T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
: 13653518-573.01[573.01]/E.169929
29.12.2015
Konu : L/2015-2 GENELGE
DAĞITIM YERLERİNE
TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince;
I- Teşebbüsümüze ait limanlardan hizmet alan şirketlerin mevcudiyetini korumak ve yeni müşteri
talepleri oluşturmak, ticari ilişkileri artırmak, kaliteli ve sürekli hizmet vermek amacıyla,
01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arası;
1- İthalat, ihracat veya transit rejimine tabi, general kargo veya dökme katı ( iş sahiplerine ait
mekanik vasıta ve tesislerle yapılan yükleme/boşaltma ve proje kargo yükler hariç) eşyalara
verilecek yükleme/boşaltma hizmeti ücretlerine tonaj taahhüdünde bulunulması ve sözleşme
yapılması koşuluyla indirim uygulanacaktır. İndirim ek skala doğrultusunda yapılacak ve bu
indirimden tüm istek sahipleri ( gemi acentesi, yük acentesi, eşya sahibi, ithalatçı veya ihracatçı
firmalar vb.) yararlanabilecektir. Yapılacak sözleşmede belirtilen taahhüdün gerçekleşmemesi
halinde, gerçekleşen tonajın karşılığındaki skala ücreti uygulanacaktır. İndirim, teminat mektubu
alınması halinde ilk tondan itibaren, teminat mektubu alınmaması halinde ise taahhüdün
gerçekleştirildiği tonajdan itibaren yapılacaktır. İlk tondan itibaren oluşacak indirim ücreti karşılığı
tutarı ise daha sonra gelecek eşyaya verilecek hizmet ücretlerinden mahsup edilecektir.
Sözleşme süresi içerisinde limanların özelleştirme kapsamında devredilmesi durumunda, sözleşme
devir tarihinde (dahil) sona erecek olup, bu tarihe kadar gerçekleştirilen ton için günlük/yıllık oran
uygulanarak ücretlendirilecektir. Bu hüküm yapılacak sözleşmelerde yer alacaktır.
2- Konteyner Yükleme/Boşaltma hizmeti;
a) İzmir limanında;
- Dolu konteynerin gemiden boşaltma hizmeti ücreti, 90-ABD Doları/adet,
- Dolu konteynerin gemiye yükleme hizmeti ücreti,
85-ABD Doları adet,
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi için:Osman GÜRBÜZ
Büro Şefi
Telefon No:(312) 309 05 15-1361
1/6
T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Haydarpaşa Limanında; Konteyner Yükleme/Boşaltma hizmeti;
- Dolu konteynerin gemiden boşaltma hizmeti ücreti, 90.-ABD Doları/adet,
- Dolu konteynerin gemiye yükleme hizmeti ücreti 85.-ABD Doları/adet,
olarak uygulanacaktır.
3- İzmir Limanında; General Kargo eşyaların gemiye yükleme ve boşaltma hizmetlerinde;
işletmece uygun görülmesi halinde eşya sahibi yada acenteleri tarafından hariçten temin edilecek
vinç kullanılarak yapılması halinde, yükleme ve boşaltma hizmeti ücreti 4,5.-$/ton olarak
uygulanacaktır.
4 -Tüm limanlarımızda;
Boş konteyner ISPS hizmeti ücreti 1.50. ABD Doları
Olarak uygulanacaktır.
5- Haydarpaşa limanında tam tespiti yapılan konteynerlere verilecek, konteyner içerisi doldurma
- boşaltma ve terminal hizmeti ücretlerine (Muayene hariç olmak üzere) % 20 oranında,
İndirim yapılacaktır.
6- Ardiye Hizmetleri
a) TCDD Liman Hizmetleri Tarifenin İzmir limanına ait 3.3.3/K-3 tablosunda yer alan ;
Limana boş gelen konteynerlere 10 gün,
Gemiden boş gelen ve limanda içi doldurulup gemiye dolu yüklenen ihraç konteynerlerde;
boş konteyner için 10 gün ardiye muafiyeti ve konteyner doldurulduktan sonra da dolu
konteyner için 5 gün,
Karadan boş gelen ve limanda içi doldurulup gemiye dolu yüklenen ihraç konteynerlerde;
boş konteyner için 10 gün ardiye muafiyeti ve konteyner doldurulduktan sonra da dolu
konteyner için 5 gün,
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi için:Osman GÜRBÜZ
Büro Şefi
Telefon No:(312) 309 05 15-1361
2/6
T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Gemi ile dolu gelen ve limanda içerisi boşaltılan, daha sonra limanda içerisi doldurulup,
gemiye dolu yüklenen ihraç konteynerlerde; boş konteyner için 10 gün ardiye muafiyeti ve
konteyner doldurulduktan sonra da dolu konteyner için 5 gün,
İthal dolu konteynerin vagonlarla sevk edilmesi halinde, ardiye hizmetlerine 1 (bir) gün,
Ardiye muafiyeti uygulanacaktır.
b)TCDD Liman Hizmetleri Tarifenin Haydarpaşa limanına ait 3.3.3/K-1 tablosunda yer alan ;
Limana gelen boş konteynerlere 10 gün/adet,
Limana kara veya denizyoluyla dolu gelen ve limanda içerisi boşaltılan konteynerin, limanda
içerisinin doldurulması halinde, boş konteyner ardiye muafiyeti 10 gün/adet olarak
uygulanacak olup, bu konteynerin dolusuna da 5 gün/adet,
Limana kara yoluyla boş gelip, içerisi limanda doldurulan konteynerin, boşu için 10
gün/adet, bu konteynerin dolusuna 5 gün/adet,
Ardiye muafiyeti uygulanacaktır.
