Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2012/2013
podle § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy
Základní údaje o škole
Název: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
Sídlo: 8. května 67, Velká Bystřice, 783 53
webové stránky: www.mzs-vb.cz
email: [email protected], [email protected]
IZO školy: 600 140 164
IČ školy: 60780843
Adresy mateřských škol
Mateřská škola Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice
Mateřská škola Na Svobodě 450, Velká Bystřice
Právní forma:
Zřizovatel:
příspěvková organizace
Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 783 53
Ředitel školy:
Ing. Jaroslav Mihal, od 1. 8. 2012
Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková
Kontakt:
585 351 134, 723 078 575
[email protected]
Vedoucí učitelka pro mateřské školy: Mgr. Lucie Pazderová
Kontakt:
585 351 169, 724 134 711
[email protected]
Výroční zprávu za obě mateřské školy zpracovala vedoucí učitelka MŠ Mgr. Lucie Pazderová.
Školská rada
Mgr. Jaroslav Zavadil, předseda ŠR
Mgr. Ivo Slavotínek
Ing. Marek Pazdera
Ing. Alena Kafková
Mgr. Vendula Mečířová
Mgr. Kateřina Pospíšilová
Mgr. Michaela Fabíková
Mgr. Libuše Sandrová
Ing. Martin Seidler
Helena Vičarová
Dagmar Majerová
Ing. Martina Venusová
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] cz
2
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
•
•
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro sebe
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vláčkem za poznáním
Charakteristika školy
Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kromě šestého
ročníku, kde byla jen jedna třída, jsou v ostatních ročnících dvě třídy.
Škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u hlavní silnice z Olomouce do Mariánského Údolí.
Škola má v obci dlouholetou tradici. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora
Olomouc (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín Olomouc (hudební obor). V zadní budově školy je
umístěna městská knihovna, která spolupracuje se školou – přednášky pro žáky, výpůjčky, internet.
V přední budově je 6 tříd (1. – 3. ročník), 4. a 5. ročník je umístěn v nejvyšším patře nové budovy.
Ostatní třídy jsou umístěny v zadní a nové budově.
Na druhém stupni je v ročníku vždy jedna třída s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy.
Materiální vybavení školy
Odborné učebny:
2 počítačové učebny (celkem 36 počítačů)
11 učeben s interaktivními tabulemi
učebna fyziky a chemie
učebna hudební výchovy
jazyková učebna
cvičná kuchyň
školní dílna
učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň
malá tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí )
víceúčelová hala (používá se zejména pro míčové sporty)
Ve třídách 1. – 3. ročníku je hrací koutek, televizor s DVD přehrávačem, počítač s připojením na
internet. V pěti třídách 1. stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule. Všechny třídy na 1. stupni
jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Ve školním roce 2012/13 byla opravena sborovna pro
vyučující 4. a 5. tříd.
Na 2. stupni je 6 interaktivních tabulí, poslední byly doinstalovány o prázdninách 2013. Ve školním
roce 2012/13 byl opraven přírodovědný kabinet a bylo vytvořeno zázemí pro výchovnou poradkyni
pro setkávání se žáky a rodiči. Ve čtyřech třídách byly vyměněny školní tříkřídlé tabule.
Pro sport slouží sportovní hala s hřišti na házenou, volejbal, tenis a košíkovou, u haly je krátká
běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok daleký s umělým povrchem. Pro tělesnou výchovu a
relaxační
hodiny
naukových
předmětů
byl
využíván
také
městský
park
a areál hřiště Na Letné. O prázdninách 2013 proběhla kompletní výměna podlahy a obložení v malé
tělocvičně.
3
Školní družina má tři oddělení, provoz je od 6:05 do 16:15 hodin. Oddělení družiny byla vybavena
sedačkami a novou nábytkovou sestavou.
ICT infrastruktura
Počítačová síť obsahuje více než 50 počítačů s připojením na internet, z toho bylo 44 stanic určeno
pro žáky. Ve dvou počítačových učebnách a v jednotlivých třídách.
V roce 2012/13 byla kompletně opravena a zprovozněna druhá počítačová učebna. Bylo nakoupeno
15 plochých monitorů do učebny pro žáky a byl realizován nový LTSP terminálový server pro učebnu
ICT.
V učitelských kabinetech bylo k dispozici 13 počítačů a učitelé využívali 21 notebooků. Učitelé mají
možnost dálkového připojení na intranet, do svých emailových schránek a do systému Bakaláři. Celý
areál školy je pokryt internetem pomocí wi-fi, všechny místnosti školy mají pevné připojení na rychlý
internet. Pedagogové využívají tiskárny (v každém kabinetu), kopírky a fotoaparáty.
Ukazatel
Zjištění ČŠI 2012
Zjištění MZŠ Velká Bystřice
Počet žáků na 1 počítač
8,1 žáka na 1 PC
8,3 žáka na 1 PC
Počet pedagogů na 1 počítač
2,2 pedagoga na 1 počítač
0,7 pedagoga na 1 počítač
Počet žáků na 1 interaktivní tabuli
63 žáků na 1 int. tabuli
52 žáků na 1 int. tabuli
PC připojená k internetu
93,1 %
100 %
Školy s rychlým internetem
99 %
ano
Školy s pokrytím internetem celého areálu
17 %
ano
Zdroj: Výroční zpráva ČŠI 2011/12
Na základě těchto zjištění je zpracován plán obnovy a rozvoje ICT infrastruktury pro další školní roky.
Komunikace s rodiči
Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím e-mailových adres, mohli sledovat dění
ve škole na webových stránkách školy, sledovat průběžné hodnocení žáků
na internetové adrese přes svá přístupová hesla v systému Bakaláři, mohli se osobně účastnit mnoha
školních akcí.
Zařízení školního stravování
Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je ale samostatná.
Vedoucí ŠJ je paní Marie Scheuchová. Kontaktní telefon do ŠJ: 585 351 325.
4
Přehled pedagogických pracovníků školy
Pedagogický sbor se skládal z 24 učitelů a 3 vychovatelek školní družiny. Všichni pedagogové mají
potřebnou kvalifikaci. 12 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice. Ostatní pedagogové dojíždějí
z Olomouce a okolí. Všichni učitelé i vychovatelky ŠD se průběžně vzdělávají v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků nebo samostudiem.
Aprobovanost učitelů:
Předmět
M Inf F Ch Př Z D Čj Aj Nj Rj Ov Vv Hv Rv Pč Tv
Počet aprobací 4 1
1 1
1 2 1 4 2 0 3 1
0 1
0 2 2
1.stupeň:
Mgr. Anna Fryštacká
Mgr. Kateřina Kovalová
Mgr. Sylva Kubíčková
Mgr. Hana Londová
Mgr. Helena Mádrová
Ing. Jaroslav Mihal (Aj)
Mgr. Jaromíra Pazderová
Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL)
Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB)
Mgr. Libuše Sandrová
Mgr. Ivo Šenk
Mgr. Gabriela Šišková
2.stupeň
Mgr. Michaela Fabíková (Tv)
PhDr. Miroslav Finger (Čj – Rj – D)
Mgr. Jindřiška Hyklová (M – Z)
Mgr. Ingrid Jílková (Ch)
Mgr. Drahomíra Kozáková (M – Bv)
Mgr. Renata Kramplová (M – F)
Mgr. Jitka Minářová (M – Inf – dílny)
Mgr. Eva Poděbradová (Čj – Rj - Hv)
Mgr. Žaneta Skopalová (Př – Aj)
PaedDr. Helena Stejskalová (Čj – Ov)
Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj – Rj – Z)
Mgr. Andrea Teplá (Tv – pedagogika)
Školní družina
Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová
Vychovatelky:
Kamila Smidová
Petra Polcrová
Věková skladba pedagogického sboru
(včetně vychovatelek školní družiny)
Věková skupina 24-30 let 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 60 a více
Počet
2
1
4
9
2
5
2
1
Rozdělení některých funkcí
Koordinátorka ŠVP
Výchovná poradkyně
Metodička prevence sociálně patologických jevů
ICT koordinátorka
Koordinátorka environmentální výchovy
Mgr. Gabriela Šišková
Mgr. Eva Poděbradová
Mgr. Andrea Teplá
Mgr. Jitka Minářová
Mgr. Hana Londová
Nepedagogičtí zaměstnanci
Gabriela Drešlová, účetní školy, Diana Charvátová, ekonomka školy, Milán Kufrik, školník,
Jiřina Drzyzgová, pracovnice pro úklid (do 30. 6. 2013), Michaela Košťálová, pracovnice pro úklid (3. 1.
2013 – 28. 3. 2013), Dobroslava Kučerová, pracovnice pro úklid, Petra Myšáková, pracovnice pro
úklid (do 31. 12. 2012), Petra Serbová, pracovnice pro úklid (16. 5. 2013 – 30. 6. 2013), Miroslava
Schneiderová, pracovnice pro úklid (od 1. 7. 2013), Gabriela Šádková, pracovnice pro úklid,
JUDr. Jan Borek, správce haly, František Hubáček, správce haly
5
Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné
školní docházce
Zápis k povinné školní docházce
Nástup do 1. ročníku 1. 9. 2012
Datum konání zápisu k povinné školní docházce
Dětí u zápisu
Dětí s žádostí o odklad
Dětí, které nastoupí na jinou školu (nebyly u zápisu u nás)
Počet žáků v 1. třídách ve školním roce 2013/14
39 + 1 žačka vzdělávaná v zahraničí
15. ledna 2013
53
9
5
43 + 1 žák bude vzděláván v zahraničí
Přestupy žáků z naší školy na jiné základní školy
Důvod
škola se zaměřením (Speciální VP)
odstěhovali se
Celkem
Celkem žáků
1
7
8
z ročníku
6.
2., 4., 5., 6., 8.
Chlapci
1
4
5
Dívky
0
3
3
Přestup z jiných základních škol do Masarykovy ZŠ Velká Bystřice
Ze školy
Přáslavice
Mariánské Údolí
Hlubočky
Olomouc
přistěhovali se
Celkem
celkem žáků
2
3
2
3
3
13
chlapci
1
1
1
1
1
5
dívky
1
2
1
2
2
8
do ročníku
6.
3., 6.
6., 7.
4., 9.
3., 4., 7.
Přijímací zkoušky na střední školy
V letošním roce si žáci mohli volit dvě školy pro 1. kolo přijímacích zkoušek. V devátých třídách bylo
celkem 49 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné ze zvolených škol.
Škola
Gymnázia
Průmyslové školy (strojní, stavební, elektrotechnická ad.)
Ekonomické školy
Zdravotnické školy a školy sociální péče
SOŠ (kadeřník, instalatér, automechanik ad.)
Zemědělské školy a učiliště
6
Celkem žáků
8
14
5
3
17
2
Chlapci
2
13
0
0
7
2
Dívky
6
1
5
3
10
0
Přehled zvolených středních škol podle zájmu žáků
Škola dalšího vzdělávání
Celkem žáků
Chlapci
Dívky
Gymnázium Olomouc Hejčín
1
0
1
Slovanské gymnázium Olomouc
3
2
1
Gymnázium Čajkovského Olomouc
2
0
2
Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc
2
0
2
Obchodní akademie Olomouc
3
0
3
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc
2
2
0
VOŠ a Střední prům. škola elektrotechnická Olomouc
2
2
0
Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou
2
2
0
Střední odborná škola pro administrativu EU Praha
2
0
2
Stř. škola obchodu, gastronomie a designu Praktik Ol.
3
0
3
Stř. odborná škola obchodu a služeb Štursova Olomouc
3
0
3
Střední škola polygrafická Olomouc
2
1
1
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Ol.
1
0
1
Střední zdravotnická škola a VOŠ Merhautova Brno
1
0
1
Střední odborná škola Prima s.r.o. Rýmařov
1
0
1
Sigmundova střední škola strojírenská Lutín
5
5
0
Střední škola zemědělská Olomouc
1
1
0
Střední odborné učiliště zemědělské Olomouc
1
1
0
Soukromá SOŠ s.r.o. Hranice
3
0
3
Střední škola technická a obchodní Kosinova Olomouc
1
1
0
Střední škola polytechnická Rooseveltova Olomouc
6
6
0
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
1
1
0
Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh na Moravě
1
0
1
Celkem
49
24
25
7
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky žáků jsou pravidelně podrobovány vnitřní kontrole naplňování cílů školního vzdělávacího
programu a také vnější kontrole, která probíhá formou srovnávacích testů a účastí v soutěžích.
Počty žáků k 28. 6. 2013
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
Celkem 1.st.
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Celkem 2.st.
Celkem
Třídní učitel/ka
Mgr. Jaromíra Pazderová
Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL)
Mgr. Helena Mádrová
Mgr. Kateřina Kovalová
Mgr. Sylva Kubíčková
Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB)
Mgr. Hana Londová
Mgr. Ivo Šenk
Mgr. Gabriela Šišková
Mgr. Libuše Sandrová
Mgr. Renata Kramplová
Mgr. Andrea Teplá
Mgr. Jindřiška Hyklová
Mgr. Michaela Fabíková
Mgr. Drahomíra Kozáková
Mgr. Eva Poděbradová
Mgr. Jitka Minářová
PaedDr. Helena Stejskalová
Chlapci
11
11
6
8
11
12
7
9
9
6
90
4
7
6
12
11
16
10
14
80
170
Dívky
9
9
13
10
9
9
13
10
10
12
104
12
10
13
6
15
10
13
12
91
195
Celkem
20
20
19
18
20
21
20
19
19
18
194
16
17
19
18
26
26
23
26
171
365
Přibližně 45 % žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, Svésedlice, Kocourovec,
Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda).
Testování ve školním roce 2012/13
Žáci se zúčastnili těchto srovnávacích testů:
•
•
•
•
•
Kalibro (5., 7. třída)
Gepard – testování informační gramotnosti (9. třída)
Společnost pro kvalitu školy (9. třída)
Matematický klokan (od 2. do 9. třídy)
Celoplošná generální zkouška celoplošného testování ČŠI (5. a 9. třída)
8
1. pololetí školního roku 2012/2013
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
1.stupeň
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
2.stupeň
Celkem
Dost.
0
0
0
0
3
0
1
1
0
0
5
0
2
5
3
9
6
9
11
45
50
Ned.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
6
6
Pochvaly
20
19
20
18
11
14
19
9
20
17
167
16
6
2
10
1
17
9
9
70
237
NTU
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
5
0
1
1
5
7
0
0
4
18
23
DTU
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
3
1
2
3
0
1
10
11
DŘŠ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2z
chov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3z
chov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Omluv.
hod.
