CHEMIE
PRACOVNÍ SEŠIT
M g r. A L E N A
KOSOVÁ
TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Vypracovala: Mgr. Alena Kosová
v Plzni 2011
~2~
téma: Chemie, chemická výroba
1.hodina
datum:
chemie Disciplíny:
obecná chemie anorganická chemie organická chemie biochemie makromolekulární chemie polymery
(polyethylen,polyuretan,polychloropren)
CH2 CH
n
polystyren
fyzikální chemie termochemie exotermní reakce endotermní reakce analytická chemie kvalitativní kvantitativní –
geochemie petrochemie agrochemie chemická výroba suroviny:
hutnictví potravinářství –
~3~
barviva – karotenoidy, methyloranž, chlorofyl
O
juglon
5-hydroxy-1,4-naftochinon
OH
O
indigo
pesticidy herbicidy fungicidy zoocidy insekticidy biolit, DDT
CH3
O 2N
NO2
NO 2
výbušniny –
stavební materiály -
TNT
2,4,6-trinitrotoluen
silikáty -
farmaceutický průmysl – antibiotika
analgetika
hypnotika
☺ na příští hodinu umět značky prvků : všechny skupiny A
I,II. B
4. periodu
+ Pt, La, Ac, Th, U, Pu, W, Mo
~4~
2.hodina
datum:
téma: Vliv na životní prostředí (vzájemný vztah mezi člověkem a ŽP)
skleníkový efekt
kyselé deště
odlesňování
upřednostňování rostlin
živočichů
ozónová díra
chlortrifluormethan CClF3
trichlorfluormethan CCl3F
ropné úniky
radioaktivita
znečišťování vody a půdy
CH
Cl
DDT
Cl
Cl
C
Cl
Cl
těžké kovy v potravinách - Cd, Pb, Cu, Ni, Hg, Zn, Mo
tetraethylolovo (C2H5) 4 Pb
horečka slévačů
znečištění ovzduší
emise
imise
~5~
3.hodina
téma: Globální problémy, základy udržitelného rozvoje,
základní ekologické pojmy
datum:
globální problémy : oteplování, pitná voda, ozónová vrstva, přelidněnost
základy udržitelného rozvoje odlesňování, pitná voda
zdroje energie
sluneční
biomasa
geotermální
větrná
vodní
nukleární
radioaktivní odpad
třídění odpadů
sklo
papír
plasty
biologický
nebezpečný odpad
SKO
ohrožené druhy
kulturní a historické tradice, vědomosti, náboženství
příjmy na obyvatele a rozložení bohatství
sociální a politické uspořádání společnosti
ekonomické situace zemí
války
civilizační choroby
základní ekologické pojmy :
ekosystém
biocenóza
biotop
fytocenóza
ekologie
tetrapakové obaly
kovy
~6~
vzájemné působení
– abiotické
– biotické
populace
vztahy mezi organismy – predátor
– parazit
– symbióza
lišejníky
Zdroj: http://www.honzaplsek.cz/pictures/lipka/ruzne.html
potravní řetězec – producenti
– konzumenti
– reducenti
~7~
4.hodina
téma: Klasifikace látek, chemické látky a jejich vlastnosti
chemicky čistá látka (individuum) prvek
sloučenina
směsi
homogenní
koloidní
heterogenní
homogenní
koloidní
plynné
kapalné
pevné
aerosol
koloidní
emulze
gel
heterogenní
pěna
suspenze
vlastnosti chem. látek
fyzikální -
chemické (4) -
datum:
~8~
5.hodina
téma: Metody oddělování složek
krystalizace
sedimentace
filtrace
destilace
sublimace
extrakce
plavení
vytavování
nasycený roztok
datum:
~9~
6.hodina
téma: Částicové složení látek, stavba atomu, at. jádro,
struktura el. obalu, molekuly, ionty
Demokritos
Thomson
Rutherford
datum:
(pozitrony, fotony, kvarky, mezony…)
atom -
atomové jádro
