2. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
2013
F
1
2. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
2
2. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
IČ: 67985955
Sídlo: Jilská 361/1, 110 00 Praha 1
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2013
Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 12. 6. 2014
Radou pracoviště schválena dne: 23. 6. 2014
3
2. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
Zpracoval Petr Kitzler
© Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Jilská 1, Praha 1, 2014
Umístění: http://www.flu.cas.cz
4
2. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
OBSAH
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce
a o jejich činnosti či o jejich změnách
a) Výchozí složení orgánů pracoviště
b) Změny ve složení orgánů
c) Informace o činnosti orgánů
1. Ředitel
2. Rada pracoviště
3. Dozorčí rada
II. Informace o změnách zřizovací listiny
7
7
9
9
9
11
14
15
III. Hodnocení hlavní činnosti
16
1. VĚDECKÁ ČINNOST PRACOVIŠTĚ A UPLATNĚNÍ JEJÍCH VÝSLEDKŮ
a) stručná charakteristika vědecké činnosti pracoviště
b) výčet nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti
c) domácí a zahraniční ocenění zaměstnanců pracoviště
d) nejvýznamnější výsledky vzniklé ve spolupráci s vysokými školami
e) nejvýznamnější výsledky činnosti výzkumných center a dalších
společných pracovišť FLÚ s vysokými školami
Centrum pro teoretická studia (CTS)
Centrum medievistických studií (CMS)
Centrum globálních studií (CGS)
Centrum biblických studií (CBS)
f) další informace o pracovišti
Knihovna FLÚ
2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
a) účast pracoviště na terciárním vzdělávání
b) účast pracoviště na sekundárním vzdělávání
c) vzdělávání veřejnosti
3. SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ A VEŘEJNOU SPRÁVOU, ODBORNÉ EXPERTIZY
a) odborné expertizy zpracované v písemné formě pro státní orgány a instituce
16
16
21
26
28
30
31
32
34
36
37
37
39
39
40
41
43
43
44
4. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE
a) přehled mezinárodních projektů, které FLÚ řeší v rámci
mezinárodních vědeckých programů a spolupráce
b) akce s mezinárodní účastí, které FLÚ organizoval nebo
v nich vystupoval jako spolupořadatel
c) výčet jmen nejvýznamnějších zahraničních vědců, kteří navštívili FLÚ
d) aktuální meziústavní dvoustranné dohody
5. POPULARIZAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
5
50
52
54
55
58
2. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
IV. Hodnocení další a jiné činnosti
61
V. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a zpráva,
jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená
v předchozím roce
VI. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné
z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a mohou
mít vliv na její vývoj
1. ÚDAJE O MAJETKU
a) Informace o vybavení v. v. i. nemovitým majetkem
b) Využití nemovitého majetku
c) Účetní metoda odpisování
d) Věcná břemena spojená s nemovitostmi
e) Pohledávky a závazky
2. HODNOCENÍ A ANALÝZA DALŠÍCH ÚDAJŮ O HOSPODAŘENÍ FLÚ
a) Výnosy
b) Náklady
c) Náklady na zahraniční spolupráci
d) Informace o projektech
VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště
61
62
62
62
62
63
63
63
64
64
65
67
68
69
VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
70
IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
70
X. Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
70
Přílohy
71
Příloha č. 1: Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b)
73
Příloha č. 2: Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013
(podle databáze ASEP – uváděny jsou pouze výsledky odesílané
z této databáze do RIV)
85
Příloha č. 3: Popularizační aktivity pracovníků FLÚ (III.5)
106
Příloha č. 4: Knižní publikace vydané FLÚ v nakladatelství Filosofia v roce 2013 (III.1.a) 110
Příloha č. 5: Vědecká periodika vydávaná či spoluvydávaná FLÚ v roce 2013 (III.1.a)
111
Příloha č. 6: Projekty a granty řešené či spoluřešené FLÚ v roce 2013 (III.1.a)
115
Příloha č. 7: Tabulkový přehled mzdových prostředků (VI.2,b)
118
Příloha č. 8: Základní personální údaje (IX.)
120
Příloha č. 9: Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní uzávěrky sestavené
k 31. 12. 2013 /Rozvaha k 31. 12. 2013, Výsledovka – VVI/ (VI.1., 2.)
122
6
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce
a o jejich činnosti či o jejich změnách
a) Výchozí složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště:
PhDr. Pavel Baran, CSc. (od 1. 5. 2012 do 31. 3. 2013)
PhDr. Jiří Beneš, pověřen řízením (od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013)
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD. (jmenován s účinností od 1. 10. 2013)
Rada pracoviště zvolena dne 25. 1. 2012 ve složení:
předseda: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, PhD., FLÚ
místopředseda: prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., FLÚ
členové:
PhDr. Pavel Baran, CSc., FLÚ
PhDr. Jiří Beneš, FLÚ
RNDr. Adolf Filáček, CSc., FLÚ
prof. Filip Karfík, PhD., Université de Fribourg
prof. Erazim Kohák, PhD., CGS
prof. PhDr. Pavel Kouba, FF UK
prof. Miroslav Petříček, Dr., FF UK
prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc., FF UK
PhDr. Martin Steiner, FLÚ
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD., FLÚ
doc. Karel Thein, PhD., FLÚ
Mgr. Petr Urban, PhD., FLÚ
PhDr. Josef Zumr, CSc., FLÚ
Dozorčí rada jmenována dne 1. 5. 2012 ve složení:
předseda: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., AR AV ČR
místopředseda: PhDr. Vladimír Svoboda, CSc., FLÚ
členové:
doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., VR AV ČR
prof. PhDr. Josef Krob, CSc., FF MU
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., PF UK
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc., FLÚ SAV
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., ÚFCH JH
7
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
F I L O S O F I C K É H O Ú S T AV U AV Č R , V. V. I .
O RGÁ N Y P R ACOV I Š T Ě
ředitel ústavu
zástupci ředitele
vědecký tajemník
poradní orgány ředitele
kolegium ředitele
atestační komise
ediční rada nakladatelství Filosofia
knihovní rada
rada pro popularizaci
škodní a likvidační komise
inventarizační komise
jiné ad hoc zřizované komise
Rada FLÚ
Dozorčí rada FLÚ
předseda: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr. h.c.
místopředseda: PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
členové: doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., prof. PhDr. Josef Krob, CSc.,
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.,
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.
V Ě D E C K É Ú T VA R Y
oddělení
kabinety – autonomní pracoviště
centra – společná pracoviště s vysokými školami
individuální badatelské projekty
INFRASTRUKTURA VÝZKUMU, SERVIS A DALŠÍ SPOLEČNÉ ČINNOSTI
nakladatelství Filosofia
redakce časopisů
knihovny FLÚ
Archiv J. Patočky
sekretariát ústavu, personální oddělení
hospodářská správa
Acta Comeniana, Aithér, Eirene. Studia Graeca et Latina,
Filosofický časopis, Listy filologické, Organon F (společně
s Filosofickým ústavem SAV), Studia Mediaevalia Bohemica,
Studia Neoaristotelica, Teorie vědy
Knihovna Filosofického ústavu: cca 43 000 kj
dílčí knihovny: knihovna Centra medievistických studií:
cca 6 000 kj
knihovna Oddělení pro studium a edici díla
J. A. Komenského: cca 2 500 kj
knihovna Centra teoretických studií: 1 745 kj
Knihovna Kabinetu pro klasická studia: cca 56 000 kj
8
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
b) Změny ve složení orgánů
Ke 31. březnu 2013 rezignoval na funkci ředitele FLÚ PhDr. Pavel Baran, CSc., který
byl zvolen členem Akademické rady AV ČR. Řízením FLÚ byl od 1. 4. 2013 pověřen
PhDr. Jiří Beneš, a to do jmenování nového ředitele na základě výběrového řízení. Na
základě výsledků tohoto výběrového řízení byl následně ředitelem jmenován PhDr. Ondřej Ševeček, PhD., a to s účinností od 1. října 2013 na pětileté funkční období, tj. do
30. září 2018.
c) Informace o činnosti orgánů
1. Ředitel
Ředitelé vykonávali úkoly stanovené zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, dle zde vymezených pravomocí a v souladu s ostatními právními předpisy.
Vědeckoorganizační činnost ředitelů v roce 2013 se soustředila do několika oblastí. Ve
FLÚ pokračovalo řešení „Programu výzkumné činnosti na léta 2012–2017“. Ředitelé projednávali jeho plnění s vedoucími pracovníky vědeckých útvarů a celoročně této agendě
věnovali zvýšenou pozornost. Organizační opatření, provedená v předchozím roce na
základě výsledků hodnocení FLÚ a jeho vědeckých útvarů, přinesla pozitivní efekt. Ten
se mj. projevil příznivými výsledky při dvouleté kontrole naplňování tohoto programu
provedené zřizovatelem.
Nečekanou, ale zásadní agendu pro vedení FLÚ představovalo v první polovině roku
2013 zajištění kontinuity činnosti FLÚ po rezignaci ředitele dr. Pavla Barana k 31. 3. 2013
z důvodu neslučitelnosti této funkce s členstvím v Akademické radě AV ČR. Rada pracoviště jednomyslně schválila návrh, aby řízením ústavu byl dočasně pověřen stávající statutární zástupce ředitele dr. Jiří Beneš a aby bylo v nejkratší době vypsáno výběrové řízení na
obsazení funkce ředitele FLÚ. Na základě výsledků výběrového řízení byl pak s účinností
k 1. říjnu 2013 jmenován na pětileté období do funkce ředitele FLÚ dr. Ondřej Ševeček.
V souvislosti s koncepční přípravou „Strategie rozvoje AV ČR“ iniciovali ředitelé FLÚ
řadu pracovních porad s potenciálními řešiteli a garanty meziústavních a mezioborových
výzkumných projektů z řad pracovníků FLÚ, případně z dalších akademických i mimoakademických pracovišť.
V roce 2013 proběhly také pravidelné atestace. Týkaly se 55 pracovníků FLÚ. Do průběhu atestačního řízení se promítly zkušenosti z předchozího roku, kdy požadované
podklady k atestačnímu řízení byly u atestovaných pracovníků doplněny jednak o tematické zaměření jejich badatelské práce v příštích letech, jednak o předpokládané výsledky,
kterých by měli pracovníci v příštích dvou letech dosáhnout. Atestace tak získaly nejen
bilanční, ale také prospektivní charakter.
Na základě zhodnocení pracovních výsledků dosahovaných průběžně vědeckými pracovníky i pracovníky servisních útvarů byly na konci kalendářního roku vyplaceny diferencované roční odměny. Vyplacení těchto odměn bylo umožněno koncepčním přístupem vedení FLÚ k hospodaření s rozpočtovými prostředky.
9
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
S ohledem na snižující se úroveň institucionálního financování kladli ředitelé FLÚ
také zvýšený důraz na získávání účelových prostředků, a to jak v rámci domácích, tak
i zahraničních grantových soutěží. V roce 2013 bylo ve FLÚ řešeno či spoluřešeno celkem
34 projektů, z toho 29 projektů a grantů od těchto poskytovatelů: GA ČR – 18 projektů,
GA AV ČR – 1 projekt, MK – 1 projekt, MŠMT – 2 projekty, zahraniční poskytovatelé –
7 projektů. Celková výše takto získané podpory (bez institucionální) činila 21 240 tis. Kč,
což představuje zhruba 20 % z celkových zdrojů, s nimiž ústav hospodařil. V soutěži
GA ČR bylo v roce 2013 za FLÚ podáno 16 návrhů na standardní projekt, z toho 4 byly
úspěšné, ze šesti přihlášek do soutěže o centrum excelence byla úspěšná jedna. Do soutěže o juniorské granty bylo podáno 9 přihlášek, žádná z nich nebyla úspěšná.
Vzhledem k omezeným možnostem získávání grantových prostředků pro badatelské
projekty z oblasti humanitních věd v ČR je velmi významná podpora, kterou FLÚ získává již druhým rokem díky dvěma interdisciplinárním projektům excelentního výzkumu
GA ČR – „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období“ (Centrum medievistických studií) a „Historie a interpretace bible“ (Centrum biblických studií). V „Programu
mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR“, vyhlášeném AV ČR v r. 2013,
uspěli v tomto roce tři uchazeči navržení FLÚ.
Ředitel FLÚ ve spolupráci s hospodářskou správou (i dalšími spoluvlastníky areálu
– Sociologickým ústavem a Ústavem dějin umění) usiloval o další koncepční rozvoj areálu Jilská–Husova. V roce 2013 byla provedena výměna oken budovy Husova 4, oprava
fasády (ulice Husova 4 a dvůr areálu Jilská – Husova), úprava povrchu nádvoří, výměna
oken v CTS a oken u toalet v přízemí. Bylo provedeno také zateplení podkrovních prostor v objektu Jilská 1 a Jilská 3. Pokračovaly rovněž obnovy kanceláří s cílem vytvořit
zaměstnancům co nejlepší pracovní podmínky.
V roce 2013 byly ve FLÚ provedeny následující kontroly: pracovníky Kontrolního
odboru KAV ČR byla provedena kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření. Kontrola konstatovala splnění úkolu. PSSZ ČR byla
provedena kontrola plateb pojistného na sociální zabezpečení a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Při této kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Pracovníky
VZP byla dokončena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění VZP bez
zjištění závažných nedostatků.
Vedení FLÚ věnovalo značnou pozornost i oblasti propagace a popularizace vědy.
Rada pro popularizaci jako poradní orgán ředitele zasedala v roce 2013 celkem dvakrát
(13. 5.; 11. 11.); zároveň byl ustaven čtyřčlenný užší výbor, který se scházel zhruba jedenkrát měsíčně, aby mohl operativně řešit aktuální problémy. Členové Rady pro popularizaci vypracovali koncepční představu, která přehledně shrnuje dosavadní činnost FLÚ
v této oblasti a současně nastiňuje možnosti dalšího postupu (včetně některých zcela
konkrétních kroků). V této souvislosti je třeba zmínit, že během roku 2013 byla prakticky
dokončena nová podoba webové prezentace FLÚ jako celku i jeho jednotlivých útvarů;
pokročily rovněž přípravné kroky pro vytvoření nového loga FLÚ, jež by mělo být představeno v roce 2014.
Pravidelně, zhruba s dvouměsíční periodicitou a za účasti všech vedoucích pracovníků
(příp. dalších přizvaných hostů), se konala kolegia ředitele. V roce 2013 se uskutečnilo
celkem šest jednání. Na těchto jednáních se probírají aktuální záležitosti týkající se vědec10
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
ké činnosti a také otázek organizačního a ekonomického charakteru. Z jednání kolegia
jsou pořizovány podrobné zápisy, které jsou rozesílány účastníkům jednání a současně
jsou zveřejňovány na webových stránkách FLÚ (v interní sekci). Stejným způsobem jsou
zpřístupňovány také zápisy ze zasedání Rady FLÚ a další důležité interní dokumenty
a informace. Vedení FLÚ se pravidelně setkávalo také s Knihovní radou FLÚ (ustavenou
rovněž jako stálý poradní orgán ředitele) ke koncepčnímu projednávání agendy knihovnicko-informačních služeb.
Dozorčí rada FLÚ a Rada FLÚ projednaly činnost ředitelů ústavu v roce 2013 a konstatovaly, že činnost PhDr. Pavla Barana, CSc., je třeba hodnotit nejvyšším stupněm „3“,
tj. „vynikající“; že činnost PhDr. Jiřího Beneše je třeba hodnotit nejvyšším stupněm „3“,
tj. „vynikající“; že činnost PhDr. Ondřeje Ševečka, PhD., je třeba hodnotit nejvyšším
stupněm „3“, tj. „vynikající“.
2. Rada pracoviště
V roce 2013 se konala čtyři řádná zasedání Rady pracoviště.
Data zasedání: 3. 4., 20. 6., 26. 9. a 16. 12.
Na pátém zasedání, konaném 3. 4., se Rada nejprve zabývala organizačními záležitostmi spojenými s vedením FLÚ. Řízením FLÚ byl od 1. 4. 2013 pověřen dr. J. Beneš, a to
do jmenování nového ředitele na základě výběrového řízení. Zástupcem ředitele FLÚ byl
jmenován dr. Ševeček. Rada projednala v této souvislosti návrh Dodatku k Organizačnímu řádu FLÚ, který upravuje funkce zástupců ředitele FLÚ, a to pro období do jmenování nového ředitele na základě výběrového řízení. Rada vzala informaci o změnách ve
vedení FLÚ v přechodném období na vědomí. Hlasováním Rada jednomyslně schválila
dodatek k Organizačnímu řádu FLÚ. Řediteli FLÚ, dr. Benešovi, doporučila jmenovat
dr. Barana do funkce zástupce ředitele. Rada dále vyjádřila svůj jednomyslný souhlas
s odvoláním dr. Ševečka z funkce vědeckého tajemníka. Taktéž vyjádřila svůj souhlas
se jmenováním dr. Ševečka do funkce statutárního zástupce ředitele FLÚ se zaměřením
na organizační otázky ústavu. Rada vyjádřila svůj jednomyslný souhlas se jmenováním
dr. Aleny Sarkissian do funkce vědecké tajemnice FLÚ. Předseda Rady jejím jménem
poblahopřál dr. Baranovi ke zvolení do funkcí v AV ČR a poděkoval mu za jeho dlouhodobou práci pro FLÚ.
Rada dále projednala návrh rozpočtu FLÚ pro rok 2013. Dr. Baran apeloval na vedoucí
oddělení i vedení FLÚ, aby podporovali snahy svých pracovníků o získání dalších zdrojů,
které v roce 2012 do rozpočtu FLÚ přinesly důležité finanční prostředky. Rada předložený
návrh rozpočtu na rok 2013 jednomyslně schválila. Dále se Rada jednomyslně usnesla na
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele FLÚ. V této souvislosti Rada projednala návrh na jmenování prof. Pavla Kouby předsedou výběrové komise pro obsazení
funkce ředitele FLÚ. Rada vyjádřila s tímto návrhem jednomyslný souhlas. Rada taktéž
projednala a následně schválila složení dotyčné výběrové komise. Dále Rada projednala
návrh na ustavení Oddělení pro studium moderní české filosofie. Rada ustavení tohoto
oddělení jednomyslně schválila. Zároveň doporučila vedení FLÚ projednat s vedoucím
tohoto oddělení jeho personální obsazení a požádala ho o upřesnění plánovaných výsledků vědecké činnosti. Rada byla taktéž informována o průběhu a výsledcích atestací ve
FLÚ v roce 2013. Rada též byla seznámena s návrhem na ocenění prof. E. Koháka Cenou
11
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
předsedy AV ČR za popularizaci vědy. Rada vedení FLÚ podání návrhu Kanceláři AV ČR
jednomyslně doporučila. Rada byla taktéž seznámena s návrhem na udělení podpory
AV ČR pro zahraničního bohemistu dr. A. Baumgartena. Rada doporučila vedení FLÚ
podat žádost o udělení podpory pro tohoto badatele příslušným orgánům AV ČR.
Na 6. zasedání, které proběhlo 20. 6., projednala Rada doporučení výběrové komise
ve věci obsazení funkce ředitele FLÚ. Rada pro projednání doporučení výběrové komise
pozvala dr. Ševečka, kandidáta na ředitele FLÚ, k podrobnější rozpravě. Následně přistoupila k tajnému hlasování, ve kterém rozhodla o navržení dr. Ševečka na funkci ředitele
FLÚ. Předseda Rady na základě tohoto výsledku podal návrh předsedovi AV ČR jmenovat
dr. Ševečka ředitelem FLÚ. Rada dále projednala a jednomyslně schválila Výroční zprávu
o činnosti a hospodaření FLÚ za rok 2012. Rada rovněž projednala činnost ředitele FLÚ,
dr. Barana, v roce 2012. Hlasováním se jednomyslně usnesla, že tuto činnost hodnotí jako
„vynikající“, tj. nejvyšším stupněm „3“. Rada byla dále seznámena s výsledky zasedání
Dozorčí rady FLÚ (z 14. 6. 2013). Rada taktéž projednala návrh na prodloužení dohody
o vědecké spolupráci a návrh společné akreditace doktorského studijního programu filosofie s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rada návrh
na prodloužení dohody o vědecké spolupráci s uvedenou vysokou školou projednala
a doporučila řediteli FLÚ k podpisu. Právě tak Rada vyjádřila souhlas s účastí FLÚ na
žádosti o akreditaci společného doktorského programu. Rada rovněž projednala návrh
na jmenování prof. Petra Horáka emeritním vědeckým pracovníkem AV ČR, tento návrh
schválila a doporučila vedení FLÚ jej postoupit příslušným orgánům AV ČR.
Na 7. zasedání, konaném 26. 9., byla Rada informována o výsledku výběrového řízení
na obsazení pozice ředitele FLÚ. Předseda AV ČR na základě návrhu Rady FLÚ a po
konzultaci s Akademickou radou AV ČR jmenoval dr. Ševečka do funkce ředitele FLÚ
s účinností od 1. 10. 2013 na pětileté funkční období, tj. do 30. 9. 2018. Předseda Rady
FLÚ jménem jejích členů poblahopřál dr. Ševečkovi ke zvolení do funkce ředitele FLÚ
a popřál mu v ní mnoho úspěchů. Rada dále vzala na vědomí informaci o chystaných
změnách ve vedení FLÚ. Hlasováním jednomyslně přijala dodatek k Organizačnímu řádu
FLÚ, který upravuje funkci zástupců ředitele. Rada vyjádřila jednomyslně svůj souhlas
s odvoláním dr. Sarkissian z funkce vědecké tajemnice FLÚ a taktéž vyjádřila svůj souhlas
se jmenováním dr. Kitzlera do této funkce. Rada dále projednala návrhy na mzdovou podporu postdoktorandů AV ČR. Rada rozhodla o hlasování o návrzích formou per rollam,
které uložila tajemníkovi Rady bez odkladů vyhlásit. Rada též rozhodla, že podány budou
Odboru podpory vědy KAV pouze tři ze čtyř obdržených návrhů. Rada dále projednala
návrh na pobyt hostujícího zahraničního badatele ve FLÚ v roce 2014 pro dr. R. Rollingera a doporučila vedení FLÚ realizovat tento pobyt v rozsahu 3 měsíců s přihlédnutím
ke skutečným možnostem rozpočtu FLÚ v roce 2014. Rada dále projednala a schválila
návrh dohody o vědecké spolupráci mezi Institut für Griechische und Lateinische Philologie der Freien Universität Berlin a FLÚ. Řediteli FLÚ doporučila, aby dohoda byla
rozšířena i na další útvary FLÚ. Rada byla taktéž informována o hospodaření a stavu
čerpání rozpočtu FLÚ ve třetím čtvrtletí 2013. Členové Rady byli informováni o kontrole
hospodaření FLÚ, kterou v srpnu 2013 provedl kontrolní odbor AV ČR. Tato kontrola
konstatovala, že všechny nedostatky zjištěné kontrolou předchozí (prosinec 2012) byly
buď odstraněny, nebo jsou odstraňovány průběžně. Nakonec byla Rada informována
12
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
o kontrole plnění Programu výzkumné činnosti FLÚ za léta 2012–2013 ze strany AV ČR.
Rada vzala tuto informaci na vědomí.
Na 8. zasedání Rady, které proběhlo 16. 12., byla Rada informována o přípravě tzv.
Strategie AV ČR. Rada vzala tuto informaci na vědomí a bylo dohodnuto, že vedení
FLÚ rozešle členům Rady anotace výzkumných programů, které jednotlivé útvary FLÚ
v součinnosti s dalšími pracovišti AV ČR a vysokými školami navrhují. Rada byla též
informována o přípravě mezinárodního hodnocení vědeckých útvarů a pracovišť AV ČR,
které se uskuteční v roce 2015. Rada vzala tuto informaci na vědomí a doporučila vedení
FLÚ, aby přípravu mezinárodního hodnocení projednalo s jednotlivými útvary a s jejich
vedoucími. Rada také projednala dva návrhy na změnu názvu oddělení: dr. Petr Dvořák
navrhl změnit název současného Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie
na „Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení“. Dr. Vladimír Urbánek
navrhl změnit název současného Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského na
„Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku“. Rada po rozpravě
obě změny názvů oddělení schválila. Dále Rada projednala návrhy dohod o vědecké spolupráci mezi Centrem globálních studií a třemi zahraničními institucemi. U dvou dohod
odložila hlasování o jejich schválení s tím, že doporučila předkladateli těchto návrhů jejich
znění dopracovat. Rada schválila dohodu o vědecké spolupráci mezi Centrem globálních
studií FLÚ a Katedrou filozofie a Katedrou politológie a európských štúdií Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitře a doporučila ji řediteli FLÚ k podpisu. Rada též projednala
a schválila návrh na udělení mimořádné podpory AV ČR pro zahraniční bohemistická
studia prof. J. Rubešovi. Rada též byla seznámena s novým Spisovým a skartačním řádem
FLÚ. Rada po diskusi nový Spisový a skartační řád FLÚ jednomyslně schválila. Rada též
vzala na vědomí informaci o hospodaření a stavu čerpání rozpočtu FLÚ v závěru roku
2013. Dále pak Rada byla informována o finančním zajištění činnosti Centra globálních
studií v roce 2014. V rámci institucionálního financování FLÚ nejsou finanční prostředky
pro zajištění činnosti tohoto útvaru. Obdobně jako v roce 2013 bude jeho další činnost
záviset na tom, zda se podaří získat mimořádnou dotaci ze strany AV ČR. Rada vzala tuto
informaci na vědomí. Dále pak byla Rada informována o přípravě atestací, které ve FLÚ
proběhnou v únoru 2014. A nakonec byla Rada informována o výsledcích zářijového
kola výběrového řízení na mzdovou podporu postdoktorandů na pracovištích AV ČR.
Ve FLÚ nastoupí na pozici postdoktorandů dva noví pracovníci, dr. Coufal a dr. Vostal.
Rada vzala tuto informaci na vědomí.
V roce 2013 jednala Rada FLÚ vícekrát formou per rollam. Jednalo se o: návrh ředitele
FLÚ na pověření dr. J. Beneše vedením FLÚ, návrhy na ocenění udělovaná AV ČR, návrh
na složení atestačních komisí, návrh na podporu uchazečů o mzdovou podporu postdoktorandů na pracovištích AV ČR a o návrh na pobyt zahraničního badatele prof. Geralda
Harrise ve FLÚ. Výsledky hlasování členů Rady byly ověřeny vždy na nejbližším zasedání
Rady.
Zápisy z jednotlivých zasedání Rady FLÚ jsou zveřejněny na internetových stránkách
www.flu.cas.cz (v sekci interní informace). Lze zde nalézt data zasedání, výběr významných záležitostí projednávaných Radou pracoviště a odkaz na zápisy ze zasedání.
13
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
3. Dozorčí rada
V roce 2013 se Dozorčí rada sešla na dvou řádných zasedáních.
Data zasedání: 14. 6., 17. 12.
Na prvním z těchto zasedání ředitel ústavu dr. Baran představil hlavní body výroční
zprávy FLÚ za rok 2012 a zhodnotil vědecký vývoj pracoviště od posledního zasedání
Dozorčí rady. Informoval členy Dozorčí rady o dopadu opatření, která byla učiněna
v návaznosti na výsledky hodnocení vědecké činnosti FLÚ za roky 2005–2009. V roce
2013 došlo k ustavení nového pracovního týmu nazvaného Oddělení pro studium moderní české filosofie. Bylo obnoveno vydávání kritické edice Dílo Jana Amose Komenského.
Dále uvedl, že publikační činnost FLÚ si udržuje stabilně vysokou úroveň. Závěrem konstatoval, že výroční zpráva FLÚ za rok 2012 pravdivě odráží skutečný stav a směřování
FLÚ. V diskusi k tomuto bodu zazněly různé náměty, např. že české filosofické myšlení
by mělo pomocí vhodně zvolených projektů více ovlivňovat myšlení české společnosti.
Právě tak je vhodné posílit větší badatelské sepětí s přírodovědnými obory v AV ČR.
Dozorčí rada FLÚ projednala a vzala na vědomí výroční zprávu FLÚ za rok 2012.
Dozorčí rada FLÚ jednala též o hodnocení manažerských schopností ředitele ústavu,
PhDr. Pavla Barana, CSc. Jednomyslně se usnesla tyto schopnosti hodnotit stupněm 3
(„vynikající“).
Ing. Rybáková informovala o hospodaření FLÚ v roce 2012 a seznámila přítomné
se zprávou nezávislého auditora: účetní uzávěrka byla auditorem ověřena a hodnocena
s výrokem „bez výhrad“. Dále přednesla návrh rozpočtu FLÚ na r. 2013 a podrobněji rozvedla strukturu příjmů a výdajů pracoviště. Podala též informaci o uskutečněných a plánovaných investičních akcích. Dozorčí rada FLÚ vzala na vědomí informaci o rozpočtu
FLÚ na r. 2013 a rovněž vzala na vědomí výrok auditora o hospodaření a účetnictví
FLÚ za r. 2012. Ing. Rybáková rovněž informovala o návrhu na prodloužení nájemních
smluv s nájemci a Dozorčí rada vyjádřila s prodloužením těchto nájemních smluv svůj
souhlas.
Na druhém zasedání Dozorčí rady v roce 2013 zhodnotil nově jmenovaný ředitel FLÚ,
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD., vědeckou činnost a výsledky ústavu za rok 2013 s přihlédnutím k jeho druhé polovině. Zdůraznil pokroky instituce v jejích vědeckých výsledcích
a tyto výsledky prezentoval v podobě vydaných publikací. Ty v roce 2013 zahrnovaly
zahraniční monografie, z nichž některé byly vydány v prestižních zahraničních nakladatelstvích (Oxford University Press; Brill Publishers), domácí monografie, kolektivní monografie a další ediční projekty. Zmínil významná ocenění některých vědeckých pracovníků
ústavu a představil 17 námětů projektů FLÚ v rámci meziinstitucionální spolupráce, tzv.
Strategie AV ČR, v nichž FLÚ hodlá spolupracovat např. s Psychologickým ústavem
AV ČR, s Ústavem státu a práva AV ČR, se Slovanským ústavem AV ČR a dalšími.
Ing. Rybáková seznámila členy Dozorčí rady s čerpáním rozpočtu v roce 2013 ve všech
jeho podstatných složkách (neinvestiční a investiční výdaje) a konstatovala jeho vyrovnanost. Rozpočet ústavu je průběžně sledován podle jednotlivých útvarů. K datu zasedání
Dozorčí rady bylo již vyčerpáno 88 % objemu všech finančních prostředků. Vzhledem
k rozpočtové kázni ústavu budou na konci roku vyplaceny odměny pracovníkům, a to
poměrně podle výsledků práce, přičemž zákonná suma prostředků bude převedena do
14
I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti
rozpočtu na příští rok. Členové Dozorčí rady byli rovněž informováni o postupu stavebních prací v budovách v areálu Jilská – Husova (výměna oken, oprava fasády, úprava
nádvoří budov aj.) a o finančních prostředcích vynaložených na tuto rekonstrukci.
K tomuto bodu se vyjádřil také ředitel FLÚ. Pohovořil o financování srovnatelných
vědeckých institucí v zahraničí a srovnal je s financováním domácím s přihlédnutím
k 9. sekci humanitních a filologických věd, kde stále klesá objem vynaložených institucionálních prostředků, což se dotýká i lidských zdrojů. Tuto ztrátu bude nutné kompenzovat
z rezerv a zrušením čtyř pracovních úvazků. Členové Dozorčí rady obsáhle diskutovali
k bodům 1–3 a ve svých vystoupeních ocenili organizační opatření a velmi dobrou
práci ústavu.
Dozorčí rada určila firmu Audico, s. r. o. k provedení auditu ve Filosofickém ústavu
AV ČR, v. v. i.
II. Informace o změnách zřizovací listiny
V roce 2013 nebyly provedeny žádné změny ve zřizovací listině FLÚ.
15
III. Hodnocení hlavní činnosti
III. Hodnocení hlavní činnosti
1. VĚDECKÁ ČINNOST PRACOVIŠTĚ A UPLATNĚNÍ JEJÍCH VÝSLEDKŮ
a) stručná charakteristika vědecké činnosti pracoviště
Práce na všech badatelských programech Filosofického ústavu sleduje několik základních cílů. Hlavním cílem je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. Další cíle se vztahují ke kulturním potřebám současné české společnosti. Patří k nim vytváření a prohlubování předpokladů pro recepci výsledků světového
bádání v českém prostředí, a tím i k tomu, aby filosofie a příbuzné humanitní disciplíny
v České republice udržovaly trvalý kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně se
podílely na jejím utváření. Filosofický ústav rovněž přispívá k posilování vědomí národní
identity, a to kritickým zkoumáním dějin českých zemí a středoevropského prostoru, se
zřetelem k dějinnému přínosu významných myslitelů v tomto prostoru působících.
Řešené úkoly lze rozdělit do tří tematických celků: (1) aktuální problémy současné filosofie a filosofické aspekty příbuzných vědních disciplín, (2) dějiny evropského a českého
filosofického myšlení, (3) vybrané problémy příbuzných humanitních disciplín (zejména
klasická a medievistická studia). Těmto úkolům odpovídá organizační struktura Filosofického ústavu. Na každém z tematických celků pracuje vždy několik specializovaných
útvarů, jejichž činnost se vzájemně doplňuje.
V rámci prvního (1) z uvedených tematických celků je věnována soustavná badatelská
pozornost především aktuálním problémům těch filosofických směrů, které v moderní době nejvýrazněji ovlivnily a stále ovlivňují současné filosofické myšlení. Na tomto
tematickém celku pracuje oddělení analytické filosofie, logiky, současné kontinentální
filosofie, novověké racionality, morální a politické filosofie (společně s Centrem globálních studií) a Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti. Druhý tematický celek
(2) je tvořen výzkumem dějin evropského filosofického myšlení od jeho počátků až po
současnost. Zvláštní pozornost je přitom věnována také kritickým edicím a studiu děl
významných českých myslitelů od středověku až po moderní dobu. Součástí badatelské
činnosti je výzkum v oblasti antické filosofie a velkých filosofických systémů středověku,
novověku i moderní doby. Témata tohoto celku jsou řešena v Oddělení pro studium
antického a středověkého myšlení, v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny
raného novověku, v Kabinetu pro teoretická studia (Archiv Jana Patočky) a v Oddělení
pro studium moderní české filosofie.
Ve třetím tematickém celku (3) se několik dalších vědeckých týmů zabývá vybranými
problémovými okruhy humanitních disciplín, které doplňují a rozvíjejí badatelské zaměření Filosofického ústavu. Patří k nim Kabinet pro klasická studia a také společná pracoviště
(tzv. centra) Akademie věd a Univerzity Karlovy připojená k Filosofickému ústavu (Centrum biblických studií, Centrum medievistických studií a Centrum pro teoretická studia).