7-TCDD Liman Hizmetleri Tarifenin İzmir Limanınına ait 3.2.3/T-2 tablosunda yer alan
Limanda içerisi doldurulan konteynerlerden;
-20' konteyner içi dolum ücreti 110.- ABD Doları/adet,
-40' konteyner içi dolum ücreti 180.- ABD Doları/adet,
olarak uygulanacaktır.
8 - Haydarpaşa ve İzmir Limanında Tekne ve Yatlar için, TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 2.1.4/PLM-2 ve 2.2.3/B tablosunda yer alan ücretler alınmayıp,
- Barınma İçin; 4.- ABD Doları /gün/metre,
- Palamar için (bağlama+çözme); 2.- ABD Doları /metre,
ücret alınacaktır.
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi için:Osman GÜRBÜZ
Büro Şefi
Telefon No:(312) 309 05 15-1361
3/6
T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
9 - Haydarpaşa limanında; araç ve / veya konteynere verilecek X-Ray Hizmeti karşılığı olarak "Harici Kontrol Hizmeti" adı altında 20.-ABD Doları / adet ücret alınacaktır.
10-TCDD Liman Hizmetleri Tarifenin İzmir limanına ait 3.1.3/YB-4 tablosunda yer alan ;
Tekrar sevk dolu konteynerlerin;
Yükleme hizmet ücreti 55.-ABD Doları/adet,
Tahliye hizmet ücreti 55.-ABD Doları/adet,
olarak uygulanacaktır
11- İzmir Limanında;
- Proje Kargo eşya yükleme/boşaltma hizmet ücreti; hizmetin liman işletmesi vinç, ekipman ve
personeli ile yapılması halinde 15.- ABD Doları/ton olarak uygulanacaktır.
- Proje Kargo eşyaların gemiye yükleme ve boşaltma hizmetlerinde; işletmece uygun görülmesi
halinde eşya sahibi yada acenteleri tarafından hariçten temin edilecek vinç kullanılarak yapılması
halinde 10 ABD Doları/Ton olarak uygulanacaktır.
12- İzmir Limanında Proje kargo yüklerin terminal hizmet ücreti; 8.-ABD Doları/ton, olarak
uygulanacaktır.
13- İzmir Limanında; proje kargo yüklere uygulanan ardiye ücreti;
- İlk 5(beş) gün için, 2.50.- ABD Doları/ton/gün,
- 6. Gün ve sonrası için, 5.- ABD Doları/ton/gün,
olarak uygulanacaktır.
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi için:Osman GÜRBÜZ
Büro Şefi
Telefon No:(312) 309 05 15-1361
4/6
T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14- İzmir limanına ait 3.3.3/A-1 tablosunda yer alan,
- CFS istasyonuna alınan eşyalardan; ithal, ihraç ve transit rejimine tabi eşyalar için ardiye
hizmeti ücreti 5 ABD Doları /gün/ton,
- General Kargo eşyalardan; ithal, ihraç ve transit rejimine tabi eşyalar için ardiye hizmeti ücreti 2 ABD Doları /gün/ton,
olarak yeniden belirlenmiştir.
15-TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 4.1.2 Yolcu Hizmetleri Tarifesi Tablosunda
belirtilen hizmetler;
- İzmir Limanında; Yurt dışından gelen yolcu -turist için 1 ABD Doları/adet,
Yurt dışına çıkan yolcu- turist için 3 ABD Doları/adet,
- Haydarpaşa Limanında; Yurt dışından gelen yolcu -turist için 5 ABD Doları/adet,
Yurt dışına çıkan yolcu- turist için 5ABD Doları/adet,
olarak alınacaktır.
16 -TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 4.3.2 Tartı Hizmetleri Tarifesi tablosunda belirtilen
hizmetler için tüm limanlarımızda tartı başına 1,5 ABD Doları/adet ücret uygulanacaktır.
17 - 2016 yılı için Tarife kitabı satış bedeli 80,00-TL ile abonelik bedeli 70,00-TL. dir.
II- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 1.3.9 Tarife Ölçüleri ve Miktarın Tayininin 1. maddesi
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
1 - Gemiye ilişkin hizmetlerin ücret tahakkukunda; gemilerin tonilatolarını ölçme uluslararası
sözleşmesi (International Convention on Tonnaqe Measurement Of Ships 1969) gereğince
düzenlenen tonaj sertifikalarındaki değerler, International Conventioan Tonnage Measurement Of
Ships anlaşmasına üye olmayan ülke gemilerinin gros tonilatolarının tespitinde Closed Shelter
Deck ölçümüne göre düzenlenen ve daha büyük GT değerini veren tonajı ve dahili/kabotaj hattında
çalışan gemilerin, ulusal tonaj ölçüm esaslarına göre verilen tonaj sertifikaları değerleri esas
alınacaktır.
Tekne ve yatların barınma ve palamar hizmet ücret tahakkukları metre (boy) üzerinden
yapılacaktır.
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi için:Osman GÜRBÜZ
Büro Şefi
Telefon No:(312) 309 05 15-1361
5/6
T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
III. Bu genelge 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
IV. Bu genelgenin I. maddesi 31.12.2016 tarihinde sona erer. Ancak, limanların özelleştirme
kapsamında devredilmesi durumunda, devir tarihi (dahil) itibarıyla I. Madde iptal edilecek olup,
bu hizmetler için tarifesindeki ücretler uygulanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ömer YILDIZ
Genel Müdür
Ek : 2 Adet Skala Yazısı.
Dağıtım:
Gereği:
Bilgi:
-XI-T DAĞITIM LİSTESİNE
-M DAĞITIM LİSTESİNE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi için:Osman GÜRBÜZ
Büro Şefi
Telefon No:(312) 309 05 15-1361
6/6
Download

TCDD L/2015-2 Genelge Liman Hizmetleri Tarifeleri.