Evidenční číslo dokumentu : ŽP-DOK/426/2013/Gi
Spisový znak.podznak – 231.2, skartační znak/skart. lhůta – A/20
MAG IS T RÁ T M ĚS TA OLOMO UC E
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Obec Bukovany
k rukám paní starostky
Bukovany 57
779 00 Bukovany
Č. j. :
Vyřizuje :
Telefon :
Fax :
E-MAIL:
SMOl/ŽP/55/4883/2012/Gi
Ing. Hana Gibalová, 4. nadz.
podl., dv. č. 4.23
588 488 327
588 488 313
[email protected]
DATUM :
19.2.2013
„Vodovod Bukovany“
OZNÁMENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání
Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu
podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 115
vodního zákona a § 112 stavebního zákona
A.
oznamuje,
že stavebník Obec Bukovany, IČO 00576263, se sídlem na adrese Bukovany 57, 779 00 Bukovany
zastoupený starostkou Ing. Ivanou Vančurovou požádal podáním ze dne 6.12.2012 o vydání
rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, o povolení
stavby „Vodovod Bukovany“ v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, na pozemcích parc. č. 20/0,
k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 21/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec
Bukovany, ostatní plocha, 62/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 84/0,
k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 103/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec
Bukovany, trvalý travní porost, 105/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha,
106/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 123/0, k.ú.Bukovany u Olomouce,
obec Bukovany, ostatní plocha, 125/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha,
151/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 197/0, k.ú.Bukovany u Olomouce,
obec Bukovany, ostatní plocha, 198/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha,
199/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 268/0, k.ú.Bukovany u Olomouce,
obec Bukovany, ostatní plocha, 269/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha,
270/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, zastavěná plocha a n, 271/0, k.ú.Bukovany u
Olomouce, obec Bukovany, zahrada, 272/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní
plocha, 273/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 331/0, k.ú.Bukovany u
Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 761/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, trvalý
travní porost, 763/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, orná půda, 1259/0, k.ú.Bukovany u
Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 1261/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany,
ostatní plocha, 1265/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 1266/0,
k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 1268/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec
Bukovany, ostatní plocha, 1311/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 5/1,
k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 9/1, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec
Bukovany, trvalý travní porost, 2/4, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, trvalý travní porost,
122/1, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 196/1, k.ú.Bukovany u Olomouce,
obec Bukovany, ostatní plocha, 204/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha,
205/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 207/0, k.ú.Bukovany u Olomouce,
obec Bukovany, ostatní plocha, 208/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha,
1089/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, orná půda, 1262/0, k.ú.Bukovany u Olomouce,
obec Bukovany, ostatní plocha, 1263/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha,
1264/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 1078/0, k.ú.Bukovany u
Olomouce, obec Bukovany, orná půda, 1079/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, orná
půda, 1081/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, orná půda, 1082/0, k.ú.Bukovany u
Olomouce, obec Bukovany, orná půda, 1083/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, orná
půda, 1084/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, orná půda, 1085/0, k.ú.Bukovany u
Olomouce, obec Bukovany, orná půda, 1086/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, orná
půda, 665/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 667/0, k.ú.Bukovany u
Olomouce, obec Bukovany, ostatní plocha, 663/0, k.ú.Bukovany u Olomouce, obec Bukovany, ostatní
plocha, č. h. p. 4-10-03-112, HGR 6612.
Popis stavby:
V obci Bukovany v současnosti není žádný centrální rozvod pitné vody. Jednotlivé objekty mají své
vlastní studny. Navrhované vodovodní řady a objekty budou plnit funkci zásobení celé obce pitnou
vodou. Severně od obce jsou zřízeny dva průzkumné vrty BV1 a BV2 z roku 2009. Vrt VB2 nebude
zatím využíván. V rámci stavby dojde k převedení průzkumného vrtu BV1 na jímací vrt BV1 a
k výstavbě
- armaturní šachty nad vrtem BV1
- výtlačného řadu z tohoto vrtu do nové akumulační nádrže
- akumulační nádrže o objemu 2x55 m3 včetně osazení AT stanice, odpadu a příjezdové
komunikace
- rozvodné vodovodní sítě v intravilánu obce
- přípojka nn k akumulační nádrži a vrtu.
Stavební objekty SO 07 Přípojka nn k akumulační nádrži a vrtu, SO 08 Signalizační kabel, SO 09
Podchod pod krajskými silnicemi a SO 10 Příjezdová cesta k akumulační nádrži nejsou vodními díly a
nebude předmětem tohoto povolení.
Vodovod není budován jako zdroj požární vody, nicméně požární hydranty na DN 80 a větším je
možné k odběru využít.
Stavební objekty:
SO 01 Rozvodná síť Bukovany – 1.část
SO 02 Rozvodná síť Bukovany – 2.část
SO 03 Šachta nad vrtem BV1
SO 04 Výtlačný řad
SO 05 Akumulační nádrž s ATS
SO 06 Odpad z akumulační nádrže
SO 11 Jímací vrt BV1
SO 01 Rozvodná síť Bukovany – 1.část
řad A
řad A1
řad A3
d160
362
PE 100 RC
d110
677
d90
207
243
2
PE 100
d63
Celkem
1039
207
243
řad A4
řad A5
řad A6
řad A7
řad A7-1
řad A8
řad B
řad B1
řad B2
řad B2-1
řad B2-2
řad B2-3
řad B2-4
řad B3
řad B4
řad B5
řad B6
Celkem SO 01
61
135
83
59,5
148,5
140
111
761
130
268
362
1582
888,5
82
83
115
49
154
139
129
18
1322,5
61
135
83
208
140
111
761
130
268
82
83
115
49
154
139
129
18
4155
Do první části rozvodné sítě patří řady: A1, A3, A4, A5, A6, A7, A7-1, A8 a řady B1-B6. Jedná se o
řady v současné zástavbě obce. Trasy potrubí jsou vedeny převážně v obecných pozemcích, v místních
a ve výjimečných případech i krajských. Na řadech bude provedeno celkem 8 podchodů pod
krajskými nebo státními komunikacemi.
