İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
(İMAD)
The Journal of Islamic Civilization Studies
Cilt/Volume: 1 ● Sayı/Issue: 3 ● Yıl/Year: Aralık-December 2015
İçindekiler/Contents

BÜYÜK BRİTANYA’DAKİ İSLÂMÎ AKIMLAR (390-415)
Islamic Movements in Great Britain / Aydın BAYRAM


RELIGIOUS SOCIOLOGICAL APPROACH TO SOCIAL CHANGE IN REVELATION PERIOD: THE
CIRCULAR LOOP APPROACH (416-444)
Vahiy Dönemi Sosyal Değişmeye Din Sosyolojik Yaklaşım: Dairesel Döngü Yaklaşımı / Ali
AKDOĞAN-Mesut İNAN
DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUA KAVRAMININ ÖNEMİ (445-471)
The Concept of Prayer And its Importance During Childhood from the Perspective of Religious
Education / Esra TÜRK
 ‫العالِم و كيفية التّعامل معها عند الفقهاء و األصوليين‬
َ ُ‫َزلَّة‬
: ÂLİMİN ZELLESİ (HATA) VE BUNUN
KARŞISINDA FAKİH VE USULCÜLERİN TUTUMU (472-491)
Error of Jurist and the View of Jurists and Scholars of Usul al-Fiqh (Methodology of Islamic
Jurisprudence) Concerning the Error of Jurist / Taiseer BARMU



DÜŞÜNÜMSELLİK, BİLİMSELLİK VE DİN SOSYOLOJİSİ: TARTIŞMALAR İÇERİSİNDE PİERRE
BOURDİEU (ÇEVİRİ) / (Çev. Mesut İNAN) (492-520)
Reflexivity, Scientificity and the Sociology Of Religion: Pierre Bourdieu in Debate / Matthew
WOOD- Veronique Altglas
ŞAFİÎ’NİN KIYAS ANLAYIŞI (KİTAP TANITIM) (521-526)
Al-Imam Al Shafi's Perspective on Qiyas / Ayşe KOÇ
KÜTAHYALI BİLGE ŞAİR SUNULLAH-I GAYBÎ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU
(01-03 Ekim 2015 Kütahya)-(SEMPOZYUM TANITIM) (527-539)
Symposium on Sophisticated Poet Sunullah Gaybi from Kütahya and His Period
(01-03 October 2015 Kütahya) / Emeti ÇALIŞKAN
Download

İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD)