CZ
ENG
RU
Montážní návod:
PKOC, PKIOC, PKWOC
Assembly Guide:
PKOC, PKIOC, PKWOC
Инструкция по установке:
PKOC, PKIOC, PKWOC
Licon Heat spol. s r. o. • Průmyslová zóna Sever, P.O.Box 42 • 460 11 Liberec • Czech Republic
www.licon.cz • [email protected] • tel.: +420 485 131 157 • fax: +420 485 130 331
MONTÁŽ KONVEKTORU STAVEBNÍ ČÁST
CZ
Pro správnou funkci konvektoru je třeba splnit několik obecných zásad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Správně nainstalované těleso má výměník umístěný dále od okna.
K propojení výměníku a rozvodného potrubí je nezbytné užít standardně dodávané nerezové
hadice s nerezovým opláštěním (není-li doporučeno jinak), které jsou vždy součástí dodávky.
V praxi umožňují lepší přístup pod otopný registr bez jeho demontáže od topného systému např.
při čištění.
Doporučujeme připojením topný systém pomocí uzavíracího sroubení a termostatického ventilu.
Přívod teplonosného média do otopného registru doporučujeme přivést vždy do trubky, která je
dále od ventilátoru.
U šíře 42 cm je použit otopný registr OR-J3, kde teplonosné médium prochází dvěma trubkami
tam a jednou zpět.
Výměník u PKWOC je čtyřtrubkový, jeden okruh slouží pro napojení topného okruhu a druhý pro
napojení na chladící okruh. Volba topného okruhu ve vztahu ke vzdálenosti od ventilátoru není
důležitá - obě části výměníku jsou ofukovány stejně.
Správně nainstalovaný konvektor je uložen vodorovně a vana konvektoru má horní okraje nezborcené a neprohnuté tak, aby byla zajištěna správná funkce pochozí mřížky a možnost odvzdušnění výměníku.
Správně nainstalovaný konvektor má ozdobný rámeček na úrovni podlahové krytiny v toleranci
+2 mm.
Aby se zabránilo znečištění vnitřku konvektoru, doporučujeme krycí desku ponechat po celou
dobu stavebních prací.
Standardně dodávaná deska není pochozí, lze objednat diskuse zvýšenou nosností.
Sestava ventilátorům připevněna k vaně pomocí magnetů. Tento systém umožňuje vyjmout ventilátory z konvektoru během montáže, tak aby nedošlo k jejich poškození nebo znečištění apod.
Podlahový konvektor musí být pevně zabetonovaný. Stavěcí šrouby slouží pouze k horizontálnímu vyrovnání vany konvektoru.
Před zabetonováním musí být konvektor zafixován do podlahy pomocí kotvících šroubů, které
zabrání vertikálnímu posunu konvektoru při následném zalítí betonem. Při zalévání betonem je
možné rovněž konvektor svisle zatížit.
Konvektor je třeba při betonování rozepřít, aby nedošlo ke zborcení vany.
Doporučujeme provést fixaci a zvukovou izolaci tak, že se konvektor podél boků i pode dnem zalije řídkým betonem nebo volný prostor alespoň vypění vhodným materiálem. Optimální zvukové
odhlučení se docílí přímým zalitím konvektoru betonem.
Při instalaci konvektoru s ventilátorem do volného prostoru může docházet ke zvýšené hlučnosti,
proto doporučujeme objednat vanu s akusticky absorpčním materiálem.
Montáž do zdvojených podlah je popsána dále.
Všechny konvektory s nerezovou vanou a všechny typy PKIOC a PKWOC mají standardně
zabudovaný odtok kondenzátu nebo vody. Při montáži nezapomeňte připojit trubičku na dně
konvektoru s potrubím se zajištěným spádem pro odvod odpadní vody nebo kondenzátu. Odtok
doporučujeme vybavit sifonem proti zápachu.
Před vlastním zabudováním podlahového konvektoru PKOC:
•
•
•
•
po rozbalení odložit krycí desku a uschovat pro zpětné zakrytí po vyjmutí vnitřních součástí podlahového konvektoru;
odstřižením červených fixačních pásků uvolnit otopný registr a zabalený ventilátor
odtrhnout box regulace (přichycen na suchém zipu na dně vany), vyjmout otopný registr a zabalený ventilátor s připojeným přívodním kabelem regulace, vše uskladnit bez poškození na dobu
potřebnou k manipulaci, ustavení, zabudování vany podlahového konvektoru a zalití betonem
otvory po červených fixačních páscích je možno utěsnit přiloženými zátkami zevnitř konvektorové vany (zamezení protečení betonu do konvektoru)
2
•
•
rozpěrkou umístěnou uprostřed vany v prostoru pochozí mřížky zajistit prohnutí vany konvektoru
během zalívání betonem (podle délky konvektoru použít více rozpěrek, rozpěrky není součástí
konvektoru)
zpětné navrácení krycí desky na původní místo podlahového konvektoru
Montáž konvektoru
Pro postup, kdy byla v podlaze ponechána montážní drážka nebo při rekonstrukci do starší podlahy
platí: hloubka drážky = výška konvektoru +10 až 15 mm, šířka drážky = šířka konvektoru +20 mm.
V případě montáže před betonáží podlahy je třeba výškově sladit hrubou podlahu s budoucí čistou
podlahou.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ustavit konvektor na místě a naměřit pozice pro upevnění kotev.
Po připevnění kotev k podlaze výškově usadit konvektor a kotvu připevnit s vanou konvektoru.
Protáhnout do vany konvektoru přívodní potrubí a elektroinstalaci.
Provést kontrolu správného usazení zejména výšky, rovinnosti, zborcení. Pro kontrolu je možno
položit pochozí mřížku.
Provést fixaci a zvukovou izolaci tím, že konvektor podél boku i pode dnem zalije řídkým betonem nebo alespoň vypěnit vhodným materiálem.
Optimální zvukové odhlučnění se docílí přímým zalitím konvektoru do betonu.
Při instalaci konvektoru s ventilátorem do volného prostoru konvektoru může docházet ke zvýšení hlučnosti.
Položit podlahovou krytinu (dlažbu, koberec).
Montáž konvektoru se standardním rámečkem U (viz. obrázek-řez správného zabudování konvektoru str. 4): silikonem začistit prostor mezi rámečkem (pro.l U) obr.1 a podlahovou krytinou.
Montáž konvektoru s rámečkem tvaru F (viz. obrázek-řez správného zabudování konvektoru
str. 4) nasaďte až po dokončení všech montážních prací, aby se nepoškodil.
Při montáži konvektoru do dřevěné podlahy doporučujeme prostor mezi konvektorem a podlahou
vyplnit korkovou dilatační páskou.
Položit krycí mřížku
Montáž konvektoru do mokrého prostředí
Jedná se o všechny konvektory s nerezovou vanou a všechny typy PKIOC a PKWOC, které mají
standardně zabudovaný odtok kondenzátu nebo vody. Postupujte dle výše uvedeného postupu. Při
montáži nezapomeňte propojit trubičku na dně konvektoru s potrubím se zajištěným spádem pro odvod odpadní vody nebo kondenzátu. Odtok doporučujeme vybavit sifonem proti zápachu.Po spojení
a sestavení těles je nutno důkladně provést kontrolu správného usazení zejména výšky, rovinnosti,
zborcení, usazení ozdobných lišt. Doporučujeme zkontrolovat funkčnost a usazení pochozí mřížky.
Dále se řiďte pokyny pro montáž uvedenými výše.
Po skončeném zabudování podlahového konvektoru PKOC (zaschnutí betonu):
•
•
•
•
odstraníme krycí desku a rozpěrky
zkontrolujte stav uvnitř vany a šetrně odstraňte zbytky zaschlého betonu, doporučujeme vyluxovat drobné nečistoty a prach, které výrazně zkracují životnost a způsobují vyšší hlučnost
ventilátorů
vložíme registr a připojíme potrubí za pomoci klíčů (viz. obrázek 1), aby se eliminoval kroutící
moment na pájený spoj, při nedodržení tohoto postupu muže dojít k poškození pájených spojů
a tím k následné netěsnosti registru.
zabalený ventilátor zbavte obalu a usaďte jej na fixační body (2 vyčnívající nýty), doporučujeme
začít stranou odvrácenou od motoru, ze spodu ventilátoru je antivibrační podložka se středícími
otvory. Podle hloubek kanálů rozlišujeme pozice ventilátorů (viz. obrázek 2)
3
MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE KONVEKTORU
Obecná část
•
•
•
•
•
•
Projekt elektrické instalace musí provést osoba s patřičnou odbornou způsobilostí a musí být
v souladu s příslušnými normami.
Montáž musí provést osoba znalá s příslušnou odbornou způsobilostí.
Před uvedením do provozu je nutné provést výchozí revizi elektrického zařízení dle normy ČSN
33 15 00 „Revize elektrického zařízení“. Po dobu provozování je uživatel povinen zajistit provádění pravidelných revizí elektrického zařízení ve stanovených lhůtách dle ČSN 33 15 00.