SO 02 Rozvodná síť Bukovany – 2.část
d160
řad A2
řad A2-1
řad A2-2
řad A2-3
Celkem SO 02
PE 100 RC
d110
493
d90
PE 100
d63
309
182
0
493
491
108
108
celkem
493
309
182
108
1092
Do druhé části rozvodné sítě patří řady: A2, A2-1, A2-2, A2-3. Jedná se o řady v plánované zástavbě
obce. Trasy jsou vedeny v plánovaných komunikací podle zástavbové studie. Na řadech budou
provedeny celkem 2 podchody pod místním potokem.
SO 03 Šachta nad vrtem BV-1
Šachta bude provedena ze tří prefabrikovaných betonových skruží DN 1000 vybavených stupadly
potaženými plastem. Horní skruž bude osazena nad terénem a bude s poloviny obsypaná. Šachta bude
uzavřena zákrytovým půleným poklopem DN 1200. Poklop bude vybaven zamykáním. Skruže budou
osazeny na štěrkopískovém podsypu a podkladním betonu. Šachta bude provedena jako vodotěsná.
Trubní vystrojení je dle přílohy F.4.1. Šachta nad vrtem. Výtlačné potrubí z vrtu bude nerezové DN
50m, spojované na trubní spojky s jištěním proti posunu. V šachtě bude osazen automatický vzdušník
s uzávěrem, redukce a přechod na PE potrubí d90x5,4 mm.
Čerpadlo bude umístěno 42 m pod terénem. Je navrženo čerpadlo s parametry Q = 1,75 l/s, H = 50 m,
P = 1,5 kW.
Oplocení areálu bude provedeno pletivem výšky 1800 mm s oky 50x50mm. Vstupní otevírací brána
šířky 4m.
SO 04 Výtlačný řad
Výtlačný řad je navržen z PE 100 d90x5,4 mm RC v délce 119 m. Celá trasa je vedená v poli po
obecním pozemku. Potrubí propojuje šachtu nad vrtem BV1 a armaturní komoru AN Bukovany.
3
SO 05 Akumulační nádrž s ATS
V armaturní komoře bude osazena AT stanice s těmito parametry: Q = 3x4 l/s, H = 35 m, P = 3x3 kW.
AT stanice bude pracovat v provozu 2 + 1, tzn. že jedno čerpadlo bude tvořit zálohu.
Bude zde umístěno zabezpečení pitné vody, tzn. dávkování chlornanu sodného. Výtlačná hadička
z čerpadla bude zaústěna do přítoku (výtlaku z vrtu) a chod tohoto čerpadla bude spjat s chodem
čerpadla ve vrtu.
Na přítokovém potrubí je osazeno šoupátko DN 80, vodoměr 6/4“ a zpětná klapka DN 80. Na obou
větvích pro plnění jednotlivých nádrží je pak umístěno šoupátko DN 80, aby bylo možné plnit jednu
nebo druhou nádrž samostatně (v případě čištění nádrže).
Na odtokovém potrubí je umístěno šoupátko DN 80 (opět pro každou nádrž zvlášť), navržená ATS,
vodoměr DN 50 a šoupátko DN 150. Pro případ výpadku el. proudu, je navržen obtok ATS (s ručním
uzávěrem a zpětnou klapkou) aby bylo možno v případě nutnosti způsobit alespoň níže položené části
obce tzn. gravitačním odtokem z vodojemu.
Nový vodojem (akumulační nádrž) bude postaven severně od obce Bukovany na mírně svažitém
pozemku.
Bude postaven ze sklolaminátových trub – dvě akumulační nádrže průměr 2 m dl. 18 m a průměr 1,4
dl. 1 m čelní armaturní komora dl. 8 m průměr 2,4 m. Vodojem bude zasypán zeminou, jen vstup do
armaturní komory bude v úrovni terénu s opěrnou stěnou ze železobetonu s obkladem z kamenného
zdiva.
Odpadní šachta bude postavena před objektem. Do ní bude svedeno odpadní nerezové potrubí DN 150
ze dna armaturní komory, které se napojí spojkou na prostupku ve sklolaminátové troubě a která bude
dodávkou sklol. trub. Odpadní šachta je navržena z prefabrikovaných betonových dílců s gumovým
těsněním – skruže DN1000 a šachetního kónusu s vyrovnávacím prstencem krytým litinovým
poklopem. Dno bude z monolitického prostého betonu. Vstup do šachty bude umožněn po stupadlech
potažených plastem jež jsou součástí dodávky skruží a ve stěně dna budou 2 stupačky osazené do
vyvrtaných otvorů. Vnitřní povrch šachty bude vyspraven, spáry zatřeny.
Do vynechaných otvorů ve stěně šachetního dna bude zaústěn odpad z armaturní šachty a odpad
s přelivem z akumulační nádrží a kanalizační potrubí.
SO 06 Odpad akumulační nádrže
Odpadní potrubí je navrženo z kanalizačního potrubí PVC d160x3,6 mm, v délce 109 m. Potrubí
odvodňuje odpadní šachtu, která bude zbudována před armaturní komorou AN. Do této šachty budou
zaústěny bezpečnostní přelivy z akumulací z akumulací a jejich vypouštěcí potrubí. Odpadní potrubí je
vedeno v souběhu se zásobním řadem A a je zaústěno do poslední šachty obecní dešťové kanalizace.
posledních 20 m je vedeno v místní asfaltové komunikaci.
SO 11 Jímací vrt BV1
Současný průzkumný vrt bude převeden na jímací vrt – tzn. zdroj pitné vody. Vrt BV1 bude využit
jako zdroj pitné vody po obec.
