Uygulama 3
Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinin hangisinde kişi
yerine mahalle, sokak, köy gibi birimler örnekleme
alınır?
• Basit rasgele örnekleme
• Sistematik örnekleme
• Tabakalı rasgele örnekleme
• Küme örneklemesi
Kişilerin ortalama gelirlerinin araştırıldığı bir
araştırmada şansa bağlı olarak bazı durumlarda
örnekleme alınan kişilerin tamamı düşük gelir
düzeyine sahip çıkabilir. Bunun önüne geçmek için
hangi örnekleme yönteminden yararlanmak gerekir?
• Basit rasgele örnekleme
• Sistematik örnekleme
• Tabakalı rasgele örnekleme
• Küme örneklemesi
Örneklemin evreni yeterince iyi temsil edebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
• Örneklemin büyüklüğünün çok fazla olması
• Uygun örnekleme yöntemi kullanılması
• Örneklem seçiminde yan tutulmaması
• Örneklemin yapı ve özellik yönünden evrene benzer
olması
Aşağıdakilerden hangisi değiştiğinde güven aralığı
genişler?
I. Örneklem ortalaması
II. Örneklem genişliği
III. Güven düzeyi
Standart hata arttığında güven aralığı nasıl değişir?
I. Genişler
II. Değişmez
III. Daralır
Bir evrenden seçilebilecek tüm örneklemlerin
ortalamalarının oluşturduğu dağılımın standart
sapmasına ne ad verilir?
• Standart hata
• Standart sapma
• Örneklem dağılışı
• Varyans
Hilesiz bir para arka arkaya iki kez atıldığında önce
yazı ardından tura gelme olasılığı nedir?
• 1/4
• 2/4
• 3/4
• 4/4
Hilesiz bir para arka arkaya iki kez atıldığında en az bir
kez tura gelme olasılığı nedir?
• 1/4
• 2/4
• 3/4
• 4/4
Normal dağılımla ilgili hangisi yanlıştır?
• Ortalamaya göre simetriktir
• Gözlemlerin yarısı ortalamadan bir standart sapma
aşağısı ile bir standart sapma yukarısı arasında
bulunur
• Ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine eşittir
• Tek tepelidir
Birbirinden farklı iki dağılımın ortalama, ortanca ve
tepe değeri aynı ise aşağıdaki ölçülerden hangisi her
iki dağılımda da kesinlikle aynıdır?
• 1. Çeyreklik
• 2. Çeyreklik
• 3. Çeyreklik
• Standart sapma
Sola çarpık bir veri yapısını aşağıdaki grafiksel
araçlardan hangisi ile görebilmek mümkündür?
• Saçılım grafiği
• Ortalama – standart sapma grafiği
• Kutu – Çizgi grafiği
• Çizgi grafiği
Bir hastaneye bir ayda başvuran hasta sayısı hangi tür
veriye örnektir?
• Kesikli sayısal veri
• Sürekli sayısal veri
• Niteliksel veri
• Aralık ölçekli veri
Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri ortalama –
standart sapma grafiğinin özelliklerinden biridir?
I. Verilerin ortalaması hakkında fikir edinebiliriz
II. Verilerin ortancası hakkında fikir edinebiliriz
III. Verilerin çarpık olup olmadığı hakkında fikir
edinebiliriz
Kişilerin cinsiyetlerine göre kan grubu dağılımı tablo
ile göstermek istendiğinde çapraz tablo ile
gösterilebilir. Bu iki değişken arasındaki ilişki hangi
grafik ile gösterilebilir?
• Saçılım grafiği
• Daire grafiği
• Çubuk grafiği
• Çizgi grafiği
Aşağıdaki ölçülerden hangisi merkezi eğilim ölçüsü
değildir?
• Ortalama
• Ortanca
• Tepe değeri
• Standart sapma
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kitleden örneklem
çekmenin nedenleri arasındadır?
• Örneklemin incelenmesi kitleye göre daha kısa
sürede yapılır.
