T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
KAMU HİZMET
STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
HİZMETİN ADI
No
1
2
3
4
5
6
7
8
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Ders Ekleme-ders silme 1-Dilekçe
Yazışmalar
Personel Özlük Haklarını 1-Dilekçe
Yeniden Düzenlenmesi
Amacıyla Personel Daire 2-Ek belgeler
Başk.'na Gönderilmesi
Akademik Personel Yurt 1-Dilekçe
İçi ve Yurt Dışı
2-Görevlendirme Formu
Görevlendirme
3-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
1-Dilekçe
Aylıksız İzin ( Askerlik)
2-Askerlik Çağrı Belgesi
1-Dilekçe
Aylıksız izin ( Doğum)
2-Doğum Raporu
1-Nufus Kayıt Örneği
2-Adli Sicil Kaydı
3-12 Fotoğraf
4-İkametgah Belgesi
5-Sağlık Raporu
6-Banka Hesap Numarası
( Göreve Başlama)
7-Diplomanın aslı veya Noter Onaylı
a) Akademik Personel
Örneği
b)İdari Personel
8-Sigortalı işe Giriş Bildirgesi
9-Aile Yardım Bildirimi
10-Aile Durum Belgesi
11-Mal Bildirim Belgesi
12-Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
(Akademik per. için)
13-Tedavi Yardım Bildirim
1-Merkezi Sınavı Belgesi ( ALES)
Yabancı Dil Sınavı (KPDS/ÜDS )Belgesi
2- Diploma veya öğr. durumunu gösterir
Naklen veya Açıktan
belge
Yapılan Akademik
Personel Alımı
Transkript
3-Dilekçe
4-Başvuru Formu
HİZMETİN
TAMAMLAMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1 hafta
1 gün
1 gün
Y.dışı 15 gün
Y.içi 7gün
5 gün
5 gün
2 gün
20 gün
9
Ders Görevlendirmeleri
a) 2547 Yükseköğretim
10 kanunu 40/a maddesi
göre görevlendirme
11
b) Part-time
görevlendirme
1-Bölüm Kurulu Kararı
2-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
1-Rektörlük oluru
2-Kadrosunun olduğu fakültenin onay
belgesi
1-Diplomalar
2-Öz geçmişleri
3-Adli Sicil Kaydı
4-Kurum Muvafakat yazısı
Fakülte Yönetim
Kurulu,Disiplin
12 Kurulu,Fakülte Kurulu ve 1-Ekler
Eğitim Komisyonu
Kararları
13 Peryodik yazılar
14 Bilgi Edinme
1-Dilekçe
1-Piyasa Fiyat Araştırma Tablosu
2-Onay Belgesi
3-Muayene Kabul Tutanağı
15 Mal ve Hizmet Alımları
4-Ödeme Emri
5-TİF
6-Firmadan Alınacak Vergi Borcu Yoktur
1-Fatura
16 Telefon Ödemeleri
2-İcmal
3-Makbuz
1-Görevlendirme Formu
2-Yolluk Bildirimi
Yurtiçi Geçici Görev
17
3-Yönetim Kurulu kararı
Yolluğu
4-Ödeme Emri
5-Üst Yazı
18 Fakülte Bütçesi Hazırlama
19 Faaliyet Raporları
Muhasebe İşlem Fişi
20
1-TİF
Düzenleme
1-Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
2-Ödeme Emri
Yurtiçi Sürekli Görev
21
3-Aile Yardımı Bildirimi
Yolluğu
4-Personel Nakil Bildirimi
5-Göreve Başlama Yazısı
1-Ödeme Emri
2-MİF
3-Harcama Talimatı
22 Resmi Posta Pulu Alımı
4-Resmi Pul Satış Makbuzu
5-Banka Dekontu
6-Alındı Belgesi
8 gün
10 gün
20 gün
1 gün
1 gün
15 gün
10 gün
2 gün
2 gün
15 gün
10 gün
1 gün
2 gün
3 gün
23
24
25
26
27
T.İ.F.(Satın alma giriş-Çıkış, 1-Fatura
Ambarlararası giriş2-Teslim Alma Tutanağı
ambarlararası çıkış
3-Taşınır İstek Belgesi
işlemleri)
Tüketim Malzemeleri
1-Sözlü Talep
İstek Belgesi
1-Komisyon Belgesi
Demirbaş Malzeme
Düşümü İstek ve Onay
2-Düşüm Belgesi
Tutanağı
3-Dilekçe
Ek ders çizelgeleri
Beyanlar
Bölüm Yazışmaları
İsim
Ünvan
Tel
Faks
E-Posta
İlk Müracaat Yeri
: Seyit KILINÇER
: Fakülte Sekreteri
: 0370 433 05 90
: 0370 433 05 97
: [email protected]
İsim
Ünvan
Tel
Faks
E-Posta
2 gün
1 gün
1 gün
1 hafta
1 gün
İkinci Müracaat Yeri
: Prof. Dr. Nihat EKİNCİ
: Dekan
: 0370 433 05 90
: 0370 433 05 97
: [email protected]
Download

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU