
2014
422.000 ¨
Etkinliğe katılanlara kurumsal tanıtımın yapılması
Açıklama
• 2013 yılı içerisinde Enstitümüzün desteklediği Bor oturumu gerçekleşen etkinlikler
• Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi Uygulamalar ve Araştırmalar Merkezi tarafından
düzenlenen“Bor Araştırma Enstitüsü ve Çalışmaları” konulu seminer
• Osmangazi Üniversitesi Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Ülkemiz Bor Potansiyeli ve Mevcut Durum” konulu
bilimsel toplantı
• Orta Asya Modern Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresi ve İş Forumu’nda “Tarımda Bor Kullanımı”na yönelik özel oturum
• 6.Bitki Besleme ve Gübre Kongresi “Tarım Bor Araştırma ve Uygulama Programı” kapsamında özel oturum
• Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi IMCET-2013 “bor ve katma değeri yüksek bor ürünleri” özel oturum
• Polish Society of Toxicology ve Bureau of Chemical Substances evsahipliğinde “Workshop on the New Toxicological Evidence of Borate
Substances” çalıştayı- Varşova
• Gaziantep Üniversitesi Ekonomi Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde “Bor Madeninin Ekonomideki Yeri ve Önemi” konulu
konferans
• 2014 yılı için planlanmış olan;
• Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliği çerçevesinde “uluslararası katılımlı ulusal biyosidal kongresi” düzenlenmiş
olup, Kongrenin 2. Günü “bor bileşiklerinin biyosidal ürün kapsamında kullanımı” başlıklı bor oturumu planlanmıştır.
• Ankara Üniversitesi tarafından 27 Nisan - 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında “4th International Conference on Superconductivity and
Magnetism (ICSM 2014)” etkinliğinde bor oturumu gerçekleşmesi planlanmaktadır.
• Yıl içinde ilave Bor oturumları gerçekleşmesi planlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
2014
1
6
2013 yılı içerisinde sempozyum/kongre vb. etkinliklerde yer alan bor oturumları
İlgili Harcama Birimleri
2014
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
220.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
202.000 ¨
Genel Toplam
422.000 ¨
422.000 ¨
1
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
422.000 ¨
49
İdare Performans Hedefi 3.4
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Bor alanında, bilgiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve sunan bir kurum olmak
Teknolojik değerlendirme, fırsat analizi ve ticarileşme konularında
kazanımlar sağlamak amacıyla her yıl en az iki çalıştay/toplantı düzenlemek.
Performans Hedefi
Belirlenmiş sektörlerde, Ar-Ge çalışması güçlü özel sektör kuruluşlarını da dâhil ederek çalışma
yapma
Açıklama
2014
¨Hedef Hedef 2014
261.000 ¨
Hedef kapsamında:
•
2014 yılı içerisinde Teknoloji Planının güncellenmesine yönelik toplantı/çalıştay düzenlenecektir.
•
Enstitümüzce desteklenerek tamamlanan projelerin sonuçlarının araştırmacılar ve ilgili sektörlerle paylaşılması ve
ticarileşmesine yönelik toplantı/çalıştay düzenlenecektir.
•
Tarım programı kapsamında “Çay ve Fındık Bitkisinde Bor Beslenmesi” konulu çalıştay faliyeti gerçekleştirilecek olup benzer
şekilde ayçiçeği konusunda da çalıştay yapılması planlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
2014
Çalıştay/toplantı sayısı
3
İlgili Harcama Birimleri
2014
1
1
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
210.000 ¨
51.000 ¨
261.000 ¨
261.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
50
261.000 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 3.5
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Bor alanında, bilgiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve sunan bir kurum olmak
Plan dönemi sonuna kadar, her yetkinlik merkezinin alanına uygun en az
iki çalıştay düzenlemek.
Performans Hedefi
Çalıştay konularını belirlerken yetkinlik merkezlerinin ihtiyaç ve hedeflerini dikkate alma
Açıklama
Hedef
2014
150.000 ¨
BOREN tarafından kurulan tüm yetkinlik merkezleri bünyesinde çalıştay düzenlenmesine yönelik olarak planlama çalışmaları
yapılmaktadır. Halihazırda BOREN-TÜBİTAK MAM işbirliğinde TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü bünyesinde kurulan “Bor ve
Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik Merkezi”nde, 2014 yılı içerisinde yakıt pilleri konusunda çalıştay düzenlenmesi için çalışmalar
başlatılmıştır.
Ayrıca, BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezinde yürütülen çalışmaların ilgili sektör temsilcilerinin ve araştırmacıların
katılımıyla değerlendirilmesine yönelik yine 2014 yılında bir çalıştay düzenlenecektir.
Performans Göstergeleri
1
Her bir yetkinlik merkezinin alanına uygun düzenlenen çalıştay sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
2014
2
2014
100.000 ¨
50.000 ¨
150.000 ¨
150.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
150.000 ¨
51
İdare Performans Hedefi 3.6
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Bor alanında, bilgiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve sunan bir kurum olmak
BOREN’in bilgiye ulaşma, bilgiyi elde etme yöntemlerini belirlemek, ilgili
uygulamaları yerine getirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.
Performans Hedefi
2014
¨Hedef Hedef 2014
Mutlak izlenecek kaynak dokümanların, internet sitelerinin belirlenmesi ve çalışanların kullanımına
sunulması
Herkesin ulaşabileceği bir e-bilgi bölümü oluşturulması
141.000 ¨
Sektörel raporları, bor ve araştırma raporlarının, makalelerin düzenli takip edilmesi
Kuruluşların bor Ar-Ge bilgilerinin, eldeki araştırmalarla birleştirilmesi
Açıklama
•
2014 yılında Kurumumuzun görev alanları kapsamında bilgiye ulaşma, bilgiyi elde etme yöntemlerini belirlemek amacı ile bilgi
yönetim sistemi gelişmesine yönelik analiz ve hazırlık çalışması projelendirilerek yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
2014
İlgili Harcama Birimleri
2014
1
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
100.000 ¨
41.000 ¨
141.000 ¨
141.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
52
141.000 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 3.7
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Bor alanında, bilgiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve sunan bir kurum olmak
Bilgi yönetim yetkinliğini geliştirmeyi sağlayacak şekilde her yıl en az bir
proje gerçekleştirmek ve/veya projeyi desteklemek.
Performans Hedefi
Sektörel analiz yapmayı da sağlayacak şekilde araştırması yapılan alana ait raporun hazırlanması veya
hazırlatılması
Açıklama
2014
305.000 ¨
2014 yılı içerisinde bilgi yönetim yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik sistemin veya organizasyonun temelini oluşturan fiziki
unsurlar, kurumsal düzenlemeler, yazılım ve bilgi işlem alt yapısı vb. alanlarda bilgi yönetim sistemi alt yapısını oluşturmaya yönelik
bir çalışma projelendirilecektir. Önümüzdeki yıllar içerisinde bilgi yönetim sistemi içerik oluşturmaya yönelik projeler uygulanmaya
geçilecektir.
Performans Göstergeleri
1
Hedef
Her bir yetkinlik merkezinin alanına uygun düzenlenen çalıştay sayısı
İlgili Harcama Birimleri
2014
2
2014
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
150.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
155.000 ¨
1
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
305.000 ¨
305.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
305.000 ¨
53
İdare Performans Hedefi 3.8
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Bor alanında, bilgiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve sunan bir kurum olmak
Kurumsal tanıtım ve iletişim planını 2013 yılı sonuna kadar hazırlamak ve
dönem içerisinde uygulamak.
Performans Hedefi
2014
¨Hedef Hedef 2014
Hazırlanması hedeflenen tanıtım planında medya ile ilgili faaliyetlerin yer almasını sağlama
Kapsamlı bir tanıtım dokümanını da (dergi, tanıtım filmi vb.) hazırlanacak tanıtım planı içerisine dâhil etme
Araştırmacılara ve araştırmacı adaylarına, Ar-Ge Merkezi ve Ar-Ge kuruluşlarına, yatırımcı ve girişimcilere,
kamuoyuna BOREN’in ve bor alanlarının tanıtılması; bu tanıtım faaliyetleri esnasında kurumsal sektörün
istek, beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
Açıklama
•
Kurumsal tanıtım ve iletişim planını 2013 yılı içerisinde tamamlanmış olup, plan dönemi içerisinde uygulanacaktır.
•
BOREN web sitesini güncellemek, telefon ve tabletlerle uyumlu hale getirmek, Türkçe ve İngilizce içeriğini geliştirmek, arama
motoru optimizasyonu yapmak.
•
BOREN tanıtım filmini güncellemek, Türkçe ve İngilizce temalı kısa versiyonlarını hazırlamak, BOREN ve iş ortakları web
sitelerinde erişilebilir halde tutmak.
•
Dünya Bor Kongresi’ni belirlenen konseptinde her yıl düzenli organize etmek. Türkçe ve İngilizce Kongre içeriğini online bilgi
bankası oluşturmak için kullanmak.
•
Üniversite Rektörlükleri ile planlama yaparak üniversite ilgili bölümlerini ziyaret etmek. Üniversite içi araştırmacılar, öğretim
görevlileri, lisans üstü ve lisans bölüm öğrencilerine yönelik, BOREN ve bor ile ilgili sunum yapmak (her dönem seçilecek sayıda
üniversitede düzenli yapılacak iletişim çalışması)
•
Çağrı konularını önceliklendirmek için hedef bilimsel öncülerle katılımcı iletişim çalışması (Çalıştay ve/veya az katılımcılı
toplantılar) yapmak.