Filosofický ústav soustavně buduje a posiluje také infrastrukturu výzkumu a ostatní
odborné služby nezbytné nejen pro vlastní vědecké útvary, ale také podporující činnost
jiných pracovišť v oblasti filosofie a zastoupených humanitních disciplín, zejména vyso16
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
V Ě D E C K É Ú T VA R Y
ODDĚLENÍ
Oddělení analytické filosofie
Oddělení současné kontinentální filosofie
Oddělení logiky
Oddělení morální a politické filosofie
Oddělení pro studium antického a středověkého
myšlení
redakce časopisu Aithér
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny
raného novověku
redakce mezinárodní revue Acta Comeniana
knihovna komeniologických studií
Oddělení pro studium novověké racionality
Oddělení pro studium moderní české filosofie
KABINETY – AUTONOMNÍ PRACOVIŠTĚ
Kabinet pro klasická studia
Oddělení antických tradic v české kultuře
Oddělení biblických studií
– Centrum biblických studií
Oddělení středolatinské lexikografie
Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního
dědictví v českých zemích do roku 1800
redakce mezinárodního časopisu Eirene. Studia
Graeca et Latina
redakce časopisu Listy filologické
knihovna Kabinetu pro klasická studia FLÚ
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
redakce časopisu Teorie vědy
Kabinet pro teoretická studia jako součást
Centra pro teoretická studia – společného
pracoviště AV ČR a UK
Archiv Jana Patočky
CENTRA – SPOLEČNÁ PRACOVIŠTĚ
S VYSOKÝMI ŠKOLAMI
Centrum biblických studií, společné pracoviště
KKS FLÚ a ETF UK
Centrum globálních studií, společné pracoviště
FLÚ a FF UK
Centrum medievistických studií, společné
pracoviště AV ČR a UK
knihovna medievistických studií
redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
Centrum pro teoretická studia, společné
pracoviště AV ČR a UK
knihovna Centra pro teoretická studia
INDIVIDUÁLNÍ BADATELSKÉ PROJEKTY
hostující badatelé ze zahraničí
roční badatelské projekty postdoktorandů
z vysokých škol
individuální vědecké projekty pracovníků
ústavu
17
III. Hodnocení hlavní činnosti
T E O R I E / //// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
V Ě DY //////////////////////////////
T H E O R Y/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
OF S C I E N C E / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
//////////////////////////////////////
časopis pro mezioborová zkoumání vědy ////////////
journal for interdisciplinary studies of science ///////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
X X X V / 1 / 2 0 13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
kých škol. Především se jedná o ediční činnost, kterou ústav realizuje ve specializovaném
vědeckém nakladatelství Filosofia (http://filosofia.flu.cas.cz). V roce 2013 vyšlo v nakladatelství celkem 20 publikací (seznam viz příloha č. 4, s. 110). FLÚ je vydavatelem či spoluvydavatelem devíti základních oborových periodik (Acta Comeniana; Aithér; Eirene. Studia
Graeca et Latina; Filosofický časopis; Listy filologické – Folia philologica; Organon F; Studia
mediaevalia Bohemica; Studia Neoaristotelica; Teorie vědy / Theory of Science), jejichž příslušná
čísla vyšla také v roce 2013. Za mimořádný úspěch české humanitně zaměřené vědy jako
takové lze označit přijetí časopisu Listy filologické – Folia philologica (založeno 1874), jejž
vydává Kabinet pro klasická studia FLÚ, do full-textové prestižní databáze JSTOR provozované ithackou Cornell University. Listy filologické jsou tak od roku 2013 zpřístupněny
teprve jako druhý český časopis vůbec v této plnotextové databázi, a to počínaje prvním
číslem z roku 1874. Vědecký časopis Teorie vědy, který vydává Kabinet pro studium vědy,
INTERNATIONAL REVIEW OF COMENIUS STUDIES
AND EARLY MODERN INTELLECTUAL HISTORY
INTERNATIONALE REVUE
FÜR STUDIEN ÜBER J. A. COMENIUS
UND IDEENGESCHICHTE DER FRÜHEN NEUZEIT
26 (L)
FILOSOFIA–),/262),$
2012
18
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
techniky a společnosti při FLÚ publikoval v r. 2013 vedle standardních textů tři tematické bloky – Současné přístupy k popularizaci vědy / Contemporary Approaches to Popularization
of Science (1), Filosofické hračky dnes / Philosophical Toys Today (2) a / Epistemologies of Spaces
and Places (3). Časopis Eirene. Studia Graeca et Latina (vydává Kabinet pro klasická studia
FLÚ), jenž publikuje příspěvky o antice a antických tradicích, získal obměněnou redakční radu, do níž se podařilo získat převážně zahraniční špičkové odborníky v oboru, a to
z Evropy i USA. Podrobnější informace o těchto periodikách je součástí přílohy č. 5,
s. 111.
FLÚ také organizuje oborově významné vědecké akce (konference, symposia apod.)
a podílí se rovněž na tvorbě specializovaných elektronických databází a badatelských pomůcek. Významnou součástí infrastruktury Filosofického ústavu jsou dvě veřejné odborné
knihovny, sloužící nejen badatelům, ale také vysokoškolským studentům a veřejnosti. Tyto
knihovny i v roce 2013 systematicky rozšiřovaly své fondy koordinovanou akviziční politikou a zpřístupňováním oborově významných elektronických informačních zdrojů.
Významné vědecké výsledky pracoviště byly v roce 2013 realizovány také v souvislosti
s řešením 18 projektů GA ČR: 1) Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou
filozofii, řešitel P. Dvořák; 2) Empatie – mezi fenomenologií a neurovědami, řešitel P. Urban;
3) Filosofie Ludwiga Wittgensteina: systematický průvodce, řešitel P. Glombíček; 4) Filosofické
výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy, řešitel K. Novotný; 5) Historie a interpretace
Bible, spoluřešitel J. Beneš; 6) Interpretace k Hérakleitovi a Parmenidovi, řešitelka H. Kurzová; 7) Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování
kánonu, řešitelka L. Řezníková; 8) Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby, řešitel
M. Svatoš; 9) Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, řešitel F. Šmahel; 10) Pojem
vědomí: jeho jednota a rozmanitost, spoluřešitel T. Hříbek; 11) Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování, řešitel J. Frei; 12) Současné přístupy v historické
epistemologii, řešitel T. Dvořák; 13) Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách, spoluřešitel M. Musílek; 14) Tovární města Baťova koncernu, řešitel O. Ševeček; 15) Filosofie Jana Amose Komenského, řešitel V. Schifferová; 16) Povaha normativity
– ontologie, sémantika, logika, řešitel V. Svoboda; 17) Základy logiky ve světle nových výsledků
filosofie a vědy, řešitel J. Peregrin; 18) Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou,
řešitel M. Hanke.
Pokračovalo také řešení dalších grantových projektů: 1) GA AV ČR: Antická inspirace
v českém barokním umění, řešitel J. Bažant; 2) LD-COST (poskytovatel MŠMT): Slovník
středověké latiny v českých zemích – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, řešitelka Z. Silagiová; 3) projekt v programu Ministerstva kultury NAKI: Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, spoluřešitelé P. Sommer, D. Foltýn, J. Kremer, P. Mašková, J. Žemlička; 4) ESF a MŠMT: Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce
logických propedeutik pro mezioborová studia, spoluřešitel Ondrej Majer.
Ve FLÚ byly řešeny 4 výzkumné projekty v rámci Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR: 1) Filosofie v experimentu, řešitelka A. Koubová;
2) Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi
a Oldenburgovi, řešitel V. Urbánek; 3) Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd, řešitel K. Novotný; 4) Literární technologie vědy: role textů,
zápisů a médií v utváření vědeckého poznání, řešitel T. Dvořák.
19
III. Hodnocení hlavní činnosti
Pokračovalo rovněž řešení projektů podpořených ze zahraničních zdrojů: 1) Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení (P. Dvořák) pokračovalo v řešení projektu Analytic Theology Cluster Initiative – Trinity and the Divine Attributes podporovaného
John Templeton Foundation; 2) Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti byl
za ČR spoluřešitelem dvou mezinárodních projektů DG Research EC řešených v rámci
7. rámcového programu EU: Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in
Science (PLACES) a Monitoring public opinion on Nanotechnology in Europe (NANOPINION);
stejný útvar se podílí rovněž na řešení projektu Res-AGorA ve spolupráci s vídeňským
Institut für Höhere Studien; 3) Archiv Jana Patočky se podílel na řešení projektu podporovaného Australian Research Council (Discovery Grant) Judgment, Responsibility, and
the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism; 4) v Oddělení pro komeniologii
a intelektuální dějiny raného novověku byla v roce 2013 zahájena druhá fáze mezinárodního projektu Cultures of Knowledge, řešeného Oxfordskou univerzitou a financovaného
Mellonovou nadací, na němž se oddělení podílí (V. Urbánek, I. Lelková). V současné
době se v rámci databáze Early Modern Letters Online nově zpracovávají prosopografická
data z Komenského a Hartlibovy korespondence s cílem podrobně analyzovat a zmapovat část „republiky učenců“ 17. století; 5) V CMS byl řešen ve spolupráci s Institut für
Mittelalterforschung Wien ERC Starting Independent Researcher Grant, The Origins of the
Vernacular Mode (hlavní řešitelka P. Rychterová). Pro přehledný seznam grantů řešených či
spoluřešených FLÚ v roce 2013 viz příloha č. 6, s. 115.
Dále pokračoval i interní program dlouhodobých pobytů hostujících badatelů ze
zahraničí ve FLÚ. V roce 2013 se jednalo o pobyt prof. G. Sandu (University of Helsinki). V rámci programu mimořádné podpory Akademie věd ČR pro zahraniční bohemistická studia realizovali v roce 2013 badatelský pobyt ve FLÚ následující badatelé:
R. Rollinger, I. Pereira Rodrigues, A. Baumgarten, F. Tava a W. Duba.
V rámci programu na podporu postdoktorandů v AV ČR pobývala v roce 2013 ve
FLÚ A. Gleonec. I v roce 2013 pokračovalo v rámci velmi prestižního programu Akademie věd ČR Fellowship Jana Evangelisty Purkyně řešení projektu prof. L. Kvasze,
věnovaného lingvistické rekonstrukci zlomů v dějinách exaktních disciplín, především
matematiky a teoretické fyziky.
FLÚ se i v roce 2013 podílel na vysokoškolské výuce doktorandů v rámci čtyř doktorských programů akreditovaných společně s partnerskými univerzitami. V doktorském studijním programu Filologie jde o studijní obor Latinská medievistika a novolatinská studia
(ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze); v doktorském studijním programu Filozofie o studijní obor Filosofie (ve spolupráci s Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy v Praze); v doktorském studijním programu Filozofie o studijní obor
Filosofie (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze); a konečně
v doktorském studijním programu Humanitní studia o studijní obor Teorie a dějiny vědy
a techniky (ve spolupráci s Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni). Ve
vědeckých útvarech FLÚ (např. Odd. současné kontinentální filosofie; Odd. analytické
filosofie; Odd. logiky aj.) vzniklo v roce 2013 několik publikací monografického i nemonografického charakteru, které vyšly ve špičkových zahraničních nakladatelstvích a periodicích. V následujících letech lze očekávat další zesilování tohoto trendu.
20
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
b) výčet nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti
Z knižních publikací vydaných v roce 2013 v zahraničí i u nás uvádíme (v abecedním
pořadí) zejména tyto:
• Banse, G. – Hauser, R. – Machleidt, P. – Parodi, O. (eds.): Von der Informationszur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Berlin: Trafo
Wissenschaftsverlag, 2013. 467 s. (Network. Cultural Diversity and New Media, 17).
ISBN 978-3-86464-029-2.
• Bažant, J. – Bažantová, N.: Vila Hvězda. Mistrovské dílo severské renesance. Praha:
FESTINA LENTE PRESS CZ, 2013. 223 s. ISBN 978-80-260-4607-3.
• Beran, O.: Soukromé jazyky: čítanka. Praha: Filosofia, 2013. 200 s.
ISBN 978-80-7007-395-7.
• Beran, O.: „Střední“ Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase zpátky. Červený Kostelec:
Pavel Mervart, 2013. 256 s. ISBN 978-80-7465-066-6.
• Braune, A. – Chotaš, J. – Vieweg, J. – Zander, K.
(eds.): Freiheit und Bildung bei Hegel. Würzburg:
Königshausen & Neumann, 2013. 255 s.
ISBN 978-3-8260-4948-4.
• Cermanová, P.: Čechy na konci věků. Apokalyptické
myšlení a vize husitského věku. Praha: Argo, 2013. 412 s.
ISBN 978-80-257-1003-6.
• Dvořák, P. et al. (eds.): 60 let Filosofického časopisu.
Praha: Filosofia, 2013. 399 s. (mimořádné číslo
Filosofického časopisu 1, 2013).
ISBN 978-80-7007-387-2.
• Hlaváček, P. et al.: Kacířská univerzita. Osobnosti
pražské utrakvistické univerzity
1417–1622. Praha: Togga, 2013. 163 s.
ISBN 978-80-7308-481-3.
• Hlaváček, P. et al.: O felix Bohemia! Studie k dějinám
české reformace. K poctě
Davida R. Holetona.
Praha: Filosofia – FF UK,
2013. 332 s. (Europaeana
Pragensia, 5).
ISBN 978-80-7007-392-6.
• Hlaváček, P. –
Radovanovič, D.:
Verdrängte Elite: aus dem
Gedächtnis verbannte
Gelehrte der Deutschen
Universität in Prag.
Konstanz: Hartung-Gorre,
2013. 106 s.
ISBN 978-3-86628-482-1.
21
III. Hodnocení hlavní činnosti
studies in contempor a ry phenomenology — 10
Corporeity
and Affectivity
Dedicated to Maurice Merleau-Ponty
Edited by Karel Novotný,
Pierre Rodrigo, Jenny Slatman,
and Silvia Stoller
L adislav Kvasz
Zrod vedy ako
ling vistická udalosť
Filosofia
Galileo, Descartes a Newton
ako tvorcovia jazyka fyziky
OPERA OMNIA
1
>9 II@
Jan
Amos
Komenský
Historia Lasitii
Historie Lasitského
Lesnae excidium
Carolo Gustavo votiva acclamatio
ACADEMIA PRAHA
• Hrubec, M. (ed.): Habermas, J.: K ustavení Evropy.
Praha: Filosofia, 2013. 270 s. ISBN 978-80-7007-391-9.
• Hrubec, M. et al.: Kritická teorie společnosti. Český
kontext. Praha: Filosofia, 2013. 718 s.
ISBN 978-80-7007-403-9.
• Childers, T.: Philosophy and Probability. Oxford:
Oxford University Press, 2013. 216 s.
ISBN 978-0-19-966183-1.
• Koblížek, T.: Nová poetika: kapitola z francouzského
myšlení o literatuře. Praha: Togga, 2013. 193 s.
(Polemos). ISBN 978-80-7476-002-0.
• Koblížek, T. – Koťátko, P. – Pokorný, M. (eds.): Text
and Work. The Menard Case. Praha: FF UK, 2013.
152 s. (Litteraria Pragensia). ISBN 978-80-7308-483-7.
• Kohák, E. (ed.): Hledání české filosofie: Soubor studií.
Praha: Filosofia, 2013. 385 s. (mimořádné číslo
Filosofického časopisu 2, 2012).
ISBN 978-80-7007-388-9.
• Koubová, A.: Self-Identity and Powerlessness. Leiden:
Brill, 2013. 242 s. (Studies in Contemporary
Phenomenology, 8). ISBN 978-90-04-25498-5.
• Kvasz, L.: Zrod vedy ako lingvistická udalosť. Galileo,
Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka fyziky. Praha:
Filosofia, 2013. 302 s. ISBN 978-80-7007-397-1.
• Nitsche, M.: Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers
phänomenologische Topologie. Würzburg: Königshausen
u. Neumann, 2013. 128 s. (Orbis Phaenomenologicus.
Studien, 33). ISBN 978-3-8260-5181-4.
• Novotný, K. – Rodrigo, P. – Slatman, J. – Stoller, S.
(eds.): Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice
Merleau-Ponty. Leiden: Brill, 2013. 350 s. (Studies
in Contemporary Phenomenology, 10).
ISBN 978-90-04-26133-4.
• Pechar, J.: Lacan a Freud. Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON), 2013. 107 s. (Studie, 93).
ISBN 978-80-7419-153-4.
• Rychterová, P. – Soukup, P. (eds.): Heresis seminaria.
Pojmy a koncepty v bádání o husitství. Praha: Filosofia,
2013. 284 s. ISBN 978-80-7007-394-0.
• Steiner, M. et al. (eds.): Johannis Amos Comenii Opera
omnia. Praha: Academia, 2013. 444 s. (Johannis Amos
Comenii Opera Omnia, 9/II).
ISBN 978-80-200-2244-8.
• Storchová, L. – Ratajová, J.: Děti roditi jest božské
ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře
22
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
V l ad i m í r Svobod a
L og i k a pro P á ny,
O t rok y a K ibice
Fi losof ic k ý pr ůvodce
s věte m deont ic ké log i k y
raného novověku. Praha: Scriptorium, 2013. 658 s. (Gender v českých preskriptivních
diskursech raného novověku). ISBN 978-80-87271-76-6.
• Svoboda, V.: Logika pro Pány, Otroky a Kibice. Filosofický průvodce světem deontické logiky.
Praha: Filosofia, 2013. 320 s. ISBN 978-80-7007-396-4.
• Šmahel, F.: Jan Hus: život a dílo. Praha: Argo, 2013. 312 s. (Ecce homo, 19).
ISBN 978-80-257-0875-0.
• Van Dussen, M. – Soukup, P. (eds.): Religious Controversy in Europe, 1378–1536. Textual
Transmission and Networks of Readership. Turnhout: Brepols, 2013. 350 s. (Medieval
Church Studies, 27). ISBN 978-2-503-54428-1.
Ze studií a statí publikovaných v zahraničí lze uvést (v abecedním pořadí) například
následující:
• Bierhanzl, J.: « L’absurdité de l’il y a comme modalité de la signifiance éthique?
Sens et non-sens dans Autrement qu’être ou au-delà de l’essence ». In: Bastiani, F.
– Solokhova, S. (eds.), Rencontrer l’imprévisible. A la croisée des phénoménologies
contemporaines. Argenteuil: Le Cercle herméneutique, 2013, s. 85–92.
ISBN 978-2-917957-19-6.
• Bierhanzl, J.: « Le langage c’est l’éthique ». In: Couyault, S. (ed.), Fictions et verités
assassines. Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal, 2013, s. 373–378.
ISBN 978-2-84516-618-9.
• Doležalová, E., “The Inquisition in Medieval Bohemia: National and International
Context”. In: Roach, A. – Simpson, J. (eds.), Heresy and the Making of European
Culture. Medieval and Modern Perspectives. Farnham: Ashgate, 2013, s. 299–311.
ISBN 978-1-4724-1181-5.
• Dvořák, P.: “Divine Foreknowledge of Future Contingents and Necessity”. In:
Kaufmann, M. – Aichele, A. (eds.). A Companion to Luis de Molina. Leiden: Brill,
2013. s. 55–87. ISBN 978-90-04-22823-8.
• Feinberg, J. G.: “The Civic and the Proletarian”. Socialism & Democracy 27, 2013, č. 3,
s. 1–31. ISSN 0885-4300 (Print), 1745-2635 (Online).
23
III. Hodnocení hlavní činnosti
• Fulka, J.: « Désir et représentation. Quelques
remarques sur Thomas Hardy et marquis de Sade ».
In: Couyault, S. (ed.), Fictions et verités assassines.
Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal, 2013,
s. 231–242. ISBN 978-2-917957-19-6.
• Herold, V. – Pavlíček, O.: “Hus, Jan
(c. 1371/2–1415)”. In: Pollmann, K. (ed.), The Oxford
Guide to the Historical Reception of Augustine, Vol. 2.
Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 1167–1169.
ISBN 978-0-19-929916-4.
• Hrubec, M.: “An Articulation of Extra-Territorial
Recognition: Toward International and Supranational
Solutions of Global Poverty”. In: Burns, T.
– Thompson, S. (eds.), Global Justice and the Politics
of Recognition. London: Palgrave Macmillan, 2013,
s. 265–287. ISBN 978-0-230-20597-0.
• Kuneš, J.: „Das ,praktische‘ Sein: Zu Heideggers
vollständigem Seinsbegriff in Sein un Zeit“. In:
Lang, S. – Ulrichs, L. (eds.), Subjektivität und
Autonomie. Praktische Selbstverhältnisse in der klassischen
deutschen Philosophie. Berlin: De Gruyter, 2013,
s. 337–364. ISBN 978-311-02610-0-4.
• Kvasz, L.: “On Boundaries of the Language
of Physics”. In: Barbin, E – Pisano, R. (eds.),
The Dialectic Relation Between Physics and Mathematics
in the XIXth Century. Dordrecht: Springer, 2013,
s. 139–158. ISBN 978-94-007-5379-2.
• Materna, P.: “Simple Concepts”. Acta Analytica 28,
2013, č. 3, s. 295–319. ISSN 0353-5150 (Print),
1874-6349 (Online).
• Materna, P.: “Equivalence of Problems”. Axiomathes
23, 2013, č. 4, s. 617–631. ISSN 1122-1151 (Print),
1572-8390 (Online).
• Nodl, M.: „Nationalismus und Nationalbewusstsein
zu Beginn des 14. Jahrhunderts und Karls Bemühen
um ein konfliktfreies Bild des Zusammenlebens
von Tschechen und Deutschen in Böhmen“.
In: Albrecht, P. (ed.), Chronicon Aulae regiae
– Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme,
München: Lang Verlag, 2013, s. 187–224.
ISBN 978-3-631-64535-2.
• Pechar, J.: « Les crimes du totalitarisme ». In:
Couyault, S. (ed.), Fictions et verités assassines.
Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal, 2013,
s. 115–121. ISBN 978-2-84516-618-9.
24
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
• Peregrin, J.:“Inferentialism and Normativity“. In: Beaney, M. (ed.), The Oxford
Handbook of the History of Analytic Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2013,
s. 1082–1097. ISBN 978-0-19-923884-2.
• Peregrin, J. – Svoboda, V.: “Criteria for Logical Formalization”. Synthese 190, 2013,
č. 14, s. 2897–2924. ISSN 0039-7857.
• Řezníková, L.: „Suche nach Differenzen als Interferenzprozess. Praktiken der
nationalen Abgrenzung in Prag um 1900“. In: Hoffmann, A. R. – Raßloff, U. (eds.).
Wellenschläge: kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts.
Stuttgart: Steiner, 2013. s. 99–143. ISBN 978-3-515-09843-4.
• Schifferová, V.: “Comenius, Jan Amos (1592–1670)”. In: Pollmann, K. (ed.),
The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Vol 2. Oxford: Oxford
University Press, 2013, s. 819–821. ISBN 978-0-19-929916-4.
• Soukup, P.:“‘Pars Machometica’ in Early Hussite Polemics: The Use and Background
of an Invective”,
in: Van Dussen, M.
– Soukup, P. (eds.),
Medieval Church Studies 27
Religious Controversy
RELIGIOUS CONTROVERSY
in Europe, 1378–1536.
IN EUROPE, 1378–1536
Textual Transmission and
Textual Transmission and Networks of Readership
Networks of Readership.
Turnhout: Brepols,
2013, s. 251–287. ISBN
978-2-503-54428-1.
• Vítek, T.: “Heraclitus,
DK 22 B 44 (frg. 103,
Marcovich)”. Emerita.
Revista de linguistíca
y Filología Clásica 80,
2012, č. 2, s. 295–320.
ISSN 0013-6662.
Edited by
Michael Van Dussen and Pavel Soukup
25
III. Hodnocení hlavní činnosti
c) domácí a zahraniční ocenění zaměstnanců pracoviště
V roce 2013 dosáhli někteří pracovníci
FLÚ mimořádných uznání za své vědecké či celoživotní dílo. Hned několik ocenění získal prof. Erazim Kohák, Ph.D.,
z nichž je třeba vyzdvihnout zejména Řád
Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy,
jímž byl vyznamenán prezidentem republiky. Neméně vynikajícím výsledkem je
udělení Národní ceny vlády ČR Česká
hlava za rok 2013 prof. PhDr. Františku Šmahelovi, DrSc., který toto prestižní ocenění obdržel vůbec jako první
vědec z oblasti humanitních a společenProf. Erazim Kohák přebírá z rukou prezidenta ČR
ských věd.
Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy
Přehled ocenění:
1.
Oceněný: Prof. Erazim Kohák, Ph.D.
Cena: Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy
Oceněná činnost: Za celoživotní zásluhy o českou kulturu a totožnost
Ocenění udělil: Prezident republiky
2.
Oceněný: prof. Erazim Kohák, Ph.D.
Cena: Čestná medaile Ministerského předsedy vlády ČR „Za zásluhy
o českou identitu“
Oceněná činnost: Zvláště
za knihy Domov a dálava
a Hledání české filosofie
Ocenění udělil: Předseda
vlády ČR
3.
Oceněný: Prof. Erazim
Kohák, Ph.D.
Cena: Cena AV ČR za popuERAZIM KOHÁK
larizaci a propagaci věd
Domov a dálava
Oceněná činnost: Zejména za
Kulturní totožnost a obecné lidství
v cˇeském myšlení
publikaci Hledání české filosofie
Ocenění udělil: Předseda
Akademie věd ČR
(ed.)
FilosoƤcký ústav Akademie v³d ,eské republiky
Filosoficky-casopis-Kohak-potah.indd 1
15.4.2013 16:44:59
26
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
4.
Oceněný: Mgr. Jan Maršálek
Cena: Cena Miloslava Petruska
Oceněná činnost: Soutěž o nejlepší sociologický text mladých badatelů
Ocenění udělil: Masarykova česká sociologická společnost
5.
Oceněný: Mgr. Pavlína Mašková
Cena: Cena Akademie věd České republiky za dosažené vynikající výsledky velkého
vědeckého významu
Oceněná činnost: Publikace Lucemburkové.
Česká koruna uprostřed Evropy
Ocenění udělil: Akademie věd ČR
6.
Oceněný: Mgr. Pavlína Mašková
Cena: Cena Nadace Český literární fond za
vědeckou literaturu v oblasti společenských
věd
Oceněná činnost: Publikace Lucemburkové.
Česká koruna uprostřed Evropy
Ocenění udělil: Nadace Český literární fond
7.
Oceněný: Mgr. Robert Novotný, Ph.D.
Cena: Cena Akademie věd České republiky za dosažené vynikající
výsledky velkého vědeckého významu
Oceněná činnost: Publikace Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy
Ocenění udělil: Akademie věd ČR
8.
Oceněný: Mgr. Robert Novotný, Ph.D.
Cena: Cena Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských
věd
Oceněná činnost: Publikace Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy
Ocenění udělil: Nadace Český literární fond
9.
Oceněný: Prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.
Cena: Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za mimořádné výsledky
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2013
Oceněná činnost: Za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
za rok 2013
Ocenění udělil: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
27
III. Hodnocení hlavní činnosti
10.
Oceněný: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Cena: Ocenění rektora Univerzity Karlovy za významnou publikaci
Oceněná činnost: Monografie Paupertate styloque connecti.
Utváření humanistické učenecké komunity
v českých zemích. Praha: Scriptorium, 2011.
Ocenění udělil: Rektor Univerzity Karlovy v Praze
11.
Oceněný: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Cena: Národní cena vlády ČR Česká hlava za rok 2013
Oceněná činnost: Za celoživotní dílo, jakož i celoživotní
občanské a vědecké postoje
Ocenění udělil: Vláda ČR
12.
Oceněný: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Cena: Cena Akademie věd České republiky za dosažené vynikající výsledky velkého
vědeckého významu
Oceněná činnost: Publikace Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy
Ocenění udělil: Akademie věd ČR
13.
Oceněný: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Cena Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd
Oceněná činnost: Publikace Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy
Ocenění udělil: Nadace Český literární fond
d) nejvýznamnější výsledky vzniklé ve spolupráci
s vysokými školami
Z publikačních výsledků vzniklých na základě spolupráce s českými VŠ uvádíme např.:
• Hlaváček, P. et al.: Kacířská univerzita. Osobnosti pražské
utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: Togga, 2013.
163 s. ISBN 978-80-7308-481-3. Kniha publikovaná
ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity
Karlovy v Praze.
• Hlaváček, P. et al.: O felix Bohemia! Studie k dějinám
české reformace. K poctě Davida R. Holetona. Praha:
Filosofia – FF UK, 2013. 332 s. (Europaeana
Pragensia, 5). ISBN 978-80-7007-392-6. Kniha
publikovaná ve spolupráci s Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy v Praze.
28
O FELIX BOHEMIA!
Studie k dějinám české reformace
K poctě Davida R. Holetona
Petr Hlaváek et al.
europaeana pragensia 1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
• Koblížek, T. – Koťátko, P. – Pokorný, M. (eds.): Text and Work. The Menard Case.
Praha: FF UK, 2013. 152 s. (Litteraria Pragensia). ISBN 978-80-7308-483-7.
Kniha publikovaná ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy
v Praze.
Ve spolupráci s vysokými školami realizoval FLÚ v roce 2013 především tyto významné badatelské projekty:
• projekt na podporu excelence v základním výzkumu GA ČR Historie a interpretace
Bible ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy
a Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
• projekt na podporu excelence v základním výzkumu GA ČR Kulturní kódy
a jejich proměny v husitském období ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou
Univerzity Karlovy a Ústavem pro jazyk český AV ČR
• projekt ESF a MŠMT Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických
propedeutik pro mezioborová studia ve spolupráci s Filozofickou fakultou Západočeské
univerzity v Plzni, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou
Slezské univerzity v Opavě
• projekt GA ČR Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy ve spolupráci
s Univerzitou Karlovou
• projekt GA ČR Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filozofii
ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy
• projekt GA ČR Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost ve spolupráci s Filozofickou
fakultou Univerzity Karlovy (hlavní řešitel)
• projekt GA ČR Tovární města Baťova koncernu ve spolupráci s Katedrou
společenských věd Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě
• projekt Ministerstva kultury v programu NAKI Kultura a umění benediktinského
řádu ve střední Evropě 800–1300 ve spolupráci s Národní galerií v Praze
(koordinující příjemce) a Katolickou teologickou
fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Sociality and subjectivity
The issue of inheritance in
contemporary philosophy
Významným výsledkem spolupráce je například
rovněž uspořádání těchto vědeckých akcí:
• mezinárodní workshop Sociality and Subjectivity,
Praha, 13.–14. 3. 2013, uspořádaný společně
s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy
• mezinárodní konference The Material Running of
the Mendicant Friaries in Central Europe (1220–1550),
Praha, 25. 3. 2013, hlavní pořadatel: Collegium
Europaeum – společná výzkumná skupina
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a FLÚ
• mezinárodní konference Philosophy and Social
Science, Praha, 22.–26. 5. 2013, uspořádaná společně
s Univerzitou Karlovou v Praze
29
13th March: 3 pm – 7 pm
14th March: 9.30 am – 7 pm
Socialité et subjectivité
La question de l’héritage dans
la philosophie contemporaine
Academical Conference Center, Husova 4a, Prague 1
Contact: [email protected] and [email protected]
A workshop organized by Faculty of Humanities of the Charles University of Prague, program Erasmus
Master Mundus EuroPhilosophie, and by the research grant project “Relevance of the Subjectivity” in the
framework of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech republic, Department
of the Contemporary Continental Philosophy.
March 13th
15:00 Masato GODA (Meiji University of Tokyo) „Un pragmatiste au Japon.
Shunsuke Tsurumi“
15:50 Shin ABIKO (Hosei University of Tokyo) „Le Japon moderne et la philosophie la naissance de la philosophie et sa mort chez Nishi Amane“
16:40 Break
17:10 Wojciech Starzyński (IFiS PAN Warszawa) „La figure de Descartes chez
le dernier Merleau-Ponty“
18:00 Annabelle Dufourcq (FHS UK) „Crise et vertige chronique dans
les philosophies de Husserl et Merleau-Ponty“
March 14th
09:30 Urszula Idziak (Jagiellonian University of Cracow) „Contemporary Reading
of Cartesian Fabula Mundi“
10:15 Petr Kouba (FLU AV CR Prague) „The Concept of the Enlightment
in Montesquieu“
11:00 Break
11:15 Anne Gléonec (FHS UK) „Un héritage « précédé d’aucun testament » ?
L’institution et la création socio-historique en questions“
12:00 Rafał Smoczyński (IFiS PAN Warszawa) „Post-Marxist Linguistic Turn.
Selected Aspects of the Essex School Scholarship“
12:45 Lunch
14:00 Maria Golebiewska (IFiS PAN Warszawa) „La conception du sujet rétroactif
de Jacques Lacan comme une polémique avec la pensée de Friedrich Nietzsche”
14:45 Elise Coquereau (FHS UK) „The problems of thinking an inter-cultural
tradition and the emergence of cultural otherness”
15:30 Break
15:45 Madalina Guzun (FHS UK) „La critique du sujet dans l’interprétation
heideggérienne de Nietzsche“
16:30 Jan Lockenbauer (FHS UK) „La tradition et l’institution dans le domaine
de l’art selon Merleau-Ponty“
17:30 Break
18:00 Shin ABIKO (Hosei University of Tokyo) „Does Japanese beauty exist? Kuki Shuzo and Henri Bergson“
III. Hodnocení hlavní činnosti
• mezinárodní workshop Prague Workshop on
Non-Classical Epistemic Logics, Praha, 22. 6. 2013,
uspořádaný společně s Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy
• mezinárodní konference Financial Aspects of Medieval
Economy, Praha, 17.–19. 10. 2013, uspořádaná
společně s Fakultou humanitních studií Univerzity
Karlovy v Praze
• mezinárodní konference IX. International Plato
Symposium, Praha, 14.–16. 11. 2013, uspořádaná
společně s Českou platónskou společností
a Univerzitou Karlovou v Praze
• mezinárodní kolokvium Is this real? Phenomenologies
of the imaginary, Praha, 19.–22. 11. 2013, uspořádané
společně s Univerzitou Karlovou v Praze.
Spolupráce s vysokými školami probíhá i při školení doktorandů, které jsou akreditovány společně FLÚ a partnerskými univerzitami v rámci čtyř doktorských studijních
programů:
• v doktorském studijním programu Filologie studijní obor Latinská medievistika
a novolatinská studia (ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy
v Praze)
• v doktorském studijním programu Filozofie studijní obor Filozofie (ve spolupráci
s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze)
• v doktorském studijním programu Filozofie studijní obor Filozofie (ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze)
• v doktorském studijním programu Humanitní studia studijní obor Teorie a dějiny
vědy a techniky (ve spolupráci s Filozofickou fakultou Západočeské univerzity
v Plzni).
Počet školených doktorandů pracovníky FLÚ ve všech čtyřech studijních programech
v současné době přesahuje dvě desítky.
e) nejvýznamnější výsledky činnosti výzkumných center a dalších společných
pracovišť FLÚ s vysokými školami
Na základě příslušných smluv uzavřených mezi UK a AV ČR byla k FLÚ přidružena tato společná pracoviště: Centrum pro teoretická studia (CTS) od r. 1993 (ředitel
prof. David Storch, PhD.), Centrum medievistických studií (CMS) od r. 1998 (ředitel
prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.). V roce 2006 bylo ustaveno jako společné pracoviště FLÚ
a Filozofické fakulty UK Centrum globálních studií (CGS) (ředitel PhDr. Marek Hrubec, PhD.). Kabinet pro klasická studia FLÚ se od r. 2004 partnersky podílí na činnosti
Centra biblických studií (CBS), společného pracoviště FLÚ s Evangelickou teologickou
fakultou UK (ředitel Jan Roskovec, ThD.).
30
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
Centrum pro teoretická studia (CTS)
CTS je společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Usiluje
o vzájemné porozumění a sbližování vědců z nejrůznějších vědních oborů, především
však o odstraňování tradiční hranice mezi přírodními vědami na straně jedné a humanitními a sociálními obory na straně druhé.
Částí CTS, která patří pod Filosofický ústav AV ČR, je Kabinet pro teoretická studia
(KTS) zahrnující Archiv Jana Patočky. Činnost Archivu spočívá ve studiu a interpretaci
filosofického odkazu díla Jana Patočky, v publikaci jeho souborného díla a ve shromažďování rukopisů a dokumentů týkajících se jeho života a práce. Odkaz Jana Patočky je
vysoce relevantní pro transdisciplinární zaměření CTS.
I v roce 2013 se KTS podílelo na řešení projektu podporovaného Australian Research
Council Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism. V rámci tohoto projektu uspořádal v Praze ve dnech 19.–20. dubna Archiv Jana
Patočky v rámci profesorského programu Sira Waltera Murdocha ve spolupráci s Katedrou filosofie na Murdochově univerzitě v Perthu mezinárodní workshop; z 11 účastníků
akce bylo 9 ze zahraničí.
Další mezinárodní seminář uspořádal Archiv Jana Patočky spolu s Knihovnou Václava
Havla ve dnech 15.–16. 5. 2013 pod názvem The Solidarity of the Shaken: jeho účelem bylo
prodiskutovat filosofické problémy pojmu lidských práv v dnešním „po-evropském“ světě. Východiskem tohoto zkoumání byly zkušenosti a filosofické motivy středoevropského
disentu, zvláště pak duchovní odkaz Václava Havla a Jana Patočky.
