LABORATORY OF
EXPERIMENTAL
MEDICINE
Autor:
Využití imunohistochemie v onkologii nádoru prsu
Michaela Gilíková
Školitel: Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.
Tato práce se zabývá stanovováním AKT analýzou drah
karcinomu prsu s prokázanou amplifikací genu HER-2
a
imunohistochemickou detekci vybraných molekulárních markerů ( celková AKT kináza + pSer473 a pSer/Thr ,
celková mTOR kináza + pSer2448, PTEN protein a celkový S6 Ribosomální protein + pSer235/236 ), které
souvisí se signální drahou HER-2 receptoru a s mechanizmy vzniku primární nebo sekundární rezistence
k trastuzumabu.
Imunohostochemií genu HER2 stanovujeme overexpresi proteinu p185 v tkáních karcinomu prsu, jehož
aktivace vede k indukci PI3K-Akt/PKB a mTor-S6K signálních drah a tím ovlivňuje proces apoptόzy,
proliferace, buněčného cyklu a metabolismu. HER-2 je transmembránový receptor tyrosin kinázy, který je
členem rodiny epidermálních růstových faktorů ( EGFR ). Patří sem také EGFR1( Her-1), Her-3 a Her-4 .
HER-2 gen je lokalizován na dlouhém raménku 17. chromosomu v oblasti 17 q 12-21.32. Kόduje 185 KDa
transmembránový glykoprotein s tyrozinkinázovou aktivitou, známý jako p185 ( protein HER-2 ). Zvýšená
amplifikace tohoto genu je detekována u 20-30% případů ve kterých pacientky, léčeny myší monoklonální
protilátkou Trastuzumab ( Herceptin ), vykazují celkově lepší prognόzu, ale jejich léčebná odpověď je
variabilní a nastává u cca 40% případů.
Akt/PKB je serin/threonin kináza, která má 3 strukturně podobné izoformy: AKT-1, AKT-2 a AKT-3. Její
aktivace spočívá ve fosforylaci threoninu (T308) a serinu (S473). T308 je fosforylován pomocí PDK-1 kinázy,
která je aktivována produkty PI3K: fosfatidyl-inositol-4,5- bisfosfát (PIP2) a fosfatidyl-inositol-3,4,5-trisfosfát
(PIP3). Mechanismus fosforylace S473 není přesně objasněn.
Naše Práce byla zaměřena na studium vlastností primárního nádoru, na vzorcích tumoru, uchovaných
v parafinových blocích u 76 pacientek, které byly rozděleny do tří základních skupin. První skupinu tvořily
pacientky s prokázanou HER-2 pozitivitou, u kterých byla aplikována léčba trastuzumabem. Ve druhé skupině
se nacházely pacientky, u nichž byla opět pozitivita HER-2 prokázaná, byla u nich podána adjuvantní,
neadjuvantní i paliativní léčba. Ve třetí skupině byly pacientky s prokázanou HER-2 negativitou, u kterých byla
podána opět paliativní, adjuvantní a neadjuvantní léčba. Hodnocení imunohistochemického značení bylo
provedeno kvantitativně na počet nádorových buněk.
1
Imunohistochemickou detekcí vybraných molekulární markerů bylo zjištěno, že pozitivní pacientky mají
celkově kratší dobu do progrese než negativní a stejně tak mají kratší dobu do celkového přežití. Pacientky, u
nichž byla detekována vysoká exprese Akt-2 kinázy a přítomnost aktivované p-Akt-473 kinázy v buněčném
jádře vykazovaly lepší prognόzu, zatímco u pacientek které exprimovaly aktivní formy S6 Ribosomálního
proteinu vykazovaly horší prognόzu.
Příklad výsledku:
Typ biomarkeru: pSer/Thr Akt kináza
pozitivní
negativní
graf č.1: celková doba do progrese
graf.č.2: celková doba přežití
1,0
0,9
p<0,25
0,8
p=0,1 negat. vs. cytoplazma
1,0
p<0,13
0,9
p<0,05 negat. vs. cyt+jádro
0,8
0,7
0,7
0,6
DFS
0,4
0,6
0,5
OS
MST 8,7
negativní
4,1
cytoplazma
14,3
cytoplama + jádro
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
MST 4,6
negativní
2,8
cytoplazma
4,4
cytoplazma + jádro
0,1
0,1
0,0
0,0
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
0
1
2
3
4
5
čas (měsíce)
6
7
8
9
10
11
12
13
čas (roky)
Zde se statisticky významně liší doba do progrese ( DFS ) a celkového přežití (OS). U DFS je
statisticky významný rozdíl mezi negativními pacienty oproti pozitivním v cytoplazmě na hladině
významnosti p = 10%. U celkového přežití je statisticky významný rozdíl mezi negativními a
pozitivními v cytoplazmě a v jádře na hladině p < 5 % . Pacienti, u nichž byla stanovena exprese
pSer/Thr Akt kinázy, vykazují kratší dobu do progrese a celkového přežití.
2
Citace:
Tai, W., Mahato, R., Cheby, K. The role of HER2 in cancer therapy and targeted drug delivery., J. Control.
Release 2010, 146, 264–275.
Blanco-Aparicio, C., Renner, O., Leal, J.F.M., Carnero, A. PTEN, more tnah the AKT pathway.
Carcinogenesis, 2007, 28(7), 1379-1386.
Jiang, B.H., Liu, L.Z. PI3K/PTEN signaling in tumorigenesis and angiogenesis.
Proteomics 2008, 1784, 150–158.
BBA-Proteins
Študentová, H., Melichar, B. Nový mechanizmus v léčbě karcinomu ledviny: m-TOR – nová cílová
struktura.Onkologie 2010, 4(3): 185–188.
URL: << http://www.solen.cz/pdfs/xon/2010/03/12.pdf >> [cit 2010-14-9 ].
3
4
Download

Využití imunohistochemie v onkologii nádoru prsu