İçindekiler
1. Ünite
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
1. Bölüm : Fizik Bilimi ve Bilimsel Bilginin Ortaya Çıkışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Bölüm : Modelleme Ölçüm ve Birim Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. Ünite
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
1. Bölüm : Madde ve Özkütle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Bölüm : Katılar, Akışkanlar ve Plazmalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. Ünite
KUVVET VE HAREKET
1. Bölüm : Bir Boyutta Hareket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2. Bölüm :Kuvvet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3. Bölüm : Newton’un Hareket Yasaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4. Ünite
ENERJİ
1. Bölüm : İş, Güç ve Enerji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2. Bölüm : Mekanik Enerji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3. Bölüm : Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4. Bölüm :Verim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5. Bölüm : Enerji Kaynakları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5. Ünite
ISI ve SICAKLIK
1. Bölüm : Isı, Sıcaklık ve İç Enerji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2. Bölüm : Hâl Değişimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3. Bölüm : Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4. Bölüm :Genleşme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
1. Ünite
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
1. Bölüm : Fizik Bilimi ve Bilimsel
Bilginin Ortaya Çıkışı
FİZİK BİLİMİ
Bilim Nedir?
Yaşadığımız Dünya’yı ve evreni
çalışmalar kısaca bilim olarak tanımlanabilir.
İnsanoğlunun bu arayışı bilimsel çalışmaların temelini oluşturmuştur.
Doğa olaylarından, canlı varlıklarla ilgili olanları
, maddenin yapısal özellikleri ile ilgili olan-
ları kimya, maddenin özellikleri ile bunlar üzerinde gerçekleşen olayları ise
konusu içindedir.
Fizik Nedir?
Fizik,
arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı
açıklamalar üretmeye çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır. Bu bilimle uğraşan insanlara da
Fizik, çevremizdeki maddi evrende meydana gelen her türden olayın
denilir.
ve nasıl meydana
geldiğini yani olayları şekillendiren ya da yöneten yasaları inceleyen, araştıran bilim dalıdır.
Yaşadığımız dünyayı hatta tümüyle evreni etkileyen veya şekillendiren yasalar, fizik yasalarıdır.
sorusu fizikçileri ilgilendirir. Örneğin suyun cisimleri kaldırması ile ilgili kuralları ortaya koyan fizikçiler, gemiler ile yapılan taşımacılığa temel oluşturmuşlardır.
Güneş tutulması, gök kuşağı oluşumu, şimşek gibi olaylar fiziğin incelediği olaylardır.
Neden ve Niçin Fizik Öğrenmeliyiz?
Fizik bilimine dayalı olarak üretilen teknolojinin toplumların gelişmesine sağladığı katkılar sayılamayacak kadar çoktur. Bu nedenle
ve diğer fen bilimi disiplinlerinin önemi gittikçe artmaktadır.
Atom bombasının kullanılması ile fiziğin önemi bir anda artmıştır. Fiziğin gücü anlaşılmış ve buna bağlı olarak fizik
Bilimsel
verilen önem artmış, eğitim yeni yaklaşımlar ile
getirilmiştir.
bireylerden oluşan toplumlar hem yeniliklere kolayca uyum sağlar hem de
kendileri yeniliklere önderlik edebilirler.
9. Sınıf Fizik
Kolay Öğrenme Kılavuzu
5
1. Ünite
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
Hayatımızın hemen hemen her kesitinde karşılaştığımız ve
bir çok
durum fizik ile ilgilidir. Fizik dersi konularının
ile
bağlantılı olduğunu kavrayan öğrencinin
olan ilgisi ar-
tacaktır. Eğer bu ilişkiler okulda kurulmaz ise teknolojinin egemen olduğu günümüzde bireyler daha kolay bir yaşantı için gerekli bilgi ve becerileri
Fizik Ne ile Uğraşmaz?
Fizik,
dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmez.
dünyamızla ilgilenmez, korku, sevinç, kaygı, üzüntü, ruhlarla ilgilenmez.
Maddenin var olmasından önce ne olduğuyla ilgilenmez.
Düşüncenin ürettiği kavramlarla ilgilenmez. Teoloji ile ilgilenmez. Genel olarak fizik ötesi (
)
Çözüm
Örnek .. 1
ile de ilgilenmez.
Fiziğin uğraş alanına;
I. Şimşek çakması
II. Elektrik yüklerinin birbirini itip çekmesi
III. Teknikdirektörlerin basın açıklaması
verilenlerinden hangileri girer?
A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III Fiziğin Alt Alanları
Fizikle ilgili çalışmalar tarihi gelişim sürecinde geleneksel olarak
,
,
, optik, termodinamik gibi alanlara ayrılmıştır. 1900’lü yılların başlarından itibaren de atom
fiziği, nükleer fizik ve katıhâl fiziği alanlarında çalışmalar başlamıştır. Günümüzde her ne kadar fiziğin alt
alanları sanki ayrı birer bilim dalıymış gibi kendi sahalarında derinleştikçe derinleşmiş olsalar da bunlardan
herhangi birinde elde edilen yeni bir bilgi diğerlerinde de kullanılabilmektedir.
1.
ile bunlar arasındaki enerji ilişkilerini inceler. Dalgaların oluşmasından makinelerin çalışma prensiplerine kadar çok geniş bir uğraş alanı vardır.
2.
Maddenin yapısındaki
ve
sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elek-
trik alan ve elektriksel kuvvetleri konu edinir. Yıldırımlardan elektrikli ev aletlerine kadar çok geniş bir uygulama alanı vardır.
3.
Temelde
hareketi ile oluşan manyetik alanları ve manyetik
nir. Yön bulmaktan, tıpta kullanılan manyetik rezonans uygulamalarına kadar birçok alanda
yararlanılır.
6
Kolay Öğrenme Kılavuzu
konu edi-
1. Ünite
1. Bölüm : Fizik Bilimi ve Bilimsel Bilginin Ortaya Çıkışı
4.Optik
davranışı ile aydınlanma, gölge oluşumu, yansıma ve kırılma gibi ışık olaylarını inceler. Gözün görmesinden renklerin oluşumuna kadar birçok olay optiğin uğraş alanına girer.
5.Termodinamik
Temelde ısı olaylarını ve enerjinin ısı ile ilgili kısmını inceler. Suyun kaynamasından buzulların erimesine kadar ısı ile ilgili konularla ilgilenir.
6. Atom Fiziği
Fiziğin, maddeyi oluşturan atomları, atomların yapısını ve özelliklerini, atomların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bir dalıdır. Mikroskobik fizik alanındaki gelişmeler günümüzde bilim alanında bir devrim niteliği taşıyan nanoteknolojiye ulaşılmasını sağlamıştır.
7. Nükleer Fizik
Atom çekirdeğini inceleyen fizik dalıdır. Her ne kadar atom bombası gibi zararlı uygulamaları geliştirmiş olsa da radyasyondan korunma yollarını öğretir ve günümüzde enerji üretiminde vazgeçilmez bir yeri vardır.
8. Katıhâl Fiziği
Yapılarında gözlenen simetri, daha kolay incelenebilme ortamı oluşturduğu için özellikle kristal özelliğe sa-
A) Atom fiziği
B) Termodinamik
C) Mekanik
D) Elektrik
Örnek .. 3
Çözüm
Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanlarından biri değildir?
E) Hareket K : Isı, Sıcaklık
L : Işık
M :Kuvvet ve Hareket
Çözüm
Örnek .. 2
hip olan maddeleri inceleyen fizik dalıdır. Elektroniğin teorisini oluşturur.
K, L, M ile verilen konu başlıkları ilköğretim 7. ve 8. sınıfta gösterilmiştir.
Bu başlıklar fiziğin alt alanlarından hangilerine girer?
