Vysoká škola ekonomická. Národohospodářská fakulta.
KATEDRA HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN
ná m. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (č. m. 345-348 NB)
http://khd. vse.cz/khd/wcms_khd.nsf
VÝROČNÍ ZPRÁVA
KATEDRY HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN
NF VŠE V PRAZE
ZA ROK 2010
Členové:
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
PhDr. Irena Kozmanová
Doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
PhDr. Radek Soběhart
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi
PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.
Externisté:
Prof. Ing. Václav Průcha, CSc.
Mgr. Ing. Daniel Váňa
Vedoucí:
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
PhDr. Radek Soběhart
Sekretářka:
Markéta Lačíková
Doktorandi:
Ing. Klára Fabianková
Ing. Jakub Haas
Ing. Tereza Hylmarová
Ing. Petr Chalupecký
Ing. Zdenka Jeřábková
Ing. Timur Kashapov
Ing. Matěj Krček
Ing. Pavel Podgorný
Ing. Pavel Tomíček
Mgr. Ing. Daniel Váňa
Ing. Martin Vavrek
1
Pomocné vědecké síly:
Štěpán Růt
Radim Skřítek
Pedagogická činnost
Katedra získala akreditaci magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny a od akademického
roku 2009/10 přistoupila k jeho realizaci. Pokračovala nadále výuka zavedených povinných předmětů
a volitelných kurzů, vedlejší specializace „Novodobé hospodářské dějiny“, proběhly SZZ z vedlejší
specializace „Novodobé hospodářské dějiny“ (5HD1, 5HD2) a připravily se podklady pro SZZ
z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny (HD101). Členové se podíleli též na výuce
předmětů 5HP310 Bakalářský seminář, 55F102 Psaní a obhajoba odborné práce, 5HP500 Diplomový
seminář z hospodářské politiky, 55F101 Ekonomická propedeutika, část: Hospodářské dějiny. Katedra
se začala podílet na navazujícím magisterském programu Latin American Regional Studies výukou
předmětu 5HD375 History of Latin America after 1945.
Katedra v roce 2010 přistoupila k celkové restrukturalizaci katedrální knihovny. Kromě nových
publikací došlo také k přesignování třetiny knihovního fondu z knihovních darů. Ke konci roku 2010
bylo k dispozici v knihovně kolem 900 svazků.
Na webových stránkách KHD byly inovovány Materiály k výuce, které mj. zahrnují rozšířené sylaby
předmětů. Byly inovovány všechny sylaby na novém systému ISISu.
Vědecko-výzkumná činnost
Spolupráce s ostatními vysokými školami a s odbornou praxí v České republice
KHD spolupracovala (účast na společných projektech, grantech, skriptech, primárním výzkumu,
vedení a oponování diplomových a doktorských prací; vzájemná vědecká spolupráce v oborových
radách doktorského studijního programu; vědecké konzultace) především s pracovišti: Centrum pro
ekonomiku a politiku, Praha; Česko-čínská společnost při Orientálním ústavu AV ČR; Historický
ústav AV ČR Praha; Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické
univerzity v Liberci; Katedra mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy;
Liberální institut, Praha; Ústav historických věd Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové;
Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR; Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy; Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Funkce, členství v redakčních a odborných radách a organizacích
I. Jakubec je předsedou vědeckého kruhu cizojazyčného vědeckého periodika Prager wirtschafts- und
sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, členem redakční rady
Historického obzoru
a Prague Papers on History of International Relations, ICOHTECu,
mimořádným členem Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft, České společnosti pro
výzkum 18. století, Historického klubu České republiky, Humboldtova klubu Česká republika a jejího
výboru, členem Společnosti pro dějiny věd a techniky, členem výboru Společnosti pro hospodářské a
sociální dějiny a jejího výboru, prezidentem Národního komitétu pro dějiny vědy při AV ČR a členem
člen International Railway Association, Paris (IRHA). Dále členem oborové rady studijního programu
Historické vědy: Hospodářské a sociální dějiny/ Historie techniky (FF UK). Člen vědecké rady
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze a člen
2
vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Prorektor pro doktorské studium a vědecké
kvalifikace UK v Praze.
M. Kovář je členem vědecké rady NF VŠE v Praze, vědecké rady FF UK v Praze, vědecké rady FF JU
v Českých Budějovicích, Akademické rady Liberálního institutu, předsedou redakční rady časopisu
Dvacáté století – The Twentieth Century (vydává Ústav světových dějin FF UK v Praze a další čtyři
pracoviště této fakulty), členem redakční rady časopisu Historický obzor, časopisu CROMA (Centro
de Estudios, Ciudad de la Luz – Alicante), časopisu Prague Papers on the History of International
Relations (vydává FF UK Praha a Institut für Osteuropäische Geschichte, HistorischKulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien) a časopisu Acta Historica Universitatis Silesianae
Opaviensis, dále členem oborové rady doktorského studijního programu 7105V Historické vědy,
studijní obor Historie/Obecné dějiny (FF UK), komise pro státní doktorské zkoušky studijního oboru
„Hospodářská politika“, komise pro obhajoby disertačních prací oboru „Hospodářská politika“ NF
VŠE, Společnosti pro dějiny věd a techniky, České společnosti pro výzkum 18. století, Společnosti
pro výzkum východní a střední Evropy, členem společnosti Gesellschaft für Überseegeschichte
(Universität Bayreuth) a prezidentem The British Club, P.P.
A. Skřivan ml. je členem Česko-čínské společnosti (Orientální ústav AV ČR), Economic History
Association (Santa Clara University), Gesellschaft für Überseegeschichte (Universität Bayreuth),
Oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy, Redakční rady časopisu Historický obzor,
výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (Historický ústav AV ČR), ediční rady ročenky
Prague Papers on the History of International Relations.
R. Soběhart je členem Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy, Společnosti pro dějiny věd
a techniky a Historického klubu České republiky.
F. Stellner je statutárním zástupcem děkana NF VŠE v Praze, proděkanem pro vědu NF VŠE v Praze,
členem vědecké rady NF VŠE v Praze, předseda grantové a ediční komise NF VŠE, předseda etické
komise NF VŠE, člen redakční rady časopisu Historický obzor a časopisu Cornova, redakční rady
časopisu Dvacáté století – The Twentieth Century, FF UK, ediční rady ročenky Prague Papers on the
History of International Relations, ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia, oborové rady
doktorského studia a komise pro státní doktorské zkoušky studijního oboru „Hospodářská politika“,
komise pro obhajoby disertačních prací oboru „Hospodářská politika“ NF VŠE, oborové rady
doktorského studijního programu 7105V Historické vědy, studijní obor Historie/Obecné dějiny (FF
UK), oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy (FSV UK), Grantové
komise IGA VŠE, hodnotícího panelu P410 – Dějiny 19. a 20. století Grantové agentury České
republiky, vědecké rady nakladatelství SET OUT, Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny,
České společnosti pro výzkum 18. století, Společnosti pro výzkum východní a střední Evropy,
Historického klubu České republiky a recenzentem MŠMT ČR.
Granty a stipendia realizované na VŠE
Pokračuje projekt „Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v oblasti hospodářských dějin“,
Leonardo da Vinci (R. Soběhart, F. Stellner ad.)
Druhým rokem pokračoval projekt GA ČR 409/09/H024 „Role státu v německém hospodářství 20.
století“ vedený M. Kovářem, připravený R. Soběhartem, F. Stellnerem, P. Szobim ad. Jde o společný
projekt doktorandů NF VŠE a FF UK.
Pokračuje projekt GA ČR 402/09/0316 „Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské
krize v Německu“ vedený D. Šťastným. Spoluřešiteli jsou R. Soběhart, F. Stellner.
V rámci interní grantové soutěže (IGS, GRF) byl řešen projekt „Analýza vývoje sociálního státu ve
středoevropském regionu“.
3
Pokračuje projekt Evropského sociálního fondu „Učme se od učící se organizace“, Operační program
Praha Adaptabilita. Spoluřešiteli jsou členové KHD.
Pokračuje projekt operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního
vzdělávání. Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů
VŠE na trhu práce. Spoluřešiteli jsou členové KHD.
Byl zahájen operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: "Inovace studijního programu
Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se
studenty a praxi". Jeho koordinátorem je F. Stellner. Spoluřešiteli jsou členové KHD.
Zahraniční spolupráce
KHD spolupracovala v rámci vědecké, pedagogické a studijní činnosti svých členů s řadou
zahraničních pracovišť, konkrétně ve Slovenské republice (Historický ústav Slovenské akadémie vied;
Ústav vedy a výskumu Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica; Stredoeurópska vysoká škola
v Skalici), v SRN (Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit, Universität Bayreuth; Lehrstuhl für
Neueste Geschichte, Universität Bayreuth; Professur Bayerische und fränkische Landesgeschichte,
Universität Bayreuth; Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin; Fridrich-Meinecke-Institut der
Freien Universität Berlin; Bundesarchiv Berlin; Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte,
Universität Passau), v Rakousku (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Wirtschaftsuniversität
Wien; Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien), Velké Británii (London University;
The Faculty of Arts and Social Science, Kingston University; University of Cambridge) a Polsku
(Szkóla Glówna Handlowa Warszawa).
Účast členů katedry na zahraničních akcích
M. Kovář
The Ties That Bind. A Symposium to Commemorate the 70th Anniversary of the Establishing of
Central European Governments-in-Exile in London and the Participation of Central Europeans in the
Battle of Britain, London, 10. září 2010, kde přednesl příspěvek s názvem The Struggle for Survival:
The Battle of Britain on the Czech and Czechoslovak Screen.
Semana Hispano Checa de Cine, Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante, 7. května 2010, kde
přednesl příspěvek s názvem The Reception of the Carlos Saura’s Films in the Communist
Czechoslovakia and in the Czech Republic.
Dále podnikl studijní a přednáškové pobyty na univerzity do Bayreuthu (Universität Bayreuth), do
Pasova (Universität Passau) a do Vídně (Universität Wien). Badatelsky působil na University of
Cambridge, v the National Archives, London – Kew a v the British Library, London.
A. Skřivan ml.
Přednáška typu Invited Speaker: On Czechoslovak Arms Exports in the Interwar Period, 14. prosince
2010, Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien.
Realizoval krátkodobé pobyty v zahraniční, během nichž jednal o budoucí spolupráci s následujícími
osobami/institucemi: Prof. Dr. Hermann Hiery, Universität Bayreuth, Kulturwissenschaftliche
Fakultät, Lehrstuhl für Neueste Geschichte; Prof. Dr. Arnold Suppan, Österreichische Akademie der
Wissenschaften, Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien; Dr. Richard Lein,
Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien.
4
R. Soběhart
Primat des Ökonomischen in den (west)deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen in den 60er
Jahren, in: Passau-Prager Kolloquim zur Neuesten Geschichte, Passau, 9. – 10. Juni 2010.
Die „neue“ Ostpolitik mit alten Mitteln? Reaktion der CDU/CSU auf dem Moskauer Vertrag (1970),
in: Internationales wissenschaftliches Symposion in Wolgograd, Russlad, zum Thema: Willy Brandt
und das neue Europa, Wolgograd, 15. – 16. November 2010.
V rámci grantů realizovaných na VŠE podnikl pracovní cesty do SRN (Universität Passau, Freie
Universität Berlin, Universität Regensburg, Universität Bonn, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Gesellschaft, Friedrich-Ebert-Stiftung-Bonn), Rakouska (Universität Wien).
F. Stellner
V rámci grantů realizovaných na VŠE podnikl pracovní cesty do SRN (Universität Passau, Freie
Universität Berlin, Universität Regensburg, Universität Bonn), Rakouska (Universität Wien) a
Slovenské republiky (Ekonomická univerzita Bratislava).
Připravil pobyty hostujících profesorů.
P. Szobi
V rámci grantů realizovaných na VŠE podnikl pracovní cesty do SRN (Universität Passau, Freie
Universität Berlin). Podílel se na zajištění pobytu hostujících profesorů.
L. Tajovský
Zúčastnil se a přednesl příspěvek na mezinárodní konferenci „Obamov polčas. Zahraničná a
bezpečnostná politika USA dva roky po nástupe 44. prezidenta.“ Konferenci pořádala 18. listopadu
2010 Stredoeurópska vysoká škola ve Skalici.
Konference, semináře, přednášky
V rámci SVOČ dne 19. března v tematické sekci „hospodářské dějiny“ získali ocenění: V kategorii
bakalářská práce a bakalářský projekt zvítězila Lucie Dušková s prací „Mikrosvět dozorců a vězňů
v Terezíně“. V kategorii seminární práce a esej zvítězil Anton Poprik s prací „Zkoumání vzniku,
úspěšnosti a příčin krachu státní politiky organizovaného rozptylu sídelních koncentrací romského
obyvatelstva v ČSSR v letech 1965 až 1968“. Čestné ocenění získali: Michal Vrabec, Jakub Večerník,
Petra Steklá, Jan Kleinbauer a Otakar Kalenda.
KHD spoluzorganizovala 9. – 10. června mezinárodní kolokvium „Passau-Prager Kolloquium zur
Neuesten Geschichte“ společně s Universität Passau. (program viz příloha)
Účast jednotlivých členů na konferencích a seminářích
FABIANKOVÁ, Klára, JEŘÁBKOVÁ, Zdeňka, Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EW
und dem RGW am Beispiel der Tschechoslowakei in den 70er und 80er Jahren, příspěvek na Passau
Prager Kolloquium zur Neuesten Geschichte, 10. června 2010.
CHALUPECKÝ, Petr, vystoupil dne 8. června na doktorandském workshopu s příspěvkem „Vývoj a
osud československého státního dluhu“.
KOVÁŘ, Martin, The Vietnam War and its Impacts on American Society in Film, in: Film and
History – History in Film, symposium Ústavu světových dějin, Centra iberoamerických studií, Ústavu
5
slavistických a východoevropských studií a Centro de Estudios Ciudad de la Luz (Alicante), Praha, 29.
dubna 2010.
KOVÁŘ, Martin, Válka ve Vietnamu a její dopad na americkou společnost ve filmu, in: Film jako
historický pramen, vědecké kolokvium, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec
Králové a Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Hradec Králové, 22.
dubna 2010.
KOVÁŘ, Martin, The Ties That Bind. A Symposium to Commemorate the 70th Anniversary of the
Establishing of Central European Governments-in-Exile in London and the Participation of Central
Europeans in the Battle of Britain, London, 10. září 2010, kde přednesl příspěvek s názvem The
Struggle for Survival: The Battle of Britain on the Czech and Czechoslovak Screen.
KOVÁŘ, Martin, Semana Hispano Checa de Cine, Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante, 7.
května 2010, kde přednesl příspěvek s názvem The Reception of the Carlos Saura’s Films in the
Communist Czechoslovakia and in the Czech Republic.
KOZMANOVÁ, Irena, Antiautoritäre Erziehung in der 68er-Bewegung. Ein Politikum?, příspěvek na
mezinárodním kolokviu „The Political & Economic History of Central Europe in the 20th Century“,
Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE, 27. listopadu 2009.
KOZMANOVÁ, Irena, Kindergartenpolitik. Die Vorschulerziehung der BRD der 50er-60er Jahre als
Feindbild. Beispiel Kinderladenbewegung, příspěvek na Passau-Prager Kolloquium zur Neuesten
Geschichte, Universität Passau, 10. června 2010.
SKŘIVAN ml., Aleš, Mezinárodní kolokvium Unruhige dreißiger Jahre. Auf dem Weg zum Zweiten
Weltkrieg. Příspěvek: Export of Czechoslovak Arms to China During the Arms Boom in the 1930s.
14. května 2010, Praha, FF UK.
SOBĚHART, Radek, Primat des Ökonomischen in den (west)deutsch-tschechoslowakischen
Beziehungen in den 60er Jahren, in: Passau-Prager Kolloquim zur Neuesten Geschichte, Passau,
9. – 10. Juni 2010.
SOBĚHART, Radek, Die „neue“ Ostpolitik mit alten Mitteln? Reaktion der CDU/CSU auf dem
Moskauer Vertrag (1970), in: Internationales wissenschaftliches Symposion in Wolgograd, Russlad,
zum Thema: Willy Brandt und das neue Europa, Wolgograd, 15. – 16. November 2010.
STELLNER, František, spoluorganizoval 9. – 10. června mezinárodní kolokvium „Passau-Prager
Kolloquium zur Neuesten Geschichte“.
TAJOVSKÝ, Ladislav, mezinárodní konference „Obamov polčas. Zahraničná a bezpečnostná politika
USA dva roky po nástupe 44. prezidenta.“ Konferenci pořádala 18. listopadu 2010, Stredoeurópska
vysoká škola v Skalici.
VAVREK, Martin, účast na konferenci ABCDE 2010 Development Challenges in a Post-Crisis World
(Konference Světové banky), 29. května – 2. června 2010, Stockholm, Švédsko.
VAVREK, Martin – DOLNÁ, Zuzana: Problém prílišnej centralizácie systému schvaľovania
eurofondov na Slovensku, In: Konference Význam ľudského potencionálu v regionálnom rozvoji,
Podhájska (Slovensko), 2. – 3. prosince 2010.
6
Hostující profesoři
Dr. PhDr. Athanasios Sideris, Ph.D., History and Archeology Department Foundation of the Hellenic
World, Athens, kurz 5HD381 Chapters on Economic History - Principles and Practice in Classical
World’s Economy, výuka 3. – 14. května 2010.
Prof. Dr. Thomas Wünsch, Universität Passau, kurz 5HD381 Chapters on Economic History Deutsch-tschechische Erinnerungsorte (lieux de mémoire) des 19. und 20. Jahrhunderts, výuka
1. – 5. listopadu 2010 a 8. – 12. listopadu 2010.
Publikační činnost
monografie:
STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine
1848–1968, Prag 2010.
Kapitoly v monografiích:
CHALUPECKÝ, Petr, FABIANKOVÁ, Klára, JEŘÁBKOVÁ, Zdenka, Discussion on Monetary Policy and
Banking Reform in the Course of Economic Reform in CSSR in the Second Half of the 1960´s, in:
STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine
1848–1968, Prag, 2010, s. 213–230.
JAKUBEC, Ivan, Die Transformation der tschechoslowakischen Verkehrsinfrastruktur im Jahre 1918
und 1938. Der Versuch eines Vergleichs, in František Stellner u. a., Die wirtschaftlichen und
politischen Auswirkungen de Meilensteine 1848–1968, 2010, s. 103–118.
JAKUBEC, Ivan, Česko(československo)-německé hospodářské propojení příhraničí v oblasti
elektrických sítí v meziválečném období, in Pěšák s noblesou. Pocta P. T. PhDru Janu Hozákovi,
Praha 2010, s. 36–44.
JAKUBEC, Ivan, Verkehrsinfrastruktur und Planung in der Tschechoslowakei nach 1945, in Martin
Schulze Wessel – Christiane Brenner (Hg.), Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im
Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945–1989, R. Oldenbourg
Verlag München 2010, s. 159–186. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 30.
JAKUBEC, Ivan, Proměny techniky v Československu v letech 1945–1960. In Igor Janovský, Jana
Kleinová, Hynek Stříteský (eds.), Věda a technika v Československu v letech 1945–1960, NTM Praha
2010, s. 13–20.
KOVÁŘ, Martin – Soukup, Jaromír, The “Czechoslovak Year” of 1938 – Myths and Reality.
Contribution to the Analysis and Interpretation of the Politics of Appeasement, the Munich Crisis and
Its Consequences, in: STELLNER, František. u. a., Die wirtschaftlichen und polititischen
Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968, Prag, 2010, s. 169–177
SKŘIVAN ml., Aleš, February 1948 and Czechoslovakia’s Foreign Trade, in: STELLNER, František
u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968, Prag 2010, s.
181–191.
SOBĚHART, Radek, Der Besuch von Rudi Dutschke in Prag im April 1968, in: STELLNER,
František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968, Prag,
2010, s. 231–244.
7
SOBĚHART, Radek, Spolková republika Německo a Pražské jaro 1968, in: LONDÁK, Miroslav,
SIKORA, Stanislav a kol., Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách, Bratislava 2009, s. 371–382
(vyšlo 2010).
STELLNER, František, 1848: Russland und Mitteleuropa, in: STELLNER, František u. a., Die
wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968, Prag, 2010, s. 35–41.
STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Einleitung, in: STELLNER, František u. a., Die
wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968, Prag, 2010, s. 5–6.
SZOBI, Pavel, „Überholen ohne einzuholen“. Die DDR-Wirtschaft, Wachstumskrise und ihre
politischen Folgen nach 1968., in: STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen
Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968, Prag, 2010.
sborníky:
Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Sborník z konference konané 9.
listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola
ekonomická v Praze, 2009 (Studie k hospodářským dějinám 1) (vyšlo 2010).
odborné studie:
FABIANKOVÁ, Klára, Německo-sovětské hospodářské vztahy v letech 1939–1941. Příspěvek ke
studiu totalitních režimů na počátku druhé světové války, in: Soukupová M., Kovář M. (eds.), Role
státu v německém hospodářství 20. století I., FF UK 2009, s. 121–163.
CHALUPECKÝ, Petr, FABIANKOVÁ, Klára, JEŘÁBKOVÁ, Zdenka, Discussion on Monetary
Policy and Nankiny Reform in the Course of Economic Reform in ČSSR in the Second Half of the
1960s, in: STELLNER František u. a., The Economic and Political Implications ot the Milestones of
1848–1968, Prag, 2010, s. 213–230.
JAKUBEC, Ivan, Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Stav, výsledky,
potřeby, další rozvoj hospodářských (a sociálních, politických) dějin, In Hospodářské dějiny v České
republice na počátku 21. století. Sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v
Praze, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, s. 55–
62. (Studie k hospodářským dějinám 1) (vyšlo 2010).
JAKUBEC, Ivan, Der landespatriotisch orientierte Unternehmer Adalbert Lanna sr. (1805–1866),
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers,
vol. 11, 2010, s. 75-85.
JEŘÁBKOVÁ, Zdenka, K vybraným aspektům měnové politiky německé Říšské banky v letech 1933–1936, in:
SOUKUPOVÁ, Martina, KOVÁŘ, Martin (eds.), Role státu v německém hospodářství ve 20. století I., Praha
2009 (vyšlo 2010), s. 43–68.
JEŘÁBKOVÁ, Zdenka, Okupace Porúří v roce 1923 a jeho hospodářský význam pro Německo a Velkou
Británii, Ekonomická revue č. 13/2010, Ostrava 2010, s. 37–52.
DUBSKÁ, Drahomíra, JEŘÁBKOVÁ, Zdenka a kol., Tendence a faktory makroekonomického vývoje 2009,
Český statistický úřad, Praha 2010.
JEŘÁBKOVÁ, Zdenka, Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska,
Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa, Český statistický úřad, Praha 2010.
JEŘÁBKOVÁ, Zdenka, Průmysl v České republice v mezinárodním kontextu, Český statistický úřad, Praha
2010.
8
JEŘÁBKOVÁ, Zdenka, Konjunkturální indikátory a jejich vazba na hospodářský cyklus v době zpomalení české
ekonomiky, Český statistický úřad, Praha 2010.
KOVÁŘ, Martin, Artist versus Dictatorship. Some Remarks on the Reflection of Spanish AntiFrankist’s Work in the Communist Czechoslovakia, in: Prague Papers on the History of International
Relations, Prague – Vienna 2010/1, s. 155–162
KOVÁŘ, Martin – Soukup, Jaromír, How to Kill Heydrich. Some Remarks to the Czechoslovak
Contribution to the Defeat of Nazi Germany in the World War II on the Big Screen, in: The Twentieth
Century – Dvacáté století, 2010/2, s. 107–123
KOZMANOVÁ, Irena, Fridrich Vilém Braniborský a jeho místodržitelé. Panovník v kontextu
vícenásobné vlády 17. století, in: Český časopis historický 108, 2010, č. 4, s. 637–663
PODGORNÝ, Pavel, Hospodářské vztahy Česko-Slovenska a Německa v období tzv. Druhé
republiky, in: Martina Soukupová, Martin Kovář (eds.), Role státu v německém hospodářství 20.
století I. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009.
SKŘIVAN ml., Aleš, Transformations of the Škoda Works Export to China after World War II.
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, vol. 12, 2010, s. 30–39.