nukleony
nuklidy
izotopy
protium
deuterium
tritium
p+,n0 = 1,6 10-27 kg
-
e = 9,1 10-31kg
elektronový obal
Bohrův postulát
orbital
4 kvantová čísla: hlavní, vedlejší, magnetické a spinové
valenční vrstva
iont
kationt
aniont
molekula
~ 10 ~
7.hodina
téma: Periodická soustava prvků periodický zákon
Mendělejev
periodický zákon
PSP
periody
skupiny
alkalické kovy
kovy alkalických zemin
chalkogeny
halogeny
vzácné plyny
prvky přechodné
prvky nepřechodné
vnitřně přechodné - lanthanoidy a aktinoidy
kovy
polokovy
nekovy
protonové číslo
relativní atomová hmotnost
počet elektronových vrstev
shodné vlastnosti
velikost atomu
datum:
~ 11 ~
8.hodina
téma: Elektronová konfigurace, chemická vazba
a její typy
rámečkové diagramy
Pauliho princip
Hundovo pravidlo
výstavbový princip
p-prvky
s-prvky
d-prvky
f-prvky
datum:
~ 12 ~
chemická vazba
předpoklady vzniku -
jednoduchá vazba
násobné - dvojná vazba
trojná vazba
typy chemických vazeb
elektonegativita
kovalentní nepolární
H-H
kovalentní polární 0,4 < x < 1,7
iontová vazba
Na-Cl
koordinačně kovalentní
kovová vazba
van der Waalsovy síly
vodíková vazba
(NH4) +
H-Cl
~ 13 ~
9.hodina
datum:
téma: Chemická symbolika, názvosloví anorganických sloučenin,
ox. číslo
chemické názvy - triviální
- racionální – podstatné jméno
přídavné jméno
oxidační číslo
volné…
součet…
vodík
kyslík
fluor
jod
(hydridy H-I)
(peroxidy O-I H2O2)
chlor
brom
ox. čísla / koncovka
I
II
kovy I.A +Ag
kovy II.A +Zn
Al
VIII
chemické vzorce – binární sloučeniny
hydridy
halogenidy
oxidy
sulfidy
nitridy
amoniak
hydroxidy
bezkyslíkaté kyseliny
HCN
-ný
-natý
~ 14 ~
procvičování:
SiO2
kys. chlorovodíková
H2O2
fluorid hlinitý
NaH
oxid sírový
P2O5
hydroxid hlinitý
Fe2O3
kys. sirovodíková
MgS
nitrid sodný
oxid vápenatý
H2O
chlorid rtuťnatý
NH3
hydroxid amonný
sirovodík
chlorid vápenatý
Si3N4
hydrid vápenatý
jodid olovnatý
oxid fosforečný
jodid draselný
oxid manganičitý
sulfid kobaltnatý
KBr
Mg3N2
hydrid cesný
CuO
~ 15 ~
10.hodina
téma: Názvosloví kyslíkatých kyselin, solí
kyslíkaté kyseliny
kys.boritá
H2OsO5
kys. chlorečná
kys. jodistá
H2SiO3
HClO
H2SO3
kys.chromová
HIO3
kys.bromičná
H3BO3
kys.dusičná
H4SiO4
kys.chloritá
kys. sírová
kys.uhličitá
HClO2
H4MoO5
kys. mangančitá
HVO3
soli
AgNO2
dusičnan amonný
K2MoO4
síran zinečnatý
Ba(NO3)2
Ca(BrO4)2
K2SO3
dusitan zinečnatý
AlAsO3
chloristan hořečnatý
datum:
~ 16 ~
AgClO3
wolframan železitý
K2CrO4
dusičnan železnatý
AlAsO4
bromistan amonný
Na2MnO4
siřičitan měďný
Pb(CO3)2
boritan cesný
hydrogensoli
KHSO4
CaHPO4
dihydrogen fosforitan hlinitý
hydrogen sulfid stříbrný
Al(H2AsO4)3
hydrogenuhličitan sodný
HgHS
hydráty
ZnSO4 ∙ 7H2O
Ca Cl2 ∙ 2H2O
Cu(NO3)2∙ 6H2O
hexahydrát uhličitanu sodného
modrá skalice
1 - mono
2 - di
3 - tri
4 - tetra
5 - penta
6 - hexa
7 - hepta
8 - okta
9 - nona
10 - deka
~ 17 ~
11.hodina
téma: Chemické výpočty, roztoky a jejich složení
látkové množství
hmotnost látky
datum:
n [1mol]
[ g ]
molární hmotnost M [
]
příklad 1.: Vypočítejte, jaké látkové množství představuje 6,04782 g vodíku?