9. Sınıf Fizik
Kolay Öğrenme Kılavuzu
7
1. Ünite
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
Fizik, Diğer Bilim Dalları ve Teknoloji
Fizik bilimindeki bilgiler diğer
(biyoloji, kimya, coğrafya v.s) olayları açıklamada yardım-
cı olur.
Fizik,
gözün yapısı, görme olayı, renklerin birbirinden ayırt edilmesinin nasıl gerçekleştiğini açık-
lamada yardımcı olur. Fizik,
bileşik oluşumunu açıklamada kullanılır. Fizik bilimiyle,
daki
alçak ve yüksek basınçlar, atmosferdeki hava olayları, fırtına ve rüzgârlar izah edilebilmektedir. Ayrıca fizik
bilimiyle coğrafyadaki fay hareketleri, depremler ve tsunami olayları izah edilebilmektedir.
Nükleer fizikteki yenilikler, elektromanyetik gelişmeler, günümüz toplumunun gelişmesinde önemli yer tutan; televizyon, bilgisayar, elektrikli ev eşyaları, nükleer silahlar gibi ürünlerin gelişmesine neden olmuştur.
Termodinamikteki yenilikler motorlu taşımanın, mekanikteki yenilikler de başta inşaat sektörü olmak üzere bir çok alanda gelişmeye neden olmuştur.
Fiziğin;
,
,
,
gibi bir çok dalındaki ge-
lişmeler yine tıp dalında ilerlenmesine neden olmuştur ve olmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında Fizik biliminin bir çok bilimle ve buna bağlı olarak bir çok meslek grubuyla çok yakın irtibatı vardır.
Fizik, Günlük Yaşam ve Teknoloji
Fizik bilimi ile
arasında sıkı bir ilişki vardır. Bilim ve teknoloji birbirini tamamlar. Bilimsel çalışma-
larla uygulamaya yönelik bilgiler üretilir ve bu da teknolojik ilerlemeye neden olur. Teknolojik gelişmelerde
bilimsel araştırmaların daha iyi şartlarda yürütülmesini sağlar. Dolayısı ile bilimsel gelişmelere hız kazandırır. O halde bir taraftan fizik bilimi birçok teknolojik gelişmeye yol açarken diğer taraftanda teknolojideki
Çözüm
Örnek .. 4
yükselmesi de fizik bilimine katkıda bulunur.
l. Mekanik
ll. Optik
lll. Elektromanyetik
Bilgisayar ternolojisinde yukarıda verilen fiziğin alt
alanlarının hangilerinden yararlanılır?
B) Yalnız ll Ödev .. 1
D) l ve lll C) l ve ll
E) l, ll ve lll I. Fizik bilimi ile teknoloji arasında sıkı bir ilişki vardır.
II. Bilim ve teknoloji birbirini tamamlar.
III. Fizik bilimi teknolojideki standartların yükselmesini
sağlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yal­nýz I B) Yal­nýz II D) II ve III C) I ve II
E) I, II ve III Cevap: E
8
Kolay Öğrenme Kılavuzu
Çözüm
A) Yalnız l 1. Ünite
1. Bölüm : Fizik Bilimi ve Bilimsel Bilginin Ortaya Çıkışı
Bilimsel Bilgi
Bilimsel çalışmalar ve bilimsel
, bilimsel
dayalıdır, belirli yöntemler ve metodlar izlenerek gerçekleştirilir. Bu yöntemlere
denir.
Fizik ile ilgili bilimsel bilgilere ulaşırken de planlı ve sistemli bir
şekilde çalışırlar.
Bilimsel çalışmada ilk önce incelenecek problem tespit edilir. Problem belirlendikten sonra problem durumunu açıklayan verileri elde etmek için gözlemler, deneyler, inceleme ve
araştırmalar yapılır.
Gözlem
Bir olayla ilgili olarak duyu organları yardımı ile bazı araç ve gereçler kullanarak yapılan incelemelere
denir. Bir çok fiziksel olay, duyu organlarına yardımcı olan bir takım teknolojik araçlarla gözlenmiştir.
Gözlemler ikiye ayrılır. Bunlar
dir.
1.
Herhangi bir ölçme aracı kullanmadan
kullanıla-
rak yapılan gözlem çeşididir.
2.
Duyu organları ile birlikte
da kullanılarak yapılan gözlem
çeşididir.
Nitel ve nicel gözlemler birbirinin tamamlayıcısıdır, karşıtı değildir. Olaylarda her ikisi de birlikte kullanılabilir. Çünkü gözlemlerdeki ölçmelerde elde edilen veriler kadar gözlemler sırasında olayların nasıl gerçekleştiğinin
l. Termometreden sıcaklığın okunması
ll. Temas ettiğimiz bir nesnenin sıcak olduğunu söylememiz
Çözüm
Örnek .. 5
nitel olarak izlenmesi de öğrenme sürecinde önemli yer tutar.
lll. İki farklı kaynaktan çıkan seslerin şiddetlerini ayırt
edebilmemiz
Yukarıda verilenlerden hangileri nicel gözlemdir?
A) Yalnız l 9. Sınıf Fizik
B) Yalnız ll D) l ve lll C) l ve ll
E) l, ll ve lll Kolay Öğrenme Kılavuzu
9
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
“Niçin fizik öğrenmeliyiz?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Çözüm
Örnek .. 6
1. Ünite
A) Fizik eğitime yeni yaklaşımlar kazandırıldığı için
B) Entelektüel kişilik kazanmak için
C) Yeniliklere kolayca uyum sağlamak için
D) Hayatta karşılaştığımız birçok durumun fizikle ilgili
olmasından dolayı
A) Aristoteles
B) Galileo
C) Newton
D) Balzac
Örnek .. 8
Çözüm
Fiziğin tarihsel gelişimi içerisinde aşağıdaki kişilerden hangisi yer almaz?
E) Pascal Aşağıdakilerden hangisi nicel gözlemdir?
A) Ocaktaki suyun kaynadığını gören Ali’nin suyun sıcaklığının 100 °C olduğunu söylemesi
Çözüm
Örnek .. 7
E) Teknolojik gelişmeleri algılayabilmek için
B) Güneş’in battığını gören Oğuz’un saatin 18.00 olabileceğini söylemesi
C) Odanın yüksekliğini ölçen Ahmet’in oda yüksekliğinin 3 m olduğunu söylemesi
D) Tencereye dokunan Kemal’in tenceredeki yemeğin
soğuk olduğunu söylemesi
Aşağıda verilenlerden hangisinde fizik yoktur
A) Deniz topunun suda yüzmesi
B) Bir pile bağlanan ampulün ışık vermesi
C) Fazla şişirilen balonun patlaması
D) Yeni doğan çocuklara isim verilmesi
E) Isıtılan suyun sıcaklığının artması
Cevap: D
10
Kolay Öğrenme Kılavuzu
Çözüm
Ödev .. 2
E) Odadaki ışığın yetersiz olduğunu gören Ayla’nın odadaki ışık şiddetinin az olduğunu söylemesi
1. Ünite
1. Bölüm : Fizik Bilimi ve Bilimsel Bilginin Ortaya Çıkışı
Deney
Deney; bilimsel bir varsayımı,
ya da
doğruluğunu göstermek amacıyla yapılan
uygulamalardır.
Deneyler, olayların bağlantıları üzerinde bilgi edinmek, bilinmeyen bir şeyi bulmak, bilinen bir şeyi test etmek amacıyla yapılır. Deneyde bir bağımlı ve bir ya da daha fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkiler gözlemlenir ve deney bu amacı geçerli olarak yerine getirebilen herhangi bir sürece işaret eder.
Deney, duruma göre
, duruma göre gerçek hayatta gerçekleştirilebilir.
Yapılan kontrollü bir deneyde, bizim kontrolümüzde olan değişkene
neticesinde de nasıl etkilendiği incelenen değişkene
, bu değişken
denir. Bununla birlikte deneyde
hiç değiştirilmeyen değerler vardır ki bunlara da kontrol değişkeni ya da
denir.
Mesela sıvı basıncının sıvı derinliğ ile olan ilişkisinin araştırıldığı bir deneyde sıvı derinliği değiştirilerek basınç değeri kontrol edilir. Bu durumda; sıvı derinliği bağımsız değişken, basınç ise (sıvı derinliğine bağlı incelenen değer olduğu için) bağımlı değişkendir. Sıvı cinsinin etkisi incelenmediğinden dolayı deneyde sıvı cinsi de sabit tutulan değişkendir.
Hipotez
Bilim insanları topladıkları verilere bağlı olarak, inceledikleri problemi çözebilmek için önce bir dizi hipotez
kurarlar. Hipotez, bilimsel bir problemin verilere dayalı olarak kurulan
yoludur.
Hipotezler kurulduktan sonra sürekli olarak test etme sürecine tabi tutulur. Bundan sonra
ler yapılarak hipoteze dayalı tahminlerin ve hipotezin geçerliliği ve doğruluğu araştırılır.
Kontrollü deneylerden sonra elde edilen verilerin, kurulan
destekleyip desteklemediğine ya
Çözüm
Örnek .. 9
da destekliyorsa ne ölçüde desteklediğine karar verilir.
Deney;
I. bilinmeyeni bulmak
II. bilineni test etmek
III. bilgi edinmek
amaçlarından hangileri için yapılır?
Örnek .. 10
B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III
E) I, II ve III Bir cisme uygulanan kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün sıvı yoğunluğu ile ilişkisinin araştırıldığı deneyde
bağımlı ve bağımsız değişkenler nelerdir?
Bağımlı değişken
Bağımsız değişken
A) Kaldırma kuvveti
Sıvı yoğunluğu
B) Cismin hacmi
Sıvı yoğunluğu
C) Sıvı yoğunluğu
Cismin kütlesi
D) Sıvı yoğunluğu
Cismin yoğunluğu
E) Kaldırma kuvveti
Cismin kütlesi
9. Sınıf Fizik
Çözüm
A) Yalnız I Kolay Öğrenme Kılavuzu
11
1. Ünite
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
Rasyonel Yaklaşım
Bilgiye sadece
ulaşılabileceği yaklaşımına rasyonalizm denir.
Rasyonalizm bilginin asıl kaynağının da
Rasyonalizm akıl yolu ile
olduğunu kabul eder.
yöntemiyle evren hakkındaki cevaplara ulaşılmasının müm-
kün olacağı düşüncesini savunur. Rasyonelizme göre, kesin olarak nitelendirilebilecek bilgi yalnızca akıl aracılığı ile edinilebilir.
Fizik ve metafizik birbirinden ayrılmış iki farklı dal olduğundan işin
ilgili kısmı rasyonel düşün-
ceye uygunluk göstermektedir.
Rasyonalizm kesin bilgi kaynağı olarak genellikle
bilimini gösterir.
Delil ve Çıkarım
Herhangi bir bilginin doğruluğunu gösteren verilere
Bu veriler; kanaat verici
,
denir.
, herhangi bir argüman olabilir.
İşin fizik kısmına bakan yönüyle de
le ulaşılan bilgiler birer delildir.
Bu bağlamda bilimsel bilginin
deliller işaret eder. Ancak yapılabilecek bir çok bilimsel hata
yani delil olarak ortaya konulmuş argümanlardaki farkedilemez kusurlar, delillerinde bir yere kadar anlam
taşıyacağı gerçeğini ortaya koyar. Daha sonra bu delilleri çürütecek yeni delillere rastlanabilir.
Yapılan testler, deneyler sonucu ulaşılan bulgu ve verilerden hareketle sonuca varmaya
denir.
Çıkarım, bir delilden, düşünce yoluyla başka delile ulaşmadır. Bir ya da daha çok delilden başka bir delil ya
I. Rasyonalizm bilginin kaynağının akıl olduğunu kabul eder.
II. Rasyonalizm tümden gelim yöntemini kullanır.
Çözüm
Örnek .. 11
da delillere ulaşma da bir “çıkarım”dır.
III. Rasyonalizm kesin bilgi kaynağı olarak fizik bilimini
gösterir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Örnek .. 12
B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II
E) I, II ve III (I) Dev gemilerin suda yüzmesi sıvıların kaldırma kuvvetine bir delildir. (II) Bir delilden başka delillere ulaşma bir
çıkarım olduğu için (III) bu delilden hareketle “sıvılar cisimlere kaldırma kuvveti uygular” ifadesi bir çıkarımdır.
Yukarıda verilen paragrafta numaralandırılmış kısımlarda geçen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 12
B) Yalnız II D) I ve III Kolay Öğrenme Kılavuzu
E) I, II ve III C) I ve II
Çözüm
A) Yalnız I 1. Bölüm : Fizik Bilimi ve Bilimsel Bilginin Ortaya Çıkışı
1. Ünite
Not:
9. Sınıf Fizik
Kolay Öğrenme Kılavuzu
13
2. Bölüm
1. Ünite
Modelleme Ölçüm ve Birim Sistemleri
Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri
Fizikte model oluşturmak demek, herhangi bir olay, olgu ya da hipotezin
sağlamak de-
mektir. Her bilim dalında olduğu gibi fizikte de bir konu ile ilgili oluşturulan model, gerçek olayı anlamaya
yardımcı olur. Modelleme, gerçeğe benzer görüntülerin yapılması, senaryoların düzenlenmesi, gerçek bir olaya benzetilerek yapılan kopyaların, zihinde tasarlanan olay ve olguların gerçek yaşamda canlandırılmasıdır.
Modelleme;
,
,
,
,
, hızı ayarlanabilir, test aracıdır, tekrarlanabilir, düşündürür, zaman kazandırır.
Atom çekirdeğinin ve
elektronlarının gösterildiği resim ya da maketler
fiziksel birer modeldir.
Dünya’nın manyetik
alan çizgilerinin gösterimi fiziksel bir modeldir.
Mıknatısın manyetik
alan çizgilerinin gösterimi fiziksel bir modeldir.
Elektrik alan çizgilerinin gösterimi
fiziksel bir modeldir.
Fizikte bir atomun iç yapısı ile ilgili ortaya konan model, kimya bilimindeki kimyasal değişme konularının
daha iyi tanımlanmasına yardımcı olmaktadır.
Atom modelleri, Dünya’nın manyetik alanı, mıknatısın manyetik alanı, elektromanyetik dalgalar, elektrik
alan çizgileri vb. modeller, fiziğin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bilim adamları çalışmaları ile ilgili değişik
modeller hazırlayarak çalışmalarını daha somut hâle getirirler.
Matematik, Fiziğin Dilidir.
Fizik ile ilgili konuların açıklanmasında matematiğin
sel olaylar
rolü vardır. Matematik kullanılarak fizik-
tanımlanabilir.
Fiziksel bir modelde yapılan test sonuçlarının bir anlam ifade edebilmesi için, verilerin analiz edilmesi, tablo çıkarılarak grafik oluşturulması, matematiksel bağıntılar çıkarılması ve bağıntıya uyarlanması gerekir.
de birer modeldir.
İletkenin direnci R, iletkenden geçen akım i, iletkenin uçları arasındaki potansiyel fark V olmak üzere;
dir.
Aşağıda verilenlerden hangisi modellemenin özelliklerinden olamaz?
A) Tekrarlanabilir olma
B) Kontrol edilebilir olma
C) Görsel olma
D) Ana hedef olma
14
E) Ekonomik olma Kolay Öğrenme Kılavuzu
Çözüm
Örnek .. 13
Bu bağıntı bir modeldir. Fizikte buna benzer yüzlerce formül vardır.
Download

1.Ünite