•
İş ortakları (Tübitak, Yetkinlik Merkezleri, vb.) ile birlikte ortak iletişim planı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
•
BOREN destekli projelerde Proje yönetim metodolojisi içinde iletişim planı ve araçlarını standart olarak kullandırmak
•
Bor ürün ve teknolojileri, bilimsel öncüleri, gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve projeler, sanayi inisiyatifleri hakkında
Türkiye’nin en kapsamlı ve en çok bilinen bilgi bankasını oluşturmak.
Performans Göstergeleri
1
2014
Kurumsal tanıtım ve iletişim plan çalışması tamamlanmıştır.
İlgili Harcama Birimleri
1
100.000 ¨
Bilgi toplama, idari ve mali işler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
2014
78.000 ¨
22.000 ¨
100.000 ¨
100.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
54
100.000 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 4.1
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
Kuruma ait bir araştırma laboratuvarı kurmak, bunun için gerekli Ar-Ge
altyapısı ihtiyacını karşılamak.
Performans Hedefi
Hedef
2014
Paydaşların da katılımı ile öncelikli hizmet ve ihtiyaçların belirlenmesi ve planlanması
Planlama çalışmalarında cihaz ve insan kaynağı ihtiyacı da değerlendirilerek belirlenen ihtiyaçların temin
edilmiş olması
BOREN ’e ait laboratuvarın 2016 yılı sonunda tamamlanmış olması
2014 yılı içerisinde hedefe yönelik faaliyet planlanmamıştır.
Açıklama
2014 yılı içerisinde bilgi yönetim yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik sistemin veya organizasyonun temelini oluşturan fiziki
unsurlar, kurumsal düzenlemeler, yazılım ve bilgi işlem alt yapısı vb. alanlarda bilgi yönetim sistemi alt yapısını oluşturmaya
yönelik bir çalışma projelendirilecektir. Önümüzdeki yıllar içerisinde bilgi yönetim sistemi içerik oluşturmaya yönelik projeler
uygulanmaya geçilecektir.
Performans Göstergeleri
1
2014
Plan dönemi sonuna kadar kurulacak araştırma laboratuarı
İlgili Harcama Birimleri
2014
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
55
İdare Performans Hedefi 4.2
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
Laboratuvar araştırması sonrasında ara kademe pilot ölçekli çalışma için
gerekli pilot tesis altyapısını oluşturmak, böylece yeni bor ürününün
ticari ölçekte üretime geçişini kolaylaştırmak.
Performans Hedefi
2014
¨Hedef Hedef 2014
Pilot ölçekli çalışmaların yürütüleceği pilot tesis kurulması
Bu tesiste hangi konularda çalışmalar yapılacağının planlanması
Pilot çalışmalar için cihaz ve insan kaynağının temin edilmesi
BOREN Ar-Ge Laboratuarında kurulan pilot tesis halen yürütülmekte olan pilot boyutlu sürekli
annular kromatograf ile borik asit çözeltisinden kromatografik usulle yüksek saflıkta 10B izotopu
zenginleştirilmesi konulu proje çalışmaları için kullanılmaktadır.
Performans Göstergeleri
1
Pilot ölçekli çalışmaların yürütüleceği pilot tesis
İlgili Harcama Birimleri
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
56
2014
2014
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 4.3
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
Kuruma ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet binasına dönem sonuna kadar
sahip olmak.
Performans Hedefi
Hedef
2014
Hizmet binasında Ar-Ge laboratuvarı, pilot tesis ve ürün geliştirme laboratuvarını kurmuş olma
Hizmet binası için arsa tahsisinin sağlanması
Gerekli planlama ve tahsisat çalışmalarının yapılması, gerekli ödenek tahsisatının sağlanması
Hizmet binasının yapımı için görevli kuruluşlarla işbirliği yapılması
Açıklama
Enstitü faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli altyapıyı ve pilot çalışmaların yürütülebileceği Ar-Ger Merkezi ile
laboratuarlarında yer alacağı toplam 5.400 m2 kapalı alana sahip ve yaklaşık maliyeti 5.000.000 TL olan bir hizmet binası projesi
geliştirilerek 2013-2015 Yatırım Programına alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına teklif edilmiş, ancak programa dahil edilmemiştir.
2014 yılı içerisinde hedefe yönelik yeni bir faaliyet planlanmamıştır. Söz konusu yatırım programına alınması konusunda girişimler
ve planlamalar 2015 yılı içinde sürdürülecektir.
Performans Göstergeleri
1
2014
Hizmet binası
İlgili Harcama Birimleri
2014
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
57
İdare Performans Hedefi 4.4
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
2014 yılı sonuna kadar, gelişen kuruluş ihtiyaçlarına göre Kuruluş Kanunu’nu
revize etmek.
Performans Hedefi
Enstitünün 10 yıllık tecrübesi ve Stratejik Plan hedefleri ışığında Kuruluş Kanunundaki revizyon ihtiyacının
belirlenmesi ve mevcut Kanun Tasarısı Taslağının revize edilmesi
2014
¨Hedef Hedef 2014
105.000 ¨
Taslağın yasalaşması için ilgili kurumlar ile koordineli çalışılması
Açıklama
Enstitünün amaç ve görevlerini yerine getirebilmesini ve uygulamadaki aksaklıkların giderilebilmesini teminen hazırlanmış olan
“Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” yasalaşmak
üzere 24.09.2012 tarihinde ETKB’ye gönderilmiş, ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, gözden geçirilerek ve ihtiyaç
duyulan hususlar eklenerek yeniden düzenlenmiş ve 02.08.2013 tarihinde ETKB’ye gönderilmiştir. Enstitünün 10 yıllık tecrübesi ve
Stratejik Plan hedefleri ışığında belirlenecek revizyon ihtiyacı çerçevesinde, mevcut Taslak revize edilerek ETKB’ye gönderilecek ve
yasalaşması için başta ETKB ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacak ve koordineli
çalışılacaktır.
Performans Göstergeleri
2014
İlgili Harcama Birimleri
2014
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
80.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
25.000 ¨
1
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
105.000 ¨
105.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
58
105.000 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 4.5
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
2014 yılı sonuna karar, Enstitü ikincil mevzuatı gözden geçirerek
eksiklikleri tamamlamak.
Performans Hedefi
Enstitü imkânlarının geliştirilmesi, işleyiş ve uygulamalarına daha sistematik ve kurumsal bir yapı
kazandırılması amacıyla; mevcut Yönetmeliklerin gözden geçirilerek yeni ihtiyaçlara göre revize edilmesi
veya yeniden düzenlenmesi ile ihtiyaç duyulan diğer alt düzenlemelerin yapılması
Açıklama
Hedef
2014
105.000 ¨
Değişen ve gelişen şartlar ve fırsatlar karşısında ve Kuruluş Kanununda yapılacak revizyona paralel olarak Enstitü imkânlarının
geliştirilmesi, işleyiş ve uygulamalarına daha sistematik ve kurumsal bir yapı kazandırılması amacıyla; öncelikle mevcut Proje
Destekleme Yönetmeliği ve akabinde mevcut Ar-Ge İhale Esasları revize edilecek ve Yetkinlik Merkezlerinin kuruluş ve çalışma usul
ve esaslarına yönelik Yönerge hazırlanacaktır. Ayrıca, mevcut Personel Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan
ve 13.04.2011 tarihinde ETKB’ye gönderilerek ilgili kurumların görüşleri alınan, ancak 666 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeler
karşısında mevcut haliyle sürdürülebilmesine imkân kalmayan “BOREN Teşkilat ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği Taslağı” yeniden
düzenlenecektir.
Performans Göstergeleri
2014
1
İlgili Harcama Birimleri
2014
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
80.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
25.000 ¨
1
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
105.000 ¨
105.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
105.000 ¨
59
İdare Performans Hedefi 4.6
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
Plan dönemi sonunda Bor projelerinde çalışan en az 100 adet lisansüstü
öğrenci veya doktora sonrası araştırmacıya burs sağlamak.
Performans Hedefi
2014
¨Hedef Hedef 2014
Bor konusunda etkin araştırma ve geliştirme yapan/yapacak olan araştırmacı sayısının daha da arttırılması
Yürütülen projelerde tam zamanlı araştırmacı istihdamına yönelik önlemlerin alınması
632.300 ¨
Proje kapsamında araştırmalara katılan lisansüstü öğrencilerin proje konusunda tez hazırlamasının
sağlanması
Performans Göstergeleri
1
Bor projeleri kapsamında desteklenen bursiyer sayısı
İlgili Harcama Birimleri
2014
25
2014
1
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
2
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
3
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
246.400 ¨
135.700 ¨
100.200 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
150.000 ¨
Genel Toplam
632.300 ¨
632.300 ¨
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
60
632.300 ¨
www.boren.gov.tr
İdare Performans Hedefi 4.7
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
2014 yılı sonuna karar, Enstitü ikincil mevzuatı gözden geçirerek
eksiklikleri tamamlamak.