příklad 2.: Jakou hmotnost vody má 25 molů vody?
hmotnostní koncentrace roztoku wA [ % ]
wA
mA
mR
mA hmotnost látky A
mR hmotnost roztoku
R
A
r
mr hmotnost rozpouštědla
příklad 3.: Kolik g vody obsahuje skalice modrá o hmotnosti 123g.
ředění roztoků
příklad 4.: Kolik g 5% roztoku je třeba smíchat s 22g 35% roztoku, abychom získali
25% roztok?
~ 18 ~
12.hodina
datum:
téma: pH roztoků, výpočty pH
autoprotolýza vody
H3O+ - oxoniový kation
OH-I – hydroxidový anion
Iontový součin vody Kv= c(H3O+) ∙ c(OH-I)=
rozpuštěním HCl
NH3
ionizace
stupnice pH
pH
0
1
c(H3O+)
c(OH-)
5
10-1
10-14
např:
HClO4
11
10-7
10-9
silně kyselý
7
slabě kyselý
H2SiO3
10-7
10-3
slabě zásaditý
silně zásaditý
Mg(OH)2
NaOH
určování pH – acidobazické indicatory – fenolftalein
– methyloranž
– pH metry
výpočty pH
pH + pOH = 14
-
3
příklad 1: Jaké pH má roztok, jestliže konc. hydroxidových iontů je 10-12 mol/l ?
~ 19 ~
příklad 2: Jaké pH má roztok, jestliže konc. oxoniových iontů je 0,004 mol/dm3 ?
příklad 3: Jaké pH má roztok, jestliže konc. oxoniových iontů je 8,2∙ 10-6 mol/dm3 ?
příklad 4: Vypočítej koncentraci hydroxidových iontů roztoku jehož pH je 8,3.
~ 20 ~
13.hodina
téma: Chemický děj, chemická rovnice, redoxní reakce
chemický děj - změna skupenství
- chemická reakce
datum:
reaktanty
produkty
!
stechiometrických koeficientů
redoxní reakce
oxidace
redukce
Zn SO4 + Fe
P + HNO3 + H2O
Zn + Fe SO4
H3PO4 + NO
Al + Ag NO3
Al (NO3) 3 + Ag
Cu O + NH3
Cu + N2 + H2O
K2Cr2O7 + KI + H2SO4
I2 + Cr2 (SO4)3 + K2SO4 + H2O
~ 21 ~
14.hodina
téma: Elektrolýza
elektrolyt
elektrolyzér
oxidačně – redukční reakce
katoda
anoda
red:
ox:
uplatnění rozdíly mezi elektrolýzou a galvanickým článkem
datum:
~ 22 ~
15.hodina
téma: Významné nepřechodné prvky (H, He, Ar, O)
H
výskyt: -
-
vlastnosti :
-
izotopy :
výroba : použití : uchovává se v ocelových lahvích………………….
sloučeniny:
H2O
tvrdost…………
destilovaná……….