VEŠKERÉ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ VE SMYSLU ČSN EN 50110-1 (34 3100),
MOHOU PROVÁDĚT POUZE PRACOVNÍCI S ODPOVÍDAJÍCÍ ELEKTROTECHNICKOU KVALIFIKACÍ VE SMYSLU VYHLÁŠKY ČÚBP A ČBÚ Č. 50/1978 SB. A SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM V POTŘEBNÉM ROZSAHU.
Konvektory PKOC s ocelovou vanou nejsou určeny k provozu v prostředí se zvýšenou vlhkostí.
Výrobce se zříká zodpovědnosti za jakékoliv vady způsobené montáží těchto těles ve vlhkém
prostředí. Pro prostředí ve kterém se počítá s vyšší vlhkostí (místnost s bazénem, kuchyňská
zařízení, zádveří, ...) je nutné použít nerezové provedením vany.
Konvektory PKIOC ve standardním provedení lze použít i v prostředí, kde při chlazení dochází
ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Nelze je použít v jiným způsobem zvlhčovaných prostorách. Pro
umístění ve vlhkém prostředí je nutné použít celonerezové provedení vany.
Řez správného zabudování konvektoru
Hloubka 7.5, 9 a 11 cm
pro tělesa hloubky
7.5 cm A = 44 mm
pro tělesa hloubky
9 a 11 cm A = 50 mm
Poznámka: tepelná izolace není součástí dodávky
bez rámečku
MOŽNOSTI ZABUDOVÁNÍ KONVEKTORŮ DLE TYPU PODLAHY
a) Montáž zabetonováním
•
Nejčastější varianta montáže - v podlaze je připraven
stavební otvor pro umístění konvektoru nebo je konvektor
přímo zalit betonem. Montážní postup je blíže popsán
v kapitole Montáž konvektoru - stavební část. Vanu
konvektoru je třeba při betonování rozepřít, aby nedošlo
k podélnému prohnutí. Je vhodné též konvektor podél
výměníku na boku vnější strany vany tepelně zaizolovat,
aby nedocházelo k tepelným ztrátám do podlahy.
4
b) Montáž do nízké zdvojené
podlahy
•
V tomto případě je nutné konvektor zafixovat k hrubé
podlaze pomocí kotvících šroubů a pomocí stavěcích šroubů
konvektor horizontálně vyrovnat. S ohledem na volný prostor
pod podlahou okolo konvektoru doporučujeme k potlačení
hlučnosti vanu konvektoru vybavit akusticky absorpčním
materiálem viz Volitelné příslušenství. Tato konstrukce je
vhodná pro zatížení v běžném způsobu užívání.
c) Montáž do vysoké
zdvojené podlahy
•
Jde o individuální řešení pro každý projekt. Montážní
postup je shodný s va-riantou B, pouze místo kotvících
šroubů se použije ocelový nosník, který podpírá konvektor
po celé šířce. S ohledem na volný prostor pod podlahou
okolo konvektoru doporučujeme k potlačení hlučnosti vanu
konvektoru vybavit akusticky absorpčním materiálem viz
Volitelné příslušenství. Technické provedení je dohodnuto
na základě požadavků zákazníka.
POPIS ELEKTROREGULACE KONVEKTORŮ
POPIS ELEKTRICKÉ REGULACE PKOC, PKIOC, PKWOC (dále označené jako fan-coils)
Standardní regulace:
Regulace je určena pro řízení topného nebo chladicího výkonu konvektorů s ofukovacími ventilátory.
Konvektory mají standardní výzbroj:
•
•
•
Sestavu ventilátorů s unikátním diskovým synchronním motorem s permanentními magnety. Ten se
vyznačuje především velmi nízkou spotřebou el. energie - v celém rozsahu otáček příkon motoru
nepřesáhne 7,5 W a má velmi tichý provoz.
Box regulace (MBox1) s připojovací svorkovnicí, usměrňovačem a odrušovacím filtrem.
Teplotní čidlo (spínač) výměníku.
Volitelné příslušenství:
•
•
•
•
Zdroj stejnosměrného napětí dle celkového příkonu řízených fan-coilů. V nabídce jsou 3 velikosti
60 W, 100 W, 150 W. Zdroje jsou dodávány samostatně k zabudování do elektrorozvaděče, nebo
v plastové krabici.
Modul galvanického oddělení řídicích signálů, kterým jsou řízeny otáčky ventilátoru. Modul umožňuje
volbu a optimalizaci jednotlivých stupňů otáček. - viz. obrázek 3, tab. 1 a tab. 2. V případě osazení
různých délek podlahových konvektorů, provádíme tabulkové nastavení vždy u nejdelších PKOC.
Otáčky se potom u kratších PKOC dají optimalizovat (dorovnat), pomocí seřizovacího členu (potenciometr) viz. Obrázek 4.
Termostaty Siemens.
Ventily, termopohon 12 V DC
Výkon se řídí zapínáním / vypínáním ventilu pracovního média, pokud je použit, a zapínáním / vypínáním
ofukovacího ventilátoru, přičemž lze volit tři rychlosti ventilátoru. Při použití termostatu Siemens
RDG100T jsou otáčky řízeny automaticky. Rychlosti ventilátoru ve všech třech rychlostních stupních lze
plynule nastavit. Otáčky ventilátoru jsou dány velikostí napěťového řídícího signálu CNTRL z modulu
galvanického oddělení signálu. Ventilátory mohou být blokovány teplotním spínačem (TS1) se spínací
teplotou cca 35°C. U fan-coilů s dochlazujícím účinkem je třeba použít ještě jeden teplotní spínač (TS2),
5
zapojený paralelně k teplotnímu spínači, pro chladící médium, které zapíná při teplotě pod 13 °C. Regulace využívá pro řízení teploty a otáček termostaty Siemens RAB10, RDF 210/IR nebo RDG 100T.
Kontaktní pole těchto termostatů (TS1) je spojeno se síťovým napětím, proto je třeba použít modul
galvanického oddělení signálů (galvanické oddělení signálu je realizováno pomocí optočlenů). Termostat zapíná stejnosměrný spínaný napájecí zdroj s výstupním napětím cca 13,5 V. Po zapnutí zdroje
se začnou otevírat ventily topného média (pokud jsou použity). Dále termostat prostřednictvím modulu
galvanického oddělení vytváří řídící napěťový signál CNTRL. Řídící napěťový signál je tříhladinový,
přičemž každou rychlostní hladinu lze plynule nastavit. Pro řízení konvektorů lze použít též výstupní
členy nadřazeného řídícího systému BMS (Building Managing System). Jeden reléový výstup BMS řídí
otvírání/zavírání ventilu, druhý spojitý výstup 0-10 V pak řídí otáčky.
Standardní regulace umožňuje použití termopohonu, který zavírá nebo otevírá ventil topného média.
Funkce je nasta-vena tak, že při potřebě topit tj. po zapnutí termostatu, se zapne napájecí zdroj.
Napětím ze zdroje jsou přímo napájeny termopohony ventilu pro řízení vstupu topného média do fancoilu. Pokud není tepelný výkon bez ventilátoru dostačující, lze přepínačem zvolit požadované otáčky
ventilátoru (I. II. III.).
Dále je připravována tzv. komfortní regulace, která je plně řízena řídícím signálem CNTRL (0 až 10 V).
Modul řídící jednotky konvektoru na základě řídícího signálu CNTRL ovládá ventily topného a chladicího
média (lze použít dvouokruhový systém), a přesně řídí otáčky ventilátorů. Pracovní diagram popisuje chování konvektoru v závislosti na velikosti řídícího napěťového signálu. Pracovní diagram lze
po dohodě upravit podle konkrétních požadavků zákazníka. K řídící jednotce regulace však lze připojit
také prakticky libovolný termostat s bezpotenciálovým kontaktem, okenní spínač, externí teplotní čidlo
nebo výstupní napěťový signál z nadřazeného řídícího systému (BMS). Řídící jednotka regulace pak
přednostně pracuje podle signálu z termostatu nebo BMS, případně doplňkově vyhodnocuje údaj externího teplotního čidla a okenního kontaktu. Také pracovní algoritmus řídící jednotky lze po dohodě
upravit podle požadavku zákazníka. Předpokládané uvedení na trh v první polovině roku 2010. Pro
více informací sledujte www.licon.cz.
Montáž je nutné provádět dle platných norem a bezpečnostních předpisů!
Výrobce neodpovídá za závady a škody způsobené neodbornou montáží.
Příklad výpočtu návrhu výkonu zdroje stejnosměrného napětí
U regulace je nutné správně vypočítat elektrický příkon těles Licon PKOC, PKIOC, PKWOC pro
správnou volbu velikosti stejnosměrného zdroje.
Výpočet celkového příkonu těles se provádí tak, že se sečte příkon všech podlahových konvektorů fancoil, které budou ovládány přes jeden termostat. Součet jejich příkonů dá celkovou velikost příkonu.
