8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7
13-
42-
www.fenokulu.net
5-
7-
8-
6-
www.fenokulu.net
9Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler
verilmiştir.
• K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya
çeviriyor.
• L çözeltisine fenolftalein damlatılınca pembe rengi
alıyor.
• M çözeltisi hiçbir renk turnusol kağıdına etki
etmiyor.
Verilen özellikler dikkate alınarak hazırlanan pH
değeri tablosu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
10-
Yukarıdaki sıvıların içerisine Mavi turnusol kŞğıdı
daldırıldığında turnusol kŞğıdının son rengi nasıl
olur?
A. Asit ve baz çözeltileri kullanırken dikkatli
olunması gerektiğini
B. Asit ve baz bulaşmalarında su ile yıkama ve
seyreltmenin etkili bir tedbir olduğu
C. Yaygın olan asit ve bazlar arasındaki nötrleşme
tepkimelerini
D. Sanayide havaya bırakılan gazların su buharı ile
tepkimeye girerek asit yağmuru oluşturduğunu
12-
Derinkuyu ve Acıgöl ilçelerindeki çeşme sularında bulunan
Ca+2 ve Mg+2 miktarları grafikteki gibidir. Grafiği
inceleyen Derya hangi yorumu yaparsa yanlış olur?
A. Derinkuyu’daki çeşme suyu Acıgöl’deki çeşme
suyundan serttir.
B. Acıgöl’de diş ve kemik gelişiminde daha az problemle
karşılaşılabilir.
C. Derinkuyu’daki çamaşır makinelerinin elektrik tüketimi
daha fazla olabilir.
D. Acıgöl’de musluk ve çaydanlıklarda daha az tortu
birikir.
13-
11-
Sanayi bölgelerinde fosil yakıtları kullanımı havaya
verilen gazlardan dolayı asitli yağmurlara neden
olmaktadır.
I. N02
II. S02
III. Cl2
Bu gazlar verilenlerinden hangileri olabilir?
A. Yalnız I
Öğretmen fen ve teknoloji dersinde sınıfa şekildeki
B. Yalnız III
poster ile geliyor. Bu posteri kullanarak öğretmen
C. I ve II
aşağıdakilerden hangisini öğretmeyi amaçlamaktadır? D. II ve III
www.fenokulu.net
14Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Suyun sertliğinin giderilmesi klorla yapılır
B. Suda H+ ve OH- iyonlarının artması suyun
sertliğini artırır.
C. Sert sular sabunun kir çıkartma etkisini azaltır
D. Sert su tüketimi kemik gelişimine katkıda
bulunmaz
15X: Tatları ekşidir.
Y: Turnusol kağıdına etki etmez.
Z: Ele kayganlık hissi verir.
Buna göre; X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden
hangileri olabilir?
16-
dönüşmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A. Sadece I numaralı şişede kırmızı renge dönüşür.
B. Sadece II numaralı şişede kırmızı renge dönüşür.
C. Her iki şişede kırmızı renge dönüşür.
D. Her iki şişede de mavi renkte kalır.
18-
Mesleğinin 13. yılında olan Fatih öğretmenimiz ile
defalarca deney yaptık ancak o gün hiç olmadığı
kadar tedbirliydi. Derste asitlerle ilgili deney
yapacaktık. Daha önce hiç görmediğimiz koruyucu
gözlüğü taktı, ellerine lastik eldivenlerini giydi.
Deney esnasında bizleri asit içeren şişeden uzak
durmamızı ve dokunmamamızı defalarca öğütledi.
Olurda asidik maddenin cilde teması halinde bol su ile
yıkamamız gerektiğini söyledi. Fatih öğretmenin
asitler ile ilgili deneyi yaparken bu kadar çok önlem
almasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mesleğinde çok acemi olması
B. İlk defa deney yapıyor olması
C. Asitlerin patlama riskinin olması
D. Asitlerin aşındırıcı ve tahriş edici etkisinin olması
19-
Yukarıda verilen maddelerin pH değerleri ve asit, baz
ya da nötr oldukları belirtilmişdir. Hangilerinde
yanlışlık yapılmışdır?
A. Sirke-Tuz
B. Süt-Deniz Suyu
C. Sabun-Süt
D. Sirke-Sabun
17-
Şekilde verilen kaplardaki maddeler için;
• K ve L mavi turnusol kŞğıdına etki etmez.
• L ve M arasında nötrleşme tepkimesi gerçekleşir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre K, L ve M maddeleri hangi seçenekte
verilmiştir?
I ve II numaralı şişelerde asidik ya da bazik özellik
20göste-ren çözeltiler vardır. Her iki çözeltiye de bir
damla fenolftalein damlatılınca I numaralı şişede renk
değişimi gözlemlenmezken, II numaralı şişedeki
çözelti kırmızı renge dönüşüyor.Daha sonra mavi
turnusol kağıtları her iki şişedeki çözelti içerisine
batırılıyor. Mavi turnusol kağıdının kırmızı renge
www.fenokulu.net
www.fenokulu.net
http://www.zipgrade.com yazılımı ile cep telefonundan optik form okuma uygulamasına uygun hazırlanmıştır.
Zipgrade yazılımının nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgi http://goo.gl/5bjVBn adresindedir.
Bu sınavın online çözülebilir hali: http://goo.gl/NEp4Pg
Bu sınav www.fenokulu.net/sorubank/ adresindeki sorulardan hazırlanmıştır.
Cevap
Anahtarı
1
C
2
D
3
A
4
D
5
D
6
B
7
D
8
D
9
B
10
B
11
C
12
B
13
C
14
C
15
B
16
A
17
A
18
D
19
A
20
B
www.fenokulu.net
Download

Mobil sürüm için pdf hali - Fen Okulu |www.fenokulu.net