pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 1
Y A fi A M
S T ‹ L ‹
D E R G ‹ S ‹
MART
2014
Lidya Eyaleti Ba kenti
Aphrodisias
Röpörtaj
h lya ko yi it
aramızdan ayrılıflının 15. yılında
Özay GÖNLÜM
Denizli’den Lezzetler
İsli ve Yanık
Yoğurt
Ali ÖNAL
Hisar Mand›ra Yönetim Kurulu Baflkan›
DANET...
Çiftlikten
mutfa¤a
her fley
kontrol
alt›nda.
Recep ULUÇAY
Yönetim Kurulu Baflkanı
PEKDEMİR SERACILIK, ŞİFA ÜRETİYOR.
Hareketleriniz sizi ele veriyor!
Bitkilerden Gelen Sa l k
Do al Ta
Üç ayların faziletleri
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 2
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 3
Bu dergi,
müşteri
memnuniyetine
verdiğimiz önemin bir kanıtıdır.
Merhaba!
fiu an elinizde tuttu¤unuz bu dergi, Pekdemir olarak bizim siz müflterilerimize karflı duydu¤umuz sorumlulu¤un ve samimiyetin bir
ifadesidir.
Bu dergiyle, geçmiflten beri sizinle kurdu¤umuz sıcak iliflkiyi pekifltirmek, bunca yıllık birlikteli¤imizin olumlu mirasını gelece¤e taflımak
istiyoruz.
Oldukça heyecanlıyız. Çok iyi bir ekiple çalıflıyor olsak da, ajans›m›z›n geçmifline ve tecrübesine çok güvensek de, heyecanımızı
yenemiyoruz.
Sizin bunu nasıl yorumlayaca¤ınızı düflünmek bizim heyecanımızı artıran en büyük etken. Çünkü bu dergiyi sizi daha mutlu görmek,
sizinle paylafltı¤ımız yepyeni ortak payda yaratmak için çıkarıyoruz.
Pekdemir Ailesi olarak kuruluflumuzdan itibaren müflteri memnuniyetini ve alıflverifli sizler için bir keyfe dönüfltürmeyi hedeflemifltik.
Bugün geldi¤imiz noktada faaliyet gösterdi¤imiz bölgelerde en çok tercih edilen ma¤azalar olmanın haklı gururunu yaflıyoruz. Yola
çıkarken temel ilke olarak belirledi¤imiz kaliteli ürünleri daha ucuza satma ve ‘‘Ucuzlu¤un Kalesi’’ olma prensibinden bir gün bile
vazgeçmedik. Bununla beraber ürün çeflitlili¤imizi sizlerin ihtiyaç ve be¤enilerine göre gelifltirirken, kaliteyi sürekli ön planda tuttuk.
Artık bütün bu olumlu mirasın üstüne yeni bir fleyler katmamız gerekti¤ini düflündük ve iflte elinizdeki bu dergi ortaya çıktı.
Pekdemir Bak›fl dergisinin çalıflmaları uzun soluklu ve heyecanlı bir keflfin ilk aflaması olarak cıvıl cıvıl bir Mart gününe denk geldi. Bu
da güzel bir tesadüf. Dergimizle ilgili her türlü görüfl ve yorumlar›n›z› [email protected] adresine bekledi¤imizi hat›rlatt›ktan
sonra,flimdi sizleri bu keflfin tanıklı¤ına davet ediyoruz.
Pekdemir dünyasına tekrar hofl geldiniz.
Yusuf YILDIRIM
Sat›nalma Direktörü
Mart 2014 1
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 4
‹Ç‹NDEK‹LER
04 Yönetimden
Pekdemir Grup Ad›na
Cemal-Halil-Abidin Pekdemir
Röpörtaj
05 Biz Kimiz?
h lya ko yi it
30
Biz Kimiz (Tarihçe)
06 Bizden Haberler
Ege’nin Yerlisi Pekdemir,
Ege’de büyümeye devam ediyor.
10 Yöresel Tadlar
Denizli’nin damak çatlatan
lezzeti Denizli Kebab›
14
Tedarikçi
Firmalar›m›zdan
36
Danet... Çiftlikten mutfa¤a
her fley kontrol alt›nda.
40 Do¤aya Bakıfl
Binlerce Y›l Vazgeçemedi¤imiz
Do¤al Tafl
16
Tant an n ehri;
Gezi
Rehberi
2
g ne
eng zel nerede batar?
Mart 2014
Aphrodisias
Mermer ustalı¤ının
ve heykeltırafllı¤ın zirvede
oldu¤u yıllarda Aphrodisias,
Afrodit kültüyle tanınmıfl,
çok önemli bir kent.
zeytin 50
do an n mucizesi
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 5
Mart 2014 3
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 6
YÖNET‹MDEN
01
2 AYLIK YAfiAM ST‹L‹ DERG‹S‹
MART-N‹SAN 2014
YIL1 • SAYI1
‹mtiyaz Sahibi
adına
Adnan PEKDEM‹R
yazı iflleri müdürü
Erkan GÜVENÇ
editör
Ali ‹hsan SÜNGÜ
basın danıflmanı
Yusuf YILDIRIM
reklam müdürü
F›rat KOSTAK
mali ifller
Göksel ONGUN
hukuk danıflmanı
Nigün HOÇEK
yönetim yeri
PEKDEM‹R Ç‹FTL‹⁄‹
BÜYÜK MA⁄AZACILIK
SAN ve T.A.fi.
Saraylar Mah. 498 Sok.
Mertsoy ‹flhanı No:3 K:3
Bayramyeri / Denizli
Tel: 0258 261 47 47
Faks: 0258 261 77 70
Halil PEKDEM‹R
Abidin PEKDEM‹R
müşteri ve çalışan...
Pekdemir Çiftliği yönetimi olarak
insanın en önemli kaynak olduğu
prensibinden yola çıkıyoruz.
‹nsanın en önemli kaynak oldu¤u prensibinden yola çıkan firmamız; kuruluflundan beri müflterileri
ve çalıflanları ile kenetlenmifl bir aile anlayıflı içinde do¤ru ve dürüst olmaktan taviz vermeden
büyümesini istikrarlı bir flekilde sürdürmektedir.
fiirketimiz bünyesine dahil olan her yeni proje ile birlikte çalıflma azmimiz ve enerjimiz artmaktadır.
Baflarımızda esas olan; giriflimci ruhumuz, özverili çalıflanlarımız, müflteri memnuniyeti önceli¤imiz,
kalite esaslarımız, uzman yönetim kadromuz ve kanunlara azami özen göstermemizdedir.
Kuruldu¤u 1979 ’den bugüne içerisinde yafladı¤ı topluma katkıda bulunmayı hedef edinen ve
sosyal sorumlulu¤u bir kurum kültürü olarak benimseyen flirketimiz, bölgesinde yaptı¤ı yatırımlarla
yayına hazırlık
Mai Reklam
Oruç Reis Mah
Giyimkent 4. Sok.
No95 Esenler-‹stanbul
Tel: +90 212 493 00 71
Fax: +90 212 493 00 78
ve bölge istihdam›na sa¤lad›¤› katk› ile bu anlayıflını devam ettirmektedir.
baskı
Milsan A.fi.
yayın türü
2 aylık yerel süreli yayın
Ortaya koydu¤umuz baflarılı sonuçlarda emek ve katkılarıyla rol alan tüm çalıflanlarımıza ve
dergimizde yayınlanan yazı
ve foto¤raflar yayıncının
izni olmadan, kaynak
belirtilmeden tam veya
özet alıntı yapılamaz.
Cemal - Halil - Abidin PEKDEM‹R
yayınlanan yazılardan
yazı sahibi sorumludur.
4
Cemal PEKDEM‹R
Mart 2014
Pekdemir Çiftli¤i olarak marketçilik d›fl›nda farkl› alanlara da yat›r›m yap›yoruz.
Denizlinin Markası ‘ ‘PEKDEM‹R Ç‹FTL‹⁄‹ ‘olarak tanınmanın flirketlerimize kattı¤ı güç ile
sürdürülebilir de¤er yaratmak, temel ifl prensibimizdir.
müflterilerimize teflekkür ediyoruz.
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 7
Mart 2014 5
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 8
B‹ZDEN HABERLER
Denizli Akkonak ma¤aza açılıfl›m›z› onurland›ran
Valimiz Sn. Abdülkadir DEM‹R’e flükranlar›m›z› sunar›z.
Ege’nin Yerlisi Pekdemir, Ege’de
Büyümeye Devam Ediyor...
Denizli fiemikler, ‹zmir Evka-5, Ayd›n Meflrutiyet,
Denizli Akkonak ve Denizli Zeytinköy fiubeleri hizmete girdi.
Böylece flube say›m›z - fiimdilik - 84’e ulaflt›. Çok yak›nda
Denizli Yeni Otogar fiubemiz de hizmetinize giriyor.
Kızılay, Pekdemir iflbirli¤i
ile anlaml› kan ba¤›fl;
Pekdemir’den
engelli çocuklara
sinema sürprizi;
Pekdemir halkla iliflkiler müdürü
Erkan GÜVENÇ,
engelli çocuklar derne¤i ile 60 engelli
çocu¤umuzu aileleri ve ö¤retmenleriyle
Köfte Yamuru 2 animasyon filmi
ile buluflturdu. Çocuklar›m›z›n mutlulu¤u
görülmeye de¤erdi. ‘‘ Erkan GÜVENÇ
bu tür organizasyonlar›n›n devam
edece¤ini bildirdi’’.
6
Mart 2014
Kan Acil de¤il Sürekli bir ihtiyaç olup,
üretilebilir de¤ildir.
Bu bilinç içerisinde Pekdemir
ailesi olarak, çal›flanlar›m›za ve
müflterilerimize kan ba¤›fllama
bilincini oluflturmak için
K›z›lay ile ortaklafla
Kınıklı Pekdemir AVM’de
kan ba¤›fl› organizasyonu gerçeklefltirdik.
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 9
Mart 2014 7
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 10
B‹ZDEN HABERLER
doğal şifa, domates
PEKDEMİR SERACILIK, ŞİFA ÜRETİYOR.
162.000m2 açık ve 120.000m2 kapalı alana kurulan seramızın
tipi yüksek plastik seradır. Türkiye'de yapılmıfl olan en son ve en modern
teknolojik seralardan biridir. Seramızın giriflinde el ve ayak dezenfekte ile kartlı
geçifl sistemi vardır. Seramız 7 ana bölümden ve 270 perondan oluflmaktadır.
Yetifltirme askılı oluklarda yapılmaktadır ve fideler çatıya asılı
olup yerle temas etmemektedir. Bu sistem aynı zamanda sera
içi hava sirkülasyonuna da etkide bulunmaktadır.
Üretimin en önemli noktası ise Bambus Arıları ile yapılan
do¤al tozlaflmadır. Bu sistemle tamamen do¤al ürünler elde
edilmektedir. Pekdemir Seracılık müflterilerine do¤allık konusunda
güvence verir.
8
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 11
Sulama sisteminde, her bitkiye eflit su ve gübre verecek
flekilde dizayn edilmifl olan spagetti
paketleme alanında 2 adet so¤uk hava deposu ve 40
kiflilik paketleme bandımız bulunmaktadır.
damlatıcılar kullanılmıfltır. Ayrıca
Sera iflletmemizde üretti¤imiz salkım
iklimlendirme kontrolü
domateslerimiz ile hem Türkiye ve
bilgisayar sistemi ile
dünya pazarında markamızın ve
yapılmakta olup, ziraat
kalitemizin tanıtımını yapıp hem
mühendilerimizin kontrolü
de insanlara do¤allı¤ı ve kaliteyi
altındadır.
sunmayı hedefliyoruz.
Paketleme alanı her çeflit
www.pekdemirseracilik.com
paketleme için uygun
oldu¤u gibi ayrıca
Domatesin Faydaları:
Özellikle lif açısından zengin kabuklarıyla yenildi¤inde sindirimi kolaylafltırır.
Mide ve ba¤ırsakların düzenli çalıflmasına yardımcı olur ve kabızlı¤ı giderir.
‹yi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklafltırılmasına yardımcı olur.
Böbrek tafllarının düflürülmesine yardımcı olur. Kanı temizler.
Kanseri, özellikle de prostat kanserini, önlemede çok etkilidir.
Kalp hastalıklarına karflı koruyucudur. Damar sertli¤i ve romatizmaya iyi gelir.
Yafllanmayı geciktirir. Cilde tazelik verir.
Mart 2014 9
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 12
GURME GÖZÜYLE, YÖRESEL TATLAR
Bölge Müdürümüz Erdoğan KARACA yöresel lezzetleri sizin için araştırdı
Damak Çatlatan Lezzet;
Denizli Kebabı
Denizli Kebabı çatal ve bıçakla yenilmez, elle yenilir!
Erdo¤an KARACA
Bölge Müdürü / Gurme
Denizli kebabı en güzel Bayramyeri bölgesinde yapılmaktadır.
Sabah saatlerinde ustalar fırını yakar, odunu sakız a¤acındandır.
Tu¤lalı fırın iyice kızdıktan sonra ö¤leye do¤ru atefli alınır ve etler
fırının içine kancalarla asılır. Denizli Kebabı kuzu etinin ön kolundan
yapılır; en lezzetli kısmı kuzunun kürek yata¤ının oldu¤u bölgedir.
Asılan etlerin altına eriyen ya¤ları biriktirmek için bir tepsi konur.
Kebabın yanında verilen özel pideleri bu ya¤ların birikti¤i tepsiye
bandırılır ve kebabın üzerine kapatılarak servis edilir.
Kebap sade lezzeti ile servis edilmekte olup, yanında domates ve
so¤an verilmektedir. ‹çecek olarak en iyi ayran efllik eder. Kebapç›
Enver, Pala Halil, Muhtar›n Yeri ve Kocabaylar gibi lezzet
duraklar›nda Denizli Kebab›n› tatman›z› ve bölgemize has bu
yemek kültürünü yaflaman›z› fliddetle tavsiye ediyoruz.
10
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 13
Mart 2014 11
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 14
ÇOCUK PS‹KOLOJ‹S‹
ebeveynlerin kabusu...
KARDEŞ KISKANÇLIĞI
Hiç kimsenin kıskançlık duygusunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün de¤ildir.
Kardefl kıskançlı¤ını da tamamen yok edemeyiz. Ancak, alınacak önlemlerle
bu duygu, kendisine ve çevresine zarar vermeyecek düzeye indirilebilir.
Karamazov Kardefller de kardefltiler;
Dostayevski’nin ünlü roman kahramanı Karamazov
Kardefller, birço¤umuzun bildi¤i gibi, birbirini ölesiye
kıskanan düflman kardefllerdir. Öte yandan bizim bir
halk deyimimiz de “kardefl kardeflin ne ondu¤unu ne de
öldü¤ünü görmek ister” der.
Peki, kardefl kardefli mutlaka kıskanır mı; bu önlenemez
bir durum mudur?
‹nsano¤lu, içinde bir rekabet duygusu ve bunun
yansıması olan kıskançlık duygusu ile dünyaya gelir. E¤er
böyle bir duygusu olmasa hiç bafları hırsı da taflımazdı.
Dolayısıyla hiç kimsenin kıskançlık duygusunu tamamen
ortadan kaldırmak mümkün de¤ildir. Kardefl kıskançlı¤ını
da tamamen yok edemeyiz. Ancak, alınacak önlemlerle
bu duygu, kendisine ve çevresine zarar vermeyecek
düzeye indirilebilir. Zira, tüm duyguların oldu¤u gibi
kıskançlık duygusunun da kabul edilebilir bir normal dozu
vardır.
Çocuk, neden kardeflini kıskanır?
Bir çocuk kardefli olaca¤ını ilk duydu¤unda genellikle
flunu düflünür: “Ben onlara yetmedim. Bu yüzden bir
çocuk daha istediler”. E¤er ikinci çocu¤un cinsiyeti kendi
cinsiyetinden farklı ise çocuk; ailesinin onun cinsiyetinden
12
Mart 2014
memnun olmadı¤ı için bu yeni bebe¤i dünyaya getirdi¤ini
düflünebilir. E¤er hiçbir önlem alınmaz ve çocuk aileye
yeni katılacak bireye gerekti¤i gibi hazırlanamazsa,
içinde bulundu¤u ruh halini adlandırıp tam olarak ifade
edemese de böyle düflünür, böyle hisseder.