413
168
352
255
508
515
543
506
450
631
4341
415
941
971
941
1629
1304
1434
1694
9329
13670
Průměr
20,65
8,4
17,6
14,17
28,22
24,52
28,58
26,63
22,50
33,21
22,26
25,94
55,35
53,94
52,28
62,65
50,15
62,35
65,15
54,88
37,45
Neoml.
hod. Vyznam.
0
20
0
19
0
20
0
18
0
15
0
19
0
17
0
15
0
15
0
16
0
174
0
14
0
9
0
9
0
7
0
8
0
10
0
7
0
9
0
73
0
265
DTU
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
4
0
0
7
0
3
2
0
0
12
16
DŘŠ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
3
3
2z
chov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
3z
chov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Omluv.
hod.
839
472
782
580
834
650
990
949
736
597
7429
1016
1255
1163
1057
1744
1761
2131
2562
12689
20118
Průměr
41,95
23,6
41,16
32,22
41,7
30,95
49,5
49,95
38,74
33,17
38,49
63
73,82
61,21
58,72
67,08
67,73
92,65
98,54
74,2
55,27
Neoml.
hod. Vyznam.
0
20
0
19
0
19
0
18
0
15
0
18
0
17
0
15
0
14
0
15
0
170
0
10
0
7
0
5
12
5
6
9
18
8
0
4
0
10
36
58
36
228
2. pololetí školního roku 2012/2013
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
1.stupeň
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
2.stupeň
Celkem
Dost.
0
0
0
0
3
0
1
1
0
0
5
0
2
5
3
9
6
9
11
45
50
Ned.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
6
6
Pochvaly
20
19
19
14
15
14
17
10
16
14
158
7
9
4
7
3
13
23
24
90
248
NTU
0
0
0
0
0
0
2
4
0
2
8
0
0
4
5
0
0
2
1
12
20
9
Výsledky srovnávacích testů Kalibro
V únoru a březnu 2013 se žáci 5. a 7. tříd zúčastnili srovnávacího testování společnosti KALIBRO.
Tabulky ukazují průměrnou úspěšnost žáků v základních školách v porovnání s průměrnou úspěšností
našich žáků.
5. třída
MZŠ Velká Bystřice
Základní školy v ČR (4000 žáků)
Rozdíl
Český jazyk
68,8 %
67,3 %
+1,5 %
Matematika
56,7 %
49,2 %
+7,5 %
Anglický jazyk
66,7 %
65,9 %
+0,8 %
7. třída
MZŠ Velká Bystřice
Základní školy v ČR (1900 žáků)
Rozdíl
Český jazyk
62,7 %
64,4 %
-1,7 %
Matematika
35,7 %
48,6 %
-12,9 %
Anglický jazyk
56,6 %
60,7 %
-4,1 %
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj
Společnost pro kvalitu školy, o.p.s, testovala už více než 6000 žáků devátých ročníků v celé ČR. Testy
se vyplňovaly přes počítač a byly zaměřené na znalosti a dovednosti v českém jazyce, matematice,
angličtině a v přírodovědných oborech. Výhodou testů byly individualizované výsledky pro každého
žáka s rozborem konkrétních dovedností v každém předmětu.
V těchto testech žáci dopadli jako průměrní. Mírně podprůměrní však byli v matematice, chemii a
fyzice. Na tyto výsledky se snažíme reagovat analýzou příčin a další přípravou do budoucna.
Vysvětlivky:
Ú = průměrná úspěšnost
žáků MZŠ Velká Bystřice.
ÚP = průměrná
úspěšnost všech
testovaných žáků v ČR
ÚPK = průměrná
úspěšnost žáků
z Olomouckého kraje
10
Výsledky generální zkoušky celoplošného testování ČŠI, 5. a 9. třídy, 2013
Průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku MZŠ v anglickém jazyce: 53 %
Podíly žáků v jednotlivých rozmezích
průměrné úspěšnosti, celá ČR
Podíl žáků školy po rozvětvení
ČR
MZŠ
Obtížnost 1
58 %
77 %
Obtížnost 2
42 %
23 %
Patříme sem
Průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku MZŠ v českém jazyce: 70 %
Podíly žáků v jednotlivých rozmezích
průměrné úspěšnosti, celá ČR
Podíl žáků školy po rozvětvení
ČR
MZŠ
Obtížnost 1
37 %
44 %
Obtížnost 2
63 %
56 %
Patříme sem
Průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku MZŠ v matematice: 46,5 %
Podíly žáků v jednotlivých rozmezích
průměrné úspěšnosti, celá ČR
Podíl žáků školy po rozvětvení
ČR
MZŠ
Obtížnost 1
79 %
82 %
Obtížnost 2
21 %
18 %
Patříme sem
11
Průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku MZŠ v anglickém jazyce: 86 %
Podíly žáků v jednotlivých rozmezích
průměrné úspěšnosti, celá ČR
Podíl žáků školy po rozvětvení
16
MZŠ
Obtížnost 1
30 %
16 %
Obtížnost 2
70 %
84 %
Patříme sem
Průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku MZŠ v českém jazyce: 65 %
Podíly žáků v jednotlivých rozmezích
průměrné úspěšnosti, celá ČR
Podíl žáků školy po rozvětvení
ČR
MZŠ
Obtížnost 1
55 %
73 %
Obtížnost 2
45 %
27 %
Patříme sem
Průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku MZŠ v matematice: 46 %
Podíly žáků v jednotlivých rozmezích
průměrné úspěšnosti, celá ČR
Podíl žáků školy po rozvětvení
ČR
MZŠ
Obtížnost 1
81 %
100 %
Obtížnost 2
19 %
-
Patříme sem
12
Testování informační gramotnosti Gepard
V listopadu 2012 se žáci 9. tříd zúčastnili testování informační gramotnosti pořádané společností
SCIO. Test hodnotil žáky v získávání a v práci s informacemi. Žáci z 9. A se v hodnocení tříd zařadili na
288. místo a žáci 9. B na 227. místo z 742 testovaných 9. tříd v ČR.
Testu se zúčastnilo 44 žáků a je potěšující, že 6 žáků dosáhlo nejlepšího hodnocení „InfoProfík“ a
dalších 13 žáků druhého nejlepšího hodnocení „InfoZnalec“.
Matematický klokan
Žáci školy se pravidelně každý rok účastní matematické soutěže Matematický klokan v jednotlivých
věkových kategoriích. V tomto školním roce se naši žáci zařadili do průměru svých vrstevníků podle
krajských výsledků.
Analýza výsledků
Pro zjišťování výsledků jsme využili testy různých společností a provedli jsme je v různých časových
obdobích. Takovéto důkladnější testování se v naší škole konalo znovu po menší odmlce několika
školních let a pro testování jsme vybrali žáky 5., 7. a 9. ročníku. Výsledky testů žáky MZŠ zařazují spíše
do průměru mezi své vrstevníky, přestože se objevili žáci velmi talentovaní (někteří až 100 %
úspěšnost), na druhou stranu také žáci velice slabí. V testování budeme pokračovat, aby si žáci na
pravidelné hodnocení výkonnosti standardizovanými testy zvykli. Výsledky v matematice nás vedli
k mírnému posílení tohoto předmětu v novém upraveném ŠVP (začne platit od 1. 9. 2013).
V upraveném ŠVP byly posíleny cizí jazyky a došlo ke sladění počtu hodin mezi třídami A a B na 2.
stupni ve všech hlavních předmětech (ČJ, AJ, M, přírodovědné a společenskovědní předměty).
13
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice zpracovává pro každý školní rok tzv.
minimální preventivní program, který obsahuje cíle, strategie a konkrétní metody práce, zaměřené
na prevenci rizikového chování. S tímto programem jsou seznámeni všichni pracovníci školy a
postupují podle něho. Přílohami minimálního preventivního plánu jsou také Krizový plán, Program
proti šikanování a konkrétní metodické postupy při výskytu všech forem rizikového chování.
Metodické návody jsou učitelům dostupné na intranetu a v tištěné formě v informačním centru ve
škole. Kromě tohoto programu je řada preventivních akcí pořádána v rámci naplňování průřezových
témat. Škola odebírá časopis Prevence z něhož pedagogové také čerpají nápady pro práci s dětmi.
Analýza naplnění cílů Minimálního preventivního programu roku 2012/2013
•
Hodnocení cílů – některé cíle se podařilo splnit díky spolupráci s P-centrem Olomouc (3. – 9.
ročník), Magistrátem MO, PS PČR, jiné kompetence se snažili vytvářet učitelé v jednotlivých
předmětech, do výuky byly zařazeny také ekologické projekty pro žáky.
•
Dlouhodobé cíle programu byly plněny všemi vyučujícími, krátkodobé cíle třídními učiteli,
metodikem prevence, výchovným poradcem. Z dotazníkového šetření identifikujícího rizikové
oblasti u dětí 11 – 15 letých (volný čas, chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální
zdatnost, rodinný systém, škola, vztahy s vrstevníky a návykové látky) vyplývá, že
problematičtější jsou chování, duševní zdraví a volný čas. Celkový problémový index je vyšší u
dívek než u chlapců. Je nutné zaměřit pozornost na tyto problémové oblasti a využít oblasti,
kde jsou dospívající úspěšní.
•
Pravidelné třídnické hodiny – lepší komunikace mezi učitelem a žáky, třídní učitelé využívali
materiály a pomoc metodika prevence. Třídní učitel pracoval se závěry P-centra, rozvíjel kladné
stránky a zaměřoval se na eliminaci záporných. Zápisy z třídnických hodiny odevzdával
metodikovi prevence a vedení školy. Do budoucna by bylo dobré více zaměřit aktivity na
pozitivní chování, vztahy a sociální dovednosti.
•
Spolupráci s rodiči (pomoc při akcích školy, sponzorské dary) i nadále pokračovala. Dále je
třeba spolupracovat v oblasti volného času dětí a posilování duševního zdraví především u
dívek. Rodič by měl mít povědomí co jeho dítě dělá v době svého volného času a aktivně ho
zapojit do nabídky kroužků.
•
Zpřístupnění počítačové učebny a tělocvičny v době velké přestávky, volný pohyb po škole se
osvědčili a budeme v tom nadále pokračovat.
•
V rámci ŠVP se podařilo rozvíjet klíčové kompetence, které se prolínaly celou výukou.
•
Děti byly nadále informováni o problematice rizikového chování (drog. závislosti, šikaně,
kyberšikaně a kybergroomingu, gamblingu) – ve třídách se rozvíjela diskuse na tato témata.
•
Žáci 1. ročníku se zúčastnili prožitkového programu Sdružení D „Méďové“ a 7. B se zapojila do
dotovaného programu Dramacentra, který bude pokračovat i v dalším školním roce.
14
•
Při řešení problémů fungovala výchovná komise, která zajistila nejen první pomoc, ale i
následná opatření. V tomto školním roce zasedala výchovná komise 4x, což je méně než v
jiných letech.
•
Spolupráce mezi učiteli (vzájemné hospitace, předávání nápadů a zkušeností) nadále
pokračovala. Témata prevence rizikového chování do výuky byly zařazovány, více učitelů
využívalo komunitní kruh při třídnických hodinách a skupinové práce při další výuce.
•
Testovací sady na přítomnost omamných látek v těle jsem tento šk. rok nepoužili, v dalších
letech využívat nebudeme. Je to více záležitost zdravotnického zařízení.
•
Škola i nadále spolupracuje se Školskou radou, která má zájem o spolupráci.
•
V průběhu školního roku byly řešeny případy neomluvené absence, nevhodného chování žáků,
záškoláctví a kouření v prostorách školy.
•
Škola pokračovala v celostátního projektu „Řešení vrstevnických vztahů“ (viz příloha
Minimálního preventivního plánu č.3) – žáci „podporovatelé“ se vhodně zapojili do života školy,
řešili drobné problémy svých spolužáků a ve spolupráci s garantem nabízeli pomoc ostatním.
Drželi služby 3x týdně o velké přestávce, organizovali sportovní turnaje a pomáhali při
organizaci karnevalu pro mladší děti. Spolupracovali s třídními učiteli při řešení problémů v
jejich třídě.
Zpracovala: Mgr. Andrea Teplá, metodik pro prevenci rizikového chování
Bezpečnost a zdraví žáků
•
•
•
Naše škola podporuje soutěž Zdravé zuby, jejímž cílem je zlepšit zubní zdraví dětí
a mládeže. Každý žák 1. stupně obdržel ve škole soutěžní kartu. Úkolem pedagogů je
motivovat žáky k návštěvě stomatologické ordinace.
Studenti stomatologie realizovali ve všech ročnících přednášky o správné péči o chrup.
Čas proměn – proběhla beseda pro dívky 6. ročníku.
Dopravní výchova
•
•
Prvky dopravní výchovy zařazují učitelé průběžně do vyučování.
27. 09. 2012 proběhl celoškolní dopravní den. Formou projektového dne se všechny třídy
věnovaly dopravní výchově. Část dne probíhala i v terénu, kde děti pozorovaly dopravu, a
soutěžily v parku. Starší žáci připravili soutěže a úkoly pro mladší spolužáky.
15
KONKRÉTNÍ AKTIVITY PODPORUJÍCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCI
Primární prevence v jednotlivých vyučovacích předmětech
Na 1. stupni zejména v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda a při realizaci průřezových
témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální
výchova) také v ostatních předmětech, např. v českém a cizím jazyce, hudební, výtvarné a tělesné
výchově a při práci s výpočetní a komunikační technikou.
Očekávané výstupy: Žák…
- má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
- se umí vhodně pohybovat na ulici a v silničním provozu
- zná základní dopravní značky
- zvládá zapojit se do kolektivu
- chová se vhodně v krizových situacích
- chrání své zdraví
- umí vhodně komunikovat se spolužáky a dospělými
- umí požádat o radu a pomoc
- zná základní informace o alkoholu a tabáku a jejich vlivu na zdraví člověka
- zná jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
- ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
Na 2. stupni zejména v předmětech občanská výchova, dějepis, přírodopis, chemie, výchova ke zdraví
a při realizaci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana,
výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální
výchova a mediální výchova) také v ostatních předmětech, např. v českém a cizím jazyce, hudební,
výtvarné, tělesné výchově, pracovních činnostech a při práci s výpočetní a komunikační technikou.
