J|Uú
Göklerdekilerin
$ÌVU=ĈH=Nu
,JH=N>EN>ENHANEJEDE¾[email protected]
[email protected]@AJ*"%*"[email protected]*"*,
1uLGuQNO=Hu/"ć1EHA!ANOEIHE/ć,CE>E
¤[email protected]=R=ĈuNGAJĈADEP@ÐĈIÐĈPÐEHGEGEOE0KJN=(QNPQHQĈ0=R=Ĉu†J@=
@EçANEGEOE([email protected]=NuE¾EJÌ[email protected]=ĈADEPKH=N=GANIEĈHANCÌGUÐVÐJA¾[email protected]
,KJQNHQ>[email protected]=JH=NuJCÌ[email protected]=ĈEHGGAVCÌGUÐVÐ[email protected]ÌNÐH@Ð
¾KGÐVÐHÐ[email protected]
0=NuO=¾HuI=RECÌVHо=GI=G¾=GI=G>[email protected]=JH=PPuçu
@Ð[email protected],/2+)/&EHAQç[email protected]
, $=VE -=Ĉ=†JuJ "*-"/6)î01)"/ @[email protected]çE @ARHAPHAN PKNQJH=NuJu EGEUA [email protected]
ENEHANE>QR=P=JuJ>ENG=NuĈPKLN=çuE¾EJÌHÐNGAJ>[email protected]=JHuAILANU=HEOPHANAI=Ĉ=KHIQĈPQ
$Ì[email protected]>QJ@=J@=D=¾KG=ç[email protected][email protected]
=JEHANAG=PEHHANA>ÌHÐ?ÐHANA?=JEG=PEH>ÌHÐ?Ð@[email protected]?AOAPHANEÐ[email protected]ÐGO>ENU=Ĉ=IOÐNAJO=PuHIuĈH=NuOEU=OECAHA?AG>AGHAUAJHANEKUDAO=>uU=L=JH=NuCÌNIAG@=D=¾KG=çH=PuUKN
Smmm. Hamdi LİMAN
=OuJ6=UuJRA%=HGH=îHEĈGEHAN
(KIEOUKJQ¶UAOE
[email protected]
ENG=NuĈPKLN=çuE¾EJ>QR=P=J=?=JuJuRANAJHANPANÌNHAO=R=ĈP=C=VEKH=JH=N
[email protected]>EN@=R=@[email protected]=NCuH=JuUKNH=N>QKJH=Nu@=D=¾KG=çH=PuUKN
UuHOÐNIÐĈ>QO=R=ĈP=+)/&+æ)!&æ&[email protected]=OuJ=
@=D=¾KG=çHuUKNH=N
GÖKLERDEKİ ŞEHİTLER! SADECE
SİZLER Mİ AĞLIYORSUNUZ?
(Ì[email protected]=HG=NGAJć"%î10¶)"6*+†uIuVuJ?AJ=VAOE
¾KGG=H=>=HuGPu
ļćADEPHAN ²HIAV 3=P=J ÌHÐJIAV‡ @EUA >=ç[email protected] GKIĈQ GÌ[email protected]
[email protected] CAHAJHAN $A¾ANGAJ Ì[email protected] =H >=UN=ç= O=NuHu P=>QPQ OAH=I
@[email protected]ÐIGKIQP=JH=Nu
ŞİMDİ Mİ.?
[email protected][email protected]=J=H=NuJ=ç[email protected]çuRA>ÐUÐG>EN?AO=NAPHAUKHD=NEP=Ou¾[email protected]
=ĈP=OÌ[email protected](î))"/Ġ
CE>[email protected]=NUQNPOARANHANEJ¾[email protected]çuHE>KĈ
@ÌJAGHAN@Ì[email protected]>QOÌ[email protected]çQJQ>[email protected] 64
1"**27æ201,0"6)¶)
(=PEHHANEJ >=Ĉu RA KJQJ ?AUH=J @ANEHE GKHPQGH=N@= KPQN=J
U=RQGHQH=Nu¾KGIQPHQH=N
ļćADEPHAN²HIAV3=P=JÌHÐ[email protected]>=çuN=JH=N
0"0î+î¤&(/*&6,/0î7$²()"/!"(îć"%î1)"/
æ)6&+æ)6&+
¤¶+(¶î7!",6¶7()*!&
6¶/"æî*î7î1¶/((¶/1!î6"/"(î(î6"
²)*"6"¤)&ć+)/
$A¾ANGAJ 0¶)"6*+uIuVuJ P=>QPQ OAH=I @QN=JH=N %î¤
“Bu yazımı yıllar önce yazmıştım. Maalesef hiçbir şey değişmedi.
Acılar aynı acılar. Değişen tek şey “BİZİ ALDATTILAR” diyenler…”
PÜLÜMÜR’ÜN YAŞSIZ KADINI
-ÐHÐIÐN†ÐJ>EN@=çGÌUÐ[email protected]ÌN@ÐIKJQ
[email protected]>ENCEVCE>ECÐH@Ð
([email protected]@EGÌUHÐ[email protected]ÐV
6ÐVÐJA>=GPuI>ENCEVCE>ECÐH@Ð
[email protected]@A
ENOKHIQĈGN=HHuçuJ
([email protected]@AJD=NI=JEOEÐ[email protected]
[email protected]>EN0AH¾[email protected]
EN"[email protected]>EN(ÐNP†PÐ
EN1ÐNG
[email protected]>ENCEVCE>ECÐH@Ð
([email protected]>[email protected]?=
1KVHQGÌUUKHQJ@=OÐNÐUANAGAPAçEJE
AJEPAGCÌVHÐO=N=UuJ=CÌPÐN@Ð
(ÌUU=LuOuGQHÐ>AOEJEJ
7=I=JuKJ@[email protected]>AJ
6EPEGV=I=JH=N=KJ@=ANEĈPEI
"JOKUHQUKGOQHHQçQJPKLN=G@ÌĈAHEO=N=UuJ@=
ENP=¾CE>E>[email protected]ÐNGEUAHEHEçEI
¶)"+1" "3î1
65
1"**27æ201,0"6)¶)
Download

Göklerdekilerin $ÌVU=ĈH=Nu