Bunun yanı sıra, tüm varlıkların oldu¤u gibi insanın da
küçü¤ü daha sevimlidir ve dolayısıyla daha çok ilgi görür.
O güne dek ailenin en küçü¤ü ve tabii ki en çok ilgi
göreni iken kendisinden daha küçük, daha ilginç ve daha
sevimli bir varlı¤ın aileye katılması, ilk çocu¤un kardeflini
kıskanması için yeterli bir neden de¤il midir zaten...
Hamilelik ve do¤um sonras›nda ne gibi önlemler alınabilir?
Çocu¤a, aileye yeni bir bireyin katılaca¤ı, bu yeni
bireyin onun en yakını olaca¤ı, hayat boyu en çok
güvenece¤i kifli olaca¤ı, büyürken onu model alaca¤ı, o
ne yaparsa, nasıl yaparsa, onun da öyle yapmak
isteyece¤i, biraz büyüyünce ona oyun arkadaflı olaca¤ı
uygun bir dille hamilelik sırasında anlatılmalı; bu yeni
bireyi aileye katmak istemelerindeki temel nedenin onun
hayatta güvenebilece¤i bir en yakını olmasını istemeleri
oldu¤u mutlaka önemle vurgulanmalıd›r.
E¤er mümkünse aynı odayı paylaflmaları, çocuklar için
en uygun olanıdır. E¤er evde çocuklara verilebilecek
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 15
birden fazla sayıda oda varsa, biri yatak odası, biri
oyun odası olmak üzere her iki oda da paylaflılacak
odalar fleklinde düzenlenmeli; yeni kardefl dünyaya
gelmeden önce bu odalar hazırlanırken, evde yeni
düzenlemeler yapılırken ve bebek için yapılan hazırlık
alıflverifli sırasında çocu¤a söz hakkı tanınmalı, onun da
fikri alınmalı ve hazırlıklara fiilen katılması sa¤lanmalı.
Kardeflinin ismini koyma fırsatı verilebilirse bu, kardeflini
benimsemesini, kendisine ait bir varlık olarak kabul
etmesini kolaylafltıracaktır.
Kardeflin do¤umundan sonra ani ve travmatik olmaması
için do¤umdan sonra anneye büyük çocu¤un bakımı
konusunda yardımcı olacak kifliye hamilelik sırasında bu
sorumluluk yavafl yavafl devredilmeli.
E¤er hastane olanakları elveriflliyse kardeflinin do¤du¤u
günün gecesi hastanede anne ve yeni kardeflin yanında
babasıyla birlikte refakatçi olarak kalması onu, dıfllandı¤ı
hissinden koruyacaktır. Hastaneye gelen konuklara ikramda
bulunmak gibi benzer küçük sorumluluklar verilmesi, o
gün gelen tüm konukların dikkatini çekecek derecede flık
giydirilmesi ona kendisini hala önemli, sevimli ve ilgi
çekici oldu¤unu hissettirecektir.
Do¤um sonrasında ve izleyen yıllarda ne gibi önlemler
alınabilir?
Mümkün oldu¤unca büyük çocu¤unuzla bire bir zaman
geçirin. Özellikle hemcins ebeveyni ile birlikte yapaca¤ı
etkinlikler önemlidir.
Yani büyük çocu¤unuz erkekse babasıyla, kız ise
annesiyle bafl bafla bir etkinlikte bulunması
çok yararlı olabilir. Ayrıca kardeflini
de yanınıza alarak ailece hep
birlikte katılaca¤ınız etkinlikler,
kardefl kaynaflmasında pozitif
sonuçlar do¤urur. Büyük
çocu¤unuza kardefli ile ilgili
ve yaflını aflmayan küçük
sorumluluklar verebilirsiniz.
Örne¤in, kardeflinin altını
de¤ifltirmeye ya da mamasını
yedirmeye yardım etmek
gibi. ‹nsanlar, emek verdikleri
fleyi ya da kifliyi sever, gözetir
ve kollar. Kardefl kıskançlı¤ı
olufltu¤unu farketti¤iniz zaman
onları birbirinden ayırmak
yerine paylaflımlarını
arttırmalı ve
yakınlaflmalarını
sa¤lamalısınız. Evinize
gelen konukları,
gelmeden önce,
önemle, ilk önce büyük çocu¤unuzla ilgilenmesi için
uyarmanız daha yararlı olacaktır.
fiunları yapmamaya
özen gösterin:
Do¤um öncesinde çocu¤unuza “Sen istersen kardeflinle
odanı paylaflacaksın. E¤er istemezsen onun için di¤er
odayı hazırlayaca¤ız” gibi tercih hakları sunmayın.
Çocuk bunu, kardeflinin evdeki varlı¤ının kendi tercihine
ba¤lı oldu¤u fleklinde genelleyebilir.
Büyük çocu¤unuza asla “biz seni de seviyoruz ya da
sevece¤iz” gibi fleyler söylemeyin. Bu tip cümleler ona
artık ondan çok sevilecek birisinin oldu¤u mesajını
vermekten baflka bir ifle yaramaz.
Asla çocuklarınızı hiçbir konuda kıyaslamayın. Bu,
onlar arasında rekabete ve dolayısıyla kıskançlı¤a
neden olacaktır. Her çocu¤un her insan gibi farklı
olaca¤ını ve farklı ilgileri ve yetenekleri olaca¤ını
unutmayın!
Çocuklarınızdan birine daha çok de¤er verip ona
daha fazla güvenmeyin. Siz ne kadar hissettirmemeye
çalıflsanız da di¤er çocu¤unuz bunu mutlaka
hissedecektir.
Mart 2014 13
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 16
TEDAR‹KÇ‹ F‹RMALARIMIZDAN
Danet ‹stanbul merkez binas›
DANET... Çiftlikten mutfa¤a her fley kontrol alt›nda.
1972 y›l›nda Afyon’un fiuhut ‹lçesinde kurulan Danet firmas›
Genel Müdürü Sait ULUÇAY ile ‹stanbul Bayrampafla Mega Center’da
bulunan merkez ofislerinde sohbet ettik.
Firmanızı kısaca anlatır mısınız?
Afyonkarahisar’a ait ve et iflleme sanatının tüm inceliklerine
Firmamız; Türkiye’nin zengin hayvancılık kültürü ve et
ba¤lı kalarak, Danet, sanayileflmeyi, teknolojik geliflimi,
üretimi konusunda uzmanlı¤ıyla tanınan Afyonkarahisar’ın
kalite mükemmelli¤ini gelene¤e saygıyla harmanlıyor.
fiuhut ilçesinde kurulu bir aile flirketidir. 1972 yılında
Danet’in bir di¤er özelli¤i de entegre bir tesise sahip
baflladı¤ımız lezzet yolculu¤una bölgeye ve bölgenin
olmasıdır. Yani hammaddeden mamule kadar her fley
geleneklerine daima sıkı sıkıya ba¤lı kalarak üretimimizi
Danet bünyesindedir.
buna göre planladık. Tabii her firmanın
Ürün Gamı nelerdir?
kendine has özellikleri, öne çıkan
Baflta sucuk olmak üzere,
farklılı¤ı vardır. Danet’i farklı kılan en
önemli özellik de, canlı hayvan
sucu¤un farklı çeflitleri (acılı, acısız,
yetifltirmeden nihai ürün da¤ıtımına
evlik, fermente, baton, pizzalık vs)
entegre bir üretim hattına sahip
olmasıdır.
Danet’in Afyonkarahisar’daki
Sait ULUÇAY
Genel Müdür
modern üretim tesislere canlı olarak giren büyükbafl
salam ve çeflitleri (Macar, ‹spanyol,
Fıstıklı, Etli), jambon ve çeflitleri
(sebzeli, piliç etli, çeflnili), sosis ve
çeflitleri (kokteyl, Jumbo) kavurma, pastırma.
hayvanlar ‹slâmi usullere uygun olarak kesilir, ifllenir ve
sucuk, salam, kavurma, pastırma… olarak halkımızın
Et alımı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?
be¤enisine sunulur. Kısaca Danet’te çiftlikten mutfa¤a her
Firma olarak dıflarıdan et almıyoruz. Afyon ve
fley kontrol altındadır.
civarındaki köylülerden ve besicilerden canlı hayvan
alıyoruz. Bunları kendi tesisimizde veteriner kontrolünde
Danet ürünlerinin ayrıcalıklı özellikleri nelerdir? Ya da
flöyle soralım: Müflteri neden Danet’i tercih etsin?
Danet’in en önemli özelli¤i “Afyonkarahisar Sucu¤u”
olarak ünlenen yerel lezzeti koruyarak, modern ve hijyenik
üretim ortamına taflıyabilmesinde yatmaktadır. Sadece
14
Mart 2014
ve ‹slami flartlara uygun flekilde kesiyoruz. Yani et
ürünlerinde kullandı¤ımız etleri kendi tesislerimizde
hazırlıyoruz. Ayrıca kendimize ait yarı açık ve kapalı
besi çiftlikleri var. Buradan da et tedarik ediyoruz.
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:54 PM Page 17
üçü, yani protein, ya¤ ve vitaminler ette bol miktarda
bulunur. Et ürünlerinin 0-4°C’deki so¤uk dolaplarda
saklanmıfl oldu¤una dikkat ediniz. Ambalaj üzerindeki
etiket bilgilerini dikkatle okuyunuz. Özellikle üretici firma
bilgileri ile son tüketim tarihi eksiksiz olarak yazılmıfl
olmalıdır. Son tüketim tarihi geçmifl ürünleri almamalısınız.
2014 yılı sonu hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’deki bayi yapılanmasını geniflletmek,
Sucuk Dolum Bölümü
ayrıca ev dıflı tüketim kanalındaki Pazar a¤ımızı
geniflletmek. Kurumsal yapılanmaya daha da a¤ırlık
vermek.
Firma olarak helal gıdaya ekonomik ve sosyal sorumluluk
olarak bakıfl açınız nedir?
Her insanın yedi¤i fleyin inancına uygun olup olmadı¤ını
Yeni gıda yönetmeli¤i sizin için ne gibi etkiler yaptı,
sizce yeterlimi?
denetleme, sorgulama hakkı vardır. Biz helal kesim
Yeni gıda yönetmeli¤i sektör açısından çok olumlu
sertifikasını 3 yıl önce aldık. Ama 35 yıldır ‹slami-helal
olmufltur. Sektöre çeki düzen vermifltir. Merdiven altı
kesim usullerine hassasiyetle riayet ediyorduk. Bundan
üretim yapan iflletmelerin sektörden elenmesini
böyle baflta Orta Do¤u bölgesi olmak üzere yurt dıflı
hızlandırmıfltır. Karıflımlı ürünlerin yasaklanması hileli (et
co¤rafyasında yaflayan Müslüman ve dini hassasiyeti
ve piliç oranları konusunda) üretimin önüne geçmifl oldu.
olan tüketiciler için de tercih edilen bir marka olaca¤ız.
Dolayısıyla nihai müflteride yedi¤i et ürünün içeri¤i
konusunda daha da güven duygusunun artmasına vesile
Tüketicilere et ve et ürünleri alırken nelere dikkat etmesini
tavsiye edersiniz?
‹nsanların sa¤lıklı ve dengeli beslenmeleri, bitkisel
gıdaların yanında hayvansal kaynaklı gıdaların da
oldu.
Danet Et ve Et Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. fiti.
Mega Center C-25 Blok Bayrampafla – ‹STANBUL
Tel: 444 1 339
e-mail: [email protected] web: www.danet.com.tr
tüketmeleriyle mümkündür. Hayvansal kaynaklı gıdalar
arasında etin özel bir yeri ve önemi vardır. Temel besinlerin
Danet Afyon - fiuhut Fabrika
Recep ULUÇAY
Yönetim Kurulu Baflkanı
Mart 2014 15
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 18
GEZ‹ REHBER‹
Tanr an n ehri;
Aphrodisias
Aphrodisias ya da bizim
telaffuzumuzla Afrodisyas,
Aydın’ın Karacasu
‹lçesine ba¤lı, Geyre Köyü
yakınlarında bulunan ören yeri...
Bir zamanlar Karia Eyaletinin
baflkentli¤ini yapan önemli bir
merkezdi. Mermer ustalı¤ının
ve heykeltırafllı¤ın zirvede
oldu¤u yıllarda Aphrodisias,
Afrodit kültüyle tanınmıfl,
çok önemli bir kentti.
Bugün kalıntılarda görülen heykel
örneklerinin çoklu¤unun sebebi de
Aphrodisias’ın özellikle Roma ça¤ında,
önemli bir heykelcilik okuluna ev sahipli¤i
yapıyor olmasıydı.
Bölgenin efeler diyarı olarak bilinmesi, zeybe¤iyle,
ulaflır. Köydeki insanların antik döneme ait sütun ve
inciri ve zeytinya¤ıyla zengin bir kültüre ev sahipli¤i
taflları, evlerinin ve iflyerlerinin belli kısımlarında
yapması, Kufladası, Didim gibi turistik merkezleri
kullandı¤ını görür. Nereden aldıklarını sorarak ulafltı¤ı
barındırması bir yana, Aphrodisias gibi bir antik mirasa
ören yerinin foto¤raflarını çeker. ‹stanbul’a döndü¤ünde
sahip olması önemini bir kat daha artırıyor.
çekti¤i foto¤rafları dönemin sanatçı ve aydınlarına gösterir
Buranın cumhuriyet döneminde keflfedilmesinin ilginç
bir hikâyesi var. Foto¤raf çekmek için bölgeye giden
ama kimse ilgilenmez.
Foto¤rafları bu kez ABD’de yayınlanan bir dergiye
Türkiye'nin en ünlü foto¤rafçısı Ara Güler, yolunu flaflırarak
gönderir, dergi çok ilgilenir, ancak foto¤raflar siyah
kaybolur ve uzun bir yürüyüflten sonra Geyre köyüne
beyazdır, renkli olarak çekerse 10 sayfa ayıracaklarını
16
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 19
söylerler. Tekrar gider ve renkli foto¤raflar çekerek
dünyanın en iyi korunmufl stadyumu ve anıtsal tapınak
Amerikan dergisine gönderir. Konuya ait yazı için de
kapısıyla tanınıyor. Ören yerinin giriflindeki müzede ise
arkeolog Kenan Tevfik Erim’den destek alır. Yayınlanan
Roma Ça¤ı’nın en güzel mermer heykelleri sergileniyor.
foto¤raflar ve yazı çok ilgi görür. Aphrodisias’ın MÖ
fiehrin ne kadar zengin, politik ve ekonomik açıdan ne
5000’lere kadar uzanan prehistorik bir yerleflmenin
kadar önemli bir merkez oldu¤unu, bugünkü kalıntılardan
üzerine kuruldu¤u ortaya çıkar. Buluntulara göre, MÖ 6.
anlamak çok kolay; genifl ve ihtiflamlı yapıların yanı sıra,
yüzyılda kurulan Aphrodisias, bafllangıçta küçük bir
ismi de kentin önemine iflaret ediyor.
köydü. ‹lk Afrodit tapına¤ı da bu devirde yapıldı. MÖ 2.
Kent, ismini pagan inancına sahip Yunan toplumunda
yüzyılda, ızgara planlı olarak yeniden düzenlenen kent,
aflk, do¤a ve bolluk tanrıçası olarak kabul edilen Afrodit’ten
yaklaflık bir
almıfl. Adına çok sayıda tapınak infla edilmifl olan Afrodit,
kilometre
Truva Savaflı’nın çıkmasında ana sebep olarak kabul
boyunca
edilir.
uzanan bir
Toplumda bu kadar öneme sahip bir tanrıçanın adının
alana yayılmıfltı
verildi¤i kentin de ne denli önemli merkez oldu¤u kolayca
ve kentte 15 bin
anlaflılabilir. Ancak tarihçilere göre kent, ilk kuruldu¤undan
civarında insan
itibaren bu adla anılmadı, önemi her geçen gün artan
yaflıyordu.
kent, ekonomik, politik ve sosyal açıdan önemli bir pozisyon
MÖ 1. Yüzyıla gelindi¤inde, Roma imparatoru Augustus,
Aphrodisias’ı kiflisel koruması altına aldı. Bugün ayakta
kazanınca Aphrodisias adını aldı.
