2015
Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Kayışdağı Mah. Uslu Caddesi, Nihat Sokak No:55/A Ataşehir - IST
www.basaksanatvakfi.com.tr
www.facebook.com/helinbasak
Başak Kültür ve Sanat Vakfı ırkı, dili, rengi, cinsiyeti,
yaşı, siyasal ya da başka düşünceleri, ulusal, etnik
ve sosyal kökeni, mülkiyet, engellilik, doğuştan
gelen ve sonradan kazanılan statüleri ve diğer
bütün farklılıklarını bir yana bırakarak; çocuğun
hakları ile birlikte bir ‘birey’ olarak kabul edilmesi
için çalışır. Çocuğun ve toplumun ‘Temel İnsan
Hakları ve Özgürlüklerine’ saygının arttırılmasını;
‘çocuğun yüksek yararının’ korunmasını ve ‘eğitim,
kültür, sanat’ yolu ile çocuğun yeteneklerini
geliştirmesine destek olmayı, ona yol göstermeyi
amaçlar. Vakıf çocukların adil ve özgür bir toplumda
büyümelerine ve çocuklar için demokratik bir
toplumun tesis edilmesine katkıda bulunmak için
hak odaklı çalışmalar yapar ve iş birliklerini teşvik
eder.
Yönetim Kurulu
Vakıf Gönüllüleri 2015
Şahhanım Kanat
Tülay Acar
M. Emin Atabay
Çetin Dölek
Binnaz Demircan
Melahat Arıker
Kadriye Kurt
Mizgin Acet
Funda Türkdoğan
Nurten Demirtaş
İkram Doğan
Baran Demir
Kamer Şahin
Seçil Yaylalı
Berkan Fakir
Selda Dölek
Bilal Yörük
Endam Acar
Serok Demircan
Ronahi Dölek
Güler İnce
Derya Özkan
Mesut Yılmaz
Özgür Ekin Şahin
Reyzan Şahin
Şeyda Bilken
Başak Arıker
Beyaz Atabay
Stajyerler
Paula Peroutka
Kenan Koyuncu
Reyzan Şahin
Gizem Eyüpoğlu
Başak Kültür ve Sanat Vakfı olarak kurulduğumuz günden bugüne yaptığımız eğitici ve yaratıcı
çalışmalar sonucunda edindiğimiz birikim ve tecrübeler, bizlerde daha bilimsel ve akademik bir
yapıya dönüşme ihtiyacı doğurmuştur. Bu ihtiyaç sonucunda Başak Helin Çocuk Enstitüsü’nü
kurmaya karar verdik. Bu enstitüye de kısaca BAHÇE dedik. BAHÇE’nin amacı çocukların kendini ilgilendiren konulara aktif katılımını sağlamak, insan hakları ve çocuk hakları kültürünü geliştirme,
sanat aracılığıyla BSV bünyesinde daha kurumsal bir yapıya evrilerek, kapsamlı, sürdürülebilir ve
istikrarlı bir çalışma ortaya koymasını sağlamaktır.
BAHÇE’nin hedefleri ise;
• Çocuk katılımının geliştirilmesini teşvik etmek, yerel ve ulusal politikaların oluşum süreçlerine katkıda bulunmak.
• Temel Sosyal Beceriler-İletişim Becerileri ve İletişim Teknolojilerini doğru ve sağlıklı kullanmasına destek olmak.
• ÇHS ve İnsan haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
• Sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı çocuklar başta olmak üzere; çocukların ailelerini bilgilendirmek ve desteklemek amacıyla aile ziyaretleri, eğitim çalışmaları, toplantılar düzenlemek, ailede ve yerelde; çocuk ve insan hakları konusunda farkındalık oluşturmak.
• Çocuklarla birlikte çalışan yetişkinlerde de çocuk haklarına ilişkin farkındalığı artırmak;
• Sivil toplum kuruluşu çalışanlarına, yerel yönetimlere, ailelere, çocuklara, Öğretmenlere,
çocuklarla çalışan diğer tüm yetişkinlere yönelik çocuk hakları eğitim programları ve materyalleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak;
• Alternatif eğitim yolu ve eğitim metotlarıyla, çocukların sosyal becerilerinin ve iletişim kapasitelerinin gelişimine katkıda bulunmak.