Další mezinárodní konferencí byla akce Questioning Subjectivity (Praha, 16.–17. 9. 2013),
které se účastnilo 24 řečníků, 21 zahraničních. Konference byla zaměřená na fenomenologický výklad subjektivity a jejího postavení ve struktuře zjevování jak takového.
Na půdě KTS pokračovalo v roce 2013 rovněž řešení projektu GA ČR Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování (hl. řešitel J. Frei)
Výčet několika nejdůležitějších výsledků vědecké
činnosti KTS
• Chvatík, I.: „Patočkovy studie o Masarykovi
a problém sókratovského humanismu.“ In:
Patočka a grécka filosofia. Košice: Filozofická fakulta
UPJŠ, 2013 – (Ješič, M.; Leško, V.), s. 289–318.
ISBN 978-80-8152-023-5.
• Frei, J.: „Ke dvěma východiskům filosofického tázání
po Bohu“. Acta Universitatis Carolinae, Theologica
3, 2013, s. 65–77. ISSN 1804-5588 (Print),
2336-3398 (Online).
• Ajvaz, M.: „Výzvy meziprostoru“. Revue Prostor XXXI,
100, 2013, s. 39–45.
ISSN 0862-7045.
31
III. Hodnocení hlavní činnosti
Nejvýznamnější popularizační aktivity CTS
Pravidelné čtvrteční semináře CTS otevřené zájemcům ze strany veřejnosti. Informace
o přednášejících a tématech jsou zveřejněny na webových stránkách www.cts.cuni.cz.
Vzdělávací činnost
Členové CTS se podílejí na výuce v rámci různých fakult Univerzity Karlovy, kde
přednášejí a školí studenty bakalářského i magisterského studia a doktorandy. Kromě
toho existuje při CTS Studentský klub, jehož členy se mohou stát studenti jakékoli fakulty
Univerzity Karlovy, kteří mají zájem o mezioborovou komunikaci a spolupráci.
Aktuální mezinárodní dohody o spolupráci
Murdoch University, Perth (téma: Filosofie Jana Patočky).
Centrum medievistických studií (CMS)
CMS je sdruženým pracovištěm Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Organizuje a zajišťuje specializovaná doktorandská školení, přednášky a semináře. Dále organizuje mezioborové medievistické diskuse, mezinárodní kolokvia a konference. Jejich
výsledky publikuje ve vlastní neperiodické řadě, v recenzovaném časopisu Studia mediaevalia Bohemica a v monografických titulech, mezi nimiž figurují i pramenné edice. Vědecké aktivity CMS jsou organizovány v rámci velkých projektů, jež se vyznačují mezinárodní spoluprací a mezioborovým přístupem. Tematicky jsou zaměřeny na syntetizující nové
pohledy na vybrané problémy historie středověkého českého státu v kontextu střední
Evropy. Díky odbornému potenciálu, kterým CMS disponuje, jsou tyto syntetizující
práce založeny na nalézání průsečíků výpovědi různých medievistických disciplín a pramenů. V poslední době se CMS stále výrazněji prosazuje jako pracoviště koordinující
díky svým personálním, technickým a finančním kapacitám společné ediční, konferenční
Heresis
seminaria
POJMY A KONCEPTY
V BÁDÁNÍ O HUSITSTVÍ
CENTRUM
MEDIEVISTICKÝCH STUDIÍ
32
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
a badatelské projekty. Stále narůstá mezinárodní spolupráce CMS v rámci uvedených
projektů a při vydávání českých odborných titulů v zahraničních nakladatelstvích.
V roce 2013 pokračovalo v CMS řešení interdisciplinárního projektu excelentního
výzkumu GA ČR Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období. Pokračovalo také řešení
mezinárodně koncipovaného výzkumného projektu Kultura a umění benediktinského řádu ve
střední Evropě 800–1300 (podporovaného Ministerstvem Kultury v rámci programu NAKI)
a spolupráce na evropském projektu The Origins of the Vernacular Mode. Pracovníci CMS se
podíleli jako spoluřešitelé rovněž na grantovém projektu GA ČR Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách (hl. řešitel Historický ústav AV ČR). Důležité je, že
se do těchto projektů zapojila řada doktorandů a mladých vědeckých pracovníků CMS,
což je významným krokem k zajištění badatelské i personální kontinuity pracoviště.
Výčet několika nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti CMS:
• Cermanová, P.: Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitského věku. Praha:
Argo, 2013. 412 s. ISBN 978-80-257-1003-6.
• Klápště, J. (ed.): Hierarchies in rural settlements. Ruralia 9. Turnhout: Brepols, 2013.
462 s. ISBN 978-2-503-54517-2.
• Militký, J.: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských
mincí v Čechách (5. století před Kristem až 7. století po
Kristu). Komentovaný katalog nálezového fondu. Praha:
FLÚ AV ČR, 386 s. ISBN 978-80-7007-390-2.
• Rychterová, P. – Soukup, P. (eds.): Heresis seminaria.
Pojmy a koncepty v bádání o husitství. Praha: Filosofia,
2013. 284 s. ISBN 978-80-7007-394-0.
• Šmahel, F.: Jan Hus: život a dílo. Praha: Argo, 2013.
312 s. (Ecce homo, 19).
ISBN 978-80-257-0875-0.
• Van Dussen, M. – Soukup, P. (eds.): Religious
Controversy in Europe, 1378–1536.
Textual Transmission and Networks of Readership.
Turnhout: Brepols, 2013. 350 s. (Medieval Church
Studies, 27). ISBN 978-2-503-54428-1.
Vzdělávací činnost
Pracovníci CMS se podílejí na terciárním vzdělávání (formou přednášek, cvičení
a vedení prací), a to v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.
V roce 2013 realizovali pracovníci CMS vysokoškolskou výuku či vedení prací např. na
Filozofické fakultě UK v Praze, Fakultě humanitních studií UK v Praze, Pedagogické
fakultě UK v Praze či Katolické teologické fakultě UK v Praze.
CMS se pravidelně zapojuje také do vzdělávání veřejnosti. V této souvislosti lze uvést
mj. pravidelné přednášky pro veřejnost, rozhlasová a televizní vystoupení, dále podíl na
přípravě tematických výstav (v roce 2013 výstava Via Benedictina v muzeích v Polici nad
Metují, Broumově a Hradci Králové) či projekt Czech Medieval Sources on-line zaměřený na
zpřístupňování odborných informací na internetu.
33
III. Hodnocení hlavní činnosti
V roce 2013 CMS organizovalo či spoluorganizovalo tyto akce s mezinárodní účastí:
• mezinárodní kolokvium Kámen úhelný, který zavrhli
dělníci. Jan Hus – člověk, křesťan, kazatel a reformátor,
Ǥ
Praha, 21. 3. 2013;
ª$SRNDO\SWLNXQG3URSKHWLHLP0LWWHODOWHU©
• mezinárodní konference Nation et Nations au
͖͚Ǧ͖͜—‡͖͔͕͗
Moyen Âge (pořádáno společně se Société des
Historiens-médiévistes de l’Enseignement supérieur
Public), Praha,
7KHRIRI
23.–26. 5. 2013;
¶VLQ
• mezinárodní workshop The Translations of John of
Rupescissa’s Vade mecum in tribulatione (1356) into Seven LQWR
,,
European Vernaculars II (pořádáno společně s Institut
für Mittelalterforschung, Wien), Praha, 26.–28. 6. 2013;
• Letní škola medievistických studií, Sázava, 6.–8. 9. 2013;
• mezinárodní konference Via Benedictina, Broumov,
2.–3. 10. 2013;
• konference Český stát 10. století – začátky, společnost,
kultura, Žatec, 7.–9. 10. 2013
• mezinárodní konference Česko-polské relace kazatelské
ve středověku, Praha, 25.–26. 10. 2013
• mezinárodní konference Literární činnost a knihovna a roudnických
augustiniánů (14.–15. st.), Praha, 15.–16. 11. 2013.
•–ƒ”–‹‰ ‰”ƒ–Ȉ Ȉ ‘”‹‰‹ ‘ˆ –Š‡ ˜‡”ƒ…—Žƒ” ‘†‡
Aktuální mezinárodní dvoustranné dohody:
• Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Německo;
• Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko;
• Centre for Medieval Studies at the University of Bergen, Nordic Centre for
Medieval Studies at the University of Bergen, Norsko;
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko;
• Institut für Mittelalterforschung, ÖAW, Rakousko;
• Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Warszawa, Polsko;
• Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalterstudien der Universität Salzburg,
Rakousko;
• Centrum pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici, Slovensko;
• Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Německo.
Centrum globálních studií (CGS)
CGS provádí filosofický a interdisciplinární sociálněvědní výzkum a usiluje o rozvinutí
českého výzkumu v rámci evropského a světového výzkumu. Zaměřuje se na současné
společenské, kulturní a politické proměny, které se odehrávají v procesech globalizace.
Zkoumá, jakým způsobem se tyto globální interakce týkají jedinců i celých společností.
Přispívá ke specifikaci globálních studií prostřednictvím nového výzkumného zaměření
34
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
„glokálních“ analýz, jež se v poslední době stále více začínají rozvíjet zejména v USA
a v evropských zemích. Předmětem zkoumání je artikulace vztahů mezi globální a lokální
dynamikou vývoje. V případě České republiky to znamená koncentraci na globální interakce, jež mají své podněty či konsekvence v českých a rovněž evropských (zejména EU)
kontextech. Zaměřuje se především na tyto tematické okruhy:
1) Spravedlnost, legitimita, participace a demokracie. Zkoumání spravedlnosti, legitimity, participace a demokracie především v souvislosti s hlavními paradigmatickými
přístupy ke globálním otázkám, zejména s přístupem nacionálním, kosmopolitním a libertariánským.
2) Uznání kulturní různorodosti a sociální integrace. Zkoumání demokracie a spravedlnosti v souvislosti se vztahem mezi autonomií a různorodostí a se vztahem mezi svobodou
a rovností – v kulturním a interkulturním rámci.
3) Lidská práva, státní suverenita a intervence. Zkoumání principu suverenity jakožto
dosavadního principu právního a politického systému mezinárodního společenství vzájemně nezávislých států, v souvislosti s jeho porušováním a lidskými právy.
Centrum provádí výzkum a rozvíjí a prezentuje jej:
a) pořádáním seminářů, workshopů a konferencí s českou a mezinárodní účastí,
b) účastí na podobných akcích v českém i mezinárodním kontextu,
c) vydáváním článků, sborníků, monografií a dalších textů, publikováním překladů
klíčových zahraničních děl,
d) pedagogickým podílem na magisterském a doktorském studiu,
e) prezentací výsledků výzkumu v médiích přístupných i širší veřejnosti,
f) nabídkou výsledků výzkumu ve formě expertizy státní správě.
Výčet několika nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti CGS:
• Hrubec, M.: “An Articulation of Extra-Territorial Recognition: Toward International
and Supranational Solutions of Global Poverty”. In: Burns, T. – Thompson, S.
(eds.), Global Justice and the Politics of Recognition.
London: Palgrave Macmillan, 2013, s. 265–287. ISBN
978-0-230-20597-0.
• Hrubec, M.: „Globální ne/spravedlnost“. In:
Hrubec, M. et al.: Kritická teorie společnosti. Český
Kritická teorie
kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 13–79.
společnosti
ISBN 978-80-7007-403-9.
Český kontext
• Hrubec, M. et al.: Kritická teorie společnosti.
Český kontext. Praha: Filosofia, 2013. 718 s. ISBN
978-80-7007-403-9.
• Kohák, E. (ed.): Hledání české filosofie: Soubor studií.
Praha: Filosofia, 2013. 385 s. (mimořádné číslo
Filosofického časopisu 2, 2012).
ISBN 978-80-7007-388-9.
• Lánský, O.: „Kolonialismus a postkolonialismus“. In:
EDICE
FILOSOFIE
A SOCIÁLNÍ
VĚDY
FILOSOFIA
35
III. Hodnocení hlavní činnosti
Hrubec, M. et al.: Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s.
199–232.
ISBN 978-80-7007-403-9.
• Suša, O.: „Ke klasifikaci teorií globalizace: Přístupy a problémy“. In: Šubrt, J. et al.:
Soudobá sociologie V: Teorie sociální změny. Praha: Karolinum, 2013, s. 358–386. ISBN
978-80-246-2219-4.
• Suša, O.: „K založení kritické teorie globální společnosti a politiky“. Filosofický časopis
61, 2013, č. 1, s. 71–80. ISSN 0015-1831.
V roce 2013 organizovalo CGS tyto akce s mezinárodní účastí:
• 13. ročník konference Filosofie a sociální vědy; téma „Sociální změna: revoluce
a transformace“, Praha, 4.–6. 11. 2013 (Centrum globálních studií FLÚ AV ČR
a UK ve spolupráci s: Katedra politológie a európskych štúdií a Katedra filozofie
Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav politických
vied Slovenskej akadémie vied Bratislava, Futurologická spoločnosť na Slovensku,
Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského
v Bratislavě.
Vzdělávací činnost
Členové CGS spolupracují při uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů zejména s Filozofickou fakultou a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, dále Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem a Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci. V rámci spolupráce s vysokými školami se podílejí rovněž na vedení diplomových
prací a školení doktorandů.
Centrum biblických studií (CBS)
Centrum biblických studií je společným pracovištěm a od 1. 1. 2005 výzkumným centrem Evangelické teologické fakulty UK v Praze a Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV
ČR v Praze. Jeho posláním je pokročilé bádání a zajištění doktorského a postgraduálního
studia v disciplínách biblických věd a v bádání o rané církvi do konce starověku. V roce
2012 bylo v CBS zahájeno a v roce 2013 pokračovalo řešení projektu excelentního výzkumu GA ČR Historie a interpretace bible (řešeno ve spolupráci s ETF UK Praha a CMTF
UP Olomouc). Cílem mezioborového projektu je přispět k objasnění procesu, v němž
se biblické texty, které samy vznikaly pod vlivem dějinných okolností, staly významným
formujícím vlivem při vzniku nových kulturních tradic. Projekt se profiluje ve třech perspektivách: vznik, transmise a interpretace biblických textů. Badatelé různých zaměření
budou analyzovat vybraná témata týkající se biblických textů, jejich kontextu a působení
v časovém období od pozdní doby bronzové dodnes. Projekt přispěje k poznání dějinných kontextů biblických textů, neboť v jeho rámci budou zpracovány edice a databáze
primárních historických pramenů na mezinárodní úrovni, a do českojazyčného prostředí
36
1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
přinese další základní referenční nástroje k pochopení a výkladu Bible (edice, komentáře,
tématické studie).
f) další informace o pracovišti
Knihovna FLÚ
Činnost pracovníků knihovny se v roce 2013 soustředila zejména na zpracování a organizaci knihovního fondu a na rozvíjení nadstavbových služeb uživatelům (elektronické
služby knihovny, akce pro veřejnost, prezentace knihovny na Facebooku apod.).
Knihovna celkem zpracovala 1629 knihovních jednotek, z toho 1316 knihovních jednotek tvořilo nový přírůstek fondu a 313 knihovních jednotek bylo zkatalogizováno z evidovaného daru Oxfordské university. Rozsah fondu k 31. 12. 2013 činil 48895 knihovních
jednotek. Knihovna zakoupila 171 českých a 340 zahraničních odborných monografií
(cca 430 000,- Kč) a předplatila 58 titulů oborových periodik (cca 500 000,- Kč). V roce
2013 bylo v knihovně registrováno 618 uživatelů, vypůjčilo se více než 2800 knihovních
dokumentů a v rámci meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno 384 požadavků.
V oblasti elektronických informačních zdrojů byla ve FLÚ v roce 2013 nově zpřístupněna časopisecká databáze Proquest Central (plně hrazena z prostředků KNAV).
Knihovna dále zajistila zkušební přístupy do několika prestižních plnotextových databází: databáze knih EBRARY, digitální archiv časopisů Periodicals Archive Online, databáze
Studovna knihovny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha
37
III. Hodnocení hlavní činnosti
kvalifikačních prací ProQuest Dissertations & Theses, Encyclopaedia Britannica Academic Edition, elektronické kolekce knih a časopisů nakladatelství Cambridge University
Press. Ke všem novým a nově revidovaným záznamům knihovního katalogu byly připojeny prohledatelné skeny obsahů (celkem zhotoveno 1765 skenů).
Knihovna v průběhu roku přijala a zpracovala několik zajímavých knižních a časopiseckých darů. Cenný byl zejména soubor téměř úplných ročníků českých exilových
časopisů, které knihovně věnoval prof. Kohák: Svědectví (Paříž, 1964–1990), Listy (Řím,
1979–1994), Proměny (Curych, 1964–1991) a Studie (Řím, 1979–1990). Dalším významným
darem byl celek sebraných spisů Theodora W. Adorna ve 20 svazcích (Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997). Celkem bylo v průběhu roku zrevidováno
a katalogizačně zpracováno 13 celků sebraných spisů v počtu 529 knihovních jednotek
(Adorno, Akvinský, Aristotelés, Bolzano, Fichte, Hegel, Heidegger, Marx, Patočka a další). Do fondu knihovny byl zakoupen 22. svazek Hegelových sebraných spisů (Exzerpte
und Notizen: 1809–1831. Hamburg: Meiner, c2013, xi, 778 s.). Z grantových prostředků
byly pořízeny čtyři díly Bolzanových souborných spisů Miscellanea mathematica 2B/2/1,
2B/2/2, 2B/3/1 a 2B/3/2 (Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1977–). Do
přehledu souborných spisů českých a zahraničních filosofů přístupných na internetových
stránkách knihovny byl nově přidán analytický rozpis spisů Tomáše Akvinského.
V hlavním depozitáři knihovny v Jilské byla dokončena kompletní přestavba časopiseckého fondu (přibližně 700 titulů) a následně byla zahájena jeho úplná revize spojená
s doplňující rekatalogizací vybraných záznamů knihovního katalogu. Cílem přestavby
bylo optimální rozmístění časopisů knihovny, a to i s ohledem na nutný povodňový
režim depozitáře.
V červnu pravidelnou činnost a provozní dobu knihovny narušila povodňová situace
v Praze. Knihovna byla z preventivních důvodů uzavřena. K průsaku vody do prostor
depozitáře nedošlo.
Knihovna se také zaměřila na rozvoj technického zázemí uživatelů a vybavila studovnu
novými kvalitními počítači značky Fujitsu. Na počítačích určených pro veřejnost bylo
evidováno 925 návštěv. V galerijním prostoru Klubu knihovny byly s úspěchem uspořádány čtyři veřejně přístupné výstavy (fotografie V. Slabého, sochy J. Kůsové, obrazy
M. Dubnického a autorské kaligrafie T. Svatošové). Knihovna připravila i několik dalších
akcí pro zaměstnance ústavu a veřejnost (Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, Akce
K3, Mikuláš v knihovně).
38
2. Vzdělávací činnost
2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
a) účast pracoviště na terciárním vzdělávání
FLÚ považuje spolupráci s vysokými školami a jejich pracovišti za významnou součást
svého poslání. Spolupráce se rozvíjí v oblasti výzkumu, vzdělávání i při zajišťování dobrých podmínek pro bádání v jednotlivých oborech. Tyto služby slouží pracovištím vysokých škol, ale rovněž jednotlivým českým i zahraničním badatelům a studentům: jedná
se zejména o využití knihovny, poskytování vědeckovýzkumných informačních zdrojů,
databází a dalších badatelských pomůcek, ediční činnost a vydávání odborných periodik,
koordinace a organizační zajištění významných badatelských a konferenčních projektů
apod. Velmi důležitou oblastí spolupráce s vysokými školami je uskutečňování společně
akreditovaných doktorských studijních programů, což studentům při doktorském studiu
umožňuje využívat badatelské infrastruktury Filosofického ústavu a spolupracovat se školiteli z řad jeho zaměstnanců. V této souvislosti je třeba zmínit především dlouhodobou
spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky a s Ústavem řeckých a latinských studií
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a s Katedrou filozofie Filozofické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni.
Pracovníci FLÚ byli také často zváni k pedagogickému působení v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech na vysokých školách v celé České republice i v zahraničí: na osmi fakultách Univerzity Karlovy, na Divadelní fakultě AMU,
na Akademii výtvarných umění, Českém vysokém učení technickém, na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové a dalších šesti pražských vysokých školách. Pracovníci dále působí na Masarykově univerzitě v Brně, na Univerzitě Palackého v Olomouci, Ostravské
univerzitě v Ostravě, Západočeské univerzitě v Plzni, Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitě v Hradci Králové,
Technické univerzitě v Liberci a na Univerzitě v Pardubicích. Ze zahraničních univerzit lze zmínit například výuku na Faculty of Philosophy, Pontifical University of Saint
Thomas Aquinas v Římě či na univerzitě ve Vídni. Pracovníci byli také činní v různých
vysokoškolských komisích, vedli bakalářské, magisterské nebo doktorské práce, podíleli
se na oponentských řízeních a vypracovávali posudky a odborná vyjádření.
V roce 2013 vyučovali pracovníci FLÚ v rámci doktorských studijních programů následující předměty:
• AVU Praha: Teorie umění a médií
• CMTF UP Olomouc: Analytická epistemologie
• FF JČU České Budějovice: Filosofie 20. století
• FF UK Praha: Doktorský a metodologický seminář programu Sémiotika a filosofie
a komunikace; Archeologie středověku; Latinská medievistika a novolatinská studia;
Filozofie; Logika
• FF ZČU Plzeň: Filosofie vědy pro doktorandy; Metodologický seminář; Humanitní
studia
• FHS UK Praha: Obecná antropologie – Integrální stadium člověka; Erasmus Mundus
– Německá a francouzská filosofie; Kulturní a filosofická antropologie
• FTVS UK Praha: Kinantropologie
39
III. Hodnocení hlavní činnosti
•
•
•
•
•
•
•
PedF UK Praha: Filosofická komeniologie; Filosofie
PřF Uk Praha: Filozofie přírodních věd; Filosofie a dějiny přírodních věd
OU Ostrava: Doktorský seminář; Teoreticko-metodologická propedeutika
UJEP Ústí nad Labem: Teorie výtvarné výchovy
Univerzita Hradec Králové: Filozofie; České a československé dějiny
Univerzita Pardubice: Filosofické aspekty Komenského všenápravného projektu
VŠUP Praha: Estetika a teorie umění
b) účast pracoviště na sekundárním vzdělávání
Středoškolským studentům je určeno několik pravidelných akcí. Jsou to Den otevřených dveří na FLÚ a v Kabinetu pro klasická studia FLÚ nebo Evropský festival filosofie
ve Velkém Meziříčí. Ve dnech 23.–29. června 2013 proběhl 7. ročník, tentokrát s tématem
„Komunikace a ne/vzdělanost“. Akci navštívilo 4393 návětěvníků. Naši pracovníci se
jako každoročně zúčastnili rovněž Týdne vědy a techniky s přednáškami určenými středoškolskému publiku.
Kabinet pro klasická studia FLÚ pořádá každoročně Letní školu klasických studií, čtyřdenní běh přednášek, čtení a exkurzí, určený učitelům klasických jazyků, studentům
a všem zájemcům o latinskou kulturu. V roce 2013 proběhl XXI. ročníku pod názvem
Paměť dokumentů: Události všední i nevšední jazykem administrativy, který se konal ve dnech
29. 6.–3. 7. 2013 na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové, a zúčastnilo se ho
kolem 20 posluchačů. Letní školy jsou hojně navštěvovány (přijíždějí pravidelně i účastníci ze Slovenska) a jejich program, který je zajišťován především pracovníky Kabinetu pro
klasická studia, přispívá velkou měrou k informovanosti široké veřejnosti o činnostech
akademických pracovišť.
Dr. Jiří Beneš
a prof. Pavel Spunar
při zahájení Dne
otevřených dveří
v Kabinetu pro klasická
studia Filosofického
ústavu AV ČR
40
2. Vzdělávací činnost
Publikum Letní školy medievistických studií v klášteře Sázava v září 2013
c) vzdělávání veřejnosti
Rozmanitá činnost FLÚ v oblasti vzdělávání se v roce 2013 zaměřila také na širokou
veřejnost. Naši pracovníci se se svými přednáškami zúčastnili tradiční vzdělávací akce
Týden vědy a techniky v AV ČR, který probíhal ve dnech 1.–15. 11. 2013. Přednášku
s názvem „Svět před Kolumbem: Obraz světa na středověkých mapách“ pronesl dr. Pavel
Blažek, přednášku „Achilleův štít jako předchůdce astronomických modelů Země“ pak
dr. Kryštof Boháček. Další pracovníci FLÚ (především z CGS) se podíleli na panelové
diskuzi s tématem „Kde domov můj? Česká i globální otázka“.
FLÚ však pořádal také několik samostatných akcí. Především to byla XXI. Letní škola
klasických studií, organizovaná Kabinetem pro klasická studia. Obvykle jde o čtyřdenní
akci, jež seznamuje účastníky s klasickou kulturou a její novodobou recepcí. Program
se skládá ze seminářů četby latinských a řeckých textů, přednášek a dalších kulturních
aktivit (divadelní představení, exkurze). V roce 2013 šlo o čtyři dny věnované, jak bylo
uvedeno výše, především jazyku administrativních dokumentů z období antiky.
Ve dnech 6.–8. září 2013 proběhl devátý ročník Letní školy medievistických studií
v klášteře Sázava, pořádaný Centrem medievistických studií. Zájemci o středověkou kulturu (celkem 85 účastníků) se letos zabývali tématem Čechy a Řím.
Z dalších aktivit lze uvést například:
• přednáška P. Koťátka „Narrator in Good Shape and Narrator in Decay“, pronesená
29. 11. 2013 v Galery of Modern Art Oxford
• přednáška P. Koťátka „Filosofie a literatura jako konceptuální výzva“, FF MU Brno,
23. 5. 2013
41
III. Hodnocení hlavní činnosti
• přednáška K. Theina „Uvidět zvíře. K dokumentům o přírodě“ v rámci Dílny
na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava, 28. 10. 2013
• investigativní pořad Stopy, fakta, tajemství: „Upíři v Čechách“ (Česká televize,
22. 1. 2013) za účasti P. Maškové
• rozhlasový pořad „Broumovsko a Via Benedictina“ za účasti P. Sommera
a D. Foltýna, ČRo Vltava, 18. 10. 2013
• diskusní pořad Historie.cs: „Templáři. Rytíři i křesťanský řád“ (Česká televize,
21. 9. 2013) za účasti J. Svátka a D. Foltýna
• televizní film České televize o Kodexu vyšehradském (režie Zora Cejnková), k jehož
scénáři v září 2013 poskytovali konzultace P. Sommer a D. Foltýn a účastnili se
rovněž natáčení
• přednáška J. Justa (22. 10. 2013 v Akademickém konferenčním centru v Praze)
„Jan Blahoslav mezi intelektuálním zájmem a církevní politikou v prostoru střední
Evropy“
• přednáška P. Kitzlera „Počátky latinsky psané křesťanské literatury“, FF UP
Olomouc, 12. 11. 2013
• účast pracovníků Oddělení pro studium moderní české filosofie v pořadu
„Zaostřeno na církve“ (ČRo Plus, 17. 11. 2013, v rámci rozhlasového pořadu
„Dialog křesťanů a marxistů“).
• diskusní příspěvek K. Císaře „Běla Kolářová“ v rámci akce „The Alphabet of Things,
Discussion forum: Descriptive Systems“ ve Francouzském institutu v Praze,
19. 10. 2013
• účast M. Hausera v rozhlasovém pořadu Kritický klub (Český rozhlas 3 Vltava)
• účast M. Hausera v diskusi v Městské knihovně v Praze na téma „Neviditelná ruka
trhu. Privatizace Barrandova“.
42
3. Spolupráce se státní a veřejnou správou
3. SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ A VEŘEJNOU SPRÁVOU, ODBORNÉ
EXPERTIZY
a) odborné expertizy zpracované v písemné formě pro státní orgány a instituce
V průběhu roku 2013 zpracovával dr. K. Císař (Odd. analytické filosofie) odborné
posudky v oblasti výtvarné umění, fotografie a nových médií na základě zadání Komise
Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění.
Dr. Musílek (CMS) vypracoval na základě zadání Národního památkového ústavu odborný posudek „Klementinum (Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum)“.
Pracovníci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení zpracovali odborný
posudek žádosti o stipendium v rámci evropského stipendijního programu EURIAS.
43
III. Hodnocení hlavní činnosti
4. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE
Mezinárodní spolupráce je významná pro činnost a rozvoj všech vědeckých útvarů
FLÚ. Uskutečňuje se zejména ve třech hlavních oblastech: (1) příprava společných publikací se zahraničními partnery, (2) účast v mezinárodních projektech (např. lze zmínit
aktivity Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti a jeho pravidelnou účast
v evropských rámcových programech), (3) příprava a organizace mezinárodních vědeckých akcí (konferencí, symposií apod.) či přednášek významných osobností evropské či
světové vědy.
Vědečtí pracovníci FLÚ pravidelně vystupují s referáty na zahraničních vědeckých
konferencích (v některých případech i jako zvaní referující). Jsou rovněž zváni k přednáškám i delším přednáškovým pobytům na zahraniční univerzity. Někteří pracovníci ústavu využívají díky úspěšnému získávání pobytových stipendií (zejména v rámci
doktorských i postdoktorských programů) možnosti pracovat s předními zahraničními
badateli na zahraničních pracovištích. FLÚ i jeho pracovníci se také aktivně zapojují do
činnosti mezinárodních vědeckých společností, pracují v různých zahraničních komisích
a redakčních radách zahraničních vědeckých časopisů.
O zakotvení badatelské činnosti ústavu v mezinárodním kontextu svědčí kromě množství bilaterálních dohod se zahraničními institucemi (v roce 2013 se jednalo o 29 dohod
především s institucemi v Německu, Polsku, Rakousku, na Slovensku atd.; pro jejich
seznam viz níže, s. 50) také skutečnost, že FLÚ navštěvují četní zahraniční badatelé.
V této souvislosti je třeba opětovně zmínit i pravidelně vypisované konkurzy na pobyty
hostujících zahraničních badatelů ve FLÚ. V roce 2013 se jednalo o pobyt prof. G. Sandu
(University of Helsinki). Ústav obvykle několikrát do roka poskytuje také badatelské zázemí zahraničním bohemistům (v roce 2013 realizovali ve FLÚ badatelský pobyt R. Rollinger, I. Pereira Rodrigues, A. Baumgarten, F. Tava a W. Duba).
Za nejvýznamnější výsledky mezinárodní spolupráce lze považovat publikování knih
a studií v zahraničních nakladatelstvích či statí v zahraničních vědeckých časopisech.
K nejvýznamnějším publikačním výsledkům dosaženým v rámci mezinárodní spolupráce
patří např.:
• Balon, J.: „Socjologiczna teoria dzialania: Jej sprzecznosci i warunki
prawdepodobienstwa“. In Mrozowicki, A. – Szlachcicowa, I. – Nowaczyk, O. (eds.).
Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Nomos, 2013,
s. 116–128. ISBN 978-83-7688-118-8.
• Banse, G. – Hauser, R. – Machleidt, P. – Parodi, O. (eds.): Von der Informationszur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Berlin: Trafo
Wissenschaftsverlag, 2013. 467 s. (Network. Cultural Diversity and New Media, 17).
ISBN 978-3-86464-029-2.
• Bierhanzl, J.: « L’absurdité de l’il y a comme modalité de la signifiance éthique?
Sens et non-sens dans Autrement qu’etre ou au-dela de l’essence ». In: Bastiani, F.
– Solokhova, S. (eds.), Rencontrer l’imprévisible. A la croisée des phénoménologies
contemporaines. Argenteuil: Le Cercle herméneutique, 2013, s. 85–92.
ISBN 978-2-917957-19-6.
• Bierhanzl, J.: « Le langage c’est l’éthique ». In: Couyault, S. (ed.), Fictions et verités
44
4. Mezinárodní vědecká spolupráce
•
•
•
•
•
•
•
•
assassines. Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal, 2013, s. 373–378.
ISBN 978-2-84516-618-9.
Blažek, P.: “Divorce. Christianity. Greek and Latin Patristics, and Orthodox
Churches”. In: Allison, D. C. – Britt, B. M. (eds.). Encyclopedia of the Bible and
Its Reception. Berlin: W. de Gruyter, 2013. s. 1006–1008. ISBN 978-3-11-018374-0.
Braune, A. – Chotaš, J. – Vieweg, J. – Zander, F. (eds.). Freiheit und Bildung
bei Hegel. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2013. 255 s.
ISBN 978-3-8260-4948-4.
Doležalová, E.: “The Inquisition in Medieval Bohemia: National and International
Context”. In: Roach, A. P. – Simpson, J. R. (eds.). Heresy and the Making of European
Culture: Medieval and Modern Perspectives. Farnham: Ashgate Publishing Ltd, 2013.
s. 299–311. ISBN 978-1-4724-1181-5.
Doležalová, L.: „Ordnen des Gedächtnisses: Das Verzeichnis als Raum
des Wissens in der Vormoderne“. In: Mierke, G. – Fassbender, Ch. (eds.).
Wissenspaläste – Räume des Wissens in der Vormoderne.
Würzburg: Königshausen und Neumann, 2013.
s. 42–57. ISBN 978-3-8260-4979-8.
Drozenová, W. – Machleidt, P.: „Die tschechische
Philosophie der Technik formuliert als eine
utopische Vision. Das Drama R. U. R. (Rossum’s
Universal Robots) von Karel Čapek“. In Banse,
G. – Hauser, R – Machleidt, P. – Parodi, O.
(eds.). Von der Informations- zur Wissensgesellschaft.
e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Berlin:
Trafo Wissenschaftsverlag, 2013. s. 361–370. ISBN
978-3-86464-029-2.
Dvořák, P.: “Divine Foreknowledge of Future
Contingents and Necessity”. In: Kaufmann, M.
– Aichele, A. (eds.).
A Companion to Luis de
Molina. Leiden: Brill,
2013. s. 55–87.
ISBN 978-90-04-22823-8.
Dvořák, P.:
“The Concurrentism of
Thomas Aquinas: Divine
Causation and Human
Freedom”. Philosophia.
Philosophical Quarterly
of Israel 41, 2013,
č. 3, s. 617–634.
ISSN 0048-3893.
Feinberg, J. G.:
“Returning Folklore
to the People: On the
45
III. Hodnocení hlavní činnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paradox of Publicizing Folklore in Post-Communist Slovakia”. Österreichische Zeitschrift
für Volkskunde. 116, 2013, č. 3–4, s. 405–427. ISSN 0029-9669.
Feinberg, J. G.: “The Civic and the Proletarian”. Socialism & Democracy 27, 2013,
č. 3, s. 1–31. ISSN 0885-4300.
Filáček, A.: “Governance of Science and Public Engagement: Czech Trends”.
In: Banse, G. – Hauser, R. – Machleidt, P. – Parodi, O. (eds.). Von der
Informations- zur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Berlin: Trafo
Wissenschaftsverlag, 2013. s. 131–155. ISBN 978-3-86464-029-2.
Fulka, J.: « Désir et représentation: quelques remarques sur Sade et Thomas Hardy ».
In Couyault, S. (ed.). Fictions et verités assassines. Clermont-Ferrand: Universite Blaise
Pascal, 2013. s. 231–242. ISBN 978-2-84516-618-9.
Hauser, M.: “The Twilight of Liberal Democracy”. Décalages. An Althusser Studies
Journal 1, 2013, č. 3, s. 1–21. ISSN 1948-5840.
Herold, V. – Pavlíček, O.: “Hus, Jan (c. 1371/2–1415)”. In: Pollmann, K. (ed.).
The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Vol 2. Oxford: Oxford
University Press, 2013. s. 1167–1169. ISBN 978-0-19-929916-4.
Hlaváček, P.: « Les ordres mendiants dans le royame de Bohême au Moyen Âge:
implantation et fonds d’archives. » Études Franciscaines 6, 2013, č. 1, s. 9–18.
ISSN 0014-2093.
Hoblík, J.: „Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg (3. Sonntag
nach Trinitatis: Hes 18,1–4.21–24.30–32).“ In: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen
Kontext. Zur Perikopenreihe VI plus: Re-formatio - dem Neuen entgegnen, das bei Gott schon
da ist ; biblische Aspekte zur Reformation der Kirche. Weihenzell: J. Wachowski, 2013.
s. 276–281. ISBN 978-3-9809932-8-9.