SKŘIVAN ml., Aleš, Czechoslovak-Chinese Economic Relations in the Period from the Beginning of
the Reform Process in the PRC to the Fall of the Czechoslovak Communist Regime, Prague Papers on
the History of International Relations, Prague and Vienna, 2009, s. 491–504 (vyšlo 2010)
SKŘIVAN ml., Aleš, SKŘIVAN Aleš (st.). Die Probleme des Fernen Ostens auf Pariser
Friedenskonferenz 1919, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague and
Vienna, 2009, s. 529–534 (vyšlo 2010).
SKŘIVAN ml., Aleš, Export of Czechoslovak Arms to China During the Arms Boom in the 1930s.
Prague Papers on the History of International Relations, Prague and Vienna, 2010/1, s. 223–228
SKŘIVAN
ml.,
Aleš,
On
the
Nature
and
Role
of
Arms
Production
in Interwar Czechoslovakia. The Journal of Slavic Military Studies, 2010, Volume 23, Issue 4, s. 630–
640.
SKŘIVAN ml., Aleš, Vývoj československého vývozu do Číny po druhé světové válce (II. část, 1960–
1979), Historický obzor. 2010, 21, 11–12, s. 260–266
SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV.
und Wilhelms II. Das Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts,
in: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th
and 20th Century in the Central Europe, edd. Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W.
Pavlíček, Praha 2010, s. 44–61.
SOBĚHART, Radek, Hospodářské a sociální dějiny – stále živé spojení?, in: Hospodářské dějiny v
České republice na počátku 21. století, usp. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola
ekonomická 2009, s. 73–80 (vyšlo 2010).
STELLNER, František, Hospodářské a sociální dějiny na Katedře hospodářských dějin NF VŠE
v Praze (tradice, výsledky a výhled), in: Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století.
Sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze, ed. František Stellner,
Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, s. 85–89 (Studie k hospodářským
dějinám 1) (vyšlo 2010).
9
SZOBI, Pavel, K vývoji konzumní společnosti v NDR na příkladě spotřeby kávy, in: KOVÁŘ, Martin,
SOUKUPOVÁ, Martina (ed.), Role státu v německém hospodářství ve 20. století (I), Praha 2010, s.
SZOBI, Pavel, Komparace energetické politiky NDR a ČSSR na přelomu sedmdesátých a
osmdesátých let 20. století, in: Acta Oeconomica Pragensia, 2/2010, s. 73–83.
SZOBI, Pavel, Pomoc RVHP rozvojovým zemím na příkladě vztahů NDR a Socialistické Etiopie, in:
Dvacáté století. Časopis Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, 2010, ed. Martin Kovář a Jaromír Soukup, Praha 1/2010, s. 79–90.
TAJOVSKÝ, Ladislav, New Deal na pozadí předrooseveltovského vývoje hospodářské politiky, in:
Hospodářské dějiny - Economic History 2011
SZOBI, Pavel, TAJOVSKÝ, Ladislav, in: in: Prague Papers on the History of International Relations,
Prague and Vienna, 2009, s. 529–534 (vyšlo 2010).
VAVREK, Martin, Vplyv hospodárskej krízy na ukrajinskú ekonomiku, in: Zahraničná politika
6/2009, Bratislava, 2009, s. 5–6 (vyšlo 2010).
VAVREK, Martin, České verejné financie v dlhovej pasci, in: Zahraničná politika, Bratislava, 2010.
VAVREK, Martin, DOLNÁ Zuzana, Problém prílišnej centralizácie eurofondov na Slovensku, in:
Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji. Sborník z konference konané 2-3. prosince 2010
v Podhájské (Slovensko), 2010, s. 104–111.
populárně vědecké články, závěrečné zprávy, zprávy, různé:
KOVÁŘ, Martin: Olympijský Londýn. Budování „nového Jeruzaléma“ a „Hry naděje“, in: Dějiny a
současnost, Kulturně historická revue, ročník XXXII, č. 2/2010, s. 30–33.
KOVÁŘ, Martin: Na poutní cestě do Canterbury: Básník a jeho svět, in: Chaucer, Geoffrey,
Canterburské povídky, Academia, Praha 2010, s. 5–20.