Průzkumný vrt BV1
- hloubka 81,5 m
- naražená hladina PV – 8,0 m; 13,0 m; 22,5 m; 41-43,0 m; 55-57 m; 60-62,0 m; 66-67,5 m od
terénu
- ustálená hladina PV – 6,62 m pod terénem
- vrtný průměr 0 – 4,5 m
250 mm
4,5 – 81,5 m
205 mm
- vystrojení vrtu +0,35 – 46 m
plná PVC-U zárubnice DN 140
46,0 – 70,0 m
perforovaná PVC-U zárubnice DN 140
70,0 – 75,0 m
plná PVC-U zárubnice DN 140
75,0 - 80,0 m
perforovaná PVC-U zárubnice DN 140
80,0 – 81,5 m
plná (kalník)
- jílování, cementace, obsyp 0,0 – 33,0 m
cementace
33,0 – 35,0 m
pískový přechod
35,0 – 81,5 m
obsyp vodárenským štěrkem 1,6/4 mm
- maximální provozní snížení hladiny 42 m pod terénem
- průměrné odebírání množství vody:
2,0 l/s
- maximální odebírání množství vody: 3,0 l/s
4
-
maximální měsíční odběr vody:
roční odběr
Souřadnicový systém: JTSK/Balt
X:
Y:
Z terén:
Odběrný bod:
5 200 m3
62 400 m3
1 120 327, 00
539 649,00
290,00 m.n.m.
290,47 m.n.m.
Domovní přípojky vodovodu nejsou předmětem vodoprávního řízení.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby vypracovaném AQUA PROCON s.r.o., Palackého
tř. 12, 612 00 Brno a ověřeném Ing. Janem Poláškem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby, ČKAIT – 1000363, pod zak.č. 1357711-16, v srpnu 2012.
Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.
K vodoprávnímu řízení bylo předloženo:
- projekt stavby
- plnou moc
- kopie katastrální mapy
- územní rozhodnutí č.j. MUVB/2011/3272/310/Sú-3 ze dne 21.11.2011, které nabylo právní moc
dne 28.12.2011 včetně opravy zřejmých nesprávností č.j. MUVB/2011/3272/310/Sú-4 s nabytím
právní moci 4.1.2012
- souhlas Městského úřadu Velká Bystřice, stavební úřad, 783 53 Velká Bystřice, stavební úřad, 783
53 Velká Bystřice č.j. MUVB/2012/3301/308/Sú-2 z 9.10.2012
- nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Olomouckým
krajem zastoupeným SSOK, příspěvkovou organizací a obcí Bukovany z 28.11.2012
- smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene mezi ŘSD ČR, státní
příspěvková organizace a obcí Bukovany 25.8. 2011
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Pozemkovým fondem ČR a Obcí
Bukovany ze dne 24.10.2011
- dohoda mezi firmou NOVO company spol. s r.o. IČ 26845253 a obcí Bukovany IČO 00576263 z
3.10.2011
- dohodu mezi vlastníky pozemků parc. č. 663, 665, 667 v k.ú. Bukovany manželé Ing. Petr a Ing.
Marie Seifertovi, bytem Bukovany 57, 779 00 Bukovany a obcí Bukovany, IČO 00576263
- smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Bukovany IČO 00576263 a firmou CARMAN-Home,
s.r.o. IČ: 27774023 z 11.1. 2013
- souhlas obce Bukovany, IČO 00576263 se vstupem na pozemek parc.č. 763 v k.ú. Bukovany
- rozhodnutí MMOl, odbor stavební oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací č.j.
SMOl/OPK/79/2904/2011/Urb z 25.7.2011
- vyjádření MMOl, odb. ŽP, pod č.j. SMOL/162277/2012/OZP/VH/Gib z 17.11.2012
- souhlas s trasou MmOl, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j.
SMOl/ŽP/55/9014/2011/Př z 5.12.2011
- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF k nezemělským účelům č.j.
SMOl/ŽP/55/9015/2011/Po z 21.11.2011
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM051187/2012-203/Hoj z 31.10.2012
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/15081/2012/OC/HOK z 5.10.2012
- stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k PD pro stavební povolení
SÚJB/OPZ/2145/2013 z 25.1.2013
- závazné stanovisko HZS OK Olomouc, č.j. HSOL-5244-2/2012 z 19.11.2012
- stanovisko Svazku obcí Bystrovany a Bukovany IČ 709 37 648, 21.11.2012
- vyjádření SSOK, příspěvková organizace, středisko údržby Olomouc OL/19826/12-15/Mi 5.6.9 S
5 z 9.11.2012
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 zn.: IV-2579/11-Ba z 26.7.2011
- vyjádření správců sítí –
5
-
ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1048277953 z 6.11.2012
ČEZ ICT Services, a.s. zn. P2A12000131470 z 29.10.2012
RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000707269 z 1.11.2012
Telefónice O2 Czech Republic, a.s., č.j. 179775/12 z 19.10.2012 včetně dodatku
z 15.11.2012
ČR Ministerstvo obrany - VUSS Olomouc, č.j. 4278/19108/2011-1383-ÚP-OL z
20.6.2011
Správní poplatek 3000,0 Kč byl zaplacen 6.12.2012.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace.
Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad
postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona.
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 citovaného
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.
Účastníci vodoprávního řízení mohou své námitky uplatnit podáním u odboru životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Olomouce, učiněným nejpozději do:
10 ti dnů po doručení oznámení.
K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinni sdělit svá stanoviska
dotčené orgány.
Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o
asanaci území se podle § 114 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí vždy v úřední
dny pondělí a středa od 8,00 – 12,00, 13,00 - 17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, č. dv. 4.23, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.
B.
oznamuje
podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a § 115 vodního zákona všem známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům státní správy, že
žadatel Obec Bukovany, IČO 00576263, se sídlem na adrese Bukovany 57, 779 00 Bukovany,
podal dne 6.12.2012 u odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce žádost o vydání:
povolení k odběru podzemní vody podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona na
pozemku parc.č. 763, k.ú. Bukovany u Olomouce, kraj Olomoucký, okres Olomouc, č.h.p. 4-10-03112, HGR 6612.
6
Odběr podzemní vody z vrtu BV1: X – 1.120.417, Y – 539.685, hloubka 81,5 m vystrojení PVC-U
zárubnicí DN 140.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Původ odebrané vody…………………………………05 podzemní voda hlubinného oběhu
Účel užití vody………………………………………..15 zásobování obyvatelstva
Související vodní díla…………………………………531 studna vrtaná
Typ odběrného objektu……………………………….09 vrt
Maximální provozní snížení hladiny…………………42 m od terénu, kóta 248,5 m n.m.
Požadovaný odběr:
Průměrný odběr…………………………………….…2,00 l/s
Maximální odběr ……………………………………..3,00 l/s
Maximální měsíční odběr …………………………….5 200 m3/měs
Roční odběr ……………………………… …………..62 400 m3/rok
Počet měsíců v roce, kdy se bude odebírat……………12
Časové omezení odběru………………………………..20 let
Uložená měření:
Způsob měření množství vody………………………. 02 vodoměrem
K vodoprávnímu řízení bylo předloženo:
- žádost
- výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy
- projektová dokumentace
- ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem z 19.9.2009 obvodnímu báňskému úřadu
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 zákona č. 254/2001 Sb. – Bukovany – odběr vody
z vrtu BV-1, OHGS s.r.o., se sídlem 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, zodpovědná osoba
RNDr. Svatopluk Šeda číslo autorizace 2067/2008 z ledna 2013
- ohlášení činnosti provádění hornickým způsobem z 19.9.2009 obvodnímu báňskému úřadu
- osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti báňského projektanta
- stanovisko Obvodního báňského úřadu zn. SBS/00853/2013/OBÚ-05/630/Ing. Kt z 14.1.2013
- závěrečná hydrogeologická zpráva o 2.etapě průzkumných hydrogeologických prací na parcele č.
763, k.ú. Bukovany u Olomouce z prosince 2009
- rozhodnutí MMOl, odbor ŽP ve věci povolení k nakládání s vodami spočívající v provedení
čerpací
zkoušky
v průzkumných
jímacích vrtech BV-1 a
BV-2
pod č.j.
SmOl/ŽP/55/15526/2009/Zv ze 14.10.2009
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno - k nakládání s vodami zn. PM051187/2012-203/Hoj
z 31.10.2012
Účastníci řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami byli stanoveni podle ustanovení § 115
odst. 15 vodního zákona.
Podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního řádu mají účastníci řízení právo navrhovat důkazy a činit
jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v území, upouští od konání
ústního jednání a místního šetření a dává tímto možnost účastníkům řízení uplatnit své námitky a
připomínky podáním u odb. ŽP MMOl učiněným do
10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě, jak je výše uvedeno, mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány státní správy.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace.
7
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí vždy v úřední
dny pondělí a středa od 8,00 – 12,00, 13,00 - 17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, č. dv. 4.23, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.
Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Doručení:
Podle ust. § 25 a § 144 správního řádu a § 113 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků
řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto
důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v
místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna
také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu .
..........................................………………….
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko
.........................................…………………
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko
8
A Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby:
Rozdělovník
Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou):
stavebník
- Obec Bukovany, IČO 00576263, Bukovany 57, 779 00 Bukovany
Účastníci vodoprávního řízení (veřejnou vyhláškou):
- Úřední deska MMOl
- Úřední deska Obecního úřadu Bukovany
vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb
- CARMAN-HOME, s.r.o., IČO 27774023, Poděbradova 2, Litovel 751, 784 01 Litovel
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, Nusle 546, 140 00 Praha
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská 120,
Hodolany 753, 772 11 Olomouc
- Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 11 Olomouc
- Petr Seifert, Bukovany 161, 779 00 Bukovany
- Ing. Marie Seifertová, Bukovany 161, 779 00 Bukovany
- NOVO company spol. s r.o., IČO 26845253, Ostružnická 5, Olomouc 361, 772 00 Olomouc
- Státní pozemkový úřad ČR, Husinecká 11a, Žižkov 1024, 130 00 Praha
vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb
- Miloš Hradil, Bukovany 57, 779 00 Bukovany
- Miroslava Hradilová, Masarykovo náměstí, Brodek u Přerova 20, 751 03 Brodek u Přerova
- Město Velká Bystřice, IČO 00299651, Zámecké náměstí, Velká Bystřice 79, 783 53 Velká
Bystřice
- CARMAN-HOME, s.r.o., IČO 27774023, Poděbradova 2, Litovel 751, 784 01 Litovel
- Ing. Petr Seifert, Bukovany 161, 779 00 Bukovany
- Ing. Marie Seifertová, Bukovany 161, 779 00 Bukovany
- NOVO company spol. s r.o., IČO 26845253, Ostružnická 5, Olomouc 361, 772 00 Olomouc
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, Nusle 546, 140 00 Praha
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská 120,
Hodolany 753, 772 11 Olomouc
- Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 11 Olomouc
- Státní pozemkový úřad ČR, Husinecká 11a, Žižkov 1024, 130 00 Praha
- Jindřich Opichal, Bukovany 28, 779 00 Bukovany
- Ivana Opichalová, Bukovany 28, 779 00 Bukovany
- Jan Vyjídák, Bukovany 27, 779 00 Bukovany
- Josef Vyjídák, Bukovany 27, 779 00 Bukovany
- Marie Vyjídáková, Bukovany 27, 779 00 Bukovany
- Jaromil Vyjídák, Bukovany 5, 779 00 Bukovany
- Jarmila Župková, Pivín 48, 798 24 Pivín
- Jan Cenkl, Bukovany 12, 779 00 Bukovany
- Zdenek Habáň, Bukovany 172, 779 00 Bukovany
- Ivana Habáňová, Bukovany 172, 779 00 Bukovany
- MUDr. Martin Lepka, Bukovany 173, 779 00 Bukovany
- Dagmar Lepková, Bukovany 173, 779 00 Bukovany
- Břetislav Smékal, Bukovany 75, 772 00 Bukovany
- Kathrin Smékalová, Bukovany 75, 779 00 Bukovany
- Josef Čurda, Bukovany 158, 779 00 Bukovany
- Jitka Šidláková, Bukovany 158, 779 00 Bukovany
- Ing. Jiří Tydlačka, Bukovany 150, 779 00 Bukovany
- Alena Tydlačková, Bukovany 150, 779 00 Bukovany
- Ing. Václav Vybíral, Bukovany 143, 779 00 Bukovany
- Kateřina Vybíralová, Bukovany 143, 779 00 Bukovany
9
-
Jan Dorňák, Bukovany 88, 779 00 Bukovany
Barbora Dorňáková, Bukovany 88, 779 00 Bukovany
Daniel Berger, Bukovany 25, 779 00 Bukovany
Veronika Bergerová, Bukovany 25, 779 00 Bukovany
Gabriela Výkrutíková, Bukovany 53, 779 00 Bukovany
Jan Dorňák, Bukovany 105, 779 00 Bukovany
Helena Dorňáková, Bukovany 105, 779 00 Bukovany
Jaroslav Zendulka, Bukovany 100, 779 00 Bukovany
Ludmila Zendulková, Bukovany 100, 779 00 Bukovany
Vlastimil Berger, Bukovany 89, 779 00 Bukovany
Jiří Dorňák, Bukovany 88, 779 00 Bukovany
Luděk Novák, Bukovany 72, 779 00 Bukovany
Dana Rendová, Sokolská 4, Olomouc 527, 772 00 Olomouc
Karel Sitta, Bukovany 98, 779 00 Bukovany
Marcela Sittová, Bukovany 98, 779 00 Bukovany
Ing. Martin Berka, Pilotů 3, Neředín 936, 779 00 Olomouc
Václav Bergman, Bukovany, Bukovany 101, 779 00 Bukovany
Lenka Bergmanová, Bukovany 101, 779 00 Bukovany
Pavel Chudík, Bukovany 103, 779 00 Bukovany
Ing Zbyněk Bajer, Bukovany 99, 779 00 Bukovany
Mgr Eva Bajerová, Bukovany 99, 779 00 Bukovany
Pavel Zeman, Bukovany 91, 779 00 Bukovany
Antonín Kráčmar, Bukovany 90, 779 00 Bukovany
Marie Kráčmarová, Bukovany 90, 779 00 Bukovany
Jiří Dorńák, Bukovany 88, 779 00 Bukovany
Petr Prokop, Bukovany 85, 779 00 Bukovany
Miroslav Kopecký, Bukovany 84, 779 00 Bukovany
Jarmila Kopecká, Bukovany 84, 779 00 Bukovany
Dagmar Komárková, Bukovany 83, 779 00 Bukovany
Karel Šudřich, Bukovany 87, 779 00 Bukovany
Jiří Sekyra, Bukovany 82, 779 00 Bukovany
Michaela Sekyrová, Bukovany 82, 779 00 Bukovany
Pavel Eichler, Bukovany 102, 779 00 Bukovany
Ing. Miroslav Kőhler, Bukovany 110, 779 00 Bukovany
Ing. Marcela Kőhlerová, Bukovany 110, 779 00 Bukovany
Zdenka Růžičková, Kokory 325, 751 05 Kokory
Petra Myšáková, Bukovany 80, 779 00 Bukovany
Ludmila Polášková, Bukovany 80, 779 00 Bukovany
František Jedlička, Bukovany 78, 779 00 Bukovany
Martin Strnad, Bukovany 77, 779 00 Bukovany
Jiří Řoutil, Bukovany 60, 779 00 Bukovany
Lenka Nicklová, Bukovany 76, 779 00 Bukovany
Pavla Belayová, Bukovany 70, 779 00 Bukovany
Miroslav Králíček, Bukovany 64, 779 00 Bukovany
Svatopluk Nosál, Bukovany 65, 779 00 Bukovany
Ladislav Stromský, Bukovany 66, 779 00 Bukovany
Zdeněk Stabel, Bukovany 67, 779 00 Bukovany
Zdeněk Králíček, Bukovany 79, 779 00 Bukovany
Alena Králíčková, Bukovany 79, 779 00 Bukovany
Antonín Andres, Bukovany 68, 779 00 Bukovany
Eva Andresová, Bukovany 68, 779 00 Bukovany
Blanka Obereignerů, Bukovany 69, 779 00 Bukovany
František Ochmann, Bukovany 71, 779 00 Bukovany
Ludmila Ochmannová, Bukovany 71, 779 00 Bukovany
Anna Ochmannová, Bukovany 71, 779 00 Bukovany
Alena Skřebská, Bukovany 18, 779 00 Bukovany
Božena Skřebská, Bukovany 18, 779 00 Bukovany
10
-
Anton Roman, Bukovany 63, 779 00 Bukovany
Helena Romanová, Bukovany 63, 779 00 Bukovany
Jaroslav Směšný, Bukovany 21, 779 00 Bukovany
Josef Směšný, Bukovany 21, 779 00 Bukovany
Jiří Sitta, Bukovany 22, 779 00 Bukovany
Jaroslav Valůch, Bukovany 23, 779 00 Bukovany
Miluše Tisoňová, Bukovany 24, 779 00 Bukovany
Antonín Tisoň, Bukovany 24, 779 00 Bukovany
Lenka Maršálková, Bukovany 24, 779 00 Bukovany
Ing. Tomáš Gogela, Bukovany 26, 779 00 Bukovany
Ing. Andrea Gogelová, Bukovany 26, 779 00 Bukovany
Bedřich Čuj, Bukovany 38, 779 00 Olomouc
Teresa Čujová, Bukovany 38, 779 00 Olomouc
Marek Navrátil, Bukovany 37, 779 00 Bukovany
Marie Balážová, Lazecká 34, Lazce 466, 779 00 Olomouc
Ivo Cenkl, Bukovany 1, 779 00 Bukovany
Květoslav Cenkl, U cihelny 41, Droždín 285, 772 00 Olomouc
MUDr. Alexandra Chloupková, Bukovany 20, 779 00 Bukovany
Marek Drápal, Bukovany 31, 779 00 Bukovany
Jaroslav Hymr, Bukovany 9, 779 00 Bukovany
Jitka Jurčová, gen. Svobody, Moravský Beroun 577, 793 05 Moravský Beroun
Helena Knopová, Svolinského 81, Lošov 123, 772 00 Olomouc
Ludmila Kvapilová, Jílová 4, Nová Ulice 269, 779 00 Olomouc
Mgr. Alice Musilová, Žerotínovo nám. 14, Olomouc 249, 779 00 Olomouc
Marta Procházková, Komenského 10, Olomouc 897, 779 00 Olomouc
Jiří Sklenář, Schweitzerova 68, Povel 379, 779 00 Olomouc
Bc. Miroslav Směšný, Farského 33, Hodolany 1049, 779 00 Olomouc
Libuše Tandlerová, 8. května, Velká Bystřice 255, 783 53 Velká Bystřice
Jiří Tománek, Ve Dvoře, Čechovice 3, 783 72 Velký Týnec
Josef Tománek, Bukovany 34, 779 00 Bukovany
MUDr. Hana Varechová, Slatina 6, 742 93 Slatina
Tomáš Vaverka, Stupkova 3, Nová Ulice 1068, 779 00 Olomouc
Petr Zbořil, Bukovany 15, 779 00 Bukovany
Ludmila Zbořilová, Bukovany 15, 779 00 Bukovany
Jana Zounová, Pyšel 73, 675 71 Pyšel
Státní pozemkový úřad České republiky, IČO 01312774, Husinecká 11a, Žižkov 1024, 130 00
Praha
Miroslav Novotný, Bukovany 17, 779 00 Bukovany
Jana Novotná, Bukovany 17, 779 00 Bukovany
Jiří Sedláček, Na Bystřičce 12, Hodolany 922, 772 00 Olomouc
Pavel Smékal, Bukovany 47, 779 00 Bukovany
Milan Medveď, Bukovany 19, 779 00 Bukovany
Zdenka Medveďová, Bukovany 19, 779 00 Bukovany
Alena Bauerová, Bukovany 51, 779 00 Bukovany
Martina Finsterlová, tř. Svornosti 51, Nová Ulice 890, 779 00 Olomouc
Anna Račanská, Bukovany 50, 779 00 Bukovany
Anna Račanská, Jižní 1a, Slavonín 431, 783 01 Olomouc
Josef Račanský, Jeseniova 26, Bystrovany 21, 779 00 Bystrovany
Mojmír Letocha, Bukovany 56, 779 00 Bukovany
Radomír Letocha, Bukovany 56, 779 00 Bukovany
Kopečný Jan, Bukovany 55, 779 00 Bukovany
Leonard Janík, Bukovany 40, 779 00 Bukovany
Jan Smutný, Bukovany 42, 779 00 Bukovany
Ing. Michaela Smutná, Bukovany 42, 779 00 Bukovany
Jan Binka, tř. Svornosti 55, Nová Ulice 899, 779 00 Olomouc
Jana Leitgebová, tř. Svornosti 55, Nová Ulice 899, 779 00 Olomouc
Aleš Krumpolc, Bukovany 48, 779 00 Bukovany
11
-
Vladimír Krumpolc, Bukovany 48, 779 00 Bukovany
Pavel Novotný, Bukovany 52, 779 00 Olomouc
Jana Novotná, Bukovany 52, 779 00 Olomouc
Bohuslav Sklenář, Bukovany 62, 779 00 Bukovany
Václav Sklenář, Bukovany 62, 779 00 Bukovany
Markéta Sklenářová, Bukovany 62, 779 00 Bukovany
Lenka Sklenářová, Bukovany 58, 779 00 Bukovany
Anna Eichlerová, Bukovany 102, 779 00 Bukovany
Pavel Zeman, Bukovany 91, 779 00 Bukovany
Radko Obereignerů, Bukovany 69, 779 00 Bukovany
Mgr. Lada Kořistková, Jeremiášova 10, Povel 432, 779 00 Olomouc
Ing. Ladislav Kráčmar, Bukovany 39, 779 00 Bukovany
Hana Kráčmarová, Bukovany 39, 779 00 Bukovany
Ing. Vladislav Janák, Litovelská 18, Nová Ulice 163, 779 00 Olomouc
Metoděj Smékal, Bukovany 44, 779 00 Bukovany
Jana Hrubá, Mánesova 17, Nové Sady 135, 779 00 Olomouc
Vojtěch Culek, Horní Úlehla 27, Droždín, 779 00 Olomouc
Bohumil Brauner, Bukovany 29, 779 00 Bukovany
Radek Zdráhal, Dvorského 7, Svatý Kopeček 116, 779 00 Olomouc
Zdeněk Wenzel, Bukovany 32, 779 00 Bukovany
Iveta Wenzelová, Bukovany 32, 779 00 Bukovany
Monika Vrtaňová, Bukovany 177, 779 00 Bukovany
Ladislav Vrtaňa, Bukovany 177, 779 00 Bukovany
Ing. Robert Vančura, Bukovany 112, 779 00 Bukovany
Ing Ivana Vančurová, Bukovany 112, 779 00 Bukovany
Jan Čubrda, Bukovany 36, 779 00 Bukovany
Jarmila Čubrdová, Bukovany 36, 779 00 Bukovany
Hubert Rédl, Bukovany 16, 779 00 Bukovany
Soňa Rédlová, Bukovany 16, 779 00 Bukovany
Mgr. Iveta Koutná, Kaštanová 13, Olomouc 1114, 779 00 Olomouc
Pavel Koutný, Kaštanová 13, Olomouc 1114, 779 00 Olomouc
Mgr. Dagmar Pitnerová Ph.D., Bukovany 11, 779 00 Bukovany
Daniela Tőkőly, Bukovany 10, 779 00 Bukovany
Žaneta Brablik Himrová, Bukovany 8, 779 00 Bukovany
Šárka Himrová, Bukovany 8, 779 00 Bukovany
Martin Klos, Neředínská 40, Neředín 150, 779 00 Olomouc
Drahomír Kaprál, Bukovany 41, 779 00 Bukovany
Jana Kaprálová, Bukovany 41, 779 00 Bukovany
Mgr. Pavel Kubis, Bukovany 159, 779 00 Bukovany
Mgr. Dagmar Kubisová, Bukovany 159, 779 00 Bukovany
Ing. Miroslav Stloukal, Bukovany 157, 779 00 Bukovany
Ing. Jaroslav Herna, Bukovany 155, 779 00 Bukovany
Mgr. Renáta Hernová, Bukovany 155, 779 00 Bukovany
Ing. Jiří Pacák, Bukovany 154, 779 00 Olomouc
Mgr. Jana Pacáková, Bukovany 154, 779 00 Olomouc
Mgr. Luboslava Čekanová, Šmeralova 7, Olomouc 992, 779 00 Olomouc
František Volek, Bukovany 111, 779 00 Bukovany
Marcela Volková, Bukovany 111, 779 00 Bukovany
Karla Braunerová, Ciolkovského, Mariánské Údolí 460, 783 65 Hlubočky
Alena Maierová, Bukovany 59, 779 00 Bukovany
Pavel Medveď, Bukovany 19, 779 00 Bukovany
Lucie Partschová Dis., Bukovany 108, 779 00 Bukovany
Lenka Partschová, Bukovany 108, 779 00 Bukovany
Milan Hank, Fügnerova 30, Hodolany 275, 779 00 Olomouc
Anna Hanková, Fügnerova 30, Hodolany 275, 772 00 Olomouc
Lubomír Mahr, Bukovany 175, 779 00 Bukovany
Lubomír Mahr, ČSA, Velká Bystřice 578, 783 53 Velká Bystřice
12
-
Marie Mahrová, Velká Bystřice 578, 783 53 Velká Bystřice
Svatava Ptáčníková, Bukovany 4, 779 00 Bukovany
Ing. Petr Majer, Bukovany 3, 779 00 Bukovany
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 42, Nové
Město 390, 128 00 Praha
Ing. Lubomír Šperka, Bukovany 156, 779 00 Bukovany
Bc. Andrea Šperková, Bukovany 156, 779 00 Bukovany
Ivana Hynková, Pionýrská 24, Nová Ulice 992, 779 00 Olomouc
Ing Dalibor Javůrek, Bukovany 151, 779 00 Bukovany
MUDr. Iva Jabůrková, Bukovany 151, 779 00 Bukovany
Ing. Pavel Kučera, Bukovany 147, 779 00 Bukovany
MUDr. Renáta Kučerová Ph.D., Bukovany 147, 779 00 Bukovany
Soňa Jančíková, Na kopci, Frýdek 2684, 738 01 Frýdek-Místek
Jan Strnad, Bukovany 144, 779 00 Bukovany
Renáta Strnadová, Bukovany 144, 779 00 Bukovany
Ing. Jindřich Galatík, Janáčkova 13, Bruntál 1386, 792 01 Bruntál
MUDr. Dagmar Galatíková, Janáčkova 13, Bruntál 1386, 792 01 Bruntál
Mgr. Dalibor Budík, Bukovany 139, 779 00 Bukovany
Ing. Kvetoslava Budíková, Bukovany 139, 779 00 Bukovany
Lukáš Luňák, Bukovany 138, 779 00 Bukovany
Tomáš Luňák, Bukovany 138, 779 00 Bukovany
Daniel Orlet, Bukovany 137, 779 00 Bukovany
Alice Orletová, Bukovany 137, 779 00 Bukovany
Lenka Bodláková, V oleškách 3a, Skrbeň 290, 783 35 Skrbeň
Jiřina Vicenecová, Bukovany 136, 779 00 Bukovany
Mgr. Petr Štangler, Bukovany 170, 779 00 Bukovany
Eva Štanglerová, Bukovany 170, 779 00 Bukovany
Petr Kubsch, Bukovany 169, 779 00 Bukovany
Daniela Kubschová, Bukovany 169, 779 00 Bukovany
Jiří Novotný, Bukovany 171, 779 00 Bukovany
Ing Vít Michalec, Kubátova 30, Chválkovice 236, 779 00 Olomouc
Ing. Barbora Michalcová, U solných mlýnů 3, Holice 232, 779 00 Olomouc
Ing. Antonín Ulmann, Bukovany 167, 779 00 Bukovany
Ing. Světlana Ulmannová, Bukovany 167, 779 00 Bukovany
Ing. Radek Tandler, Bukovany 168, 779 00 Bukovany
Mgr. Kateřina Tandlerová, Bukovany 168, 779 00 Bukovany
Miloslav Vála, Bukovany 166, 779 00 Bukovany
Pavla Válová, Bukovany 166, 779 00 Bukovany
MVDr. Galina Kuzmina, Bukovany 165, 779 00 Bukovany
Ing. Sergey Kuzmin, Bukovany 165, 779 00 Bukovany
Ing. Jaroslav Tupý, Bukovany 164, 779 00 Bukovany
Maria Tupá, Bukovany 164, 779 00 Bukovany
Jan Vlha, Jílová 35, Neředín 503, 779 00 Olomouc
Jana Vlhová, Milíčova 12, Bělidla 148, 779 00 Olomouc
MUDr. Martin Mikláš, Bukovany 162, 779 00 Bukovany
Milada Miklášová, Bukovany 162, 779 00 Bukovany
Bc. Tomáš Hron, Wanklova 489/1, 779 00 Olomouc
Ludvík Chodil, Přáslavice 24, 783 54 Přáslavice
Jana Chodilová, Velký Újezd 364, 783 55 Velký Újezd
Rudolf Svoboda, Bukovany 118, 779 00 Bukovany
Jana Svobodová, Bukovany 118, 779 00 Bukovany
Pavel Marek, Bukovany 117, 779 00 Bukovany
Jitka Marková, Bukovany 117, 779 00 Bukovany
Ing. Jiří Lejsek, Bukovany 119, 779 00 Bukovany
Jolana Lejsková, Bukovany 119, 779 00 Bukovany
Lenka Davidová, Bukovany 121, 779 00 Bukovany
Ing. Pavel Zedník, Bukovany 123, 779 00 Bukovany
13
-
Mgr. Vladimír Pinďura, Gorazdovo nám. 12, Olomouc 1042, 779 00 Olomouc
Eva Zedníková, Loučná, Velká Bystřice 625, 783 53 Velká Bystřice
MUDr. Josef Zadražil, Bukovany 126, 779 00 Olomouc
Věra Zadražilová, Bukovany 126, 772 00 Olomouc
Radek Pospíšil, Bukovany 128, 779 00 Bukovany
Iveta Pospíšilová, Bukovany 128, 779 00 Bukovany
Rostislav Nepožitek, Vitáskova 4, Hejčín 180, 779 00 Olomouc
Jana Nepožitková, Vitáskova 4, 779 00 Olomouc
Zbyněk Kasal, Bukovany 132, 779 00 Olomouc
Ing. Boris Šmárik, Bukovany 134, 779 00 Bukovany
Ing. Alžběta Šmáriková, Bukovany 134, 779 00 Bukovany
Pavel Vaňha, Bukovany 135, 779 00 Bukovany
Ing. Vít Makový, Bukovany 133, 779 00 Bukovany
Ing. Miloslav Wyrwol, Masarykova třída 24a, Hodolany 893, 779 00 Olomouc
Mgr. Galina Wyrwolová, Masarykova třída 24a, Hodolany 893, 779 00 Olomouc
Bc. Anna Bajerová, Bukovany 129, 779 00 Bukovany
Ing. Miroslav Karel, Bukovany 127, 779 00 Bukovany
MUDr. Iva Karlová, Bukovany 127, 779 00 Bukovany
Církev římskokatolická farní úřad Velké Bystřici, Velká Bystřice, 783 53 Velká Bystřice
Zdenka Šindlerová, Bukovany 74, 779 00 Bukovany
Jarolím Krejčí, Bukovany 59, 779 00 Bukovany
Anna Krejčí, Bukovany 59, 779 00 Bukovany
Radomír Mádr, Příční, Velká Bystřice 380, 783 53 Velká Bystřice
Ladislav Hymr, Příkazy 3, 783 33 Příkazy
Oldřich Pudil, Bukovany 54, 779 00 Bukovany
Karla Pudilová, Bukovany 54, 779 00 Bukovany
Miloslav Jedlička, Bukovany 107, 779 00 Bukovany
Jana Jedličková, Bukovany 107, 779 00 Bukovany
Marcela Volková, Bukovany 111, 779 00 Bukovany
Marta Dostálová, Družby národů 11, Břuchotín 15, 783 36 Křelov-Břuchotín
Mgr. Andrea Kamenická, Dolny, Omice 190, 664 41 Omice
MUDr. Ivana Žáčková, Hořická 54, Blansko 2406, 678 01 Blansko
Jiří Šiška, Tovární, Velká Bystřice 95, 783 53 Velká Bystřice
Tomáš Přindiš, Černá cesta 49, Klášterní Hradisko 120, 772 00 Olomouc
Ing. Jan Machalka, Bukovany 86, 779 00 Bukovany
Ing. Elena Machalková, Bukovany 86, 779 00 Bukovany
Anton Mikéci, Bukovany 86, 779 00 Bukovany
Květoslava Mikéciová, Bukovany 86, 779 00 Bukovany
David Himr, Synkova 15, Lazce 515, 779 00 Olomouc
Petr Vičar, Masarykova třída 52, Hodolany 937, 779 00 Olomouc
Miluše Opichalová, Sladkovského 69, Holice 92, 783 71 Olomouc
Anežka Trnavská, I. P. Pavlova 60, Nová Ulice 1016, 779 00 Olomouc
Jana Čapková, Malinovského 4a, Radíkov 108, 779 00 Olomouc
Anna Krejčí, Bukovany 59, 779 00 Bukovany
Jan Prášil, Koperníkova 20, Lošov 87, 779 00 Olomouc
Ladislav Prášil, Dřevařská 11, Šternberk 1054, 785 01 Šternberk
Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uniově, Dukelská 1144, 78391 Uničov
Josef Knaus, Bukovany 123, 779 00 Bukovany
Jiří Čapka, Bukovany 92, 779 00 Bukovany
Irena Čapková, Bukovany 92, 779 00 Bukovany
Mgr. Alena Balharová, Bukovany106, 779 00 Bukovany
Pavel Partch, Bukovany 108, 779 00 Bukovany
Eliška Parrtchová, Bukovany 108, 779 00 Bukovany
Jana Hrušáková, Bukovany 109, 779 00 Bukovany
Ing. Jiří Večeřa, Bukovany 113, 779 00 Bukovany
Ing. Kamila Večeřová, Bukovany 113, 779 00 Bukovany
Ivan Paloušek, Bukovany 115, 779 00 Bukovany
14
-
Václava Paloušková, Bukovany 115, 779 00 Bukovany
Luděk Novák, Bukovany 140, 779 00 Bukovany
Pavlína Grogmannová, Bukovany 146, 779 00 Bukovany
Petr Palka, Bukovany 146, 779 00 Bukovany
dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 2, Michle 266, 140 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 8, Děčín IV-Podmokly 874, 405 02 Děčín
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 1, Zábrdovice 499, 602 00 Brno
- Svazek obcí Bystrovany a Bukovany, IČO 70937648, Šrámkova 9, Bystrovany 115, 779 00
Bystrovany
B Účastníci řízení ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami – (doporučeně do vlastních
rukou na dodejku) k jejich odběru
- Obec Bukovany, IČO 00576263, Bukovany 57, 779 00 Bukovany
Dotčené orgány a ostatní:
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO 71009248, Wolkerova
6, Nová Ulice 74, 779 11 Olomouc
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, IČO 70885940,
Schweitzerova 91, Povel 222, 779 00 Olomouc
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. odpadov. hospod. a péče o prostředí,
Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství,
Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
- ČEZ ICT Services, a.s., IČO 26470411, Duhová, Michle 1531, 140 00 Praha
- Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, Veveří 932, 602 00 Brno
- Město Velká Bystřice, stavební úřad, IČO 00299651, Zámecké náměstí, Velká Bystřice 79, 783 53
Velká Bystřice
- Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Co: spis
15
Download

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE