DAVRANIŞ BİLİMLERİ
GRUPLAR VE GRUP
ÇEŞİTLERİ
Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT
*Belli bir süre içinde, belli hedeflere ulaşmak için belli
rolleri oynayarak, sosyal ilişkileri devam ettiren birden
çok kişinin meydana getirdiği topluluğa “GRUP” denir.
*Grup, ortak norm ve davranış ilkelerini paylaşan,
aralarında çeşitli rol farklılaşması gerçekleştiren,
ortak bir amacı paylaşan ve bu amaç doğrultusunda
birbirleri ile iletişim içinde olan, karşılıklı olarak
birbirlerini etkileyen iki veya daha fazla kişinin bir
araya gelmesi ile ortaya çıkan sosyal bir olgudur.
2
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Gruptan söz edebilmek için aşağıdaki temel
özelliklerin bulunması gerekmektedir:
*En az iki kişinin varlığı.
*Üyeler arası iletişim, bilinçli topluluk.
*Her üyenin amaçların gerçekleştirilmesine katkısı.
*Amaçlara ulaşım konusunda anlaşma.
*Eylem biçimi üzerinde birleşme.
*Üyeler arasından grubu yöneltmek üzere seçilen kişi
(lider) konusunda anlaşma.
3
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Gruplar dört grup halinde sınıflandırılabilir:
1.
Biçimsel- Biçimsel Olmayan Gruplar
2.
Birincil - İkincil Gruplar
3.
Başvuru (Danışma, Referans) - Üyelik Grupları
4.
Bağlı Gruplar
4
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Biçimsel (formal) gruplar, organizasyonun ihtiyaçlarına göre
planlı, bilinçli ve önceden tarifli yani formal olarak belirli
fonksiyonları görmek üzere oluşturulur. Bir organizasyondaki en
önemli formal gruplar emir-komuta grupları ile görev gruplarıdır.
1.Emir-komuta grupları bir organizasyondaki bölüm ve
departmanları ifade eder. Her departman formal bir grup oluşturur.
Kişiler bu gruplara tayin edilirler veya bu gruplardan alınırlar.
2.Görev grupları ise belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere
geçici olarak bir organizasyon içinde formal olarak oluşturulan
grupları ifade eder. Amaç gerçekleşince grubun varlığı sona erer ve
üyeler kendi esas gruplarına dönerler. Çeşitli komisyonlar ve özel
olarak kurulan çeşitli formal gruplar, görev gruplarına örnektir.
5
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Örgüt belirler
*Yapılanmıştır
*Üyeleri arasında bir görev dağılımı vardır.
*İşler ve ilişkiler açık ve seçik belirtilmiştir
*Yasal ve biçimsel yetke altında, belli bir sonuca
ulaşmak için verilen görevleri yerine getirmek için
kurulur.
*Üyeler birbirini etkiler, olumlu duygular gelişir.
*Duygular belli faaliyetlere temel oluşturur. (Öğle
yemekleri, nöbet değişimi, diğer gruplara davranışlar)
6
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*İşleri yaparken kendine özgü yöntemler gelişir.
*Beşeri ilişkiler karşılanmazsa, biçimsel olmayan
gruplar oluşabilir.
*Dayanıklı planlı yapıları vardır: "Proje Grubu": Görev
Grubu (geçici) Takımlar oluşur. İş dağılımını kendileri
yapar. Sorunun çözümü için kurulur, çözünce dağılır.
*Örgütler, insanlara tayin ettiği biçimsel görevler ve
maddi olanaklarla onların tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz.
7
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Örgüt üyeleri biçimlendirir.
*Norm ve roller gelişir (sosyal değerler bütünleşir, pekişir.)
*Değer öncülleri, tutum ve kurallardır.
Küçük gruplar kliklerdir.
*Yatay klikler: Aynı düzeyde ve aynı alanda çalışanlar.
*Dikey klikler: Aynı alan, departmanda değişik düzeydeki
kişiler.
*Rastgele (çapraz) klikler: Çeşitli alan ve departmanlardan
kişiler.
8
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Grupta kliklerin yasadışı örgütler gibi oluşması, o grup
için tehlike oluşturur.
*Biçimsel grup yoksa oluşmaz
*Daha az örgütlenmiş, kapalı davranışlar sergilerler.
*Kişiye takdir, saygı, statü vb. sağlar. Sosyal doyum
(tatmin) getirir.
*Kültürel değerlerin korunması, sürdürülmesi sağlanır.
*İletişimi kolaylaştırabilir (hızlı, çabuk)
*Üyelerine rehberlik ederek davranışları öğretir (örgütte
aynı okul mezunları grubu)
9
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Dolaysız (aracısız, yüzyüze) ilişkilerden oluşur. Tanışanlar
sık sık görüşürler.
