T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA HİZMETİN ADI
NO
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 Gün
Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu (Madde 11)'de
Belirtilen Süreler
1
Bilgi Edinme
2
1-Dilekçe
Akademik Personel Yurtiçi
2-Görevlendirme Formu
ve Yurtdışı Görevlendirme
3-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
7 Gün
3
Personel İzin İşlemleri
2 Gün
4
Periyodik Yazılar
5
Ders Görevlendirmeleri
6
1-Aile Yardım Bildirimi
2-Aile Durum Bildirimi
3-Tedavi Yardım Beyannamesi
Akademik ve İdari
4-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Personel Göreve Başlatma 5-Mal Bildirim Belgesi
6-Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu (Akademik Personel İçin)
7-Banka Hesap Cüzdan Fotokopisi
8-12 Adet Fotoğraf
2 Gün
7
1-Dilekçe
2-Faaliyet Raporu
Akademik Personel Görev
3-Anabilim Dalı Başkanlığı Yazısı
Süresi Uzatımı
4-Bölüm Başkanlığı Yazısı
5-Yönetim Kurulu Kararı
7 Gün
1-İzin Formu
1 Gün
1-Bölüm Kurulu Kararı
2-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
15 Gün
8
Öğrenci Staj İşlemleri
1-Ek-1 (Staj Başvuru Belgesi)
2-Ek-2 (Staj İş Yeri Kabul Belgesi)
3-Ek-3 (Staj Sigorta Yatırma Belgesi)
9
Muhasebe İşlem Fişi
Düzenleme
1-TİF(Taşınır İşlem Fişi)
1 Gün
Satınalma Ödemeleri
1-Teklif Belgeleri
2-Yaklaşık Maliyet Tespit Tablosu
3-Onay Belgesi
10 Gün
10
3 Ay
4-Piyasa Fiyat Araştırması Tablosu
5-Muayene Kabul Komisyonu
6-TİF
7-Firmadan Alınacak Vergi Borcu Yoktur Yazısı
8-Ödeme Emri
Telefon Ödemeleri
1-Fatura
2-İcmal
3-Ödeme Emri
2 Gün
Yurtiçi Geçici Görev
Yolluğu Ödemesi
1-Görevlendirme Formu
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
4-Ödeme Emri
2 Gün
Yurtiçi Sürekli Görev
Yolluğu Ödemesi
1-Personel Nakil Bildirimi
2-Aile Durum Bildirimi
3-Personel Hareketleri Onayı
4-Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
5-Ödeme Emri
2 Gün(İlgili Bütçe
Tertibinde Ödenek
Olması Durumunda)
14
Resmi Posta Pulu Alımı
1-MİF
2-Harcama Talimatı
3-Banka Dekontu
4-Resmi Pul Satış Makbuzu
5-TİF
6-Ödeme Emri
7 Gün
15
Zimmet Kişi Fişleri
1 Gün
16
T.İ.F.(Satın alma giriş1-Fatura
Çıkış, Ambarlararası giriş2-Teslim Alma Tutanağı
ambarlararası çıkış
3-Taşınır İstek Belgesi
işlemleri)
3 Gün
11
12
13
Ek ders ücret çizelgeleri
1-Beyanlar
7 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
17
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
İsim
:
Yahya KARABUDAK
İsim
:
Prof.Dr. Refik POLAT
Ünvan
:
Fakülte Sekreteri
Ünvan
:
Dekan
Tel
:
0370 433 20 21
Tel
:
0370 433 20 21
Faks
:
0370 433 32 90
Faks
:
0370 433 32 90
E-Posta
:
[email protected]
E-Posta
:
[email protected]
Download

Hizmet Standartları Tablosu - Mühendislik Fakültesi