• Örneklemin incelenmesi, kitlenin incelenmesinden
daha ucuzdur.
• Bazı durumlarda kitlenin incelenmesi olanaksız
olabilir.
Standart hata kavramı için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
• Örneklem standart sapması (S) arttıkça standart
hata azalır.
• Örneklemdeki denek sayısı (n) arttıkça, standart
hata azalır.
• Örneklem ortalamalarının oluşturduğu dağılımın
standart sapmasıdır.
• Güven aralıkları standart hata yardımıyla hesaplanır.
Bir toplumda Açlık Kan Şekeri (AKŞ) değerlerinin
normal dağılıma uyduğunu ve AKŞ ortalamasının
μ=100mg/dl ve varyansının ise σ²=100mg/dl
olduğunu kabul edelim.
• AKŞ değerinin 100 mg/dl’yi aşması Şeker Hastalığı
varlığını işaret ettiğine göre, bu toplumun yüzde
kaçı Şeker Hastası değildir?
• AKŞ değeri 80 mg/dl ile 120 mg/dl arasında olanlar
normal sağlıklılar olarak kabul edildiğine göre, bu
toplumun yüzde kaçı sağlıklı bireylerden oluşur?
• AKŞ değeri 70 mg/dl ile 80mg/dl arasında olanlar
düşük AKŞ’ne sahip olan kişiler olarak
tanımlandığına göre, bu toplumun yüzde kaçının
AKŞ’i düşüktür?
Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri Normal
dağılımın özelliklerinden biridir?
• Normal dağılım ortalamaya göre simetriktir.
• Normal dağılımda Ortalama, ortanca ve tepe değeri
birbirine eşittir.
• Normal dağılımın her zaman ortalaması 0 varyansı
ise 1’dir.
• Toplam alanın % 50’si ortalamadan geçen dikey
çizginin sağına, % 50’si soluna düşer.
• Dağılım tek tepelidir
Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı istatistiğin
konuları arasında değildir?
• Elde edilen verilerin sınıflandırılması, frekans
dağılımlarının elde edilmesi
• Dağılım ortalama ve yaygınlık ölçülerinin elde
edilmesi
• Dağılımın çeyrek ve yüzdeliklerinin elde edilmesi
• Elde edilen bulguların tablo ve grafikler ile
sunulması
• Örneklemden elde edilen bulgular yardımıyla,
örneklemin çekildiği evren hakkında çıkarımlarda
bulunulması
Bir hastalığı tedavi amacı için kullanılan bir ilacın, kilo
verme yan etkisi üzerine yapılan bir çalışmada
araştırmacının ilgilendiği bazı bireysel özellikler
(değişkenler) aşağıda verilmiştir.
Cinsiyet - başlangıç kilosu - kilo kaybı - ilaç doz
düzeyi (ilaç doz düzeyi düşük-orta-yüksek olarak
değerlendirilmiştir).
Buna göre bu değişkenlerin türü sırasıyla nedir?
Aşağıdaki kutu çizgi grafiklerinden hangisi yada
hangileri sola (negatif) çarpık bir dağılımı
göstermektedir?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
I
II
III
Aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri kutu çizgi
grafiği yardımıyla bulunabilir?
I.
Kutu çizgi grafiği ile dağılımda var olan aşırı
değerler bulunabilir.
II. Kutu çizgi grafiğinde dağılımın çeyrek sapması
bulunabilir.
III. Kutu çizgi grafiği yardımıyla dağılımın yapısı
(simetrik-sağa veya sola çarpık) anlaşılabilir.
Bir dağılımda aşırı değerler var ise aşağıdaki
ölçülerden hangisi/hangileri bu aşırı değerlerden
etkilenir?
I.
II.
III.
IV.
V.
Dağılım Aralığı (Dağılım Genişliği)
Ortanca
Ortalama
Standart Sapma
Çeyrek Sapma
Download

Genel Uygulama- Değerlendirme ve Tartışma