KDEHU
Başkanlar Kurulu’nda
mesleki konular [email protected]
1¶/*,†QJ=ĈG=JH=N(QNQHQ1KLH=JPuOu,@==ĈG=JH=NuJuJG=PuHuIuUH=
JG=N=†@=CAN¾AGHAĈPE
TÜRMOB’un 75. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Oda Başkanlarının
katılımıyla Ankara’da gerçekleşti.
BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet
Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Uçar’ın da hazır bulunduğu
toplantıda mesleki konular masaya yatırıldı.
1¶/*, $AJAH =ĈG=Ju 6II +=EH 0=JHu PKLH=JPuJuJ
=¾uHuĈGKJQĈI=OuJ@=IAOHAGEGKJQH=NH=EHCEHE¾=HuĈI=H=N=
@Aç[email protected] ÌJ?A @ÐJU=@= RA 1Ð[email protected] U=Ĉ=J=J AGKJKIEG RA OEU=OE CAHEĈIAHANE @Aç[email protected]@E 0=JHu ļ!ÐJU=@=RAGKIĈQÐ[email protected]=Ĉ=J=JH=NuJU=JOuI=OuKH=N=G
OA¾EI@Ì[email protected]>QCÐJAG=@=NCÌNÐHIAIEĈ>ENGQPQLH=ĈI= [email protected] 0A¾EI OKJQ¾H=Nu =¾[email protected] RA CÌN@ÐG GE
Ð[email protected]=ĈuDKĈCÌNÐEĈ>ENHEçERAÌVRANEEOPAJEUKN
QCÐJ CAHEĈIEĈ PKLHQI KH=N=G [email protected][email protected]@uçuIuV ÐHGAHANA
>=GPuçuIuV@[email protected]=OEGÐHPÐNÐJÐ[email protected]çQJQ
CÌNÐUKNQVQGÐHPÐNÐJ>[email protected]@A=NPuGUANHAĈIAOEH=VuI
!AIKGN=PEG [email protected] >ENAUHANEJ @AIKGN=PEG @AçANHAN
GKJQOQJ@=>EHEJ¾[email protected]Ð[email protected][email protected] APGEJ >EN NKH KUJ=N ÌUHAHEGHA >ENAUHANEJ RA @=D=
[email protected]@[email protected]@ÐĈIAUAJ
[email protected]çANHANAAçEHEIHANARA@=RN=JuĈG=HuLH=NuJ=G=NĈu
>EN O=RQJI= IAG=JEVI=Ou CAHEĈPENIAOE AJCAHHAJEN (uO=?=Ou @AIKGN=PEG UÌ[email protected] G=NĈuP CÌNÐĈHANA @=D=
DKĈCÌNÐHÐRAPKHAN=JOHu@[email protected]=H>=NuĈuJO=ç[email protected]=PEGGQNQIRAGQN=HH=NuJDÐGÐI
OÐN@ÐçÐ>[email protected]ÌJAPEIEJEJKNP=U=¾uG=NuH=>EHIAOE=J?=G>[email protected][email protected]ÐIGÐJKH=>EHA?AGPEN
[email protected]¾[email protected]>[email protected]çQIQV>Q@Ì[email protected]=ĈuJuJPKHAN=JOuJDKĈCÌNÐJÐJ>=NuĈuJJAG=@=NÌJAIHE
[email protected]çQDANGAOP=N=BuJ@[email protected]=JH=ĈuH=>EHOEJ
GENEL MESLEKİ DEĞERLENDİRME
[email protected]=IuJ@=>ENÌJ?AGE
>=ĈG=JH=NGQNQHQPKLH=JPuOuJ@=J>QU=J=U=LuH=J¾=HuĈI=H=NPKLH=JPuH=N¾=HuĈP=UH=NBKNQIH=NRAGKJBAN=JOH=ND=GGuJ@= >EHCE [email protected] (KJQĈI=OuJ@= IAOHAGE OKNQJH=N= @=
14
1"**27æ201,0"6)¶)