Performans Hedefi
Hedef
2014
Optimum kapasite kullanımı, farklı uzmanlık alanlarının gerekli olduğu durumlarda kullanımda
sürekliliğin sağlanması
Yetkinlik merkezi etrafında sektörel işbirliklerini harekete geçirerek teknolojinin ticarileşmesinin
sağlanması
Belirli sektörel alanlara odaklanma
Her bir yetkinlik merkezi için her yıl en az bir teknoloji geliştirme/ ticarileştirme projesinin başlatılması
Bir yetkinlik merkezinde bor ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılmasının
sağlanması
1.328.772 ¨
Yetkinlik merkezlerine, bor Ar-Ge ve teknolojileri alanında BOREN adına danışma merkezi olma işlevin
kazandırılması
Yetkinlik merkezlerine belirlenmiş konularda eğitim aldırılması /eğitim vermesinin sağlanması
Yetkinlik Merkezlerinin çalışma esaslarının 2013 yılı sonuna kadar oluşturulması
Açıklama
Bor katkılı malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaları konulu çalışmalarda kullanılabilmesi amacıyla İTÜ bünyesinde
mevcut laboratuvar altyapısı üzerinde “BOREN Borlu Malzeme Uygulamaları Yetkinlik Merkezi” oluşturulmuştur. Merkez bünyesinde
halen 2 adet proje yürütülmektedir.
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü bünyesinde bor ve/veya hidrojen esaslı ürün ve üretim teknolojisini geliştirmek, geliştirilen
teknolojinin sahada uygulanabilmesine yönelik mevcut laboratuar altyapısı üzerinde “Bor ve Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik
Merkezi” oluşturulmuştur. Merkez bünyesinde 2 adet proje başlatılmıştır.
Yetkinlik merkezlerinde yürütülen projelerin desteklenmesine 2014 yılında da devam edilecektir.
Ayrıca 2014 yılı içerisinde, Teknoloji Planı ve Stratejik Planda yer alan öncelikli alanlar dikkate alınarak işbirliği yapılacak kurum/
kuruluşlar değerlendirilecek ve potansiyel alanlarda yeni yetkinlik merkezi kurulması için ön çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Öncelikli 5 alanda kurulacak yeni yetkinlik merkezi sayısı
İlgili Harcama Birimleri
1
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü
2
Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü
3
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
2014
1
2014
904.600 ¨
324.172 ¨
80.000 ¨
20.000 ¨
1.328.772 ¨
1.328.772 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
1.328.772 ¨
61
İdare Performans Hedefi 4.8
İdare Adı
Amaç
Hedef
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Ar-Ge yetkinliği ve kurumsal kapasite gelişimini sağlamak
Plan dönemi içerisinde her yıl, kurum personelinin eğitim ihtiyacını
belirleyerek, her personelin yıl içerisinde en az bir adet eğitim almasını
sağlayacak, stratejik amaç ve hedeflere uygun enstitü çalışanlarına yönelik
eğitim planını oluşturmak ve uygulamak.
Performans Hedefi
2014
¨Hedef Hedef 2014
Kurum çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi
Eğitim konusunda bir kişinin görevlendirilmesi ve uygulamaları bu kişinin takip etmesinin sağlanması
Eğitim planında, kurum dışında eğitime/etkinliğe katılan personelin hizmet içi eğitim ile bilgi ve
kazanımlarının diğer kurum personelleri ile paylaşmasının sağlanması
105.000 ¨
Kurum içerisinde her yıl en az üç kez önceden belirlenmiş konularda atölye çalışmaları gerçekleştirilmesi
Açıklama
2013 yılı içerisinde kurum personelinin eğitim ihtiyacını belirlenmiş, her personelin yıl içerisinde en az bir adet eğitim almasını
sağlayacak şekilde gerekli eğitimler sağlanmıştır.
• Protokol kuralları,
• Kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemi (KBS),
• Muhasebe yetkililiği, kamu ihale kanunu (EKAP),
• 657 sayılı devlet memurları kanunu,
• EBYS ve E-imza,
• Sivil sav. uzmanı temel eğitimi,
• Üst düzey yönetici asistanlığı,
• Kurumsal iletişim planı çalışması içerisinde farkındalık ve verimlilik eğitimleri verilmiştir.
Kurumumuzda görev yapan personelin 2014 yılı içerisinde;
Mobbing ve stress yönetimi, Kızılay ilk yardımı, İç kontrol Sistemi, Taşınır mal yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği
Kamu zararı, süreç yönetimi ve süreç iyileştirme, afet ve acil durum, kurum içi kişisel gelişim alanlarında planlanan eğitimlere
katılmaları sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2014 yılı içerisinde kurum içi ve kurum dışı eğitim sayısı
İlgili Harcama Birimleri
2014
9
2014
B.T. İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
80.000 ¨
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler
25.000 ¨
1
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
105.000 ¨
105.000 ¨
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
62
105.000 ¨
www.boren.gov.tr
D. FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR
Enstitümüzün stratejik planında yer alan amaçlar
doğrultusunda yapılan AR-GE çalışmalarında bor ürünlerinin
yurtiçi tüketim potansiyelinin artırılması amacıyla yeni ürün
ve teknolojilerin geliştirilmesi ile bor ürünlerinin değişik
sektörlerde kullanımına yönelik projeler geliştirilmiştir.
Yürütülen ve desteklenen projeler kapsamında geliştirilen 7
adet ürünün ülkemizde ticari olarak üretilmesine başlanmıştır.
Bu ürünler;
1- Tarım Bor
2- Ahşap Bor
3- Çinko Borat
4- Bor Nitrür
5- Selülozik İzolasyon Malzemesi
6- Elementer Bor (% 95, %95, %99 saflıkta)
7- Magnezyum Bor (MgB2)
Diğer taraftan, temel araştırma ve pilot tesis üretim çalışmaları tamamlanan ürünler aşağıda verilmiştir.
1- Borlu çimento
2- Sodyum bor hidrür
3- Trimetil borat
4- Alev geciktirici eklenmiş ahşap levha
5- Bor Karbür
6- Yakıt Pili
7- Yakıt Pilli Araç
8- Amonyum Borür
9- Metal Nanokatalizör
10- Bor Tabanlı Dozimetrik Malzeme
11- Bor Esterleri
12- Bor İçerikli Yara İyileştirici
13- Bor Nitrür Yüzey Kaplama
14- Plastik-Bor Kompozitleri
15- Bor Seramikleri (Titanyum Borür, Zirkonyum Borür, Tungsten Borür)
16- Bor Katkılı Tavuk Yemi
Ayrıca, yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen ürün ve proseslerle ilgili 24 buluş için 9 adet patent
belgesi alınmış, kalan buluşlar için patentleme çalışmaları devam etmektedir.
63
Enstitü tarafından yürütülen projelerden 20 adedi 2013 yılı içinde tamamlanmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. 2013 yılında tamamlanan projeler
PROJE ADI
64
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ
KURUM
%90, %95, %99 SAFLIKTA AMORF BOR, %98 SAFLIKTA KRİSTAL BOR VE MGB2
TOZLARININ ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ÜRETİMİ
MEHMET NURİ KÜTÜKÇÜ
PAVEZYUM KİMYA SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ
BOR/SELÜLOZ NANOKRİSTALİT (WHİSKERS) TAKVİYELİ
NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ
NİLGÜN ÇETİN ÖZMEN
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
BOR KATKILI NANOLİFLERİN ÜRETİLMESİ, MEKANİK, TERMAL VE
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. OSMAN KILIÇ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
NANO BOR OKSİT ÜRETİMİ
Prof. Dr. MAHİR ALKAN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ZEYTİNDE KULLANILAN UYGUN BOR FORMU VE DOZAJININ
BELİRLENMESİ İLE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞININ VERİM VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Müh. NAMIK YAVUZ
ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTÜTÜSÜ
BOR BİLEŞİK VE MİNERALLERİNİN ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNE
ETKİLERİ
Doç. Dr. SERAP DOĞAN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BOR DOZU UYGULAMALARININ ASPİR (CARTHAMUS TİNCTORİUS L.)
BİTKİSİNDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN
BELİRLENMESİ
Dr. DURAN KATAR
TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ
ULTRASONİK SPREY PİROLİZ (USP) TEKNİĞİ İLE LİTYUM (Lİ) İYON PİLLERİ İÇİN
BOR KATKILI YENİ NESİL KATOT MALZEMELERİNİN LİMXBYO
(M= FE, MN, Nİ GELİŞTİRİLMESİ
Prof. Dr. CÜNEYT ARSLAN
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BAZI LÖSEMİ HÜCRE HATLARINDA BOR BİLEŞİKLERİNİN
ANTİKANSEROJENİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI.
Prof. Dr. YUSUF ÖZTÜRK
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
LEONARDİT KÖKENLİ HUMİK BİLEŞİKLERİN BORLU GÜBRELEMEDE
KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Prof. Dr. M. RÜŞTÜ KARAMAN
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BOR-DİPİRİN (BODIPY) SINIFI ORGANİK BOYARMADDELERİN PRATİK SENTEZ
VE
UYGULAMA ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. ENGİN U. AKKAYA
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
STİREN BÜTİL AKRİLATLI DIŞ CEPHE BOYALARINDA DOLGU VE KATKI
MADDESİ OLARAK BORUN KULLANILABİLİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Prof. Dr. MEHMET SABRİ ÇELİK
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN POLİMER DESTEKLİ KATI FAZ KATALİTİK
AMONYUM BORÜR ÜRETİM KOŞULLARI VE KİNETİĞİNİN BELİRLENMESİ
Doç. Dr. GÖKSEL ÖZKAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
POLİMER ELEKTROLİT MEMBRAN YAKIT HÜCRELERİNDE (PEMFC) KULLANIM AMAÇLI VİNİL FOSFONİK ASİT VE VİNİL BENZEN BORONİK ASİT İÇERİKLİ
FARKLI PROTON İLETKEN KOPOLİMERLERİN ÜRETİLMESİ
Prof. Dr. AYHAN BOZKURT
FATİH ÜNİVERSİTESİ
BORONİK ASİT İÇEREN İLETKEN POLİMER TABANLI ENZİMATİK
KOLESTEROL BİYOSENSÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA FATİH
ABASIYANIK
FATİH ÜNİVERSİTESİ
BORYL-METİLENDİMETİLİMİNUM TUZLARI VE
DİAZATRİBOROLİDİN-DİANYON TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ
Doç. Dr. YÜKSEL ŞAHİN
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
STREPTOZOTOSİN İLE İNDÜKLENMİŞ DİYABETİK RATLARDA YARA
İYİLEŞMESİ ÜZERİNE BORİK ASİT İÇEREN Z3’ ÜN ETKİNLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. HALİL YAMAN
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
KARBORAN ESASLI POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
Dr. ELİF ÜNVEREN
TÜBİTAK MAM
HİDROJEN DEPOLAMA İÇİN AMONYUM BORAN (NH3BH3) ÜRETİMİ VE PROSES OPTİMİZASYONU
Prof. Dr. SABRİYE PİŞKİN
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BOR KATKILI PESTİSİT KALINTISI UZAKLAŞTIRICILARININ GELİŞTİRİLMESİ
Doç. Dr. CAFER TURGUT
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
www.boren.gov.tr
2014 PROJELERİ
BOREN tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma ve geliştirme çalışmaları 5 ana kategori altında yürütülmektedir:
1- TÜBİTAK-BOREN Ortak Çağrısı Kapsamında Desteklenen Projeler
2- Çağrılı ve Güdümlü Projeler Kapsamında Desteklenen Projeler
3- Yetkinlik Merkezlerinde Yürütülen Projeler
4- Programlar Kapsamında Yürütülen Projeler
5- İşbirliği Protokolleri Kapsamında Yürütülen Projeler
65
1- TÜBİTAK-BOREN Ortak Çağrısı
Kapsamında Desteklenen Projeler
Tablo 2. BOREN-TÜBİTAK 2012 Ortak Çağrısı Sonucu
2013 Yılında Başlatılan Projeler
2012 ve 2013 yıllarında Enstitümüz ile TÜBİTAK arasında
imzalanan protokol çerçevesinde bora dayalı teknoloji
geliştirmeye yönelik projeler desteklemek üzere ortak çağrı
yapılmış ve ilk yıl çağrısı kapsamında ilk aşamada gelen
104 projenin değerlendirmesi sonucu 9 adet projeye destek
sağlanmıştır. İkinci yıl çağrısı kapsamında 74 adet proje
başvurusu yapılmış, 7 adet projeye destek sağlanabilmiştir.
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
66
Kalkınma planları öncelikleri ile Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu kararları dikkate alınarak desteklenen söz konusu
projelere ilişkin bilgiler Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir. Proje
sürecinde ve sonucunda uygulamaya temel teşkil edecek
ürün ve bilgi üretilmesi beklenmektedir. Yapılan protokol ile
zamanı taraflarca kararlaştırılacak her yıl en az bir adet çağrının
yapılması öngörülmektedir.
PROJE YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURULUŞ
PROJE ADI
Dr. Ahmet ALICILAR
Gaz Ünverstes
Alev Gecktrc Borlu Selülozk Çadır
Alpay KİMYONOK
Tekpol Teknk Polüretan San. Tc. A.Ş.
Bor esaslı alev gecktrc bleşklern
polüretan malzemelerde kullanımı
Dr. İsmal DUMAN
İstanbul Teknik Üniversitesi
Çeşitli Uygulama Alanlarına Yönelik
Refrakter Metal Borürlern Üç Farklı
Üretim Tekniği Kullanılarak Katı, Sıvı ve
Gaz Hammaddelerden Sentezlenmesi
Snterlenmes, Karakterzasyonu, Yöntem
ve Ürünlern Karşılaştırılması
Dr. Mehmet SANKIR
TOBB Ekonom ve Teknoloj Ünverstes
Elektrkl Araçlar İçn Kmyasal Hdrtler
le Yüksek Knetkl Hdrojen Gazı Elde
Eden Kartuj Sstem Üretlmes
Dr. Mustafa ÇULHA
Yedtepe Ünverstes
Bor Ntrür Nanotüplern Yen Yöntemlerle
Sentezlenmes, İşlevselleştirilmesi ve
Yen Kullanım Alanlarının Gelştrlmes
Dr. Necm BIYIKLI
Blkent Ünverstes UNAM Malzeme Blm ve Nanoteknoloj Ensttüsü
Bor Ntrür (BN) ve Bor-katkılı III-Ntrür
[B(AlGaIn)-N] İnce Flm Kaplamalarının
Düşük Sıcaklıklarda Plazma-Katkılı
Atomk Katman Kaplama Teknğ le
Sentez, Karakterzasyonu ve Elektronk/
opto-Elektronk Aygıt Uygulamaları
Dr. Sevda AVCI
Bursa Teknk Ünverstes
Bor Katkılı Yen Teknoloj Na-on Pllern
Tasarlanması ve Performanslarının
İncelenmes
Dr. Sevm ÜNÜGÜR ÇELİK
Fath Ünverstes
Polmer-Bor Ntrür (BN) Kompozt
Membranlar Hazırlanarak Termal,
Elektrksel ve Mekank Özellklernn
Araştırılması
Dr. Zeka HALICI
Atatürk Ünverstes Tıp Fakültes
Bor Ntrür ve hdroksapattn Kemk Kırık
İyleşmesnde Rolü
www.boren.gov.tr
Tablo 3. BOREN-TÜBİTAK 2013 Ortak Çağrısı Sonucu
2014 Yılında Başlatılacak Projeler
PROJE ADI
YÜRÜTÜCÜ
KURULUŞ
Bor ve Nano-bor Katkılı Hdroprossesng Katalzörlern Gelştrlmes
AHMET M. YILDIRIM
Metal İyonları Katkılanmış Çeştl Borat Bleşklernn Lumnesans
Özellklernn ve Metal Yüzeyler Üzernde Oluşturulmuş Karborantol
Flmlern İncelenmes
AYŞEN YILMAZ
Çeşitli B4CMetal Kompoztlernn Tek Kademel Spark Plazma Snterleme
Yöntemi ile Balistik ve Nükleer Amaçlı Kullanıma Yönelik Eldesnn
Optmzasyonu
FİLİZ ŞAHİN
Toz Enjeksyon Kalıplama Yöntemyle B4C Esaslı Kumlama Nozullernn
Üretm ve Aşınma Özellklernn Gelştrlmes
HAMİT Ö. GÜLSOY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bor Temell Polmerk Yapıların Üretlmes ve Antbakteryel Özellklernn
Belrlenmes
HÜSEYİN ÇİÇEK
MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ
Radar Soğurucu Malzemelern Bor Kullanılarak Sentezlenmes ve
Karakterzasyonu
HÜSEYİN SÖZERİ
Zırh Malzemes Olarak Borür/Metal Tabakalı Kompoztlern Üretlmes ve
Karakterzasyonu
YÜCEL GENÇER
TÜPRAŞ
ODTÜ
İTÜ
TÜBİTAK UME
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
67
2. Çağrılı ve Güdümlü Projeler
Kapsamında Desteklenen Projeler
2013 yılı başına kadar çağrılı ve güdümlü projeler kapsamında BOREN’e yapılan proje başvurularının değerlendirilmesi
sonucu başlatılan projeler bu kapsamda desteklenmektedir (Tablo 4).
Tablo 4. Çağrılı ve güdümlü projeler kapsamında başlatılan ve
2014 yılında desteklenmeye devam edilecek projeler
PROJE ADI
68
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJENİN YÜRÜTÜLÜĞÜ
KURUM
SODYUM BORHİDRÜR ÜRETİMİ İÇİN SODYUM METALİ PİLOT TESİS ÜRETİMİ
DR. TAHSİN BAHAR
TÜBİTAK MAM
AMONYUM FLOROBORAT ÜRETİMİ VE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
DR. ABDULLAH CEYHAN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
BİYOMİMETRİK BORONİK ASİT KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE ADEZYON
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DR. TURGAY SEÇKİN
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
DEOKSİGLUKOZA BAĞLANMIŞ BORİK ASİTİN (BORİC ASİT B(OH)3), FARKLI KANSER
HÜCRE SERİLERİNDE (K562, HL60, HT29, MCF-7, RAJİ) PROLİFERASYON VE APOPTOZİSE
ETKİSİ VE BORON NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ (BNCT) İÇİN DEOKSİGLUKOZ VE
FLU-DEOKSİGLUKOZUN, KULLANIMI.