*Sıkı ilişkiler, dayanışma, candan yakınlık, sürekli
görüşebilme
*Bireyler ortak bir bütünde birleşir. (aile, çocukların oyun
grupları, askerlik ve iş arkadaşlığı, dostluklar)
*Sık sık haberleşebilme imkanı
*Dayanışma, duygusal destek yanında şiddetli ve bilinçli
çatışma ve klikleşmeler olabilir.
*Aynı bölümde çalışan birbirlerini çok iyi tanıyan, hergün
birlikte iş yapan memurlar grubu
10
*Bir sendikaya kayıtlı işgören grupları
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Ortak, yüce ülkü ve idealler üzerine kurulur.
*Üyeleri birbirini yakından görmeyebilir, ilişkiler sınırlıdır
*Seyrek haberleşme
*Üyeler arası etkileşme havası var
*İşverenler, öğrenciler, askerler grubu, parti üyeleri
*Üyelerden sınırlı hizmetlerde bulunmaları istenir
*İlişkiler: zihinsel, ussal, sözleşmeli, kişisel değil.
*Tatmin duygularını, üyelerinin amaçlarına ulaşmaları için
gerekli araçları vererek doyururlar (ücret)
*Üniversiteler, vatandaşlar, hemşeriler, sendikalar
11
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Kişilerin halen üyesi bulundukları ve içinde faaliyette
oldukları gruplardır. (aile, politik, dini, sosyal gruplar, koro)
*Bireyin kendi statüsünü tanımlaması için geliştirilmiştir.
*Bir kişi aynı anda birden fazla grubun üyesi olabilir.
*Bir ailenin ferdi, okulun mezunu veya işletmenin mensubu
aktif veya pasif görevleri olabilir
*Somut ve soyut boyutu vardır
12
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Aile = bağlılık hissi, tutum paylaşımı olumlu, sigara, içki yasağı
olumsuz danışma grubu ögeleridir.
*Bireyin tutum ve davranışlarının şekillenmesinde rolü olan sosyal
unsurlardan biri.
*Birey kendisini üye olarak bağdaştırır, Birey kendisini psikolojik
olarak bağdaştırmayı arzular.
*Birey özlemlerini gerçekleştirecek hedef ve standartları edinir;
performansını değerler
*Kişinin çevresini algılamasında şekil verme işlevi görür.
*Peşin sosyalleşme, kişinin bir gruba ait davranış biçimini
uygulamasıdır.
*Birey psikolojik olarak grupla bağdaşır, kendi kendini grupla ilişkili
olarak değerlendirir.
*Birey henüz üye değildir ama üye olmak istemektedir.(şef – müdür
yardımcısı – müdür)
*Bir şefin terfi etmek istediği ve davranışlarını ona göre ayarladığı
13
müdürler grubu
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Bir amacı gerçekleştirmek için grup üyelerinin birbirlerine
olan bağımlılık dereceleriyle ilgilidir.
*Karşılıklı Etkileşim Grupları: Bir üyenin işini başarması,
diğer bir üyeye bağlı ise (montaj hattı çalışanları, basketbol
takımı oyuncuları)
*Bireysel Başarı Grupları: Üyeler, görevlerini birbirlerinden
habersiz olarak tek başlarına yapıp, tamamlamak ve başarılı
olmak durumundaysa (süper marketlerdeki satış elemanları)
14
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
I-İçsel Kaynaklar
a) Bireylerarası Çekicilik (Interpersonal Attraction)
*Fiziksel çekicilik
*Yerleşme yeri yakınlığı (komşuluk, mahalle, yakın masa)
*Yetenekler
*Benzer davranış biçimleri
*İnançlar
*Kişilik
15
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
b. Grup Faaliyetleri: Kadınların iletişim ağı; satranç
kulübü, Yurtdışındaki Türk öğrencilerin dernekleri
c. Grup Amaçları: Belli amaçların paylaşımı ve
benimsenmesi. Özürlü çocuklara yeni, iyi şartlar sağlamak
için, sakat doğumları ve düşükleri azaltmak için,
ormanları korumak için bir araya gelmek, bağış toplamak.
d. Sosyal İlişki Kurma: Kişinin eş, dost bulma ihtiyacı ile
ilgilidir. Bir gruba yeni giren kişi, grubun amacı ya da
faaliyeti ile ilgili değildir; ama buradaki insanlarla
tanışmak isteyebilir.
16
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
II- Dışsal Kaynaklar
a.Grup dışı insanların ilgisi: Kişinin belli bir gruba
dahil olanlarla tanışmak için o grup içinden biri ile
ilişki kurması. Orta sınıftan birinin, zenginlerle
tanışmak için zengin bir arkadaş edinmesi vb.)
17
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
b. Grup dışı amaçlar: Bireyin gruba girmesinin
nedeni, o gruba girince sahip olacağı statü/
prestij ile ilgili olabilir, grup üyeliğini istemese de
bazen bu gruplara girmek zorunda kalabilir.
*Makine mühendisleri odasına üye olmadan serbest
Mühendislik yapamazsınız
*Grup üyeliği paylaşılmasa da, üyelik sayesinde, grup
dışı bir amaçla isteklerin tatmin edilmesi.
18
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
1. Karşılıklı Kabul
*Bireyler kendileri hakkında konuşarak birbirlerini
tanımaya çalışırlar.
*Spor, hava, eski bir örgütsel olay vb.leri hakkında
düşüncelerini sınarlar.
*Grubun amaçları, karşılıklı tartışılır. Tartışmaları
önce çok üretken olmaz. Üyeler iyice tanınınca,
tartışmalar daha hassas konulara yönelir. (Örgütün
farklı bir politikası / yaklaşımı
gibi)
19
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
1. Karşılıklı Kabul
*Üyeler birbirlerinin tepkilerini, bilgilerini ve
uzmanlıklarını öğrenirler
*Üyeler birbirlerine ne kadar yakın / farklı
olduklarını ve güvenlerini belirler.
*Grupla ilgili beklentilerini dile getirerek, önceki
gruplarıyla kıyaslarlar. Sonuçta konuşmalar grubun
amacına ve ne iş yapacağına
yönelir.
20
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
2. İletişim ve Karar Verme
*Grup üyeleri, birbirlerini benimseyip kabul ettikten
sonra çeşitli duygu ve fikirlerini daha açıklıkla
tartışmaya başlarlar.
*Birbirlerinin zıt fikirlerine daha toleranslı bakarak,
yeni ve olumlu sonuçlar çıkartırlar.
*Tartışmalar sonunda grup amaçları belirlenir.
*Belirlenen amaçlara uygun yeni rol ve görevler
ortaya konulur.
21
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
3. Güdü ve Verimlilik
*Bireysel ilgi ve görüşler bir kenara bırakılarak, gruba
yararlı diğer noktalara bakılır.
*Grup üyeleri, birbirlerine yardımcı olarak amaçları
gerçekleştirmeye çalışırlar.
*Motive olan üyeler, daha aktif ve yaratıcı bir şekilde
çalışırlar.
*Grubun çalışması tamamlanır ve son aşamaya gelinir.
22
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
4. Kontrol ve Organizasyon
*Olgun grupta üyelerin faaliyetleri esnektir ve üyeler
kendiliklerinden çalışır, zorlama yoktur.
*Olgun grupta üyeler faaliyetlerini değerlendirir, başarı
ve eksiklerini tartışırlar.
*Grubun esnekliği, kendiliğinden görevleri üstlenme ve
kendi kendini düzeltme uzun dönemdeki başarı için
gereklidir.
*Her grup bu 4 aşamayı geçirmeyebilir. Bunları geçiren
gruplar “olgun” olurlar.
23
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Arkadaşlık kurma
*Bilgi paylaşma
*İş dışındaki tartışmalar
*Birbirini sınama
*Savunma yapma
*Tutumları ifade etme
*Normları belirleme
*Amaçları belirleme
*Görevleri tartışma
*Yardımlaşma
*Aktif çalışma yapma
*Yaratıcılık
*Bağımsız olarak çalışma
*Yeteneğe göre görev verme
*Kendiliğinden davranma
*Esnek olma
24
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
KOMPOZİSYON
BÜYÜKLÜK
GRUP BAŞARISI
NORMLAR
BAĞLILIK
25
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
Grup üyelerinin homojen/ heterojen olması ile ilgilidir.
Homojen
*Grup üyeleri benzer özelliklerdedir. (yaş, tecrübe, eğitim,
teknik beceri, kültür)
*Emir gruplarında yer alırlar,
*Benzer teknik yeteneklere sahiptirler. (hastanelerde, emir
gruplarındaki hemşireler)
*Görev basitse, katılım gerekli ise, grup görevleri
devamlılık gösterecekse, hemen müdahale gerekiyorsa,
başarılı.(itfaiye)
*Çatışma ve fikir farklılıkları azdır, iletişim ve etkileşim
rahat ve yoğun.
*Basit ortak çabayı, katılımı ve hemen girişimi gerektiren
işlerde faydalıdır.
