sözLEşMEı-i en srçlu EsAsLARıvE özı_üx HAKLARı
Müracaat EsasIarı:
1. SözleŞmeli erliğe; askerlik yapmayanlar, askerlik hizmeti içerisinde bulunanlar ve askedik
hizmetini tamamlayan lar başvurabilmekted
ir.
2. SözleŞmeli er olmak isteyenler; K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığının internet sayfasından veya askerlik
hizmeti YaPanlar kendi birliklerine, askerlik hizmetine başlamamış / bitirmiş olanlar ise yaşadıkları
bölgelerdeki Tüm.ffug. ve eşiti birliğe başvuru yapabilmel<tedir.
Aranan Temel Nitelikler:
1. En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak,
2. Nüfus kaYdına göre müracaat yapılan yı|ın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün
almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak,
3. TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
4. Devletin Şahsiyeİine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtiköp, iftira, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, y"İ"n y"r" yemin,
suÇ uYdurmak, cinsel saldırı, cinse| taciz, kişiyitüniyetinden yokİun bırakmaİ<,'fuhuş, gayii
tanii
mukarenet, hileli iflas gibiyüz kızartıcı veya şeİef ve haysiyet kİrıcı suçlar i|e kaçakçılık, resmi
ihale
'
'
ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden
mahküm ojmamak,
5. Askerlik Yükümlülüğünü yerine getirenler için bu esnada; firar, amir veya üste fiilen
taarruz, emre
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet suçlarından mahküm oımamık,
6. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
7. Askerlik hizmetinde bulunanlar için birlik komutanlıklarından olumlu nitelik belgesi
almış olmak,
8. BoYu 164,210 cm aralığında ve boy oranına uygun değerde kilo içerisinde bulunmak,
9, Fiziki Kabiliyet testi ile mülakat|arda başarılı olmak,
10. Asker hastanelerinden '...sözleşmeli er olur." kararlı sağlık raporu almış olmak.
Özlük HakIarı:
1. SözleŞmeli erbaŞ ve erler kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet
tarafından
karşılanır.
2. Yıllık 30 gün normal 15 gün yıllık mazeret izin alma hakkı vardır.
3. SözleŞmeli erbaŞ/erler ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fert|eri genel
sağlık sigortası
hükümlerine göre tüm sağlık haklarından yarar|anır.
4. Askerlik hizmetini yapmayanlar sözleşmeli er oldukları takdirde görev sürelerinin
Yükümlülük süresinden sayılır, üçüncü yılında askerlik yükümlülüğünün de lerıne getirmiş olur.
113,IJ
5. SözleŞmeli erbaŞ ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam
edenler, uzman erbaş veya astsubay olmak için müracaat edebilir|er.
6. SözleŞmeli erbaŞ.ve er olarak yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu
olanlar kanunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına devlet memuru olarak
atanabilirler.
u:
5
3.765
3.840
3.904
3.967
4.043
3.777
3.840
3.904
2.144
2.207
2.271
2.334
2.397
6
7
4.,l06
4.183
3.967
4.043
2.460
2.523
1
2
3
4
3.65l
3.711
*Kusuruolmaksızın,idarecesözleşmeninsonlandırı
halinde sözleşme sonu ikramiye almaya hak kazanı|maktadır.
8.023
16.046
31.965
39.861
47.756
55.562
79.339
lıııı
zn
ı-
ı
Atullah ALTUNDAĞ
Per.Bnb.
Mrk.Ş.Md.
sözLEşMELl ERL|ĞE BAşvuRu içlN eenexı_l geı_ceı_en
s.
Belge Adı
No
1
2
3
Askerllk
Nüfus cüzdan
Yapmamış
Altında
HlzmetInl
Tamamlamış
X
X
X
X
X
X
Aday nüfus dlzdanının aslInı da
X
X
X
Nüfus Müdürlüklerinden alınmış onaylı belgenin
aslı getirilecektir.
Adet}
(1
Askerllk
§!lah
Dllekçe (1 Adet)
Tıpkıçeklmi
Halen
Hlzmetlnl
Vukuatlı Alle Nüfus
Kayıt Örneğl(t
Adet)
Açıklama
Müracaat esnasında matbu
doldurtulacakır.
getirecektir.
Aday
en son
olarak
yanında
mezun olduğu okula
ait
dip|omasının (diploması kayıp olanlar için okul
4
Öğrenlm Dlploması
Tıpkıçekimi(1 Adet)
X
X
X
müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp
belgesi), halen öğrenci olanlar için oğrenci
belgesinin aslını da yanında getirecektir. Yurt
dışında öğrenim görenler için diplomaya MEB,
YÖK onaylı denklik belgesinin tıpkıçĞkimi de
ekIenecektir.
5
Nltel|k Be|gesl
Nitelik belgesi kontrol formuna göre tanzim
edilen nitelik belgesi kapalı ve mühürlü zarf
içinde olacak, nitelik belgesine adayın kuvveti,
sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de
X
(1Ad€t)
yazılacaktır. Agk olarak getirilen belgeler kabul
ediImeyecektir.
6
7
8
Aday terhis belgesinin aslını
Terhls Belgesl
Tıpkıçeklml (1 Adet)
X
Ehllyet ve Bonservls
Tıpkıçeklml
(1
X
X
X
X
Adet)
Adll Slcll Kaydı
(1Adet)
da
yanında
getirecektir. Terhis belgesi kayıp olanlar askerlik
şubesi başkanlığından alacakları onaylı terhis
belgesilaskerlik durum belgesi ile müracaat
edecektir.
X
Aday varsa ehliyet, askeri ehliyet, aşçı, fırıncı,
elektrikçi branşlarına yönelik bonservis, kurs
X
Cumhuriyet Savcılıklarından veya E Devlet
üzerinden alınacak adli sicil kayıtlarına varsa
be|gesi, diploma veya başarı belgesinin aslını ve
tıpkıçekimini yanında getirecekir.
ilgili mahkeme kararının tıpkıçekimi
eklenecektir.
9
,t0
Veslkalık Fotoğraf
(12 Adet)
Güvan!lk
Soruşfuıması ve
Arşlv Araştııması
Formu
X
X
X
Adayın kendisine ait son üç
çekilmiş olacaktır.
ay
de
içerisinde
Adaylar internet üzerinden genel arama
motoruna "K.K. Personel Temin Merkezi'
yazarak arama yapacak, arama sonuçlannda
Sözleşmeli
X
X
X
Arkalı Önlü
Çıktı Alınacak)
(3 Adet,
Er
Temini bölümünü seçerek
"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Formu' |inkine tıklayacaklar açılan forma dljltal
ortamda fotoğraf yükleyerek tüm hane|eri
BUYUK HARFLE eksiksiz dolduracak ve
formdan aıkalı önlü 3 adet renkll çıktı alacak
ve müracaat için bu belgeyi yanlannda
getireceklerdir.
KAYİT/KABUL VE MÜLAKAT YERİ
HV.SVN.oKL. VE EM K.LlĞl GENERAL ŞÜKRÜ oLcAY KlŞLAsl
MERAM/KONYA
BAŞVURU TARİHLER|
: 02 Ocak - 18 Ocak 2016
KAYıT/KABuL VE MÜLAKAT TARıH| ; 19 ve 20 ocak 2O16 SAAT: 09:00 16:00
-
elı_eilnrieıT
TELEFoNu
:
:
0 332 327
0252 (Dahili :2151-2152-2153)
NOT: AdaYlar mülakat esnasında Mekik, Şınav, Mekik Koşusu branşlarından teİte tabi tutulacaklardır. Bu
nedenle adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.
Download

İncelemek İçin Tıklayın