Dr. ZAFER AKAN
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
DOĞAL TAŞ KESİCİ TAKIMLARDA BOR KARBÜR (B4C) KULLANILABİLİRLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI
Dr. HALİS ÇELİK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
BİYOMİMETRİK BORONİK ASİT KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE ADEZYON
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DR. TURGAY TEKİNAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÇÖZÜNÜR VE İŞLENEBİLİR BOR SUBFTALOSİYANİN MALZEMELERİ VE ORGANİK
GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI
Doç. Dr. ALİ ÇIRPAN
ODTÜ
BOR STRESİNİN IN VITRO KOŞULLARDA ASMANIN FİZİKSEL, BİYOKİMYASAL VE
MOLEKÜLER DÜZEYDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Dr. NİLGÜN GÖKTÜRK BAYDAR
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
CEVHER ZENGİNLEŞTİRME MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ
Dr. Cengz YILMAZER
GATE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş
BORİK ASİT KATILMIŞ BOYALARIN BAKTERİLERİN VE MANTARLARIN YÜZEY
KOLONİZASYONUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. BÜLENT BOZDOĞAN
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BİYOMİMETRİK BORONİK ASİT KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE ADEZYON
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DR. EMRE MURAT HANHAN
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
DÜŞÜK SICAKLIKTA YÜKSEK DÜZENLİLİĞE SAHİP HEKZAGONAL BOR NİTRÜR SENTEZ
YÖNTEMİ ARAŞTIRMALARI
DR. ÇETİN BOZKURT
BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
DÜŞÜK SICAKLIKTA YÜKSEK DÜZENLİLİĞE SAHİP HEKZAGONAL BOR NİTRÜR SENTEZ
YÖNTEMİ ARAŞTIRMALARI
DR. SİNAN İNCE
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EPOKSİ REÇİNESİNE BOR BİLEŞİKLERİ KULLANARAK GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLİK
KAZANDIRILMASI VE ÇELİK YAPILARIN ALEVE KARŞI KORUNMALARINDA
UYGULANMASI
DR. MEHMET DOĞAN
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
IN VİTRO KOŞULLARDA BOR NANOPARTİKÜLLERİ İLE MUAMELE EDİLEN İNSAN
ALVEOLAR EPİTEL HÜCRELERİNDE GEN EKSPRESYON DEĞİŞİKLİKLERİ
DR. HASAN TÜRKEZ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KATKILANMIŞ MGB4O7 VE NA2B4O7 BOR BİLEŞENLERİNDEN LÜMİNESANS YÖNTEMİ
KULLANILARAK MEDİKAL AMAÇLI DOZİMETRİK MALZEME GELİŞTİRİLMESİ
DR. ZEHRA YEĞİNGİL
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
LANTANİT KATKILI BORAT NANO TANECİKLERİN SENTEZİ,LUMİNESANS VE FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
DR. OSMAN SERİNDAĞ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
PESTİSİT ETKİSİ SAPTANAN TARIM BOR BİLEŞİĞİNİN SEKTÖRE ÜRÜN OLARAK
SUNULMASI VE KULLANILMA OLANAKLARININ ARTTIRILMASI AMACIYLA PESTİSİT
ETKİNLİK DENEMELERİNİN YAPILMASI
DR. HASAN SUNGUR CİVELEK
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
YENİ ORGANOBOR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
DR. EMRAH GİZİROĞLU
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
www.boren.gov.tr
2013 yılından itibaren bu kapsamdaki proje başvuru sürecinde
değişikliğe gidilmiş ve proje önerilerinin süresi ve içeriğinin
ilan edilen şekilde hazırlanarak sunulması sağlanmıştır. Bu
çerçevede her yıl planlanan, ticarileşme potansiyeli yüksek
projeleri desteklemek hedefli BOREN çağrılarının ilki 2013
yılında yapılmış ve çağrı kapsamında 18 adet proje önerisi
sunulmuştur. Söz konusu projelerden 6 adedi desteklenmeye
uygun bulunmuştur (Tablo 5).
Tablo 5. “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının
Geliştirilmesi” başlıklı 2013 yılı BOREN çağrısı kapsamında
2014 yılında başlatılan projeler
PROJE ADI
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE NİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ
KURUM
ASBESTSİZ KOMPOZİT FREN PABUÇLARINDA BN (BOR NİTRÜR) KULLANIMININ TRİBOLOJİK
ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
HASAN HÜSEYİN AYAR
METİSAFE
EMET KOLEMANİT CEVHERİNDEN ISIL İŞLEM İLE AS UZAKLAŞTIRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ
KALSİNE TOZ KOLEMANİT ELDESİ
DR. M. SABRİ ÇELİK
İTÜ
ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE KARBON KATKILI AMORF NANO BOR ÜRETİMİ
DR. SELÇUK ACAR
PAVEZYUM
KURŞUN İÇERMEYEN BOR KATKILI TERMOPLASTİK ELASTOMER YAPILI RADYASYONDAN
KORUYUCU MALZEMENİN GELİŞTİRİLMESİ
DR. TONGUÇ ÖZDEMİR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
LİTYUM POLİMER BATARYALARDA VE ULTRAKAPASİTÖRLERDE PİLOT UYGULAMA AMAÇLI
POLİMER ELEKTROLİTLERİN ÜRETİLMESİ
DR. AYHAN BOZKURT
FATİH ÜNİVERSİTESİ
SAVUNMA SANAYİNDE BOR BİLEŞİKLERİNİN KULLANIMI
DR. BARIŞ KÖKÜÖZ
NUROL TEKNOLOJİ
3. Yetkinlik Merkezlerinde Yürütülen Projeler
Enstitü tarafından bir adedi kendi bünyesinde olmak üzere değişik kuruluşlar bünyesinde 2011 tarihinden itibaren farklı tematik
alanlarda 6 adet yetkinlik merkezi oluşturulmuştur. Bu merkezler şunlardır:
1. BOREN Ar-Ge Yetkinlik Merkezi (2011)
2. BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezi (2011)
3. BOREN Ahşap Kompozit ve Uygulamaları Yetkinlik Merkezi (2012)
4. BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Yetkinlik Merkezi (2012)
5. BOREN-TÜBİTAK MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik Merkezi (2013)
6. BOREN Borlu Malzeme Uygulamaları Yetkinlik Merkezi (2013)
69
3.1 BOREN Ar-Ge Yetkinlik Merkezi
Enstitü bünyesinde oluşturulan BOREN Ar-Ge Merkezinde 2011 ve 2012 yılında başlatılan 2 adet proje yürütülmektedir (Tablo 6).
Tablo 6. BOREN Ar-Ge Yetkinlik Merkezinde
Yürütülen Projeler
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJENİN YÜRÜTÜLÜĞÜ
KURUM
ANNULAR KROMATOGRAFİ YÖNTEMİ İLE BOR İZOTOP
ZENGİNLEŞTİRMESİ
Dr. Rıfat ÖZDURAL
BOREN Ar-Ge Merkez
BOR KATKILI İLERİ METAL ALAŞIMLARI
Dr. Atakan PEKER
BOREN Ar-Ge Merkez
3.1 BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezi
BOREN ve Atılım Üniversitesi İşbirliği ile Atılım Üniversitesi
Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma
Merkezi bünyesinde, borlu kaplamaların metal şekillendirme
sektörü ve diğer sektörlerde uygulamaya yönelik üretim
teknolojilerini geliştirmek, bu amaçla oluşturulacak altyapıda
bilgi ve teknoloji üretilmesinde sürekliliği sağlamak ve
taraflar arasında işbirliğini geliştirmek üzere oluşturulmuştur.
Merkezde Enstitümüz desteğiyle 1 adet proje yürütülmektedir
(Tablo 7). Ayrıca bu proje dışında Merkezde Enstitümüz desteği
olmaksızın dış kaynaklarla bor nitrür kaplanmış titanyum
ımplantlar ve bor kaplamaların antibakteriyel özellikleri
konularında projeler yürütülmektedir.
Tablo 7. BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezinde
Yürütülen Projeler
PROJE ADI
Kesc Takımlar ve Kalıplar İçn Kübk Bor Ntrür (c-BN) Kaplama
Teknolojlernn Gelştrlmes
70
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
DR. BİLGİN KAFTANOĞLU
PROJENİN YÜRÜTÜLÜĞÜ
KURUM
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
www.boren.gov.tr
3.1 BOREN Ahşap Kompozit ve Uygulamaları
Yetkinlik Merkezi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde
oluşturulmuştur. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde görevli
uluslararası deneyime sahip öğretim elemanlarının önderliğinde
ve sektörle işbirliği içinde ahşap ve ahşap kompozitlerde bor
kullanımına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Merkezde halen
3 adet proje yürütülmektedir (Tablo 8).
Tablo 8. BOREN Ahşap Kompozit ve
Uygulamaları Yetkinlik Merkezinde Yürütülen Projeler
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJENİN YÜRÜTÜLÜĞÜ
KURUM
SANAYİ ATIKLARINDAN BOR KATKILI YANMAYA DİRENÇLİ YENİ
NESİL KOMPOZİT MALZEME
DR. M. HAKKI ALMA
Sütçü İmam Ünverstes
BOR KATKILI YANMAYA DAYANIKLI AHŞAP KOMPOZİT MALZEME
GELİŞTİRİLMESİ
DR. ERTUĞRUL DEMİRTAŞ
Sütçü İmam Ünverstes
BOR KATKILI LİGNOSELÜLOZİK ATIKTAN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK
ÜRETİMİ
DR. M. HAKKI ALMA
Sütçü İmam Ünverstes
3.1 BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik
Uygulamalar Yetkinlik Merkezi
Borun insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri ile bor ve ürünlerinin
biyoteknolojik uygulamalarda kullanımına yönelik üretim
teknolojilerini sektör katılımını da sağlayarak geliştirmek, bu
amaçla oluşturulacak altyapıda bilgi ve teknoloji üretilmesinde
sürekliliği sağlamak ve taraflar arasında işbirliğini geliştirmek
üzere Enstitümüz ile Yeditepe Üniversitesi arasında imzalanan
protokol ile Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik
Bölümü bünyesinde oluşturulmuştur. Yetkinlik Merkezinde
halen 2 adet proje (Tablo 9) yürütülmektedir.
Merkezde ayrıca Enstitümüz desteği olmaksızın dış
kaynaklarla tarım pestisit, herbisit, biyogübre ve sağlık
alanında; yara iyileştirici krem, antimikrobiyal jel, obesity,
ostioporasis, kanser, cryoperservasyon, yara bandı ve
bandajı ile tekstil ürünleri, essentiality kemik kök hücre
fonksiyonlaşması konularında araştırmalar yürütülmektedir.
Tablo 9. BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar
Yetkinlik Merkezinde Yürütülen Projeler
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJENİN YÜRÜTÜLÜĞÜ
KURUM
BOR TÜREVLERİ KULLANILARAK ANTİMİKROBİYAL YAPI
MALZEMELERİ ÜRETİMİ
Dr. FİKRETTİN ŞAHİN
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
BOR MADENİ BİLEŞİKLERİ KULLANILARAK ANTİMİKRBİYAL
KADIN PEDİ, TAMPON VE ÇOCUK BEZİ GELİŞTİRİLMESİ
Dr. FİKRETTİN ŞAHİN
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
71
3.1 BOREN-TÜBİTAK MAM Bor ve Hidrojen
Teknolojileri Yetkinlik Merkezi
BOREN yaklaşım ve hedefleri ile uyumlu olarak enerji
uygulamalarına yönelik bor ve hidrojen esaslı ürün ve
üretim teknolojilerini geliştirmek, geliştirilen teknolojinin
sahada uygulanabilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve sistemi
geliştirmeye odaklı Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliği yapmak
üzere BOREN ile TÜBİTAK-MAM arasında imzalanan protokol
çerçevesinde oluşturulmuştur. Yetkinlik merkezinde iki adet
proje yürütülmektedir (Tablo 10).
Tablo 10. BOREN-TÜBİTAK MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri
Yetkinlik Merkezi
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJENİN YÜRÜTÜLÜĞÜ
KURUM
İNSANSIZ HAVA ARACI İÇİN BOR TEMELLİ HİDROJEN VE YAKIT PİLİ
SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ (YAKIT PİLİ İHA)
DR. OSMAN OKUR
TÜBİTAK-MAM
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN BOR TEMELLİ YAKIT PİLLİ MENZİL
ARTTIRICI
DR. FATMA GÜL BOYACI SAN
TÜBİTAK-MAM
3.1 BOREN Borlu Malzeme Uygulamaları
Yetkinlik Merkezi
Enstitümüz ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalanan
protokol ile, anılan Üniversite bünyesinde mevcut laboratuvar
altyapısı üzerinde “BOREN Borlu Malzeme Uygulamaları
Yetkinlik Merkezi” oluşturulmuştur. Yetkinlik Merkezinde;
BOREN yaklaşım ve hedefleri ile uyumlu olarak sektör katılımını
da sağlamak suretiyle bor katkılı malzeme teknolojilerinin
geliştirilmesi
ve
uygulanmasında
işbirliği
yapılması
amaçlanmaktadır.
Tablo 11. BOREN Borlu Malzeme Uygulamaları
Yetkinlik Merkezi
PROJE ADI
İNDÜKTİF PLAZMA DESTEKLİ PİROLİZ YÖNTEMİ İLE SAF B4C, TİB2,
ZRB2, SİC VE İN-SİTU B4C / TİB2, B4C / ZRB2 VE B4C / SİC KOMPOZİT
NANO / MİKRO BOYUTLU PARTİKÜL ÜRETİMİ
YÜKSEK SAFLIKTA AMORF BOR TOZUNUN ENDÜSTRİYEL BOYUTA
UYARLANABİLİR ÜRETİMİ
72
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
DR. CELALETDİN ERGUN
DR. İSMAİL DUMAN
PROJENİN YÜRÜTÜLÜĞÜ
KURUM
İTÜ
İTÜ
www.boren.gov.tr
3. TARIM BOR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
PROGRAMI
Tarım sektöründe kullanılan borlu gübrelerin (Tarımbor,
EtiDOT-67) ülkemizde üretilmeye başlanması ve “Türkiye
Bor Haritası” verilerinin ülkemiz tarım topraklarının yaklaşık
yarısında bor eksikliğine işaret etmesi, bu alanda yapılacak
araştırma ve uygulama çalışmalarının daha sistematik ve etkin
bir yöntemle yapılması ihtiyacını doğurmuştur.
Bu ihtiyaç çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
ile yapılan görüşmeler sonucu borlu gübrelemeye ilişkin
çalışmaların öncelikle bir program çerçevesinde planlanması
ve program çerçevesinde araştırma ve uygulama çalışmalarının
yürütülmesinin yerinde olacağı düşünülerek iki kurum
arasında bir protokol imzalanmış ve “Tarım-Bor Araştırma ve
Uygulama Programı” başlatılmıştır. “Tarım-Bor Araştırma ve
Uygulama Programı”, her iki kurum temsilcilerinden oluşan
program yürütme kurulu tarafından yürütülmektedir. Program
kapsamında borun tarım sektöründe sistematik ve etkin
kullanımını sağlamaya yönelik olarak; bor kullanımına en
fazla duyarlı ürünlerden başlamak üzere 3 adet proje çağrısına
çıkılmış ve toplam 13 adet projeye destek sağlanmıştır (Tablo 12).
Projelerin desteklenmesine 2014 yılında da devam edilecektir.
2014 yılı içinde yeni bir çağrı ile farklı bölgelerde yetiştirilen
ürünlerde bor beslemesine yönelik çalışmalar desteklenecektir.
Tablo 12. Tarım-Bor Programı Kapsamında
Desteklenen Projeler
PROJE BAŞLIĞI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJENİN YÜRÜTÜLÜĞÜ
KURUM
TRAKYA YÖRESİNDE AYÇİÇEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BORUN
(B) İHTİYAÇ DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE VERİM ÜZERİNE
ETKİLERİ”
İLKER KURŞUN
ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA YÖRESİ ELMA BAHÇELERİNİN BOR BESLENME
DURUMLARININ İNCELENEREK, FARKLI BOR UYGULAMALARININ
ELMANIN VERİM VE KALİTE DEĞERLERİNE ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
DR. İBRAHİM ERDAL
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK
BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
NİĞDE, KARAMAN VE TOKAT YÖRELERİNDE BOR
GÜBRELEMESİNİN GOLDEN ELMA ÇEŞİDİNDE VERİM VE KALİTE
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
DR. FATİH ER
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA MESLEK YÜKSEK OKULU
ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN BOR
UYGULAMALARININ ŞEKER PANCARININ VERİM VE KALİTESİNE
ETKİSİ
YUSUF IŞIK
KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
NİĞDE-NEVŞEHİR BÖLGESİNDE PATATES ÜRETİM ALANLARINDA
BİTKİLERİN B’LA BESLENME DÜZEYİ İLE BOR GÜBRELEMESİNİN
YUMRU VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
DR. BÜLENT TORUN
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE
BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE FINDIĞIN BOR BESLENME
DURUMUN VE UYGUN BOR KAYNAĞI İLE BOR GÜBRELEME
YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ
ÖMÜR DUYAR
GİRESUN FINDIK ARAŞTIRMA İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BOR GÜBRELEMESİNİN ORTA KARADENİZ HAVZASI BÖLGESİNDE
YETİŞTİRİLEN FINDIK BİTKİSİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARI
ÜZERİNE ETKİSİ
DR. FARUK ÖZKUTLU
ORDU ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ
BESLEME BÖLÜMÜ
ÇAY TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN BOR DURUMU İLE
ÇAY BİTKİSİNE UYGULANACAK BOR FORM VE DOZLARININ
BELİRLENMESİ VE BOR VERİM-KALİTE İLİŞKİSİ
DR. SÜLEYMAN TABAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, ÇAY İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA BÖLGESİNDE SERADA YETİŞTİRİLEN DOMATESİN BORLA
BESLENME DURUMU VE BOR UYGULAMALARININ VERİM VE BAZI
KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
NURİ ARI
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
(BATEM)
BURSA, İZMİR VE MANİSA BÖLGELERİNDE YETİŞTİRİLEN SANAYİ
DOMATESİNİN BOR İLE BESLENME DURUMU VE FARKLI BOR
UYGULAMALARININ VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ
DR. ERDİNÇ UYSAL
ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA VE OSMANİYE BÖLGESİNDE MISIR ÜRETİM ALANLARINDA
BİTKİLERİN BOR’LA BESLENME DÜZEYİ İLE BOR GÜBRELEMESİNİN
MISIRIN DANE VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN
BELİRLENMESİ
DR. AYFER TORUN
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK VE BİTKİ
BESLEME
KONYA VE KARAMAN BÖLGESİNDE BUĞDAYIN BOR BESLENME
DURUMUNUN VE FARKLI BOR UYGULAMALARININ BUĞDAYIN
VERİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
DR. MEHMET HAMURCU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK VE BİTKİ
BESLEME BÖLÜMÜ
ANKARA VE ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE BUĞDAYIN BOR BESLENME
DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE FARKLI BOR UYGULAMALARININ
BUĞDAY VERİMİNE ETKİSİ
DR. MEHMET KEÇECİ
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
73
3. İŞBİRLİKLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMALAR
BOREN projeleri kapsamında geliştirilen bor ürünlerinin ticari
uygulamasına yönelik olarak özel firmalarla yürütülen işbirliği
faaliyetleri kapsamında, borun plastik sektöründe alev geciktirici
olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların uygulamaya
aktarılması ve sektörde kullanımının yaygınlaştırılması
amacıyla, teknik termoplastik bileşenler alanında pazar
taleplerini ve müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak çözümler
üreten ve uygun plastik hammadde sağlayan bir firma ile işbirliği
projesi başlatılmıştır. Söz konusu işbirliği kapsamında özellikle
kolemanit ve çinko boratın alev geciktirici olarak sektörde
kullanım imkânları araştırılmaktadır.
Diğer bir işbirliği çalışması kapsamında bor nitrür kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelik olarak
Enstitümüz ile bir
firma arasında protokol imzalanmış ve borlu katkı yağının
74
redüktörlerde enerji tasarrufu amacıyla kullanılması konusunda
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme
Müdürlüğü bünyesinde proje uygulaması yapılmıştır.
AISI çeliğinin borlanması konusunda BOREN tarafından
desteklenerek 2013’te tamamlanan bir proje kapsamında
elde edilen sonuçlara ilişkin patent başvurusuna konu “Bir
Borlama Yöntemi” başlıklı buluşun endüstriyel uygulamaya
uygunluğunun araştırılması ve ticarileştirilmesi amacıyla bir
firma ve Ostim Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile
2014 yılında işbirliği yapılacaktır.
2014 yılında farklı sektörlere yönelik işbirliği geliştirilmesi
çalışmalarına devam edilecektir.
www.boren.gov.tr
E- PERFORMANS VERİLERİNİN
KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ
Enstitü performans hedefleri ve göstergelerine ilişkin veriler,
proje sonuçlarından ve diğer faaliyetlerden her yılın faaliyet
raporu hazırlama sürecinde derlenmektedir.
Enstitü, yurt içi ve yurt dışı bor tüketimini yaygınlaştırmak,
ülkemiz bor kaynaklarının katma değeri yüksek ürünlerde
kullanımını sağlamak üzere AR-GE projeleri yürütmekte ve
desteklemektedir. Proje sonuçlarının uygulamaya aktarılması,
Kurumun en önemli beklentisidir. Bu nedenle, elde edilen proje
çıktılarının uygulamaya aktarılabilirliği konusunda pilot çapta
üretim çalışmaları yürütülmektedir. Temel çalışma sonrası pilot
çapta üretimi gerçekleştirilen ürünler, sanayiye aktarılabilir proje
olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle performans ölçümünde
kıstas olan sanayiye aktarılabilir kavramı somut bir kavramdır ve
performans ölçümünde güvenilir bir kavramdır.
Performans ölçümünde kullanılan diğer bir kıstas ise başvurulan
patent sayısıdır. Patent, bilimsel çalışmalar sonucu elde
edilen yeniliklerin tescillenmesidir ve projelerin başarılarını
simgeleyen en önemli göstergelerdir. Bu nedenle patente
konu proje sayısının desteklenen projeye oranı projelerin
performansını oluşturmaktadır. Bu kavram da somut veriye
dayanan güvenilir bir performans göstergesidir.
Yapılan bilimsel toplantı ve proje pazarları, elde edilen
sonuçların tartışıldığı ve sonrası için önerilerin karşılıklı
aktarıldığı platformlardır. Bu nedenle dolaylı bir performans
göstergesi olarak alınması gerekir. Bu konuda yapılan her etkinlik,
Enstitünün proje kalitesine katkı sağlayacaktır.
Performans hedef/göstergelerinin veri kaynakları, elde
edilme şekilleri, elde edilme maliyetleri ile güvenilir olmasına
ilişkin bilgiler performans verileri değerlendirme tablosunda
gösterilmiştir.
75
Tablo 19. Performans verileri değerlendirme tablosu
İdare Adı: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Performans Hedefi / Göstergesi
76
Verilerin kaynağı ve
elde edilme şekli
Elde edilme
maliyeti
Güvenilir olmasının
dayanağı
Sanayye aktarılablr proje sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Plot üretilebilirlik ve uzman
değerlendrmeler
Belrlenen süreç sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Ensttü ç uygulama ve denetm
Danışmanlık verlen sanay kuruluşu
sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Ensttü kayıtları ve sözleşmeler
Ensttü tanıtım ktapçığı sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Muhasebe kayıtları
Görsel basında yer alma (süre)
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Görsel basın kuruluşları
İndirilen mb sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Web sayfası verler
İşbirliği yapılan sanayi kuruluşu sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
İşbirliği yapılan kuruluşlar,
Enstitü kayıtları
İşbirliği yapılan yabancı sanayi kuruluşu
sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
İşbirliği yapılan kuruluşlar,
Enstitü kayıtları
İyileştirilen süreç sayısı (adet)
Süreç Raporları
Ver yok
Süreç El Ktabı
Katılım sağlanan uluslararası ve ulusal
toplantı sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Katılımcı raporları, Muhasebe
kayıtları
Katılımcı memnunyet
Anket
Ver yok
Dış kaynaklı anketler
Ortalama katılımcı sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Toplantı raporları
Patent alablecek ntelktek proje sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Harcama brm raporları, Hakem
raporları
Patent başvurusu sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Türk Patent Ensttüsü
Patent sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Türk Patent Ensttüsü
Süreçlern doğru çalışma oranı (%)
Süreç Raporları
Ver yok
Süreç El Ktabı
Talep sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Talep yazıları
Tanıtım cd’s sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Muhasebe kayıtları
Toplantı sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Toplantı raporları
Toplantıya katılan sanay kuruluşu sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Toplantı raporları, Sanay
kuruluşları
Ulusal görsel basında yer alma (süre)
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Görsel basın kuruluşları
Uluslararası ve ulusal toplantı sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Toplantı raporları
Üretilen yeni ürün sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Harcama brm raporları
Üretime geçen ürün sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Sanay kuruluşları
Yazılı basında yer alma (sütun sayısı)
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Yazılı basın kuruluşları
Yen bor ürünü gelştrecek ntelktek
proje sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Harcama brm raporları
Yönetmelk sayısı (adet)
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Resm Gazete, YK Kararı
Yürütülen proje sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Harcama brm raporları
Zyaretç memnunyet
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Web sayfası verler
Zyaretç sayısı
Ensttü Blg Sstem, Raporlama
Ver yok
Web sayfası verler
www.boren.gov.tr
III - MALİ BİLGİLER
77
5.1 BÜTÇENİN ANALİZ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
78
Enstitümüz, 04.06.2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanunla kurulmuş,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 2
sayılı cetvelde yer alan, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali
özerkliğe sahip özel bütçeli bir kuruluştur.
yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı
sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda yapılan bütçe
harcamalarının büyük bir kısmı AR-GE yatırım harcamalarından
oluşmaktadır.
Enstitümüz; Türkiye’ de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin
geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini
ve geliştirilmesini teminin değişik alanlarda kullanıcıların
araştırılması için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve
ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve
özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları
Yıllar itibariyle ödeneklerin bütçe içindeki paylarına bakılacak
olursa; 2005 yılında bütçe içindeki en büyük payı % 64 oranlarla
“cari giderler“ (personel ve mal ve hizmet alım giderleri)
oluştururken, daha sonraki yıllarda ise, bütçeden en büyük payı
% 61, % 78, % 78, % 76 ve 70 (sermaye gideri ve sermaye transferi
toplamı) oranlarla yatırım giderleri almıştır (Tablo XX).
CARİ
YATIRIM
TRANSFER
TOPLAM
2005
64
36
--
100
2006
39
61
--
100
2007
21
78
1
100
2008
21
78
1
100
2009
23
76
1
100
2010
24
76
-
100
2011
30
64
6
100
2012
34
66
-
100
2013
35
65
-
100
www.boren.gov.tr
5.2 GEÇMİŞ YIL BÜTÇE BİLGİLERİ
Son beş yılın bütçe gerçekleşmelerine bakılacak olursa; 2009
yılı başlangıç ödeneğine göre yılsonu harcama gerçekleşmesi
% 85, 2010 yılı başlangıç ödeneğine göre yılsonu harcama
gerçekleşmesi % 63, 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre
yılsonu harcama gerçekleşmesi % 87, 2012 yılı başlangıç
ödeneğine göre yılsonu harcama gerçekleşmesi % 96, 2013
yılı başlangıç ödeneğine göre yılsonu harcama gerçekleşmesi
%86, olmuştur.
Tablo XX. 2009–2013 yılları bütçe harcama kalemleri itibariyle
ödenek, harcama ve gerçekleşme oranları.
PERSONEL
GİDERLERİ
DİĞER CARİ
YATIRIM
TRANSFER
GİDERLERİ HARCAMLARI HARCAMALARI
Başlangıç Ödeneğ
1.097.000
955.000
6.487.000
26.000
8.565.000
Yıl Sonu Ödenek Toplam
1.081.761
762.070
5.319.730
-
7.163.561
Yıl Sonu Harcama
1.192.080
762.070
5.319.730
-
7.273.880
Gerçekleşme %
109
80
82
0
85%
Başlangıç Ödeneğ
1.305.000
934.000
7.100.000
26.000
9.365.000
Yıl Sonu Ödenek Toplam
1.343.975
955.800
7.100.000
41.410
9.441.185
Yıl Sonu Harcama
1.261.465
597.035
4.027.135
38.375
5.924.010
Gerçekleşme %
97%
64%
57%
148%
63%
Başlangıç Ödeneğ
1.455.000
1.016.000
7.500.000
0
9.971.000
Yıl Sonu Ödenek Toplam
1.478.550
1.305.500
6.801.000
750.000
10.335.050
Yıl Sonu Harcama
1.438.850
1.084.925
5.581.166
542.000
8.646.941
Gerçekleşme %
99%
107%
82%
72%
87%
Başlangıç Ödeneğ
1.442.000
1.728.000
6.250.000
0
9.420.000
Yıl Sonu Ödenek Toplam
1.631.375
1.305.500
3.950.000
2.658.000
9.544.875
Yıl Sonu Harcama
1.631.370
1.084.925
3.638.680
2.658.000
9.012.975
Gerçekleşme %
113%
107%
58%
72%
96%
Başlangıç Ödeneğ
1.761.000
2.021.000
7.000.000
0
10.782.000
Yıl Sonu Ödenek Toplam
1.956.056
1.305.500
4.500.000
2.750.000
10.511.556
Yıl Sonu Harcama
1.823.050
1.084.925
3.702.105
2.638.000
9.248.080
Gerçekleşme %
103%
107%
82%
96%
86%
AÇIKLAMA
2009
2010
2011
2012
2013
TOPLAM
79
Tablo XX. 2009–2013 dönemi yıllar itibariyle
gelir tahminleri ve gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
Mal ve Hzmet Satış Gelrler
2009
Tahmn
Net Tahslat
-
300
100%
Hazne Yardımı
7.015.000,00
6.245.000
89%
Kş ve Kurumlardan Alınan Paylar
1.220.000,00
1.589.601
130%
30.000,00
25.424
85%
8.265.000,00
7.860.324
95%
300
100%
Dğer Çeştl Gelrler
Toplam
Mal ve Hzmet Satış Gelrler
2010
Hazne Yardımı
7.558.000,00
4.916.640
65%
Kş ve Kurumlardan Alınan Paylar
1.477.000,00
1.518.277
103%
30.000,00
14.004
47%
9.065.000,00
6.449.221
71%
0
0
100%
8.121.000
8.121.000
100%
1.500.000
2.393.752
160%
0
64.271
100%
9.621.000
10.579.023
110%
0
50
100%
Hazne Yardımı
6.670.000
6.670.000
100%
Kş ve Kurumlardan Alınan Paylar
2.750.000
4.281.840
156%
0
129.478
100%
9.420.000
11.081.368
118%
0
0
0%
7.782.000
6.855.200
88%
3.000.000
4.240.235
141%
0
57.895
100%
10.782.000
10.579.023
98%
Dğer Çeştl Gelrler
Toplam
Mal ve Hzmet Satış Gelrler
Hazne Yardımı
2011
Kş ve Kurumlardan Alınan Paylar
Dğer Çeştl Gelrler
Toplam
Mal ve Hzmet Satış Gelrler
2012
Dğer Çeştl Gelrler
Toplam
Mal ve Hzmet Satış Gelrler
Hazne Yardımı
2013
Kş ve Kurumlardan Alınan Paylar
Dğer Çeştl Gelrler
Toplam
Enstitümüz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili özel
bütçeli bir kuruluş olup, gelirleriyle giderlerini karşılaması
esastır. Ancak Enstitünün kanunla verilmiş görevlerini tam
olarak yerine getirebilmesi için yeterli düzeye gelinceye kadar,
gerekli mali kaynak, hazine yardımları şeklinde genel bütçeden
karşılanmaktadır. Hazine yardımlarının gelir bütçesindeki
80
Gerçekleşme %
yeri yaklaşık olarak % 75‘ e tekabül etmektedir. Geriye kalan %
25’lik oran ise; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bor
ürünlerinin satışından elde ettiği gelirin % 0,2’si oranında pay
ile bor madeni işletmelerinden alınan devlet hakkının % 15‘in
toplamından oluşmaktadır.
www.boren.gov.tr
Tablo XX. 2013 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre
ödenek icmali (birinci düzey)
Bütçe Yılı 2013
Kurum Adı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Birim Adı Kurum Geneli
2013 YILI
KODU
AÇIKLAMA
1
Personel Gderler
2
SGK Devlet Prm Gderler
3
Mal ve Hzmet Alım Gderler
4
Car Transferler
5
Sermaye Gderler
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
GENEL TOPLAM
ARALIK SONU
HARCAMA
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
1.761.000
1.823.050
2.173.000
159.000
197.970
225.000
1.758.000
1.109.210
1.811.000
104.000
156.335
110.000
7.000.000
6.340.105
7.420.000
10.782.000
9.626.670
11.739.000
Enstitünün 2014 yılı mali bütçesine bakıldığında; 2013 yılının
başlangıç ödeneğine göre % 9 artış göstermiştir. Başlangıç
ödeneğine göre, 2013 yılı sonu harcama gerçekleşmesi % 89
olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre, sermaye giderleri 2013 yılı
sonu harcama gerçekleşmesi ise %90,5’tir.
Tablo XX. 2013 yılı fonksiyonel sınıflandırmaya göre
ödenek icmali (birinci düzey)
Bütçe Yılı 2013
Kurum Adı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Birim Adı Kurum Geneli
KODU
AÇIKLAMA
4
Ekonomik İşler ve Hizmetler
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
2013 YILI
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
ARALIK SONU HARCAMA
10.782.000
9.626.290
11.739.000
81
82
26
26
26
26
40
40
40
40
31
30
0
0
III
1.761.000
159.000
1.758.000
---
1.747.000
ENDÜSTRİYEL
İLİŞKİLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
159.000
11.000
3
---
1.450.000
BİLGİ TOPLAMA,
İDARİ ve MALİ İŞLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2
---
---
---
---
4
104.000
---
---
104.000
---
5
EKONOMİK SINIFLANDIRMA (Brnc Düzey )
ARAŞTIRMA
VE GELİŞTİRME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
311.000
1
ÖZEL KALEM
GENEL TOPLAM
00
00
04
02
IV
BİRİMİ
7.000.000
4.500.000
1.950.000
550.000
---
6
Enstitünün 2013 yılı mali bütçesine kurumsal ve ekonomik sınıflandırmaya göre bakacak olursak; ekonomik sınıflandırmaya göre
bütçe içindeki en büyük payı % 65 oranla “ Sermaye Giderleri” almıştır.
II
I
KURUMSAL KOD
Bütçe Yılı 2013
Kurum Adı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Birim Adı Kurum Geneli
Tablo XX. 2013 mali yılı bütçe kanununu kurumsal ve
ekonomik sınıflandırmaya göre harcama kalemleri
10.782.000
4.500.000
1.950.000
4.010.000
322.000
TOPLAM
Fonksiyonel sınıflandırma devlet faaliyetinin türünü göstermektedir. Devlet faaliyetleri 10 ana fonksiyona ayrılmıştır. Enstitümüzün
fonksiyonel sınıflandırmaya göre faaliyeti; birinci düzey fonksiyon kodu 04 olan “Ekonomik İşler ve Hizmetler “ faaliyet türü
içerisinde yer almaktadır.
www.boren.gov.tr
Tablo XX. 2013 yılı gelir tahmini ve gerçekleşmesi
Bütçe Yılı 2013
Kurum Adı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Birim Adı Kurum Geneli
YILI
AÇIKLAMA
Hazne Yardımı
2013
Kş ve Kurumlardan Alınan Paylar
Dğer Çeştl Gelrler
Toplam
ARALIK SONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİN
GERÇEKLEŞME (%)
7.782.000
6.855.200
88%
3.000.000
4.240.235
141%
---
57.895
100%
10.782.000
10.579.023,00
98%
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da hazine yardımı, gelir tahminin % 72’sini, geriye kalan % 28 ise; Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün bor ürünlerinin satışından elde ettiği gelirin % 0.2’si oranında pay ile bor madeni işletmelerinden alınan devlet
hakkının % 15‘ inin toplamından oluşmaktadır.
2013 yıl sonu gelir gerçekleşmesi % hazine yardımında %88 iken, diğer gelirlerde %141 olarak gerçekleşmiştir. Toplamda gelir
gerçekleşmesi ise % 98 olmuştur.
83
84
www.boren.gov.tr
IV - EKLER
85
Ek 1. Mevzuat Listesi
Resm Gazete Tarh
Resm Gazete
Mevzuat No
Sayısı
Mevzuatın Adı
18.06.2003
25142
4865
Ulusal Bor Araştırma Ensttüsü Kurulması Hakkında Kanun
24.12.2003
25326
5018
Kamu Mal Yönetm ve Kontrol Kanunu
08.06.2004
25486
5176
Kamu Görevller Etk Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değşklk Yapılması Hakkında Kanun
04.11.2006
26336
2006/11103
Ulusal Bor Araştırma Ensttüsünde Çalıştırılacak Personeln
Sözleşme Usul ve Esasları le Mal Haklarının Belrlenmesne
İlşkn Yönetmelk
06.09.2008
26989
2008/14037
Ulusal Bor Araştırma Ensttüsü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunun 3 ncü Maddesnn (f) bend kapsamında yapılacak
İhalelere lşkn Esaslar.
22/10/2009
27384
2009/27384
Ulusal Bor Araştırma Ensttüsü Proje Destekleme Esaslarına Dar
Yönetmelk
Ek 2. Harcama Yetkilileri Listesi
Harcama Brm
86
Harcama
Yetkls
Özel Kalem
Beyhan SAYIN
Blg Toplama, İdar ve Mal İşler Koordnatörlüğü
Beyhan SAYIN
Araştırma ve Gelştrme Koordnatörlüğü
Dr. İbrahm YAŞAR
Endüstryel İlşkler Koordnatörlüğü
Dr. İbrahm YAŞAR (Vekâleten)
www.boren.gov.tr
87
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Dumlupınar Bulvarı No:166 Kat:10 Çankaya/ANKARA
www.boren.gov.tr
Tel :0 312 219 8150
Faks:0 312 219 80 55
88
Download

2014 Yılı Performans Programı