Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 224 381 111
http://www.af.czu.cz
Obory na fakultě
Tematické okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám
Obor: Zemědělství – forma prezenční (AMVZ)
Absolvent oboru nalezne uplatnění v organizaci výrobní činnosti podniků ve venkovském
prostoru s ohledem na nosnou činnost, kterou představuje zemědělství jak v podobě chovu zvířat, tak
pěstování rostlin. Specialista s dobrou znalostí technologie zemědělství, ekonomických zákonitostí a
managementu nalezne uplatnění v řízení dílčích výrobních organizací a obchodu, výzkumu, školství,
státní správě, kontrolních orgánech a institucích.
• Vegetační faktory a jejich vliv na produkční vlastnosti rostlin
• Soustavy hospodaření na půdě, základní principy trvale udržitelných systémů rostlinné
produkce
• Půda, její vlastnosti a význam pro rostlinnou produkci
• Rostlinné živiny, jejich příjem a způsoby hnojení rostlin
• Šlechtění kulturních rostlin (novošlechtění, udržovací šlechtění, registrace odrůdy)
• Obecné principy ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům
• Základní principy semenářství rostlin, biologická a semenářská hodnota osiva
• Základní principy tvorby výnosu polních plodin (výnosové prvky)
• Základy technologie pěstování hustěsetých ozimých a jarních obilnin
• Základy technologie pěstování řepky olejné
• Základy technologie pěstování řepy cukrové
• Základy technologie pěstování brambor
• Základy technologie pěstování kukuřice
• Základy technologie pěstování víceletých pícnin na orné půdě
• Základy ošetřování travních porostů
• Možnosti pěstování rostlin pro energetické využití
• Hodnocení jakosti a kvalitativní ukazatelé hlavních polních plodin
• Původ a domestikace zvířat, základy etologie
• Exterier a jeho hodnocení, tělesná stavba a její vztah k užitkovosti chovaných zvířat
• Welfare, životní pohoda a kvalita života zvířat
• Plemenářská práce a její složky
• Základy výživy a krmení hospodářských zvířat
• Základy techniky a technologie chovu skotu
• Základy chovu krav bez tržní produkce mléka
• Základy techniky a technologie chovu prasat
• Základy techniky a technologie chovu drůbeže
• Základy techniky a technologie chovu ovcí a koz
• Zásady hodnocení užitkových vlastností hospodářských zvířat
• Mléko, jeho vlastnosti, složení a produkce jednotlivými druhy hospodářských zvířat.
• Hodnocení jakosti a kvalitativních ukazatelů u živočišných produktů
• Právní normy pro chov a ochranu zvířat
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze. Obory na fakultě
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 224 381 111
http://www.af.czu.cz
Obory na fakultě
Doporučená literatura
Šnobl, J., Pulkrábek, J. a kol. (2005): Základy rostlinné produkce. ČZU Praha
Pazdera et al (2001): Cvičení ze speciální fytotechniky, 123 s.
Stupka, R., Čítek, J., Fantová, M., Ledvinka, Z., Navrátil, J., Nohejlová, L., Stádník, L., Šprysl,
M., Štolc, L., Vacek, M., Zita, L. 2013. Chov zvířat. ČZU v Praze, Powerprint, 2. vydání, 289
s. ISBN: 978-80-87415-66-5
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze. Obory na fakultě
Download

AMVZ-Zemedelstvi.pdf 134KB Feb 05 2015 10:53:08