KDEHU
Meslek mensupları
iftarda buluştu
İl genelindeki mali müşavirler,
BSMMMO tarafından düzenlenen
iftar yemeğinde bir araya gelerek,
meslektaşlarıyla birlikte keyifli bir
akşam geçirdi.
¶HGÐ0²+*"7
1¶/*,$AJAH0=UI=Ju
JAPEI(QNQHQ†JQJARO=DELHEç[email protected]¾AGHAĈAJEBP=NLNKCN=IuJ@=1¶/*,$AJAH0=UI=Ju¶HGÐ0Ì[email protected]=VuN
>[email protected] $A?AJEJ =¾uHuĈ GKJQĈI=OuJu U=L=J 0***,
=ĈG=Ju DIAP %EGIAP 0ÌJIAV ļ([email protected]çEIEVE EJO=JE
@AçANHANEIEVE >ENHEG RA >AN=>ANHEçEIEVE [email protected]çEIEV
IÐ>=NAGN=I=V=J=UuJ@=@Ð[email protected]çQIQV>QEBP=N
KNC=JEV=OUKJQIQV@= OEVHANHA >EN =N=U= CAHIAJEJ IQPHQHQç[email protected]
1KLHQIH=N@=QVH=ĈI=GÐHPÐNÐJÐJUANHAĈIAOEE¾EJDANGA-
QNO= 0AN>AOP *QD=OA>A?E *=HE *ÐĈ=RENHAN ,@=Ou†J?=
Ġ0***,
*ANEJKO 1=NEDE 1NAJ îOP=OUKJQ 0KOU=H
[email protected]=N@Ð[email protected](=IQGQNQIRAGQNQHQĈH=NuJ PAIOEH?EHANE [email protected] [email protected] K@=H=NuJ
UÌJAPE?ERA>[email protected]AG=PuHuIuUH=CAN¾AGHAĈAJEBP=N=
IAOHAGIAJOQLH=Nu@=>ÐUÐGEHCECÌ[email protected]***,6Ì-
(=IQGQNQIRAGQNQHQĈPAIOEH?EHANEEHAOEREHPKLHQIÌNCÐPHANEJEJUÌ[email protected]=VuN>[email protected]çQEBP=N
KNC=JEV=OUKJQJ=I=HEIÐĈ=RENHAN=EHAHANEUHA>[email protected]
22
1"**27æ201,0"6)¶)
HA U=GH=ĈuG >Q¾QG IEHUKJ 0QNEUAHE ÐHGAIEVA OuçuJI=G
VKNQJ@[email protected]&ćî[email protected] 1ÐNGIAJ >ÌHCAHANEJA [email protected]=Nu OKJQ?Q @= KJH=N?=
1ÐNGIAJÌH@ÐNÐH@Ð[email protected][email protected][email protected]
>EJ?ER=Nu1ÐNGIAJOuJuNG=LuIuV=@[email protected]¶HGAIEVE
UÌJAPAJHAN>QR=DĈAPEJOKJ>QHI=OuE¾EJPÐI>[email protected]=N
G=NĈuOuJ@==?EHAJJAP>[email protected]@@APGÐHPÐNÐ[email protected] Ì[email protected] QV=G >EV KHI=Uu >=Ĉ=N=>[email protected]çEIEVDAL>AN=>AN>[email protected]@[email protected]=>[email protected]çEIEV>EN?KçN=BU=@=U=Ĉ=U=>EHIAGÐ[email protected]***,
=ĈG=Ju0ÌJIAVGKJQĈI=OuJuJOKJQJ@=@=RAPHANEJAG=PuH=JPÐIIEO=łNHANEJAPAĈAGGÐ[email protected]ÌVÐ1¶/*,
$AJAH0=UI=Ju¶HGÐ0ÌJIAV†A>uN=GPuîBP=NKNC=JEV=OUKJQ=¾[email protected]@[email protected]=IAPPE
0***,=ĈG=JuDIAP%EGIAP0ÌJIAV,@=†JuJUÌ[email protected]
GQNQHQÐUAHANEEHAGKJQGH=NuG=Lu@[email protected]
OEJÐVANEJA@ÐĈAJOKNQIHQHQGH=NuUANEJACAPENIAOECANAGEUKNQ=UuJCÐVAHHEç[email protected]çANEJECÐJEHAOuJuNHuPQPI=U=N=GD=U=PuIuVuJDAN@Ì[email protected]@E
“HOŞGÖRÜ EN İYİ DİNDİR”
îOHºIuJLNAJOELKH=N=G=BBuOARCEUEDKĈCÌNÐUÐRAQVH=ĈI=UuPAN?EDAPPEçEJERQNCQH=U=J0***,=ĈG=Ju0ÌJIAVĈÌUHAGKJQĈPQġļ%KĈCÌNÐ@ÐJU=IuV@=GEGÐHPÐNHANEJ
VAJCEJ ¾AĈEPHEHEçEJE [email protected] >E¾EIHANEJE RA EJO=J KHI=JuJ
UKHH=NuJuG=>QHAPIAG>QJH=N=O=UCuCÌOPANIAG>QJH=NuJ
@AçANEJE>EHIAGPEN%KĈCÌNÐU=HJuV?==DH=GE>ENCÌ[email protected]çEH=UJuV=I=J@=OEU=OERADQGQGE>ENCANAGHEHEGPEN=NuĈu
KH=J=GHuGuH=JDKĈCÌNÐ>=NuĈGÐHPÐNÐJÐJO=R=ĈGÐHPÐNÐUHA
[email protected]çEĈPENIAOEJAG=PGu@=>QHQJQN3E?PKN%QCK†JQJ@=
@[email protected]çECE>Eĺ%KĈCÌNÐ[email protected]@EN†ENPKLHQI@=@=U=JuĈI= RA DKĈCÌNÐ R=NO= >ENAUHAN =N=OuJ@=GE EHEĈGEHAN @=D=
¾KG =NP=N 3A >ENAUHANEJ >EN>ENHANEJA KH=J CÐRAJHANE @=D=
@=>ÐUÐNRACAHEĈENQ@=PKLHQI=G=PGuO=çH=N‡
“BU VAHŞET SON BULMALI”
([email protected]=IuJ@=ļ+AU=VuGGE,[email protected]çQ†@[email protected]=OuUH=&ćî!?=JEHANER=DĈE?AEJO=J
[email protected] @EUAJ 0***, =ĈG=Ju 0ÌJIAV OÌVHANEJEĈÌUHAOÐN@ÐN@Ðġļ6=Ju>=ĈuIuV@=GEO=R=ĈJA@AJEU-
[email protected]***,=ĈG=JuDIAP%EGIAP0ÌJIAVGKJQĈI=
U=L=N=G@=RAPHANEJAG=PuH=JPÐIIEO=łN
RAIAOHAGP=ĈH=NuJ=PAĈAGGÐNAPPE
23
1"**27æ201,0"6)¶)
Download

Meslek mensupları ftarda buluştu