Dle projektu máme naprojektovány fan-coily těchto typů:
2 ks PKOC 160/9/28 - v tabulce najdeme příkon 7,5 W
2 ks PKOC 280/9/28 - v tabulce najdeme příkon 15 W
(volitelně 4 ks termopohon - 4 x 1,8 W = 7,2 W)
Celkový příkon:
7,5 + 7,5 + 15 + 15 + (7) = 45 W (52) W
Volíme zdroj o velikosti 60 W.
Úbytek napětí
Při instalaci je nutné počítat s úbytkem napětí od zdroje stejnosměrného napětí k fan-coilům, pro
snažší zjištění hodnoty úbytku napětí slouží níže uvedená tabulka:
6
Vzdálenost zdroje
a spotřebiče
Proud (A)
5m
0,5
1
10 m
1,5
2
0,5
1
15 m
1,5
2
0,5
1
20 m
1,5
2
0,5
1
25 m
1,5
2
0,5
1
1,5
2
Úbytky na vedení (V)
Průřez 0,35 mm2
0,240 0,479 0,719 0,959
0,479 0,959 1,438 1,918
0,719 1,438 2,157 2,877
0,959 1,918 2,877 3,835
1,199 2,397 3,596 4,794
Průřez 0,50 mm2
0,168 0,336 0,503 0,671
0,336 0,671 1,007 1,342
0,503 1,007 1,510 2,014
0,671 1,342 2,014 2,685
0,839 1,678 2,517 3,356
Průřez 0,75 mm2
0,112
0,224 0,336 0,477
0,224 0,447 0,671 0,895
0,336 0,671 1,007 1,342
0,447 0,895 1,342 1,790
0,559
Průřez 1 mm2
0,084 0,168 0,252 0,336
0,168 0,336 0,503 0,671
0,252 0,503 0,755 1,007
0,336 0,671 1,007 1,342
0,420 0,839 1,259 1,678
Průřez 1,50 mm2
0,056
0,224 0,336 0,447
0,168 0,336 0,503 0,671
0,224 0,447 0,671 0,895
0,280 0,559 0,839
Průřez 2,00 mm2
0,042 0,084 0,126 0,168
0,084 0,168 0,252 0,336
0,126 0,252 0,378 0,503
0,168 0,336 0,503 0,671
0,210 0,420 0,629 0,839
Průřez 2,50 mm2
0,034 0,067 0,101 0,134
0,067 0,134 0,201 0,268
0,101 0,201 0,302 0,403
0,134 0,268 0,403 0,537
0,168 0,336 0,503 0,671
Průřez 4,00 mm2
0,021 0,042 0,063 0,084
0,042 0,084 0,126 0,168
0,063 0,126 0,189 0,252
0,084 0,168 0,252 0,336
0,105 0,210 0,315 0,420
0,112
0,168 0,224
0,112
1,119
1,678 2,237
1,119
Pro výpočet úbytku je použit standardní vzoreček dU = R*I
dU = úbytek napětí
R = odpor vodiče (přičemž je třeba brát v úvahu,
že vodič má dvojnásobnou délku než je vzdálenost mezi zdrojem a spotřebičem)
I = proud protékající vodičem
Odpor vodiče je dán vzorečkem R = ρ*L/S
ρ
L
S
= měrný odpor mědi 0,01678 [Ohm*mm2/m]
= délka vodiče [m]
(přičemž L=2*d kde „d“ je vzdálenost zdroje a spotřebiče)
= průřez vodiče [mm2]
PRVKY PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÉHO (CHLADICÍHO) MÉDIA
TERMOPOHON
-
napájecí napětí: 12 V DC/150 m A / 1,8 W
bez proudu ZAVŘENO
elektrické krytí: IP 54
připojovací kabel 2 x 0,75 mm2, délka 1 m
zavírací otevírací doba < 3 min.
obj. kód:
02300
obrázek 3
Seřizovací prvek
ventilátoru.
Tovární nastavení
je MAX.
7
obrázek 4
CONVECTOR ASSEMBLY CONSTRUCTION PART
ENG
To provide proper convector functioning, several general rules must be followed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The exchanger of a properly installed element is placed further away from a window.
To connect the exchanger with the distribution pipelines, stainless coated hoses delivered in a standard delivery must be used (unless recommended otherwise) in practice they allow easier access
under the heating register without its disassembly from the heating system, e.g. for cleaning.
We recommend connecting the heating system with a closing screw union and a thermostatic valve.
The input of the heat-carrying medium into the heating register is always recommended to lead into
the pipe further away from the fan.
For the 42 cm width, OR-J3 heating register is used, where the heat-carrying medium passes through two pipes there and one pipe back.
The PKWOC exchanger consists of four pipes; one circuit serves for connecting the heating circuit,
and the other for connecting the cooling circuit. The choice of a heating circuit regarding the distance
from the fan is unimportant - both exchanger parts are fan-cooled equally.
A properly installed convector lies horizontally, and the upper rims of the convector tank are not
fallen or bent, securing both proper function of the walking grid and the possibility of exchanger de-aerating.
The decorative moulding of a properly installed convector is at the floor level, with +2 mm tolerance.
To avoid contamination inside the convector, it is recommended to keep the cover panel on during
construction work.
The standard panel delivered is not designed for walking; a panel with increased capacity can be
ordered.
The set of fans is attached to the convector tank with magnets. This system allows taking the fans
away from the convector during assembly, thus preventing their damage, soiling, etc.
A floor convector must be embedded in solid concrete. Levelling screws serve only for horizontal
levelling of the convector tank.
Before embedding in concrete, a convector must be attached to the floor with anchor screws, preventing the convector from moving vertically during the concrete work. When pouring the concrete,
the convector may also be vertically loaded.
During the concrete work, the convector needs to be braced to prevent tank deformation.
We recommend you implement both fixation and noise insulation by either pouring thin concrete or
using suitable foam to fill the area both along the side and under the bottom of the convector. Optimal noise insulation is achieved by direct embedding of the convector into concrete.
Installing a convector with a fan into open space may result in increased noise. We therefore recommend you order a tank with acoustically absorbent material.
Assembly into double floors is described below.
All convectors with stainless tanks, and all PKIOC and PKWOC types, have either a condensate or a
water drain built in as standard. During assembly, do not forget to connect the tube on the bottom of
the convector with a with secured drain pipe for either waste water or condensate. We recommend
equipping the drain with a siphon to prevent odour.
Before Mounting the PKOC Floor Convector:
•
•
•
•
After unpacking, remove the cover panel and keep if for subsequent covering after the removal
of the internal components of the floor convector;
Cut off the red fixation bands to release both the heating register and the packed fan;
Remove the regulator box (attached to the tank bottom with a Velcro), take out both the heating
register and the fan with a connected input regulator cable; store everything without damage,
for the period required for handling, fitting, and building in the floor convector tank and concrete
pouring;
Red fixation band holes may be sealed with attached plugs inside the convector tank (While
preventing the concrete from leaking into the convector);
8
•
•
Use the spacer placed in the middle of the tank in the walking grid space to prevent convector
tank deformation during concrete pouring (based on convector length, several spacers may be
used; spacers are not part of the convector);
Return the cover panel back to its original position on the floor convector.
Convector Assembly
In case a mounting channel was left in the floor, or when restoring an older floor, the following is
valid: Channel height = convector height + 10 to 15 mm; channel width = convector width + 20 mm.
If assembly precedes the floor concrete work, it is necessary to level the rough floor with the future
clean floor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fit the convector in place and measure positions for anchor fastening;
After fastening the anchors to the floor, fit the convector at the right height and fasten the anchor
to the convector tank;
Bring both the pipeline and wiring into the tank;
Check proper placement, especially the height, level, and distortion. Placing the grid may help
with necking.
Install both fixation and noise insulation by either pouring thin concrete or using suitable foam to
fill the area both along the side and under the bottom of the convector.
Optimal noise insulation is achieved by directly embedding the convector into concrete.
Installing a convector with a fan into open space may result in increased noise.
Lay the flooring (tile, carpet).
Assembly of a convector with a standard U frame (see fig.-sectional View of Proper Convector
pge. 11): Finish the space between the frame (I U section) fig. 1 and the flooring.
Assembly of a convector with an F frame (see fig.-sectional View of Proper Convector pge. 11).
Place the frame only after completing all assembly work to avoid its damage.
When mounting the convector into a wooden floor, we recommend filling the room between the
convector and the floor with cork dilatation tape.
Lay the cover grid.
Convector Assembly into Wet Environment
This concerns all convectors with a stainless tank and all PKIOC and PKWOC types, which have
a built-in condensate or water outlet as standard. Follow the method described above. During assembly, do not forget to connect the tube on the bottom of the convector with a secured drain pipe
for either waste water or condensate. We recommend equipping the drain with a siphon to prevent
odour. After element connection and setting, it is important to check proper placement of the height,
level, and distortion, and the fitting of the mouldings. It is recommended to check the walking grid
functioning and placement. Further follow the assembly steps given above.
After the PKOC Floor Convector Fitting is Completed (the concrete is dry):
•
•
•
•
Remove the cover panel and spacers;
Check the tank interior and carefully remove the remains of dry concrete; we recommend you
vacuum small pieces of dirt and dust that shorten the fan life significantly and cause increased
noise production;
Insert the register and connect the pipes using wrenches (see fig.1) to eliminate the torque on
the soldered seam. Failure to follow this instruction disobeying this method may result in the
damaging of other soldered seams leading to consequent register leakage.
Remove the packaging from the fan. Place the fan onto fixation points (2 protruding rivets). It is
recommended to start with the side facing away from the motor; there is an anti-vibration pad
with centre holes underneath the fan. Fan positions are distinguished based on channel depth
(see fig. 2).
9
CONVECTOR WIRING ASSEMBLY
General part
•
•
•
•
•
•
The electrical wiring assembly must be carried out by a person with relevant professional qualifications; those qualifications must be in accordance with relevant regulations.
Assembly must be carried out by an experienced person with proper professional qualifications.
Before launching, the electrical equipment must undergo initial inspection in accordance ČSN 33
15 00 with standard “Electric Device Inspection”. During the time of operation, the user is obliged
to ensure regular wiring inspections in accordance with ČSN 33 15 00 within set dates.
ALL WIRING WORK IN ACCORDANCE WITH EN 50110-01 (34 3100), MAY ONLY BE CARRIED OUT BY WORKERS WITH RELEVANT ELECTRO- TECHNICAL QUALIFICATIONS IN ACCORDANCE WITH ČÚBP AND ČBÚ REGULATION NO. 50/1978 SB. AND AFTER BECOMING
ADEQUATELY FAMILIAR WITH THE EQUIPMENT.
PKOC convectors with a steel tank are not intended for operation in an environment with increased humidity. The manufacturer is not responsible for any defects caused by mounting these
elements in a damp environment. For environments with a higher degree of humidity (a room
with a swimming pool; kitchen facilities; vestibules; etc.); it is necessary to use stainless tanks.
Standard version of PKIOC convectors can be used even in environments where air humidity
condensates during cooling. These cannot be used in otherwise dampened areas. For placement in a wet environment, a whole-stainless tank version must be used.
Sectional View of Proper Convector Installation
Depth 7.5; 9; and 11 cm
Jointing material
(Silicon)
U frame
Walking grid
F frame
Clean floor
Concrete filing
Heat insulation
Rough floor
Anchor
Holding screw
Exchanger
Fan
For elements of 7.5 cm
depth A = 44 mm
For elements of 9 and
11 cm depth A = 50 mm
Heat insulation is not part of the delivery.
Without the frame
POSSIBILITIES OF CONVECTOR INSTALLATION BASED ON FLOOR TYPE
a) Embedding into concrete
•
The most frequent version of installation - either a
construction hole for placing the convector is prepared in
the floor or the convector is embedded in concrete directly.
Assembly steps are further described in the Convector
Assembly - construction part chapter. During the concrete
work, the convector tank needs to be braced to prevent
longitudinal deformation. It is also convenient to insulate
the convector along the exchanger, on the outer side of the
tank, to prevent heat loss into the floor.
10
b) Installation into a low
double floor
•
In this case, the convector must be attached to the rough
floor using the anchor screws, and horizontally levelled
with holding screws. Due to the open space under the floor
around the convector, to suppress the noise, we recommend
equipping the convector tank with acoustically absorbent
material, see Optional Accessories. Such construction is
convenient for common use load.
c) Installation into a high
double floor
•
This is an individual solution for each project. The assembly
method is identical with version B; only, instead of anchor
screws, a steel bearer is used, supporting the entire
convector width. Due to the open space under the floor
around the convector, to suppress the noise, we recommend
equipping the convector tank with acoustically absorbent
material, see Optional Accessories. The technical version is
agreed upon based on the customer‘s requirements.
DESCRIPTION OF CONVECTOR ELECTRO-REGULATION
DESCRIPTION OF ELECTRIC REGULATION OF PKOC, PKIOC, PKWOC (hereafter referred to
as fan-coils)
Standard regulation:
Regulation is intended for controlling either the heating or cooling convector performance with blower
fans. Convectors usually have the following equipment:
•
•
•
A set of fans with a unique disc synchronous motor with permanent magnets. It is especially low in
its consumption of electric energy - within the entire revolution range, motor input does not exceed
7.5 W; its operation is very quiet.
Regulation box (MBox1) with a connecting terminal board, rectifier, and a noise filter.
Temperature sensor (switch) of the exchanger.
Optional Accessories:
•
•
•
•
A DC voltage source based on the total input of controlled fan-coils. There are 3 sizes available: 60 W,
100 W, and 150 W. Sources are delivered either separately, for fitting into an electro-distributor or in
a plastic box.
A module of galvanically separated control signals that controls the fan revolutions. The module allows
both selection and optimization of individual revolution degrees. See Fig. 3, table 1 and table 2. If different floor convector lengths are used, the revolutions may be optimized. Such optimization is always
implemented on the shorter floor convector fans. For adjusting point see fig. 4.
Siemens thermostats.
Valves, 12 V DC thermo-drive.
The performance is controlled by switching the working medium valve (if used) on/off; and by switching
the blower fan on/off; three versions of fan speed are available. When using the RDG100T Siemens
thermostat, revolutions are controlled automatically. In all free speed degrees, fan speed may be set
continuously. Fan revolutions are set by the size of CNTRL, the voltage control signal, from the module
of galvanic signal separation. Fans may be blocked by a temperature switch (TS1), set to approx. 35°C
11
switching temperature. For cooling fan-coils, another temperature switch (TS2) that switches at temperatures under 13 °C, needs to be used for the cooling medium, connected parallel to the temperature
switch. For temperature and revolution control, the regulation uses Siemens RAB10, RDF 210/IR or
RDG 100T thermostats. The contact field of such thermostats (TS1) is connected to network voltage;
the galvanic signal separation module thus needs to be used (galvanic separation of signals is implemented with opto-elements). The thermostat turns on a direct current power source, the output voltage
of which is approx. 13.5 V. After turning the source on, the heating medium valves (if used) begin to
open. In addition, using the galvanic separation module, the thermostat creates the CNTRL control voltage signal. The control voltage signal has three levels; each speed level may be set continuously. For
convector control, the output elements of the BMS (Building Managing System) superior control system
may also be used. One BMS relay output controls closing/opening of the valve; the continuous 0 - 10 V
output controls the revolutions.
Standard regulation allows using thermo-drive, which closes and opens the heating medium valve. The
function is set so that if it is necessary to heat, i.e. after turning the thermostat on, the power source
is turned on. Source voltage powers directly the thermo-drives of the valve for controlling the input of
heating medium into the fan-coil. If the heating performance without a fan is not sufficient, a switch may
be used to select required fan revolutions (I. II. III.).
In addition, a so-called comfort regulation, fully controlled by the CNTRL (0 to 10 V) control signal is
being prepared. Based on the CNTRL control signal, the module of convector control unit controls both
heating and cooling medium valves (a two-circuit system may be used), and accurately controls the fan
revolutions. The working diagram describes convector behaviour in relation to the size of the control
ling voltage signal. Based on an agreement, the working diagram may be adjusted according to specific customer requirements. The regulation control unit may also have a thermostat with potential-free
contact; window switch; external temperature sensor; or an output voltage signal from the superior BMS
control system connected to it. The regulation control unit then gives priority to the signal from either the
thermostat or BMS; it may also assess data from the external temperature sensor and window contact.
The work algorithm of the control unit may also be adjusted based on customer‘s requirements. It is expected to be introduced on the market in the first half of 2010. For more information, check www.licon.cz.
The assembly must be implemented based on valid regulations and safety instructions!
The producer bears no responsibility for damages caused by unqualified assembly.
See previous editing for a DC voltage source
With regulation, electric input of Licon PKOC, PKIOC, and PKWOC elements must be calculated
properly to select proper size of a DC source.
The calculation of total element input is done by totalling the input of all fan-coil floor convectors that will
be controlled by one thermostat. The total sum of their inputs equals the total input size.
Based on the project, we designed the following fan-coil types:
2 pieces of PKOC 160/9/28 - in the table, we find 7.5 W input
2 pieces of PKOC 280/9/28 - in the table, we find 15 W input
(optionally 4 pieces of thermo-drive - 4 x 1.8 W = 7.2 W)
Total input:
7.5 + 7.5 + 15 + 15 + (7) = 45 W (52) W
We select a 60 W source.
Voltage Drop
During assembly, it is necessary to take the voltage drop from a DC voltage source to the fan-coils into
consideration; the following table helps to more easily locate the voltage drop value:
12
Distance between the
source and device
Current (A)
5m
0,5
1
10 m
1,5
2
0,5
1
15 m
1,5
2
0,5
1
20 m
1,5
2
0,5
1
25 m
1,5
2
0,5
1
1,5
2
Wiring drops (V)
Diameter 0,35 mm2
0,240 0,479 0,719 0,959
0,479 0,959 1,438 1,918
0,719 1,438 2,157 2,877
0,959 1,918 2,877 3,835
Diameter 0,50 mm2
0,168 0,336 0,503 0,671
0,336 0,671 1,007 1,342
0,503 1,007 1,510 2,014
0,671 1,342 2,014 2,685
0,839 1,678 2,517 3,356
Diameter 0,75 mm2
0,112
0,224 0,336 0,477
0,224 0,447 0,671 0,895
0,336 0,671 1,007 1,342
0,447 0,895 1,342 1,790
0,559
Diameter 1 mm2
0,084 0,168 0,252 0,336
0,168 0,336 0,503 0,671
0,252 0,503 0,755 1,007
0,336 0,671 1,007 1,342
0,420 0,839 1,259 1,678
Diameter 1,50 mm2
0,056
Diameter 2,00 mm2
0,042 0,084 0,126 0,168
Diameter 2,50 mm2
0,034 0,067 0,101 0,134
0,067 0,134 0,201 0,268
0,101 0,201 0,302 0,403
0,134 0,268 0,403 0,537
0,168 0,336 0,503 0,671
Diameter 4,00 mm2
0,021 0,042 0,063 0,084
0,042 0,084 0,126 0,168
0,063 0,126 0,189 0,252
0,084 0,168 0,252 0,336
0,105 0,210 0,315 0,420
0,112
0,168 0,224
0,112
1,199 2,397 3,596 4,794
1,119
1,678 2,237
0,224 0,336 0,447
0,168 0,336 0,503 0,671
0,224 0,447 0,671 0,895
0,280 0,559 0,839
0,084 0,168 0,252 0,336
0,126 0,252 0,378 0,503
0,168 0,336 0,503 0,671
0,210 0,420 0,629 0,839
To calculate the drop, standard formula dU = R*I is used
dU = Voltage drop
R = conductor resistance (it must be taken into consideration that the length of the conductor
is double the distance between the source and the device)
I = current running through the conductor
Conductor resistance is given by the R = ρ*L/S formula
ρ
L
S
= brass specific resistance 0.01678 [Ohm*mm2/m]
= conductor length [m]
(where L=2*d , where “d” is the distance between the source and the device)
= conductor diameter [mm2]
FEATURES FOR CONTROLLING THE HEATING (COOLING) MEDIUM
THERMO-DRIVE
-
power voltage: 12 V DC/150 m A / 1.8 W
without current CLOSED
electric cover: IP 54
connection cable 2 x 0.75 mm2, length 1 m
closing / opening time < 3 minutes
Order code:
02300
Figure 3
Adjustment Fan
Feature
Factory default is
MAX.
1st degree
2nd degree
3rd degree
13
Figure 4
1,119
МОНТАЖ КОНВЕКТОРА, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
RU
Для правильной функции конвектора необходимо выполнить несколько общих принципов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Теплообменник правильно установленного конвектора должен быть расположен подальше от
окна.
Для соединения теплообменника и распределительного трубопровода необходимо использовать
стандартно поставляемые нержавеющие шланги с нержавеющей оболочкой (если не
рекомендуется иное), которые всегда входят в комплект поставки.
В практике они улучшают доступ под отопительный регистр без необходимости его демонтажа с
системы отопления , например при очистке.
Рекомендуем подключить систему отопления, применив запорный кран и терморе-гулирующий
вентиль.
Подачу теплоносителя в отопительный регистр рекомендуем всегда обеспечить трубкой,
находящейся подальше от вентилятора.
У ширины 42 см применен отопительный регистр OR-J3, где теплоноситель проходит в ре-гистр
двумя трубками, а обратно одной.
Теплообменник «PKWOC» четырехтрубный, один контур служит для подключения к ото-пительному контуру, а второй - для подключения к охлаждающему контуру. Выбор отопительного
контура в отношении расстояния от вентилятора не имеет значения - обе части теплообменника
обдуваются одинаково.
Правильно установленный конвектор располагается горизонтально, верхние края ванны
конвектора не должны быть искривлены или изогнуты для обеспечения правильной функции
ходовой решетки и возможности отвода воздуха.
У правильно установленного конвектора декоративная планка находится на уровне напольного
покрытия с допуском +2 мм.
Для предупреждения загрязнения внутреннего пространства конвектора, рекомендуем на время
всего периода строительных работ оставить закрывающую плиту.
Стандартно поставляемая плита не предназначена для хождения, можно заказать плиту с
повышенной несущей способностью.
Комплект вентиляторов прикреплен к ванне с помощью магнитов. Эта система позволяет
вынуть вентиляторы из конвектора во время монтажа так, чтобы не произошло их повреждение,
загрязнение и т.п.
Внутрипольный конвектор должен быть прочно забетонирован. Регулировочные винты служат
только для горизонтального выравнивания ванны конвектора.
Перед бетонированием, конвектор должен быть зафиксирован к полу с помощью анкерных
болтов, которые предотвращают вертикальное смещение конвектора при последующей заливке
бетоном. При заливке бетоном, конвектор можно также вертикально придавить.
При бетонировании конвектор следует обеспечить распорками во избежание искри-вления
ванны.
Рекомендуем выполнить фиксацию и звукоизоляцию путем заливания жидкого бетона или
соответствующего пеноматериала вдоль боковых стенок и под дном конвектора. Оптимальная
звукоизоляция достигается прямым заливанием конвектора в бетон.
При установке конвектора с вентилятором в свободное пространство, возможно повышение
уровня шума, в связи с этим рекомендуем заказать ванну с шумо-поглощающим мате-риалом.
Монтаж в сдвоенный пол описан далее.
Все конвекторы с нержавеющей ванной и все типы «PKIOC» и «PKWOC», имеют стандартно
встроенный отток конденсата или воды. При монтаже не забудьте подключить трубку на дне
конвектора к трубопроводу с обеспечением оттока отработавшей воды или конденсата. Отток
рекомендуем оборудовать противозапаховым сифоном.
Перед непосредственным установкой внутрипольного конвектора «PKOC»:
•
•
•
после распаковки снять закрывающую плиту и сохранить для обратной установки после вынимания
внутренних деталей внутрипольного конвектора.
устранением красных фиксирующих лент, освободить отопительный регистр и упакованный
вентилятор.
оторвать бокс регулировки (прикреплен липучкой на дне ванны), вынуть отопительный регистр и
упакованный вентилятор с подключенным вводным кабелем регулировки, все складировать без
повреждения в течении срока необходимого для манипуляции, установки, встраивания ванны
внутрипольного конвектора и заливки бетоном.
14
•
•
•
отверстия после красных фиксирующих лент можно закрыть прилагаемыми заглушками изнутри
конвекторной ванны (предотвращение протечки бетона во внутрь конвектора)
распоркой, расположенной в середине ванны, зафиксировать прогиб ванны конвектора в
пространстве ходовой решетки во время заливания бетоном (в зависимости от длины конвектора,
применить несколько распорок, распорки не являются составной частью конвектора)
обратная установка закрывающей плиты на первоначальное место встраиваемого в пол
конвектора
Монтаж конвектора
При установке с использованием, оставленного в полу, монтажного паза или реконструкции в старом
полу: глубина паза = высота конвектора + 10 - 15 мм, ширина паза = шина конвектора + 20 мм. При
монтаже перед бетонированием пола, необходимо откорректировать высоту чернового пола с учётом
будущего чистового пола.
• Установить конвектор на месте и замерить позиции для фиксации анкеров.
• После прикрепления анкеров к полу, установить конвектор в вертикальной плоскости
и прикрепить анкер с ванной конвектора.
• Провести в ванную конвектора подводящий трубопровод и электропроводку.
• Проверить правильность установки, прежде всего - высоту, положение относительно плоскости
пола, отсутствие искривления. Для контроля можно положить ходовую решетку.
• Выполнить фиксацию и звукоизоляцию путем заливания жидкого бетона или соответствующего
пеноматериала вдоль боковых стенок и под дном конвектора.
• Оптимальная звукоизоляция достигается прямым заливанием конвектора в бетон.
• При установке конвектора с вентилятором в свободное просттанство, возможно повышение
уровня шума.
• Положить напольное покрытие (плитку, ковер).
• Монтаж конвектора со стандартной U-образной рамкой (см. рисунок): силиконом зачистить
пространство между рамкой (профиль l U-Разрез-правильной установки конвектора стр. 18)
рис.1 и напольным покрытием.
• Монтаж конвектора с F-образной рамкой (см.рисунок-правильной установки конвектора стр. 18)
установите только после окончания всех монтажных работ во избежание повреждения.
• При монтаже конвектора в деревянный пол, рекомендуем заполнить пространство между
конвектором и полом пробковой компенсационной лентой.
• Положить защитную решётку
Монтаж конвектора для влажной среды
Речь идет обо всех конвекторах с нержавеющей ванной и все типы «PKIOC» и «PKWOC», которые
имеют стандартно встроенный отток конденсата или воды. Действуйте в соответствии с приведенным
выше порядком. При монтаже не забудьте подключить трубку на дне конвектора к трубопроводу
с обеспеченным оттоком отработавшей воды или конденсата. Сток рекомендуем оборудовать
противозапаховым сифоном. После соединения и сборки отопительных приборов, необходимо
выполнить тщательную проверку правильности установки, прежде всего высоты, положения
относительно плоскости пола, отсутствия искривления, установки декоративных планок. Рекомендуем
проверить функционирование и положение ходовой решётки. Далее руководствуйтесь инструкциями
по монтажу, которые указаны выше.
После завершения установки внутрипольного конвектора «PKOC» (высыхания бетона):
•
•
•
•
устраните закрывающую плиту и распорки
проверьте состояние внутри ванны и осторожно устраните остатки высохшего бетона,
рекомендуем пылесосом устранить мелкие нечистоты и пыль, которые значительно сокращают
срок службы и вызывают увеличение шума создаваемого вентиляторами.
вставим регистр и подключим трубопровод при помощи ключа (см. рисунок 1), чтобы
элиминировать крутящий момент, воздействующий на паяное соединение, при несоблюдении
этого правила может произойти повреждение паяных соединений с последующим нарушением
герметичности регистра.
из упакованного вентилятора устраните упаковку и установите его на крепежные точки
(2 выступающие штоки), рекомендуем начать со стороны противоположной двигателю,
внизу вентилятора имеется антивибрационная подушка с центрирующими отверстиями. В
зависимости от глубины каналов, различаем позиции вентиляторов (см. рисунок 2)
15
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КОНВЕКТОРА
Общая часть
•
•
•
•
•
•
Проект отвечающей надлежащим нормам электрической проводки должно выполнить лицо с
соответствующей квалификацией.
Монтаж должно выполнить лицо с соответствующей квалификацией.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести исходную ревизию электрооборудования,
в соответствии с нормой ČSN 33 15 00 „Ревизия электрического оборудования“. В тече-ние эксплуатации пользователь обязан обеспечить проведение регулярных ревизий
электрооборудования в установленные сроки, согласно ČSN 33 15 00.
ВСЕ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ, СОГЛАСНО ČSN EN 50110-1 (34 3100), МОГУТ
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО РАБОТНИКИ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
КВАЛИФИКАЦИЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕНОЙ НОРМОЙ ČÚBP И ČBÚ № 50/1978 Сборника, И
ОЗНАКОМЛЕННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ В НЕОБХОДИМОМ ОБЪЕМЕ.
Конвекторы «PKOC» со стальной ванной не предназначены для эксплуатации в среде
с повышенной влажностью. Производитель снимает с себя ответственность за любые
неисправности, вызванные монтажом этих отопительных приборов во влажной среде. Для
среды, в которой предполагается повышенная влажность (помещение с бассейном, кухни,
прихожие…) необходимо использовать ванны из нержавеющей стали.
Конвекторы «PKIOC» в стандартном исполнении можно использовать и в среде, где при
охлаждении происходит конденсация воздушной влаги. Их нельзя использовать в помещениях,
увлажняемых иным способом. Для размещения во влажной среде необходимо использовать
ванны, полностью изготовленные из нержавеющей стали.
Разрез правильной установки конвектора
Шпаклевочный
материал
(Силикон)
Ходовая
решетка
«U» рамка
Глубина 7.5, 9 и 11 см
«F» рамка
Чистовой пол
Бетонное
заполнение
Термоизоляция
Черновой пол
Анкер
Регулировочный винт
Теплообменник
Вентилятор
Теплоизоляция не входит в комплект поставки.
для приборов глубиной
7.5 см А = 44 мм
для приборов глубиной
9 и 11 см А = 50 мм
без рамки
ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ КОНВЕКТОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОЛА
a) Монтаж бетонированием
•
Чаще всего применяемый вариант монтажа - в полу
подготовлено строительное отверстие для установки
конвектора или конвектор прямо залит бетоном. Порядок
монтажа более подробно описан в разделе Монтаж
конвектора - строительная часть. Ванну конвектора при
бетонировании необходимо обеспечить распорками, чтобы
не произошел продольный прогиб. Также рекомендуется
конвектор вдоль теплообменника, с боковой внешней
стороны ванны, термически заизолировать, чтобы не
происходила потеря тепла в полу.
16
b) Монтаж в низкий
двойной пол
•
В этом случае конвектор необходимо зафиксировать
в грубом полу при помощи анкерных болтов и при
помощи регулировочных винтов конвектор горизонтально
выпрямить. В зависимости от свободного пространства
под полом около конвектора, рекомендуем для подавления
шума оборудовать ванну конвектора шумопоглощающим
материалом, смотрим Выбираемая комплектация. Эта
конструкция приспособлена для нагрузки при обычном
способе применения.
c) Монтаж в высокий
двойной пол
•
Речь идет об индивидуальном решении для каждого
проекта. Порядок установки подобен варианту Б, только
вместо анкерных болтов применяется стальная несущая
конструкция, которая поддерживает конвектор по всей
ширине. В зависимости от свободного пространства под
полом около конвектора, рекомендуем для подавления
шума оборудовать ванну конвектора шумопоглощающим
материалом, смотрим Выбираемую комплектацию. Техническое решение согласовано на основании требований
заказчика.
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКИ КОНВЕКТОРОВ
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ PKOC, PKIOC, PKWOC (далее обозначено
как «fan-coils»)
Стандартная регулировка:
Регулировка предназначена для управления отопительной или охлаждающей мощностью
конвекторов с обдувающими вентиляторами. Конвекторы имеют стандартное оборудование:
•
•
•
Комплект вентиляторов с уникальным дисковым синхронным двигателем с постоянными магнитами. Двигатель, в первую очередь, выделяется весьма низком потреблением электрической
энергии - во всем диапазоне оборотов потребляемая мощность двигателя не превышает
7,5 Вт и вентиляторы имеют очень тихий ход.
Бокс регулировки (MBox1) с присоединительной клеммной коробкой, выпрямителем и помехоподавляющим фильтром.
Термодатчик (включатель) теплообменника.
Выбираемая комплектация:
•
•
•
•
Источник напряжения постоянного тока в зависимости от потребляемой мощности «fancoil». В предложении имеются 3 источника - 60 Вт, 100 Вт, 150 Вт. Источники поставляются
самостоятельно, в исполнении для установки в электрораспределитель, или в исполнении
в пластиковой коробке.
Модуль гальванической развязки управляющих сигналов, которым управляются обороты
вентиляторов. Модуль позволяет выбирать и оптимизировать отдельные скорости оборотов. см. рисунок 3, таб. 1 и таб. 2. В случае установки внутрипольных конвекторов разной длины,
настройку скорости вращения необходимо делать для самых длинных ПКОЦ по ТАБЛИЦЕ.
Скорость вращения у коротких ПКОЦ потом можно оптимизировать (доровнять) с помощью
регулирующиго компонента (потенциометр) см. рисунок 4.
Термостаты Siemens.
Вентили, термопривод 12 В пост. тока.
Мощность управляется включением/выключением вентиля теплоносителя, если такой применен,
и включением/выключением вентилятора обдува, при этом можно выбирать три скорости вентилятора.
При применении термостата «Siemens RDG100T», обороты управляются автоматически. Скорость
вентилятора можно плавно настроить на всех трех скоростях вращения. Обороты вентилятора даны
17
величиной напряжения управляющего сигнала «CNTRL», поступающего из модуля гальванической
развязки сигнала. Вентиляторы могут блокироваться термовключателем (TS1), с температурой включения
примерно 35°C. У «fan-coil» с действием доохлаждения необходимо применить еще один, параллельно
подключенный к термовключателю термовключатель (TS2), для охлаждающего носителя, который
включается при температуре ниже 13 °C. Регулирование использует для управления температурой и
оборотами термостаты Siemens RAB10, RDF 210/IR или RDG 100T. Контактное поле этих термостатов
(TS1) связанно с сетевым напряжением, поэтому необходимо применить модуль гальванической развязки
сигналов (гальваническая развязка сигналов реализована применением оптоэлементов). Термостат
включает включаемый источник питания постоянного тока, с напряжением на выходе примерно 13,5
В. После включения источника начнут открываться вентили теплоносителя (если применяются). Далее
термостат посредством модуля гальванической развязки создает управляющий сигнал напряжения
«CNTRL». Управляющий сигнал напряжения трехуровневый, причем каждый скоростной уровень
можно плавно настроить. Для управления конвекторами можно также применить выходные элементы
системы управления высшего уровня BMS (Building Managing System). Один релейный выход BMS
управляет открытием/закрытием вентилей, второй непрерывный выход 0-10 В управляет оборотами.