Očekávané výstupy: Žák…
-
má základní informace o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka
zná zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog
umí odmítat
zná důležitá telefonní čísla
ví, kde získat důležité informace a odbornou pomoc
zvládá řešit konflikty v kolektivu
má základní informace o sexuálním životě a o riziku s ním spojeným
ví, jak se správně chovat ve společnosti
má základní informace o rasismu a sektách
je seznámen se s riziky, která přinášejí poruchy příjmu potravy
zaměřuje se na zdravý životní styl
umí vhodně komunikovat a spolupracovat s vrstevníky
Od 1. 9. 2013 začne platit upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na základě
změn a úprav byl v měsících duben – červen 2013 přepracován Školní vzdělávací program, který byl
školskou radou projednán 25. 6. 2013. Do výše zmíněných předmětů byla zapracována mimo jiné
témata Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Dopravní výchova, Zdraví (sexuální
výchova, rodina, ochrana před nemocemi, aj.), Korupce.
16
Aktivity pořádané pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v
reálných situacích
-
Lyžařský výcvikový kurz
Školní výlety
Kulturní programy (kina, divadla, výstavy)
Výchovné koncerty
Besedy v knihovně
Umělecké soutěže (výtvarné, pěvecké, literární)
Exkurze
Beseda s policisty
Přednášky o zdravovědě
„Spaní ve škole“
Nabídka kroužků
Dramatizace a divadelní představení žáků
Projektové dny (dopravní den, den Země apod.)
Mikulášská nadílka
Vystoupení na školních akcích (Vánoční jarmark)
Dětský den
Akce pro žáky i širší rodičovskou veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy
- Společné zahájení školního roku s rodiči žáků 1. ročníku
- Vánoční jarmark
- Velikonoční dílny
Akce zaměřené na rodiče
-
Třídní schůzky
Konzultační dny
Schůze Sdružení rodičů a přátel školy
Webové stránky, nástěnky ve škole
Přehled kroužků ve školním roce 2012/13
-
Anglický jazyk pro 2. třídu, pro 3. třídu, pro 4. třídu, pro 5. třídu, pro 6. třídu
Anglický jazyk pro 8. a9. tř. (umění prezentovat)
Bojové umění
Dívčí klub
Dramatický kroužek Zuzky a Zuzky
Floorball
Gymnastika a tanec
Hip hop pro mladší žáky
Hip hop pro starší žáky
Keramika pro 2. třídu
Keramika pro 2. stupeň
Ping pong
Tvoření
Vaření (pro mladší i starší)
Volejbal
Výtvarný kroužek pro 4. třídu
Výtvarné tvoření
17
ORGANIZACE A STRUKTURA PREVENCE
Výchovný poradce: Mgr. Eva Poděbradová
Výchovný poradce aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Setkává
se i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji nebo při komunikaci s druhými.
Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě
•
•
•
signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové)
náhlých i trvalých neúspěchů v učení
obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči
Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, iniciuje setkání zainteresovaných lidí,
vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc, linku bezpečí a
další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině,
porušování zákona.
Výchovný poradce pracuje také v oblasti kariérového poradenství pro žáky.
Aktualizuje nástěnku výchovného poradce a vyhodnocuje příspěvky ve schránce důvěry.
Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Andrea Teplá
Metodik prevence rizikového chování připravuje minimální preventivní plán včetně jeho příloh.
Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě
•
•
•
•
•
výskytu agresivního chování ve třídě
výskytu signálů šikanování
výskytu náznaků drogových závislostí a/nebo kriminální činnosti
obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči
porušování pravidel soužití ve škole žákem
Metodik prevence rizikového chování komunikuje s pedagogy a sbírá podněty, poté diagnostikuje
situaci a ostatní pedagogy metodicky vede.
Aktualizuje nástěnku metodika prevence rizikového chování. Zveřejňuje inspirace pro práci
v třídnických hodinách.
Třídní učitel a ostatní učitelé
Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v souladu s cíli minimálního
preventivního programu. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických poradách
vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují problémy, navrhují opatření. Třídní učitel organizuje
minimálně jedenkrát měsíčně třídnickou hodinu se žáky své třídy. Je v kontaktu s rodiči žáků své třídy
prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace (e-mail, mobil).
Další spolupracující organizace a odborná pracoviště
V oblasti prevence škola spolupracuje s P-centrem v Olomouci, s organizacemi zájmového vzdělávání,
s Městským úřadem ve Velké Bystřici a Krajským úřadem Olomouckého kraje.
V případě potřeby se škola obrací na odborná pracoviště - PPP, centra psycho-sociální pomoci,
diagnostické ústavy, sociální odbory a policii ČR.
18
Údaje o dalším
pracovníků
vzdělávání
−
Počet kurzů školení: 41 (71 proškolených osob)
−
Počet proškolených pedagogů: 22 z celkového počtu 24
−
Hlavní zaměření školení:
−
pedagogických
o
anglický jazyk – metodika (13x)
o
anglický jazyk – vlastní jazykové dovednosti (9 celoročních kurzů)
o
metodika pro 1. stupeň (23x)
o
přírodní vědy (5x)
Školení pro celý sbor – třídenní výjezdní školení v zážitkové pedagogice v Čeladné
Jazykové vzdělávání - metodika
Aktivizující metody při výuce AJ (Fryštacká)
Angličtina hrou (Poděbradová, Fabíková, Skopalová)
Express way of learning – Výukové materiály do AJ (Sandrová, Fabíková, Mihal)
Jak se lidé učí (cizí) jazyky (Skopalová, Mihal)
Konference OUP (Sandrová)
Poslech pro učitele angličtiny (Skopalová)
Prezentace gramatiky a slovní zásoby (Poděbradová)
Využívání dramatických aktivit ve výuce AJ (Mihal)
Jazykové vzdělávání – rozvoj jazykových kompetencí
Celoroční kurz anglického jazyka Brána jazyků otevřená (Pazderová, Kubíčková)
Celoroční kurz anglického jazyka zakončený zkouškou FCE (Fabíková)
Celoroční kurz anglického jazyka + Nové přístupy v metodice výuka AJ (Šišková, Pospíšilová,
Pospíšilová VB, Finger, Kramplová, Kovalová)
Přírodovědné obory
Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost v prvouce a přírodovědě (Kovalová, Pospíšilová, Pazderová)
Setrvačné síly (Kramplová)
Termodynamika všedního dne, aneb, jak to funguje (Kramplová)
Zdravý životní styl, sport a pohyb
Rytmus, pohyb, tanec, mazec (Londová, Kovalová)
Tvořivá hudebně pohybová výchova a tanec na ZŠ (Londová, Kovalová)
Všech pět pohromadě – zdravá výživa (Fabíková, Teplá, Sandrová)
19
Informační a komunikační technologie
Google – media a komunikace (Šenk, Fabíková)
ICT školení (Minářová)
Mezinárodní kongference ICT ve vzdělání + workshop (Minářová, Sandrová)
Výuka s iPadem (Minářová, Kozáková)
Prevence rizikového chování
DUSOT ZE-MĚ (Teplá, Poděbradová)
Setkání výchovných poradců (Poděbradová)
Zásady práce s dítětem s ADHD (Kovalová, Šenk)
Environmentální výchova
Krajská konference škol rozvíjejících ekologickou výchovu (Londová)
Studium EVVO – celoroční, celkem 4 setkání a vícedenní výjezdy (Londová)
Pedagogické a didaktické dovednosti
Čtení bez slabikování (Kovalová)
Genetická metoda čtení (Šišková, Pazderová)
Komunikace s žákem s narušenou NKU (Kubíčková, Pospíšilová VB, Šišková, Štěpánová)
Landart (Pospíšilová)
Muzeum a škola (Pospíšilová)
Projektové vyučování v praxi ZŠ (Pazderová, Pospíšilová)
Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ (Pazderová)
Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti ž. - oblast provopis. učiva (Pazderová, Pospíšilová)
Reedukace dysgrafie (Kovalová)
Školení k metodické pomůcce Multipolis (Minářová)
Učíme žáky učit se – E-learning (Jílková)
Zážitková pedagogika (Čeladná) (celý pedagogický sbor, 20 osob)
Zlatá nit (Fryštacká)
Finanční gramotnost
Finanční gramotnost (Kozáková, Minářová)
Základy finanční matematiky (Hyklová, Minářová)
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v
rámci celoživotního učení
Mgr. Libuše Sandrová – PdF UP Olomouc (AJ pro 2.stupeň ZŠ) – dokončeno
Ing. Jaroslav Mihal – PdF UP Olomouc (AJ pro 1. stupeň ZŠ) – dokončeno
20
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Spolupráce s institucemi
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
•
Ukázkové hodiny pro studentky 1. ročníku
•
Souvislá pedagogická praxe pro studenty navazujícího magisterského studia.
