KONYA ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
(ÇMG) DERSİ
Doç. Dr. Senar AYDIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
1
24.12.2015
TOPRAĞIN TANIMI

Toprak, yer kürenin yüzeyini ince bir
tabaka halinde kaplayan,

kayaların ve organik maddelerin değişik
ayrışma ürünlerinin karışımından meydana
gelen,

içerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar
alemi barındıran,

bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan,

belli oranlarda su ve hava içeren canlı bir
varlıktır.
2
TOPRAĞIN ÖNEMİ

Toprak üzerinde tüm canlıların barınıp yaşadığı, insan ve
hayvan beslenmesi için gerekli ürünlerin yetiştiği yaşayan
canlı bir varlıktır ve yaşamın kaynağıdır.

Toprak, hava, su ve diğer doğal kaynaklar gibi insan
yaşamı için önem taşıyan kısıtlı bir değerdir.
3
TOPRAĞIN ÖNEMİ

Toprağın doğal oluşum sürecini değiştirmek olanaksız olduğu gibi, teknolojik
usullerle yapay üretilmesi de mümkün değildir ve kaybedilmesi halinde yerinde
başka bir kaynak da kullanılamaz.

Toprak var olan en önemli madendir.

Yerin kütlesinde var olan katmanlardan en az yer kaplayan bölüm yüzeyde ve
belirli derinliklerde bulunan toprak katmanıdır.
4
TOPRAĞIN ÖNEMİ

Yapılan araştırmalara göre

1 cm kalınlığındaki bir toprak tabakasının oluşması ve
işlenebilir verimli bir yapıya ulaşması için de 3 bin ile 12
bin yıl gerekmektedir.
5
TOPRAĞIN OLUŞUMU
6
TOPRAK KİRLİLİĞİ
Toprak kirliliği,

toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşiklere bulaştırılmasını
takiben,

toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle
beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde
anormal fonksiyonda bulunmasını,

toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme kapasitesinin
üzerine çıkması,

toprağın verim kapasitesinin düşmesi şeklinde tanımlanabilir.
7
TOPRAK KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN FAALİYETLER

Belediyelerin çöp döküm yerleri,

Çeşitli endüstrilerin katı atıklarınının (tehlikeli ve zararlı) toprağa verilmesi,

Evsel ve endüstriyel arıtma tesisi çamurlarının toprağa verilmesi,

Evsel ve endüstriyel atıksuların toprağa verilmesi,

Tarımsal ürünleri korumak için kullanılan koruma ilaçlarının toprakta birikmesi,

Gübreli ziraat uygulamaları (mineral, çiftlik gübreleriyle toprak kirlenmesi),

Partikül ve aerosel halindeki hava kirleticilerinin toprakta birikmesi,

Yanlış sulama sonucu toprakta tuz miktarının artması,

Açık maden işletmeciliği,

Tarımsal alanların tarım dışı kullanımı,

Radyoaktif atıklar,

Nükleer kirlenme,

Petrol ve mineral yağların toprağı kirletmesi,

Uçucu küllerin toprağa verdiği zararlar,

Erozyon, doğal afetler.
8
Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler:

Verimli tarım topraklarında yerleşim
kurulmamalı, yeşil alanlar artırılmalıdır.
ve
sanayi
alanları

Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde bilinçli olarak
kullanılması,

Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi,

Katı atıkların uygun alanlarda mevzuata uygun şekilde bertaraf
edilmesi,

Atık suların (özellikle tehlikeli maddeler içeren atık suların )
arıtılmadan toprağa verilmesinin önlenmesi,

Toprak kirliliği konusunda toplumsal bilincin artırılması.

Toprak kirliliği haritaları ile mevcut durumun tespit edilmesi
ve gerekli önlemlerin alınması.
9
ISLAH TEKNOLOJİERİ
Biyolojik ıslah
Kimyasal ve fiziksel









İyon değişimi
Oksidasyon
İndirgeme
Çökeltme
Nötralize etmek
Fotoliz
Karbon
Deklorinasyon
Toprak-buhar
ekstraksiyonu
 Toprak yıkanması
 Aerobik biyoıslah
 Anaerobik
biyoıslah
 Fito-ıslah
Katılaştırma karralı hale
getirme
 Çimento
katılaştırma
 Camlaştırma
 Termoplas
yöntemi
Termal arıtma
 Yakma
 Termal
desorpsiyon
 Plasma-yüksek ısı
Şekil. Yaygın temizleme teknolojileri
10
Şekil. Kirlenmiş arazide uygulanan toprak yıkama yötemi
11
Download

PowerPoint Sunusu - Necmettin Erbakan Üniversitesi