Стандартная регулировка позволяет применять термопривод, который закрывает или открывает
вентиль теплоносителя. Функция настроена так, что при необходимости обогревать, т.е. после
включения термостата, включится источник питания. Напряжением из источника напрямую питаются
термоприводы вентилей управления поступления теплоносителя в «fan-coil». Если тепловая мощность
без вентиляторов недостаточна, можно переключателем выбрать требуемые обороты вентилятора
(I. II. III.). Далее ведется подготовка так называемой комфортной регулировки ка, которая полностью
управляется управляющим сигналом CNTRL (от 0 до 10 В). Модуль блока управления конвектором,
на основании управляющего сигнала CNTRL, управляет вентилями тепло или хладо носителя (можно
применить двухконтурную систему), и точно управляет обороты вентиляторов. Рабочая диаграмма
описывает поведение конвектора в зависимости от величины управляющего сигнала напряжения.
Рабочую диаграмму можно, по договоренности, изменить согласно конкретных требований заказчика.
К блоку управления регулировкой можно также подключить практически любой термостат с блокконтактом, оконный включатель, внешний термодатчик или выходной сигнал напряжения из системы
управления высшего уровня (BMS). Блок управления регулировкой потом приоритетно работает
согласно сигнала, поступающего из термостата или BMS, эвентуально дополнительно обрабатывает
параметр внешнего термодатчика и оконного контакта. Также рабочий алгоритм блока управления
можно по договоренности изменить согласно требования заказчика. Предполагаемый срок внедрение
на рынок - первая половина 2010 года. Для более подробной информации следите за www.licon.cz.
Монтаж необходимо выполнять, руководствуясь действующими нормами и инструкциями
по технике безопасности! Производитель не несет ответственность за неисправности
и ущербы вызванные неквалифицированным монтажом.
Пример расчета мощности источника постоянного тока
У регулировки необходимо правильно рассчитать электропотребление приборов Licon PKOC,
PKIOC, PKWOC для правильного выбора размера источника постоянного тока.
Расчет общей потребляемой мощности приборов производится так, что сложится потребляемая
мощность всех внутрипольных конвекторов «fan-coil», которые будут управляться через один
термостат. Сумма их потребляемых мощностей даст величину потребляемой мощности
Согласно проекта имеем спроектированные «fan-coil» этих типов:
2 шт. «PKOC 160/9/28» - в таблице найдем потребляемую мощность 7,5 Вт
2 шт. «PKOC 280/9/28» - в таблице найдем потребляемую мощность 15 Вт
(выбираемо 4 шт термоприводов - 4 x 1,8 Вт = 7,2 Вт)
Общая потребляемая мощность:
7,5 + 7,5 + 15 + 15 + (7) = 45 Вт (52) Вт.
Выбираем источник мощностью 60 Вт.
Потери напряжения
При установке необходимо учитывать потерю напряжения от источника постоянного тока к
«fan-coil», для облегченного определения значения потери напряжения служит указанная ниже
таблица:
18
Расстояние между
источником
и потребителем
Ток (A)
5м
0,5
1
10 м
1,5
2
0,5
1
15 м
1,5
2
0,5
1
20 м
1,5
2
0,5
1
25 м
1,5
2
0,5
1
1,5
2
Потери в проводке (В)
Сечение 0,35 мм2
0,240 0,479 0,719 0,959
0,479 0,959 1,438 1,918
0,719 1,438 2,157 2,877
0,959 1,918 2,877 3,835
1,199 2,397 3,596 4,794
Сечение 0,50 мм2
0,168 0,336 0,503 0,671
0,336 0,671 1,007 1,342
0,503 1,007 1,510 2,014
0,671 1,342 2,014 2,685
0,839 1,678 2,517 3,356
Сечение 0,75 мм2
0,112
0,224 0,336 0,477
0,224 0,447 0,671 0,895
0,336 0,671 1,007 1,342
0,447 0,895 1,342 1,790
0,559
Сечение 1 мм2
0,084 0,168 0,252 0,336
0,168 0,336 0,503 0,671
0,252 0,503 0,755 1,007
0,336 0,671 1,007 1,342
0,420 0,839 1,259 1,678
Сечение 1,50 мм2
0,056
0,224 0,336 0,447
0,168 0,336 0,503 0,671
0,224 0,447 0,671 0,895
0,280 0,559 0,839
Сечение 2,00 мм2
0,042 0,084 0,126 0,168
0,084 0,168 0,252 0,336
0,126 0,252 0,378 0,503
0,168 0,336 0,503 0,671
0,210 0,420 0,629 0,839
Сечение 2,50 мм2
0,034 0,067 0,101 0,134
0,067 0,134 0,201 0,268
0,101 0,201 0,302 0,403
0,134 0,268 0,403 0,537
0,168 0,336 0,503 0,671
Сечение 4,00 мм2
0,021 0,042 0,063 0,084
0,042 0,084 0,126 0,168
0,063 0,126 0,189 0,252
0,084 0,168 0,252 0,336
0,105 0,210 0,315 0,420
0,112
0,168 0,224
0,112
1,119
1,678 2,237
1,119
Для расчета потери применяется стандартная формула dU = R*I
dU = потеря напряжения
R = сопротивление провода (при этом необходимо учитывать, что провод имеет двойную
длину, по сравнению с расстоянием между источником и потребителем)
I = ток, протекающий проводом
Сопротивление провода дано формулой R = ρ*L/S
ρ = удельное сопротивление меди 0,01678 [Ом*мм2/м2]
L = длина провода [м]
( при этом L=2*d, где „d“ расстояние между источником и потребителем)
S = сечение провода [мм2]
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛО (ХЛАДО) НОСИТЕЛЕМ
ТЕРМОПРИВОД
-
питающее напряжению: 12 В пост.тока/150 м А/1,8 Вт
без тока ЗАКРЫТО
степень электрозащиты: IP 54
присоединительный кабель 2 x 0,75 мм2, длина 1 м
время закрытия/открытия < 3 мин.
заяв. код:
02300
рисунок 3
I. ступень
10 (максимум)
0 (минимум)
рисунок 4
II. ступень
10 (максимум)
0 (минимум)
III. ступень
10 (максимум)
0 (минимум)
19
Регулирующий
элемент
вентилятора.
Заводская
установка МАКСИМ.
obrázek 1
Figure 1
рисунoк 1
obrázek 2
Figure 2
рисунoк 2
hl. 9 a 11
hl. 7,5
20
NASTAVENÍ STUPŇŮ OTÁČEK POMOCÍ DÍLKŮ NA TRIMERU
SETTING THE REVOLUTION DEGREE BY TRIMER SEGMENTS
НАСТРОЙКА СТУПЕНЕЙ ОБОРОТОВ ПРИ ПОМОЩИ ДЕЛЕНИЙ НА ТРИМЕРЕ
tabulka 1
table 1
таблица 1
typ
Type
тип
PKOC
PKOC
PKIOC, PKWOC
rozměry
Dimensions
размеры
80/7,5/28
120/7,5/28
160/7,5/28
200/7,5/28
240/7,5/28
280/7,5/28
80/9 + 11/28 + 42
120/9 + 11/28 + 42
160/9 + 11/28 + 42
200/9 + 11/28 + 42
240/9 + 11/28 + 42
280/9 + 11/28 + 42
120/13/28 + 34
200/13/28 + 34
300/13/28 + 34
1. stupeň
1st degree
1. ступень
2
2
2
3
2
2
3
7
9
7
9
9
7
7
9
2.stupeň
2nd degree
2. ступень
2
3
3
5
3
3
1
6
7
6
7
7
6
6
7
3.stupeň
3rd degree
3. ступень
3
4
4
7
4
4
0
6
8
6
8
8
6
6
8
TABULKA ODPOVÍDAJÍCÍHO NAPĚTÍ DÍLKŮ STUPNICE TRIMERU
TABLE OF CORRESPONDING VOLTAGE OF TRIMER SCALE SEGMENTS
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЕЛЕНИЙ ШКАЛЫ ТРИМЕРА
tabulka 2
table 2
таблица 2
Dílek
Segment
Деление
0 (min), (минимум)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (max), (макс.)
1. stupeň [V]
1st degree [V]
1. ступень [В]
3,2
3,2
3,3
3,5
3,6
3,8
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
2. stupeň [V]
2nd degree [V]
2. ступень [В]
4,3
4,3
4,6
4,9
5,1
5,4
5,7
6
6,4
6,8
7,3
21
3. stupeň [V]
3rd degree [V]
3. ступень [В]
5,3
5,3
5,7
6,1
6,5
7
7,5
7,9
8,8
9,6
10,7
Phase = 230 Wac
Zero conductor (NIPEN)
Schéma zapojení konvektorů ve variantě bez
ventilů topného média. Lze použít pro termostaty Siemens RAB10, RDF210/IR, RDG100T.