Střední pedagogická škola Přerov
•
Praxe studentek v ŠD a MŠ.
Sdružení rodičů a přátel školy
SRPŠ finančně podporuje netradiční celoškolní akce, jako je Vánoční jarmark, Mikulášský turnaj
v miniházené ve školní hale, Mikuláš, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku a další školní akce. Každý
kroužek dostává na svoji činnost částku 1 000,- Kč na školní rok.
Přispívá také na jízdné žákům, kteří jezdí na výuku plavání, přispívá na knižní odměny vycházejícím
žákům a na hračky pro školní družinu.
Výbor SRPŠ každoročně pořádá populární školní ples.
Kulturní středisko Velká Bystřice
Škola spolupracuje s kulturním střediskem při výběru divadelních představení pro žáky, využíváme
služeb knihovny umístěné v prostorách školy.
Sportovní klub Velká Bystřice
Nejtěsnější je spolupráce s oddílem házené, zejména s trenéry jednotlivých družstev.
Kynologický klub Velká Bystřice
Škola využívá prostor cvičiště pro mimoškolní akce tříd.
Rybářský spolek Velká Bystřice
Třetí třídy využili členy rybářského spolku pro osvětu formou zábavného odpoledne.
21
Kulturní akce
Datum
3. 10.
31. 10.
11. 11.
22. 11.
5. 12.
18. 12.
leden
leden
9. 2.
1. 3.
10. 4.
15. 4.
24. 4.
25. 4.
20. 5.
22. 5.
24. 5.
29. 5.
31. 5.
31. 5.
3. 6.
11. 6.
20. 6.
20. 6.
26. 6.
Název
Muzeum umění, Olomouc
Exkurze do Prahy
Svatomartinské slavnosti, průvod
Vánoční jarmark
Mikuláš v MŠ
Kouzlo adventu, Náměšť n. H.
Návštěvy dětí z MŠ Velká Bystřice ve škole
Návštěvy dětí z MŠ Mrsklesy ve škole
Ples školy
Řím – legionáři, gladiátoři a Césarové –
představení
Děti zpívají karaoke
Kuky se vrací – výstava, Šternberk
Beseda nad knihou, Olomouc
Princové jsou na draka, muzikál
Beseda nad knihou, Olomouc
Exkurze do Prahy
Nový Zéland, beseda
Exkurze do Prahy
Beseda nad knihou, Olomouc
Den dětí
Pirátská pohádka – divadlo
Tutanchamon – výstava, Praha
Tutanchamon – výstava, Praha
Fenomén seriálu
Tutanchamon – výstava, Praha
Třída
4. AB
8. A
Organizátor, dohled
Šenk, Londová
Štěpánová, Skopalová
1. – 9.
9. AB
1. – 3. AB
1. AB
1. AB
všechny
6. – 9.
všichni
Minářová, Stejskalová
třídní
Pazderová, Pospíšilová
Pazderová, Pospíšilová
SRPŠ
třídní, Šišková
5. – 9.
1. AB
8. B
1. – 3. AB
6. B
8. B
2. B, 6. A
8. A
8. A
všechny
1. – 3. AB
6. A
8. A
8.AB, 9.AB
7. A
Poděbradová
Pazderová, Pospíšilová
Poděbradová
třídní
Štěpánová
Poděbradová, Hyklová
Kovalová, Kramplová
Kozáková, Hyklová
Štěpánová
třídní
třídní
Kramplová, Charvátová
Kozáková, Jílková
Poděbradová, Stejskalová
Hyklová, Kozáková
Třída
6. – 9.
8. – 9.
8. – 9.
1. – 5.
1. – 5.
7. – 9. B
3. – 5.
8. – 9. B
7. – 9. B
7. – 9. B
1. – 5.
1. – 5.
5. – 7.
6. – 9.
6. – 7.
8. – 9.
Organizátor, dohled
Teplá, Fabíková
Teplá
Teplá
Šenk
Šenk
Teplá
Šenk
Teplá
Fabíková
Teplá
Šenk
Šenk
Fabíková, Teplá
Fabíková, Teplá
Fabíková
Teplá
Sportovní akce
Datum
26. 9.
5. 10.
10. 10.
1. 11.
22. 11.
12. 12.
6. 12.
4. 1.
5. 2.
14. 2.
15. 2.
8. 3.
18. 3.
20. 3.
21. 3.
26. 3.
Název
Atletické závody, Olomouc
Fotbalový turnaj, 1. kolo
Fotbalový turnaj, okresní kolo
Školní liga miniházené
Školní liga miniházené
Basketbalový turnaj chlapců, Velký Újezd
Mikulášský turnaj v miniházené
Turnaj v kopané, Hlubočky
Turnaj v házené chlapců, Olomouc
Basketbalový turnaj chlapců, Velký Týnec
Školní liga miniházené
Školní liga miniházené
Novinářský kalamář
Basketbalový turnaj dívek – místní kolo
Basketbalový turnaj chlapců, Olomouc
Coca-Cola Cup, fotbal, Velký Týnec
22
26. 3
27. 3.
3. 4.
12. 4.
25. 4.
14. 5.
16. 5.
24. 5.
6. 6.
20. 6.
Basketbalový turnaj dívek – okresní finále,
Šternberk
Basketbalový turnaj chlapců – místní kolo
Basketbalový turnaj chlapců – okresní kolo,
Štenberk
Školní liga miniházené
Expedice Karakoram, LC Olomouc
Novinářský kalamář 2013, republikové finále
Vybíjená – krajské kolo, Prostějov
Sportovní hry mikroregionu
Atletické závody, Velký Týnec
Mega Sam Cup Olomouc
6. – 9.
Fabíková
8. – 9.
8. – 9.
Teplá
Teplá
1. – 5.
9. AB
5. – 7.
4., 5. AB
1. – 9.
6. – 8. B
3. – 5.
Šenk
Fryštacká
Fabíková, Teplá
Fryštacká
Teplá
Teplá
Šenk
Třída
všechny
5. A
Organizátor, dohled
třídní, Kovalová
Šišková
4. B
Londová
4. A
Šenk
Třída
3. AB
4. AB
7. – 9. AB
6. 7. AB
8., 9. AB
5. AB
7. B
7. A
8. B
8. A
9. B
7. – 9.
6. AB
7. AB
8. AB
9. A
6. A
6. B
5. AB,
8. AB, 9. AB
1. AB
všechny
Organizátor, dohled
třídní
třídní
Teplá
Kramplová
Kramplová
třídní
třídní
třídní
třídní
třídní
třídní
Teplá
Stejskalová
Stejskalová
Stejskalová
třídní
třídní
třídní
třídní
Dopravní výchova
Datum
27. 9.
19., 23.,
30. 4.
22., 24.,
29. 4.
14., 16.,
22. 5.
Název
Dopravní den
Dopravní výchova v centru Semafor,
Olomouc
Dopravní výchova v centru Semafor,
Olomouc
Dopravní výchova v centru Semafor,
Olomouc
Prevence rizikového chování
Datum
17. 9.
19. 9.
5. 10.
17. 10.
18. 10.
14. 11.
23. 11.
26. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.
4. 12.
7. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 1.
26. 1.
22. 4.
Název
Program v P-centru, Olomouc
Program v P-centru, Olomouc
Školení „podporovatelů“, projekt
Dětská práva
Lidská práva
Program v P-centru, Olomouc
Program v P-centru, Olomouc
Program v P-centru, Olomouc
Program v P-centru, Olomouc
Program v P-centru, Olomouc
Program v P-centru, Olomouc
Setkání podporovatelů, projekt
Beseda Dospělost a plodnost
Beseda Láska a sexualita
Beseda Plánování rodičovství
Program v P-centru, Olomouc
Program v P-centru, Olomouc
Program v P-centru, Olomouc
Kurz sebeobrany
3. 5.
květen
Méďové – výchovně dramatická lekce
Dentální hygiena
23
Pazderová, Pospíšilová
třídní
17. 6.
Dramacentrum Olomouc
7. A
Teplá
Třída
2. AB
všechny
5. AB
7., 8. AB
Organizátor, dohled
Mádrová, Kovalová
Finger
Šišková, Sandrová
Hyklová
1. – 9.
6. – 9. AB
6.A, 2.AB,
4.AB, 1.AB
všechny
8. – 9. AB
třídní
třídní
třídní
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
Datum
2. 10.
9. – 23. 10.
10. 10.
30. 11.
19. 12.
19. 4.
10., 27.,
29., 31. 5.
14. – 28. 5.
15. 5.
Název
Výstava terarijních zvířat, Olomouc
Soutěž ve sběru papíru
Lesní pedagogika, Lošov
Tajemný svět Ekvádoru a Galapág, výukový
program
Letové ukázky s dravými ptáky
Ekologická stopa
Lesní pedagogika, Lošov
Soutěž ve sběru papíru
Exkurze do elektrárny Dlouhé Stráně
Finger
Kramplová, Kozáková
Třídní schůzky
Každé čtvrtletí se konaly třídní schůzky s rodiči žáků.
Soutěže a olympiády 2012/2013
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Olympiáda ze zeměpisu
Matematický klokan
Přírodovědný klokan
Modrá planeta
Soutěž ve sběru papíru
Karaoke
Školní kolo uspořádala 5. 11. 2012 p. uč. Poděbradová.
Účastnili se vybraní žáci 8. a 9. tříd.
V okresním kole 20. 2. 2013 soutěžila A. Neckařová (9. A).
Školní kolo probíhalo v listopadu, účastnili se ho vybraní žáci
8. a 9. tříd, organizoval p. uč. Finger
V okresním kole v březnu 2013 soutěžil A. Pazdera (9. B).
Školní kolo organizovala p.uč. Hyklová.
Účastnili se žáci 2. – 9. ročníku.
V kategorii kadet byli ve školním kole nejlepší J. Šiška (8.A) a
G. Grygarová (9.B). Celkem se účastnilo 31 žáků. Pořádaly p.
uč. Skopalová a Jílková.
Několikaměsíční zeměpisná internetová soutěž, organizovala
p. uč. Hyklová.
Organizoval p. uč. Finger.
Pěveckou soutěž organizovala p. uč. Poděbradová.
24
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí (ČŠI)
Termín inspekce: 21. – 26. listopadu 2012
Inspekční zpráva čj. ČŠIM-1044/12-M je dostupná v kanceláři školy a veřejně z http://zpravy.csicr.cz/.
Závěry (zkrácená citace z inspekční zprávy)
Škola poskytuje žákům vzdělávání v souladu s obecnými cíli základního vzdělávání.
Ve škole jsou vytvořeny vhodné předpoklady pro zajištění poradenských služeb. Škola respektuje
princip rovného přístupu žáků ke vzdělávání, žáky se SVP identifikuje, eviduje a poskytuje jim
odpovídající péči. Systém uplatňování podpůrných nástrojů je vhodně nastaven (individuální přístup,
zohledňování, vypracování IVP).
Systematicky je zajišťována bezpečnost žáků, škola vytváří optimální podmínky pro jejich zdravý
sociální, psychický i fyzický vývoj. Bezpečnostní rizika jsou vyhodnocována a jsou přijímána opatření k
jejich eliminaci. Školou realizovaná preventivní strategie má velmi dobrou úroveň.
Vzdělávací činnost probíhá podle ŠVP ZV zpracovaného v souladu s RVP ZV. Učební plány jsou
dodrženy, disponibilní časová dotace je účelně využita v souladu s deklarovanými prioritami k posílení
výuky povinných předmětů a k realizaci volitelných předmětů.
Nastavený systém řízení z hlediska plánování, organizování, vedení pracovníků a uplatňování
kontrolních mechanizmů umožňuje plynulé a efektivní fungování. Pozitivem řídící práce je mj.
zejména snaha o vytváření příznivého pracovního klimatu a zlepšování podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání.
Velmi dobré personální zabezpečení výuky vytváří příznivé předpoklady k naplňování vzdělávacích
záměrů deklarovaných v ŠVP ZV .
Ve sledované výuce byly uplatňovány vhodné metody a formy práce, které umožňovaly žákům
aktivním způsobem získávat a osvojovat si potřebné znalosti, dovednosti a pracovní postupy, rozvíjet
funkční gramotnosti a klíčové kompetence. Výrazným pozitivem bylo mj. účelné využívání pomůcek a
moderní počítačové techniky. Průběžné hodnocení žáků mělo motivační a zpětnovazební charakter,
nepravidelně bylo uplatňováno vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků. Dosahované výsledky
vzdělávání žáků zpravidla korespondovaly s deklarovanými výstupy ŠVP ZV.
25
Základní údaje o hospodaření školy
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2012
1. P Ř Í J M Y
MěÚ Velká Bystřice
KÚ
Projekt EU peníze školám
3 552 700
16 032 500
623 781
OSTATNÍ PŘÍJMY
Školné MŠ
Školné DRUŽINA
Sponzoři ZŠ
Sponzoři MŠ
Zahradní slavnost
Fond odmén
AKCE - jarmarky
Sběr
Startovné
Novinářský kalamář
Pronájem
COCA-COLA automat
Úroky
240 740
90 600
13 100
63 179
30 200
30 065
47 298
12 318
2 300
97 600
27 650
2 800
532,63
Ostatní výnosy - výbéry
786 487
Elektřina LŠU
17 372
Pronájem haly
395 425
CELKOVÉ PŘÍJMY
22 066 647,63
2. V Ý D A J E
Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje
0
22 036 460,12
CELKOVÉ VÝDAJE
22 036 460,12
Hospodářský výsledek za rok 2012 byl 30 187,51 Kč
26
Kontroly hospodaření
Kontrolní instituce: Krajský úřad Olomouckého kraje
Termín kontroly: 4. 3. – 6. 3. 2013
Předmět kontroly: Rok 2012. Kontrola skutečností rozhodných pro poskytnutí prostředků ze státního
rozpočtu, soulad s právními předpisy, hospodárnost, účelnost a efektivnost při nakládání s prostředky
státního rozpočtu.
Závěr: Bez nedostatků. Protokol čj. KÚOK 24325/2013 je dostupný v kanceláři školy.
Kontrolní instituce: Auditor Ing. Pejzlová pověřená městem Velká Bystřice
Termín kontroly: 19. 11. 2012, 28. 1. 2013, 18. 7. 2013
Předmět kontroly: Hospodaření v roce 2012. Zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně
zobrazují stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným
pro uskutečnění veřejných výdajů.
Závěr: Audit neodhalil žádné závažné chyby. Doporučil mírně upravit způsob finanční kontroly
(provedeno), doporučuje upravit odpisový plán a zpřesnit inventarizaci drobného majetku.
Hlavní investice, větší nákupy a opravy ve školním roce 2012/13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kompletní oprava malé tělocvičny – položena nová podlaha, nové obložení stěn,
oprava sousedního kabinetu a vchodu do tělocvičny (více než 600 000 Kč, opravu
financovalo a řídilo město)
Pořízení šatních skříní pro žáky 4. – 9. ročníku (361 462 Kč – o tuto částku město Velká
Bystřice mimořádně navýšilo provozní rozpočet školy)
4 nové interaktivní tabule – pořízeno z EU peníze školám (128 500 Kč)
4 nové trojkřídlé tabule s pojezdem (4x 27 108 Kč)
Pořízení monitorů a ICT techniky – výběrové řízení z EU peníze školám (107 760 Kč)
Obnova nábytku v kabinetu přírodopisu (66 200 Kč)
Obnova nábytku v kabinetu učitelů 4. a 5. třídy v nové budově (50 000 Kč)
Nábytková sestava do ŠD (49 818 Kč)
Nový LTSP terminálový server pro učebnu ICT (35 000 Kč)
Nový nábytek pro koutek výchovné poradkyně (17 500 Kč)
27
Údaje o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů
Partnerství škol Comenius
Podařilo se nám připojit do skupiny evropských škol a společně jsme sepsali projektovou žádost
s názvem „Health 4 Youth“, v překladu Zdraví pro mládež.
K žádosti se připojili základní a střední školy z těchto zemí: Estonsko, Itálie, Polsko, Rumunsko, Řecko,
Turecko, Velká Británie a my za Českou republiku. Bohužel při schvalovacím procesu nebyly některé
školy podpořeny a nakonec se skupina zúžila na 4 školy: nás a školy z Itálie, Turecka a Velké Británie.
Projekt byl schválen pod reg. č. COM-MP-2013-122 a naší škole bude přidělen grant 20 000 EUR.
Projekt bude probíhat v příštích dvou školních letech, přesně v období 1. 8. 2013 – 31. 7. 2015.
Kromě projektových výstupů bude naše škola povinná realizovat také 24 mobilit (tj. výjezdů
pedagogů a žáků do partnerských institucí). První organizační schůzka by se měla konat na podzim
2013 v sídle koordinátora projektu v Turecku ve městě Aydin.
Hostitelská instituce Comenius
Po dobrých zkušenostech se zahraničním stážistou Andrem Galhardem z Portugalska jsme znovu
usilovali o to, stát se hostitelskou institucí pro zahraničního pedagogického asistenta. Žádost pod
registračním číslem COM-HI-2013-072 byla schválena. Bohužel se nepodařilo do naší školy umístit
žádného zahraničního asistenta.
Spolupráce se středními školami v rozvojovém programu na podporu přírodovědného vzdělávání
Škola byla oslovena olomouckými středními školami s nabídkou spolupráce, která bude spočívat ve
využívání odborných učeben a laboratoří. MZŠ se nakonec zavázala spolupracovat se Střední
zdravotnickou školou v Olomouci. Výhodou pro žáky budou pravidelné návštěvy v moderních
laboratořích školy s ukázkami přírodovědných aktivit a s možností vlastní výuky našimi pedagogy.
Rozvoj kariérového poradenství
Škola začala spolupracovat s agenturou PMVia na projektu kariérového poradenství. PMVia podala
žádost o grant v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola se stala v projektu partnerem,
který zajistí cílovou skupinu žáků. Projekt byl v červnu 2013 schválen a začne běžet od příštího
školního roku po dobu dvou let. Smyslem projektu je vytvořit zázemí pro práci se žáky a vytvořit
metodické a výukové materiály z oblasti kariérového poradenství.
28
Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Krajské výzvy
Škola reagovala na výzvu Krajského úřadu OK a na podzim roku 2012 jsme ve spolupráci s agenturou
Cepac vypracovali a podali projektovou žádost s reg. číslem CZ.1.07/1.1.26/02.0049 s názvem
„Inovace výuky přírodovědných předmětů a zavedení e-learningu v MZŠMŠ Velká Bystřice“. Tato
žádost byla bohužel vyřazena 4. 1. 2013.
EU peníze školám
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení a zefektivnění vzdělávání.
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků,
tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (DUM
= digitálních učebních materiálů).
Výše dotace pro naši školu je 1 892 507,- Kč.
Ve školním roce 2012/13 bylo čerpáno 630 000 Kč.
Délka projektu – realizace začala 1. 4. 2011, ukončení je stanoveno po uplynutí 30 měsíců od začátku
realizace, tj. v září 2013.
Z tohoto projektu bylo pořízeno např. vybavení počítačových učeben, interaktivní tabule. Zaměřili
jsme se také na nákup školení pro pedagogy a na odměňování pedagogů za vytváření nových
inovovaných vzdělávacích materiálů pro předepsané sady.
Během roku 2011, 2012 a 2013 byly pravidelně odesílány monitorovací zprávy, které všechny byly
schváleny.
Comenius – Partnerství škol (popis v předchozí kapitole)
29
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Odbory
Odborová organizace vznikla v dubnu 2008. Předsedkyní odborů je Mgr. Andrea Teplá. Vztahy mezi
vedením školy a zástupci odborů jsou nekonfliktní, obě strany prokazují vstřícný přístup.
Ředitel se scházel s předsedkyní odborů s Mgr. Teplou při řešení zaměstnaneckých a
pracovněprávních záležitostí (např. úprava Vnitřního platového předpisu, plošné snížení osobních
příplatků pedagogických zaměstnanců, optimalizace počtu pedagogických pracovníků v MŠ,
projednávání variant financování platů při zachování rozdělení tříd v méně početném 6. ročníku).
Ředitel, pokud byl pozván, se vždy zúčastnil schůze odborů a odpovídal na otázky členů.
Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy
SRPŠ se pravidelně schází nejméně čtvrtletně. Jednání se vždy účastní ředitel. Spolupráce je velmi
dobrá, SRPŠ má zájem pomáhat s přípravami školních akcí a aktivně se jich účastnit.
SRPŠ vytváří z příspěvků rodičů a z výdělečných akcí (zejména ples) fond, ze kterého jsou finanční
prostředky používány zpět k podpoře žáků a vzdělávání v MZŠ Velká Bystřice. SRPŠ finančně
podporuje zájmové kroužky, celoškolní akce, sportovní turnaje žáků, lyžařský kurz, plavecký kurz a
přispívá na knižní a další odměny žákům.
30
Download

Výroční zpráva o činnosti, 2012/2013