26
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
Heterojen
*Grup üyeleri, birbirinden farklı özelliklerdedir. Verilen
görev zor ve karmaşık ise, ortak bir çaba gerekli ise
(her üye farklı sorumluluk aldığında) yaratıcılık gerekli
ise, hızdan çok, düşünüp tartışma gerekli ise
başarılıdır. (yeni ürün promosyon grupları)
*Verilen iş kompleks analizleri, yaratıcılığı
gerektiriyorsa faydalıdır. Farklı düşünce ve tartışmalar
en iyi sonuca götürür.
27
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Grup büyüdükçe, üretilen fikir sayısı azalır.
*İletişim, etkileşim karmaşıklığı artmışsa karar alma,
sonuca ulaşma güçleşir. İletişim etkileşim kanalları bir
düzene bağlanmalıdır.
*Büyük gruplarda bazı katılımcıların konuşması
kısıtlanırsa devamsızlık artar.
*Büyük gruplarda sosyal etkileşimler artarsa işle ilgili
etkileşimler azalır.
28
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Küçük gruplarda etkileşim daha sık ve düzenlidir.
*Büyük gruplarda üye sayısı arttıkça alt gruplar da
artar. (Anlaşabilenler kurar.)
*Eğer iş kısımlara ayrılır, her alt gruba bir iş
verilebilirse, alt gruplar faydalıdır.
*Eğer iş bütün olarak hareket edilmesini gerektiriyorsa
alt gruplar faydasızdır.
29
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Davranışların uygunluğunu gösteren standartlardır.
(Belli durumlarda beklenen davranışlar).
*Genelde iletişim ve karar verme sürecinde belirlenir.
Grup üyelerinin kişiliklerinin, durumun, görevin ve
grubun geleneklerinin bir kombinasyonudur.
(İşyerindeki norm, çalışanların takım elbise giymesini
gerektiriyorsa, kot giyenler uyarılır.)
*Duygulardan çok davranışları düzenler.
30
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*
1.
Normlar 4 amaca hizmet ederler:
Gurubun devamlılığını, hayatta kalmasını
kolaylaştırır
2.
3.
4.
Davranışları basitleştirir.
Üyeleri kendilerini utandıracak durumlardan korur.
Grubun temel değerlerini ve ayrıcalıklı yönlerini
bildirir.
*
Normlara uymak bazen zarar getirebilir. (Eldiven
giymek- hızlı delme makinesine
elini kaptırmak)
31
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Üyelerin gruptan ayrılmasını zorlaştırır, güdüleyerek
sürekli üye kılar.
*Bağlılığı arttıran faktörler: Homojen bir
kompozisyon; olgun bir gelişme; nispeten küçük, sık
etkileşim; amaçların açıklığı, başarı
*Bağlılığı azaltan faktörler: Heterojen bir
kompozisyon; henüz kurulmuş olma; büyük bir grup;
fiziksel ayrılık; amaç birliğinin yokluğu; başarısızlık
32AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
M.
*Yüksek grup bağlılığının sonuçları: Görevleri
başarıyla tamamlama; Bireysel tatmin; Etkileşimin
nitel/nicel açıdan yüksekliği; grup olarak düşünme
bilinci.
*Düşük grup bağlılığının sonuçları: Görevleri
tamamlayamama; üyeler arasında ayrılık, daha az
bir etkileşim; bireysel ayrılık.
33
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Eğer grup, örgüt amaçlarını paylaşıyorsa ve
verimlilik artışını destekliyorsa yararlıdır;
paylaşmıyorsa, üretim ve verimlilik azalır.
*Gizli/açık bir şekilde üretim normlarını
pekiştirirler. Verimlilikleri benzerdir.
*Tatmin olurlarsa hem kendilerini hem de işlerini
önemserler; değer verilirlerse grubun statüsü
artar.
34
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Benimsenme, kabul görme, bireysel çekicilik,
üyeler arasındaki çatışmayı azaltır, arkadaşlık,
meslektaşlık duygusunu çoğaltır. İyilik duyguları,
tatmin duyguları artar.
*Üyeleri birbirlerinin başarısından dolayı iftihar eder,
bilgileri paylaşmaktan zevk alırlar
*Üyeler birbirlerinden çok şey öğrenirlerse gelişimleri
ve başarıları artar.
*Olumsuzluk, grup normu = Düşük çıktı ve katı bir
sosyal yapı ise, teknik ve insanlar arası ilişkiler
becerileri gelişmeyebilir.
35
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
1- Komiteler ve Etkileşim Grupları:
*Yüzyüze, sürekli görüşen üyelerden oluşur.
*Klasik olarak, örgüt sorunlarının çözümünde kullanılan
yöntemlerdendir.
*Çalışmaları ve doğurduğu sorunlar, eleştirilmiştir.
*Hiçbir şey tam olarak yapılmaz.
*Kararlarda kimse sorumluluk almak istemez.
*Kimse, istediğini tam olarak elde edemez.
*Her zaman hatalı değillerdir.
36
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Grup etkileşiminin geleneksel yapısı (güç bölüşümü,
baskıcı tutum ve normlar) etkinliği azaltır.
*Tartışmalar, sorunları çözmek için değil de,
birbirlerinin fikirlerini eleştiren bir kişilik çatışması
haline dönüşebilir.
*Grup liderleri / baskıcı grup üyeleri gereksiz yere
konuşup, bağırır ve diğer üyelere katkı imkanı
vermeyebilirler.
*Hızlı ve maliyeti düşüktür
37
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*5-10 üyeden oluşan bir gruba bir konu verilerek, olası
fikir ve çözümleri alınır.
*Üyeler fikir üretmeye teşvik edilir, fikirleri
engellenmez, kesilmez, susturulmaz, eleştirilmez.
*Fikirler, sonra tekrar ele alınmak üzere bir çizelgeye
yazılır.
*Tüm fikirler bittikten sonra, bunlar birleştirilir veya
geliştirilir (eleştirilebilir).
M.38
AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
*Benimsenen fikirler bir araya getirilerek yeni görüşler
oluşturulur.
*Zaman kısıtı yoktur; önemli olan sorunun üyelerce iyi
bir şekilde anlaşılmasıdır.
*Grup lideri, sorunu herkesin anlayabileceği bir şekilde
yansıtmalıdır.
*Grupta saldırgan davranışları olan üyeleri ihtar /
tembih edebilir.
39
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
1. Grupla ilgili sorunun takdimi
2. Sessizlik içinde fikirlerin kağıda yazılımı
3. Fikirlerin belirli bir biçimde grup lideri tarafından
tahtaya yazılımı ve üyelerin geri bildirimde
bulunmaları
4. Grup tartışmaları ile fikirlerin yeniden düzenlenmesi
ve kaydı
40
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
5. Üyelerin, ortaya atılan fikirleri öncelik sırasına
koymaları ve sıralamaları
6. Grubun bu fikirleri puanlaması ve liderin bu puanları
işaretlemesi
7. Grup kararının matematiksel olarak belirlenen
sonuçlara göre ortaya çıkması ve kabulü
41
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
1. Konu seçilip, tanımlanır. Konu ile ilgili soru listeleri,
dikkatlice hazırlanır. Uzmanlardan oluşan kurul 
problem çözme grubudur.
2. Üyeler, bu formu belli bir sürede, bağımsız olarak
doldurur ve bir merkeze yollarlar.
3. Anketler merkezde toplanır, ortalamaları alınarak
analiz edilir.
4. Sonuçlar, tekrar üyelere yollanır. Üyeler, bunları
inceleyerek başkalarının verdikleri değerleri
incelerler.
42
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
5. Üyelere tekrar bir anket formu yollanır, birinciye
benzer aynısı ya da modifiye olmuş biçimi. Tekrar
değerlendirmeleri istenir. Yeni çözüm ve fikirlerini
yazarak merkeze yollarlar.
6. Merkezde tekrar istatistiki araştırmalar yapılır.4. ve
5. Aşamalar, üyeler arasında tam bir görüş birliği
oluşana kadar tekrar edilir (3-5 kez).
43
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
Etkinlik Kriterleri
Komiteler
Etkileşim Grubu
Beyin
Fırtınası
Nominal
Delphi
Grup Tekniği Tekniği
Üretilen Fikirlerin
Sayısı
Düşük
Orta
Yüksek
Yüksek
Üretilen Fikirlerin
Kalitesi
Düşük
Orta
Yüksek
Yüksek
Sosyal Baskı
Yüksek
Düşük
Orta
Düşük
Zaman-Para Maliyeti
Orta
Düşük
Düşük
Yüksek
Görev Uyuşumu
Düşük
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Kişilerarası çatışma
Potansiyeli
Yüksek
Düşük
Orta
Düşük
Tamamlama Duygusu
(Başarı hissi)
Yüksekten
düşüğe doğru
Yüksek
Yüksek
Orta
Çözüme katılım
Yüksek
Uygulan
amaz
Orta
Düşük
Grup Yakınlığının
oluşumu
Yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
44
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
45
M. AKBOLAT-SAU İşletme Fakültesi- Davranış Bilimleri Ders Notları
Download

gruplar - SABİS