* Instead of a RAB10 thermostat, either RDF210 or RDG100T thermostat may
be used. (For RDF210, clip Y is marked Y11, and Y1 to Y4 for RDG100T.) Thermostats with electronic control require the connection of a zero conductor. The
RAB10 thermostat does not use the zero conductor clip.
* Místo termostatu RAB10 lze použít termostat RDF210 nebo RDG100T.
(Svorka Y je označena Y11 u RDF210 resp. Y1 až Y4 u RDG100T.)
Termostaty s elektronickým řízením vyžadují připojení nulového vodi če.
Termostat RAB10 svorku pro nulový vodič nepoužívá.
Scheme of Convector Connection in the Version without Heating Medium Valves. Can be
used for Siemens RAB10, RDF210/IR, and
RDG100T thermostats.
Siemens RAB10* thermostat
Termostat Siemens RAB10 *
Stejnosm ěrný
spínaný zdroj
SP-75W
SR1 SR SR2
III.
III.
II. I. 0
II.
A DC switch source
I. 0
SP-75W
230Vac
L N
Topi
Chladi
T3
N3
LD2
T2
N2
LD1
T1
N1
LD3
Схема подключения конвекторов в варианте без вентилей теплоно-сителя. Можно
применить для термостатов Siemens
RAB10, RDF210/IR, RDG100T.
13,5Vac
0V +U
CYKY 4x1.5 (2 conductors unconnected)
CYKY 6x1,5
GLVODD
Modul galvanického odd ělení
signál ů a volby otá ček
Module of galvanic signal separation and selection of revolutions
MBOX
(USMFIL)
RGL
DRV
CYKY 4x1,5 (Lze též CYKY 5x1,5; pokud bude
použit zelený/žlutý vodič pro pospojování - GND/PE)
Teplotní
spínač
Temperature switch
CYKY 4 x 1.5 (also CYKY 5 x 1.5 if green/yellow conductor
is used for connecting = GNDPE)
Teplotní
spínač
Temperature switch
MBOX
(USMFIL)
Sol.
RGL
DRV
Teplotní
spínač
Temperature switch
Sol.
MBOX
(USMFIL)
RGL
DRV
Sol.
Schéma regulace s jedním zdrojem a více termostaty. Možno zapojit více termostatů - záleží na
počtu konvektorů.
Scheme of Regulation with One Source and Several Thermostats. Several thermostats may be
connected - depending on the number of convectors.
Схема регулировки с одним источником и несколькими термостатами. Можно подключить
несколько термостатов - зависит от количества конвекторов.
Thermostat
Siemens
Main switch
L (line 230 V)
N (null 0 V)
FG (mass / GND)
-V (0 Volt)
-V (0 Volt)
+V (+15 Volt max.)
+V (+15 Volt max.)
Thermostat
Siemens
Y
Q3
Q2
Q3
Q1
Q2
Q3
L
Q1
Q2
Y
L
Q1
Q3
Q2
Cntr
+Un
+/~U
0V
CNTRL
GND
FAN-COIL
SGND
+/~U
CNTRL
0V
SGND
FAN-COIL
GND
22
0V
+Un
GND
GLVODD
+/~U
Cntr
0V
0V
CNTRL
GND
FAN-COIL
SGND
0V
+/~U
CNTRL
GND
SGND
GND
GLVODD
Q1
Nul
L
N
PE
Nul
Switched
Power
Supply
FAN-COIL
Schéma zapojení konvektorů ve variantě s ventily topného média. Lze použít pro termostaty
Siemens RAB10, RDF210/IR, RDG100T.
Scheme of Convector Connection in the Version with Heating Medium Valves Can be used for
Siemens RAB10, RDF210/IR, and RDG100T thermostats.
The convector heats only
* Místo termostatu RAB10 lze použít termostat RDF210 nebo RDG100T.
(Svorka Y je ozna čena Y11 u RDF210 resp. Y1 až Y4 u RDG100T.)
Termostaty s elektronickým řízením vyžadují př ipojení nulového vodiče.
Termostat RAB10 svorku pro nulový vodič nepoužívá.
* Instead of a RAB10 thermostat, either RDF210 or RDG100T thermostat may
be used. (For RDF210, clip Y is marked Y11, and Y1 to Y4 for RDG100T.)
Thermostats with electronic control require the connection of a zero conductor.
The RAB10 thermostat does not use the zero conductor clip.
Siemens RAB10* thermostat
A DC switch source
A DC switch source
SP-75W
SP-75W
The hot water temperature switch (HOT) switches
when the heating water temperature exceeds
the temperature set (>35°C).
Thermostat-switched phase voltage (L) 230 V
Kotel
Module of galvanic signal separation and selection of revolutions
Temperature
switch
Boiler
Zero potential (N) 0 V
CYKY 4x1.5 (2 conductors unconnected)
Zero conductor (NIPEN)
Phase = 230 Wac
Схема подключения конвекторов в варианте с вентилями теплоносителя. Можно
применить для термостатов Siemens RAB10, RDF210/IR, RDG100T.
Boiler controlled with network voltage
Kotel
Auxiliary relay with a 230 Vac
control voltage
Boiler
Boiler controlled with
potential-free contact
CYKY 4 x 1.5 (also CYKY 5 x 1.5 if
green/yellow conductor is used for connecting
= GNDPE)
Temperature
switch
á spínací hodnota použitého teplotního
spínače
Temperature
switch
Temperature
switch
Temperature switch on the heating water pipe (HOT) switches
when the heating water temperature exceeds the nominal switching
value of the temperature switch used (approx. 35 °C).
Temperature
switch HOT
Teplotní
spínač HOT
MBOX
(USMFIL)
The convector heats only
RGL
DRV
á spínací hodnota použitého teplotního
spínače
ího
ší než jmenovitá spínací
žitého teplotního spínače
Teplotní
spínač COLD
Temperature switch COLD
Temperature switch HOT
Teplotní
spínač HOT
MBOX
(USMFIL)
Temperature switch on the heating water pipe (HOT) switches when the
heating water temperature exceeds the nominal switching value of the
temperature switch used (approx. 35 °C).
Temperature switch on the cooling water pipe (COLD) switches when
the cooling water temperature falls under the nominal switching value of
the temperature switch used (approx. 13 °C).
Convector either heats or cools
RGL
DRV
Temperature switch HOT can switch
- it switches if the temperature increases.
Temperature switch COLD can break
- it switches if the temperature drops.
23
Všeobecné :
• Výrobky se nesmějí používat v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, žíraviny či jiné
chemikálie) nebo být takovými látkami čištěny.
• Výrobky nesmějí být umístěny v prostředí se zvýšenou vlhkostí (bazény, skleníky apod.)
pokud nejsou vyrobeny v úpravě, které je odolná tomuto prostředí.
• Výrobky musí být po zabudování pečlivě zakryty až do úplného ukončení všech stavebních
prací, tak aby nedošlo k jejich následnému poškození či znečištění.
• Maximální bodového zatížení krycí výdechové mřížky podlahových konvektorů způsobené
např. nohou židle apod. je stanoveno na jednu lamelu dřevěné krycí mřížky je stanoveno
na 40 kg.
• Otopná tělesa musí být udržována v čistotě a zejména výrobky s ventilátory je nutné pravidelně čistit, tak aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a následné celkové nefunkčnosti.
General:
• The products should not be used in aggressive atmospheric environment (chlorine, caustic
or other chemicals) or cleaned with such substances.
• The products may not be located in increased humidity environment (swimming pools,
greenhouses, etc.) if the manufactured version is not resistant to such environment.
• To avoid subsequent damage or fouling the products must be carefully covered after installation until the complete cessation of all building work.
• Determined maximum point loading of floor convectors’ wooden lamella of the expiratory
cover grille by a chair’s leg etc. is 40 kg.
• The heaters must be kept clean and especially the fan-equipped products must be cleaned
regularly to prevent mechanical damage and subsequent total malfunction.
Общие правила:
• Изделия не должны подвергаться воздействию агрессивной среды (хлора, разъе-дающих и прочих химических веществ), такие вещества также нельзя использовать
для чистки.
• Изделия нельзя устанавливать в среде с повышенной влажностью (бассейны, парники
и т.д.), если они специально не предусмотрены для такой среды.
• После установки изделия должны быть тщательно закрыты вплоть до полного
завершения всех строительных работ, чтобы не произошло их повреждения или
загрязнения.
• Максимальная сконцентрированная нагрузка на закрывающую вентиляционную
решетку, оказываемая, например, ножкой стула и т.д., на одну ламель деревянной
закрывающей решетки, составляет 40 кг.
• Отопительные приборы следует содержать в чистоте, в особенности это касается
изделий с вентиляторами, которые необходимо регулярно чистить, чтобы не вызвать
их механического повреждения, ведущего к полной нефункциональности прибора.
Download

Montážní návod: PKOC, PKIOC, PKWOC Assembly Guide: PKOC