• Türkiye’de çocukların kendilerini etkileyen süreçlere katılımı konusunda karar alma, danışma,
yönetme becerisini geliştirme ve sanatın da gücünü kullanarak bir kültür yaratma, bu kültürü
yaymaktır.
Bu kapsamda BAHÇE bir yıllık planlama dahilinde 10 - 15 yaş arası 40 öğrenci ile çalışacak ve bu
çalışmalar 20+20 olmak üzere iki grup şeklinde gerçekleşecektir. 2 yıl boyunca sürecek eğitimler
tamamen ücretsiz olacak çocuklarla beraber aileleri ve yerel halkta dönüşüm hedeflenecektir.
Bu bağlamda düzenlenecek atölyeler;
1. Temel İnsan Hakları ve Çocuk hakları
2. Çocuk katılım hakkı
3. Oyun ve Çocuk
4. Kültür - Sanat ve Çocuk
5. Bilgi teknolojisi ve Çocuk iletişimi
6. Aile ve Çocuk
7. Toplumsal cinsiyet eşitliği
8. Liderlik ve takım çalışması
9. Kent ve Çocuk
10. Problemle baş etme yolları
11. Sunum yapma teknikleri
12.Ayrımcılık
13.Alternatif eğitim model örnekleri
14. Proje hazırlama, uygulama teknikleri
15. Çevre ve hayvan hakları
16. Bilim ve Çocuk
Hazırlanan program ile çocuğun liderlik becerilerini arttırmak, takım çalışması ruhunu ve arkadaşlık becerilerini güçlendirmek, iletişim teknolojilerini doğru ve sağlıklı kullanma yeteneğini kazandırmak, zaman yönetimini öğretmek, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk duygusunu
geliştirmek, düşünce ve hayalgücünü özgürce kullanmak hedeflenmektedir. Bütün bunlar
çocuğun gelişimine uygun bir şekilde yaşayarak, eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünerek,
yaratıcı olarak, sorgulayarak ve sorun çözerek gerçekleştirilecektir.
Bahçe Yürütme Kurulu
Bahçe Gönülleri
Binnaz Demircan
Binnaz Demircan
Fahri Yıldız
İlhami Türkdogan
Funda Türkdoğan
Demet Yıldırım
Şahhanım Kanat
Belma Yıldıztaş
Zozan Aydın
Demet Yıldırım
Berivan Bingöl
Gülizar Teymur
Dilan Şahin
İlhami Türkdoğan
Deniz Topçu
Fahri Yıldız
Dilan Şahin
Ece Saka
Tülay Acar
Çetin Dölek
Nilay Yük
Tülay Acar
Emin Sarıkaya
Nesibe Dölek
Endam Acar
ERKEN YAŞTA VE ZORLA EVLİLİKLERE
KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
Zorla ve erken yaşta evlendirilmiş ya da bu riski taşıyan kız çocukları ve
genç kadınlara ulaşıp mevcut durumlarını ortaya çıkarma, yaşadıkları adaletsizlikleri görünür kılma; hakları ve hakların talep edilmesi yönünde önce
onları sonra yakın çevrelerini bilinçlendirme faaliyetlerini içermektedir.
Proje, 9 ay süre ile Ataşehir ve Bağcılar ilçelerinde yapılmış saha çalışmasını ve eğitim
toplantılarını kapsamaktadır.
Bu doğrultuda, hedef grupla derinlemesine görüşmeler yapılmış ve sonuçlar yayınlanmıştır. Öte
yandan, proje ile kız çocuklarının zorla ve erken yaşta evlendirilmelerine yönelik kamuoyunda
bir farkındalık yaratmak için iki kamu spotu çekilmiş; söz konusu sorunun görünür kılınmasına
katkıda bulunulmuştur. Bu kamu spotları ulusal ve bölgeseler kanallar ile sosyal medyada paylaşılmıştır.