TAJOVSKÝ, Ladislav: komentáře v Hospodářských novinách (resp. Lidových novinách), cca 30.
TAJOVSKÝ, Ladislav: je pravidelným recenzentem sborníků Centra pro ekonomiku a politiku (CEP).
recenze:
FRYDRYŠKOVÁ, Jana, JAKUBEC, Ivan, Reflections On Economic History Themes in a Unique
Czech Austrian Exhibition Project. Exhibition: Dolnorakouská zemská výstava 2009: Česko –
Rakousko: rozděleni, odděleni, spojeni (Horn – Raabs – Telč). [Lower Austria (Niederösterreich)
exhibition, „Bohemia. Austria, Division – Separation – Connection“], Prager wirtschafts- und
sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, vol. 11, 2010, s. 157–159.
KOVÁŘ, Martin: Kniha, o které se hovoří (Jiří Ellinger, Neville Chamberlain. Od usmiřování k válce:
britská zahraniční politika 1937–1940, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009), in: Dějiny a
současnost, 7/2010, s. 44.
KOVÁŘ, Martin: Hledání role. Kniha o poválečném vývoji britského státu a společnosti (Brian
Harrison, Seeking the Role. The United Kingdom, 1951–1970, Clarendon Press, Oxford 2009), in:
Dějiny a současnost, 2/2010, s. 8.
10
KOVÁŘ, Martin: Niklas Frank v Praze aneb Schůzka s dějinami (Niklas Frank, Můj otec. Účtování,
nakladatelství Academia, Praha 2010; Niklas Frank, Moje německá matka, nakladatelství Práh, Praha
2010), in: Dvacáté století – The Twentieth Century, 2010/1, s. 221–224.
KOVÁŘ, Martin: „To velké, hříšné město...“ (Geraint Anderson, Cityboy. Peníze, sex a drogy v srdci
londýnského finančního světa, nakladatelství Millenium Publishing, Praha 2010), in: Dvacáté století –
The Twentieth Century, 2010/1, s. 225–227.
KOVÁŘ, Martin: Americké jedenadvacáté století? Několik poznámek ke knize Fareeda Zakarii
Postamerický svět (Fareed Zakaria, Postamerický svět, nakladatelství Academia, Praha 2010), in:
Dvacáté století – The Twentieth Century, 2010/1, s. 228–230.
Praha, 26. února 2011
F. Stellner
11
Příloha:
Prof. Dr. Thomas Wünsch
Doz. Dr. František Stellner
Passau-Prager Kolloquium zur Neuesten Geschichte
Passau, 9./10. Juni 2010
Ablaufplan
Mittwoch, 9. Juni
20.30
Gemeinsames Treffen im Gasthaus „Goldenes Schiff“, Unterer Sand 8
(zugleich Übernachtungsstätte der Gäste) http://www.goldenesschiff.de/
Donnerstag, 10. Juni (Raum WiWi 301, Wirtschaftsgebäude)
9.00
Daniel Lalić: Kroatischer Adel im 19. Jahrhundert
9.45
Stefan Rohdewald: Religiöse Erinnerungsfiguren in Südosteuropa bis 1944
10.30-10.45: Kaffeepause
10.45
Jürgen Kilian: Das „Slawenbild“ innerhalb der Wehrmacht am Beispiel der
Okkupation im russischen Nordwesten 1941-1944
11.30
Natalia Donig: Sowjetische Kulturpolitik gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland, 1953-1961 – zur Rolle der sowjetischen Botschaft in Bonn
12.15-13.30: Mittagessen
13.30
Radek Soběhart: Primat des Ökonomischen in den (west)deutschtschechoslowakischen Beziehungen in den 60er Jahren
14.15
Pavel Szobi: Die Rolle der Intershop-Geschäfte in der Versorgung der DDRBevölkerung in den 70er Jahren
15.00-15.15: Kaffeepause
15.15
Ireana Kozmanová: „Kindergartenpolitik“
16.00
Klára Fabianková, Zdeňka Jeřábková: Die wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen der EWG und dem RGW am Beispiel der Tschechoslowakei in den
70er und 80er Jahren
12
Download

Výroční zpráva 2010 - Katedra hospodářských dějin