VZÁCNÉ PLYNY
výskyt:
proč jsou za běžných podmínek neslučitelné?
elektronová konfigurace Ne
použití He : -
datum:
~ 23 ~
použití Ar : - inertní
O
výskyt: - ozón…………
-
-
-
vlastnosti :
-
-
výroba: -
použití : -
-
uchovává se……………………….
~ 24 ~
16.hodina
datum:
téma: Významné nepřechodné prvky (Cl, S, N)
Cl
- halit
výskyt:
- sylvín
vlastnosti: -
-
výroba: použití: -
-
-
sloučeniny: HCl (g)
-
(l)
-
-
S
výskyt:
- sádrovec
- pyrit
galenit
vlastnosti: -
-
výroba: -
-
použití: -
-
sloučeniny:
H2S
-
SO2
-
-
-
způsobuje -
-
použití -
H2SO4 použití -
-
-
~ 25 ~
N
výskyt:
- chilský ledek
- draselný ledek (salnitr)
vlastnosti: -
-
výroba: použití: -
uchovává se……………………….
sloučeniny:
NH3 -
-
HNO3 použití
lučavka královská (HNO3 : HCI = 1 : 3)
~ 26 ~
17.hodina
datum:
téma: Významné nepřechodné prvky (C, Si, P)
C
-
výskyt:
- grafit
- kalcit
- magnezit
vlastnosti: -
-
diamant-
grafit-
-
-
výroba: použití: grafit -
-
-
diamant aktivní uhlí -
-
-
saze –
sloučeniny:
CO -
-
-
CO2 -
-
-
použití -
uchovává se……………………….
-
H2CO3 -
písek
použití -
jedlá soda -
soda
potaš
jedlá soda
-
~ 27 ~
Si
avanturin
ametist
karneol
kříšťál
-
výskyt:
-
(turmalín, granát)
(slídy, živce)
vlastnosti: -
-
výroba: -
karbidem CaC2
použití: sloučeniny:
silikagel
silikony
P
výskyt:
- apatit
- fosforit
vlastnosti: bílý -
uchovává se …
červený černý -
výroba: použití: -
sloučeniny:
H3PO4 použití -
!
-
redukcí koksem
-
-
-
-
~ 28 ~
18.hodina
téma: Významné nepřechodné prvky (Na, K, Ca, Pb)
datum:
Alkalické kovy (Na, Li, K, … I.A skupina v PSP)
zbarvení plamene:Li
vlastnosti: K
Na
uchovávají se v petroleji a benzínu
! -
Na
-
výskyt:
- chilský ledek
- Glauberova sůl Na2SO4 ∙ 10 H2O
výroba: použití: -
-
-
sloučeniny: NaHCO3 -
K
-
- sylvín
výskyt:
- draselný ledek
výroba: použití: -
Ca
-
- vápenec
výskyt:
výroba: použití: -
výskyt:
- sádrovec
výroba páleného vápna:
výroba hašeného vápna:
-
Pb
-
- galenit
vlastnosti: -
-
výroba: použití: sloučeniny: Pb3O4 mínium
-
-
~ 29 ~
19.hodina
téma: Významné přechodné prvky (Cu, Ag, Hg, Fe)
Cu
- chalkopyrit CuFeS2
výskyt:
vlastnosti: výroba: použití: -
datum:
- kuprit Cu2O
-
měděnka
bronz (Cu + Sn)
mosaz (Cu + Zn)
-
sloučeniny: CuSO4 ∙ 5 H2O
Ag
-
výskyt:
výroba: použití: -
-
-
sloučeniny: Ag Br
Ag NO3 lápis
Hg
- rumělka
výskyt:
vlastnosti: výroba: použití: -
Fe
výskyt:
-
-
- magnetit Fe3O4
- hematit (krevel) Fe2O3
vlastnosti: - feromagnetický
výroba: Fe2O3 + C
surové železo ocel kalení
popouštění
použití: -
Fe + CO
-
-
-
- pyrit FeS2
~ 30 ~
20.hodina
téma: Havárie s únikem nebezpečných látek
povodně ohlášení:
evakuační zavazadlo:
zajištění majetku: po návratu: -
-
havárie s únikem nebezp. L. ohlášení:
oranžové tabulky co dělat? než přijede záchranka tel. č. : hasiči
záchranka
co zkontrolovat? zasažení el. proudem popáleniny -
policie
datum:
~ 31 ~
21.hodina
téma: ORGANICKÁ CHEMIE - vlastnosti atomu uhlíku
organické sloučeniny jsou tvořeny
vlastnosti vaznost -
typy řetězců :
přímé
rozvětvené
cyklické
typy vzorců: strukturní
racionální
sumární
perspektivní
-
datum:
~ 32 ~
22.hodina
datum:
téma: Základní rozdělení uhlovodíků
(heterocyklické)
(aromatické)
nasycené
nenasycené
Základ názvosloví organických sloučenin
Alkany
-an
CnH2n+2
methan
ethan
propan
butan
pentan
uhlovodíkové zbytky
hexan
heptan
oktan
nonan
dekan
-yl
isopropyl
~ 33 ~
tvoření vzorců: 3,4,4,5-tetramethyl-5-propyloktan
5-ethyl-3,4,4-trimethyloktan
isopentan
4-ethyl-3,3-dimethylheptan
2,3,5-trimethylhexan
2,2,4-trimethylpentan
4-ethyl-2,2,5-trimethylheptan
~ 34 ~
23.hodina
datum:
téma: Názvosloví alkanů
tvoření názvů:
pravidla: 1)
2)
3)
vlastnosti: CH4
propan,butan
isooktan
1 - mono
2 - di
3 - tri
4 - tetra
5 - penta
~ 35 ~
Cykloalkany
cyklobutan
cyklopropan
cyklopentan
1-ethyl-2methylcyklopentan
5-ethyl-3,4-dimethyl-4-cyklopentyloktan
1,1,2,2-tetramethylcyklobutan
cyklohexan
~ 36 ~
24.hodina
téma: Alkeny, alkadieny, alkyny
alkeny, alkadieny
-en CnH2n
pravidla pro tvoření názvů: 1)
2)
vinyl (ethenyl)
propadien
2-methylbut-1,3-dien
4,5-diethyl-3,3-dimethylhepta-1,6-dien
3,4-dipropylhexa-1,3-dien
datum:
~ 37 ~
polymerace
PET
ethylen
PE
propen
PP
alkyny
-yn
CnH2n-2
pravidla: 1)
2)
ethynyl
4-vinylhept-1-en-5-yn
3,6-diethyl-2,4-dimethyl-4propylokt-1-en-7-yn
acetylen (ethyn)-
uchovává se……………………….