Bizanslılar ile birlikte Hıristiyanlı¤ın yayılmaya bafllaması,
kalan anıtları bu dönemde kazanan antik kent, MS 3.
kentin statüsünde büyük bir de¤iflikli¤e sebep oldu. Pagan
yüzyılın sonlarında Roma ‹mparatorlu¤u’nun Karia
inancının bir tapınma merkezi olan kent, bu inanıflın
Eyaleti’nin baflkenti oldu. ‹mparatorluk, kenti saldırılardan
yerini, Hıristiyanlı¤ın almasıyla önemini kaybetti. Afrodit
korumak için 4. yüzyılın ortalarında etrafını surlarla
ve Aphrodisias sonunda bütün yazıtlardan silindi. Kentin
çevirdi. Ancak kent, 6. yüzyıldan itibaren eski önemini
ismi Stauropolis'e (Haç Kenti), kent de bir Hıristiyan
kaybetmeye baflladı ve 12. yüzyılda tamamen terk edildi.
yerleflimine dönüflse de eski önemini hiçbir zaman tekrar
Aphrodisias bugün en çok, kentin kuzey ucundaki, antik
kazanamadı.
Mart 2014 17
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 20
GEZ‹ REHBER‹
daire fleklinde orkestranın
yer aldı¤ı bölüm, önünde
yükselen basamaklar ve tiyatro
sahnesiyle oldukça etkileyici.
7000 kiflilik oturma kapasitesine
sahip tiyatroda 1970li yıllarda
yapılan kazılarda iyi korunmufl halde
sahne binasını süsleyen heykeller
bulunmufl. Heykelleri de kentin giriflindeki
müzede görmek mümkün.
Sonra agoraya çıkıp oradan devam edince
Hadrian Hamamı kalıntıları, evler ve Meclis
Binası’na (Odeon) ulaflılıyor. Meclis Binası, flehrin yerel
Geyre
köyü aslında bu kentin
üzerine kurulmufltu, adı da Karia
(Karya)’dan geliyordu. 1260 yılında Müslüman
Türklerin bölgede egemenlik kurdu¤u güne kadar bir
Bizans yerleflimi olan köy, adı her ne kadar resmi olarak
Stauropolis olsa da Karia olarak anılıyordu. Türklerin
yönetimini sa¤layan meclisin toplanma yeri oldu¤u gibi,
kapalı tiyatro, konser salonu olarak da kullanılmıfl. Aslında
yapı olarak tiyatroya benziyor ancak daha küçük (1750
kiflilik) ve basamaklar çok daha özenli yapılmıfl. Burada
gücü temsil eden aslan ayaklı basamaklar dikkat çekiyor.
Arka planda Afrodit Tapına¤ı’nın sütunları yükseliyor.
Bu tapına¤ın girifli tören
kapısından yapılıyor.
hükümranlı¤ı altına girince de Geyre oldu. Köy, kazıların
Tetrapylon (dört kapı) adı
bafllamasıyla buradan taflındı.
verilen süslü kapı restore
Antik ça¤dan günümüze, yapıları
çalıflmaları sonucunda
en iyi korunabilmifl ören yerlerinin
aya¤a kaldırılmıfl ve
baflında gelen Aphrodisias’ta
gerçekten etkileyici.
görebilece¤iniz en önemli
Tapına¤ı geçip ilerleyince
yapılardan ilki; ‹mparatorların
karflınıza bir anda
Tapına¤ı anlamına gelen MS 20-60
büyüleyici bir manzara
yılları arasında Aphrodisiaslı iki
çıkacak; burası kentin
önemli ailenin yaptırdı¤ı Sebasteion.
stadyumu. 262 metre
Tören yolu ve tapınak, 1979da istimlak
uzunlu¤unda, 50 metre
çalıflmalarında tesadüfen ortaya çıktı. 3 katlı olan yapının
geniflli¤inde ve 30 bin kiflilik bu stadyum, uzunca bir
ilk katı Dor, ikinci katı ‹on ve son katı da Korinth tarzında
dönem atletizm yarıflmalarına ev sahipli¤i yapmıfl olan
yapılmıfl. Son derece özenli ve detaylı mermer
bir yapı. MS 7. yüzyılda tiyatronun depremlerden zarar
kabartmalarla bezenmifl tapınak oldukça dikkat çekiyor.
görmesiyle bu stadyum, tiyatro olarak da kullanılmıfl.
Sebasteion’u geçip tiyatroya do¤ru yürürken sa¤da
Aphrodisias; Efes, Bergama, Aspendos, Perge gibi antik
tiyatrolarda kullanılan karakterleri betimleyen insan yüzleri
kentler arasında en az bilineni, ancak en az onlar kadar,
kabartmaları göreceksiniz. Kabartmaların önünden
hatta onlardan belki de daha önemli, mutlaka gezip
ilerleyince sol tarafta tiyatro hamamının kalıntıları karflınıza
görülmesi gereken bir ören yeri.
çıkacak. Hamamın hemen yanında da tiyatro var. Yarım
18
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 21
Mart 2014 19
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 22
KISA HABERLER
LÖSEV Van’daki Lösemili ve Kanserli
Ailelere Umut Olmaya Devam Ediyor
Prima Uzman Kurulu Üyeleri,
Anne ve Anne Adaylarının
Sorularını Bekliyor
Prima’nın Facebook sayfasında Prima
Uzman Kurulu’na özel sekmeye bir yenilik
daha eklendi. Anne ve anne adayları, Uzman
Kurulu Cevapları bölümünden kurul üyelerine
do¤rudan sorularını iletebilecek. Prima Uzman
Van’da LÖSEV’e kayıtlı 185 lösemili ve
Kurulu Üyelerinin gönderilen sorular arasından
kanserli hasta bulunmaktadır. Bu ailelerin
seçilenlere verdikleri cevaplar da aynı sekme
Lipton’dan yo¤un dem seven tiryakiler
için yeni Lipton Siyah ‹nci...
Do¤u Karadeniz’in çay tarlalarından
toplanan ve mükemmel bir çay lezzeti için iri
üzerinden yayınlanacak. Prima Uzman
Kurulu’nun bugüne kadarki makaleleri ve
cevaplarına afla¤ıdaki linkten ulaflılabiliyor:
www.facebook.com/PrimaDunyasi/app_39
1240470954474
taneleri ile harmanlayan yeni Lipton Siyah
Ülker
Hero Baby’den
Bebek
Meyveleriyle
Hazırlanmıfl
%100 Meyve
Suyu
‹nci, her bardakta gerçek çay keyfine
dönüflüyor.
Harmanı ve atefl kırmızısı demiyle yo¤un
bir çay lezzeti sunan Lipton Siyah ‹nci, en
keyifli anlarını bir bardak çayla tamamlamak
Ülker Hero Baby’nin, sa¤lıklı cam fliflede,
fleker ilavesiz, katkısız, %100 meyveden üretilen
bebek meyve suyu, bebekler için güvenli bir
besin kayna¤ıdır. Ülker Hero Baby bebek
meyve suyu, do¤al tarımla özel olarak
yetifltirilen 'bebek meyveleri' ile hiç fleker
eklenmeden üretiliyor. Ayrıca biberon
emzi¤iyle uyumlu fliflesi sayesinde anında
Çay tutkunlarının vazgeçilmezi Lipton, flimdi
de Türkiye’nin çeflitli yörelerinin sevilen
lezzetlerini bir araya getirdi¤i, yepyeni ve çok
özel bir bitki ve meyve çayı deneyimi sunuyor.
Yeni Lipton Yöresel Keflifler serisinde
ailesinin geçimini sa¤lamaya çalıflmakta. Bu
flartlarda aileden birinin de lösemi/kanser gibi
hem geçimini daha da zorlafltırmakta hem de
çocu¤unun tedavisini çıkmaza sokmaktadır.
LÖSEV 1998 yılından bu yana lösemili çocuk
ve ailelerine yaptı¤ı maddi, ayni ve sosyal
desteklerle, aileler çocuklarını düzenli olarak
tedaviye götürmekte ve istediklerini karflılamaya
çalıflmaktadır.
Ayrıca Lösemili Çocuklar Sa¤lık Ve E¤itim
Vakfı yıl boyunca hasta çocuk ve ailelerine
gerçeklefltirdi¤i (23 Nisan, ULÇH ,iftar
yemekleri, bayramlaflma vb) bir çok etkinlik
düzenleyerek onların morallerinin yüksek
olmasına katkı sa¤lamaktadır.
23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana
içime hazır.
gelen ve Türkiye’yi yasa bo¤an depremin
Türk Telekom,
Teknolojiyi
Evlere
“Tekno Tekir”
ile Taflıyacak
aileleri bu depremden en fazla etkilenen aileler
Türkiye’nin öncü iletiflim ve yakınsama
üstünden tam 3 yıl geçti. Lösemili çocuklar ve
arasındalar.
LÖSEV olarak bu acı günlerinde onları yalnız
bırakmadık ve depremden hemen sonra LÖSEV
Yardım tırımız ailelerimizin yanında olmak ve
ihtiyaç tespiti yaparak yardım götürmek için
deprem bölgesi Van’a ulaflmıfltı.
teknolojileri flirketi Türk Telekom’un yeni reklam
Ailelerin her zaman yanında olan LÖSEV
yüzü Tekno Tekir oldu. Tekno Tekir, Türk
yardımlarını, ihtiyaç ve talepler do¤rultusunda
Telekom’un yeni müflteri yaklaflımını “Mutluluk
aralıksız olarak iletmeye devam ediyor.
Evinizde” sloganıyla evlere taflıyacak. Türk
Geçti¤imiz hafta ailelerimizi talepleri ve
Yeni Yöresel Keflifler serisi ile “yöresellik”
Telekom’un müflterilerine sunaca¤ı tüm
ihtiyaçları do¤rultusunda 100’den fazla lösemili-
trendini çay keyfiyle buluflturan ilk marka olan
yenilikleri duyuracak olan Tekno Tekir,
kanserli çocuk ve ailemize yaptı¤ımız koli (gıda,
Lipton, çay severlere farklı tatlar sunma
yayınlanmaya bafllayan ilk reklam filminde
kıyafet, temizlik ürünleri, kırtasiye vb, ) yardımı
konusundaki öncülü¤ünü sürdürüyor.
Türkiye’nin ilk akıllı ev telefonunu E4’ü tanıtıyor.
ile ailelerimize umut olup yüzlerini güldürdük.
Akdeniz, Ege ve Güneydo¤u’nun yöresel
bitkileri, zengin lezzetleri ile farklı bir
bitki&meyve çayı deneyimi yaflamak isteyen
çay tutkunları için Lipton paketlerine giriyor.
20
yaparak ya da gündelik ifllerle çalıflarak
süreci ve içinde bulunulan zor flartlar ailelerin
yapraklarını, atefl kırmızısı bir dem için çay
Lipton Yöresel Keflifler serisiyle
Anadolu’ya Lezzetli Bir Yolculu¤a Çıkın
ailelerden oluflmakta ve birço¤u, çiftçilik
ciddi bir hastalı¤a yakalanması, a¤ır tedavi
yapraklar halinde kurutulan taze çay
isteyen çay severlerin vazgeçilmezi olacak.
%96’sının asgari ücretin altında gelire sahip
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 23
Hayat Kimya JOLY ile Yetiflkin
Bezi Kategorisinde
Liderli¤e Oynayacak
FIFA Dünya Kupası,
Eti’den yeni bir lezzet;
‹stanbul’da Büyük ‹lgi Gördü Eti Süt Burger.
Türkiye’nin en köklü kurulufllarından biri
olan; hızlı tüketim sektöründe, ev bakım, hijyen
ve temizlik ka¤ıtları kategorilerinde faaliyet
gösteren Hayat Kimya, yepyeni bir kategoriye
Tur kapsamında geçti¤i her ülkede yüz
girifl yaptı. Hayat Kimya, JOLY ve sadece
binlerce taraftarı peflinden sürükleyen, dünyanın
medikal satıfl kanalına yönelik piyasaya
en de¤erli futbol sembolü FIFA Dünya Kupası,
sundu¤u Evony markalarıyla yetiflkin bezi
üreticilerinden ET‹, atıfltırmalık ürün
Coca-Cola tarafından Cevahir Alıflverifl ve
kategorisinde Süt Burger'i piyasaya sürdü.
kategorisinde tüketiciyle buluflmayı ve pazar
liderli¤ini hedefliyor.
Yetiflkin bezi pazarında Hayat Kimya’nın
gelecek dönem hedeflerinin paylaflıldı¤ı basın
toplantısı, 14 fiubat Cuma günü düzenlendi.
Toplantıya Hayat Kimya Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Koordinatörü Prof. Dr. Orhan ‹dil,
Türkiye'nin önde gelen bisküvi ve çikolata
E¤lence Merkezi’nin önünde kurulan özel
çadırda binlerce sporseverle bir araya geldi.
ET‹ Süt Burger, 2 ballı kek arasında süt
1998 yılında Fransa Milli Takımı Dünya
kremasından olufluyor. fiirketten yapılan
Kupası’nı kazanmıfl, aynı zamanda iki kez de
fiampiyonlar Ligi Kupası’nı havaya kaldırmıfl
olan Fransız efsane futbolcu Christian
açıklamada, ET‹ Süt Burger'in yumurta, bal ve
yüksek miktardaki sütlü krema içerdi¤i, ya¤
oranının ise düflük oldu¤u belirtildi.
Hayat Kimya Hijyen Kategorisi Global
Karembeu da, FIFA Dünya Kupası’nın Türkiye
Pazarlama Müdürü Melek Soklangıç Dinçer
ziyareti kapsamında kurulan çadır etkinliklerine
oranı ile çocukların büyüme ve geliflme
ve Hayat Kimya Medikal Pazarlama Müdürü
özel olarak katıldı.
dönemlerinde büyük öneme sahip olan sütlü
Nilay Özyurt katıldı.
Hayat Kimya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Karembeu: Dünya Kupası hayallerin ve
Orijinal FIFA Dünya Kupası ile foto¤raf
üretim hatlarını en son teknolojiyle
çektirmek için uzun kuyruklar olufltu
bezinde yıllık 200 milyon adet, yatak koruyucu
örtüde ise yıllık 130 milyon adet üretim
kapasitesine sahibiz. Bu hatlarda Türkiye’nin
en emici, ilk ve tek esnek belbantlı yetiflkin bezi
üretimini gerçeklefltiriyoruz. ‹zmit hijyen
fabrikamızda gerçeklefltirdi¤imiz bu yatırım
ile bu alanda tüketicimizin beklentilerini
karflılamayı ve pazar liderli¤ini hedefliyoruz”
dedi.
ürünler kategorisinde, düflük ya¤ oranı,
besleyicili¤i, serin lezzeti ve e¤lenceli burger
umudun simgesidir.
Koordinatörü Prof. Dr. Orhan ‹dil, yetiflkin bezi
gelifltirdiklerini belirtti. ‹dil “Belbantlı yetiflkin
Açıklamada, "Yüksek protein ve kalsiyum
flekli ile dikkat çeken ET‹ Süt Burger, çocukların
yeni gözdesi olmaya aday" denildi.
FIFA tarafından özel olarak görevlendirilen
kifliler, devlet baflkanları ve kupayı kazanma51’i
yeni, 90 ülkeyi ziyaret ediyor
73. durak olarak ‹stanbul ziyaretini
tamamlayan Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası
Turu dâhilinde tüm dünyada 51’i yeni, 90
ülkeyi ziyaret ediyor. Tur boyunca yaklaflık
150 bin km yol kat eden kupanın ‹stanbul’dan
sonraki dura¤ı ise ‹sveç olacak.
Knorr Çabuk Çorba,
Mestane Hoca ile ‹talyanca Ö¤retiyor
Hayata daha fazla vakit ayırırken,
lezzetli
bir
çorbadan
400 bin takipçisiyle Vine fenomeni
da
olan Memeli Mestan Çabuk Çorba’nın
vazgeçemeyenlere yeni ‹talyan
Mestana Hocası olarak karflımıza
lezzetleri Minestrone ve Peynirli Pizza
çıkıyor. Mestane Hoca 6 saniyelik
çeflitlerini sunan Knorr Çabuk Çorba,
videolarda, sosyal medya ve kadın-
‹talyan esintisini dijital dünyaya taflıyor.
erkek kliflelerinden yola çıkarak Çabuk
Knorr Çabuk Çorba, “Devamsızlık
‹talyanca dersleri veriyor. Knorr Çabuk
Yapma, Hayatın Hızını Yakala”
Çorba’nın web sitesi cabukcorba.com
mottosuyla Vine’da “Çabuk ‹talyanca”
üzerinden de takip edilebilen dersler
kampanyasını sürdürüyor. “Çabuk
hakkındaki yorumlar #yanidiyorki
‹talyanca” kampanyası kapsamında
etiketi üzerinden paylaflılabiliyor.