OKNQJH=NuIuVu¾Ì[email protected][email protected](KJQĈI=OuJuJOKJQJ@=ĺEHENGEĈEHEG(=JQJ1=O=NuOu1=OH=çu†D=GGuJ@=
@= GKJQĈ=J 0=JHu ļEHENGEĈEHEG IÐAOOAOAOEJEJ U=O=H >EN
@Ð[email protected]çQJQDALEIEV>EHEUKNQV¤ÐJGÐ
>QCÐJ >EHENGEĈEHEG IÐAOOAOAOE ADEH [email protected] @AçEH QJQJ
E¾EJ>EN@Ð[email protected][email protected]çNQ6EJA,@=H=NuIuV@=J CAHAJ ÌJANEHAN @KçNQHPQOQJ@= [email protected]çuIuV
N=LKN@=HAP=G=JHuçu†J=CÌ[email protected]@[email protected]
SÖNMEZ’DEN KURUMLARA
AÇIK ÇAĞRI
1KLH=JPu ,@= =ĈG=JH=NuJuJ OuN=OuUH= OÌV =H=N=G CÌNÐĈ
RAÌ[email protected]=IAPPE0***,=ĈG=JuDIAP%EGIAP0Ì[email protected]
QUCQH=JI=GP= KH=J *=HE 1=PEH OÐ[email protected] G=IQ GQNQI
RA GQNQHQĈH=NuJ ÌVAHHEGHA @A !!(†JuJ >Q P=NEDE @EGG=PA
=HI=OuCANAGPEçEJE>AHENPANAGļOHuJ@=1AIIQV=UuPÐ[email protected]>KĈ=HPuHI=HuUNu?=%=VEN=JRA1AIIQV>[email protected]
@A>[email protected]ÌUHAHEGHA1AIIQV=UuJuCAN¾AG>EN
I=HE P=PEH KH=N=G CA¾ENIAIEV IÐIGÐJ KH=?=GPuN‡ @[email protected]
0***,=ĈG=Ju0ÌJIAVIAOHAGIAJOQLH=NuJuJUAJE
RANCEIÐBAPPEĈHANEG=NĈuOuJ@=>=OGu=HPuJ@[email protected]=NuJu>Q
GKJQ@[email protected]çuJu@=>AHENPPE0ÌJIAVļ*AOHAçEIEVEJ¾ÌVÐHAIAUAJPÐIOKNQJH=Nu>EVIAOHAGIAJOQLH=NuJu 0*** ,@=H=Nu LH=PBKNIQ =N=?uHuçuUH= ĺEN 0AO @A
0AJ 3AN† [email protected] EIV= G=IL=JU=OuJu @ÐVAJHAIAUA IA?>QN
>uN=GIuĈPuN 0KJ @=GEG= QUCQH=I=H=NuJ@=J R=VCA¾EHIAOE
CANAGHEHEçE RA =JC=NU=H=N= OKJ RANEHIAOE ¾=çNuIuVu DAL
>EN =çuV@=J @EHA [email protected]çEIEV EIV= G=IL=JU=IuV= PÐI
IAOHAGP=ĈH=NuIuVu @=D= B=VH= @AOPAG RANIAUA @=RAP [email protected][email protected][email protected]
DIAP%EGIAP0²+*"7
Oda Başkanı
[email protected]$AJAH=ĈG=J0=JHuļ$AN¾[email protected]çEIEV¾=HuĈI=H=N=AçEPEIHANAPKLH=JPuH=N=N=çIAJIAOHAGEOKNQJH=NuIuV=V=H=?=ç[email protected]>ENG=NPKLQCE>[email protected]>ÐUÐUKN
¤ÌV@ÐçÐIÐV OKNQJH=NuJ UANEJA DAIAJ UAJEHANE CAHEUKN
EVJAG=@=N¾=>[email protected]@AHEIIAOHAçEIEV>ÐPÐJ
@ÐJU=@=OKNQJÐNAPAJ>[email protected]ÌINÐIÐV
>KUQJ?= IAOHAGE OKNQJH=NH= G=NĈu G=NĈuU= G=H=?=çuV EVEI 1¶/*, RA ,@=H=N KH=N=G CÌNAREIEVĢ R=N KH=J OKNQJH=Nu¾ÌVIAGCAHA?AGOKNQJH=N=G=NĈuPA@>EN=HI=GRA
ÌNCÐPOAHU=LuIuVH=>EN=V@=ÌVRANEIEVEKNP=U=GKU=N=G>Q
15
1"**27æ201,0"6)¶)
Download

Başkanlar Kurulu`nda meslek konular I=O=U= [email protected]