MiKROELISA
TESTLERi
Aşağıda isimleri ve miktarları belirtilen
cihan laboratuvara
kurulmalıdır.
M ICROPI'ATE
i.
2.
3.
3.
testleri ile birlikte
YıKA YICI CillAZI
ŞART
AMESi
bir microplate
TEKNiK
yıkayıcı
ve okuyucu
~ARTLARI
Verilen I~US/\ kitleriyle çalısahilecek. ayarları kullauıcı tarafından yapıIabi len mikroişlemci
kontrollü olrnalıdır.
Cihaz distile su ile 96'lık microplatein
tamamını veya istenilen stripi yıkayabilmelidir.
Cihaz.
kullanılacak
t.::LlSA testlerini
otomatik olarak yıkayabilecek
özelliklere
v e bu
özellikleri kay dedebilecck hafızya sahip olmalıdır
MICROPI,ATE
i.
LLlS/\
TEKNiK
OKUYUCU
CillAZI
TEKNiK
~ARTLARI
Verilen EUS/\ k itleriy le çalısabilecek. (i) arlan kullanıcı tarafından yapılabilen mikroişlemci
kontrollü olıııalıdır.
Cihaı
96'lık
microplatcin
tamamını
v cy a istenilen sa) ıda stripi
fotornenik
olarak
okuyabi lıııe i id ir.
Cihaz, kullanılacak
I~LIS;\
testinin okurunasına
sonuç lunmasina
v c raporlanrnasm uygun
hesaplama öl.elliklcrine ve bu özcf lik lcıi kay dcdchilccck hafı/a)CI sahip olıııalıdır.
CE EL ~ARTLAR
i.
1
4.
).
6.
7.
Testelerin tümüne teklif \ erilmelidir.
Teklifedilen
kirterin rafôrnrü. satın alındığı tarihten başlayarak en az 8 ay olmalıdır.
ihtiyaç halinde. rafömrünün tanıamlanmasına en ai. 2 ay kala. testler laboratuvar yöneticisinin
talebine göre uygun diğer testlerle dcğiştiıilcbilmclidir.
Tesrlerin çalışmasından raporlanmasuıa kadar her türlü sarf malzemesi temin edilmelidir.
Ciha:: kaynaklı teknik arıza \'e)a kit kay naklı test kayıpları 15 gün içinde ücretsi> olarak
kar .ılaurnah \ c hovuk çıkan bedelsiz olarak dcğistirilruelidir.
ilgili firma. ciltavlarda oluşabilecek arıvalara arıvalann bildirimini
takip eden en geç 2-1 saat
içinde cihuz basında müdahale edip. arı zaları giderıııeliclirler.
Arrzaıun 72 saat içinde
giderilememesi
durumunda, ilgili firma. ihale idari sartnamesindck i müeyyideleri
yerine
getirmeyi ve 30 gün içinde gideıilcmcmesi
durumunda da yeni bir cihazı laboratuanmıza
kurmalıdır.
Cihaz m xe sistemin çalı~ması) la ilgili eğitim. laboratuvar y öucı icisinin uygun gördüğü tarihte.
kuruları sistem üzcrinde ilgili firma tarafından verilmelidir.
iSTENI'~N TESTLER VE MiKTARLARı
TESTi
ADI
Del~a anlUen
Anti Dclta antikor
Ant~ l lclicobacter pylnıi
TOPLAM
MiKTARl
i 152
i 152
192
2576
tt~
Doç. Dr. Talat ECEMlŞ
Tıbbı Mb:ıtıIYOIajI
OIp.Tts.No: S5$18
Download

5.grup teknik şartname