Bu proje ile İstanbul’un 2 ilçesinde (Ataşehir, Bağcılar) sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, göçle
gelmiş zorla ve erken yaşta evlendirilmiş ya da bu riski taşıyan toplam 300 kız çocuğu ve genç
kadına ulaşıp mevcut durumlarını ortaya çıkarma, yaşadıkları adaletsizlikleri görünür kılma, günlük hayatlarındaki güvenlik ve benzeri problemleri aşmaları yönünde önerilerde ve desteklerde
bulunma, mevcut hakları ve hakların talep edilmesi yönünde önce onları sonra yakın çevrelerini
bilinçlendirmek hedeflendi. Seçilen bölgelerde (İstanbul’un Ataşehir ve Bağcılar ilçeleri) zorla ve
erken yaşta evlenen kadınlara ulaşmak için belediyeler, muhtarlıklar ve derneklerle görüşüldü.
Aynı zamanda bu kurumlardan, bu duruma maruz kalan kadınların sayısı ile ilgili bilgi talebinde
de bulunuldu. Seçilen bu iki ilçede anahtar kişiler aracılığıyla derinlemesine görüşme ve anketlerin uygulanacağı kişilere ulaşıldı. Yüz yüze görüşmeler ve anketlerin yapıldığı mahallelerden çıkan
sonuçlar alanında uzman kişiler tarafından değerlendirildi.
Bu görüşmeler 18 yaş altında evlenmiş ve şu an ki yaşı 45’i geçmeyen 322 kadınla yapılmıştır.
Kasım 2014 - Ağustos 2015 tarihleri arasındaki 9 aylık süre içinde İstanbul’un Ataşehir ve Bağcılar
ilçelerinde gerçekleştirilen projede kadınların, evlenme şekillerine,neden ve sonuçlarına, risk
faktörlerinin saptanmasına ve evlilik kurumunun algılanışına ilişkin bilgiler sağlayarak; bu alanda
hem niteliksel hem de niceliksel verilere ulaşmayı hedeflemiştir. Bu raporda, araştırmanın metodolojisi, literatür çalışması ve örneklemin özellikleri, nitel ve nicel araştırma sonuçları; değerlendirme raporları sunulmuştur.
Erken Yaşta ve Zorla Evliliklere Karşı Farkındalık Çalışmaları projesinin faaliyet programı
kapsamında İstanbul’da Ataşehir ve Bağcılarda kadınlarla, kadınlar için 6 eğitim düzenlenmiştir.
Hedef gruba ulaşmak için yapılan mahalle toplantıları ve ev ziyaretlerinde kadınların kendi sorunları hakkında rahatça konuşmak istedikleri ve bilgilendirilebilecekleri panellere ihtiyaç duydukları
anlaşılmış, özellikle erken yaşta evlenme riski taşıyan kızların bu duruma maruz kalmaması için
önleme, kendini koruma, olası bir durumda ise yapılması gerekenler, başvuru yapılacak kurumlar,
yasal prosedür vb. konularda büyük bir bilgi boşluğu olduğu gözlenmiştir.
Bu gözlemler ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için proje kapsamını içinde oldukça anlamlı bir
yer tutan paneller daha önce erken yaşta ve zorla evlilikler üzerine çalışmalar yapmış Çeyiz
Fairclough ve Bilge Hasdemir gibi uzmanlar tarafından uygulanmıştır.
