SMMM stajyerleri
G=DR=HPu@=>QHQĈPQ
î[email protected][email protected][email protected]>Q=@=UH=Nu0***,0P=FUAN"çEPEIERA!AJAPEIE
([email protected]=DR=HPu@=>QHQĈPQ
HAGIAJOQ>Q=@=UH=NuIuVH=UKçQJEĈPAILKOQJQJRANIEĈ
[email protected]çQOPNAOE>EN=VKHOQJGAJ=N==PI=GRA>ENHEGPACÐVAH
>END=BP=OKJQCA¾ENIAGE¾EJ@Ð[email protected]çQIQV>Q
KNC=JEV=OUKJ=G=PuH=JPÐIGQNQHÐUAHANEIEV>=ĈP=KHI=G
ÐVANAGKIEOUKJ>=ĈG=JH=NuIuV=RAIAOHAGP=ĈH=NuI=PA
ĈAGGÐ[email protected]@[email protected]
İl genelinde stajı devam eden meslek mensubu adayları, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası (BSMMMO) Stajyer Eğitimi
ve Denetimi Komisyonu’nca organize edilen kahvaltıda buluştu.
0***,0P=FUAN"çEPEIERA!AJAPEIE(KIEOUKJQ=Ĉ
G=Ju2IQP"GE?EGKJQĈI=OuJu>QPÐNKNC=JEV=OUKJH=N@Ð
VAJHAIAUA ÌJÐIÐ[email protected] OÐNA¾PA @A @AR=I [email protected]?AGHANEJE
>[email protected][email protected]@u
0
*** OP=FUANHANEJEJ UKçQJ G=PuHuI CÌ[email protected]çE
G=DR=HPu KNC=JEV=OUKJQJ@= 0***, (QNQH
¶UAHANERAGKIEOUKJ>=ĈG=JH=Nu@=D=VuN>QHQJ
@Q #=PED 0QHP=J *ADIAP QHR=Nu†J@= >QHQJ=J
=BALANAOP†PA 1"0*"/ *ANGAV 6ÌJAPEI (QNQHQ ¶UAOE
*AOQP 1KL?Q†JQJ @= G=PuHuIuUH= CAN¾AGHAĈAJ G=DR=HPu
LNKCN=IuJ@=GKJQĈ=J0***,0P=FUAN"çEPEIERA!A
JAPEIE(KIEOUKJQ=ĈG=Ju2IQP"GE?EGKIEOUKJKH=N=G
@Ð[email protected]çAG=PuHuICÌOPANAJPÐIIAOHAGP=Ĉ
H=NuJ= RA IAOHAG IAJOQ>Q =@=UH=NuJ= PAĈAGGÐN [email protected]
ļ*=HEIÐĈ=RENHEGIAOHAç[email protected]=Nu
RA=@[email protected]¾=UKçQJ>ENPAI
LK@=¾=HuĈuUKN*AOHAGPAGEUKNCQJHQGRAUKçQJHQçQOKO
U=H =GPEREPAHANHA >EN=V KHOQJ =PI=U= ¾=HuĈuUKNQV *AOHAG
IAJOQLH=NuKH=N=G,@=IuV=>=ç[email protected][email protected]
61
*/1+î0+
Download

SMMM stajyerleri kahvaltıda buluştu