Horníčková, K.: “Beyond the Chalice: Monuments Manifesting Utraquist
Religious Identity in the Bohemian Urban Context in the Fifteenth and Early
Sixteenth Centuries”. European Review of History 20, 2013, č. 1, s. 137–152.
ISSN 1350-7486.
Hrubec, M.: “An Articulation of Extra-Territorial
Recognition: Toward International and Supranational
Solutions of Global Poverty”. In: Burns, T.
– Thompson, S. (eds.). Global Justice and the Politics of
Recognition (International Political Theory). New York:
Palgrave Macmillan, 2013. s. 265–287.
ISBN 978-0-230-20597-0.
Childers, T.: Philosophy and Probability. Oxford:
Oxford University Press, 2013. 216 s.
ISBN 978-0-19-966183-1.
Jemelka, M. – Ševeček, O.: “The Utopian Industrial
City: The Case of the Baťa City of Zlín (Republic
of Czechoslovakia).” In: Zimmermann, C. (ed.).
Industrial Cities. Frankfurt am Main: Campus Verlag,
2013. s. 235–262. ISBN 978-3-593-39914-0.
Just, J.: „Der Kuttenberger Religionsfrieden
von 1485“. In: Bahlcke, J. – Rohdewald, S.
46
4. Mezinárodní vědecká spolupráce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– Wünsch, T. (eds.). Religiöse Erinnerungsorte
in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz
im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin:
Akademie Verlag Berlin, 2013. s. 659–671.
ISBN 978-3-05-005658-6.
Just, J.: „Jan Hus“. In: Bahlcke, J. – Rohdewald, S.
– Wünsch, T. (eds.). Religiöse Erinnerungsorte
in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im
nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin:
Akademie Verlag Berlin, 2013. s. 491–502.
ISBN 978-3-05-005658-6.
Just, J.: „Kralitzer Bibel“. In: Bahlcke, J.
– Rohdewald, S. – Wünsch, T. (eds.). Religiöse
Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und
Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden
Zugriff. Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2013.
s. 765–776. ISBN 978-3-05-005658-6.
Karásek, J.: „Reine Einsicht und Entfremdung.
Zu Hegels Aufklärungskritik in der Phänomenologie des Geistes“. In: Braune, A.
– Chotaš, J. – Vieweg, J. – Zander, F. (eds.). Freiheit und Bildung bei Hegel. Würzburg:
Königshausen & Neumann, 2013. s. 55–73. ISBN 978-3-8260-4948-4.
Kouba, P.: „Griechische Tragödie als Medium der Erfahrung“. Phainomena 22,
2013, č. 84-85, s. 235–253. ISSN 1318-3362.
Koubová, A.: Self-Identity and Powerlessness. Leiden: Brill, 2013. 242 s. (Studies
in Contemporary Phenomenology, 8). ISBN 978-90-04-25498-5.
Kuneš, J.: „Das ,praktische‘ Sein: Zu Heideggers vollständigem Seinsbegriff in
Sein und Zeit“. In: Lang, S. – Ulrichs, L. T. (eds.). Subjektivität und Autonomie.
Praktische Selbstverhältnisse in der klassischen deutschen Philosophie.
Berlin: De Gruyter, 2013. s. 337–364.
ISBN 978-3-11-026100-4.
Kuneš, J.: „Heidegger und Kants Weltbegriff“. In:
Bacin, S. (ed.). Kant und die Philosophie in
weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Internationalen
Kant-Kongresses. Berlin: De Gruyter, 2013, s. 781–792.
ISBN 978-3-11-024648-3.
Kvasz, L.: “On Boundaries of the Language
of Physics”. In: Barbin, E. – Pisano, R. (eds.).
The Dialectic Relation Between Physics and Mathematics
in the XIXth Century. Dordrecht: Springer, 2013.
s. 139–158. ISBN 978-94-007-5379-2.
Materna, P.: “Equivalence of Problems (An Attempt
at an Explication of Problem)”. Axiomathes 23, 2013,
č. 4, s. 617–631. ISSN 1122-1151.
Materna, P.: “Simple Concepts”. Acta Analytica 28,
2013, č. 3, s. 295–319. ISSN 0353-5150.
47
III. Hodnocení hlavní činnosti
• Nitsche, M.: Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers
phänomenologische Topologie. Würzburg: Königshausen
u. Neumann, 2013. 128 s. (Orbis Phaenomenologicus.
Studien, 33). ISBN 978-3-8260-5181-4.
• Nodl, M.: „Ekonomie almužny Tomáše ze Štítného“.
In: Wojciechowska, B. – Kowalewski, W. (eds.).
Rycerze, wedrowcy, kacerze : studia z historii sredniowiecznej
i wczesnonowozytnej Europy Srodkowej. Kielce:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
2013. s. 253–258. ISBN 978-83-7133-564-8.
• Nodl, M.: „Nationalismus und Nationalbewusstsein
zu Beginn des 14. Jahrhunderts und Karls Bemühen
um ein konfliktfreies Bild des Zusammenlebens
von Tschechen und Deutschen in Böhmen“.
In: Albrecht, P. (ed.). Chronicon Aulae regiae
– Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme.
München: Lang Verlag, 2013. s. 187–224.
ISBN 978-3-631-64535-2.
• Novotný, K. – Rodrigo, P. – Slatman, J. – Stoller, S. (eds.). Corporeity and
Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty. Leiden: Brill, 2013. 350 s. (Studies in
Contemporary Phenomenology, 10). ISBN 978-90-04-26133-4.
• Novotný, K.: “From the Pure Phenomenon to the Divergence in the Flesh. On the
Transformation of the Husserlian Concept of the Phenomenality in Merleau-Ponty”.
In: Novotný, K. – Rodrigo, P. – Slatman, J. – Stoller, S. (eds.). Corporeity and
Affectivity: Dedicated to Maurice Merleau-Ponty. Leiden: Brill, 2013. s. 49–68.
ISBN 978-90-04-26133-4.
• Novotný, R.: „Der Wandel der Niederadelssitze im spätmittelalterlichen Böhmen“.
In: Pfeifer, G. – Andermann, K. (eds.). Ansitz - Freihaus - corte franca: bauliche und
rechtsgeschichtliche Aspekte adligen Wohnens in der Vormoderne: Akten der Internationalen
Tagung in der Bischöflichen Hofburg und in der Cusanus-Akademie zu Brixen, 7. bis
10. September 2011. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2013, s. 384–402.
ISBN 978-3-7030-0841-2.
• Pechar, J.: « Les crimes du totalitarisme ». In: Couyault, S. (ed.). Fictions et verités
assassines. Clermont-Ferrand: Universite Blaise Pascal, 2013. s. 115–121.
ISBN 978-2-84516-618-9.
• Peregrin, J. – Svoboda, V.: “Criteria for Logical Formalization”. Synthese 190, 2013,
č. 14, s. 2897–2924. ISSN 0039-7857.
• Peregrin, J.: “Inferentialism and Normativity”. In: Beaney, M. (ed.). The Oxford
Handbook of the History of Analytic Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2013.
s. 1082–1097. ISBN 978-0-19-923884-2.
• Punčochář, V. – Švarný, P. (eds.). The Logica Yearbook 2012. London: College
Publications, 2013. 227 s. ISBN 978-1-84890-110-0.
• Rollinger, R.: “Immanent and Real States of Affairs in Husserl’s Early Theory of
Judgement: Reflections on Manuscripts from 1893/1894 and Their Background in
the Logic of Brentano and Stumpf”. In: van der Schaar, M. (ed.). Judgement and the
48
4. Mezinárodní vědecká spolupráce
The Logica Yearbook
•
2012
•
Vít Punčochář
Petr Švarný
Editors
•
•
•
•
•
epistemic foundation of logic. Dordrecht: Springer, 2013.
s. 133–150. ISBN 978-94-007-5136-1.
Řezníková, L.: „Erinnerungsorte und räumliche
Organisation des Biographischen im 19. Jahrhundert.
J. A. Comenius und ,seine‘ Regionen“. In:
Řezník, M. – Rosenbaum, K. – Stübner, J. (eds.).
Regionale Erinnerungsorte. Böhmische Länder und
Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Leipzig:
Kirchhof & Franke, 2013. s. 69–84.
ISBN 978-3-933816-60-3.
Řezníková, L.: „Suche nach Differenzen als
Interferenzprozess. Praktiken der nationalen
Abgrenzung in Prag um 1900“. In: Hoffmann, A. R.
– Raßloff, U. (eds.). Wellenschläge: kulturelle Interferenzen
im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts.
Stuttgart: Steiner, 2013. s. 99–143.
ISBN 978-3-515-09843-4.
Schifferová, V.: “Comenius, Jan Amos (1592–1670).”
In: Pollmann, K. (ed.). The Oxford Guide to the
Historical Reception of Augustine. Vol 2. Oxford: Oxford
University Press, 2013. s. 819–821.
ISBN 978-0-19-929916-4.
Soukup, P.: „Die Maßnahmen des Konzils gegen die
Hussiten“. In: Braun, K. H. – Herweg, M. – Hubert,
H. W. – Schneider, J. – Zotz, T. (eds.). Das Konstanzer
Konzil 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Essays.
Stuttgart: Theiss, 2013. s. 92–96.
ISBN 978-3-8062-2849-6.
Soukup, P.: “‘Pars Machometica’ in Early Hussite
Polemics: The Use and Background of an Invective”.
In: Van Dussen, M. – Soukup, P. (eds.). Religious
Controversy in Europe 1378-1536: Textual Transmission
and Networks of Readership. Turnhout: Brepols, 2013.
s. 251–287. ISBN 978-2-503-54428-1.
Storchová, L.: „Konkurriende stories? Zur
Konstruktion der Geschichte Böhmens in
der lateinischen und tschechischsprachigen
humanistischen Historiographie“. In: Behringer, W.
– Havelka, M. – Reinholdt, K. (eds.). Mediale
Konstruktionen in der frühen Neuzeit. Affalterbach:
Dydimos Verlag, 2013. s. 115–138.
ISBN 978-3-939020-61-5.
Škorpíková, Z.: “Environmental Crisis as the Final
Stage of the Evolution of Culture”. Human Affairs 23,
2013, č. 4, s. 507–517. ISSN 1210-3055.
49
III. Hodnocení hlavní činnosti
• Šmahel, F.: „Neu entdeckte Geschichtsschreibung. Deutsche Mediävistik in den
böhmischen Ländern 1848–1918“. In: Seibert, H. (ed.). Soziale Bindungen und
gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter: (14.–16. Jahrhundert). Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. s. 7–28. ISBN 978-3-525-37304-0.
• Tomek, V.: „Pokolinnja anarchistskich pismennikiv-buntariv“. Vsesvit 2013, č. 3–4,
s. 197–210. ISSN 0320-8370.
• Tondl, L.: “On the Problems and Goals of Knowledge Management”. In:
Banse, G. – Hauser, R. – Machleidt, P. – Parodi, O. (eds.). Von der Informationszur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Berlin: Trafo
Wissenschaftsverlag, 2013. s. 95–116. ISBN 978-3-86464-029-2.
• Van Dussen, M. – Soukup, P. (eds.): Religious Controversy in Europe, 1378–1536.
Textual Transmission and Networks of Readership. Turnhout: Brepols, 2013. 350 s.
(Medieval Church Studies, 27). ISBN 978-2-503-54428-1.
• Vršecká-Kvízová, K. – Bažil, M.: „Das Spiel von der Auferstehung des Herrn
(Schlägler Fragment).“ In: Jakubcová, A. – Pernerstorfer, M. J. (eds.). Theater
in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.
Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013.
s. 303–304. ISBN 978-3-7001-6999-4.
• Vršecká-Kvízová, K. – Bažil, M.: „Das Spiel von der fröhlichen Magdalena“. In:
Jakubcová, A. – Pernerstorfer, M. J. (eds.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien.
Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 305–307.
ISBN 978-3-7001-6999-4.
• Vršecká-Kvízová, K. – Bažil, M.: „Das Spiel von der Himmelfahrt des Herrn“. In:
Jakubcová, A. – Pernerstorfer, M. J. (eds.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien.
Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 295–296.
ISBN 978-3-7001-6999-4.
• Vršecká-Kvízová, K. – Bažil, M.: „Dreimarienspiele“. In: Jakubcová, A. –
Pernerstorfer, M. J. (eds.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen
bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 307–310. ISBN 978-3-7001-6999-4.
• Vršecká-Kvízová, K. – Bažil, M.: „Salbenkrämerspiel“. In: Jakubcová, A. –
Pernerstorfer, M. J. (eds.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen
bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 414–418. ISBN 978-3-7001-6999-4.
• Vršecká-Kvízová, K. – Bažil, M.: „Spiel von der Auferstehung des Herrn
(Sammelhandschrift des Klementinums)“. In: Jakubcová, A. – Pernerstorfer, M. J.
(eds.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang
des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 2013. s. 304–305. ISBN 978-3-7001-6999-4.
• Vršecká-Kvízová, K. – Bažil, M.: „Visitatio sepulchri. Osterfeiern und Osterspiele“.
In: Jakubcová, A. – Pernerstorfer, M. J. (eds.). Theater in Böhmen, Mähren und
Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien:
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 719–723.
ISBN 978-3-7001-6999-4.
50
4. Mezinárodní vědecká spolupráce
a) přehled mezinárodních projektů, které FLÚ řeší v rámci mezinárodních
vědeckých programů a spolupráce
• Analytic Theology Cluster Initiative – Trinity and the Divine Attributes. Mezinárodní
grantový projekt financovaný John Templeton Foundation, podporující setkávání
filosofů a teologů formou workshopů, zvaných přednášek a konferencí. Do projektu
je zapojeno osm spoluřešitelů z USA, Velká Británie, Německa, Rakouska, Slovenska
a České republiky. Za FLÚ na projektu participuje Oddělení pro dějiny starší české
a evropské filosofie.
• Clavis monumentorum litterarum. Regnum Bohemiae (Repertorium písemnictví
v českých zemích do r. 1800). Mezinárodní badatelský projekt Kabinetu pro klasická
studia sledovaný Union Académique Internationale, Brusel.
• Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich (Korpus
pramenů k dějinám Židů v pozdně středověké Říši). Mezinárodní badatelský projekt
koordinovaný Arye-Maimon Institut Trier, za českou stranu se na jeho řešení podílejí
CMS a Historický ústav AV ČR. Další spoluřešitelé projektu jsou Institut für jüdische
Geschichte Österreichs in St. Pölten, Historisches Seminar der Universität Zürich, Hebrew
University Jerusalem.
• Corpus philosophorum Medii Aevi – Aristoteles Latinus (Les répertoires des commentaires in
Aristotelem latinorum) (Soupisy latinských aristotelských komentářů). Mezinárodní
badatelský projekt Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie sledovaný
Union Académique Internationale, Brusel. Český podíl na projektu se týká přípravy
vydání repertoria pražských středověkých aristotelských komentářů a několika
přípravných studií.
• Cultures of Knowledge: Networking the Republic of Letters, 1550–1750. Mezinárodní
projekt Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
podpořený Andrew W. Mellon Foundation a koordinovaný Humanities Division,
University of Oxford. Zaměřuje se na výzkum a rekonstrukci sítí učenecké
korespondence, jež měly značný význam pro převratné myšlenkové a vědecké změny,
jež přinesly intelektuální dějiny 17. století. V rámci projektu budou katalogizovány,
zpracovány pomocí databází, zčásti digitalizovány či vydány rozsáhlé soubory
učenecké korespondence uložené v oxfordské Bodleian Library, ale i v jiných
knihovních a archivních institucích. Na projektu participují vedle dalších britských
institucí i Filosofický ústav AV ČR, Maďarská akademie věd, Polská akademie
věd a umění. Hlavními výstupy projektu jsou: databáze učenecké korespondence,
konference, workshopy a kolektivní monografie.
• Corpus vasorum antiquorum (Soupis antických váz). Mezinárodní badatelský projekt
Kabinetu pro klasická studia sledovaný Union Académique Internationale, Brusel.
• European Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama (Evropská
síť výzkumu a dokumentace starého řeckého dramatu). Mezinárodní projekt
zastřešený National and Capidistrian University of Athens, Athény a The Archive of
Performances of Greek and Roman Drama, University of Oxford, na němž participují
badatelé z více než dvaceti zemí. Tento projekt je zaměřený na tvorbu elektronické
databáze. Za FLÚ je do tohoto projektu zapojen Kabinet pro klasická studia.
• Innovative Scholarship for Digitized Medieval Manuscripts Delivered in an Interoperable
Environment. Mezinárodní projekt koordinovaný John Hopkins University, na jehož
51
III. Hodnocení hlavní činnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
řešení se podílí 15 spoluřešitelů (USA, Maďarsko, Polsko, Kanada). Za FLÚ je do
projektu zapojeno CMS.
Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum (Slovník středověké latiny v českých zemích).
Mezinárodní badatelský projekt Kabinetu pro klasická studia sledovaný Union
Académique Internationale, Brusel.
Literary Technologies of Science (Literární technologie vědy: role textů, zápisů a médií
v utváření vědeckého poznání). Mezinárodní badatelský projekt Kabinetu pro
studium vědy, techniky a společenosti řešený v rámci Programu podpory projektů
mezinárodní spolupráce AV ČR ve spolupráci s Karlsruher Institut für Technologie,
Německo.
Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS).
Mezinárodní projekt DG Research EC řešený v rámci 7. Rámcového programu
EU, zaměřený na zmapování vztahů vědy a společnosti jak po stránce obecných
procedur a mechanismů, tak i po stránce hlavních konkrétních projektů a klíčových
aktivit. Hlavním koordinátorem projektu, na jehož řešení se podílí 38 spoluřešitelů,
je COWI, A/S. Za FLÚ na projektu participuje Kabinet pro studium vědy, techniky
a společnosti.
Monitoring public opinion on Nanotechnology in Europe (NANOPINION). Mezinárodní
projekt DG Research EC řešený v rámci 7. Rámcového programu EU, koordinovaný
ZSI Wien, na jehož řešení se podílí 26 spoluřešitelů (ze všech členských
i přidružených států EU). Hlavním cílem projektu je monitorování veřejného
mínění s cílem zjistit očekávání společnosti v oblasti inovací spojených
s nanotechnologiemi. Za FLÚ na projektu participuje Kabinet pro studium vědy,
techniky a společnosti.
Philosophy in Experiment (Filosofie v experimentu). Mezinárodní badatelský projekt
Oddělení současné kontinentální filosofie řešený v rámci Programu podpory
projektů mezinárodní spolupráce AV ČR ve spolupráci s centrem Mbody. Research
in media, somatics, dance and philosophy, Freiburg.
Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES).
Mezinárodní projekt DG Research EC řešený v rámci 7. rámcového programu
EU, zaměřený na vytvoření a rozvoj koncepce vědecké kultury evropského města.
Hlavním koordinátorem projektu, na jehož řešení se podílí 26 spoluřešitelů
(zahrnuje všechny členské i přidružené státy EU), je Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona. Za FLÚ na projektu participuje Kabinet pro studium vědy, techniky
a společnosti.
Responsibility, Formal Knowledge and the Life-World. Projekt podporovaný Ausralian
Research Committee a koordinovaný Murdoch University (Perth, Austrálie), na jehož
řešení se podílí KTS (Archiv Jana Patočky) FLÚ.
Steering committee Project – Philosophy of Science. Mezinárodní projekt ESF řešený
v rámci programu The Philosophy of Science in a European Perspective (PSE). Cílem
projektu je rozvíjet evropskou tradici ve filosofii vědy a podpořit spolupráci vědců
v této oblasti z celé Evropy, vytvořit síť pro trvalou spolupráci a prohloubit
současnou diskusi o daném tématu. Koordinátorem projektu je University of
Bologna a je v něm zahrnuto 60 spoluřešitelů z těchto zemí: Itálie, Belgie, Francie,
Španělsko, Dánsko, Norsko, Švýcarsko, Holandsko, Slovenská republika, Rumunsko,
52
4. Mezinárodní vědecká spolupráce
Finsko, Kypr, Švédsko, Spojené kralovství, Rakousko, Portugalsko, Německo. Za FLÚ
na projektu participuje Oddělení analytické filosofie.
• The Origins of the Vernacular Mode. Projekt ERC podporovaný v rámci programu
Starting Independent Researcher Grant. Hlavním řešitelkou projektu je P. Rychterová
(Institut für Mittelalterforschung Wien) a spoluřešitelem CMS.
b) akce s mezinárodní účastí, které FLÚ organizoval nebo v nich vystupoval jako
spolupořadatel
Úplný soupis konferenčních akcí s mezinárodní účastí, které vědecké útvary FLÚ
organizovaly nebo spoluorganizovaly v roce 2013 (název česky / anglicky, popř. v jiném
jazyku; počet účastníků s referátem / z toho ze zahraničí; útvar FLÚ, jenž akci organizoval či spoluorganizoval):
• Analytická teologie: Víra, poznání a Trojice / Analytic
ANALYTICAL THEOLOGY
Theology: Faith, Knowledge and the Trinity; 25 / 10;
Faith, Knowledge, and the Trinity
Odd. pro studium antického a středověkého
mezinárodní konference
myšlení
• Carl Schmitt v kontextu evropského politického
a právního myšlení / Carl Schmitt in the context of
European political and legal thought; 10 / 1; Odd.
pro studium novověké racionality
• Česko-polské relace kazatelské ve středověku / Polish-Czech
Preachers’ Relations in the Middle Ages; 25 / 8; CMS
• Český stát 10. století – začátky, společnost, kultura /
The Czech State in the 10th Century – Beginnings, Society,
Culture; 35 / 3; CMS
• Databáze ve výzkumu raného novověku: hledání lidí,
25
knih a dopisů / Databases in Early Modern Research:
Tracing People, Books and Letters; 15 / 2; Odd. pro
komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
• Durandus ze Saint-Pourçain a jeho komentář k Sentencím / Durandus of Saint-Pourçain
and his Sentences Commentary; 4 / 3; Odd. pro studium antického a středověkého
myšlení
• Ernst Mach Workshop, Fenomenalita a internalismus / Ernst Mach Workshop,
Phenomenality and Internalism; 13 / 11; Odd. analytické filosofie
• Fenomenologie a problém smyslu v lidském životě a v dějinách: Husserl a Patočka /
Phenomenology and the Problem of Meaning in Human Life and History: Husserl
and Patočka; 10 / 7; Archiv Jana Patočky
• Filosofické a experimentální zkoumání empatie / Philosophical and experimental
investigation of empathy; 15 / 7; Odd. současné kontinentální filosofie
• Filosofie J. R. Searla / Philosophy of J.R. Searle; 5 / 1; Odd. analytické filosofie
• Kámen úhelný, který zavrhli dělníci. Jan Hus – člověk, křesťan, kazatel a reformátor /
The Cornerstone the Builders Rejected. Jan Hus – Man, Christian and Reformer; 38 / 2;
CMS
Praha — Vila Lanna
19.— 20. 9. 2013
Po analytické metafyzice a filozofii náboženství obrátili mnozí analytiètí filozofové, zejména
Amerièané teistické orientace, pozornost i k èistì teologickým námìtùm, napø. k otázkám Trojice,
k epistemologii víry aj. Aplikace pojmového aparátu souèasné filozofické logiky vede k pøesnìjšímu
uchopení tradièních témat a k projasnìní jejich filozofického pozadí. V posledních letech se tak
úspìšnì rozvíjí analytická teologie, která nabízí nový pøístup tam, kde doposud dominovala hermeneutika, personalismus aj. — srov. napø. reprezentativní monografii O. D. Crisp a M. C. Rea (eds.),
Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology, Oxford University Press, 2011.
S pøíspìvky vystoupí
Luc Bovens ·Trent Dougherty ·Michael Gorman ·Christian Kanzian ·Lukáš Novák
Alexander Pruss ·Mikael Stenmark ·Paul Thom ·Dale Tuggy ·William F. Vallicella
Vlastimil Vohánka ·Daniel von Wachter
a další
Zahájení konference: ètvrtek 19. 9. v 9:00
Místo konání: Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6
Další informace: http://www.analytic-theology.cz/
Organizují P. Dvoøák (FLÚ AV ÈR) a V. Vohánka (CMTF UP).
Konference vychází z grantu Analytic Theology sponzorovaného Templetonovou nadací,
jehož nositelem je Filosofický ústav AV ÈR a Teologická fakulta Jihoèeské univerzity.
J O H N T E M PL E T ON F O U N DAT ION
YEARS SU PPORT I NG SCIENCE ~ I N V ES T I NG I N T HE BIG QU ES T IONS
53
III. Hodnocení hlavní činnosti
• Konference filosofie a sociální vědy / Conference Philosophy and Social Science; 25 / 8;
Odd. morální a politické filosofie a CGS
• Konference filosofie a sociální vědy / Conference Philosophy and Social Sciences; 92 / 88;
CGS
• Knihovna a literární činnost roudnických augustiniánů (14.–15. st.) / The Library and
Literary Activity of the Augustinian Canons of Roudnice (Raudnitz) in the 14th and
15th Centuries; 16 / 4; CMS
• Levinas a socialita / Levinas and sociality; 11 / 9; Odd. současné kontinentální
filosofie
• LOGICA 2013 / LOGICA 2013; 59 / 37; Odd. logiky
• ManyVal 2013 / ManyVal 2013: Games, decisions and racionality; 38 / 27; Odd.
logiky
• Materiální provoz v mendikantských klášterech ve střední Evropě (1220–1550) /
The Material Running of the Mendicant Friaries in Central Europe (1220–1550);
40 / 35; Collegium Europaeum FLÚ O soudech vkusu a jejich platnosti (workshop
k přednášce prof. Savila) / On Judgements of Taste and their Validity (workshop following
Prof. Savile’s lecture); 5 / 1; Odd. analytické filosofie a Odd. pro studium novověké
racionality
• Mezinárodní konference Via Benedictina / International Conference Via Benedictina;
19 / 2; CMS
• Národ a národy ve středověku / Nation and Nations in the Middle Ages; 90 / 75;
CMS
• Pražský workshop o neklasických epistemických logikách / Prague Workshop on
Non-Classical Epistemic Logics; 13 / 5; Odd. logiky
• Překlad díla Jana Rupescissy Vade mecum in tribulatione (1356) do sedmi vernakulárních
jazyků / The Translations of John of Rupescissa’s Vade mecum in tribulatione (1356) into
Seven European Vernaculars II; 10 / 9; CMS
• Sociální rozumění, enakce a interakce / Social Understanding, Enaction, and Interaction;
12 / 6; Odd. současné kontinentální filosofie
• Solidarita otřesených / The Solidarity of the Shaken; 9 / 3; Archiv Jana Patočky
• Stopy 2.0 / Traces 2.0; 150 / 146; Odd. současné kontinentální filosofie
• Vtělená intersubjektivita: mezi fenomenologickým a experimentálním výzkumem /
Embodied Intersubjectivity: Between Phenomenological and Experimental Research;
60 / 30; Odd. současné kontinentální filosofie
• Židé ve středověkém městě. Urbánní prostor ve středověku – místo koexistence i konfliktu /
Jews in the Medieval town. Urban Space in the Middle Ages – a Place of Coexistence and
Conflict; 37 / 5; CMS
54
4. Mezinárodní vědecká spolupráce
c) výčet jmen nejvýznamnějších zahraničních vědců, kteří navštívili FLÚ
• John Abromeit, Buffalo State University of New
York, USA, intelektuální dějiny raného novověku
• Alexander Baumgarten, Centrul de Filosofie Antică
şi Medievală, Babeş-Bolyai University,
Cluj-Napoca, Rumunsko, středověká filosofie
• Johan van Benthem, ILLC University of
Amsterdam / Stanford University, Nizozemí / USA,
logika
• Gurminder Bhambra, University of Warwick, Velká
Británie, filosofie, sociologie
• Constance Blackwell, Foundation for Intellectual
History, Velká Británie, intelektuální dějiny raného
novověku
• Brenda Bolton, University of London, Velká
Británie, církevní dějiny
• Georg Brun, Universität Zürich, Švýcarsko,
filosofické základy logiky
• Carmen Cardelle de Hartmann, Universität Zürich, Švýcarsko, středolatinská
filologie
• Ezequiel Di Paolo, Basque University San Sebastian, Španělsko, enaktivismus,
filosofie mysli
• Martin Dornberg, Universität Freiburg/Breisgau, Německo, performativní filosofie,
psychosomatika
• William Duba, Université de Fribour, Švýcarsko, středověká filosofie
• Catarina Dutilh Novaes, University of Groningen, Nizozemí, logika a kognitivní
věda
• Jon Michael Dunn, Indiana University, USA, logika
• Wolfgang Ernst, Humboldt-Universität Berlin, Německo, teorie a dějiny médií
• Nancy Fraser, New School University, USA, sociální a politická filosofie
• Thomas Fuchs, Universität Heidelberg, Německo, fenomenologie, filosofické základy
psychiatrie
• Shaun Gallagher, University of Memphis, USA, fenomenologie, kognitivní vědy,
filosofie tělesnosti
• Bob Goodin, University of Essex, Velká Británie, politická filosofie
• Colin Guthrie King, Humbold-Universität Berlin, Německo, antická filosofie
• Volker Halbach, Oxford University, Velká Británie, logika a teorie pravdivosti
• Alfred Haverkamp, Universität Trier, Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden,
Německo, židovské dějiny ve středověku
• John Holmwood, Nottingham University, Velká Británie, filosofie, sociologie
• Burt C. Hopkins, Seattle University, College of Arts and Sciences, USA, filosofie
• Gerhard Jaritz, CEU Budapest, Maďarsko, dějiny materiální kultury
• Markus Krajewski, Bauhaus-Universität Weimar, Německo, dějiny médií
55
III. Hodnocení hlavní činnosti
• Uriah Kriegel, Institut Jean Nicod Paris, Francie, filosofie
• Svetozár Krno, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko, politická
filosofie a politická teorie
• Stephen Lahey, University of Nebraska, USA, dějiny středověkého myšlení
• Michiel van Lambalgen, ILLC University of Amsterdam, Nizozemí, logika
a kognitivní věda
• Brian Leftow, University of Oxford, Velká Británie, analytická filozofie
náboženství
• Reinhard Mehring, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Německo, politická
filosofie
• Darrel Moellendorf, San Diego State University, USA, morální a politická filosofie
• Dermot Moran, University College Dublin, Irsko, filosofie
• Lutz E. von Padberg, Universität Gießen, Německo, problematika christianizace
• Bernd Roling, Freie Universität Berlin, Německo, středověká a barokní teologie
a latina
• Hans Rott, Universität Regensburg, Německo, logika a revize přesvědčení
• Marie-Laure Ryan, University of Colorado, USA, literární věda, estetika
• Gabriel Sandu, University of Helsinki, Finsko, logika a teorie her
• Anthony Savile, King’s College London, Velká Británie, filosofie
• John Searle, University of California at Berkeley, USA, filosofie
• Taku Shinohara, Tokyo University of Foreign Studies, Japonsko, české
a středoevropské dějiny
• Bill Scheuerman, Indiana University, USA, politická filosofie
• Rudolf Schüssler, Universität Bayreuth, Německo, raně novověká etika
• Kurt Smolak, Universität Wien, Rakousko, latinská medievistika
• Lucia Travaini, Università degli Studi di Milano, Itálie, numismatika a středověká
archeologie
• Dan Zahavi, University of Copenhagen (Center for Subjectivity Research), Dánsko,
fenomenologie, filosofie mysli, teorie subjektu
• Folko Zander, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo, Hegel a německý
idealismus
• Marián Zouhar, Filozofický ústav SAV Bratislava, Slovensko, filosofie
d) aktuální meziústavní dvoustranné dohody
• Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko, oblast
spolupráce: Interdisciplinární medievistika
• Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Německo, oblast
spolupráce: Středověké dějiny Židů v prostoru Římské říše
• Centre for Medieval Studies at the University of Bergen, Norsko, oblast spolupráce:
Spolupráce na projektech věnovaných církevním dějinám pozdního středověku
56
4. Mezinárodní vědecká spolupráce
• Centrum pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici, Slovensko, oblast spolupráce:
Interdisciplinární medievistika
• Filozofický ústav SAV v Bratislavě, Slovensko, oblast spolupráce: Dějiny filosofie,
dějiny českého a slovenského filosofického myšlení v kontextu vzájemných vztahů,
filosofické aspekty kulturně-politických problémů ve střední Evropě, filosofické
a metodologické problémy přírodních věd, filosofie jazyka a logické problémy
jazyka, etika a morální filosofie, každoroční slovensko-česká symposia, vydávání
publikací a vydávání časopisu Organon F
• Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Philosophie, Německo, oblast
spolupráce: Hegel a německý idealismus
• Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin,
Německo, oblast spolupráce: druhá scholastika a další vybrané aspekty dějin
středověkého a raně novověkého myšlení
• Institut für Mittelalterforschung, ÖAW, Rakousko, oblast spolupráce: Výzkum
rozvoje vernakulárních jazyků
• Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, ITAS, Karlsruhe, und
Karlsruher Institut für Technologie, KIT, Karlsruhe, Německo, oblast spolupráce:
Inovační kultury a výzkum rizik nových technologií; Problém kulturní rozmanitosti
a nových medií (účast na mezinárodním projektu „International Network on
Cultural Diversity and New Media“ – CultMedia)
• Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polsko, oblast spolupráce:
Bádání o problematice raně novověkých myšlenkových proudů a vybraných
problémů středověké teologie a filosofie
• Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Warszawa, Polsko, oblast spolupráce:
Medievistická a raněnovověká studia
• Inštitút filozofie a etiky Filozofické fakulty Prešovské univerzity, Slovensko, oblast
spolupráce: Filosofické otázky bioetiky, zejména vztahující se k těmto tematickým
okruhům: (a) metodologické otázky bioetiky; (b) specifika středoevropského
kulturního prostoru a jeho tradic ve vztahu k problémům bioetiky a pluralitní
občanské společnosti; (c) otázky bioetiky ve světle filosofie tělesnosti; (d) širší
environmentální kontext bioetiky
• Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalterstudien der Universität Salzburg, Rakousko,
oblast spolupráce: Postgraduální univerzitní vzdělávání v oboru středověkých dějin
a spolupráce na projektech ke kuturním dějinám středověku
• Kansas State University, Department of Philosophy, USA, oblast spolupráce: hlavní
náplní byla spolupráce na projektu Language, reality, fiction: philosophy and
literary theory on sources and determinants of meaning: jde o výzkum na pomezí
filosofie jazyka, literární teorie a estetiky, jehož výstupy jsou kolektivní monografie
a mezinárodní konference
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko, oblast spolupráce: Pregraduální
a postgraduální univerzitní vzdělávání v oboru středověkých dějin
• Maďarská Akademie věd (Literárněvědný ústav), Maďarsko, oblast spolupráce:
Novolatinská literatura na území habsburské monarchie – její formy, témata,
středoevropské souvislosti
57
III. Hodnocení hlavní činnosti
• Maďarská Akademie věd (Filosofický ústav), Maďarsko, oblast spolupráce: evropské
a globální projekty
• Martin Grabmann Forschungsinstitut für mittelalterliche Theologie,
Ludwig-Maximillians Universität München, Německo, oblast spolupráce: Společné
bádání o vybraných aspektech středověké filosofie a teologie
• Murdoch University, Perth, Austrálie, oblast spolupráce: Filosofie Jana Patočky,
řešení grantového projektu „Responsibility, Formal Knowledge and the Life-World“
• Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Německo, oblast spolupráce: Církevní dějiny
středověku – dějiny benediktinského řádu
• Slovenská národná knižnica Martin, Slovensko, oblast spolupráce: Spolupráce
při převodu Knihopisu českých a slovenských tisků do elektronické podoby
• Technische Universität Dresden, Forschungsstelle für vergleichende
Ordensgeschichte, Německo, oblast spolupráce: Společná bádání o vybraných
problémech středověkých náboženských, intelektuálních a řádových dějin
• University of Bologna, Department of Philosophy, Itálie, oblast spolupráce:
Projekt Language, reality, fiction: philosophy and literary theory on sources and
determinants of meaning; výzkum na pomezí filosofie jazyka, literární teorie
a estetiky, jehož výstupy jsou kolektivní monografie a mezinárodní konference
• University of Oxford, Velká Británie, oblast spolupráce: Projekt Cultures of
Knowledge: An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic
of Letters
• University of Stockholm, Department of Philosophy, Švédsko, oblast spolupráce:
Projekt Language, reality, fiction: philosophy and literary theory on sources and
determinants of meaning; výzkum na pomezí filosofie jazyka, literární teorie
a estetiky, jehož výstupy jsou kolektivní monografie a mezinárodní konference
• University of Stockholm, Department of Literature and the History of Ideas,
Švédsko, oblast spolupráce: Projekt Language, reality, fiction: philosophy and literary
theory on sources and determinants of meaning; výzkum na pomezí filosofie jazyka,
literární teorie a estetiky, jehož výstupy jsou kolektivní monografie a mezinárodní
konference
• University of Valencia, Department of Philosophy, Španělsko, oblast spolupráce:
Projekt Language, reality, fiction: philosophy and literary theory on sources and
determinants of meaning; výzkum na pomezí filosofie jazyka, literární teorie
a estetiky, jehož výstupy jsou kolektivní monografie a mezinárodní konference
• Univerzita Pavla Josefa Šafárika, Košice – katedra filozofie a dejín filozofie,
Slovensko, oblast spolupráce: Klasická německá filosofie a fenomenologicko-existenciálně-hermeneutická filosofie
• Ústav politických vied, Slovenská akademia vied, Bratislava, Slovensko, oblast
spolupráce: evropské a globální projekty
• Warburg Institute, University of London, Velká Británie, oblast spolupráce: Společné
badatelské projekty, workshopy, společné publikace, badatelské pobyty a přednášky
58
5. Popularizační a propagační činnost
5. POPULARIZAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
Popularizace vědy ve FLÚ probíhá různorodým způsobem. Byly pořádány přednášky, pracovníci vystupovali ve sdělovacích prostředcích a publikovali popularizační stati
v periodikách. Nedílnou součástí této činnosti je každoroční Den otevřených dveří, který
navštívili především středoškolští studenti, ale i jednotlivci.
FLÚ se stal spolupořadatelem sedmého ročníku Evropského festivalu filosofie (23.–29.
června 2013) ve Velkém Meziříčí, tentokrát s tématem „Komunikace a ne/vzdělanost“.
Tato akce má přiblížit filosofii a spřízněné obory širší veřejnosti. V roce 2013 se festivalu
zúčastnilo 4393 návštěvníků. Více informací o této akci lze získat na internetové adrese
www.festivalfilosofie.cz.
Kabinet pro klasická studia FLÚ pořádal v roce 2013 již dvacátý první ročník Letní
školy klasických studií, tentokrát ve spolupráci s Katedrou pomocných věd historických
a archivnictví Univerzity Hradec Králové. Také letos měla akreditaci MŠMT a probíhala
ve dnech 29. června – 3. července 2013 Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové. Je
určená učitelům klasických jazyků, studentům a všem zájemcům o latinskou kulturu (celkem se zúčastnilo kolem 20 posluchačů). Do své nabídky kurzů ji poprvé zařadily také
některá vysokoškolská pracoviště: Katedra divadelní vědy FF UK a katedry klasických
jazyků na filosofických fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Své přednášky a komentovaná čtení latinských a řeckých textů si do programu připravilo osm pracovníků Kabinetu
pro klasická studia FLÚ (Jan Bažant, Jakub Čechvala, Josef Förster, Jana Kepartová, Pavel
Nývlt, Alena Sarkissian, Zuzana Silagiová, Martin Svatoš). Bližší informace o této akci lze
nalézt na internetové adrese http://www.ics.cas.cz/index.php/letni-skola.
Nezanedbatelnou část popularizačních aktivit našich pracovníků představuje přednášková činnost na pozvání nebo v rámci kulturních a vzdělávacích akcí a účast v diskusích
s veřejností v celé České republice.
Pracovníci FLÚ rovněž vystupovali v pořadech České televize a Českého rozhlasu.
Publikovali též stati v periodickém tisku, např. v revue Souvislosti, Literárních novinách,
A2, v časopise Dějiny a současnost i v kulturních přílohách nejvýznamnějších českých
deníků.
Z významnějších výsledků popularizační činnosti uvádíme např.:
• přednáška K. Theina „Uvidět zvíře. K dokumentům o přírodě“ v rámci Dílny na
mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava, 28. 10. 2013
• investigativní pořad Stopy, fakta, tajemství: „Upíři v Čechách“ (Česká televize, 22. 1.
2013) za účasti P. Maškové
• rozhlasový pořad „Broumovsko a Via Benedictina“ za účasti P. Sommera
a D. Foltýna, ČRo Vltava, 18. 10. 2013
• diskusní pořad Historie.cs: „Templáři. Rytíři i křesťanský řád“ (Česká televize, 21. 9.
2013) za účasti J. Svátka a D. Foltýna
• televizní film České televize o Kodexu vyšehradském (režie Zora Cejnková), k jehož
scénáři v září 2013 poskytovali konzultace P. Sommer a D. Foltýn a účastnili se
rovněž natáčení
• výstava „Moderní český biblický překlad“, spolupořádaná Kabinetem pro klasická
studia FLÚ ve dnech 25. 11.–19. 12. 2013 v hlavní budově AV ČR v Praze
59
III. Hodnocení hlavní činnosti
• den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická studia FLÚ, jenž zahrnoval rozšířený
program přednášek a workshopů včetně odborné exkurze, a komponovaného
literárního večera k 60. výročí pracoviště (6. 11. 2013)
• účast pracovníků Oddělení pro studium moderní české filosofie v pořadu „Zaostřeno
na církve“ (ČRo Plus, 17. 11. 2013, v rámci rozhlasového pořadu „Dialog křesťanů
a marxistů“).
• účast M. Hausera v rozhlasovém pořadu Kritický klub (Český rozhlas 3 Vltava)
• účast M. Hausera v diskusi v Městské knihovně v Praze na téma „Neviditelná ruka
trhu. Privatizace Barrandova“
Popularizační aktivity pracovníků FLÚ jsou přehledně shrnuty v příloze č. 3, s. 106.
60
1. Údaje o majetku
IV. Hodnocení další a jiné činnosti
FLÚ v roce 2013 nevykonával žádnou další a jinou činnost.
V. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků
v hospodaření a zpráva, jak byla splněna opatření
k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce
V roce 2013 byly ve FLÚ provedeny následující kontroly:
• pracovníky Kontrolního odboru KAV ČR byla provedena kontrola plnění opatření
k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření. Kontrola konstatovala
splnění úkolu.
• PSSZ ČR byla provedena kontrola plateb pojistného na sociální zabezpečení
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Při této kontrole nebyly
zjištěny nedostatky.
• Pracovníky VZP byla dokončena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění VZP bez zjištění závažných nedostatků.
61
VI. Finanční informace
VI. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné
z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce
a mohou mít vliv na její vývoj
1. ÚDAJE O MAJETKU
Stav hospodářských prostředků (majetku) podle druhů, rozmístění, popřípadě funkčního určení prostředků (AKTIVA), a podle krytí, zdrojů, z nichž byly opatřeny (PASIVA),
je uveden v Příloze č. 9: Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky
sestavené k 31. 12. 2013 (Rozvaha k 31. 12. 2013), viz s. 125.
a) Informace o vybavení v. v. i. nemovitým majetkem
FLÚ vlastnil v roce 2013 následující nemovitý majetek:
• areál Jilská–Husova
Areál Jilská–Husova byl vložen ke dni 1. 2. 2008 do podílového spoluvlastnictví třem
ústavům sídlícím v areálu Jilská–Husova (FLÚ, SOÚ, ÚDU), a to na základě rozhodnutí Akademické rady AV ČR, dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne dne 7. 12. 2007
a následně zápisu do katastru nemovitostí.
Hodnota vloženého spoluvlastnického podílu na nemovitém majetku činila 65 411 tis. Kč
(1/3 spoluvlastnického podílu z celkové hodnoty). V roce 2013 byl nemovitý majetek na
základě schváleného záměru zhodnocen o 115 tis Kč o provedenou rekonstrukci „Zateplení podkroví“ Jilská 1 a Jilská 3 na celkovou výši 75 910 tis. Kč (1/3 spoluvlastnického
podílu z celkové hodnoty).
Jedná se o následující spoluvlastnické podíly na nemovitém majetku:
• spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově č.p. 236 na pozemku parc. č. 381 a 1/3
k pozemku parc. č. 381 (Jilská 3),
• spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově č.p. 352 na pozemku parc. č. 380/1 a 1/3
k pozemku parc. č. 380/1 (Husova 4),
• spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově č.p. 361 na pozemku parc. č. 380/2 a 1/3
k pozemku 380/2 (Jilská 1),
vše v kat. území Staré město, obec Praha, vedeno u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu,
na adrese Praha 1, Jilská 1, v kat. území Staré Město.
b) Využití nemovitého majetku
Areál Jilská–Husova je z 91 % využíván pro vědeckou činnost: FLÚ využívá 42 %,
spoluvlastníci SOÚ AV ČR 23 % a ÚDU AV ČR 26 %. Z celkové plochy areálu bylo
pronajímáno 9 %, a to následujícím organizacím:
• Golem Club – klub podnikatelů
• Zbyněk Adam ( do 30.6.2013), VEDA, vydavatelstvo SAV (od 1. 7. 2013)
62
1. Údaje o majetku
•
•
•
•
•
Waldemar Grešík – Natura s.r.o.
MUDr. Ivana Lukášová, praktický zubní lékař
PhDr. Alena Miltová
Ústav T. G. Masaryka
Masarykova česká sociologická společnost, občanské sdružení.
V areálu je „Akademické konferenční centrum“ (vybudované 2009/2010), které je využíváno pro pořádání konferencí, ústavních akcí, seminářů a workshopů.
c) Účetní metoda odpisování
FLÚ uplatňuje rovnoměrné odpisování.
d) Věcná břemena spojená s nemovitostmi
Dne 3. března 2009 byl povolen vklad do katastru nemovitostí na zřízení věcného břemene společnosti Pražská energetika, a.s. (PRE).
e) Pohledávky a závazky
FLÚ měl k 31. 12. 2013:
celkové pohledávky ve výši 463 tis. Kč
z toho po lhůtě splatnosti 41,2 tis. Kč
celkové závazky ve výši 9 095,73 tis. Kč
z toho dodavatelé 1 449,31 tis. Kč.
63
VI. Finanční informace
2. HODNOCENÍ A ANALÝZA DALŠÍCH ÚDAJŮ O HOSPODAŘENÍ FLÚ
Základní přehled o hospodaření FLÚ, výši dotací, tržeb a ostatních výnosů a výši
nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy atd.) a výše hospodářského
výsledku jsou uvedeny v Příloze č. 9: Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné
účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 (Výsledovka k 31. 12. 2013), viz s. 128.
Hospodářský výsledek za rok 2013 byl ve výši 0, tj. skončil vyrovnaným rozpočtem
nákladů (104 434 tis. Kč) a výnosů (104 434 tis. Kč).
a) Výnosy
Hlavní činnost ústavu byla ze 69 % financována institucionální dotací na program
výzkumné činnosti a dotací na činnost (včetně 4 projektů mezinárodní spolupráce) v celkové výši 71 641 tis. Kč, z 20 % účelovou a mimorozpočtovou dotací poskytnutou na
řešení projektů (celkem se jednalo o 22 projektů z ČR a 7 projektů ze zahraničí) a z 11 %
ostatními výnosy (tržby z konferencí, prodej publikací a časopisů, tržby z pronájmu,
aktivace zboží, zúčtování odpisů a zúčtování fondů, úroky a ostatní příjmy).
Struktura financování hlavní činosti dle zdroje je znázorněna na následujícím grafu:
zahraniční granty
2%
účelové
a mimorozpočtové
dotace
18 %
ostatní výnosy
11 %
institucionální
dotace
69 %
Struktura financování výzkumného záměru, projektů a grantů dle poskytovatelů je znázorněna na následujícím grafu:
GA AV
85 tis. Kč
0,09 %
GA ČR
16 740 tis. Kč
18,02 %
MŠMT
670 tis. Kč
0,72 %
MK
1 389 tis. Kč
1%
zahraniční granty
2 356 tis. Kč
2,54 %
AV ČR
71 641 tis. Kč
77 %
64
2. Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ
Struktura ostatních příjmů 2013
ostatní (pronájmy, konf. popl...)
úroky, kurzové zisky
zúčtování odpisů
sociální fond
čerpání FRM
FÚUP, GA AV, MŠMT
FÚUP instituce
aktivace zboží
prodej služeb – edice
prodej časopisů, knih
12,1 %
1,4 %
12, %
1,5 %
18,7 %
3,0 %
29 %
1 394 tis. Kč
163 tis. Kč
1 464 tis. Kč
173 tis. Kč
2 160 tis. Kč
341 tis. Kč
3 349 tis. Kč
9,1 %
5,8 %
6,9 %
1 049 tis. Kč
667 tis. Kč
793 tis. Kč
b) Náklady
FLÚ vynaložil na hlavní činnost ústavu náklady v celkové výši 104 434 tis. Kč, z toho
věcné náklady činily 25,6%, tj. 26 694 tis. Kč (v roce 2012 – 25 513 tis.Kč) a osobní náklady (mzdové včetně zákonného pojištění, FKSP a ostatních zákonných sociálních nákladů) 74,4 %, tj. 77 740 tis. Kč (v roce 2012 – 76 858 tis. Kč) Oproti roku 2012 došlo ke
snížení nákladů za spotřebu plynu, vody a el. energie celkem o 159 tis. Kč, u nákladů na
odpisy o 246 tis. Kč a u částky kterou lze převést do Fondu účelově určených prostředků,
kdy do tohoto fondu bylo převedeno o 735 tis. Kč méně než v roce 2012.
Struktura jednotlivých druhů nákladů za rok 2013 je uvedena v následujícím grafu:
Daně a poplatky celkem
9 tis. Kč 0,01 %
Osobní náklady
celkem 77 740,0 tis. Kč
75 %
Ostatní náklady celkem
3 443 tis. Kč 3,30 %
Odpisy
2 129 tis. Kč 2,04 %
Spotřeba materiálu
4 487 tis. Kč 4,30 %
Spotřeba energie
615 tis. Kč 0,59 %
Spotřeba – plyn, voda
713 tis. Kč 0,68 %
Prodej zboží
379 tis. Kč 0,36 %
Opravy a údržba
2 636 tis. Kč 2,52 %
Cestovné
2 469 tis. Kč 2,36 %
Náklady na reprezentaci
413,0 tis. Kč 0 %
Ostatní služby
9 401 tis. Kč 9,00 %
65
VI. Finanční informace
Ke zvýšení věcných nákladů pak došlo u nákladů na opravy a údržbu o 2 103 tis. Kč,
a to z důvodu realizace schválených akcí nákladné údržby („ Výměna oken budovy Husova 4“ ve výši 308 tis. Kč, „Oprava fasády ulice Husova 4 a dvůr areálu“ ve výši 897 tis. Kč,
„Úprava povrchu nádvoří“ ve výši 825 tis. Kč, „ Výměna oken v CTS a oken u toalet
v přízemí“ ve výši 186 tis. Kč).
Osobní náklady se oproti roku 2012 celkově zvýšily o 882 tis.Kč, tj o 1,1%, přičemž
nárůst byl v oblasti mezd vyplácených na základě dohod o provedení práce a dohod
o provedení pracovní činnosti (tzv. OON), zatímco u platů došlo k poklesu o 250 tis. Kč.
Celkový nárůst osobních nákladů byl zejména díky projektové činnosti, v jejímž rámci
došlo ve srovnání s rokem 2012 k nárůstu mzdových nákladů o 629 tis. Kč.
Rozbor čerpání mzdových prostředků
Základní přehledy čerpání mzdových prostředků jsou uvedeny v Příloze č. 7: Tabulkový přehled mzdových prostředků (viz s. 118).
Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců FLÚ (tj. výdělek zahrnující všechny zdroje
– institucionální, účelové i mimorozpočtové) byl 28 971 Kč. Oproti roku 2012 se vykazovaný průměrný měsíční výdělek snížil o 199 Kč, tj. v průměru o 0,7 %. Mzdové prostředky byly ze 76 % pokryty z institucionálních zdrojů, z 5 % institucionálních – účelově
vázaných zdrojů a z 19% z mimorozpočtových a ostatních zdrojů.
Ústav měl k 31. 12. 2013 208 pracovníků. Při přepočtu fyzického počtu pracovníků na
pracovní úvazek činil průměrný počet zaměstanců 154,25.
Pracovníci jsou zařazeni dle Vnitřního mzdového předpisu do kategorií (V – vědecká,
O – ostatní) a tarifních tříd. Z celkového počtu 208 pracovníků činil k 31. 12. 2013 podíl
atestovaných pracovníků dle karierního řádu 80% (167 pracovníků) a 20 % ostatních
pracovníků.
Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje následující
graf:
vědecký pracovník
22 %
vedoucí
vědecký
pracovník
11 %
jiné
20 %
vědecký asistent
16 %
postdoktorand
14 %
THP
4%
doktorand
13 %
VaV – odborný pracovník
4%
66
ostatní odborní
pracovníci
16 %
2. Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ
Jak ukazuje následující graf, rozložení zaměstnanců FLÚ je z pohledu věkové struktury v zásadě vyvážené. Nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorii tvoří zaměstnanci
ve věku 31–40 let. Z hlediska poměru pohlaví mezi zaměstnanci výrazně převažují muži
(ženy se na celkovém počtu zaměstnanců podílejí 30 %).
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví v roce 2013
250
8
208
200
0
74
150
0
100
50
0
0
0
do 20 let
18
1
7
21–30 let
45
8
12
56
33
31–40 let
muži
41–50 let
ženy
48
33
18
15
13
62
146
35
51–60 let
61 let
a více
celkem
celkem
c) Náklady na zahraniční spolupráci
Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU a ostatních zemí:
V roce 2013 byly FLÚ refundovány náklady ve výši 412 tis. Kč, týkající se projektu
„Cultures of Knowledge“ řešeného ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, dále mzdové náklady a náklady na konferenci ve výši 212 tis. Kč, týkající se projektu řešeného
ve spolupráci s Murdoch University v Austrálii. V rámci projektu Places bylo čerpáno
143 tis. Kč a projektu Nanopinion 525 tis. Kč. Z fondu EU bylo na grant P. Richterové
čerpáno 981 tis. Kč. Zahraniční spolupráce byla podporována Templetonovou nadací ve
výši 83 tis. Kč
Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích:
Ve sledovaném roce bylo za účast na konferencích vydáno 80 tis. Kč a na pořádání
konferencí 888 tis. Kč, z toho 73% z mimorozpočtových zdrojů.
Náklady na zahraniční služební cesty a zhodnocení jejich přínosů pro činnost:
Na cestovné do zahraničí bylo ve sledovaném období vydáno 2 386 tis. Kč, přičemž
z 92 % bylo hrazeno z mimorozpočtových či účelově přijatých zdrojů, jak specifikuje
následující tabulka:
67
VI. Finanční informace
Přehled čerpání prostředků na zahraniční cestovné
dle zdrojů v roce 2013
institucionální prostředky
institucionální protředky - projekty mezinárodní spolupráce
účelové a mimorozpočtové protředky
Celkem
tis. Kč
%
194
726
1466
2386
8,1
30,4
61,4
100
Zahraniční cesty sloužily především k prezentaci badatelských výsledků FLÚ na mezinárodních vědeckých fórech a k navazování nových pracovních kontaktů, jež se pozitivně promítly do činnosti FLÚ. Díky rozvoji mezinárodní spolupráce mohl FLÚ uzavřít
také několik dohod se zahraničními pracovišti a uspořádat řadu oborově významných
akcí s mezinárodní účastí.
d) Informace o projektech
Počty realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního
rozpočtu i jiných zdrojů v roce 2013 a vývoj tohoto ukazatele od roku 2006:
Období
Výzkumný záměr (od r. 2012
– Program výzkumné činnosti)
GA ČR
GA AV
Projekty cíleného výzkumu
Projekty MŠMT
Projekty MK
Institucionální projekty
mezinárodní spolupráce
Ostatní projekty
Zahraniční projekty
Celkem
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
0
2
1
22
2
0
0
1
22
6
0
3
1
21
11
0
3
16
13
1
3
12
11
1
3
11
7
1
3
9
3
1
2
4
4
3
4
4
1
2
31
1
3
27
1
7
34
7
37
68
6
42
3
43
1
39
17
2. Hodnocení a analýza dalších údajů o hospodaření FLÚ
VII.PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ
V roce 2014 bude FLÚ tuto hlavní činnost rozvíjet i s podporou 20 grantových projektů GA ČR, 1 projektu z MK, 2 projektů z MŠMT a v neposlední řadě také 4 projektů
financovaných ze zahraničních zdrojů.
V areálu dále proběhnou tyto hlavní stavební akce (rekonstrukce a nákladná údržba):
oprava fasády a výměna oken za 1148 tis. Kč (1/3 podíl), instalace EPS za 648 tis. Kč
(1/3 podíl) a přemístění plynové přípojky za 330 tis. Kč (1/3 podíl)
Výše institucionální podpory celkem bez dotace na nákladnou údržbu pro rok 2014
(63 491 tis. Kč je o 339 tis. Kč nižší než v roce 2013, kdy byla ve výši 63 830 tis. Kč.
Díky převodu části institucionální dotace ve výši 2615 tis. Kč (v roce 2013 bylo převedeno 3349 tis. Kč) do Fondu účelově určených prostředků na podporu Dlouhodobého
koncepčního rozvoje, získaným prostředkům na režii z projektové činnosti ve výši cca
3559 tis. Kč. (v roce 2013 2900 tis. Kč) a utlumení činnosti oddělení Individuálních úkolů
se předpokládá – stejně jako v minulých letech – vyrovnané čerpání rozpočtu (výnosů a nákladů). Přestože FLÚ získal pro rok 2013 více prostředků na projektovou
činnost než v roce 2013, bude i nadále hlavní činnost ústavu financována převažující měrou cca 67–70% z institucionální dotace – viz následující grafy:
Vývoj financování dle jednotlivých zdrojů za období 2005–2014
90 000,0
80 000,0
70 000,0
institucionální dotace
60 000,0
dotace z účelových
a mimorozpočtových
prostředků
50 000,0
40 000,0
30 000,0
ze zahraničí
20 000,0
ostatní příjmy
10 000,0
,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Vývoj procentuálního podílu zastoupení jednotlivých zdrojů financování
za období 2005–2014
100 %
ostatní příjmy
80 %
ze zahraničí
60 %
dotace z účelových
a mimorozpočtových
prostředů
40 %
20 %
institucionální dotace
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
69
2012
2013
2014
VI. Finanční informace
VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Organizace dodržuje Zákon o odpadech.
Každodenní provoz instituce produkuje pouze běžný komunální odpad s výjimkou
prázdných tonerových kazet a likvidované výpočetní techniky. Svoz takového odpadu
je zajištěn firmami, které provádějí za úplatu i jeho ekologickou likvidaci. V objektu je
umožněno pro všechny jeho uživatele třídění papíru.
IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Ústav dodržel plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Povinný počet
byl naplněn zaměstnáváním 9 osob a odběrem výrobků od firem, které zaměstnávají více
než 50 % zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.
Základní personální údaje jsou uvedeny v příloze č. 8 (viz s. 120).
X. Zpráva o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
V roce 2013 Filosofický ústav neobdržel žádnou oficiální žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V Praze dne 5. června 2014
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD., ředitel
70
Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b/)
Přílohy
Příloha č. 1: Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b)
Příloha č. 2: Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013
(podle databáze ASEP – uváděny jsou pouze výsledky odesílané
z této databáze do RIV)
Příloha č. 3: Popularizační aktivity pracovníků FLÚ (III.5)
Příloha č. 4: Knižní publikace vydané FLÚ v nakladatelství Filosofia v roce 2013 (III.1.a)
Příloha č. 5: Vědecká periodika vydávaná či spoluvydávaná FLÚ v roce 2013 (III.1.a)
Příloha č. 6: Projekty a granty řešené či spoluřešené FLÚ v roce 2013 (III.1.a)
Příloha č. 7: Tabulkový přehled mzdových prostředků (VI.2,b)
Příloha č. 8: Základní personální údaje (IX.)
Příloha č. 9: Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní uzávěrky sestavené
k 31. 12. 2013 /Rozvaha k 31. 12. 2013, Výsledovka – VVI/ (VI.1., 2.)
71
Příloha č. 1
72
Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b/)
Příloha č. 1:
Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b)
Banse, G. – Hauser, R. – Machleidt, P. – Parodi, O. (eds.): Von der Informationszur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität /Od informační
společnosti ke společnosti vědění. e-společnost – e-participace – e-identita/.
Berlin: Trafo Wissenschaftsverlag, 2013. 467 s. (Network. Cultural Diversity and
New Media, 17). ISBN 978-3-86464-029-2.
Kniha je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola „e-Society: An-Sichten“ obsahuje 7 studií a tematicky pokrývá těžiště problematiky znalostní společnosti a akcentuje obecné
koncepční přístupy. Druhou kapitolu „e-Society: Ein-Sichten“ tvoří 6 studií, které mají
podobu „případových studií“ a názorně ilustrují předpoklady a důsledky směřování od
informační společnosti ke znalostní společnosti v konkrétních zemích. Třetí kapitola
„e-Partizipation und e-Identität“ (7 studií) se zabývá situací a filosofickými aspekty hledání identity v souvislosti s rozvojem nových médií a také etickými výzvami, se kterými
je společnost v současnosti konfrontována. Čtvrtá kapitola „Zukünfte in der Gegenwart“
(3 studie) se věnuje odrazu novými technologiemi inspirovaných utopií a dystopií v literatuře a umění vůbec. Pátá kapitola „Mit Sicherheit in die e-Society“ (3 studie) se věnuje aktuální problematice bezpečnosti v digitální společnosti, včetně problému ochrany
soukromí jednotlivce s ohledem na možná rizika, které nové technologie v této oblasti
přinášejí.
The book covers the conceptual theme of paths to the Knowledge Society, and its
visions in the European conditions. These paths towards the knowledge society and
economy in individual countries are illustrated by six case studies showing the impact of
these processes. So called e-Participation and e-Identity is connected with the rapid development of new media which brings many further challenges including ethical ones; these
consequences including potential risks are discussed on the problems of the individual
safety and general security in contemporary “digital society”.
Bažant, J. – Bažantová, N.: Vila Hvězda. Mistrovské dílo severské renesance
/ The Vila Star in Prague. The Masterpiece of Northern Renaissance/. Praha:
FESTINA LENTE PRESS CZ, 2013. 223 s. ISBN 978-80-260-4607-3.
Vila Hvězda v Praze (1555–1558) je jednou z nejvýznamnějších renesančních památek
na sever od Alp. Stavba byla inspirována italskou renesancí, ale její originální architektura
a bohatá štuková výzdoba má v Itálii jenom málo analogií. Koncepce vily a její výzdoby
je jednoznačně císařská, na což ukazuje také skutečnost, že byla dokončena roku 1558,
kdy Praha přivítala českého a uherského krále Ferdinanda I. v jeho nové funkci císaře
římského. Stavebníkem i architektem Hvězdy byl panovníkův druhorozený syn, arcivévoda Ferdinand, který tehdy spravoval České království. Hvězda zbudovaná na půdorysu
73
Příloha č. 1
šesticípé hvězdy je nejen výjimečné dílo, ale také významný pokus o obnovu antické římské vilové architektury. Kniha je vůbec první monografií věnovanou této památce, v níž
čtenář najde výklad její architektury a vnitřní výzdoby.
The villa Star in Prague (1555–1558) is one of the most notable monuments of Northern Renaissance. Its unique structure and elaborate stuccoed ceilings have few parallels
in Italy. The builder of the Star was Archduke Ferdinand, the second son of Ferdinand
I and the vice-regent of the Kingdom of Bohemia. The conception of the villa is outspokenly imperial, and Archduke Ferdinand finished it in the year 1558, when his father
became Holy Roman Emperor. Archduke Ferdinand designed the villa himself on the
unique ground plan of a six point star. Archduke Ferdinand’s ambition was a perfectly
central villa, which was then considered to be the essence of the ancient Roman villa
architecture. It was not only an exceptional work, but also a significant contribution to
the Renaissance reconstruction of ancient Roman residential architecture. The present
publication is the first monograph examining the architecture, decoration and function
of the Star.
Beran, O.: Soukromé jazyky: čítanka /Private Languages: A Reader/. Praha:
Filosofia, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7007-395-7.
Publikace je překladem nejvýznamnějších textů poskytujících přehled o problematice
soukromého jazyka v praxi, z perspektivy lingvistického studia existujících marginálních
jazykových fenoménů. Antologie je opatřena úvodní studií.
The book presents a translation of the essential texts providing a survey of private
languages working in practice, from the viewpoint of linguistic studies dealing with existing marginal linguistic phenomena. The anthology is accompanied by an introductory
study.
Beran, O.: „Střední“ Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase zpátky
/The “Middle” Wittgenstein: The Way to Phenomenology and Back Again/.
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 256 s. ISBN 978-80-7465-066-6.
Kniha předkládá rozbor nejvýznamnějších témat, jimiž se Wittgenstein zabýval ve
svém „přechodném“ období, a sledováním jejich proměn se pokouší ukázat kořeny pragmatického a holistického obratu od traktátovské filosofie jazyka.
The book offers an exposition of the most important topics dealt by Wittgenstein in
his „transitory“ period, and tracks their transformations in order to point at the roots of
the pragmatic and holistic turn from the Tractarian philosophy of language.
74
Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b/)
Braune, A. – Chotaš, J. – Vieweg, J. – Zander, K. (eds.): Freiheit und Bildung
bei Hegel /Svoboda a kultivace u Hegela/. Würzburg: Königshausen & Neumann,
2013. 255 s. ISBN 978-3-8260-4948-4.
Pojem kultivace (Bildung) se podle Hegela vztahuje k formativnímu sebevztahu ducha,
chápanému jako sociální a historický proces. Kultivace je součástí životního procesu
duchovní entity: lidské bytosti, společnosti a historické tradice. Kultivace je tak procesem
osvobození, ve kterém svoboda ducha získává převahu nad čirou pozitivitou toho, co je
dáno od přírody.
For Hegel, the term ‘Bildung’ (cultivation) refers to the formative self-development of
mind or spirit (Geist), regarded as a social and historical process. Bildung is part of the
life process of a spiritual entity: a human being, a society, a historical tradition. Bildung
is therefore also a process of liberation, in which the freedom of spirit is vindicated over
the mere positivity of what is given in nature.
Cermanová, P.: Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitského věku
/The Bohemia at the End of Time: Apocalyptic Thinking and Visions of Hussite
Period/. Praha: Argo, 2013. 412 s. ISBN 978-80-257-1003-6.
Kniha se zabývá užíváním a interpretací apokalyptických proroctví v českých zemích
v druhé polovině 14. a, v již odlišném kontextu, v prvních třech desetiletích 15. století.
Důraz je kladen především na autory spojené s reformním husitským hnutím.
The book deals with the usage and interpretations of apocalyptic prophecies in Bohemia in the second half of 14th and, in different context, in the first three decades of the
15th century with focus on the Hussite reform authors.
Dvořák, P. et al. (eds.): 60 let Filosofického časopisu /60 Years of Philosophical
Journal/. Praha: Filosofia, 2013. 399 s. (mimořádné číslo Filosofického časopisu
1, 2013). ISBN 978-80-7007-387-2.
Kniha vznikla k 60. výročí založení Filosofického časopisu a jedná se o výběr nejdůležitějších textů významných českých filosofů z oblasti teoretické i praktické filosofie.
Každý text je doprovázen krátkým úvodem.
The book is a collection of the most important articles from Czech Journal of Philosophy with a short introduction to each article.
75
Příloha č. 1
Hlaváček, P. et al.: Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity
1417–1622 /The Heretic University. The Personalities of the Prague Utraquist
University 1417–1622/. Praha: Togga, 2013. 163 s. ISBN 978-80-7308-481-3.
Kniha pojednává o životě a intelektuálním díle učenců z pražské utrakvistické univerzity ve středověku a raném novověku.
The book deals with life and intellectual work of scholars from the Utraquist university of Prague in the Middle Ages and Early Modern period.
Hlaváček, P. et al.: O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. K poctě
Davida R. Holetona /O Felix Bohemia! A Study on the History of Bohemian
Reformation. In honour of David R. Holeton/. Praha: Filosofia, 2013. 332 s.
(Europaeana Pragensia, 5). ISBN: 978-80-7007-392-6.
Kniha prezentuje aktuální výsledky interdisciplinárního bádání k dějinám české reformace a její reflexe v období 1380–1989.
The book presents the current results of an interdisciplinary research on the history of
Bohemian Reformation and its reflection in the period 1380–1989.
Hlaváček, P. – Radovanovič, D.: Verdrängte Elite: aus dem Gedächtnis verbannte
Gelehrte der Deutschen Universität in Prag /Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci
z Německé univerzity v Praze/. Konstanz: Hartung-Gorre, 2013. 106 s.
ISBN 978-3-86628-482-1.
Kniha prezentuje životopisy a intelektuální dílo židovských filosofů, filologů a historiků z Německé univerzity v Praze z let 1918 až 1938.
The book presents biographies and intellectual work of Jewish philosophers, philologists and historians of the German University in Prague from 1918 to 1938.
Hrubec, M. (ed.): Habermas, J.: K ustavení Evropy /Towards the Constitution
of Europe/. Praha: Filosofia, 2013. 270 s. ISBN 978-80-7007-391-9.
Kniha obsahuje jednak Habermasovy texty o současné politické a ekonomické krizi
a o ustavení Evropy a jednak texty deseti českých politických filosofů, které tyto Habermasovy texty analyzují.
The book contains, first, Habermas’s texts on the contemporary political and economic crisis and a constitution of Europe, and second, texts of ten Czech political philosophers who analyse Habermas’s texts.
76
Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b/)
Hrubec, M. et al.: Kritická teorie společnosti. Český kontext /Critical Theory
of Society. The Czech Context/. Praha: Filosofia, 2013. 718 s.
ISBN 978-80-7007-403-9.
Kniha se zabývá kritickou teorii v českém kontextu, zvláště od roku 1989 a částečně
také staršími texty. V knize je 14 kapitol, které se zaměřují na globální ne/spravedlnost,
politickou ekologii, interkulturní a transkulturní otázky, historický vývoj, feminismus,
občanskou společnost, demokracii atd. Každá kapitola má tři podkapitoly. První se koncentruje na recepci zahraniční kritické teorie daného tématu v českém prostředí. Druhá
podkapitola ukazuje v rámci daného tématu originální příspěvky českých autorů. Třetí
navrhuje možné cesty dalšího sociálního výzkumu daného tématu.
The book deals with Critical Theory in the Czech context, especially since 1989, and
partly also in the older texts. It contains 14 chapters focusing on global in/justice, political ecology, intercultural and transcultural issues, historical development, feminism, civil
society, democracy, etc. Each chapter of the book has three subchapters. The first one
concentrates on a reception of foreign Critical Theory of the given theme in the Czech
context. The second subchapter shows original contributions of Czech Critical Theorists
concerning the specific theme. The third one suggests the possible ways of further social
research of the specific topic.
Childers, T.: Philosophy and Probability /Filosofie a pravděpodobnost/. Oxford:
Oxford University Press, 2013. 216 s. ISBN 978-0-19-966183-1.
Pravděpodobnost se stává stále důležitější pro naše pochopení světa. Co je pravděpodobnost? Jak ji modelujeme a jak ji užíváme? Kniha je pojata jako úvodní text ke
studiu základů pravděpodobnosti a k filosofickým problémům, které jsou s ní spojeny.
Složité technické otázky řeší v minimálně nutné míře a nepředpokládá u čtenáře žádnou
předchozí znalost problematiky. Nabízí výklad různých interpretací pravděpodobnosti
– frekvenční, propenzitní, klasické, bayesovské a objektivní bayesovské – a uvádí rovněž
podnětné příklady, které výklad oživují.