Proje Ekibi // Rojda Şükran Karaş, Dilan Şahin
ÇOCUKLAR İÇİN İNSAN HAKLARI
VE SİNEMA
Proje Ortaklarımız
Van Barosu, DW – RS Producties
Proje Destekçilerimiz
Amsterdam De Meervaart/Studio Meervaart,
Tarlabaşı Toplum Merkezi,
Van Büyükşehir Belediyesi,
Denizli Uluslararası Sanat Eğitimcileri Derneği,
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Koruyucu Aile Derneği
Soma Kaymakamlığı,
İzmir Bornova Belediyesi,
Soma Dayanışma Ağı
Yaşar Üniversitesi,
Batman - Uğurca Ezidi Kampı,
Bingöllüler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma
Batman Kültür ve Sanat Derneği
Eğitim ve Kültür Derneği
Dersim Belediyesi,
Diyarbakır - Hayata Destek Derneği
Dersim Kültür ve Sanat Merkezi
Fidanlık Ezidi Kampı
Bitlis Belediyesi
Adana - Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği,
Hatay - Samandağ Belediyesi,
İhsan Sabancı Anadolu Kız Teknik ve Meslek
Hayata Destek Derneği,
Lisesi
Narlıca Toplum Merkezi
Mersin - Toroslar Belediyesi, Mersin İşitme
Ordu - Hayata Destek Derneği,
Engelliler Derneği
Fatsa Yaz Kampı
Ankara - Gündem Çocuk Derneği, Özgürlüğün-
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma Derneği,
den Yoksun Gençler Derneği / ÖZGE-DER
Savunmasız çocukların insan hakları konusundaki farkındalıklarını ve sinema konusundaki bilgilerini arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek böylece kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine
destek olmayı amaçlayan projemiz, aynı zamanda proje alanlarındaki sivil toplum örgütlerinin bu
durumdaki çocuklara ulaşmasına, onlara hukuki, sosyal, kültürel, eğitsel anlamda destek sağlayabilmeleri için kurumsal kapasitelerinin gelişmesine katkı sağladı. Bu doğrultuda Türkiye’de
14 ilde (Van, Manisa, İzmir, Denizli, Hatay, Adana, Mersin, Tunceli, Bitlis, Ankara, Batman, Ordu,
Diyarbakır, İstanbul) ve Amsterdam’da göçten etkilenen, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel
etkinliklere ulaşmada dezavantajlı olan yaşları 14-18 arasındaki çocuklar için insan hakları ve
sinema atölyeleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında yaklaşık 300 çocuk, 100 STK ve 140 Kurum
temsilcisine ulaşıldı. Atölyeler sonunda her atölye çalışmasından iki dakikalık toplam 30 kısa film
üretildi. Proje sonu belgeselinin de gösterileceği Türkiye ve Hollanda’dam temsilcilerin katılımı
ile gerçekleştirilecek Kapanış Toplantısı / Çalıştayı 10 ocak 2016’da Van’da yapılarak proje faaliyetleri tamamlanacaktır.
Proje Etkinliklerimiz
• Korunmaya muhtaç/ savunmasız çocuklar konusundaki iyi uygulamaların yerinde görülmesi
amacıyla Hollanda’ya çalışma ziyareti yapıldı.
• Van Barosu üyeleri için insan hakları konusunda ‘Eğiticilerin Eğitimi’ eğitimi düzenlendi.
• Korunmaya muhtaç/ savunmasız çocukların insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında farkındalıklarının arttırılması için 14 il ve Hollanda’da 3 günlük insan hakları ve sinema
atölyeleri yapıldı.
• Çocuklara nasıl kısa film yapılacağı öğretildi; kendi gözlerinden “insan hakları” temalı 2 dakikalık kısa filmler yapmaları sağlandı.
• Türkiye’de 14 ilde ve Hollanda - Amsterdam’da Yerel STK’lar ile ağ oluşturma faaliyetleri/toplantıları düzenlendi.
• Proje raporu, belgeseli ve yol haritasının paylaşılacağı bir kapanış toplantısı ocak 2016 tarihinde çıkarılacaktır.
Proje Ekibi // Derya Durmaz, Belma Yıldıztaş, Theron Patterson, Nesibe Dölek, Şeyda Bilken
DRAMA VE KENDİ OYUNCAĞINI KENDİN YAP ATÖLYESİ
SURUÇ VE FİDANLIK
Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın kendi öz kaynakları ile yerel düzeyde çalışan birimlerin desteğiyle
Suruç ve Fidanlık’taki çadır kentlerde çocuk ve gençler için geliştirdiği psiko-sosyal destek çalışmaları 2014 yılında 3 ay aralıksız devam etmiştir. Suruç ve Fidanlık’a Kobane ve Şengal’de süren savaş
ve katliamlardan kaçarak gelen çoğu kadın ve çocuk olan insanların acil temel ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra, ne yazık ki geri plana itilen travma sonrası psiko-sosyal destek almaları ve özellikle çocukların “oyun” ile bir işe/eyleme kanalize olması büyük bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu
eksikliği gidermek ve vakfımızın öncelikli hedef grubu olan göç mağduru (politik ve yasal olarak
gelen gruplar ‘göçmen’ olarak kabul edilmemekle birlikte, teknik olarak göç etmiş olduklarından)
‘mülteci çocuklar’ için ön hazırlıklarına İstanbul’da başladığımız “Kendi Oyuncağını Kendin Yap”
atölyesi tasarlanmıştır. Atölye için, Suruç’ta eğitim verecek olan gönüllü Arkadaşlarımız Baran
Demir ve Mizgin Acet, Plastik Sanatçı ve Akademisyen Seçil Yaylalı’dan bir hafta süre ile teknik eğitim almıştır. Eğitimci eğitiminin ardından, Suruç’a giden arkadaşlarımız beklentimizin çok üstünde
çocuğun katılımı ile drama ve tiyatro çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışma, eğitimcileri ve mülteci
çocukları birbirine yakınlaştırmak, kaynaştırmak için bir geçiş dönemi olarak düşünülmüşse de somut çıktıları olan bir amaç haline gelmiştir. Çocukların yüksek motivasyonları ve katılım istekleri,
eğitimci arkadaşlarımızın doğru yönlendirmeleri ile ikisi komedi biri dram üç oyunu sahneye koyacakları bir düzeye gelmeleri başarılmıştır. Daha sonra 2015 yılında bu oyunlar sahnelenmiştir.
Yaşları 5 ile 20 arasında olan
ve çalışmalara katılan çocuklarla gerçekleştirilen “Kendi Oyuncağını Kendin Yap”
atölyesi yoğun bir ilgi görmüş
gerek çocuklar gerek yerel
ilgililer çalışmaların devam
etmesi için ellerinden geleni
yapacaklarını bildirmişlerdir.
Suruç ve Fidanlık’ta Kobane
ve Şengal’li çocuk ve gençleri
kapsayan
çalışmalarımız
çeşitli kurum ve kişilerin katkıları ve BSV’nin kararlılığı ile
önümüzdeki 6 ay içinde de
devam etmiştir. Çocukların
oyuncakları yine aynı şehirlerde
sergilenmiş,
sahnelenmiştir.
oyunları
ERASMUS+ (EVS)
Herkesten sanat, herkes için sanat
Ortak paydada buluşalım
Vakıf bu sene “Herkesten sanat, herkes için sanat” ve “Ortak paydada buluşalım” isimli iki adet evs
projesi gerçekleştirdi. Bu iki proje ile birlikte toplamda 7 evs gönüllüsünü misafir ettik.
Bu projeler ile gençlerin “sözde diğer kültürlere” karşı olan ön yargıların kırılması için bir şans
sağlamak, kendi kişisel gelişimlerini desteklemek, birbirlerine öğrenerek oynama oynayarak
öğrenme yöntemi ile kaynaşmalarına yardım ettik. Projelerin ana fikri “farklı kültürlerden olan
insanlar arasında ortak payda olabilir ve bu ortak paydaya ulaşmak için insanlar birbirlerini daha
iyi tanımalarına izin vermelidir”. Bu projelerle gençler etkileşim içinde oldular, birbirlerini daha
iyi tanıdılar ve farklı kültürlerden bile olsalar ortak paydalarının bulunduğunu gördüler. Bunları
ortaya çıkarmak için ana araçlarımız oyunlar, atölyeler, konserler, performanslar gibi kültürel ve
sanatsal etkinlikler oldu.
Giden Gönüllüler
Şeyda Bilken
Büşra Aydoğdu
Esen Şahin
Merve Dülger
Berrak Damlacık
Gelen Gönüllüler
Franz Knörnschild
Adrienn Juhász
Gwladys Thevenet
Sofia Diaz Garcia de Vineusa
Małgorzata Kochanowska
Antonella Giuliani
AKLIMIZDAKI İSTANBUL PROJESİ
Başak Kültür ve Sanat Vakfı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.
Vakfın hedef kitlesini de oluşturan göç mağduru ve şehir yaşantısına uyum sürecince sorun
yaşayan çocuklarla gerçekleştirilen Aklımızdaki İstanbul projesi vakıf gönüllülerinin desteği ile
gerçekleştirildi.
