TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU
Başvuru Formu linkini tıklayınız.
I-VakıfBank'ı Tanıyalım
II- Teftiş Kurulu'nu Tanıyalım
III- Sınava İlişkin Açıklamalar
a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar
b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler
c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları
1.Sınav Konuları
2.Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı
3.Sınavda Başarı Esası
d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi
e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar
f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi:
IV- Sorularınız İçin
V- Başvuru Formu
I-VakıfBank'ı Tanıyalım
1954 yılında, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın gereksinimleri doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan Vakıfbank, o
yana çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye’nin tasarruf düzeyinin gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır.
Vakıfbank bölgesinin en iyi, en çok tercih edilen ve değer yaratan bankası olma vizyonu doğrultusunda, vakıf kültüründen aldığı güçle, kendisine em
varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket etmek
Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL’dir. Bankamız sermayesinin %25.20'si halka arz edilmiş olup kalan sermayenin % 43'ü Va
Müdürlüğü bünyesinde mazbut vakıflara, %15.45'i mülhak vakıflara, % 16.10'u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı Vakfı'na ve k
hakiki ve hükmi şahıslara aittir.
Bankamızın Genel Müdürlüğü İstanbul'dadır. Yurt genelinde 23 Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.
Bankamızın 2015/Eylül sonu itibariyle aktif büyüklüğü 188,8 Milyar TL, mevduat hacmi 112,6 Milyar TL, kredi hacmi 124,2 Milyar TL, özkaynakl
Milyar TL düzeyinde olup 15.387 çalışanı, yurt içine yayılmış 906 şubesi, yurtdışında hizmet veren 3 şubesi ve 23 adet İştirak ve Bağlı Ortaklığı me
Başa Dön
II-Teftiş Kurulu'nu Tanıyalım
Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı olup Yönetim Kurulu adına Banka teşkilatında ve Bankanın denetimi altındak
şirketlerde teftiş, inceleme, soruşturma ve her türlü araştırma yapma görev ve yetkisine sahiptir.
Müfettişler, talimatları Yönetim Kurulu adına Teftiş Kurulu Başkanı'ndan alırlar. Görev ve sorumluluklarını tarafsız, bağımsız ve objektif bir şekilde
mesleki özen ve dikkati göstererek yerine getirirler.
Teftiş Kurulu Üyeliğine Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavını kazanmak suretiyle girilir.
Müfettiş Yardımcılığının süresi 5 yıldır. Bu sürenin 18 ayı mesleki bilgi ve tecrübenin edinileceği staj dönemidir. Staj döneminin sonunda mesleki bi
davranışının yeterli düzeye eriştiği anlaşılan Müfettiş Yardımcılarına Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak görev v
Müfettiş Yardımcılarının durumları 5 yıllık dönemin içinde değerlendirilir ve mesleki bilgi, çalışma ve davranış yönünden yeterli oldukları anlaşılan
Yardımcıları yeterlik sınavına kabul edilirler. Müfettiş Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları Müfettiş olarak atanırlar.
Müfettişler Genel Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultusunda Birimler veya Şubelerde Müdür Yardımcısı olarak idari göreve atanabilirler. Müfettişlerden
Personel Yönetmeliği hükümlerine göre durumu uygun olanlar doğrudan Müdür olarak da idari göreve atanabilirler.
Müfettişler mesleki bilgilerini artırmak ve bankacılık konusunda incelemelerde bulunmak üzere bir süreliğine yabancı ülkelere gönderilebilirler.
Müfettiş Yardımcıları, maaşa ek olarak, bölge merkezi dışında daha fazla olmak üzere, günlük harcırah alırlar. Görev yolculukları nedeniyle yapılan
ulaşım harcamaları belirli limitler dahilinde Bankaca karşılanır. Ayrıca, özel uzmanlık tazminatı, yılda 4 defa ikramiye, 2 defa performansa bağlı prim
Ana Sözleşmesi gereğince karara bağlı olarak yılda bir kez kar payı ve Bankamız Yabancı Dil Yönetmeliği gereğince belgelendirilmesi şartıyla Yaba
Tazminatı alırlar.
Kurula yeni atanacak Kurul Üyeleri'nin Bölge Merkezleri İstanbul olarak belirlenecektir.
Başa Dön
III-Sınava İlişkin Açıklamalar
a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar:
Sınava başvurmak isteyen adayların;
1- T.C. vatandaşı olmaları,
2- Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,
3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti k
suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bul
4- Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,
5- En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin; Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Ça
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi (İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi
İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Ri
Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyas
Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararas
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Ulusl
İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri b
Hukuk Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Si
Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümleri ile,
İşletme, Ekonomi veya Finans dallarından birinden yüksek lisans derecesi yapmış olmaları koşuluyla, Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik
Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya Bilimleri, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik
ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Mekatronik, Sistem Mühendisliği bölümleri mezunları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğ
edilmiş yabancı öğrenim kurumları mezunları veya mülakat tarihi itibariyle mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğ
olmaları,
6- Adayların 28.02.1988 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,
Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle muaf tutul
7(Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)
Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınav
8adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)
Daha önce yapılmış olan Bankamız Sözlü Sınavları’ndan herhangi birinden elenmemiş olmaları, (Teftiş Kurulu Yazılı Sınavını kazanara
9sınavdan sonra Banka’nın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez.),*
Daha önce Müfettiş Yardımcılığı sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup sözlü sınav aşama
10başarısız sayılmamış olmaları,*
gerekmektedir.
*Önemli NOT: Sözlü Sınavımızdan elenen veya uzman yrd/mali analist yrd./iç kontrolör olarak atanan adaylar ile Bankamızın diğer söz
sınavlarından elenmiş adayların kontrol çalışmaları, başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler
Yazılı Sınav, Anadolu Üniversitesi'nce 28.02.2016 (Pazar) günü, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen
adaylar 22.02.2016 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin "http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/" adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek “Sınav
Belgesini” yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.
Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi
Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.
Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kaza
mektupla bildirilecektir.
c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.
Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.
1.Sınav Konuları
a) GENEL YETENEK:
Sayısal İşlemler, Problem Çözme, Görsel Hafıza, Grafik-Tablo Okuma, Sayısal-Sözel Akıl Yürütme
b)EKONOMİ: İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Para/Banka/Kredi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme Ekon
c) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca
Sınavımızda başarılı sayılabilmek için Yabancı Dil Notunun 70 ve/veya üzerinde olması gerekmektedir.
d)HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra ve İflas, Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının bankacılığı ilgile
hükümleri.
e) MÜHENDİSLİK: Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Temel Mühendislik Konuları
f) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Bankacılığa İlişkin Muhasebe Konuları.
g) MALİYE: Türk Vergi Sistemi, Maliye Teori ve Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi.
h)BİLGİSAYAR:
Bilgisayar 1:İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Ne
Programlama, İşletim Sistemleri,Web Teknolojileri ve Uygulamaları
Bilgisayar 2: Donanım, Yazılım, Ağ Teknolojileri, Bilgi Sistemleri ve Özellikleri, Bilgi Sistemi Tasarlama, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşlet
Sistemi Uygulamaları
2.Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı
Genel Yetenek ve Yabancı Dil sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konularıdır.
Bilim sınav konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. (Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan
tanesini seçecektir. Adayın seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Banka
belirlenecektir.)
Bölümler
Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim
Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası
İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasabe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe
ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk
Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik,
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik
Hukuk Fakültesi
Endüstri, Endüstri Sistemleri ve İşletme Mühendisleri ile Yüksek Lisans Yapmış (Ekonomi, İşletme veya
Finans) olmak şartıyla Aktüerya Bilimleri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Mekatronik
Mühendisliği, Sistem Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Zorunlu
Konular
Seçmeli
Konular
Hukuk ve
Ekonomi
Muhasebe
veya Maliy
Hukuk
Yok
Ekonomi
Muhasebe
Mühendislik veya Maliy
Mühendislik
Yok
Bilgisayar 1
Ekonomi
Muhasebe
Bilgisayar 2 veya Maliy
3.Sınavda Başarı Esası
Yazılı sınav notu 100 üzerinden hesaplanmaktadır.
Baraj 1: Yabancı dil sınav puanı 70’in altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcılığı Sınavında” başarısız sayılacaktır.
Baraj 2: Genel Yetenek, Zorunlu Konular ile Seçmeli Konu sınavlarının herhangi birinden puanı 50’nin altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcılı
başarısız sayılacaktır.
Baraj 1 ve Baraj 2’deki şartları sağlayan adayların yabancı dil sınavı hariç diğer sınavlardan aldıkları notların ortalaması alınarak, ortalama sı
yüksek olan adaydan başlamak üzere;
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemler bölü
mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 10 kişi,
Hukuk bölümünden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 15 kişi,
Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkile
Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonom
Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasabe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muha
Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigo
Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finan
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecili
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Endüst
Sistemleri ve İşletme Mühendisleri ile Yüksek Lisans Yapmış (Ekonomi, İşletme veya Finans) olmak şartıyla Aktüerya Bilimleri, Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İ
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Mekatronik Mühendisliği, Sistem
Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ya da mülakat tarihi itibariyle mezun olacak adaylar arasından ilk 150 kişi,
“Müfettiş Yardımcılığı Sınavı”nda başarılı sayılacaktır.
Banka, Mülakata çağrılacak kişi sayısını değiştirme hakkına sahiptir.
d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi
Sınava başvuru;
Adayların, Bankamızın "www.vakifbank.com.tr" adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu"nu online erişim suretiyle doldurmadan önce şubelerimiz
sınav giriş ücretini yatırmaları; daha sonra formu doldurmaları, resim yüklemeleri (resim son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır); formun çıktısını alarak
ayrıca Yüksek Lisans Yapmış Olma zorunluluğu bulunan adaylarımızın Yüksek Lisans Bitirme Belgesi Fotokopisi ile birlikte ve 2 nüsha olar
göndermeleri gerekmektedir. Online başvuru yapılmadan önce sınav giriş ücretinin (80 TL) yatırılmış olması gerekmekte olup aksi halde başvuru
gerçekleştirilemeyecektir.
Evraklar, şahsen, elden veya posta yoluyla “T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Levent Mh. Çayır Çime
Kat: 5 1.Levent Beşiktaş/İstanbul” adresine gönderilecektir. Postayla yapılacak başvuruların kargo, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta
yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler nedeniyle tarafımıza geç ulaşan belgeler dolayısıyla Sınav Başvurusu kabul edilmeyece
28.02.2016 (Pazar) günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 80 TL sınav ücreti ta
edilecektir. Sınav ücreti 28.12.2015 Pazartesi günü saat: 10.00’dan 15.01.2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ş
adayın TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. 2 nüsha dekont alınacaktır. EFT kabul
edilmeyecektir.
Para yatırıldıktan sonra, sisteme yapılacak başvuru için, sistem 15.01.2016 cuma günü 24:00’a kadar açık olacaktır. Adayların posta evrakı
20.01.2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar kabul edilecektir.
Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyen veya başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar i
fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilecektir.
e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar
Sınava başvuru ve yazılı sınav aşamasında adaylardan Fotoğraflı Başvuru Formu haricinde Yüksek Lisans Yapmış olma şartı bulunan adayların Yük
Diploma Fotokopileri ile birlikte göndermeleri, 2 adet Fotoğraflı Başvuru Formu ve Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (Yüksek Lisans Yapma Şartı
adaylarımızdan) haricinde belge ya da evrak talep edilmeyecek olup adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu, "Sınav Başvuru Formu
bilgilerin (T.C. Vatandaşlık No., mezuniyet durumu vb.) doğruluğu Bankamızca teyit edilecektir.
Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav öncesinde;
-Nüfus Cüzdanı, Üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Yüksek Lisans Bitirme Belgesi ve yabancı üniversitelerden mezun olan adayla
YÖK'ten onaylı denklik belgesinin fotokopisi,
-Askerlik terhis veya tecil belgesi ve ikametgâh ilmühaberinin aslı ya da fotokopileri,
-2 adet vesikalık fotoğraf ve Adli Sicil Kaydı,
talep edilecektir.
DİKKAT, ÖNEMLİDİR
Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya bir kaçının, istenilen süre içerisinde bankamıza ibraz edilememesi ya da ibraz edilen belgelerin içeriği ile ad
başvururken doldurduğu "Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, adayın; sına
dahi olsa, kazanmamış sayılacağı, sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği, çelişkili, yanlış/yalan beyanda bulunan aday hakkında, Bankanın
mercilere başvurma ve sınavın aday başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı bulunduğu, bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından
ve kayıtsız, şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir.
f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi
Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapılmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde "www.vakifbank.com.tr" adresinde yayınlanacaktır. (Sınav sonucunun
30 günlük süre içerisinde yayınlanamaması halinde yayınlanması planlanan yeni tarih, yine Bankamızın yukarıda belirtilen internet sitesinde adaylar
duyurulacaktır.)
Yazılı sınavı kazanan adayların başvuru formunda belirtikleri iletişim adreslerine, sınav sonucu ve sözlü sınava ilişkin gerekli tebligatlar postalanaca
Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
Adayların sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internet sitemizden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Bankamız
Başkanlığı'na yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
IV-Sorularınız İçin
Telefon
(0212) 316 76 35
Başa Dön
V- Başvuru Formu
Download

I-VakıfBank`ı Tanıyalım II-Teftiş Kurulu`nu Tanıyalım