použití: -
-
n
~ 38 ~
25.hodina
datum:
téma: Areny
benzen C6H6
monocyklické
vlastnosti: -
-
-
-
-
polycyklické
vlastnosti: -
fenyl
-
o-tolyl
benzentoluen, xylenystyren (vinylbenzen)-
benzyl
-
1-naftyl
-
-
-
!-
9- antryl
~ 39 ~
deriváty uhlovodíků:
halogenderiváty
nitro a nitrosoderiváty
aminy
primární
sekundární
terciální
thioly
hydroxyderiváty
alkoholy
fenoly
ethery
karbonylové sloučeniny
aldehydy
ketony
karboxylové kyseliny
~ 40 ~
deriváty karboxylových kyselin
soli
estery
amidy
halogenidy
nitrily
anhydrid
heterocyklické sloučeniny
CH3-CH2-CH2-COONa sodná sůl kyseliny máselné
CH3-COO-CH2- CH3
ethylester kyseliny octové
HCO-NH2
amid kyseliny mravenčí
CH3-COCl
acetylchlorid
CH2=CH-CN
akrylonitril
acetanhydrid
~ 41 ~
26.hodina
téma: Chemické složení živých organismů
biogenní prvky
makroprvky
mikroprvky
stopové prvky
biomolekuly
anorganické
organické
biopolymery – makromolekuly
datum:
~ 42 ~
27.hodina
datum:
téma: Sacharidy
cukry
Ficherovy vzorce
Tollensovy vzorce
Haworthovy vzorce
HO
O
HC
CH2
C
OH
H
C
OH
H
C
OH
H
C
OH
H
C
OH
H
C
OH
H
C
H2C
OH
D-ribosa
OH
O
H
α-D-ribofuranosa
H
O
H
H
H
OH
OH
OH
α-D-ribofuranosa
~ 43 ~
HC O
monosacharidy -
H
C
OH
HO
C
H
H
C
H
C
H2C OH
C
O
HO
C
H
OH
H
C
OH
OH
H
C
OH
CH2OH
glukosa
fruktosa
D-glukosa
oligosacharidy
CH2OH
D-fruktosa
glykosidickou vazbou
disacharidy
CH2 OH
CH2 OH
O H
H
H
OH
CH2OH
O
H
HO
H
O
HO
H
OH
glukosa
sacharóza laktóza maltóza -
polysacharidy
celulóza škrob glykogen chitin heparin -
H
H
+
OH
fruktosa
= sacharosa
~ 44 ~
28.hodina
datum:
téma: Lipidy
- estery
rostlinné:
živočišné:
fce:
jednoduché -
O
CH2 O
OH
R
O
CH2 OH
HC
C
HC
+ 3 R-COOH
CH2 OH
glycerol
vyšší mastná
kyselina
O
C
CH2 O
C
R
O
R
+ 3 H2 O
triacylglycerol
vyšší mastné kyseliny:
kyselina palmitová C15H31COOH
kyselina stearová C17H35COOH
kyselina olejová C17H33COOH
nenasycené
kyselina linolová C17H31COOH
kyselina linolenová C17H29COOH
žluknutí vysychání olejů –
použití olejů ztužování tuků – hydrogenací
vosky -
(vorvaňovina, lanolin,…
složené
fosfolipidy sfingolipidy glykolipidy výroba mýdla:
tuk + 3 NaOH
(lecitin, cholin)
3 C17H35COONa + glycerol
~ 45 ~
29.hodina
datum:
téma: Bílkoviny
-
peptidickou vazbou
R
H
N
CH
R
C
OH
+
H
O
H
N
CH
R
C
OH
H
O
H
N
R
CH
H
C
N
O
H
CH
C
+
H2O
O
kondenzací
fce:
OH
peptid
(kolagen, keratin),
,
struktura primární
(Gly-Gly-Ala-Leu-Gly)
,
,transportní (
)
(sekvencí)
(srpková anemie )
O
O
H2N
CH2
C
H3C
C
OH
CH
OH
Alanine (Ala)
sekundární struktura terciální struktura globulární
fibrilární
denaturace
koagulace
hydrolýza
O
CH
C
CH
O
OH
NH2
NH2
Glycine (Gly)
H3C
CH3
Valine (Val)
H3C
CH
CH3
CH3
C
CH2
HC
OH
NH2
Leucine (Leu)
H3C
O
CH
C
CH2
CH
OH
NH2
Isoleucine (Ile)
~ 46 ~
30.hodina
datum:
téma: Nukleové kyseliny
deoxyribonukleová kys.= DNA
ribonukleová kys.= RNA
(proteosyntéza)
SLOŽENÍ: 1) cukerná složka
HO
CH2
H
HO
OH
O
CH2
H
H
H
H
OH
OH
N
N
A - adenin
OH
D - ribosa
O
NH2
NH
H
H
N
H
H
2 - deoxy - D - ribosa
2) dusíkatá báze - purinové
OH
O
N
NH
NH
N
NH2
G -guanin
- pyrimidinové
NH2
O
H3C
N
NH
NH
O
T - thymin
O
NH
3) kys.trihydrogenfosforečná
NH
O
C - cytosin
NH
U - uracil
O
O
HO P OH
OH
O
N
nukleosid =
nukleotid =
HO
O
HO P O
primární struktura
sekundární struktura
terciální struktura
OH
N
O
NH
N
NH2
~ 47 ~
31.hodina
datum:
téma: Další přírodní látky
izopren
Izoprenoidy -
H2C
CH
C
CH2
CH3
a) terpeny - lipofilní charakter
- monoterpeny menthol
kafr
- seskviterpeny humulen
kys. abscisová
- diterpeny vitamin A
- triterpeny - tetraterpeny karotenoidy
- polyterpeny kaučuk
- steroly
cholesterol
vitamin D
- žlučové kyseliny - steroidní hormony
estrogeny
testosteron
- steroidní glykosidy digitoxin
H
12
b) steroidy -
steran
1
2
H
10
5
3
4
11
H
9
H
17
13
8
7
6
16
14
15
H
~ 48 ~
Alkaloidy Opiové alkaloidy
opium
morfin
heroin
kodein
Tropanové alkaloidy
kokain
atropin
Námelové alkaloidy
námel
LSD
další alkaloidy: nikotin
kofein
chinin
kurare
morfin
HO
N
O
CH2
HO
CH2
CH3
~ 49 ~
32.hodina
datum:
téma: Biokatalyzátory
Vitamíny Hypovitaminóza
Avitaminóza
Hypervitaminóza
rozpustné ve vodě
B
(B1 thiamin, B2 riboflavin, B5 kys. pantotenová) -
HYPO
AVI beri-beri
zdroj –
C HYPO
AVI kurděje (skorbut)
zdroj –
rozpustné v tucích A HYPO
zdroj –
D HYPO
AVI křivice
zdroj –
Hormony
-
somatotrofin-
Endokrinní žlázy: - hypofýza
- šišinka
vasopresinoxitocin-
- štítná žláza
- příštítná tělíska
- epofýza a brzlík (thymus)
- nadledvinky
- slinivka břišní (pankreas)
- pohlavní žlázy
thyroxinadrenalinnoradrenalin
insulin-
~ 50 ~
progesterontestosteron-
Enzymy
jednosložkové dvousložkové = holoenzym = apoenzym + kofaktor
substrát
sub. specifita
použití -
-
ovlivnění aktivity -
zástupci: oxidoreduktázy, transferázy, hydrolázy, lyázy, ligázy, izomerázy
pepsin, trypsin, sacharáza
~ 51 ~
33.hodina
datum:
téma: Biochemické děje
metabolismus
katabolické
anabolické
makroergických slouč
ATP adenosintrifosfát
I. metabolismus cukrů katabolismus – glykolýza
pyruvát + ATP
anabolismus – fotosyntéza
II. metabolismus lipidů
III. metabolismus bílkovin - dusíková bilance
NH2
Ornithinový cyklus
močovina
O
C
NH2
Krebsův cyklus
acetyl koenzym A v mitochondriích
~ 52 ~
Použitá literatura: - Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU
nechemického zaměření, Jaroslav Blažek,
Ján Fabíni, SPN 1984
- Odmaturuj z chemie, didaktis 2002,
Mgr. Marika Benešová, Hana Satrapová
- názvosloví organické chemie, Jaroslav Fikr,
Jaroslav Kahovec, rubico 2002
- Základy ekologie, SPN 1991,
Danuše Kvasničková
- Příručka chemie pro hasiče, Jiří Matějka,
Pavel Lyščák, Praha 2007
Pomocí programů: ChemSketch
malování Microsoft Office
Download

078_Pracovni sesit Chemie - Kosova