İlk günü yaratıcı drama etkinlikleriyle çocuklarla ilk etkileşim ve çocukların şehir algılarını anlama üzerine düzenlendi. Çocukların yaşadıkları çevreyi düşündüklerinde çevre kirliliği, trafik, yeşil
alanların ve oyun alanlarının azlığından şikâyet ettikleri görüldü. Ortaya çıkan fikirler ilk resim
çalışması ile çocukların gözünden kâğıtlara aktarıldı.
İkinci günü projenin asıl amacı olan Boğaz turu gezisi ile İstanbul’u tanıma ve boğaz hattı boyunca
görülen tarihi yapı ve güzelliklerin hikâyelerini öğrenme etkinliği vakıf gönüllülerinin rehberliği
eşliğinde devam etti. Çocukların yaşadıkları çevreyi başka bir açıdan görerek şehir algısını pozitif yönde geliştirmeyi amaçlayan bu projenin ulaştığı sonuçlar çocuklarla gezi sonrası son atölye
çalışması gününde yapılan resim çalışmaları ve geri bildirimleriyle ortaya kondu. Gezi boyunca
gördükleri tarihi yapı ve güzelliklerden en çok akılda kalanlar üzerine yapılan resim çalışmasında
Kız Kulesi, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Rumeli Hisarı vb. yapıların resimlerini çizen çocukların
heyecanı ve ilgisi görülmeye değerdi. Gezi boyunca çocukların gördükleri yapılara karşı olan merakları ve yapıların hikâyelerine karşı olan ilgileri de projenin amacına ulaştığını gösteriyor. Proje sorumlusu Gizem Eyüboğlu başta olmak üzere bir grup vakfın gönüllüsü tarafından yürütülmüştür.
SAHA ÇALIŞMASI
• Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde Madde bağımlısı çocuklara yönelik mahalleden gelen talep üzerine STK’lar ile ortak toplantılar yapıldı. Sorun tespit edildi ve soruna yönelik mahalle
önderleri, psikologlar ile bir araya getirildi. Madde bağımlısı bireylere yönelik koruyucu önleyici tedbirler - yaklaşımlar hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlandı.
• Kadıköy Tarihi Salı Pazarının içinde yaşamaya çalışan Suriyeli mültecilere yönelik gözlem
yapıldı. Tespit edilen sorunlara yönelik çalışmalar yürütüldü.
• Başak Çocuk Hakları Enstitüsü için Sancaktepe, Ataşehir, Ümraniye ve Maltepe’de ebeveyn ve
çocuklarla, çocuk hakları konusundaki algıyı ölçmeye yönelik anketler yapıldı.
• Erken yaşta çocuk evliliklerini gözlemlemeye yönelik Ataşehir ve Bağcılar’da anket ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi.
ATÖLYELER
•
•
•
•
•
Resim
Müzik
Çello
Tiyatro
Kürtçe
•
•
•
•
•
Seramik
İngilizce
Keman
İspanyolca
Piyano
• Türkçe
• Yaratıcı Atölye
• Fransızca
ETKİNLİKLER
• Başak Kültür ve Sanat Vakfı yeni faaliyet yılında destekçileri, gönüllüleri, Başak çocukları ve
çalışanları ile yılın ilk kahvaltılı toplantısı ile bir araya gelmiştir. Proje sorumlusu Belma Yıldıztaş tarafından devam eden “Çocuklar için İnsan Hakları ve Sinema Projesi”, Rojda Şükran Karaş
ve Dilan Şahin tarafından “Zorla ve Erken Evlendirilmelere Karşı Farkındalık Yaratma ve Kamu
Spotu” projeleri tanıtılmıştır. Vakfın bir yıldır devam eden en önemli çalışmalarından biri olan
Kürtçe Derslerine ilişkin açıklama dersin eğitmeni Tülay Acar tarafından yapılmıştır. Ayrıca
2015 için yapmayı planladığı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Çocukların insan
hakları farkındalığını arttırmak, yetenek ve becerilerini geliştirmek için ön hazırlıklarına başlanan“Çocuk Hakların enstitüsü” ile ilgili gönüllüler bilgilendirilerek, katılımcıların görüşleri
alınmıştır.
• Başak Sanat Vakfı atölye çalışmasına çocuklar eğitmenler, gönüllüler katıldılar.
Yer: Kınalı ADA/Manastır Tepesi Tarih: 2 Mayıs 2015
• Vakıf Bileşenlerine Yönelik Kahvaltılı Toplantı.
• Başak Kültür ve Sanat Vakfı olarak; 2014 aralık ayında “Arîn Mîrxan ve Suphi Nejat Ağırnaslı
Çadır Kentlerinde nisan ayının 15 kadar devam etmiş ve yaklaşık 150 çocuğa yönelik Drama
ve Tiyatro çalışmaları yürütmüştür.
• BSV çocukları piknikte
• Küçükyalı Arkeopark Proje ekibinin daveti üzerine Başak Çocukları 7 Temmuz tarihinde kültürel
miras ve arkeoloji hakkında bilgi aldılar. Rehber öncülüğünde Satyros Manastırı kalıntıları,
Sarnış ve Sakız Ağaçlarını gezdiler. Burada mini bir arkeolojik kazı deneyimi gerçekleştirdiler.
• Sergi (Kendi Oyuncağını Kendin Yap) ‘Ezidi Çocuklar Kendi Oyuncağını Üretiyor’ Yer: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu Tarih: 14-17 Nisan 2015/
ORTAKLIKLAR VE İŞ BİRLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı
Kamu Harcamalarını İzleme Platformu
Denge ve Denetleme Ağı
Ataşehir Kent Konseyi
Kadıköy Belediyesi
Ataşehir Belediyesi Kayışdağı Ataevi
Van Barosu
Hayata Destek Derneği
Dersim Belediyesi
Suruç Belediyesi/Urfa
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
Bitlis Belediyesi
Batman Gençlik Merkezi
Mersin Toroslar Belediyesi
Hatay Samandağ Belediyesi
Adana Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği
İzmir Bornova Belediyesi
Bingöllüler Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği / İzmir
Denizli Uluslararası Sanat Eğitimcileri Derneği
Mavi Kalem Derneği/İstanbul
ÇoÇa/ bilgi üniversitesi çocuk çalışmaları birimi / istanbul
EŞHİD/ eşit haklar için izleme derneği / İstanbul
Uluslararası Çocuk Merkezi
Tarlabaşı Toplum Merkezi/İstanbul
Soma Kaymakamlığı/Manısa
Bingöl ili Sancak Beldesi Simsor Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği / Üsküdar - İstanbul
Bingöl Merkez Sütgöl Köyü Derneği / Üsküdar - İstanbul
Bingöl ili Yayladere ilçesi Zeynelli Derneği / Üsküdar - İstanbul
KATILDIĞIMIZ
ETKİNLİKLER/TOPLANTILAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barış İçin Eğitimler
Çocuğa Karşı Şiddeti Engellemek İçin Ortaklık Ağı yönetim kurulu üyeliği ve toplantıları
BSV Çocukları Piknikte
Şiddet, Cinayet, Tecavüz’lere karşı deklarasyon toplantısı
İHOP Çocuk Şiddetini Önleme Toplantısı
Onur Toplumsal Gönüllüler Vakfı forumu; ‘LGBTİ Ergenler Anlatıyor “ Öğrenci Olmak
Sivil Toplum’un hazırladığı çalıştayı
‘Mesajınız Var’ STK - MEDYA iş birliği çalıştayı
UNICEF Türkiye 7-9 Aralık 2015 tarihinde “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mültecilere Psikososyal Destek ve Sosyal Uyum Çalışmaları için Koordinasyon ve Planlama Atölyesi
• Çocuk Gelinlere Hayır Platformu
• 20 Şubat 2015 tarihinde Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleşen Emek Kadınları Platformu toplantısında Vakıf gönüllerimizden Melahat Arıker Sunum yaptı.
YAYINLAR
• Fidanlık Kampı
• Küçük Gelinler
BURSLAR
22 aktif öğrenciye 2015 yılı boyunca burs desteği verildi.
• Yıllık Faaliyet Raporu
Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Kayışdağı Mah. Uslu Caddesi, Nihat Sokak No:55/A Ataşehir - IST
www.basaksanatvakfi.com.tr
www.facebook.com/helinbasak
Download

Devam - Başak Sanat Vakfı