Probability is increasingly important for our understanding of the world. What is probability? How do we model it, and how do we use it? Timothy Childers presents a lively
introduction to the foundations of probability and to philosophical issues it raises. He
keeps technicalities to a minimum, and assumes no prior knowledge of the subject. He
explains the main interpretations of probability-frequentist, propensity, classical, Bayesian, and objective Bayesian-and uses stimulating examples to bring the subject to life.
77
Příloha č. 1
Koblížek, T.: Nová poetika: kapitola z francouzského myšlení o literatuře /New
Poetics. A Chapter from Literary Theory in France/. Praha: Togga, 2012. 193 s.
(Polemos). ISBN 978-80-7476-002-0.
Monografie podává a) systematický výklad teorie jazyka, kterou lze nalézt v pracích
francouzského lingvisty Émila Benvenista, b) výklad teorií, které na Benvenistovu lingvistiku navazují na poli literární teorie a filosofie literatury (Henri Meschonnic, Gérard
Dessons). Důraz je kladen na témata: subjektivita v jazyce a významová jedinečnost
výpovědi.
The book provides a systematic interpretation of E. Benveniste’s theory of language
(as it is contained in his texts on linguistics), and interpretation of a philosophy of
literature inspired by Benveniste’s work (namely, the theory of Henry Mechonnic and
Gérard Dessons). The key issues are subjectivity in language and semantic singularity of
utterances.
Koblížek, T. – Koťátko, P. – Pokorný, M. (eds.): Text and Work. The Menard Case
/Text a dílo: Případ Menard/. Praha: FF UK, 2013. 152 s. (Litteraria Pragensia).
ISBN 978-80-7308-483-7.
Texty shromážděné v této mezioborové kolektivní monografii se zaměřují na filosofické implikace známého Borgesova myšlenkového experimentu: týkají se vztahu textu
a díla, statutu fikčních entit a podmínek jejich identity, role autorských intencí a společensko-kulturního kontextu v literární interpretaci (a obecně v interpretaci uměleckých
děl) atd.
Essays collected in this interdisciplinary collective monograph focus on the philosophical implications of the well-known Borges’ thought experiment: they concern the
text-work relation, the status and identity conditions of fictional entities, the role of the
author’s intentions and of socio-cultural context in the literary interpretation (and in
general in the interpretaton of the works of art) etc.
Kohák, E. (ed.): Hledání české filosofie: Soubor studií /In Quest of Czech
Philosophy. Collection of Essays/. Praha: Filosofia, 2013. 385 s. (mimořádné číslo
Filosofického časopisu 2, 2012). ISBN 978-80-7007-388-9.
Kniha představuje v jednadvaceti statích některé důležité postavy moderního českého
myšlení, přičemž hlavní důraz klade především na filosofy působící od poloviny dvacátého století až do současnosti. Přesvědčivě ukazuje, že novodobá česká filosofie se zdaleka
nevyčerpává jmény Masaryka a Patočky, nýbrž vyrůstá z práce celé řady myslitelů, kteří ve
vzájemném dialogu i tvůrčím osamění formovali její hlavní témata a celkové zaměření.
In its 21 essays, the book introduces some important figures of the Czech thought,
with the main emphasis on the philosophers from the mid-20th century onward. It bears
a persuasive witness to the fact that the modern Czech philosophy cannot be reduced to
78
Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b/)
Masaryk and Patočka only and that it grows from the works of various thinkers who either in mutual dialogue or in creative solitude shaped its main topics as well as its overal
orientation.
Koubová, A.: Self-Identity and Powerlessness /Lidská identita a bezmoc/.
Leiden: Brill, 2013. 242 s. (Studies in Contemporary Phenomenology, 8).
ISBN 978-90-04-25498-5.
V knize je rozvíjena koncepce lidské existence, která nezávisí bytostně na definici
identity lidského self. Autorka ukazuje, že filosofický důraz na lidskou identitu přímo
znemožňuje uchopit jisté rozhodující aspekty lidské existence. Zdůrazněním momentů
bezmoci pobytu v Heideggerově fundamentální ontologii rozvíjí autorka ve své analýze
různých filosofů, literárních příkladů a námětů sociální psychologie originální fenomenologii alterace existence a záležitosti.
In Self-identity and Powerlessness, Alice Koubová proposes a conception of human existence that does not essentially depend on the definition of self-identity. The author
shows that the philosophical stress on human identity fails to grasp essential aspects of
human existence. By emphasizing the moments of Dasein’s powerlessness in Heidegger’s
fundamental ontology, she develops – in her analysis of various philosophers, literary
examples, and social psychology – an original phenomenology of alternation of existence
and affair.
Kvasz, L.: Zrod vedy ako lingvistická udalosť. Galileo, Descartes a Newton ako
tvorcovia jazyka fyziky /Scientific Revolution as a Linguistic Event. Galileo,
Descartes, and Newton as Creators of the Language of Physics/. Praha: Filosofia,
2013. 302 s. ISBN 978-80-7007-397-1.
Vědecká revoluce 17. století je jednou z nejdůkladněji studovaných epizod v historii
západní kultury. Trvala několik desítek let a zhruba ji můžeme ohraničit zveřejněním
Galileova spisu Siderius Nuntius (1610) a Newtonových Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (1687). Předkládaná kniha si klade za cíl interpretovat vědeckou revoluci 17.
století jako lingvistickou událost, jako vytvoření nového jazyka, který umožnil popsat
dynamické procesy probíhající v přírodě.
The Scientific Revolution is one of the most thoroughly studied episodes in the history of Western learning. It spanned several decades and roughly can be demarcated by
the publication of Galileo’s Siderius Nuntius (1610) and Newton’s Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica (1687). The present book aims to interpret the Scientific Revolution as a linguistic event, as the creation of a new language that made it possible to describe the dynamical processes occurring in nature.
79
Příloha č. 1
Nitsche, M.: Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische
Topologie /Prostranství bytí. Fenomenologická topologie Martina Heideggera/.
Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2013. 128 s. (Orbis Phaenomenologicus.
Studien, 33). ISBN 978-3-8260-5181-4.
Monografická studie vydaná německy v prestižní řadě Orbis phaenomenologicus nakladatelství Königshausen und Neumann. Shrnuje autorovy několikaleté výzkumy v oblasti
topologické fenomenologie. Konkrétně jde především o analýzu „topologie bytí“ pozdního Heideggera, jejímž jádrem je úsilí pochopit bytí jako místo, resp. prostranství (Ortschaft). Text podrobně sleduje Heideggerův myšlenkový vývoj vystižený třemi klíčovými
termíny: smysl–pravda–místo.
The book was published in the German series Orbis phaenomenologicus (Königshausen und Neumann). It sums up the research in the field of phenomenological topology, especially in late Heidegger.
Novotný, K. – Rodrigo, P. – Slatman, J. – Stoller, S. (eds.): Corporeity and
Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty /Tělesnost a afektivita.
Věnováno Marurici Merleau-Pontymu/. Leiden: Brill, 2013. 350 s. (Studies
in Contemporary Phenomenology, 10). ISBN 978-90-04-26133-4.
Kolektivní monografie věnovaná myšlení francouzského fenomenologa Maurice Merleau-Pontyho. Kniha představuje nové perspektivy v interpretaci Merleau-Pontyho myšlení a zkoumá jeho relevanci pro současné filosofické diskuse. Autory jednotlivých kapitol
jsou jak přední odborníci v této oblasti, tak i mladší badatelé z celého světa.
Collective monograph devoted to the thought of the French phenomenologist Maurice
Merleau-Ponty. The book presents some new perspectives on Merleau-Ponty’s philosophy
and discusses its relevance for contemporary philosophical issues. The editors brought
together the leading specialists in the field of Merleau-Pontian studies and younger scholars from all over the world.
Rychterová, P. – Soukup, P. (eds.): Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání
o husitství /Heresis seminaria. Terms and Concepts in the Research into
Hussitism/. Praha: Filosofia, 2013. 284 s. ISBN 978-80-7007-394-0.
Sborník úvah a studií věnovaných klíčovým pojmům a koncepcím, s nimiž pracuje
mezinárodní bádání o husitství. V jednotlivých esejích se autoři zamýšlejí nad tím, do
jaké míry lze na husitské období aplikovat terminologii sousedních historických a sociálněvědných oborů, např. novověké termíny reformace a revoluce. Rovněž zkoumají vztah
husitství k jevům a procesům jako hereze, chiliasmus či konfesionalizace.
Collection of essays devoted to terms, notions and concepts central to the international research into Hussitism. In individual chapters, the authors deal with the question
of to what extent the terminology of other historical and social sciences (e.g. the modern
80
Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b/)
terms of ‘reformation’ and ‘revolution’) are applicable to Hussitism. They also examine
the relation between Hussitism and phenomena such as heresy, chiliasm, or confessionalisation.
Steiner, M. et al. (eds.): Johannis Amos Comenii Opera omnia /Jan Amos
Comenius’s Works, 9/II/. Praha: Academia, 2013. 444 s. (Johannis Amos
Comenii Opera Omnia, 9/II). ISBN 978-80-200-2244-8.
Nový svazek kritické edice zahrnuje Komenského práce týkající se minulosti i současnosti Jednoty bratrské. Jde zejména o Komenského edici latinského textu a český překlad
osmé knihy dějin Jednoty od polského šlechtice Jana Łasického. Latinská verze vychází
v moderní době poprvé. Další dva vydávané latinské spisy, Lesnae excidium a Acclamatio
votiva, se vztahují ke švédsko-polské a švédsko-dánské válce v letech 1656–1658. První
z nich popisuje události kolem obléhání a vypálení Lešna a dočasného zániku tamního
centra Jednoty bratrské v exilu. Druhý se obrací ke švédskému králi Karlu X. Gustavovi,
vyzývá jej k uzavření míru s Dánskem a dává mu za vzor ctnosti křesťanského panovníka.
Edice obsahuje rozsáhlé komentáře, podrobné informace o dílech, obrazovou přílohu
a rejstříky. Svazek je mezinárodně významným příspěvkem k zpřístupnění Komenského
díla. Zároveň je významný pro bádání o dějinách Jednoty, evropské reformace a česko-polských vztahů v raném novověku.
The new volume of the critical edition includes the works of Comenius related to
the past and present of the Unity of Brethren. His edition of the Latin text and Czech
translation of the eighth book of History of the Unitas Fratrum written by a Polish noble Jan Łasicki is followed by two Latin treatises, Lesnae excidium and Acclamatio votiva.
Both are related to the Second Northern War in 1656–1658. The former describes the
siege and fire of Leszno and temporary decline of the local Brethren exile community.
The latter addresses the Swedish king Charles X Gustav and appeals to him for signing
a peace treaty with Denmark and for following virtues of a Christian ruler. The Latin
version of Łasicki’s History is published for the first time in modern times. The edition
includes voluminous commentary, detailed information on the edited works, illustrations and indexes. The published volume is internationally important contribution to
research of Comenius’s works, history of the Unitas Fratrum, European Reformation and
Czech-Polish relationships in the early modern period.
Storchová, L. – Ratajová, J.: Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo
v českojazyčné babické literatuře raného novověku /Giving Birth is a Fruit of God.
Gender and Body in the Czech Early Modern Midwifery Literature/. Praha:
Scriptorium, 2013. 658 s. (Gender v českých preskriptivních diskursech raného
novověku). ISBN 978-80-87271-76-6.
Kniha přináší edici dvou typů českojazyčné literatury z druhé poloviny 16. století, v níž se tematizovalo „ženské“ tělo – 1. tzv. babickou literaturu, tedy příručky pro
porodní báby, které často obsahovaly rozsáhlý biomedicínský výklad, a 2. naučné spisy
81
Příloha č. 1
pro rodičky a šestinedělky. Kromě samotných raně novověkých textů, které jsou editovány včetně ikonografického materiálu a paratextů, kniha obsahuje rozsáhlé vysvětlivky,
doprovodnou analytickou studii a tři slovníčky, které osvětlují nejen staročeské výrazy ale
rovněž dobové měrné jednotky, medicínskou a lékárnickou terminologii. V doprovodné
studii autorky analyzují raně novověké diskursy těla – soustředily se především na to, jak
se v textech performovalo „ženské“ tělo a „biologická“ pohlavnost a jak byly tyto procesy ovlivněny raně novověkou polygenderovou imaginací (této problematiky se týkají
předchozí tři svazky ediční řady „Gender v českých preskriptivních diskursech raného
novověku“). Svazek je významným a v mnoha ohledech průkopnickým českým a středoevropským příspěvkem k dějinám genderu, české literatury a medicínských diskursů.
The present book brings an edition of two types of vernacular treatises dating from
the 1550s till the 1610s which thematised the ‘female’ body: 1. midwifery literature (i. e.
childbirth handbooks) which often contained extensive biomedical passages; and 2. instructional texts for women in childbed. In addition to an edition of early modern texts,
including iconographic materials and paratexts, the book contains comprehensive notes,
an accompanying analytical study and three glosaries, concerning not only Old Czech,
but also period measures and biomedical and apothecary terminology. In the analytical
study, the authors focused on early modern discourses of the body – above all on the ways
in which the ‘female’ body and ‘biological’ sex were performed in these texts, influenced
by the early modern polygender imageries which were analysed in the previous three
volumes of the series ‘Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku’.
The volume is an important and in many respects pioneering contribution to Czech and
Central European history of gender, Czech literature and medical discourses.
Svoboda, V.: Logika pro Pány, Otroky a Kibice. Filosofický průvodce světem deontické
logiky /Logic for Masters, Slaves and Kibitzers. Philosophical Guide to Deontic
Logic/. Praha: Filosofia, 2013. 320 s. ISBN 978-80-7007-396-4.
Kniha nabízí ucelený nástin filosofických problémů, jež jsou spjaty s vytvářením
nástrojů pro logickou analýzu preskriptivního diskursu a s budováním systémů deontické logiky. Předkládá historický přehled bádání v dané oblasti a zaměřuje se na klíčovou
otázku, která je dána skutečností, že preskriptivní věty – příkazy, nařízení, instrukce,
dovolení atp. – nejsou nositeli pravdivostních hodnot a zdají se tak spadat mimo tradičně pojímanou doménu logických zkoumání. Ústřední kapitoly knihy ukazují, že je
velmi důležité vyjasnit, zda chceme své analýzy zaměřit na jazykové prostředky vhodné
k popisu normativních situací nebo na jazykové prostředky sloužící k vydávání předpisů, a obhajují názor, že vhodný rámec pro logická zkoumání v této oblasti představují
Lewisovské jazykové hry, jichž se účastní Pán, Otrok a Kibic. Soustřeďují se rovněž na
pojmové problémy preskriptivního diskursu a předkládají návrh nového ontologického
založení pro tato zkoumání, jež vychází ze specifické odpovědi na otázku, co konstituuje
existenci (resp. platnost) pravidla či normy. Zabývají se také problematikou ‘kinematiky’
přikazování a dovolování. Čtenář, který se knihou propracuje, by měl získat živý obraz
vývoje deontické logiky a podrobný vhled do hlavních logicko-filosofických problémů
82
Anotace nejvýznamnějších výsledků FLÚ (III.1.b/)
dané oblasti. Tento vhled by mu rovněž měl napomoci lépe porozumět některým zajímavým problémům, které se týkají samotných základů logiky.
The book provides a comprehensive account of philosophical problems associated with
developing tools for the logical analysis of prescriptive discourse and building systems of
deontic logic. It presents a historical survey of the investigations that belong to the area
and focuses on the key question which is related to the fact that prescriptive sentences or
utterances – commands, regulations, instructions, permissions etc. – are not truth bearers
and hence seem to fall outside of the traditionally conceived domain of logical studies.
The central chapters show that it is very important to make clear whether we wish to
analyze the language means suited for describing normative situations, or the language
means that are used for issuing prescriptions of different kinds and suggests that Lewisian
language games in which the Master, the Slave and the Kibitzer take part can provide a suitable framework for the studies. They also focus on conceptual problems of prescriptive
discourse, put forward an original ontological foundation for the studies which is based
on a specific answer to the question of what constitutes the existence (resp. validity) of
a rule or a norm and address problems of the ‘kinematics’ of commanding and permitting. The reader who will work her way through the book should get a vivid picture of
the development of deontic logic and a good insight into the main logico-philosophical
problems in the area. This insight should also help him toward a better understanding of
some interesting problems concerning the foundations of logic.
Šmahel, F.: Jan Hus: život a dílo /Jan Hus. His Life and Work/. Praha: Argo,
2013. 312 s. (Ecce homo, 19). ISBN 978-80-257-0875-0.
Monografie o českém reformátorovi Janu Husovi († 1415) vychází k blížícímu se 600.
výročí jeho smrti. Autor v chronologické linii sleduje jak Husovy životní osudy a širší
společenské i politické procesy, tak i vývoj jeho reformní nauky.
The monograph on the Czech reformer Jan Hus († 1415) is being issued on the occasion of the approaching 600th anniversary of his death. The author follows chronologically Hus’ life, the wider social and political processes, as well as the development of his
reform teachings.
Van Dussen, M. – Soukup, P. (eds.): Religious Controversy in Europe, 1378–1536.
Textual Transmission and Networks of Readership /Náboženské kontroverze
v Evropě v letech 1378–1536. Šíření textů a čtenářské sítě/. Turnhout: Brepols,
2013. 350 s. (Medieval Church Studies, 27) ISBN 978-2-503-54428-1.
Svazek je věnován náboženským kontroverzím v pozdním středověku. Shrnuje nové
práce odborníků, které spojuje společný zájem nejen o polemické texty v období let
1378–1536, ale také o to, jak používání, pohyb v prostoru a manipulace s texty materiálně
přispěla k formování skupin a skupinových identit.
83
Příloha č. 1
This volume is devoted to religious controversy in late medieval Europe. It gathers
new work by scholars who share a common interest not only in the controversial texts
of the period between 1378 and 1536, but also in how the use, geographical movement,
and manipulation of texts contributed materially to the formation of groups and group
identities.
84
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
Příloha č. 2:
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013
(podle databáze ASEP – uváděny jsou pouze výsledky odesílané
z této databáze do RIV)
Vysvětlivky použitých zkratek (typ výsledku)
B – monografie, C – konferenční příspěvek (zahraniční konference), E – elektronický
dokument, G – konferenční sborník (zahraniční konference), I – interní tisk, J – článek
v odborném periodiku, K – konferenční příspěvek (tuzemská konference), M – část
monografie, R – recenze, T – překlad, U – uspořádání akce, O – ostatní.
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013
Balon, Jan. Socjologiczna teoria dzialania: Jej sprzecznosci i warunki
prawdepodobienstwa. In Mrozowicki, A.; Szlachcicowa, I.; Nowaczyk, O. (ed.). Teorie,
metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Nomos, 2013. s. 116–128.
ISBN 978-83-7688-118-8. Druh výsledku M
Banse, G.; Hauser, R.; Machleidt, Petr; Parodi, O. Einleitung. In Banse, G.; Hauser, R.;
Machleidt, P.; Parodi, O. (ed.). Von der Informations- zur Wissensgesellschaft. e-Society
– e-Partizipation – e-Identität. Berlin: Trafo Wissenschaftsverlag, 2013. s. 11–26.
ISBN 978-3-86464-029-2. Druh výsledku M
Bartoň, Josef. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického
překladu do roku 1989. Praha: Česká biblická společnost, 2013. 306 s.
ISBN 978-80-87287-46-0. Druh výsledku B
Bažant, Jan. „Hvězda“ in Prague as a classical villa. Eirene. 2013, roč. 49, 1–2, s. 155–
175. ISSN 0046-1628. Druh výsledku J
Bažant, Jan. Plečnik, Prague, and Palatin. Ars. 2013, roč. 46, č. 1, s. 51–74.
ISSN 0044-9008. Druh výsledku J
Bažant, Jan; Bažantová, N. Vila Hvězda. Mistrovské dílo severské renesance. Praha:
FESTINA LENTE PRESS CZ, 2013. 223 s. ISBN 978-80-260-4607-3. Druh výsledku B
Bednář, Miloslav. Sociální kritika jako problém neomarxismu. Filosofický časopis. 2013,
roč. 61, č. 2, s. 293–299. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J
85
Příloha č. 2
Beran, Ondřej. Soukromé jazyky: čítanka. Praha: Filosofia, 2013. 200 s.
ISBN 978-80-7007-395-7. Druh výsledku B
Beran, Ondřej. „Střední“ Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase zpátky. Červený Kostelec:
Pavel Mervart, 2013. 256 s. ISBN 978-80-7465-066-6. Druh výsledku B
Bierhanzl, Jan. L’absurdité de l’il y a comme modalité de la signifiance éthique ? Sens et
non-sens dans Autrement qu’etre ou au-dela de l’essence. In Bastiani, F.; Sholokhova, S.
(ed.). Rencontrer l’imprévisible. A la croisée des phénoménologies contemporaines. Argenteuil: Le
Cercle herméneutique, 2013. s. 85–92.
ISBN 978-2-917957-19-6. Druh výsledku M
Bierhanzl, Jan. Le langage c’est l’éthique. In Couyault, S. (ed.). Fictions et verités assassines.
Clermont-Ferrand: Universite Blaise Pascal, 2013. s. 373–378.
ISBN 978-2-84516-618-9. Druh výsledku M
Bierhanzl, Jan. Stopa upřímnosti slov. Pokus o přiblížení rozdílu mezi tím, co říkám,
a říkáním samým u pozdního Levinase. Filozofia. 2013, roč. 68, suppl. 1, s. 16–24.
ISSN 0046-385X. Druh výsledku J
Blažek, Pavel. Divorce. Christianity. Greek and Latin Patristics, and Orthodox
Churches. In Allison, D. C.; Britt, B. M. (ed.). Encyclopedia of the Bible and its reception.
Berlin: de Gruyter, 2013. s. 1006–1008. ISBN 978-3-11-018374-0. Druh výsledku M
Brabec, Martin. Demokratická participace versus mocensko-ekonomické vztahy. In
Kopecký, M. (ed.). Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Praha: Filosofická
fakulta UK, 2013. s. 25–40. ISBN 978-80-7308-474-5. Druh výsledku M
Bracha, K.; Nodl, Martin. Česko-polské relace kazatelské ve středověku. Praha,
25. 10. 2013–26. 10. 2013. Druh výsledku U
Budaj, M.; Militký, Jiří; Selmi-Wallisová, M. Nález denárů 12. století objevených při
archeologickém výzkumu v Sedlci-Prčici (okr. Příbram). Numismatický sborník. 2013,
roč. 27, č. 2, s. 247–252. ISSN 0546-9414. Druh výsledku J
Cermanová-Libichová, Pavlína. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitského
věku. Praha: Argo, 2013. 412 s. ISBN 978-80-257-1003-6. Druh výsledku B
Cermanová-Libichová, Pavlína. Medieval Prophecy VI; The Translations of John of
Rupescissa’s Vade mecum in tribulatione (1356) into Seven European Vernaculars II.
Praha, 26. 06. 2013–28. 06. 2013. Druh výsledku U
86
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
Cermanová-Libichová, Pavlína. V zajetí pojmu: definice husitského chiliasmu. In
Rychterová, P.; Soukup, P. (ed.). Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství.
Praha: Filosofia, 2013. s. 139–170. ISBN 978-80-7007-394-0. Druh výsledku M
Cintula, Petr; Majer, Ondrej; Kroupa, Tomáš. Manyval 2013: Games, decisions and
rationality. Prague, 04. 09. 2013–06. 09. 2013. http://www.cs.cas.cz/manyval13/.
Dostupný z: <http://www.cs.cas.cz/manyval13/>. Druh výsledku U
Čadková, Daniela. Antické hry Jaroslava Vrchlického a jejich dobová recepce. Listy
filologické. 2013, roč. 136, 1–2, s. 189–219. ISSN 0024-4457. Druh výsledku J
Čadková, Daniela. Vrchlického Hippodamie a její dobový ohlas. Listy filologické. 2013,
roč. 136, 3–4, s. 415–441. ISSN 0024-4457. Druh výsledku J
Čapek, Jakub. [Fenomenologie vnímání – překlad]. Praha: OIKOYMENH, 2013. 559 s.
ISBN 978-80-7298-485-5. [Orig.: Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception].
Druh výsledku T
Daneš, Jaroslav. O starém lékařství. In Vybrané spisy I. Hippokratés. Praha:
OIKOYMENH, 2013. s. 345–415. ISBN 978-80-7298-392-6. Druh výsledku M
Doležalová, Eva. The Inquisition in Medieval Bohemia: National and International
Context. In Roach, A. P.; Simpson, J. R. (ed.). Heresy and the Making of European Culture:
Medieval and Modern Perspectives. Farnham: Ashgate Publishing Ltd, 2013. s. 299–311.
ISBN 978-1-4724-1181-5. Druh výsledku M
Doležalová, Lucie. Knihovna a literární činnost roudnických augustiniánů (14.–15. st.).
Praha, 15. 11. 2013–16. 11. 2013. Druh výsledku U
Doležalová, Lucie. Ordnen des Gedächtnisses: Das Verzeichnis als Raum des Wissens in
der Vormoderne. In Mierke, G.; Fassbender, Ch. (ed.). Wissenspaläste – Räume des Wissens
in der Vormoderne. Würzburg: Königshausen und Neumann, 2013. s. 42–57.
ISBN 978-3-8260-4979-8. Druh výsledku M
Drozenová, Wendy; Machleidt, Petr. Die tschechische Philosophie der Technik
formuliert als eine utopische Vision. Das Drama R. U. R. (Rossum's Universal Robots)
von Karel Čapek. In Banse, G.; Hauser, R.; Machleidt, P.; Parodi, O. (ed.). Von der
Informations- zur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Berlin: Trafo
Wissenschaftsverlag, 2013. s. 361–370. ISBN 978-3-86464-029-2. Druh výsledku M
87
Příloha č. 2
Drozenová, Wendy. Otázka legalizace eutanazie v ČR z pohledu systémového
hodnocení sociálních změn. In Černý, D.; Doležal, A. (ed.). Smrt a umírání. Etické,
právní a medicínské otazníky na konci života. Praha: Ústav státu a práva, 2013. s. 61–75.
ISBN 978-80-87439-15-9. Druh výsledku M
Dus, Jan A. Biblické citace v Pseudo-Ignácově Listu Efezským. Studia theologica. 2013,
roč. 15, č. 2, s. 184–206. ISSN 1212-8570. Druh výsledku J
Dvořák, Petr. Divine Foreknowledge of Future Contingents and Necessity. In
Kaufmann, M.; Aichele, A. (ed.). A Companion to Luis de Molina. Leiden: Brill, 2013.
s. 55–87. ISBN 978-90-04-22823-8. Druh výsledku M
Dvořák, Petr. The Concurrentism of Thomas Aquinas: Divine Causation and Human
Freedom. Philosophia. 2013, roč. 41, č. 3, s. 617–634. ISSN 0048-3893. Druh výsledku J
Dvořák, Tomáš. Philosophical Toys Today. Teorie vědy. 2013, roč. 35, č. 2, s. 149–160.
ISSN 1210-0250. Druh výsledku J
Feinberg, Joseph Grim. Má folklor právo existovat? K teorii a metodologii lidového
realizmu. In Tížik, M. (ed.). Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum.
Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013. s. 120–136. ISBN 978-80-85544-77-0. Druh
výsledku M
Feinberg, Joseph Grim. Returning Folklore to the People: On the Paradox of
Publicizing Folklore in Post-Communist Slovakia. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde.
2013, roč. 116, 3–4, s. 405–427. ISSN 0029-9669. Druh výsledku J
Feinberg, Joseph Grim. The Civic and the Proletarian. Socialism & Democracy. 2013,
roč. 27, č. 3, s. 1–31. ISSN 0885-4300. Druh výsledku J
Feinberg, Joseph Grim. Verejnosť bez seba. In Tížik, M. (ed.). Kritická teória Jürgena
Habermasa v sociologickom výskume. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013. s. 104–109.
ISBN 978-80-85544-80-0. Druh výsledku M
Filáček, Adolf. Governance of Science and Public Engagement: Czech Trends. In Banse,
G.; Hauser, R.; Machleidt, P.; Parodi, O. (ed.). Von der Informations- zur Wissensgesellschaft.
e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Berlin: Trafo Wissenschaftsverlag, 2013. s. 131–155.
ISBN 978-3-86464-029-2. Druh výsledku M
Filáček, Adolf; Pechlát, J. Local Authorities and Communicators Engaged in Science:
PLACES Impact Assessment Case Study of Prague. Teorie vědy. 2013, roč. 35, č. 1,
s. 29–54. ISSN 1210-0250. Druh výsledku J
88
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
Foltýn, Dušan. Břevnovsko-broumovský klášter – živý svědek tisíce let českých dějin.
In Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Praha: Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha & sv. Markéty, 2013. s. 23–32. ISBN 978-80-86882-19-2. Druh výsledku M
Frei, Jan. Ke dvěma východiskům filosofického tázání po Bohu. Theologica. 2013, roč. 3,
č. 1, s. 65-77. ISSN 1804-5588. Druh výsledku J
Fulka, Josef. Désir et représentation: quelques remarques sur Sade et Thomas Hardy. In
Couyault, S. (ed.). Fictions et verités assassines. Clermont-Ferrand: Universite Blaise Pascal,
2013. s. 231–242. ISBN 978-2-84516-618-9. Druh výsledku M
Fulka, Josef; Biba, J. Emancipace a radikální demokracie. Praha: Karolinum, 2013. 201 s.
ISBN 978-80-246-2163-0. [Orig.: Laclau, E. Emancipation(s)]. Druh výsledku T
Fulka, Josef. J. Butler: Svědomí z nás všech činí subjekty. Filosofický časopis. 2013,
roč. 61, č. 2, s. 229–256. ISSN 0015-1831. [Orig.: Butler, J. Conscience Doth Make
Subjects of Us All]. Druh výsledku T
Hála, Vlastimil. Habermasův proceduralismus a některé pokusy o hodnotové vymezení.
In K ustavení Evropy. Praha: Filosofia, 2013. s. 209–220. ISBN 978-80-7007-391-9. Druh
výsledku M
Hála, Vlastimil. Obrana „antropocentrismu“. Sociální studia. 2013, roč. 10, č. 1, s. 63-73.
ISSN 1214-813X. Druh výsledku J
Hána, J.; Militký, Jiří; Vařeka, P. Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV.
a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech.
Numismatický sborník. 2013, roč. 27, č. 1, s. 77–93. ISSN 0546-9414. Druh výsledku J
Hanke, Miroslav. Insolubilia Novissima. Analysis of an Anonymous Insolubilia-Treatise
with a Working Edition. Studia Neoaristotelica. 2013, roč. 10, č. 2, s. 215–246.
ISSN 1214-8407. Druh výsledku J
Hanke, Miroslav. John Mair on Semantic Paradoxes: Alethic Modalities and Validity in
Paradoxical Contexts. Studia Neoaristotelica. 2013, roč. 10, č. 1, s. 50–87. ISSN 1214-8407.
Druh výsledku J
Hauser, Michael. Emancipation from consensus. Philosophy of education. Philosophy of
Education. 2013, roč. 6, č. 6, s. 41–48. ISSN 1811-0916. Druh výsledku J
Hauser, Michael. Instrumentální rozum. In Kritická teorie společnosti: Český kontext. Praha:
Filosofia, 2013. s. 497–548. ISBN 978-80-7007-403-9. Druh výsledku M
89
Příloha č. 2
Hauser, Michael. Nekonečné metamorfózy kritické teorie. Filosofický časopis. 2013,
roč. 61, č. 1, s. 81–97. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J
Hauser, Michael. The Twilight of Liberal Democracy. Décalages. An Althusser Studies
Journal. 2013, roč. 1, č. 3, s. 1–21. ISSN 1948-5840. Dostupný z: <http://scholar.oxy.
edu/decalages/>. Druh výsledku J
Havlík, Vladimír. Evoluční argument a spor o realismus. Organon F. 2013, roč. 20,
suppl. 1, s. 44–63. ISSN 1335-0668. Druh výsledku J
Havlík, Vladimír. Natural or Artificial Intelligence?. In Romportl, J.; Ircing, P.;
Zackova, E.; Polak, M.; Schuster, R. (ed.). Beyond AI: Artificial Golem Intelligence.
Proceedings of the International Conference Beyond AI 2013, Pilsen, Czech Republic, November
12–14, 2013. Plzeň: University of West Bohemia, 2013, s. 15–27.
ISBN 978-80-261-0275-5. [International Conference Beyond AI 2013, Plzeň,
12. 11. 2013–14. 11. 2013, CZ]. Druh výsledku C
Herold, Vilém; Pavlíček, Ota. Hus, Jan (c. 1371/2–1415). In Pollmann, K. (ed.).
The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Vol 2. Oxford: Oxford university
press, 2013. s. 1167–1169. ISBN 978-0-19-929916-4. Druh výsledku M
Herold, Vilém. Husův pobyt na Žebráku a jeho druhá veřejná obrana Wyclifových
článků na pražské univerzitě v roce 1412. In Hlaváček, P. (ed.). O felix Bohemia! Studie
k dějinám české reformace. Praha: Filosofia, 2013. s. 27–38. ISBN 978-80-7308-453-0. Druh
výsledku M
Hill, James. Humova téoria kauzality: raná a zrelá verzia. In Rozpravy o Humovej
filozofii. Trnava: Schola Philosophica, 2013. s. 87–107. ISBN 978-80-89488-10-0. Druh
výsledku M
Hlaváček, Petr. Centrum Christianitatis: České království a vizualizace evropských
národů na univerzitní tezi Jana Bedřicha z Valdštejna (1661). In Hlaváček, P. (ed.).
O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. Praha: Filosofia, 2013. s. 276–287.
ISBN 978-80-7308-453-0. Druh výsledku M
Hlaváček, Petr. Die exklusive Position Böhmens und Visualisierung der europäischen
Nationen und Regionen in der Universitätsthese von Johann Friedrich von Waldstein
(1661). In Bobková, L.; Fantysová-Matějková, J.; Hrachovec, P.; Zdichynec, J. (ed.). Terra
– Ducatus – Marchionatus – Regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen
der Krone des Königreichs Böhmen. Praha: Casablanca, 2013. s. 432–444.
ISBN 978-80-87292-25-9. Druh výsledku M
Hlaváček, Petr. Jak se šlikovský Jáchymov nestal ohniskem ikonoklasmu. Studie
k vlivům evropských reformací v česko-saském prostoru. In Horníčková, K.; Šroněk, M.
90
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
(ed.). In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha:
Artefactum, 2013. s. 253–264. ISBN 978-80-86890-57-9. Druh výsledku M
Hlaváček, Petr. Les ordres mendiants dans le royame de Bohême au Moyen Âge:
implantation et fonds d'archives. Études Franciscaines. 2013, roč. 6, č. 1, s. 9–18.
ISSN 0014-2093. Druh výsledku J
Hlaváček, Petr. Nový Jeruzalém? Příběh františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků
v Kadani. Kadaň: Město Kadaň, 2013. 185 s. ISBN 978-80-904493-9-8. Druh výsledku B
Hlaváček, Petr. Pražská univerzita jako specifický terén utrakvistické spirituality?. In
Hlaváček, P. (ed.). O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. Praha: Filosofia, 2013.
s. 127–136. ISBN 978-80-7308-453-0. Druh výsledku M
Hoblík, Jiří. Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg (3. Sonntag
nach Trinitatis: Hes 18,1–4.21–24.30–32). In Predigtmeditationen im christlich-jüdischen
Kontext. Zur Perikopenreihe VI plus: Re-formatio – dem Neuen entgegnen, das bei Gott schon
da ist; biblische Aspekte zur Reformation der Kirche.. Weihenzell: Weihenzell: J. Wachowski,
2013. s. 276–281. ISBN 978-3-9809932-8-9. Druh výsledku M
Horníčková, Kateřina. Beyond the chalice: monuments manifesting utraquist religious
identity in the Bohemian urban context in the fifteenth and early sixteenth centuries.
European Review of History. 2013, roč. 20, č. 1, s. 137–152. ISSN 1350-7486. Druh
výsledku J
Hrubec, Marek. An Articulation of Extra-Territorial Recognition: Toward International
and Supranational Solutions of Global Poverty. In Burns, T.; Thompson, S. (ed.). Global
Justice and the Politics of Recognition (International Political Theory). New York: Palgrave
Macmillan, 2013. s. 265–287. ISBN 978-0-230-20597-0. Druh výsledku M
Hrubec, Marek. Conference Philosophy and Social Science, the 22nd year. Praha,
23. 05. 2013–26. 05. 2013. Druh výsledku U
Hrubec, Marek. Globální ne/spravedlnost. In Kritická teorie společnosti: Český kontext.
Praha: Filosofia, 2013. s. 13–79. ISBN 978-80-7007-403-9. Druh výsledku M
Hrubec, Marek. Konference Filosofie a sociální vědy, 13. ročník, letošní téma Sociální
změna: revoluce a transformace. Praha, 04. 11. 2013–06. 11. 2013. Druh výsledku U
Hrubec, Marek. Předmluva. In Kritická teorie společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia,
2013. s. 7–12. ISBN 978-80-7007-403-9. Druh výsledku M
91
Příloha č. 2
Hrubec, Marek. Sdílená suverenita: boj o solidaritu v evropské integraci. In K ustavení
Evropy. Praha: Filosofia, 2013. s. 147–161. ISBN 978-80-7007-391-9. Druh výsledku M
Hvorecký, Juraj. Ernst Mach Workshop II. Praha, 24. 06. 2013–25. 06. 2013.
http://www.flu.cas.cz/emw/programme.html. Druh výsledku U
Hvorecký, Juraj. Universities and Corporate Social Responsibility. In Ferenčíková, S.;
Hvorecký, J.; Šestáková, M. (ed.). Management Challenges in the 21st Century: Manažment
v 21. storočí: problémy a východiská. Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne,
2013, s. 10–17. ISBN 978-80-89306-20-6. [Management Challenges in the 21st Century:
Manažment v 21. storočí: problémy a východiská, Bratislava, 25. 04. 2013–25. 04. 2013,
SK]. Druh výsledku C
Childers, Timothy. Philosophy and Probability. Oxford: Oxford University Press, 2013.
216 s. ISBN 978-0-19-966183-1. Druh výsledku B
Chvatík, Ivan. Patočkovy studie o Masarykovi a problém sókratovského humanismu. In
Ješič, M.; Leško, V. (ed.). Patočka a grécka filosofie. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, 2013.
s. 289–318. ISBN 978-80-8152-023-5. Druh výsledku M
Chvatík, Ivan; Učník, L. Phenomenology and the Problem of Meaning in Human Life
and History: Husserl and Patočka. Praha, 19. 04. 2013–20. 04. 2013. http://philosophy.
murdoch.edu.au/jrl/. Druh výsledku U
Chvatík, Ivan; Palouš, M. The Solidarity of the Shaken. Praha,
15. 05. 2013–16. 05. 2013. http://www.cts.cuni.cz/soubory/Ostatni_akce/solidarita.pdf.
Druh výsledku U
Jemelka, M.; Ševeček, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie
k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth
(Otmęt). Slezský sborník. 2013, roč. 111, č. 1, s. 61–86. ISSN 0037-6833. Druh výsledku J
Jemelka, M.; Ševeček, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie
k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth
(Otmęt). Slezský sborník. 2013, roč. 111, č. 2, s. 237–274. ISSN 0037-6833. Druh
výsledku J
Jemelka, M.; Ševeček, Ondřej. The Utopian Industrial City: The Case of the Baťa
City of Zlín (Republic of Czechoslovakia). In Zimmermann, C. (ed.). Industrial Cities.
Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2013. s. 235–262. ISBN 978-3-593-39914-0. Druh
výsledku M
Just, Jiří. Der Kuttenberger Religionsfrieden von 1485. In Bahlcke, J.; Rohdewald, S.;
Wünsch, T. (ed.). Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz
92
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2013.
s. 659–671. ISBN 978-3-05-005658-6. Druh výsledku M
Just, Jiří. Jan Hus. In Bahlcke, J.; Rohdewald, S.; Wünsch, T. (ed.). Religiöse
Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und
epochenübergreifenden Zugriff. Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2013. s. 491–502.
ISBN 978-3-05-005658-6. Druh výsledku M
Just, Jiří. Kralitzer Bibel. In Bahlcke, J.; Rohdewald, S.; Wünsch, T. (ed.). Religiöse
Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und
epochenübergreifenden Zugriff. Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2013. s. 765–776.
ISBN 978-3-05-005658-6. Druh výsledku M
Just, Jiří. Vyznavači Augustany v Čechách a na Moravě před Bílou horou. In Lutheranus.
Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace. Praha: Lutherova společnost Praha,
2013. s. 43–71. ISBN 978-80-904459-2-5. Druh výsledku M
Karásek, Jindřich. Reine Einsicht und Entfremdung. Zu Hegels Aufklärungskritik in
der Phänomenologie des Geistes. In Braune, A.; Chotaš, J.; Vieweg, J.; Zander, F. (ed.).
Freiheit und Bildung bei Hegel. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2013. s. 55–73.
ISBN 978-3-8260-4948-4. Druh výsledku M
Kitzler, Petr. Select Bibliography of Pavel Oliva. Eirene. 2013, roč. 49, 1–2, s. 11–15.
ISSN 0046-1628.
Kohák, Erazim. Evropa: pohled z výšin čistého rozumu. In K ustavení Evropy. Praha:
Filosofia, 2013. s. 187–196. ISBN 978-80-7007-391-9. Druh výsledku M
Koťátko, Petr. Determinanty významu. In Faltýnek, D.; Gvoždiak, V. (ed.). Tygramatika.
Praha: Dokořán, 2013. s. 11–37. ISBN 978-80-7363-544-2. Druh výsledku M
Koťátko, Petr. Fikce, skutečnost a radikální vyprávění. Organon F. 2013, roč. 20, č. 1,
s. 72–96. ISSN 1335-0668. Druh výsledku J
Koťátko, Petr. Perception, Intentionality and the Bad Argument. Praha,
13. 05. 2013–13. 05. 2013. http://saf.flu.cas.cz/akce/johnsearle2013.pdf. Druh
výsledku U
Koťátko, Petr. Předměty a nástroje reference: co ukazuje a co zakrývá Russellova teorie
deskripcí. Filosofický časopis. 2013, roč. 61, suppl. 2, s. 7–26. ISSN 0015-1831. Druh
výsledku J
Kouba, Pavel. Přítomnost ve světě. Reflexe: Filosofický časopis. 2013, roč. 22, č. 45, s. 3–16.
ISSN 0862-6901. Druh výsledku J
93
Příloha č. 2
Kouba, Petr. Čas a věčnost v Topolově Sestře. In Říha, I. (ed.). Otevřený rány: vybrané
studie o díle Jáchyma Topola. Praha: Torst, 2013. s. 89–117. ISBN 978-80-7215-451-7. Druh
výsledku M
Kouba, Petr. Griechische Tragödie als Medium der Erfahrung. Phainomena. 2013,
roč. 22, 84–85, s. 235-253. ISSN 1318-3362. Druh výsledku J
Koubová, Alice. Experimentální zkoumání struktury zkušenosti. Filozofia. 2013, roč. 68,
č. 5, s. 393–401. ISSN 0046-385X. Druh výsledku J
Koubová, Alice. Philosophische und experimentale Forschung der Empathie.
Praha, 27. 09. 2013–29. 09. 2013. http://web.flu.cas.cz/filosofievexperimentu/
filosoficka-a-experimentalni-zkoumani-empatie/. Druh výsledku U
Koubová, Alice. Self-Identity and Powerlessness. Leiden: Brill, 2013. 242 s. (Studies in
contemporary phenomenology: 8). ISBN 978-90-04-25498-5. Druh výsledku B
Koubová, Alice. Topologie vnějšku a vnitřku v autorském herectví. Filozofia. 2013,
roč. 68, suppl. 1, s. 133–143. ISSN 0046-385X. Druh výsledku J
Kreuzzieger, Milan. Mezi kulturním a transkulturním obratem. In Kritická teorie
společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia, 2013. s. 115–160. ISBN 978-80-7007-403-9.
Druh výsledku M
Kuneš, Jan. Das „praktische“ Sein: Zu Heideggers vollständigem Seinsbegriff in
Sein un Zeit. In Lang, S.; Ulrichs, L. T. (ed.). Subjektivität und Autonomie. Praktische
Selbstverhältnisse in der klassischen deutschen Philosophie. Berlin: De Gruyter, 2013.
s. 337–364. ISBN 978-3-11-026100-4. Druh výsledku M
Kuneš, Jan. Heidegger und Kants Weltbegriff. In Bacin, S. (ed.). Kant und die
Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Internationalen Kant-Kongresses. Berlin:
De Gruyter, 2013, s. 781–792. ISBN 978-3-11-024648-3. [Kant und die Philosophie in
weltbürgerlicher Absicht, Pisa, 22. 05. 2010–26. 05. 2010, IT]. Druh výsledku C
Kunz, K.; Moravová, M. (ed.); Svátek, Jaroslav (ed.). Geoffroy z Villehardouinu, Robert
z Clari: Dobytí Konstantinopole. Dva příběhy o čtvrté křížové výpravě. Praha: Argo, 2013.
268 s. (Memoria medii aevi: 20). ISBN 978-80-257-1030-2. Druh výsledku B
Kvasz, Ladislav. Galileo, Descartes, and Newton – founders of the language of physics.
Acta Physica Slovaca. 2013, roč. 62, č. 6, s. 519–614. ISSN 0323-0465. Druh výsledku J
94
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
Kvasz, Ladislav. On boundaries of the language of physics. In Barbin, E.; Pisano, R.
(ed.). The Dialectic Relation Between Physics and Mathematics in the XIXth Century.
Dordrecht: Springer, 2013. s. 139–158. ISBN 978-94-007-5379-2. Druh výsledku M
Kvasz, Ladislav. Zrod vedy ako lingvistická udalosť. Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia
jazyka fyziky. Praha: Filosofia, 2013. 302 s. ISBN 978-80-7007-397-1. Druh výsledku B
Landa, Ivan; Hauser, Michael. Karel Marx budoucím. Marxův význam pro
současnost. Praha, 30. 09. 2013–30. 09. 2013. http://mcf.flu.cas.cz/index.
php?option=com_content&view=article&id=199:karel-marx-budoucim&catid=21:
konference-a-workshopy&Itemid=667&lang=cz. Druh výsledku U
Lánský, Ondřej. Ještě jednou proti sobectví a atomismu. K Hrubcově kritice
liberalismu. Studia politica slovaca. 2013, roč. 6, č. 13, s. 83–97. ISSN 1337-8163. Druh
výsledku J
Lánský, Ondřej. Kolonialismus a postkolonialismus. In Kritická teorie společnosti: Český
kontext. Praha: Filosofia, 2013. s. 199–232. ISBN 978-80-7007-403-9. Druh výsledku M
Loudín, Jiří. Evropa jako proměna: transformismus a eurovize. In K ustavení Evropy.
Praha: Filosofia, 2013. s. 173–185. ISBN 978-80-7007-391-9. Druh výsledku M
Majer, Ondrej; Peliš, Michal. Interpretace znalosti v substrukturálních rámcích.
Organon F. 2013, roč. 20, suppl. 1, s. 79–98. ISSN 1335-0668. Druh výsledku J
Majer, Ondrej; Peliš, Michal; Bílková, M. Prague Workshop on Non-Classical
Epistemic Logics. Praha, 22. 06. 2013–22. 06. 2013. http://www.flu.cas.cz/cz/
prague-workshop-on-non-classical-epistemic-logics. Druh výsledku U
Marvan, Tomáš. [David Hume: Dialogy o přirozeném náboženství – překlad]. Praha:
Dybbuk, 2013. 208 s. ISBN 978-80-7438-101-0. [Orig.: Hume, D. Dialogues on Natural
Religion]. Druh výsledku T
Materna, Pavel. Atentát a pojmy. Filosofický časopis. 2013, roč. 61, č. 2, s. 257–265.
ISSN 0015-1831. Druh výsledku J
Materna, Pavel. Equivalence of Problems (An Attempt at an Explication of Problem).
Axiomathes. 2013, roč. 23, č. 4, s. 617–631. ISSN 1122-1151. Druh výsledku J
Materna, Pavel. Expresivita logické analýzy přirozeného jazyka. Organon F. 2013,
roč. 20, supp. 2, s. 112–116. ISSN 1335-0668. Druh výsledku J
95
Příloha č. 2
Materna, Pavel. Nejednoznačnost výrazu přirozeného jazyka při stejném významu jeho
složek. Organon F. 2013, roč. 20, suppl., s. 99–104. ISSN 1335-0668. Druh výsledku J
Materna, Pavel. Simple Concepts. Acta Analytica. 2013, roč. 28, č. 3, s. 295–319.
ISSN 0353-5150. Druh výsledku J
Mervart, Jan. Filosofický časopis mezi stalinismem a normalizací. Filosofický časopis.
2013, roč. 61, suppl. 1, s. 9–32. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J
Militký, Jiří. Nález denáru uherského krále Štěpána I. z Opočna (okr. Rychnov nad
Kněžnou). Numismatický sborník. 2013, roč. 27, č. 2, s. 236–239. ISSN 0546-9414. Druh
výsledku J
Militký, Jiří. Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách: (5. století před
Kristem až 7. století po Kristu): komentovaný katalog nálezového fondu. Praha: Filosofický
ústav AV ČR, 2013. 386 s. (Monumenta numismatica: 2). ISBN 978-80-7007-390-2.
Druh výsledku B
Militký, Jiří; Profantová, Naďa; Videman, J. (ed.). Pozdně římské mince a denár Karla
Velikého (768–814) z areálu hradiště Tismice. Numismatický sborník. 2013, roč. 27, č. 2,
s. 179–190. ISSN 0546-9414. Druh výsledku J
Musílek, Martin; Novotný, Robert; Soukup, Pavel. IX. letní škola medievistických
studií. Sázava, 06. 09. 2013–08. 09. 2013. Druh výsledku U
Musílek, Martin. Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im
Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikts. Praha,
27. 11. 2013–29.11. 2013. Druh výsledku U
Musílek, Martin. Příběh tří Mikulášů od Věže. Příspěvek k otázce jejich totožnosti.
Staletá Praha. 2013, roč. 29, č. 1, s. 2–15. ISSN 0231-6056. Druh výsledku J
Musílek, Martin. Rodina od Věže a její městská rezidence. Příspěvek k dějinám jednoho
ze staroměstských věžovitých domů čp. 403. Pražský sborník historický. 2013, roč. 41, č. 1,
s. 333–347. ISSN 0555-0238. Druh výsledku J
Nejedlý, Martin; Svátek, Jaroslav; Žůrek, Václav. Nation et Nations au Moyen Âge.
44e congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur
Public. Praha, 23. 05. 2013–26. 05. 2013. www.shmesp.fr. Druh výsledku U
Nitsche, Martin. Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie.
Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2013. 128 s. (Orbis Phaenomenologicus.
Studien: 33). ISBN 978-3-8260-5181-4. Druh výsledku B
96
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
Nitsche, Martin. Metodická priorita fenomenologického pole v transformativní
fenomenologii. Odpověď Martinovi Ritterovi na recenzní studii knihy Z příhodného.
Filosofický časopis. 2013, roč. 61, č. 6, s. 889–902. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J
Nitsche, Martin. Vliv koncepce prostoru na artikulaci transcendence: posun
v Heideggerově výkladu posvátného prostoru od původně prázdně otevřeného
k topologickému prostoru. Filozofia. 2013, roč. 68, suppl. 1, s. 122–132.
ISSN 0046-385X. Druh výsledku J
Nodl, Martin. Ekonomie almužny Tomáše ze Štítného. In Wojciechowska, B.;
Kowalewski, W. (ed.). Rycerze, wedrowcy, kacerze: studia z historii sredniowiecznej
i wczesnonowozytnej Europy Srodkowej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, 2013. s. 253–258. ISBN 978-83-7133-564-8. Druh výsledku M
Nodl, Martin. Ekonomie milosrdenství v rané Jednotě bratrské. In Jíšová, K. (ed.).
Milosrdenství ve středověkých městech = Barmherzigkeit in der mittelalterlichen Städten =
Charity in late medieval cities. Praha: Scriptorium, 2013. s. 39–48.
ISBN 978-80-86852-47-8. Druh výsledku M
Nodl, Martin. Nationalismus und Nationalbewusstsein zu Beginn des 14. Jahrhunderts
und Karls Bemühen um ein konfliktfreies Bild des Zusammenlebens von Tschechen
und Deutschen in Böhmen. In Albrecht, P. (ed.). Chronicon Aulae regiae – Die Königsaaler
Chronik. Eine Bestandsaufnahme. München: Lang Verlag, 2013. s. 187–224.
ISBN 978-3-631-64535-2. Druh výsledku M
Novotný, Karel (ed.); Rodrigo, P. (ed.); Slatman, J. (ed.); Stoller, S. (ed.). Corporeity and
Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty. 2013. Druh výsledku O
Novotný, Karel. From the Pure Phenomenon to the Divergence in the Flesh. On the
Transformation of the Husserlian Concept of the Phenomenality in Merleau-Ponty. In
Novotný, K.; Rodrigo, P.; Slatman, J.; Stoller, S. (ed.). Corporeity and affectivity: dedicated
to Maurice Merleau-Ponty. Leiden: Brill, 2013. s. 49–68. ISBN 978-90-04-26133-4. Druh
výsledku M
Novotný, Robert. Der Wandel der Niederadelssitze im spätmittelalterlichen Böhmen.
In Pfeifer, G.; Andermann, K. (ed.). Ansitz – Freihaus – corte franca: bauliche und
rechtsgeschichtliche Aspekte adligen Wohnens in der Vormoderne: Akten der Internationalen
Tagung in der Bischöflichen Hofburg und in der Cusanus-Akademie zu Brixen, 7. bis
10. September 2011. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2013, s. 384–402.
ISBN 978-3-7030-0841-2. [Ansitz – Freihaus – corte franca: bauliche und
rechtsgeschichtliche Aspekte adligen Wohnens in der Vormoderne, Brixen,
07. 09. 2011–10. 09. 2011, AT]. Druh výsledku C
97
Příloha č. 2
Novotný, Robert. Konfesionalizace před konfesionalizací? Víra a společnost v husitské
epoše. In Rychterová, P.; Soukup, P. (ed.). Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání
o husitství. Praha: Filosofia, 2013. s. 233–266. ISBN 978-80-7007-394-0. Druh výsledku M
Nývlt, Pavel. Ἀρετή of a Revolutionary. Eirene. 2013, roč. 49, 1–2, s. 33–47.
ISSN 0046-1628. Druh výsledku J
Olšovský, Jiří. Heidegger a Kierkegaard. Na cestě k myšlení. Praha: Akropolis, 2013. 195 s.
ISBN 978-80-7470-044-6. Druh výsledku B
Olšovský, Jiří. Myšlení a netechnický přístup k věcem, jejich chránění a ohleduplné
(básnické) zacházení s nimi. Envigogika. 2013, roč. 8, č. 3, s. 1–13. ISSN 1802-3061.
Dostupný z: <http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/issue/view/22>. Druh
výsledku J
Parusniková, Zuzana. Několik podob skepse u Davida Huma. In Rozpravy o Humovej
filozofii. Trnava: Schola Philosophica, 2013. s. 33–54. ISBN 978-80-89488-10-0. Druh
výsledku M
Parusniková, Zuzana. Polemika s Hillovým pojetím tzv. Nového Huma. Teorie vědy.
2013, roč. 35, č. 1, s. 127–138. ISSN 1210-0250. Druh výsledku J
Pauza, Miroslav. Myšlenka sjednocené Evropy. Stěžejní ideje Masarykovy „Nové
Evropy“. In Jürgen Habermas: K ustavení Evropy. Praha: Filosofia, 2013. s. 241–248.
ISBN 978-80-7007-391-9. Druh výsledku M
Pavlíček, Ota. Štít víry Jeronýma Pražského a praktické užití vyobrazení Nejsvětější
Trojice na anglických praporech z přelomu středověku a novověku. In Hlaváček,
P. (ed.). O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. Praha: Filosofia, 2013. s. 81–89.
ISBN 978-80-7308-453-0. Druh výsledku M
Pechar, Jiří. Lacan a Freud. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 107 s.
(Studie: 93). ISBN 978-80-7419-153-4. Druh výsledku B
Pechar, Jiří. Les crimes du totalitarisme. In Couyault, S. (ed.). Fictions et verités assassines.
Clermont-Ferrand: Universite Blaise Pascal, 2013. s. 115–121. ISBN 978-2-84516-618-9.
Druh výsledku M
Peliš, Michal. Set of Answers Methodology in Erotetic Epistemic Logic. Acta
Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. 2013, ml, ix, s. 61–74. ISSN 0567-8293.
Druh výsledku J
Peregrin, Jaroslav; Svoboda, Vladimír. Criteria for logical formalization. Synthese. 2013,
roč. 190, č. 14, s. 2897–2924. ISSN 0039-7857. Druh výsledku J
98
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
Peregrin, Jaroslav. Inferentialism and Normativity. In Beaney, M. (ed.). The Oxford
Handbook of the History of Analytic Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2013.
s. 1082–1097. ISBN 978-0-19-923884-2. Druh výsledku M
Peregrin, Jaroslav. Odkud se berou axiomy logiky?. Organon F. 2013, roč. 20, supp. 2,
s. 117–139. ISSN 1335-0668. Druh výsledku J
Podavka, Ondřej. Vzájemná korespondence Bohuslava Balbína a Aloise
Hackenschmidta z let 1664−1667. Listy filologické. 2013, roč. 136, 1–2, s. 161–188.
ISSN 0024-4457. Druh výsledku J
Pokorný, Martin Z. Německý Mácha, Óda na radost a krize evropské vize. Prostor.
2013, roč. 31, 97–98, s. 244–251. ISSN 0862-7045. Druh výsledku J
Profant, Martin. Krize národního vzdělání a evropská integrace. In Kopecký, M. (ed.).
Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Praha: Filosofická fakulta UK, 2013.
s. 102–114. ISBN 978-80-7308-474-5. Druh výsledku M
Profant, Martin. O nenormativních strašidlech v Evropské unii. In Jürgen Habermas:
K ustavení Evropy. Praha: Filosofia, 2013. s. 163–176. ISBN 978-80-7007-391-9. Druh
výsledku M
Punčochář, Vít. Pravdivost vs. tvrditelnost. Organon F. 2013, roč. 20, suppl. 1,
s. 122–143. ISSN 1335-0668. Druh výsledku J
Punčochář, Vít (ed.); Švarný, P. (ed.). The Logica Yearbook 2012. London: College
Publications, 2013. 227 s. ISBN 978-1-84890-110-0. Druh výsledku O
Ritter, Martin. Fenomenologie z příhodného?. Filosofický časopis. 2013, roč. 61, č. 6,
s. 877–888. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J
Ritter, Martin. Tělo jako mez fenomenologie. Filosofie dnes. 2013, roč. 5, č. 1, s. 3–18.
ISSN 1804-0969. Druh výsledku J
Rollinger, Robin. Immanent and Real States of Affairs in Husserl's Early Theory of
Judgement: Reflections on Manuscripts from 1893/1894 and Their Background in the
Logic of Brentano and Stumpf. In van der Schaar, M. (ed.). Judgement and the epistemic
foundation of logic. Dordrecht: Springer, 2013. s. 133–150.
ISBN 978-94-007-5136-1. Druh výsledku M
99
Příloha č. 2
Řezníková, Lenka. Erinnerungsorte und räumliche Organisation des Biographischen im
19. Jahrhundert. J. A. Comenius und „seine“ Regionen. In Řezník, M.; Rosenbaum, K.;
Stübner, J. (ed.). Regionale Erinnerungsorte. Böhmische Länder und Mitteldeutschland im
europäischen Kontext. Leipzig: Kirchhof & Franke, 2013. s. 69–84.
ISBN 978-3-933816-60-3. Druh výsledku M
Řezníková, Lenka. Režimy paměti – formáty identity. Ke vztahu paměti a české identity
v současné populární kultuře. In Daniel, O.; Kavka, T.; Machek, J. (ed.). Populární
kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013. s. 44–59. ISBN 978-80-246-2192-0.
Druh výsledku M
Řezníková, Lenka. Suche nach Differenzen als Interferenzprozess. Praktiken der
nationalen Abgrenzung in Prag um 1900. In Hoffmann, A. R.; Raßloff, U. (ed.).
Wellenschläge: kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhunderts.
Stuttgart: Steiner, 2013. s. 99–143. ISBN 978-3-515-09843-4. Druh výsledku M
Sarkissian, Alena. Rituál, válka, oběť a sňatek na českém jevišti: případ Ífigenie v Aulidě.
Listy filologické. 2013, roč. 136, 3–4, s. 443–472. ISSN 0024-4457. Druh výsledku J
Schifferová, Věra. Comenius, Jan Amos (1592–1670). In Pollmann, K. (ed.). The Oxford
Guide to the Historical Reception of Augustine. Vol 2. Oxford: Oxford university press, 2013.
s. 819–821. ISBN 978-0-19-929916-4. Druh výsledku M
Smejtek, L.; Lutovský, M.; Militký, Jiří. Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách. Praha:
Libri, 2013. 455 s. ISBN 978-80-7277-510-1. Druh výsledku B
Sommer, Petr; Třeštík, D.; Žemlička, Josef. Čechy a Morava. In Berendová, N. (ed.).
Christianizace a utváření křesťanské monarchie – Skandinávie, střední Evropa a Rus v období
10.–12. století. Praha: Argo, 2013. s. 219–261. ISBN 978-80-257-0835-4. Druh výsledku M
Soukup, Pavel. Die Maßnahmen des Konzils gegen die Hussiten. In Braun, K. H.;
Herweg, M.; Hubert, H. W.; Schneider, J.; Zotz, T. (ed.). Das Konstanzer Konzil
1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Essays. Stuttgart: Theiss, 2013. s. 92–96.
ISBN 978-3-8062-2849-6. Druh výsledku M
Soukup, Pavel. Kauza reformace. Husitství v konkurenci reformních projektů. In
Rychterová, P.; Soukup, P. (ed.). Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství.
Praha: Filosofia, 2013. s. 171–217. ISBN 978-80-7007-394-0. Druh výsledku M
Soukup, Pavel. 'Pars Machometica' in Early Hussite Polemics: The Use and Background
of an Invective. In Van Dussen, M.; Soukup, P. (ed.). Religious Controversy in Europe
1378–1536: Textual Transmission and Networks of Readership. Turnhout: Brepols, 2013.
s. 251–287. ISBN 978-2-503-54428-1. Druh výsledku M
100
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
Soukup, Pavel. Portugalský král a husité. Příspěvek k dějinám křižácké liturgie. In
Hlaváček, P. (ed.). O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. Praha: Filosofia, 2013.
s. 90–104. ISBN 978-80-7308-453-0. Druh výsledku M
Steiner, Martin (ed.); Havelka, Tomáš (ed.); Just, Jiří (ed.); Petráčková, V. (ed.);
Sousedík, S. (ed.); Bečková, Marta (ed.); Kyralová, Marie (ed.); Beneš, Jiří (ed.);
Řezníková, Lenka (ed.); Urbánek, Vladimír (ed.). Johannis Amos Comenii Opera omnia.
Praha: Academia, 2013. 444 s. (Johannis Amos Comenii Opera Omnia: 9/II).
ISBN 978-80-200-2244-8. Druh výsledku B
Storchová, Lucie; Ratajová, Jana. Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné
babické literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2013. 658 s. (Gender v českých
preskriptivních diskursech raného novověku). ISBN 978-80-87271-76-6. Druh výsledku B
Storchová, Lucie. Konkurriende stories? Zur Konstruktion der Geschichte Böhmens
in der lateinischen und tschechischsprachigen humanistischen Historiographie. In
Behringer, W.; Havelka, M.; Reinholdt, K. (ed.). Mediale Konstruktionen in der frühen
Neuzeit. Affalterbach: Dydimos Verlag, 2013. s. 115–138. ISBN 978-3-939020-61-5. Druh
výsledku M
Suša, Oleg. Evropa a projekt ustavení globální společnosti. In K ustavení Evropy. Praha:
Filosofia, 2013. s. 139–145. ISBN 978-80-7007-391-9. Druh výsledku M
Suša, Oleg. Ke klasifikaci teorií globalizace: Přístupy a problémy. In Soudobá sociologie V:
Teorie sociální změny. Praha: Academia, 2013. s. 358–386. ISBN 978-80-246-2219-4. Druh
výsledku M
Suša, Oleg. K založení kritické teorie globální společnosti. Filosofický časopis. 2013,
roč. 61, č. 1, s. 71–80. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J
Suša, Oleg. Politická ekologie: sociálně-ekologická krize a panství. In Kritická teorie
společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia, 2013. s. 81–113. ISBN 978-80-7007-403-9. Druh
výsledku M
Svatoš, Martin. Poslední Kristův pohled na kříži aneb Koniášův pohled na knihy. In
Bobková-Valentová, K.; Sládek, M.; Svatoš, M. (ed.). Krátké věčného spasení upamatování.
K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR,
2013. s. 67–80. ISBN 978-80-85778-91-5. Druh výsledku M
Svatoš, Martin. Zde byly jeho Indie. Jezuitské misie v českých zemích a P. Antonín
Koniáš. In Bobková-Valentová, K.; Sládek, M.; Svatoš, M. (ed.). Krátké věčného spasení
upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Praha: Ústav pro českou literaturu
AV ČR, 2013. s. 17–39. ISBN 978-80-85778-91-5. Druh výsledku M
101
Příloha č. 2
Svoboda, David. Cursus Conimbricensis – Sebastian Couto S.J. Nature Considered
in itself in the Context of the Problem of Universals. Theologica. 2013, roč. 3, č. 2,
s. 135–150. ISSN 1804-5588. Druh výsledku J
Svoboda, David. Recenze. Mind: a quarterly review of philosophy. 2013, roč. 122, č. 488,
s. 1102–1108. ISSN 0026-4423. [Orig.: Hill, B.; Lagerlund, H. The Philosophy of
Francisco Suárez. Oxford University Press, 2012. 320 s.]. Druh výsledku R
Svoboda, Vladimír; Punčochář, Vít. International Symposium LOGICA 2013. Hejnice,
17. 06. 2013–21. 06. 2013. http://logika.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction
&id_categoryNode=1297. Druh výsledku U
Svoboda, Vladimír. Logika pro Pány, Otroky a Kibice. Filosofický průvodce světem deontické
logiky. Praha: Filosofia, 2013. 320 s. ISBN 978-80-7007-396-4. Druh výsledku B
Šedinová, Hana. Ze Slovníku středověké latiny: abareno a kiloka. Listy filologické. 2013,
roč. 136, 1–2, s. 223–235. ISSN 0024-4457. Druh výsledku J
Šedinová, Hana. Ze Slovníku středověké latiny: fele a furion. Listy filologické. 2013,
roč. 136, 3–4, s. 475–486. ISSN 0024-4457. Druh výsledku J
Ševeček, Ondřej (ed.); Jemelka, M. (ed.). Company Towns of the Baťa Concern. 2013.
Druh výsledku O
Ševeček, Ondřej. The Case of the Company Towns of the Baťa Concern. In Ševeček,
O.; Jemelka, M. (ed.). Company Towns of the Baťa Concern. Stuttgart: Franz Steiner Verlag,
2013. s. 15–47. ISBN 978-3-515-10376-3. Druh výsledku M
Škorpíková, Zuzana. Environmental crisis as the final stage of the evolution of culture.
Human Affairs. 2013, roč. 23, č. 4, s. 507–517. ISSN 1210-3055. Druh výsledku J
Šmahel, František. Jan Hus: život a dílo. Praha: Argo, 2013. 312 s. (Ecce homo: 19).
ISBN 978-80-257-0875-0. Druh výsledku B
Šmahel, František. Neu entdeckte Geschichtsschreibung. Deutsche Mediävistik
in den böhmischen Ländern 1848–1918. In Seibert, H. (ed.). Soziale Bindungen
und gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter: (14.–16. Jahrhundert). Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. s. 7–28. ISBN 978-3-525-37304-0. Druh výsledku M
Štěch, Ondřej. Pospolitost: proti odcizení. In Kritická teorie společnosti: Český kontext.
Praha: Filosofia, 2013. s. 327–366. ISBN 978-80-7007-403-9. Druh výsledku M
102
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
Štěch, Ondřej. Pospolitost a vědění. In Kopecký, M. (ed.). Vědění a učení
v globalizovaném světě: aktéři a změny. Praha: Filosofická fakulta UK, 2013. s. 11–24.
ISBN 978-80-7308-474-5. Druh výsledku M
Švec, Ondřej. Questioning Subjectivity. Praha, 16. 09. 2013–17. 09. 2013.
http://www.ajp.cuni.cz/conference/program.html. Druh výsledku U
Thein, Karel. Aristotelova fantasia mezi vnímáním a myšlením. In Vrabec, M.; Marek, J.
(ed.). Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie. Praha: Togga, 2013. s. 39–63.
ISBN 978-80-7476-041-9. Druh výsledku M
Tomek, Václav. Pokolinnja anarchistskich pismennikiv-buntariv. Vsesvit. 2013, roč. 2013,
3–4, s. 197–210. ISSN 0320-8370. Druh výsledku J
Tondl, Ladislav. On the Problems and Goals of Knowledge Management. In Banse, G.;
Hauser, R.; Machleidt, P.; Parodi, O. (ed.). Von der Informations- zur Wissensgesellschaft.
e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Berlin: Trafo Wissenschaftsverlag, 2013. s. 95–116.
ISBN 978-3-86464-029-2. Druh výsledku M
Tondl, Ladislav. O potřebě přístupu k lidské komunikaci. In Faltýnek, D.; Gvoždiak,
V. (ed.). Tygramatika. Praha: Dokořán, 2013. s. 38–50. ISBN 978-80-7363-544-2. Druh
výsledku M
Urbánek, Vladimír. Komeniologie a intelektuální dějiny raného novověku. In Základní
problémy studia raného novověku. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, FF UK, 2013.
s. 670–693. ISBN 978-80-7422-251-1. Druh výsledku M
Urbánek, Vladimír. Politické myšlení Komenského a Campanelly: antimachiavellismus
a universální monarchie. Studia Comeniana et historica. 2013, roč. 43, 89–90, s. 83–91.
ISSN 0323-2220. Druh výsledku J
Urban, Petr; Koubová, Alice. Embodied Intersubjectivity: Between Phenomenological
and Experimental Research. Praha, 03. 06. 2013–04. 06. 2013. http://
embodied-intersubjectivity.webnode.cz. Druh výsledku U
Urban, Petr. [K problému vcítění – Překlad]. Praha: Nadační fond Edity Steinové, 2013.
143 s. ISBN 978-80-905351-0-7. [Orig.: Stein, E. Zum Problem der Einfühlung, Freiburg
im Breisgau: Verlag Herder, 2008, 200 str]. Druh výsledku T
Urban, Petr. Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a zvířetem?. Filosofický
časopis. 2013, roč. 61, č. 4, s. 483–496. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J
103
Příloha č. 2
Urban, Petr. Social Understanding, Enaction, and Interaction. Praha,
23. 09. 2013–23. 09. 2013. http://www.sif-praha.cz/conferences/
social-understanding-enaction-and-interaction/. Druh výsledku U
Urban, Petr. Vidět mysl v druhém těle. Filozofia. 2013, roč. 68, sppl. 1, s. 100–111.
ISSN 0046-385X. Druh výsledku J
Van Dussen, M.; Soukup, Pavel. Introduction: Textual Controversies, Textual
Communities. In Van Dussen, M.; Soukup, P. (ed.). Religious Controversy in Europe
1378–1536: Textual Transmission and Networks of Readership. Turnhout: Brepols, 2013.
s. 1–15. ISBN 978-2-503-54428-1. Druh výsledku M
Velek, Josef. Státník v roli tragického hrdiny? Spravedlivá válka a nejvyšší ohrožení.
Filosofický časopis. 2013, roč. 61, č. 4, s. 497–523. ISSN 0015-1831. Druh výsledku J
Vlasáková, Marta. Význam obecného výrazu ve Fregově pojetí. Filosofie dnes. 2013, roč.
5, č. 1, s. 41–53. ISSN 1804-0969. Dostupný z: <http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.
php?journal=hen&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=115&path%5B%5D=123>.
Druh výsledku J
Vohánka, Vlastimil. Mysterianism about Consciousness and the Trinity. Acta
Universitatis Palackianae Olomucensis. 2013, –, č. 14, s. 69–90. ISSN 1212-9038. Druh
výsledku J
Vochoč, Otakar. [Kniha filozofie]. Praha: Knižní klub, 2013. 352 s.
ISBN 978-80-242-3912-5. [Orig.: Buckingham, W. Philosophy book]. Druh výsledku T
Vršecká-Kvízová, Kateřina; Bažil, M. Das Spiel von der Auferstehung des Herrn
(Schlägler Fragment). In Jakubcová, A.; Pernerstorfer, M. J. (ed.). Theater in Böhmen,
Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon.
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 303–304.
ISBN 978-3-7001-6999-4. Druh výsledku M
Vršecká-Kvízová, Kateřina; Bažil, M. Das Spiel von der fröhlichen Magdalena. In
Jakubcová, A.; Pernerstorfer, M. J. (ed.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien.
Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 305–307.
ISBN 978-3-7001-6999-4. Druh výsledku M
Vršecká-Kvízová, Kateřina; Bažil, M. Das Spiel von der Himmelfahrt des Herrn.
In Jakubcová, A.; Pernerstorfer, M. J. (ed.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien.
Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 295–296.
ISBN 978-3-7001-6999-4.
104
Soupis výsledků vědecké činnosti FLÚ uplatněných v roce 2013 (podle databáze ASEP)
Vršecká-Kvízová, Kateřina; Bažil, M. Dreimarienspiele. In Jakubcová, A.; Pernerstorfer,
M. J. (ed.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang
des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 2013. s. 307–310. ISBN 978-3-7001-6999-4. Druh výsledku M
Vršecká-Kvízová, Kateřina; Bažil, M. Salbenkrämerspiel. In Jakubcová, A.; Pernerstorfer,
M. J. (ed.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang
des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 2013. s. 414–418. ISBN 978-3-7001-6999-4. Druh výsledku M
Vršecká-Kvízová, Kateřina; Bažil, M. Spiel von der Auferstehung des Herrn
(Sammelhandschrift des Klementinums). In Jakubcová, A.; Pernerstorfer, M. J.
(ed.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang
des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 2013. s. 304–305. ISBN 978-3-7001-6999-4. Druh výsledku M
Vršecká-Kvízová, Kateřina; Bažil, M. Visitatio sepulchri. Osterfeiern und Osterspiele.
In Jakubcová, A.; Pernerstorfer, M. J. (ed.). Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien.
Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. s. 719–723.
ISBN 978-3-7001-6999-4. Druh výsledku M
Zachová, Jana. Rodulfus Glaber: Dějiny světa v čase milénia – překlad. In Rodulfus
Glaber, Dějiny světa v čase milénia. Praha: Argo, 2013. s. 27–146. ISBN 978-80-257-0977-1.
[Orig.: Glaber, R. Historiarum libri quinque ab anno incarnationis DCCCC usque ad
annum MXLIV]. Druh výsledku T
Znoj, Milan. Habermas, sjednocená Evropa a obstrukce pravice. In K ustavení Evropy.
Praha: Filosofia, 2013. s. 221–239. ISBN 978-80-7007-391-9. Druh výsledku M
Žůrek, Jiří. Laurenti David v českých graduálech 16. století. In O felix Bohemia! Stude
k dějinám české reformace. Praha: FF UK, 2013. s. 233–246. ISBN 978-80-7308-453-0. Druh
výsledku M
Žůrek, Jiří. Utrakvistický sanktorál v českých graduálech 16. století. Listy filologické. 2013,
roč. 136, 3–4, s. 315–341. ISSN 0024-4457. Druh výsledku J
105
Příloha č. 3
Příloha č. 3:
Popularizační aktivity pracovníků FLÚ (III.5)
• Bartoň, J. (přednáška). Cesta biblického překladu staletími, 6. 11. 2013, Na
Florenci 3, Praha 1 (Týden vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická
studia FLÚ AV ČR)
• Bažant, J. (komentovaná exkurze). Obecní dům – antika a česká identita, 6. 11. 2013,
Na Florenci 3, Praha 1 (Týden vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická
studia FLÚ AV ČR)
• Bažant, J. (přednáška). Astrologie a astronomie v letohrádku Hvězda (1556–1563),
Klub Za starou Prahu, 18. 4. 2013, Mostecká 56, Praha 1
• Bible kralická 1613–2013 (výstava). Spoluautor J. Just (Odd. pro komeniologii
a intelektuální dějiny raného novověku). Výstava pořádaná při příležitosti 400. výročí
posledního revidovaného vydání Bible kralické (1613), 12. 9.–3. 11. 2013, Národní
knihovna České republiky, Galerie Klementinum
• Blažek, P. (přednáška). Svět před Kolumbem: Obraz světa na středověkých mapách,
1. 11. 2013, Praha, AV ČR (Týden vědy a techniky)
• Boháček, K. (přednáška). Achilleův štít jako předchůdce astronomických modelů
Země, 13. 11. 2013, Praha, AV ČR (Týden vědy a techniky)
• Brabec, M. (přednáška). Nepodmíněný základní příjem, Pražská škola alternativ,
prostory FAMU Praha, 23. 9. 2013
• Císař, K. (doprovodný text v monografii). „Staré-li zašlo, novému žijme“. In:
Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Moravská galerie v Brně, Brno
2013, s. 97–98. ISBN: 978-80-7027-268-8.
• Císař, K. (doprovodný text v monografii). “The Plane and Space”. In: Dominik
Lang. Expanded Anxiety, Secession, Wien, 2013, s. 10–12.
ISBN 978-3-86895-292-6.
• Čadková, D. (přednáška). Vrchlického Hippodamie a její dobový ohlas, Kruh přátel
českého jazyka, 10. 4. 2013, FF UK Praha
• Čechvala, J. (přednáška). Divadelní provoz v klasickém Řecku, 6. 11. 2013,
Na Florenci 3, Praha 1 (Týden vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická
studia FLÚ AV ČR)
• De bello et ludis: groteskní črta o střetech svatých i kočkomyších (scénické čtení).
Režie B. Herčíková, 6. 11. 2013, kavárna ChocoCafé U Klimenta, Klimentská
34, Praha 1 (Týden vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická studia
FLÚ AV ČR)
• Förster, J. (přednáška). Blázen před branami Tróje. O pozoruhodných způsobech
nápodoby literárních děl v baroku, 6. 11. 2013, Na Florenci 3, Praha 1 (Týden vědy
– Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR)
• Fulka, J. (přednáška a diskuse). Marcel Proust, Francouzský institut v Praze,
10. 6. 2013, Praha
106
Popularizační aktivity pracovníků FLÚ (III.5.)
• Fulka, J. (vedení překladatelských seminářů, přednáška pro veřejnost). Literatura
a současnost, katedra romanistiky, Filosofická fakulta Ostravské univerzity,
22.–25. 6. 2013
• Hála, V. (přednáška). Potřeba obratu: panství nad přírodou a člověkem, 14. 11. 2013,
AV ČR Praha (Dny vědy a techniky)
• Hála, V. (popularizační text). O antropocentrismu trochu jinak. Literární noviny, 24,
14. 3. 2013, s. 10–11
• Hauser, M. (přednáška). Kapitalismus, postmodernismus a jiná zombie, Masarykova
demokratická akademie, 24. 1. 2013, Lidový dům, Praha 1
• Hauser, M. (přednáška). Prežije kapitalizmus svoju poslednú krízu?, Klub Nového
slova – Futurologická spoločnosť, 12. 6. 2013 Klub Nového slova, Bratislava
• Havelka, T. (rozhlasový pořad). Kalendárium, Jan Václav Novák, 21. 12. 2013,
Rozhlas ČRo 2, Terezie Jirásková
• Havelka, T. – Urbánek, V. (literární pořad). Rozličných figúr a kuprštyků kadeřavé
premování. Jan Amos Komenský jako umělec slova, Týden vědy a techniky,
7. 11. 2013, Filosofický ústav AV ČR
• Hrubec, M. (přednáška). Východiska z krize evropské integrace, 17. 5. 2013, Knižní
veletrh a literární festival Svět knihy, Praha
• Hrubec, M. (přednáška). Nepodmíněný základní příjem, 14. 12. 2013, Zelená
akademie, Praha
• Hrubec, M. (přednáška). Na cestě k evropské sociální unii, Masarykova demokratická
akademie, Praha, 8. 1. 2013
• Hrubec, M. (přednáška). Současné experimenty ve Vietnamu a Číně, Masarykova
demokratická akademie, Brno, 9. 4. 2013
• Hrubec, M. (seminář). Projekt nepodmíněného základního příjmu. Seminář: Co je
nepodmíněný základní příjem?, Praha, Dům techniků, 16. 9. 2013
• Hrubec, M. (seminář). Nepodmíněný základní příjem. Seminář: Nepodmíněný
základní příjem, Masarykova univerzita, Brno, 23. 9. 2013
• Hrubec, M. (přednáška). Význam Kohákova pojetí domova a dálavy. Česká filosofie
a politika, Praha, Senát parlamentu ČR, 16. 5. 2013
• Hrubec, M. (popularizační text). Boj o spravedlnost, boj o uznání: mezi ideálem
a rezignací. Dějiny a současnost. Roč. 35, č. 2 (2013), s. 19–23
• Hrubec, M. (ppoularizační text). Sdílená suverenita: boj o solidaritu v evropské
integraci. Literární noviny, 14. 3. 2013
• Hrubec, M. a kol. (popularizační text). Nepodmíněný základní příjem. Praha, EA
2013, 31 s. ISBN 978-80-87661-06-2
• Hrubec, M. – Brabec, M. (popularizační text). Zavedení nepodmíněného základního
příjmu. Literární noviny č. 35/2013, s. 10–11
• Hrubec, M. – Špidla, V. (přednáška). Na cestě k evropské sociální unii, Klub Nového
slova, Bratislava, 13. 3. 2013
• Hrubec, M. – Uhde, Z. (popularizační text). Právo na život není jen fráze. Je třeba
ho začít financovat. Nové slovo, 16. 9. 2013
107
Příloha č. 3
• Hříbek, T. (článek v kulturní revui). Život je ohavná záležitost, Živel, č. 37 (2013),
s. 104–109
• Hříbek, T. (článek v kulturní revui). Co vidět a čemu se vyhnout v lovecraftovském
filmu. Živel, č. 37 (2013), s. 122–127
• Hříbek, T. (článek v tisku). Filozof nechť k cigaretám nemlčí. Lidové noviny, příloha
Orientace, 15. června 2013, s. 24
• Hříbek, T. (článek v tisku). Karel Marx, měšťák 19. století. Lidové noviny, příloha
Orientace, 3. srpna 2013, s. 25
• Hříbek, T. (článek v tisku). Na obranu asistované smrti. Lidové noviny, příloha
Orientace, 10. srpna 2013, s. 30
• Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622 (výstava).
Collegium Europaeum, FLÚ a FF UK Praha, květen–říjen 2013 (FF UK)
• Kepartová, J. (přednáška). Pompejské nápisy, 6. 11. 2013, Na Florenci 3, Praha 1
(Týden vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR)
• Kohák, E. (popularizační text). Co nám chybí ke štěstí? Právo, 13. července 2013,
s. 6
• Kohák, E. (popularizační text). Sirotkové víry. Právo roč. 23, č. 19, 23. 1. 2013,
s. 6
• Koblížek, T. (esej v revui o umění). Jenom stručně o kritice. Art & Antiques, č. 5
(2013), s. 2
• Koblížek, T. (esej v revui o umění). O detailu. Art & Antiques č. 9 (2013), s. 2
• Koťátko, P. (přednáška). Filosofie a literatura jako konceptuální výzva, 23. 5. 2013,
FF MU Brno
• Kuneš, J. (přednáška). Svoboda jako smysl moderního státu, Křesťanská akademie
Karlovy Vary, 17. 5. 2013 Karlovy Vary
• Matl, J. (workshop). Jak může být klasický filolog prospěšný hudebním vědcům,
6. 11. 2013, Na Florenci 3, Praha 1 (Týden vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu
pro klasická studia FLÚ AV ČR)
• Moderní český biblický překlad (výstava). Kabinet pro klasická studia FLÚ,
25. 11.–19. 12. 2013, AV ČR, Národní 3, Praha 1
• Parusniková, Z. (přednáška). Humen a náboženství, červenec 2013, Dub na Moravě,
Letní filosofická škola
• Parusniková, Z. (přednáška). Falsifikace a lidská přirozenost u Poppera, prosinec
2013, Olomouc, Filosofická jednota
• Peregrin, J. (rozhlasový pořad). Účast v pořadu „Leonardo – věda a technika“ na ČR
Plus, 26. srpna 2013 v 16:10, Praha
• Proměny dialogu křesťanů a marxistů (debata pořádaná Odd. pro studium moderní
české filosofie). 5. 11. 2013, Dominikánská 8, Praha
• Punčochář, V. (přednáška). Nekonečno, 7. 11. 2013, FLÚ, Den otevřených dveří FLÚ
• Silagiová, Z. (workshop). Co se skrývá za slovy (jak se tvoří slovník), 6. 11. 2013,
Na Florenci 3, Praha 1 (Týden vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická
studia FLÚ AV ČR)
108
Popularizační aktivity pracovníků FLÚ (III.5.)
• Spunar, P. (přednáška). 60 let kabinetu ve vzpomínkách Pavla Spunara, 6. 11. 2013,
Na Florenci 3, Praha 1 (Týden vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická
studia FLÚ AV ČR)
• Steiner, M. (encyklopedická hesla). Encyclopaedia Comeniana – zpracováno 8 hesel,
redakce a doplňky do 2 hesel
• Suša, O. (přednáška). Potřeba obratu: panství nad přírodou a člověkem, 14. 11. 2013,
AV ČR Praha (Dny vědy a techniky)
• Šedinová, H. – Kocánová, B. (přednáška). Podivuhodná příroda očima středověku,
6. 11. 2013, Na Florenci 3, Praha 1 (Týden vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu
pro klasická studia FLÚ AV ČR)
• Thein, K. (přednáška). Uvidět zvíře. K dokumentům o přírodě, 28. 10. 2013, Jihlava,
dílna na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava
• Thein, K. (recenze v kulturní revui). Byli jsme nesmrtelní (Petr Halmay, Ledolam).
Tvar. Roč. 23, č. 14 (2013), s. 23
• Thein, K. (článek v tisku). Oči kočičí (David Čeněk, Chris Marker). Lidové noviny,
příloha Orientace, 24. 8. 2013, s. 25
• Thein, K. (přednáška). Tvary času. Anachronismy, dějiny umění a náhoda,
12. 11. 2013, VŠUP Praha
• Urbánek, V. – Lelková, I. (prezentace). Komenský v síti, Týden vědy a techniky,
7. 11. 2013, Filosofický ústav AV ČR
• Via Benedictina (výstava). Vzdělávací a kulturní centrum Broumov a CMS FLÚ
Praha, od 24. 4. 2013 Městské muzeum v Polici nad Metují, od 29. 6. 2013 Muzeum
Broumovska v Broumově, od 15. 10. 2013 Muzeum východních Čech v Hradci
Králové
• Znoj, M. (rozhlasový pořad). Český rozhlas Plus: Pro a Proti, s Janem Sokolem
o Machiavellim, 26. 12. 2013 od 21:10
• Znoj, M. (popularizační text). Nemístné geopolitické metafory. Literární noviny,
roč. XXIV, č. 30/2013, s. 10–11
• Znoj, M. (popularizační text). Trojí „NE“ k rozhodnutí Nejvyššího soudu. Literární
noviny, roč. XXIV, č. 45/2013, s. 2
• Žůrek, J. (workshop). Husitský chorál, 6. 11. 2013, Na Florenci 3, Praha 1 (Týden
vědy – Den otevřených dveří v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR)
109
Příloha č. 4
Příloha č. 4:
Knižní publikace vydané FLÚ v nakladatelství Filosofia v roce
2013 (III.1.a)
• Beran, O., ed.: Soukromé jazyky: čítanka. 200 s. ISBN 978-80-7007-395-7.
• Dostálová, L. – Marvan, T., eds.: Studie k filosofii Nelsona Goodmana. 114 s.
ISBN 978-80-7007-378-0.
• Dvořák P. – Kvasz, L. – Urban, P. – Velek, J. – Zumr, J., eds.: 60 let Filosofického
časopisu. 400 s. ISBN 978-80-7007-387-2.
• Funda, O., A.: Racionalita versus transcendence. 136 s. ISBN 978-80-7007-399-5.
• Habermas J.: K ustavení Evropy. 278 s. ISBN 978-80-7007-391-9.
• Hlaváček, I., ed.: Codex Přemyslaeus. 326 s. ISBN 978-80-7007-400-8.
• Hlaváček, P. et al: O Felix Bohemia! 334 s. ISBN 978-80-7007-392-6.
• Hrubec, M. a kol.: Kritická teorie společnosti. 718 s. ISBN 978-80-7007-403-9.
• Kohák, E., Domov a dálava (3. vydání). 424s. ISBN 978-80-7007-401-5.
• Kohák, E., Hearth and Horizon. 248 s. ISBN 978-80-7007-402-2.
• Kohák, E. – Trnka, J., eds.: Hledání české filosofie. 388 s. ISBN 978-80-7007-388-9.
• Kolman, V. – Roreitner, R., eds.: O špatném nekonečnu. 628 s. ISBN 978-80-7007-406-0.
• Kreuzziger, M.: Kultura v době zrychlené globalizace. 106 s. ISBN 978-80-7007-389-6.
• Kvasz, L.: Zrod vedy ako lingvistická udalosť. 304 s. ISBN 978-80-7007-397-1.
• Marcel, G.: Rilke, svědek spirituálního života. 68 s. ISBN 978-80-7007-398-8.
• Militký, J.: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách. 386 s.
ISBN 978-80-7007-390-2.
• Rychterová, P. – Soukup, P., eds.: Heresis seminaria. 284 s. ISBN 978-80-7007-394-0.
• Svoboda, V.: Logika pro Pány, Otroky a Kibice. 322 s. ISBN 978-80-7007-396-4.
• Taylor, Ch.: Sekulární věk. 562 s. ISBN 978-80-70007-393-3.
• Urbánek, V. – Storchová, L., eds.: Acta Comeniana 26. 248 s. ISBN 978-80-7007-404-6.
110
Vědecká periodika vydávaná či spoluvydávaná FLÚ (III.1.a/)
Příloha č. 5:
Vědecká periodika vydávaná či spoluvydávaná FLÚ v roce 2013
(III.1.a)
Acta Comeniana (http://komeniologie.flu.cas.cz/acta.php)
Acta Comeniana jsou mezinárodní vědecký časopis pro komeniologii a intelektuální
dějiny raného novověku, založený roku 1910. V současnosti jej vydává FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., jednou ročně v rozsahu kolem 350 stran.
Acta Comeniana jsou otevřena příspěvkům komeniologickým a rovněž studiím z dějin
filosofie, vědy a vědění, literatury, politického a náboženského myšlení raného novověku.
Zvláštní nikoli však výlučná pozornost je věnována dějinám střední Evropy. Časopis se
neuzavírá žádným metodologickým přístupům a vítá jak materiálové, tak interpretativní
studie. Acta Comeniana tisknou příspěvky v angličtině, němčině a francouzštině a redakce
je schopná zajistit kvalitní překlad českých textů do jednoho z těchto jazyků. Všechny
příspěvky s výjimkou recenzí podléhají anonymnímu recenznímu řízení a jsou posuzovány dvěma odborníky. Acta Comeniana jsou indexována v následujících vědeckých
databázích: ERIH (European Reference Index for the Humanities), Ulrich’s Periodical
Directory, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).
Acta Comeniana 26, 2012 (vyšlo 2013), 245 s. ISSN 0231-5955.
Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
(http://www.aither.cz/casopis/index.html)
Aithér je odborný, recenzovaný elektronický časopis, jenž vznikl při Oddělení pro
dějiny starší české a evropské filosofie (dnes Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení) v roce 2009. Je zaměřen na pěstování evropské filosofické tradice od řecké
antické filosofie přes latinskou antiku, latinský středověk až po latinskou renesanci a raný
novověk. Publikuje články v češtině nebo angličtině, případně v němčině a francouzštině,
nejméně jednou za dva roky vychází čistě cizojazyčné číslo (International Issue). Jeho
jednotlivá čísla jsou volně přístupná na webové stránce časopisu.
Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 8 (2013),
v tisku. ISSN 1803–7860 (Online), 1803-7879 (Print).
Eirene. Studia Graeca et Latina
(http://www.ics.cas.cz/index.php/cs/casopisy/eirene)
Eirene. Studia Graeca et Latina (založen 1960) je vědecký, recenzovaný časopis zaměřený
na antiku, její recepci a klasické tradice, který vydává Kabinet pro klasická studia FLÚ
Vychází jedenkrát ročně, přičemž publikuje příspěvky v angličtině, němčině, francouzštině a italštině. Je zařazen v následujících bibliografických a citačních databázích: L’année
philologique; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH);
111
Příloha č. 5
European Reference Index for Humanities (ERIH); Modern Language Association International Bibliography; Scopus; Ulrich’s Periodical Directory.
Eirene. Studia Graeca et Latina, XLIX, I–II: Paulo Oliva nonagenario dicata (2013), 253 s.
ISSN 0046-1628
Filosofický časopis (http://filcasop.flu.cas.cz/)
Filosofický časopis (vychází od roku 1953) je recenzovaným odborným periodikem, které
nabízí vážným zájemcům o filosofii v jejím nejpůvodnějším smyslu – totiž v kritickém
promýšlení základních lidských otázek – hodnotné domácí studie i překlady, kvalifikované recenze i informace ze života filosofické obce. Filosofický časopis vychází ve své pravidelné řadě šestkrát ročně, každé číslo vždy v rozsahu minimálně 160 stran. V těchto číslech
jsou až na výjimky publikovány příspěvky pouze v českém a slovenském jazyce, přičemž
všechny recenzované texty jsou vždy opatřeny dvěma cizojazyčnými resumé. Je uváděn
v mezinárodních citačních databázích ERIH, Scopus, ISI a Ulrich’s.
Filosofický časopis 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2013). ISSN 0015-1831
Listy filologické – Folia philologica (http://lf.clavmon.cz)
Vědecký časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia založený v roce 1874,
jejž vydává Kabinet pro klasická studia Akademie věd ČR, hlavní časopis ve svém oboru
v České republice. Listy filologické jsou věnovány klasickým studiím a klasické tradici ve
středověké a raně novověké střední Evropě (lingvistika – literatura – kulturní historie
– filosofie atd.) a také historii českého jazyka a literatury, přičemž žádné z těchto oblastí
není dávána přednost. Časopis rovněž přináší aktuální recenze zahraniční i české odborné literatury a překladů. Listy filologické přijímají příspěvky napsané v češtině, slovenštině,
angličtině, francouzštině, němčině, italštině a latině. Vychází dvakrát ročně (dvě dvojčísla). Listy filologické jsou indexovány v následujících mezinárodních vědeckých databázích:
L’Année Philologique; Academic Search Complete (EBSCO); Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters); BHA Bibliography of the History of Art; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); Current Abstracts (EBSCO);
Dietrich’s Index Philosophicus; ERIH (European Reference Index for the Humanities);
Humanities International Complete (EBSCO); IBZ (International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences); IBR (International Bibliography
of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences); JSTOR;
Linguistics Abstracts; MLA International Bibliography; Numismatic Literature; Russian
Academy of Sciences Bibliographies; SCOPUS (Elsevier); Ulrich’s Periodical Directory;
Web of Science (Thomson Reuters).
Listy filologické 136, 1–2, 3–4 (2013), 547 s. ISSN 0024-4457
112
Vědecká periodika vydávaná či spoluvydávaná FLÚ (III.1.a/)
Organon F (http://klemens.sav.sk/fiusav/organon/)
Analyticky orientovaný filosofický časopis (vychází čtyřikrát ročně), ve kterém se kromě prací z oblasti ontologie, teorie poznání, filozofie jazyka, filozofie mysli a analytické
teorie činnosti uveřejňují příspěvky věnované filosofickým problémům matematiky, logiky, přírodních i společenských věd, a příležitostně také analytické práce z oblasti sémiotiky, etiky, estetiky, sociální filosofie, z dějin filosofie a logiky. V menší míře jsou zastoupeny technické, ale filosoficky zajímavé články z filosofické logiky a metodologie věd. Je
evidován v následujících mezinárodních citačních databázích: Arts&Humanities Citation Index, Current Contents/Arts&Humanities, CSA Linguistics and Language Behavior
Abstracts, Scopus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
Philosopher’s Index.
Organon F 20. 1, 2, 3, 4 (2013). 631 s. ISSN 1335-0668
Studia Medievalia Bohemica
(http://cms.flu.cas.cz/cz/publikace/casopis-smb.html)
Časopis Studia mediaevalia Bohemica (založen 2009) je zaměřen na interdisciplinární
bádání o středověku, na mezioborovou diskusi a na informace o aktuální středoevropské odborné literatuře. Od svého vzniku je časopis recenzovaný. Je otevřen rozmanitým
přístupům, zabývajícím se rozličnými aspekty středověkých dějin s důrazem na střední
Evropu z pohledu různých medievistických disciplín (historie, archeologie, dějiny umění,
pomocné vědy historické a další). V tomto smyslu poskytne časopis potřebnou společnou
platformu pro stýkání různých přístupů ke středověkým dějinám. Významným přínosem
nového periodika by měla být snaha o pravidelné a v širokém záběru mnohaoborové
zmapování významné medievistické produkce; tyto rubriky mají ambici pokrýt bohemikální produkci a výběrově referovat také o inspirativních dílech zahraničních.
Studia Mediaevalia Bohemica 4. 2 (2012, vyšlo 2013). 343 s. ISSN 1804-0977
Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism – Časopis
pro analytickou scholastiku (http://agora.metaphysica.skaut.org/sn/)
Studia Neoaristotelica – Časopis pro analytickou scholastiku jsou odborným recenzovaným
časopisem určeným pro pěstování široce pojaté aristotelské filosofie, čerpající především
z bohatého odkazu scholatické tradice a současné analytické metafyziky. Zvláštní důraz
je kladen na nejvyspělejší formy scholastického myšlení (doposud povětšinou neprozkoumané), které se rozvíjely zejména v 16. a v 17. století. Záměrem je úsilí o současnou filosofickou syntézu analytických a scholastických koncepcí, s cílem obohatit nejen
křesťanskou filosofii, ale i širší vzdělanou veřejnost. Od ročníku 10 (2013) je vydavatelem časopisu nakladatelství Editiones Scholasticae společně s Jihočeskou univerzitou
v Českých Budějovicích, Teologickou fakultou, Katedrou filosofie a religionistiky (ve
spolupráci se Společnou výzkumnou skupinou pro studium post-středověké scholastiku
FLÚ AV ČR a TF JU).
Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism – Časopis pro analytickou scholastiku 10. 1, 2, 3 (2013). ISSN 1214-8407 (Print), 1804-6843 (Online).
113
Příloha č. 5
Teorie vědy / Theory of Science (http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv)
Teorie vědy / Theory of Science se od roku 1969 soustavně věnuje integrálnímu výzkumu vědy a techniky. Časopis je zaměřen na zkoumání filosofických a metodologických
základů vědeckého poznání, sleduje vzájemné vztahy vědy, techniky a společnosti, problematiku historického vývoje vědy a vědění a interdisciplinární vztahy mezi různými
obory. Teorie vědy / Theory of Science je recenzovaný vědecký časopis zařazený do několika
prestižních akademických databází (ERIH, CEJSH). Od roku 2010 je časopis přístupný
všem čtenářům online.
Teorie vědy / Theory of Science 35. 1, 2, 3 (2013).
ISSN 1210-0250 (Print), ISSN 1804-6347 (Online)
114
Projekty a granty řešené či spoluřešené FLÚ v roce 2013 (III.1.a/)
Příloha č. 6:
Projekty a granty řešené či spoluřešené FLÚ v roce 2013
(III.1.a)
V roce 2013 bylo ve FLÚ řešeno či spoluřešeno celkem 34 projektů, z toho 29 projektů
a grantů od těchto poskytovatelů: GA ČR – 18 projektů, GA AV ČR – 1 projekt, MK
– 1 projekt, MŠMT – 2 projekty, zahraniční poskytovatelé – 7 projektů.
Akademie věd České republiky (5)
Grantová agentura Akademie věd České republiky (1)
• Antická inspirace v českém barokním umění, řešitel J. Bažant
Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR (4)
• Filosofie v experimentu, řešitelka A. Koubová
• Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera
k Hartlibovi a Oldenburgovi, řešitel V. Urbánek
• Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd,
řešitel K. Novotný
• Literární technologie vědy: role textů, zápisů a médií v utváření vědeckého poznání, řešitel
T. Dvořák
Grantová agentura České republiky (18)
• Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filozofii, řešitel P. Dvořák
• Empatie – mezi fenomenologií a neurovědami, řešitel P. Urban
• Filosofie Ludwiga Wittgensteina: systematický průvodce, řešitel P. Glombíček
• Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy, řešitel K. Novotný
• Historie a interpretace Bible, spoluřešitel J. Beneš
• Interpretace k Hérakleitovi a Parmenidovi, řešitelka H. Kurzová
• Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování
kánonu, řešitelka L. Řezníková
• Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby, řešitel M. Svatoš
• Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, řešitel F. Šmahel
• Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost, spoluřešitel T. Hříbek
• Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování, řešitel
J. Frei
• Současné přístupy v historické epistemologii, řešitel T. Dvořák
• Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách, spoluřešitel
M. Musílek
• Tovární města Baťova koncernu, řešitel O. Ševeček
115
Příloha č. 6
•
•
•
•
Filosofie Jana Amose Komenského, řešitel V. Schifferová
Povaha normativity – ontologie, sémantika, logika, řešitel V. Svoboda
Základy logiky ve světle nových výsledků filosofie a vědy, řešitel J. Peregrin
Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou, řešitel M. Hanke
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2)
• Slovník středověké latiny v českých zemích – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum,
řešitelka Z. Silagiová (LD-COST)
• Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik
pro mezioborová studia, spoluřešitel Ondrej Majer (ESF a MŠMT)
Ministerstvo kultury ČR – Program NAKI
• Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, spoluřešitelé
P. Sommer, D. Foltýn, J. Kremer, P. Mašková, J. Žemlička
Projekty podpořené ze zahraničních zdrojů nebo řešené v rámci mezinárodních
programů (5)
Andrew W. Mellon Foundation (1)
• druhá fáze mezinárodního projektu Cultures of Knowledge (databáze Early Modern
Letters Online), řešeného Oxfordskou univerzitou, za FLÚ se na řešení podílí
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
(V. Urbánek, I. Lelková).
Australian Research Council (1)
• Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism,
hlavní řešitel L. Učník – Murdoch University, za FLÚ je spoluřešitelem Archiv Jana
Patočky (I. Chvatík, J. Pelikánová)
DG Research EC 7. Rámcový program EU (2)
• Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES), za FLÚ
spoluřešitelem Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti pod vedením
A. Filáčka
• Monitoring public opinion on Nanotechnology in Europe (NANOPINION), za FLÚ
spoluřešitelem Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti pod vedením
A. Filáčka
ERC Starting Independent Researcher Grant (1)
• The Origins of the Vernacular Mode, hlavní řešitelka P. Rychterová, spoluřešitelem CMS
ve spolupráci s Institut für Mittelalterforschung Wien
European Association or the Study of Science and Technology (1)
• Res-AGorA, za FLÚ spoluřešitelem Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
pod vedením A. Filáčka ve spolupráci s vídeňským Institut für Höhere Studien
116
Projekty a granty řešené či spoluřešené FLÚ v roce 2013 (III.1.a/)
John Templeton Foundation (1)
• Analytic Theology Cluster Initiative – Trinity and the Divine Attributes, za FLÚ
spoluřešitelem Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení (P. Dvořák)
117
Příloha č. 7
Příloha č. 7:
Tabulkový přehled mzdových prostředků (VI.2,b)
Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2013
Článek – zdroj prostředků
0 – Zahraniční granty, dary a ostat. prostředky rezervního fondu
– mimorozpočtové
1 – Granty Grantové agentury AV ČR – účelové
2 – Zahraniční granty – mimorozpočtové
3 – Granty GA ČR – mimorozpočtové
4 – Projekty ost. poskytovatelů – mimorozpočtové
5 – Institucionální – účelové
6 – Program podp. cíl. výzk. a vývoje a Program podp. projektů
cíl. výzk. – účelové
7 – Zakázky hlavní činnosti – mimorozpočtové
Institucionální prostředky
Celkem
Platy
tis. Kč
1042
OON
tis. Kč
434
0
0
7 199
696
3 007
0
0
0
1 026
335
203
0
5
41 677
53 626
35
1 578
3 606
tis. Kč
43 250
3 210
9 256
1 516
40
57 232
%
75,6
5,6
16,2
2,6
C. Členění mzdové prostředky podle zdrojů za rok 2013
Mzdové prostředky
Institucionální
Institucionální – účelové (kapitola AV- čl.1, 5 a 6)
mimorozpočtové (čl. 3 a 4)
ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0, 2 a 7)
z toho jiná činnost
Mzdové prostředky celkem
118
100
Tabulkový přehled mzdových prostředků (VI.2.b/)
D. Vyplacené platy celkem za rok 2013 v členění podle složek platu
Složka platu
platové tarify
příplatky za vedení
zvláštní příplatky
ostatní složky platu
náhrady platu
osobní příplatky
Odměny
Platy celkem
tis. Kč
31 118
522
0
0
5 004
11 450
5 532
53 626
%
58,0
1,0
0
0
9,3
21,4
10,3
100
tis. Kč
3 606
%
100
0
0
3 606
100
E. Vyplacené OON celkem za rok 2013
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a
zlepšovací návrhy
Odstupné
náležitosti osob vykon. základní (náhradní) vojenskou službu
OON celkem
F. Průměrné měsíční výdělky podle kategorií zaměstnanců v r. 2013
Kategorie zaměstnanců
vědecký pracovník (s atestací, kat. 1)
odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2)
odborný pracovník s VŠ (kat. 3)
odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4)
odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5)
technicko-hospodářský pracovník (kat. 7)
dělník (kat. 8)
provozní pracovník (kat. 9)
Celkem
119
Průměrný
přepočt. počet
zaměstnanců
95,57
23,74
15,90
11,29
0
7,75
0
0
154,25
Průměr. měsíční
výdělek v Kč
32 056
24 454
23 577
21 358
0
26 923
0
0
28 971
Příloha č. 8
Příloha č. 8:
Základní personální údaje (IX.)
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2013
(fyzické osoby)
Věk
do 20 let
21–30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
61 let a více
celkem
%
muži
0
7
56
33
15
35
146
70,2
ženy
0
1
18
12
18
13
62
29,8
celkem
0
8
74
45
33
48
208
100
%
0,0
3,8
35,6
21,6
15,9
23,1
100
x
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2013
(fyzické osoby)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem
muži
0
1
0
0
2
0
143
146
120
ženy
0
0
1
0
16
0
45
62
celkem
0
1
1
0
18
0
188
208
%
0
0,5
0,5
0
8,6
0
90,4
100
Základní personální údaje (IX.)
3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2013 (Kč)
průměrný hrubý měsíční plat
celkem
28 971
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů
zaměstnanců v roce 2013
nástupy
odchody
Počet
10
10
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2013
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem
Počet
60
54
34
10
50
208
121
%
28,9
26,0
16,3
4,8
24,0
100
Příloha č. 9
Příloha č. 9:
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní uzávěrky
sestavené k 31. 12. 2013 /Rozvaha k 31. 12. 2013, Výsledovka
– VVI/ (VI.1., 2.)
122
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012
123
Příloha č. 9
124
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012
125
Příloha č. 9
126
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012
127
Příloha č. 9
128
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012
129
Příloha č. 9
130
Download

ZDE - Filosofický ústav AV ČR