Mart 2014 21
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 24
YÖRESEL LEZZETLER
Denizli’den Lezzetler
İsli ve Yanık Yoğurt
Yo¤urdun Anadolu’da birçok çeflidine
rastlamak mümkün. Fakat bunların içinde
sadece Denizli yöresine ait olan ‘isli yo¤urt’
ve ‘yanık yo¤urdu’ anlatmak isterim. ‹sli
yo¤urdu tattı¤ınızda ola¤anüstü bir füme tadı
alınıyor.
Ali ÖNAL
Hisar Mand›ra Yönetim Kurulu Baflkan›
Hisar
Hisar Mand›ra
Mand›ra Yönetim
Yönetim Kurulu
Kurulu Baflkan›
Baflkan› Ali
Ali ÖNAL,
ÖNAL, yanık
yanık
yo¤urdun
yo¤urdun bakterilere
bakterilere karflı
karflı koruma
koruma özelli¤i
özelli¤i oldu¤unu
oldu¤unu ve
ve
yo¤urdu
yo¤urdu daha
daha uzun
uzun muhafaza
muhafaza etmeyi
etmeyi sa¤ladı¤ın›
sa¤ladı¤ın› söylüyor.
söylüyor.
Üretimi
Üretimi flöyle
flöyle tarif
tarif ediyor;
ediyor; kazan
kazan iyice
iyice ısındıktan
ısındıktan sonra
sonra süt
süt
kazana
kazana dökülüyor.
dökülüyor. ‹çindeki
‹çindeki kazein
kazein kazana
kazana de¤er
de¤er de¤mez
de¤mez
karamelize
karamelize oluyor
oluyor ve
ve oo yanık
yanık tat
tat ortaya
ortaya çıkıyor.
çıkıyor. Ardından
Ardından
üzerine
üzerine yo¤urda
yo¤urda dönüflecek
dönüflecek süt
süt ilave
ilave ediliyor
ediliyor ve
ve kaynatılıyor.
kaynatılıyor.
41
41 dereceye
dereceye geldi¤inde
geldi¤inde mayası
mayası verilir,
verilir, beklemeye
beklemeye alınarak
alınarak
yo¤urt
yo¤urt yapılır.
yapılır. ”Buradaki
”Buradaki bu
bu isli,
isli, yanık
yanık tadın
tadın sütün
sütün yakılması
yakılması
ile
ile ortaya
ortaya çıkması
çıkması önemli
önemli bir
bir gastronomik
gastronomik de¤er.
de¤er. Bunun
Bunun
endüstriyeli
endüstriyeli yapılamıyor.
yapılamıyor.
Biz
Biz üstü
üstü iyice
iyice yanmıfl
yanmıfl fırın
fırın sütlacı
sütlacı da
da seven
seven bir
bir toplum
toplum
olarak,
olarak, yanık
yanık yo¤urdun
yo¤urdun damak
damak tadımızla
tadımızla uyumlu
uyumlu bir
bir lezzet
lezzet
oldu¤unu
oldu¤unu söyleyebiliriz.
söyleyebiliriz.
22
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 25
Mart 2014 23
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 26
DO⁄AL YAfiAM
Kolayca bulabilece¤imiz
Bitkilerle
gelen
sa¤l›k
HER AN EL‹M‹Z‹N
Ço¤umuz doktorların bize reçete yazıp, kullanmamızı önerdi¤i
ilaçların birço¤unun bitkilerden elde edildi¤inden habersiz;
hastalıklarımıza çare olacak veya sa¤lı¤ımızın korunmasını
sa¤layacak bitkilere “kocakarı ilacı” elefltirisiyle yaklaflırız. Oysa
bitkilerin birer sa¤lık mucizesi oldu¤unu bugün bilim de ısrarla
dile getiriyor.
Bilimin, sanayi toplumu ça¤ıyla birlikte kapitalizme hizmet etti¤i
artık bilinen bir gerçek; endüstri, geliflmeye ihtiyaç duymakta ve
bilime finansörlük etmekteydi. Bilim, bu dönemde yaptı¤ı bütün
çalıflmaları endüstrinin geliflmesi için yapmıfl, endüstri de bilimi
destekledi¤i için bilim çok yol kat etmifltir. Bu beraberlik insanlı¤a
da önemli hizmetlerde bulunmufltur. Ne var ki bilim, göbe¤inden
ba¤lı oldu¤u endüstri adına bütün geleneksel ve alternatif çabaları
bilim dıflı saymıfl, bin yıllardır kuflaktan kufla¤a geçen de¤erlerin
ALTINDA BULUNAN,
yok olmasına neden olmufltur. ‹laç sanayiinin geliflmesi adına
PAZARDA, MANAVDA,
bitkisel tedavi yöntemleri de bilim dıflı sayılmıfl ve safsata, kocakarı
AKTARDA VEYA
DO⁄ADA KOLAYCA
BULAB‹LECE⁄‹M‹Z
B‹TK‹LER SA⁄LI⁄IMIZ
‹Ç‹N ÇOK fiEY
VAAT ED‹YORLAR
ilacı gibi yakıfltırmalarla yok edilmeye çalıflılmıfltır. fiimdi bilim
de bu tutumundan vazgeçiyor. Artık bilim, oda¤ına insanı koydu¤u
bir yol izliyor ve tüm alternatif çabalara kulak kabartıyor; insana
fayda sa¤layanları destekliyor. ‹flte bu çabalardan birini de Dr.
Fazilet Karatum yapıyor ve www.otrehberi.com adlı sitesinde
“Bitkilerle tedaviye bilimsel yaklaflım” bafllı¤ı altında do¤ada
bulunan bitkileri bir bir sıralayarak, tedavi etti¤i hastalıkları,
bilimsel kaynaklara dayanarak açıklıyor.
Biz de Dr. Fazilet Karatum'un
tavsiyelerinden, en kolay
bulabilece¤imiz bitkileri seçtik.
24
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 27
Armut Yapra¤›
Türkiye'de bolca yetiflen armutun yapra¤ı,
idrar yolları iltihaplarının tedavisinde oldukça
etkili. Kurutulmufl veya yeflil armut yapra¤ı çayı
düzenli olarak içilirse idrar yolları iltihapları
temizleniyor.
Nane
Her yerde kolayca bulunan nanenin ya¤ıyla
Ayrıca armut yapra¤ı çayı, böbreklerin düzenli
çalıflmasını ve idrarın ço¤almasını da sa¤lıyor.
yapılan banyo ve ovmalar, romatizmal eklem
hastalı¤ına (antroz), künt travmalara, sinir
a¤rılarına (nevralji), kaflıntılara, bafl a¤rısına
ve so¤uk algınlı¤ına iyi geliyor. A¤ızdan alınan
yapra¤ı ve ya¤ı ise bulantı ve kusmayı, balgamlı
öksürü¤ü, safra kesesi rahatsızlıklarını,
hazımsızlık ve ba¤ırsak sendromlarını tedaviye
yardımcı oluyor.
Çay
Çay, bilinenin aksine sa¤lı¤a zararı de¤il
katkısı olan bir bitki. Damar sertli¤i, yüksek
kolesterol, ishal ve stres gibi rahatsızlıklara karflı
içildi¤inde tedavi edici özelli¤i var. Haricen,
kompres ve yıkamayla da deri iltihapları ve
günefl yanı¤ını iyilefltirmede etki gösteriyor.
Yeflil çayın kalp krizini önlemede ve hafızayı
güçlendirmede etkili oldu¤u, siyah çayınsa yine
kalp krizini önlemeye yardımcı oldu¤u ve
uyanıklı¤ı artırdı¤ı biliniyor.
Gül
Sabahın erken saatlerinde günefl do¤madan,
tamamen açmadan (tomurcuk halindeyken)
toplanıp gölgede kurutulan gülün taç
yapraklarından elde edilen çay, a¤ız ve bo¤az
mukozası hastalıklarının tedavisinde oldukça
baflarılı bir bitki. Bo¤az ve bademcik iltihaplarına
karflı etkili olan gül çayı, göz nezlelerinde ve
göz kanlanmalarına karflı da faydalıdır.
Mart 2014 25
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 28
YÖRESEL
Asırlar boyunca flehzadelere elbise, hanım sultanlara çeyizlik...
Buldan Bezi
Osmano¤ullarının henüz Bursa'ya yerleflmeden Germiyano¤ullarının aracılı¤ı
ile Buldan'dan kumafl temin ettikleri tarihi kayıtlarda mevcuttur. Osmanlı
Devletinin kuruluflundan sonra da sarayın
dokuma ihtiyacının bir kısmı BULDAN'dan
sa¤lanmıfltır. Ertu¤rul Gazi'nin içli¤i,
Barbaros'un flalı, Genç Osman'ın
gömle¤i Buldan' da dokunmufltur. Bu
örnekler Topkapı Sarayı Müzesinde
görülebilir.
Türk dokuma kumafl ve ifllemelerinde motifler genellikle bitkiseldir. Lale,
Karanfil gibi çiçekler ve çeflitli dallar özellikle XVI.yüzyılda çok kullanılmıfltır.
Renkler kırmızı baflta olmak üzere çini mavisi, güvez, piflmifl ayva ve
safran sarısıdır. Bu gelenek BULDAN dokuma ve ifllemelerinde de
açıkça görülür. Kırmızı renkli bezler bayrak yapımında di¤er renkler
ise sarık ve iç çamaflırı imalinde kullanılmıfltır.
1779 yılına kadar Buldan'da dokumacılık, ilkel tezgahlarla
yapılıyordu. Bu tarihten sonra Buldan'ın bucak olması Bucak
Müdürünün çalıflmalarıyla dokumacılı¤ın geliflmesi için çözümler
aranmıfl, meki¤i boynuzdan, masurası kargıdan tezgahlarda 10
numaradan 20 numaraya kadar ipliklerle baflörtüsü, pefltamal, çarflaf
ve BULDAN bezi gibi dokumalar yapılmıfltır. 1910 yılında Osman
SAY isimli dokumacı, ‹stanbul'da gördü¤ü çekme (kamçılı) bir
tezgahı Buldan'a getirmifl,
Buldan zamanın en ileri
tekni¤ine sahip tezgahlardan
yararlanma imkanını
bulmufltur.
26
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 29
Bu tezgahlarda pamuklu, ipekli kumafllar dokunmufl,
dokunan bu kumafllar yıllarca çeflitli ihtiyaçları karflılamıfltır.
1951 yılından bafllayarak motorlu tezgahlar kullanılmaya
bafllanmıfltır.
Dokumacılık önceleri el tezgahları ile, elektri¤in
gelmesiyle mekanik tezgahlarda, günümüzde ise geliflmifl
otomatik tezgahlarla sürdürülmektedir.
Yörede dokuma boyacılı¤ının hammaddesi olan ayva
çekirde¤i, nar kabu¤u, ceviz yapra¤ı ve mefle
palamudunun da çok bulunması ve yörenin do¤u ticaret
yolu üzerinde olması bu sanatın geliflmesini
kolaylafltırmaktadır. Pefltemaller
ipekli ve pamuklu olarak dokunur
ve bugün sehpa ve masa örtüsü
olarak kullanıl›r. Çarflaflar tek ve
çift kiflilik ayrıca yatak ve yorgan
için çeflitli ebatlarda ipekli ve
pamuklu olarak dokunmaktadır.
Daha önceleri çarflaf olarak
kullanılan, ipekten dokunan
HOfiGÖR, bugün bez türü olarak
kullanılmaktadır.
1893 yıl›ndan beri eni 30 ile
60 santim arasında de¤iflen
Buldan Bükülü Bezi, iç çamaflırı
yapımında kullanılmaktaydı.
1930’da GROFON adını alan bu
bez; düz renkli, çizgili ve kareli
olarak dokunuldu. ‹zmir Valisi
Kazım D‹R‹K'in emriyle ‹zmir'in
bütün okullarında okul forması
olarak kullanılmıfltır. Daha
sonraları düz, çizgili bordürlü,
kareli olarak dokunan bu
bezlerden yapılan gömlekler,
çeflitli maksi elbiseler ve bluzların
üzerlerine flofl, sim ya da orlon
ipliklerle ifllenmifltir. 1970'li
yıllarda bu bezler özellikle
Almanya, Fransa, Belçika gibi
Avrupa ülkelerine ihraç edilmifltir.
Günümüzde teknolojinin son
haliyle dokunan buldan bezleri
evimizin her köflesinde yer aldı¤ı
gibi gömlek bluz, etek, pantolon,
flort gibi kıyafetlerin yap›m›nda
da kullan›lmaktad›r.
Mart 2014 27
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 30
YAfiAM REHBER‹
Hayat kaynağından kendinizi mahrum bırakmayın!
Su içmeyi ihmal etmeyin!
Suyun, iki ana yaflam kayna¤ımızdan biri oldu¤unu
yıkanmasını sa¤layan rezervuar olarak devreye giriyor.
zaten hepimiz biliyoruz. Su olmazsa yaflam da olmaz.
Zayıflamak için bol su içmek gerekir. Bol miktarda su
Ancak susadıkça su içmenin, kirlendikçe yıkanmanın
içmek, vücudun su toplama ihtiyacını kaldıraca¤ı için kilo
dıflında, bilinçli su tüketicisi olmanın pek çok yararı var.
almayı da önler. Su miktarında azalma oldukça, vücutta
Önce, suyun vücuttaki temel ifllevlerine bir göz atalım.
depolanan ya¤ miktarı da artmaya bafllar. Bunun nedeni,
Vücut sıvılarında bulunan su, eklemlerin kayganlaflmasını,
böbrekler yeterli miktarda su almazlarsa, iyi çalıflmazlar.
idrarla zararlı maddelerin atılmasını sa¤lar. Tükürük ve
Bu görev de karaci¤ere kalır.
mide salgısında bulunan su, besinleri sindirir. Hücre ve
Karaci¤er böbreklerin görevini üstlendi¤inde ise daha
kas dokularını güçlendirir. Kandaki su, karbonhidratları,
az ya¤ı enerjiye dönüfltürür. Bu da zayıflamayı son derece
ya¤ları, proteinleri, hormonları ve oksijeni kaslara taflır.
olumsuz etkiler.
Zararlı maddeleri dokulardan uzaklafltırmayı sa¤lar. Cildi
gerginlefltirir, parlaklık kazandırır. Adet dönemlerinde ve
Vücut özellikle geceleri su almadı¤ı için, sabahları
uyandı¤ınızda
do¤um sonrası su, kadınlar için daha da önem taflıyor.
hemen bir bardak su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Ö¤len
Emziren anneler daha fazla su tüketmelidir. Adet
ve akflam yemeklerinden önce içece¤iniz bir bardak
dönemlerinde ise vücutta sodyum birikti¤inden, bu
su, ifltahı bastırıp, mideyi doldurur ve sindirime iyi gelir.
sodyumun atılması için su içmekte yarar
Spor yapmadan önce içilen bir bardak su da yine
var. So¤uk algınlı¤ı sırasında bol
metabolizmayı çalıfltırırken, kas glikojeninin tükenmesinin
su içmek gerekiyor. Islak ve
önüne geçer Suyun rahatlatıcı etkisi büyüktür. Günün tüm
nemli dokularda virüsün
yorgunlu¤undan ve stresinden arınmanız için yapmanız
barınması kuru dokulara
göre daha zor.
Vücuttaki su, acil
durumlarda
organizmanın
gereken en önemli fley, bol köpüklü bir banyodur. Suyun
rahatlatıcı etkisi, aslında sandı¤ımızdan çok daha fazla...
Su sadece temizlenmek için de¤il, arınıp, yenilenmek ve
yorgunluktan kurtulmak için de birebir... Yıkandı¤ınız
suyun sıcaklı¤ının, ne çok sıcak ne de çok so¤uk
olmamasına özen göstermelisiniz. Çok sıcak su, kanın
yüze do¤ru hücum etmesine neden olur ve ana merkezler
görevini daha zor yaparlar. Bunun yanı sıra çok
so¤uk suyun da bazı zararları bulunur:
Özellikle yaz aylarında tercih edilen so¤uk
su, serinletmek yerine aksine terletir.
Kan damarlarının önce
daralmasına, ardından hemen
genifllemesine neden olur.
Bu nedenle, ideal banyo
suyunun sıcaklı¤ı, 33 ile 37
derece arasında olmalıdır.
28
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:57 PM Page 31
Mart 2014 29
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 32
AYIN KONU⁄U
Hülya Koçyi¤it
fiükretmesini
bilen
insanım
Sinema hayatına, sinema tarihinin
en önemli filmlerinden biri olan
Susuz Yaz ile bafllamak ve
Türk Sinemasının o güne kadar
aldı¤ı en büyük ödül olan
Altın Ayı’yı ilk filminde kazanmak.
Hülya Koçyi¤it’in yarım asrı
geçen oyunculuk hayatı böyle
baflarılarla dolu. Belki de bu
yüzden,
hep mutlu, huzurlu.
Hatta bu huzur ve
sükunet, karflısındakine
bile geçiyor.
30
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 33
Meslekte 50 yılı gerilerde bıraktınız, yarım asırlık bir
mesleki bafları, sizde nasıl bir duygu yaratıyor?
Daha çok tevazu, daha büyük bir sorumluluk, seçicilik,
geride bıraktıklarımın üzerine yeni ve do¤ru neler
katabilirim düflüncesi. Zaman zaman da doyumsuzluk,
daha iyi fleyler yapabilirim iste¤i…
Ne çok çeflitli hayatlar yafladım, ülkemi, ülke insanını,
ülke kültürünü ve tarihini tanımak da ayrıca bir gurur.
Sinema sektörü de, dizi sektörü de çok canlı, ama sizi
ekranlarda ve beyaz perdede göremiyoruz. Bu sizin
tercihiniz mi, yoksa teklif mi gelmiyor?
Gelen tekliflerin içinde tercihlerimi kullanırken çok seçici
ve kararsız oluyorum. Belki de gelen teklifler beni yeterince
heyecanlandırmıyor. Gerçekten inandı¤ım, hiçbir soru
iflaretimin olmadı¤ı projelerde yer almayı tercih ediyorum.
Hiçbir “acaba”sı olmamalı.
Geride bıraktı¤ınız bu dolu dolu kiflisel serüveninizde
aklınızın en çok takıldı¤ı an hangisiydi? Hiç unutamadı¤ınız
o an?
Bu soru ile ne zaman karflılaflsam aklıma ilk olarak
“acı” veren an geliyor… Bir film setindeyiz ve babamı
kaybetti¤imizin haberini aldım. Hayatım boyunca asla
unutmayaca¤ım bir andır.
Güzel olan an için ise “Susuz Yaz” filmimizin uluslararası
baflarısını ö¤rendi¤im zamanı söyleyebilirim.
Nasıl bir teklif gelse hayır demezsiniz?
Yönetmen senaryo ve ekip çok önemli, güvendi¤im bir
projenin olmasının yanında beni zorlayacak bir rol
olmasını tercih ederim.
Oyunculuk sizin için hala vazgeçilmez bir tutku mu, bir
teklif geldi¤inde ilk günkü heyecanı duyar mısınız?
Mesle¤im benim için hala vazgeçilmez bir tutku. Hala
ilk günkü gibi heyecan duyarım. Sonrasında gelen teklifi
de¤erlendirmeye bafllarım.
Oyunculu¤a yeni baflladı¤ınız günleri düflününce bugün
o günlere göre neler de¤iflti? Oyunculuk o günlerde mi
daha güzeldi, flimdi mi? O günlere göre, yıllar sizde
neleri de¤ifltirdi?
Sinemaya girdi¤im yıllarda, sinema henüz amatör
sayılabilecek bir sektördü. Birçok fleyi el yordamıyla
yakalayabiliyorduk ve büyük bir heyecan duyuyorduk.
Elbette ki bugün sinema da, oyunculuk da daha
profesyonelce ele alınıyor; teknoloji büyük bir destek.
Mesle¤ine benim gibi tutkulu, benim kadar heyecan duyan
bir oyuncu için dün de bugün de de¤iflmeyen güzellikte.
Tek fark teknoloji.
Elbette ki yıllar içerisinde fizi¤im de, duygularım da,
düflüncelerim de olgunlafltı.
Benim en çok aklımda kalan filminiz elbette Susuz Yaz,
bir de Kurba¤alar. Kurba¤alar'da Talat Bulut ile inanılmaz
bir film çıkarmıfltınız. Sizin için en iyi filminiz hangisiydi?
Birbirinden ayıramadı¤ım filmlerim var. Susuz Yaz,
Gelin, Dü¤ün, Diyet, Kurba¤alar, Firar, Derman benim
için gerçekten özel filmler.
Peki, en unutamadı¤ınız film seti diye sorsam? Baflınızdan
neler geçmifltir kim bilir?
Evet, gerçekten de baflımdan birçok fley geçti. Duvardan
düflüp kolumu kırdım, attan düfltüm, Susuz Yaz’ı çekerken
barutlar baca¤ıma girdi, kristal cam bile¤imi kesti. Rabia
Hatun filmini çekerken ultraviyole ıflınlarına maruz kalarak
gözümden olma tehlikesi geçirdim. Bunlar ilk aklıma
gelenlerden ama Derman’ı çekerken yafladı¤ım her zaman
içimi ürpertmifltir. A¤rı’dayız. Uçsuz bucaksız bir yerdeyiz,
kardan ve sisten göz gözü görmüyor. Ocak ya da fiubat
ayındayız. Fırat Nehri üzerindeyiz ve kıflları bir metre
kalınlıkta donarmıfl; yani her taraf buz. Kızak ile yol
alaca¤ımız bir sahne var. Donmufl olan nehrin üzerinden
geçece¤iz. “Kamyon bile geçiyor buradan, bir fley
olmuyor” dendi.
Mart 2014 31
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 34
AYIN KONU⁄U
Kamera yerlefltirildi, nereden nereye kadar gidece¤imiz
belirlendi. Sahne en iyi flekli ile olsun, tek derdimiz bu.
Çekime baflladık. Kızakla karflı tarafa geçtik. Sonra, “Artık
dönebilirsiniz, bitti” dendi. Aynı flekilde dönerken, kıza¤ın
geçti¤i yerlerden yolun su almaya baflladı¤ını fark ettik.
Ö¤len saati olsaydı buzların kırılmaya daha müsait oldu¤u
bir zaman dilimi olacaktı. Kırılan buz bizi içine alıp tekrar
kapanacaktı. O an, bir anda yok olabilirdik. Düflüncesi
bile ürpertiyor; yok olmak. fianslıydık (gülümsüyor).
Türkan fioray, Filiz Akın, Fatma Girik gibi, çok sayıda
flöhretli oyuncuyla aynı dönemde kamera karflısındaydınız,
zor oluyor muydu bu kadar ünlüyle aynı zamanda
çalıflmak?
Herhangi bir zorlu¤u olmadı
hiçbirimiz için. Zaten sürekli
iletiflim halindeydik. Filmlerimizi
izliyor, birbirimizi kutluyorduk.
Birbirimizden olumlu
etkileniyorduk. Hiçbir zaman
birbirimize karflı bir hırsımız
olmadı.
oyuncular vardı sizin döneminizde,
en çok kiminle çalıfltınız?
Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Murat
Soydan, Ediz Hun, Fikret Hakan
ve ‹zzet Günay en çok birlikte
çalıfltı¤ım oyuncular oldular.
Çalıflmayı en sevdi¤iniz jön
kimdi o zaman?
Sinemada ilk yılım, Affetmeyen
Kadın’ı çekiyoruz ve kör bir kadını
oynuyorum. El yordamı ile
karakteri çözümlemeye
çalıflıyorum. Fikret Hakan da
oynuyor filmde. Deneyimleriyle
bana sürekli yol gösterdi, destek
verdi. ‹çimden ona hep minnet duyarım. O gün ben de
karar verdim; mesle¤ine ilk adımlarını atan gençlere yol
göstermeye, onların iflini kolaylafltırmaya, onlara flefkatle
sarılıp sarılmaya. Yani Fikret Hakan’ın yeri bir ayrıdır
bende bu nedenlerle.
Bir dönem sahne hayatınız da olmufltu, nasıl baflladı,
neden çabuk bitti?
Çok uzun yıllar yapılan teklifleri erteledim ta ki Gülflah
Film’i kurana kadar. ‹stedi¤im filmleri, kendi firmam ile
çekebilmem için belli birikime sahip olmam gerekiyordu.
Sahneden de çok iyi kazanç elde ediliyordu. Ben de sahne
için gelen teklifi artık geri çevirmemeye karar verdim.
Amacım sadece istedi¤im filmleri çekmekti. 1976’da
baflladım sahne hayatına ve rahmetli Turgut Özal’ın
milletvekilli¤ine davetine kadar da devam ettim. 11 yıl.
32
Mart 2014
Hep, çok sakin ve huzurlu bir görüntünüz var. Hani
flehirler için "yavafl kent" unvanı veriliyor ya, siz de hayatı
sanki çok dingin, yavafl ve huzurlu yaflıyor gibisiniz?
Karflınızdakilere bile geçiyor bu sükunet ve huzur.
Gerçekten tüm hayatınız böyle mi? Hiç öfkelenmez, acele
etmez, kofluflturmaz mısınız? Ya da sizi en çok ne
öfkelendirir?
Ne mutlu bana böyle bir imaj verebilmiflsem. Çünkü
ben etrafımda mutlu, huzurlu, sevgi dolu, gülen yüzler
görmek istiyorum. Elbette hayatta öfkelendi¤im, kızdı¤ım,
kofluflturdu¤um zamanlar oluyor. Saygısızlık, haddini
bilmezlik, ifli ciddiye almamak, önemsememek,
vurdumduymazlık, yalan beni sinirlendirir. Ama genel
olarak bu sinirimi sakin kalmaya
çalıflarak yaflıyorum. Aflırı olanın
hiç kimseye faydası yok.
Huzurluysam baktı¤ım kiflinin
yüzünde gülümseme görmek
istedi¤imden.
Çok özlemini duydu¤unuz ama
kavuflamadı¤ınız bir fley oldu mu?
Sahip olduklarımla yetinmesini
bilen, flükretmesini bilen bir insanım.
‹yi bir anne, iyi bir anneanne
oldu¤unuzu biliyoruz. Peki, iyi bir
ev hanımı mısınız? Evde kendi iflinizi
kendiniz yapar mısınız? Mesela ev
alıflverifline çıkar mısınız?
Evde vakit geçirmeyi çok
seviyorum. Özellikle de mutfakta
olmak benim için büyük bir keyif
(gülümsüyor). Sevdiklerime yemek
yapmak çok hofluma gidiyor.
Alıflveriflimi de zaman zaman ben
yaparım.
Peki, alıflveriflinizi, Yeflilçam filmlerindeki gibi, mahalle
bakkalından, kasabından mı yaparsınız, yoksa marketten
mi?
Evet, genelde süpermarketler yerine mahalle
manavından, kasabından alıflverifl yapmayı tercih ederim.
fiimdilerdeyse daha çok online alıflverifl yaparak organik
ürünler almayı tercih ediyorum.
Sizin Befliktafllı oldu¤unuzu biliyorum, hepimizin aflina
oldu¤u gibi efliniz Selim Bey Fenerbahçe’nin efsane
futbolcularından. Maç saatlerinde, hele bir de derbi
maçıysa evde kavga çıkıyor mu?
Birlikte maç izlemekten büyük bir keyif alıyoruz. Derbi
maçlarında kavga demeyelim ama aramızda bir çekiflme
oldu¤unu söyleyebiliriz (gülüyor).
Röpörtaj: Mesut BIYIK
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 35
Mart 2014 33
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 36
K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M
‘‘Beden Dili’’ Dedikleri...
Hareketleriniz
sizi ele veriyor!
Beden dili yalın bir tanımla, insanın vücudunu genel anlamda
‹nsanların birbirleri ile iletiflim
kurmasında sözlü ifadeden
kullanarak kendini ifade etmesi ve daha iyi anlaflılmasını sa¤lamak
demektir.
Beden dili kiflinin; el ve kol hareketlerini, yüzündeki tüm mimikleri,
daha çok beden dilinin etkisi vardır.
omuz ve boyun salınımlarını, ayak ve bafl hareketleri gibi birçok
Karflınızdaki bir insanın hislerini
hareketi kapsar. Karflımızdaki insana düflüncelerimizi, hislerimizi
kurdu¤u cümlelerin yapısıyla oldu¤u
kadar konuflurken
ve anlatmak istediklerimizi göstermek için kullandı¤ımız tüm
hareketler beden dili olarak adlandırılır.
Bu nedenle her insanın do¤ufltan gelen özelliklerine göre farklı
kelimelere vurgu yaptı¤ı ses tonu ve
bir beden dili vardır ve bu beden dilini kullanım flekli birbirinden
beden dili ile de anlarsınız.
farklıdır.
Beden dili jest ve mimiklerin genel anlamda incelenmesi manasına
geldi¤inden, kiflinin yaptı¤ı tüm hareketler beden dilinin bir yansıması
olarak algılanabilir.
34
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 37
‹nsanların iletiflim kurarken yüzlerindeki kas hareketlerinin
tamamı mimik, el ve kollarla yapılan di¤er tüm vücut
hareketleri de jest olarak olarak adlandırılır. Buna göre
farklı kültürlerde yaflayan insanların beden dili kullanımı
farklıdır.
Örne¤in ‹talyanların insan, yemek, tablo, gösteriyi
mimik ve jestlerin biraraya gelerek bir bütün halinde
be¤endi¤ini göstermek için kullandı¤ı bir el hareketi,
kiflinin iletiflim kurmasını sa¤lamasına da beden dili
bizim toplumumuzda küfür olarak algılanabilen beden
denmektedir.
dili hareketlerinden biri olabilir. Bu nedenle kültüren
Beden dili insanların büyüdü¤ü co¤rafyaya ve sosyal
çevresine göre de¤iflmektedir. Birçok farklı etkenle flekillenen
farklılıklar da beden dilinin geliflimi ve algılanıflını
etkilemektedir.
beden dili, kiflinin içerisinde büyüdü¤ü ve birlikte vakit
geçirdi¤i insanların hareketlerine göre de¤iflim gösterir.
Kadın ve erkek arasında genel olarak bir beden dili
farklılı¤ından söz edilemese de, kadınların yaptı¤ı bazı
hareketlerin erkekler tarafından da yapılması ço¤u
durumda hofl karflılanmaz ve bu nedenden dolayı bazı
özel hareketler beden dilinde küçük farklılıklar oluflturabilir.
Örne¤in uzun saçlı bir kadının saçlarını parma¤ına
dolaması normal bir hareket olarak algılanırken, uzun
saçlı bir erke¤in aynı hareketi yapması feminen bir
davranıfl olarak adlandırılabilir.
Tiyatro ya da sinema ile profesyonel olarak u¤raflan
insanların toplum önünde kullandı¤ı beden dili
birbirine benzese de,
Mart 2014 35
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 38
DÜNYA TURU
36
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 39
Mart 2014 37
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 40
DÜNYA TURU
38
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 41
REKLAM
Mart 2014 39
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 42
YAfiAM S‹T‹L‹
Binlerce yıl vacgeçemediğimiz;
Doğal Taş
MAĞARADAN LÜKS
KONUTA DOĞAL
TAŞ, INSANLIK TARIHI
BOYUNCA HEP BIZE
EŞLIK ETTI. ANITSAL
YAPILARDAN MÜTAVAZI
KÖY EVLERINE,
Önce taflları oyup, ma¤ara yaparak barındı insano¤lu. O zamanlardan
beri barınak olarak infla etti¤i her mekanı bir yuva kabul edip, süsledi.
Ma¤araların duvarlarına resimler çizmekle baflladı; sonra bu ma¤aralara
kimi bölmeler yaptı.
Bir dönem sonra duvar yapmayı ö¤rendi ve barınmak için infla etti¤i
yapılarda tafl kullandı. Yalnızca barındı¤ı evleri de¤il, topluca yafladı¤ı
flehirleri de tafl surlarla çevirerek korudu.
Barınak ve korunak olarak infla edilen yapılar da yetmedi; insano¤lunun
birlikte yaflama kültürü gelifltikçe ortak mekanlar çıktı ortaya: ‹badethaneler,
okullar, e¤lence yerleri, kütüphaneler...
Binlerce yıl önce yapılmıfl tafl yapılar, bugün halen hayranlıkla izledi¤imiz,
ihtiflamıyla gözlerimizi kamafltıran güzellikte öylece karflımızda duruyor.
Dünyanın yedi harikası olarak bildi¤imiz muhteflem sanat eserlerinin hepsi
tafltan yapılmıfl. Ve bugün insano¤lu, teknolojiyi getirdi¤i noktada bir sekizinci
harikayı yaratabilmifl de¤il.
Ancak insano¤lunun tafltan vazgeçece¤i de yok; yine en görkemli yapılar
TAŞ HEP BIZIMLE
do¤al tafllarla yapılıyor. Mimarinin en gözde malzemesi yine tafl. Kimi
plakalar halinde kesilip, cilalanarak kimi do¤adan çıktı¤ı gibi kullanılıyor.
Do¤adan çıktıktan sonra ticari olarak iflletilebilen en eski inflaat malzemesidir,
do¤al tafl. Tarih boyunca insano¤lu
40
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 43
tarafından yapılarda ve
emanet edemezsiniz.
anıtlarda güzelli¤i ve dayanıklılı¤ı
sebebiyle kullanılmıfl.
Eskiden tafl ustalı¤ı birkaç sınıfa
ayrılıyordu. Taflları ocaktan çıkaran
Do¤adan çıktı¤ı gibi veya küçük
ustalar, kesme ustaları ve tafl yapı
bir ifllemden geçirilerek kullanılan
ustaları. ‹yi bir tafl çıkarma ustası
tafl, yapılara çok daha etkileyici
taflın damarını bularak balyoz ve
bir estetik katıyor. Ancak bu tip
keskiyle istenilen boyutta taflı
uygulama hayli külfetli ve
çıkarabilirdi.
maliyetli. Do¤adan çıkarıldı¤ı
haliyle kullanılan taflı, uzun iflçilik
Kesme ustalarıysa mimarın veya
süresi ve sabitleme zorlu¤u
yapı ustasının iste¤i do¤rultusunda
nedeniyle yüksek yapılarda
taflları keser, flekil verir, desenler
kullanmak neredeyse imkansız.
yapardı. ‹flin en büyük kısmı ise
Bu gibi yapılarda kesilmifl, ince
yapı ustasındaydı. Taflın ocaktan
plakalar haline getirilmifl ve
nasıl çıkarılaca¤ından nasıl
cilalanmıfl tafllar kullanılıyor.
kesilece¤ine kadar tüm aflama
Tafllar do¤al haliyle daha çok
onun kontrolünde olurdu. Nasıl bir
özel yapılarda ve otel, kültür
yapı ortaya çıkaracaksa onu ocak
merkezi gibi çok katlı olmayan
ve kesme ustalarına iyi anlatması
yapılarda tercih ediliyor.
gerekiyordu.
Özel yaflam alanlarında do¤al
Bugün sadece Mardin, Midyat,
tafllar tercih ediliyor. Bahçelerde
Urfa gibi bölgelerde kaldılar. Batı
yürüme yolları, barbekü köflesi,
yörelerimizde özel evler yapan
küçük göletler, bahçe duvarları
ustalar ise kesme tafltan çok, taflları
do¤al, ifllenmemifl tafllarla
do¤adan çıktı¤ı haliyle kullandıkları
yapılıyor. Tafl ev yaptırmanın pek
yapılar yapıyorlar.
çok zorlukları var. E¤er ‹stanbul
gibi bir metropolde yaflıyorsanız
Büyük flehirlerin civarlarında,
taflı ancak tafl satıcılarından temin
örne¤in ‹stanbul'da Kemerburgaz-
edebilirsiniz. Bu da hayli yüksek
Göktürk bölgesinde çok sayıda
bir maliyet demek. Daha önemlisi
do¤al tafl satıcısı var. Gerek
ise tafl ustası bulmak. Çünkü onca
yapılarda kullanılacak gerek
para yatırdı¤ınız,
peyzaj malzemesi gerekse iç
hayalinizdeki evin yapımını
dekorasyonda kullanılacak çok
ustalı¤ına güvenmedi¤iniz birine
çeflitli taflları bulmak mümkün.
Mart 2014 41
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 44
D‹N‹ B‹LG‹LER
Yaklaşırken... Hadislerle
Üç ayların faziletleri
RECEB AYI: Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali flöyledir:
(Allah'ın gökleri ve yeri yarattı¤ı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, hürmetli olan aylardır.)
[Tevbe 36]
Resulullah efendimiz, Receb ayına çok de¤er verir ve "Ya Rabbi, Receb ve fiabanı bizler için mübarek kıl ve bizi
Ramazana erifltir" diye dua ederdi.
Hadis-i fleriflerde buyuruldu ki:
(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [‹bni Cerir]
(Haram aylarda Perflembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet
sevabı yazılır.) [Taberani]
(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) [Ebu Davud]
(Receb ayında Allahü teâlâya çok isti¤far edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb
ayının her vaktinde Cehennemden azat etti¤i kulları vardır. Ayrıca Cennette
öyle köflkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.)
[Deylemi]
(Cennette öyle köflkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında
oruç tutanlar girer.) [Deylemî]
(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları ma¤firet eder.) [Gunye]
42
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:58 PM Page 45
(Receb-i flerifin bir gün baflında, bir gün ortasında ve bir gün de
sonunda oruç tutana, Recebin hepsinde tutmufl gibi sevab verilir.)
[Miftah-ül-cennet] (Baflında demek, ayın ilk günleri demektir. Ortası,
ortadaki günlere yakın olan günler, sonu da, ayın son günleri
demektir.)
(Ramazan ayı dıflında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir
yarıfl atının bir asırda alaca¤ı mesafe kadar Cehennemden uzaklaflır.)
[Ebu Ya’la]
DEN‹ZL‹ ULU CAM‹‹
(fiu befl gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, fiabanın
15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı
gecesi.) [‹. Asakir]
(Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir
gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmufl gibi sevaba kavuflur. 7 gün oruç
tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı
açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istedi¤ini verir. 15 gün oruç tutana,
bir münâdi, "Geçmifl günahların affoldu" der. Allahü teâlâ, Nuh
aleyhisselamı Recebde gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu
geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberanî]
(Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler
dile gelip, “Yâ Rabbi, onu ma¤firet et” derler.) [Ebu Muhammed]
Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince,
daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Regaib, ihsanlar,
ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka
gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.
fiABAN AYI : Resulullah efendimiz, fiaban ayına da çok de¤er verir ve "Ya Rabbi, Receb ve fiabanı bizler için
mübarek kıl ve bizi Ramazana erifltir" diye dua ederdi.
Âifle validemiz buyuruyor ki:
(Resulullahın, hiçbir ayda, fiaban ayından daha çok oruç tuttu¤unu görmedim. Bazen fiabanın tamamını oruçla
geçirirdi.) [Buhari]
fiaban ayında niçin çok oruç tuttu¤u soruldu¤u zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(fiaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir.
Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]
Bu konudaki hadis-i fleriflerden bazıları flöyledir:
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, fiaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]
(fiaban'da üç gün oruç tutana, Allahü teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey O¤ul ‹lm.]
Bünyesi zayıf olanın, fiabanın 15 inden sonra oruç tutmayıp, farz olan Ramazan-ı flerif orucuna hazırlanması iyi
olur. Sa¤lı¤ı yerinde olan ise, fiaban ayının ço¤unu, hatta tamamını oruçlu geçirebilir.
Berat gecesi, fiaban ayının on beflinci gecesidir. Yani 14 fiabanın bitti¤i günün gecesidir.
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe isti¤far etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı, Bilhassa ilim
ö¤renmelidir.
Mart 2014 43
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 46
BAfiLARKEN
RAMAZAN AYI: Peygamber efendimiz, Ramazan-ı flerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:
(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size
Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır,
Cehennem kapıları kapanır, fleytanlar ba¤lanır. O ayda
bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin
[Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan
mahrum kalmıfl sayılır.) [Nesaî]
Hadis-i fleriflerde buyuruldu ki:
(Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra kofl, fler ehli,
kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]
(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere
isti¤far etmelerini emreder.) [Deylemi]
(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki
Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar
olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]
DEN‹ZL‹ BAYRAM YER‹ CAM‹‹
(Pefl pefle üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu
tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]
(Allahü teâlânın, gözlerin görmedi¤i, kulakların iflitmedi¤i ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu
sofrası, ancak oruçlular içindir.) [Taberani]
‹mam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:
Mübarek Ramazan ayı, çok flereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere
verilen sevap, baflka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, baflka aylarda yapılan yetmifl farz
gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar,
ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.
Bu ayda, emri altında bulunanların, ifllerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur,
Cehennemden azat olur. Ramazan-ı flerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen fleyi verirdi. Bu ayda
ibadet ve iyi ifl yapabilenlere, bütün sene bu iflleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah iflleyenin
bütün senesi, günah ifllemekle geçer.
Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldi¤i kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı oldu¤u iflleri yapmalıdır. Bu ayı,
ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.
Kur’an-ı kerim Ramazanda indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı flerifte iftarı erken yapmak, sahuru geç
yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.
Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları
açılır. Cehennem kapıları kapanır. fieytanlar, zincirlere ba¤lanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek
ayda Onun flanına yakıflacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı oldu¤u, be¤endi¤i yolda bulunmayı, hepimize
nasip eylesin!
Ramazan-ı flerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i flerifte, (Özürsüz,
Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba
kavuflamaz) buyuruldu. (Tirmizi)
44
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 47
Mart 2014 45
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 48
DENZL‹’DEN DE⁄ERLER
aramızdan ayrılıflının 15. yılında
Özay GÖNLÜM
Türk Halk› onu peruk saçı, flık
takım elbisesi ve yele¤i, kolunda
tesbihi, sazının altında baca¤ına
serili mendili, aya¤ında çizmesi
ile Ege yöresinden derledi¤i
türküleri ama illa ki de "Ninemin
Mektupları" ile tanıdı. Teatral
yetene¤i, yöresel icra tekni¤i,
vokal yorumu ve "yâren"i ile Türk
Halk Müzi¤inde bir ekoldu Özay
Gönlüm.
46
Mart 2014
Özay Gönlüm Babasının askeri görev aldı¤ı Erzincan'da 1940 yılında
do¤du. Küçük yaflta a¤ız armonikası çalarak müzi¤e baflladı, ortaokul
yıllarında keman çaldı. 1965 yılında köy köy dolaflıp derlemeler yapmaya
baflladı. Özellikle Ege yöresinden pek çok türkü derledi. Yurttan Sesler'in
kurucusu Muzaffer Sarısözen'in davetiyle Ankara Radyosu Yurttan Sesler
programına misafir sanatçı olarak katıldı. Kısa bir süre M.E.B. Film ve Radyo
Televizyon Merkezi'nde görev yaptıktan sonra Yurttan Sesler'de "yetiflmifl
saz sanatçısı" olarak çalıflmaya baflladı.
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 49
1973'ten sonra on yıl kadar ‹zmir Fuarı'nda sahne
aldı. Özellikle bu yıllarda flöhreti yayıldı. Pek çok
45'lik ve uzunçalara imza attı. Kendi derledi¤i ve TRT
repertuarına kazandırdı¤ı yüzlerce türküden "Çöz de
al Mustafa Ali", "Sobalarında kuru mefle", "Denizli'nin
horozları", "Evlerinin önü bulgur kazanı", "Avflar
Beyleri", "Cemilemin gezdi¤i da¤lar mefleli", "Tepsi
tepsi fındıklar", "fiu da¤lar tepe tepe"yi bu dönemde
plaklara okudu. Ama asıl satıfl rekorlarını "Ninemin
Mektubu" plaklarıyla kırdı. Denizli flivesi ile anlattı¤ı
bu hikayeler ve fıkralar çok sevildi. Saz çalıp söylemenin
yanına flovmenlik ve taklit yetene¤ini de katmıfltı.
Gönlüm, radyo programlarında ba¤lama çalmasına N‹NEM‹N MEKTUBU
ra¤men cura ve "flelpe" tekni¤ine de çok önem vermifltir. Amanın yavrım,
Ege yöresinde Ramazan Güngör'den Hamit Çine'ye
kadar bir çok cura çalanla çalıflmıfl, katıldı¤ı
programlarda her boydan cura çalmıfltır.
Ben öyle duyuyom, o gocuman memleketlerde cicili bicili, boyalı moyalı,
flıngırdak fıngırdak, kirpikleri takma, saçları sokma, onlan bunlan düflüp
kalkma, gözleri elde, etekleri belde, artanı da yerde, sıska mıska, flıbıldak
gibi bazı, çirkin mirkin hanımlar, gızlar oluveriyormufl. Amanın onlara
tutuluveren de, yanıveren de deme yavrım. Alceen gızın soyu sopu belli,
70'li yılların sonunda esprili kiflili¤i ve türkülerinin
saçı sırma telli, eline el de¤memifl, kötü süt emmemifl, sevisi derinde,
eti butu yerinde olmalı. Dizine otutturuverdin mi kuca¤ın dolmalı, domuz
yanı sıra ba¤lama yapımcısı Cafer Açın'a yaptırdı¤ı
hem evlenince pazara kadar de¤il, mezara kadar varmalı. Ee hanım
"yâren"i ile de ünlendi. Cura, ba¤lama ve çö¤ürü
dedi¤ini de alaya kattın mı, koluna taktın mı yakıflmalı, duvara attın mı
içeren bu sazla televizyon, radyo ve konserlerde flovlar
yaptı.
yapıflmalı. Bu sözlerimi eyi dinle bakem, bi kula¤ından sok da öte
kula¤ını tıka, çıkıvermesin len. Senin nazlı Eminen ne güne duruyo?
Geçenlerde ekmek ediyodum. Açcık hamurum kaldıydı. Emine gelivedi.
"Koley gelsin ninem" deye artanını da o edivedi sa¤olsun. Maflallah bi
"Yâren"ini yanına katıp 42 ülkede konserler veren
olmufl hopur hopur. Dilim da¤ı taflı gırkbin kere maflallah. Amanın,
artanını da o ediverdikten sonra iki süpürgü çalıvedi avluya, malların
Özay Gönlüm, Kültür Bakanlı¤ı Hagem'de Repertuar altlarını kürüyüvedi.
Kurulu üyeli¤i, TRT Türk Halk Müzi¤i Repertuar Kurulu Ben de ah benim ak topanım, gövercinim, kalem kafllım, nazlı gülüm,
üyeli¤i ve birçok sınavda jüri üyeli¤i görevlerinde de mor zümbülüm, al bürgülüm, bol görgülüm, naha Alah seni allı bafllı
bulundu. Son süreli yayını olan TRT 1'deki "THM
gelinler edivesin, muradına er, gonca güller der, naha evlerine sarı sarı
bu¤deyler ya¤ıvesin deye dualar edivedim. Giderken de senin
‹stekler Programın"da dinleyicileriyle buluflan Gönlüm, hesabiyetine flööle "e gelinim olmecen mi len?". Sarmefltim de iki
yâreni, boy boy curası ve söyledi¤i türkülerle Türk
dinleyicisine yine doyumsuz geceler yaflattı.
yanece¤inden flappudu fluppudu öpüvediydim. Ee öpmek filan deyince
o gül yüzün gülüyo de mi? Emi güzel yavrım, yoklu¤un köz oluyo
yüre¤imde. Dün akflamüstü kırmızı fistanımı geydim de flööle cami
duvarına do¤ru yukarı çıkıyodum. Elimi ardıma kodum. Bizim Zartlak
Özay Gönlüm, 1 Mart 2000 Çarflamba günü,
solunum yetmezli¤inden vefat etti. Hiç kimsenin
beklemedi¤i bir anda nefleli simasını ve türkülerini
sevenlerinin anılarında bırakan Gönlüm, Türk Halk
Osman pencereyi açmıfl, bende flööle oturdum. Bi de iradyoyu sonuna
kadar açtıttırmıfl da havaları dinliyon deyyodum. Beni görüvedi, "ninee!"
dedi. "Eeey!" dedim. "Gel de bi açcık oynayıvee" dedi. "Beni mi deyyon
ay o¤lum" dedim. "Heee" dedi. "Uleen" dedim, "benden geçti gari a
yavrim. Sen o karını, gıygıdı ‹bram'ın gızını flakkıdı flukkudu bi oynatıve!".
Müzi¤i repertuarına da derledi¤i 1000 kadar ezgiyi ‹yi dememifl miyim len? Sen olmayınca yoklu¤un köz oluyo yüreci¤imde.
bırakmıfltı.
Gel gari yavrım. Yollara bakıttırma, gözümüzden yafl akıttırma.
Mart 2014 47
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 50
YAfiAM REHBER‹
Baba
adayları!
Bu
sözümüz
size:
Hamileliği paylaşın!
48 2014
Mart
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 51
Babalık rolünü üstlenme, aynı anne adaylarında da
oldu¤u gibi ilk olarak çocu¤a sahip olmayı istemekle
bafllamaktadır. Efllerin çocuk sahibi olmak için ilk olarak
karar vermeleri ve kendilerini buna hazır hissetmeleri
çok önemlidir. Baba adayının çocu¤uyla ilk iletiflimi,
annenin hamilelik aflamasında bafllamaktadır.
Hamilelili¤in her aflamasında anneyi takip etmek, anneye
psikolojik destek vermek, bebe¤in geliflimini takip etmek,
doktor kontrollerinde bulunmak, ebeveynlikle ilgili kitaplar
okumak babalı¤a geçifl sürecini kolaylafltıracaktır. Baba adayının, bebe¤in kalp atıfllarını duyabilme ve ultrason
sayesinde onu görebilme flansı olacaktır. Bu deneyimler bebek sahibi olma fikrine bir somutluk kazandıracak ve
baba adaylarının da bu yeni duruma uyum sa¤lamasını kolaylafltıracaktır.
Babaların özellikle, bebekleriyle beden temaslarının olması ve göz teması kurmalarının önemi büyüktür. Çocu¤un
do¤umundan itibaren onunla yo¤un bir iletiflim halinde olan babaların, hayatları boyunca çocuklarıyla daha sa¤lıklı
iletiflim kurma olasılıkları artmaktadır. Ço¤u erkek, baba olaca¤ını ö¤rendi¤inde sevinç, umut, endifle gibi pek çok
duyguyu aynı anda yaflayabilir.
‹lk üç ay boyunca yaflanacak en yaygın endifleler; annenin ve bebe¤in sa¤lı¤ı hakkındaki korkular, mali durumunuz
ve iyi bir baba olup olamama ile ilgilidir. Kadınlar hamilelikleri süresince pek çok fizyolojik ve psikolojik de¤ifliklikler
yaflarken; benzer de¤ifliklikler, bu süreci anne adayıyla paylaflan baba adaylarında da görülmektedir. ‹lk aylarda,
anne adayında hamileli¤e ba¤lı olarak sabah bulantıları, uykusuzluk, ruh halinde ani de¤ifliklikler, yorgunluk ve
yeme içme alıflkanlıklarında de¤ifliklikler bafl gösterir. Bu de¤ifliklikler gayet normaldir, ancak baba adayları onları
bu flekilde görmeye alıflık olmadı¤ı için, sa¤lıkları konusunda yersiz korkulara kapılabilirler.
Babalar do¤umdan sonra, bebe¤in ihtiyaçlarının karflılamasında anneyle beraber görevleri üstlenmekle, bebekle
iletiflim konusunda önemli bir yere sahiptir. Pek çok baba adayı, yeni bir bebe¤in ailenin mali durumunu nasıl
etkileyece¤i konusunda endifle duyar. E¤er hem anne hem de baba çalıflıyorsa; annenin do¤um sebebiyle bir müddet
çalıflamayacak olmasının; bebe¤in do¤umuyla birlikte bafllayacak olan çeflitli sa¤lık, bakım ve benzeri harcamaların
mali sıkıntılara yol açabilece¤i korkusu bu süreçte sıklıkla yaflanmaktadır.
En önemli konular arasında ise, birçok baba adayının nasıl bir baba olaca¤ı konusu vardır. Tüm bu endifleler,
bebek sahibi olmanın verdi¤i duygu karmaflası sonucu ortaya
çıkmaktadır ve son derece normaldir. Toplumumuzda hamilelik
ve do¤um genellikle kadınlarla özdefllefltirilmifl kavramlardır,
bu yüzden bu süreçlerde baba adaylarının yafladı¤ı
deneyimlerden, üzerlerine düflen görev ve sorumluluklardan
pek sık bahsedilmemektedir. Oysa baba adayları bu sürece
ne kadar erken dâhil olurlarsa, kendilerini bu sürece
uydurmaları o kadar kolaylaflır.
Mart 2014 49
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 52
PRAT‹K B‹LG‹LER
Ayd›n’dan Avrupa’ya, Maroli Zeytincilik...
Bizim hikayemiz 1980 yılında Almanya’da bafllıyor. O dönemde Almanya’da yaflayan Türklerin en çok hasret
oldukları memleket kokulu yiyecekler; peynirler, zeytinler… Bu hasreti sona erdirmek için Türkiye’nin ilk zeytin
ihracatını (flirketimizin kurucusu Hüseyin Kuru)gerçeklefltirdik. Yıllar içinde zeytin ihracatımızı katladık. 15 yıl sonunda
Almanya’da artık hem flirketimiz hem de zeytinlerimiz “MARMARA” ismiyle marka olmufltu. 1995 yılında dünya
zeytin pazarında söz sahibi olması vizyonuyla Maroli Gıda San. Ve Dıfl Tic. A.fi.’yi Aydın’da kurduk. Bundan sonra
yalnızca Almanya’daki Türklere de¤il ABD’ye, Avustralya’ya, Romanya’ya,
Norveç’e , Kanada’ya ürünlerimizi kendi markalarımızla ihraç etmeye baflladık.
Bugüne kadar bir çok kez “Markalı Ambalajda Zeytin ‹hracatı” sıralamasında
ilk üçte yer almanın gururunu yafladık.
Zeytinköy… Yıllardır ihracata
çalıflan ve tanıfltıklarının
“ürünlerinizi yurtiçinde nerde
bulabiliriz?... bulamaz mıyız?!”
sitemleri sonucu do¤an köklü bir
flirketin yeni do¤mufl markas›d›r.
Maroli Zeytincilik Ayd›n Fabrikas›
50
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 53
Ürünlerimiz: Zeytinköy Gemlik Siyah Zeytin => Dalında olgunlaflıp rengi koyulaflınca tek tek elle toplanan Gemlik
tipi siyah zeytinlerimiz üzerlerine yalnızca tuzlu su ilave edilerek zeytin bidonlarına konulur ve 6 ay boyunca sabırla
tatlanmaları beklenir. Bir daldaki zeytinlerin do¤al halinde nasıl renkleri tamamen birbirlerinin aynı de¤ilse
tenekesinden çıkmıfl do¤al zeytinlerin de renkleri tamamen aynı olamayabilir.
Zeytinköy Az tuzlu Siyah Zeytin => Tuzu hayatınızdan çıkarmaya çalıflırken zeytinden vazgeçmenize artık gerek
yok. Türk Gıda Kodeksi Zeytin Tebli¤i’ne uygun bir flekilde titizlikle üretilen Az Tuzlu Siyah zeytinlerimiz ortalama
normal siyah zeytinlerin yalnızca beflte biri kadar tuz içerir.
Zeytinköy Kırma Yeflil Zeytin => Egelilerin vazgeçemedi¤i lezzet; bol limonlu ya¤lı Kırma Yeflil Zeytin.
Zeytinköy Kırmızı Biberli Yeflil Zeytin => Kendi üretimimiz kırmızı biberleri tek tek elle doldurduk, klasik lezzeti
be¤eninize sunduk.
“Ve bir de a¤aç yarattık ki, Tûr-i Sinâ’dan çıkar; hem ya¤ bitirir, hem yiyeceklerine bir katık.”
(Mü’minûn Sûresi, âyet 20)
Mart 2014 51
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 54
ALIfiVER‹fi SIRLARI
Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Alışveriş Sırları;
Pekdemir Çiftli¤i Genel Müdür Yard›mc›s› Murat AKSOY’a sorduk;
Süt ve et ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Murat AKSOY
Genel Müdür Yard›mc›s›
Süt ve süt ürünleri her gün tüketilen veya tüketilmesi gereken gıdalardır. Ancak
bu ürünleri gerek satın alırken gerekse evlerimizde kullanırken dikkat etmemiz
gereken bazı önemli noktalar vardır.
Süt ve süt ürünleri satın alınırken orijinal ambalajlı olanlar tercih edilmelidir.
Açıkta satılan peynirler, dondurmalar, tereya¤lar› hijyenik koflullarda
üretilmedi¤i gibi bazı insan sa¤lı¤ına zararlı hastalık yapıcı
mikroorganizmaları içerebilir. Örne¤in çi¤ sütten yapılan bu ürünlerde
Brusella, Salmonella gibi insan sa¤lı¤ını önemli derecede
tehdit eden mikroorganizmalar olabilir.
Sokakta satılan çi¤ sütler alınmamalıdır. Ambalajsız
olarak satılan bu sütlere dayanma süresini uzatmak
amacıyla karbonat, soda gibi maddeler katılmıfl olabilir.
Hatta ya¤ı alınıp su katılarak da hile yapılmıfl olabilir. Bu
sütler tüketiciye ulaflana kadar so¤uk zincir
sa¤lanamadı¤ından mikroorganizma yükü artabilir. Bu
nedenlerle her zaman orijinal ambalajlı pastörize veya uzun
ömürlü (UHT) sütler alınmalıdır.
. Süt ürünleri satın alınırken, so¤ukta muhafaza edildi¤inden
emin olunmalıdır.
. Ambalajında herhangi bir sızıntı veya baflka bir hasar
olmamalıdır.
. ‹mal tarihi ve son kullanma tarihine bakılarak satın alınmalı,
son kullanma tarihi geçen ürün tüketilmemelidir.
. Birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda alınmalıdır.
. Süt ve süt ürünleri satın alındıktan sonra en kısa sürede
buzdolabına konmalı ve orada muhafaza edilmelidir.
. Üretici firmanın Çalıflma ‹zni veya ‹flletme Onay belgesinin
olmasına dikkat edilmelidir.
52
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 55
Kırmızı Et ve Tavuk satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Beslenmemizde önemli yeri olan etin, insanlarda hastalanma riski yaratmaması ve besleyici olabilmesi için küçükbafl
ve büyükbafl hayvanların kesilmeden önce veteriner muayenesinden
geçirilmesi gerekir. Hayvanın kesimi teknik ve hijyenik flartları uygun
tesislerde ve uygun usullerle yapılmalı, elde edilecek et ve sakatatlar
gerekli teknik ve hijyenik flartlara sahip tesislerde parçalanmalı,
ifllenmeli, so¤utulmalı, saklanmalı, ambalajlanmalı, paketlenmeli
ve nakledilmelidir.
Buzları çözülmüfl bir etin yeniden buzlukta saklanması,
içinde bakterilerin ço¤almasını kolaylafltırır. Bir etin önceden
dondurulmufl olup olmadı¤ını anlamak için eti taba¤a
koyun ve bekletin. Fazla kan bırakıyorsa bu et
önceden dondurulmufl demektir. Tekrar buzlu¤a
koymadan piflirip tüketin.
Dana, Tavuk, Hindi eti ve Balık alırken nelere
dikkat edilmeli?
Etin siz siparifl etti¤inizde parçalanmasına, canlı ve parlak kırmızı renkte olmasına, yüzeyinde aflırı ıslaklık ve
yapıflkanlık bulunmamasına dikkat edin.
Zorunlu haller dıflında haz›r kıyma almayın.
Etlerin kesilip do¤randı¤ı tahtaların, bıçakların ve cihazların temizli¤inden emin olun.
Et uzun süreli muhafazaya ba¤lı olarak, yüzey rutubetini kaybetmifl ve kurumaya ba¤lı olarak donuklaflmıfl, koyu
kahve veya kararmıfl olmamalıdır.
Etin kendine özgü kokusunun dıflında a¤ırlaflmıfl kötü bir kokusu, ilaç kokusu veya dezenfektan kokusu olmamalı.
Bazı etler uzun süre buzhanelerde dondurulmufl olarak bekletildikten sonra piyasaya verilir veya donmufl et olarak
baflka ülkelerden ithal edilir.
Dondurulmufl ürün alıyorsanız, eriyip tekrar
dondurulmamıfl oldu¤undan emin olun.
Kasaptan veya reyondan eti satın aldıktan
sonra mümkün oldu¤unca kısa sürede eve
getirerek ve buzdolabında muhafazaya alın.
Günlük ihtiyaçtan fazla aldı¤ınız etleri, tek
seferde tüketilebilecek porsiyonlara bölerek,
derin dondurucularda muhafaza edin.
Tavuk ve hindi alırken ambalajlı olmasına,
ambalajın üzerinde üretim yerinin, üretim ve
paketleme tarihinin yazmasına, normal renk,
koku ve görünümde olmasına dikkat edin.
Mart 2014 53
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 56
LEZZET DURA⁄I
‹flinin erbab› ev han›mlar› için
• 1 kg. kuflbaflı et
tas kebabı
• 4 adet patates
TAR‹F‹
MALZEME
• 1 adet so¤an
Etleri, kısık ateflte suyunu çekene kadar piflirin. E¤er et sert ise düdüklü
• 4-5 difl sarımsak
tencerede de piflirebilirsiniz. Etler suyunu çekip yumuflayınca 1 çay barda¤ı
• 1 yemek kaflı¤ı salça
kadar sıvıya¤ ekleyin. Etin üzerine so¤an, sarımsak, tuz ve karabiberi
• Karabiber, tuz
ekleyin. (Karabiber ve sarımsak çok yakıflıyor. :) So¤anlar da iyice
• Dileyenler için
kavrulduktan sonra salçayı ekleyin ve biraz daha kavurun. Daha sonra
1 adet havuc
üzerini biraz geçecek flekilde kaynar su ekleyin. Yeme¤in üzerine küp
küp do¤ranıp kızartılmıfl patatesleri (diliyorsanız havucu da) ekleyin. E¤er
suyu fazla olursa 1-2 taflım a¤zı açık olarak kaynatın...
Afiyet olsun. :)
54
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 57
ö¤renciler ve çal›flanlar için
Kıymalı- Mantarlı Spagetti
MALZEME
1 paket spagetti
200 gr. kıyma
3 difl sarımsak 2 adet mantar
4 yemek kaflı¤ı margarin
TAR‹F‹
Zeytinya¤lı ve tuzlu suda spagetti 8 dakika hafllayıp, süzdükten sonra
2 yemek kaflı¤ı margarin ile ya¤layın. Mantarları temizleyip, jülyen
do¤rayın. Sarımsakları ayıklayıp, dövün.
Tavada 2 yemek kaflı¤ı margarini kızdırıp, mantar ve sarımsakları sote
3 yemek kaflı¤ı krema
edin. Kıymayı ilave edip, 5 dakika sote ettikten sonra tuz ve karabiber ile
Tuz Karabiber
baharatlandırınız. Ateflten alıp, kremayı ekleyip, karıfltırınız.
1 yemek kaflı¤ı zeytinya¤ı
En son sosu, spagettiye ilave edip, sıcak olarak servis ediniz. Üstünü
Bir kaç yaprak roka
birkaç yaprak roka ve çekirdekleri alınmıfl yeflil zeytinlerle süslemeyi
4-5 adet yeflil zeytin
unutmayın.
Mart 2014 55
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 58
DO⁄AL V‹TAM‹N
Meyveli içecekler için en zengin günler
Vitamin
deposu
Meyvenin bu kadar bol ve ucuz oldu¤u ülkemizde
ne yazık ki biz, taze meyvelerden yapılacak harika
bir meyve kokteyli yerine hazır içecekler tüketiyoruz.
Bunun bafllıca sebebi, kokteyl kültürümüzün geliflmifl
olmaması. Pek ço¤umuz kokteyl sözünü alkolle efl
sanırız. Bu yüzden de kokteyl yapmayı pek
ö¤renememiflizdir. Oysa çok çeflitli, vitamin deposu
kokteyller yapmak hayli kolaydır.
Sıvı ihtiyacını haz›r meyve sular›, kafein ve meflrubat
gibi içeceklerle karflılamak yerine taze meyvelerden
kolaylıkla yapaca¤ınız kokteyller içmeye ne dersiniz?
Birbirinden alımlı renkleri göz zevkinize hitap
ederken, içerdikleri vitaminler de sa¤lıklı ve enerjik
bir gün geçirmenizi sa¤layacak
bu kokteylleri Pekdemir’den
alaca¤ınız do¤al
meyvelerle
yapmanız
mümkün.
56
Mart 2014
Kivi Limon Kokteyli
Keskin ekfli tatlardan hofllananlar için kolay
bir tarif. Bir kivinin suyunu çıkarıp
çekirdeklerini ayırmak için süzün. Bir
limonun suyunu da sıkıp kivi suyuna ekleyin.
Diledi¤iniz kadar fleker veya bal ilave
edip karıfltırın. Ekflili¤ini ayarlamak için
soda kullanın. Diledi¤iniz bir
barda¤ın içine birkaç buz
koyun ve karıflımı
barda¤a doldurun. Keskin
serinli¤iniz hazır.
pekdemir mart 2014 3/13/14 7:59 PM Page 59
Mart 2014 57
pekdemir mart 2014 3/13/14 8:00 PM Page 60
KÜLTÜR & SANAT
F‹LMLERDEN SEÇMELER.
Rezervasyon ve
Matina bilgileri için:
0258 212 32 62
[email protected]
Bir ‹mparatorlu¤un
Yükselifli
Yapımı : 2014 - ABD
Tür : Aksiyon , Dram
Yönetmen : Noam Murro
Oyuncular : Eva Green ,
Lena Headey, David Wenham ,
Hans Matheson , Rodrigo Santoro
Frank Miller , Kurt Johnstad
Yapımcı : Zack Snyder ,
Jon Jashni
Frank Miller’ın kitabından
uyarlanan ve 300’den sonra
yaflananları konu alacak olan
filmde, Persler ile Atinalılar’ın
karflı karflıya geldikleri büyük
Artemis Savaflı’nı konu alacak.
Filmin bafl kahramanları ise Pers
Kralı Xerxes ve Atinalı ünlü
general Themistocles olacak.
Hız Tutkusu
Yapımı : 2014 - ABD
Tür : Aksiyon
Yönetmen : Scott Waugh
Oyuncular : Michael Keaton ,
Imogen Poots , Dominic Cooper ,
Aaron Paul , Rami Malek
Senaryo : John Gatins , George
Gatins
Hapisten çıktıktan hemen sonra
ülkeler arası bir araba yarıflına
katılan sokak yarıflçısının eski
partnerinden intikam almasını
anlatıyor.
Sürgün ‹nek
Yapımı : 2014 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Ayhan özen
Oyuncular : Hasan Kaçan , fiebnem
Sönmez , Vildan Atasever , Cezmi
Baskın , Fırat Tanıfl
Senaryo : Serkan öztürk
Yapımcı : Ali Tokul
28 fiubat sürecinde Gomalak
adında bir köyde yaflayan
insanların, köydeki bir ine¤in
Atatürk büstünü kırmasıyla
endiflelenmesi ve korkuya
kapılmaları anlatılıyor. Bütün idari
ve mülki amirlerin ine¤in pefline
düflmesiyle ifller içinde çıkılmaz
bir hal alır ve sonunda inek sürgün
edilir. ‹ne¤in sahipleri olan fievket
(Hasan Kaçan) ve Emine (fiebnem
Sönmez), hayvanlarını
kurtarmanın bir yolunu bulmak
zorundadır.
Kaptan Amerika
Yapımı : 2014 - ABD
Tür : Animasyon , Bilim Kurgu ,
Aksiyon , Macera
Yönetmen : Anthony Russo, Joe
Russo
Oyuncular : Scarlett Johansson ,
Samuel L. Jackson , Chris Evans ,
Cobie Smulders , Sebastian Stan
Yapımcı : Kevin Feige
Di¤er Adı : Kaptan Amerika 2
Kaptan Amerika’yı, Yenilmezler
ile birlikte New York’ta yaflanan
dehflet verici olayların ardından
Washington D.C.’de huzur içinde
yaflarken ve modern dünyaya
uyum sa¤lamaya çalıflırken
buluyoruz.
Rio 2
Büyük Tufan
Yapımı : 2014 - ABD
Tür : Dram , Fantastik
Yönetmen : Darren Aronofsky
Oyuncular : Emma Watson , Russell
Crowe , Anthony Hopkins , Jennifer
Connelly , Logan Lerman
Yapımcı : Darren Aronofsky , Arnon
Milchan
Russell Crowe cesaret, fedakarlık
ve umudu anlatan epik
hikayeden esinlenen Nuh: Büyük
Tufan’da baflrolde... Film,
vizyoner yönetmen Darren
Aronofsky tarafından yönetildi
58
Mart 2014
Yapımı : 2014 - Brezilya
Tür : Animasyon , Komedi , Macera
Yönetmen : Carlos Saldanha
Oyuncular : Seslendirenler : Anne Hathaway ,
Jamie Foxx , Jesse Eisenberg ,
Leslie Mann , Jake T. Austin
Yapımcı : Bruce Anderson , John
C. Donkin
Rio 2de, Blu, Jewel ve üç
çocu¤unu sihirli bir flehirde harika
bir ev hayatı yaflarken buluyoruz.
Jewel çocuklara gerçek kufllar
gibi yaflamayı ö¤retmeye karar
verince, ailenin Amazonlara
gitmesi konusunda ısrarcı olur.
Blu yeni komflularına alıflmaya
çalıflırken, Jewel’ı ve çocukları
vahfli dünyanın ellerinde
kaybetmekten korkmaktadır
S.H.I.E.L.D. üyesi bir arkadaflı
saldırıya u¤rayınca Steve,
dünyayı tehlikeye atan bir entrika
a¤ının içine çekilir. Kara Dul
Kıfl Masalı
Yapımı : 2014 - ABD
Tür : Dram , Fantastik
Yönetmen : Akiva Goldsman
Oyuncular : Colin Farrell , Jessica
Brown-Findlay , Jennifer Connelly
Russell Crowe , Lucy Griffiths
Yapımcı : Michael Tadross , Marc
Platt
Bir hırsız, soymak için için girdi¤i
evde güzel bir kadına aflık olur,
ancak kadın hastadır ve
kollarında yaflamını yitirecektir.
Ancak hayatın bir mücizesi
gerçekleflir ve yeniden do¤uflla
yeni mucizeler onları bekler...
(Black Widow) ile güçlerini
birlefltiren Kaptan Amerika,
kendisini susturmak için
gönderilen profesyonel katillerle
savaflırken bir yandan da giderek
geniflleyen bir komployu ortaya
çıkarmak için çabalamaktadır.
Bu kötü niyetli oyunun foyası
meydana çıkınca Kaptan
Amerika ve Kara Dul yeni
arkadaflları Falcon’dan yardım
isterler. Fakat kısa süre sonra
kendilerini hiç beklenmedik ve
zorlu bir düflmanla; Kıfl Askeri
ile karflı karflıya bulurlar.
pekdemir mart 2014 3/13/14 8:00 PM Page 61
K‹TAPLARDAN SEÇMELER
Ustam ve Ben
On ‹ki
Farkl› Rüyalar Soka¤›
Ö¤renme aflkıyla geçti ömrümüz, aflk
Hiçlikten Gelen Kız üçlemesinin ikinci
kitabı...
Eva Peron, Arjantinli diktatör Juan Peron’un
Elif fiAFAK
ö¤renemesek de…
Justin CRONIN
Tarihimizin en önemli ve çalkantılı
dönemlerinden biri olan 16. yüzyılda
‹stanbul… Hindistan'dan gelen beyaz bir fil
ve onun sırlarla dolu bakıcısı: Çota ile Cihan.
Filbaz aynı zamanda bir üstadın çıra¤ı.
Ustası ise Sinan. Bu toprakların yetifltirdi¤i
en büyük mimar.
Elif fiafak'ın muazzam hayal gücü ve zengin
diliyle Osmanlı tarihinin derinliklerine do¤ru
flaflırtıcı bir yolculu¤a çıkıyoruz. Karflılıksız
bir aflk, iktidar kavgaları, yobazlı¤ın
ortasında yefleren sanat ve beklenmedik bir
ihanet…
Bir tarafta bilime ve ö¤renmeye inananlar,
bir tarafta geliflmeyi durduranlar...
Ustam ve Ben, tarihi kifliliklerin, camilerin,
kütüphanelerin, türbelerin, köprülerin
resmigeçit yaptı¤ı, rengârenk, canlı,
On ‹ki, soluk solu¤a okunan, temposu hiç
düflmeyen destansı bir roman...
Nazl› ERAY
karısı... Los Toldosta dünyaya gelmifl bir
küçük kız. Üçüncü sınıf filmlerde rol almaya
çalıflan, çelimsiz gövdeli, insana hüzün
veren bir ergen. Radyo Belgranodan dalga
Amerikan ordusunun yürüttü¤ü Nuh Projesi
korkunç bir felaketle sonuçlanmıfltır. ‹nsanlık
virallerin hüküm sürdü¤ü vahfli bir dünyada
var olma mücadelesini sürdürmektedir.
dalga yayılan, insanları büyüleyen, a¤latan,
Projeye dahil edilen 12 denekten yayılmıfl
virüsü durdurmanın tek yolu, onları bulup
ortadan kaldırmaktır. On ‹ki'yi yok etmek,
takipçilerini de yok etmek anlamına
gelecektir. Birbirlerinden kopmalarından
befl yıl sonra Hiçlikten Gelen Kız Amy,
Peter, Alicia, Michael, Hollis ve di¤erleri
yeni, acımasız bir düzenin kuruldu¤u
karanlık bir dünyada güçlerini birlefltirip
On ‹ki'yi alt etmeye çalıflacaklardır.
balkonundan on binlere seslenen, yoksul
On ‹ki, Hiçlikten Gelen Kız'dan bile daha
iyi.
-The Plain Dealer-
‹spanyol doktor Pedro Ara tarafından iki
Çok heyecanlı... Cronin usta ifli mitolojisine
yeni, tekinsiz ö¤eler ekliyor. Büyüleyici,
duygusal ve e¤lenceli.
-The San Diego Union-Tribune-
sanki. Ölüm ona dokunmamıfl gibiydi. ‹ki
Cronin iki farklı düzeyi tutturan ender
yazarlardan... ‹ncelikle ifllenmifl edebi
kurguyu soluk solu¤a heyecanla
harmanlıyor.
-Fort Worth Star-Telegram-
Saklandı, kaçırıldı, kayboldu. 1972’de
Elinizden bırakamayacaksınız.
-San Francisco Chronicle
etkilemeye devam etmiflti Evita.
heyecanlandıran ses.
Evita. Yoksulların sevgilisi. Casa Rosadanın
halka takma difller, dikifl makinaları, evler,
bebekler, rüyalar, ifl ve afl da¤ıtan bir
"melek". Kansere yakalandı¤ında çok gençti
Evita. 32 yaflındaydı. Ölümü bütün Arjantini
aya¤a kaldırmıfltı. ‹nsanlar aylarca yasını
tuttu. Cenazesinde mumyasını altı saniye
görebilmek için üç gün kuyrukta beklediler.
sürprizlerle dolu bir dönem hikâyesi…
Öyle bir hayal dünyası ki içindeki konular
ve tartıflmalar günümüze dair de çok fley
söylüyor. Uzun süre hafızalardan
silinmeyecek, çok konuflulacak bir roman.
"‹stanbul dedi¤in unutkanlıklar flehri. Orada
her fley suya yazılmıfl. Ustamın eserleri hariç,
onunkiler tafla kazınmıfl. O tafllardan birine
bir sır sakladık. Çok zaman geçti üzerinden,
nice alametler birikti ama hâlâ orada olmalı,
bıraktı¤ımız noktada. Bilmem bulan çıkar
mı? Bulsa bile anlar mı? Ustamdan geriye
kalan yüzlerce eserden ve binlerce, binlerce
tafltan bir tanesi var ki, altında gizli Arzın
Merkezi."
yılda mumyalanan Evita, derin bir uykuya
dalmıfl, yoksulların Pamuk Prensesi gibiydi
yıl gece gündüz bu cansız beden ile aynı
mekânda olan Dr. Ara ona âflıktı. Evitanın
mumyası 23 yıl dünya yüzünde dolafltı.
yeniden Perona ulafltı. ‹nanılmaz bir güce
sahip olan, hiç bozulmamıfl bu mumyanın
hayatı, Evitanın hayatı kadar ilginçti. Belki
de ölümü tuhaf bir güçle yenmifl, halkını
Mart 2014 59
pekdemir mart 2014 3/13/14 8:00 PM Page 62
PRAT‹K B‹LG‹LER
aklınızda bulunsun!
Tereya¤ı Lekesi
Tabaklardaki Minik
Pırıl Pırıl Çaydanlık
Çatlaklar
Kaynatılabilen kumafllardaki
tereya¤ı lekeleri, sabunlu suda
kaynatılarak çıkarılır. E¤er leke ka¤ıt
Yemek takımınızdaki tabakların
üzerindeyse, biraz ıslatıp üzerine
çatlaklar sebebiyle kırılmalarından
Un serperek kurumaya bırakmak
zamanla mat bir görünüme
ve takımın bozulmasından
lazımdır. Daha sonra fırçayla
bürünebilir. Yarım bardak sirkeye
korkuyorsanız, çatlak taba¤ı bir
temizlenir.
bir tutam tuz atıp, sert bir süngeri
tencereye yerlefltirip süt ile doldurun.
buna batırarak çaydanlı¤ı silmeyi
Çok kısık ateflte 45 dakika kaynatın
deneyin, eski parlaklı¤ına hemen
ve so¤umaya bırakın. Çatlaklardan
kavufltu¤unu göreceksiniz.
eser kalmayacaktır. Aynı ifllemi, tüm
Çok sevdi¤iniz çaydanlı¤ınız,
porselen objeleriniz için
deneyebilirsiniz.
Beyaz Tül Perdeler
Beyaz tül perdeler, pencerede
dura dura kararır, de¤il mi? Gerçi
önceleri, yıkamayla bu siyahlık gider
Ütünüz Leke
Etiket ‹zi
Özellikle süs eflyalarında ve çeflitli
mutfak aletlerinin üzerinde etiketler
bulunur. Etiketi çıkardı¤ınız zaman
60
Bırakıyorsa
Ütü yaparken zaman zaman
tabanı yapıflır ya da leke tutar. Fakat
ütünüzün altını tuz ve sirkeyle
silerseniz leke tutmasını ve
ama, daha sonraları bu kararmayı
gidermek kolay olmaz. Onun için
size tavsiyemiz yıkama suyuna 12 çorba kaflı¤ı toz fleker
katmanızdır.
Yumuflak Havlular
Eski havlularınızı yumuflatabilmek
da mutlaka izi kalır. Bu izi yok
ütüledi¤iniz çamaflıra yapıflmasını
etmek için, etiket izi olan eflyaların
önlemifl olursunuz. Tabii bu silme
için, yıkadıktan sonra bolca mutfak
üzerine Mobilya cilası sürüp,
ifllemini, ütü so¤ukken yapmanız ve
tuzu dökülmüfl sıcak suda bir saat
yumuflak bir bezle silin. Hiçbir iz
sildikten sonra bir süre bekletmeniz
bekletin. Havlularınızın ne kadar
kalmayacaktır.
gerekiyor.
yumufladı¤ına inanamayacaksınız.
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 8:00 PM Page 63
Mart 2014 61
pekdemir mart 2014 3/13/14 8:00 PM Page 64
E⁄LENCEL‹K
Haydi Çocuklar Resmi Boyayal›m.
62
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 8:00 PM Page 65
Mart 2014 63
pekdemir mart 2014 3/13/14 8:00 PM Page 66
BAfiLARKEN
Ege Bölgesinde 8 ilde, 120 sat›fl
noktas›nda hizmetinizde.
Kitap Hayatt›r...
kitap - k›rtasiye - oyuncak
Merkez mah. 1007 Sk. No.8 Ba¤bafl›-Denizli
Tel: 0258 266 46 77 [email protected]
Oku...
Hayata geçiremiyorsan,
Onunla yar›flam›yorsan,
Kaybedip vazgeçiyor, kazan›p gevfliyorsan,
Y›kam›yor, yapam›yorsan,
De¤ifltiremiyor, bafllatam›yorsan,
Son veremiyor, yön veremiyorsan,
Eviremiyor, çeviremiyorsan,
Difl geçiremiyor, kafa atam›yorsan,
Laf anlat›m›yor, söz dinletemiyorsan,
Alt›n› üstüne getiremiyorsan,
Düflünüp yapam›yorsan,
Sürüden ayr›lam›yorsan,
Bir fark yaratam›yorsan...
Oku...
64
Mart 2014
pekdemir mart 2014 3/13/14 8:00 PM Page 67
pekdemir mart 2014 3/13/14 8:00 PM Page 68
Download

Mart 2014 - Pekdemir Çiftliği